Ν.3074/2002

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΓενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 296/A/2002Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 1 Ν. 3074/2002 -ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 1 1.Συνιστάται θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, την παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας διοίκησης και τον εντοπισμό των φαινομένων διαφθοράς και της κακοδιοίκησης. 2.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης:2 3 α. Μπορεί να διατάσσει, αυτεπαγγέλτως, τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα 1Π.Δ. 65/2011, ΦΕΚ 147 Α/27-6-2011 άρθρο 3:“2. Στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πέραν των οριζομένων στην παρ. 1 ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού μεταφερόμενες σε αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:(…) δ) το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 2477/1997 (Α΄ 59), όπως ισχύει, και η θέση Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, που έχει συσταθεί με το ν. 3074/2002 (Α΄ 296). Ν. 3345/2005, ΦΕΚ-138 Α’ παραγράφους 3 και 4 άρθρου 14:«Στο πλαίσιο των ελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή κατόπιν εντολής του από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και από τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι δυνατή, ύστερα από έγγραφη εντολή αυτού, η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου. 4. Η άρση του τραπεζικού, χρηματιστηριακού και φορολογικού απορρήτου είναι δυνατή και στο πλαίσιο του ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης ("πόθεν έσχες") των μελών των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των παραγράφων 6, 7 και 8 του άρθρου 85 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)» 2 3Ν. 3491/2006, ΦΕΚ-207 Α’ παρ. 2 , 3 , 5 και 11 του άρθρου 6: «2. Κατά τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες και ένορκες διοικητικές εξετάσεις που διενεργούνται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, ύστερα από εντολή του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου μπορεί να ορίζονται, με απόφασή του, εφόσον παρίσταται ανάγκη, ως εμπειρογνώμονες λειτουργοί ή υπάλληλοι των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002. Οι κάθε είδους δαπάνες βαρύνουν, κατά περίπτωση, τους προϋπολογισμούς των παραπάνω φορέων. Επίσης ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αναθέτει τις κατά το πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου προβλεπόμενες πραγματογνωμοσύνες σε ιδιώτες. Στην περίπτωση αυτή οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.3. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1, καθώς και του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπάγεται αυτοδικαίως κάθε Σώμα ή Υπηρεσία Επιθεώρησης και Ελέγχου που ιδρύεται.5. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να θέτει, κατά περίπτωση, στους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 δεσμευτικές προθεσμίες απάντησης ή χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων σε αυτόν.11. Η άρνηση οργάνων, υπαλλήλων ή λειτουργών των-φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 να συμπράξουν, να συνεργασθούν και να χορηγήσουν στοιχεία ή έγγραφα κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή, κατόπιν εντολής του, από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 περ. β΄ του ν. 2683/1999 ή των οικείων κατά περίπτωση διατάξεων». Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 2 ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου των Υπουργείων, των Περιφερειών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, των επιχειρήσεων τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.4 β.Παρακολουθεί τη δράση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των ιδιαίτερων Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικότερα παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται και ενημερώνεται για τα πορίσματα αυτών οποτεδήποτε το ζητήσει. γ.Αξιολογεί το έργο των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος αξιολόγησης και οι λοιπές προϋποθέσεις αξιολόγησης. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης παρακολουθεί την εκτέλεση από τα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των διαπιστώσεων και των προτάσεων που προκύπτουν από τη διαδικασία αξιολόγησης, όπως αυτή καθορίζεται με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα5 δ.Διεξάγει ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες στο Δημόσιο, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, τις επιχειρήσεις τους, τα κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις, τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου. Διεξάγει ο ίδιος ή με τους Βοηθούς του ή τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του ή τα αρμόδια όργανα των φορέων του πρώτου εδαφίου Ε.Δ.Ε. και, σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ασκήσει ή να διατάξει την άσκηση πειθαρχικής δίωξης ή τη λήψη άλλων διοικητικών μέτρων. Μπορεί επίσης να ασκεί ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης των πειθαρχικών οργάνων των φορέων του πρώτου εδαφίου, παραπέμποντας: Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 14 του Ν. 3345/2005, ΦΕΚ-138 Α’ «Η διαπίστωση, ύστερα από διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου, από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων, λειτουργών ή οργάνων των φορέων της προαναφερόμενης διάταξης δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης». 4 5 To παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 6ου του νόμου 3491/2006, ΦΕΚ-207 Α’ Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 3 αα)Στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση κατώτερου πειθαρχικού οργάνου. ββ)Στο οικείο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο υποθέσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση μονομελούς πειθαρχικού οργάνου, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις των Υπουργών και Υφυπουργών, η οποία απόφαση δεν προσβάλλεται με ένσταση στο υπηρεσιακό συμβούλιο του οικείου φορέα. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συμβουλίων των φορέων του πρώτου εδαφίου για πειθαρχικά αδικήματα που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων μονομελών ή πειθαρχικών οργάνων. Η προσφυγή υπογράφεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Η προθεσμία για την άσκηση των προαναφερόμενων ενστάσεων και προσφυγών αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του6 ε. (ί) Διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου. «(ii) Διεξάγει τον έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης (πόθεν έσχες) όλων των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Π.Ε.Κ.), των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.), της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.), των Προϊσταμένων Τμημάτων και των υπαλλήλων (ελεγκτών) που υπηρετούν στα Τμήματα Ελέγχου των ανωτέρω υπηρεσιών, καθώς και των προϊστάμενων όλων των οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου ή ονομασίας οργανικών μονάδων πολεοδομίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Οι ανωτέρω υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών προσωπικού, κατά τον μήνα Ιούνιο κάθε έτους, δήλωση περιουσιακής κατάστασης των ιδίων, των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους, ανεξάρτητα από το αν υπήρξε ουσιώδης μεταβολή ή όχι της περιουσιακής τους κατάστασης κατά το προηγούμενο έτος. Για το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, τις ποινικές κυρώσεις, την ποινική διαδικασία και τον καταλογισμό ισχύουν οι κείμενες κάθε φορά διατάξεις. Επίσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3345/20057»8 Η παραπάνω περίπτωση Δ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 3ου του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ263 Α/23-11-2007 – Η παραπάνω περίπτωση δ είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003, ΦΕΚ-281 Α’ Όπως αύτη τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 6ου του νόμου 3491/2006 6 7 Η περ. ii αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-263 Α’ /23-11-2007 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 4 στ.Συγκαλεί και προεδρεύει του προβλεπόμενου από το άρθρο 8 Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) και μπορεί να ελέγχει τραπεζικούς λογαριασμούς υπαλλήλων της περ. α΄ μετά από παραγγελία του εισαγγελέα στο πλαίσιο διενεργούμενης σε βάρος τους προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης. «ζ.Αξιολογεί σχετικές με τις αρμοδιότητές του καταγγελίες ή αναφορές που υποβάλλονται στο Γραφείο του και μπορεί κατά την κρίση του να τις διερευνά ή να τις θέτει στο αρχείο» 9 η.Συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία παρουσιάζει τις σημαντικότερες υποθέσεις, που σχετίζονται με φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιοίκησης και αδιαφανών διαδικασιών στο χώρο της δημόσιας διοίκησης, αξιολογεί το έργο όλων των Σωμάτων Ελέγχου και Επιθεώρησης και Υπηρεσιών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και διατυπώνει προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας των ανωτέρω Σωμάτων και Υπηρεσιών και για την πλέον εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών και των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α.. Η έκθεση του υποβάλλεται το Μάιο κάθε έτους στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να υποβάλλει στον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Η ανωτέρω ετήσια έκθεση συζητείται σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής και δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού Τυπογραφείου. 3.α.Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης διορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση και απολαμβάνει ευρείας κοινωνικής αποδοχής. β.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επιλέγεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και διορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του ίδιου Υπουργού. «Η θητεία του είναι πενταετής και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία»10 γ.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης επικουρείται στο έργο του από τέσσερις Βοηθούς. Οι Βοηθοί του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης διορίζονται και παύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και η θητεία τους είναι πενταετής. 8 Η περ. ε αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 6 του νόμου 3491/2006, ΦΕΚ-207 Α’ 9 Η περ. ζ αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του νόμου 3491/2006, ΦΕΚ-207 Α’ 10 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 9 του νόμου 3094/2003, ΦΕΚ-10 Α’ Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 5 «Η θητεία των Βοηθών του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λήγει αυτοδίκαια με τη λήξη της θητείας αυτού»11 12 δ.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. ε.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Βοηθοί του υπάγονται στην ειδική δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 και 112 παρ. 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Σε περίπτωση που διώκονται ή ενάγονται για πράξη ή παράλειψη κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, μπορεί να παρίστανται ενώπιον των δικαστηρίων με μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά προηγούμενη έγκριση του Προέδρου Του. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στους Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές Ελεγκτές των Σωμάτων και των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της περίπτωσης δ ' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου παρέχεται το δικαίωμα νομικής στήριξης από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Δικηγόρους του Δημοσίου, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους πράξεις ή παραλείψεις, ύστερα από αίτημα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα εγκριθεί με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Ν.Σ.Κ.13 4.α.Ο Γενικός Επιθεωρητής της Δημόσιας Διοίκησης παύεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, καθώς και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής. β. Οι Βοηθοί παύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, για ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους και για ανικανότητα εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω νόσου ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής. 5.α. Κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, 11 Προσθήκη εδαφίου με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν.. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009 12 N.4305/2014,ΦΕΚ-237/Α/31.10.2014 άρθρο 25: Οι θέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3γ του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 όπως ισχύει, καθώς και η θέση που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3320/2005 καταργούνται. Επίσης καταργείται κάθε σχετική με τις θέσεις αυτές διάταξη. 13 Προσθήκη εδαφίου με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν.. 3801/2009, ΦΕΚ 163 Α/4-9-2009 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 6 καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος. Στους Βοηθούς του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης επιτρέπεται η άσκηση καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. A.E.I, με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο χρόνος υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες. Η θητεία τους, σε περίπτωση κατά την οποία είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιμάται ως επιπλέον προσόν κατά τις κρίσεις αυτών για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθμίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. β.Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται επίσης το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών του. «Η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 13 του Ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α΄) έχει εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τους Βοηθούς του»14 6.Συνιστάται Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. «Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δώδεκα (12) θέσεις Ειδικών Επιθεωρητών για την υποστήριξη του έργου του. Οι θέσεις αυτές θα καλύπτονται μόνο με αποσπάσεις υπαλλήλων υπηρετούντων σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται με το ν. 1256/1982.»15 Η πρόσληψη τους γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση. Η προκήρυξη στην οποία ορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες των Αθηνών και η επιλογή γίνεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ύστερα από συνέντευξη των υποψηφίων, εξέταση και αξιολόγηση των τίτλων σπουδών τους, της εμπειρίας και της προσωπικότητας τους. Οι ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες διορίζονται με θητεία δύο ετών με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης με την οποία αξιολογείται το έργο τους. 14 15 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003, ΦΕΚ-125 Α’ Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 42 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ237/Α/31.10.2014 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 7 Οι θέσεις των ειδικών επιστημονικών συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστες με την άσκηση επαγγέλματος16 Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από γνώμη του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καθορίζονται οι αποδοχές των ειδικών επιστημονικών συνεργατών. «Η πλήρωση των θέσεων των ειδικών επιστημονικών συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση ενεργούμενη κατά τις διατάξεις της επόμενης παραγράφου. Οι αποσπώμενοι λαμβάνουν τα επιδόματα που χορηγούνται στους λοιπούς Ειδικούς Επιστήμονες. Οι υπηρεσίες, στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπώμενοι, εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους» 17 7. «Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης γίνεται με απόσπαση είκοσι πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, μόνιμων ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων από τους φορείς της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002.»18 Η απόσπαση τους διενεργείται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από πρόταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έχει διάρκεια τριών ετών και μπορεί να παρατείνεται για ισάριθμα χρονικά διαστήματα. Οι υπηρεσίες στις οποίες ανήκουν οργανικά οι αποσπασμένοι εξακολουθούν να βαρύνονται με τη μισθοδοσία τους. Για τα λοιπά θέματα των αποδοχών, επιδομάτων και λοιπών απολαβών τους, εφαρμόζεται η παράγραφος 13 περίπτωση γ΄ του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Διατάκτης των δαπανών είναι ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 16 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 5 του άρθρου 26 του ν. 3200/2003, ΦΕΚ 281 Α’ 17 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 3146/2003, ΦΕΚ-125 Α’ -Ν.3200/2003, ΦΕΚ-281 Α’, παράγραφο 5 του άρθρου 26 «Οι Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 3074/2002, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3146/2003, μετονομάζονται σε Ειδικούς Επιθεωρητές. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές διεξάγουν με εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ή των Βοηθών του τους ελέγχους, επανελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες του άρθρου 1 του Ν. 3074/2003. Οι Ειδικοί Επιθεωρητές εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων και διενεργούν ένορκες διοικητικές εξετάσεις. Η ιδιότητα του Ειδικού Επιθεωρητή συνεπάγεται την αναστολή κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.» 18 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 42 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ237/Α31.10.2014 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 8 «Στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί Γραμματεία το επίπεδο της οποίας ορίζεται σε Διεύθυνση. Κατά την πρώτη εφαρμογή ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης τοποθετεί Προϊστάμενο της Γραμματείας υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ που έχει ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος για μια τουλάχιστον τριετία από τους αποσπασμένους στο Γραφείο του.»19 Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και της Γραμματείας του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 8.Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης εποπτεύει το έργο των Βοηθών και των επιστημονικών συνεργατών και κατευθύνει το προσωπικό της Γραμματείας. Μπορεί να εξουσιοδοτεί κάποιον από τους Βοηθούς του ή το επιστημονικό προσωπικό ή και τους λοιπούς υπαλλήλους του Γραφείου του, να υπογράφει, με εντολή Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, έγγραφα, εντάλματα πληρωμής ή άλλες πράξεις Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού του Γραφείου του και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά, έχει εφαρμογή και για το προσωπικό του γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης «9. Τον Γενικό Επιθεωρητή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει Ειδικός Επιθεωρητής ή/και Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Γραφείου του που ορίζονται με απόφασή του.»20 «10. Η υπηρεσία των αποσπασμένων ως Ειδικών Επιθεωρητών στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης λογίζεται από την έναρξή της ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, εφόσον ο αποσπασμένος υπάλληλος φέρει τον Α΄ βαθμό, ή από την ημερομηνία προαγωγής του στο βαθμό αυτόν, σε άλλη δε περίπτωση λογίζεται ως υπηρεσία Προϊσταμένου Τμήματος»21 «Στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης απονέμεται, με την απόφαση απόσπασής τους Το εντός εισαγωγικών εδάφιο πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 26 του νόμου 3200/2003 ΦΕΚ 281/Α/2003 19 Η παρ. 9 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 43 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ237/Α31.10.2014 20 Η παρ. 10 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-263 Α/2311-2007 21 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 9 και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο βαθμός Α’, εντός του οποίου εξελίσσονται. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Ειδικών Επιθεωρητών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α΄, κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011. Στους Ειδικούς Επιθεωρητές χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν. 4024/2011.» 22 «11.Συνιστάται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο για το κάθε είδους προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και αποτελείται από: α) Τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως πρόεδρο με αναπληρωτή τον νόμιμο αναπληρωτή του σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, β) Τον προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γραμματείας ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ. γ) Τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης ως μέλος με αναπληρωτή έναν υπάλληλο του Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ και δ) Δύο Ειδικούς Επιθεωρητές με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά μέλη τους. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύουν κάθε φορά.»23 Άρθρο 2 Αποστολή Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 1.Το συσταθέν δια του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α’) Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) είναι αρμόδιο για τη διενέργεια επιθεωρήσεων, έκτακτων ελέγχων και ερευνών, τη συγκέντρωση του αποδεικτικού υλικού για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης και για τον έλεγχο των δηλώσεων της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, που υπηρετούν στους φορείς της επόμενης παραγράφου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της διοίκησης, ιδιαίτερα δε την επισήμανση φαινομένων διαφθοράς, 22 Το ανωτέρω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 19 του 9ου άρθρου του Ν. 4057/2012, ΦΕΚ-54 Α/14-3-2012 Η παρ.11 του άρθρου 1 αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 42 του νόμου 4305/2014, ΦΕΚ237/Α/31.10.2014 23 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 10 κακοδιοίκησης, αδιαφανών διαδικασιών, αναποτελεσματικότητας, παραγωγικότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. χαμηλής 2.α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. είναι όργανο εσωτερικού ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Στην αρμοδιότητα του ανήκει ο έλεγχος των υπηρεσιών: α) του Δημοσίου, β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και δ) των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. β.Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών, καθώς και την προσωπική ανεξαρτησία των μελών τους και δεν εξετάζει υποθέσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, στην οικονομική και διαχειριστική λειτουργία της Οικονομικής Επιθεώρησης και των Συντονιστών Δημοσιονομικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και θεμάτων που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων. 3.Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μεριμνά για τη συγκέντρωση του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού προκειμένου να διαβιβαστεί, στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, η σχετική αναφορά για εγκλήματα που διαπράττουν ή συμμετέχουν σε αυτά υπάλληλοι των φορέων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 134 137Δ, 216-222, 235-246, 252-263Α, 372-399 και 402406 του Ποινικού Κώδικα. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. «3Α. Το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. παρακολουθεί τις πειθαρχικές διαδικασίες στους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Για το σκοπό αυτόν κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..» 24 4.Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ανήκει επίσης ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, καθώς και των μεταβολών της. Η παράγραφος 3Α προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 11 (ΠΕΡ.1) του άρθρου 1ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013 24 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 11 Ο ανωτέρω έλεγχος μπορεί να διενεργείται και σε υπαλλήλους που δεν είναι υπόχρεοι προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όταν τούτο ήθελε κριθεί αναγκαίο από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, η διαδικασία, ο τύπος και ο τρόπος υποβολής των σχετικών δηλώσεων, η διαδικασία ελέγχου και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια 25 «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης»26 Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν δηλώσεις τόσο για τη δική τους περιουσιακή κατάσταση όσο και για την περιουσιακή κατάσταση των συζύγων και των ανήλικων τέκνων τους Για το περιεχόμενο των δηλώσεων, τον έλεγχο, τις ποινικές κυρώσεις και τον καταλογισμό εφαρμόζονται οι ισχύουσες, κάθε φορά, διατάξεις για τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης των δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ΄ έως και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α΄) 27 5.Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών μπορούν να συνιστώνται ή να καταργούνται Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.»28 Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008, ΦΕΚ/263 Α/23-12-2008 25 26 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 9 του νόμου 3174/2003, ΦΕΚ-205 Α’ 27Ν. 3213/2003, ΦΕΚ-309 Α, παράγραφο 1 του άρθρου 8 «Στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ανήκει ο έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεών τους, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, κατά την ειδικότερη πρόβλεψη του άρθρου 2 παρ. 4 του N. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄), με εξαίρεση όσους υπαλλήλους περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου». Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8α του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005, ΦΕΚ138 Α’ 28 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 12 Με την απόφαση αυτή, καθορίζεται και η κατά τόπον αρμοδιότητα κάθε Περιφερειακού Γραφείου και ορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων. «Στα Περιφερειακά Γραφεία προΐστανται Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι ορίζονται από τον Ειδικό Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.»29 Οι Προϊστάμενοι υποβάλλουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και στον Ειδικό Γραμματέα εξαμηνιαίες εκθέσεις για την πορεία και την αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού έργου στο χώρο ευθύνης τους και προτείνουν μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων, τα οποία έχουν εντοπισθεί από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί, καθώς και μέτρα για τη βελτίωση γενικά της επιθεώρησης και των ελέγχων. 6.Οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) εγγράφονται υπό ίδιο φορέα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών. Διατάκτης των δαπανών αυτών είναι ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Άρθρο 3 Στελέχωση Προσόντα και διαδικασία επιλογής προσωπικού 1.Του Σώματος προΐσταται μετακλητός Ειδικός Γραμματέας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α’), η θέση του οποίου έχει συσταθεί με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α’). «2α. Για τη συγκρότηση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται 152 θέσεις ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. Οι θέσεις αυτές μπορεί να αυξάνονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι συσταθείσες, με την παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 3β του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 και τα προεδρικά διατάγματα 10/2007 (Α΄ 6) και 36/2009 (Α΄ 54), σαράντα (40) θέσεις Βοηθών Επιθεωρητών- Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καταργούνται. 2β. Οι υπηρετούντες Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθούν να υπηρετούν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έως τη λήξη της θητείας τους. Εφόσον κατά τη διάρκεια αυτής πληρούν τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα για τους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, κατατάσσονται για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασής τους στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. σε κενές θέσεις Επιθεω-ρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων τους από την τριμελή επιτροπή της Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 8β του άρθρου 14 του νόμου 3345/2005, ΦΕΚ138 Α’ 29 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 13 περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3074/ 2002. Για την κατάταξή τους εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ..»30 «3.α.Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης «που κάθε φορά ισχύουν»31 με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ' και δωδεκαετή δημόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, με τετραετή, τουλάχιστον, υπηρεσία μετά την αποφοίτηση τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών γίνεται με απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης «που κάθε φορά ισχύουν» 32 με επιφύλαξη μόνο των διατάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραμονής των υπαλλήλων για ορισμένο χρονικό διάστημα σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν, μόνιμων υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. κατηγορίας ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Δ', οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.» 33 Οι αποσπάσεις των ανωτέρω διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από, ιδιαίτερη, για κάθε περίπτωση, δημόσια πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων. Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες, ευρείας κυκλοφορίας, εφημερίδες και κοινοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Με την πρόσκληση μπορεί να καθορίζονται, για ορισμένο αριθμό θέσεων Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, συγκεκριμένοι κλάδοι και ειδικότητες. Σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών αποσπώνται υπάλληλοι, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το πεντηκοστό πέμπτο και πεντηκοστό έτος της ηλικίας τους, αντιστοίχως. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149 Α/15-72014 30 31 Προσθήκη με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 51 Ν.4250/2014- ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 32 Προσσθήκη με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρου 51 Ν.4250/2014- ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 παρ.3α και το 1ο εδ.της παρ.3β του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ.18 του άρθρου 1 Ν. 4038/2012, ΦΕΚ-14 Α/2-2-2012 33Η Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 14 Τα όρια αυτά ηλικίας δεν ισχύουν για την παράταση της απόσπασης τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου «Οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές που συμπληρώνουν, κατά το χρόνο της υπηρεσίας τους στο Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο νόμο για τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές, δύνανται να κατατάσσονται σε υφιστάμενες κενές θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών, για το υπόλοιπο του χρόνου απόσπασής τους στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η επιλογή των βοηθών Επιθεωρητών - Ελεγκτών για κατάταξη σε θέσεις Επιθεωρητών - Ελεγκτών γίνεται μετά από συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς Επιτροπής της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α΄296), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για το συγκεκριμένο έργο τα μέλη της επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή.»34 γ.Η επιλογή των υπαλλήλων σε θέσεις Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται μετά από προηγούμενη συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιτροπή αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και διαμορφώνει γνώμη για την προσωπικότητα και την ικανότητα άσκησης των καθηκόντων Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθορίζεται η αμοιβή των μελών της επιτροπής. 4.Η απόσπαση των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. διαρκεί τρία έτη, μπορεί να παρατείνεται, με απόφαση του ίδιου Υπουργού, μία ή περισσότερες φορές, για ίσο χρονικό διάστημα και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος συνεχούς και πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου. Ανάκληση της απόσπασης μπορεί να γίνει μόνο για σπουδαίο λόγο, ύστερα από αίτηση του αποσπασμένου και αποδοχή της από τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή για λόγους ακαταλληλότητας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση των Επιθεωρητών – Ελεγκτών, που έχουν συμπληρώσει εννέα (9) συνεχή έτη υπηρεσίας στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως Επιθεωρητές - Ελεγκτές ή ως Βοηθοί Επιθεωρητές-Ελεγκτές, ανανεώνεται αυτοδίκαια. Ο συνολικός αριθμός των ανωτέρω Επιθεωρητών – Ελεγκτών των οποίων η απόσπαση ανανεώνεται αυτοδίκαια δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 20% του εκάστοτε αριθμού των οργανικών θέσεων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση των ανωτέρω Επιθεωρητών – 34 Προσθήκη με την παράγραφο 2 του άρθρου 47 του ν. 3979/2011, ΦΕΚ-138 Α/16-6-2011 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 15 Ελεγκτών ανακαλείται κατόπιν εισήγησης του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μόνο για λόγους αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων τους ή πλημμελούς άσκησης αυτών ή ύστερα από αίτηση των ιδίων 35 5.Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές λαμβάνουν το μισθό και όλες τις επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης. Στον προϊστάμενο του Σώματος, στους Ειδικούς Επιθεωρητές, στους Επιθεωρητές Ελεγκτές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές καταβάλλεται επιπλέον ειδική πρόσθετη αποζημίωση, που καθορίζεται, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 6.Η καταβολή των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών γίνεται με χρηματικά εντάλματα προπληρωμής από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού. Ο αριθμός των επιτρεπόμενων κατά μήνα ημερών εκτός έδρας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις είκοσι, διατηρουμένου του ορίου των εκατόν είκοσι ημερών κατ’ έτος. 7.Από την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να υπηρετούν, μετά από αίτηση τους, οι αποσπασμένοι ήδη, στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές, αφού επανακριθούν από την επιτροπή της παραγράφου 3γ΄ του άρθρου αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μετά από εισήγηση της ίδιος επιτροπής, ανακαλείται η απόσπαση όσων κρίθηκαν ότι δεν έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την άσκηση καθηκόντων Επιθεωρητή Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή, με εξαίρεση το όριο ηλικίας της παραγράφου 3β’ του παρόντος άρθρου. «8. Η υπηρεσία των Επιθεωρητών−Ελεγκτών, καθώς και η προϋπηρεσία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από την ισχύ του ν. 2477/1997 (Α΄59) και των προγενέστερων νόμων (1982/1990, 1943/1991 και 2266/1994), λογίζεται ως υπηρεσία προϊσταμένου Τμήματος, η δε υπηρεσία σε θέση Προϊσταμένου Επιθεωρητή λογίζεται από την έναρξή της, ως υπηρεσία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, μόνο για την εφαρμογή των διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, ως προς τα κριτήρια επιλογής προϊσταμένων και την υπηρεσιακή τους αξιολόγηση.»36 Το παραπάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 3731/2008, ΦΕΚ-263 Α/23-12-2008 , Όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 9ου του νόμου 3861/2010, ΦΕΚ-112 Α/13-7-2010. Είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 4ου του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-263 Α/23-112007 36 Η παράγραφος 8 του άρθρου 3ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 35 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 16 9.Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, στο οποίο υποχρεούνται οι υπηρετούντες στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και μετά την αποχώρηση τους από αυτό. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α)37 «Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές−Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές−Ελεγκτές, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ενώπιον ποινικών δικαστηρίων για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλήψεις στις οποίες προέβησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή ενάγονται ενώπιον πολιτικών δικαστηρίων για την ίδια αιτία, μπορούν να παρίστανται και να εκπροσωπούνται ενώπιον των ποινικών ή πολιτικών δικαστηρίων από μέλος του - Ν. 3345/2005, ΦΕΚ/138 Α , παράγραφος 6 του άρθρου 14 «Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), το οποίο προστέθηκε στην αρχή της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, εφαρμόζεται και για τους Ειδικούς Επιθεωρητές που υπηρετούν με απόσπαση ή με διετή θητεία στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης από την έναρξη ισχύος του ν. 3074/2002». 37 - Ν. 3518/2006, ΦΕΚ-272 Α, παράγραφο 2 του άρθρου 68 «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 ισχύουν αναλογικά και για τον Ειδικό Γραμματέα, τους Ειδικούς Επιθεωρητές και τους λοιπούς επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε.»). - Ν. 3607/2007, ΦΕΚ/245 Α, τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του δέκατου άρθρου «Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/ 2004 ισχύουν αναλογικά για τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. Ειδικά για τον Γενικό Επιθεωρητή σε δίκες που έχουν σχέση με την άσκηση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί μπορεί να παρίσταται ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων με μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας». - Ν. 3846/2010, ΦΕΚ-66 Α/11.5.2010, παράγραφος 5 του άρθρου 32 : «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄) έχουν ανάλογη εφαρμογή για τον Γενικό Επιθεωρητή, για τους ελεγκτές της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α. και για τους συμμετέχοντες στα μικτά κλιμάκια υπαλλήλους των ασφαλιστικών οργανισμών». - Ν. 3863/2010, ΦΕΚ 115 Α/15.7.2010, παράγραφος 9 του άρθρου 33 “Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 32 του ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α΄), έχουν ανάλογη εφαρμογή για τους συμμετέχοντες στα μικτά κλιμάκια του παρόντος άρθρου” - Ν. 3984/2011, ΦΕΚ/150 Α/27.6.2011, παράγραφος 1 του άρθρου 66 “1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α' 296), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 3260/2004 (Α' 151), ισχύει και για τον Γενικό Επιθεωρητή, τους Επιθεωρητές και τους βοηθούς Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 2920/2001 (Α' 131)”). -Ν. 4025/2011, ΦΕΚ-228 Α/2-11-2011, την παρ. 4 του άρθρου 36: “4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 (Α' 296), όπως τροποποιήθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν.3260/2004 (Α' 51), επεκτείνεται και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που έχουν την αρμοδιότητα εφαρμογής των άρθρων 39 και 40 του ν. 3918/2011 (Α' 31), καθώς και στα μέλη της Επιτροπής Τιμών του άρθρου 39 του ίδιου νόμου. Οι διατάξεις αυτές ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος του ν. 3918/2011 (Α' 31)”) Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 17 Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατόπιν αιτήματος του επικεφαλής του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης προς το ΝΣΚ, το οποίο γίνεται υποχρεωτικά δεκτό.»38 10.Ο Ειδικός Γραμματέας, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές τηρούν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και επί μία πενταετία μετά την αποχώρηση τους. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου και του καθήκοντος εχεμύθειας αφορά και το προσωπικό της Γραμματείας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. 11. Παραβιάσεις του απορρήτου ή του καθήκοντος εχεμύθειας, καθώς και η εκ δόλου μη στάθμιση στοιχείων επιβαρυντικών για την υπηρεσία που επιθεωρείται ή ελέγχεται και τους υπαλλήλους της, συνιστούν σοβαρό λόγο για την ανάκληση της απόσπασης του Επιθεωρητή Ελεγκτή ή του Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή. 12.Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εφοδιάζονται για όλη τη διάρκεια της θητείας τους με υπηρεσιακή ταυτότητα, που αποδεικνύει την ιδιότητα τους. 13.α.Στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. λειτουργεί Γραμματεία για την υποστήριξη του έργου της επιθεώρησης και του ελέγχου, ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, της οποίας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος, κατηγορίας Π Ε με βαθμό Διευθυντή, του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η οργάνωση της Γραμματείας, η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της, η στελέχωση, η σύνθεση της σε προσωπικό και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. β. Η στελέχωση της Γραμματείας γίνεται με απόσπαση υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή με απόσπαση υπαλλήλων υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., η οποία διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του οικείου Υπουργού, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού ή άλλου συμβουλίου, κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται τριετής, μπορεί να ανανεώνεται χωρίς χρονικό περιορισμό και είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία του υπαλλήλου. γ.Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές, καθώς και όλα ανεξαιρέτως τα επιδόματα και οποιεσδήποτε λοιπές απολαβές της οργανικής τους θέσης, τα οποία εξακολουθούν να καταβάλλονται από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, με την επιφύλαξη της Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 38 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 18 παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). Οι κατά τα ανωτέρω αποσπώμενοι, καθώς και οι μετακινούμενοι από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης υπάλληλοι, λαμβάνουν ειδική πρόσθετη αμοιβή, που ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου και καταβάλλεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. δ.Οι αποσπάσεις υπαλλήλων στη Γραμματεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή του Ν. 2477/1997, καθώς και εκείνες που έγιναν, κατ’ εφαρμογή προγενέστερων νόμων, εξακολουθούν να ισχύουν. ε. Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, στους Βοηθούς Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης και στο λοιπό προσωπικό που υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Περιφερειακά Γραφεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., καθώς και στους ειδικούς επιθεωρητές και το λοιπό προσωπικό της υπηρεσίας του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, καταβάλλονται έξοδα μετακίνησης εντός έδρας, το ύψος και οι όροι καταβολής των οποίων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών39 14.Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 15.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ορίζεται το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης του Ειδικού Γραμματέα και των Ειδικών Επιθεωρητών του Σώματος ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) 16.Για τη συμβουλευτική νομική υποστήριξη του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) συνιστώνται τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η αντιμισθία των ανωτέρω καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών 40 41 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του νόμου 3801/2009, ΦΕΚ163 Α/4-9-2009 39 Ν. 4038/2012, ΦΕΚ-14 Α/2012, παρ. 19 του άρθρου 1: “19. Στους Επιθεωρητές-Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης που αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. απονέμεται ο βαθμός Α' για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, με την απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την οποία αυτοί αποσπώνται στο Σώμα. Η μισθολογική διαφορά που προκύπτει βαρύνει τους προϋπολογισμούς των υπηρεσιών προέλευσης των Επιθεωρητών-Ελεγκτών. Στο βαθμό Α' κατατάσσονται και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές του Κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον τα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπερβαίνουν τα ελάχιστα προβλεπόμενα για κατάταξη στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του βαθμού Α', οι υπάλληλοι των προηγούμενων εδαφίων κατατάσσονται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια σύμφωνα με τις 40 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 19 Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέα Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 1.Ο Ειδικός Γραμματέας διοικεί το Σώμα, προΐσταται των Επιθεωρητών Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών και του προσωπικού της Γραμματείας, είναι πειθαρχικός προϊστάμενός τους και μπορεί να επιβάλλει ποινή επίπληξης ή προστίμου μέχρι των αποδοχών ενός μηνός. 2.Οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές αξιολογούνται από τον Ειδικό Γραμματέα σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, που ορίζουν το χρόνο, τον τύπο, το περιεχόμενο και τη διαδικασία σύνταξης των εκθέσεων και γενικότερα το σύστημα αξιολόγησης της υπηρεσίας ή του φορέα τους. Ο Ειδικός Γραμματέας αξιολογεί, επίσης, κάθε χρόνο, με ειδική έκθεση το συνολικό έργο κάθε Επιθεωρητή Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα, ρυθμίζονται τα κριτήρια, ο τύπος, ο τρόπος και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την αξιολόγηση αυτή. Εάν σε δύο ειδικές εκθέσεις κριθεί το έργο Επιθεωρητή -Ελεγκτή και Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή ως μη ικανοποιητικό, ανακαλείται η απόσπασή του. «3.Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. επικουρείται από δεκατέσσερις (14) Προϊσταμένους Επιθεωρητές, οι οποίοι προέρχονται από τους υπηρετούντες Επιθεωρητές-Ελεγκτές και ορίζονται ή παύονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Ο αριθμός των Προϊσταμένων Επιθεωρητών μπορεί να αυξάνεται με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών σε περίπτωση αύξησης των θέσεων των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών-Ελεγκτών που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή σε περίπτωση σύστασης νέων Περιφερειακών Γραφείων. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές προΐστανται των Επιθεωρητών – Ελεγκτών και Βοηθών Επιθεωρητών – Ελεγκτών στα πλαίσια του ελεγκτικού έργου, έχουν αρμοδιότητα συντονισμού των τομέων δράσης του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και εποπτεύουν τους Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθούς Επιθεωρητές – Ελεγκτές κατά τη διαδικασία κατάρτισης των εκθέσεων ελέγχου. Επίσης εξουσιοδοτούνται από τον Ειδικό Γραμματέα παράλληλα με το έργο της Επιθεώρησης να προβαίνουν σε ενέργειες που αφορούν τις ελεγκτικές διαδικασίες και την παρακολούθηση της πορείας του ελεγκτικού έργου, καθώς και να υπογράφουν κατ’ εντολή του. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ένας από τους Προϊσταμένους Επιθεωρητές να τον αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται για την άσκηση των καθηκόντων του. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές μπορούν να ορίζονται με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ως υπεύθυνοι συντονισμού του ελεγκτικού έργου και συνεργασίας είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ είτε μεταξύ των Περιφερειακών Γραφείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος. Οι Προϊστάμενοι Επιθεωρητές, οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές κατά τη διάρκεια της θητείας τους μπορούν να διατάξεις του ν.4024/2011. Στους υπαλλήλους των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται το επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ' της περίπτωσης α' του πρώτου εδαφίου του άρθρου 18 του ν.4024/2011. Η παράγραφος 16 προστέθηκε στο άρθρο 3 με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του νόμου 3801/2009, ΦΕΚ163 Α/4-9-2009 41 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 20 μετακινούνται από την Κεντρική Υπηρεσία προς τα Περιφερειακά Γραφεία και αντιστρόφως είτε μετά από αίτησή τους είτε για την κάλυψη σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναγράφεται η φράση «Ειδικοί Επιθεωρητές» νοούνται εφεξής οι «Προϊστάμενοι Επιθεωρητές»42 4.Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μετά την έγκριση των εκθέσεων επιθεώρησης – ελέγχου από την επιτροπή της παρ. 5α του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, σε περίπτωση που από αυτές προκύπτει μη σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλων φορέων αρμοδιότητας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού ή μελών διοίκησης φορέων της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, παρακολουθεί την πορεία της πειθαρχικής δίωξης από το αρμόδιο κατά περίπτωση πειθαρχικό όργανο ή παραγγέλλει τη λήψη άλλων μέτρων Άρθρο 5 Ελεγκτική Διαδικασία 1.Ο Ειδικός Γραμματέας δίνει εντολή για επιθεώρηση έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές Ελεγκτές αυτεπάγγελτα ή κατόπιν εντολής του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του οικείου Υπουργού ή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για τις υπηρεσίες τους ή τα εποπτευόμενα από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Διενέργεια ελέγχου ή έρευνας μπορεί να ζητήσει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη και ο επικεφαλής Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής. 2.Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Υπουργού, μπορούν να συγκροτούνται κοινές ομάδες Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, Οικονομικών Επιθεωρήσεων και Επιθεωρητών του οικείου Υπουργείου για την πραγματοποίηση επιθεώρησης, ελέγχου ή έρευνας. 3.α. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. κατανέμει τις εντολές σε Επιθεωρητές Ελεγκτές ή σε κλιμάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών και παρακολουθεί την έγκαιρη εκτέλεσή τους. Με την ίδια εντολή καθορίζει το χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος και να υποβληθεί η σχετική έκθεση. β. Στο κλιμάκιο Επιθεωρητών Ελεγκτών μπορούν να συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης ή άλλων υπηρεσιών των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 2, οι οποίοι ορίζονται, μετά από σχετικό αίτημα του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους και διατίθενται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για το χρονικό διάστημα της διενέργειας του ελέγχου. Η παρ. 3 του άρθρου 4 αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-263 Α/23-112007 42 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 21 γ.Οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές υποβοηθούν το έργο των Επιθεωρητών Ελεγκτών και μετέχουν, από κοινού, σε επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα. Παρακολουθούν την πορεία υλοποίησης των προτάσεων που περιέχονται στις εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου, καθώς και τη διενέργεια ενόρκων διοικητικών εξετάσεων (Ε.Δ.Ε.) ή ερευνών, που διεξάγονται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και αλληλογραφούν για το σκοπό αυτόν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Εκτελούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων, διενεργούν Ε.Δ.Ε., συντάσσουν εκθέσεις επιθεωρήσεων και ελέγχων σε ομοειδής φορείς και ασκούν όποια άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτούς από τον Ειδικό Γραμματέα. 4.«α. Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν για την εκπλήρωση του έργου τους να επισκέπτονται χωρίς ή με προειδοποίηση τις υπηρεσίες ή φορείς όπου γίνεται ο έλεγχος, να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, να ενεργούν αυτοψίες και να εξετάζουν πρόσωπα.»43 Επίσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων, εκτός εάν πρόκειται για ζητήματα που ανάγονται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, την εθνική άμυνα και την κρατική ασφάλεια. Οι Επιθεωρητές και οι Βοηθοί υποχρεούνται να διαφυλάσσουν το απόρρητο κατά τις κείμενες διατάξεις. Οι υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για το έργο των Επιθεωρητών Ελεγκτών και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, που τίθενται υποχρεωτικά στη διάθεσή τους και να τους διευκολύνουν με κάθε τρόπο. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και του ελέγχου μπορούν επίσης να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους της υπηρεσίας που ασχολούνται με την εξεταζόμενη υπόθεση. Η μη χορήγηση των παραπάνω πληροφοριών ή στοιχείων, ως και η απόκρυψη στοιχείων ή πληροφοριών, καθώς επίσης η χορήγηση εν γνώσει ανακριβών στοιχείων και γενικά η παρακώλυση και παραπλάνηση του έργου των Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και των Βοηθών Επιθεωρητών Ελεγκτών, συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο μπορεί να επιβληθεί μια από τις ποινές που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ΄ έως και στ΄ της παρ.1 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα. β.i. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί μη σύννομη συμπεριφορά υπαλλήλου ή αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης ή μέλους διοίκησης νομικού προσώπου, η έκθεση επιθεώρησης ελέγχου διαβιβάζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, με πρόταση για την 43 Αντικατάσταση με την παράγραφο 4 του άρθρου 47 του ν .3979/2011, ΦΕΚ138 Α/16.6.2011 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 22 άσκηση ελέγχου κατά του υπαιτίου ή τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο44 Σε κάθε περίπτωση, ο Ειδικός Γραμματέας μπορεί να προκαλέσει τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, το πόρισμα της οποίας, πλήρως τεκμηριωμένο, του γνωστοποιείται χωρίς καθυστέρηση. Στην περίπτωση αυτή, εάν προκύψουν πειθαρχικές ευθύνες, η άσκηση πειθαρχικής δίωξης αποτελεί δέσμια διοικητική ενέργεια για τα αρμόδια όργανα, η οποία εκδηλώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την περιέλευση του πορίσματος. ii.Η ανωτέρω ένορκη διοικητική εξέταση ενεργείται, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α΄) από Επιθεωρητές Ελεγκτές ή και Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., και έναν μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Α΄ της ελεγχόμενης υπηρεσίας του Υπουργείου ή της Περιφέρειας που την εποπτεύει ή και άλλου Υπουργείου ή Περιφέρειας, που προτείνεται αντίστοιχα από την υπηρεσία προέλευσής του, μέσα σε προθεσμία, η οποία ορίζεται στην οικεία πρόσκληση του Προϊσταμένου του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Η εντολή για τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. εκδίδεται από τον προϊστάμενο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Προϊστάμενος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. αναθέτει τη διενέργεια της Ε.Δ.Ε. μόνο σε Επιθεωρητές Ελεγκτές ή και Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Η ένορκη διοικητική εξέταση διενεργείται κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τον οικείο φορέα. Εάν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Η άρνηση κατάθεσης σε διενεργούμενη, κατά τα ανωτέρω, ένορκη διοικητική εξέταση αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο επισύρει την ποινή του προστίμου έως τις αποδοχές έξι μηνών. iii.Αν από την Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε, κατά τα ανωτέρω, διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος από εκείνα που τιμωρούνται, κατά την παρ. 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα, με την ποινή της οριστικής παύσης, ο Προϊστάμενος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ασκεί ο ίδιος την πειθαρχική δίωξη και παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Αν διαπιστώνεται διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος αιρετού οργάνου της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού, ο φάκελος διαβιβάζεται στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, ο οποίος υποχρεούται να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα ημερών από την περιέλευση της έκθεσης. γ. Ένορκη διοικητική εξέταση μπορεί επίσης να διενεργηθεί και κατά τη διάρκεια του ελέγχου, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών και εντολή του προϊσταμένου του 44ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3613/2007, ΦΕΚ/263 Α/23.11.2007 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 23 Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Στην περίπτωση αυτή η Ε.Δ.Ε. διενεργείται μόνο από Επιθεωρητές ή Βοηθούς Επιθεωρητές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 5.α. Μετά το πέρας της επιθεώρησης του ελέγχου ή της έρευνας, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές υποβάλλουν στον Ειδικό Γραμματέα εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη έκθεση, στην οποία εκθέτουν τις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του ελέγχου και προτείνουν λύσεις ή διατυπώνουν βελτιωτικές προτάσεις. «Η έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου υπόκειται σε έγκριση από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ως πρόεδρο, τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που τον αναπληρώνει και τον Προϊστάμενο Επιθεωρητή που έχει συντονίσει το συγκεκριμένο έλεγχο, ως μέλη. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους, αυτό αναπληρώνεται από άλλον Προϊστάμενο Επιθεωρητή κατά σειρά αρχαιότητας στη θέση αυτή. Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία και τη γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής αυτής. Σε περίπτωση μη έγκρισης της έκθεσης επιθεώρησης – ελέγχου από την ως άνω επιτροπή λόγω πλημμελούς τεκμηρίωσης, αυτή αναπέμπεται από τον πρόεδρο της επιτροπής στους αρμόδιους επιθεωρητές – ελεγκτές και βοηθούς επιθεωρητές – ελεγκτές για την πληρέστερη τεκμηρίωσή της εντός συγκεκριμένης κατά περίπτωση προθεσμίας. Μετά την έγκρισή της η έκθεση επιθεώρησης – ελέγχου γνωστοποιείται από τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς, στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τις Υπηρεσίες που έγινε η επιθεώρηση, ο έλεγχος ή η έρευνα»45 β.i.Αν κατά την κρίση του Επιθεωρητή Ελεγκτή ή Βοηθού Επιθεωρητή Ελεγκτή διαπιστώνονται παραβάσεις, που συνιστούν ποινικό ή πειθαρχικό αδίκημα, αυτές καταχωρούνται σε ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης με πρόταση για την άσκηση ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης. ii. Προκειμένου για διαπίστωση πειθαρχικών παραβάσεων ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 4 περ. β΄ του παρόντος άρθρου. γ.i. Εάν, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ειδικού κεφαλαίου της ανωτέρω έκθεσης ανακύπτουν ποινικές ευθύνες, αντίγραφο αυτής με τα σχετικά στοιχεία κοινοποιείται, από τον Ειδικό Γραμματέα, στον ασκούντα την εποπτεία στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. Εισαγγελέα Εφετών, κατά την πρόβλεψη του άρθρου 7 του παρόντος νόμου. ii.Ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών διαβιβάζει το φάκελο στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Σε εξαιρετικές ή επείγουσες περιπτώσεις μπορεί να Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-263 Α/23-11-2007 45 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 24 παραγγέλει στους Επιθεωρητές Ελεγκτές και στους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., οι οποίοι στην περίπτωση αυτή ενεργούν και ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Η σχετική παραγγελία, με περίληψη του θέματος κοινοποιείται και στον αρμόδιο, κατά τόπο, Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. Στο πλαίσιο αυτό ο εποπτεύων Εισαγγελέας Εφετών μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή ή τη συμπλήρωση της προκαταρκτικής ή προανακριτικής έρευνας, από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας ή τις κατά τόπους ανακριτικές ή προανακριτικές ή Αστυνομικές Αρχές. Επίσης, μπορεί να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2713/ 1999 (ΦΕΚ 89 Α’). Μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, η σχηματιζόμενη δικογραφία διαβιβάζεται στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. «iii.Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ύπαρξη ελλειμμάτων, αυτά καταλογίζονται με αιτιολογημένη απόφαση των Επιθεωρητών - Ελεγκτών ή Βοηθών Επιθεωρητών -Ελεγκτών, σε βάρος των υπευθύνων υπολόγων, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 2362/1995 «περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247). Οι Επιθεωρητές - Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές - Ελεγκτές μπορούν να θέτουν εκτός διαχειρίσεως οποιονδήποτε δημόσιο υπόλογο κατά τις προβλέψεις των διατάξεων των άρθρων 3 παρ. στ΄ και 7 του ν.δ. 1264 της 16/25.4.1942 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί Οικονομικής Επιθεωρήσεως», εφαρμοζομένων αναλόγως.»46 6.Οι υπηρεσίες υποχρεούνται, το βραδύτερο εντός διμήνου, από τη λήψη της έκθεσης, να αναφέρουν στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον Ειδικό Γραμματέα και τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν, προς συμμόρφωση με την έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου. Το αρμόδιο ή εποπτεύον Υπουργείο έχει την ευθύνη υλοποίησης των προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση επιθεώρησης ή ελέγχου. Οι αρχές και τα όργανα των αρμόδιων Υπουργείων ή άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, που είναι αποδέκτες των εκθέσεων, εφόσον από την επιθεώρηση ή τον έλεγχο προκύπτει ανάγκη λήψης μέτρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, όπως ανάγκη παρεμβάσεων με νομοθετικές ή άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται να πληροφορούν εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης τον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και τον Ειδικό Γραμματέα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για τα μέτρα που έλαβαν ή προτίθενται να λάβουν. 7. Ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., όταν αναθέτει τη διενέργεια Ε.Δ.Ε. οφείλει να γνωστοποιεί τούτο με περίληψη του θέματος στον αρμόδιο επιθεωρητή και στην υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. Άρθρο 6 46 Προσθήκη με την παράγραφο 5 του άρθρου 47 του ν.3979/2011 ΦΕΚ 138 Α/16.6.2011 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 25 Προανακριτικές αρμοδιότητες του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και δικονομικές ρυθμίσεις «1. Οι Επιθεωρητές – Ελεγκτές και οι Βοηθοί Επιθεωρητές – Ελεγκτές δύνανται, κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του επόμενου άρθρου, να διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, για υποθέσεις για τις οποίες διενεργείται ή έχει διενεργηθεί επιθεώρηση - έλεγχος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή άλλων ελεγκτικών Σωμάτων»47 Στις προκαταρκτικές εξετάσεις ή προανακρίσεις που διενεργούνται από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. μπορούν να εκτελούν χρέη β ' ανακριτικού υπαλλήλου και διοικητικοί υπάλληλοι ΠΕ, TE ή ΔΕ, οι οποίοι υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 48 2. α. Υποθέσεις οι οποίες αφορούν αδικήματα του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου, τα οποία αποδίδονται σε υπαλλήλους του άρθρου 13 α του Π.Κ. εκδικάζονται κατά προτίμηση. β. Η προανάκριση στις υποθέσεις αυτές ολοκληρώνεται εντός τριών (3) μηνών, ενώ η κυρία ανάκριση το αργότερο εντός έξι (6) μηνών. γ.i. Στις κακουργηματικού χαρακτήρα υποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του νόμου αυτού, μόλις περατωθεί η ανάκριση, η δικογραφία υποβάλλεται από τον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών στον Εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση, με πρότασή του, στο Συμβούλιο Εφετών, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 309 έως και 315 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. ii. Εάν ο Εισαγγελέας Εφετών κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι η δικογραφία δεν πρέπει να επιστραφεί προς συμπλήρωση, εφόσον συμφωνεί και ο Πρόεδρος Εφετών, εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο με απευθείας κλήση ως προς όλους τους κατηγορουμένους και για τα συναφή πλημμελήματα. δ. Προκειμένου για υποθέσεις, σε βαθμό πλημμελήματος, είτε μετά την περάτωση της προανάκρισης, είτε και χωρίς τη διενέργεια αυτής, ο αρμόδιος Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών εισάγει την υπόθεση στο ακροατήριο, με απευθείας κλήση στη συντομότερη δυνατή δικάσιμο. 3.Στις πόλεις Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης η ανάκριση για τα εγκλήματα του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος νόμου διεξάγεται από ανακριτές στους οποίους ανατίθεται αποκλειστικά η ανάκριση μόνο αυτών των εγκλημάτων. 47 Η παρ. 1 του άρθρου 6 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου 3613/2007, ΦΕΚ-23-11-2007 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγρφο1 του άρθρου 15 του νόμου. 3801/2009, ΦΕΚ-163 Α/4-92009 48 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 26 Δεν αποτελεί λόγο υποχρεωτικής αναβολής, εκκρεμής πειθαρχική διαδικασία, η οποία είναι συναφής με τη δικαζόμενη υπόθεση. 4.α. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, όταν ασκεί ποινική δίωξη σε υποθέσεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου οφείλει να γνωστοποιεί την ποινική δίωξη, με περίληψη του θέματος στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και στην αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ή ανήκει οργανικά ο υπάλληλος. β.Οι Γραμματείς των δικαστηρίων ή δικαστικών συμβουλίων, οφείλουν να διαβιβάζουν στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. στην υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά ο υπάλληλος τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δικαιοδοσίας, καθώς και τις πρωτοδίκες, τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστικές ή απαλλακτικές αποφάσεις που αφορούν τις υποθέσεις αυτές. Άρθρο 7 Δικαστική Εποπτεία 1.α. Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών ασκεί την εποπτεία εφαρμογής του παρόντος νόμου για όσες ρυθμίσεις σχετίζονται με θέματα ποινικής ευθύνης υπαλλήλων. β. Πέραν των αρμοδιοτήτων, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 5 παρ. 5 περ. γ΄ και των επόμενων παραγράφων, παρέχει τις αναγκαίες οδηγίες, σε κάθε περίπτωση που ζητείται η συνδρομή του από τον Προϊστάμενο του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. ή τους Επιθεωρητές Ελεγκτές, εφόσον κατά τη διενέργεια Επιθεώρησης, Ελέγχου ή έρευνας ανακύπτουν ποινικές ευθύνες. 2.Ο αρμόδιος, κατά τόπο, Εισαγγελέας Εφετών, ή ο κατά παραγγελίαν αυτού Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών ασκεί εποπτεία στις προκαταρκτικές έρευνες ή προανακρίσεις που διενεργούνται από τους Επιθεωρητές -Ελεγκτές και τους Βοηθούς Επιθεωρητές Ελεγκτές του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.. Ειδικότερα στην εποπτεία αυτή περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, να λαμβάνει γνώση των υποθέσεων, που έχουν ποινικό χαρακτήρα, να παρακολουθεί την πορεία τους, να παρέχει οδηγίες, να δίδει παραγγελίες σε άλλες προανακριτικές ή Αστυνομικές Αρχές του κράτους, να ζητεί από αυτές τη συνδρομή τους ή τη συμπλήρωση των ερευνών που κάνει το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., να παρίσταται κατά τη διενέργεια των ανακριτικών πράξεων και να ασκεί τα δικαιώματα του άρθρου 6 του Ν. 2713/ 1999 (ΦΕΚ 89 Α’). 3.Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών υποβάλλουν, ανά εξάμηνο, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών, αναλυτική κατάσταση των εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 2α΄ του προηγούμενου άρθρου. Από τις καταστάσεις αυτές πρέπει να προκύπτει η τήρηση των προθεσμιών της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6. Επίσης, μνημονεύονται σε αυτές τα ονοματεπώνυμα των κατηγορουμένων, οι υπηρεσίες στις οποίες υπηρετούν ή υπηρετούσαν, τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούνται, το δικονομικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές δικογραφίες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία. Άρθρο 8 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 27 Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) 1.Το συσταθέν με το άρθρο 8α΄ του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό της Επιθεώρησης και του Ελέγχου από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και από όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου. 2.Το Σ.Ο.Ε.Ε. προεδρεύεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και συμμετέχουν σε αυτό ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., ο οποίος αναπληρώνει και τον κωλυόμενο ή απουσιάζοντα Πρόεδρο και οι Γενικοί Επιθεωρητές ή Προϊστάμενοι των λοιπών Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου με τους αναπληρωτές τους περιλαμβανομένων του Διευθυντή της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., του Προϊσταμένου του Γραφείου Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και των αναπληρωτών τους. Το Σ.Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει τακτικά μία φορά, τουλάχιστον, το μήνα στην έδρα του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του. Στη συνεδρίασή του μετέχουν, επίσης, όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας του Σ.Δ.Ο.Ε. ή ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων κατανάλωσης μαζί με τους αναπληρωτές τους. 3.Γραμματειακή υποστήριξη στο Σ.Ο.Ε.Ε. παρέχεται από τη Γραμματεία του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. 4.Το Σ.Ο.Ε.Ε. υποβάλλει τον Απρίλιο κάθε έτους έκθεση στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία κοινοποιείται σε όλα τα Υπουργεία και τους φορείς που ελέγχθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Στην έκθεση καταγράφονται οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τα Σώματα Επιθεωρήσεων και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης, με τις γενικές και ειδικές παρατηρήσεις στα αντικείμενα της αρμοδιότητας κάθε Σώματος, και γίνεται ειδική μνεία των υποθέσεων για τις οποίες ζητήθηκε η κίνηση πειθαρχικής δίωξης ή παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα. Στην έκθεση καταγράφονται, επίσης, όλες οι ενέργειες του Σ.Ο.Ε.Ε. για το συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των εργασιών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, μπορεί να ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας του Σ.Ο.Ε.Ε. 6.Το Σ.Ο.Ε.Ε. μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κοινών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από μικτές ομάδες επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης που Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 28 μετέχουν σε αυτό. Τα μέλη των ομάδων προτείνονται από τους προϊσταμένους των Σωμάτων ή των υπηρεσιών, και η σχετική εντολή ελέγχου υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε.. Στις μικτές ομάδες επιθεώρησης ελέγχου μπορεί να συμμετέχουν και επιθεωρητές ή υπάλληλοι των υπηρεσιακών μονάδων επιθεώρησης των φορέων της παρ. 2 του άρθρου 1 οι οποίοι προτείνονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας τους, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου του Σ.Ο.Ε.Ε. 7.Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5, καθώς και τα άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και στο Σ.Ο.Ε.Ε.. Οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον Πρόεδρό του. Άρθρο 9 Μεταβατικές ρυθμίσεις 1.Οι υπηρετούντες, κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου Επιθεωρητές Ελεγκτές και Βοηθοί Επιθεωρητές Ελεγκτές εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανάκρισής τους, κατά την πρόβλεψη της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. 2.Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση των νόμων 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄) και 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των αντιστοίχων, που προβλέπονται από τις σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις του παρόντος νόμου. 3.Η παρ. 6 του άρθρου 5 του Ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α΄/ 9.9.1999), όπως προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α΄/20.9.2002) αντικαθίσταται ως εξής: «6.Κατά τη διεξαγωγή των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων του έτους 2002 η κατά την παράγραφο 1 καταληκτική προθεσμία των διαπραγματεύσεων και της διαδικασίας μεσολάβησης ορίζεται αντί της 10ης Σεπτεμβρίου η 29η Νοεμβρίου 2002.» Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις 1.Οι διατάξεις του Ν. 2477/1997 (ΦΕΚ 59 Α΄), κατά το μέρος που αναφέρονται στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Κεφάλαιο Β΄), με εξαίρεση τα άρθρα 6 παρ. 1 για τη σύσταση του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., και 8α για τη σύσταση του Σ.Ο.Ε.Ε., το άρθρο 1 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ 196 Α΄), με εξαίρεση την παράγραφο 2 για τη σύσταση θέσης μετακλητού Ειδικού Γραμματέα και το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α΄), με εξαίρεση την περίπτωση α΄ της ίδιας παραγράφου, που σχετίζεται με τη σύσταση του Σ.Ο.Ε.Ε. καταργούνται. 2.Ομοίως καταργείται κάθε διάταξη νόμου αντίθετη προς τις ρυθμίσεις του παρόντος. Άρθρο 11 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 29 Θέματα εισόδου και παραμονής αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια 1.Σε αλλοδαπό, που έχει λάβει ειδική θεώρηση εισόδου, επιτρέπεται η χορήγηση άδειας διαμονής στην περιοχή του Αγίου Όρους, για σπουδή ή γνωριμία του Αγιορείτικου μοναχικού βίου, ύστερα από αίτησή του προς μία από τις είκοσι (20) Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας. Η άδεια εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον η φιλοξενούσα Ιερά Μονή βεβαιώνει ότι αναλαμβάνει να του παρέχει κατάλυμα, τροφή και λοιπά έξοδα διαβίωσης και να τον ασφαλίσει για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας, ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Η άδεια έχει ισχύ ένα (1) έτος και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο χρονικό διάστημα. Η φιλοξενούσα Ιερά Μονή διαβιβάζει στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης την εισήγηση της Ιεράς Κοινότητας με την παραπάνω αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία πρέπει να συνοδεύεσαι και από τα εξής δικαιολογητικά: α.Πιστοποιητικό υγείας, που εκδίδεται από ημεδαπά κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα ή κέντρα υγείας ή θεραπευτήρια και ιατρεία του Ι.Κ.Α., ότι ο αλλοδαπός δεν πάσχει από νόσημα, το οποίο σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα και την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο. Υ.) μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τα έξοδα βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό. β. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 37 του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 3013/2002 αντικαθίσταται ως εξής: «5.Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας επιτρέπεται να χορηγείται άδεια παραμονής διάρκειας μέχρι πέντε (5) ετών σε αλλοδαπούς, γονείς ημεδαπών ή γονείς ημεδαπών που απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με προϋπόθεση την ιδιότητά τους ως ομογενών. Η άδεια αυτή ανανεώνεται κάθε φορά με τη λήξη της για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη και επέχει θέση άδειας εργασίας.» 3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 33 του Ν. 2910/ 2001, όπως προστέθηκε με το άρθρο 19 παρ. 5β του Ν. 3013/2002, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 που έχουν ως εξής: «4. Ως μέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη Ευρωπαϊκής Ένωσης νοούνται: α. ο/η σύζυγος, β. τα κάτω του 21ου έτους τέκνα τους, Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 30 γ. οι γονείς του/της συζύγου εφόσον εξακριβωμένα συνοικούν με αυτούς. 5. Οι κατά τα ανωτέρω αλλοδαποί μπορούν να αποκτήσουν αυτοτελή άδεια διαμονής για έναν από τους λόγους που προβλέπονται στο Ν. 2910/2001, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α.εφόσον υπερβούν το όριο ηλικίας της περίπτωσης β΄ της προηγούμενης παραγράφου, β. ο Έλληνας ή ο πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκεί βία στα πρόσωπα αυτά, γ. εκδοθεί απόφαση διαζυγίου.» 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του Ν. 2910/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «3.Η διάρκεια της αυτοτελούς άδειας παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος και μπορεί να ανανεωθεί για ένα συν ένα έτος, και σε κάθε περίπτωση έως και τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους. Περαιτέρω ανανέωση της επιτρέπεται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η ανωτέρω άδεια ανανεωθεί για σπουδές ο αλλοδαπός μπορεί μετά το πέρας των σπουδών του να την ανανεώσει σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου. Εάν η άδεια διαμονής δεν ανανεωθεί μετά την πάροδο έξι μηνών, ο αλλοδαπός υποχρεούται να εγκαταλείψει το ελληνικό έδαφος.» Άρθρο 12 1.α.Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) προβλέπεται απευθείας ανάθεση έργων από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο, αυτή διενεργείται μετά από δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1263/1972 όπως ισχύει και του άρθρου 2 του Ν. 4286/1963 όπως ισχύει και περιλαμβάνεται στην απόφαση και κατάσταση, αντίστοιχα, που εκδίδει το Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ. 1263/1972, όπως αυτό ισχύει, και του άρθρου 13 παρ. 4 του Ν. 2328/ 1995, όπως αυτό ισχύει, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ανωτέρω πρόσκληση περιλαμβάνει τον τίτλο του έργου, τον προϋπολογισμό του και τους δικαιούμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον εργολήπτες. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται τα έργα που αφορούν επισκευές κτιρίων, οδικών δικτύων και δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης από βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές. β. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 268 του Π.Δ. 410/1995 και τα όρια των 200.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 800.000.000, 1.300.000.000, 200.000.000, 1.300.000.000 και 1.300.000.000 δραχμών αυξάνονται Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 31 σε 1.500.000, 6.000.000, 12.000.000, 6.000.000, 12.000.000, 1.500.000, 9.400.000 και 9.400.000 ευρώ, αντίστοιχα 49 2.Τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Ν. 1832/1989 (ΦΕΚ 54 Α΄) ως προς το ποσό των τριακοσίων εκατομμυρίων (300.000.000) δραχμών, το οποίο αυξάνεται σε τρία εκατομμύρια (3.000.000) ευρώ. «3.α. Υπόχρεοι οι οποίοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή δήλωση για την καταβολή του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων, του φόρου του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 Α΄) και του τέλους των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων μπορούν να την υποβάλουν στον οικείο δήμο ή κοινότητα μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού με αρχική ή συμπληρωματική δήλωση, προσκομίζοντας αντίγραφο ετήσιου εκκαθαριστικού σημειώματος του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) χωρίς την επιβολή σε βάρος τους προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης κύρωσης. β.Φορολογικές διαφορές μεταξύ δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο στην οποία αφορούν, για τις οποίες ασκήθηκαν ενώπιον των διοικητικών πρωτοδικείων προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, μπορεί να περαιωθούν με ρύθμιση της κύριας οφειλής από τις αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων και κοινοτήτων χωρίς την καταβολή προστίμου και προσαυξήσεων που έχουν βεβαιωθεί ή μη. Η ρύθμιση γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται στον οικείο δήμο ή κοινότητα εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. γ.Το τέλος που οφείλεται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, καταβάλλεται σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι λοιπές μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων αντίστοιχων μηνών. Αν ολόκληρο το ποσό της οφειλής πληρωθεί μέσα σε προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης, ο οφειλέτης δικαιούται έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). δ.Οι οφειλές του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης κ.λπ. υπέρ δήμων και κοινοτήτων που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31.12.1997 στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα αρμόδια δημοτικά ταμεία ρυθμίζονται και καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις μειωμένου του κεφαλαίου κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Οφειλές από το τέλος των ακαθάριστων εσόδων ή το τέλος παρεπιδημούντων ή το φόρο του άρθρου 60 του Ν. 2214/1994 (ΦΕΚ 75 49 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 3274/2004, ΦΕΚ/195 Α’ Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 32 Α΄) που έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν μετά από την έναρξη ισχύος του άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 (1.1.1998) καταβάλλονται σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής» 50 ε.Επίσης, με αίτηση των ενδιαφερομένων ρυθμίζονται οφειλές από δημοτικά ή κοινοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, καθώς και πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που έχουν βεβαιωθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στις αρμόδιες οικονομικές εφορίες ή τα δημοτικά ταμεία, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις χωρίς την καταβολή του προστίμου και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. 51 4.Πρόστιμα του άρθρου 5 του Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145 Α΄), καθώς και οφειλές από τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α΄), τα οποία έχουν βεβαιωθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μπορεί να ρυθμιστούν και να καταβληθούν, σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, μειωμένα σε ποσοστό 70% και χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμου καταβολής, ύστερα από απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού 52 Ν. 3345/2005, ΦΕΚ-138 Α’, παρ.5 άρθρου 9 «Επαναφέρονται σε ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 3345/05/16-6-05) και για έξι ακόμη μήνες οι διατάξεις των παραγράφων 3 στοιχ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α΄) για τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι την ανωτέρω δημοσίευσή του. Στη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 υπάγονται και τα τέλη, τα οποία βεβαιώνονται και εισπράττονται από Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α.. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου νομικού προσώπου» 50 Ν.3649/2008, ΦΕΚ-39 Α/3-3-08, άρθρο 26: «1. Επαναφέρονται σε ισχύ για τέσσερις (4) μήνες, από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες ή μη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 51 Ν. 3801/2009, ΦΕΚ-163 Α/4-9-2009, παρ. 2α του άρθρου 63: «Επαναφέρονται σε ισχύ, από τη δημοσίευση αυτού του νόμου και μέχρι 30.6.2010 και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, οι οποίες προβλέπονται από την παράγραφο 3 περιπτώσεις α ', β ', δ ', ε ' του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α' ), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α ' ) και τις ρυθμίσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 26 του ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α ' ), με την επιφύλαξη των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, με εξαίρεση τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών, βεβαιωμένες ή μη, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος». Ν. 3649/2008, ΦΕΚ-39 Α/3-3-2008, άρθρο 26 : «1. Επαναφέρονται σε ισχύ για τέσσερις (4) μήνες, από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζονται αναλόγως οι ρυθμίσεις καταβολής οφειλών προς τους δήμους, κοινότητες και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, που προβλέπονται από τις παραγράφους 3 περιπτώσεις α΄, β΄, δ΄, ε΄ και 4 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α), καθώς και από την παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος. Στο προηγούμενο εδάφιο υπάγονται οφειλές βεβαιωμένες ή μη μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 2. α. Τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ., εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορούν να εκδώσουν σχετική απόφαση, με την οποία καθορίζεται η αποκλειστική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων και των αιτήσεων προς υπαγωγή στη ρύθμιση και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την έκδοσή της. β. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων, που καθορίζεται στην ίδια απόφαση, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν 52 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 33 5.α. Το ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9 Α’) αυξάνεται σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). 53 β.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών κατανέμεται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης το προϊόν της αυξήσεως της περίπτωσης α’ της παραγράφου αυτής. γ. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 2880/2001 εφαρμόζεται και για τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της περ. β΄ της παραγράφου αυτής. δ. Οι ανωτέρω αμοιβές, καθώς και οι αμοιβές που χορηγούνται με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2880/2001, υπόκεινται στις κρατήσεις του κινήτρου απόδοσης του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α΄). ε. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς των φορέων της περ. β΄ της παραγράφου αυτής και τακτοποιούνται απολογιστικούς από τα έσοδα της περ. α΄ της παραγράφου αυτής. 6. Στο άρθρο 56 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90 Α΄) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6.Η πρόσληψη του πρόσθετου προσωπικού που απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων που αναθέτουν στο Ταμείο τα Υπουργεία, η Περιφέρεια, οι Ο.Τ.Α, α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, εξαιρείται από την έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπής. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού λήγουν αυτοδίκαια με τη λήξη του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του πενήντα (150) ευρώ. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%). Η καθυστέρηση καταβολής δύο (2) συνεχόμενων δόσεων επιφέρει απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και συνεπάγεται υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί. 3. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι προβλέψεις των διατάξεων που επαναφέρονται σε ισχύ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού»). Ν. 3731/2008, ΦΕΚ-263 Α/23-12-08, άρθρο 33 : «Το ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του εδαφίου α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3074/2002 (ΦΕΚ 296 Α) αυξάνεται σε πενήντα τοις εκατό (50%). Για το ανωτέρω ποσοστό αύξησης εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις όλων των εδαφίων της προαναφερθείσας παραγράφου του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου. Η χορηγούμενη αύξηση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις ετήσιες δόσεις, ήτοι από 1.1.2009 σε ποσοστό από 35% σε 40%, από 1.1.2010 σε ποσοστό από 40% σε 45% και από 1.1.2011 σε ποσοστό από 45% σε 50%» 53 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 34 έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου.» 7. Στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 95 A΄) «Περί δημοσίου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», μετά από τη φράση «στο όνομα μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων» προστίθεται και «υπαλλήλων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων». 8.α. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 2790/2000 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Για την αποκατάσταση των παλιννοστούντων ομογενών από την τέως Σοβιετική Ένωση και άλλες διατάξεις» που αναφέρεται στη σύσταση, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στην έδρα των νομών, Ειδικών Συντονιστικών Οργάνων, για τον τοπικό συντονισμό της εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, καταργείται. Η ανωτέρω αρμοδιότητα των Ειδικών Συντονιστικών Οργάνων, ασκείται πλέον από τις Περιφέρειες. β.Η Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων Ομογενών, που συστήθηκε με το άρθρο ένατο του Ν. 1893/1990 (ΦΕΚ 106 Α΄) «Κύρωση Συμφωνίας, Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με Η.Π.Α.», καταργείται. Άρθρο 13 Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: «Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ανατίθεται στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) το έργο της εξατομίκευσης των ζημιών που καλύπτει το Υπουργείο Γεωργίας στη φυτική, ζωική και αλιευτική παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛ.Γ.Α., καθώς και στο φυτικό, ζωικό, αλιευτικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο. Επίσης, με την ίδια απόφαση μπορεί να ανατίθεται στον ΕΛ.Γ.Α., η καταβολή ενισχύσεων ή αποζημιώσεων στους δικαιούχους με μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή με δανεισμό εκ μέρους του ΕΛ.ΓΑ. με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α΄) και την υποχρέωση του Δημοσίου για την αποπληρωμή του δανείου.» 54 Άρθρο 14 Ν. 3877/2010, ΦΕΚ/160 Α/20.9.2010 , άρθρο 25 «Τα άρθρα 2, 3, 3α, 3γ, 4, 5 και 5α του ν. 1790/1988, το άρθρο 28 του ν. 3147/2003, το άρθρο 12 του ν. 3399/2005, το άρθρο 34 του ν. 3756/2009, το άρθρο 38 του ν.3734/2009, το άρθρο 13 του ν. 3074/2002, τα άρθρα 9 και 10 παράγραφοι 6 και 7 του ν.3698/2008, όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, καταργούνται, όπως και οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αναφέρεται σε θέματα που ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν.» 54 Ν. 3074/2002 ΦΕΚ Α 296/4-12-2002 35 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2002

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις