ΚΕΣΥ/164/2000

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ"Σχετικά με έγκριση , εκτέλεση και κοστολόγηση ιατρικών πράξεων " -Πρόκληση βλάβης δι ηλεκτροπληξίας,εγχύσεις,ιστολογικές εξετάσεις παρακεντίσεις κλπΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ- ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ "Σχετικά με έγκριση , εκτέλεση και κοστολόγηση ιατρικών πράξεων " Αθήνα 8.11.2000 Αριθμ . Απόφ . 4 της 164 ης Ολομ ./2.11.2000 Η Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας στην 164 η Συνεδρίασή της (2.11.2000) αφού έλαβε υπόψη : α) το υπ ' αριθμ . Α8α /3376/7.6.99 έγγραφο της Δ / νσης Υγειον . Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου που αφορά ερωτήματα της Υ . Ε . Ε . Ν .Τρικάλων σχετικό με την έγκριση , εκτέλεση και κοστολόγηση των κάτωθι ιατρικών πράξεων : 1. «Πρόκληση βλάβης δια ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας και κρυοπηξίας» , πόσες πράξεις εγκρίνονται μηνιαίως ; 2. «Εγχύσεις ( Στεροειδούς νοβοκαΐνης , κορτιζόνης και νοβοκαΐνης ) » ,πόσες εγχύσεις επιτρέπονται και μετά από πόσο χρονικό διάστημα επαναλαμβάνονται ; 3. «Ιστολογική εξέταση συνήθους τύπου» , εγκρίνεται πλέον της μιας πράξης για το Ίδιο όργανο και μετά από πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να επαναληφθεί ; 4. «Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης και βιοψία υλικού» , πόσες φορές εγκρίνεται η λήψη ; β ) το από 12.10.99 γνωμοδοτικό έγγραφο ειδικού εισηγητού γ ) το από 25.2.2000 γνωμοδοτικό έγγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής και δ ) την εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής , αποφάσισε τα κάτωθι : 1. Ως «Ιστολογική εξέταση συνήθους τύπου» νοείται ιστολογική εξέταση η οποία βασίζεται σε υλικό βιοψίας ή χειρουργικού παρασκευάσματος . Ειδικά για πολλαπλές δειγματοληψίες , βιοψίες από 1-3 ανατομικές θέσεις του ιδίου οργάνου ( π . χ . στόμαχος , πυλωρός , σώμα , καρδιακή μοίρα ) αδιακρίτως αριθμού ιστοτεμαχίων θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν μια ενιαία ιστολογική εξέταση . Για δειγματοληψίες όμως πέραν των τριών ανατομικών θέσεων ( π . χ . παχύ έντερο για έλεγχο ιδιοπαθούς νόσου ) είναι λογικό να κοστολογούνται ως δεύτερη ιατρική πράξη παρ ' όλο που προέρχονται από το ίδιο ανατομικό όργανο . 2. Σχετικά με την «Παρακέντηση δια λεπτής βελόνης και βιοψίας υλικού» , αδιακρίτως αριθμού παρακεντήσεων , εφόσον εκτελούνται σε μία συνεδρία και λαμβάνονται δείγματα από το ίδιο ανατομικό όργανο θεωρούνται ως μία ιατρική πράξη . 3. Σχετικά με την επανάληψη της βιοψίας , το χρονικό διάστημα κρίνεται από τον θεράποντα ιατρό ( π . χ . έλεγχος στομάχου για ελικοβακτηρίδιο και επανέλεγχος εκρίζωσης μετά από θεραπεία ). 4. Σχετικά με τον αριθμό και το είδος των ενδαρθρικών εγχύσεων , εξαρτάται από τη νόσο και ίο είδος των εγχεομένων φαρμάκων . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Novocaine δεν κυκλοφορεί πλέον . Eπίσης η έγχυση xylocain δεν έχει θεραπευτική αξία ούτε πρακτική σημασία , εκτός της σύντομης παροδικής αναλγησίας 1-2 ωρών . Τα κορτικοειδή έχουν ένδειξη , αλλά πρέπει να εγχέονται με φειδώ , σε προχωρημένες καταστάσεις της νόσου για την οποία χορηγούνται . Σε σπάνιες καταστάσεις επαναλαμβάνονται στην εβδομάδα , συνήθως απαιτείται η παρέλευση μηνός . Η έγχυση πλέον των τριών θεωρείται υπερβολή . Αναφορικό με τα ένζυμα δεν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τα αποτελέσματα τους και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η επιστημονική στήριξη της συχνότητας έγχυσης . 5) Το ερώτημα που αφορά την ιατρική πράξη «Πρόκληση βλάβης δια ειδικού μηχανήματος ηλεκτροπηξίας και κρυοπηξίας» θα τεθεί υπόψη της Ολομέλειας σε επόμενη συνεδρίαση , αφού συγκεντρωθούν τα απαιτού μενα στοιχεία . Για το ΚΕΣΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΙΤΤΑΣ

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις