ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434/2023

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ
Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic Date: 2023.06.01 11:08:13 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0 Αθήνα, 31 / 5 / 2023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ψηφιακά υπογεγραμμέν ο από ZAMPETA LOGOTHETI Ημερομηνία: 2023.06.01 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/1011/οικ.9434 ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Ο.Π.Σ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Τηλέφωνο: 213 1313383 E-mail: grammateia@ypes.gov.gr ΘΕΜΑ: «Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet» Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας πρόσβασης στα πληροφοριακά συστήματα και στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες έχει εκδοθεί η υπ.αρ.29810 ΕΞ2020 23/10/2020 (Β΄/4798) Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας με τίτλο «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» με την οποία θεσπίστηκαν οι Κωδικοί Δημόσιας Διοίκησης. Επιπρόσθετα, με την υπ. αρ. 77/2018 Απόφασή της, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) αποφάνθηκε ως προς τη νομιμότητα της υποχρεωτικής και διαρκούς χρήσης για υπηρεσιακό σκοπό των στοιχείων αυθεντικοποίησης που αποδίδονται σε φυσικά πρόσωπα για ιδιωτικό τους σκοπό, όπως είναι οι κωδικοί Τaxisnet, και έκρινε ομόφωνα ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα την οποία συνεπάγεται η υποχρεωτική χρήση των διαπιστευτηρίων για δύο κατηγορίες σκοπών που δεν είναι συμβατές, πλήττει το δικαίωμα του πληροφοριακού αυτοκαθορισμού και, ως εκ τούτου, έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (αρχή του σκοπού). Ενόψει των ανωτέρω, ενημερώνουμε όλους τους χρήστες του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου ότι ο τρόπος πρόσβασής τους στην εφαρμογή αλλάζει και εις το εξής θα πραγματοποιείται με τη χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Παρακαλούνται όλοι υπάλληλοι που δεν διαθέτουν Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης όπως προβούν στην έκδοση των προσωπικών τους κωδικών δημόσιας ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0 διοίκησης μέσω του ακόλουθου υπερσυνδέσμου, προκειμένου να διατηρήσουν την πρόσβαση τους στο πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-psephiakesdiakuberneses/psephiakes-diakuberneses/ekdose-kodikon-demosias-dioikeses. Μεταβατικά και μέχρι την 30/9/2023 θα διατηρηθεί η πρόσβαση και με κωδικούς Taxisnet και με Κωδικούς Δημόσιας Διοίκησης και μετά το πέρας της συγκεκριμένης ημερομηνίας η πρόσβαση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης. Παρακαλούμε τις Διευθύνσεις Προσωπικού να ενημερώσουν τους υπαλλήλους του φορέα τους. Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο στα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύουν και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της εποπτείας τους. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών Υπουργείου Εσωτερικών κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα Η Γενική Γραμματέας Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1. Υπουργεία και Γενικές Γραμματείες, Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού, Διευθύνσεις Εποπτείας Νομικών Προσώπων (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της εποπτείας τους) 2. Προεδρία της Κυβέρνησης 3. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Διευθύνσεις Διοικητικού (με την παράκληση να κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ Α κ́ αι Β’ βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών) 4. Ανεξάρτητες Αρχές, Διευθύνσεις Διοικητικού 5. Δια του Υπ. Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε όλες τις Δ/νσεις Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης 6. Νομικό Συμβούλιο του Κράτους 7. Βουλή των Ελλήνων – Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστηρίξεως ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου Τομέα, Γενική Δ/νση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας ΠΣ Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης, Δ/νση Υποστήριξης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως 3. Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τοπικής ΑΔΑ: 99ΦΕ46ΜΤΛ6-ΩΨ0 Αυτοδιοίκησης. 4. web.support@ypes.gr (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου) 5. helpesk@ypes.gov.gr (για ανάρτηση στο www.apografi.gov.gr, στη διαδρομή Μητρώο, Θεσμικό Πλαίσιο/Εγκύκλιοι ως «21η Εγκύκλιος: Χρήση Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης για την πρόσβαση στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου – Μεταβατική διατήρηση και κωδικών taxisnet»).

E-BOOKS

 • 4354/2015
  Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4194/2013
  Κώδικας Δικηγόρων.
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4412/2016
  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν.4387/2016
  Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις…
 • 4472/2017/ΜΕΡΟΣ.ΣΤ'/ΕΙΔΙΚΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑ
  e-bοok:ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ.,…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.4129/2013
  Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο.
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις