2/40923β/0026/2012

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ: "Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων"ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ Αθήνα 14 -6 -2012 Αριθ. πρωτ. :2/40923β/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Α ΠΡΟΣ: 1) Όλα τα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και Ανεξάρτητες Αρχές Δ/νση Οικονομικού 2)Όλες τις ΥΔΕ 3)Ειδικό Λογιστήριο στο ΥΠΕΘΑ Ταχ.Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ.Κώδ. : 11526 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 2106977704 Fax : 2106977730 ΘΕΜΑ: "Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων" ΣΧΕΤ.: Έγγραφά μας α) 2/40923/0026/28.5.2012 β) 2/40923α/0026/13.6.2012 1. Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 326 του ν. 4072/2012 (Α. 86) αποσαφηνίζεται ότι δεν απαιτείται σε καμία περίπτωση η προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τραπέζης, οσάκις το Δημόσιο υποχρεώνεται να απασχολεί προσωρινά εργαζομένους με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων ή με προσωρινή διαταγή. 2. Τέλος, και προς αποφυγή παρερμηνειών και προβλημάτων στην πληρωμή δαπανών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή άλλων εκτελεστών τίτλων, θα πρέπει η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του φορέα που βαρύνεται με την πληρωμή αυτών, να απευθύνεται εγγράφως στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου ή το δικαστικό γραφείο του Ν.Σ Κ. ή τον δικηγόρο που χειρίστηκε την υπόθεση για λογαριασμό του δημοσίου, κατά περίπτωση, και να ζητά πληροφορίες για το εάν η συγκεκριμένη προς εκτέλεση απόφαση ή άλλος εκτελεστός τίτλος υπόκειται σε ένδικο μέσο ή βοήθημα. Η απάντηση θα επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά που αποστέλλονται στην αρμόδια για την εκκαθάριση της δαπάνης Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ Δ.Ε.). ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1)Γραφ. κ. Υπουργού 2)Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέα Δημ. Πολιτικής 3) Γραφ. κ. Γεν. Διευθυντή Δημ. Ελέγχων 4)Δ26/Α' & Β' Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευάγγελος Βεκρής

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις