ΔΟΛΚΕΠ/οικ.25948/2010

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΈνταξη της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουρ?γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).(ΚΑΤΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΛ/ΚΕΠ/φ15/88 ΟΙΚ 32373/2013 ΦΕΚ 3035/Β/29.11.2013) ΦΕΚ: 2023/Β/2010Signature Not Verified Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.01.04 08:28:35 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 30605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2023 27 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτη− σης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πο− λιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίω− σης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). ....................................... 1 Μετάταξη των υπαλλήλων του ΚΕΠ ΠΕΙΡΑΙΑ της Ενι− αίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πει− ραιώς στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με τις διατά− ξεις της παρ. 8 του αρ. 257 του ν. 3852/2010. ...... 2 Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητα ΥΕ καθαρι− στών/στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλι− κρατικούς Δήμους. ...................................................................... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/88/οικ.25948 (1) Ένταξη της διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υπο− θέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουρ− γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στις διαδικασίες που διεκπεραιώ− νονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι− τών (Κ.Ε.Π.). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστα− σίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 102/Α΄/1−5−2002), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ιδίως από την παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 3146/2003 (ΦΕΚ Α΄/125/23−5−03), την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/ 9−12−03) καθώς και το άρθρο 16 του Ν. 3345/05 (ΦΕΚ 138/Α΄/16−6−2005). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/86 «Σχέ− σεις Κράτους – Πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 75/Α΄/11−6−1986, σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 2 του άρθρου 2 της από 21−12−01 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ/ Α΄/288/21−12−2001) «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογι− κές και τελωνειακές ρυθμίσεις». 3. Τις διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου δευτέρου και παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/9−3−1999). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3448/06 «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτε− ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης». 5. Την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/1−10−2002 (ΦΕΚ 1276 Β΄) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/86». 6. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 (ΦΕΚ/Α΄/281/9−12−03) «Τροποποιήσεις του Ν. 1388/1983 – Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοί− κησης – ίδρυση Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις», με τις οποίες η Γενική Γραμματεία Δη− μόσιας Διοίκησης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 7. Το άρθρο 9ο κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, Π.Δ. 63/2005 (Α98) 8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/91(ΦΕΚ 50Α΄) «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμισης του προσωπικού της και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 7 του ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102Α΄). 9. Την αριθμ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.17/ΟΙΚ/17170/3−8−2004 (ΦΕΚ 1226Β΄) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομί− ας και Οικονομικών «Τρόπος καταβολής αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση». 10. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102Α΄) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.» 30606 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2010 (Α΄2) «Διορισμός Υφυ− πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 12. Την αριθμ. 383/18−1−2010 (ΦΕΚ 29/Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ− ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Απο− κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 13. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι− ότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη. 14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Η διοικητική διαδικασία υποβολής αίτησης για την καταβολή πλήρους αποζημίωσης πολιτών για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερι− κών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά την προβλεπόμενη από το άρθρο 31 του ν. 3013/2002 διαδικασία, όπως αυτή ισχύει. Το ΚΕΠ είναι αρμόδιο αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή της ανωτέρω αίτησης στην καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν παρακολουθεί την πορεία των σχετικών ενεργειών της διοίκησης οι οποίες απορρέουν από την αίτηση αυτή. Ακύρωση υπο− βληθείσας αίτησης μέσω των ΚΕΠ δεν είναι δυνατή. Το έντυπο που αντιστοιχεί στην ανωτέρω διαδικασία επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 30607 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: “Καταβολή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης προθεσμίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2690/1990, όπως ισχύουν” ΠΡΟΣ: (1) ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ Συμπληρώνεται από την Υπηρεσία ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας: Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ.: Αρ. Άδειας Οδήγησης:* Αριθ. Διαβατηρίου:* Αρ. Βιβλ. Υγείας:* Υπηκοότητα: (2) Ημερομηνία γέννησης : Τόπος Γέννησης: Τόπος Κατοικίας: Οδός: Τηλ: Αριθ: Fax: ΤΚ: E – mail: *συμπληρώνεται ένα από τα αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας. ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ(3) (για κατάθεση αίτησης):Σε περίπτωση που δε συντάσσεται η εξουσιοδότηση στο παρόν έντυπο ενώπιον του αρμοδίου υπαλλήλου, απαιτείται προσκόμιση εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Όνομα: Επώνυμο: Όνομα Πατέρα: Επώνυμο Πατέρα: Όνομα Μητέρας: Επώνυμο Μητέρας: Αριθ. Δελτ. Ταυτότητας: Α.Φ.Μ.: Αρ. Άδειας Οδήγησης:* Αριθ. Διαβατηρίου:* Αρ. Βιβλ. Υγείας:* Υπηκοότητα: (2) Ημερομηνία γέννησης : Τόπος Γέννησης: Τόπος Κατοικίας: Τηλ: Οδός: Fax: Αριθ: E – mail: ΤΚ: 30608 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30609 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (1) Οι καταγγελίες αποστέλλονται: α) στη Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για θέματα αρμοδιότητας κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και β) στην Ειδική Επιτροπή της παραγράφου 13 του άρθρου δεύτερου του Ν. 2690/1999 που λειτουργεί στην έδρα της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η υπηρεσία προκειμένου για θέματα υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οροθετείται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994, ως ισχύει κάθε φορά. (2) Αναγράφεται ολογράφως και κατόπιν αριθμητικά, ως πλήρης εξαψήφιος αριθμός η ημερομηνία γέννησης: πχ η 7 Φεβρουαρίου 1969 γράφεται αριθμητικά: 070269. (3) Εξουσιοδοτώ τον/ την πιο πάνω αναφερόμενο/ η να καταθέσει την αίτηση ή/ και να παραλάβει την τελική πράξη. (Διαγράφεται όταν δεν ορίζεται εκπρόσωπος). (4) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών». (5) Αναγράφεται η συγκεκριμένη υπηρεσιακή μονάδα στην οποία υπεβλήθη η αίτηση για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης και η οποία δεν ενήργησε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, π.χ. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους Πολίτη. (6) Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη διεκπεραίωση της υπόθεσης, την παροχή πληροφορίας κ.λπ. (7) Αναφέρεται περιληπτικά η υπόθεση π.χ. σύνταξη, άδεια λαϊκής αγοράς κ.λ.π. (8) Αναγράφεται η προθεσμία που δεν τηρήθηκε, μόνο αν είναι μεγαλύτερη των 50 ημερών. (9) Αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία πιθανού πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη για την υπόθεση το οποίο, για την διευκόλυνση της Επιτροπής, είναι σκόπιμο και να επισυναφθεί. Αν μετά από αίτηση στον Συνήγορο σχετικό πόρισμα εκκρεμεί, αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία της αίτησης προς τον Συνήγορο, στο σχετικό πεδίο. (10) Στην περιγραφή του αιτήματος θα εμπεριέχονται τα εξής στοιχεία: - Η υπηρεσία που δεν ενήργησε μέσα στην προθεσμία. - Διαγράφονται κατά περίπτωση οι μη αναγκαίες επιλογές. - Το μέγεθος της περιουσιακής ζημίας που προκαλείται από την καθυστέρηση. - Αιτιολογείται συνοπτικώς η προκληθείσα περιουσιακή ζημία καθώς και η ηθική βλάβη. Περαιτέρω τεκμηρίωση μπορεί να γίνει επί λευκού χάρτου επισυναπτόμενου στην αίτηση. Για την ενίσχυση των ισχυρισμών αυτών, όσον αφορά στην πρόκληση περιουσιακής ζημίας και ηθικής βλάβης, σχετικά έγγραφα μπορούν να επισυνάπτονται εφόσον κρίνεται σκόπιμο. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - Ειδική επιτροπή θα εξετάσει την αίτησή σας και εφόσον κρίνει ότι πράγματι παραβιάσθηκε η προθεσμία, θα προσδιορίσει το ύψος της αποζημίωσης που θα σας καταβληθεί. - Η απόφαση της Επιτροπής θα σας σταλεί στη διεύθυνση κατοικίας σας. - Η υπηρεσία που παραβίασε την προθεσμία θα σας ειδοποιήσει να εισπράξετε την αποζημίωση από το δημόσιο ταμείο της περιοχής της κατοικίας σας. 30610 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Αίτημα: Kαταβολή αποζημίωσης λόγω μη τήρησης προθεσμίας. Υπηρεσία Υποβολής: Αριθμ. Πρωτοκόλλου: Ημ/νία αιτήματος: Αρμόδιος Υπάλληλος: Όνομα: Επώνυμο: Αιτών: Όνομα: Επώνυμο: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: (Επισυνάπτονται από τον πολίτη σχετικά έγγραφα και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία τυχόν υπάρχουν και αφορούν στην υπόθεση). Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικού πορίσματος του Συνηγόρου του Πολίτη για την υπόθεση, είναι σκόπιμο να επισυναφθεί για την διευκόλυνση της Επιτροπής. Ο Υπάλληλος (υπογραφή) Ημερομηνία Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. 50001 (2) Μετάταξη των υπαλλήλων του ΚΕΠ ΠΕΙΡΑΙΑ της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς στο Δήμο Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του αρ. 257 του ν. 3852/2010. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 257 παρ. 8 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι− κράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ− νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Το αριθμ. πρωτ. 3704/10−12−2010 έγγραφο της Ενι− αίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι υπάλληλοι των ΚΕΠ της Ε.Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς των οποίων οι φάκελοι απε− στάλησαν στην Περιφέρεια Αττικής με το αριθμ. πρωτ. 3665/9−12−2010 έγγραφο της Ε.Ν.Α. Αθηνών − Πειραιώς, υπηρετούσαν στις 7−6−2010 στην Ε.Ν.Α. Αθηνών − Πει− ραιώς, αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο Πειραιά των κατωτέρω υπαλλήλων: 1. ΒΑΧΛΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ/ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Γ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 2. ΒΟΥΔΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΠΑΝΤΕΛΗ, κλάδου/ ειδικότη− τας ΠΕ/ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχια− κής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ, κλάδου/ει− δικότητας ΔΕ/Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νο− μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 4. ΛΙΝΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ/ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Δ, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει 5. ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΑΝΔΡΕΑ, κλάδου/ ειδι− κότητας ΔΕ/ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νο− μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− 30611 νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 6. ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 7. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πο− λιτών, με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενι− αίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 8. ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου/ ειδικό− τητας ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχια− κής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 9. ΣΤΕΦΑΝΑΚΟΥ ΚΥΡΑΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Γ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. 10. ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, με βαθμό Δ΄, υπάλληλο του ΚΕΠ Πειραιά της Ενιαίας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών − Πειραιώς, σε συ− νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ αντίστοιχης ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής και με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2011. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ F Αριθμ. οικ. 116215/7754 (3) Μεταφορά υπαλλήλων με σχέση Εργασίας ιδιωτικού δι− καίου αορίστου χρόνου, ειδικότητα ΥΕ καθαριστών/ στριών από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μά− θησης και Θρησκευμάτων στους νέους Καλλικρα− τικούς Δήμους. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. Ι περ. στ 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και 259 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι− κράτης» 30612 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτι− κές εκλογές», αποφασίζουμε: Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μεταφορά των παρα− κάτω υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/−στριών ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΘΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ σχολικών μονάδων των Περιφερειακών Υπηρεσιών Πρω− τοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουρ− γείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο Δήμο ΠΡΕΣΠΩΝ, με την ίδια σχέση εργασίας σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ίδιας εκπαιδευ− τικής βαθμίδας και ειδικότητας, με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, ως ακολούθως: ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (πλήρης ή μερική) / ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠ. 4,0 ΩΡΕΣ/ΗΜΕΡΑ Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011. Η διαπιστωτική πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΤ ΠΡΕΣΠΩΝ ΛΑΙΜΟΥ Φλώρινα, 9 Δεκεμβρίου 2010 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΡΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ *02020232712100008* ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις