ΥΑ ΓΠ/Π2γ/οικ.59633/2011

Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι¬κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνη¬τικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγ-γραφής. ΦΕΚ: 1310/Β/2011Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.07.06 08:16:29 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 18367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 1310 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι− κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνη− τικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγ− γραφής.................................................................................................... 1 Τροποποίηση της 7001/2/1415−ιστ από 14−12−2008 απόφασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄−2600). ......................................................................... 2 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ.Π:Π2γ οικ. 59633 (1) Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτι− κού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνη− τικών Οργανώσεων. Στοιχεία και Διαδικασία Εγ− γραφής. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 και του άρθρου 12, παρ. 4 του Ν.2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 283, παρ.3 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικρά− της». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1 και 2 του Ν.2345/95 (ΦΕΚ 213Α΄), «Οργανωμένες Υπηρεσίες παροχής προ− στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις». 4. Το Π.Δ υπ’ αριθμ. 95/10.3.2000 «Οργανισμός Υπουρ− γείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α΄), όπως τροπο− ποιήθηκε και ισχύει. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε− σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). 6. Το Π.Δ.89/2010 (ΦΕΚ 154Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 7. Το υπ’ αριθμ. 3318/9−3−2011 έγγραφο του Υπουρ− γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ− καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο− γισμού. 9. Την ανάγκη αλλαγής της κωδικοποίησης του φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα τηρεί το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και προσαρμογής στις διατάξεις του Ν.3852/2010, αποφασίζουμε: Τον τρόπο ταξινόμησης των φορέων του ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας, στο Εθνικό και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χα− ρακτήρα, όπως επίσης και των μη κυβερνητικών − εθε− λοντικών οργανώσεων, στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Το Εθνικό Μητρώο Φορέων κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και το Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων τηρούνται στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Δ/νση Κοινωνικής Αντί− ληψης και Αλληλεγγύης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων. Το Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινω− νικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τηρείται στις κατά τόπους Περιφερειακές ενότητες και αποτελεί τμήμα του Εθνικού Μητρώου. Άρθρο 1 Περιγραφή Μητρώου Ταξινόμησης Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα Οι φορείς του ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φρο− ντίδας, όπως εθελοντική παροχή υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν. 2646/98 εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργα− νώσεων. Οι φορείς αυτοί στα ανωτέρω μητρώα χαρακτηρί− ζονται με αλφαριθμητικό κωδικό (9) συνθετικών μερών ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18368 (πίνακας 1) τα οποία αντιστοιχούν σε διαφορετικές κατηγορίες κωδικοποίησης, οι οποίες με την σειρά τους μπορεί να αποτελούνται από (1) έως (4) ψηφία γραμμάτων ή αριθμών που αντιστοιχούν σε καθορισμέ− νες τιμές πεδίων. Το σύνολο των ψηφίων του κωδικού είναι (21). Πίνακας 1 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ 1 2 3 4 5 ΑΑΑ ΑΑ ΓΓ Γ Α 6 7 ΑΑΑ ΑΓΑΑ 8 9 Γ ΑΑΑΑ Άρθρο 2 Δομή αριθμού μητρώου Στον αριθμό μητρώου καταγράφεται το σύνολο των κατηγοριών κωδικοποίησης των φορέων ιδιωτικού τομέα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας (Πίνακας 2), και συ− γκεκριμένα: 1. Στο πρώτο συνθετικό μέρος, το οποίο αποτελείται από τρεις (3) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑΑ), προσ− διορίζεται η περιφέρεια και η περιφερειακή ενότητα που ανήκει η έδρα του φορέα. 2. Στο δεύτερο συνθετικό το οποίο αποτελείται από δύο (2) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑ), προσδιορίζεται η υγειονομική περιφέρεια που στην εμβέλειά της ανήκει ο φορέας. 3. Στο τρίτο συνθετικό μέρος, το οποίο αποτελείται από δύο (2) θέσεις αλφαβητικών ψηφίων (ΓΓ), προσ− διορίζεται το είδος της νομικής μορφής που έχει ο φορέας. 4. Στο τέταρτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού ψηφίου (Γ), προσδιορίζεται η εμβέλεια δράσης του φορέα. 5. Στο πέμπτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αριθμητικού ψηφίου (Α), προσδιορίζεται το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα. 6. Στο έκτο συνθετικό το οποίο αποτελείται από τρεις (3) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑΑ), προσδιορίζεται το είδος του φορέα. 7. Στο έβδομο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αριθμητικού ψηφίου, μία (1) θέση αλφαβητικού ψηφίου και δύο (2) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΓΑΑ), προσδιορίζονται οι πληθυσμιακές ομάδες που υπηρετεί ο φορέας. 8. Στο όγδοο συνθετικό το οποίο αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού κωδικού (Γ), προσδιορίζεται η εθελοντική ή όχι δράση του φορέα. 9. Στο ένατο συνθετικό το οποίο αποτελείται από τέσ− σερις (4) θέσεις αριθμητικών ψηφίων (ΑΑΑΑ), προσδιορί− ζεται ο αύξων αριθμός του φορέα στο κάθε Μητρώο. Πίνακας 2 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1 ΚΩΔΙΚΟΙ Α 2 3 4 5 6 7 8 9 Α Α Γ Γ Α Α Α Α Α Γ Γ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ Γ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΦΟΡΕΑ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ Α Α ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Α Α ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Άρθρο 3 Κωδικοποίηση Περιφερειών και Περιφερειακών ενο− τήτων της Χώρας. Αναλυτικά το πρώτο τριψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑΑ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 3) που ακολουθεί. Συγκεκριμένα τα δύο πρώτα ψηφία ορίζουν την περιφέ− ρεια και το τρίτο αριθμεί τις Περιφερειακές Ενότητες. Έτσι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παίρνει την τιμή 1 και ακολουθεί το 1 για την περιφερει− ακή ενότητα Δράμας, το 2 για την περιφερειακή ενότητα Έβρου, το 3 για την περιφερειακή ενότητα Θάσου, το 4 για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας, το 5 για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και το 6 για την περιφε− ρειακή ενότητα Ροδόπης. Το κενό πεδίο συμπληρώνεται με το ψηφίο 0. Αναλυτικά οι συνδυασμοί γίνονται, 011 για την περι− φερειακή ενότητα Δράμας, 012 για την περιφερειακή ενότητα Έβρου, 013 για την περιφερειακή ενότητα Θά− σου, 014 για την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και 015 για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης και 016 για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας παίρνει την τιμή 2 και με την ίδια μεθοδολογία ακολουθούν οι συνδυα− σμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 021 για την περιφερειακή ενότητα Ημαθίας, 022 για την περιφερειακή ενότητα Θεσ/νίκης, 023 για την περιφερει− ακή ενότητα Κιλκίς, 024 για την περιφερειακή ενότητα Πέλλας, 025 για την περιφερειακή ενότητα Πιερίας, 026 για την περιφερειακή ενότητα Σερρών και 027 για την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παίρνει την τιμή 3 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 031 για την περιφερειακή ενότητα Γρεβενών, 032 για την περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, 033 για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης και 034 για την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας. Η Περιφέρεια Ηπείρου παίρνει την τιμή 4 και ακο− λουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 041 για την περιφερειακή ενότητα Άρτας, 042 για την περιφερειακή ενότητα Θεσπρωτίας, 043 για την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων και 044 για την περιφερειακή ενότητα Πρέβεζας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας παίρνει την τιμή 5 και ακο− λουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 051 για την περιφερειακή ενότητα Καρδίτσας, 052 για την περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 053 για την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας και 054 για την περιφερειακή ενότητα Τρικάλων και 055 για την περιφερειακή ενότητα Σποράδων. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων παίρνει την τιμή 6 και ακο− λουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 061 για την περιφερειακή ενότητα Ζακύνθου, 062 για την περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, 063 για την περιφερειακή ενότητα Κεφαλονιάς και 064 για την περιφερειακή ενότητα Λευκάδας και 065 για την περιφερειακή ενότητα Ιθάκης. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παίρνει την τιμή 7 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 071 για την περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, 072 για την περιφερειακή ενότητα Αχαΐας και 073 για την περιφερειακή ενότητα Ηλείας. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παίρνει την τιμή 8 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενο− τήτων. Αναλυτικά γίνονται 081 για την περιφερειακή ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ενότητα Βοιωτίας, 082 για την περιφερειακή ενότητα Ευβοίας, 083 για την περιφερειακή ενότητα Ευρυτανίας, 084 για την περιφερειακή ενότητα Φθιώτιδας και 085 για την περιφερειακή ενότητα Φωκίδας. Η Περιφέρεια Αττικής παίρνει την τιμή 9 και ακο− λουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 091 για τις περιφερειακές ενότητες: Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Κεντρι− κού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Νήσων. Επίσης, γίνονται για την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής 092 και για την περιφερειακή ενό− τητα Δυτικής Αττικής 093. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παίρνει την τιμή 10 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενο− τήτων. Αναλυτικά γίνονται 101 για την περιφερειακή ενότητα Αργολίδας, 102 για την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, 103 για την περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, 104 για την περιφερειακή ενότητα Λακωνίας και 105 για την περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας. Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παίρνει την τιμή 11 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτή− των. Αναλυτικά γίνονται 111 για την περιφερειακή ενό− τητα Λέσβου, 112 για την περιφερειακή ενότητα Σάμου, 113 για την περιφερειακή ενότητα Χίου, 114 για την περι− φερειακή ενότητα Ικαρίας και 115 για την περιφερειακή ενότητα Λήμνου. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παίρνει την τιμή 12 και ακολουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτή− των. Η τιμή 121 αντιστοιχεί στις περιφερειακές ενότητες του νομού Δωδεκανήσου και η τιμή 122 αντιστοιχεί στις περιφερειακές ενότητες του νομού Κυκλάδων. Αναλυτι− κά γίνονται 121 για την περιφερειακή ενότητα Καλύμνου, 121 για την περιφερειακή ενότητα Καρπάθου, 121 για την περιφερειακή ενότητα Κω, 121 για την περιφερει− ακή ενότητα Ρόδου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Άνδρου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Θήρας, 122 για την περιφερειακή ενότητα Κέας−Κύθνου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Μήλου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Μυκόνου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Νάξου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Πάρου, 122 για την περιφερειακή ενότητα Σύρου και 122 για την περιφερειακή ενότητα Τήνου. Η Περιφέρεια Κρήτης παίρνει την τιμή 13 και ακο− λουθούν οι συνδυασμοί των περιφερειακών ενοτήτων. Αναλυτικά γίνονται 131 για την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, 132 για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, 133 για την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου και 134 για την περιφερειακή ενότητα Χανίων. Πίνακας 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ−ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ−ΘΡΑΚΗΣ 011 ΔΡΑΜΑΣ 012 ΕΒΡΟΥ 013 ΘΑΣΟΥ 014 ΚΑΒΑΛΑΣ 015 ΞΑΝΘΗΣ 016 ΡΟΔΟΠΗΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 021 ΗΜΑΘΙΑΣ 022 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 0 2 3 ΚΙΛΚΙΣ 0 2 4 ΠΕΛΛΑΣ 0 2 5 ΠΙΕΡΙΑΣ 0 2 6 ΣΕΡΡΩΝ 027 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 0 3 3 3 3 1 2 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 71 091 091 091 091 091 092 093 10 101 102 103 104 105 11 111 112 113 114 115 12 121 121 121 121 122 122 122 122 122 122 122 122 122 13 131 132 133 134 18369 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΣΑΜΟΥ ΧΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΩ ΡΟΔΟΥ ΑΝΔΡΟΥ ΘΗΡΑΣ ΚΕΑΣ−ΚΥΘΝΟΥ ΜΗΛΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΝΑΞΟΥ ΠΑΡΟΥ ΣΥΡΟΥ ΤΗΝΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝOY ΧΑΝΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18370 Άρθρο 4 Κωδικοποίηση Υγειονομικών Περιφερειών Αναλυτικά το δεύτερο διψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 4) που ακολουθεί. Πρόκειται για δύο θέσεις κωδικών στις οποίες αντι− στοιχούν 2 αριθμοί για την κάθε Υγειονομική Περιφέ− ρεια ως εξής: ο αριθμός 21 αντιστοιχεί στην 1η Υγειο− νομική Περιφέρεια Αττικής, ο αριθμός 22 αντιστοιχεί στην 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου, ο αριθμός 23 στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακε− δονίας, ο αριθμός 24 στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ο αριθμός 25 στην 5η Υγειο− νομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, ο αριθμός 26 στην 6η Υγειονομική Περιφέρεια Πελο− ποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλά− δας και ο αριθμός 27 στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Πίνακας 4 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2 1 1Η Υ.Π.Ε ΑΤΤΙΚΗΣ 2 2 2Η Υ.Π.Ε ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2 3 3Η Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 4 4Η Υ.Π.Ε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2 5 5Η Υ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2 6 6Η Υ.Π.Ε ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 7 ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 5 Κωδικοποίηση Νομικής Μορφής του Φορέα Αναλυτικά το τρίτο διψήφιο αλφαβητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΓΓ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 5) που ακολουθεί. Πρόκειται για δύο θέσεις κωδικών οι οποίες αντιστοι− χούν στην νομική μορφή που μπορεί να έχει ένας μη κυβερνητικός και μη κερδοσκοπικός φορέας κοινωνικής φροντίδας. Αναλυτικά τα ψηφία ΦΣ χαρακτηρίζουν τα Φιλανθρωπικά Σωματεία, τα ΦΑ τα Ειδικώς Αναγνωρι− σμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία, τα ΕΚ τα Σωματεία με Εκκλησιαστικούς και εν γένει Θρησκευτικούς Σκοπούς, τα ΑΣ τις Αστικού Τύπου Εταιρείες, τα ΔΕ τις Δημοτικές Επιχειρήσεις, τα ΣΥ τους Συλλόγους και τα Σωματεία και τα ΙΔ τα Ιδρύματα. νει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 6) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει την εμβέλεια δράσης του φορέα. Έτσι το ψηφίο Τ καθορίζει φορέα με τοπική δράση, το Ν φορέα με δράση στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας, το Π με Περιφερειακή δράση, το Ε με Εθνική Δράση και το Δ με Διεθνή δράση. Πίνακας 6 ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΦΟΡΕΑ ΤΟΠΙΚΗ Τ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Π ΕΘΝΙΚΗ Ε ΔΙΕΘΝΗΣ Δ Άρθρο 7 Κωδικοποίηση Επιπέδου Παρεχόμενων Υπηρεσιών του Φορέα Αναλυτικά το πέμπτο μονοψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (Α) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 7) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει το Επίπεδο των Παρεχόμενων Υπηρεσιών από τον φορέα και ακολουθεί την ταξινόμηση της παρεχόμενης φρο− ντίδας σύμφωνα με τον Ν. 2646/98. Έτσι το ψηφίο 1 καθορίζει τον πρωτοβάθμιο χαρακτή− ρα φροντίδας του φορέα (ανοικτή φροντίδα, πρόληψη και εντοπισμός προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού), το ψηφίο 2 καθορίζει τον δευτεροβάθμιο χαρακτήρα φροντίδας του φορέα (παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας με σκοπό την θερα− πεία και αποκατάσταση σωματικής ή ψυχικής νόσου και την αποκατάσταση συνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού, και το ψηφίο 3 τον τριτοβάθμιο χαρακτή− ρα φροντίδας του φορέα (ανοικτή ή κλειστή φροντίδα με υψηλή εξειδίκευση ή τεχνολογία). Πίνακας 7 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ − ΑΝΟΙΚΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ − ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ − ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Η ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ: ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ Η ΨΥΧΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ. − ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. 2 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ − ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ H΄ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 3 Πίνακας 5 ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Ν.Π.Ι.Δ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΣ Ν.Π.Ι.Δ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΑ Ν.Π.Ι.Δ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΚ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΣΥΛΛΟΓΟΣ−ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥ ΙΔΡΥΜΑ ΙΔ Άρθρο 6 Κωδικοποίηση Εμβέλειας Δράσης του Φορέα Αναλυτικά το τέταρτο μονοψήφιο αλφαβητικό συνθε− τικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (Γ) λαμβά− Άρθρο 8 Κωδικοποίηση Είδους του Φορέα Αναλυτικά το έκτο τριψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑΑ) λαμβάνει τιμές από τον πίνακα (πίνακας 8) που ακολουθεί. Πρόκειται για μία θέση κωδικού η οποία καθορίζει το Είδος του φορέα. Το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στην γενική κατηγο− ρία και τα υπόλοιπα δύο αριθμούν τις υποκατηγορίες. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Το κενό πεδίο συμπληρώνεται με το ψηφίο 0. Έτσι για την κατηγορία των Οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες σε τρίτους αντιστοιχεί το ψηφίο 1 και για τις υποκατηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τους αιμοδότες−δωρητές σώματος, 02 για τις παρανοσοκομειακές μονάδες, 03 για τις ομάδες δι− άσωσης, 04 για τις ομάδες εργαζομένων, 05 για τις εθελοντικές ομάδες επαγγελματιών, 06 για τις λέσχες φιλίας, 07 για τις θρησκευτικές οργανώσεις, 08 για τις διεθνείς οργανώσεις, 09 για τις οργανώσεις με ένα ή περισσότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Αντίστοιχα οι οργανώσεις αυτοβοήθειας (αυτές δηλ. που δημιουργήθηκαν για να παρέχουν βοήθεια στα μέλη τους) χαρακτηρίζονται με το ψηφίο 2 και για τις υποκα− τηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τις οργανώσεις άμεσα πασχόντων, 02 για τις οργανώσεις έμμεσα πασχόντων, 03 για τις οργανώσεις αιμοδοσί− ας ομάδων εργαζόμενων, 04 για τις οργανώσεις και τους συλλόγους οικογενειών, 05 για τις οργανώσεις απόδημου ελληνισμού, 06 για τις οργανώσεις παλιννο− στούντων−προσφύγων−οικονομικών μεταναστών, 07 για τις οργανώσεις τοπικών συλλόγων, 08 για τις διεθνείς οργανώσεις, 09 για τα ταμεία αρωγής και αλληλοβοή− θειας, 10 για τις ομάδες εργαζομένων, 11 για τους πλη− θυσμούς με γλωσσικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, 12 για τις οργανώσεις με ένα ή περισ− σότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Οι οργανώσεις με πρόσθετες δράσεις στο τομέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας χαρακτη− ρίζονται με το ψηφίο 3 και για τις υποκατηγορίες τους τα δύο υπόλοιπα ψηφία είναι 01 για τους πολιτι− στικούς συλλόγους, 02 για τους πολιτιστικούς φιλαν− θρωπικούς συλλόγους γυναικών, 03 για τις διεθνείς οργανώσεις, 04 για τις φεμινιστικές οργανώσεις, 05 για τις ομάδες πίεσης, 06 για τους ιδιώτες χορη− γούς, 07 για τα αθλητικά σωματεία, 08 για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 09 για τις οργανώσεις με ένα ή περισσότερα πεδία δράσης που δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Οι σύλλογοι και πρωτοβουλίες δίπλα στο κράτος και στην Τοπική αυτοδιοίκηση έχουν τον κωδικό 400, οι έκτακτες δράσεις για έκτακτες ανάγκες τον κωδικό 500 και τα Ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα το 600. Πίνακας 8 1. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 1 ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ−ΔΩΡΗΤΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 2 ΠΑΡΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 3 ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ 4 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 6 ΛΕΣΧΕΣ ΦΙΛΙΑΣ 7 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 3. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 18371 1 ΑΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 2 ΕΜΜΕΣΑ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ 3 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4 ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 5 ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 6 ΠΑΛΛΙΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ−ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ− ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 7 ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 8 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 9 ΤΑΜΕΙΑ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 10 ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΜΕ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 12 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 3 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 4 ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 5 ΟΜΑΔΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 6 ΙΔΙΩΤΕΣ−ΧΟΡΗΓΟΙ 7 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 8 Μ.Μ.Ε 9 ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4. ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 5. ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Άρθρο 9 Κωδικοποίηση πληθυσμιακών ομάδων που υπηρετεί ο φορέας Αναλυτικά το έβδομο τετραψήφιο αλφαριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΓΑΑ) λαμβάνει τιμές από τους πίνακες (πίνακες 9,10,11) που ακολουθούν και καθορίζουν τα χαρακτη− ριστικά των πληθυσμιακών ομάδων που εξυπηρετεί ο φορέας. Το πρώτο ψηφίο είναι αριθμητικό και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 9 καθορίζοντας ηλικιακά τον πληθυσμό που εξυπηρετεί ο φορέας. Έτσι το ψηφίο 1 καθορίζει τον φορέα που ασχολείται με νήπια, το ψηφίο 2 με παι− διά, το ψηφίο 3 με έφηβους, το ψηφίο 4 με ενήλικους, το ψηφίο 5 με ηλικιωμένους, το ψηφίο 6 με όλες τις ηλικίες, το ψηφίο 7 με παιδιά και εφήβους, το ψηφίο 8 με εφήβους και ενήλικους και το ψηφίο 9 με ενήλικους και ηλικιωμένους. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18372 Πίνακας 9 ΗΛΙΚΙΑ Άρθρο 10 Εθελοντική ή όχι δράση του φορέα 1 ΝΗΠΙΑ (0−6) 2 ΠΑΙΔΙΑ (7−14) 3 ΕΦΗΒΟΙ 4 ΕΝΗΛΙΚΟΙ 5 ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ 6 ΟΛΕΣ 7 ΠΑΙΔΙΑ& ΕΦΗΒΟΙ 8 ΕΦΗΒΟΙ& ΕΝΗΛΙΚΟΙ 9 ΕΝΗΛΙΚΟΙ & ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ Το δεύτερο ψηφίο είναι αλφαβητικό και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 10 καθορίζοντας το φύλο του πληθυσμού που υπηρετεί ο φορέας. Αναλυτικά παίρνει την τιμή Γ όταν ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός είναι γυναίκες, Α όταν είναι άνδρες και Ο όταν είναι και τα δύο φύλα. Πίνακας 10 ΦΥΛΟ Γ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Α ΑΝΔΡΕΣ Ο ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ Το τρίτο και το τέταρτο ψηφίο είναι αριθμητικά και καθορίζουν το πρώτο την πληθυσμιακή ομάδα που ο φορέας ασχολείται πρώτιστα και το δεύτερο αριθμη− τικό τυχόν άλλη πληθυσμιακή ομάδα που ασχολείται ο φορέας. Σε έλλειψη της δεύτερης αυτό παίρνει το ψηφίο 0. Αναλυτικά ο κωδικός 1 χαρακτηρίζει πληθυσμούς που ζουν σε συνθήκες φτώχειας και ένδειας, ο κωδι− κός 2 πληθυσμούς που χρειάζονται έκτακτη βοήθεια π.χ ανθρώπους σε περιοχές που υπέστησαν φυσικές καταστροφές παράνομους μετανάστες, μαζικά μετακι− νούμενους πληθυσμούς λόγω πολέμου κ.λπ. Ο κωδικός 3 αναφέρεται στα άτομα με αναπηρίες, ο κωδικός 4 σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες και πρό− σφυγες, ο κωδικός 5 σε γενικούς πληθυσμούς για συγκέ− ντρωση αίματος και ιστών, ο κωδικός 6 σε πληθυσμούς που πάσχουν από σωματικές ή ψυχικές ασθένειες, ο κωδικός 7 στην προάσπιση δικαιωμάτων και ο κωδικός 8 στις ενέργειες πρόληψης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού. Πίνακας 11 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑΣ 2 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3 ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 4 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 5 ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ−ΙΣΤΩΝ 6 ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 7 ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 8 ΠΡΟΛΗΨΗ−ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ−ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το όγδοο συνθετικό αποτελείται από μία (1) θέση αλφαβητικού κωδικού (Γ) και προσδιορίζει την εθελο− ντική ή όχι δράση του φορέα και λαμβάνει τιμές από τον πίνακα 12 που ακολουθεί. Πίνακας 12 Ν ΕΧΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Ο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Άρθρο 11 Αύξων Αριθμός Φορέα. Το ένατο τετραψήφιο αριθμητικό συνθετικό μέρος του αριθμού μητρώου του φορέα (ΑΑΑΑ) περιλαμβάνει την καταγραφή του κάθε φορέα κατά αύξοντα αριθμό. Τα κενά πεδία συμπληρώνονται με το ψηφίο 0. Ο αύξων αριθμός δίνεται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων κατά την ένταξή του στο Εθνικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και από την Περιφερειακή ενότητα στο Μητρώο Περι− φερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ο αύξων αυτός αριθμός είναι ανοδικού ρυθμού ανά φορέα που εντάσσεται. Άρθρο 12 Διαδικασία Εφαρμογής Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Εθνικό Μητρώο των Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τηρείται το Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων των ιδίων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.2646/1998 και το άρθρο 283, παρ.3 του Ν.3852/2010. Οι φορείς προκειμένου να ενταχθούν στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων και κατόπιν στο Εθνικό Μη− τρώο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και να λάβουν τον αριθ− μό μητρώου τους, καταθέτουν στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Ειδική έντυπη αίτηση σε δύο (2) αντίγραφα β) Αντίγραφο του καταστατικού τους και τυχόν τρο− ποποιήσεις του γ) Άδεια λειτουργίας (όπου απαιτείται και για τις πε− ριπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί Υπουργική Από− φαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν.2345/1995, άρθρο 1, παρ.1 και 2). Η έντυπη αίτηση θα εκδίδεται από το Τμήμα Εθελοντι− σμού και Πιστοποίησης Φορέων του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και θα διατίθεται στους φο− ρείς μέσω των τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων ή και μέσω διαδικτύου. Έχει τη μορφή μηχανογραφημένου εντύπου και περιλαμβάνει: − τα στοιχεία του Φορέα, − τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου του, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) − τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο φορέας, − τις πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες στοχεύει η δράση του, − τη γεωγραφική του εμβέλεια, − τα οικονομικά και λειτουργικά του στοιχεία. Τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Δη− μόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περι− φερειακών Ενοτήτων εγγράφουν το φορέα στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων, φυλάσσουν το ένα αντίγραφο της αίτησης σε ειδικό αρχείο και αποστέλλουν, εντός προ− θεσμίας 30 ημερών, το άλλο αντίγραφο με τα συνημμένα δικαιολογητικά και τον αριθμό μητρώου του φορέα στην μορφή που ορίζει η παρούσα απόφαση, στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης, στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, όπου τηρείται το Εθνικό Μητρώο. Στην ίδια αίτηση και με τα ανωτέρω δικαιολογητικά ο φορέας δύναται να ζητήσει την εγγραφή του στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, εφόσον δραστηριοποιείται κυρίως με εθελοντική πα− ροχή υπηρεσιών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 του Ν.2646/1998. Η εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων γίνεται από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων. Επίσης, τα τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/ νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, ενημερώνουν το τμή− μα Εθελοντισμού για κάθε μεταβολή που προκύπτει και φροντίζουν για την επικαιροποίηση του μητρώου τους τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια. Η ένταξη των φορέων στο μητρώο αποτελεί την απαρχή της διαδικασίας πιστοποίησης τους ως φορέων κοινωνικής φροντίδας. Κάθε φορέας που έχει ενταχθεί στα ανωτέρω μητρώα, κάθε φορά που καταργείται ή μετασχηματίζεται, συνο− δεύεται από αντίστοιχη κατάργηση ή μετατροπή του κωδικού του, για την εγκυρότητα του αριθμού μητρώου του ή της πιστοποίησής του. Από την έναρξη της παρούσης, καταργούνται οι: Π2(γ) οικ. 19252 (ΦΕΚ 248/τ.Β΄/28.2.2002) και Π2(γ) οικ.2256 (ΦΕΚ 963/τ.Β΄/26.7.2001) Υπουργικές Αποφάσεις. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 25 Μαΐου 2011 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Aριθμ. 7001/2/1415−ρβ (2) Τροποποίηση της 7001/2/1415−ιστ από 14−12−2008 απόφα− σης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομι− κής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης» (Β΄−2600). Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ− γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄− 152), όπως 18373 το δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α΄− 49). 2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρω− ση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄− 41). 3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− βέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα, που κωδικο− ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π. δ/τος 63/2005 (Α΄− 98). 4. Το άρθρο 1 περίπτωση β΄ εδάφιο 6 της 7004/3/53− α από 25−2−2011 απόφασης του Υφυπουργού Προ− στασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄− 398). 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΄Αρθρο 1 1. Στο άρθρο 1 της 7001/2/1415−ιστ από 14−12−2008 από− φασης του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄− 2600), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παρά− γραφοι 13 και 14 ως εξής: «13. Τμήμα Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Περιλαμβάνει το τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Χα− νίων – Κισσάμου από τη χ/θ 5,000 μέχρι τη χ/θ 23,700 (Κόμβος Κολυμβαρίου) και το τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Χανίων – Σητείας από τη χ/θ 5,000 μέχρι τη χ/θ 144,500 (Κ.Τ.Ε.Ο. Ηρακλείου). 14. Σταθμός Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξονα Κρή− της. Περιλαμβάνει το τμήμα της Νέας Εθνικής Οδού Χα− νίων – Σητείας από τη χ/θ 144,500 (Κ.Τ.Ε.Ο. Ηρακλείου) μέχρι τη χ/θ 218,000 (Κόμβος Παχιάς Άμμου) ». 2. Με τις ρυθμίσεις της προηγουμένης παραγρά− φου, η τοπική αρμοδιότητα των Τμημάτων Τροχαίας Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Αγίου Νικολάου και Ιε− ράπετρας περιορίζεται, αντίστοιχα, ως προς τα τμή− ματα της Νέας Εθνικής Οδού Χανίων – Κισσάμου και της Νέας Εθνικής Οδού Χανίων – Σητείας, που περι− λαμβάνονται στην εδαφική δικαιοδοσία του Τμήμα− τος και του Σταθμού Τροχαίας Βόρειου Οδικού Άξο− να Κρήτης. ΄Αρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε− ως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 28 Μαΐου 2011 Ο Αρχηγός ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 18374 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ øîñì õ—ðì÷ì÷ úùðð—ò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê—÷ Σε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € - Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − - Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5€ − - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 € Δ΄ 110 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 € 30 € • Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï. Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α΄ 225 € Δ΄ 160 € Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 € Β΄ 320 € Α.Α.Π. 160 € Δ.Δ.Σ. 225 € Γ΄ 65 € Ε.Β.Ι. 65 € Α.Σ.Ε.Π. 70 € Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Α.Ε.Δ. 10 € Ο.Π.Κ. − • Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:00 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02013101606110008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Περί Ανωνύμων Εταιριών.
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις