ΥΑ ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι¬κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνη¬τικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγ-γραφής.

ΦΕΚ: 1310/Β/2011Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1 και 2 του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213Α'), «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.Δ υπ' αριθμ. 95/10.3.2000 «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α'). 6.Το Π.Δ.89/2010 (ΦΕΚ 154Α') «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7.Το υπ' αριθμ. 3318/9-3-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 8.Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 9. Την ανάγκη αλλαγής της κωδικοποίησης του φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα τηρεί το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και προσαρμογής στις διατάξεις του Ν.3852/2010, αποφασίζουμε: Τον τρόπο ταξινόμησης των φορέων του ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, στο Εθνικό και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως επίσης και των μη κυβερνητικών - εθελοντικών οργανώσεων, στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το Εθνικό Μητρώο Φορέων κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων. 1 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Το Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρείται στις κατά τόπους Περιφερειακές ενότητες και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Μητρώου. Άρθρο 1 Περιγραφή Μητρώου Ταξινόμησης Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, όπως εθελοντική παροχή υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 2646/98 εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Οι φορείς αυτοί στα ανωτέρω μητρώα χαρακτηρίζονται με αλφαριθμητικό κωδικό (9) συνθετικών μερών (πίνακας 1) τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες κωδικοποίησης, οι οποίες με την σειρά τους μπορεί να αποτελούνται από (1) έως (4) ψηφία γραμμάτων ή αριθμών που αντιστοιχούν σε καθορισμένες τιμές πεδίων. Το σύνολο των ψηφίων του κωδικού είναι (21). Πίνακας 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ AAA ΑΑ ΓΓ Γ Α AAA ΑΓΑΑ Γ ΑΑΑΑ Άρθρο 2 Δομή αριθμού μητρώου Στον αριθμό μητρώου καταγράφεται το σύνολο των κατηγοριών κωδικοποίησης των φορέων ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (Πίνακας 2), και συγκεκριμένα: 1. Στο πρώτο συνθετικό μέρος, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (AAA), προσδιορίζεται η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα που ανήκει η έδρα του φορέα. 2. Στο δεύτερο συνθετικό το οποίο αποτελείται από δύο (2) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑ), προσδιορίζεται η υγειονομική περιφέρεια που στην εμβέλεια της ανήκει ο φορέας. 3. Στο τρίτο συνθετικό μέρος, το οποίο αποτελείται από δύο (2) θέσεις αλφαβητικών ψηφίων (ΓΓ), προσδιορίζεται το είδος της νομικής μορφής που έχει ο φορέας. 4. Στο τέταρτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού ψηφίου (Γ), προσδιορίζεται η εμβέλεια δράσης του φορέα. 2 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 5.Στο πέμπτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αριθμητικού ψηφίου (Α), προσδιορίζεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα. 6. Στο έκτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από τρεις (3) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (AAA), προσδιορίζεται το είδος του φορέα. 7. Στο έβδομο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αριθμητικού ψηφίου, μία (1) θέση αλφαβητικού ψηφίου και δύο (2) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΓΑΑ), προσδιορίζονται οι πληθυσμιακές ομάδες που υπηρετεί ο φορέας. 8.Στο όγδοο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού κωδικού (Γ), προσδιορίζεται η εθελοντική ή όχι δράση του φορέα. 9. Στο ένατο συνθετικό το οποίο αποτελείται από τέσσερις (4) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑΑΑ), προσδιορίζεται ο αύξων αριθμός του φορέα στο κάθε Μητρώο. Πίνακας 2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 1 Α 2 Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Α Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 3 Γ Γ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ 4 Γ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ 5 Α ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 6 Α Α Α 7 Α Γ Α 8 Γ 9 Α ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ Α ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α Α Α ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Άρθρο 3 Κωδικοποίηση Περιφερειών και Περιφερειακών ενοτήτων της Χώρας. Αναλυτικά το πρώτο τριψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (AAA) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 3) που ακολουθεί. Συγκεκριμένα τα δύο πρώτα ψηφία ορίζουν την περιφέρεια και το τρίτο αριθμεί τις Περιφερειακές Ενότητες. 3 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Έτσι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παίρνει την τιμή 1 και ακολουθεί το 1 για την περιφερειακή ενότητα Δράμας, το 2 για την περιφερειακή ενότητα Έβρου, το 3 για την περιφερειακή ενότητα Θάσου, το 4 για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, το 5 για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και το 6 για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Το κενό πεδίο συμπληρώνεται με το ψηφίο 0. Αναλυτικά οι συνδυασμοί γίνονται, 011 για την περιφερειακή ενότητα Δράμας, 012 για την περιφερειακή ενότητα 'Εβρου, 013 για την περιφερειακή ενότητα Θάσου, 014 για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και 015 για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και 016 για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίρνει την τιμή 2 και με την ίδια μεθοδολογία ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 021 για την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, 022 για την περιφερειακή ενότητα Θεσ/νίκης, 023 για την περιφερειακή ενότητα Κιλκίς, 024 για την περιφερειακή ενότητα Πέλλας, 025 για την περιφερειακή ενότητα Πιερίας, 026 για την περιφερειακή ενότητα Σερρών και 027 για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παίρνει την τιμή 3 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 031 για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, 032 για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, 033 για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και 034 για την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας. Η Περιφέρεια Ηπείρου παίρνει την τιμή 4 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 041 για την περιφερειακή ενότητα Άρτας, 042 για την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, 043 για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και 044 για την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παίρνει την τιμή 5 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 051 για την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, 052 για την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 053 για την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και 054 για την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων και 055 για την περιφερειακή ενότητα Σποράδων. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παίρνει την τιμή 6 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 061 για την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, 062 για την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, 063 για την περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς και 064 για την περιφερειακή ενότητα Λευκάδας και 065 για την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνει την τιμή 7 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 071 για την περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 072 για την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας και 073 για την περιφερειακή ενότητα Ηλείας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παίρνει την τιμή 8 και ακολουθούν οι συνδυασμοίτων περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 081 για την περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας, 082 για την περιφερειακή ενότητα Ευβοίας, 083 για την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας, 084 για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας και 085 για την περιφερειακή ενότητα Φωκίδας. Η Περιφέρεια Αττικής παίρνει την τιμή 9 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 091 για τις περιφερειακές ενότητες: Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων. 4 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Επίσης, γίνονται για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 092 και για την περιφερειακή ενότητα Δυτικής Αττικής 093. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει την τιμή 10 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 101 για την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, 102 για την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, 103 για την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, 104 για την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας και 105 για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παίρνει την τιμή 11 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 111 για την περιφερειακή ενότητα Λέσβου, 112 για την περιφερειακή ενότητα Σάμου, 113 για την περιφερειακή ενότητα Χίου, 114 για την περιφερειακή ενότητα Ικαρίας και 115 για την περιφερειακή ενότητα Λήμνου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παίρνει την τιμή 12 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Η τιμή 121 αντιστοιχεί στις περιφερειακές ενότητες του νομού Δωδεκανήσου και η τιμή 122 αντιστοιχεί στις περιφερειακές ενότητες του νομού Κυκλάδων. Αναλυτικά γίνονται 121 για την περιφερειακή ενότητα Καλύμνου, 121 για την περιφερειακή ενότητα Καρπάθου, 121 για την περιφερειακή ενότητα Κω, 121 για την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Άνδρου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Θήρας, 122 για την περιφερειακή ενότητα Κέας-Κύθνου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Μήλου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Νάξου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Πάρου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Σύρου και 122 για την περιφερειακή ενότητα Τήνου. Η Περιφέρεια Κρήτης παίρνει την τιμή 13 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 131 για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 132 για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, 133 για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 134 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πίνακας 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 011 01 2 01 3 01 4 01 5 01 6 2 021 022 023 024 025 026 027 3 031 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΠΕΛΛΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 032 033 034 4 041 042 043 044 5 051 052 053 054 055 6 061 062 063 064 065 7 071 072 073 09 091 091 091 091 091 091 092 093 10 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 11 111 112 11 3 114 11 5 12 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΧΑΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 6 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 1 21 1 21 1 21 1 21 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 1 22 13 1 31 1 32 1 33 1 34 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΩ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΕΑΣ-ΚΥΘΝΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Άρθρο 4 Κωδικοποίηση Υγειονομικών Περιφερειών Αναλυτικά το δεύτερο διψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 4) που ακολουθεί. Πρόκειται για δύο θέσεις κωδικών στις οποίες αντιστοιχούν 2 αριθμοί για την κάθε Υγειονομική Περιφέρεια ως εξής: ο αριθμός 21 αντιστοιχεί στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός 22 αντιστοιχεί στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ο αριθμός 23 στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, ο αριθμός 24 στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ο αριθμός 25 στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ο αριθμός 26 στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας και ο αριθμός 27 στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Πίνακας 4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2 1 1Η Υ.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 2Η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 3 3Η Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 4 4Η Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2 5 5Η Υ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 7 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 2 6 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 7 ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 5 Κωδικοποίηση Νομικής Μορφής του Φορέα Αναλυτικά το τρίτο διψήφιο αλφαβητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΓΓ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 5) που ακολουθεί. Πρόκειται για δύο θέσεις κωδικών οι οποίες αντιστοιχούν στην νομική μορφή που μπορεί να έχει ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας κοινωνικής φροντίδας. Αναλυτικά τα ψηφία ΦΣ χαρακτηρίζουν τα Φιλανθρωπικά Σωματεία, τα ΦΑ τα Ειδικώς Αναγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία, τα ΕΚ τα Σωματεία με Εκκλησιαστικούς και εν γένει Θρησκευτικούς Σκοπούς, τα ΑΣ τις Αστικού Τύπου Εταιρείες, τα ΔΕ τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα ΣΥ τους Συλλόγους και τα Σωματεία και τα ΙΔ τα Ιδρύματα. Πίνακας 5 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.Δ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΣ Ν.Π.Ι.Δ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΑ Ν.Π.Ι.Δ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΚ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ-ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΔ Άρθρο 6 Κωδικοποίηση Εμβέλειας Δράσης του Φορέα Αναλυτικά το τέταρτο μονοψήφιο αλφαβητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (Γ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 6) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει την εμβέλεια δράσης του φορέα. 8 9 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Έτσι το ψηφίο Τ καθορίζει φορέα με τοπική δράση, το Ν φορέα με δράση στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, το Π με Περιφερειακή δράση, το Ε με Εθνική Δράση και το Δ με Διεθνή δράση. Πίνακας 6 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΙΚΗ Τ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Π ΕΘΝΙΚΗ Ε ΔΙΕΘΝΗΣ Δ Άρθρο 7 Κωδικοποίηση Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Φορέα Αναλυτικά το πέμπτο μονοψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (Α) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 7) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει το Επίπεδο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών από τον φορέα και ακολουθεί την ταξινόμηση της παρεχόμενης φροντίδας σύμφωνα με τον Ν. 2646/98. Έτσι το ψηφίο 1 καθορίζει τον πρωτοβάθμιο χαρακτήρα φροντίδας του φορέα (ανοικτή φροντίδα, πρόληψη και εντοπισμός προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού), το ψηφίο 2 καθορίζει τον δευτεροβάθμιο χαρακτήρα φροντίδας του φορέα (παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας με σκοπό την θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής ή ψυχικής νόσου και την αποκατάσταση συνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού, και το ψηφίο 3 τον τριτοβάθμιο χαρακτήρα φροντίδας του φορέα (ανοικτή ή κλειστή φροντίδα με υψηλή εξειδίκευση ή τεχνολογία). Πίνακας 7 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 1 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Η ΚΛΕΙΣΤΗΣ 2 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ: ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Η ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ - ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ 3 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Η' ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Άρθρο 8 Κωδικοποίηση Είδους του Φορέα Αναλυτικά το έκτο τριψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (AAA) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 8) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει το Είδος του φορέα. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στην γενική κατηγορία και τα υπόλοιπα δύο αριθμούν τις υποκατηγορίες. Το κενό πεδίο συμπληρώνεται με το ψηφίο 0. Έτσι για την κατηγορία των Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους αντιστοιχεί το ψηφίο 1 και για τις υποκατηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τους αιμοδότες-δωρητές σώματος, 02 για τις παρανοσοκομειακές μονάδες, 03 για τις ομάδες διάσωσης, 04 για τις ομάδες εργαζομένων, 05 για τις εθελοντικές ομάδες επαγγελματιών, 06 για τις λέσχες φιλίας, 07 για τις θρησκευτικές οργανώσεις, 08 για τις διεθνείς οργανώσεις, 09 για τις οργανώσεις με ένα ή περισσότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Αντίστοιχα οι οργανώσεις αυτοβοήθειας (αυτές δηλ. που δημιουργήθηκαν για να παρέχουν βοήθεια στα μέλη τους) χαρακτηρίζονται με το ψηφίο 2 και για τις υποκατηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τις οργανώσεις άμεσα πασχόντων, 02 για τις οργανώσεις έμμεσα πασχόντων, 03 για τις οργανώσεις αιμοδοσίας ομάδων εργαζόμενων, 04 για τις οργανώσεις και τους συλλόγους οικογενειών, 05 για τις οργανώσεις απόδημου ελληνισμού, 06 για τις οργανώσεις παλιννοστούντων-προσφύγων-οικονομικών μεταναστών, 07 για τις οργανώσεις τοπικών συλλόγων, 08 για τις διεθνείς οργανώσεις, 09 για τα ταμεία αρωγής και αλληλοβοήθειας, 10 για τις ομάδες εργαζομένων, 11 για τους πληθυσμούς με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, 12 για τις οργανώσεις με ένα ή περισσότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Οι οργανώσεις με πρόσθετες δράσεις στο τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας χαρακτηρίζονται με το ψηφίο 3 και για τις υποκατηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τους πολιτιστικούς συλλόγους, 02 για τους πολιτιστικούς φιλανθρωπικούς συλλόγους γυναικών, 03 για τις διεθνείς οργανώσεις, 04 για τις φεμινιστικές οργανώσεις, 05 για τις ομάδες πίεσης, 06 για τους ιδιώτες χορηγούς, 07 για τα αθλητικά σωματεία, 08 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 09 για τις οργανώσεις με ένα ή περισσότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Οι σύλλογοι και πρωτοβουλίες δίπλα στο κράτος και στην Τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τον κωδικό 400, οι έκτακτες δράσεις για έκτακτες ανάγκες τον κωδικό 500 και τα Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 600. Πίνακας 8 10 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 1. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 1 ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2 ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 3 2. αυτοβοήθειας 3. ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ-ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6 ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 7 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ οργανωσεισ 1 ΑΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 2 ΕΜΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 3 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 5 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 6 ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ-OIKONOMIKOI ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 7 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 10 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11 πληθυσμοι με γλωσσικεσ, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτεροτητεσ 12 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 3 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 4 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 ΙΔΙΩΤΕΣ-ΧΟΡΗΓΟΙ 7 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 8 Μ.Μ.Ε ΣΥΛΛΟΓΟΙ 11 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ EKTΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Άρθρο 9 Κωδικοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που υπηρετεί ο φορέας Αναλυτικά το έβδομο τετραψήφιο αλφαριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΓΑΑ) λαμβάνει τιμές από τους πίνακες (πίνακες 9,10,11) που ακολουθούν και καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετεί ο φορέας. Το πρώτο ψηφίο είναι αριθμητικό και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 9 καθορίζοντας ηλικιακά τον πληθυσμό που εξυπηρετεί ο φορέας. Έτσι το ψηφίο 1 καθορίζει τον φορέα που ασχολείται με νήπια, το ψηφίο 2 με παιδιά, το ψηφίο 3 με έφηβους, το ψηφίο 4 με ενήλικους, το ψηφίο 5 με ηλικιωμένους, το ψηφίο 6 με όλες τις ηλικίες, το ψηφίο 7 με παιδιά και εφήβους, το ψηφίο 8 με εφήβους και ενήλικους και το ψηφίο 9 με ενήλικους και ηλικιωμένους. Πίνακας 9 ΗΛΙΚΙΑ 1 ΝΗΠΙΑ (0-6) 2 ΠΑΙΔΙΑ (7-14) 3 ΕΦΗΒΟΙ 4 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 5 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 6 ΟΛΕΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ& ΕΦΗΒΟΙ 8 ΕΦΗΒΟΙ& ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9 ΕΝΗΛΙΚΟΙ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ Το δεύτερο ψηφίο είναι αλφαβητικό και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 10 καθορίζοντας το φύλο του πληθυσμού που υπηρετεί ο φορέας. Αναλυτικά παίρνει την τιμή Γ όταν ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι γυναίκες, Α όταν είναι άνδρες και Ο όταν είναι και τα δύο φύλα. Πίνακας 10 ΦΥΛΟ Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 12 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Α ΑΝΔΡΕΣ 0 ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο είναι αριθμητικά και καθορίζουν το πρώτο την πληθυσμιακή ομάδα που ο φορέας ασχολείται πρώτιστα και το δεύτερο αριθμητικό τυχόν άλλη πληθυσμιακή ομάδα που ασχολείται ο φορέας. Σε έλλειψη της δεύτερης αυτό παίρνει το ψηφίο 0. Αναλυτικά ο κωδικός 1 χαρακτηρίζει πληθυσμούς που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ένδειας, ο κωδικός 2 πληθυσμούς που χρειάζονται έκτακτη βοήθεια π.χ ανθρώπους σε περιοχές που υπέστησαν φυσικές καταστροφές παράνομους μετανάστες, μαζικά μετακινούμενους πληθυσμούς λόγω πολέμου κ.λπ. Ο κωδικός 3 αναφέρεται στα άτομα με αναπηρίες, ο κωδικός 4 σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρόσφυγες, ο κωδικός 5 σε γενικούς πληθυσμούς για συγκέντρωση αίματος και ιστών, ο κωδικός 6 σε πληθυσμούς που πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, ο κωδικός 7 στην προάσπιση δικαιωμάτων και ο κωδικός 8 στις ενέργειες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού. Πίνακας 11 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑΣ 2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 4 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 5 ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ-ΙΣΤΩΝ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 7 ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 8 ΠΡΟΛΗΨΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Άρθρο 10 Εθελοντική ή όχι δράση του φορέα Το όγδοο συνθετικό αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού κωδικού (Γ) και προσδιορίζει την εθελοντική ή όχι δράση του φορέα και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 12 που ακολουθεί. Πίνακας 12 Ν ΕΧΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 13 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Άρθρο 11 Αύξων Αριθμός Φορέα. Το ένατο τετραψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑΑΑ) περιλαμβάνει την καταγραφή του κάθε φορέα κατά αύξοντα αριθμό. Τα κενά πεδία συμπληρώνονται με το ψηφίο 0. Ο αύξων αριθμός δίνεται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων κατά την ένταξη του στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και από την Περιφερειακή ενότητα στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο αύξων αυτός αριθμός είναι ανοδικού ρυθμού ανά φορέα που εντάσσεται. Άρθρο 12 Διαδικασία Εφαρμογής Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Εθνικό Μητρώο των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηρείται το Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των ιδίων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2646/1998 και το άρθρο 283, παρ.3 του Ν.3852/2010. Οι φορείς προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων και κατόπιν στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να λάβουν τον αριθμό μητρώου τους, καταθέτουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Ειδική έντυπη αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα β) Αντίγραφο του καταστατικού τους και τυχόν τροποποιήσεις του γ) Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται και για τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.2345/1995, άρθρο 1, παρ.1 και 2). Η έντυπη αίτηση θα εκδίδεται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα διατίθεται στους φορείς μέσω των τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 14 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και μέσω διαδικτύου. Έχει τη μορφή μηχανογραφημένου εντύπου και περιλαμβάνει: - τα στοιχεία του Φορέα, - τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, - τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας, - τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η δράση του, - τη γεωγραφική του εμβέλεια, - τα οικονομικά και λειτουργικά του στοιχεία. Τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων εγγράφουν το φορέα στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων, φυλάσσουν το ένα αντίγραφο της αίτησης σε ειδικό αρχείο και αποστέλλουν, εντός προθεσμίας 30 ημερών, το άλλο αντίγραφο με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τον αριθμό μητρώου του φορέα στην μορφή που ορίζει η παρούσα απόφαση, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, όπου τηρείται το Εθνικό Μητρώο. Στην ίδια αίτηση και με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο φορέας δύναται να ζητήσει την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως με εθελοντική παροχή υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν.2646/1998. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων γίνεται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων. Επίσης, τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/ νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, ενημερώνουν το τμήμα Εθελοντισμού για κάθε μεταβολή που προκύπτει και φροντίζουν για την επικαιροποίηση του μητρώου τους τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η ένταξη των φορέων στο μητρώο αποτελεί την απαρχή της διαδικασίας πιστοποίησης τους ως φορέων κοινωνικής φροντίδας. Κάθε φορέας που έχει ενταχθεί στα ανωτέρω μητρώα, κάθε φορά που καταργείται ή μετασχηματίζεται, συνοδεύεται από αντίστοιχη κατάργηση ή μετατροπή του κωδικού του, για την εγκυρότητα του αριθμού μητρώου του ή της πιστοποίησής του. Από την έναρξη της παρούσης, καταργούνται οι: Π2(γ) οικ. 19252 (ΦΕΚ 248/τ.Β΄/28.2.2002) και Π2(γ) οικ.2256 (ΦΕΚ 963/τ.Β΄/26.7.2001) Υπουργικές Αποφάσεις. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 15 Αριθμ. ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310 Β/16-6-2011) Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 16

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις