ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • 12/12.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4378/2016 - ΦΕΚ: 55/Α/2016 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.
 • 11/7.4.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/Α/1.4.2016, ο Ν.4374/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου…
 • 10/7.4.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 49/Α/1.4.2016, ο Ν.4373/2016: «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.
 • 9/5.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με…
 • 8/17.3.2016
  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016,ο Ν.4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.»
 • 7/9.3.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4369/2016,ΦΕΚ-33/Α/27.2.2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις
 • 6/1.3.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4368/2016 Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις
 • 5/18.2.2016
  Δημοσιεύθηκε N.4364/2016, ΦΕΚ 13/Α/5.2.2016
 • 4/8.2.2016
  Δημοσιεύθηκε ο νόμος 4361/2016,ΦΕΚ-10/Α/1.2.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις και ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των ακόλουθων διατάξεων που τροποποιούνται
 • ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Κρίσιμες παράμετροι των νομικών πλαισίων δημοσιονομικο ελέγχου στο διεθνή χώρο

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element