ΔΙΔΑΔ/Φ.69/241/οικ. 15035/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.  ΑΔΑ:6Ζ9Υ46ΜΤΛ6-ΣΕΛ
ΑΔΑ: 6Ζ9Υ46ΜΤΛ6-ΣΕΛ Digitally signed by Ministry Ministry of Digital of Digital Governance, Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Hellenic Republic Governance, 2023.09.13 09:09:52 08:56:01 EEST Ημερομηνία: 2023.09.13 Hellenic Republic Date: EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 12/9/2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/241/οικ. 15035 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ : Όπως πίνακας αποδεκτών Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: Για υπαλλήλους και υπηρεσίες του Δημοσίου: 213131-3340, -3378, -3337, 3250 Email: ped.hrm@ypes.gov.gr Τηλέφωνα: Για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού: 213 1364382 (για μόνιμο προσωπικό), 2131364323, 2131364372, 2131364327, 2131364367 (για προσωπικό ιδιωτικού δικαίου), 2131364-029,-030 Email: info@ypes.gr ΘΕΜΑ: Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας και στην Περιφερειακή Ενότητα των Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σχετ.: Οι αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/237/οικ.14418/5.9.2023 (Ψ8ΥΟ46ΜΤΛ6-8ΨΤ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/239/οικ.14482/6.9.2023 (9Π6Φ46ΜΤΛ6-Θ9Υ), ΔΙΔΑΔ/Φ.69/238/οικ.14419/6.9.2023 (6ΑΚΥ46ΜΤΛ6-ΔΨΡ) και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/240/οικ. 14664/8-9-2023 (ΨΟΦ446ΜΤΛ6-ΩΡ7) εγκύκλιοι Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών εγκυκλίων της Υπηρεσίας μας και των αναφερόμενων σε αυτές αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας σε περιοχές της χώρας που επλήγησαν από την κακοκαιρία με την ονομασία “Daniel”, σας γνωρίζουμε περαιτέρω τα εξής: Για υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες του δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης των περιφερειακών ενοτήτων που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel” και κηρύχθηκαν σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας, των οποίων η προσέλευση στην έδρα της Υπηρεσίας τους είναι αντικειμενικά αδύνατη λόγω των επιπτώσεων από τις δυσμενείς αυτές καιρικές συνθήκες, η απουσία τους από την Υπηρεσία στις 11 και 12/9/2023, είναι δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας ειδικά στην περίπτωση που δεν δύνανται να κάνουν χρήση της ειδικής άδειας της παρ. 11 του αρ. 50 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) και εφόσον από τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν στους υπαλλήλους αυτούς, είναι αδύνατον να προσέλθουν και να παράσχουν εργασία. Εφόσον 1 ΑΔΑ: 6Ζ9Υ46ΜΤΛ6-ΣΕΛ συνεπεία των επιπτώσεων της κακοκαιρίας, εξακολουθεί να υφίσταται αποδεδειγμένα αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στην Υπηρεσία, τυχόν απουσία τους θα εξακολουθήσει να θεωρείται δικαιολογημένη για λόγους ανωτέρας βίας έως και την Παρασκευή, 15/9/2023. Τα ως άνω ισχύουν και για υπαλλήλους που εργάζονται σε υπηρεσίες που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Τυχόν οδηγίες ή απαντήσεις που αφορούν ειδικότερα υπαλλήλους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού θα δίνονται αρμοδίως από τη Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (info@ypes.gr). Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς και εδρεύουν στις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας παρακαλείται να κοινοποιήσει άμεσα την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α’ και β΄ βαθμού αρμοδιότητάς της, οι οποίοι εδρεύουν στις περιοχές που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση ειδικής κινητοποίησης πολιτικής προστασίας. Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί κεντρικά στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, καθώς και στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα – Ανθρώπινο Δυναμικό». Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΡΜΙΚΙΡΟΓΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας/Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού (με την παράκληση να κοινοποιήσει την παρούσα και στους Ο.Τ.Α. α΄ και β’ βαθμού της χωρικής της αρμοδιότητας) 5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 7. Προεδρία της Κυβέρνησης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 8. ΑΔΕΔΥ H Προϊσταμένη του Τμήματος ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Όλα τα Υπουργεία -Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών -Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων - Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας -Γραφείο Γραμματέα - Γραφεία Συντονιστή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 2 Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών Μαρίνα Χρύση ΑΔΑ: 6Ζ9Υ46ΜΤΛ6-ΣΕΛ 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 6. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 7. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Ανθρώπινο Δυναμικό». 3

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις