2/16519/0022/2012

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27-10-2011),όπως τροποποιήθηκε με την 2/31081/0022 /30.4.2012-ΦΕΚ 1399/Β/30.4.2012

ΦΕΚ: 465/B/23012Αριθμ. οικ.2/16519/0022/2012,ΦΕΚ-465/Β/24.02.2012 Αριθμ. οικ.2/16519/0022/2012,ΦΕΚ-465/Β/24.02.2012 Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A'/27-10-2011). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α'/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 2.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του N. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/A/27-10-2011). 3.Την αριθμ. Φ10221/οικ.26816/929/30-11-2011 (ΦΕΚ 2778/ Β'/2-12-2011) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης περί καθορισμού των βαρέων και ανθυγιεινών εργασιών. 4.Την αριθμ. Υ25/6-12-2011 (ΦΕΚ 2792/Β'/8-12-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου. 5.Την αριθμ. 23564/25-11-2011 (ΦΕΚ 2741/Β'/25-11-2011) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 6.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 132.000.000 ευρώ περίπου για το 2012 και 200.000.000 ευρώ περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα έτη, σε βάρος του Κ.Α.Ε. 0225 του κρατικού προϋπολογισμού, του Κ.Α.Ε. 0251 των προϋπολογισμών των Ν.Π.Δ.Δ. και των οικείων κωδικών των Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, αποφασίζουμε: 1.Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού ανά κατηγορία ως εξής: α) Κατηγορία Α' σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ. β) Κατηγορία Β' σε εβδομήντα (70) ευρώ. γ) Κατηγορία Γ' σε τριάντα πέντε (35) ευρώ. 2.Στην κατηγορία Α' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α)Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών. 1 Αριθμ. οικ.2/16519/0022/2012,ΦΕΚ-465/Β/24.02.2012 β) Οι απασχολούμενοι στην Α' Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου. δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων. «στ) Οι πυροτεχνουργοί, ναρκαλιευτές, καμινευτές, λεβητοποιοί, οξυγονοκολλητές, συγκολλητές μετάλλων, αναμεταλλωτές, χύτες μετάλλων, επιμεταλλωτές, ελασματουργοί, σφυροκοπανιστές, υφαλοχρωματιστές, υαλουργοί, χαλκουργοί, σωληνουργοί, δεξαμενιστές, επενδυτές λεβήτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβολής, τεχνίτες αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρώστες δια συσκευών ψεκασμού (πιστολαδόροι), τεχνίτες θερμικών κατεργασιών, επικινικελωτές, σαπωνοποιοί, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο σε συσσωρευτές, οι τεχνίτες κατασκευής αρβυλών και απαρτίων, οι τεχνο− λόγοι μηχανικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων (ΑΦ−ΕΠ), οι τεχνολόγοι μηχανικοί, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ και οι μηχανικοί πλοίων και υποβρυχίων που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και οι τεχνίτες παροχής αερίων νάρκωσης του ΥΠΕΘΑ.» «ζ) Ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, Η/Ν συσκευών, εφαρμοστές, οπλουργοί, λεμβουργοί, λιπαντές −απολιπαντές, μηχανικοί και τεχνίτες αρμάτων – βαρέων οχημάτων − αυτοκινήτων − οχημάτων πάσης φύσεως επί όλων των μερών αυτών, μηχανοτεχνίτες, μηχανικοί και τεχνίτες μηχανών εσωτερικής καύσεως, τεχνίτες και ελεγκτές ΜΕΚ, πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί πλοίων και οπλικών συστημάτων, διανάκτες καυσίμων, χειριστών εγκαταστάσεων αγωγών καυσίμων και αντλιοστασίων καυσίμων, συντηρητές και χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες σωστικών μέσων, τορναδόροι, τορνευτές, φανοποιοί, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων απασχολούμενοι σε οικοδομές και υπόγεια δίκτυα, τεχνίτες πυροσβεστήρων, τεχνίτες σιδηροβιομηχανίας, εργαλειομηχανών, οργάνων ακριβείας − οπτικών μέσων, πυροβόλων, ελαστικών, αναγομωτές, ελαστικών επισώτρων, θερμαστές, κλιβανιστές, ρεκτιφιαδόροι, τεχνικοί ηλεκτρολογίας (ηλεκτροτεχνίτες και ηλεκτρολόγοι μηχανών − αρμάτων − οχημάτων μάχης και μη μάχης − εγκαταστάσεων και δικτύων − αυτοκινήτων − οχημάτων − Η/Ζ − περιελίξεων) που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ.»1 Στο τέλος της παραγράφου 2 του διατακτικού προστίθενται νέες περιπτώσεις (στ) και (ζ) με την παρ. 1 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 1 2 Αριθμ. οικ.2/16519/0022/2012,ΦΕΚ-465/Β/24.02.2012 3. Στην κατηγορία Β' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία. β) Οι απασχολούμενοι στη Β' Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών. δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια. «Οι χημικοί μεταλλουργοί που απασχολούνται μόνο με την εξόρυξη, καμινεία και τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων. Το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστήρια βιομηχανικής και ραδιολογικής ακτινοβολίας και το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή βερνικιών και χρωμάτων εκτός των πακεταριστών».2 ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων. «στ) Οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι ψυκτικοί και οι σιδηρουργοί που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι τεχνίτες ορθοπεδικών μηχανημάτων και ειδών που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ».3 ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων. «Οι τεχνίτες οικοδομικών εργασιών που απασχολούνται σε οικοδομικές εργασίες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις» 4 «η) Οι υποδηματοποιοί που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής και οι αρτεργάτες − αρτοποιοί στα εργαστήρια παραγωγής άρτου και δι− πυρίτη άρτου. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις κορυφές των βουνών (RADAR), σε εγκαταστάσεις με κεραίες λήψης − εκπομπής, καθώς και κάτω από την επιφάνεια της γης» 5 4.Στην κατηγορία Γ' περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες: α) Οι απασχολούμενοι στην Γ' Ζώνη του Εθνικού Κέ- ντρουΈρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.). β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με 2 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 3 Η περ. στ αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 4 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 4 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 5 Η περ. η αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 3 Αριθμ. οικ.2/16519/0022/2012,ΦΕΚ-465/Β/24.02.2012 τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ). «γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΑ,ΓΕΝ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση, τυπογραφικές εργασίες, καθώς και εκτύπωση γεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρτών».6 «δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολούνται με την φόρτωση − εκ−φόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσηςκαι υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων».7 5.Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται από την παράγραφο 1 της παρούσας απόφασης δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν. 6.Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ' έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.). Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου. Η απόφαση αυτή, που ισχύει από 1/5/2012, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2012 6 Η περ. γ αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 7 Η περ. δ προστέθηκε με την παρ.7 της αριθμ. 2/31081/0022/2012 ΦΕΚ-1399/Β/30.4.2012 4

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις