71598/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 938/2023 ΑΔΑ: ΡΟΒΔ46ΜΤΛ6-ΖΑΖ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ Ενημέρωση Πρωτοδικείων για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΡΧΩΝ Αρ. Εγκυκλίου: 938 Α.Π.: 71598/31.8.2023 ΑΔΑ: 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ.................................................................................................................................... 3 Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών ............................................. 5 Α. Στοιχεία Συνδυασμών και Υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην «Πύλη» ...................... 5 1. Αιρετά αξιώματα .................................................................................................................... 5 2. Υποψηφιότητες ...................................................................................................................... 5 3. Στοιχεία Υποψηφίων στην «Πύλη» ....................................................................................... 6 Β. Λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου και συνδυασμού............................................................ 8 4. Λόγοι μη ανακήρυξης Υποψηφίου ........................................................................................ 8 5. Λόγοι μη ανακήρυξης συνδυασμού ...................................................................................... 9 Γ. Στοιχεία ελέγχου συνδυασμών και υποψηφίων από τα Πρωτοδικεία ............................... 10 6. Στοιχεία υποψηφίων ........................................................................................................... 11 7. Στοιχεία Συνδυασμών .......................................................................................................... 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ........................................................................................................................... 18 1. Πρότυπο δικαστικής απόφασης ανακήρυξης ..................................................................... 18 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτολογίων της Χώρας ........................................................... 24 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των περιφερειών της χώρας θα διεξαχθούν την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 και οι επαναληπτικές, σε όποιες περιφέρειες απαιτηθεί, την επόμενη Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023. Οι νέες αρχές θα εγκατασταθούν την 1η Ιανουαρίου 2024 και η πενταετής θητεία τους θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2028. Για την υποβολή υποψηφιοτήτων λειτουργεί η ηλεκτρονική «Πύλη Υποψηφιοτήτων Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2023» (εφεξής «Πύλη») (https://mcportal.ypes.gov.gr). Η ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή είναι προσβάσιμη στον ειδικό ιστότοπο του Υπουργείου Εσωτερικών: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themataorganosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikes-ekloges στον οποίο αναρτάται το αναγκαίο πληροφοριακό υλικό για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Ο ιστότοπος ενημερώνεται συνεχώς με πληροφορίες και διευκρινίσεις για τη διενέργεια και διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών. Σημειώνεται ότι, ήδη, έχουν αναρτηθεί και είναι προσβάσιμα: Η εγκύκλιος 850/απ.65443/3.8.2023 για τη διενέργεια των εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των περιφερειακών αρχών Οδηγοί για τη διευκόλυνση των υποψηφίων: 1. αριθμός σταυρών / εκλογική περιφέρεια 2. βοηθητικοί πίνακες για την κατάρτιση συνδυασμών, 3. κρίσιμες ημερομηνίες, 4. οδηγός για τα ψηφοδέλτια, 5. οδηγός υποψηφίων, 6. ενέργειες εμπλεκόμενων υπηρεσιών. 3 Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί και οι κάτωθι Υπουργικές αποφάσεις, με τις οποίες συμπληρώνεται το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των περιφερειακών εκλογών, σύμφωνα με το ν.4804/2021: - η υπ’ αριθμ. 62090/21-7-2023 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με την οποία ορίζονται οι έδρες των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας με βάση τον πληθυσμό - η υπ’ αριθμ. 65078/2-8-2023 (Β΄4880) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι διαστάσεις, η μορφή και το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις περιφερειακές εκλογές. - η υπ’ αριθμ. 64742/ 2.8.2023 (Β’ 4879 και ΑΔΑ: 6ΦΕΙ46ΜΤΛ6-ΓΔΦ) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο τεχνικό και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής Πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2012, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την πρόσβαση των υποψηφίων και την υποβολή των δηλώσεων. Επειδή, η διαδικασία υποβολής δήλωσης συνδυασμών λαμβάνει χώρα, για πρώτη φορά κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν.4804/2021, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με την παρούσα εγκύκλιο επισημαίνονται οι ενδείξεις πιθανών σφαλμάτων που θα σας εμφανιστούν στην «Πύλη» κατά την ανακήρυξη των υποψηφίων και των συνδυασμών. Προς διευκόλυνσή σας στο Παράρτημα παρατίθεται πρότυπο δικαστικής απόφασης ανακήρυξης των υποψηφίων και των Συνδυασμών. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να επικοινωνείτε: email: periferiakes.ekloges@ypes.gr τηλεφωνικό κέντρο: 213 136 1406 4 Δικαστική απόφαση ανακήρυξης υποψηφίων και συνδυασμών Η ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 γίνεται τη 10η Σεπτεμβρίου 2023 σε δημόσια συνεδρίαση από το οικείο πρωτοδικείο.1 Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών, τα Πρωτοδικεία κοινοποιούν αμέσως στους οικείους Περιφερειάρχες τις αποφάσεις με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι συνδυασμοί. Ακολούθως, οι περιφερειάρχες θεωρούν και αποστέλλουν αμέσως σε κάθε δήμο πίνακα των συνδυασμών και των υποψηφίων που έχουν ανακηρυχθεί. Α. Στοιχεία Συνδυασμών και Υποψηφίων που περιλαμβάνονται στην «Πύλη» 1. Αιρετά αξιώματα Τα αιρετά αξιώματα για τις περιφερειακές εκλογές είναι:  περιφερειάρχης,  περιφερειακοί σύμβουλοι, 2. Υποψηφιότητες Η υποβολή υποψηφιότητας μέσω της «Πύλης» για το αξίωμα του περιφερειάρχη και των περιφερειακών συμβούλων γίνεται αποκλειστικά κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει: • Τον υποψήφιο περιφερειάρχη • Τους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους ανά εκλογική περιφέρεια, σε αριθμό ίσο κατ’ ελάχιστον με τον αριθμό των εδρών της εκλογικής περιφέρειας, όπου θέτουν υποψηφιότητα, με δυνατότητα προσαύξησης έως και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) ανά εκλογική περιφέρεια. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται 1 Σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 52 του ν.4804/2021, όπως ισχύει, «Αρμόδιο δικαστήριο για τις ενέργειες που ορίζονται στα άρθρα 53 και επόμενα είναι το Πολυμελές Πρωτοδικείο της έδρας της περιφέρειας και το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Περιφέρεια Αττικής». 5 στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Ποσόστωση υποψηφίων από τα δύο φύλα: Ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη. Δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Επισημαίνεται ότι ο συνδυασμός κατανέμει στις εκλογικές περιφέρειες τον αριθμό των υποψηφίων που αντιστοιχεί στην ποσόστωση, όπως επιθυμεί. 3. Στοιχεία Υποψηφίων στην «Πύλη» Στην «Πύλη» καταχωρούνται για κάθε υποψήφιο: α) το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα, η πλήρης διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου αιρετού (περιφερειάρχη, περιφερειακού συμβούλου), β) η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος, γ) το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι κάθε υποψήφιος ανάλογα το αιρετό αξίωμα έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου το αντίστοιχο ποσό (περιφερειάρχης: 500€, περιφερειακός σύμβουλος: 100€), δ) η δήλωση παραίτησης (σε ηλεκτρονική μορφή), εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση, από θέση που αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας2, ε) φωτοαντίγραφο ισχύοντος αποδεικτικού ταυτότητας ή διαβατηρίου, μόνο, για τους πολίτες λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η καταχώριση στην Πύλη, της ιθαγένειάς τους, του εκλογικού καταλόγου του δήμου ή της κοινότητας ή περιφέρειας ή ενορίας, όπου συντρέχει περίπτωση, στον οποίο 2 Για τους δικαστικούς λειτουργούς, αξιωματικούς ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής, προβλέπεται η δυνατότητα παραίτησης πριν από την ημερομηνία ανακήρυξης των υποψηφίων (άρθρο 48 ν.4804/2021, άρθρο 30 Π.Δ.26/2012). 6 είναι γραμμένος τελευταία στο κράτος-μέλος καταγωγής του, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος ενός κράτους-μέλους. 7 Β. Λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου και συνδυασμού 4. Λόγοι μη ανακήρυξης Υποψηφίου Οι λόγοι μη ανακήρυξης υποψηφίου ορίζονται περιοριστικά στα άρθρα 52 και 15 παρ. 10 του ν.4804/2021. Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται στις εξής περιπτώσεις: 1. αν δεν έχει υποβληθεί το προβλεπόμενο, για το αξίωμα στο οποίο θέτει υποψηφιότητα, ηλεκτρονικό παράβολο 2. αν δεν έχουν καταχωριστεί για τον υποψήφιο: α. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα και η πλήρης διεύθυνση του προτεινόμενου ως υποψηφίου περιφερειάρχη, περιφερειακού συμβούλου, καθώς και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). Επισημαίνεται ότι απλά σφάλματα στην αναγραφή των ονοματεπωνυμικών στοιχείων υποψηφίου διορθώνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο, εφόσον προκύπτουν σαφώς από το «Μητρώο Πολιτών».3 β. Η εκλογική περιφέρεια στην οποία είναι υποψήφιος. γ. Αν από τη διασταύρωση των στοιχείων με το Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) δεν βεβαιωθεί η συνδρομή των προϋποθέσεων των προσόντων εκλογιμότητας, του υποψηφίου.4 3. Επίσης, δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος στην περίπτωση που δεν έχει επικυρώσει την υποψηφιότητά του. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα.5 3 Άρθρο 15, παρ. 10, τελευταίο εδάφιο, του ν.4804/2021. 4 Άρθρο 47 του ν.4804/2021. 5 Άρθρο 52, παρ. 3 του ν. 4804/2021. 8 5. Λόγοι μη ανακήρυξης συνδυασμού Οι λόγοι για τους οποίους ένας συνδυασμός κρίνεται απαράδεκτος και δεν ανακηρύσσεται, αναφέρονται περιοριστικά, στο άρθρο 15, παρ. 11 του ν.4804/2021. Ειδικότερα, προκειμένου το αρμόδιο δικαστήριο να διαπιστώσει αν ο συνδυασμός υποβλήθηκε νόμιμα, εξετάζει: 1. αν η δήλωση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην ηλεκτρονική πύλη, δηλ. έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του 2023,6 με την επιφύλαξη των περιπτώσεων αντικατάστασης υποψήφιου περιφερειάρχη που παραιτήθηκε ή απεβίωσε,7 2. αν περιλαμβάνει υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών, 3. αν ο αριθμός των υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων είναι τουλάχιστον ίσος με τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας, 4. αν τηρείται η υποχρεωτική, κατ’ ελάχιστον 40%, ποσόστωση ανά φύλο στο σύνολο των υποψήφιων, 6. αν το όνομα του συνδυασμού είναι έγκυρο.8 Αν κάποιος συνδυασμός δεν τηρεί κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσεις, δεν ανακηρύσσεται. Επισημαίνεται ότι:  Ειδικά όσον αφορά στο έμβλημα του δηλωθέντος συνδυασμού, αν διαπιστωθεί από το αρμόδιο δικαστήριο ότι αυτό παραβιάζει τους προβλεπόμενους 6 Το αργότερο έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023. 7 Άρθρο 16 του ν.4804/2021. 8 Με βάση τους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 8α του ν.4804/2021 «α) Απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α΄ 139)». 9 περιορισμούς, ο συνδυασμός ανακηρύσσεται μόνο με το όνομά του και χωρίς έμβλημα.9  Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει όποιος το έχει δηλώσει πρώτος. Γ. Στοιχεία ελέγχου συνδυασμών και υποψηφίων από τα Πρωτοδικεία Το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο έχει συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές της «Πύλης», η οποία παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης διενέργειας ελέγχων στο σύνολο των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, προς υποβοήθηση, τόσο των υποψηφίων, για την πληρότητα κατάρτισης του συνδυασμού, όσο και των πρωτοδικείων, για τον έλεγχο των δηλωθέντων συνδυασμών. Κατά τον έλεγχο εμφανίζονται οι σχετικές ενδείξεις στις οποίες επισημαίνονται οι διαφορές των δηλωθέντων στοιχείων από τους υποψηφίους και τους συνδυασμούς σε σύγκριση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως αυτές αναλύθηκαν ανωτέρω. Παρακαλούμε όπως κατά τον έλεγχο των υποψηφίων και των συνδυασμών να ληφθούν υπόψιν οι ενδείξεις της πλατφόρμας σε συσχέτιση με τις κείμενες διατάξεις. 9 Άρθρο 15 παρ.11 εδαφ. 2ο του ν.4804/2021, όπως ισχύει . 10 6. Στοιχεία υποψηφίων 6. 1. O/H υποψήφιος/α δεν έχει συμπληρώσει το απαιτούμενο έτος ηλικίας την ημέρα των εκλογών Είναι παράβαση των προσόντων εκλογιμότητας και πρέπει να γίνει διασταύρωση προς επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού με το Δημοτολόγιο του οικείου Δήμου. 6.2 Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ είναι διαφορετικά με τα στοιχεία του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου Το ΑΦΜ των υποψηφίων είναι απαιτούμενο για να μπορεί η «Πύλη» να επιβεβαιώσει, με τον αντίστοιχο κατάλογο της ΑΑΔΕ, ότι ο υποψήφιος που εισέρχεται στην εφαρμογή ταυτίζεται με τον υποψήφιο που δηλώνει τα σχετικά ονοματεπωνυμικά στοιχεία. Σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρήθηκε ασυμφωνία με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και ως εκ τούτου αδυναμία ταυτοποίησης του υποψηφίου στην πλατφόρμα δήλωσης υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή θα κρίνεται εάν η αναντιστοιχία των στοιχείων του υποψηφίου μεταξύ του Βασικού Εκλογικού Καταλόγου και της ΑΑΔΕ οδηγούν στην εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος ότι πρόκειται για διαφορετικό άτομο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα να ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Η Πύλη θα παρέχει τα στοιχεία της ΑΑΔΕ σε αυτές τις περιπτώσεις για αντιπαραβολή. Σημειώνεται ότι τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως έχουν καταγραφεί στην «Πύλη», έχουν διασταυρωθεί με τον Βασικό Εκλογικό Κατάλογο (μέσω της εφαρμογής «Μάθε Που Ψηφίζεις»), ο οποίος συντάσσεται σύμφωνα με την οικογενειακή μερίδα των υποψηφίων και εμφανίζεται στο «Μητρώο Πολιτών». Δεν απαιτείται, επομένως, περαιτέρω ταυτοποίηση των υποψηφίων σύμφωνα με το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας. Εάν όμως οι διαφοροποιήσεις των ονοματεπωνυμικών στοιχείων είναι επουσιώδεις, βάσει του οπτικού ελέγχου που διενεργείται, τότε θα ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που υπάρχουν στο μητρώο πολιτών και στον εκλογικό κατάλογο υπερτερούν των στοιχείων που έχει η ΑΑΔΕ και δεν αποτελούν λόγο αποκλεισμού των υποψηφίων. 11 Τέλος, σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα ονοματεπωνυμικά στοιχεία των υποψηφίων αναγραφούν στα ψηφοδέλτια με έναν από τους επιτρεπόμενους στο άρθρο 15, παρ. 8, περ. β) του ν.4804/2021 τρόπους, παρακαλούμε όπως γίνει διασταύρωση των στοιχείων τους με τα δημοτολόγια του οικείου δήμου. 6. 3. O/H υποψήφιος/α έχει επιλέξει επικύρωση με έγγραφη δήλωση και δεν έχει καταθέσει την υπεύθυνη δήλωση επικύρωσης Κατ΄ εξαίρεση, αντί για την ηλεκτρονική επικύρωση από τους ίδιους τους υποψηφίους της υποψηφιότητάς τους, ο επικεφαλής του συνδυασμού μπορεί να επισυνάψει, στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, είτε με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ), ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Στην περίπτωση επικύρωσης υποψηφιότητας με Υπεύθυνη Δήλωση η ένδειξη για την Επικύρωση Υποψηφιότητας παραμένει «εκκρεμής» καθώς η επικύρωση με Υπεύθυνη Δήλωση θα ελεγχθεί από το Πρωτοδικείο. Σημειώνεται ότι η έννοια της «κατ’ εξαίρεση» επικύρωσης της υποψηφιότητας από τον ενδιαφερόμενο τίθεται ως επιλογή για τον βέλτιστο τρόπο που ο ίδιος επιθυμεί να επικυρώσει την υποψηφιότητά του: είτε με τη χρήση των κωδικών taxisnet είτε με τη χρήση της προαναφερόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης. Ειδικότερα, το δικαστήριο οφείλει να κάνει δεκτή την κατ’ εξαίρεση υπεύθυνη δήλωση ανεξαρτήτως αν αυτή αφορά όλους ή ορισμένους (ή το μεγαλύτερο μέρος) των υποψηφίων του συνδυασμού, καθώς ο νόμος δεν θέτει περαιτέρω στοιχεία ελέγχου της κατ’ εξαίρεση επικύρωσης ή δεν προβλέπει αριθμητικούς περιορισμούς στον αριθμό των υποψηφίων που επικυρώνουν την υποψηφιότητά τους με υπεύθυνη δήλωση. Σε περιπτώσεις που δεν έχει επισυναφθεί η Υπεύθυνη Δήλωση επικύρωσης της υποψηφιότητας, ο υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται. Επιπλέον, αν η διόρθωση των στοιχείων του υποψηφίου στην ΑΑΔΕ δεν κατέστη εφικτή, για οποιοδήποτε λόγο, ο υποψήφιος είχε τη δυνατότητα να παραδώσει 12 στον αρμόδιο εκπρόσωπο του συνδυασμού για την καταχώριση των στοιχείων των υποψηφίων Πύλη Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνει την υποψηφιότητά του, προκειμένου αυτός να την ψηφιοποιήσει και να την αναρτήσει στην πύλη υποψηφιοτήτων. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα εντοπίζει ως σφάλμα την έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, με την ένδειξη «Ασυμφωνία με δεδομένα ΑΑΔΕ», χωρίς ωστόσο να εμποδίζει την περαιτέρω υποβολή της συγκεκριμένης υποψηφιότητας. Τέλος, δεκτές πρέπει να γίνουν και υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα είτε με το πρότυπο που υπάρχει αναρτημένο στην πύλη υποψηφίων είτε με το πρότυπο που υπάρχει στις σχετικές εγκυκλίους των εκλογών ή άλλο παρόμοιο περιεχόμενο. 6.4 O/H υποψήφιος/α έχει Δήμο εγγραφής σε άλλη Περιφέρεια από αυτή που θα είναι υποψήφιος Η ασυμφωνία αυτή υφίσταται διότι ο υποψήφιος έχει τη δυνατότητα μεταδημότευσης και μετά το πέρας της τελευταίας αναθεώρησης των εκλογικών καταλόγων της 30ης Ιουνίου 2023 και μέχρι 30 Αυγούστου 2023. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που οι υποψήφιοι έκαναν μεταδημότευση για λόγους υποψηφιότητας μετά την ημερομηνία αυτή, ο Δήμος στον οποίο μεταδημότευσαν δεν ταυτίζεται με αυτόν που είναι εγγεγραμμένοι στο Βασικό Εκλογικό Κατάλογο. Στις περιπτώσεις που η διαλειτουργικότητα μεταξύ της «Πύλης» και του Μητρώου Πολιτών (στο οποίο διενεργείται και εμφανίζεται η μεταδημότευση) δεν είναι εφικτή, για διάφορους τεχνικούς λόγους αναδύεται η ένδειξη «O/H υποψήφιος/α ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ έχει Δήμο εγγραφής που δεν ανήκει στην Περιφέρεια στην οποία κατεβαίνει ο συνδυασμός». Σε περίπτωση που παρουσιάζεται αναντιστοιχία στις σχετικές ενδείξεις ως προς τη δημοτικότητα του υποψηφίου μπορεί να επέλθει επικοινωνία με το αρμόδιο Δημοτολόγιο του Δήμου (στο Παράρτημα υπάρχει λίστα με τα τηλέφωνα επικοινωνίας) για να γίνει επιβεβαίωση της μεταδημότευσης του υποψηφίου. 13 14 6.5 O/H υποψήφιος/α έχει ΑΦΜ/ Ειδικό Εκλογικό Αριθμό που εμφανίζεται και σε άλλους υποψηφίους του συνδυασμού Όπως έχει αναγραφεί ανωτέρω στο Κεφάλαιο 4 κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερους του ενός συνδυασμούς ή να είναι υποψήφιος σε περισσότερα του ενός αυτοδιοικητικά αξιώματα. Συνεπώς, δεν ανακηρύσσεται σε κανένα από τα δύο αξιώματα. 6.6 Τα παράβολα του Συνδυασμού δεν καλύπτουν όλους τους υποψηφίους που έχουν καταχωρηθεί Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο 4 περίπτωση 1. 6.7 Υπάρχουν υποψήφιοι του συνδυασμού που δεν έχουν κάνει επικύρωση της υποψηφιότητάς τους Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο 4 περίπτωση 3. 6.8 Υποβολή Συνδυασμού από τον περιφερειάρχη Σε περίπτωση που ο υποψήφιος περιφερειάρχης δεν τσεκάρει το πεδίο επικύρωσης της υποψηφιότητάς του, θεωρείται ότι επικύρωσε τα στοιχεία του με την υποβολή του συνδυασμού, καθώς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 52 παρ.7 του ν. 4804/2021 η υποβολή της δήλωσης του συνδυασμού στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων από τον επικεφαλής του συνδυασμού υποψήφιο περιφερειάρχη επέχει, αναλογικά, για τον ίδιο θέση υπεύθυνης δήλωσης: α) ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αξίωμα β) δεν στερείται των πολιτικών του δικαιωμάτων και γ) δεν συντρέχουν τα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα του άρθρου 48 του ν.4804/2021. 6.9 «Η υποψήφια Χ έχει δηλώσει ευρωπαίος πολίτης χωρίς να έχει καταθέσει φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Υπάρχει παράβαση των αναγραφόμενων στο Κεφάλαιο Α.3 περίπτωση ε. 15 7. Στοιχεία Συνδυασμών 7.1 «Ο αριθμός των υποψηφίων ανδρών/γυναικών είναι μικρότερος του 40% του συνόλου των υποψηφίων» Εάν ο συνδυασμός δεν πληροί την προϋπόθεση της ποσόστωσης φύλου της παρ.2 του άρθρου 52 του ν.4804/2021, παρουσιάζεται η προαναφερόμενη ένδειξη. Αν ο/η υποψήφιος/α έχει δηλώσει διαφορετικό φύλο από αυτό που είναι δηλωμένο στον εκλογικό κατάλογο, το δικαστήριο θα πρέπει να προβεί σε επανέλεγχο για την πλήρωση της ελάχιστης ποσόστωσης από τα δύο φύλα. Σημειώνεται ότι ο απαιτούμενος αριθμός της ποσόστωσης από τα δύο φύλα πρέπει να εμφανίζεται στο σύνολο των υποψηφίων του συνδυασμού και υπολογίζεται στο 40% του συνόλου των υποψηφίων του συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψήφιου περιφερειάρχη. 7.2 «Δεν έχουν δηλωθεί υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι για το σύνολο των εκλογικών περιφερειών της περιφέρειας» Στην περίπτωση αυτή ελέγχεται από το δικαστή ο Πίνακας 5.1 της εγκυκλίου 850/2023 με τα εκλογικά στοιχεία που είναι αναρτημένη στη διαδρομή: https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/thesmika-themataorganosis-kai-leitourgias-dimon/thth-organosisleitourgiasdimon-dimotikesekloges/de-egkyklios-dioikitika-engrafa Αθήνα, 31 Αυγούστου 2023 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Θεόδωρος Λιβάνιος 16 Πίνακας Αποδεκτών 1. Πρωτοδικεία στις έδρες των Περιφερειών 2. Περιφέρειες της Χώρας (Γραφεία περιφερειαρχών και χωρικών αντιπεριφερειαρχών) Εσωτερική Διανομή 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης 5. Γενική Διευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης 6. Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 7. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 8. Διεύθυνση Εκλογών 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πρότυπο δικαστικής απόφασης ανακήρυξης ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ…….. Αριθμός Απόφασης / 2023 ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ….. (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) Αποτελούμενο από τους δικαστές ………………………….., Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγητή,……………………., Πρωτοδίκες, τους οποίους όρισε ο Προϊστάμενος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου …………… και τον Γραμματέα……………………... Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των υποψηφίων που θα συμμετάσχουν στις Περιφερειακές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/2017 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών των ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 42, 43,47, 48, 50, 51, 52 και 15 του ίδιου νόμου, υποβάλλονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων περιφερειαρχών και υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους. 18 Σύμφωνα με το άρθρο 53 του ν. 4804/ 2021, τη 10η Σεπτεμβρίου του έτους διενέργειας των εκλογών, το αρμόδιο δικαστήριο ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς που έχουν δηλωθεί νόμιμα. Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το οικείο Πρωτοδικείο αφού έλαβε υπόψη του Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών ήτοι: α) την καταχώρηση στην πύλη το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, την ημερομηνία γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την πλήρη διεύθυνση κάθε υποψήφιου περιφερειάρχη και περιφερειακού σύμβουλου β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα εκλογικό αξίωμα γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο περιφερειάρχη και περιφερειακό σύμβουλο, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας Εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες και δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που είναι γραμμένος στο κράτος μέλος καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες, την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 48 του ν. 4804/ 2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου περιφερειάρχη που υποβάλλει τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών: 19 α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023, β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 15, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης, φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την ανάδειξη περιφερειακών αρχών της ίδιας περιφέρειας, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει πρώτος, γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο περιφερειάρχη και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων περιφερειακών συμβούλων, δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος περιφερειάρχης και κάθε υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό πεντακοσίων (500) και εκατό (100) ευρώ , αντίστοιχα. ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου του υποψηφίου περιφερειάρχη Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νόμιμα, περιλαμβάνουν υποψηφίους περιφερειάρχες, περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα. 20 Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 53 του ν. 4804/ 2021. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις περιφερειακές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή περιφερειακών αρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι υποψηφίων περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων του καθενός από τους συνδυασμούς, ως ακολούθως: 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «………………», με έμβλημα «…………….», στον οποίο περιλαμβάνονται, ο………..του………., ως υποψήφιος Περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι οι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Αχαϊας) 1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Μήτσος) του ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ 2. ΒΑΜΒΑΚΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 3. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ συζ. ΙΩΑΝΝΗ 4……. 5…….. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας) 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της ΜΕΛΠΟΜΕΝΗΣ 2. ΔΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ 3……………… 21 4……………… Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Ηλείας) 1……………. 2…………. 3……………. 2. Τον συνδυασμό με το όνομα «………………», με έμβλημα «…………….», στον οποίο περιλαμβάνονται, ο………..του………., ως υποψήφιος Περιφερειάρχης, ως υποψήφιοι, δε, περιφερειακοί σύμβουλοι οι: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Αχαϊας) 1……………. 2…………. 3……………. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Αιτωλοακαρνανίας) 1. 2. 3……………… 4……………… Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (υποψήφιοι περιφερειακοί σύμβουλοι περιφερειακής ενότητας Ηλείας) 22 1……………. 2…………. 3……………. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην ………….. την 10/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο, συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού. Δημοσιεύθηκε στην …………… αυθημερόν. Ο/Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο/Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 23 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας Δημοτολογίων της Χώρας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αν. Μακεδονίας & Θράκης ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Αβδήρων 2541352503 Αλεξανδρούπολης 2551350099 Αρριανών 2531352800 Διδυμοτείχου 2553350647 Δοξάτου 2521352421 Δράμας 2521350733 Θάσου 2593350170 Ιάσμου 2534350102 Καβάλας 2513500119 Κάτω Νευροκοπίου 2523350122 Κομοτηνής 2531352461 Μαρωνείας - Σαπών 2532350104 Μύκης 2541352322 Νέστου 2591350163 Ξάνθης 2541350810 Ορεστιάδας 2552350315 Παγγαίου 2592350041 Παρανεστίου 2521352300 Προσοτσάνης 2522350143 Σαμοθράκης 2551350801 Σουφλίου 2554350115 24 Αν. Μακεδονίας & Θράκης Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Τοπείρου Αγίας Βαρβάρας Αγίας Παρασκευής Αγίου Δημητρίου Αγιων Αναργύρων - Καματερού Αγκιστρίου Αθηναίων Αιγάλεω Αίγινας Αλίμου Αμαρουσίου Ασπροπύργου Αχαρνών Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Βριλησσίων Βύρωνος Γαλατσίου Γλυφάδας Δάφνης - Υμηττού Διονύσου Ελευσίνας Ελληνικού - Αργυρούπολης Ζωγράφου Ηλιουπόλεως Ηρακλείου Αττικής Ιλίου Καισαριανής Καλλιθέας Κερατσινίου - Δραπετσώνας Κηφισιάς Κορυδαλλού Κρωπίας Κυθήρων Λαυρεωτικής Λυκόβρυσης - Πεύκης Μάνδρας - Ειδυλλίας Μαραθώνος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεγαρέων Μεταμορφώσεως Μοσχάτου - Ταύρου Νέας Ιωνίας Νέας Σμύρνης Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας 2541352605 2132019315 2132004500 2132007720 2132039960 2297091260 2103722067 2132044893 2297320024 2109824102 2132038044 2132006443 2132072330 2132020101 2132050502 2132008600 2132055320 2132025241 2132085518 2108004830 2105537100 2132018717 2132024185 2109970000 2132000124 2132030115 2132010748 2132070501 2132074642 2132007119 2104990448 2132000736 2736031213 2292320122 2106145121 2132014930 2294320924 2299020147 2296081050 2132012900 2132019603 2102716200 2132025712 2132049020 25 Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Αττικής Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Βορείου Αιγαίου Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Νίκαιας - Αγίου Ι. Ρέντη Παιανίας Παλαιού Φαλήρου Παλλήνης Παπάγου - Χολαργού Πειραιώς Πεντέλης Περάματος Περιστερίου Πετρουπόλεως Πόρου Ραφήνας - Πικερμίου Σαλαμίνος Σαρωνικού Σπάτων - Αρτέμιδος Σπετσών Τροιζηνίας - Μεθάνων Υδρας Φιλοθέης - Ψυχικού Φυλής Χαϊδαρίου Χαλανδρίου Ωρωπού Αγίου Ευστρατίου Ανατολικής Σάμου Δυτικής Λέσβου Δυτικής Σάμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών Ικαρίας Λήμνου Μυτιλήνης Οινουσσών Φούρνων Κορσεών Χίου Αγρινίου Αιγιαλείας Ακτιου - Βόνιτσας Αμφιλοχίας Ανδραβίδας - Κυλλήνης Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Αρχαίας Ολυμπίας Δυτικής Αχαϊας Ερυμάνθου Ζαχάρως Ηλιδας Θέρμου 2132075356 2132030728 2132020214 2106604628 2132002908 2144053355 2132050035 2104411110 2105701052 2105064090 2298320513 2294321025 2132027309 2299320318 2132007359 2298320024 2298320413 2298320202 2132014738 2132042717 2132047253 2132023803 2295098296 2254093210 2273350129 2253350211 2273350830 2274350100 2275350400 2254350020 2251048215 2271351313 2275350600 2271350849 2641360231 2691020020 2643360108 2642360411 2623360804 2625022251 2624022549 2693360123 2694360319 6946388073 2622360713 2644360125 26 Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Ελλάδας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Δυτικής Μακεδονίας Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Ηπείρου Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Καλαβρύτων Ναυπακτίας Ξηρομέρου Πατρέων Πηνειού Πύργου Αμυνταίου Άργους Ορεστικού Βελβεντού Βοϊου Γρεβενών Δεσκάτης Εορδαίας Καστοριάς Κοζάνης Νεστορίου Πρεσπών Σερβίων Φλώρινας Αρταίων Βορείων Τζουμέρκων Γεωργίου Καραϊσκάκη Δωδώνης Ζαγορίου Ζηρού Ζίτσας Ηγουμενίτσας Ιωαννιτών Κεντρικών Τζουμέρκων Κόνιτσας Μετσόβου Νικολάου Σκουφά Πάργας Πρέβεζας Πωγωνίου Σουλίου Φιλιατών Αγιάς Αλμυρού Αλοννήσου Αργιθέας Βόλου Ελασσόνας Ζαγοράς - Μουρεσίου Καρδίτσας 2631360980 2692360428 2634360136 2646360527 2613610227 2623360725 2621362634 2386350112 2467351310 2464350301 2465350117 2462350830 2462351102 2463350129 2467351118 2461350330 2467352313 2385351316 2464350124 2385351015 2681362242 2659360011 2681360813 2654360112 2653360313 2683360642 2653360019 2665361204 2651361344 2685360224 2655360310 2656360311 2681360430 2684360330 2682360633 2653360125 2666360119 2664360110 2494350117 2422350253 2424350213 2445350405 2421025536 2493350217 2426350102 2441350870 27 Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Θεσσαλίας Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Ιονίων Νήσων Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κιλελέρ Λαρισαίων Λίμνης Πλαστήρα Μετεώρων Μουζακίου Νοτίου Πηλίου Παλαμά Πύλης Ρήγα Φεραίου Σκιάθου Σκοπέλου Σοφάδων Τεμπών Τρικκαίων Τυρνάβου Φαρκαδόνας Φαρσάλων Αργοστολίου Βόρειας Κέρκυρας Ζακύνθου Ιθάκης Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων Λευκάδας Ληξουρίου Μεγανησίου Νότιας Κέρκυρας Παξών Σάμης Αλεξάνδρειας Αλμωπίας Αμπελοκήπων - Μενεμένης Αμφίπολης Αριστοτέλη Βέροιας Βισαλτίας Βόλβης Δέλτα Δίου - Ολύμπου Εδεσσας Εμμανουήλ Παππά Ηρακλείας Ηρωικής Πόλεως Νάουσας Θερμαϊκού Θέρμης Θεσσαλονίκης 2413507228 2410257848 24413 52200 2432350213 2445350127 2423054219 2444350107 2434350307 2425350204 2427350120 2424350110 2443353217 2495350409 2431351163 2492350192 2433350011 2491350127 2671361024 2663360100 2695361383 2674033481 2661362735 2645360566 2671091018 2645361315 2661360332 2662032100 2674360523 2333350150 2384350266 2313305607 2324350100 2377350006 2331350547 2322020300 2397027535 2313300500 2352350209 2381350780 2321352625 2325350120 233250323 2392330040 2313300750 2313317442 28 Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κεντρικής Μακεδονίας Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης Κρήτης

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις