11/7.4.2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 50/Α/1.4.2016, ο Ν.4374/2016: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας: α) στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 και β) στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και άλλες διατάξεις.

 Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2013/50/ΕΕ.Αποτελείται συνολικά από 14 άρθρα, τα κυριότερα από τα οποία ρυθμίζουν τα εξής:

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’(άρθρα 1-3):

Άρθρο 2

-   Τροποποίηση του Ν.3556/2007, ΦΕΚ 91/Α  «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 3

-   Τροποποίηση του Ν. 3401/2005, ΦΕΚ 257/Α «Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση.»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’(άρθρα 4-14):

-   Τροποποίηση των διατάξεων του  Ν. 2789/2000 ΦΕΚ 21/Α «Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου προς την οδηγία αριθ. 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.5.1998 σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.»

-   Επισήμανση της διαφάνειας που υποχρεούνται να τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα και να δημοσιεύουν όλε τις πληρωμές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτών

-   Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3492/2006, 4314/2014, 4151/2013,Π.Δ 111/2014  και 4270/2014 που αφορούν δημοσιονομικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από δημοσιονομικούς ελεγκτές.

-   Ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν δανειακές συμβάσεις συνημένες από τον Ο.Δ.Ι.Ε

-   Τροποποίηση διατάξεων Ν.4307/2014, ΦΕΚ 246/Α, περί ρυθμίσεως θεμάτων μη εξυπηρετούμενων δανείων και της ΠΝΠ/90/2015, καθώς και του Ν.4350/2015, ΦΕΚ 161/Α περί παροχής από το Κυβερνητικού Συμβουλίου γιο την Οικονομική Πολιτική, συμβουλευτικών υπηρεσιών στη διαπραγμάτευση του δημοσίου χρέους.

 

 Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016.

ΒΡΕΣ

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element