12/12.4.2016

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος Ν.4378/2016 - ΦΕΚ: 55/Α/2016 - Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις: α) των Οδηγιών 2014/107/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/2060, β) των Οδηγιών 2014/86/ΕΕ και 2015/121/ΕΕ, γ) της Οδηγίας 2013/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις.

Αποτελείται από 4 μέρη τα οποία συγκροτούνται από 16 άρθρα

Ειδικότερα:

Το ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/107/ΕΕ ΚΑΙ ΕΕ 2015/2060 αποτελείται από 2 κεφάλαια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/107/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (ΑΡΘΡΑ 1-4)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ(ΕΕ) 2015/2060 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ10ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/48/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΤΩΝ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗ ΤΟΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝΑΠΟ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ 5-7)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2014/86/ΕΕ ΚΑΙ 2015/121/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ 2011/96/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΩΝ−ΜΕΛΩΝ  (ΑΡΘΡΟ 8)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/61/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 17ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 2006/112/ΕΚ ΚΑΙ 2008/118/ΕΚ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΞΟΧΩΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΤΗ ΜΑΓΙΟΤ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)(ΑΡΘΡΟ 9)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ:ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΑΡΘΡΑ11-16)

Η κωδικοποίηση των νόμων που τροποποιεί ολοκληρώθηκε.

Για ολόκληρο το νόμο βλέπε το τον ακόλουθο σύνδεσμοΝ.4378/2016 - ΦΕΚ: 51/A/2016

 Τρίτη,12Απριλίου 2016

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element