408939/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΔΑ:Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2023
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2023.08.30 15:13:04 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Αθήνα, 30/08/2023 Α.Π. 408939 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 5285 547 Ταχ. Διεύθυνση : Σατωβριάνδου 18 Ταχ. Κώδικας : 104 32, Αθήνα Ε-mail : d.kasfalisis.eisforondt@efka.gov.gr ΑΡ. : 44 ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α’ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΩΣ Ο ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΑ.: 210 5285 611 210 5285 544 Email:tm.eisp.misthdt@efka.gov.gr ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ:  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ e-E.Φ.K.A.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ 01/01/2017.  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ ΕΩΣ 31/12/2016 ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 31/12/2019 ΣΤΟΝ e-Ε.Φ.Κ.Α . Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 1 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΣΧΕΤ.: 1) Η υπ΄αριθμ. 33/2018 Εγκύκλιος του Ε.Φ.Κ.Α. 2) Η υπ΄ αριθμ. Δ.15/Δ'/90598/2021 (ΦΕΚ Β΄ 5404/22.11.2021) Απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σας κοινοποιούμε την ως άνω απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο: «Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή της: Α. ΓΕΝΙΚΑ Όπως ρητώς διαλαμβάνεται στην κοινοποιούμενη απόφαση Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές νοούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για οποιαδήποτε αιτία, και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Ενδεικτικά, περιπτώσεις για τις οποίες η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών χαρακτηρίζεται ως «αχρεώστητη» αποτελούν η καταβολή εισφορών πέραν του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν), η καταβολή εισφορών για αποδοχές, τμήματα αποδοχών και για πρόσθετες αμοιβέςαποζημιώσεις, για τις οποίες ρητά προβλέπεται η μη καταβολή εισφορών, η καταβολή εισφορών πέραν της νόμιμης βάσης υπολογισμού, οι εισφορές που προκύπτουν ως υπερβάλλουσες των οφειλομένων από μεταβολή του χρόνου ασφάλισης, των πακέτων κάλυψης ή της ιδιότητας των ασφαλισμένων/ασφαλισθέντων πριν την 1/1/1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι) ή μετά την 1/1/1993 (νέοι ασφαλισμένοι), κ.λ.π. Κατ΄εξαίρεση, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 2 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Ο συμψηφισμός με οφειλή και η επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών αφορούν σε χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ των κλάδων ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και σε χρηματικά ποσά που έχουν εισπραχθεί αχρεωστήτως από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του τ. Ο.Α.Ε.Δ (νυν Δ.ΥΠ.Α.), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φορέα, για τον οποίο ο e-Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει εισφορές. Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διαχείριση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από 01/01/2017 και εφεξής από δικαιούχους μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα ή για λογαριασμό αυτών, και από δικαιούχους φορείς απασχόλησής τους και καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στο Δημόσιο μέχρι 31/12/2016 και στον eΕ.Φ.Κ.Α. από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2019, του κλάδου Κύριας Σύνταξης. Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς κλάδους (επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχών και υγειονομικής περίθαλψης), όπως επίσης και για την επιστροφή εισφορών που καταβλήθηκαν από 01/01/2020 και εφεξής, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Β. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Mε την υπ’ αριθμ. 33/2018 Εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. παρασχέθηκαν οδηγίες για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους εργοδότες και μισθωτούς ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 104 του Ν.4387/2016 (Α΄85), όπως αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν, με αυτές του άρθρου 15 του Ν. 4488/2017 (Α΄137) και αυτών της υπ΄αριθμ.: Δ15/Δ/12601/293/01-03-2018 Απόφασης Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 3 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Ασφάλισης και συμψηφισμού Κοινωνικής και επιστροφής Αλληλεγγύης, των και αχρεωστήτως καθορίστηκε η καταβληθεισών διαδικασία στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών. Με την κοινοποιούμενη Απόφαση εντάσσονται στη διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και οι απαιτήσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, καθώς και αυτές των εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους, ενώ καθορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών στον e-ΕΦΚΑ ασφαλιστικών εισφορών. Γ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 της κοινοποιούμενης Υπουργικής Απόφασης, τα προβλεπόμενα στις οικείες διατάξεις έχουν εφαρμογή: Ι) Σε περιπτώσεις που προκύπτει επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σύμφωνα με τα προηγούμενα και η σχετική αξίωση έχει γεννηθεί ή θα γεννηθεί μετά την 1/1/2017. ΙΙ) Σε εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών οι οποίες έχουν υποβληθεί στους ενταχθέντες e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, μέχρι 31/12/2016, ή στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017, και βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας. Οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές δεν πρέπει να έχουν υποπέσει σε παραγραφή κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 40 του Α.Ν.1846/51, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.825/78 και τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 21 του Ν.1902/90, οι απαιτήσεις από αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές υπόκεινται σε πενταετή παραγραφή. Επομένως είναι απαιτητό το ποσό των εισφορών Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 4 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ που καταβλήθηκε αχρεώστητα κατά την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αιτήσεως για επιστροφή αυτών. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, ορίζεται ότι οι αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης έως 31/12/2016 στο Δημόσιο και από 1/1/2017 έως 31/12/2019 στον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τα πρόσωπα της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, επιστρέφονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγουμένων άρθρων, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τους οικείους εκκαθαριστές μισθοδοσίας. Σημειώνεται ότι, με τις διατάξεις της περ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016, από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί της Βουλής, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμίδας, οι ιερείς και οι υπάλληλοι των εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Δ. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ 31/12/2019 Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για τη διεκπεραίωση αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο Δημόσιο έως 31/12/2016 και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από 1/1/2017 και εφεξής, και αφορούν σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2019. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 5 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Για απαιτήσεις μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών, κατά το μέρος που αφορούν στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης (επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχών), καθώς επίσης και για τις αιτήσεις (ασφαλισμένων και εργοδοτών) που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/1/2020 και εφεξής, κατά το οποίο έχει εφαρμογή η Α.Π.Δ. Δημοσίου, θα δοθούν οδηγίες όπως προαναφέρθηκε. Οι ήδη υποβληθείσες αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών θα διαβιβαστούν στις κατά τόπο αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α., στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων εντάσσεται ο φορέας ή η Υπηρεσία απασχόλησης των δικαιούχων ασφαλισμένων και των εργοδοτών. Η διαδικασία διεκπεραίωσης εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κύριας σύνταξης, μισθωτών ασφαλισμένων και εργοδοτών του Δημοσίου Τομέα, που αφορούν στο χρονικό διάστημα έως 31/12/2019, καθώς και των αιτήσεων που θα υποβληθούν για το ίδιο χρονικό διάστημα από την κοινοποίηση της παρούσας και εφεξής, περιλαμβάνει κατά στάδιο την ακόλουθη ροή εργασιών: Δ.1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΑΡΜΟΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 περ.α της κοινοποιούμενης Υ.Α, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις μισθωτών ασφαλισμένων, υποβάλλεται σχετική αίτηση από τον δικαιούχο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ασφαλισμένο ή και εργοδότη. Στην αίτηση αυτή (επισυνάπτονται υποδείγματα) θα πρέπει, προκειμένου για ασφαλισμένο δικαιούχο, να αναφέρονται οι κλάδοι ασφάλισης, για τους οποίους χώρησε η αχρεώστητη καταβολή, το χρονικό διάστημα, καθώς και η αιτία με περιληπτική περιγραφή. Επίσης θα πρέπει να σημειώνεται η σχέση εργασίας του δικαιούχου (μόνιμος υπάλληλος, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ κ.λ.π.). Στην αίτηση που θα υποβάλλεται από δικαιούχους εργοδότες θα πρέπει να αναφέρεται η νομική μορφή (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λ.π.), καθώς και η Υπηρεσία και ο τόπος απασχόλησης του ασφαλισμένου, για τον οποίο εχώρησε η αχρεώστητη καταβολή, ειδικά όταν πρόκειται για αποκεντρωμένη περιφερειακή Υπηρεσία του Φορέα. Αρμόδια Τοπική Δ/νση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή της αίτησης για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών και την έκδοση σχετικής Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 6 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ απόφασης, ορίζεται η Τοπική Δ/νση στην ασφαλιστική – χωρική αρμοδιότητα της οποίας έχει την έδρα του ο εργοδότης – φορέας του δικαιούχου ασφαλισμένου. Στις περιπτώσεις ωστόσο φορέων – εργοδοτών, οι οποίοι λειτουργούν αποκεντρωμένα και με μεγάλο αριθμό Περιφερειακών Υπηρεσιών - Παραρτημάτων, θα είναι δυνατή η παραλαβή των αιτήσεων και εν συνεχεία η αποφάσεων από τις Τοπικές Δ/νσεις, έκδοση των σχετικών στην ασφαλιστική περιοχή των οποίων παρασχέθηκε ή παρέχεται η απασχόληση του δικαιούχου. Η μεταφορά της αρμοδιότητας εν προκειμένω θα αποφασίζεται και θα γνωστοποιείται από την Γενική Δ/νση Εισφορών. Δ.2: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ Ταυτόχρονα με την αίτηση επιστροφής ή και μεταγενέστερα θα πρέπει να υποβληθεί και η προβλεπόμενη από την κοινοποιούμενη Υπουργική Απόφαση “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”. Στην εν λόγω “βεβαίωση”, η οποία θα υπέχει τη μορφή επίσημου διοικητικού εγγράφου, αρμοδίως υπογεγραμμένου, θα πρέπει, προκειμένου για δικαιούχο ασφαλισμένο, να περιέχονται: α) Τα ατομικά ασφαλιστικά στοιχεία. β) Η σχέση εργασίας (Δημοσίου Δικαίου - ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ κ.λ.π.). γ) Το ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, ξεχωριστά για κάθε κλάδο ασφάλισης (κύριας ασφάλισης - επικουρικής ασφάλισης - εφάπαξ παροχών υγειονομικής περίθαλψης). δ) Η χρονική - μισθοδοτική περίοδος, κατά την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή. ε) Η αιτία για την οποία έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή. στ) Ειδική αναφορά ότι οι εισφορές, για τις οποίες ζητείται η επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, έχουν καταβληθεί μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης στους λογαριασμούς των ενταχθέντων στον eΕΦΚΑ φορέων και δεν έχουν επιστραφεί ή συμψηφισθεί καθ΄οιονδήποτε τρόπο. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 7 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Προκειμένου για δικαιούχο φορέα - εργοδότη, η “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ” θα πρέπει να περιέχει την πλήρη επωνυμία του φορέα, τον Α.Μ.Ε., τον Α.Φ.Μ., τον τόπο παροχής των Υπηρεσιών του δικαιούχου ασφαλισμένου (έδρα ή περιφερειακή Υπηρεσία - παράρτημα εργοδότη), καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρθηκαν για τον δικαιούχο ασφαλισμένο. Η “βεβαίωση του εκκαθαριστή μισθοδοσίας” θα πρέπει να συνοδεύεται από “ειδική κατάσταση”, η οποία θα συμπληρώνεται με βάση τις επίσημες μισθοδοτικές καταστάσεις που έχουν υποβληθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών, και θα περιλαμβάνει σε διακριτές στήλες: α) τη μισθολογική περίοδο αναφοράς της αχρεώστητης καταβολής. β) τον αριθμό της μισθοδοτικής κατάστασης, τις αποδοχές (συντάξιμες ασφαλιστέες), επί των οποίων υπολογίστηκαν οι αχρεώστητες (επί πλέον) εισφορές. γ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές ασφαλισμένου. δ) Τα ποσά που παρακρατήθηκαν ως εισφορές εργοδότη. ε) Το ποσό εισφορών που προκύπτει ως διαφορά “επί πλέον” και πρέπει να επιστραφεί. Τα ποσά των επί μέρους στηλών θα πρέπει να εμφανίζονται και ως ετήσια σύνολα. Στις περιπτώσεις ελλειπουσών καταβολών (επί το έλαττον), που πιθανόν να προκύπτουν για ορισμένες μισθολογικές περιόδους, αυτές θα συμψηφίζονται με τις ”επί πλέον” καταβολές των επόμενων περιόδων, ώστε στο σύνολο των μισθοδοτικών περιόδων του διαστήματος που έλαβε χώρα η αχρεώστητη καταβολή να εμφανίζεται “πιστωτικό υπόλοιπο”. Ευνόητο είναι ότι, στην περίπτωση εμφάνισης “χρεωστικού υπολοίπου”, αυτό θα καταλογίζεται κατά τα γνωστά. Δ.3: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. - ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η αίτηση επιστροφής καταχωρείται στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. από το Τμήμα Ασφάλισης - Εισφορών της αρμόδιας Τοπικής Δ/νσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. Στην περίπτωση όπου η αίτηση επιστροφής έχει υποβληθεί σε άλλη Υπηρεσία (Υπηρεσίες του Γ.Λ.Κ. - Δ/νσεις της Γενικής Δ/νσης Εισφορών - Υπηρεσίες του Φορέα Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 8 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ απασχόλησης), κατά την καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. της αίτησης, θα αναγράφεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία που έλαβε η αίτηση αυτή, ώστε να λαμβάνεται υπόψη για υπολογισμό του χρόνου παραγραφής της αξίωσης προς επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Κατά την καταχώρηση ως ανωτέρω της αίτησης επιστροφής θα συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο “έκθεση ελέγχου”, στη οποία θα προσδιορίζονται: -Τα πλήρη στοιχεία του ασφαλισμένου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., αρ. Μητρώου Δημόσιου Φορέα ή Ν.Π.Δ.Δ. απασχόλησης), για τον οποίο διεκπεραιώνεται το αίτημά του για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών. Εφόσον η αίτηση αφορά σε δικαιούχο Φορέα - Εργοδότη, στην “΄Εκθεση Ελέγχου” θα αναγράφεται η πλήρης επωνυμία, ο Α.Μ.Ε., ο Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας του Φορέα. -Η ύπαρξη ή όχι βεβαιωμένης οφειλής κατά την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επιστροφής ή συμψηφισμού. -Η διαπίστωση ότι τα προς επιστροφή ή συμψηφισμό ποσά ασφαλιστικών εισφορών έχουν καταβληθεί. -Η μη παρέλευση του χρόνου παραγραφής, λαμβανομένης υπόψη της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης επιστροφής στον e-.ΕΦ.Κ.Α. ή στο Γ.Λ.Κ. ή στο Δημόσιο Φορέα απασχόλησης των δικαιούχων. -Τα προς επιστροφή ποσά ανά χρονολογική περίοδο, για τον κλάδο κύριας σύνταξης. Δ.4: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟ Ο.Π.Σ./eΕ.Φ.Κ.Α. - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠ.ΕΠ. Καταχώρηση στο Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πεδίο “Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη” - Λοιπές Πιστωτικές Κινήσεις Οφειλέτη” του προς επιστροφή ποσού, στον δικαιούχο ασφαλισμένο ή και εργοδότη, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αντίστοιχη “Έκθεση ελέγχου”. Ως ημερομηνία αναγράφεται η ημερομηνία της αίτησης. Στο πεδίο “Αιτιολογία” καταχωρείται και ο αριθμός πρωτοκόλλου με την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Επιστροφής. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 9 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΄Εκδοση, μέσω του Ο.Π.Σ./e-Ε.Φ.Κ.Α., “Απόφασης Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών - ΑΠ.ΕΠ.” από τον αρμόδιο υπάλληλο και έγκριση από τον Προϊστάμενο της κατά τόπο αρμόδιας Υπηρεσίας της Τοπικής Διεύθυνσης του e-Ε.Φ.Κ.Α., στην ασφαλιστική περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του Δημόσιου Φορέα, όπου παρασχέθηκε η συγκεκριμένη απασχόληση. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το αίτημα για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί (π.χ. λόγω παραγραφής της αξίωσης) ή ικανοποιείται μερικώς, θα εκδίδεται αντίστοιχα απορριπτική απόφαση Δ/ντού ή απόφαση μερικής αποδοχής του αιτήματος. Οι αποφάσεις που θα εκδίδονται θα κοινοποιούνται στους αιτούντες, στα τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης και στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της αρμόδιας Π.Υ.Σ.Υ.. Εφ’ όσον όπως προαναφέρθηκε ορισθεί ως αρμόδια Τοπική Δ/νση για την εξέταση αιτήματος, εκείνη που έλαβε χώρα η απασχόληση και όχι αυτή της έδρας του φορέα – εργοδότη, οι αποφάσεις θα κοινοποιούνται και στο Τμήμα Ασφάλισης και Εισφορών της Τοπικής Δ/νσης που ανήκει η έδρα του φορέα. Ε. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Οι Αποφάσεις Δ/ντού που θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας που περιγράφηκε, θα πρέπει να φυλάσσονται σε Ειδικό Αρχείο μαζί με την αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματα επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που αφορούν στους λοιπούς – πλην του κλάδου Κύριας Σύνταξης – κλάδους εφ’ όσον ολοκληρωθούν από την Δ/νση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα, οι απαιτούμενοι έλεγχοι. Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 10 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ Της παρούσας να λάβει γνώση, με ευθύνη των Προϊσταμένων Τοπικών Διευθύνσεων και Τμημάτων, το προσωπικό αρμοδιότητάς τους. ΣΥΝ/ΝΑ: 1. Η υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ’/90598/2021 Υπουργική Απόφαση 2. Παράρτημα με Υποδείγματα εντύπων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ α/α ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 11 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 1. Αίτηση ασφαλισμένου δικαιούχου 2. Αίτηση εργοδότη δικαιούχου 3. Βεβαίωση εκκαθαριστή μισθοδοσίας 4. Ειδική συνοδευτική κατάσταση εκκαθαριστή μισθοδοσίας 5. Έκθεση Ελέγχου Τμήματος Ασφάλισης και Εισφορών 6. Απόφαση Δ/ντού (ΑΠ. ΕΠ) 7. Απόφαση Δ/ντού μερικής αποδοχής 8. Απόφαση Δ/ντού ΑΠΟΡΡΙΠΤΙΚΗ Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 12 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. 2. 3. 4. Γρ. κ. Διοικητή dioikitis@efka.gov.gr Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών ypod1@efka.gov.gr, ypod2@efka.gov.gr ypod3@efka.gov.gr ypod4@efka.gov.gr Γρ. κ.κ. Γεν. Δ/ντών gd.eisforon@efka.gov.gr, gd.dioik.oikon@efka.gov.gr Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Σταδίου 29, 10110 Αθήνα Υπουργείο Εσωτερικών 5. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 6. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 7. Σταδίου 27, 10110 Αθήνα info@ypes.gr Υπουργείο Οικονομικών Νίκης 5-7, Τ.Κ.: 10180 Αθήνα press@minfin.gr Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Φραγκούδη 11 & ΑΛ. Πάντου, 10163 Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 8. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 9. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός gg_ypetha@mod.mil.gr Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 Μαρούσι protocol@minedu.gov.gr Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 13 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ 10. Υπουργείο Εξωτερικών Βασιλίσσης Σοφίας 1, 10671 Αθήνα με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Υπουργείο Δικαιοσύνης 11. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο, Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, Εισαγγελίες, Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια), ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Λεωφόρος Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα Υπουργείο Υγείας 12. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Νοσοκομείων, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 13. 14. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα grplk@culture.gr Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 15. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 16. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 17. Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 15669 Παπάγος yme@yme.gov.gr Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Ευαγγελιστρίας 2, 105 63 Αθήνα secretariat@immigration.gov.gr Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (για την άμεση ενημέρωση των Λιμενικών Αρχών) Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 185 10 Πειραιάς info@yna.gov.gr, ddy.b@yna.gov.gr Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 18. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 19. με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 20. Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα info@minagric.gr Υπουργείο Τουρισμού Λεωφόρος Αμαλίας 12,105 57, Αθήνα mailbox@mintour.gr Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με την παράκληση για άμεση ενημέρωση των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 14 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΝΠΔΔ, Οργανισμών, κ.α. 21 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα pressoffice@yptp.gr Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77, Αθήνα h7@nis.gr Βουλή των Ελλήνων infopar@parliament.gr Η Εκκλησία της Ελλάδος Ιασίου 1, 11521 Αθήνα contact@ecclesia.gr Ελληνική Αστυνομία Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 Αθήνα kepik@astynomia.gr Πυροσβεστικό Σώμα Μουρούζη 4, 10172 Κολωνάκι Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή Ακτή Βασιλειάδη Ε1- Ε2, 18510 Πειραιάς contact@yna.gov.gr Γενικό Επιτελείο Στρατού (Γ.Ε.Σ.) Στρατόπεδο Παπάγου, Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός str-ges-dmp@army.gr, gesdendhs@army.gr Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) Λεωφ. Μεσογείων 229,15561 Χολαργός gen_pro@navy.mil.gr Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, 15561 Χολαργός gek.athens@mod.mil.gr Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα Κάνιγγος 29, 10110 Αθήνα gd.sintaxeondt@efka.gov.gr Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αποστόλου Παύλου 12, 15123 Μαρούσι gd1@eopyy.gov.gr ΕΤΕΑΕΠ Φιλελλήνων 13-15, 105 57 Αθήνα t.gram@eteaep.gov.gr Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα contact@dpa.gr Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.) Ιερού Λόχου 3, 15124 Μαρούσι info@adae.gr Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Πουλίου 6, 11523 Αθήνα enimerosi@asep.gr Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης Αμερικής 5, 10564 Αθήνα Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 15 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ncrtv@otenet.gr Συνήγορος του Πολίτη Χαλκοκονδύλη 17, 10432 Αθήνα press@synigoros.gr Επιτροπή Ανταγωνισμού Κότσικα 1Α , 10434 Αθήνα contact@epant.gr Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι info@eett.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα info@rae.gr Εθνική Αναλογιστική Αρχή Σταδίου 29, 10110 Αθήνα Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) Αχαρνών 17 & Πλατεία Μαυροκορδάτου, 10438 Αθήνα info@gamingcommission.gov.gr Συνήγορος του Καταναλωτή Λ.Αλεξάνδρας 144, 11471 Αθήνα grammateia@synigoroskatanaloti.gr Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Πλουτάρχου 3, 11521 Αθήνα secretary@eaiya.gov.gr Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης Αριστείδου 1 & Ευριπίδου 2, 10559 Αθήνα secretariat@ethaae.gr Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων Βυτίνης 14-18, 14342 Νέα Φιλαδέλφεια monada@aaiasb.gr Ελληνική Στατιστική Αρχή Πειραιώς 46 & Επονιτών, 18510 Πειραιάς geniko.protokolo@statistics.gr & l.stamou@statistics.gr Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων Κεφαλληνίας 45 & Κομνά Τράκα, 11257 Αθήνα eaadhsy@eaadhsy.gr Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (Ρ.Α.Σ.) Σταδίου 33, 10559 Αθήνα info@ras-el.gr Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων (Α.Σ.Π.) Παπαδημητρίου 33 , 19003 Μαρκόπουλο Μεσογαίας slot@hsca.gr Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι eoe@minedu.gr Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 16 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο Αμερικής 11, 10672 Αθήνα Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς info@raports.gr Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφ. Θηβών 196-198, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης aepp@aepp-procurement.gr Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας Πύργος Ελέγχου Πρώην Ανατολικού Αεροδρομίου YPA@HCAA.GR Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Καρ. Σερβίας 10, 10184 Αθήνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Σωκράτους 111, 41336 Λάρισα do@apdthest.gov.gr Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας Β. Ηπείρου 20, 45445 Ιωάννινα gg@apdhp-dm.gov.gr Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου Νέο Πατρών – Αθηνών 158, 26442 Πάτρα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Ακτή Μιαούλη 83 & Μάρκου Μπότσαρη 2-8, 18538 Πειραιάς gg@apdaigaiou.gov.gr Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Κρήτης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης Καθ.Ρωσσίδη 11, 54655 Θεσσαλονίκη do@damt.gov.gr Κ.Ε.Δ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α. Α’ & Β’ Βαθμού) Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα info@kedke.gr Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα keeuhcci@uhc.gr Ελληνική Ένωση Τραπεζών Αμερικής 21Α 10672 Αθήνα hba@hba.gr Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα oee@oe-e.gr Γ.Σ.Ε.Ε. 28ης Οκτωβρίου 69 και Αινιάνος 2, 10434 Αθήνα info@gsee.gr Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 17 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Αττικής Ιουλιανού 42-46, 10433 Αθήνα efeea@otenet.gr Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα info@acci.gr Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά Γεωργίου Κασιμάτη 1 (τ.Λουδοβίκου) Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς evep@pcci.gr Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου & Χαριλάου Τρικούπη, 10679 Αθήνα eea@eea.gr Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς eepir@otenet.gr Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη grammateia@epepthe.gr Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα pol@otenet.gr Ανάδοχος Ο.Π.Σ./e-ΕΦΚΑ Παπαδιαμαντοπούλου 87 11527 Ζωγράφου Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) teka-info@yeka.gr Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 64c3a8a5002837399620a272 στις 30/08/23 14:03 18 ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2021.11.22 12:43:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 69743 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 22 Νοεμβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 2 Καθορισμός της διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 142889 ΕΞ 2021 (1) Καθορισμός επιχορήγησης των πληγέντων από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 4, των παρ. 5 και 7 του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 22 και της παρ. 3 του άρθρου 24. 2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Αρ. Φύλλου 5404 Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143). 5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως του άρθρου 160. 6. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α’ 261). 7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121). 8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 11. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23-6-2021 (ΑΔΑ: 68ΦΓΗ-ΧΟΨ) κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670) και την υπό στοιχεία 110065 ΕΞ2021/10.09.2021 (ΑΔΑ: 654ΩΗ-ΔΧ0) τροποποίησή της (Β’ 4203). 12. Την υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6ΑΙΕ46ΜΤΛΡΑΤ9). 13. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/ 7-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Οικονομικών - Υποδομών και Μεταφορών, «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432). ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ 69744 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα». β) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 187/26-6-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 12 και 50 αυτού. γ) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 193/1-7-2014 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 12, 13 και 30 αυτού. δ) Τον ορισμό της «Επιχείρησης» σύμφωνα με το άρθρο 1 του Παραρτήματος Ι του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 και του Κανονισμού 1388/2014 «Επιχείρηση θεωρείται κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Σε αυτές περιλαμβάνονται ειδικότερα αυτοαπασχολούμενα άτομα και οικογενειακές επιχειρήσεις που ασκούν βιοτεχνική ή άλλη δραστηριότητα, καθώς και προσωπικές εταιρείες ή ενώσεις προσώπων που ασκούν τακτικά μια οικονομική δραστηριότητα». 15. Το υπ’ αρ. 87172/14-7-2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής «Ποσοστά επιχορήγησης σε επιχειρήσεις για ζημιές από τη θεομηνία «Ιανός» και το σεισμό - και την πλημμύρα που ακολούθησε αυτόν στη Σάμο». 16. Τo υπ’ αρ. 73460/12775/20.09.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής της της Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. 17. Το υπό στοιχεία 111822 ΕΞ2021/14-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: ΨΦΛΘΗ-ΖΦ7). 18. Το υπό στοιχεία 131874 ΕΞ 2021/22-10-2021 έγγραφο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυνσης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. 19. Την ανάγκη υποστήριξης των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και επλήγησαν τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, οι οποίες προκάλεσαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές τόσο σε αριθμό πληγεισών επιχειρήσεων όσο και σε μέγεθος καταστροφής. 20. Την υπό στοιχεία 136794 ΕΞ 2021/02-11-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Τεύχος B’ 5404/22.11.2021 21. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πέραν της δαπάνης ύψους 288.654,53 ευρώ περίπου σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑΕ 051 ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), η οποία καλύπτεται από την υπ’ αρ. 91406/13.08.2021 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέρος της ανωτέρω δαπάνης ύψους 260.601,21 ευρώ περίπου, εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 και δαπάνη ύψους 28.053,32 ευρώ περίπου εμπίπτει στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, αποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Παρέχεται επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10331/ Α325/7-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4797/2021 και των Κανονισμών (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 και 702/2014. 2. Η επιχορήγηση παρέχεται για την αντιμετώπιση ζημιών των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν καταγραφεί από την αρμόδια Επιτροπή Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας σύμφωνα με το υπό στοιχεία 16 έγγραφο του προοιμίου και καλύπτει στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα. 3. Η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του συνόλου, της κατά περίπτωση εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας. Ειδικά για τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση συνίσταται σε δωρεάν χρηματική ενίσχυση του Δημοσίου και είναι ίση με το 55% του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας, από την αρμόδια Επιτροπή εντοπισμού, καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της Περιφέρειας, το οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. 4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται εντός τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία εκδήλωσης της θεομηνίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014,την παρ. 4 του άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014. 5. Όταν η δικαιούχος ενιαία επιχείρηση λάβει συνολική επιχορήγηση άνω των ορίων που τίθενται στο άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 το Τμήμα Κρατικών Ενισχύσεων της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III των εν λόγω Κανονισμών, σε εμπεριστατωμένο δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις (https:// ΑΔΑ: Ω8Β346ΜΑΠΣ-0ΗΒ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5404/22.11.2021 webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/ public/search/home/), για λόγους διαφάνειας, το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης χορήγησής της, κατά τα προβλεπόμενα στην υποπαρ. Β11 του ν. 4152/2013. 6. Για την καταβολή της επιχορήγησης απαιτείται εν

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις