Π1/3305/2010

Σύναψη , εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών , κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 ( παρ . 5, 12, 13 και 16) του Ν . 2286/95.τροποποιήθηκε με την Π1/1732/2013 ΦΕΚ 1869 Β/31-7-2013 (Τροποποίηση με τις Π1/1732/2013 ΦΕΚ 1869 Β/31-7-2013 και Π1/2166/2013-ΦΕΚ 2939/B/20.11.2013) ΦΕΚ: 1789/Β/2010Αριθμ. Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010 Αριθμ. Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010 Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1.Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/05). 2.Του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α΄/95), και ιδίως των παραγράφων 5, 12 του άρθρου 2 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 199/Α΄/99), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 35 του άρθρου 1 του Ν. 3065/2002 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του υπουργικού Συμβουλίου σε άλλα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 251/Α΄/2002). 3.Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/Α΄/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου». 4.Του Π.Δ. 195/95 (ΦΕΚ 102/Α΄/95) «Οργανισμός της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου Εμπορίου». 5.Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α΄/18-3-96) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της». 6.Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α΄/2007). 8.Του Π.Δ. 185/09 (ΦΕΚ 213/Α΄/09) Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας». 9. Του Π.Δ. 189/09 (ΦΕΚ 221/Α΄/05-11-2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 28/10 (ΦΕΚ 64/Α΄/2010) και 50/10 (ΦΕΚ 89/Α΄/16-06-2010) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009». 10.Του Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α΄/7-9-10) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 11.Του Π.Δ. 96/2010 (ΦΕΚ 170/Α΄/28-9-10) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 1 Αριθμ. Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010 12.Την αριθ. 46498/ΔΙΟΕ1913/13-10-2010 (ΦΕΚ 1642/ Β΄/14-10-2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Κωνσταντίνο Ρόβλια». 13.Την από 19/10/2010 εισήγηση της Υπηρεσίας στην ΕΠΠΠ, στην οποία, μεταξύ άλλων, γίνεται ρητή μνεία του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια - και άλλες διατάξεις». 14.Την από 19/10/10 γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών (Πρακτικό 11/2010). Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε: «1)Εξαιρούμε, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.5 εδ. α του ν.2286/95 και υπό την επιφύλαξη της παρ.9 αυτού, από την αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, για τις οποίες η ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος) δεν υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ΕΥΡΩ άνευ Φ.Π.Α., πλην των ειδών: -cpv -cpv -cpv -cpv 09132100-4 09132200-5 09134100-8 09211000-1 -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv 30192110-5 30192112-9 30197643-5 30192113-6 30213300-1 30231300-0 30231310-0 39111000-3 39121100-7 48822000-6 42512100-9 42512100-9 42512200-0 42512300-1 42991200-1 «Αμόλυβδη βενζίνη» «Μολυβδούχος βενζίνη» αφορά βενζίνη super «Πετρέλαιο Ντίζελ», αφορά πετρέλαιο κίνησης «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα» αφορά έλαια λίπανσης για οχήματα «Μελάνια»1 «Μελανωτήρες για εκτυπωτικά μηχανήματα» 2 «Φωτοτυπικό Χαρτί» «Φύσιγγες μελάνης»3 «Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές» «Οθόνες απεικόνισης» «Επίπεδες οθόνες» «Καθίσματα» «Γραφεία» «Εξυπηρετητές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» «Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις» «Κλιματισπκά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί παραθύρου» «Κλιματιστικά μηχανήματα προσαρμοζόμενα επί τοίχου» «Συγκροτήματα θέρμανσης αερισμού και κλιματισμού» «Εκτυπωτικά Μηχανήματα» 1 Π1/2166/2013-ΦΕΚ 2939/B/20.11.2013 (…) 1.Τροποποιούμε τις Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄/1869/31.07.2013) απόφασης, όπως ισχύει, κάτωθι είδη κατά κωδικό cpv 2008: 2 Π1/2166/2013-ΦΕΚ 2939/B/20.11.2013 (…) 1.Τροποποιούμε τις Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄/1869/31.07.2013) απόφασης, όπως ισχύει, κάτωθι είδη κατά κωδικό cpv 2008: 3 Π1/2166/2013-ΦΕΚ 2939/B/20.11.2013 (…) 1.Τροποποιούμε τις Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄/1869/31.07.2013) απόφασης, όπως ισχύει, κάτωθι είδη κατά κωδικό cpv 2008: παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ως εξής: (…)α) Απαλείφονται τα παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ως εξής: (…)α) Απαλείφονται τα παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. ως εξής: (…)α) Απαλείφονται τα 2 Αριθμ. Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010 -cpv -cpv -cpv -cpv -cpv 42991210-4 44161200-8 44163130-0 48200000-0 48300000-1 -cpv -cpv 48500000-3 48600000-4 -cpv -cpv 48700000-5 48800000-6 «Α΄/Α cpv 2008 «Εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ» «Σωλήνες ύδρευσης» «Αγωγοί αποχέτευσης» «Πακέτα λογισμικού δικτύωσης, Διαδικτύου και ενδοδικτύων» «Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων, σχεδίασης, απεικόνισης, προγραμματισμού και παραγωγικότητας «Πακέτα λογισμικού επικοινωνίας και πολυμέσων» «Πακέτα λογισμικού βάσεων δεδομένων και λειτουργικών συστημάτων» «Βοηθητικά προγράμματα πακέτων λογισμικού» «Συστήματα πληροφόρησης και εξυπηρετητές» 4 ονομασία κατά cpv 2008 1 30125100−2 Φύσιγγες σκόνης τόνερ 1 30125110−5 Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας 2 30125120−8 Τόνερ για φωτοαντιγραφικές μηχανές» 5 2) Καθορίζουμε, σύμφωνα με άρθρο 2 παρ. 12 περ. γ΄ και παρ. 13 περ. 1 σημείο VIII του ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α΄/1-2-1995) αντίστοιχα την ετήσια συνολική δαπάνη των Προμηθειών κατά κωδικό αριθμό είδους αυτών (του αρχείου ειδών προγράμματος) για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συμβάσεων διενεργείται: α) Με διαδικασίες διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας ανάθεση) μέχρι του ποσού των 20.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ. β) Με συνοπτικές διαδικασίες (πρόχειρος διαγωνισμός) μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ.6 4 Η παρ.1 τροποποιήθηκε με την Π1/1732/2013 ΦΕΚ 1869 Β/31-7-2013. Η προμήθεια των ειδών που εξαιρούνται από το χρηματικό όριο των 120.000 € άνευ Φ.Π.Α., θα υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύει η Π1/3305/03.11.2010 Απόφαση. 4.Οι ανωτέρω τροποποιήσεις των υπ’ αριθμ. Π1/358/27.01.1999 (ΦΕΚ Β/92/10.02.1999), Π1/3305/03.11.2010 (ΦΕΚ Β/1789/12.11.2010) & Π1/3306/03.1.2010 (ΦΕΚ Β/1789/12.11.2010) αποφάσεων, θα αφορούν στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους 2014 και εξής. 5 Π1/2166/2013-ΦΕΚ 2939/B/20.11.2013 (…) 1.Τροποποιούμε τις παρ. 2 και 3 της υπ’ αριθμ. Π1/1732/23.07.2013 (ΦΕΚ Β΄/1869/31.07.2013) απόφασης, όπως ισχύει, ως εξής: (…) β) Προστίθενται τα κάτωθι είδη κατά κωδικό cpv 2008: 6 Ν.4281/2014, ΦΕΚ-160/Α/8.8.2014 παρ.1.Α.63 άρθρο 199:1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου: Α. Καταργούνται οι διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου: 63.Της παραγράφου 2 της υ.α. Π1/3305/2010 (Β’ 1789) (Άρθρο 201: Έναρξη ισχύος1.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015, εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού.2.Η παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19) καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.3.Η ισχύς των άρθρων 134 έως 138, αρχίζει ως προς τις προμήθειες και υπηρεσίες, όσον αφορά τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 την 1η Ιουλίου 2014, όσον αφορά τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης την 1η Οκτωβρίου 2014 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Οκτωβρίου 2015. Ως προς τα έργα, η ισχύς του αρχίζει όσον αφορά όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης την 1η Ιανουαρίου 2015 και όσον αφορά το σύνολο του δημόσιου τομέα την 1η Δεκεμβρίου 2015.4.Η ισχύς του άρθρου 139 αρχίζει δώδεκα 3 Αριθμ. Π1/3305/2010 ΦΕΚ 1789 Β/12-11-2010 3) Κάθε προγενέστερη σχετική απόφαση καταργείται. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2010 (12) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.5.Το άρθρο 157 εφαρμόζεται για τις αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς των άρθρων 18 και 19 σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις υπό την έννοια του άρθρου 15, η διαδικασία ανάθεσης των οποίων αρχίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37, μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.6.Η ισχύς των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 197 αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 5 του άρθρου 139.7.Οι διατάξεις των άρθρων 179 έως 194 αρχίζουν να εφαρμόζονται τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση των προβλεπόμενων στα άρθρα 182, 183 και 187 προεδρικών διαταγμάτων.8.Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 196 αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου 196.) 4

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας