ΥΑ 3481/2013

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΤροποποίηση της υπ’αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309 τ.Β /8-8-2012), Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών. ΦΕΚ: 1579/Β/2013Αριθμ. 3481/20.6.2013-ΦΕΚ 1579/Β/2013/21.6.2013 Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309 τ.Β ́/8−8−2012), Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών και Υπηρεσιών Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 και 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ τ.Α ́ 98). 1.2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ τ.Α ́ 16) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1.3. Του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ. τ.Α ́ 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ τ.Α ́ 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 1.4. Του άρθρου 6 παρ. 7 Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ τ.Α ́ 134) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 1.5. Του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ τ.Α ́ 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και υπηρεσιών», όπως τροποποήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 1.6. Του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ τ.Α ́ 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07». 1.7. Του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ 66) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις». 1.8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 1.9. Του άρθρου 68 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ 115) «Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις». 1.10. Του άρθρου 27 του Ν. 3867/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ 128) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1.11. Των άρθρων 22 και 34 του Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́129) «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 1.12. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ τ.Α ́ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ ΕΟΚ του συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 1.13. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ τ.Α ́ 31) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις». 1.14. Του άρθρου 66 του Ν. 3984/11 (ΦΕΚ τ.Α ́ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις». 1.15. Του Ν.Δ. 2396/1953 (ΦΕΚ τ.Α ́ 117) «Περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Νομικών Προσώπων του Δημοσίου Δικαίου» 1.16. Του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ τ.Α ́ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων − Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) − Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ τ.Α ́ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». 1.17. Της υπ’ αριθμ. 6400/2060/25.05.1984 (ΦΕΚ τ.Β ́38) Απόφασης Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Διαδικασία αγοράς, διάθεσης, θέσης και άρσης της κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του ΝΔ. 2396/53». 1.18. Της υπ’ αριθμ. 1862/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 680) «Κανονισμός Διεξαγωγής Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών στους Διαγωνισμούς του Π.Π.Υ.Υ.» 1.19. Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ τ.Α ́ 41) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις». 1.20. Του Ν. 4055/2012 (ΦΕΚ τ.Α ́ 51) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 1.21. Της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3(α)83657 (ΦΕΚ τ.Β )́ κοινής υπουργικής απόφασης περί «Εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας προς την αντίστοιχη κοινοτική στον τομέα της παραγωγής και της κυκλοφορίας φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμόν 2001/1983/ΕΚ Οδηγία «περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση», όπως τροποποιήθηκε από τις υπ’ αριθμόν 2004/27/ΕΚ, 2004/24/ΕΚ Οδηγίες για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης και το άρθρο 31 της υπ’αριθμόν 2002/1998/ΕΚ Οδηγία για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών αίματος. 1.22. Της υπ’αριθμ. 129/2534/20.01.2010 (ΦΕΚ τ.Β ́ 108) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Hλεκτρovικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Καθορισμός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισμού Κρατικών Αυτοκινήτων και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με τα Κρατικά Αυτοκίνητα». 1.23. Της υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3α/οικ. 14801/2011 (ΦΕΚ τ.Β ́317) 23342 κοινής υπουργικής απόφασης «Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Aλληλεγγύης και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας». 1.24. Της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ84627/2011 (ΦΕΚ τ.Β ́1681) «Διασύνδεση Νοσοκομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους και λειτουργίας τους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 1.25. Της υπ’ αριθμ. 3567/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 1585) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων, τις λοιπές πηγές». 1.26 Του Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ τ.Α ́ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.27. Του Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ τ.Α ́141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 1.28. Της υπ’αριθμ. οικ. 68155/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2105) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Υγείας Φωτεινή Σκοπούλη", όπως συμπληρώθηκε με την υπ’αριθμ. οικ. 78087/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́2339), κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας. 1.29. Της υπ’ αριθμ. Υ47/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Μάριο Σαλμά», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 78084/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2339) απόφαση του Πρωθυπουργού. 1.30 Της υπ’αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2309), υπουργικής απόφασης που αφορά τον ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ' 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών». 1.31 Της υπ’ αριθμ. 8238/2012 (ΦΕΚ 3434/24−12−2012/τ.Β ́) «Τροποποίηση της αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309/8−8−2012) υπουργικής απόφασης», σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας Απόφαση του Υπουργού Υγείας. 1.32 Της υπ’ αριθμ. 1825/2013 (ΦΕΚ 772/3−4−2013/τ.Β ́) «Τροποποίηση της αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ 2309/τ.Β ́ 2012) Υπουργικής απόφασης», σχετικά με τον ορισμό φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών και υπηρεσιών Υγείας Απόφαση του Υπουργού Υγείας. 2. Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 13ης Συνεδρίασης /31.07.2012 (Θέμα 5ο H.Δ.) σχετικά με Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, «Πρόταση ορισμού Φορέα διενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 ν. 3580/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και παροχής εξουσιοδότησης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων, για την υλοποίηση του Π.Π.Υ.Υ 2012». 3. Το Απόσπασμα Πρακτικού της υπ’ αριθμ. 21ης Συνεδρίασης /27−11−2012 (Θέμα 11ο H.Δ.) σχετικά με Απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, «Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2309), Υπουργικής Απόφασης που αφορά στον ορισμό Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Υ.) έτους 2012, πιστώσεις 2012 κ' 2013 και εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των διαγωνισμών». 4. Την υπ’αριθμ. Υ4γ/Γ.Π.οικ. 114324/04−12−2012 απόφαση της Υφυπουργού Υγείας Φωτεινής Σκοπούλη, περί έγκρισης σκοπιμότητας της υλοποίησης του έργου «προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτ. Νείλου με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων−ΝΑΤ». 5. Την υπ’αριθμ. Υ4γ/Γ.Π.οικ. 120990/10−12−2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Λυκουρέντζου, περί έγκρισης σκοπιμότητας ανάδειξης αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Μεταφορά με πιστοποιημένες συσκευασίες διατήρησης των απαιτούμενων θερμοκρασιών (cold chain) αίματος, προϊόντων αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων που προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες και προορίζονται για μετάγγιση ή παρασκευή προϊόντων προς μετάγγιση». 6. Την υπ’ αριθμ. Υ4γ/Γ.Π.οικ. 120993/10−12−2012 απόφαση του Υπουργού Υγείας Ανδρέα Λυκουρέντζου, περί έγκρισης σκοπιμότητας της υλοποίησης του έργου «προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο τον αίματος με την μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων−ΝΑΤ. » 7. Το υπ’ αριθμ. ΓΠ−12/3794/21−12−2012 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας περί έγκρισης επαύξησης του Προϋπολογισμού του ΠΠΥΥ 2012 του Ε.ΚΕ.Α, για την ένταξη του είδους «προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας, για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων −NAT». 8. Το υπ’ αριθμ. ΓΠ−/ΟΙ/208/23−01−2013 έγγραφο του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας σχετικά με έγκριση διαδικασίας επαύξησης του προϋπολογισμού του ΠΠΥΥ 2012 του ΕΚΕΑ, για την ένταξη των ειδών ,που αφορούν α) στην προμήθεια Αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων−ΝΑΤ και β) στην μεταφορά με πιστοποιημένες συσκευασίες διατήρησης των απαιτούμενων θερμοκρασιών (cold chain) αίματος και των συνοδευτικών τους δειγμάτων, που προέρχονται από εθελοντές αιμοδότες και προορίζονται για μετάγγιση ή παρασκευή προϊόντων προς μετάγγιση. » 9. Το απόσπασμα πρακτικού από τη 36η Συνεδρίαση/ 7−6−2013 (θέμα 6ο) της ολομέλειας της Ε.Π.Υ. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1825/2013 (ΦΕΚ τ.Β /́ 772/3−4−2013), υπουργικής απόφασης ως ακολούθως: 1. Προστίθενται στο εδάφιο α1 για τη διενέργεια ενιαίων ανοικτών διεθνών διαγωνισμών, με τη χρήση ηλεκτρονικής δημοπρασίας και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, το είδος: − Φίλτρα τεχνητού νεφρού που περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Π.Π.Υ.Υ. 2012, με ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, για τις ανάγκες των Φορέων Υγείας. 2. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στις αριθμ. 5805/2012 (ΦΕΚ τ.Β ́ 2309/2012), 8238/2012 (ΦΕΚ 3434 τ.Β ́/2012) και 1825/2013 (ΦΕΚ τ.Β /́ 772/2013) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις