4/8.2.2016

Ψηφίστηκε  ο νόμος  4361/2016,ΦΕΚ-10/Α/1.2.2016 Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις και ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση των  ακόλουθων διατάξεων που τροποποιούνται :

N.3205/2003 - ΦΕΚ: 297/Α/2003 -Ν.3421/2005  - ΦΕΚ: 302/Α/2005 -Ν.3833/2010  - ΦΕΚ: 40/Α/2010 -Ν.1911/1990  - ΦΕΚ: 166/Α/1990 -Ν 3257/2004 - ΦΕΚ: 143/Α/2004 Ν.Δ.562/1970  - ΦΕΚ: 127/Α/1970 -Ν 3648/2008 - ΦΕΚ: 38/Α/2008 -Ν.3883/2010  - ΦΕΚ: 167/Α/2010 -Ν.3186/2003 - ΦΕΚ: 230/Α/2003 -Ν.3054/2002 - ΦΕΚ: 230/Α/2002 -Ν.4249/2014 - ΦΕΚ: 73/Α/2014 -Ν.4302/2014  - ΦΕΚ: 225/Α/2014 -Ν.2664/1998 - ΦΕΚ: 275/Α/1998

Τα άρθρα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο  δημοσιονομικό ενδιαφέρον είναι τα εξής:

Το άρθρο 11 Επίδομα εξομάλυνσης

Άρθρο 11

Επίδομα εξομάλυνσης

Η παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297) αντικαθίσταται ως εξής με επιβάρυνση των εγγεγραμμένων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας:

«3. Εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, ποσού εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (105,86), για όλους εν γένει τους στρατιωτικούς.

Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε εκατόν πενήντα εννέα ευρώ και εξήντα ένα λεπτά (159,61€).

Για τους έγγαμους ή τους διατελούντες σε χηρεία, οι οποίοι έχουν τέκνα, που αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρουεισοδήματος, το ποσό του επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94).

Προκειμένου περί συζύγων, που τελούν σε διάσταση ή διαζευγμένων ή αγάμων, που έχουν τέκνα που αναγνωρίζονται ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειας για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος ή αποδεδειγμένα καταβάλλουν διατροφή, το επίδομα εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών ορίζεται σε διακόσια δώδεκα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (212,94€).

Στη βάση υπολογισμού των μηνιαίων αποδοχών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των ΕΔ, καθώς και των Εφέδρων και των Δόκιμων Εφέδρων Αξιωματικών των ΕΔ, το επίδομα εξομάλυνσης ορίζεται σε εκατόν πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (105,86).»

Το άρθρο 31  Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

Άρθρο 31

Ειδική άδεια αιρετών υπαξιωματικών στην τοπική αυτοδιοίκηση

1. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 93, καθώς και των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εφαρμόζονται και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

2. Ο χρόνος της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 1 του άρθρου 93 και την παράγραφο 1 του άρθρου 182 άδειας, δεν υπολογίζεται για τις βαθμολογικές προαγωγές και μισθολογικές προσαυξήσεις των στρατιωτικών.

Το άρθρο 39

Άρθρο 39

Η διάταξη του άρθρου 57 παρ. 2 του ν. 3421/2005 τροποποιείται ως εξής:

«Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται για εξαγορά κάθε μήνα στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, η αναπροσαρμογή του, ο τρόπος, η διαδικασία και οι προθεσμίες καταβολής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα χρηματικά ποσά, που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, αποτελούν έσοδα του Δημοσίου και περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό.»

Δευτέρα,8 Φεβρουαρίου 2016

www.docman.gr

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element