Ν.328/1976

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠερί τροποποιήσεως διατάξεών τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. (Α' 128). Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον.

ΦΕΚ: 128/Α/1976Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 1 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 'Αρθρο 1 Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον 1.Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον (Π.Φ.Σ.) είναι οι κατόπιν εκλογής αναδεικνυόμενοι παρ' εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον σκοπόν τούτον εκ των μελών αυτού, οίτινες και αποτελούν την Γενικήν Συνέλευσιν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. "2.Οι αντιπρόσωποι κάθε φαρμακευτικού συλλόγου, που εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του, ορίζονται ως ακολούθως: α. Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 25 μέλη εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο. β. Σύλλογοι που αριθμούν από 26 μέχρι 100 μέλη εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους. γ. Σύλλογοι που αριθμούν από 101 μέχρι 1.000 μέλη εκλέγουν επιπλέον των 2 αντιπροσώπων που ορίζονται στο εδάφιο β' έναν αντιπρόσωπο για κάθε 100ντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας και δ. Σύλλογοι που αριθμούν περισσότερα από 1.001 μέλη εκλέγουν επιπλέον των οριζομένων 11 αντιπροσώπων από το εδάφιο β' και γ' έναν για κάθε διακόσια, συμπληρωμένα μέλη. Για κάθε αντιπρόσωπο εκλέγεται και ένας αναπληρωτής"1 3. «Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται ανά 4ετίαν εκ των διατηρούντων εν λειτουργία φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη φαρμακοποειών από 3τίας, τουλάχιστον μη ούσης ασυμβιβάστου της ιδιότητας του αντιπρποσώπου πρς οιονδήποτε εν τω οικείω συλλόγω αξίωμα. Είναι όμως ασυμβίβαστος η ιδιότης του προέδρου του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου»2 Εν περιπτώσει συμπτώσεως των ανωτέρω ιδιοτήτων εις το αυτό πρόσωπον εκπίπτει τούτο της μιας εξ αυτών, και δε της δευτέρας κατά σειράν, εφόσον εντός μηνός από της οριστικοποιήσεως της δευτέρας εκλογής δεν υποβάλλη δήλωσιν προτιμήσεως ταύτης και παραιτήσεως εκ της ετέρας. 4. Εις τας κατά το παρόν άρθρον εκλογάς και τας εκλογάς εν γένει εις τους φαρμακευτικούς συλλόγους η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί δι' άπαντα τα μέλη εκάστου φαρμακευτικού συλλόγου υποχρέωσιν η αδικαιολόγητος παράλειψις της οποίας συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον με χρηματικήν ποινήν 2.000 έως και 10.000 υπέρ του Η παράγραφος 2 του άρθρου 1ου αντικαταστάθηκε από το εδάφιο I της παραγράφου Α του άρθρου 58 του νόμου 1539/1985, ΦΕΚ Α' 64 1 Kατάργηση του μέσα σε ( ) πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 από την παρ. Γ του άρθρου 58 του Ν. 1539/85, ΦΕΚ Α' 64 2 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 2 οικείου Συλλόγου και με στέρησιν παραλλήλως και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από δύο μέχρι και δέκα μηνών, των ποινών τούτων επιβαλλομένων παρά του προέδρου του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου, εντός προθεσμίας το πολύ τριών μηνών από της επομένης της διεξαγωγής των εκλογών, εξαιρέσει μόνον των περιπτώσεων καθ' άς θέλουν υποβληθή αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούντα την παράλειψιν. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως παρά του ενδιαφερομένου ενώπιον του οικείου Νομάρχου, κρίνοντος ουσιαστικώς επί του δεδικαιολογημένου παράλειψις συμμετοχής εις την ψηφοφορίαν εν υποτροπή ομοίας ως άνω παραβάσεως, διαπραττομένης εντός διετίας από της προγενεστέρας ταύτης ποινής τα όρια των εν λόγω ποινών διπλασιάζονται. Τα χρηματικά ποσά των άνω ποινών δύναται να αναπροσαρμόζωνται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμη του Π.Φ. Συλλόγου. 5.Κατάστασης αμετακλήτου της αποφάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου δια της υπό του οικείου Νομάρχου απορρίψεως εν όλω ή εν μέρει της προσφυγής κλείεται το φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη δι' όσον χρονικόν διάστημα διαρκεί η στέρησις της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος Συλλόγου δια της υπό του οικείου Νομάρχου απορρίψεως εν όλω ή εν μέρει της προσφυγής κλείεται το φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη δι' όσον χρονικόν διάστημα διαρκεί η στέρησις της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Άρθρο 2 Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου αντιπρόσωποι εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. εκ των διατηρούντων εν λειτουργία φαρμακείον ή φαρμακαποθήκην φαρμακοποιών δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίαν όπερ είναι 11μελής αποτελούμενον εξ ενός προέδρου, ενός Αντιπροέδρου ενός Γραμματέως ενός Ταμίου και 7 Συμβούλων, εκλεγομένων άμα και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών. 2. Η θητεία του Συμβουλίου τούτου είναι 4ετής τα δε 7 μέλη αυτού δέον να προέρχωνται εκ των φαρμακοποιών των Συλλόγων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατ' αναλογίαν τριών δύο και δύο αντιστοίχως τα λοιπά δε εκ των υπολοίπων φαρμακευτικών συλλόγων της Χώρας. Η αυτή θητεία ορίζεται και δια τα Διοικητικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 3. Δια τα της διεξαγωγής των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Ν. 3601/1928 "περί Φαρμακευτικών Συλλόγων" ως ισχύουν εκάστοτε. 4. Δια Π.Δ./των εκδιδόμενων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται γενικώς πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. Άρθρο 3 Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 3 1.Η Γενική Συνέλευσις των μελών του Π.Φ.Σ. συγκαλείται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς μεν άπαξ του έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίση το διοικητικόν συμβούλιον ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό του εντός πέμπτου των μελών. 2. Αι προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προσκλήσεις περιλαμβάνουσαι τα προς συζήτησιν θέματα κοινοποιούνται προς τα μέλη αυτής προ δέκα πέντε τουλάχιστον ημερών, προκειμένου περί εκτάκτου τοιαύτης προ δέκα ημερών τουλάχιστον. 3.Αντιπρόσωποι απουσιάζοντες αδικαιολογήτως εις δύο συνεχείς, συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως εκπίπτουν του αξιώματός τους, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως 1.Η Γενική Συνέλευσις των αντιπροσώπων είναι το ανώτατον όργανον του Π.Φ.Σ. και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου ιδία δε : α. Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Εγκρίνει τον προυπολογισμόν και απολογισμόν εσόδων και εξόδων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. γ. Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών δι' ητιολογημένης αποφάσεως την αντικατάστασιν μέλους ή μελών και ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. ένεκα σοβαρών παραπτωμάτων τούτων κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων. δ. Υποβοηθεί δια των αποφάσεών της τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα δια την άσκησιν του φαρμακευτικού επαγγέλματος. ε. Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως και την τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν τούτων. ς. Εκλέγει τα υπό του εδαφίου ε' του άρθρου 2 του Ν. 4031/59 "περί ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος υπό αλλοδαπών και ανασυνθέσεως του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου" και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4111/60 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων Ιατρικών και Παραιατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων" προβλεπόμενα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των. Άρθρο 5 Απαρτία - Λήψις αποφάσεων Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 4 Τα περί απαρτίας και λήψεως αποφάσεων καθορίζονται δια Π.Δ./των εκδιδομένων βάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μέχρις εκδόσεως των διαταγμάτων τούτων εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις. Άρθρον 63 Εταιρείαι Φαρμακοποιών. Αι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 607/1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως ης φαρμακευτικής νομοθεσίας ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 7 του Α.Ν. 751/1937 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» και του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 1 του Ν. 38/1975 «περί ρυθμίσεως οφειλών κ.λ.π.» αντικαθίστανται ως εξής: «1.Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.»4 Η συμμετοχή φαρμακοποιού εις μίαν εισέτι το πολύ των ανωτέρω εταιρειών και εφ' όσον η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης είναι έπ' ονόματι ετέρου φαρμακοποιού, δεν απαγορεύεται. Η σύστασις της Εταιρείας γίνεται πάντοτε δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και δι' ορισμένην πάντοτε χρονικήν διάρκειαν, επιτρεπομένης της παρατάσεως κατά τον αυτόν τρόπον. 2.Επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προσωπικής ευθύνης και αυτοπρόσωπου διευθύνσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, πάσα δικαιοπραξία σχέσιν έχουσα με την εν γένει εκμετάλλευσιν της κατά τ' ανωτέρω συνιστώμενης εταιρείας, δέον όπως καταρτίζηται υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, καθισταμένου υποχρεωτικώς διαχειριστού της εταιρείας απαγορευομένης της υποκαταστάσεως τούτου, δι' ειδικού ή γενικού πληρεξουσίου κατά την σύναψιν των δικαιοπραξιών τούτων ή την διαχείρισιν εν γένει των εταιρικών υποθέσεων. 3. Οι προς διατήρησιν κληρονομικού φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης νομιμοποιούμενοι κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 5607/1932 και του Α.Ν. 517/1968 «περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της φαρμακευτικής νομοθεσίας» δύνανται να συνιστούν εταιρείαν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου υπό μίαν των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος μορφήν και τύπον υπό την προϋπόθεσιν, όπως άπαντες οι κατά τα άνω κληρονόμοι τυγχάνουν ομόρρυθμα μέλη και συνδιαχειρισταί της Εταιρείας, συναλλασσόμενοι πάντοτε επ' ονόματι της Εταιρείας και υπό τον διακριτικόν τίτλον κληρονομικόν φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη. 3 Ν.4336/2015,ΦΕΚ-94/Α/14.8.2015 παρ.17 άρθρο 2 υποπαρ. Δ13 παρ.Δ : 17.Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται. Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο καταργήθηκε με την περίπτωση 3.α της παραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου 1ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 4 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 5 Ειδικώς δια τας υπό εταιρικήν μορφήν λειτουργούσας φαρμακαποθήκας, εν περιπτώσει θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, δύνανται, ο επιζών των συζύγων ή τα τέκνα αυτού να διατηρήσουν την φαρμακαποθήκην, ουχί πάντως πέραν της πενταετίας από του θανάτου του αδειούχου υπό την προϋπόθεσιν της εντός μηνός προσλήψεως υπευθύνου φαρμακοποιού ή διευθύνοντος φαρμακείον ή φαρμακαποθήκην και μη κατέχοντος οιανδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην θέσιν. 4. Κεκυρωμένα αντίγραφα εκ της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των κατά τα άνω συνιστωμένων εταιρικών συμβολαίων δέον να κατατίθενται εντός μηνός από της καταχωρίσεως των εν τω οικείω βιβλίω του Πρωτοδικείου εις την Δ/νσιν Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών καθώς και τον οικείον Φαρμακευτικόν Σύλλογον. Δια τας ήδη συνεστημένας υφίσταται υποχρέωσις υποβολής των εταιρικών συμβολαίων εντός τριμήνου τα πολύ από της ισχύος του παρόντος. 5. Πάσα παράβασις των υπό του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας ιδρύσεως ή διατηρήσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης εφαρμοζομένων υποχρεωτικώς δια το μέλλον των διατάξεων του υπό στοιχ. β' εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968. 6. Αι υφ' οιανδήποτε νομικήν μορφήν υφιστάμεναι και λειτουργούσαι Εταιρείαι έχουσαι ως αντικείμενον την εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, εξακολουθούσαι νομίμως λειτουργούσαι μέχρι λήξεως του χρόνου διαρκείας των, ως ούτος αναγράφεται κατά την 4.2.1976 ημέραν καταθέσεως του παρόντος εν τω καταστατικώ των, επί οιασδήποτε όμως ανανεώσεως ή παρατάσεως της διαρκείας δέον να μετατραπή εις εταιρείαν ομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον και να εξασφαλίζεται εις τον φαρμακοποιόν ποσοστόν συμμετοχής τουλάχιστον πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50 %). 7.Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί συνεταιρισμών μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, διατηρουμένης πάντοτε της ισχύος των περί προσωπικής ευθύνης του αδειούχου φαρμακοποιού διατάξεων και της μορφής της εταιρίας». "Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού τα συγγενή πρόσωπα, που ήταν συνεταίροι του, μπορούν να συνεταιρίζονται για μια πενταετία από το θάνατο του φαρμακοποιού με άλλο φαρμακοποιό που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, ο οποίος θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 50%. Τα συγγενή αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να ασχολούνται αποκλειστικά με τη λειτουργία του εταιρικού φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης και η συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται"5 8. Επί διαλύσεως του προς εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης συνεταιρισμού, μεταξύ φαρμακοποιού και ιδιώτου και όταν η μίσθωσις του μισθίου καταστήματος έχη γίνει επ' ονόματι του συνεταιρισμού, η μίσθωσις συνεχίζεται επί ονόματι του φαρμακοποιού μέχρι λήξεως του χρόνου της μισθώσεως, προκειμένου ούτος να διατηρήση εν τω μισθίω το φαρμακείον ή την φαρμακαποθήκην του. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 1821/1988, ΦΕΚ Α' 271 5 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 6 "Αρθρον 7 Αποστάσεις Φαρμακείων 6 «1. Α. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασμένα ή μη, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, που αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄): α. Εκατό μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. β. Εκατόν ογδόντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. γ. Διακόσια μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους. δ.Διακόσια πενήντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων ενός (200.001) κατοίκων. Β. Η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. «Ειδικά επί φαρμακείων που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός εμπορικών κέντρων και στοών, η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, δια κατευθείαν νοητής γραμμής επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μη υφισταμένης της υποχρέωσης όπως οι προσόψεις αυτές ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού.» 7 Γ. Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, μπορούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων δήμων και δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυσμό. Ν. 2716/1999, ΦΕΚ-96 Α’:Όπου στις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') αναφέρεται ο όρος «δήμο ή κοινότητα» αυτός συμπληρώνεται ως εξής : «δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α')» 6 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 με το άρθρο 25 του νόμου 4213/2013, ΦΕΚ-261 Α/9-12-13 7 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 7 2.Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ίδιου δήμου και δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, με τον ίδιο φαρμακοποιό, εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη: α) τουλάχιστον σαράντα μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1»8 3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και η μεταφορά φαρμακείων σε απόσταση: α)120 μέτρων τουλάχιστον από δύο συστεγαζόμενα φαρμακεία, β) 160 μέτρων τουλάχιστον από τρία συστεγαζόμενα φαρμακεία, γ) 200 μέτρων τουλάχιστον από 4 συστεγαζόμενα φαρμακεία, δ) 250 μέτρων τουλάχιστον από 5 ή και περισσότερα συστεγαζόμενα φαρμακεία 4. Οι περί αποστάσεων διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή: α) σε περίπτωση μεταφοράς φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από 5 χρόνια, όταν η μεταφορά αυτή γίνεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση και β) σε περίπτωση μεταφοράς φαρμακείου σε κατάστημα που ανήκει κατά κυριότητα ή συγκυριότητα στον αδειούχο φαρμακοποιό, το ή τη σύζυγο του, σε συγγενείς αυτού εξ αίματος, μέχρι και δεύτερου βαθμού, εφ' όσον αυτοί έγιναν κύριοι ή συγκύριοι του καταστήματος ένα (1) χρόνο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή τη συστέγαση των πλησίον αυτού λειτουργούντων φαρμακείων, όχι όμως προ της παρελεύσεως 5 ετών, από της λειτουργίας του φαρμακείου 9 5.Οι αποστάσεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 μέτρων από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. 6.Δήμοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης δύναται ν' αποτελέσουν μετ' αυτών ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες με προεδρικά δ/τα, που εκδίδονται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά προηγούμενη γνώμη των γενικών συνελεύσεων των φαρμακευτικών συλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρμακευτικές Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3457/2006, ΦΕΚ-93 Α’ . 8 Ν. 3106/2003, ΦΕΚ-30 Α’, παρ. 14 περ. β) του άρθρου 19 : «Οι διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 6 του Ν. 1963/ 1991 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 1.6.2003 και αναστέλλεται μέχρι τότε η ισχύς της διάταξης της παρ. Θ.5 του άρθρου 11 του Ν. 2955/2001». 9 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 8 περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η μεταφορά των νομίμως εντός αυτών λειτουργούντων φαρμακείων10 "11 Συστέγασις Φαρμακείων. Άρθρον 8 Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινων. Υπηρεσιών δύναται να επιτραπή, εφ' όσον δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτησις του κοινού, η συστέγασις μέχρι τριών κατ’ ανώτατον όριον υπό ίδρυσιν Φαρμακείων ή Φαρμακαποθηκών εκ των μη τυχουσών αδείας λειτουργίας εν πόλει εχούσει άνω των πέντε Φαρμακείων. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι αδειούχοι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων Φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι δια πάσαν παράβασιν νόμου, καθώς και την κανονικήν λειτουργίαν των εν λόγω φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών υποχρεούμενοι άμα όπως αναγράφωσι τα ονόματα των επί των προθηκών ως και των επιγραφών των Φαρμακείων. Τηρουμένης της διατάξεως ταύτης δύναται να επιτραπή η συστέγασις αδειούχων φαρμακοποιών και μετά άλλης λειτουργουσών τοιούτων φαρμακείων ή φαρμακαποθήκης μετά φαρμακαποθήκης καθώς και η συστέγασις λειτουργούντων. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον συστεγαζόμενα φαρμακεία θεωρούνται δια τον καθορισμόν του αριθμού των φαρμακείων, ως κεχωρισμένως λειτουργούντα, υποχρεούμενα εισέτι εις χωριστήν διημέρευσιν και διανυκτέρευσιν. 3. Δια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας εις τα κατά τ' ανωτέρω συστεγαζόμενα φαρμακεία έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του υπ' αριθ. 675/68 Β. Δ/τος «περί οργανώσεως και συγκροτήσεως των φαρμακείων ή αι αντίστοιχοι του από 3/12.11.1930 Δ/τος «περί καταρτισμού φαρμακείων» εφ' όσον το εν εξ αυτών έτυχεν αδείας λειτουργίας προ της ισχύος του ανωτέρω Β. Δ/τος. 4.Τα κατά τα παρόν άρθρον συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικώς υπό μορφήν ομορρύθμου εταιρείας οριζομένων συνδιαχειριστών απάντων των εν αυτοίς συστεγαζομένων αδειούχων φαρμακοποιών, εφαρμοζομένων άμα, αναλόγως και δια την περίπτωσιν ταύτην των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. «5.Η συστέγασις μεταξύ λειτουργούντων φαρμακείων ή ήδη λειτουργούντος φαρμακείου και υπό ίδρυσιν φαρμακείων, μη τυχόντων αδείας λειτουργίας, επιτρέπεται ανεξαρτήτως της αποστάσεως της οποίας απέχουν ταύτα από έτερον φαρμακείου ή συστεγαζόμενα τοιαύτα»12 10 Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του νόμου το. 1963/1991, ΦΕΚ Α' 138, Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την περίπτωση 1.β της παραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου 1 ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 12 Η παράγραφος 5 προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 8 με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 928/1979 11 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 9 Άδειαι πωλήσεως φαρμάκων υπό ιατρών. Άρθρον 9 Αι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 5607/1932 ως αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 17 του Α.Ν. 751/1937 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» αντικαθίστανται ως εξής: «1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 «περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και μετά γνώμην του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών; δύναται να επιτραπή η πώλησις ενίων φαρμάκων καθοριζομένων εκάστοτε, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου εις ιατρούς εξασκούντας το επάγγελμα εις μέρος εν ω δεν υπάρχει φαρμακείον και όπερ απέχει από το πλησιέστερον νομίμως λειτουργούν φαρμακείον πλέον των δέκα χιλιομέτρων και δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς δια των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, της αποστάσεως υπολογιζομένης από άκρου εις άκρον των μερών. 2.Τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 4 έως 8 του παρόντος δύναται να χορηγηθή άδεια πωλήσεως φαρμάκων και δια μέρη απέχοντα ολιγώτερον των δέκα χιλιομέτρων από λειτουργούν φαρμακείον εφ' όσον ουδόλως εξυπηρετούνται δια λεωφορείου, σιδηροδρόμου ή πλοίου εκτελούντων δρομολόγια επί καθωρισμένω κομίστρω. 3.Η γραμμή καταμετρήσεως δέον πάντως ν' ακολουθήση την συνδέουσαν τα μέρη ταύτα συντομωτέραν αμαξιτήν οδόν ή μη υπαρχούσης τοιαύτης συντομωτέραν ημιονικήν και ουχί ατραπούς ή δυσβάτους οδούς. 4.Η άδεια αύτη είναι προσωρινή και ισχύει αποκλειστικώς και μόνον, δι ο μέρος κατοικεί μονίμως και εξασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτού ο ιατρός. 5.Άπασαι αι χορηγηθείσαι εις ιατρούς βάσει προγενεστέρων νόμων άδειαι πωλήσεως φαρμάκων καταργούνται εφ' όσον δεν πληρούνται αι προϋποθέσεις του παρόντος. 6. Η δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένη άδεια πωλήσεως φαρμάκων δεν παρέχει εις τον ιατρόν το δικαίωμα της συστάσεως φαρμακείου, ακυρούται δε αυτοδικαίως, ευθύς ως ήθελεν ιδρυθή νομίμως φαρμακείον εις τον αυτόν τόπον ένθα κατοικεί ο ιατρός ή εις μέρος κείμενον εις απόστασιν μικροτέραν των είκοσι χιλιομέτρων από της έδρας του ιατρού και δεν συντρέχουν αι ειδικαί προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Ιατρός πωλών φάρμακα άνευ της κατά το παρόν άρθρον προβλεπομένης αδείας ή και ετέρα πλην των δια των υπό της παραγράφου Ι του παρόντος Υπουργικών αποφάσεων καθοριζομένων, τιμωρείται δια προστίμου πέντε χιλιάδων έως είκοσι χιλιάδων δραχμών και δι’ αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ένα έως εξ μηνών, εν υποτροπή δε δια προστίμου είκοσι χιλιάδων έως εκατόν χιλιάδων δραχμών και δι’ αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ενός έτους μέχρι τριών ετών. 8.Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον κυρώσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών παραλλήλως ή και ανεξαρτήτως ποινικού ή ου κολασμού υπό των δικαστηρίων». Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 10 Άρθρον 10 1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 604/1970 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» αντικαθίστανται ως εξής: «Βιομηχανίαι του εσωτερικού ή αλλοδαπαί φαρμακευτικαί εταιρείαι ιδρύουσαι και έχουσαι ιδρύσει πρατήρια, ή υποαντιπροσωπείας φαρμάκων, υποχρεούνται δια την διακίνησιν των φαρμάκων, να έχουν υπεύθυνον φαρμακοποιόν εν τη έδρα εκάστου ή εκάστης τούτων μη διευθύνοντα φαρμακείον, φαρμακαποθήκην ή μη κατέχοντα δημοσίαν, δημοτικήν, κοινοτικήν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην ιδιωτικήν θέσιν, πληρούντα δε τας προϋποθέσεις του Α.Ν. 517/1968 ως ετροποποιήθη ούτος δια του Ν.Δ. 68/1974 «περί αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968 «περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας». 2.Πάσα παράβασις των υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 11 του Α.Ν. 751/1937 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3907/1958, «περί των επιβαλλομένων κυρώσεων κατά των παρανόμως κατεχόντων και πωλούντων δείγματα ιδιοσκευασμάτων, ως και των κατεχόντων και πωλούντων φάρμακα ιδιωτών». 3. Ωσαύτως αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 5607/1932 ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 604/1970 αντικαθίστανται ως εξής: «Αι χορηγούμεναι δια τα παραρτήματα άδειαι καθίστανται αυτοδικαίως, άκυροι, μετά πάροδον τριμήνου από της λειτουργίας φαρμακείου εις την αυτήν λουτρόπολιν, τουριστικόν κέντρον, οικισμόν ή κοινότητα. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί των ήδη λειτουργούντων παραρτημάτων φαρμακείων».13 Άρθρον 11 Γενικαί διατάξεις 1. 'Οπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται πρόστιμον ή χρηματική ποινή νοείται εις δραχμάς νέας εκδόσεως. 2.'Οπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται ανάκλησις αδείας λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, νοείται η τοιαύτη ιδρύσεως και λειτουργίας. 3.Αι διατάξεις του Ν.Δ. 4377/1964 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών" ως ισχύουν σήμερον, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εξ Αιθιοπίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών φαρμακοποιών. "Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους"14 13 Η παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 5607/1932 Καταργήθηκε από το άρθρ. 37 παρ. zβ Νόμ. 1316/1983 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 11 4. Απαγορεύεται η κατοχή, εναποθήκευσις, πώλησις κι διακίνησις ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών υπό των παραρτημάτων φαρμακείων. Πάσα παράβασις των διατάξεων της παρούσης παραγράφου συνεπάγεται, πλην των κυρώσεων και ανάκλησιν της αδείας του παραρτήματος φαρμακείου και οριστικήν ανάκλησιν της αδείας του εν αυτώ υπηρετούντος βοηθού φαρμακοποιού. Αι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 5. Εκ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρ. 16 του Ν.Δ. 96/1973 "περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων" διαγράφονται αι λέξεις "ως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος". 6. Αι διατάξεις των άρθρ. 16 ως και 18 του από 27.6.1935 Α. Νόμου "περί διατιμήσεως φαρμάκων" ισχύουν εφεξής δια την δια των φαμακείων πώλησιν προς το κοινόν φαρμάκων. 7. Εις τον Πρόεδρον, τα Υπηρεσιακά μέλη, των εισηγητήν και τον γραμματέα της δια του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/73 προβλεπομένης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, παρέχεται αποζημίωσις, αμοιβή και έξοδα κινήσεως, οριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η σχετική δαπάνη θέλει βαρύνει τας πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕΕΦ). Άρθρον 12 1.Η υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως υπαλλήλων, φαρμακευτικών εργασιών συνεισφορά, η προβλεπομένη υπό των συνδεδυασμένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 581/43, της παρ. 3 του άρθρου 32 του καταστατικού του ταμείου και της υπ. αριθμ. 1573/Ε.48/1955 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, βαρύνει τους εν αυταίς οριζομένους υποχρέους, αποσαφηνίζομεν ότι επί φαρμάκων εισαγομένων εκ του εξωτερικού η εισφορά αύτη βαρύνει τον εν Ελλάδι πρώτον εκδότην τιμολογίου χονδρικής πωλήσεως, εφόσον δεν κατεβλήθη από τον υπόχρεων αντιπρόσωπον του ξένου οίκου όστις μεσολαβεί ή ενεργεί την εισαγωγήν. 2.Η περί ής η προηγούμενη παράγραφος, συνεισφορά δεν οφείλεται υπό εισαγωγέων, φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων, εφόσον ανάγεται εις το μέχρι της 31-7-1972 χρονικόν διάστημα. 3. α) Οφειλαί εισαγωγέων φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων προς το Ταμείον εκ της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνεισφοράς, αναγόμεναι εις το από 1 Αυγούστου 1972 μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου χρονικόν διάστημα περιορίζεται εις το ήμισυ και εξοφλούνται άνευ οιασδήποτε λόγω εκπροθέσμου καταβολής, επιβαρύνσεως εις 60 ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι τέλους του μηνός του επομένου της υπό του Ταμείου γνωστοποιήσεως του ποσού της οφειλής και της οριστικοποιήσεως ταύτης. Ειδικώς επί του ύψους των εισφορών τούτων εφόσον ανακύψη αμφισβήτησις αποφαίνεται οριστικώς Επιτροπή βάσει των υφισταμένων στοιχείων. 14 Προσθήκη του μέσα σε " " εδαφίου του άρθρου 11 από την παρ. 3 του άρθρου 19 του 1276/1982, ΦΕΚ Α'100 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 12 Η Επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Προέδρου ενός εκπροσώπου του Ταμείου και ενός αδειούχου φαρμακεμπόρου ως μελών. β. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή δόσεώς τινος συνεπάγεται επιβάρυνσιν του ποσού ταύτης δια προσθέτου τέλους ίσου προς 1% δι' έκαστον 10ήμερον καθυστερήσεως πλέον τόκου εκ 5% ετησίως από της κατά τας διατάξεις της παρούσας παραγράφου ρυθμίσεως, μέχρι και της καταβολής της δόσεως. Άρθρον 13 1. Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν "Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων" προστιθέμενος εις τους εν άρθρω 3 του Ν. 3601/1928 προβλεπομένους εδρεύων εν Αθήναις και τελών υπό την εποπτείαν και έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 2. Σκοπός του ανωτέρω Συλλόγου είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακαποθηκαρίων η μέριμνα περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των φαρμακαποθηκαρίων η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νομοθεσίας, η εξομάλυνσις των τυχόν μεταξύ αυτών αναφυομένων διαφορών και η προσπάθεια περί της τηρήσεως και κρατύνσεως της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρέπειας των φαρμακαποθηκαρίων. 3. Μέλη του Π.Σ.Φ. είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν Ελλάδι νομίμως έχοντες εν λειτουργία φαρμακαποθήκην ή προσωρινώς διευθύνοντες ταύτην λόγω θανάτου του αδειούχου φαρμακαποθηκαρίου. 4. Δια Π.Δ./τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθμίζονται: α) Αι αρμοδιότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων. β) Τα της σφραγίδος και της αλληλογραφίας. γ) Η συγκρότησις, ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνελεύσεως και των Πειθαρχικών Οργάνων, αι αρμοδιότητες, η οργάνωσις και η λειτουργία αυτών. δ) Τα της οικονομικής διαχειρίσεως της περιουσίας και των πόρων του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων οι οποίοι θα βαρύνουν αποκλειστικώς τα μέλη αυτού. ε) Αι επιβαλλόμεναι ποιναί υπό των Πειθαρχικών Οργάνων του Π.Σ.Φ. εις τα μέλη αυτού. στ) Τα της ασκήσεως εποπτείας και ελέγχου υπό οργάνων αυτού. ζ) Παν έτερον θέμα αναγόμενον εις την Διοίκησιν, την διαχείρισιν και την εν γένει εύρυθμον λειτουργίαν του Συλλόγου τούτου και εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτού. 5.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων διέπεται υπό του εσωτερικού κανονισμού ψηφιζόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως αυτού προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζοντος εν λεπτομερεία: Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 13 α) Τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου του Δ.Σ. και των πειθαρχικών οργάνων και των μελών αυτών. β) Τα του προσωπικού του Συλλόγου, των προσόντων αυτού, και της σχέσεως εργασίας. 6. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις άλλου επαγγελματικού Σωματείου, εις το οποίον να μετέχουν φαρμακαποθηκάριοι το δε υφιστάμενον Σωματείον υπό την επωνυμίαν "Φαρμακεμπορικός Σύλλογος Ελλάδος" διαλύεται εντός τριών το πολύ μηνών από της ισχύος του παρόντος της περιουσίας αυτού διατιθέμενης είτε εις το συνιστώμενον Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτού είτε ως ορίζει το καταστατικόν αυτού εν περιπτώσει διαλύσεως. 7.Μέχρι εκδόσεως των ανωτέρω προβλεπομένων Π.Δ./των οι Φαρμακαποθηκάριοι εξακολουθούν να είναι μέλη των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αποβάλλοντες την ιδιότητα ταύτην ευθύς ως εγγραφούν εις το συνιστώμενον. Άρθρον 14 Φαρμακοποιοί ων ανεκλήθη η επ' ονόματί των άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης κατά το από 21.4.1967 έως 24.7.1974 χρονικόν διάστημα δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δια παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας εξαιρέσει των περί διακινήσεως των ναρκωτικών διατάξεων δύνανται, εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν αίτησιν αναθεωρήσεως της αποφάσεως δυνάμενοι άμα να προσάγωσι παν αποδεικτικόν στοιχείον έστω και νεώτερον του χρόνου επιβολής της ποινής. Άρθρον 15 Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη τω παρόντι νόμω ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπό τούτου καταργείται. Άρθρον 16 Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 8 Μαΐου 1976

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις