19/3.3.2017

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/3.3.2017: Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

Αποτελείται από 60 άρθρα

Ιδιαίτερο Δημοσιονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα άρθρα 15,16 και 25:

Άρθρο 15 Παράταση προθεσμιών πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στα οικονομικά έτη 2015 και 2016, καθώς και της ανάρτησής τους στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος

Άρθρο 16

Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

Δαπάνες Περιφερειών των κάτωθι περιπτώσεων:

α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014,

β) για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26.1.2014 και 3.2.2014 στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιήθηκαν έως τις 15.6.2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την πραγματοποίηση και το ύψος τους,

γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες σε συνεδριάσεις περιφερειακών συμβουλίων, εντός του έτους 2014,

δ) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την καταχώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.),

ε) οι οποίες αφορούν σε δαπάνες υγρών καυσίμων κίνησης για τα έτη 2012 και 2013, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οικεία σύμβαση,

στ) οι οποίες προέκυψαν από την εκτέλεση συμβάσεων μελετών του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), που έχουν συναφθεί μέχρι 31.12.2014 στο πλαίσιο ΠρογραμματικώνΣυμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τα έτη 2013 και 2014, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφερειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Άρθρο 25

Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίων

1. Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., συνδέσμων Ο.Τ.Α. ή των νομικώντους προσώπων, σχετικές με την καθαριότητα, οι οποίες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), του άρθρου 50 του ν. 4351/2015 (A΄164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), του άρθρου 48 του ν. 4410/2016 (A΄ 141), του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), καθώς και του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθαρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31η.12.2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

2. Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προτεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμο  Ν.4456/2017 - ΦΕΚ: 24/Α/2017 -

Παρασκευή , 3 Μαρτίου  2017

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element