132571/Γ4/2006

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ



Συμπλήρωση της υπ αριθμ.112843/Γ4/14.10.2005 απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». ΦΕΚ: 1830/Β/2006



Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 1 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 Συμπλήρωση της υπ αριθμ.112843/Γ4/14.10.2005 απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. 2 και του άρθρου 63 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» Φ.Ε.Κ. 167 τ.Α΄/30.9.1985. 2.Την υπ’ αριθμ. Γ4/931/13.11.1986 κανονιστική απόφαση περί «Σχολικών Αθλητικών Εκδηλώσεων» (Φ.Ε.Κ. 99 τ.Β΄/26.2.1987) που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Φ.Ε.Κ. 296 τ.Α΄/30.12.1988). 3.Τις διατάξεις του ν. 2986/2002 (Φ.Ε.Κ. 24 τ.Α΄/13.2.2002) «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 4.Την υπ’ αριθμ. 37876/Στ5/26.4.2004 απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Φ.Ε.Κ. 608/ τ.Β΄/26.4.2004). 5.Την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 1497/τ.Β΄/1.11.2005) «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 6.Την υπ’ αριθμ. 1755/Γ4/9.1.2006 απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. (Φ.Ε.Κ. 16/τ. Β΄/13.1.2006) συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 7.Την υπ’ αριθμ. 2/62978/0022/19.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων» (Φ.Ε.Κ. 1870/τ.Β΄/30.12.2005), μετά την διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης αυτής (Φ.Ε.Κ. 200/τ.Β΄/13.2.2006). 8.Τις προτάσεις της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων 4η/17.11.2006), αποφασίζουμε: (πράξη Συμπληρώνουμε και τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 112843/Γ4/14.10.2005 υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1497/ τ.Β΄/1.11.2005), ως ακολούθως: 1.Τροποποιούμε τα εδάφια θ΄ και ι΄ της § 2.2.3 ως ακολούθως: θ΄ Η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α΄ Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων, καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ομοίως η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες Ο.Ε.Σ.Α.. Τα στατιστικά αυτά δελτία θα αποστέλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των σχολικών αγώνων αρμοδιότητας της Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7, ξεχωριστά για Λύκεια, Γυμνάσια ή Δημοτικά Σχολεία ι΄ Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α΄ Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στην Β΄ Φάση ή στην τελική Γ΄ Φάση. Τα στατιστικά αυτά δελτία [Υπόδειγμα 7], θα αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των αγώνων αρμοδιότητας Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τα στατιστικά του προηγούμενου εδαφίου. 2.Τροποποιούμε το εδάφιο α΄ της § 4.1 ως ακολούθως: α΄ Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί: αα΄ Οι μαθητές Γενικού Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). αβ΄ Οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). αγ΄ Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). αδ΄ Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας. αε΄ Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες). 3.Συμπληρώνουμε δύο νέες παραγράφους στην § 4.4.2.1 ως ακολούθως: Η κλήρωση αυτή θα έχει ισχύ για δύο (2) χρόνια, με αρχή εφαρμογής από το σχολικό έτος 2006 – 2007. Κατά το έτος αυτό οι αγώνες θα διεξαχθούν όπως προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3. Κατά το σχολικό έτος 2007 – 2008 οι αγώνες θα διεξαχθούν πάλι όπως προβλέπεται από τους πίνακες 2 και 3 με την διαφορά ότι γηπεδούχες ομάδες ή θεωρητικά γηπεδούχες ομάδες θα είναι οι ομάδες πού δεν σημειώνονται με αστερίσκο (*) ή με δύο αστερίσκους (**) αντίστοιχα. Νέα κλήρωση θα γίνει το σχολικό έτος 2008 – 2009. Ειδικά στον 7ο Όμιλο, επειδή υπάρχει δυσκολία μετακινήσεων, από το σχολικό έτος 2007 – 2008, όλοι οι αγώνες του κάθε αθλήματος θα διεξαγονται στον Πειραιά σε συνεχόμενες ημέρες σύμφωνα με το πρόγραμμα της προηγούμενης κλήρωσης. 4.Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την § 4.4.3.1 ως ακολούθως: 4.4.3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες αυτούς έχουν: α΄ Σε όλα τα ομαδικά αθλήματα οι ομάδες που ανακηρύχθηκαν πρώτες στους ομίλους 1 έως 7 και οι πρωταθλήτριες ομάδες μαθητών και μαθητριών της Κύπρου. 2 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 β΄ Κάθε ομάδα μετέχει με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4.5 σύνθεση. Σε όλους τους αγώνες της Φάσης αυτής η σύνθεση κάθε ομάδας είναι η ιδία, αποκλειομένων αντικαταστάσεων αθλητών για οιονδήποτε λόγο. 5.Τροποποιούμε την δεύτερη παράγραφο της § 4.5 ως ακολούθως: Αντικατάσταση παικτών είναι δυνατή σε κάθε αγώνα, εκτός από τους αγώνες της Γ΄ Φάσης (βλέπε § 4.4.3.1), και τους αγώνες Β΄ Φάσης όταν όλοι οι αγώνες ομίλου διεξάγονται σε συνεχόμενες ημέρες με διοργανώτρια την ίδια Ο.Ε.Σ.Α. (βλέπε § 4.4.2.1). Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που η ομάδα κατακτήσει νίκη που παρέχει προνόμια στους αθλητές που έλαβαν μέρος με αυτήν και συνέβαλαν στην κατάκτηση της νίκης, οι αθλητές για να τύχουν των προνομίων, πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες που έδωσε η ομάδα σε όλες τις φάσεις, δηλαδή Α΄, Β΄ και Γ΄. Ως ενεργός συμμετοχή δεν θεωρείται η αναγραφή μόνο του αθλητή στο φύλλο αγώνα, αλλά να φαίνεται ότι ο αθλητής αγωνίστηκε στον αγώνα. Ειδικά για την χειροσφαίριση, που σύμφωνα με τα ισχύοντα δεν φαίνεται στο φύλλο αγώνα η συμμετοχή αθλητή, σε όλους τους σχολικούς αγώνες είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση ενός «Σ» δίπλα στον αριθμό του παίκτη, κατά την στιγμή της πρώτης εισόδου του στον αγωνιστικό χώρο για να αγωνισθεί. 6.Τροποποιούμε την § 4.7.3.4 ως ακολούθως: 4.7.3.4 Ισοπαλία − παρατάσεις στον τελικό και μικρό τελικό της Γ΄ Φάσης: Δίδεται παράταση δύο (2) ημιχρόνων των πέντε (5΄) λεπτών. Σε νέα ισοπαλία δίδεται δεύτερη παράταση δύο (2) ημιχρόνων των πέντε (5΄) λεπτών. Αν εξακολουθεί η ισοπαλία ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι. 7.Συμπληρώνουμε την § 4.9.1.3 ως ακολούθως: 4.9.1.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς, μαζί με τους αγώνες Γυμνασίων. Μετέχουν σε κάθε αγώνισμα: Οι δύο πρώτοι αθλητές και οι δύο πρώτες αθλήτριες κάθε ομίλου της Β΄ φάσης (πίνακας 5), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 6. Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις τρεις (3) καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ομίλους της δεύτερης φάσης (πίνακας 5) μετά τους δύο πρώτους (που έχουν προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 6. Ένας − μία (1) αθλητής − αθλήτρια από την Κύπρο. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα προκρίνονται να συμμετάσχουν έξι (6) ή λιγότεροι αθλητές ή αθλήτριες μη υπολογιζόμενων των αθλητών ή αθλητριών από την Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όμιλο δεν υπερέβησαν το όριο του πίνακα 6, προκρίνονται από τον άλλο όμιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν υπερβεί το όριο αυτό, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των μετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή ή αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 6, υπολογίζεται μόνο η επίδοση που έχει 3 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση στον τελικό ή σε τελικές σειρές. Επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριματικό αγώνα ή αγώνα επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της φάσης αυτής, συντάσσονται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των μαθητών και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης όλων των ομίλων. 8.Τροποποιούμε την δεύτερη παράγραφο της § 4.9.3.1 ως ακολούθως: Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής ή μαθήτρια κατά αγώνισμα εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες ή τους αγώνες Νέων – Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για τους αγώνες της Φάσης αυτής. 9.Προσθέτουμε νέα παράγραφο στην § 4.9.4.1 ως ακολούθως: Σε περίπτωση που σε κάποια Ο.Ε.Σ.Α., μη περιλαμβανομένων των εννέα (9) Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι (20) συμμετοχές μαθητών και μαθητριών Λυκείου και Γυμνασίου, μετά από πρόταση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης να διεξαχθούν στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δαπάνη διοργάνωσης είναι μικρότερη από την δαπάνη μετακίνησης – διαμονής – διατροφής των αθλητών και συνοδών στον τόπο που έχει ορισθεί να διεξαχθούν οι αγώνες. 10.Αντικαθιστούμε την § 4.9.6.3 με νέα ως ακολούθως: 4.9.6.3 Πρωτάθλημα Σχολικών ομάδων Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Οι αγώνες αυτοί έχουν σκοπό να αναδείξουν τις ομάδες που θα αντιπροσωπεύσουν την χώρα μας σε αντίστοιχους διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται από την Διεθνή Ομοσπονδία Σχολικού Αθλητισμού (I.S.F.). Για τον λόγο αυτό διοργανώνονται μόνο τις χρονιές που διοργανώνονται διεθνείς αγώνες. Στους αγώνες αυτούς μετέχει Σχολική Ομάδα Μαθητών με τέσσερις (4) μαθητές από το ίδιο σχολείο και Σχολική Ομάδα Μαθητριών με τέσσερις (4) μαθήτριες από το ίδιο σχολείο. Όπως σε όλους τους διεθνείς αγώνες η ηλικία των μαθητών και μαθητριών που μπορούν να λάβουν μέρος είναι κατά ένα έτος μικρότερη από την ηλικία των μαθητών των Πανελληνίων Αγώνων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι μαθητές ή οι μαθήτριες που θα συγκροτήσουν τις σχολικές ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης, δεν μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες επίλεκτων που θα αγωνιστούν στο απλό και το διπλό μαθητών ή μαθητριών. Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν σε Α΄ Φάση σε όσες Διευθύνσεις δηλώσουν συμμετοχή περισσότερες από μία ομάδες και στην συνέχεια σε Γ΄ Φάση μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Διευθύνσεων. Σε περίπτωση που σε κάποια Διεύθυνση δηλώσει συμμετοχή μόνο μία ομάδα, αυτή προκρίνεται χωρίς αγώνα στην Γ΄ Φάση. Σε περίπτωση που σε κάποια Διεύθυνση συμμετάσχουν στην Α΄ Φάση περισσότερες από τέσσερις (4) σχολικές ομάδες μαθητών ή μαθητριών, προκρίνονται δύο ομάδες. Οι ομάδες που προκρίνονται από κάθε Διεύθυνση, μετέχουν απευθείας στην Γ΄ Φάση και οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με πίνακα που καταρτίζει η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. μετά από την δήλωση συμμετοχών. 4 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 5 Στους αγώνες σχολικών ομάδων τόσο των μαθητών όσο και των μαθητριών, θα ισχύσει το σύστημα του απλού αποκλεισμού (ΝΟΚ ΑΟΥΤ), σε ταμπλό των 16, 32, 64 ανάλογα με την συμμετοχή. Στο ταμπλό οι θέσεις θα συμπληρωθούν με κλήρωση. Θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε ομάδες της ίδιας Διεύθυνσης να μη συναντηθούν στον πρώτο αγώνα. Όλοι οι αγώνες θα γίνουν με το σύστημα των επτά (7) αγώνων ως εξής: Α –Υ Β–Χ Γ–Ζ ΔΙΠΛΟ Α–Χ Γ–Υ Β − Ζ. Κάθε ομάδα επιλέγει με κλήρωση το Α, Β, Γ ή το Χ, Υ, Ζ και αντιστοιχεί στους αθλητές της ένα γράμμα. Ο τέταρτος αθλητής μετέχει στο διπλό, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή που θα φθάσει πρώτη στις τέσσερις (4) νίκες. Οι ατομικοί αγώνες θα διεξαχθούν στα πέντε (5) set (Τρία νικηφόρα). 11. Αντικαθιστούμε την § 4.9.8.2 ως ακολούθως: 4.9.8.2 Γ΄ Φάση Αγώνων Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων Πάλης. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τέσσερις (4) πρώτοι αθλητές σε κάθε κατηγορία σωματικού βάρους από κάθε όμιλο της Β΄ Φάσης τόσο στην Ελεύθερη Πάλη όσο και στην Ελληνορωμαϊκή, μόνο της μεγαλύτερης κατηγορίας ηλικίας (§ 4.1 γ΄). Οι αθλητές αυτοί θα λάβουν μέρος στην κατηγορία σωματικού βάρους που έχουν δηλωθεί. Έχουν δικαίωμα αλλαγής κατηγορίας αλλά μόνο προς ανώτερη κατηγορία. Η ζύγιση όλων των μαθητών θα γίνει στον τόπο τέλεσης των αγώνων παρουσία διαιτητή και του συνοδού καθηγητή. Ανοχή Βάρους δεν υπάρχει. Οι κατηγορίες βάρους είναι: 46 – 50 Kgr, –55 Kgr, –60 Kgr, –66 Kgr, –74 Kgr, Kgr, –120 Kgr. –84 Kgr, –96 Στις κατηγορίες που θα συμμετέχουν περισσότεροι από πέντε (5) αθλητές, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα του άμεσου αποκλεισμού σε ένα γκρουπ. Στις κατηγορίες που θα συμμετέχουν πέντε (5) ή λιγότεροι αθλητές, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα διπλού αποκλεισμού σε ένα γκρουπ, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα της FILA. Σε κάθε κατηγορία, διεξάγεται επιπλέον και αγώνας κατάταξης για την 3η και 4η θέση. Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 Η διάρκεια όλων των αγώνων είναι τρία δίλεπτα (3 x 2΄) με διακοπή 30΄΄. 12. Τροποποιούμε την § 4.9.9.1 ως ακολούθως: 4.9.9.1 Αγώνες Β΄ Φάσης Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων (Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ.), κατευθείαν σε Β΄ Φάση σε ημερομηνίες που θα ορίσει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν αναφέρονται στον πίνακα 13. Στους αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος από κάθε Λύκειο όσοι μαθητές έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα ζευγάρια στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι δυνατόν να ορισθούν από διάφορα σχολεία, που ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο σε ένα αγώνισμα. Στο κάθε αγώνισμα μπορούν να λάβουν μέρος από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τρεις (3) αθλητές ή αθλήτριες στο μονό σκιφ και μέχρι τρία (3) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο. Σε όσα αγωνίσματα υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης. Τους αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν το άθλημα της κωπηλασίας στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικής Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου της Διεύθυνσης, με την εποπτεία του Προϊστάμενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Αντίγραφο των καταστάσεων συμμετοχής από κάθε σχολείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπόδειγμα 2) στο οποίο η στήλη με απουσίες θα παραμείνει κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συμμετοχής, στο οποίο θα έχει συμπληρωθεί και η στήλη των απουσιών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής πριν από τους αγώνες. Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, μαζί με τα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής, δηλώσεις, από τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα αγωνιστούν στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο είναι το ζευγάρι τους. Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, μετά την συγκέντρωση των αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για κάθε αγώνισμα ξεχωριστά. Για το μονό σκιφ θα χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα 4 και για το διπλό σκιφ ή την δίκωπο το υπόδειγμα 8. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) ομίλους. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 14. Αν υπάρχουν συμμετοχές μαθητών από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του πίνακα 14 οι μαθητές αυτοί μετέχουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στον πλησιέστερο όμιλο Β΄ Φάσης. Ο όμιλος θα οριστεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση αγώνων Β΄ Φάσης (Ομίλου), την ημέρα λήξης υποβολής συμμετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα αναγράφονται οι συμμετοχές σε κάθε αγώνισμα από όλες τις Διευθύνσεις που μετέχουν στον Όμιλο. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις μετέχουσες Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα οι συμμετοχές είναι τέσσερις (4) ή λιγότερες, οι αθλητές ή αθλήτριες που θα συμμετείχαν στα 6 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 αγωνίσματα αυτά προκρίνονται στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν μέρος σε αγώνα Β΄ Φάσης. Ο πίνακας αυτός μετά την κοινοποίησή του δεν τροποποιείται. Τα αγωνίσματα στα οποία έχουν δηλωθεί πέντε (5) ή περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται κανονικά ασχέτως του αριθμού συμμετεχόντων που θα παρουσιασθούν στην αφετηρία. Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα με τις συμμετοχές. 13. Τροποποιούμε την § 4.9.9.3 ως ακολούθως: 4.9.9.3 Άρχοντες Αγώνων Στους αγώνες όλων των φάσεων τους κριτές κ.λ.π. των αγώνων θα ορίσει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την Ελληνική Κωπηλατική Ομοσπονδία Φιλάθλων Ναυτικών Σωματείων, κατά προτίμηση Καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικούς γενικά. Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από: Αλυτάρχη (1) Πρόεδρο Αγωνόδικου (1) Αφέτη (1) Ευθυγραμμιστή (1) Διαιτητές στο νερό (2) Οδηγούς σκαφών συνοδείας (2) Κριτές τέρματος (2) Επιτροπή ελέγχου (3) Ναυαγοσώστες (3) Οδηγοί ναυαγοσωστικού σκάφους (2) 14.Τροποποιούμε στην § 4.11.1 την σύνθεση των ομάδων χειροσφαίρισης ως ακολούθως: Άθλημα Πλήρης σύνθεση Ελάχιστη σύνθεση Χειροσφαίριση 14 αθλητές 12 αθλητές 15.Προσθέτουμε νέα παράγραφο στην § 5.8.3.1 ως ακολούθως: Σε περίπτωση που σε κάποια Ο.Ε.Σ.Α., μη περιλαμβανομένων των εννέα (9) Ο.Ε.Σ.Α. της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, υπάρχουν περισσότερες από είκοσι (20) συμμετοχές μαθητών και μαθητριών Λυκείου και Γυμνασίου, μετά από πρόταση της Ο.Ε.Σ.Α. και έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α., είναι δυνατόν οι αγώνες Α΄ Φάσης να διεξαχθούν στην έδρα της Ο.Ε.Σ.Α. εφόσον η δαπάνη διοργάνωσης είναι μικρότερη από την δαπάνη μετακίνησης – διαμονής – διατροφής των αθλητών και συνοδών στον τόπο που έχει ορισθεί να διεξαχθούν οι αγώνες. Σε κάθε περίπτωση, οι αγώνες Γυμνασίων, θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο με τους αγώνες των Λυκείων. 16.Συμπληρώνουμε την § 5.8.1.3 ως ακολούθως: 5.8.1.3 Αγώνες Γ΄ Φάσης 7 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 Οι αγώνες διεξάγονται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και την Ο.Ε.Σ.Α. που έχει ορισθεί για τους αγώνες αυτούς. Οι αγώνες διεξάγονται μαζί με τους αγώνες λυκείων. Μετέχουν σε κάθε αγώνισμα: Οι πρώτος αθλητής και η πρώτη αθλήτρια κάθε ομίλου της Β΄ φάσης (πίνακας 5), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 16. Οι αθλητές και αθλήτριες που πέτυχαν τις πέντε (5) καλύτερες επιδόσεις από όλους τους ομίλους της δεύτερης φάσης (πίνακας 5) μετά τους πρώτους (που έχουν προκριθεί λόγω κατάταξης), εφόσον έχουν υπερβεί το όριο του πίνακα 16. Ένας − μία (1) αθλητής − αθλήτρια από την Κύπρο. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα προκρίνονται να συμμετάσχουν έξι (6) ή λιγότεροι αθλητές ή αθλήτριες μη υπολογιζόμενων των αθλητών ή αθλητριών από την Κύπρο, λόγω του ότι σε κάποιον όμιλο δεν υπερέβησαν το όριο του πίνακα 16, προκρίνονται από τον άλλο όμιλο τόσοι αθλητές ή αθλήτριες, που έχουν υπερβεί το όριο αυτό, ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός των μετεχόντων. Σε κάθε περίπτωση ως επίδοση τόσο για την πρόκριση αθλητή ή αθλήτριας όσο και για την υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου του πίνακα 16, υπολογίζεται μόνο η επίδοση που έχει επιτευχθεί κατά την Β΄ Φάση στον τελικό ή σε τελικές σειρές. Επιδόσεις που έχουν επιτευχθεί κατά την Α΄ Φάση και σε προκριματικό αγώνα ή αγώνα επιλογής της Β΄ Φάσης δεν λαμβάνονται υπόψη. Οι καταστάσεις των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στους αγώνες της φάσης αυτής, συντάσσονται από την Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., σύμφωνα με την κατάταξη και επίδοση των μαθητών και μαθητριών στους αγώνες Β΄ Φάσης όλων των ομίλων. 17.Τροποποιούμε την πρώτη παράγραφο της § 5.8.5 ως ακολούθως: Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν μόνο σε Β΄ Φάση από τις Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθούν από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για την διοργάνωση των αντίστοιχων αγώνων μαθητών Λυκείου, την αμέσως επόμενη ημέρα από την λήξη των αγώνων Λυκείου, σε συνεργασία με τις επί μέρους Το− πικές Επιτροπές της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Πάλης (Ε.Ο.Φ.Π.). Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο (2) ομίλους. Οι Διευθύνσεις που θα συμμετάσχουν στον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 12. Σε περίπτωση που σε κάποιον όμιλο υπάρξουν πολλές συμμετοχές, η Κ.Ο.Ε.Σ.Α., μετά από αίτημα της διοργανώτριας Ο.Ε.Σ.Α., έχει την δυνατότητα διάσπασης του ομίλου σε δύο (2) υποομίλους και να ορίσει που θα διεξαχθούν οι αγώνες υποομίλων. 18.Τροποποιούμε την § 5.8.6.1 ως ακολούθως: 5.8.6.1 Αγώνες Β΄ Φάσης Οι αγώνες αυτοί θα διοργανωθούν μαζί με τους αγώνες Λυκείου, κατευθείαν σε Β΄ Φάση. Τα αγωνίσματα που θα διεξαχθούν αναφέρονται στον πίνακα 19. Στους αγώνες αυτούς λαμβάνουν μέρος από κάθε Γυμνάσιο όσοι μαθητές έχουν Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας από την Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. χωρίς αριθμητικό περιορισμό. Τα ζευγάρια στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο, είναι δυνατόν να ορισθούν από διάφορα σχολεία, που ανήκουν στην ίδια Διεύθυνση 8 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα να λάβει μέρος μόνο σε ένα αγώνισμα. Στο κάθε αγώνισμα μπορούν να λάβουν μέρος από κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι δύο (2) αθλητές ή αθλήτριες στο μονό σκιφ και μέχρι δύο (2) ζευγάρια αθλητών ή αθλητριών στο διπλό σκιφ και στην δίκωπο. Σε όσα αγωνίσματα υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται αγώνες πρόκρισης. Τους αγώνες αυτούς θα διεξάγουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής που διδάσκουν το άθλημα της κωπηλασίας στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Ειδικής Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου της Διεύθυνσης, με την εποπτεία του Προϊστάμενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής. Αντίγραφο των καταστάσεων συμμετοχής από κάθε σχολείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων Β΄ Φάσης (Υπόδειγμα 2) στο οποίο η στήλη με απουσίες θα παραμείνει κενή. Το πρωτότυπο της κατάστασης συμμετοχής, στο οποίο θα έχει συμπληρωθεί και η στήλη των απουσιών, θα υποβληθεί στο Γραφείο Φυσικής πριν από τους αγώνες. Στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής θα υποβληθούν, μαζί με τα αντίγραφα των καταστάσεων συμμετοχής, δηλώσεις, από τους μαθητές και τις μαθήτριες που θα αγωνιστούν στο διπλό σκιφ ή την δίκωπο, όπου θα αναφέρεται ποιο είναι το ζευγάρι τους. Από το Γραφείο Φυσικής Αγωγής, μετά την συγκέντρωση των αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής των σχολείων, θα γίνει συγκεντρωτική κατάσταση για κάθε αγώνισμα ξεχωριστά. Για το μονό σκιφ θα χρησιμοποιηθεί το υπόδειγμα 4 και για το διπλό σκιφ ή την δίκωπο το υπόδειγμα 8. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε τρεις (3) ομίλους. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα συμμετάσχουν στον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 14. Αν υπάρχουν συμμετοχές μαθητών από Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εκτός του πίνακα 14 οι μαθητές αυτοί μετέχουν με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στον πλησιέστερο όμιλο Β΄ Φάσης. Ο όμιλος θα οριστεί από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. που θα ορισθεί για την διοργάνωση αγώνων Β΄ Φάσης (Ομίλου), την ημέρα λήξης υποβολής συμμετοχών θα καταρτίσει πίνακα στον οποία θα ανα− γράφονται οι συμμετοχές σε κάθε αγώνισμα από όλες τις Διευθύνσεις που μετέχουν στον Όμιλο. Ο πίνακας αυτός κοινοποιείται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και τις μετέχουσες Ο.Ε.Σ.Α. Στην περίπτωση που σε κάποιο αγώνισμα οι συμμετοχές είναι δύο (2) ή μία (1), οι αθλητές ή αθλήτριες που θα συμμετείχαν στα αγωνίσματα αυτά προκρίνονται στην Γ΄ Φάση χωρίς να λάβουν μέρος σε αγώνα Β΄ Φάσης. Ο πίνακας αυτός μετά την κοινοποίησή του δεν τροποποιείται. Τα αγωνίσματα στα οποία έχουν δηλωθεί τρεις (3) ή περισσότερες συμμετοχές, διεξάγονται κανονικά ασχέτως του αριθμού συμμετεχόντων που θα παρουσιασθούν στην αφετηρία. Η διεξαγωγή των αγώνων και η πρόκριση θα γίνουν σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Κ.Ο.Φ.Ν.Σ. ανάλογα με τις συμμετοχές. 19.Τροποποιούμε την § 5.8.6.2 ως ακολούθως: 5.8.6.2 Αγώνες Γ΄ Φάσης 9 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 Οι αγώνες αυτοί θα διεξαχθούν μαζί με τους αγώνες των μαθητών Λυκείου. Συμμετέχουν οι δύο (2) πρώτοι νικητές από κάθε όμιλο Β΄ Φάσης στο κάθε αγώνισμα. Στο κάθε αγώνισμα θα διεξαχθεί απευθείας τελικός. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι και για τους αγώνες Λυκείου. (Βλέπε § 4.9.9.2) 20.Τροποποιούμε την § 10.14 ως ακολούθως: 10.14 Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι Πανελληνιονίκες αθλητές καθώς και οι αθλητές που διακρίθηκαν σε Παγκόσμιους ή Πανευρωπαϊκούς Σχολικούς Αγώνες, μαθητές και μαθήτριες, έχουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία προνόμια για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Επιπλέον οι αθλητές των ομαδικών αθλημάτων για να τύχουν των προνομίων πρέπει να έχουν λάβει μέρος σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες που έδωσε η ομάδα τους σε όλες τις φάσεις. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αγώνας δεν διεξαχθεί λόγω μη προσέλευσης της μίας ομάδος και συμπληρωθεί Φύλλο Αγώνα, οι μαθητές ή μαθήτριες της ομάδος που προσήλθε και αναγράφονται στο Φύλλο Αγώνα, θεωρούνται ότι συμμετείχαν στον αγώνα. 21.Προσθέτουμε νέα εδάφια θ΄ και ι΄ στην § 11.2.1 ως ακολούθως: θ΄ Μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2005 – 2006 φοιτούσαν σε Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε.), έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος σε ομαδικό άθλημα με ομάδα μόνο του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) που προήλθε από την μετατροπή του Τ.Ε.Ε. που φοιτούσαν. Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για το σχολικό έτος 2006 – 2007 για όσους φοιτούσαν στην Β΄ Τάξη και μόνο για τα σχολικά έτη 2006 – 2007 και 2007 – 2008 για όσους φοιτούσαν στην Α΄ Τάξη. ι΄ Μαθητές Ενιαίου Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2005 − 2006, έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος σε ομαδικό άθλημα με ομάδα του Γενικού Λυκείου όπως μετονομάσθηκε το Ενιαίο Λύκειο που φοιτούσαν. 22.Τροποποιούμε την § 12.4 ως ακολούθως: 12.4 Στις περιπτώσεις αντικανονικής συμμετοχής αθλητού σε οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα η ομάδα μηδενίζεται και σε περίπτωση που ανακηρύχτηκε πρωταθλήτρια αφαιρείται ο τίτλος. Σε περίπτωση μηδενισμού σε αγώνα που δεν ισχύει το σύστημα του αποκλεισμού αλλά βαθμολογίας, όπως στον πρώτο γύρο της Γ΄ Φάσης (βλέπε § 4.4.3.2), στην ομάδα, εκτός του μηδενισμού της στον συγκεκριμένο αγώνα, επιβάλλεται επιπλέον και ποινή αφαίρεσης βαθμών, τόσων όσων προβλέπονται σε νίκη. 23.Τροποποιούμε στον πίνακα 15 το όριο πρόκρισης για αγώνες άλματος επί κοντώ Α΄Φάσης ως ακολούθως: Αγωνίσματα Επί Κοντώ Ταρτάν 2,70 μ. Αγόρια χώμα 2,60 μ Ταρτάν 2,00 μ Κορίτσια Χώμα 1,90 μ 10 Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 11 24.Τροποποιούμε στον πίνακα 16 το όριο πρόκρισης για αγώνες άλματος εις ύψος και άλματος επί κοντώ Β΄ και Γ΄Φάσης ως ακολούθως: Αγωνίσματα Αγόρια Κορίτσια Ταρτάν Ηλεκτρον. Χρονομ. Ταρτάν Χρονομ. Χειρός Χώμα Χρονομ. Χειρός Ταρτάν Ηλεκτρον. Χρονομ. Ταρτάν Χρονομ. Χειρός Χώμα Χρονομ. Χειρός Ύψος 1,70 μ. 1,70 μ. 1,68 μ. 1,45 μ. 1,45 μ. 1,43 μ. Επι κοντώ 3,00 μ. 3,00 μ. 2,90 μ. 2,00 μ. 2,00 μ. 1,90 μ. 25.Αντικαθιστούμε τους πίνακες με τα διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του πήχυ στο άλμα σε ύψος κατά τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο πίνακα: ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΣΕ ΥΨΟΣ Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων Αγόρια Λυκείου Κορίτσια Λυκείου Αγόρια Γυμνασίου Κορίτσια Γυμνασίου Ταρτάν Χώμα Ταρτάν Χώμα Ταρτάν Χώμα Ταρτάν Χώμα 1,62 μ. 1,60 μ. 1,31 μ. 1,29 μ. 1,46 μ. 1,44 μ. 1,21 μ. 1,19 μ. 1,67 μ. 1,65 μ. 1,36 μ. 1,34 μ. 1,51 μ. 1,49 μ. 1,26 μ. 1,24 μ. 1,72 μ. 1,70 μ. 1,41 μ. 1,39 μ. 1,56 μ. 1,54 μ. 1,31 μ. 1,29 μ. 1,77 μ. 1,75 μ. 1,46 μ. 1,44 μ. 1,61 μ. 1,59 μ. 1,36 μ. 1,34 μ. 1,80 μ. 1,78 μ. 1,49 μ. 1,47 μ. 1,64 μ. 1,62 μ. 1,39 μ. 1,37 μ. 1,83 μ. 1,81 μ. 1,52 μ. 1,50 μ. 1,67 μ. 1,65 μ. 1,42 μ. 1,40 μ. 1,86 μ. 1,84 μ. 1,55 μ. 1,53 μ. 1,70 μ. 1,68 μ. 1,45 μ. 1,43 μ. 1,89 μ. 1,87 μ. 1,58 μ. 1,56 μ. 1,73 μ. 1,71 μ. 1,48 μ. 1,46 μ. 1,92 μ. 1,90 μ. 1,61 μ. 1,59 μ. 1,76 μ. 1,74 μ. 1,51 μ. 1,49 μ. 1,95 μ. 1,93 μ. 1,64 μ. 1,62 μ. 1,78 μ. 1,76 μ. 1,54 μ. 1,52 μ. 1,98 μ. 1,95 μ. 1,67 μ. 1,65 μ. 1,80 μ. 1,78 μ. 1,57 μ. 1,55 μ. 2,00 μ. 1,98 μ. 1,70 μ. 1,68 μ. 1,82 μ. 1,80 μ. 1,60 μ. 1,58 μ. 2,02 μ. 2,00 μ. 1,72 μ. 1,70 μ. 1,84 μ. 1,82 μ. 1,62 μ. 1,60 μ. Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 2 εκατοστά Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 12 26.Αντικαθιστούμε τους πίνακες με τα διαδοχικά ύψη τοποθέτησης του πήχυ στο άλμα επί κοντώ κατά τους αγώνες Α΄, Β΄ και Γ΄ Φάσης με τον ακόλουθο πίνακα: ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΥΨΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΗΧΗ ΣΤΟ ΑΛΜΑ ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ Κατά τους αγώνες στίβου όλων των Φάσεων Αγόρια Λυκείου Κορίτσια Λυκείου Αγόρια Γυμνασίου Κορίτσια Γυμνασίου Ταρτάν Χώμα Ταρτάν Χώμ α 2,90 μ. 2,80 μ. 3,00 μ. 2,90 μ. 2,00 μ. 1,90 μ. 3,10 μ. 3,00 μ. 2,10 μ. 2,00 μ. Αγόρια Λυκείου Κορίτσια Λυκείου Ταρτάν Χώμα 2,30 μ. 2,20 μ. Αγόρια Γυμνασίου Ταρτά ν Xώμα Ταρτά ν Xώμα Ταρτά ν Xώμα 3,20 μ. 3,10 μ. 2,20 μ. 2,10 μ. 2,40 μ. 2,30 μ. 3,30 μ. 3,20 μ. 2,30 μ. 2,20 μ. 2,50 μ. 2,40 μ. 3,40 μ. 3,30 μ. 2,40 μ. 2,30 μ. 2,60 μ. 2,50 μ. 3,50 μ. 3,40 μ. 2,50 μ. 2,40 μ. 2,70 μ. 2,60 μ. 3,60 μ. 3,50 μ. 2,60 μ. 2,50 μ. 2,80 μ. 3,70 μ. 3,60 μ. 2,70 μ. 2,60 μ. 3,80 μ. 3,70 μ. 2,80 μ. 3,90 μ. 3,80 μ. 4,00 μ. Ταρτάν Χώμα Κορίτσια Γυμνασίου Ταρτάν Xώμα 2,70 μ. 1,80 μ. 1,70 μ. 2,90 μ. 2,80 μ. 1,90 μ. 1,80 μ. 2,70 μ. 3,00 μ. 2,90 μ. 2,00 μ. 1,90 μ. 2,90 μ. 2,80 μ. 3,10 μ. 3,00 μ. 2,10 μ. 2,00 μ. 3,90 μ. 3,00 μ. 2,90 μ. 3,20 μ. 3,10 μ. 2,20 μ. 2,10 μ. 4,10 μ. 4,00 μ. 3,10 μ. 3,00 μ. 3,30 μ. 3,20 μ. 2,30 μ. 2,20 μ. 4,20 μ. 4,10 μ. 3,20 μ. 3,10 μ. 3,40 μ. 3,30 μ. 2,40 μ. 2,30 μ. Αριθμ.132571/Γ4/2006-ΦΕΚ 1830/Β/14.12.2006 13 4,30 μ. 4,20 μ. 3,30 μ. 3,20 μ. 3,50 μ. 3,40 μ. 2,50 μ. 2,40 μ. 4,40 μ. 4,30 μ. 3,35 μ. 3,25 μ. 3,60 μ. 3,50 μ. 2,60 μ. 2,50 μ. 4,50 μ. 4,40 μ. 3,40 μ. 3,30 μ. 3,70 μ. 3,60 μ. 2,70 μ. 2,60 μ. 4,55 μ. 4,45 μ. 3,45 μ. 3,35 μ. 3,80 μ. 3,70 μ. 2,80 μ. 2,70 μ. 4,60 μ. 4,50 μ. 3,50 μ. 3,40 μ. 3,90 μ. 3,80 μ. 2,90 μ. 2,80 μ. 4,65 μ. 4,55 μ. 3,55 μ. 3,45 μ. 4,00 μ. 3,90 μ. 3,00 μ. 2,90 μ. 4,70 μ. 4,60 μ. 3,60 μ. 3,50 μ. 4,05 μ. 3,95 μ. 3,05 μ. 2,95 μ. 4,75 μ. 4,65 μ. 3,65 μ. 3,55 μ. 4,10 μ. 4,00 μ. 3,10 μ. 3,00 μ. 4,80 μ. 4,70 μ. 3,70 μ. 3,60 μ. 4,15 μ. 4,05 μ. 3,15 μ. 3,05 μ. Στη συνέχεια ο πήχης ανεβαίνει ανά 5 εκατοστά Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2006

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις