2/52492/0022/2012

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».(Αναφορικά με την καταβολή επιδόματος θέσης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου )-Επισυνάπτεται το αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952/ 12-6-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ΔιακυβέρνησηςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23/7/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.2/52492/0022 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :22η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Β' Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 37 101 65-Αθήνα Πληροφορίες: Μαρία Μελίδη Τηλ.:210 33 38 392 fax :210 33 38 208 e-Mail: d22@glk.gr ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες». ΣΧΕΤ: ΥΠ' αριθ.33221/14-6-2012 έγγραφο σας. Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, από πλευράς δικής μας αρμοδιότητας, σας πληροφορούμε τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226Α') και τις οδηγίες της αριθμ. 2/78400/0022/11.4.2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.: 4577Η-5ΕΤ), στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων οποιουδήποτε επιπέδου καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης οριζόμενο, κατά βαθμίδα θέσης. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης χωρίς περιορισμό για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση. Κατόπιν των ανωτέρω, στους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν ορισθεί με Απόφαση Δημάρχου ως προϊστάμενοι ή αναπληρωτές προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης του ανωτέρω νόμου για όσο χρονικό διάστημα ασκούν νομίμως τα καθήκοντά τους ως προϊστάμενοι αυτών. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ορισμού αναπληρωτή προϊσταμένου με απόφαση Δημάρχου δεν απαιτείται και απόφαση του Οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Επιπρόσθετα, σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο του αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35(Α).5/256/25952/ 12-62012 εγγράφου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς ενημέρωση και εφαρμογή. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ α.α. Παύλος Ξένος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ Αθήνα, 12 Ιουνίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 35(Α).5/ 256/25952 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα Πληροφορίες : Δώρα Σταθοπούλου Τηλέφωνο : 213 1313212 Fax: 213 1313389/210 3389143 ΚΟΙΝ.: 1.Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Γενική Διεύθυνση Μισθών Διεύθυνση 22η Μισθολογίου Τμήμα Β Πανεπιστημίου 37, ΤΚ 10165, Αθήνα 2.Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης Διεύθυνση Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Τμήμα Β' Διοικητικού & Λοιπού Προσωπικού Αν. Παπανδρέου 37, ΤΚ 15180, Μαρούσι ΘΕΜΑ : «Χορήγηση Επιδόματος θέσεως ευθύνης» ΣΧΕΤ: Το υπ’ αριθ.οικ. Φ.7/7643/13-12-2011 έγγραφο σας Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού αναφορικά με την χορήγηση επιδόματος θέσης ευθύνης σε υπαλλήλους της υπηρεσίας σας, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το επίδομα θέσεως ευθύνης κατ' αρχήν καταβάλλεται σε υπαλλήλους που έχουν επιλεγεί προϊστάμενοι οργανικών μονάδων από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους. Το επίδομα καταβάλλεται επίσης, όταν συντρέχουν οι όροι νόμιμης αναπλήρωσης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011, δηλαδή σε περίπτωση νόμιμης αναπλήρωσης των προϊσταμένων της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, το επίδομα της αντίστοιχης βαθμίδας καταβάλλεται μετά την παρέλευση διμήνου στους αναπληρωτές των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας καταβάλλεται το ως άνω επίδομα στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης σύμφωνα με το άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του νόμου 3839/2010. Περαιτέρω, τα ζητήματα αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010, ειδικότερα δε για τη νόμιμη αναπλήρωση προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διευθύνσεως και Τμήματος εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1,2,3 και 4 του άρθρου αυτού. Όσον αφορά δε τους υπάλληλους για τους οποίους το ερώτημα εφόσον άσκησαν και ασκούν έως και σήμερα ουσιαστικά καθήκοντα (άσκηση εν τοις πράγμασι) αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας, και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές με την αναπλήρωση διατάξεις, έχει εκδοθεί μάλιστα γι' αυτό διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου, έχουμε την άποψη ότι δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να τους καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναπλήρωση. Άλλωστε, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 234/2001 και 404/2006 γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, ακόμη και στην περίπτωση που η διοίκηση παραλείψει να εκδώσει την οικεία διοικητική πράξη, αυτό δεν ασκεί επιρροή στην καταβολή του επιδόματος ευθύνης, καθώς, όπως νομολογιακά έχει κριθεί, η χορήγηση του συναρτάται με την ουσιαστική άσκηση καθηκόντων, που αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία π.χ. υπηρεσιακό συμβούλιο, αλληλογραφία που υπογράφει ο υπάλληλος με την ανωτέρω ιδιότητα. Επίσης, όσον αφορά το γεγονός, ότι έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του μήνα από την κένωση της θέσης, εντός του οποίου η Διοίκηση όφειλε να προβεί στην κάλυψη της θέσης με επιλογή προϊσταμένου, όπως προβλέπει η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναστέλλει την καταβολή του επιδόματος. Σχετική είναι και η ερμηνευτική-επιστημονική προσέγγιση (βλ. Α.I.Τάχος - Ι.Λ. Συμεωνίδης, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 1100, Γ' έκδοση) βάσει της οποίας «Η προθεσμία του εδαφίου β' πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική με χαρακτήρα έντονης υπόδειξης». Κατόπιν τούτου, έχουμε την άποψη, ότι η χορήγηση ή μη του επιδόματος θέσης ευθύνης συναρτάται με τη νομιμότητα της αναπλήρωσης και όχι με την πάροδο της σχετικής χρονικής προθεσμίας του ενός μήνα για την πλήρωση της θέσης. Τέλος, επισημαίνεται, ότι η κάλυψη των θέσεων των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων δεν είναι ορθό να γίνεται κατ' αυτό τον τρόπο επί μακρό χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει, εφόσον συγκροτηθούν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα συλλογικά όργανα -υπηρεσιακά συμβούλια- να προβείτε σε επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, όπως προβλέπεται σχετικά. Η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Ευτυχία Δημητρίου

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις