ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

 • ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
  Η καταγωγή και η ιστορική εξέλιξη των αρμοδιοτήτων των αιρετών Περιφερειών
 • ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜ.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  Οι επιπτώσεις από την μη μεταφορά στο Εθνικό Δίκαιο των νέων οδηγιών για τις Δημ.Συμβάσεις
 • 18/5.7.2016
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4403/2016,ΦΕΚ-125/Α/7.6.2016 με τον οποίο καταργήθηκε , από 1.7.2016, το Μέρος Β΄ του νόμου 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Εγγυήσεις.
 • 17/16.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016:Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και (.......) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης…
 • 16/2.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4392/2016 - ΦΕΚ: 100/Α/31.5.2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
 • 14/9.5.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4384/2016 - ΦΕΚ: 78/Α/28.4.2016: Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις
 • 19/3.3.2017
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/3.3.2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
 • 13/18.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4380/2016 - ΦΕΚ: 66/Α/15.4.2016 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.
 • ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΕΑ
  Αύξηση εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ
 • 12A/13.4.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4379/2016 - ΦΕΚ: 63/Α/12.4.2016 ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element