1129/2012

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση: Πλ Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Μαρτσέκου Νίκη Τηλ.:210-3893285 Fax: 210 3838721 e-mail:gram.aeedhsy gr Αθήνα , 21.11.2012 Α.Π:1129 ΠΡΟΣ Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής πολιτικής Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών ελέγχων Δ26 Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών διατάξεων Τμήμα Β΄ ΘΕΜΑ:<< Επιβολή και απόδοση κράτησης 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων>> Σύμφωνα με το Άρθρο 4. παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204-15/9/2011), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-4-2012), προβλέπεται η επιβολή της κράτησης 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Στο παρόν έγγραφο δίνονται απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα που έχουν υποβάλλει Αναθέτουσες Αρχές προς την Αρχή. Α) Πεδίο εφαρμογής της κράτησης του 0,10% υπέρ της Αρχής: Στο άρθρο 2. παρ. 1 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204-15/9/2011) αναφέρεται ότι <<Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ως δημόσιες συμβάσεις νοούνται οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των προεδρικών διαταγμάτων 59/2007 (Α 63) και 60/2007 (Α΄64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ αντίστοιχα) ανεξαρτήτως όμως της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων αυτών. Στον παρόντα νόμο υπάγονται και οι συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων , καθώς και τα δυναμικά συστήματα αγορών>> Στο ΠΔ 59/2007 (ΦΕΚ 63/A/16-3-2007) Άρθρο 2, παρ, 2 και στο ΠΔ 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) Άρθρο 2. παρ. 2 ορίζεται ότι ως δημόσιοι συμβάσεις νοούνται <<... συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται γραπτώς..>>. Σύμφωνα με το Ν.2362/1995( ΦΕΚ247/Α/7-11-1995). Άρθρο 80 και αριθ. 2/59649/0026/17-10-2001 (ΦΕΚ 1427/Τ.Β΄/2210-2001) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ορίστηκε το ποσό των 2.500 ευρώ ως το κατώτατο όριο πέραν του οποίου απαιτείται η κατάρτιση ιδιωτικού τουλάχιστον εγγράφου . Η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής εφαρμόζεται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που συνάπτονται γραπτώς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου ανεξαρτήτως πηγής και χρηματοδότησης, εκτός αυτών που αναφέρονται ρητά στο ανωτέρω άρθρο 2 του Ν.4013/2011.Ειδικότερη αντιστοίχιση του αντικείμενου των συμβάσεων προς την κατηγοριοποίηση δραστηριοτήτων που περιγράφονται στο Π.Δ 59/2007 (Παράρτημα XVII A και XVII β) και 60/2007 (Παράρτημα I, II, A και Β) είναι δυνατή μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για της δημόσιες συμβάσεις ( CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής . Β) Τρόπος, χρόνος και διαδικασία απόδοσης και κράτησης Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204-15/9/2011) η επιβολή της κράτησης αφορά τις <<συμβάσεις που υπάγονται στο παρόντα νόμο και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του…(15/9/2011) και ότι η κράτηση του 0,10% υπέρ της Αρχής <<… υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, Της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την πρώτη πληρωμή…>> Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η κράτηση επιβάλλεται επί του αρχικού συμβατικού τιμήματος (ποσό συμφωνητικού) χωρίς απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) και όχι επί του εκτελεσθέντος αντικειμένου της σύμβασης. Η υποχρέωση επιβολής της κράτησης προκύπτει έστω και αν δεν υφίσταται ρητή αναφορά στα τεύχη Δημοπράτησης, εφόσον η κράτηση περιλαμβάνεται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου. Η Ε.Α.Α.Δ.Η.ΣΥ έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητοι ΚΑΕ Είσπραξης και Απόδοσης όταν οι πληρωμές των κρατήσεων πραγματοποιούνται μέσω των αρμοδίων Δ..Ο.Υ. Οι σχετικοί ΚΑΕ θα γνωστοποιηθούν στις Αναθέτουσες αρχές μετά την δημιουργία τους από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών. Στις περιπτώσεις που η απόδοση πραγματοποιείται απευθείας από τις Αναθέτουσες Αρχές, έχει ενεργοποιηθεί στην Εθνική Τράπεζα ο ειδικός λογαριασμός με αριθμό ΕΤΕ 15554012-55 στο όνομά της Ε.ΑΑ.Δ.Η.Σ.Υ Σε ότι αφορά τον κώδικα κατάταξης εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ Το Γενικό Λογιστήριο Του Κράτους προέβη στην έκδοση της υπεραριθ.2/692131/10/2012(ΑΔΑ: Β4ΤΝΗ-461) απόφασης, της οποίας εγγράφηκε νέος κωδικός αριθμός εισόδου ως εξής: - Κ..Α. Εσόδου 5399 έσοδα υπέρ Ανεξαρτήτων Αρχών και φορέων>> Επίσης, αποφασίστηκε και η απόδοση θα γίνεται από τον ήδη υπάρχοντα Κ.Α Εξόδου 3399 <<λοιπές αποδόσεις >>. Γ) Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων Η απαίτηση του Άρθρου 11. παρ 6. του ν. 4013/2011 της καταχώρησης των αιτημάτων και δημοσίων συμβάσεων στο Μητρώο και η αναφορά του ΑΔΑ ως στοιχεία κανονικότητας της δαπάνης θα εφαρμοστούν μετά την πλήρη θέση σε λειτουργία του Μητρώου Ηλεκτρονικής καταγραφής Δημοσίων Συμβάσεων της Αρχής. Οι αναθέτουσες αρχές θα ενημερωθούν για την έναρξη εφαρμογής και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους από την Ε.Α.ΑΔΗ.ΣΥ Δ) Απαντήσεις σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Στην παράγραφο αυτή δίνονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με τα ερωτήματα που έχουν θέσει στην Ε.Α.Α.ΔΗΣΥ και αφορούν την σύναψη δημοσίων συμβάσεων εκτέλεσης έργων, προμήθειας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με την έννοια των Π.Δ 59/2007 και 60/2007. Οι Αναθέτουσες Αρχές , όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ 59/2007 και 60/2007,έχουν την ευθύνη της αντιστοίχισης των δημοσίων συμβάσεων που υλοποιούν όσον αφορά στο αντικείμενο του στις ειδικότερες κατηγορίες που προβλέπονται στα ΠΔ 59/2007 και 60/2007. -Στο άρθρο 13 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) προβλέπεται ότι εξαιρούνται των διατάξεων του οι δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι ποίες έχουν ως αντικείμενο την αγορά ή τη μίσθωση, με οποιουσδήποτε χρηματικούς όρους γης, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλων ακινήτων…>> καθώς και << ….οι υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού…>> -Το ΠΔ 60/2007 στα παραρτήματα II A και II Β περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως οι Νομικές Υπηρεσίες (Κατηγορία 2), Κοινωνικές και Υγειονομικές Υπηρεσίες (Κατηγορία 25), χρηματοοικονομικές υπηρεσίες : α) Υπηρεσίες ασφαλίσεων β)τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (κατηγορία 6) κτλ., με ρητή αναφορά Αριθμών cpv που αφορούν, Μέσω του Κανονισμού (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 213/2008 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι δυνατή η αντιστοίχιση των δραστηριοτήτων των δημοσίων συμβάσεων που συνάπτουν οι Αναθέτουσες Αρχές. -Στο Π.Δ 60/2007 Παραρτήματα I στην κατηγορία 45.5 <<Εκμίσθωση εξοπλισμού κατασκευών ή κατεδαφίσεων, μαζί με χειριστή>> αναφέρεται ότι ή τάξη αυτή δεν περιλαμβάνεται στην εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών χωρίς χειριστή. -Στο Π.Δ 59/2007 (Κεφάλαιο β΄) περιγράφονται μεταξύ άλλων οι δραστηριότητες που καλύπτονται στους τομείς ( αερίου, θερμότητας, ηλεκτρισμού-ύδατος- μεταφορών κτλ. Για τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις αναφερόμενες κατηγορίες εφαρμόζεται η κράτηση του 0,10% Διευκρινήσεις σε ειδικότερα ερωτήματα που έχουν τεθεί στην Αρχή θα δοθούν μετά την έκδοση της ΚΥΑ που βρίσκεται σε διαβούλευση. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ Κοινοποίηση - Διεύθυνση Διοικητικού και Οικονομικού -Γενική Γραμματεία Εμπορίου-Γενική διεύθυνση Κρατικού Προμηθειών Δ/νση πολιτικής Προμηθειών- Τμήμα Α΄

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις