8/17.3.2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 37/Α/7.3.2016,ο Ν.4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις.»

Μέρος πρώτο

Κεφάλαιο Α’ (άρθρα 1-4)

Αναφέρεται ο σκοπός του Νόμου (που καταλαμβάνει μέχρι κ το άρθρο 53) ο οποίος είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων και η κωδικοποίηση των διατάξεων για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).Στη συνέχεια αναλύεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής καθώς και οι ορισμοί που ισχύουν στον παρόντα νόμο και τέλος προβλέπεται η φύση και επωνυμία του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων.(ΤΕΚΕ)

Κεφάλαιο Β’(άρθρα 5-7)

Αφορά κυρίως την υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ.

Κεφάλαιο Γ’(άρθρα 8-11)

Προβλέπεται το όριο, εύρος κάλυψης και η  διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων Σ.Κ.Κ (σκέλος κάλυψης καταθέσεων).

Κεφάλαιο Δ’(άρθρα 12-19)

Προβλέπεται το όριο, εύρος κάλυψης και η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων Σ.Κ.Ε (σκέλος κάλυψης επενδύσεων).

Κεφάλαιο Ε’(άρθρα 20-23)

Γίνεται αναφορά σε γενικές διατάξεις για το όριο και εύρος κάλυψης και τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων.

Κεφάλαιο Στ’ (άρθρο 24)

Προβλέπεται η χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κεφάλαιο Ζ’(άρθρα 25-29)

Αναλύεται το ενεργητικό διαθέσιμο του ΣΚΚ- οι εσφορές,κατηγορίες και τρόπος υπολογισμού αυτών.

Κεφάλαιο Η΄(άρθρα 30-35)

Αναλύεται το ενεργητικό και διαθέσιμα του ΣΚΕ- οι εισφορές, κατηγορίες και τρόπος υπολογισμού αυτών.

Κεφάλαιο Θ’(άρθρο 36)

Αναφέρεται στο ενεργητικό και διαθέσιμα του ΣΕ(σκέλος εξυγίανσης)- εισφορές, κατηγορίες και τρόπο υπολογισμού.

Κεφάλαιο Ι’(άρθρο 37-38)

Προβλέπεται το τέλος συμμετοχής και οι δαπάνες αποζημίωσης ή εξυγίανσης.

Κεφάλαιο ΙΑ’(άρθρα 39-40)

Αναφέρεται στην τοποθέτηση και χρήση διαθέσιμων ΤΕΚΕ.

Κεφάλαιο ΙΒ’(άρθρα 41-47)

Αναφέρεται στην πληροφόρηση-ενημέρωση- συνεργασία μετξύ του ΤΕΚΕ και των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Κεφάλαιο ΙΓ’(άρθρα 48-51)

Γίνεται αναφορά στη διοίκηση του ΤΕΚΕ-αρμοδιότητες ΔΣ- στις οικονομικές καταστάσεις αυτού και το προσωπικό.

Κεφάλαιο ΙΔ’(άρθρο 52)

Προβλέπονται οι κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ.

Κεφάλαιο ΙΕ’(άρθρο 53)

Αναφέρονται οι μεταβατικές διατάξεις.

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ (άρθρα 54-72)

Στο δεύτερο μέρος έχουμε τροποποιήσεις άρθρων πλειόνων νόμων:

-          Του Ν.4335/2015 που αφορά στα Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80).

-          Του Ν.4350/2015 που αφορά στην κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου.

-          Των Ν.3862/2010 που αφορά στην Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις καθώς και του Ν.2251/1994, για την Προστασία των Καταναλωτών.

-          Του Ν.3691/2008 για την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις.

-          Του Ν.2778/1999 για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις.

-          Του Ν.3086/2002 ο οποίος προβλέπει τον Οργανισμό Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση Λειτουργών και Υπαλλήλων του.

-          Του Ν.3606/2007 για τις Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

-          Του Π.Δ 238/2003 για τηνΕκτέλεση των διατάξεων περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

-          Του Ν.4061/2012 για την Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές  διατάξεις.

-          Του Ν.4194/2013 στον οποίο προβλέπεται ο Κώδικας Δικηγόρων.

-          Του Ν.3148/2003 για την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις.

-          Του Ν.Δ 356/1974 για τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων.

-          Του Ν. 2960/2001 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

-          Του Ν.3833/2010 για την Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.

-          Του Ν.1676/1986  που αφορά στον Καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

-          Του Ν.2636/1998 για τη Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό.

-          Του Ν.4368/2016 ο οποίος προβλέπει Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.

-          Του Ν.2647/1998 για τη Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση (ΟΤΑ Α και Β Βαθμού) και άλλες διατάξεις.

-          Του Ν.4152/2013 που αφορά Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013.

-          Του Ν.4369/2016 για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.

Τέλος στο άρθρο 73, προβλέπεται η ισχύς του παρόντος νόμου, η οποία άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Πέμπτη 17.3.2016

 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element