ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3/2019
  Ανασκόπιση Δημοσιονομικών εξελίξεων από 1-15.2.2019
 • ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2/2019
  Ανασκόπιση δημοσιονομικών εξελίξεων 16-31.1.2019
 • ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.
  ΕΚΔΟΣΗ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ -ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ./ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.4412/2016 (Α/Α 1 ΕΩΣ Α/Α 55)
 • 20/1.7.2017
  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΕΡ Α.Ε.Π.Π. 0,06%-ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 • ΟΙ κρατήσεις υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ
  Κατάργηση κρατήσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και η διατήρηση ή όχι των πόρων του ΕΜΠ
 • 18/5.7.2016
  Ψηφίστηκε ο νόμος 4403/2016,ΦΕΚ-125/Α/7.6.2016 με τον οποίο καταργήθηκε , από 1.7.2016, το Μέρος Β΄ του νόμου 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Εγγυήσεις.
 • 17/16.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016:Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και (.......) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης…
 • 16/2.6.2016
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4392/2016 - ΦΕΚ: 100/Α/31.5.2016: Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.
 • 19/3.3.2017
  Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/3.3.2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element