ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • 5/18.2.2016
  Δημοσιεύθηκε N.4364/2016, ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016
 • 4/8.2.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4361/2016,ΦΕΚ-10/Α/1.2.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις και ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ακόλουθων διατάξεων που τροποποιούνται
 • N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014.
  Ψηφίστηκε ο N.4308/2014-ΦΕΚ 251/Α/24.1.2014. Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.Οι διατάξεις του ανωτέρω νόμου οργανώνονται σε κεφάλαια και άρθρα από το περιεχόμενο των οποίων επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 • Ν.4307/2014-ΦΕΚ Α246/15.11.2014
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4307/2014 -ΦΕΚ A 246/15.11.2014 «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο ......
 • 3/20.11.2014
  ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ νόμων που τροποποιεί ο Ν.4305/2014-ΦΕΚ 237/Α/2014.
 • Ν.4305/2014.
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α237/31.10.2014 ο Ν. 4305/2014: «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α" 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,…
 • N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234
  Δημοσιεύθηκε ο N.4304/2014-ΦΕΚ Α/234/23.10.2014. Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.........
 • Ν.4286/2014-ΦΕΚ194/Α
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4286/2014. Στο ΜΕΡΟΣ Α΄(άρθρα πρώτο έως εντέκατο) καθιερώνεται ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ − ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ "ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (Ε.Σ.Α.Ν. Α.Ε.)". Με το άρθρο δέκατο έβδομο ρυθμίζονται θέματα μεταφοράς μαθητών……

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element