ΕΑΑΔΗΣΥ/8/2013

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ6. Όπως προκύπτει ρητώς από τις ανωτέρω διατάξεις, η γνώμη προηγείται της έκδοσης της διοικητικής πράξης (σ.σ εν προκειμένω της απόφασης διενέργειας της διαπραγμάτευσης) η δε σύμφωνη γνώμη δεσμεύει τον αποδέκτη της, δηλ. το όργανο που ασκεί την αποφασιστική αρμοδιότητα, το οποίο υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο και να ενεργήσει κατά τον τρόπο που υποδεικνύει το όργανο που γνωμοδοτεί. Εάν διαφωνεί δεν δικαιούται να ενεργήσει αντίθετα προς την υπόδειξη της σύμφωνης γνώμης, δικαιούται όμως να απόσχει από κάθε ενέργεια, εφόσον έχει προς τούτο διακριτική ευχέρεια. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας εκδόσεως της σχετική διοικητικής πράξης και η μη τήρηση του συνεπάγεται ακυρότητα της πράξεως της Διοίκησης».(βλ. και ΝΣΚ 262/2008)ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣH 8/2013 (Της διαδικασίας του άρθρου 2, παρ. 2, περ. γ (δδ) Ν. 4013/2011) Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 4η Ιανουαρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία (2013) ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. και επί της πλατείας Κάνιγγος, όπου και τα γραφεία της , συνήλθε η ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ σε συνεδρίαση μετά από σχετική πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία γνωστοποιήθηκε νομίμως σε όλα τα μέλη της Αρχής. Από τα προσκληθέντα μέλη της Αρχής παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση τα ακόλουθα: 1. Πρόεδρος: Χρήστος Δετσαρίδης (ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει τον Πρόεδρο Βασίλειο Φλωρίδη που απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος). 2. Αντιπρόεδρος: Κων/νος Βαρδακαστάνης (ο οποίος νόμιμα αναπληρώνει τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Μπάνο που απουσίαζε λόγω δικαιολογημένου κωλύματος) Μέλη: 1. Διονύσιος Καραλής 2. Μιχαήλ Σφακιανάκης Τα λοιπά τακτικά και συμπληρωματικά μέλη, καίτοι προσκληθέντα, δεν προσήλθαν λόγω δικαιολογημένου κωλύματος. Ερώτημα: Το με αριθμό πρωτ. 8871/20-12-2012 έγγραφο- αίτημα του Δήμου ..... προς την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το οποίο παρελήφθη από την Αρχή στις 21.12.2012 (αριθμ. πρωτ. 1562/21.12.2012). Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής επί προσφυγής του Δήμου ..... στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης. 1. Με το ως άνω έγγραφο του που απευθύνεται στην Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., ο Δήμος ..... αιτείται την παροχή σύμφωνης γνώμης της Αρχής για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης, για το έτος 2013, προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ύστερα από τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού κατά τον οποίο δεν υπήρξε καμία προσφορά. Ι. Ιστορικό- πραγματικά περιστατικά Α. Από τα συνημμένα στην κρινόμενη αίτηση έγγραφα, προκύπτουν τα ακόλουθα: Α) Με την αρ. ..... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ....., κατά τη συνεδρίαση αρ. ....., αποφασίστηκε η δέσμευση συνολικού ποσού 124.000 ευρώ, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2013, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου και η διενέργεια σχετικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού. Β) Με την αρ. ..... (αρ. πρακτικού .....) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει της αρ. ..... μελέτης του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Υπηρεσιών του Δήμου και καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υπ.Αποφ. 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ). Η παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με το αρ. ..... έγγραφο στάλθηκε αρμοδίως προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ...... Γ. Με την αρ. ..... διακήρυξη, προκηρύχθηκε ο δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός «προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου ..... έτους 2013» συνολικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με ημερομηνία διενέργειας αυτού την 6η Δεκεμβρίου 2012. Κριτήριο κατακύρωσης οριζόταν η χαμηλότερη τιμή για τα λιπαντικά και ειδικά για τα καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης την ημέρα παράδοσης, σύμφωνα με το Τμήμα Εμπορίου- Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ...... Δ) Η εν λόγω διακήρυξη δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ..... (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων) στις ..... στις εφημερίδες ………….και στις ..... στην ...... Ε) Κατά την ορισθείσα ημερομηνία διαγωνισμού, ήτοι την 6η.12.2012, δεν κατατέθηκε καμία προσφορά και η ορισθείσα Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, με το από ....., πρακτικό της έκρινε τον διαγωνισμό άγονο. ΣΤ) Με την αρ. ..... απόφαση (αρ. πρακτικού .....) η Οικονομική Επιτροπή επικύρωσε το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και εισηγήθηκε την πραγματοποίηση της προμήθειας μέσω διαπραγματεύσεων επικαλούμενη τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3γ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (περί προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, λόγω μη κατάθεσης προσφορών, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων). Με το αρ. ..... έγγραφο η ανωτέρω απόφαση επίσης στάλθηκε αρμοδίως προς έλεγχο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ...... Ζ) Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης, την ίδια ημέρα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού, απεύθυνε την αρ.πρωτ. ..... πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών για την εν λόγω προμήθεια προς οκτώ (8) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο τομέα των καυσίμων, θέτοντας ως προθεσμία κατάθεσης της οικονομικής τους προσφοράς την ...... Η) Τελικά, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού με το από ....., πρακτικό της έκανε δεκτή τη μοναδική προσφορά που κατατέθηκε από την εταιρεία «.....» (χωρίς έκπτωση στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης την ημέρα παράδοσης, στο νομό .....), και εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών και πετρελαίου θέρμανσης, στον εν λόγω προμηθευτή. Θ) Κατόπιν των ανωτέρω εκδόθηκε η αρ. ..... απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ..... (συνεδρίαση αρ. .....), σύμφωνα με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διαδικασία της πραγματοποιηθείσας διαπραγμάτευσης και το σχετικό, από ....., πρακτικό της Επιτροπής, αναθέτει την προμήθεια στην παραπάνω εταιρεία «.....» και παραπέμπει για τις περαιτέρω ενέργειες στις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Ι) Με το αρ.πρωτ. ..... έγγραφο του, ο Δήμος ..... υποβάλλει προς την Αρχή πλήρη φάκελο, με αίτημα για την παροχή σύμφωνης γνώμης της προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση της σχετικής δημόσιας σύμβασης (υποβάλλοντας την ανωτέρω απόφαση αρ. ..... του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέδιο) ΙΙ. Νομικό πλαίσιο- νομική εκτίμηση 3. Το υπό εξέταση αίτημα του Δήμου ..... αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου με την έννοια της περίπτωσης (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π/δτος 60/2007 (Α 64) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». Δεδομένου ότι πρόκειται για διαδικασίες διαπραγμάτευσης, καταρχήν συντρέχει η αρμοδιότητα της Αρχής κατ’ άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ’ του ν.4013/2011 για την παροχή σύμφωνης γνώμης. 4. Ειδικότερα, στις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ’ του ν.4013/2011 («Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»), όπως αυτός συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4072/12, ορίζεται ότι: 1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α' 63) και 60/ 2007 (Α' 64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. 2. Η Αρχή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες…: δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του π.δ. 59/2007 (άρθρο 40 παρ. 3 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ) και των άρθρων 24 και 25 του π.δ. 60/2007 (άρθρα 30 και 31 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα), εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής. Η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την περιέλευση του σχεδίου απόφασης στην Αρχή, συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται, κατά περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με μέριμνα της Αναθέτουσας Αρχής. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη της Αρχής». 5. Περαιτέρω, στο άρθρο 20 παρ.1 και 2 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999) ορίζεται ρητώς ότι: «Όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, προβλέπει προηγούμενη γνώμη (απλή ή σύμφωνη) ή πρόταση άλλου οργάνου, η μεν γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα, η δε πρόταση υποβάλλεται με πρωτοβουλία του προτείνοντος οργάνου. Η γνώμη ή η πρόταση, πρέπει να είναι έγγραφη, αιτιολογημένη και επίκαιρη κατά το περιεχόμενο της. Το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν μπορεί να εκδώσει πράξη με περιεχόμενο διαφορετικό από αυτό της σύμφωνης γνώμης ή της πρότασης.» 6. Όπως προκύπτει ρητώς από τις ανωτέρω διατάξεις, η γνώμη προηγείται της έκδοσης της διοικητικής πράξης (σ.σ εν προκειμένω της απόφασης διενέργειας της διαπραγμάτευσης) η δε σύμφωνη γνώμη δεσμεύει τον αποδέκτη της, δηλ. το όργανο που ασκεί την αποφασιστική αρμοδιότητα, το οποίο υποχρεούται να εφαρμόσει το νόμο και να ενεργήσει κατά τον τρόπο που υποδεικνύει το όργανο που γνωμοδοτεί. Εάν διαφωνεί δεν δικαιούται να ενεργήσει αντίθετα προς την υπόδειξη της σύμφωνης γνώμης, δικαιούται όμως να απόσχει από κάθε ενέργεια, εφόσον έχει προς τούτο διακριτική ευχέρεια. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής συνιστά ουσιώδη τύπο της διαδικασίας εκδόσεως της σχετική διοικητικής πράξης και η μη τήρηση του συνεπάγεται ακυρότητα της πράξεως της Διοίκησης».(βλ. και ΝΣΚ 262/2008) 7. Συγκεκριμένα, η έκδοση σύμφωνης γνώμης από την Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. προϋποθέτει ότι κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτήματος η αναθέτουσα αρχή δεν έχει προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης διενέργειας διαπραγμάτευσης, πολύ δε περισσότερο δεν έχει προβεί στην ανάθεση της σύμβασης. Τούτο δε προκύπτει ευθέως από τη διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ του ν.4013/2011, στην οποία ορίζεται ότι κατά την υποβολή του αιτήματος συνυποβάλλεται σχέδιο της απόφασης συνοδευόμενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 8. Εν προκειμένω ο Δήμος ..... χωρίς την εκ του νόμου απαιτούμενη προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, κατά παράβαση δηλ. του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ’ υποπερίπτωση δδ του ν.4013/2011, έχει ήδη, όχι μόνο προβεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης αλλά ολοκληρώσει αυτήν καθόσον έχει ήδη αναθέσει στην εταιρεία «.....» την εν λόγω προμήθεια, κατά τα προδιαληφθέντα στο σημείο Ι, Ζ, Η, Θ, της παρούσας. Η παροχή της σύμφωνης γνώμης από την Αρχή όφειλε να προηγηθεί (δηλ. μετά την κατάληξη του διαγωνισμού ως άγονου έπρεπε να σταλεί προς την Αρχή σχέδιο απόφασης για την προσφυγή σε διαπραγμάτευση) και σε καμία περίπτωση δεν υπέχει θέση εκ των υστέρων έγκρισης. ΙΙΙ. Συμπέρασμα Ενόψει όλων των προεκτεθέντων, με βάση το πραγματικό και από την υπαγωγή αυτού στις προαναφερόμενες και ερμηνευόμενες διατάξεις, επί του τεθέντος ερωτήματος, η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ομόφωνα: Διαπιστώνει την εκ μέρους του Δήμου ..... παράβαση του άρθρου 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ υποπερίπτωση δδ’ του ν.4013/2011 και απορρίπτει το αίτημα παροχής σύμφωνης γνώμης για την , με ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών οχημάτων και πετρελαίου θέρμανσης, για το έτος 2013, προϋπολογισθείσας δαπάνης 124.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, λόγω μη συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Αρχής Χρήστος Δετσαρίδης

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις