73164/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
«Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Αυγούστου 2023»ΑΔΑ:ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Email :Πλατεία Κάνιγγος : 10677 : Α. Ζάρας : 2103893329 : azaras@mindev.gov.gr Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2023.08.11 10:18:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 11-08-2023 Αριθ. Πρωτ. : 73164 - 11-08-2023 ΠΡΟΣ : ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ KOIN.: ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΑΔΗΣΥ) ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος - Υπολογισμός Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για την εφαρμογή της παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 για παραδόσεις αγαθών που έλαβαν χώρα εντός του μηνός Αυγούστου 2023» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Tου ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ιδίως την παρ. 9α του άρθρου 53 αυτού (Α’ 147), 1.2 του ν.4965/2022 «Εξυγίανση των Ναυπηγείων Ελευσίνας και άλλες διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα» και ιδίως το άρθρο 7 αυτού με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 162), 1.3 του ν.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής» (Α’ 38), 1.4 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), 1.5 του ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184), 1.6 του ν.4912/2022 «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Α’ 59), ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 1.7 του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130), 1.8 του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 131), 1.9 του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α΄ 15). 2. Τα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή που ανακοινώνονται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της https://www.statistics.gr/. 3. Την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής από τις αναθέτουσες αρχές του τύπου που ορίζεται στην παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2016. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Δ.Τ.Κ.) που χρησιμοποιείται από τις αναθέτουσες αρχές για τον υπολογισμό της αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων με αντικείμενο την προμήθεια αγαθών κατ’ εφαρμογή των παρ. 9 και 9α του άρθρου 53 του ν.4412/2016. Ο Δ.Τ.Κ. για κάθε κατηγορία αγαθών ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΤΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 53 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΗΝΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2023 ΚΩΔΙΚΟΣ COICOP5 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΑΘΩΝ Έτος Υποβολής Προσφοράς 2022 2021 2020 2019 2018 OMAΔA 1: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 01111 01112 01113 01114 01115 01116 01117 01118 PYZI ΑΛΕΥΡΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΨΩΜΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΔΤΚ ΔΤΚ ΔΤΚ ΔΤΚ ΔΤΚ 16,23% 5,85% 8,73% 23,86% 39,08% 32,07% 24,48% 41,43% 32,63% 34,85% 49,94% 32,82% 32,53% 54,59% 32,05% 7,74% 18,99% 17,99% 21,16% 10,37% 10,93% 1,82% 11,34% 24,30% 20,83% 14,01% 26,89% 23,05% 11,37% 25,94% 24,86% 18,39% 18,05% 21,42% 12,14% 3,26% 19,46% 21,13% 15,83% 9,36% 0111 ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ 8,58% 26,69% 27,11% 29,32% 25,48% 01121 01122 01123 01124 01125 01126 ΜΟΣΧΑΡΙ XOIPINO APNI & KATΣΙΚΙ ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣΘΙΑ 12,51% 17,01% 7,92% 1,44% 6,23% 5,03% 30,06% 30,89% 28,63% 29,22% 15,67% 22,91% 29,49% 25,97% 45,62% 28,25% 20,23% 19,35% 32,03% 32,85% 49,91% 24,33% 20,29% 23,28% 32,09% 34,86% 53,29% 27,73% 20,85% 19,82% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 01127 01128 0112 01131 01132 01133 01134 01135 01136 0113 01141 ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΚΡΕΑΣ KPEATA ΓΕΝΙΚΑ ΨAPIA NΩΠA ΨAPIA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΦΡΕΣΚΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨAPIA ΑΛΙΠΑΣΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ ΨAPIA ΓΕΝΙΚΑ 01146 01147 ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΠΛΗΡΕΣ ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ ΓΑΛΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΟ ΓIAOYPTI TYPIA ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ AYΓA 0114 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙKA & AYΓA 01142 01143 01144 01145 01151 01152 01153 01154 0115 01161 01163 01164 0116 01171 01172 01173 01174 01175 BOYTYPO ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΦΥΤΙΚΑ ΛΙΠΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΑΛΛΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΛΑΙΑ ΕΛΑΙΑ & ΛΙΠΗ ΦΡΟΥΤΑ ΝΩΠΑ ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛAXANIKA ΝΩΠΑ ΛAXANIKA KATEΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΑ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΣΙΠΣ 12,94% 20,14% 19,29% 26,47% 22,17% 19,32% 36,09% 40,44% 45,16% 41,84% 10,92% 29,46% 29,87% 32,57% 33,40% 9,02% 4,75% 1,49% 2,56% 6,25% 11,02% 12,30% 14,42% 17,08% 8,92% 18,33% 14,25% 20,07% 15,43% 6,41% 17,05% 13,31% 16,71% 12,76% 4,41% 19,68% 17,64% 15,96% 9,75% 1,56% 14,10% 18,94% 16,11% 25,20% 15,78% 8,26% 12,13% 17,04% 16,26% 17,28% 9,89% 26,50% 24,52% 33,20% 32,47% 10,92% 26,50% 25,57% 31,29% 30,42% 19,54% 11,38% 16,89% 35,69% 25,01% 38,91% 38,06% 20,45% 43,83% 45,62% 27,93% 46,95% 45,46% 21,83% 43,30% 10,88% 22,12% 20,57% 17,88% 14,89% 17,22% 37,55% 34,65% 32,29% 32,49% 14,39% 33,10% 33,89% 38,56% 35,65% 7,39% 20,83% 21,77% 17,90% 19,96% 5,90% 22,00% 25,68% 26,25% 20,96% 18,89% -15,25% 51,39% 21,05% 55,34% 40,83% 42,35% 55,13% 34,26% 37,49% 10,57% 40,70% 46,50% 38,30% 30,33% 21,75% 20,61% 26,87% 47,78% 39,06% 4,28% 9,25% 8,13% 11,84% 5,34% 18,15% 37,28% 39,38% 41,94% 31,45% 19,37% 19,18% 24,12% 42,52% 33,91% 14,61% 15,57% 33,88% 24,64% 44,61% 21,90% 37,48% 24,89% 53,20% 21,42% 12,67% 21,47% 22,40% 25,23% 20,31% 23,42% 12,96% 46,55% 20,06% 48,32% 21,63% 34,44% 29,10% 42,00% 19,04% 0117 ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΑ 15,47% 30,97% 36,58% 32,39% 38,95% 01181 ZAXAPH 27,31% 62,46% 60,01% 64,08% 43,17% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 01183 01184 01185 01186 ΓΛΥΚΑ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥΜΑΡΜΕΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΓΩΤΑ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 0118 ΖΑΧΑΡΗ - ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ - ΓΛΥΚΑ ΠΑΓΩΤΑ 01182 01191 01192 01193 01194 01199 ΣΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΑ ΑΛΑΤΙ - ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΑΓΗΤΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 10,54% 11,21% 12,30% 14,60% 11,14% 8,28% 15,12% 15,99% 17,69% 11,00% 9,07% 14,96% 2,69% 12,36% 22,47% 5,90% 11,36% 21,82% -2,85% 11,50% 24,88% -5,11% 9,45% 8,06% -5,48% 11,58% 17,17% 17,18% 18,79% 12,49% 15,80% 26,74% 29,03% 29,99% 24,19% 6,58% 14,30% 13,31% 18,06% 9,30% 9,48% 9,68% 26,45% 21,12% 23,21% 36,36% 23,23% 15,84% 39,71% 28,18% 18,71% 40,03% 31,56% 16,94% 27,18% 0119 ΛΟΙΠΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 13,73% 24,28% 25,11% 27,91% 22,62% 011 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 12,42% 27,45% 29,66% 32,10% 30,43% 01211 01212 01213 ΚΑΦΕΣ ΤΣΑΪ-ΧΑΜΟΜΗΛΙ KAKAO ΚΑΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ 9,80% 4,56% 7,23% 23,02% 9,60% 21,11% 24,23% 14,92% 19,48% 24,13% 18,55% 20,96% 14,65% 11,75% 7,82% 0121 ΚΑΦΕΣ - ΚΑΚΑΟ - ΤΣΑΪ 9,20% 21,64% 23,11% 23,44% 14,06% 8,60% 15,07% 14,44% 15,15% 14,96% 14,06% 15,00% 17,99% 17,40% 18,88% 16,94% 11,79% 20,31% 12,80% 13,25% 01221 01222 01223 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ - ΑΝΘΡΑΚΟΥΧΟ ΝΕΡΟ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 0122 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ - ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ - ΧΥΜΟΙ ΦΡΟΥΤΩΝ 13,31% 17,23% 17,21% 15,84% 13,34% 012 ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) 11,19% 19,39% 20,04% 19,43% 13,78% 01 ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΜΗ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ 12,35% 27,00% 29,12% 31,39% 29,49% ΟΜΑΔΑ 2: ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 02111 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΛΙΚΕΡ 4,91% 5,41% 5,40% 6,83% 7,40% 0211 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ 4,91% 5,41% 5,40% 6,83% 7,40% 02121 ΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ 9,79% 16,14% 14,15% 13,31% 9,64% 0212 ΚΡΑΣΙΑ 9,79% 16,14% 14,15% 13,31% 9,64% 02131 ΜΠΥΡΕΣ 10,38% 14,80% 15,91% 15,71% 15,84% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 10,38% 14,80% 15,91% 15,71% 15,84% ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΑ) 8,10% 11,71% 11,21% 11,41% 10,36% ΤΣΙΓΑΡΑ ΠΟΥΡΑ & ΠΟΥΡΑΚΙΑ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ 0,00% 1,69% 0,54% 0,06% 8,50% 0,54% 0,13% 8,75% 0,54% 0,08% 10,12% 0,76% 0,87% 11,60% 2,13% 022 ΚΑΠΝΟΣ 0,14% 0,22% 0,28% 0,30% 1,19% 02 ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 3,45% 4,96% 4,96% 5,05% 5,49% 0213 021 02201 02202 02203 ΜΠΥΡΕΣ ΟΜΑΔΑ 3: ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ 0311 ΥΦΑΣΜΑΤΑ 7,31% 15,96% 13,06% 11,87% 14,40% 03121 03122 03123 ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 3,27% 2,62% 7,61% 7,32% 6,98% 15,25% 9,45% 1,65% 10,23% 12,35% 10,73% 12,32% 10,27% 13,67% 12,32% 0312 ΕΝΔΥΜΑΤΑ 3,96% 8,58% 5,67% 11,71% 12,64% 03131 03132 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΕΝΔΥΣΗΣ 7,97% 2,78% 8,44% 9,20% 14,57% 9,86% 14,66% 10,09% 11,03% 12,42% 0313 ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 1,79% 7,41% 9,73% 8,00% 9,29% 5,13% 6,17% 6,04% 6,17% 6,62% 4,10% 5,99% 5,55% 5,04% 5,70% 4,96% 6,22% 5,97% 5,89% 6,44% ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ 4,67% 8,43% 6,00% 11,65% 12,11% ΑΝΔΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 10,61% 2,61% 8,79% 14,60% 1,11% 11,31% 14,71% 3,06% 14,81% 16,13% 2,66% 10,97% 14,98% 2,26% 10,72% 03141 03142 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 0314 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ 031 03211 03212 03213 0321 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 6,74% 7,90% 9,49% 9,10% 8,50% 0322 ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ 3,51% 5,94% 6,28% 6,67% 6,11% 032 ΕΙΔΗ ΥΠΟΔΗΣΗΣ 6,75% 7,88% 9,44% 9,02% 8,43% 03 ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ 5,19% 8,73% 7,21% 11,60% 11,94% ΟΜΑΔΑ 4: ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 0411 ΕΝΟΙΚΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 5,57% 6,49% 6,57% 6,57% 6,57% 041 ENOIKIA 5,57% 6,49% 6,57% 6,57% 6,57% 0431 ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 6,53% 11,06% 12,17% 14,01% 14,69% 04321 04322 04324 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗ 2,19% 4,14% 1,22% 5,10% 4,47% 2,90% 5,30% 5,53% 3,61% 5,85% 4,48% 3,10% 6,89% 5,61% 4,53% 0432 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1,82% 3,65% 4,28% 4,03% 5,32% 043 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3,76% 6,58% 7,37% 7,70% 8,84% 0,50% -0,81% 0,50% 0,48% -1,36% 0,48% 0,49% -1,37% 0,49% 0,48% -0,50% 0,48% 1,33% -1,31% 1,33% 2,13% 2,59% 3,28% 3,60% 3,70% 2,13% 2,59% 3,28% 3,60% 3,70% 0,59% 0,55% 0,75% 1,11% 1,24% 0441 0442 0443 04441 0444 044 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 0451 ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ -16,24% 30,49% 31,36% 37,29% 28,79% 04521 04522 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΥΓPAEPIO -68,89% 9,02% -13,24% 20,90% 49,51% 22,64% -0,49% 23,28% -11,01% 23,91% 0452 ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ -62,28% -8,09% 34,94% 2,47% -5,70% 0453 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ -20,66% 30,97% 68,82% 17,16% 23,99% 04549 ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 26,64% 38,00% 37,11% 34,74% 34,17% 0454 ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 26,64% 38,00% 37,11% 34,74% 34,17% -21,66% 28,63% 40,20% 27,32% 24,92% -11,84% 15,35% 20,15% 14,77% 13,77% 1,10% 3,58% 0,03% 8,96% 10,17% 7,57% 10,48% 15,00% 9,37% 11,03% 11,92% 9,06% 8,51% 4,40% 8,21% 045 04 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 5: ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 05111 05112 05113 ΕΠΙΠΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΗΠΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 05119 ΑΛΛΑ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ 8,78% 12,59% 11,78% 9,17% 4,07% 0511 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 2,08% 9,41% 10,86% 10,81% 7,94% 05121 ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΕΣ 4,56% 7,82% 9,56% 10,56% 11,24% 0512 ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 4,56% 7,82% 9,56% 10,56% 11,24% 051 ΕΠΙΠΛΑ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΟΥ 2,28% 9,27% 10,75% 10,82% 8,25% -2,56% 4,72% 0,84% 1,93% -1,82% -2,87% -2,70% -6,90% -12,19% -18,27% 3,10% 4,10% 0,87% -1,31% -3,37% 9,72% -2,18% -1,78% -7,93% -12,46% 0,11% 0,17% -2,99% -5,57% -9,64% 1,47% 8,22% 3,28% 3,27% 3,32% 2,89% 9,43% 4,17% -3,06% -7,75% 5,03% 10,27% 6,91% 9,75% 2,65% 4,22% 12,28% 9,04% 7,70% 5,01% 5,08% 8,40% 5,91% -1,07% -10,04% 3,64% 10,27% 6,21% 4,62% 1,10% 0,97% 2,97% -4,71% -10,70% -10,75% 0,85% 1,28% 0,84% -4,69% -8,45% 6,11% 5,56% 8,79% 1,56% 4,53% -0,37% -0,28% -6,00% -3,73% -9,38% -3,82% -2,90% -3,21% -9,26% -13,63% 1,87% 2,71% -0,81% -6,33% -9,20% 1,34% 1,42% 1,51% 2,15% 2,01% OIKIAKEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 3,25% 8,70% 5,16% 3,37% 0,34% ΥΑΛΙΚΑ, ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΑ, 11,50% 17,06% 9,76% 11,19% 7,70% 05209 ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΠΑΝΙΟ ΑΛΛΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 052 ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 05201 05202 05203 05314 05315 ΨΥΓΕΙΑ,ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΠΙΑΤΩΝ, ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0531 ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Η ΜΗ 05311 05312 05313 05329 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΦΕ, ΤΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΕΡΑ ΤΟΣΤΙΕΡΕΣ ΚΑΙ ΨΗΣΤΙΕΡΕΣ AΛΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 0532 ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚEΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 05321 05322 05323 05324 0533 053 05401 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 05402 05403 ΚΕΡΑΜΙΚΑ, ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ MAXAIPOΠHPOYNA ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ & ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 054 7,00% 7,69% 15,47% 14,68% 9,53% 14,08% 8,79% 12,21% 8,49% 10,01% ΥΑΛΙΚΑ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 8,73% 16,57% 13,14% 12,55% 10,23% 05511 ΜΕΓΑΛΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,83% 3,32% 6,10% 4,02% 0,09% 0551 ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,83% 3,32% 6,10% 4,02% 0,09% 05521 05522 ΜΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3,38% 5,75% 9,88% 11,51% 10,07% 10,46% 10,64% 7,33% 8,88% 6,20% 0552 ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 5,34% 11,10% 10,30% 7,95% 6,56% 055 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ 5,33% 10,77% 10,22% 7,90% 6,25% 9,76% 18,65% 19,07% 17,03% 12,92% 3,37% 21,68% 21,27% 20,40% 22,31% 7,86% 19,68% 19,78% 18,15% 15,85% 7,91% 8,28% 13,03% 9,88% 14,07% 9,91% 15,16% 10,20% 15,29% 11,69% 05611 05612 ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0561 EIΔΗ AMEΣΗΣ KATΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ 05621 05622 ΟΙΚΙΑΚΕΣ YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 0562 ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 7,94% 12,76% 13,71% 14,71% 15,00% 056 ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΗΘΗ ΟΙΚΙΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 7,93% 17,71% 18,16% 17,56% 16,19% 05 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ - ΕΙΔΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6,42% 15,09% 14,24% 13,25% 10,92% 18,75% 18,16% 14,95% 12,61% 20,45% 4,33% 8,46% 9,26% 10,26% 11,19% -1,30% 2,42% 2,75% 2,66% 0,13% -0,17% 3,48% 3,86% 3,88% 1,92% 1,47% 2,30% 3,14% 0,65% 0,11% 0,53% 1,72% 1,62% 1,62% 1,38% ΟΜΑΔΑ 6: ΥΓΕΙΑ 0611 06121 06129 0612 06131 06132 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΕΣΤ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΛΛΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΚΑΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 06139 ΆΛΛΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2,37% 2,87% 2,58% 2,92% 3,18% 0613 ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ KAI ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1,53% 2,33% 2,84% 1,25% 1,03% 061 ΦΑΡΜΑΚΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 14,52% 14,60% 11,80% 9,67% 16,51% 06211 06212 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 6,96% 4,52% 11,21% 6,17% 13,42% 6,14% 13,42% 7,30% 13,75% 7,28% 0621 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5,06% 7,38% 7,89% 8,77% 8,85% 0622 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7,37% 9,23% 9,86% 9,63% 9,88% 2,53% 2,13% 1,96% 0,71% -0,22% 2,69% 4,50% 3,55% 7,28% 7,78% 06231 06239 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0623 ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2,54% 2,87% 2,44% 2,75% 2,07% 062 ΙΑΤΡΙΚΕΣ, ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5,48% 7,23% 7,59% 7,89% 7,90% ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ & ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΑ 1,48% 0,00% 1,90% 9,70% 1,89% 9,70% 1,89% 9,70% 1,83% 9,70% 063 NOΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 1,46% 1,99% 1,98% 1,98% 1,92% 06 ΥΓΕΙΑ 7,85% 8,58% 7,70% 7,03% 9,51% 06301 06302 OMAΔA 7: METAΦΟΡΕΣ 07111 07112 AYTOKINHTA ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 4,19% 8,98% 17,06% 26,32% 23,28% 26,32% 22,86% 26,32% 23,16% 26,32% 0711 ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 6,10% 20,69% 24,38% 24,13% 24,27% 5,15% 10,64% 13,68% 13,06% 12,89% 4,13% 9,62% 14,87% 12,56% 13,35% 0712 0713 ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ 071 ΑΓΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 5,99% 19,74% 23,38% 23,07% 23,19% 07211 07212 07213 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 16,06% 6,18% 5,59% 22,66% 11,56% 6,92% 23,34% 11,83% 2,48% 24,02% 13,15% 1,76% 24,17% 13,53% -1,88% 0721 ANTAΛΛΑΚΤΙKA ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 11,47% 17,42% 17,82% 18,79% 19,02% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 07221 07222 07223 07224 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΙΠANTIKA -19,62% -15,25% -22,55% 8,56% 15,62% 12,93% -4,04% 11,17% 39,05% 31,92% 11,62% 11,40% 16,21% 16,62% 2,54% 9,92% 13,57% 15,16% -3,24% 10,35% 0722 KAYΣIMA ΚΑΙ ΛΙΠANTIKA -15,65% 12,19% 30,76% 15,51% 13,80% 0723 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 5,02% 7,28% 7,35% 6,80% 6,42% 5,95% 3,25% 7,33% 8,25% 8,82% 0,01% 0,05% 0,01% 0,02% 0,04% 2,74% 3,58% 6,02% 5,02% 6,01% 0,66% 0,60% 0,96% 0,94% 1,07% -11,13% 9,82% 20,51% 10,69% 9,51% 0,00% 0,00% 0,00% -12,11% -12,11% 0,00% 0,00% 0,00% -12,35% -12,35% 0,00% 0,00% 0,00% -12,30% -12,30% 0,03% 0,19% 0,17% -9,35% -9,73% 0,00% 32,92% 32,92% 22,63% 22,63% 07243 ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΚΑΡΑΖ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 0724 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 072 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 07241 07242 07312 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΡΕΝΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜ 0731 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ 07321 07322 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ 0732 ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 0,01% 15,98% 15,97% 5,75% 5,47% 07331 07332 ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,22% 12,22% 21,13% 105,30% 54,34% 115,82% 39,36% 50,11% 87,33% 87,86% 07311 0733 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ 11,55% 81,03% 101,61% 49,51% 92,13% 07342 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ -2,31% 22,48% 27,22% 31,63% 25,01% 0734 ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΩΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ -2,31% 22,48% 27,22% 31,63% 25,01% 0735 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 0,00% 0,00% 0,00% -12,35% -12,35% 07362 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 0,93% 1,72% 1,72% 4,19% 4,51% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 0736 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ 0,93% 1,72% 1,72% 4,19% 4,51% 073 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 9,41% 44,55% 43,32% 15,07% 33,46% 07 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ -3,73% 16,10% 22,89% 11,70% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 35,09% 35,24% 0,00% 0,00% 0,00% 35,09% 35,24% 5,16% 10,55% 12,62% 11,93% 11,47% -1,19% -12,28% -19,69% -25,52% -35,05% -0,90% -11,11% -18,12% -23,76% -33,01% -1,82% -2,44% -4,50% -4,71% -2,49% -2,21% -4,03% -5,20% -8,42% -3,40% -5,91% -7,89% -13,28% -14,39% -12,08% -4,66% -8,48% -12,98% -14,51% -- OMAΔA 8: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 08101 081 08201 08202 082 08301 08302 08303 08304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ INTERNET ΠΑΚΕΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 083 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -2,94% -4,79% -7,25% -9,21% -5,64% 08 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -2,84% -4,90% -7,42% -9,08% -5,78% ΟΜΑΔΑ 9: ΑΝΑΨΥΧΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 6,69% 5,61% 1,24% 6,00% -1,44% -4,67% -13,78% -15,73% -20,33% -30,32% 09113 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ 0,08% 3,77% 4,42% 6,15% -1,85% 0911 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ -4,35% -13,03% -14,95% -19,43% -29,43% 3,05% -1,77% -0,79% -4,30% -8,93% 3,05% -1,77% -0,79% -4,30% -8,93% 0,30% -2,69% -1,92% -6,85% -17,03% 09111 09112 09121 0912 09131 ΚΑΜΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 09132 09133 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 0913 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 09141 09149 ΠΡΟΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 0914 ΜΕΣΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ -4,10% -7,18% -12,83% -15,35% -21,07% -3,07% -4,82% -10,84% -14,12% -19,23% -0,04% -2,95% -2,51% -7,30% -17,26% -0,06% -0,69% -3,48% -3,62% -3,98% 0,41% 3,78% -0,11% -2,93% -18,07% 0,33% 1,14% -2,56% -3,39% -8,00% 0915 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 0,20% 0,92% 0,95% 0,12% 0,03% 091 ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -1,38% -5,97% -6,76% -10,98% -20,20% 4,13% 9,18% 6,49% 7,39% 8,56% 6,06% 6,06% 6,06% 6,06% 6,72% 09213 09215 ΣΚΑΦΗ, ΕΞΩΛΕΜΒΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 0921 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 4,14% 9,08% 6,45% 7,27% 8,40% 09221 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ -7,73% -3,03% -2,44% -4,05% -4,25% 0922 ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ -7,73% -3,03% -2,44% -4,05% -4,25% 0923 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΑΡΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1,77% 1,77% 1,77% 1,77% 1,77% 092 ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΑΘΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2,34% 7,10% 5,02% 5,18% 6,00% 0,60% -4,82% -8,16% -15,65% -17,95% 3,03% 4,72% 3,12% 1,60% 0,51% 09311 09312 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 0931 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΜΠΙ 2,16% 1,39% -0,67% -4,27% -5,90% 09321 09322 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 2,57% 2,29% 3,18% 4,87% -0,62% 4,48% -1,94% 2,60% -1,48% 0,99% 0932 ΕΙΔΗ ΑΘΛΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΞΟΧΗΣ 2,56% 3,19% -0,54% -1,87% -1,44% 09331 09332 ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΗΠΟΥ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΗ 9,27% 12,41% 10,04% 15,66% 10,68% 20,24% 8,59% 19,78% 9,82% 19,12% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 0933 ΚΗΠΟΙ, ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ 11,46% 13,91% 17,17% 16,15% 16,12% 09341 09342 ΑΓΟΡΑ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ -2,82% 16,22% 6,34% 25,52% 6,64% 26,09% 3,35% 24,74% 4,13% 24,26% 0934 ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 14,37% 24,45% 24,97% 23,32% 22,99% 2,71% 3,21% 2,94% 5,07% 4,65% 6,63% 8,62% 8,33% 6,85% 6,37% 3,92% 4,44% 4,44% 2,53% 3,56% 2,36% 5,64% 3,47% 3,57% 2,86% 2,59% 4,99% 3,53% 2,76% 2,79% 10,92% 26,30% 26,30% 25,06% 22,94% 1,10% 2,12% 3,13% 4,16% 19,12% 0,00% -1,40% -1,40% -1,40% -1,40% -2,27% 8,55% -2,06% 8,85% -1,69% 8,99% -2,96% 9,89% -2,87% 9,85% 0935 093 09411 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΚΡΑ ΕΙΔΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΑΝΘΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ 09412 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 0941 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 09423 09424 09425 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ-ΘΕΑΤΡΑΚΟΝΣΕΡΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣΖΩΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ ΕΙΣΦΟPA ΕΡΤ - ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0942 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 3,91% 7,83% 7,71% 7,10% 6,22% 094 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3,56% 7,14% 6,68% 6,01% 5,43% 09421 09422 09511 09512 09513 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟΙ 1,06% 1,75% 1,93% -4,74% 3,57% 2,55% -4,84% 4,17% 1,36% -5,80% 3,05% -1,17% -5,75% 3,80% -0,82% 0951 ΒΙΒΛΙΑ 1,46% -0,66% -0,86% -2,24% -1,91% 09521 09522 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 4,69% 0,00% 4,69% 0,00% 4,69% 0,00% 4,69% 0,00% 4,69% 0,00% 0952 ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 0953 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΑ 2,70% 3,91% 4,21% 3,97% 4,38% 8,88% 27,30% 27,98% 28,50% 29,59% 3,59% 7,39% 7,12% 7,82% 8,82% 5,35% 13,42% 13,39% 14,07% 15,15% 09541 09549 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΛΛΑ ΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ 0954 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 3,20% 4,56% 4,49% 4,14% 4,51% ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,02% 9,11% 24,34% 21,10% 26,14% 21,51% 26,32% 20,91% 26,09% 23,02% ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ 9,92% 22,51% 23,65% 23,51% 24,33% 3,51% 5,53% 4,71% 3,53% 1,81% 2,78% 2,59% 3,39% 3,38% 3,06% 3,62% 6,27% 5,63% 5,86% 5,32% 1010 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2,64% 3,38% 3,46% 5,76% 5,43% 1020 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2,68% 4,08% 4,52% 4,66% 3,40% 095 09601 09602 096 09 ΑΝΑΨΥΧΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ 10: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 10101 10102 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1030 ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -0,20% -1,21% -4,26% -4,62% -4,79% 1040 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2,17% 3,09% 3,11% 3,68% 2,84% 6,92% 10,81% 11,12% 11,05% 11,36% 8,64% 17,34% 17,71% 19,51% 20,29% 7,29% 12,18% 12,50% 12,64% 13,01% 3,80% 4,18% 4,09% 5,72% 6,72% 7,09% 11,57% 11,86% 12,10% 12,51% 6,52% 27,81% 30,40% 15,24% 18,92% 5,67% 31,84% 20,04% 27,21% 43,63% 10 ΟΜΑΔΑ 11: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 11112 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ-ΚΕΝΤΡΑ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΦΑΓΗΤΟ (ΜΗ ΣΕΡΒΙΡΙΖΟΜΕΝΟ) 1111 ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ 11111 1112 111 11201 11202 ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΚΑΦΕΝΕΙΑ - ΚΥΛΙΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ-ΜΟΤΕΛΠΑΝΔΟΧΕΙΑ ΞΕΝΩΝΕΣ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 112 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 6,50% 27,74% 30,14% 16,02% 19,78% 11 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ - ΚΑΦΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ 6,23% 13,03% 12,72% 12,06% 12,49% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ ΟMAΔA 12: ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ 12113 ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ 1211 ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 4,44% 5,12% 5,91% 5,52% 6,33% 12121 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 6,45% -5,68% -5,26% -10,66% -16,50% 1212 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 6,45% -5,68% -5,26% -10,66% -16,50% 4,09% 6,36% 5,62% 2,48% 1,83% 4,01% 10,12% 7,33% 4,66% -0,34% 12111 12112 5,01% 6,59% 7,68% 7,11% 7,80% 5,33% 6,01% 6,84% 6,48% 7,47% 0,82% 0,41% 0,61% 0,45% 0,35% 12132 ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ) ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ 1213 ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ATOMΙΚΗΣ ΦPONTΙΔΑΣ 4,02% 9,87% 7,23% 4,53% -0,20% 121 ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 4,19% 8,64% 6,94% 4,82% 1,30% 12131 12311 12312 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ 7,48% 9,68% 11,79% 7,88% 15,12% 4,93% 24,83% 5,11% 27,34% 3,52% 1231 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ - ΡΟΛΟΓΙΑ 8,70% 9,87% 11,80% 19,47% 21,11% 12321 12322 12329 ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΜΩΡΑ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 0,53% 6,13% 3,90% -2,17% 7,99% 4,11% -3,11% 6,49% 2,16% -5,62% 5,46% 0,57% -9,72% 2,49% -0,55% 1232 ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 3,53% 3,38% 1,59% -0,35% -1,68% 123 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ 3,85% 3,76% 2,51% 2,67% 1,60% 1,90% 2,99% 2,86% 3,93% 4,28% 6,37% 11,11% 11,11% 14,71% 13,32% 4,84% 10,16% 10,73% 10,73% 10,73% 12401 12402 12403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΙ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 124 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3,60% 7,38% 7,65% 8,85% 8,73% 1252 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 12532 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% ΑΔΑ: ΨΠΣ546ΝΛΣΞ-6ΚΡ 1253 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 12541 12542 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 2,13% 1,51% 2,46% 2,51% 0,50% 3,09% 1,68% 2,92% 2,15% 3,12% 1254 ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2,12% 2,46% 0,54% 1,69% 2,16% 125 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 3,01% 3,25% 1,86% 2,73% 3,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,67% 0,51% 0,36% 0,58% 0,18% 12622 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 1262 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,44% 0,30% 0,18% 0,30% 0,08% 126 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,44% 0,30% 0,18% 0,30% 0,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 1,13% 4,08% 0,51% 5,93% 0,06% 6,05% -0,68% 5,44% 0,11% 5,82% 12621 12701 12702 12703 12704 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΔΕΙΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 127 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1,83% 2,48% 2,47% 2,03% 2,35% 12 ΑΛΛΑ AΓAΘA & YΠΗΡEΣΙΕΣ 3,57% 6,16% 4,85% 4,01% 2,24% ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο προϊστάμενος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Κοινού και Πρωτοκόλλου κ.α.α. ΓΕΝΝΑΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ Εσωτερική Διανομή 1. 2. 3. 4. Γραφείο Υπουργού Ανάπτυξης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Εμπορίου Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων Διεύθυνση Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υποστήριξης

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις