18/5.7.2016

Ψηφίστηκε ο νόμος 4403/2016,ΦΕΚ-125/Α/7.6.2016 με τον οποίο  καταργήθηκε , από 1.7.2016,  το Μέρος Β΄ του νόμου 4281/2014 σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, πλην των διατάξεων για ΕΣΗΔΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ και Εγγυήσεις.   

Ειδικότερα

Καταργήθηκαν τα άρθρα 14-201 εκτός από τα άρθρα 134-139,157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ  

Τρίτη,5 Ιουλίου   2016

 

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element