Π.Δ.318/1992

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

ΦΕΚ: 161/Α/1992Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.19921 2 3 4 5 6 7 Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 'Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 7 και 8 του άρθρου 128 του Υπαλληλικού Κώδικα (Π.Δ. 611/77), όπως αυτό επαναφέρθηκε σε ισχύ και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 1943/91 "Εκσυγχρονισμός της Οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού και άλλες συναφείς διατάξεις" (ΦΕΚ 50 Α'). 2.Το από 10.9.91 έγγραφο του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32/29/οικ.34372 με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης και το γεγονός ότι μετά την πάροδο πενταμήνου δεν γνωμοδότησε. 3. Την από 27.9.91 γνώμη της ΑΔΕΔΥ ('Εγγραφό της με αριθμ. 1143). 1 N.4250/2014, ΦΕΚ-74/A/27.3.2014 άρθρο 32 παρ.4: Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις τουπαρόντος. Κατ’ εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τηδημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992. 2 ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/15261/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.(ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/2014 ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 3ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/497/10000/2014 Παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.4250/2014(ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49) 4ΥΠΕΣ/1261/9475/2014 ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την οδήγηση και την έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγησης Κρατικών Αυτοκινήτων από υπαλλήλους που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού». ΑΔΑ: ΒΙΗ2Χ-ΣΣΙ ΣΧΕΤ.: Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014). ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.(ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) 5 ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/476/οικ.1312/2014 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων» 6 Ν. 4250/2014 ΦΕΚ Α 74/26.03.2014 άρθρο 32 παρ. 4 και 5:4.Οι διατάξεις του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, έχουν εφαρμογή και για τις εκθέσεις που αφορούν στο έτος αξιολόγησης 2013. Εκθέσεις αξιολόγησης που έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, επανασυντάσσονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος. Κατ' εξαίρεση, δεν επηρεάζεται το κύρος των εκθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη συνταχθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, από τους αξιολογητές της παρ. 3 του άρθρου 18 του π.δ. 318/1992.«5.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης έτους 2013 δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία αποτίμησης των προσόντων των υπαλλήλων για τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και κινητικότητα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και δεν θα επιφέρουν καμία άλλη δυσμενή έννομη συνέπεια, μισθολογικού, υπηρεσιακού ή άλλου χαρακτήρα για τους αξιολογούμενους υπαλλήλους, β) Το σύστημα αξιολόγησης υπαλλήλων του π.δ. 318/1992, όπως ισχύει, εφαρμόζεται αποκλειστικά για το έτος αξιολόγησης 2013. γ. Εφόσον η αξιολόγηση του έτους κατά το πάγιο σύστημα που θα ισχύσει είναι καλύτερη της αξιολόγησης του έτους 2013 με το μεταβατικό σύστημα αξιολόγησης, η καλύτερη αξιολόγηση του έτους 2014 ισχύει και για το 2013. Η δυσμενέστερη αξιολόγηση στην περίπτωση αυτή αφαιρείται από τον υπηρεσιακό φάκελο του υπαλλήλου.» 7 1 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 4. Την υπ. αριθμ. 327/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, αποφασίζουμε : 'Αρθρο 1 Αξιολόγηση Η αξιολόγηση του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης - και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, γίνεται με τις εκθέσεις αξιολόγησης και αποβλέπει τόσο στην αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντα που ασκούν. «Άρθρο 2 Εκθέσεις Αξιολόγησης Ο τύπος και το περιεχόμενο των εισηγήσεων και των εκθέσεων αξιολόγησης καθορίζεται στα υποδείγματα Α΄, Β΄ και Γ΄, τα οποία προσαρτώνται στο παρόν Διάταγμα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του. Οι εισηγήσεις και οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα αυτά και όσα ειδικότερα ορίζονται στα επόμενα άρθρα.» 8 'Αρθρο 3 'Εντυπα Εκθέσεων Αξιολόγησης 1.Οι εκθέσεις Αξιολόγησης των προισταμένων διευθύνσεων, τμημάτων και γραφείων ή ενδιαμέσου ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, συντάσσονται στο εξασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Α'. 2. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των λοιπών υπαλλήλων κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) συντάσσονται στο εξασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Β'. 3.Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) συντάσσονται στο πεντασέλιδο έντυπο υπόδειγμα με στοιχείο Γ' «4.Όπου στα έντυπα αξιολόγησης αναφέρεται Α΄ αξιολογητής, νοείται εφεξής ο αξιολογητής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14». 9 'Αρθρο 4 Έντυπο αξιολόγησης προισταμένων οργανικών μονάδων 1. Στην πρώτη σελίδα του υποδείγματος με στοιχείο Α' περιλαμβάνονται : α) Τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης). β) Οι τίτλοι σπουδών και η τυχόν μετεκπαίδευση-επιμόρφωση του αξιολογούμενου. 8 Το άρθρο 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 9 2 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 γ) Η συνοπτική περιγραφή του έργου που επιτελέσθηκε από τον αξιολογούμενο καθώς και οι μελέτες άρθρα, προτάσεις και σχετικές με αυτό βραβεύσεις του υπαλλήλου. 2. Στο πρώτο τμήμα της δεύτερης σελίδας περιλαμβάνονται οι τυχόν δυσχέρειες και τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο αξιολογούμενος στην εκτέλεση του έργου του κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης. 3. Η πρώτη σελίδα καθώς και το πρώτο τμήμα της δεύτερης σελίδας συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υπογράφεται από αυτόν. 4. Στο δεύτερο τμήμα της δεύτερης σελίδας καθώς και στην τρίτη και τέταρτη σελίδα του υποδείγματος περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και καταχωρίζεται η βαθμολογία όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. 5.Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι δέκα έξι (16) και κατατάσσονται σε πέντε διακεκριμένες ομάδες που είναι: 1. Γνώση του αντικειμένου. 2. Διοικητικές ικανότητες. 3. Ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. 4. Υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. 5. Αποτελεσματικότητα. 6. Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί μέρους κριτήρια, ως ακολούθως : 1. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. Επαγγελματική επάρκεια (θεωρητική κατάρτιση, ειδικές γνώσεις και εμπειρία). 2. Ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. 3. Σφαιρική γνώση του αντικειμένου του φορέα (Υπουργείου, αυτοτελούς δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.). 2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 4. Ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει, και ελέγχει τις εργασίες της μονάδας του. 5.Ικανότητα να επικοινωνεί, καθοδηγεί, ενημερώνει, παρακινεί τους υπαλλήλους και αναπτύσσει τις επαγγελματικές τους δυνατότητες. 6. Ικανότητα αντικειμενικής αξιολόγησης. 7. Ικανότητα δημιουργίας πνεύματος ομάδος. 8. Ικανότητα λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων και αντιμετώπισης προβλημάτων (και σε έκτακτα περιστατικά). 3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 9. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία. 10. Πρωτοβουλία - Καινοτομίες, εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, άρθρων ή προτάσεων και βράβευση τέτοιων εργασιών. 11. Ανάληψη ευθυνών. 3 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 4. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 12. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού. 13. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 14. Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων. 15. Ποιότητα και ποσότητα εργασίας. 16. Εξοικονόμηση πόρων (όχι μόνο οικονομικών, αλλά και εργασίας, χρόνου, υλικών μέσων κλπ.). Στο υπ. αριθμ. 12 κριτήριο της παραγράφου αυτής αξιολογούνται μόνο οι υπάλληλοι που λόγω των αρμοδιοτήτων τους έρχονται σε επικοινωνία με το κοινό. 7. Στην πέμπτη σελίδα του υποδείγματος αναγράφονται από τον «πρώτο»10 αξιολογητή : α) Οι τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις που έχει επιδείξει ο αξιολογούμενος κατά τη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται η έκθεση αξιολόγησης καθώς και η κρίση της ειδικής επιτροπής αξιολόγησης σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 9 και τίθεται η υπογραφή του προέδρου αυτής. β) Τα μέτρα τα οποία κατά την κρίση του αξιολογητή, πρέπει να ληφθούν ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του υπαλλήλου. 8. Στην έκτη σελίδα του υποδείγματος : α) Αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία έγινε συνέντευξη μεταξύ αξιολογουμένου και αξιολογητή και τίθενται οι υπογραφές αυτών, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 10. «β) Αναγράφεται η βαθμολογία του δεύτερου αξιολογητή καθώς και οι τυχόν παρατηρήσεις αυτού ως προς τον αξιολογούμενο υπάλληλο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 8.»11 γ) Συμπληρώνεται η στήλη της αυτοαξιολόγησης στην οποία προβαίνει ο αξιολογούμενος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 11. «δ) Συμπληρώνονται από την υπηρεσία οι στήλες 2, 3 που περιλαμβάνουν την οριστική βαθμολογία. Η οριστική βαθμολογία προκύπτει αφού ληφθούν υπόψη και τα αποτελέσματα της κρίσης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για τυχόν ενστάσεις. Επίσης, συμπληρώνεται από την υπηρεσία η στήλη 4 «Συμπληρωματική βαθμολογία για εξαιρετικές επιδόσεις»12 Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη καταργήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 10 Η περίπτωση β της παραγράφου 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 11 Η περίπτωση δ της παραγράφου 8 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 12 4 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 «ε)Επίσης, συμπληρώνεται από την υπηρεσία το μέρος του εντύπου με τίτλο «Αποτελέσματα τυχόν ένστασης». Ο υπολογισμός του μέσου όρου της βαθμολογίας γίνεται κατά προσέγγιση εκατοστού.» 13 «στ)Στο τέλος της τελευταίας σελίδας του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης τίθεται η υπογραφή του Αξιολογητή και τα στοιχεία του.» 14 'Αρθρο 5 Έντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων οι διατάξεις του άρθρου 4 εφαρμόζονται και για το υπόδειγμα με στοιχείο Β που αναφέρεται στους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ οι οποίοι δεν προίστανται διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων ή άλλων αντιστοίχου επιπέδου υπηρεσιακών μονάδων. 2.Τα κριτήρια αξιολόγησης που είναι δέκα (10) των κατά την προηγούμενη παράγραφο, υπαλλήλων κατατάσσονται σε τέσσερις διακεκριμένες ομάδες κριτηρίων, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 4 του παρόντος Π.Δ./τος, με εξαίρεση την ομάδα κριτηρίων με τίτλο "Διοικητικές ικανότητες". 3. Η κατά την παρ. 5 του άρθρου 4 ομάδα κριτηρίων με τίτλο "Αποτελεσματικότητα" αναλύεται προκειμένου για υπαλλήλους του άρθρου αυτού, στην ποιότητα και ποσότητα της εργασίας και στην ικανότητα να προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει τις εργασίες του. 'Αρθρο 6 'Εντυπο αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγορίας ΥΕ 1. Στην πρώτη σελίδα του υποδείγματος με στοιχείο Γ' περιλαμβάνονται : α) Τα στοιχεία του αξιολογούμενου (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία, κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης). β) Η συνοπτική περιγραφή του έργου των υπαλλήλων. Η σελίδα αυτή συμπληρώνεται από τον αξιολογούμενο και υπογράφεται από αυτόν. 2. Στη δεύτερη και την τρίτη σελίδα του υποδείγματος περιλαμβάνονται τα κριτήρια αξιολόγησης των υπαλλήλων και καταχωρίζεται η βαθμολογία όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 8. 3. Τα κριτήρια αξιολόγησης κατατάσσονται σε τρείς διακεκριμμένες ομάδες που είναι: 1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4. Κάθε ομάδα κριτηρίων αναλύεται σε επί μέρους κριτήρια που στο σύνολό τους είναι επτά (7) ως ακολούθως : 1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 1. Ενδιαφέρον και αφοσίωση στην εργασία. Η περίπτωση ε της παραγράφου 8 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4.α του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 13 Η περίπτωση στ της παραγράφου 8 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4.β του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 14 5 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 2. Πρωτοβουλία - Καινοτομίες. 3. Ανάληψη ευθυνών. 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 4. Συμπεριφορά προς πολίτες. Εξυπηρέτηση κοινού. 5. Επικοινωνία και συνεργασία με συναδέλφους και άλλες υπηρεσίες. 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 6. Ποσότητα εργασίας 7. Ποιότητα εργασίας 5. Για την τέταρτη και πέμπτη σελίδα του υποδείγματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 4. «Άρθρο 715 Ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα βαθμολόγησης 1.Τα ανώτατα ποσοστά υπαλλήλων που είναι δυνατόν να βαθμολογούνται με την κλίμακα βαθμών του άρθρου 8 καθορίζονται ως εξής: α. Με τους βαθμούς 9 έως 10 βαθμολογείται ποσοστό έως και 25 % των υπαλλήλων. β. Με τους βαθμούς 7 έως 8 βαθμολογείται ποσοστό έως και 60% των υπαλλήλων. γ. Με τους βαθμούς 1 έως 6 βαθμολογείται ποσοστό 15% των υπαλλήλων. 2.Στις περιπτώσεις που από την εφαρμογή των ανωτέρω ποσοστών προκύπτει κλάσμα μισής μονάδας και άνω λογίζεται ως ακέραιη μονάδα. 3.Όπου κατά τη βαθμολόγηση δεν εξαντληθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο κατά κλίμακα ποσοστό, το υπολειπόμενο μέρος που δεν χρησιμοποιήθηκε, προσαυξάνει το ποσοστό της αμέσως κατώτερης κλίμακας βαθμολόγησης. 4.Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπολογίζονται επί του συνόλου των υπαλλήλων που υπηρετούν στην ίδια Γενική Διεύθυνση. 5.Ο επιμερισμός των ποσοστών ανά κλίμακα βαθμολόγησης σε κάθε Γενική Διεύθυνση γίνεται με απόφαση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο σύνολο των υποκείμενων οργανικών μονάδων μέχρι και επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας. Για τον επιμερισμό αυτόν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, ιδίως: α. η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα των μονάδων, β. οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων σε σχέση με τις προτεραιότητες της ασκούμενης πολιτικής, ΔΙΔΑΔ/Φ.32.10/559/15261/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.(ΑΔΑ:7ΚΣ6Χ-Χ6Ξ)ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 15 6 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 γ. η κατανομή των υπαλλήλων ανά οργανική μονάδα. 16 6.Η απόφαση της παραγράφου 5 εκδίδεται αποκλειστικά εντός του Ιανουαρίου κάθε έτους και αποστέλλεται στους Προϊσταμένους Διεύθυνσης πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης. Η μη τήρηση των ποσοστών αυτών από τους αξιολογητές συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα και ελέγχεται με ευθύνη του αρμόδιου οργάνου έκδοσης της σχετικής απόφασης. 7.Για την αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων και Διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων, το ανώτατο ποσοστό βαθμολόγησης με τους βαθμούς 9 ή 10 ανέρχεται σε ποσοστό έως και 70%, το οποίο υπολογίζεται επί του συνόλου των προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης. 8. «Τα ποσοστά της παράγραφο 1 και 7 του παρόντος»17 άρθρου ισχύουν και για την αξιολόγηση των υπηρετούντων σε γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, στους Γενικούς ή Ειδικούς Γραμματείς, στα μονομελή όργανα Διοίκησης, καθώς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, τον Υφυπουργό, τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα και το μονομελές όργανο Διοίκησης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι αντίστοιχα ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου, όπου προβλέπεται, και όταν δεν υπάρχει, ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός, ο Γενικός / Ειδικός Γραμματέας ή το μονομελές όργανο Διοίκησης. 9.Στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται στον φορέα οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού είναι ο Γενικός ή Ει−δικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο Διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης του φορέα.» 18 «10. Σε περίπτωση που το αρμόδιο όργανο για την έκδοση της απόφασης επιμερισμού, δεν άσκησε τα καθήκοντά του στην αντίστοιχη θέση κατά το έτος αξιολόγησης, η απόφαση επιμερισμού εκδίδεται από το όργανο που υπηρετεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης κατόπιν πρότασης των προϊσταμένων, οι οποίοι κατά το έτος αξιολόγησης ενεργούν ως αξιολογητές.»19 'Αρθρο 8 Κλίμακα βαθμολόγησης κριτηρίων - Αιτιολογία 1. Κάθε επί μέρους κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται από τον «πρώτο» 20 αξιολογητή με έναν ακέραιο ή δεκαδικό κατά προσέγγιση δεκάτου βαθμού, που κατά την αντικειμενική κρίση N.4250/2014, ΦΕΚ-74/A/27.3.2014 άρθρο 32 παρ.1:. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπωςτροποποιείται με τα άρθρα 20 έως 31 του παρόντος νόμου, εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενόςμηνός από τη δημοσίευση του παρόντος 16 Η παραπάνω μέσα σε «» φράση αντικαταστάθηκε με την παρ.4 του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ149/Α/15.7.2014 17 18 19 Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Η παρ. 10 προστέθηκε στο άρθρο 7 με την παρ. 1 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ-160/Α/8.8.2014 Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη καταργήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 20 7 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 αρμόζει στο αντίστοιχο κριτήριο για τον αξιολογούμενο. Η κλίμακα των βαθμών ορίζεται από το 1 έως το 10 με ανώτατο βαθμό τον αριθμό 10 και κατώτατο αριθμό 1. «2. Ο δεύτερος αξιολογητής βαθμολογεί τον υπάλληλο στις ομάδες κριτηρίων της παρ. 5 του άρθρου 4 και όχι σε κάθε κριτήριο χωριστά.» 21 3. Με τους βαθμούς 9 ή 10 βαθμολογούνται όσοι υπάλληλοι είναι πάντοτε έτοιμοι να αντιμετωπίζουν απόλυτα, με ταχύτητα και ευστοχία, κάθε υπηρεσιακό ζήτημα, χωρίς τη βοήθεια ή διόρθωση ανωτέρου τους. 4. Με τους βαθμούς 7 ή 8 βαθμολογούνται οι πολύ καλοί υπάλληλοι οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της υπηρεσίας τους, και περιστασιακά μόνο χρειάζονται ελάχιστη βοήθεια. 5.Με τους βαθμούς 5 ή 6 βαθμολογούνται οι καλοί υπάλληλοι που επιδιώκουν σταθερά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της υπηρεσίας αλλά κατά κανόνα χρειάζονται βοήθεια. 6. Με τους βαθμούς 3 ή 4 βαθμολογούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι αποδίδουν κάτω του συνηθισμένου μέτρου. 7. Με τους βαθμούς 1 ή 2 βαθμολογούνται οι εντελώς ακατάλληλοι για την υπηρεσία υπάλληλοι. «8. Εφόσον ο αξιολογητής βαθμολογεί ένα ή περισσότερα κριτήρια αξιολόγησης με βαθμό 9 έως 10 ή με βαθμό 1 έως 6, απαιτείται η παράθεση από αυτόν ειδικής αιτιολογίας της βαθμολογίας αυτής για τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης. Η ειδική αιτιολογία γίνεται με παράθεση πραγματικών στοιχείων και όχι αξιολογικών χαρακτηρισμών.» 22 9.Η κατά την προηγούμενη παράγραφο ειδική αιτιολογία πρέπει να τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα. «10. Στο μέρος Η' με στοιχείο α' με τίτλο "Παρατηρήσεις Β' αξιολογητή" της τελευταίας σελίδας των εντύπων Α, Β και Γ ο δεύτερος αξιολογητής μπορεί να διατυπώνει τις παρατηρήσεις του ως προς την απόδοση του αξιολογούμενου με την παράθεση οποιωνδήποτε κατά την κρίση του στοιχείων που είναι ικανά να θεμελιώσουν τη βαθμολογία του. 11. Κάθε αξιολογητής κατά τη βαθμολογία των κριτηρίων αξιολόγησης των υπαλλήλων, οφείλει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην κατά την παρ. 2 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης ως προς το ανώτατο και κατώτατο ποσοστό υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος άρθρου.» 23 'Αρθρο 9 Εξαιρετικές επιδόσεις Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 καταργήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 21 22 Η παράγραφος 8 του άρθρου 8 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 καταργήθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 23 8 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 1.Σε περίπτωση κατά την οποία ο «πρώτος» 24 αξιολογητής κρίνει ότι ο αξιολογούμενος έχει επιδείξει, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή την εν γένει συμβολή στο έργο της υπηρεσίας εξαιρετικές επιδόσεις αναγράφει αυτό στο προς τούτο ειδικό μέρος της έκθεσης αξιολόγησης, (μέρος Ε') με την υποχρέωση να παραθέσει αποκλειστικά και μόνο πραγματικά στοιχεία και γεγονότα που τεκμηριώνουν τις επιδόσεις αυτές. 2. Ως εξαιρετικές επιδόσεις για την εφαρμογή του άρθρου αυτού νοείται η προσφορά έργου από τον αξιολογούμενο το οποίο είναι πέρα της κατά την κοινή πείρα και λογική άριστης επίδοσης από το οποίο προέκυψε πρόδηλο όφελος για την υπηρεσία, για την αποτελεσματικότερη δράση της υπηρεσίας του είτε επειδή καθ' υπέρβαση των υποχρεώσεών του προσέφερε με δική του πρωτοβουλία υπηρεσίες που κατά λογική πείρα και αντίληψη τον διακρίνουν προδήλως από τους λοιπούς συναδέλφους του. 3. Οι τυχόν εξαιρετικές επιδόσεις πρέπει να αναφέρονται σε δραστηριότητες που συνδέονται με μία ή περισσότερες από τις ομάδες κριτηρίων, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 4. «4.'Οπου παρατίθενται εξαιρετικές επιδόσεις από τον πρώτο αξιολογητή, ο δεύτερος αξιολογητής έχει υποχρέωση να διατυπώσει τη γνώμη του επί της βασιμότητας αυτών στο μέρος Η "Παρατηρήσεις Β Αξιολογητή".»25 5.Ο τελικός χαρακτηρισμός των κατά τις προηγούμενες παραγράφους επιδόσεων ως εξαιρετικών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης «της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 1943/91.»26 6. Η Επιτροπή αυτή εφόσον αποφασίσει ότι τα παρατιθέμενα πραγματικά στοιχεία και γεγονότα, όλα ή μέρος αυτών αποτελούν αυτοτελώς θεωρούμενα εξαιρετικές επιδόσεις, βαθμολογεί με το βαθμό 10 μία ή περισσότερες από τις ομάδες κριτηρίων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 ανάλογα με το ποιές από αυτές συνδέονται με το περιεχόμενο των εξαιρετικών επιδόσεων του αξιολογουμένου. 7.Σε περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει αρνητικά, δεν θέτει βαθμό σε καμμιά από τις ανωτέρω ομάδες κριτηρίων. 'Αρθρο 10 Συνέντευξη 1. Εφόσον κατά την κρίση του πρώτου 27 αξιολογητή, απαιτείται για την αποτελεσματικότερη αξιολόγηση του υπαλλήλου, να πραγματοποιηθεί συνέντευξη μαζί του, ο αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οικείας οργανικής μονάδας καθώς και τρόπους βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 24 Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 25 Οι παραπάνω μέσα σε « » φράση καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 26 27 Καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 9 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 2.Την πραγματοποίηση συνέντευξης μπορεί να ζητήσει και ο αξιολογούμενος, οπότε η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για τον πρώτο 28 αξιολογητή. 3.Σε κάθε περίπτωση η συνέντευξη πραγματοποιείται πριν από τη σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης. 4. Η ημερομηνία της συνέντευξης καθώς και οι υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο του εντύπου όταν αυτό υποβάλλεται. «5.Σε περίπτωση αξιολόγησης του υπάλληλου με μέσο όρο βαθμολογίας της έκθεσης 6 και κάτω, συμπληρώνονται υποχρεωτικά από τον αξιολογητή στο έντυπο αξιολόγησης τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου. Τόσο στην περίπτωση αυτή αλλά και σε κάθε περίπτωση συμπλήρωσης μέτρων βελτίωσης, ο αξιολογητής, μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, καλεί τον αξιολογούμενο για την αναλυτική παρουσίαση σε αυτόν των προτεινόμενων μέτρων βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Μετά το πέρας της διαδικασίας του προηγούμενου εδαφίου τίθενται στον οικείο χώρο του εντύπου της έκθεσης η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνέντευξης και οι υπογραφές του αξιολογούμενου και του αξιολογητή.»29 «6. Τα μέτρα βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου συνίστανται ενδεικτικά στα εξής: α) Συμμετοχή σε συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ/ΙΝΕΠ ή άλλου πιστοποιημένου φορέα επιμόρφωσης. β) Επιμόρφωση σε άλλο αντικείμενο μέσα από τις δημόσιες δομές δια βίου μάθησης. γ) Ανάπτυξη ορισμένης δεξιότητας. δ) Βελτίωση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, που άπτονται της εργασίας, της συμπεριφοράς κ.ο.κ.. ε) Εκούσια μετακίνηση εντός της υπηρεσίας.» 30 'Αρθρο 11 Αυτοαξιολόγηση 1.Κάθε αξιολογούμενος προβαίνει σε αυτοαξιολόγηση των ουσιαστικών του προσόντων βαθμολογώντας τις κατά τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 4 ομάδες κριτηρίων με κλίμακα βαθμών από 1 έως 10 στην στήλη "Αυτοαξιολόγηση" του "Πίνακα Αξιολόγησης" «στο μέρος Η΄ των εντύπων Α΄ και Β΄ και στο μέρος Ζ΄ του εντύπου Γ΄».31 2. Η βαθμολογία που δίνει ο ίδιος ο αξιολογητής στα ουσιαστικά προσόντα κατ' ουδένα τρόπο επηρεάζει τη βαθμολογία «που δίνει οι αξιολογητής» 32 σ' αυτόν ούτε επιφέρει, οποιοδήποτε άλλο έννομο αποτέλεσμα. Αποσκοπεί απλώς στο να γνωρίζει ο αξιολογητής την εικόνα που ο 28 29 Καταργήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Στο άρθρο 10 προστέθηκε παράγραφος 5 με το άρθρο 22 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 30 Η παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 10 με την παρ. 2 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ-160/Α/8.8.2014 31 Οι παραπάνω μέσα σε λέξεις αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 32 Οι παραπάνω μέσα σε λέξεις αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 10 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 ίδιος ο αξιολογούμενος έχει για τον εαυτό του. Μπορεί επίσης ο «πρώτος»33 αξιολογητής να εκτιμήσει, με βάση την αυτοαξιολόγηση την ανάγκη να καλέσει σε συνέντευξη τον αξιολογούμενο. 'Αρθρο 12 Στόχοι 1.Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας κάθε οργανικής μονάδας κάθε προιστάμενος θέτει εγγράφως στόχους για την μονάδα της οποίας προίσταται. Οι τιθέμενοι στόχοι πρέπει να συνδέονται με τις αρμοδιότητες της οικείας οργανικής μονάδας. 2.Τον μήνα Νοέμβριο κάθε έτους κάθε Γενικός Διευθυντής ενημερώνει τους προιστάμενους των διευθύνσεων που υπάγονται σ' αυτόν για την κατά την παρ. 1 θέση στόχων για την οργανική μονάδα της οποίας προίστανται μέσα στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού των δραστηριοτήτων του οικείου φορέα, ή στα πλαίσια της αποστολής αυτού. Κάθε προιστάμενος διεύθυνσης εισηγείται εγγράφως στον οικείο Γενικό Διευθυντή τους στόχους της οργανικής μονάδας του, για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Οι στόχοι αυτοί συζητούνται μεταξύ του Γενικού Διευθυντή και του οικείου προισταμένου διεύθυνσης και οριστικοποιούνται από αυτούς το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου. 3. Οι κατά την προηγούμενο παράγραφο οριστικοποιούμενοι στόχοι αναγράφονται κατά σειρά προτεραιότητας, με χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους σε ειδικό έντυπο υπόδειγμα το οποίο υπογράφεται από τον Γενικό Διευθυντή και τον οικείο προιστάμενο διεύθυνσης. 4. Μετά την οριστικοποίηση των στόχων της οικείας Διεύθυνσης, ο προιστάμενος αυτής ενημερώνει τους προιστάμενους των Τμημάτων που υπάγονται σ' αυτόν για τη θέση ειδικών στόχων για τις οργανικές μονάδες των οποίων προίστανται μέσα στα πλαίσια των στόχων που έχουν οριστικοποιηθεί για την οικεία διεύθυνση. Κάθε προιστάμενος τμήματος ακολούθως εισηγείται εγγράφως στον οικείο προιστάμενο διεύθυνσης τους ειδικούς στόχους της οργανικής μονάδας του, για το επόμενο ημερολογιακό έτος οι οποίοι συζητούνται μεταξύ τους, οριστικοποιούνται από αυτούς το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου με ανάλογη εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και για ειδικότερους στόχους που μπορεί να τεθούν περαιτέρω από τον προιστάμενο τμήματος και τους προισταμένους γραφείων που υπάγονται σ' αυτόν. 5. Για τη θέση στόχων χρησιμοποιείται το έντυπο με στοιχείο Ε. 6. Στο έντυπο αυτό περιλαμβάνονται : α) Οι στόχοι κατά σειρά προτεραιότητας. β) Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής (επίτευξής) τους. γ) Ο βαθμός κατά τον οποίο επιτεύχθηκαν. δ) Αιτιολογία για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν αποκλίσεις από την επίτευξη των στόχων και ε) Η ημερομηνία και οι υπογραφές των οικείων προισταμένων. Η παραπάνω μέσα σε « » λέξη καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 33 11 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 7. Η βαθμολογία 9 ή 10 στο κριτήριο "Ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων" δίνεται μόνον εφόσον οι στόχοι είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος και ανάλογα με το βαθμό επίτευξης των στόχων. 'Αρθρο 13 'Ελεγχος των τυπικών στοιχείων και ειδικής αιτιολογίας στις εκθέσεις αξιολόγησης 1.Οι υπηρεσίες διοικητικού ή προσωπικού των Υπουργείων των αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ. καθίστανται υπεύθυνες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Π.Δ./τος. 2.Προς τούτο οι προιστάμενοι των υπηρεσιών διοικητικού ή προσωπικού ορίζουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από τους υπηρετούντες στις μονάδες αυτές ως υπευθύνους για την τήρηση των οριζομένων από το παρόν Π.Δ./γμα ως προς τα εξής μόνο σημεία : α) ως προς τη συμπλήρωση, τόσο από τον αξιολογούμενο όσο και από τον αξιολογητή των απαραίτητων κατά το παρόν Π.Δ./γμα στοιχείων και β)ως προς το εάν στον οικείο χώρο της έκθεσης αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία αναγράφονται κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 8 συγκεκριμένα πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα και όχι αξιολογικές κρίσεις ή χαρακτηρισμοί. «γ)ως προς την έγκαιρη παράδοση ενυπογράφως στην αρχή κάθε έτους των εντύπων αξιολόγησης στους αξιολογούμενους και ακολούθως τη διαβίβαση ενυπογράφως της συμπληρωμένης Έκθεσης από τον αξιολογούμενο στον Εισηγητή, την παραλαβή των εισηγήσεων και την παράδοσή τους ενυπογράφως στους αξιολογητές, εξετάζοντας κάθε φορά την τήρηση των προθεσμιών, δ) ως προς την υλοποίηση των προτεινόμενων από τον αξιολογητή μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του αξιολογούμενου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 10».34 3.Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ως προς τα προαναφερθέντα στοιχεία η έκθεση αξιολόγησης επιστρέφεται από τον προιστάμενο της υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού για σχετική συμπλήρωση ή διόρθωση. «4. Μετά τον κατά τις προηγούμενες παραγράφους προκαταρκτικό έλεγχο των εκθέσεων αξιολόγησης, όλες οι εκθέσεις που διαλαμβάνουν ειδική αιτιολογία για βαθμολογία 9 ή 10 κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 8 εισάγονται υποχρεωτικά στην κατά το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 1943/91 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης προκειμένου η Επιτροπή αυτή να κρίνει εάν η παρατιθέμενη αιτιολογία θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα και σε καταφατική περίπτωση, κατά πόσον τα περιγραφόμενα πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εκτιμά ότι η παρατιθέμενη ειδική αιτιολογία δεν θεμελιώνεται σε πραγματικά στοιχεία ή γεγονότα, αλλά σε αξιολογικές κρίσεις και χαρακτηρισμούς ή ότι τα παρατιθέμενα στοιχεία ή γεγονότα αυτά καθεαυατά εκτιμώμενα δεν δικαιολογούν τη βαθμολογία 9 ή 10 δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και η βασιζόμενη σ' αυτά βαθμολογία 9 ή 10. 6. Στη περίπτωση αυτή θεωρείται ότι το οικείο κριτήριο έχει βαθμολογηθεί με βαθμό 8. Η βαθμολογία αυτή καταχωρίζεται κατά κριτήριο σε ειδικό χώρο με στοιχείο 1 "Αποτέλεσμα κρίσης ειδικής επιτροπής αξιολόγησης για την ειδική αιτιολογία" στην σελίδα 6 των 34 Οι περιπτώσεις γ και δ προστέθηκαν στην παράγραφο 2 με το άρθρο 23 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 12 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 εντύπων Α και Β, στη σελίδα 5 του εντύπου Γ και στη σελίδα 2 του εντύπου Δ στον ειδικό προς τούτο χώρο με στοιχείο Δ.»35 «Άρθρο 14 Αξιολογητές 1.Την αξιολόγηση ενεργεί αυτοτελώς ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης οργανικής μονάδας εκείνης που υπηρετεί ο αξιολογούμενος, όταν υπάρχει, κατόπιν γραπτής και τεκμηριωμένης εισήγησης του άμεσου προϊσταμένου του, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται υπερκείμενη οργανική μονάδα, ο υπάλληλος αξιολογείται από τον άμεσο προϊστάμενό του χωρίς να απαιτείται εισήγηση. 2.Ως προϊστάμενοι νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή στρατιωτικοί, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση βάσει ειδικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους. 3.Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, μετά από γραπτή και τεκμηριωμένη εισήγηση από τον άμεσο προϊστάμενό του. 4.Αξιολογητής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης είναι ο προϊστάμενος της οικείας υπερκείμενης οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης. 5.Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή N.Π.Δ.Δ., το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας σε αυτούς και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς. 6.Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων που υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον Διευθυντή του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, τότε οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τον Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό. 7.Οι εκθέσεις αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, καθώς και η έκθεση αξιολόγησης του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού συντάσσονται από τον οικείο Υπουργό ή Υφυπουργό. 8.Για τους αποσπασμένους υπαλλήλους συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης από τους προϊσταμένους των υπηρεσιών, στις οποίες είναι αποσπασμένοι. 9.Ειδικά, για το πολιτικό διδακτικό και βοηθητικό επιστημονικό προσωπικό των σχολών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Αιγαίου που υπάγεται στον Ν.4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 άρθρο 31 παρ. 12:Η παρ. 4 του άρθρου 128 του π.δ. 611/1977, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 1943/1991, καθώς και οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 13 του π.δ. 318/1992 καταργούνται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. 35 13 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 Υπαλληλικό Κώδικα (ν.3528/2007), ως προϊστάμενος αξιολογητής νοείται ο προϊστάμενος της οικείας σχολής.».36 'Αρθρο 15 Επιθεωρητές 1.Οι Επιθεωρητές αξιολογούν στο ειδικό έντυπο του άρθρου 7 τους υπαλλήλους της υπηρεσίας την οποία επιθεώρησαν εφόσον δεν ανήκουν στον ίδιο με τους αξιολογούμενους κλάδο. 2.Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ που δεν είναι προιστάμενοι δεν βαθμολογείται το κριτήριο της διοικητικής ικανότητας. 3.Για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ δεν συντάσσεται έντυπο αξιολόγησης από επιθεωρητή. 37 'Αρθρο 16 Αξιολόγηση προισταμένων διευθύνσεων αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων που δεν υπάγονται σε Γενική Διεύθυνση 1. Ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας και προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή ν.π.δ.δ. το μονομελές όργανο διοίκησης, συντάσσουν τις εκθέσεις αξιολόγησης των προισταμένων διευθύνσεων αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων που οργανωτικά υπάγονται απ' ευθείας σ' αυτούς. 38 'Αρθρο 17 Αμεροληψία αξιολόγησης 1. Ο αξιολογητής βαθμολογεί αντικειμενικά, εκθέτοντας με ευσεινειδησία και αίσθημα ευθύνης τη δίκαιη γνώμη του για τον υπάλληλο. 2. Η βαθμολογία του αξιολογητή πρέπει να απορρέει από γεγονότα αντικειμενικώς ακριβή και όχι από απλές υπόνοιες ανεύθυνες εισηγήσεις, σχόλια ή πληροφορίες ούτε μεμονωμένα και τυχαία περιστατικά. «Άρθρο 18 Χρόνος σύνταξης των εκθέσεων αξιολόγησης 1.Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές αποκλειστικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και το αργότερο έως την 31η Μαρτίου για τους υπαλλήλους όλων των κατηγοριών, κατόπιν έκδοσης της απόφασης τον Ιανουάριο κάθε έτους από το αρμόδιο όργανο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η συμπλήρωση του εντύπου είναι υποχρεωτική για τον αξιολογούμενο και πρέπει να γίνεται το αργότερο μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Κάθε εισηγητής υποχρεούται να καταθέτει την εισήγησή του στον αρμόδιο αξιολογητή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε 36 37 Το άρθρο 14 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Το άρθρο 15 καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ74/Α/26.3.2014 38 14 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 ημερών από τη συμπλήρωσή της από τον αξιολογούμενο και το αργότερο έως τέλος Φεβρουαρίου. Κάθε αξιολογητής υποχρεούται να συντάσσει εκθέσεις αξιολόγησης για όλους τους υπαλλήλους αρμοδιότητάς του, εφόσον προΐστατο αυτών κατά το προηγούμενο έτος για πέντε τουλάχιστον μήνες, ανεξάρτητα αν είχε τοποθετηθεί με έκδοση σχετικής απόφασης ή όχι, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των εκθέσεων υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία. 2.Οι προθεσμίες και υποχρεώσεις της παραγράφου 1 ισχύουν και για τους αξιολογητές που απέβαλαν την ιδιότητά τους αυτή πριν από την 31η Μαρτίου λόγω τοποθέτησης, μετάθεσης, μετακίνησης, απόσπασης, μετάταξης ή διορισμού σε άλλη υπηρεσία. Με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού ενημερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή. 3.Στην περίπτωση που ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για πέντε τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας προσωπικού, πριν από την παράδοση των καθηκόντων. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός, Υφυπουργός, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού μπορούν να συντάσσουν έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και σε περίπτωση που αποχωρήσουν από τη θέση τους, μπορούν να συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης μέσα σε δύο τουλάχιστον μήνες από την αποχώρησή τους. Για τις ανωτέρω περιπτώσεις όσον αφορά στον επιμερισμό των ποσοστών εκδίδεται απόφαση επιμερισμού ποσοστών από το αρμόδιο όργανο προ της λύσης της υπαλληλικής σχέσης των αξιολογητών. 4.Σε περίπτωση κένωσης θέσης προϊσταμένου που ενεργεί ως αξιολογητής, εκτός της περίπτωσης παραίτησης, συμπλήρωσης ορίου ηλικίας ή τριακονταπενταετίας, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται κατ’ εξαίρεση από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογούμενου είτε από τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή το μονομελές όργανο διοίκησης και, αν δεν υπάρχει, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης, προκειμένου για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης. Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται εισήγηση. 5.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, σε καμιά περίπτωση δεν συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε μηνών.» 39 «6. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας η αυτοαξιολόγηση των υπαλλήλων, η περαιτέρω διαδικασία, της εισήγησης και αξιολόγησης των υπαλλήλων, δεν αναστέλλεται. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία των αξιολογούμενων (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, κατηγορία και κλάδος, βαθμός και τίτλος θέσης), καθώς και η περίοδος αξιολόγησης συμπληρώνονται επί του εντύπου αξιολόγησης από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού».40 «Άρθρο 19 Δικαίωμα Ένστασης 1.Με εξαίρεση τους προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης Υπουργείων και φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, καθώς και το 39 Το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 40 Η παρ. 6 προστέθηκε στο άρθρο 18 με την παρ. 3 του άρθρου 250 του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ-160/Α/8.8.2014 15 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 προσωπικό που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών ή Ειδικών Γραμματέων, ο αξιολογούμενος υπάλληλος δύναται να ασκήσει ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ένσταση μεροληψίας ή αποδεδειγμένης πλάνης περί τα πράγματα του Αξιολογητή, σε περίπτωση που ο μέσος όρος βαθμολογίας της Έκθεσης Αξιολόγησης είναι 6 και κάτω. 2.Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς του, καθώς και τα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν την ανακρίβεια των επικαλούμενων από τον Αξιολογητή γεγονότων. 3.Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα εργάσιμων ημερών από την κατά το άρθρο 21 γνωστοποίηση της έκθεσης στον υπάλληλο.» 41 Άρθρο 20 Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων 1. Στο κείμενο της έκθεσης αξιολόγησης απαγορεύονται οι διαγραφές, παρεγγραφές, ξυσίματα και γενικά διορθώσεις υπογραμμίσεις ή επισημειώσεις. Κάθε διόρθωση ή προσθήκη κατά την σύνταξη της έκθεσης αξιολόγησης γίνεται με παραπομπή στο περιθώριο και βεβαιώνεται με την υπογραφή του προσώπου που τη συντάσσει. 2. Σε κάθε υπηρεσία οι εκθέσεις πρωτοκολλούνται. Μετά την πρωτοκόλλησή τους αποτελούν δημόσια έγγραφα και απαγορεύεται κάθε μεταβολή τους που μπορεί να μεταβάλλει το περιεχόμενό τους προς όφελος ή σε βάρος του υπαλλήλου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου. 3.Αντικατάσταση της έκθεσης αξιολόγησης που έχει υποβληθεί στην υπηρεσία ή τροποποίησή τους απαγορεύεται. «Επιτρέπεται μόνο η τροποποίησή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 και 23.»42 4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται σε ένα αντίτυπο για τους υπαλλήλους των κεντρικών υπηρεσιών και σε δύο αντίτυπα για τους υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών. Το ένα από τα δύο αντίτυπα φυλάσσεται στην οικεία περιφερειακή υπηρεσία. 'Αρθρο 21 Γνωστοποίηση των εκθέσεων «1. Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά, αφού συμπληρωθεί αρμοδίως η τελευταία σελίδα του εντύπου αξιολόγησης από την υπηρεσία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, όπως ισχύει. Η γνωστοποίηση γίνεται με τη φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας προσωπικού και περιλαμβάνει την τελευταία σελίδα έκθεσης.»43 2. Ο υπάλληλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητεί και να λαμβάνει πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του, από την αρμόδια υπηρεσία προσωπικού, θέτοντας επί του 41 Το άρθρο 19 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 31 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 42 43 Η παράγραφος 1 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 16 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 εντύπου της έκθεσης αξιολόγησης την υπογραφή του και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση. 'Αρθρο 22 Διαδικασία ένστασης «1.Η ένσταση κατατίθεται στην υπηρεσία προσωπικού, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος. Αντίγραφο της ένστασης παραδίδεται ή αποστέλλεται με τη φροντίδα της υπηρεσίας προσωπικού στον αξιολογητή, του οποίου η βαθμολόγηση αμφισβητείται από τον υπάλληλο και ο οποίος υποχρεούται σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη του αντιγράφου της ένστασης να παραδώσει ή αποστείλει στην υπηρεσία ειδικό σημείωμα, στο οποίο διατυπώνονται οι απαντήσεις στους ισχυρισμούς του υπαλλήλου. Το ειδικό αυτό σημείωμα μαζί με την ένσταση διαβιβάζονται στην υπηρεσία προσωπικού για την εισαγωγή τους στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. Δεν απαιτείται ειδικό σημείωμα αν στο μεταξύ έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση του προϊσταμένου.» 44 2. Οι προιστάμενοι των υπηρεσιών κατά τη διαβίβαση της ένστασης βεβαιώνουν την ημερομηνία που έλαβε ο υπάλληλος γνώση της έκθεσης αξιολόγησής του, αν τούτο προκύπτει από στοιχεία της υπηρεσίας τους. 3.Αν ο αξιολογητής του οποίου αμφισβητείται με την ένσταση η βαθμολογία, υπηρετεί εκτός της υπηρεσίας του υπαλλήλου που ασκεί την ένσταση η υπηρεσία του υπαλλήλου μπορεί να διαβιβάσει την ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία προσωπικού κοινοποιώντας το έγγραφό της και συναποστέλλοντας ταυτόχρονα και στον οικείο προιστάμενο αντίτυπο της ένστασης με την υπόδειξη να αποστείλει το ειδικό σημείωμά του απευθείας στην υπηρεσία προσωπικού. 4. Σε περίπτωση απουσίας του υπαλλήλου από την υπηρεσία του (λόγω ασθενείας, εκπαιδευτικής άδειας κλπ.) η ένσταση αποστέλλεται και ταχυδρομικά επί αποδείξει. «Άρθρο 23 Εξέταση ενστάσεων 1.Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και δύναται είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης θα πρέπει να έχει αποφανθεί για τις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την εισαγωγή τους σε αυτή. 2.Αν η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης κάνει δεκτή την ένσταση, σημειώνεται από την υπηρεσία η νέα βαθμολογία στον ειδικό χώρο του εντύπου με μνεία του σχετικού πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και αναγράφεται η βαθμολογία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης στην οικεία στήλη.» 45 «Άρθρο 24 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης 44 45 Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 Το άρθρο 23 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 17 Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α' 161 25.09.1992 1.Σε κάθε Υπουργείο, αποκεντρωμένη διοίκηση, περιφέρεια ή αυτοτελή δημόσια υπηρεσία και σε κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, το οποίο έχει δικό του υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστάται Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συγκροτείται κατά περίπτωση με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή του Περιφερειάρχη και αποτελείται από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων του οικείου φορέα, εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και εάν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν ορίζονται μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, Προϊστάμενοι Διευθύνσεων. Τα Ν.Π.Δ.Δ., που δεν έχουν δικό τους υπηρεσιακό συμβούλιο, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα από τον οποίο εποπτεύονται. Γραμματέας της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης ορίζεται υπάλληλος με βαθμό τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου φορέα. 2.Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 19, καθώς και των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.» 46 «3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών, όπως συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4055/2012. Κατ’ εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.»47 'Αρθρο 25 Μεταβατική διάταξη Κατά την πρώτη εφαρμογή του Π.Δ./τος αυτού για τις εκθέσεις αξιολόγησης έτους 1992 δεν θα αξιολογηθούν οι υπάλληλοι στο κριτήριο (14) ικανότητα θέσης και επίτευξης στόχων. Τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού αναθέτουμε στον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 1992 46 Το άρθρο 24 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4250/2014, ΦΕΚ-74/Α/26.3.2014 47 Οι παρ.3 και 4 προστέθηκαν με την παρ.4 του άρθρου 7 του νόμου 4275/2014, ΦΕΚ-149/Α/15.7.2014 18

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις