Ν.328/1976

Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινών της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας. (Α' 128). Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον. ΦΕΚ: 128/Α/19761 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 Ν π π Ν α Ν Ν ΝΦα α υ Ν α Ν Υ λγλκΝ1Ν θ δπλσ ππκδΝ δμΝ κθΝΠαθ ζζάθδκθΝΦαληαε υ δεσθΝ΢τζζκΰκθΝ 1. θ δπλσ ππκδΝ δμΝ κθΝ Παθ ζζάθδκθΝ Φαληαε υ δεσθΝ ΢τζζκΰκθΝ (ΠέΦέ΢έ)Ν έθαδΝ κδΝ εα σπδθΝ εζκΰάμΝ αθα δεθυση θκδΝ παλΥΝ εΪ κυΝ Φαληαε υ δεκτΝ ΢υζζσΰκυΝ πλκμΝ κθΝ εκπσθΝ κτ κθΝ εΝ πθΝ η ζυθΝ αυ κτ,Ν κέ δθ μΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ βθΝ Γ θδεάθΝ ΢υθΫζ υ δθΝ κυΝ Παθ ζζβθέκυΝ Φαληαε υ δεκτΝ΢υζζσΰκυέΝ "2. υ Ν α π π Ν φ φ αΝ Ν Ν φα Ν α υ Ν υ,Ν αέΝ Νπ υΝα Ν έΝ Νπ υΝα Ναπ ΝβθΝ έΝ α π Ν ΝβηΝ Ν υ α Ν Να Ν υ,Ν π υΝ μΝ υ Ν α Ν(1)Να Ν1ίίΝ Ν υ Ν αΝ π Ν(β)Να Ν α Ν π έΝ π π υ έΝ Ν π υΝ α Ν απ Ν 1ί1Ν Ν 1έίίί Ν υ Ν ππ Ν Ν βΝ Νπ υΝ αΝ Ν φ Ν ΥΝ α Να π π Ν αΝ Ν1ίί αΝ Ν αΝ Ν υ α α Ν α Ν έΝ Ν π υΝ α Νπ αΝ απ Ν 1έίί1Ν Ν υ Ν ππ Ν Ν Ν 11Ν α π π Ν απ Ν Ν φ Ν ΥΝ α Ν ΥΝ α Ν αΝ Ν α α,Ν υ π αΝ έΝ Γ αΝ π Να π π Ν α Ν α Ν α Να απ Ο1 γέΝ«ΗΝ Ν Να π π Ν α Να Νζ α Ν Ν Ν α Ν Ν υ φα α Ν Ν φα α απ Ν φα α π Ν απ Ν γ α ,Ν υ Ν α υ υΝ Ν α Ν υΝα π π π υΝπ Ν π Ν Ν Ν Ν υ α αέΝ αΝ Να υ α Ν Ν Ν υΝ π υΝ υΝ έ έΝ υΝ α Φα α υ Ν υ υΝ π Ν Ν αΝ υΝ υΝ υΝ 2 υ υ υΝΦα α υ Ν υ υ» αΝ Ν Ν υΝ Ν θΝπ λδπ υ δΝ υηπ υ πμΝ πθΝαθπ ΫλπΝδ δκ ά πθΝ δμΝ κΝαυ σΝπλσ ππκθΝ επέπ δΝ κτ κΝ βμΝ ηδαμΝ ιΝ αυ υθ,Ν εαδΝ Ν βμΝ υ ΫλαμΝ εα ΪΝ δλΪθ,Ν φσ κθΝ θ σμΝ ηβθσμΝ απσΝ βμΝ κλδ δεκπκδά πμΝ βμΝ υ ΫλαμΝ εζκΰάμΝ θΝ υπκίΪζζβΝ άζπ δθΝ πλκ δηά πμΝ ατ βμΝ εαδΝ παλαδ ά πμΝ εΝ βμΝ ΫλαμέΝ ζέΝ δμΝ αμΝεα ΪΝ κΝπαλσθΝΪλγλκθΝ εζκΰΪμΝεαδΝ αμΝ εζκΰΪμΝ θΝΰΫθ δΝ δμΝ κυμΝφαληαε υ δεκτμΝ υζζσΰκυμΝ βΝ Ϊ εβ δμΝ κυΝ εζκΰδεκτΝ δεαδυηα κμΝ απκ ζ έΝ δΥΝ Ϊπαθ αΝ αΝ ηΫζβΝ εΪ κυΝ φαληαε υ δεκτΝ υζζσΰκυΝ υπκξλΫπ δθΝ βΝ α δεαδκζσΰβ κμΝ παλΪζ δοδμΝ βμΝ κπκέαμΝ υθδ ΪΝ π δγαλξδεσθΝ α έεβηαΝ δηπλκτη θκθΝ η Ν ξλβηα δεάθΝ πκδθάθΝ βέίίίΝ ΫπμΝ εαδΝ 1ίέίίίΝ υπΫλΝ κυΝ ΗΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1κυ αθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝ ΪφδκΝI βμΝπαλαΰλΪφκυΝ Ν κυΝΪλγλκυΝηκΝ κυΝθσηκυΝ 1ηγλή1λκη,ΝΦ ΚΝ ΥΝθζ 1 Kα Ϊλΰβ βΝ κυΝ ηΫ αΝ 1ηγλήκη,ΝΦ ΚΝ ΥΝθζ 2 Ν ( ) πλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν απσΝ βθΝ παλέΝ ΓΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηκΝ κυΝ ΝέΝ 2 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 κδε έκυΝ΢υζζσΰκυΝεαδΝη Ν Ϋλβ δθΝπαλαζζάζπμΝεαδΝ βμΝα έαμΝα εά πμΝ παΰΰΫζηα κμΝαπσΝ τκΝηΫξλδΝεαδΝ ΫεαΝηβθυθ,Ν πθΝπκδθυθΝ κτ πθΝ πδίαζζκηΫθπθ παλΪΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ κδε έκυΝ ΢υζζσΰκυ,Ν θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ κΝ πκζτΝ λδυθΝ ηβθυθΝ απσΝ βμΝ πκηΫθβμΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ εζκΰυθ,Ν ιαδλΫ δΝ ησθκθΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ εαγΥΝ ΪμΝ γΫζκυθΝ υπκίζβγάΝ απκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ δεαδκζκΰκτθ αΝ βθΝ παλΪζ δοδθέΝ Κα ΪΝ βμΝ απκφΪ πμΝ ατ βμΝ πδ λΫπ αδΝ αέ β δμΝ αθαγ πλά πμΝ παλΪΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝ θυπδκθΝ κυΝ κδε έκυΝ ΝκηΪλξκυ,Ν ελέθκθ κμΝ κυ δα δευμΝ πέΝ κυΝ δεαδκζκΰβηΫθκυΝ παλΪζ δοδμΝ υηη κξάμΝ δμΝ βθΝοβφκφκλέαθΝ θΝυπκ λκπάΝκηκέαμΝπμΝΪθπΝπαλαίΪ πμ,Ν δαπλα κηΫθβμΝ θ σμΝ δ έαμΝαπσ βμΝπλκΰ θ ΫλαμΝ ατ βμΝπκδθάμΝ αΝσλδαΝ πθΝ θΝζσΰπΝπκδθυθΝ δπζα δΪακθ αδέΝ ΣαΝ ξλβηα δεΪΝ πκ ΪΝ πθΝ ΪθπΝ πκδθυθΝ τθα αδΝ θαΝ αθαπλκ αλησαπθ αδΝ δαΝ Πέ ή πθΝ ε δ κηΫθπθΝ πλκ Ϊ δΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ η ΪΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΠέΦέΝ ΢υζζσΰκυέΝ ηέΚα Ϊ α βμΝαη αεζά κυΝ βμΝαπκφΪ πμΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ Φαληαε υ δεκτΝ΢υζζσΰκυΝ δαΝ βμΝυπσΝ κυΝκδε έκυΝΝκηΪλξκυΝαπκλλέο πμΝ θΝσζπΝάΝ θΝηΫλ δΝ βμΝ πλκ φυΰάμΝ εζ έ αδΝ κΝ φαληαε έκθΝ άΝ φαληαεαπκγάεβΝ δΥΝ σ κθΝ ξλκθδεσθΝ δΪ βηαΝ δαλε έΝ βΝ Ϋλβ δμΝ βμΝ α έαμΝ α εά πμΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝ ΢υζζσΰκυΝ δαΝ βμΝ υπσΝ κυΝ κδε έκυΝΝκηΪλξκυΝαπκλλέο πμΝ θΝσζπΝάΝ θΝηΫλ δΝ βμΝπλκ φυΰάμΝεζ έ αδΝ κΝφαληαε έκθΝάΝ φαληαεαπκγάεβΝ δΥΝ σ κθΝ ξλκθδεσθΝ δΪ βηαΝ δαλε έΝ βΝ Ϋλβ δμΝ βμΝ α έαμΝ α εά πμΝ παΰΰΫζηα κμέΝ ΆλγλκΝβΝ εζκΰάΝη ζυθΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέΝ 1έΝΟδΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝαθ δπλσ ππκδΝ εζΫΰκυθΝ κΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκΝ κυΝ ΠέΦέ΢έΝ εΝ πθΝ δα βλκτθ πθΝ θΝ ζ δ κυλΰέαΝ φαληαε έκθΝ άΝ φαληαεαπκγάεβθΝ φαληαεκπκδυθΝ δαΝ ηυ δεάμΝ δαΝ οβφκ ζ έπθΝ οβφκφκλέαθΝ σπ λΝ έθαδΝ 11η ζάμ απκ ζκτη θκθΝ ιΝ θσμΝ πλκΫ λκυ,Ν θσμΝ θ δπλκΫ λκυΝ θσμΝ Γλαηηα ΫπμΝ θσμΝΣαηέκυΝ εαδΝιΝ ΢υηίκτζπθ,Ν εζ ΰκηΫθπθΝΪηαΝεαδΝδ ΪλδγηπθΝαθαπζβλπηα δευθΝη ζυθέΝ βέΝΗΝγβ έαΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝ κτ κυΝ έθαδΝζ άμΝ αΝ ΝιΝηΫζβΝαυ κτΝ ΫκθΝθαΝπλκΫλξπθ αδΝ εΝ πθΝ φαληαεκπκδυθΝ πθΝ ΢υζζσΰπθΝ γβθυθΝ Π δλαδυμΝ εαδΝ Θ αζκθέεβμΝ εα ΥΝ αθαζκΰέαθΝ λδυθΝ τκΝεαδΝ τκΝαθ δ κέξπμΝ αΝζκδπΪΝ Ν εΝ πθΝυπκζκέππθΝφαληαε υ δευθΝ υζζσΰπθΝ βμΝ ΧυλαμέΝ ΗΝαυ άΝγβ έαΝκλέα αδΝεαδΝ δαΝ αΝ δκδεβ δεΪΝ΢υηίκτζδαΝ πθΝΦαληαε υ δευθΝ΢υζζσΰπθέΝ γέΝ δαΝ αΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ εζκΰυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝ αδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝγθί1ή1λβκΝΟπ λέΝΦαληαε υ δευθΝ΢υζζσΰπθΟΝπμΝδ ξτκυθΝ εΪ κ έΝ ζέΝ δαΝΠέ έή πθΝ ε δ ση θπθΝπλκ Ϊ δΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝλυγηέα αδΝ ΰ θδευμΝπΪ αΝαθαΰεαέαΝ δαΝ βθΝ φαληκΰάθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝζ π κηΫλ δαέΝ ΆλγλκΝγΝ ΢τΰεζβ δμΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝ 3 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 1έΗΝ Γ θδεάΝ ΢υθΫζ υ δμΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ΠέΦέ΢έΝ υΰεαζ έ αδΝ δΥΝ απκφΪ πμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ αε δευμΝ η θΝ ΪπαιΝ κυΝ Ϋ κυμ,Ν ε Ϊε πμΝ Ν κ ΪεδμΝ απκφα έ βΝ κΝ δκδεβ δεσθΝ υηίκτζδκθΝάΝάγ ζ Ναβ βγάΝ ΰΰλΪφπμΝυπσΝ κυΝ θ σμΝπΫηπ κυΝ πθΝη ζυθέΝ βέΝ δΝ πλκμΝ τΰεζβ δθΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθ ζ τ πμΝ πλκ εζά δμΝ π λδζαηίΪθκυ αδΝ αΝ πλκμΝ υαά β δθΝγΫηα αΝεκδθκπκδκτθ αδΝπλκμΝ αΝηΫζβΝαυ άμΝπλκΝ ΫεαΝπΫθ Ν κυζΪξδ κθΝβη λυθ,Ν πλκε δηΫθκυΝπ λέ ε Ϊε κυΝ κδατ βμΝπλκΝ ΫεαΝβη λυθΝ κυζΪξδ κθέΝ 3. θ δπλσ ππκδΝ απκυ δΪακθ μΝα δεαδκζκΰά πμΝ δμΝ τκΝ υθ ξ έμ,Ν υθ λδΪ δμΝ βμΝΓ θδεάμΝ ΢υθ ζ τ πμΝ επέπ κυθΝ κυΝαιδυηα σμΝ κυμ,Ν δΥΝαπκφΪ πμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΆλγλκΝζΝ ληκ δσ β μΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝ 1.ΗΝ Γ θδεάΝ ΢υθΫζ υ δμΝ πθΝ αθ δπλκ υππθΝ έθαδΝ κΝ αθυ α κθΝ σλΰαθκθΝ κυΝ ΠέΦέ΢έΝ εαδΝ απκφα έα δΝπ λέΝπΪ βμΝυπκγΫ πμΝαυ κτΝηβΝυπαΰκηΫθβμΝ δμΝ βθΝαληκ δσ β αΝΪζζκυΝκλΰΪθκυΝ δ έαΝ ΝμΝ αέΝ ζΫΰξ δΝ δμΝπλΪι δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυέΝ ίέΝ ΰελέθ δΝ κθΝ πλκυπκζκΰδ ησθΝ εαδΝ απκζκΰδ ησθΝ Φαληαε υ δεκτΝ΢υζζσΰκυέΝ σ πθΝ εαδΝ ισ πθΝ κυΝ Παθ ζζβθέκυΝ ΰέΝ Πλκ έθ δΝ δμΝ κθΝ ΤπκυλΰσθΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ δΥΝ β δκζκΰβηΫθβμΝ απκφΪ πμΝ βθΝ αθ δεα Ϊ α δθΝ ηΫζκυμΝ άΝ η ζυθΝ εαδΝ κζκεζάλκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ ΠέΦέ΢έΝ Ϋθ εαΝ κίαλυθΝπαλαπ πηΪ πθΝ κτ πθΝεα ΪΝ βθΝ θΪ εβ δθΝ πθΝεαγβεσθ πθέΝ έΝΤπκίκβγ έΝ δαΝ πθΝαπκφΪ υθΝ βμΝ κθΝΤπκυλΰσθΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθΝ δμΝ αΝ εΪ κ Ν ζαηίαθση θαΝηΫ λαΝ δαΝ βθΝΪ εβ δθΝ κυΝφαληαε υ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμέΝ έΝΠλκ έθ δΝ δμΝ κθΝΤπκυλΰσθΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθΝεα σπδθΝ δ βΰά πμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν π λδεκτμΝ εαθκθδ ηκτμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Παθ ζζάθδκυΝ Φαληαε υ δεκτΝ ΢υζζσΰκυ,ΝπμΝεαδΝ βθΝ λκπκπκέβ δθΝάΝ υηπζάλπ δθΝ κτ πθέΝ μέΝ εζΫΰ δΝ αΝ υπσΝ κυΝ αφέκυΝ ΥΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ ΝέΝ ζίγ1ήηλΝ Οπ λέΝ α εά πμΝ κυΝ φαληαε υ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμΝ υπσΝ αζζκ απυθΝ εαδΝ αθα υθγΫ πμΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝ Φαληαε υ δεκτΝ Π δγαλξδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΟΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ κυΝ Νέ έΝ ζ111ήθίΝ Οπ λέΝ λκπκπκδά πμΝ εαδΝ υηπζβλυ πμΝ πθΝ π λέΝ Τΰ δκθκηδευθΝ ΢υζζσΰπθΝ Ια λδευθΝ εαδΝ Παλαδα λδευθΝ παΰΰ ζηΪ πθ,Ν φαζέ πμΝΤΰ δκθκηδευθΝΦαληΪεπθΝεαδΝ πθΝπ λέΝδα λδεάμΝ θΝ ΰΫθ δΝ θ δζάο πμΝ εαδΝ βηκ έαμΝ Τΰ έαμΝ δα Ϊι πθΟΝ πλκίζ πση θαΝ ηΫζβΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝ Π δγαλξδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝη ΪΝ πθΝαθαπζβλπ υθΝ πθέΝ ΆλγλκΝηΝ παλ έαΝ- ΛάοδμΝαπκφΪ πθΝ 4 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 ΣαΝπ λέΝαπαλ έαμΝεαδ ζάο πμΝαπκφΪ πθΝεαγκλέακθ αδΝ δαΝΠέ έή πθΝ ε δ κηΫθπθΝίΪ δΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθΝηΫξλδμΝ ε σ πμΝ πθΝ δα αΰηΪ πθΝ κτ πθΝ φαλησακθ αδΝ αδΝε έη θαδΝ δα Ϊι δμέΝ ΆλγλκθΝθ αδλ έαδΝΦαληαεκπκδυθέ δΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝΝέΝθίιή1λγβΝ«π λέΝεπ δεκπκδά πμΝεαδΝ υηπζβλυ πμΝβμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμΝ πμΝ κτ κΝ αθ δεα ΪγβΝ δαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ έΝέΝ ιη1ή1λγιΝ «π λέΝ η αλλυγηέ πμΝ δα Ϊι πθΝ έθπθΝ βμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμ»Ν εαδΝ κυΝ Ϊλ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝγκή1λιηΝ«π λέΝλυγηέ πμΝκφ δζυθΝεέζέπέ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ «1.Γ αΝ υ Ν Ν Ν υ υ Ν φα α υΝ Ν φα α απ Ν α α Ν Ν α Νφα α Ν π π αΝ Ν π έ»3 α Ν ΗΝ υηη κξάΝφαληαεκπκδκτΝ δμΝηέαθΝ δ Ϋ δΝ κΝπκζτΝ πθΝαθπ ΫλπΝ αδλ δυθΝεαδΝ φΥΝσ κθΝβΝ Ϊ δαΝ δ λτ πμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ φαληαε έκυΝ άΝ βμΝ φαληαεαπκγάεβμΝ έθαδΝ ΫπΥΝ κθσηα δΝ ΫλκυΝφαληαεκπκδκτ,Ν θΝαπαΰκλ τ αδέ ΗΝ τ α δμΝ βμΝ αδλ έαμΝ ΰέθ αδΝ πΪθ κ Ν δαΝ υηίκζαδκΰλαφδεκτΝ ΰΰλΪφκυΝ εαδΝ δΥΝ κλδ ηΫθβθΝ πΪθ κ Ν ξλκθδεάθΝ δΪλε δαθ,Ν πδ λ πκηΫθβμΝ βμΝ παλα Ϊ πμΝ εα ΪΝ κθΝ αυ σθΝ λσπκθέ 2. πδφυζα κηΫθπθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ π λέΝ πλκ ππδεάμΝ υγτθβμΝ εαδΝ αυ κπλσ ππκυΝ δ υγτθ πμΝ κυΝ φαληαε έκυΝ άΝ βμΝ φαληαεαπκγάεβμΝ υπσΝ κυΝ α δκτξκυΝ φαληαεκπκδκτ,Ν πΪ αΝ δεαδκπλαιέαΝ ξΫ δθΝ Ϋξκυ αΝ η Ν βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ εη Ϊζζ υ δθΝ βμΝ εα ΪΝ ΥΝ αθπ ΫλπΝ υθδ υη θβμΝ αδλ έαμ,Ν ΫκθΝ σππμΝ εα αλ έαβ αδΝ υπσΝ κυΝ α δκτξκυΝ φαληαεκπκδκτ,Ν εαγδ αηΫθκυΝ υπκξλ π δευμΝ δαξ δλδ κτΝ βμΝ αδλ έαμΝ απαΰκλ υκηΫθβμΝ βμΝ υπκεα α Ϊ πμΝ κτ κυ,Ν δΥΝ δ δεκτΝ άΝ ΰ θδεκτΝ πζβλ ικυ έκυΝ εα ΪΝ βθΝ τθαοδθΝ πθΝ δεαδκπλαιδυθΝ κτ πθΝάΝ βθΝ δαξ έλδ δθΝ θΝΰΫθ δΝ πθΝ αδλδευθΝυπκγΫ πθέ γέΝ ΟδΝ πλκμΝ δα άλβ δθΝ εζβλκθκηδεκτΝ φαληαε έκυΝ άΝ φαληαεαπκγάεβμΝ θκηδηκπκδκτη θκδΝ εα ΪΝ αμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ ΝέΝ ηθίιή1λγβΝ εαδΝ κυΝ έΝέΝ η1ιή1λθκΝ «π λέΝ απ ζ υγ λυ πμΝ παΰΰΫζηα κμΝ φαληαεκπκδκτΝ εαδΝ υηπζβλυ πμΝ δα Ϊι πθΝ δθυθΝ βμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμ»Ν τθαθ αδΝ θαΝ υθδ κτθΝ αδλ έαθΝ δαΝ υηίκζαδκΰλαφδεκτΝ ΰΰλΪφκυΝ υπσΝ ηέαθΝ πθΝ θΝ βΝ παλαΰλΪφπΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ ηκλφάθΝ εαδΝ τπκθΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ δθ,Ν σππμΝ Ϊπαθ μΝ κδΝ εα ΪΝ αΝ ΪθπΝ εζβλκθσηκδΝ υΰξΪθκυθΝ κησλλυγηαΝ ηΫζβΝ εαδΝ υθ δαξ δλδ αέΝ βμΝ αδλ έαμ,Ν υθαζζα ση θκδΝπΪθ κ Ν πΥΝκθσηα δΝ βμΝ αδλ έαμΝεαδΝυπσΝ κθΝ δαελδ δεσθΝ έ ζκθΝεζβλκθκηδεσθΝφαληαε έκθΝάΝφαληαεαπκγάεβέ δ δευμΝ δαΝ αμΝ υπσΝ αδλδεάθΝ ηκλφάθΝ ζ δ κυλΰκτ αμΝ φαληαεαπκγάεαμ,Ν θΝ π λδπ υ δΝ γαθΪ κυΝ κυΝα δκτξκυΝφαληαεκπκδκτ,Ν τθαθ αδ,ΝκΝ πδαυθΝ πθΝ υατΰπθΝάΝ αΝ ΫεθαΝαυ κτΝθαΝ δα βλά κυθΝ βθΝφαληαεαπκγάεβθ,ΝκυξέΝπΪθ πμΝπΫλαθΝ βμΝπ θ α έαμΝαπσΝ κυΝγαθΪ κυΝ κυΝ α δκτξκυΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ δθΝ βμΝ θ σμΝ ηβθσμΝ πλκ ζάο πμ υπ υγτθκυΝ φαληαεκπκδκτΝ άΝ 3 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝγέαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυ ΢Σέ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1κυ κυΝ θσηκυΝΝζβηζήβί1ζ,ΝΦ Κ-κηή ήιέζέβί1ζ 5 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 δ υγτθκθ κμΝ φαληαε έκθΝ άΝ φαληαεαπκγάεβθΝ εαδΝ ηβΝ εα Ϋξκθ κμΝ κδαθ άπκ Ν εαδΝ εαγΥΝ κδκθ άπκ Ν λσπκθΝαη δίκηΫθβθΝγΫ δθέ ζέΝ Κ ευλπηΫθαΝ αθ έΰλαφαΝ εΝ βμΝ Γλαηηα έαμΝ κυΝ κδε έκυΝ Πλπ κ δε έκυΝ βμΝ Ϋ λαμΝ βμΝ αδλ έαμΝ πθΝεα ΪΝ αΝΪθπΝ υθδ πηΫθπθΝ αδλδευθΝ υηίκζαέπθΝ ΫκθΝθαΝεα α έγ θ αδΝ θ σμΝ ηβθσμΝ απσΝ βμΝ εα αξπλέ πμΝ πθΝ θΝ πΝ κδε έπΝ ίδίζέπΝ κυΝ Πλπ κ δε έκυΝ δμΝ βθΝ ήθ δθΝ ΦαληΪεπθΝ εαδΝ Φαληαε έπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΚκδθπθέΝ Τπβλ δυθΝ εαγυμΝ εαδΝ κθΝ κδε έκθΝ Φαληαε υ δεσθΝ΢τζζκΰκθέΝ δαΝ αμΝά βΝ υθ βηΫθαμΝυφέ α αδΝυπκξλΫπ δμΝυπκίκζάμΝ πθΝ αδλδευθΝ υηίκζαέπθΝ θ σμΝ λδηάθκυΝ αΝπκζτΝαπσΝ βμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμέ ηέΝ ΠΪ αΝ παλΪία δμΝ πθΝ υπσΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ κλδακηΫθπθΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝ αετλπ δθΝ βμΝα έαμΝδ λτ πμΝάΝ δα βλά πμΝ κυΝφαληαε έκυΝάΝ βμΝφαληαεαπκγάεβμΝ φαληκακηΫθπθΝ υπκξλ π δευμΝ δαΝ κΝηΫζζκθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝυπσΝ κδξέΝίΥΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝ έΝέΝη1ιή1λθκέ θέΝ δΝυφΥΝκδαθ άπκ ΝθκηδεάθΝηκλφάθΝυφδ Ϊη θαδΝεαδΝζ δ κυλΰκτ αδΝ αδλ έαδΝΫξκυ αδΝπμΝ αθ δε έη θκθΝ βθΝ εη Ϊζζ υ δθΝφαληαε έκυΝάΝφαληαεαπκγάεβμ,Ν ιαεκζκυγκτ αδΝθκηέηπμΝ ζ δ κυλΰκτ αδΝ ηΫξλδΝ ζάι πμΝ κυΝ ξλσθκυΝ δαλε έαμΝ πθ,Ν πμΝ κτ κμΝ αθαΰλΪφ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ζέβέ1λιθΝ βηΫλαθΝ εα αγΫ πμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θΝ πΝ εα α α δευΝ πθ,Ν πέΝ κδα άπκ Ν σηπμΝ αθαθ υ πμΝ άΝ παλα Ϊ πμΝ βμΝ δαλε έαμΝ ΫκθΝ θαΝ η α λαπάΝ δμΝ αδλ έαθΝ κησλλυγηκθΝ άΝ λσλλυγηκθΝ εαδΝ θαΝ ια φαζέα αδΝ δμΝ κθΝ φαληαεκπκδσθΝ πκ κ σθΝ υηη κξάμΝ κυζΪξδ κθΝπ θ άεκθ αΝ πέΝ κδμΝ εα σθΝ(ηίΝΣ)έ 7. δΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν εαδΝ θΝ θΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάθΝ πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ υθ αδλδ ηυθΝ η αιτΝ υατΰπθΝ άΝ υΰΰ θυθΝ ιΝ αέηα κμΝ άΝ αΰξδ έαμΝ ηΫξλδΝ εαδΝ υ ΫλκυΝ ίαγηκτ,Ν δα βλκυηΫθβμΝ πΪθ κ Ν βμΝ δ ξτκμΝ πθΝ π λέΝ πλκ ππδεάμΝ υγτθβμΝ κυΝ α δκτξκυΝ φαληαεκπκδκτΝ δα Ϊι πθΝεαδΝ βμΝηκλφάμΝ βμΝ αδλέαμ»έ Ο Νπ π Ν α υΝ υΝ α υΝ φα α υ α Ν υ,Ν π Ν αΝ υ α αΝ φα α π Ν Ν Ν φα α π Ν π υΝ Ν φα α υΝ Ν φα α απ ,Ν Ν π Ν αΝ υ Ν ηίΣέΝ αΝ υ Ν αυ Ν π απ Ν Ν Ν υ αΝ υΝ α Νφα υ Ν υ Ν Ν Ν α αΝ π α π Ν π αΝ Ν αΝ υ Νπ πα,Νπ υΝ α Ν αΝ π α αΝ απ Ν Ν α Ν υΝ Ν αΝ Ν αΝ υ αΝ υ Ν Ν α αΝ π Ν παΝ υπ α Ν αΝ α αΝ α υΝ Ν Νφα α απ Ν αΝ Ν φ Ναπα α Ο4 κέΝ πέΝ δαζτ πμΝ κυΝ πλκμΝ εη Ϊζζ υ δθΝ φαληαε έκυΝ άΝ φαληαεαπκγάεβμΝ υθ αδλδ ηκτ,Ν η αιτΝφαληαεκπκδκτΝεαδΝδ δυ κυΝεαδΝσ αθΝβΝηέ γπ δμΝ κυΝηδ γέκυΝεα α άηα κμΝΫξβΝΰέθ δΝ πΥΝκθσηα δΝ κυΝ υθ αδλδ ηκτ,ΝβΝηέ γπ δμΝ υθ ξέα αδΝ πέΝκθσηα δΝ κυΝφαληαεκπκδκτΝηΫξλδΝ ζάι πμΝ κυΝ ξλσθκυΝ βμΝ ηδ γυ πμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ κτ κμΝ θαΝ δα βλά βΝ θΝ πΝ ηδ γέπΝ κΝ φαληαε έκθΝάΝ βθΝφαληαεαπκγάεβθΝ κυέ 4 ΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ιΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θσηκυΝΝΝΝ 1κβ1ή1λκκ,ΝΦ ΚΝ ΥΝβι1 6 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 Ο ΝιΝ π «1έΝ έΝ αΝ υ π υΝα αφ ΄)μΝ αέΝ π ΝΦα υ αΝ Ν α,Ν υ α α Ναπ α Ν υ Ν έΝ α Ν α α αΝ (1ίίέίίί)Ν α α Νφα α αΝπ π Ν αΝαπ αΝ Ν ,Ν Ν υ αΝ Ν Ν α Ν υΝ αΝ υ Νπ Ν αΝ Νπ υ υ έΝ ,Ν Ν υ Ν αΝ Ν(ηέίίί)Ν α υ έ αΝ υ Ν απ Ν π έΝ α αΝ αΝ υ π υ Ν απ Ν α Ν α υ έΝ έ α α αΝ π αΝ α αΝ Νπ υ Ν5 Ν ,Ν Ν Ν υ Ν α ,Ν α Ν υ Ν α Ναπ Ν αΝ Ν Ν Ν Ν α α α,Ν υΝ1Ν υΝ έΝβηγλή1λλιΝ(Φ ΚΝβζζΝ Ν Ν Ν υ Ν αΝ α Ν (ηέίί1)Ν Ν ,Ν Ν υ Ν αΝ Ν α Ν (1ίίέίί1)Ν αΝ Ν υ Ν Ν Ν Ν Ν Ν α υ Ν Ν Ν Ν Ν α αΝ Ν α Ν Ν α Ν Ν Νπ ,Ν α υ υΝ απ Ν Ν Ν Ν α αΝ Ν Ν (βίίέίίί)Ν αΝ Ν Ν Ν(βίίέίί1)Ν α έΝΗΝ Ν Ναπ α Ν α Ναπ Ν αΝπ αΝ αΝ φα α ,Ν Ν π Νπ π Ν αΝ υ αΝ πΝ α Ν πΝ υΝ Ν π αφ Ν α α Ν π Νυπ αέΝ « α Ν έΝ α Ν Να Ν Ν Ν αΝ Ν π Νφα α Νπ υΝ α α αΝ αΝ υ ,Ν Ν Ν Ν απ α Ν α Ν απ Ν αΝ π π Ν Ν φα α ,Ν αΝ α υ α Ν π αφ Ν α α Ν υΝ απ Ν Να Ν υφ α Ν Ν υπ Ν π Ν Ν π Ν έ» 6 Ν π Ν Ν αΝ αΝ Ν Ν Ν α Ν πΝ υΝ Ν αΝ π Ν υπ α,Ν Ν αυ Ν υ αΝ πΝ ΓέΝ Ν απ φα Ν υΝ α υΝ ,Ν Ν απ Ν Φα α υ Ν υ υ,Ν π Ν αΝ υπ αΝ π π Νπ Ν υ α αΝ Ν Ν α Ν υΝ υΝ 1Ν υΝ έΝ βηγλή1λλι,Ν π υΝ υ π υ έΝ φ Ν Ν υ αΝ Ν Να α αΝ 2. αΝ φα α αΝ π υΝ υ Ν Ν Ν α φα α π ,Ν φ Ν αφ Ν αφ ,Ναπ Ν αΝ υ Ν υ Ν α Ν υΝ αΝ Ν Ν αΝφα α Ν Ν Ν Ν Ν υΝ π Ν α αΝ υ Ν Ν Ν Ν Ν Ν Ν υΝ υΝ υΝ α Ν υΝ 1Ν υΝ έΝ βηγλή1λλι,Ν Ν Ν Ν ,Νπ π Ν αΝαπ υ ,Ν α Ν Ν Ν α,Ν υ α αΝ Ν μΝα)Ν υ Ν ΝέΝβι1θή1λλλ,ΝΦ Κ-λθΝ ’μΌπκυΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝγΝεαδΝθΝ κυΝθέΝ1λθγή1λλ1Ν(Φ ΚΝ1γκΝ Υ)ΝαθαφΫλ αδΝ κΝ σλκμΝ « άηκΝ άΝ εκδθσ β α»Ν αυ σμΝ υηπζβλυθ αδ πμΝ ιάμΝ μΝ « άηκΝ άΝ εκδθσ β αΝ άΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝπκυΝ υ ΪγβεαθΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝβηγλή1λλιΝ(Φ ΚΝ βζζΝ Υ)» 5 6 ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ πλκ Ϋγβε Ν ζβ1γήβί1γ,ΝΦ Κ-βθ1Ν ήλ-12-13 βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1ίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βηΝ κυΝ θσηκυΝΝ 7 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 α Ν αΝ α,Ν φ Ν υ π α,Ν φ Ν υ π αΝ φ αΝ Ν αΝ γέΝ Ν αΝ Ν α)Ν α α Ν αΝ Ν Νπ Ν πφ α Ν Ν α Ν Ν π αφ Νφα α Ν Ναπ α μΝ α)1βίΝ υ υ α υ α ζέΝ α Ν αΝ Νπ αΝ υ α Ν α Ν )Ν υ υ α έΝ Νπα απ Ναπ Ν ΄Ν Νπα α φ υΝ1»7 Νπα α Ν α π αΝπ Ν α Ν Ν Νπ υ Νπα α υ Ν Ν αΝ φ Ν Ν Ν Ν απ Ν Ν υ Ν α α Ν ΥΝ απ υ Ν ΥΝ αυ Ν Νπ Ν ή α,Νπ υΝ α Ν φ πα Ν Νπ α α ΝΚ Ν φα ,Ν Νπ Ν φα α υ Ν υ Ν Ν Ν Θ α π φ Ν Ν ΝΘ α Ν π π αΝ Ν 9 "10 υ Νφα α Ν υ Ν φα φ Ν Ν μΝ Ν Ν αΝ Ν Ν υΝ Ν α αΝ π υΝ α Ν α Ν υ αΝ Ν π ,Ν Ν Ν Ν υ Ν υ,Ν Ν υ Ν αυ Ν Ν ,Ν φΥΝ Ν αυ Ν α Ν Ν Ν υ Ν υΝ απ Ν Ν υ Ν υΝ πα Ν υΝ Ν Ν υ Ν φα α ,Ν Ν Ν π Ν Ν α Ν υΝφα α υΝ8 ηέ Ν απ Ν Ν πα έβΝ α Ν γΝ υΝ πα Ν υΝ φα α α,Ν αΝ υ αΝ π α Ν Ν π α α ,Ν Ν υπ υ Ν αΝ Ν Ν υΝ υ α ,Ν π υΝ α Ν αΝ Ναπ α ΝβίίΝ Ναπ Ν Ν Ναυ φ αΝ Ν Ν α Ν Νπα έ1έ α αΝ Ν αφ Ν φα α υΝ π υΝ υ Ν Ν υ Ναπ ΝηΝ α,Ν α Ν Ν αφ Ναυ Ν αΝ Ναπ φ Ν αΝα ,Ν Ν Ν α )Ν Ν π π Ν αφ Ν φα α υ υ αΝ Να Ν φα α α α ,Ν Ν αΝ υΝ α α α α Ν αΝ (1)Ν Νπ Ν υ α Ν Ν π Ν αυ Ν πα ΝηΝ ,Ναπ Ν Ν υ 6. Θ φ υ,Ναπα Ν Ν Ν υ Ν απ Ν Ν υ α αΝ φα α α,Ν )Ν 1θίΝ Ν Ν απ Ν αΝ υ α αΝ φα α α,Ν )Ν βίίΝ Ν υ Ν απ Ν ζΝ αΝ φα α α,Ν )Ν βηίΝ Ν υ Ν απ Ν ηΝ Ν α Ν π αΝ αΝφα α αΝ Ναπ Νπ αΝ π αΝ υ Ν Ν αΝ ,Ν Ν Ναπ Ν Ν αΝ αΝ Ν π υΝ Ν απ φα Ν υΝ α Ν αΝ π Ν Ν Ν Ν Ν α Ν φα α υ Νπ φ Ν Ν υΝ π υ Ν α ,Ν α Ν Ν Ν Ν υ Ν Ν έΝ Ν α Ν φα α υ Ν αφ Ν Ν Ν Ναυ Ν ΢υ Ϋΰα δμΝΦαληαε έπθέ ΟδΝ παλΪΰλαφκδΝ Ν 1Ν εαδΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ αθ δεα α Ϊγβεαθ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1γΝ κυΝ θσηκυΝΝ γζηιήβίίθ,ΝΦ Κ-λγΝ ’Νέ 7 ΝέΝγ1ίθήβίίγ,ΝΦ Κ-γίΝ ’,ΝπαλέΝ1ζΝπ λέΝί)Ν κυΝΪλγλκυΝ1λΝμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝζίΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝ1λθγήΝ 1λλ1Ν ιαεκζκυγκτθΝθαΝδ ξτκυθΝηΫξλδΝ1έθέβίίγΝεαδΝαθα Ϋζζ αδΝηΫξλδΝ σ ΝβΝδ ξτμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλέΝΘέηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ11Ν κυΝΝέΝβληηήβίί1»έ 8 9 ΣκΝΪλγλκΝιΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝθΝΝ κυΝθσηκυΝΝΝ κέΝ1λθγή1λλ1,ΝΦ ΚΝ ΥΝ1γκ, ΣκΝΪλγλκΝιΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝ1έίΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ΢Σέ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυ κυΝθσηκυΝζβηζήβί1ζ,Ν Φ Κ-κηή ήιέζέβί1ζ 10 8 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 ΆλγλκθΝκ δΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝΝέΝηθίιή1λγβ,Ναθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ 1έΝ δΥΝαπκφΪ πμΝ κυΝΠλκρ αηΫθκυΝ βμΝεα ΪΝ σπκθΝαληκ έαμΝ ήθ πμΝάΝΣηάηα κμΝΚκδθπθέΝ Τπβλ δυθΝ τθα αδΝθαΝ πδ λαπά,Ν φΥΝσ κθ θΝπαλαεπζτ αδΝβΝ ιυπβλΫ β δμΝ κυΝεκδθκτ,ΝβΝ υ Ϋΰα δμΝηΫξλδΝ λδυθΝεα ’Ναθυ α κθΝσλδκθΝυπσΝέ λυ δθΝΦαληαε έπθΝάΝΦαληαεαπκγβευθΝ εΝ πθΝ ηβΝ υξκυ υθΝ α έαμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ θΝ πσζ δΝ ξκτ δΝ ΪθπΝ πθΝ πΫθ Ν Φαληαε έπθέΝ δμΝ βθΝ π λέπ π δθΝ ατ βθΝ κδΝ α δκτξκδΝ φαληαεκπκδκέΝ πθΝ υ ΰααση θπθΝ Φαληαε έπθΝ άΝ φαληαεαπκγβευθΝ έθαδΝαζζβζ ΰΰτπμΝυπ τγυθκδΝ δαΝπΪ αθΝπαλΪία δθΝθσηκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ εαθκθδεάθΝ ζ δ κυλΰέαθΝ πθΝ θΝ ζσΰπΝ φαληαε έπθΝ άΝ φαληαεαπκγβευθΝ υπκξλ κτη θκδΝ ΪηαΝ σππμΝ αθαΰλΪφπ δΝ αΝ κθσηα αΝ πθΝ πέΝ πθΝ πλκγβευθΝ πμΝ εαδΝ πθΝ πδΰλαφυθΝ πθΝ Φαληαε έπθέ ΣβλκυηΫθβμΝ βμΝ δα Ϊι πμΝ ατ βμΝ τθα αδΝ θαΝ πδ λαπάΝ βΝ υ Ϋΰα δμΝ α δκτξπθΝ φαληαεκπκδυθΝ εαδΝ η ΪΝ ΪζζβμΝ ζ δ κυλΰκυ υθΝ κδκτ πθΝ φαληαε έπθΝ άΝ φαληαεαπκγάεβμΝ η ΪΝφαληαεαπκγάεβμΝεαγυμΝεαδΝβΝ υ Ϋΰα δμΝζ δ κυλΰκτθ πθέ βέΝ ΣαΝ εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκυηΫθβθΝ παλΪΰλαφκθΝ υ ΰααση θαΝ φαληαε έαΝ γ πλκτθ αδΝ δαΝ κθΝ εαγκλδ ησθΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝφαληαε έπθ,ΝπμΝε ξπλδ ηΫθπμΝζ δ κυλΰκτθ α,Νυπκξλ κτη θαΝ δ Ϋ δΝ δμΝξπλδ άθΝ δβηΫλ υ δθΝεαδΝ δαθυε Ϋλ υ δθέ γέΝ δαΝ βθΝξκλάΰβ δθΝα έαμΝζ δ κυλΰέαμΝ δμΝ αΝεα ΪΝ ΥΝαθπ ΫλπΝ υ ΰααση θαΝφαληαε έαΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάθΝ αδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ υπΥΝ αλδγέΝ θιηήθκΝ έΝ ή κμΝ «π λέΝ κλΰαθυ πμΝ εαδΝ υΰελκ ά πμΝ πθΝ φαληαε έπθΝ άΝ αδΝ αθ έ κδξκδΝ κυΝ απσΝ γή1βέ11έ1λγίΝ ή κμΝ «π λέΝ εα αλ δ ηκτΝφαληαε έπθ»Ν φΥΝσ κθΝ κΝ θΝ ιΝαυ υθΝΫ υξ θΝα έαμ ζ δ κυλΰέαμΝπλκΝ βμΝδ ξτκμΝ κυΝαθπ ΫλπΝ έΝ ή κμέ 4.ΣαΝ εα ΪΝ αΝ παλσθΝ ΪλγλκθΝ υ ΰααση θαΝ φαληαε έαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ υπκξλ π δευμΝ υπσΝ ηκλφάθΝ κηκλλτγηκυΝ αδλ έαμΝ κλδακηΫθπθΝ υθ δαξ δλδ υθΝ απΪθ πθΝ πθΝ θΝ αυ κέμΝ υ ΰαακηΫθπθΝ α δκτξπθΝ φαληαεκπκδυθ,Ν φαληκακηΫθπθΝ Ϊηα,Ν αθαζσΰπμΝ εαδΝ δαΝ βθΝ π λέπ π δθΝ ατ βθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ β,Ν γ,Ν ζ,Ν ηΝ εαδΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ παλσθ κμΝθσηκυέ «ηέΗΝ υ α Ν α Ν φα α υΝ α Νυπ Ν υ Νφα α α Ν Ν απ Ν 11 υ α αΝ α α» υ Ν φα α Ν Ν α ,Ν Ν υ Να α Ν Ν π α Ν απ υ Ν α αΝ απ Ν υ Ν υ α ,Ν π Ν φα α Ν π αΝ υΝ Ν Ά δαδΝππζά πμΝφαληΪεπθΝυπσΝδα λυθέ ΆλγλκθΝλ δΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝΝέΝηθίιή1λγβΝπμΝαθ δεα Ϊγβ αθΝ δαΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυ έΝέΝ ιη1ή1λγιΝ «π λέΝ η αλλυγηέ πμΝ δα Ϊι πθΝ έθπθΝ βμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμ»Ν αθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ 11 ΗΝπαλΪΰλαφκμΝηΝπλκ Ϋγβε Ν κΝ ΫζκμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθσηκυΝλβκή1λιλ 9 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 «1έΝ πδφυζα κηΫθπθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝΝέ έΝλθή1λιγΝ«π λέΝ βμΝ ηπκλέαμΝ θΝ ΰΫθ δΝ πθΝ φαληαε υ δευθ,Ν δαδ β δευθΝ εαδΝ εαζζυθ δευθΝ πλκρσθ πθ»Ν δ’Ν απκφΪ πμΝ κυΝ κδε έκυΝ ΝκηΪλξκυΝ εαδΝ η ΪΝ ΰθυηβθΝ κυΝ Πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ εα ΪΝ σπκΝ αληκ έαμΝ ήθ πμΝ άΝ Σηάηα κμΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθ; τθα αδΝ θαΝ πδ λαπάΝ βΝ πυζβ δμΝ θέπθΝ φαληΪεπθΝ εαγκλδακηΫθπθΝ εΪ κ ,Ν δ’Ν απκφΪ πμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝη ΪΝΰθυηβθΝ κυΝ θπ Ϊ κυΝΤΰ δκθκηδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ δμΝδα λκτμΝ ια εκτθ αμΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ δμΝηΫλκμΝ θΝπΝ θΝυπΪλξ δΝφαληαε έκθΝεαδΝσπ λΝαπΫξ δΝαπσΝ κΝπζβ δΫ λκθΝ θκηέηπμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ φαληαε έκθΝ πζΫκθΝ πθΝ ΫεαΝ ξδζδκηΫ λπθΝ εαδΝ θΝ ιυπβλ έ αδΝ υΰεκδθπθδαευμΝ δαΝ πθΝ υθάγπθΝ υΰεκδθπθδαευθΝηΫ πθ,Ν βμΝαπκ Ϊ πμΝυπκζκΰδακηΫθβμΝ απσΝΪελκυΝ δμΝΪελκθΝ πθΝη λυθέ 2.ΣβλκυηΫθπθΝ πθΝ σλπθΝ εαδΝ πλκςπκγΫ πθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν εαδΝ ζΝ ΫπμΝ κΝ κυΝ παλσθ κμΝ τθα αδΝ θαΝ ξκλβΰβγάΝ Ϊ δαΝ ππζά πμΝ φαληΪεπθΝ εαδΝ δαΝ ηΫλβΝ απΫξκθ αΝ κζδΰυ λκθΝ πθΝ ΫεαΝ ξδζδκηΫ λπθΝ απσΝ ζ δ κυλΰκτθΝ φαληαε έκθΝ φΥΝ σ κθΝ κυ σζπμΝ ιυπβλ κτθ αδΝ δαΝ ζ πφκλ έκυ,Ν δ βλκ λσηκυΝάΝπζκέκυΝ ε ζκτθ πθΝ λκηκζσΰδαΝ πέΝεαγπλδ ηΫθπΝεκηέ λπέ 3.ΗΝ ΰλαηηάΝ εα αη λά πμΝ ΫκθΝ πΪθ πμΝ θΥΝ αεκζκυγά βΝ βθΝ υθ Ϋκυ αθΝ αΝ ηΫλβΝ ατ αΝ υθ κηπ ΫλαθΝαηαιδ άθΝκ σθΝάΝηβΝυπαλξκτ βμΝ κδατ βμΝ υθ κηπ ΫλαθΝβηδκθδεάθΝεαδΝκυξέΝ α λαπκτμΝάΝ υ ίΪ κυμΝκ κτμέ 4.ΗΝ Ϊ δαΝ ατ βΝ έθαδΝ πλκ πλδθάΝ εαδΝ δ ξτ δΝ απκεζ δ δευμΝ εαδΝ ησθκθ,Ν δΝ κΝ ηΫλκμΝ εα κδε έΝ ηκθέηπμΝεαδΝ ια ε έΝθκηέηπμΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝαυ κτΝκΝδα λσμέ 5.Άπα αδΝ αδΝ ξκλβΰβγ έ αδΝ δμΝ δα λκτμΝ ίΪ δΝ πλκΰ θ ΫλπθΝ θσηπθΝ Ϊ δαδΝ ππζά πμΝ φαληΪεπθΝεα αλΰκτθ αδΝ φΥΝσ κθΝ θΝπζβλκτθ αδΝαδΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝπαλσθ κμέ θέΝΗΝ υθΪη δΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝξκλβΰκυηΫθβΝΪ δαΝππζά πμΝφαληΪεπθΝ θΝπαλΫξ δΝ δμΝ κθΝ δα λσθΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝ υ Ϊ πμΝ φαληαε έκυ,Ν αευλκτ αδΝ Ν αυ κ δεαέπμ,Ν υγτμΝ πμΝ άγ ζ θΝδ λυγάΝθκηέηπμΝφαληαε έκθΝ δμΝ κθΝαυ σθΝ σπκθΝΫθγαΝεα κδε έΝκΝδα λσμΝάΝ δμΝηΫλκμΝ ε έη θκθΝ δμΝαπσ α δθΝηδελκ ΫλαθΝ πθΝ έεκ δΝξδζδκηΫ λπθΝαπσΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝδα λκτΝεαδΝ θΝ υθ λΫξκυθ αδΝ δ δεαέΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμέ ιέΝ Ια λσμΝ ππζυθΝ φΪληαεαΝ Ϊθ υΝ βμΝ εα ΪΝ κΝ παλσθΝ ΪλγλκθΝ πλκίζ πκηΫθβμΝ α έαμΝ άΝ εαδΝ ΫλαΝ πζβθΝ πθΝ δαΝ πθΝ υπσΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ΙΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΤπκυλΰδευθΝ απκφΪ πθΝ εαγκλδακηΫθπθ,Ν δηπλ έ αδΝ δαΝπλκ έηκυΝπΫθ ΝξδζδΪ πθΝΫπμΝ έεκ δΝξδζδΪ πθΝ λαξηυθΝεαδΝ δ’ΝαφαδλΫ πμΝ βμΝα έαμΝα εά πμΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝαπσΝΫθαΝΫπμΝ ιΝηβθυθ,Ν θΝυπκ λκπάΝ Ν δαΝ πλκ έηκυΝ έεκ δΝ ξδζδΪ πθΝ ΫπμΝ εα σθΝ ξδζδΪ πθΝ λαξηυθΝ εαδΝ δ’Ν αφαδλΫ πμΝ βμΝ α έαμΝα εά πμΝ κυΝ παΰΰΫζηα κμΝαπσΝ θσμΝΫ κυμΝηΫξλδΝ λδυθΝ υθέ 8. δΝ εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκυηΫθβθΝ παλΪΰλαφκθΝ ευλυ δμΝ πδίΪζζκθ αδΝ δ’Ν απκφΪ πμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθΝπαλαζζάζπμΝάΝεαδΝαθ ιαλ ά πμΝπκδθδεκτΝάΝκυΝεκζα ηκτΝ υπσΝ πθΝ δεα βλέπθ»έ ΆλγλκθΝ1ί 1έΝ δΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέ έΝθίζή1λιίΝ«π λέΝ λκπκπκδά πμΝεαδΝ υηπζβλυ πμΝ δα Ϊι πθΝ έθπθΝ βμΝφαληαε υ δεάμΝθκηκγ έαμ»Ναθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ « δκηβξαθέαδΝ κυΝ π λδεκτΝάΝαζζκ απαέΝφαληαε υ δεαέΝ αδλ έαδΝδ λτκυ αδΝεαδΝΫξκυ αδΝ δ λτ δΝ πλα άλδα,Ν άΝ υπκαθ δπλκ ππ έαμΝ φαληΪεπθ,Ν υπκξλ κτθ αδΝ δαΝ βθΝ δαεέθβ δθΝ πθΝ 10 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 φαληΪεπθ,Ν θαΝ ΫξκυθΝ υπ τγυθκθΝ φαληαεκπκδσθΝ θΝ βΝ Ϋ λαΝ εΪ κυΝ άΝ εΪ βμΝ κτ πθΝ ηβΝ δ υγτθκθ αΝ φαληαε έκθ,Ν φαληαεαπκγάεβθΝ άΝ ηβΝ εα Ϋξκθ αΝ βηκ έαθ,Ν βηκ δεάθ,Ν εκδθκ δεάθΝ άΝ εαγΥΝ κδκθ άπκ Ν λσπκθΝ αη δίκηΫθβθΝ δ δπ δεάθΝ γΫ δθ,Ν πζβλκτθ αΝ Ν αμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ έΝέΝ η1ιή1λθκΝ πμΝ λκπκπκδάγβΝ κτ κμΝ δαΝ κυΝ Νέ έΝ θκή1λιζΝ «π λέΝ αθ δεα α Ϊ πμΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ έΝέΝ η1ιή1λθκΝ «π λέΝ απ ζ υγ λυ πμΝ παΰΰΫζηα κμΝ φαληαεκπκδκτΝ εαδΝ υηπζβλυ πμΝ δα Ϊι πθΝ έθπθΝ βμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμ»έ 2.ΠΪ αΝ παλΪία δμΝ πθΝ υπσΝ βμΝ πλκβΰκυηΫθβμΝ παλαΰλΪφκυΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ κλδακηΫθπθΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝ φαληκΰάθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝζβΝ κυΝΝέΝηθίιή1λγβΝπμΝ λκπκπκδάγβΝ δαΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝ έΝέΝιη1ή1λγιΝεαδΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝΝέ έΝ3907/1958, «π λέΝ πθΝ πδίαζζκηΫθπθΝ ευλυ πθΝ εα ΪΝ πθΝ παλαθσηπμΝ εα ξσθ πθΝ εαδΝ ππζκτθ πθΝ έΰηα αΝδ δκ ε υα ηΪ πθ,ΝπμΝεαδΝ πθΝεα ξσθ πθΝεαδΝππζκτθ πθΝφΪληαεαΝδ δπ υθ»έ γέΝΩ ατ πμΝαδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝΝέΝηθίιή1λγβΝπμΝ κτ κΝαθ δεα δαΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝΝέ έΝθίζή1λιίΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ Ϊγβ « δΝ ξκλβΰκτη θαδΝ δαΝ αΝ παλαλ άηα αΝ Ϊ δαδΝ εαγέ αθ αδΝ αυ κ δεαέπμ,Ν Ϊευλκδ,Ν η ΪΝ πΪλκ κθΝ λδηάθκυΝαπσΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝφαληαε έκυΝ δμΝ βθΝαυ άθΝζκυ λσπκζδθ,Ν κυλδ δεσθΝ εΫθ λκθ,Νκδεδ ησθΝάΝεκδθσ β αέ δΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάθΝεαδΝ πέΝ πθΝά βΝζ δ κυλΰκτθ πθΝ παλαλ βηΪ πθΝφαληαε έπθ»έ ΆλγλκθΝ11 Γ θδεαέΝ δα Ϊι δμΝ 1έΝΥΟπκυΝ θΝ βΝφαληαε υ δεάΝθκηκγ έαΝαθαφΫλ αδΝπλσ δηκθΝάΝξλβηα δεάΝπκδθάΝθκ έ αδΝ δμΝ λαξηΪμΝθΫαμΝ ε σ πμέΝ 2.ΥΟπκυΝ θΝ βΝ φαληαε υ δεάΝ θκηκγ έαΝ αθαφΫλ αδΝ αθΪεζβ δμΝ α έαμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ φαληαε έκυΝάΝφαληαεαπκγάεβμ,Νθκ έ αδΝβΝ κδατ βΝδ λτ πμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμέΝ 3. δΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Νέ έΝ ζγιιή1λθζΝ Οπ λέΝ δ δευθΝ ηΫ λπθΝ πλκ α έαμΝ πθΝ ιΝ δΰτπ κυΝ ζζάθπθΝυπβεσπθΝεαδΝκηκΰ θυθΟΝπμΝδ ξτκυθΝ άη λκθ,Ν φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδΝ πέΝ πθΝ ιΝ δγδκπέαμΝ ζζάθπθΝυπβεσπθΝεαδΝκηκΰ θυθΝφαληαεκπκδυθέΝ Ο Ν πα απ Ν υ Ο12 α Ν φα αΝ αΝ αΝ υ Ν α ,Ν υ Ν αΝ ζέΝ παΰκλ τ αδΝ βΝ εα κξά,Ν θαπκγάε υ δμ,Ν πυζβ δμΝ εδΝ δαεέθβ δμΝ θαλεπ δευθΝ φαληΪεπθΝ κυΝ Κλα δεκτΝ ΜκθκππζέκυΝ Ναλεπ δευθΝ υπσΝ πθΝ παλαλ βηΪ πθΝ φαληαε έπθέΝ ΠΪ αΝ παλΪία δμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλκτ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ υθ πΪΰ αδ,ΝπζβθΝ πθΝευλυ πθΝεαδΝ αθΪεζβ δθΝ βμΝ α έαμΝ κυΝ παλαλ άηα κμΝ φαληαε έκυΝ εαδΝ κλδ δεάθΝ αθΪεζβ δθΝ βμΝ α έαμΝ κυΝ θΝ αυ υΝ υπβλ κτθ κμΝ ίκβγκτΝ φαληαεκπκδκτέΝ δΝ αθπ ΫλπΝ ευλυ δμΝ πδίΪζζκθ αδΝ δΥΝ απκφΪ πμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθέΝ 12 Πλκ γάεβΝΝ κυΝηΫ αΝ ΝΟΝΟΝ αφέκυΝ κυΝΪλγλκυΝ11ΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝ1βιθή1λκβ,ΝΦ ΚΝ Υ1ίί 11 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 ηέΝ εΝ κυΝ υ ΫλκυΝ αφέκυΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλέΝ1θΝ κυΝΝέ έΝλθή1λιγΝΟπ λέΝ βμΝ ηπκλέαμΝ θΝ ΰΫθ δΝ πθΝ φαληαε υ δευθΝ δαδ β δευθΝ εαδΝ εαζζυθ δευθΝ πλκρσθ πθΟΝ δαΰλΪφκθ αδΝ αδΝ ζΫι δμΝ ΟπμΝεαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝΙ λτηα κμΟέΝ θέΝ δΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλέΝ 1θΝ πμΝ εαδΝ 1κΝ κυΝ απσΝ βιέθέ1λγηΝ έΝ ΝσηκυΝ Οπ λέΝ δα δηά πμΝ φαληΪεπθΟΝδ ξτκυθΝ φ ιάμΝ δαΝ βθΝ δαΝ πθΝφαηαε έπθΝπυζβ δθΝπλκμΝ κΝεκδθσθΝφαληΪεπθέ ιέΝ δμΝ κθΝ Πλσ λκθ,Ν αΝ Τπβλ δαεΪΝ ηΫζβ,Ν πθΝ δ βΰβ άθΝ εαδΝ κθΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ δαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ Νέ έΝ λθήιγΝ πλκίζ πκηΫθβμΝ πδ λκπάμΝ ΣδηυθΝ ΦαληΪεπθ,Ν παλΫξ αδΝ απκαβηέπ δμ,ΝαηκδίάΝεαδΝΫικ αΝεδθά πμ,ΝκλδακηΫθβΝ δαΝεκδθάμΝαπκφΪ πμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθέ ΗΝ ξ δεάΝ απΪθβΝγΫζ δΝίαλτθ δΝ αμΝπδ υ δμΝ κυΝ αε δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝΚλα δεκτΝ λΰα βλέκυΝ ζΫΰξκυΝΦαληΪεπθΝ(Κ Φ)έ ΆλγλκθΝ1β 1έΗΝ υπΫλΝ κυΝ Σαη έκυΝ πδεκυλδεάμΝ φαζέ πμΝ υπαζζάζπθ,Ν φαληαε υ δευθΝ λΰα δυθΝ υθ δ φκλΪ,ΝβΝπλκίζ πκηΫθβΝυπσΝ πθΝ υθ υα ηΫθπθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέΝηκ1ήζγ,Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγβΝ κυΝεα α α δεκτΝ κυΝ αη έκυΝεαδΝ βμΝυπέΝαλδγηέΝ 1ηιγή έζκή1ληηΝεκδθάμΝαπκφΪ πμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ λΰα έαμ,Νίαλτθ δΝ κυμΝ θΝ αυ αέμΝ κλδακηΫθκυμΝ υπκξλΫκυμ,Ν απκ αφβθέακη θΝ σ δΝ πέΝ φαληΪεπθΝ δ αΰκηΫθπθΝ εΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ βΝ δ φκλΪΝ ατ βΝ ίαλτθ δΝ κθΝ θΝ ζζΪ δΝ πλυ κθΝ ε σ βθΝ δηκζκΰέκυΝ ξκθ λδεάμΝ ππζά πμ,Ν φσ κθΝ θΝεα ίζάγβΝαπσΝ κθΝυπσξλ πθΝαθ δπλσ ππκθΝ κυΝιΫθκυΝκέεκυ σ δμΝ η κζαί έΝάΝ θ λΰ έΝ βθΝ δ αΰπΰάθέΝ βέΗΝ π λέΝ άμΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ παλΪΰλαφκμ,Ν υθ δ φκλΪΝ θΝ κφ έζ αδΝ υπσΝ δ αΰπΰΫπθ,Ν φαληαε υ δευθΝ δ υθΝεαδΝ δ δεκ ά πθ,Ν φσ κθΝαθΪΰ αδΝ δμΝ κΝηΫξλδΝ βμΝγ1-7-1λιβΝξλκθδεσθΝ δΪ βηαέΝ γέΝα)ΝΟφ δζαέΝ δ αΰπΰΫπθΝφαληαε υ δευθΝ δ υθΝεαδΝ δ δεκ ά πθΝπλκμΝ κΝΣαη έκθΝ εΝ βμΝ θΝ παλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝ υθ δ φκλΪμ,Ναθαΰση θαδΝ δμΝ κΝαπσΝ1Ν υΰκτ κυΝ1λιβΝηΫξλδΝ βμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝξλκθδεσθΝ δΪ βηαΝπ λδκλέα αδΝ δμΝ κΝάηδ υΝεαδΝ ικφζκτθ αδΝ Ϊθ υΝκδα άπκ ΝζσΰπΝ επλκγΫ ηκυΝεα αίκζάμ,Ν πδίαλτθ πμΝ δμΝθίΝέ αμΝηβθδαέαμΝ σ δμΝ βμΝπλυ βμΝ κτ πθΝεα αίζβ ΫαμΝηΫξλδΝ ΫζκυμΝ κυΝηβθσμΝ κυΝ πκηΫθκυΝ βμΝυπσΝ κυΝΣαη έκυΝ ΰθπ κπκδά πμΝ κυΝπκ κτΝ βμΝκφ δζάμΝεαδΝ βμΝκλδ δεκπκδά πμΝ ατ βμέΝ δ δευμΝ πέΝ κυΝ τοκυμΝ πθΝ δ φκλυθΝ κτ πθΝ φσ κθΝ αθαετοβΝ αηφδ ίά β δμΝ απκφαέθ αδΝ κλδ δευμΝ πδ λκπάΝίΪ δΝ πθΝυφδ αηΫθπθΝ κδξ έπθέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ δΥΝ απκφΪ πμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ ιΝ θσμΝ υπαζζάζκυΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ πμΝ ΠλκΫ λκυΝ θσμΝ επλκ υπκυΝ κυΝ Σαη έκυΝεαδΝ θσμΝα δκτξκυΝφαληαε ηπσλκυΝπμΝη ζυθέΝ ίέΝΗΝηβΝ ηπλσγ ηκμΝεα αίκζάΝ σ υμΝ δθκμΝ υθ πΪΰ αδΝ πδίΪλυθ δθΝ κυΝπκ κτΝ ατ βμΝ δαΝ πλκ γΫ κυΝ ΫζκυμΝέ κυΝπλκμΝ1ΣΝ δΥΝΫεα κθΝ1ίάη λκθΝεαγυ λά πμΝπζΫκθΝ σεκυΝ εΝηΣΝ β έπμΝ απσΝ βμΝ εα ΪΝ αμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ λυγηέ πμ,Ν ηΫξλδΝ εαδΝ βμΝ εα αίκζάμΝ βμΝ σ πμέΝ ΆλγλκθΝ1γ 12 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 1έΝ ΢υθδ Ϊ αδΝ ΝέΠέ έ έΝ υπσΝ βθΝ ππθυηέαθΝ ΟΠαθ ζζάθδκμΝ ΢τζζκΰκμΝ ΦαληαεαπκγβεαλέπθΟΝ πλκ δγΫη θκμΝ δμΝ κυμΝ θΝΪλγλπΝγΝ κυΝΝέΝγθί1ή1λβκΝπλκίζ πκηΫθκυμΝ λ τπθΝ θΝ γάθαδμΝ εαδΝ ζυθΝυπσΝ βθΝ πκπ έαθΝεαδΝΫζ ΰξκθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθέΝ βέΝ΢εκπσμΝ κυΝαθπ ΫλπΝ΢υζζσΰκυΝ έθαδΝβΝπλκ πΪγ δαΝπλκμΝπλκαΰπΰάθΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υηφ λσθ πθΝ πθΝ φαληαεαπκγβεαλέπθΝ βΝ ηΫλδηθαΝ π λέΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ εκδθκτΝ υθα ζφδεκτΝ πθ τηα κμΝ η αιτΝ πθ φαληαεαπκγβεαλέπθΝ βΝ πδ άΝ άλβ δμΝ βμΝ αφκλυ βμΝ κτ κυμΝθκηκγ έαμ,ΝβΝ ικηΪζυθ δμΝ πθΝ υξσθΝη αιτΝαυ υθΝαθαφυκηΫθπθΝ δαφκλυθΝεαδΝβΝ πλκ πΪγ δαΝ π λέΝ βμΝ βλά πμΝ εαδΝ ελα τθ πμΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ δηάμΝ εαδΝ βμΝ θΝ ΰΫθ δΝ αιδκπλΫπ δαμΝ πθΝφαληαεαπκγβεαλέπθέΝ 3έΝΜΫζβΝ κυΝΠέ΢έΦέΝ έθαδΝυπκξλ π δευμΝπΪθ μΝκδΝ θΝ ζζΪ δΝθκηέηπμΝΫξκθ μΝ θΝζ δ κυλΰέαΝ φαληαεαπκγάεβθΝ άΝ πλκ πλδθυμΝ δ υγτθκθ μΝ ατ βθΝ ζσΰπΝ γαθΪ κυΝ κυΝ α δκτξκυΝ φαληαεαπκγβεαλέκυέΝ ζέΝ δαΝΠέ έή κμΝ ε δ κηΫθκυΝπλκ Ϊ δΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΚκδθπθδευθΝΤπβλ δυθΝλυγηέακθ αδμΝ α)Ν δΝαληκ δσ β μΝ κυΝΠαθ ζζβθέκυΝ΢υζζσΰκυΝΦαληαεαπκγβεαλέπθέΝ ί)ΝΣαΝ βμΝ φλαΰέ κμΝεαδΝ βμΝαζζβζκΰλαφέαμέΝ ΰ)ΝΗΝ υΰελσ β δμ,ΝκΝ λσπκμΝ εζκΰάμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝ εαδΝ πθΝΠ δγαλξδευθΝΟλΰΪθπθ,ΝαδΝαληκ δσ β μ,ΝβΝκλΰΪθπ δμΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝαυ υθέΝ )Ν ΣαΝ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ δαξ δλέ πμΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ εαδΝ πθΝ πσλπθΝ κυΝ Παθ ζζβθέκυΝ ΢υζζσΰκυΝΦαληαεαπκγβεαλέπθΝκδΝκπκέκδΝγαΝίαλτθκυθΝαπκεζ δ δευμΝ αΝηΫζβΝαυ κτέΝ )Ν δΝ πδίαζζση θαδΝπκδθαέΝυπσΝ πθΝΠ δγαλξδευθΝΟλΰΪθπθΝ κυΝΠέ΢έΦέ δμΝ αΝηΫζβΝαυ κτέΝ )ΝΣαΝ βμΝα εά πμΝ πκπ έαμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝυπσΝκλΰΪθπθΝαυ κτέΝ α)ΝΠαθΝΫ λκθΝγΫηαΝαθαΰση θκθΝ δμΝ βθΝ δκέεβ δθ,Ν βθΝ δαξ έλδ δθΝεαδΝ βθΝ θΝΰΫθ δΝ τλυγηκθΝ ζ δ κυλΰέαθΝ κυΝ΢υζζσΰκυΝ κτ κυΝεαδΝ ιυπβλ κτθΝ κυμΝ εκπκτμΝαυ κτέΝ ηέΟΝΠαθ ζζάθδκμΝ΢τζζκΰκμΝΦαληαεαπκγβεαλέπθΝ δΫπ αδΝυπσΝ κυΝ π λδεκτΝεαθκθδ ηκτΝ οβφδαση θκμΝυπσΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝαυ κτΝπλκ Ϊ δΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ ΰελδθκηΫθκυΝ δΥΝ απκφΪ πμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ κλέακθ κμΝ θΝ ζ π κη λ έαμΝ α)Ν ΣαΝ βμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ λΰα δυθΝ κυΝ΢υζζσΰκυΝ κυΝ έ΢έΝ εαδΝ πθΝ π δγαλξδευθΝ κλΰΪθπθΝ εαδΝ πθΝη ζυθΝαυ υθέΝ ί)ΝΣαΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ΢υζζσΰκυ,Ν πθΝπλκ σθ πθΝαυ κτ,ΝεαδΝ βμΝ ξΫ πμΝ λΰα έαμέΝ θέΝ πσΝ βμΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝΝσηκυΝ θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ τ α δμΝΪζζκυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ ΢πηα έκυ,Ν δμΝ κΝ κπκέκθΝ θαΝ η ΫξκυθΝ φαληαεαπκγβεΪλδκδΝ κΝ Ν υφδ Ϊη θκθΝ ΢πηα έκθΝ υπσΝ βθΝ ππθυηέαθΝ ΟΦαληαε ηπκλδεσμΝ ΢τζζκΰκμΝ ζζΪ κμΟΝ δαζτ αδΝ θ σμΝ λδυθΝ κΝ πκζτΝ ηβθυθΝ απσΝ βμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ αυ κτΝ δα δγΫη θβμΝ έ Ν δμΝ κΝ 13 έΝγβκή1λιθΝΦ ΚΝ ΥΝ1βκ- 25.05.1976 υθδ υη θκθΝΝέΠέ έ έ,Νεα σπδθΝαπκφΪ πμΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθ ζ τ πμΝαυ κτΝ έ ΝπμΝκλέα δΝ κΝεα α α δεσθΝαυ κτΝ θΝπ λδπ υ δΝ δαζτ πμέΝ 7.ΜΫξλδΝ ε σ πμΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκίζ πκηΫθπθΝ Πέ έή πθΝ κδΝ ΦαληαεαπκγβεΪλδκδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ έθαδΝ ηΫζβΝ πθΝ κδε έπθΝ φαληαε υ δευθΝ υζζσΰπθΝ απκίΪζζκθ μΝ βθΝ δ δσ β αΝ ατ βθΝ υγτμΝπμΝ ΰΰλαφκτθΝ δμΝ κΝ υθδ υη θκθέΝ ΆλγλκθΝ1ζ ΦαληαεκπκδκέΝπθΝαθ εζάγβΝβΝ πΥΝκθσηα έΝ πθΝΪ δαΝδ λτ πμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝφαληαε έκυΝάΝ φαληαεαπκγάεβμΝ εα ΪΝ κΝ απσΝ β1έζέ1λθιΝ ΫπμΝ βζέιέ1λιζΝ ξλκθδεσθΝ δΪ βηαΝ δΥΝ απκφΪ πμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΚκδθπθδευθΝ Τπβλ δυθΝ δαΝ παλαίΪ δμΝ βμΝ φαληαε υ δεάμΝ θκηκγ έαμΝ ιαδλΫ δΝ πθΝ π λέΝ δαεδθά πμΝ πθΝ θαλεπ δευθΝ δα Ϊι πθΝ τθαθ αδ,Ν θ σμΝ λδυθΝ ηβθυθΝ απσΝ βμΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ αέ β δθΝ αθαγ πλά πμΝ βμΝ απκφΪ πμΝ υθΪη θκδΝ ΪηαΝ θαΝ πλκ Ϊΰπ δΝ παθΝ απκ δε δεσθΝ κδξ έκθΝ Ϋ πΝ εαδΝ θ υ λκθΝ κυΝ ξλσθκυΝ πδίκζάμΝ βμΝπκδθάμέΝ ΆλγλκθΝ1η ΠΪ αΝΰ θδεάΝάΝ δ δεάΝ δΪ αιδμΝαθ δε δηΫθβΝ πΝπαλσθ δΝθσηπΝάΝλυγηέακυ αΝγΫηα αΝ δ πση θαΝ υπσΝ κτ κυΝεα αλΰ έ αδέΝ ΆλγλκθΝ1θ ΗΝ δ ξτμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ Ϊλξ αδΝ απσΝ βμΝ βηκ δ τ υμΝ κυΝ δαΝ βμΝ φβη λέ κμΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ θΝ γάθαδμΝ βΝκΝΜα κυΝ1λιθ 1 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 Περί τροποποιήσεως διατάξεών τινων της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας 'Αρθρο 1 Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον 1.Αντιπρόσωποι εις τον Πανελλήνιον Φαρμακευτικόν Σύλλογον (Π.Φ.Σ.) είναι οι κατόπιν εκλογής αναδεικνυόμενοι παρ' εκάστου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς τον σκοπόν τούτον εκ των μελών αυτού, οίτινες και αποτελούν την Γενικήν Συνέλευσιν του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. "2.Οι αντιπρόσωποι κάθε φαρμακευτικού συλλόγου, που εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία των μελών του, ορίζονται ως ακολούθως: α. Σύλλογοι που αριθμούν μέχρι 25 μέλη εκλέγουν έναν (1) αντιπρόσωπο. β. Σύλλογοι που αριθμούν από 26 μέχρι 100 μέλη εκλέγουν δύο (2) αντιπροσώπους. γ. Σύλλογοι που αριθμούν από 101 μέχρι 1.000 μέλη εκλέγουν επιπλέον των 2 αντιπροσώπων που ορίζονται στο εδάφιο β' έναν αντιπρόσωπο για κάθε 100ντάδα μελών ή κλάσμα της τελευταίας και δ. Σύλλογοι που αριθμούν περισσότερα από 1.001 μέλη εκλέγουν επιπλέον των οριζομένων 11 αντιπροσώπων από το εδάφιο β' και γ' έναν για κάθε διακόσια, συμπληρωμένα μέλη. Για κάθε αντιπρόσωπο εκλέγεται και ένας αναπληρωτής"1 3. «Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται ανά 4ετίαν εκ των διατηρούντων εν λειτουργία φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη φαρμακοποειών από 3τίας, τουλάχιστον μη ούσης ασυμβιβάστου της ιδιότητας του αντιπρποσώπου πρς οιονδήποτε εν τω οικείω συλλόγω αξίωμα. Είναι όμως ασυμβίβαστος η ιδιότης του προέδρου του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου προς την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Φαρμακευτικού Συλλόγου»2 Εν περιπτώσει συμπτώσεως των ανωτέρω ιδιοτήτων εις το αυτό πρόσωπον εκπίπτει τούτο της μιας εξ αυτών, και δε της δευτέρας κατά σειράν, εφόσον εντός μηνός από της οριστικοποιήσεως της δευτέρας εκλογής δεν υποβάλλη δήλωσιν προτιμήσεως ταύτης και παραιτήσεως εκ της ετέρας. 4. Εις τας κατά το παρόν άρθρον εκλογάς και τας εκλογάς εν γένει εις τους φαρμακευτικούς συλλόγους η άσκησις του εκλογικού δικαιώματος αποτελεί δι' άπαντα τα μέλη εκάστου φαρμακευτικού συλλόγου υποχρέωσιν η αδικαιολόγητος παράλειψις της οποίας συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα τιμωρούμενον με χρηματικήν ποινήν 2.000 έως και 10.000 υπέρ του 1 Η παράγραφος 2 του άρθρου 1ου αντικαταστάθηκε από το εδάφιο I της παραγράφου Α του άρθρου 58 του νόμου 1539/1985, ΦΕΚ Α' 64 2 Kατάργηση του μέσα σε ( ) πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 1 από την παρ. Γ του άρθρου 58 του Ν. 1539/85, ΦΕΚ Α' 64 2 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 οικείου Συλλόγου και με στέρησιν παραλλήλως και της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος από δύο μέχρι και δέκα μηνών, των ποινών τούτων επιβαλλομένων παρά του προέδρου του Δ.Σ. του οικείου Συλλόγου, εντός προθεσμίας το πολύ τριών μηνών από της επομένης της διεξαγωγής των εκλογών, εξαιρέσει μόνον των περιπτώσεων καθ' άς θέλουν υποβληθή αποδεικτικά στοιχεία δικαιολογούντα την παράλειψιν. Κατά της αποφάσεως ταύτης επιτρέπεται αίτησις αναθεωρήσεως παρά του ενδιαφερομένου ενώπιον του οικείου Νομάρχου, κρίνοντος ουσιαστικώς επί του δεδικαιολογημένου παράλειψις συμμετοχής εις την ψηφοφορίαν εν υποτροπή ομοίας ως άνω παραβάσεως, διαπραττομένης εντός διετίας από της προγενεστέρας ταύτης ποινής τα όρια των εν λόγω ποινών διπλασιάζονται. Τα χρηματικά ποσά των άνω ποινών δύναται να αναπροσαρμόζωνται δια Π.Δ/των εκδιδομένων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμη του Π.Φ. Συλλόγου. 5.Κατάστασης αμετακλήτου της αποφάσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου δια της υπό του οικείου Νομάρχου απορρίψεως εν όλω ή εν μέρει της προσφυγής κλείεται το φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη δι' όσον χρονικόν διάστημα διαρκεί η στέρησις της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος Συλλόγου δια της υπό του οικείου Νομάρχου απορρίψεως εν όλω ή εν μέρει της προσφυγής κλείεται το φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη δι' όσον χρονικόν διάστημα διαρκεί η στέρησις της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος. Άρθρο 2 Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου. 1. Οι κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου αντιπρόσωποι εκλέγουν το Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Φ.Σ. εκ των διατηρούντων εν λειτουργία φαρμακείον ή φαρμακαποθήκην φαρμακοποιών δια μυστικής δια ψηφοδελτίων ψηφοφορίαν όπερ είναι 11μελής αποτελούμενον εξ ενός προέδρου, ενός Αντιπροέδρου ενός Γραμματέως ενός Ταμίου και 7 Συμβούλων, εκλεγομένων άμα και ισάριθμων αναπληρωματικών μελών. 2. Η θητεία του Συμβουλίου τούτου είναι 4ετής τα δε 7 μέλη αυτού δέον να προέρχωνται εκ των φαρμακοποιών των Συλλόγων Αθηνών Πειραιώς και Θεσσαλονίκης κατ' αναλογίαν τριών δύο και δύο αντιστοίχως τα λοιπά δε εκ των υπολοίπων φαρμακευτικών συλλόγων της Χώρας. Η αυτή θητεία ορίζεται και δια τα Διοικητικά Συμβούλια των Φαρμακευτικών Συλλόγων. 3. Δια τα της διεξαγωγής των εκλογών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις του Ν. 3601/1928 "περί Φαρμακευτικών Συλλόγων" ως ισχύουν εκάστοτε. 4. Δια Π.Δ./των εκδιδόμενων προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζεται γενικώς πάσα αναγκαία δια την εφαρμογήν του παρόντος άρθρου λεπτομέρεια. Άρθρο 3 Σύγκλησις Γενικής Συνελεύσεως 3 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 1.Η Γενική Συνέλευσις των μελών του Π.Φ.Σ. συγκαλείται δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τακτικώς μεν άπαξ του έτους, εκτάκτως δε οσάκις αποφασίση το διοικητικόν συμβούλιον ή ήθελε ζητηθή εγγράφως υπό του εντός πέμπτου των μελών. 2. Αι προς σύγκλησιν της Γενικής Συνελεύσεως προσκλήσεις περιλαμβάνουσαι τα προς συζήτησιν θέματα κοινοποιούνται προς τα μέλη αυτής προ δέκα πέντε τουλάχιστον ημερών, προκειμένου περί εκτάκτου τοιαύτης προ δέκα ημερών τουλάχιστον. 3.Αντιπρόσωποι απουσιάζοντες αδικαιολογήτως εις δύο συνεχείς, συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως εκπίπτουν του αξιώματός τους, δι' αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Άρθρο 4 Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως 1.Η Γενική Συνέλευσις των αντιπροσώπων είναι το ανώτατον όργανον του Π.Φ.Σ. και αποφασίζει περί πάσης υποθέσεως αυτού μη υπαγομένης εις την αρμοδιότητα άλλου οργάνου ιδία δε : α. Ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Εγκρίνει τον προυπολογισμόν και απολογισμόν εσόδων και εξόδων του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου. γ. Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών δι' ητιολογημένης αποφάσεως την αντικατάστασιν μέλους ή μελών και ολοκλήρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ. ένεκα σοβαρών παραπτωμάτων τούτων κατά την ενάσκησιν των καθηκόντων. δ. Υποβοηθεί δια των αποφάσεών της τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών εις τα εκάστοτε λαμβανόμενα μέτρα δια την άσκησιν του φαρμακευτικού επαγγέλματος. ε. Προτείνει εις τον Υπουργόν Κοινωνικών Υπηρεσιών κατόπιν εισηγήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ως και την τροποποίησιν ή συμπλήρωσιν τούτων. ς. Εκλέγει τα υπό του εδαφίου ε' του άρθρου 2 του Ν. 4031/59 "περί ασκήσεως του φαρμακευτικού επαγγέλματος υπό αλλοδαπών και ανασυνθέσεως του Ανωτάτου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου" και της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν.Δ. 4111/60 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων Ιατρικών και Παραιατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και Δημοσίας Υγείας διατάξεων" προβλεπόμενα μέλη του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά των αναπληρωτών των. Άρθρο 5 Απαρτία - Λήψις αποφάσεων 4 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 Τα περί απαρτίας και λήψεως αποφάσεων καθορίζονται δια Π.Δ./των εκδιδομένων βάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μέχρις εκδόσεως των διαταγμάτων τούτων εφαρμόζονται αι κείμεναι διατάξεις. Άρθρον 6 Εταιρείαι Φαρμακοποιών. Αι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 607/1932 «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως ης φαρμακευτικής νομοθεσίας ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 7 του Α.Ν. 751/1937 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» και του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 1 του Ν. 38/1975 «περί ρυθμίσεως οφειλών κ.λ.π.» αντικαθίστανται ως εξής: «1.Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.»3 Η συμμετοχή φαρμακοποιού εις μίαν εισέτι το πολύ των ανωτέρω εταιρειών και εφ' όσον η άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης είναι έπ' ονόματι ετέρου φαρμακοποιού, δεν απαγορεύεται. Η σύστασις της Εταιρείας γίνεται πάντοτε δια συμβολαιογραφικού εγγράφου και δι' ορισμένην πάντοτε χρονικήν διάρκειαν, επιτρεπομένης της παρατάσεως κατά τον αυτόν τρόπον. 2.Επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προσωπικής ευθύνης και αυτοπρόσωπου διευθύνσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, πάσα δικαιοπραξία σχέσιν έχουσα με την εν γένει εκμετάλλευσιν της κατά τ' ανωτέρω συνιστώμενης εταιρείας, δέον όπως καταρτίζηται υπό του αδειούχου φαρμακοποιού, καθισταμένου υποχρεωτικώς διαχειριστού της εταιρείας απαγορευομένης της υποκαταστάσεως τούτου, δι' ειδικού ή γενικού πληρεξουσίου κατά την σύναψιν των δικαιοπραξιών τούτων ή την διαχείρισιν εν γένει των εταιρικών υποθέσεων. 3. Οι προς διατήρησιν κληρονομικού φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης νομιμοποιούμενοι κατά τας διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 5607/1932 και του Α.Ν. 517/1968 «περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της φαρμακευτικής νομοθεσίας» δύνανται να συνιστούν εταιρείαν δια συμβολαιογραφικού εγγράφου υπό μίαν των εν τη παραγράφω 1 του παρόντος μορφήν και τύπον υπό την προϋπόθεσιν, όπως άπαντες οι κατά τα άνω κληρονόμοι τυγχάνουν ομόρρυθμα μέλη και συνδιαχειρισταί της Εταιρείας, συναλλασσόμενοι πάντοτε επ' ονόματι της Εταιρείας και υπό τον διακριτικόν τίτλον κληρονομικόν φαρμακείον ή φαρμακαποθήκη. Ειδικώς δια τας υπό εταιρικήν μορφήν λειτουργούσας φαρμακαποθήκας, εν περιπτώσει θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού, δύνανται, ο επιζών των συζύγων ή τα τέκνα αυτού να διατηρήσουν την φαρμακαποθήκην, ουχί πάντως πέραν της πενταετίας από του θανάτου του αδειούχου υπό την προϋπόθεσιν της εντός μηνός προσλήψεως υπευθύνου φαρμακοποιού ή 3 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο καταργήθηκε με την περίπτωση 3.α της παραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου 1ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 5 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 διευθύνοντος φαρμακείον ή φαρμακαποθήκην και μη κατέχοντος οιανδήποτε και καθ' οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην θέσιν. 4. Κεκυρωμένα αντίγραφα εκ της Γραμματείας του οικείου Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας των κατά τα άνω συνιστωμένων εταιρικών συμβολαίων δέον να κατατίθενται εντός μηνός από της καταχωρίσεως των εν τω οικείω βιβλίω του Πρωτοδικείου εις την Δ/νσιν Φαρμάκων και Φαρμακείων του Υπουργείου Κοινων. Υπηρεσιών καθώς και τον οικείον Φαρμακευτικόν Σύλλογον. Δια τας ήδη συνεστημένας υφίσταται υποχρέωσις υποβολής των εταιρικών συμβολαίων εντός τριμήνου τα πολύ από της ισχύος του παρόντος. 5. Πάσα παράβασις των υπό του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την ακύρωσιν της αδείας ιδρύσεως ή διατηρήσεως του φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης εφαρμοζομένων υποχρεωτικώς δια το μέλλον των διατάξεων του υπό στοιχ. β' εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968. 6. Αι υφ' οιανδήποτε νομικήν μορφήν υφιστάμεναι και λειτουργούσαι Εταιρείαι έχουσαι ως αντικείμενον την εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, εξακολουθούσαι νομίμως λειτουργούσαι μέχρι λήξεως του χρόνου διαρκείας των, ως ούτος αναγράφεται κατά την 4.2.1976 ημέραν καταθέσεως του παρόντος εν τω καταστατικώ των, επί οιασδήποτε όμως ανανεώσεως ή παρατάσεως της διαρκείας δέον να μετατραπή εις εταιρείαν ομόρρυθμον ή ετερόρρυθμον και να εξασφαλίζεται εις τον φαρμακοποιόν ποσοστόν συμμετοχής τουλάχιστον πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50 %). 7.Αι διατάξεις των παραγράφων 1 και 6 δεν έχουν εφαρμογήν προκειμένου περί συνεταιρισμών μεταξύ συζύγων ή συγγενών εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, διατηρουμένης πάντοτε της ισχύος των περί προσωπικής ευθύνης του αδειούχου φαρμακοποιού διατάξεων και της μορφής της εταιρίας». "Σε περίπτωση θανάτου του αδειούχου φαρμακοποιού τα συγγενή πρόσωπα, που ήταν συνεταίροι του, μπορούν να συνεταιρίζονται για μια πενταετία από το θάνατο του φαρμακοποιού με άλλο φαρμακοποιό που δεν έχει άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, ο οποίος θα συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό τουλάχιστον 50%. Τα συγγενή αυτά πρόσωπα υποχρεούνται να ασχολούνται αποκλειστικά με τη λειτουργία του εταιρικού φαρμακείου ή της φαρμακαποθήκης και η συμμετοχή τους σε άλλη εταιρεία οποιασδήποτε μορφής απαγορεύεται"4 8. Επί διαλύσεως του προς εκμετάλλευσιν φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης συνεταιρισμού, μεταξύ φαρμακοποιού και ιδιώτου και όταν η μίσθωσις του μισθίου καταστήματος έχη γίνει επ' ονόματι του συνεταιρισμού, η μίσθωσις συνεχίζεται επί ονόματι του φαρμακοποιού μέχρι λήξεως του χρόνου της μισθώσεως, προκειμένου ούτος να διατηρήση εν τω μισθίω το φαρμακείον ή την φαρμακαποθήκην του. 4 Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 1821/1988, ΦΕΚ Α' 271 6 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 "Αρθρον 7 Αποστάσεις Φαρμακείων 5 «1. Α. Τα ιδρυόμενα στο εξής φαρμακεία πρέπει να απέχουν μεταξύ τους και από τα ήδη λειτουργούντα, συστεγασμένα ή μη, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα, που αναφέρονται αποκλειστικά στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄): α. Εκατό μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. β. Εκατόν ογδόντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν (5.001) μέχρι εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους. γ. Διακόσια μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν (100.001) μέχρι διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους. δ.Διακόσια πενήντα μέτρα τουλάχιστον, σε δήμους και δημοτικά ή κοινοτικά διαμερίσματα με πληθυσμό άνω των διακοσίων χιλιάδων ενός (200.001) κατοίκων. Β. Η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, οι οποίες πρέπει να ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού, κατευθείαν νοητή γραμμή επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. «Ειδικά επί φαρμακείων που εγκαθίστανται και λειτουργούν εντός εμπορικών κέντρων και στοών, η ως άνω απόσταση μετράται από τα πλησιέστερα άκρα των κύριων προσόψεων των φαρμακείων, δια κατευθείαν νοητής γραμμής επί χάρτου ή τοπογραφικού σχεδιαγράμματος θεωρημένου από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, μη υφισταμένης της υποχρέωσης όπως οι προσόψεις αυτές ευρίσκονται επί εγκεκριμένης οδού.» 6 Γ. Με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη, μετά από σύμφωνη γνώμη του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου, μπορούν να υπάγονται στις ρυθμίσεις των ανωτέρω περιπτώσεων πολεοδομικά συγκροτήματα όμορων δήμων και δημοτικών ή κοινοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, που έχουν τον αναλογούντα συνολικό πληθυσμό. 2.Τα φαρμακεία που λειτουργούν συνεχώς εντός των ορίων του ίδιου δήμου και δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος του άρθρου 1 του ν. 2539/1997, με τον ίδιο φαρμακοποιό, εφόσον μεταφέρονται σε άλλες θέσεις, πρέπει να απέχουν, κατά το χρόνο της μεταφοράς, από τα λειτουργούντα φαρμακεία, συστεγασμένα ή μη: α) τουλάχιστον 5 Ν. 2716/1999, ΦΕΚ-96 Α’:Όπου στις διατάξεις των άρθρων 3 και 6 του ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138 Α') αναφέρεται ο όρος «δήμο ή κοινότητα» αυτός συμπληρώνεται ως εξής : «δήμο ή κοινότητα ή δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, των δήμων και κοινοτήτων που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α')» 6 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε στην παράγραφο 1β του άρθρου 7 με το άρθρο 25 του νόμου 4213/2013, ΦΕΚ-261 Α/9-12-13 7 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 σαράντα μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν οκτώ χρόνια λειτουργίας και β) τουλάχιστον είκοσι μέτρα, εφόσον συμπλήρωσαν δέκα χρόνια λειτουργίας. Οι παραπάνω αποστάσεις μετρώνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση Β΄ της παραγράφου 1»7 3. Με την επιφύλαξη της διατάξεως της επόμενης παραγράφου, απαγορεύεται η ίδρυση και η μεταφορά φαρμακείων σε απόσταση: α)120 μέτρων τουλάχιστον από δύο συστεγαζόμενα φαρμακεία, β) 160 μέτρων τουλάχιστον από τρία συστεγαζόμενα φαρμακεία, γ) 200 μέτρων τουλάχιστον από 4 συστεγαζόμενα φαρμακεία, δ) 250 μέτρων τουλάχιστον από 5 ή και περισσότερα συστεγαζόμενα φαρμακεία 4. Οι περί αποστάσεων διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων δεν έχουν εφαρμογή: α) σε περίπτωση μεταφοράς φαρμακείου που λειτουργεί ή λειτουργούσε στο ίδιο κατάστημα περισσότερο από 5 χρόνια, όταν η μεταφορά αυτή γίνεται λόγω τελεσίδικης εξωστικής δικαστικής αποφάσεως για ανοικοδόμηση, ιδιόχρηση ή κατεδάφιση και β) σε περίπτωση μεταφοράς φαρμακείου σε κατάστημα που ανήκει κατά κυριότητα ή συγκυριότητα στον αδειούχο φαρμακοποιό, το ή τη σύζυγο του, σε συγγενείς αυτού εξ αίματος, μέχρι και δεύτερου βαθμού, εφ' όσον αυτοί έγιναν κύριοι ή συγκύριοι του καταστήματος ένα (1) χρόνο πριν από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου ή τη συστέγαση των πλησίον αυτού λειτουργούντων φαρμακείων, όχι όμως προ της παρελεύσεως 5 ετών, από της λειτουργίας του φαρμακείου 8 5.Οι αποστάσεις των παρ.2 και 3 του παρόντος άρθρου μειώνονται στο μισό για τα φαρμακεία, τα λειτουργούντα πέραν της πενταετίας, σε δήμους ή κοινότητες όπου υπάρχουν κέντρα εκδόσεως ή ελέγχου συνταγών, που καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη και μέχρι απόσταση 200 μέτρων από το κτίριο αυτών, η δε απόσταση μετράται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1. 6.Δήμοι και κοινότητες γύρω από την ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθηνών ή Θεσσαλονίκης δύναται ν' αποτελέσουν μετ' αυτών ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες με προεδρικά δ/τα, που εκδίδονται εφάπαξ με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά προηγούμενη γνώμη των γενικών συνελεύσεων των φαρμακευτικών συλλόγων Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Στις ενιαίες φαρμακευτικές περιφέρειες Αθηνών ή Θεσσαλονίκης επιτρέπεται η μεταφορά των νομίμως εντός αυτών λειτουργούντων φαρμακείων9 "10 Συστέγασις Φαρμακείων. 7 Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 3457/2006, ΦΕΚ-93 Α’ . 8 Ν. 3106/2003, ΦΕΚ-30 Α’, παρ. 14 περ. β) του άρθρου 19 : «Οι διατάξεις της παρ. 4β του άρθρου 6 του Ν. 1963/ 1991 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 1.6.2003 και αναστέλλεται μέχρι τότε η ισχύς της διάταξης της παρ. Θ.5 του άρθρου 11 του Ν. 2955/2001». 9 10 Το άρθρο 7 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του νόμου το. 1963/1991, ΦΕΚ Α' 138, Το άρθρο 7 καταργήθηκε με την περίπτωση 1.β της παραγράφου ΣΤ.1 του άρθρου 1 ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 8 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 Άρθρον 8 Αι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 5607/1932, αντικαθίστανται ως εξής: 1. Δι' αποφάσεως του Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινων. Υπηρεσιών δύναται να επιτραπή, εφ' όσον δεν παρακωλύεται η εξυπηρέτησις του κοινού, η συστέγασις μέχρι τριών κατ’ ανώτατον όριον υπό ίδρυσιν Φαρμακείων ή Φαρμακαποθηκών εκ των μη τυχουσών αδείας λειτουργίας εν πόλει εχούσει άνω των πέντε Φαρμακείων. Εις την περίπτωσιν ταύτην οι αδειούχοι φαρμακοποιοί των συστεγαζόμενων Φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών είναι αλληλεγγύως υπεύθυνοι δια πάσαν παράβασιν νόμου, καθώς και την κανονικήν λειτουργίαν των εν λόγω φαρμακείων ή φαρμακαποθηκών υποχρεούμενοι άμα όπως αναγράφωσι τα ονόματα των επί των προθηκών ως και των επιγραφών των Φαρμακείων. Τηρουμένης της διατάξεως ταύτης δύναται να επιτραπή η συστέγασις αδειούχων φαρμακοποιών και μετά άλλης λειτουργουσών τοιούτων φαρμακείων ή φαρμακαποθήκης μετά φαρμακαποθήκης καθώς και η συστέγασις λειτουργούντων. 2. Τα κατά την προηγουμένην παράγραφον συστεγαζόμενα φαρμακεία θεωρούνται δια τον καθορισμόν του αριθμού των φαρμακείων, ως κεχωρισμένως λειτουργούντα, υποχρεούμενα εισέτι εις χωριστήν διημέρευσιν και διανυκτέρευσιν. 3. Δια την χορήγησιν αδείας λειτουργίας εις τα κατά τ' ανωτέρω συστεγαζόμενα φαρμακεία έχουν εφαρμογήν αι διατάξεις του υπ' αριθ. 675/68 Β. Δ/τος «περί οργανώσεως και συγκροτήσεως των φαρμακείων ή αι αντίστοιχοι του από 3/12.11.1930 Δ/τος «περί καταρτισμού φαρμακείων» εφ' όσον το εν εξ αυτών έτυχεν αδείας λειτουργίας προ της ισχύος του ανωτέρω Β. Δ/τος. 4.Τα κατά τα παρόν άρθρον συστεγαζόμενα φαρμακεία λειτουργούν υποχρεωτικώς υπό μορφήν ομορρύθμου εταιρείας οριζομένων συνδιαχειριστών απάντων των εν αυτοίς συστεγαζομένων αδειούχων φαρμακοποιών, εφαρμοζομένων άμα, αναλόγως και δια την περίπτωσιν ταύτην των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου. «5.Η συστέγασις μεταξύ λειτουργούντων φαρμακείων ή ήδη λειτουργούντος φαρμακείου και υπό ίδρυσιν φαρμακείων, μη τυχόντων αδείας λειτουργίας, επιτρέπεται ανεξαρτήτως της αποστάσεως της οποίας απέχουν ταύτα από έτερον φαρμακείου ή συστεγαζόμενα τοιαύτα»11 Άδειαι πωλήσεως φαρμάκων υπό ιατρών. Άρθρον 9 Αι διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 5607/1932 ως αντικατεστάθησαν δια του άρθρου 17 του Α.Ν. 751/1937 «περί μεταρρυθμίσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» αντικαθίστανται ως εξής: 11 Η παράγραφος 5 προστέθηκε στο τέλος του άρθρου 8 με την παράγραφο 2 του άρθρου 19 του νόμου 928/1979 9 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 «1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 96/1973 «περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών, διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων» δι’ αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και μετά γνώμην του Προϊσταμένου της κατά τόπο αρμοδίας Δ/νσεως ή Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών; δύναται να επιτραπή η πώλησις ενίων φαρμάκων καθοριζομένων εκάστοτε, δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών μετά γνώμην του Ανωτάτου Υγειονομικού Συμβουλίου εις ιατρούς εξασκούντας το επάγγελμα εις μέρος εν ω δεν υπάρχει φαρμακείον και όπερ απέχει από το πλησιέστερον νομίμως λειτουργούν φαρμακείον πλέον των δέκα χιλιομέτρων και δεν εξυπηρετείται συγκοινωνιακώς δια των συνήθων συγκοινωνιακών μέσων, της αποστάσεως υπολογιζομένης από άκρου εις άκρον των μερών. 2.Τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 4 έως 8 του παρόντος δύναται να χορηγηθή άδεια πωλήσεως φαρμάκων και δια μέρη απέχοντα ολιγώτερον των δέκα χιλιομέτρων από λειτουργούν φαρμακείον εφ' όσον ουδόλως εξυπηρετούνται δια λεωφορείου, σιδηροδρόμου ή πλοίου εκτελούντων δρομολόγια επί καθωρισμένω κομίστρω. 3.Η γραμμή καταμετρήσεως δέον πάντως ν' ακολουθήση την συνδέουσαν τα μέρη ταύτα συντομωτέραν αμαξιτήν οδόν ή μη υπαρχούσης τοιαύτης συντομωτέραν ημιονικήν και ουχί ατραπούς ή δυσβάτους οδούς. 4.Η άδεια αύτη είναι προσωρινή και ισχύει αποκλειστικώς και μόνον, δι ο μέρος κατοικεί μονίμως και εξασκεί νομίμως το επάγγελμα αυτού ο ιατρός. 5.Άπασαι αι χορηγηθείσαι εις ιατρούς βάσει προγενεστέρων νόμων άδειαι πωλήσεως φαρμάκων καταργούνται εφ' όσον δεν πληρούνται αι προϋποθέσεις του παρόντος. 6. Η δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένη άδεια πωλήσεως φαρμάκων δεν παρέχει εις τον ιατρόν το δικαίωμα της συστάσεως φαρμακείου, ακυρούται δε αυτοδικαίως, ευθύς ως ήθελεν ιδρυθή νομίμως φαρμακείον εις τον αυτόν τόπον ένθα κατοικεί ο ιατρός ή εις μέρος κείμενον εις απόστασιν μικροτέραν των είκοσι χιλιομέτρων από της έδρας του ιατρού και δεν συντρέχουν αι ειδικαί προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος. 7. Ιατρός πωλών φάρμακα άνευ της κατά το παρόν άρθρον προβλεπομένης αδείας ή και ετέρα πλην των δια των υπό της παραγράφου Ι του παρόντος Υπουργικών αποφάσεων καθοριζομένων, τιμωρείται δια προστίμου πέντε χιλιάδων έως είκοσι χιλιάδων δραχμών και δι’ αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ένα έως εξ μηνών, εν υποτροπή δε δια προστίμου είκοσι χιλιάδων έως εκατόν χιλιάδων δραχμών και δι’ αφαιρέσεως της αδείας ασκήσεως του επαγγέλματος από ενός έτους μέχρι τριών ετών. 8.Αι κατά την προηγουμένην παράγραφον κυρώσεις επιβάλλονται δι’ αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών παραλλήλως ή και ανεξαρτήτως ποινικού ή ου κολασμού υπό των δικαστηρίων». Άρθρον 10 1. Αι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 604/1970 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας» αντικαθίστανται ως εξής: «Βιομηχανίαι του εσωτερικού ή αλλοδαπαί φαρμακευτικαί εταιρείαι ιδρύουσαι και έχουσαι ιδρύσει πρατήρια, ή υποαντιπροσωπείας φαρμάκων, υποχρεούνται δια την διακίνησιν των 10 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 φαρμάκων, να έχουν υπεύθυνον φαρμακοποιόν εν τη έδρα εκάστου ή εκάστης τούτων μη διευθύνοντα φαρμακείον, φαρμακαποθήκην ή μη κατέχοντα δημοσίαν, δημοτικήν, κοινοτικήν ή καθ' οιονδήποτε τρόπον αμειβομένην ιδιωτικήν θέσιν, πληρούντα δε τας προϋποθέσεις του Α.Ν. 517/1968 ως ετροποποιήθη ούτος δια του Ν.Δ. 68/1974 «περί αντικαταστάσεως της παρ. 3 του άρθρου 1 του Α.Ν. 517/1968 «περί απελευθερώσεως επαγγέλματος φαρμακοποιού και συμπληρώσεως διατάξεων τίνων της φαρμακευτικής νομοθεσίας». 2.Πάσα παράβασις των υπό της προηγουμένης παραγράφου του παρόντος άρθρου οριζομένων συνεπάγεται την εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν. 5607/1932 ως ετροποποιήθη δια του άρθρου 11 του Α.Ν. 751/1937 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 3907/1958, «περί των επιβαλλομένων κυρώσεων κατά των παρανόμως κατεχόντων και πωλούντων δείγματα ιδιοσκευασμάτων, ως και των κατεχόντων και πωλούντων φάρμακα ιδιωτών». 3. Ωσαύτως αι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 5607/1932 ως τούτο αντικατεστάθη δια του άρθρου 2 του Ν.Δ. 604/1970 αντικαθίστανται ως εξής: «Αι χορηγούμεναι δια τα παραρτήματα άδειαι καθίστανται αυτοδικαίως, άκυροι, μετά πάροδον τριμήνου από της λειτουργίας φαρμακείου εις την αυτήν λουτρόπολιν, τουριστικόν κέντρον, οικισμόν ή κοινότητα. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου έχουν εφαρμογήν και επί των ήδη λειτουργούντων παραρτημάτων φαρμακείων». Άρθρον 11 Γενικαί διατάξεις 1. 'Οπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται πρόστιμον ή χρηματική ποινή νοείται εις δραχμάς νέας εκδόσεως. 2.'Οπου εν τη φαρμακευτική νομοθεσία αναφέρεται ανάκλησις αδείας λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης, νοείται η τοιαύτη ιδρύσεως και λειτουργίας. 3.Αι διατάξεις του Ν.Δ. 4377/1964 "περί ειδικών μέτρων προστασίας των εξ Αιγύπτου Ελλήνων υπηκόων και ομογενών" ως ισχύουν σήμερον, εφαρμόζονται αναλόγως και επί των εξ Αιθιοπίας Ελλήνων υπηκόων και ομογενών φαρμακοποιών. "Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους ιατρούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους"12 4. Απαγορεύεται η κατοχή, εναποθήκευσις, πώλησις κι διακίνησις ναρκωτικών φαρμάκων του Κρατικού Μονοπωλίου Ναρκωτικών υπό των παραρτημάτων φαρμακείων. Πάσα παράβασις των διατάξεων της παρούσης παραγράφου συνεπάγεται, πλην των κυρώσεων και ανάκλησιν της αδείας του παραρτήματος φαρμακείου και οριστικήν ανάκλησιν της αδείας του εν αυτώ υπηρετούντος βοηθού φαρμακοποιού. Αι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών. 12 Προσθήκη του μέσα σε " " εδαφίου του άρθρου 11 από την παρ. 3 του άρθρου 19 του 1276/1982, ΦΕΚ Α'100 11 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 5. Εκ του δευτέρου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρ. 16 του Ν.Δ. 96/1973 "περί της εμπορίας εν γένει των φαρμακευτικών διαιτητικών και καλλυντικών προϊόντων" διαγράφονται αι λέξεις "ως και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος". 6. Αι διατάξεις των άρθρ. 16 ως και 18 του από 27.6.1935 Α. Νόμου "περί διατιμήσεως φαρμάκων" ισχύουν εφεξής δια την δια των φαμακείων πώλησιν προς το κοινόν φαρμάκων. 7. Εις τον Πρόεδρον, τα Υπηρεσιακά μέλη, των εισηγητήν και τον γραμματέα της δια του άρθρου 17 του Ν.Δ. 96/73 προβλεπομένης Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, παρέχεται αποζημίωσις, αμοιβή και έξοδα κινήσεως, οριζομένη δια κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Η σχετική δαπάνη θέλει βαρύνει τας πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Κρατικού Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμάκων (ΚΕΕΦ). Άρθρον 12 1.Η υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως υπαλλήλων, φαρμακευτικών εργασιών συνεισφορά, η προβλεπομένη υπό των συνδεδυασμένων διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 581/43, της παρ. 3 του άρθρου 32 του καταστατικού του ταμείου και της υπ. αριθμ. 1573/Ε.48/1955 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, βαρύνει τους εν αυταίς οριζομένους υποχρέους, αποσαφηνίζομεν ότι επί φαρμάκων εισαγομένων εκ του εξωτερικού η εισφορά αύτη βαρύνει τον εν Ελλάδι πρώτον εκδότην τιμολογίου χονδρικής πωλήσεως, εφόσον δεν κατεβλήθη από τον υπόχρεων αντιπρόσωπον του ξένου οίκου όστις μεσολαβεί ή ενεργεί την εισαγωγήν. 2.Η περί ής η προηγούμενη παράγραφος, συνεισφορά δεν οφείλεται υπό εισαγωγέων, φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων, εφόσον ανάγεται εις το μέχρι της 31-7-1972 χρονικόν διάστημα. 3. α) Οφειλαί εισαγωγέων φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων προς το Ταμείον εκ της εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου συνεισφοράς, αναγόμεναι εις το από 1 Αυγούστου 1972 μέχρι της ισχύος του παρόντος νόμου χρονικόν διάστημα περιορίζεται εις το ήμισυ και εξοφλούνται άνευ οιασδήποτε λόγω εκπροθέσμου καταβολής, επιβαρύνσεως εις 60 ίσας μηνιαίας δόσεις της πρώτης τούτων καταβλητέας μέχρι τέλους του μηνός του επομένου της υπό του Ταμείου γνωστοποιήσεως του ποσού της οφειλής και της οριστικοποιήσεως ταύτης. Ειδικώς επί του ύψους των εισφορών τούτων εφόσον ανακύψη αμφισβήτησις αποφαίνεται οριστικώς Επιτροπή βάσει των υφισταμένων στοιχείων. Η Επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Προέδρου ενός εκπροσώπου του Ταμείου και ενός αδειούχου φαρμακεμπόρου ως μελών. β. Η μη εμπρόθεσμος καταβολή δόσεώς τινος συνεπάγεται επιβάρυνσιν του ποσού ταύτης δια προσθέτου τέλους ίσου προς 1% δι' έκαστον 10ήμερον καθυστερήσεως πλέον τόκου εκ 5% ετησίως από της κατά τας διατάξεις της παρούσας παραγράφου ρυθμίσεως, μέχρι και της καταβολής της δόσεως. Άρθρον 13 12 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 1. Συνιστάται Ν.Π.Δ.Δ. υπό την επωνυμίαν "Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων" προστιθέμενος εις τους εν άρθρω 3 του Ν. 3601/1928 προβλεπομένους εδρεύων εν Αθήναις και τελών υπό την εποπτείαν και έλεγχον του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών. 2. Σκοπός του ανωτέρω Συλλόγου είναι η προσπάθεια προς προαγωγήν των επαγγελματικών συμφερόντων των φαρμακαποθηκαρίων η μέριμνα περί της δημιουργίας κοινού συναδελφικού πνεύματος μεταξύ των φαρμακαποθηκαρίων η πιστή τήρησις της αφορώσης τούτους νομοθεσίας, η εξομάλυνσις των τυχόν μεταξύ αυτών αναφυομένων διαφορών και η προσπάθεια περί της τηρήσεως και κρατύνσεως της επαγγελματικής τιμής και της εν γένει αξιοπρέπειας των φαρμακαποθηκαρίων. 3. Μέλη του Π.Σ.Φ. είναι υποχρεωτικώς πάντες οι εν Ελλάδι νομίμως έχοντες εν λειτουργία φαρμακαποθήκην ή προσωρινώς διευθύνοντες ταύτην λόγω θανάτου του αδειούχου φαρμακαποθηκαρίου. 4. Δια Π.Δ./τος εκδιδομένου προτάσει του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ρυθμίζονται: α) Αι αρμοδιότητες του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων. β) Τα της σφραγίδος και της αλληλογραφίας. γ) Η συγκρότησις, ο τρόπος εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Συνελεύσεως και των Πειθαρχικών Οργάνων, αι αρμοδιότητες, η οργάνωσις και η λειτουργία αυτών. δ) Τα της οικονομικής διαχειρίσεως της περιουσίας και των πόρων του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων οι οποίοι θα βαρύνουν αποκλειστικώς τα μέλη αυτού. ε) Αι επιβαλλόμεναι ποιναί υπό των Πειθαρχικών Οργάνων του Π.Σ.Φ. εις τα μέλη αυτού. στ) Τα της ασκήσεως εποπτείας και ελέγχου υπό οργάνων αυτού. ζ) Παν έτερον θέμα αναγόμενον εις την Διοίκησιν, την διαχείρισιν και την εν γένει εύρυθμον λειτουργίαν του Συλλόγου τούτου και εξυπηρετούν τους σκοπούς αυτού. 5.Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκαρίων διέπεται υπό του εσωτερικού κανονισμού ψηφιζόμενος υπό της Γενικής Συνελεύσεως αυτού προτάσει του Διοικητικού Συμβουλίου και εγκρινομένου δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών ορίζοντος εν λεπτομερεία: α) Τα της διεξαγωγής των εργασιών του Συλλόγου του Δ.Σ. και των πειθαρχικών οργάνων και των μελών αυτών. β) Τα του προσωπικού του Συλλόγου, των προσόντων αυτού, και της σχέσεως εργασίας. 6. Από της ισχύος του παρόντος Νόμου δεν επιτρέπεται η σύστασις άλλου επαγγελματικού Σωματείου, εις το οποίον να μετέχουν φαρμακαποθηκάριοι το δε υφιστάμενον Σωματείον υπό την επωνυμίαν "Φαρμακεμπορικός Σύλλογος Ελλάδος" διαλύεται εντός τριών το πολύ μηνών από της ισχύος του παρόντος της περιουσίας αυτού διατιθέμενης είτε εις το 13 Ν. 328/1976 ΦΕΚ Α' 128- 25.05.1976 συνιστώμενον Ν.Π.Δ.Δ., κατόπιν αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως αυτού είτε ως ορίζει το καταστατικόν αυτού εν περιπτώσει διαλύσεως. 7.Μέχρι εκδόσεως των ανωτέρω προβλεπομένων Π.Δ./των οι Φαρμακαποθηκάριοι εξακολουθούν να είναι μέλη των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αποβάλλοντες την ιδιότητα ταύτην ευθύς ως εγγραφούν εις το συνιστώμενον. Άρθρον 14 Φαρμακοποιοί ων ανεκλήθη η επ' ονόματί των άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης κατά το από 21.4.1967 έως 24.7.1974 χρονικόν διάστημα δι' αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών δια παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας εξαιρέσει των περί διακινήσεως των ναρκωτικών διατάξεων δύνανται, εντός τριών μηνών από της ισχύος του παρόντος νόμου να υποβάλουν αίτησιν αναθεωρήσεως της αποφάσεως δυνάμενοι άμα να προσάγωσι παν αποδεικτικόν στοιχείον έστω και νεώτερον του χρόνου επιβολής της ποινής. Άρθρον 15 Πάσα γενική ή ειδική διάταξις αντικειμένη τω παρόντι νόμω ή ρυθμίζουσα θέματα διεπόμενα υπό τούτου καταργείται. Άρθρον 16 Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Εν Αθήναις τη 8 Μαΐου 1976

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Περί Ανωνύμων Εταιριών.
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις