31 ΕΞ 2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές». 

ΦΕΚ: 5072/Β/2023E ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2023.08.16 13:55:18 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 56139 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 16 Αυγούστου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. 31 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πολιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές». ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την περ. γ’ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 «Περί λήψεως μέτρων Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απορίας διατάξεων», (Α’ 149). 2. Την παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, ΜΠΔΣ 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74). 3. Το Κεφάλαιο ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131). 4. Το άρθρο 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). 5. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/58/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α’ 143). 6. Το άρθρο 38 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 269), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 271 του ν. 4555/2018 (Α’ 133). Αρ. Φύλλου 5072 7. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87). 8. Το άρθρο 6 του ν. 3454/2006 «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 75). 9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου-Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139). 10. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131). 11. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130). 12. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145). 13. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). 14. Την υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 (Β’ 1699) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. 15. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β’ 4441). 16. Tην υπό στοιχεία ΥΠ 512/10.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438). 17. Την υπό στοιχεία Υ11/7.7.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο (Β’ 4403)». 18. Την από 08.08.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών. 19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού 56140 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί καθώς εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα έκτακτων αναγκών, αποφασίζουμε: ριπτώσεις φυσικών καταστροφών που διενεργούνται αυτοψίες από την ΓΔΑΕΦΚ, η παρ. 2 του εντύπου συμπληρώνεται με βάση το δελτίο επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ». Άρθρο 1 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33862/ 06.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699) προστίθενται νέα εδάφια και νέα περ. ε) και στην παρ. 3 προστίθεται νέο εδάφιο και το άρθρο 2 διαμορφώνεται ως εξής: Άρθρο 2 Τροποποίηση του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33862/ 06.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης Στο άρθρο 4 της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), στην παρ. 2 προστίθενται δύο νέα εδάφια, στην παρ. 3 προστίθεται νέο εδάφιο και στο τέλος του άρθρου 4 προστίθενται νέα παρ. 6 και το άρθρο 4 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 2 Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής 1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) κατ’ ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το ποσό μειώνεται κατά 50%. Για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (βλ. Παράρτημα). β) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας ή της δευτερεύουσας ιδιόκτητης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου). γ) Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο υποχρεούται να έχει υποβάλει δήλωση ο αιτών ή έχει ήδη υποβάλει, για τις περιπτώσεις ιδιόκτητης κατοικίας. δ) Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, όταν δεν υπάρχει Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ. ε) Δελτίο επανελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, εφόσον έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ. 2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι. 3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» του Παραρτήματος και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου. Στις πε- «Άρθρο 4 Συγκρότηση Επιτροπής και αρμοδιότητες 1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικογενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους και αποτελείται από: α) Ένα στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου. β) Έναν μηχανικό, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. γ) Ένα στέλεχος του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου. 2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλωμένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες ή δευτερεύουσες κατοικίες, προκειμένου: α) Να ελέγξει ότι η κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία που έχει δηλωθεί είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών. β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας ή δευτερεύουσας, στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και οικοσκευής. Στην περίπτωση που έχει διενεργηθεί αυτοψία από την ΓΔΑΕΦΚ, δεν απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας από την Επιτροπή. Στις περιπτώσεις αυτές, ως «Κατηγορία Α» μικρών ζημιών, ορίζεται η κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ως κατάλληλη για χρήση («ΠΡΑΣΙΝΗ») και έχει υποστεί ελαφρές βλάβες, σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου, «Κατηγορία Β» μέτριων ζημιών, ορίζεται η κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ως προσωρινά ακατάλληλη για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΗ»), σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου και «Κατηγορία Γ» μεγάλων ζημιών, ορίζεται η κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ως επικίνδυνη για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΗ»), σύμφωνα με το δελτίο επανελέγχου. 3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος του επιδόματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Παράρτημα αυτής. Σε περίπτωση δευτερεύουσας κατοικίας, το προσδιοριζόμενο ποσό μειώνεται κατά 50%. Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομάτων της παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής. 5. Εφόσον το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί για την άμεση ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτημάτων, ως μέλη της Επιτροπής μπορούν να ορίζονται μόνιμοι και Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) υπάλληλοι υπηρεσιών του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ύστερα από πρόσκληση του οικείου Δημάρχου. 6. Σε περιπτώσεις που διενεργούνται αυτοψίες από την ΓΔΑΕΦΚ, η ΓΔΑΕΦΚ διαβιβάζει στους οικείους Δήμους αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου και η Επιτροπή προβαίνει σε διασταύρωση των στοιχείων των αιτούντων με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου προκειμένου να προσδιοριστούν οι δικαιούχοι». Άρθρο 3 Τροποποίηση του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 33862/ 06.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης Στο άρθρο 5 της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), οι παρ. 1, 2, 3 και 4 τροποποιούνται και το άρθρο 5 διαμορφώνεται ως εξής: «Άρθρο 5 Διαδικασία Υλοποίησης - Έλεγχος 1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλλουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. 2. Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ΓΔΑΕΦΚ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αίτημα επιχορήγησης, εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής στο οποίο αναγράφονται: α) το συνολικό ποσό αιτούμενης επιχορήγησης, β) ο αριθμός των δικαιούχων ανά κατηγορία οικονομικής ενίσχυσης, γ) το είδος της φυσικής καταστροφής, δ) την ημερομηνία εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. Σε περιπτώσεις που διενεργούνται αυτοψίες από την ΓΔΑΕΦΚ, στο αίτημα επιχορήγησης περιλαμβάνονται τα αιτήματα για τα οποία έχουν διασταυρωθεί τα στοιχεία των αιτούντων με τα στοιχεία των δελτίων επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ. 3. Η ΓΔΑΕΦΚ προβαίνει στην έκδοση απόφασης επιχορήγησης. Η ΓΔΑΕΦΚ δύναται να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, κατόπιν αναζήτησης και παραλαβής 56141 των δικαιολογητικών των δικαιούχων από τους Δήμους. 4. Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί κατά περίπτωση από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι θα ενισχύονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (Ειδικός φορέας 1060-202-0000000 «Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης και Κρατικής Αρωγής» ΑΛΕ 2310401006). Άρθρο 4 Τροποποίηση του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής υπουργικής απόφασης Το Παράρτημα της υπ’ αρ. 33862/06.05.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (Β’ 1699), αντικαθίσταται από το Παράρτημα της παρούσας το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Άρθρο 5 Μεταβατικές και τελικές διατάξεις 1. Η παρούσα ισχύει για φυσικές καταστροφές που εκδηλώνονται μετά την ημερομηνία μεταφοράς της αρμοδιότητας της περ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το π.δ. 77/2023. 2. Τα υποβληθέντα και υποβαλλόμενα αιτήματα στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/ Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών εντός του 2023 (πριν και μετά την έκδοση του π.δ. 77/2023) διεκπεραιώνονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τυχόν αιτήματα που δεν ολοκληρωθούν έως την λήξη του έτους, διαβιβάζονται με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την πληρότητά τους, στη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Εκκρεμή αιτήματα που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών μέχρι την έκδοση του π.δ. 77/2023, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα όρια που ίσχυαν μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 77/2023. 3. Ειδικά για το έτος 2023 οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-201-0000000, ΑΛΕ 2310401006, σύμφωνα με το άρθρο 14 του π.δ. 77/2023 ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 82/2023. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56142 Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ 1. ɅɆɃȴȻȰȳɆȰɌȵɇ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ ȵɅȻȴɃɀȰɈɃɇ ȳȻȰ ɈȸɁ ȰɁɈȻɀȵɈɏɅȻɇȸ ȰɅȿɏɁ ȵɅȻɇȾȵɉȰɇɈȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇȻɏɁ ȸ/ȾȰȻ ɈȸɁ ȰɁɈȻȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ɃȻȾɃɇȾȵɉȸɇ ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋʄʙʆ ɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɼ/ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʉɿʃʉʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ʋʄɻɶɹʆʏʘʆ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʐʋʊʗɻ: • Ƀɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐʎ. • Ƀɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ ɼ ʏʘʆ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆ ɲʏʊʅʘʆ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʘʆ ɺɻʅɿʙʆ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻʍɲʆ. • Ƀɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ. ɀɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ ɲʐʏɹʎ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʑʗʉʐʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ, ʋʉʐ ɽɲ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ɸʐʌʙ (6.000 €) ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ʏʉ ʐʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉ ʋʉʍʊ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ 50%. ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ, ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɺɻʅɿʙʆ ʃɲɿ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ʊʋʘʎ ɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʘʎ ɷɸʀʃʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʄɻɶɹʆʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃʄɿʅɳʃʘʍɻ ʏɻʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʅɸ ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɳ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʃɲɿ ʊʖɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʃʏɿʌɿɲʃʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ ɺɻʅɿʙʆ, ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʐʏɼ ʊʋʘʎ ʋʌʉɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ, ɸʀʆɲɿ ʃɲɽɲʌɳ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʙʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʄʊɶʘ ʔʐʍɿʃɼʎ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ. 2. ȾɆȻɈȸɆȻȰ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ Ɉȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ȾɆȻɈȸɆȻɃ 1 «Ȱʌɿɽʅʊʎ ʅɸʄʙʆ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ» Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʋɿʏʌʉʋɼ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏɻʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. 33862/06.05.2019 ȾɉȰ. ɇʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʉʑ ɷɸʆ ʍʐʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɻ ɸʋʉʖɿʃɼ ɼ ʋɸʌɿʉɷɿʃɼ ʍʐʆʉʀʃɻʍɻ. ȾɆȻɈȸɆȻɃ 2 «Ȳɲɽʅʊʎ ɺɻʅɿʙʆ» ȸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ʏʘʆ ɺɻʅɿʙʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏʉɿʃɿʙʆ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻʍɲʆ ʖʘʌʀʎ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʄɸʋʏʉʅɸʌʙʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɲʆɲʄʑʍɸʘʆ, ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ ʅɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʏʌɸɿʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ: x 2.1 «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ»: ɀɿʃʌʙʆ ɺɻʅɿʙʆ. Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɿʃʌɹʎ ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ ʆɲ ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ɳʅɸʍɲ. x 2.2 «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȳ»: ɀɹʏʌɿʘʆ ɺɻʅɿʙʆ. Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸɶɳʄɸʎ ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɷɲʋɳʆɻ ʃɲɿ ʖʌʊʆʉ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ. x 2.3 «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȳ»: ɀɸɶɳʄʘʆ ɺɻʅɿʙʆ. Ⱦɲʏɳʌʌɸʐʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɼ ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɻ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɼ ʏʉʐʎ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʍʖɸɷʊʆ ɲʍʑʅʔʉʌɻ. ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʔʐʍɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔʙʆ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏʉʗʀɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ȳȴȰȵɌȾ, ʘʎ Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 x ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56143 «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ » ʅɿʃʌʙʆ ɺɻʅɿʙʆ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ («ɅɆȰɇȻɁȸ») ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʐʋʉʍʏɸʀ ɸʄɲʔʌɹʎ ɴʄɳɴɸʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɷɸʄʏʀʉ ɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐ, x «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȳ» ʅɹʏʌɿʘʆ ɺɻʅɿʙʆ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ («ȾȻɈɆȻɁȸ»), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɷɸʄʏʀʉ ɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ x «Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȳ» ʅɸɶɳʄʘʆ ɺɻʅɿʙʆ, ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ («ȾɃȾȾȻɁȸ»), ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɷɸʄʏʀʉ ɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐ. Ƀɿ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɺɻʅɿʙʆ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ: x ɇʏʉ ʃʏʀʌɿʉ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ɲʆɳɶʃɸʎ ɷɿɲɴʀʘʍɻʎ. ȴɸ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ʃʏʀʍʅɲʏɲ (ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʀ ʖʙʌʉɿ, ʐʋʊɶɸɿɲ, ɲʋʉɽɼʃɸʎ, ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿ ʖʙʌʉɿ, ʄɸɴɻʏʉʍʏɳʍɿɲ ʃ.ʄʋ.). x ɇʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ʉɿʃʉʍʃɸʐɼʎ (ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʃʉʐɺʀʆɲʎ, ʖʙʌʘʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ, ɸʋʀʋʄʘʍɻ, ɿʅɲʏɿʍʅʊʎ ʃ.ʄʋ.). ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɲʔʉʌɳ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʖʙʌʉʐʎ ɷɿɲɴʀʘʍɻʎ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿʙʆ ʃʑʌɿɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʅɸɿʘʅɹʆɻ ʃɲʏɳ 50%) ʃɲɿ ʊʖɿ ʃʏʀʌɿɲ ɳʄʄɻʎ ʖʌɼʍɻʎ (ʋ.ʖ. ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɴɿʉʏɸʖʆʀɸʎ, ɽɸʌʅʉʃɼʋɿɲ ʃ.ʄʋ.). ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʏʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ʋʉʍʊ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ 50%. ȾɆȻɈȸɆȻɃ 3 «ɀɹɶɸɽʉʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ» Ȱʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʏʌɸɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ: x 3.1 Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɀ.1: ʅɸ ɸʅɴɲɷʊʆ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ʏʘʆ 50m2 x 3.2 Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɀ.2: ʅɸ ɸʅɴɲɷʊʆ 50 ɹʘʎ 80m2 x 3.3 Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɀ.3: ʅɸ ɸʅɴɲɷʊʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʘʆ 80m2 Ȳɳʍɸɿ ʏʘʆ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏɻʎ ʅɸ ɲʌɿɽʅ. 33862/06.05.2019 ʃ.ʐ.ɲ., ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɸʅɴɲɷʊʆ ʏɻʎ ʃʑʌɿɲʎ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ. 3. ȵɅȵɂȸȳȸɇȵȻɇ ɈɃɉ ɅȻɁȰȾȰ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ Ɉɲ ʋʉʍɳ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʋʀʆɲʃɸʎ (II), (III) ʃɲɿ (IV) ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɲ ɴɲɽʅʉʄʉɶɻʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ (I.1), (I.2) ʃɲɿ (I.3) ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏʉʐ ɶɿʆʊʅɸʆʉʐ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʌɿʙʆ (3) ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ɸʋʀ ʏʉʐ ʅɹɶɿʍʏʉʐ ʋʉʍʉʑ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏʘʆ 6.000 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ. ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ: ȶʆɲ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʊ ʅɸ 5 ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʅɹʄɻ (ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ 0,9) ʅɸ ɴɲɽʅʊ ɺɻʅɿʙʆ (ȳ) (ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ 1) ʃɲɿ ʅɸ ɸʅɴɲɷʊʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʘʆ 80m2 (ʅɹɶɸɽʉʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ Ⱦ3: ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ 1) ɽɲ ɲʋʉɺɻʅɿʘɽɸʀ ʅɸ ʏʉ ʋʉʍʊ: 0,9 x 1 x 1 x 6.000 (ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ) =5.400 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɼ ʅɸ ʏʉ ʋʉʍʊ 5.400 x 50% = 2.700 ɶɿɲ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56144 Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 ɅȻɁȰȾȵɇ ɇɉɁɈȵȿȵɇɈɏɁ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ ȵɅȻȴɃɀȰɈɃɇ ɃȻȾɃɇȾȵɉȸɇ / ȰɅȿɏɁ ȵɅȻɇȾȵɉȰɇɈȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇȻɏɁ ɅȻɁȰȾȰɇ I.1 ȾɆȻɈȸɆȻɃ: "ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ ɁɃȻȾɃȾɉɆȻɃɉ" ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ 1 2 3 4 5 >6 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Ȱ Ȳ ȳ 0,5 0,8 1 Ⱦ1 < 50 m2 K2 = 50-80 m2 K3 > 80 m2 0,8 0,9 1 ɅȻɁȰȾȰɇ I.2 ȾɆȻɈȸɆȻɃ: "ȲȰȺɀɃɇ ȷȸɀȻȰɇ" ȲȰȺɀɃɇ ȷȸɀȻȰɇ ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ Ȱ ȷȸɀȻȰ (ɀȻȾɆȸ) Ȳ ȷȸɀȻȰ (ɀȵɈɆȻȰ) ȷȸɀȻȰ (ɀȵȳȰȿȸ) ȳ ɅȻɁȰȾȰɇ I.3 ȾɆȻɈȸɆȻɃ: ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ ɀȵȳȻɇɈɃ ɅɃɇɃ ɃȻȾɃɇȾȵɉȸɇ "ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ" 6.000 € Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56145 ɅȻɁȰȾȵɇ ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉ ɅɃɇɏɁ ȵɅȻȴɃɀȰɈɃɇ ɃȻȾɃɇȾȵɉȸɇ / ȰɅȿɏɁ ȵɅȻɇȾȵɉȰɇɈȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇȻɏɁ ȾɉɆȻȰɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ ɅȻɁȰȾȰɇ II. ȲȰȺɀɃɇ ȷȸɀȻȰɇ Ȱ ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ ɁɃȻȾɃȾɉɆȻɃɉ ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ 1 2 3 4 5 >6 Ⱦ1 < 50 m2 1.200 € 1.440 € 1.680 € 1.920 € 2.160 € 2.400 € K2 = 50-80 m2 1.350 € 1.620 € 1.890 € 2.160 € 2.430 € 2.700 € K3 > 80 m2 1.500 € 1.800 € 2.100 € 2.400 € 2.700 € 3.000 € ɅȻɁȰȾȰɇ III. ȲȰȺɀɃɇ ȷȸɀȻȰɇ Ȳ ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ ɁɃȻȾɃȾɉɆȻɃɉ ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ 1 2 3 4 5 >6 Ⱦ1 < 50 m2 1.920 € 2.304 € 2.688 € 3.072 € 3.456 € 3.840 € K2 = 50-80 m2 2.160 € 2.592 € 3.024 € 3.456 € 3.888 € 4.320 € K3 > 80 m2 2.400 € 2.880 € 3.360 € 3.840 € 4.320 € 4.800 € ɅȻɁȰȾȰɇ ȻV. ȲȰȺɀɃɇ ȷȸɀȻȰɇ ȳ ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ ɁɃȻȾɃȾɉɆȻɃɉ ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ 1 2 3 4 5 >6 Ⱦ1 < 50 m2 2.400 € 2.880 € 3.360 € 3.840 € 4.320 € 4.800 € K2 = 50-80 m2 2.700 € 3.240 € 3.780 € 4.320 € 4.860 € 5.400 € K3 > 80 m2 3.000 € 3.600 € 4.200 € 4.800 € 5.400 € 6.000 € ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ʏɲ ʋʉʍɳ ʏʘʆ ʋɿʆɳʃʘʆ ȻȻ, ȻȻȻ ʃɲɿ ȻV ʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ 50% ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56146 Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ ……………………………………… ……………………………………… ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ……………….. ȾȰɈȰȳɆȰɌȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ ȳȻȰ ɈɃɁ ɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃ Ɉȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ - ɁɃɀɃɇ: …………………………………………………………… - ȴȸɀɃɇ: …………………………………………………………… - ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ: …………………………………………………………… 1. ɀȵȿȸ ɁɃȻȾɃȾɉɆȻɃɉ: 1) ………….……………………………………………. 2) …………………………………………..…………… 3) ……………………………………………..………… 4) ……………………………………………………….. 5) …………………………...………………..………… 6) ……………………………………………………….. …………………….……..…………………………… ɇɉɁɃȿȻȾɃɇ ȰɆȻȺɀɃɇ ɀȵȿɏɁ: 2. ȵȾɈȻɀȸɇȸ ȲȰȺɀɃɉ ȷȸɀȻɏɁ (ɸʋɿʄʉɶɼ ʅɸ ɍ): ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ (ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ȴɸʄʏʀʉ ȳȴȰȵɌȾ) [ ] ɀȻȾɆȸ ȷȸɀȻȰ (Ȱ) (Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɿʃʌɹʎ ..……………………………………………… ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ ʆɲ ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ………………………………………………… ɳʅɸʍɲ ɼ «ɅɆȰɇȻɁɃ» ʅɸ ɴʄɳɴɸʎ ɲʋʊ ȳȴȰȵɌȾ) ………………………………………………... [ ] ɀȵɈɆȻȰ ȷȸɀȻȰ (Ȳ) (Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸɶɳʄɸʎ .……………………………………………….. ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆ ɲʐʇɻʅɹʆɻ ɷɲʋɳʆɻ ʃɲɿ .……………………………………………….. ʖʌʊʆʉ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ «ȾȻɈɆȻɁɃ» ɲʋʊ ȳȴȰȵɌȾ) ………………………………………………… [ ] ɀȵȳȰȿȸ ȷȸɀȻȰ (ȳ) (Ⱦɲʏɳʌʌɸʐʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɼ ɺɻʅɿɹʎ ʋʉʐ ɻ ..………………………………………………. ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɼ ʏʉʐʎ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʍʖɸɷʊʆ .……………………………………………….. ɲʍʑʅʔʉʌɻ ɼ «ȾɃȾȾȻɁɃ» ɲʋʊ ȳȴȰȵɌȾ) ………………………………………………... 3. ɀȵȳȵȺɃɇ ȾȰɈɃȻȾȻȰɇ (ɸʋɿʄʉɶɼ ʅɸ ɍ): ȵɀȲȰȴɃɁ: [ ] ɀȻȾɆɃɈȵɆɃ ɈɏɁ 50m2 [ ] ɀȵɈȰɂɉ 50m2 ȵɏɇ 80m2 [ ] ɀȵȳȰȿɉɈȵɆɃ ɈɏɁ 80m2 ȾȰɈɃȻȾȻȰ: ȻȴȻɃȾɈȸɈȸ [ ] ɼ ȵɁɃȻȾȻȰȷɃɀȵɁȸ [ ] / ɅȰɆȰɍɏɆȸɀȵɁȸ [ ] 4. ɇɉɁɃȿȻȾɃ ɅɃɇɃ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ (ɴɳʍɸɿ ʋʀʆɲʃɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ): Ƀ ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇ ……………………………… € ȸ ȵɅȻɈɆɃɅȸ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 56147 ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ : ………………................................................ ȰɆ. ȵɇɏɈȵɆȻȾɃɉ ɅɆɏɈ.: ………………………............................. ȰɆ. ɅɆɏɈ.: ……………….......................................................... ɅɆɃɇ: ɈɃ ȴȸɀɃ ……………………………………………………………. ȰȻɈȸɇȸ ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ ɇɈɃɉɇ ɅȿȸȳȵɁɈȵɇ ɈɃɉ ȴȸɀɃɉ ………………………………. ȳȻȰ Ɉȸ ɌɉɇȻȾȸ ȾȰɈȰɇɈɆɃɌȸ Ɉȸɇ …. /…. /.…. ȵɅɏɁɉɀɃ ɃɁɃɀȰ ɃɁɃɀȰ ɅȰɈȵɆȰ ȰɌɀ / ȴɃɉ ɃɁɃɀȰ ɀȸɈȵɆȰɇ ȰɆȻȺɀɃɇ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȳȵɁɁȸɇȸɇ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ / ɈȾ / ɅȵɆȻɃɍȸ Email ɇɈȰȺȵɆɃ ɈȸȿȵɌɏɁɃ ȰɆ. ɈȰɉɈɃɈȸɈȰɇ/ ȴȻȰȲȰɈȸɆȻɃɉ ȾȻɁȸɈɃ ɈȸȿȵɌɏɁɃ ȰɆ. ȻȲȰɁ / ɈɆȰɅȵȷȰ ɍɆȸɇɈȸɇ ȰȾȻɁȸɈɃɉ (ɸʋɿʄɹʇʏɸ) Ȱ. ȻȴȻɃȾɈȸɈȸɇ [ ] Ȳ. ȵɁɃȻȾȻȰɇɈȸɇ ȸʚɅȰɆȰɍɏɆȸɇȻɃɉɍɃɇ [ ] ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ ȻȴȻɃȾɈȸɈȸ (ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ Ȳ) ɈȸȿȵɌɏɁɃ ȻȴȻɃȾɈȸɈȸ (ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ Ȳ) Ȱ. ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰȻɈɃɉɀȵɁɃ: Ʌɲʌɲʃɲʄɸʀʍɽɸ ʊʋʘʎ ʅʉʐ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɸ ʏɻʆ ʃɳʏʘɽɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ (ʊʋʘʎ ɹʖɸɿ ʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃɳ) ʍʏɻ ȴɻʅʉʏɿʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ ………………………………………ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ ……………………….ɲʋʊ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ʏɻʎ ..../…./..... . Ȳ. ȵȻȴɃɇ ȰȻɈɃɉɀȵɁȸɇ ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ (ɸʋɿʄɹʇʏɸ ʅɸ ɍ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʋʉʐ ʍɲʎ ɲʔʉʌɳ): 1. ȵɅȻȴɃɀȰ ɅɆɏɈɏɁ ȲȻɃɈȻȾɏɁ ȰɁȰȳȾɏɁ* [ ] Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ʋʉʍʉʑ 600 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ. [ ] ȵʋɿʋʄɹʉʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ, ʋʉʍʉʑ 600 ɸʐʌʙ, ɷɿʊʏɿ ɻ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳ ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑʏɸʃʆɻ. [ ] ȵʋɿʋʄɹʉʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ 600 ɸʐʌʙ, ɷɿʊʏɿ ɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳ ʅʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ………. ɳʏʉʅʉ/ɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ. *Ȱʔʉʌɳ ɸʔɳʋɲʇ ɸʋʀɷʉʅɲ ʋʌʙʏʘʆ ɴɿʉʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʍɸ ʊʍʉʐʎ ʋɸʌɿɹʌʖʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɲʆɳɶʃɻʎ ʍʐʆɸʋɸʀɲ ʔʐʍɿʃʙʆ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔʙʆ ʃɲɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿɲʅɸʀʆʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʏʉʐʎ. 56148 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 2. ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸ ȵɁȻɇɍɉɇȸ ɶɿɲ ȵɅȻɇȾȵɉȰɇɈȻȾȵɇ ȵɆȳȰɇȻȵɇ ȹ/ȾȰȻ ȰɁɈȻȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ɃȻȾɃɇȾȵɉȸɇ [ ] Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʋʉʍʉʑ ʅɹʖʌɿ 6.000 ɸʐʌʙ ʃɲʏɳ ʆʉɿʃʉʃʐʌɿʊ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋʄɻɶɸʀ, ɶɿɲ ɲʋʄɹʎ ɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɼ/ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʉɿʃʉʍʃɸʐɼʎ. ɇʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɺɻʅɿɳʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʉɿʃʀɲʎ*: ………………………………………………………………………………………..……………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… * ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋʌʉɻɶɻɽɸʀ ɲʐʏʉʗʀɲ ʏɻʎ ɺɻʅɿɳʎ ʍʏɻʆ ʉɿʃʀɲ ɲʋʊ ʏɻ ȳȴȰȵɌȾ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʍʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɺɻʅɿɳʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʉɿʃʀɲʎ, ʋɲʌɳ ʅʊʆʉ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ȴɸʄʏʀʉʐ ȵʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ȳȴȰȵɌȾ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʄɻʔɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋʄɻɶɹʆʏɲ. 3. ɃȻȾɃɁɃɀȻȾȸ ȵɁȻɇɍɉɇȸ ɶɿɲ ɈɆȰɉɀȰɈȻɇɀɃ ʅɸ ȰɁȰɅȸɆȻȰ [ ] Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ 4.500 ɸʐʌʙ ɶɿɲ ɹʆɲ ɳʏʉʅʉ ɼ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ……. ɳʏʉʅɲ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳʎ ʅʉʐ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻʍɲʆ ɲʆɲʋɻʌʀɲ (67% ʃɲɿ ɳʆʘ), ʄʊɶʘ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʔʐʍɿʃɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ. ȳ. ȿɃȻɅȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȴȸȿɏɇȸɇ ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 6 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22 ʏʉʐ Ɂ. 1599/1986, ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ: Ȱ) ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ ɷɻʅʉʍʀʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ. Ȳ) ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʋʉʐ ɸʋʄɼɶɻ ɲʋʊ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ ʏɻʎ …/…/20... ɼʏɲʆ ɻ ʃʑʌɿɲ / ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ) ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ, ʊʋʉʐ ʃɲʏʉɿʃʉʑʍɲʅɸ ………………….. ɳʏʉʅɲ. ȳ) Ⱦɲʏɹʖʘ ʏʉ ……… % ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ. Ƀ ɹʏɸʌʉʎ ʍʐʆɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉ/ɻ ………………………………………. ………………..…………………………………………………………… ʏʉʐ/ʏɻʎ ʉʋʉʀʉʐ/ʉʋʉʀɲʎ ʃɲʏɲɽɹʏʘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ. (ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ) ȴ) Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʀʏɻʍɻʎ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʋɹʖɸɿ ɽɹʍɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ, ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɳ ʏɻʎ ɹɶɶʌɲʔɲ ɸʀʆɲɿ ɲʄɻɽɼ ʃɲɿ ɲʃʌɿɴɼ. Ƀ / ȸ Ȱɿʏ…… (ɉʋʉɶʌɲʔɼ) ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 56149 ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ (ɳʌɽʌʉ 8 Ɂ.1599/1986) ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 8, ʋɲʌ.4 Ɂ.1599/1986) ȆȇȅȈ(1): ȅ-Ǿ ǵȞȠȝĮ: ǼʌȫȞȣȝȠ: ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮIJȑȡĮ: ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘIJȑȡĮȢ: ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2): ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ: ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜIJȓȠȣ ȉĮȣIJȩIJȘIJĮȢ: ȉȘȜ: ȉȩʌȠȢ ȀĮIJȠȚțȓĮȢ: ȅįȩȢ : ǹȡȚș: ȉȀ: ǻ/ȞıȘ ǾȜİțIJȡ. ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (Ǽ-mail): ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠIJȪʌȠȣ (Fax): Ȃİ ĮIJȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ʌĮȡ. 6 IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 IJȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩIJȚ: ɇʐʆɲɿʆʙ ʊʋʘʎ ʉ ʅɸ ɲʌɿɽ.ʏɲʐʏ. ʆɲ ʐʋʉɶʌɳʔɸɿ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʃɳɽɸ ʍʖɸʏɿʃʊ ɹɶɶʌɲʔʉ ʍʏʉ ȴɼʅʉ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʆɲ ɸɿʍʋʌɳʇɸɿ ʏɻʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʋʄɼɶɻ ɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʉɷʊ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɸʀʅɲɿ ʍʐʆɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ʃɲʏɳ %. (4) ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ../../20... Ƀ – ȸ ȴɻʄʙʆ/ȴɻʄʉʑʍɲ (ɉʋʉɶʌɲʔɼ) (1) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʋʉʄʀʏɻ ɼ Ȱʌʖɼ ɼ ɻ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ, ʋʉʐ ɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ. (2) Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ. (3) «Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 8 ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ʅɻʆʙʆ. ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏʌʀʏʉʆ ɼ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ɳʄʄʉʆ, ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʃɳɽɸɿʌʇɻ ʅɹʖʌɿ 10 ɸʏʙʆ. (4) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʖʙʌʉʐ ɻ ɷɼʄʘʍɻ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʀʍʘ ʊʗɻ ʏɻʎ ʃɲɿ ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɷɻʄʉʑʆʏɲ ɼ ʏɻʆ ɷɻʄʉʑʍɲ. ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 56150 Τεύχος B’ 5072/16.08.2023 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2023 Οι Υπουργοί Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Εσωτερικών ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα Τηλ. Κέντρο 210 5279000 Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr *02050721608230012*

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις