16/2.6.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4392/2016 - ΦΕΚ: 100/Α/31.5.2016:Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την Αμοιβαία Ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων και άλλες διατάξεις.

Αποτελείται από 3 άρθρα

Ιδιαίτερο Δημοσιονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο δεύτερο

Άρθρο δεύτερο

Η παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο τρίτο του Ν. 4380/ 2016 (Α΄ 66), τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμο N.4392/2016 - ΦΕΚ: 100/A/31.5.2016

Δευτέρα,2 Ιουνίου   2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element