ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 37 /οικ.14383/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ




Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ . ΑΔΑ:9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ




ΑΔΑ: 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ signed by Ministryαπό MARINA CHRYSI Ψηφιακά Ministry ofυπογεγραμμένο Digital Digitally of Digital Governance, Hellenic Republic Governance, Ημερομηνία: 2023.09.04 15:08:10 EEST Hellenic Republic Date: 2023.09.04 15:20:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15, 106 74, Αθήνα Τηλ.: 213 131 3321, -3390, -3266, -3187, -3240, -3244 E-mail: axiologisi@ypes.gov.gr Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2023 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/ 37 /οικ.14383 ΠΡΟΣ : Όπως ο πίνακας αποδεκτών ΘΕΜΑ: Διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 - Συμπλήρωση Εκθέσεων Αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’ . Σε συνέχεια των με αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24.2.2023 (ΑΔΑ: 6Ι9Ι46ΜΤΛ6ΤΞΕ), ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/35/οικ.8120/8.5.2023 (ΑΔΑ: 94Ρ246ΜΤΛ6-ΚΟ8) και ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/36/οικ.8757/19.5.2023 (ΑΔΑ: ΨΛΑΗ46ΜΤΛ6-ΣΕΦ) εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με τη διενέργεια της αξιολόγησης του προσωπικού του δημοσίου τομέα για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022, σας ενημερώνουμε σχετικά με το στάδιο που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, το οποίο ξεκινά την Δευτέρα, 04/09/2023. Ειδικότερα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Α’, καλούνται οι Αξιολογητές Β’ να προβούν στη συμπλήρωση των εκθέσεων αξιολόγησης των υφισταμένων τους. Περαιτέρω, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού καλούνται να προβούν στη διαβίβαση των ανώνυμων ερωτηματολογίων προς τους αρμόδιους Αξιολογητές Β’ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού, κατά το τρέχον στάδιο, έχουν τη δυνατότητα διορθώσεων σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις στα Γενικά Στοιχεία των Αξιολογούμενων ή στον ορισμό των Αξιολογητών Β’, καθώς και τη δυνατότητα συμπλήρωσης των εκθέσεων που έχουν καταχωρηθεί ως «χειρόγραφες». 1 ΑΔΑ: 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ Αναλυτικότερα: Α. Στάδιο Αξιολογητή Β’ Κατά το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως και τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023 κάθε χρήστης της εφαρμογής που έχει οριστεί ως Αξιολογητής Β’ οφείλει να προβεί στην αξιολόγηση των υφισταμένων του, ως δεύτερος ιεραρχικά προϊστάμενος, με βάση τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του ν.4369/2016, συμπληρώνοντας τα πεδία που τον αφορούν, όπως αυτά ορίζονται στην αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768/22.12.2016 (ΦΕΚ 4434/Β’,ΑΔΑ:6Π29465ΧΘΨ -61Λ) Υπουργική Απόφαση. Ειδικότερα, ο Αξιολογητής Β’ οφείλει, αφού λάβει υπόψη την αξιολόγηση του Αξιολογητή Α’, το εάν έχουν συμπληρωθεί μέτρα βελτίωσης για τον αξιολογούμενο, αλλά και τα τυχόν ανώνυμα ερωτηματολόγια στην περίπτωση αξιολόγησης προϊσταμένου, να καταχωρίσει, στα αντίστοιχα πεδία της ενότητας «Κριτήρια Αξιολόγησης», τη βαθμολογία, καθώς και την Ειδική Αιτιολογία αυτής - εφόσον απαιτείται - στην αντίστοιχη καρτέλα - και να προχωρήσει στην υποβολή της Έκθεσης Αξιολόγησης επιλέγοντας το πεδίο «Υποβολή» το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2023. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συμπλήρωση της βαθμολογίας και η υποβολή της οριστικής έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Β’ είναι δυνατή ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει η υποβολή της αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Α ’. Β. Ενέργειες Διευθύνσεων Διοικητικού/Προσωπικού Δ υνατ ότ ητ α δι ορθ ώσεων ορ ισμ ών α ξι ολ όγ ησης Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη διάρκεια του σταδίου υποβολής εκθέσεων αξιολόγησης από τους Αξιολογητές Β’, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε τυχόν διορθώσεις που αφορούν: ✓ στα «Γενικά Στοιχεία Αξιολόγησης» έως τις 31/10/2023 ✓ στον «Αξιολογητή Β΄» έως τις 21/9/2023 ✓ στην αρμόδια «Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης». ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην περίπτωση που έχει γίνει οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης από τον Αξιολογητή Β’ δεν είναι δυνατή η διόρθωση της κατάστασης του Αξιολογητή και για τη διόρθωση τυχόν λάθους στην καταχώριση των στοιχείων η έκθεση θα πρέπει να υποβληθεί σε έντυπη μορφή 2 ΑΔΑ: 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ Αναφορικά με τη διαδικασία διορθώσεων των στοιχείων οι Διαχειριστές Αξιολόγησης προσωπικού μπορούν να ανατρέξουν στον «Οδηγό Ενεργειών Διαδικασίας Διορθώσεων» που βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα https://www.apografi.gov.gr/evaluation/eval_manual.html. Δι α β ί β α ση Ε ν τύπων Α ξ ι ο λό γ ησης Πρ ο ϊστα μέν ω ν Οι οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, που κλήθηκαν να οργανώσουν τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Αξιολόγησης Προϊσταμένων, οφείλουν να διαβιβάσουν αντίγραφα των ανώνυμων ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν στους Αξιολογητές Β’ των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ.15 του άρθρου 18 του ν.4369/2016, έως και τις 8 Σεπτεμβρίου 2023. Κα τ α χ ώ ρ ι ση & Σ υμπλήρ ω ση «Χ ει ρ ό γ ρα φ ω ν » εκθέσεω ν α ξ ι ο λό γ ησης Υπενθυμίζεται ότι οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, έχουν τη δυνατότητα, έως και τη λήξη του σταδίου Ελέγχου Εγκυρότητας, να καταχωρούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή αξιολόγησης τις «Χειρόγραφες» εκθέσεις αξιολόγησης των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2γ του ν. 4369/2016, καθώς και ορισμούς αξιολόγησης που αντιστοιχούν σε χειρόγραφες εκθέσεις λόγω παράλειψης καταχώρισης του ηλεκτρονικού ορισμού. Επίσης, επισημαίνεται ότι στο διαδικτυακό τόπο http://apografi.gov.gr/, στη θεματική ενότητα «Αξιολόγηση», βρίσκεται αναρτημένο υλικό στα πεδία «Θεσμικό πλαίσιο» και «Οδηγίες Χρήσης». Ως προς την υποβολή ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι, εφόσον κατά την εφαρμογή των διατάξεων ανακύπτουν ερωτήματα τα οποία δεν καλύπτονται από τις οδηγίες που δίνονται με την παρούσα ή προηγούμενες εγκυκλίους, οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού δύνανται να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας, είτε τηλεφωνικά είτε με την αποστολή εγγράφων ερωτημάτων, συνοδευόμενων από την άποψη της Υπηρεσίας και τα πραγματικά περιστατικά κάθε περίπτωσης. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού στις οποίες υπάγονται, για τη διατύπωση ερωτημάτων που αφορούν στις ατομικές περιπτώσεις εφαρμογής των διατάξεων για την αξιολόγηση. Η Υπηρεσία μας θα θέτει στο αρχείο ή θα διαβιβάζει αρμοδίως ερωτήματα ή αιτήματα μεμονωμένων υπαλλήλων, οι οποίοι δεν έχουν απευθυνθεί αρμοδίως στην Υπηρεσία τους. Τέλος, επισημαίνεται ότι, ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας και απαντώνται με την παρούσα εγκύκλιο, δεν θα απαντηθούν μεμονωμένα, αλλά θα τεθούν στο ΑΡΧΕΙΟ. 3 ΑΔΑ: 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα με κάθε πρόσφορο τρόπο, την παρούσα σε όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς τους, καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα παρακαλείται για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου μας (www.ypes.gr), στη διαδρομή: Έργο & Δράσεις→ Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα → Αξιολόγηση (https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioytomea/category--axiologisi ). Η Υφυπουργός Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Όλα τα Υπουργεία, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 2. Γενικές και Ειδικές Γραμματείες Υπουργείων, Δ/νσεις Διοικητικού /Προσωπικού 3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού 4. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού 5. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 6. Προεδρία της Κυβέρνησης, Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης της Προεδρίας 7. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 8. ΑΔΕΔΥ 9. ΠΟΕ ΟΤΑ ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Όλα τα Υπουργεία -Γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών -Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων -Γραφεία Υπηρεσιακών Γραμματέων 2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις -Γραφεία Συντονιστών ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ H Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Του Υπουργείου Εσωτερικών 4 Μαρίνα Χρύση ΑΔΑ: 9ΘΜ446ΜΤΛ6-ΨΦΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 5. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους 6. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 7. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 8. web.support@ypes.gr για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διαδρομή «Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα - Αξιολόγηση». 5

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις