2/38615/0026/2012

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΘΕΜΑ. «Κρατήσεις και φορολόγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης» ΣΧΕΤ Έγγραφα μας : α) 2/35302/0026/30.4.2012 και β)2/36125/0026/2.5.2012 Επισυνάπτεται το άριθμ.Δ12Α1072976ΕΞ2012/4-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος,ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ Αθήνα, 10 Μαΐου 2012 Αρ.Πρωτ. : 2/38615/0026 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ :Τις Υ.Δ Ε νομών και νομαρχιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΏΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26η ΣΥNTΟΝΙΣMOY & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: Β Tαx. Δ/νση : Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Tαx. Κώδ. : 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Χρ. Εκίζογλου Τηλέφωνο : 210 69 87 727 FAX :210 69 87 730 ΘΕΜΑ. «Κρατήσεις και φορολόγηση ειδικής εκλογικής αποζημίωσης» ΣΧΕΤ Έγγραφα μας : α) 2/35302/0026/30.4.2012 και β)2/36125/0026/2.5.2012 1.Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, επισημαίνεται ότι ί) η ειδική εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και ιδιώτες (γραμματείς και διερμηνείς), φορολογείται κατά τα αναφερόμενα στο (β) σχετικό έγγραφο μας, εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ΕΥΡΩ (άρθρο 58, παρ.1, του Κ Φ.Ε., όπως ισχύει), ii) Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, που επιβάλλονται επί της ανωτέρω αποζημίωσης, διενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό αυτής. 2.Τέλος, προκειμένου για εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% μειωμένη κατά ενάμιση τοις εκατό (1,5%), ενεργείται στο καθαρό ποσό αυτής που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ανεξαρτήτως ύψους αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του Κ.Φ.Ε. (σχετικό το αριθ. Δ12Α1072976ΕΞ2012/4-5-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, που επισυνάπτεται) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Δύο (2) ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργείο Εσωτερικών α)Γεν Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών Δ/νση Οικονομικού Σταδίου 31, 101 83 ΑΘΗΝΑ β)Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Δ/νση Διοίκησης Τμήμα Αποκέντρωσης γ)Δ/νση Εκλογών Σταδίου 27, 10183 ΑΘΗΝΑ O Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ευάγγελος Βεκρής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ :Δ12Α 1072976 ΕΞ 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π .Δ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2.Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ(15η) ΤΜΗΜΑ Β' 3.Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ(14η) ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου- - Λ. Στάθη - Δ. Σταθάς Τηλέφωνο :210-3375314 FAX ΘΕΜΑ; 210-3375001 Φορολογική αντιμετώπιση ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται σε αντιπροσώπους της δικαστικής αρχής, κλπ. που διορίζονται κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών. Σε απάντηση σχετικής αίτησης σας, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. Με βάσει τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου19 του ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α'85) με τις οποίες αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι, η ειδική εκλογική αποζημίωση που χορηγείται στους δικαιούχους αυτού του άρθρου, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες που διορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ίδιου προεδρικού διατάγματος, υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φόρο εισοδήματος. Η ισχύς των πιο πάνω διατάξεων δημοσίευση αρχίζει από την του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 11.4.2012, κατ' εφαρμογή του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. 2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, μεταξύ των άλλων ορίζεται ότι, ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων λογίζεται και κάθε εισόδημα που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από τις κατηγορίες Α' έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4, 3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ΚΦΕ μεταξύ τ:αν άλλων ορίζεται ότι, στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών, εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ(300€). Ο φόρος παρακρατείται από τις δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, κλπ κατά την καταβολή των αμοιβών και ο φόρος αποδίδεται κατά τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παραγράφου του άρθρου 59 ΚΦΕ. 4. Κατόπιν των όσων εκτέθηκαν προκύπτει ότι, η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες ιδιώτες γραμματείς και διερμηνείς που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά την διενέργεια βουλευτικών εκλογών, θεωρείται εισόδημα της παράγραφο, 3 του άρθρου 48 του ΚΦΕ, ως μη προερχόμενο από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος τους και υπάγεται σε φόρο με τις γενικές διατάξεις επί του ποσού της οποίας (εκλογικής αποζημίωσης) ενεργείται παρακράτηση φόρου στο ακαθάριστο ποσό με συντελεστή είκοσι τοις εκατό(20%), κατά την καταβολή της και εφόσον αυτή υπερβαίνει τα τριακόσια ευρώ(300 €), κατ' εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος. Στο ίδιο ακαθάριστο ποσό διενεργούνται και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. 5. Προκειμένου για εκλογική αποζημίωση που καταβάλλεται σε δημοσίους υπαλλήλους, οι κρατήσεις υπέρ τρίτων ενεργούνται στο ακαθάριστο ποσό της εκλογικής αποζημίωσης και η παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% μειωμένη κατά ενάμιση τοις εκατό (1,5%) ενεργείται στο καθαρό ποσό αυτής που προκύπτει, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων υπέρ τρίτων και ανεξαρτήτως ύψους αυτής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 57 του ΚΦΕ. Β. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ Οι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και άμισθοι υποθηκοφύλακες, που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του π δ. 96/2007, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας, δεν ενεργούν στο πλαίσιο άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Κατά συνέπεια η ειδική εκλογική αποζημίωση που λαμβάνουν δεν υπάγεται στις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και επομένως δεν αναλογεί ΦΠΑ στο έσοδο αυτό. Γ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 1. Λαμβανομένων υπόψη των προαναφερομένων και όπως έχει γίνει δεκτό από τη διοίκηση και εξακολουθεί να ισχύει 1083546/666/0015/26.9.2001), (σχετ. η έγγραφα συμμετοχή μας ελευθέρων 1000898/9/0015/13.1.1998, επαγγελματιών σε επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας κλπ. που συγκροτήθηκαν με Υπουργικές Αποφάσεις, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί άσκηση επιχειρηματικής κερδοσκοπικής δραστηριότητας, κατά την έννοια των διατάξεων του ΚΒΣ και κατά συνέπεια δεν προσδίδει σ' αυτούς την ιδιότητα του επιτηδεύματα , για την συγκεκριμένη δραστηριότητα. 2. Ενόψει των ανωτέρω, για την καταβολή της ειδικής αποζημίωσης σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους και άμισθους υποθηκοφύλακες που διορίζονται ως αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών, εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΒΣ, απόδειξη δαπάνης από την Αρχή που καταβάλει τις υπόψη αποζημιώσεις, η οποία υποβάλλει για τις αμοιβές αυτές, συγκεντρωτική κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νομοθετήματος. Διευκρινίζεται ότι στην προκειμένη περίπτωση τα παραστατικά πληρωμής των δικαιούχων που εκδίδονται από Δημόσια Αρχή, καλύπτουν την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης. 3. Για πληρέστερη ενημέρωση σας, σας στέλνουμε συνημμένα το έγγραφο 2/35302/0026/30.4.2012 του Γ.Λ.Κ. το οποίο ήδη σας έχει κοινοποιηθεί και επιπλέον για διευκόλυνση σας, αναλυτικό πίνακα κρατήσεων. Ακριβές Αντίγραφο Ο Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΓΕΙ ΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ 3

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις