17/16.6.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016:Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και (.......) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme) και άλλες διατάξεις.

Αποτελείται από 13 άρθρα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο ένατο το οποίο αντικαθιστά το 4270/2014,ΦΕΚ-129/Α/2014  και συγκεκριμένα :

i)αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α.143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α.129),

ii) αντικαθίσταται η περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

iii) μετά την περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση γ΄, 

iv) αντικαθίσταται η παράγραφος 9 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014,

v) αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο του  άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014.

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμοΝ.4393/2016 - ΦΕΚ: 106/Α/2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element