13/18.4.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4380/2016 - ΦΕΚ: 66/Α/15.4.2016  Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − μελών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις.

Αποτελείται  από 6 άρθρα

Ειδικότερα:

ΑΡΘΡΟ  ΠΡΩΤΟ

ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Άρθρο δεύτερο Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων − Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)

ΑΡΘΡΟ  ΤΡΙΤΟ: Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων συμβάσεων − Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)

ΑΡΘΡΟ  ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΡΘΡΟ  ΕΚΤΟ

Δημοσιονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα  άρθρα τρίτο και πέμπτο

(…)

Άρθρο τρίτο

Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων συμβάσεων −Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)

Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπωςτροποποιήθηκε με άρθρο 93 του ν. 4368/2016 (Α΄21), τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»

Άρθρο πέμπτο

1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013 (Α΄185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.

2. Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση − συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.

3. Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμοΝ.4380/2016 - ΦΕΚ: 66/Α/2016

Δευτέρα,18 Απριλίου 2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element