9/5.4.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4375/2016  «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.»

Αποτελείται από 7 μέρη τα οποία συγκροτούνται από 5 κεφάλαια και 83 άρθρα

Ειδικότερα:

Μέρος πρώτο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (άρθρα 1-7)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (άρθρα 8-17)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ (άρθρα 18-24)

Μέρος δεύτερο:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 25-32)

Μέρος τρίτο :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄:ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 33-35)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρα 36-50)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ:ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ (άρθρα 51-60)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ (άρθρα 61-62)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 63-67)

Μέρος τέταρτο:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) Ή ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 1975/1991 (Α΄ 184) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ΄ ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ (άρθρα 68-71)

Μέρος πέμπτο:

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ(άρθρα 72  -74)

Μέρος έκτο:  

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ (άρθρα 75-79)

Μέρος έβδομο:

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 80-83)

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμο N.4375/2016 - ΦΕΚ: 51/A/2016

 Τρίτη,5 Απριλίου 2016

 

 

 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element