Ν.3028/2002

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. ΦΕΚ: 153/Α/2002φιe t uiopasdfghjklz σ e β t uςiopasd fghjklzxcvbnmqw e t uiopasdfghjklz φ ι ι ς α e t u io p a sdfghςjklz ο α e t uiopasdfghjklz σ φe t uioσ φp a sό dfghj klαz βφ e t οθ uiύασφdfg hjklz e t uiopaβsdfghjklz t u iιoαpasdfghjklz ασφ e tασ uiopasdfασ φ θ σφ σφ θe σ φ t uφ ςοιopaασ φs dfghjklz ασ φ , e t uiopasd fgασ οϊ e t σ φ uiopasσ φ dfghjklz σ σφ e t uioβ σ pasdfghjklz e t uiopasd α ο lz e t uiopasdfghjkα έΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγήβκέθέβίίγΝΝΓ αΝ π α αΝ Ν α Ν αΝ Ν Ν ΝΠ Κ www .docman.gr Ν Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr έΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 1 2 Γ αΝ Νπ ΟΝΠΡΟ α αΝ Ν α ΡΟ΢ΝΣ ΢Ν ΛΛ ΝΙΚ ΢Ν Ν αΝ Ν Ν ΝΠ ΝΚ έ ΜΟΚΡ ΣΙ ΢Ν ε έ κη Ν κθΝαεσζκυγκΝθσηκΝπκυΝοάφδ ΝβΝ κυζάμΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΠΡΩΣΟΝ ΢ΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν ΆλγλκΝ1Ν θ δε έη θκΝ 1.΢ βθΝ πλκ α έαΝ πκυΝ παλΫξ αδΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ υπΪΰ αδΝ βΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ XυλαμΝ απσΝ κυμΝ αλξαδκ Ϊ κυμΝ ξλσθκυμΝ ηΫξλδΝ άη λαέΝ ώΝ πλκ α έαΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ πμΝ εκπσΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝδ κλδεάμΝηθάηβμΝξΪλδθΝ βμΝπαλκτ αμΝεαδΝ πθΝη ζζκθ δευθΝΰ θ υθΝεαδΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ κυΝπκζδ δ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ 2. Νπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪΝ βμΝXυλαμΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝξπλδευθΝυ Ϊ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ θ σμΝ ΪζζπθΝ γαζΪ δπθΝ απθυθΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ ζζΪ αΝ α ε έΝ ξ δεάΝ δεαδκ κ έαΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ δ γθΫμΝ έεαδκέΝ Νπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ αΝΪυζαΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪέΝ 3.΢ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ εαθσθπθΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ ΚλΪ κμΝ η λδηθΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝκπκ άπκ ΝεαδΝ αθΝ απκηαελτθγβεαθΝ απσΝ αυ άθέΝ ΣκΝ ζζβθδεσΝ ΚλΪ κμΝ η λδηθΪΝ πέ βμΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ δ κλδεΪΝ η Ν βθΝ ζζΪ αΝ κπκυ άπκ ΝεαδΝαθΝίλέ εκθ αδέΝ ΆλγλκΝβΝ ΈθθκδαΝσλπθΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυμΝ α)Ν ΩμΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ θκκτθ αδΝ κδΝ ηαλ υλέ μΝ βμΝ τπαλιβμΝ εαδΝ βμΝ α κηδεάμΝ εαδΝ υζζκΰδεάμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝαθγλυπκυέΝ ί)Ν ΩμΝ ηθβη έαΝ θκκτθ αδΝ αΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ υζδεΫμΝ ηαλ υλέ μΝ εαδΝ αθάεκυθΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ ΧυλαμΝ εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ πδίΪζζ αδΝ βΝ δ δεσ λβΝ πλκ α έαΝίΪ δΝ πθΝ ιάμΝ δαελέ πθμΝ ΝέΝγβίιήβίίγ,ΝΦ Κ-γίβΝ ’ΝπαλέΝβλΝΪλγλκυΝ1ίμ « δ δεΪΝΰδαΝ αΝαλξαδκζκΰδεΪΝΫλΰα,ΝσππμΝαυ ΪΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝΠέ έΝλλή1λλβΝεαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΝέΝγίβκήβίίβΝκδΝ λΰα έ μΝ κυΝΪλγλκυΝζγΝ κυΝΠέ έΝθίλή1λκηΝ τθα αδΝθαΝεαζτπ κθ αδΝ απσΝ δμΝαπλσίζ π μΝ απΪθ μΝ πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ πθΝΫλΰπθ» 2 Νέγκκλήβί1ί,ΝΦ Κ-1κβΝ ή1ζ-10-βί1ί,Νπαλέ γΝΪλγλκυΝβθμ “ΚΪγ ΝΪζζβΝ δΪ αιβΝπκυΝαθ έε δ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυΝεα αλΰ έ αδ,Νη Ν ιαέλ βΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβ” e-book 1 1 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr αα)Ν ΩμΝ αλξαέαΝ ηθβη έαΝ άΝ αλξαέαΝ θκκτθ αδΝ σζαΝ αΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πκυΝ αθΪΰκθ αδΝ κυμΝ πλκρ κλδεκτμ,Ναλξαέκυμ,Νίυααθ δθκτμΝεαδΝη αίυααθ δθκτμΝξλσθκυμΝεαδΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ 1κγί,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίέΝ ΢ αΝ αλξαέαΝ ηθβη έαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ πάζαδαΝ εαδΝ παζαδκθ κζκΰδεΪΝ εα ΪζκδπαΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ αθγλυπδθβΝτπαλιβέΝ ίί)ΝΩμΝθ σ λαΝηθβη έαΝθκκτθ αδΝ αΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝ έθαδΝη αΰ θΫ λαΝ κυΝ1κγίΝεαδΝ πθΝ κπκέπθΝβΝπλκ α έαΝ πδίΪζζ αδΝζσΰπΝ βμΝδ κλδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμ,Ν εα ΪΝ δμΝ δαελέ δμΝ πθΝΪλγλπθΝθΝεαδΝβίέΝ ΰΰ)ΝΩμΝαεέθβ αΝηθβη έαΝθκκτθ αδΝ αΝηθβη έαΝπκυΝυπάλιαθΝ υθ ηΫθαΝη Ν κΝΫ αφκμΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ Ν αυ σΝ άΝ κΝ ίυγσΝ βμΝ γΪζα αμΝ άΝ κθΝ πυγηΫθαΝ ζδηθυθΝ άΝ πκ αηυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηθβη έαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ κΝ Ϋ αφκμΝ άΝ κΝ ίυγσΝ βμΝ γΪζα αμΝ άΝ κθΝ πυγηΫθαΝ ζδηθυθΝ άΝ πκ αηυθΝ εαδΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ η αεδθβγκτθΝ ξπλέμΝ ίζΪίβΝ βμΝ αιέαμΝ κυμΝ πμΝ ηαλ υλδυθέΝ ΢ αΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ ΰεα α Ϊ δμ,Ν κδΝ εα α ε υΫμΝ εαδΝ αΝ δαεκ ηβ δεΪΝ εαδΝ ζκδπΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ απκ ζκτθΝαθαπσ πα κΝ ηάηαΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝΪη κΝπ λδίΪζζκθΝ κυμέΝ )ΝΩμΝεδθβ ΪΝηθβη έαΝθκκτθ αδΝ αΝηθβη έαΝπκυΝ θΝγ πλκτθ αδΝαεέθβ αέΝ ΰ)Ν ΩμΝ αλξαδκζκΰδεκέΝ ξυλκδΝ θκκτθ αδΝ ε Ϊ δμΝ βθΝ ιβλΪΝ άΝ βΝ γΪζα αΝ άΝ δμΝ ζέηθ μΝ άΝ κυμΝ πκ αηκτμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ π λδΫξκυθΝ άΝ δμΝ κπκέ μΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ π λδΫξκθ αδΝ αλξαέαΝ ηθβη έαΝ άΝ απκ Ϋζ αθΝ άΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ απκ Ϋζ αθΝ απσΝ κυμΝ αλξαδκ Ϊ κυμΝ ξλσθκυμΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1κγίΝ ηθβη δαεΪ,Ν κδεδ δεΪΝ άΝ αφδεΪΝ τθκζαέΝ ΟδΝ αλξαδκζκΰδεκέΝ ξυλκδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ εαδΝ κΝ απαλαέ β κΝ ζ τγ λκΝπ λδίΪζζκθΝπκυ πδ λΫπ δΝ αΝ παση θαΝηθβη έαΝθαΝ υθ έγ θ αδΝ Νδ κλδεά,Ναδ γβ δεάΝεαδΝ ζ δ κυλΰδεάΝ θσ β αέΝ )Ν ΩμΝ δ κλδεκέΝ σπκδΝ θκκτθ αδΝ έ Ν ε Ϊ δμΝ βθΝ ιβλΪΝ άΝ βΝ γΪζα αΝ άΝ δμΝ ζέηθ μΝ άΝ κυμΝ πκ αηκτμΝπκυΝαπκ Ϋζ αθΝάΝπκυΝυπΪλξκυθΝ θ έι δμΝσ δΝαπκ Ϋζ αθΝ κΝξυλκΝ ιαέλ πθΝδ κλδευθΝάΝ ηυγδευθΝ ΰ ΰκθσ πθ,Ν άΝ ε Ϊ δμΝ πκυΝ π λδΫξκυθΝ άΝ δμΝ κπκέ μΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ π λδΫξκθ αδΝ ηθβη έαΝη αΰ θΫ λαΝ κυΝ1κγί,Ν έ Ν τθγ αΝΫλΰαΝ κυΝαθγλυπκυΝεαδΝ βμΝφτ βμΝη αΰ θΫ λαΝ κυΝ 1κγί,Ν αΝ κπκέαΝ υθδ κτθΝ ξαλαε βλδ δεκτμΝ εαδΝ κηκδκΰ θ έμΝ ξυλκυμ,Ν πκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ κλδκγ βγκτθΝ κπκΰλαφδεΪ,Ν εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ πδίΪζζ αδΝ βΝ πλκ α έαΝ ζσΰπΝ βμΝ ζακΰλαφδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Νεκδθπθδεάμ,Ν ξθδεάμ,Ναλξδ ε κθδεάμ,ΝίδκηβξαθδεάμΝάΝ θΝΰΫθ δΝδ κλδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμΝ άΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμέΝ )ΩμΝ ΪυζαΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ θκκτθ αδΝ εφλΪ δμ,Ν λα βλδσ β μ,Νΰθυ δμΝ εαδΝ πζβλκφκλέ μ,Ν σππμΝ ητγκδ,ΝΫγδηα,ΝπλκφκλδεΫμΝπαλα σ δμ,Νξκλκέ,Ν λυη θα,Νηκυ δεά,Ν λαΰκτ δα,Ν ιδσ β μΝάΝ ξθδεΫμΝπκυΝ απκ ζκτθΝηαλ υλέ μΝ κυΝπαλα κ δαεκτ,ΝζαρεκτΝεαδΝζσΰδκυΝπκζδ δ ηκτέΝ ΆλγλκΝγΝ Π λδ ξση θκΝ βμΝπλκ α έαμΝ 1έΝ Νπλκ α έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ βμΝΧυλαμΝ υθέ α αδΝευλέπμμΝ α)Ν κθΝ θ κπδ ησ,Ν βθΝΫλ υθα,Ν βθΝεα αΰλαφά,Ν βθΝ εηβλέπ βΝεαδΝ βΝη ζΫ βΝ πθΝ κδξ έπθ βμ,Ν e-book α)Ν ΩμΝ ΢υηίκτζδκΝ θκ έ αδΝ κΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκΝ ΰθπηκ κ δεσΝ υζζκΰδεσΝ σλΰαθκ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ κλέακθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝζλΝΫπμΝη1έΝ ι ο οί σ 22.4.2014 )Ν ΩμΝ Τπβλ έαΝ θκ έ αδΝ βΝ αλησ δαΝ Κ θ λδεάΝ άΝ Π λδφ λ δαεάΝ Τπβλ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτέΝ 2 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 ί)Ν βΝ δα άλβ βΝ εαδΝ Ϋηη βμΝίζΪίβμΝ βμ,Ν www .docman.gr βθΝ απκ λκπάΝ βμΝ εα α λκφάμ,Ν βμΝ αζζκέπ βμΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ εΪγ Ν Ϊη βμΝ άΝ ΰ)Ν βθΝαπκ λκπάΝ βμΝπαλΪθκηβμΝαθα εαφάμ,Ν βμΝεζκπάμΝεαδΝ βμΝπαλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμ,Ν )Ν βΝ υθ άλβ βΝεαδΝ βθΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαθαΰεαέαΝαπκεα Ϊ α άΝ βμ,Ν )Ν βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝεαδΝ βμΝ πδεκδθπθέαμΝ κυΝεκδθκτΝη Ναυ άθ,Ν )Ν βθΝαθΪ διβΝεαδΝ βθΝΫθ αιάΝ βμΝ βΝ τΰξλκθβΝεκδθπθδεάΝαπάΝεαδΝ α)Ν βθΝ παδ έα,Ν βθΝ αδ γβ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ υαδ γβ κπκέβ βΝ πθΝ πκζδ υθΝ ΰδαΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪέΝ βέΝ Ν πλκ α έαΝ πθΝ ηθβη έπθ,Ν αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ δ κλδευθΝ σππθΝ π λδζαηίΪθ αδΝ κυμΝ σξκυμΝ κπκδκυ άπκ Ν πδπΫ κυΝ ξπλκ αιδεκτ,Ν αθαπ υιδαεκτ,Ν π λδίαζζκθ δεκτΝ εαδΝ πκζ κ κηδεκτΝ ξ δα ηκτΝάΝ ξ έπθΝδ κ τθαηκυΝαπκ ζΫ ηα κμΝάΝυπκεα Ϊ α υθΝ κυμέΝ ΆλγλκΝζΝ γθδεσΝ λξ έκΝΜθβη έπθΝ 1.ΣαΝηθβη έαΝεα αΰλΪφκθ αδ,Ν εηβλδυθκθ αδΝεαδΝεα αξπλκτθ αδΝ κΝ γθδεσΝ λξ έκΝΜθβη έπθ,ΝπκυΝ βλ έ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτέΝ βέΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν λυγηέα αδΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ γθδεκτΝ λξ έκυΝ Μθβη έπθΝ εαδΝ πλκ δκλέακθ αδΝ κΝ λσπκμΝ εα αΰλαφάμΝ πθΝ ηθβη έπθ,Ν κΝ λσπκμΝ πλκ α έαμΝ πθΝ κηΫθπθ,Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ Ϊ εβ βμΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ πλσ ία βμ Ν αυ ΪΝ ΰδαΝ λ υθβ δεκτμΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ ζσΰκυμΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαέΝ ΢ κΝ γθδεσΝ λξ έκΝ Μθβη έπθΝ εα αξπλέα αδ,Ν κΝ αλΰσ λκΝ αθΪΝ λδ έα,Ν κΝ πσλδ ηαΝ πδγ υλβ βμΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊ α βΝ εΪγ Ν αεδθά κυΝ ηθβη έκυΝ πκυΝ δ θ λΰ έ αδΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝ Τπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτέΝ ΆλγλκΝηΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 Πλκ α έαΝΪυζπθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ 3 ΣκΝ Τπκυλΰ έκΝ Πκζδ δ ηκτΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ απκ τππ βΝ Ν ΰλαπ άΝ ηκλφά,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν υζδεκτμΝ φκλ έμΝ άξκυ,Ν δεσθαμΝ άΝ άξκυΝ εαδΝ δεσθαμ,Ν βθΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ βθΝ εηβλέπ βΝ ΪυζπθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ κυΝπαλα κ δαεκτ,ΝζαρεκτΝεαδΝζσΰδκυΝπκζδ δ ηκτΝπκυΝπαλκυ δΪακυθΝδ δαέ λβΝ βηα έαέΝΜ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν εαγκλέακθ αδΝ κΝ λσπκμΝ εα αΰλαφάμΝ εαδΝ απκ τππ βμΝ πθΝ ΪυζπθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθ,Ν κδΝ αλησ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ θ λΰ δυθΝυπβλ έ μΝάΝεαδΝφκλ έμΝεαδΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΤΣ ΡΟΝ ΚΙΝ Σ ΝΜΝ Μ Ι ΝΚ ΙΝΧΩΡΟΙΝΣΜ Μ ΝΠΡΩΣΟΝΓ ΝΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν ΆλγλκΝθΝ δαελέ δμΝαεδθά πθΝηθβη έπθΝΧαλαε βλδ ησμΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 1έΝ΢ αΝαεέθβ αΝηθβη έαΝπ λδζαηίΪθκθ αδμΝ α)Ν αΝαλξαέαΝπκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1κγί,Ν ί)Ν αΝ θ σ λαΝ πκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝ πκυΝ έθαδΝ πλκΰ θΫ λαΝ πθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέπθΝ εα σΝ υθΝ εαδΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ ηθβη έαΝ ζσΰπΝ βμΝ αλξδ ε κθδεάμ,Ν πκζ κ κηδεάμ,Ν εκδθπθδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Ν ζακΰλαφδεάμ,Ν ξθδεάμ,ΝίδκηβξαθδεάμΝάΝ θΝΰΫθ δΝδ κλδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμ,Ν ΰ)Ν αΝθ σ λαΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝαθΪΰκθ αδΝ βθΝπ λέκ κΝ πθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέπθΝ εα σΝ υθΝ εαδΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ ηθβη έαΝ ζσΰπΝ βμΝ δ δαέ λβμΝ αλξδ ε κθδεάμ,Ν πκζ κ κηδεάμ,Ν εκδθπθδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Ν ζακΰλαφδεάμ,Ν ξθδεάμ,Ν ίδκηβξαθδεάμΝ άΝ θΝ ΰΫθ δΝ δ κλδεάμ,Ν εαζζδ ξθδεάμΝ άΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμέΝ βέΝ ΟΝ ξαλαε βλδ ησμΝ αεδθά κυΝ ηθβη έκυΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ αφκλΪΝ εαδΝ εδθβ ΪΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν κλδ ηΫθβΝ ξλά βΝ κυΝ αεδθά κυ,Ν δμΝ ξλά δμΝ πκυΝ έθαδΝ τηφπθ μΝ η Ν κΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ πμΝ ηθβη έκυ,Ν εαγυμΝεαδΝ κθΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκΝάΝ κδξ έαΝαυ κτέΝ γέΝΓδαΝ βΝ υθα σ β αΝη αεέθβ βμΝηθβη έπθΝ βμΝπ λέπ π βμΝΰΰ΄Ν κυΝ αφέκυΝί΄Ν κυΝΪλγλκυΝβΝεαδΝ βθΝ δ δσ β ΪΝ κυμΝπμΝαεδθά πθΝαπκφαέθ αδΝκΝΤπκυλΰσμΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 4.ΣαΝ αλξαέαΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ πλκ α τκθ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ Ϋε κ βΝ κπκδα άπκ Ν δκδεβ δεάμΝ πλΪιβμέΝ ΣαΝ αεέθβ αΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ ί΄Ν εαδΝ ΰ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν ξαλαε βλέακθ αδΝ ηθβη έαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ εαδΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ 5. Ν δ άΰβ βΝ εκδθκπκδ έ αδΝ απ υγ έαμ,Ν η Ν ηΫλδηθαΝ βμΝ Τπβλ έαμ,Ν κθΝ ετλδκ,Ν κθΝ θκηΫαΝ άΝ κθΝ εΪ κξκ,ΝκΝκπκέκμΝηπκλ έΝθαΝυπκίΪζ δΝαθ δλλά δμΝ θ σμΝ τκΝ(β)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝεκδθκπκέβ βέΝ ΪθΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ ΰέθ δΝ εκδθκπκέβ βΝ ΰδα έΝ κΝ ετλδκμ,Ν κΝ θκηΫαμΝ άΝ κΝ εΪ κξκμΝ θΝ εα Ϋ βΝ υθα σθΝ θαΝ αθ υλ γ έΝ απσΝ βθΝΤπβλ έα,Ν υθ Ϊ αδΝαθαεκέθπ βΝΰδαΝ βθΝ δ άΰβ β,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ ΝηέαΝ βη λά δαΝ άΝ ί κηα δαέαΝ φβη λέ αΝ πκυΝ ε έ αδΝ βθΝ πλπ τκυ αΝ κυΝ θκηκτΝ σπκυΝ ίλέ ε αδΝ κΝ υπσΝ ξαλαε βλδ ησΝ αεέθβ κΝ άΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηάηαΝ αυ κτ,Ν εαδΝ ΪθΝ θΝ υπΪλξ δΝ Ϋ κδαΝ Ν ηέαΝ βη λά δαΝ φβη λέ αΝ βμΝ γάθαμΝ άΝ βμΝ Θ αζκθέεβμΝ ΰδαΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μΝ Κ θ λδεάμΝ Μαε κθέαμ,Ν υ δεάμΝΜαε κθέαμ,Ν θα κζδεάμΝΜαε κθέαμΝεαδΝΘλΪεβμέΝΠαλΪζζβζαΝβΝαθαεκέθπ βΝ κδξκεκζζΪ αδΝ κΝυπσΝξαλαε βλδ ησΝαεέθβ κΝεαδΝ υθ Ϊ αδΝπλαε δεσΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαΝΰδαΝ βθΝ κδξκεσζζβ βέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝβΝπλκγ ηέαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝαθ δλλά πθΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βέΝ κέΝΜ απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝλυγηέα αδΝεΪγ Νζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ 9. Ν απσφα βΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ αεδθά κυΝ ηθβη έκυΝ πκυΝ ε έ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαεζβγ έΝ ησθκΝ ΰδαΝ πζΪθβΝ π λέΝ αΝ πλΪΰηα αέΝ Ν απσφα βΝ αθΪεζβ βμΝ ε έ αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ ζΝ εαδΝ ηΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ e-book 7.ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ πΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ άΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ αθαεκέθπ βμΝ βθΝ φβη λέ αΝεαδΝαέλκθ αδΝ ΪθΝβΝαπσφα βΝπ λέΝξαλαε βλδ ηκτΝ θΝ βηκ δ υγ έΝ θ σμΝ θσμΝ (1)Ν Ϋ κυμΝ απσΝ αυ ΫμέΝ θ σμΝ κυΝ έ δκυΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ απαΰκλ τ αδΝ εΪγ Ν πΫηία βΝ άΝ λΰα έαΝ κΝυπσΝξαλαε βλδ ησΝαεέθβ κέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 θέΝ ΟΝ ετλδκμΝ άΝ σπκδκμΝ Ϋξ δΝ ηπλΪΰηα αΝ δεαδυηα αΝ Ν αεέθβ κΝ υπσΝ ξαλαε βλδ ησ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ θκηΫαμ,Ν κΝ εΪ κξκμΝ άΝ κΝ ξλά βμΝ κφ έζ δΝ εαδΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ απσφα βμΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ Ν αυ σΝ εαδΝ βθΝ ιΫ α άΝ κυέΝ πέ βμΝ κφ έζ δΝ θαΝ κυμΝ παλΫξ δΝεΪγ Ν ξ δεάΝπζβλκφκλέαέΝ 4 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr Κυί λθά πμ,Ν αφσ κυΝ εαδΝ πΫλξκθ αδΝ αΝ απκ ζΫ ηα ΪΝ βμέΝ Ν απσφα βΝ ΰδαΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ άΝ βΝ αθαεζβ δεάΝ βμΝαπκ Ϋζζ αδΝ βθ αλησ δαΝπκζ κ κηδεάΝυπβλ έαΝεαδΝ κθΝκδε έκΝ άηκΝάΝεκδθσ β αΝ εαδΝ κΝΚ βηα κζσΰδκΝ έ έΝ 10. Νεα Ϊφδ βΝθ σ λπθΝαεδθά πθΝπκυΝ έθαδΝπλκΰ θΫ λαΝ πθΝ εΪ κ Ν εα σΝ ζ υ αέπθΝ υθΝάΝ βΝ ε Ϋζ βΝ λΰα δυθΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝαπαδ έ αδΝβΝΫε κ βΝκδεκ κηδεάμΝΪ δαμ,ΝαεσηαΝεαδΝαθΝ αΝαεέθβ αΝ αυ ΪΝ θΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ γ έΝ ηθβη έα,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ Τπβλ έαμέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ κΝ θ δαφ λση θκμΝ ΰθπ κπκδ έΝ βθΝ Τπβλ έαΝ σ δΝ πλκ έγ αδΝ θαΝ πλκί έΝ Ν αυ άθέΝ Ν Ϋΰελδ βΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ ΪθΝ ηΫ αΝ Ν Ϋ λδμΝ (ζ)Ν ηάθ μΝ απσΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ θΝ υθ ζ κτθΝ κδΝ δα υπυ δμΝ βηκ δσ β αμΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ ΰδαΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ κυΝ αεέθβ κυΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηέΝ 11.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ ελέθ αδΝ ΪθΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝβΝκζδεάΝάΝη λδεά,Ν δαλεάμΝάΝπλκ πλδθάΝΪλ βΝ βμΝπλκ α έαμΝαεδθά κυΝ ηθβη έκυΝπλκε δηΫθκυΝθαΝπλκ α υγ έΝΪζζκΝηθβη έκέΝ ΆλγλκΝιΝ Κυλδσ β αΝ Ναεέθβ αΝηθβη έαΝ 1.ΣαΝ αλξαέαΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1ζηγΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝεαδΝθκηάΝεαδΝ έθαδΝπλΪΰηα αΝ ε σμΝ υθαζζαΰάμΝεαδΝαθ πέ ε αΝξλβ δε β έαμέΝ 2.ΣαΝαεέθβ αΝαλξαέαΝπκυΝαπκεαζτφγβεαθΝάΝαπκεαζτπ κθ αδΝεα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝαθα εαφυθΝάΝΪζζβμΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ αθάεκυθΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ κΝ βησ δκ,Ν έθαδΝ ε σμΝ υθαζζαΰάμΝ εαδΝ αθ πέ ε αΝξλβ δε β έαμέΝ 3.ΣκΝ δεαέπηαΝ ευλδσ β αμΝ Ν ΪζζαΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ η αΰ θΫ σλκυμΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ λαΝ κυΝ 1ζηγΝ α ε έ αδΝ υπσΝ κυμΝ 4. θΝυπσε δθ αδΝ Νεα Ϊ ξ βΝαεέθβ αΝαλξαέαΝπκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ 2-ζΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμέΝ ΆλγλκΝκΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 άζπ β,Νυπσ διβΝαεδθά πθΝαλξαέπθΝεαδΝαηκδίά 5 1.ΚΪγ Ν πλσ ππκΝ πκυΝ αθαεαζτπ δΝ άΝ ίλέ ε δΝ αεέθβ κΝ αλξαέκΝ κφ έζ δΝ θαΝ κΝ βζυθ δΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝπζβ δΫ λβΝαλξαδκζκΰδεά,Να υθκηδεάΝάΝζδη θδεάΝαλξάέΝ Ν άζπ βΝπ λδΫξ δΝ βθΝ αελδίάΝ κπκγ έαΝ σπκυΝίλέ ε αδΝ άΝ αθαεαζτπ αδΝ κΝ αλξαέκΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξλά δηβΝζ π κηΫλ δαέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ βμΝ άζπ βμΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ Ν Ϋεγ βΝ βμΝ παλαπΪθπΝ αλξάμέΝ θΝ κΝ αλξαέκΝ αθαεαζτπ αδΝ άΝ ίλέ ε αδΝ Ν αεέθβ κΝ σπκυΝ ε ζκτθ αδΝ ΫλΰαΝ άΝ λΰα έ μ,Ν αυ ΫμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαεσπ κθ αδΝαηΫ πμΝηΫξλδμΝσ κυΝαπκφαθγ έΝβΝΤπβλ έαέΝ βέΝ ΝΤπβλ έαΝκφ έζ δΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝθαΝ ι Ϊα δΝεαδΝθαΝεα αΰλΪφ δΝ κΝαλξαέκΝεαδΝθαΝ ζαηίΪθ δΝσζαΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λαΝφτζαιβμΝεαδΝπλκ α έαμΝ κυ,Ντ λαΝαπσΝ ξ δεάΝ δ κπκέβ βΝ κυΝ δ δκε ά βΝ κυΝαεδθά κυ,ΝσπκυΝαυ σΝίλΫγβε ,Ν φσ κθΝαυ άΝ έθαδΝ υθα άέΝ 3.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝπαλΫξ αδΝξλβηα δεάΝ αηκδίάΝ κΝπλσ ππκΝπκυΝ βζυθ δΝ βθΝτπαλιβΝαεδθά κυΝαλξαέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1,Ν κΝ τοκμΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέα αδΝαθΪζκΰαΝη Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ κυΝαλξαέκυΝεαδΝ βΝ υηίκζάΝ ε έθκυΝπκυΝ κΝ βζυθ δΝ βθΝαθ τλ βΝεαδΝ δΪ π άΝ κυέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 4. ηκδίάΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλΫξ αδΝ η Ν σηκδαΝ απσφα βΝ πέ βμΝ Ν σπκδκθΝ υπκ δεθτ δΝ κθΝ σπκΝ σπκυΝ υπΪλξκυθΝ Ϊΰθπ αΝ βθΝ Τπβλ έαΝ αεέθβ αΝ αλξαέα,Ν βΝ εα αίκζάΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ βμΝ κπκέαμΝ ελέθ αδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝ αλξαέπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ η Ν βΝ υηίκζάΝ ε έθκυΝ πκυΝ υπκ δεθτ δΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ εκθ αδ,Ν βθΝαθ τλ βΝεαδΝ βΝ δΪ π άΝ κυμέΝ 5. ΪθΝβΝ άζπ βΝάΝβΝυπσ διβΝΰέθ αδΝαπσΝπ λδ σ λαΝπλσ ππα,ΝβΝαηκδίάΝ πδη λέα αδΝη αιτΝ κυμΝ Ν πκ κ ΪΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν βθ έ δαΝ απσφα βΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ υηίκζάΝ εαγ θσμΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ αηφδίκζέαμΝ εα ΪΝ έ αΝ ηΫλβέΝ θΝ κΝ αλξαέκΝ αθαεαζτπ αδΝ άΝ ίλέ ε αδΝ ηΫ αΝ Ν δ δπ δεσΝ αεέθβ κΝεαδΝ ε έθκμΝπκυΝ κΝ βζυθ δΝ θΝ έθαδΝετλδκμΝάΝηδ γπ άμΝ κυΝαεδθά κυ,ΝβΝαηκδίάΝ πδη λέα αδΝ η αιτΝ ε έθκυ πκυΝ κΝ βζυθ δΝεαδΝ κυΝευλέκυΝάΝηδ γπ άΝ κυΝαεδθά κυΝ Νέ αΝηΫλβέΝΠλκε δηΫθκυΝΰδαΝ θΪζδαΝ αλξαέα,Ν αθΝ ε έθκμΝ πκυΝ αΝ βζυθ δΝ θΝ έθαδΝ ετλδκμΝ άΝ ηδ γπ άμΝ κυΝ ηΫ κυΝ η Ν κΝ κπκέκΝ θ κπέ βεαθ,Ν βΝ αηκδίάΝ πδη λέα αδΝ η αιτΝ κυΝ ευλέκυΝ άΝ ηδ γπ άΝ κυΝ ηΫ κυΝ εαδΝ ε έθκυΝ πκυΝ αΝ βζυθ δέΝ 6. θΝεα αίΪζζ αδΝαηκδίάμΝ α)Ν ΪθΝ κΝαλξαέκΝ έθαδΝά βΝΰθπ σΝ βθΝΤπβλ έα,Ν ί)Ν ΪθΝίλέ ε αδΝάΝαθαεαζτπ αδΝ Νκλδκγ βηΫθκΝάΝυπσΝκλδκγΫ β βΝαλξαδκζκΰδεσΝξυλκΝάΝεα ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθα εαφυθΝ άΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ ΪζζπθΝ λΰα δυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝ θαΝ παλέ α αδΝ επλσ ππκμΝ βμΝΤπβλ έαμ,Ν ΰ)Ν ΪθΝ ε έθκμΝπκυΝ κΝ βζυθ δΝάΝυπκ δεθτ δΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ ε αδΝ έθαδΝυπΪζζβζκμΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν ΟέΣέ έΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ άΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν σππμΝ αυ σμΝ εαγκλέα αδΝ εΪγ Ν φκλΪ,Ν εαδΝ θ λΰ έΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ υπβλ δαευθΝ κυΝεαγβεσθ πθέΝ θΝ εα αίΪζζ αδΝ πέ βμΝ αηκδίάΝ Ν σπκδκθΝ αθαεαζτπ δΝ άΝ ίλέ ε δΝ αλξαέκΝ πλκίαέθκθ αμΝ Ν λα βλδσ β μΝ πκυΝ αθ έε δθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ η,Ν Ν σπκδκθΝ πδξ δλ έΝ θαΝ απκελτο δΝ κΝ αλξαέκΝ άΝ πλκίαέθ δΝ Ν θΫλΰ δ μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κΝ ίζΪοκυθ,Ν κπσ Ν βΝ αηκδίάΝ εα αίΪζζ αδΝ κθΝ ΪζζκΝεα ΪΝ κΝπκ κ σΝπκυΝ κυΝαθαζκΰ έέΝ ΆλγλκΝλΝ δα άλβ βΝαεδθά πθΝαλξαέπθΝ 3. θΝ απκφα έα αδΝθαΝ δα βλβγ έΝ κΝ αλξαέκ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζζ αδΝ κθΝδ δκε ά βΝ κυΝ αεδθά κυΝ βΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ πέ ε οάΝ κυΝ υπσΝ σλκυμ,Ν πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 4. θΝ κΝ αλξαέκΝ ίλέ ε αδΝ Ν δ δπ δεσΝ αεέθβ κ,Ν κΝ ΫξπθΝ δεαέπηαΝ Ν αυ σΝ δεαδκτ αδΝ θαΝ ζΪί δΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ Ϋλβ βΝ βμΝ ξλά βμΝ κυΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ η ΪΝ βθΝ e-book 2.΢ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπκυΝαπκφα έα αδΝθαΝεα αξπγ έΝάΝθαΝηβθΝ δα βλβγ έΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ ε αδΝ κΝ αλξαέκ,Ν απαδ έ αδΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ φπ κΰλΪφβ β,Ν απκ τππ βΝ εαδΝ εηβλέπ άΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ εα Ϊγ βΝ ε θκτμΝ πδ βηκθδεάμΝΫεγ βμΝ υθκ υση θβμΝαπσΝζ π κη λάΝεα ΪζκΰκΝ υλβηΪ πθέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 1.ΓδαΝ βΝ δα άλβ βΝάΝηβΝαεδθά κυΝαλξαέκυΝαπκφαέθ αδΝβΝΤπβλ έαΝη Ναδ δκζκΰβηΫθβΝΫεγ βΝη ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ δ λ υθβ δεάμΝαθα εαφάμ,Ν ΪθΝαυ σΝ έθαδΝαθαΰεαέκέΝ ΪθΝ κΝγΫηαΝελέθ αδΝπμΝη έακθκμΝ βηα έαμΝ έθαδΝ υθα σθΝ κΝαλΰσ λκΝ Ν τκΝ(β)Νηάθ μΝαπσΝ βθΝ τλ βΝάΝαθαεΪζυοβΝ κυΝαλξαέκυΝθαΝ παλαπΫηπ αδΝ κΝ ΢υηίκτζδκ,Ν κΝ κπκέκΝ ΰθπηκ κ έΝ κΝ αλΰσ λκΝ Ν τκΝ (β)Ν ηάθ μΝ απσΝ βθΝ παλαπκηπάέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝΰδαΝ βΝ δα άλβ βΝαπκφαέθ αδΝκΝΤπκυλΰσμέΝ 6 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr πΪλκ κΝ λδυθΝ(γ)ΝηβθυθΝαπσΝ βΝ άζπ βΝάΝ τλ βΝ κυΝαλξαέκυ,Ν φσ κθΝ θΝΫξ δΝ ε κγ έΝ βΝ ξ δεάΝ απσφα βέΝ ηέΝ θΝ Ϋξ δΝ απκφα δ έΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ δ λ υθβ δεάμΝ αθα εαφάμ,Ν κΝ ΫξπθΝ δεαέπηαΝ κΝ αεέθβ κΝ δεαδκτ αδΝθαΝζΪί δΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ Ϋλβ βΝ βμΝξλά βμΝ κυΝεαδΝΰδαΝεΪγ ΝίζΪίβΝπκυΝπλκετπ δΝ Ν αυ σΝαπσΝ βθΝαθα εαφάΝ κΝαλΰσ λκΝη ΪΝ βθΝπΪλκ κΝ θσμΝ(1)ΝΫ κυμΝαπσΝ βΝ άζπ βΝάΝ βθΝ τλ βΝ κυΝαλξαέκυέΝ θέΝΣαΝπκ ΪΝπκυΝ απαθΪΝκΝΫξπθΝ δεαέπηαΝ κΝαεέθβ κΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝαλξαέκυΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ υπκ έι δμΝ βμΝΤπβλ έαμΝεαδΝηΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝΰδαΝ βΝ δα άλβ ά κυ,Νεα αίΪζζκθ αδΝ Ναυ σθέΝ ΣΜ Μ Ν Π Μ ΤΣ ΡΟΝ ΢ Ι΢Ν΢ Ν ΚΙΝ Σ ΝΜΝ Μ Ι ΝΚ ΙΝ΢ΣΟΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΝΣΟΤ΢Ν ΆλγλκΝ1ίΝ θΫλΰ δ μΝ Ναεέθβ αΝηθβη έαΝεαδΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυμΝ 1. παΰκλ τ αδΝ εΪγ Ν θΫλΰ δαΝ Ν αεέθβ κΝ ηθβη έκ,Ν βΝ κπκέαΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ πδφΫλ δΝ η Ν Ϊη κΝ άΝ Ϋηη κΝ λσπκΝεα α λκφά,ΝίζΪίβ,Νλτπαθ βΝάΝαζζκέπ βΝ βμΝηκλφάμΝ κυέΝ 2. παΰκλ τ αδΝ βΝ εη Ϊζζ υ βΝ ζα κη έκυ,Ν κΝ πκλδ ησμΝ κδεκ κηδευθΝ υζδευθ,Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ η αζζ υ δευθΝ λ υθυθΝ εαδΝ βΝ εη Ϊζζ υ βΝ η αζζ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ εαγκλδ ησμΝ ζα κηδευθΝ π λδκξυθ,Ν ξπλέμΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν βΝ κπκέαΝ ξκλβΰ έ αδΝ θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Πκζδ δ ηκτΝ βμΝ αέ β βμΝ εαδΝ πθΝ ξ δαΰλαηηΪ πθ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ βΝ η αζζ υ δεάΝ εαδΝ ζα κηδεάΝ θκηκγ έαέΝ ΪθΝ υξσθΝ παλΫζγ δΝ Ϊπλαε βΝ βΝ πμΝ ΪθπΝ πλκίζ πση θβΝ πλκγ ηέαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ θΝ υφέ αθ αδΝ απαΰκλ υ δεκέΝ ζσΰκδέΝ ΝΫΰελδ βΝ θΝξκλβΰ έ αδΝ Ϊθ,ΝζσΰπΝ βμΝαπσ α βμΝαπσΝαεέθβ κΝηθβη έκ,Ν βμΝκπ δεάμΝ παφάμΝ η Ν αυ σ,Ν βμΝ ηκλφκζκΰέαμΝ κυΝ ΪφκυμΝ εαδΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ αβ έ αδ,Ν εδθ υθ τ δΝθαΝπλκεζβγ έΝΪη βΝάΝΫηη βΝίζΪίβΝ κΝηθβη έκέΝ 3. Ν ΰεα Ϊ α βΝάΝβΝζ δ κυλΰέαΝίδκηβξαθδεάμ,Νίδκ ξθδεάμΝάΝ ηπκλδεάμΝ πδξ έλβ βμ,ΝβΝ κπκγΫ β βΝ βζ πδεκδθπθδαευθΝάΝΪζζπθΝ ΰεα α Ϊ πθ,ΝβΝ πδξ έλβ βΝκπκδκυ άπκ Ν ξθδεκτΝάΝΪζζκυΝΫλΰκυΝάΝ λΰα έαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ κδεκ κηδεάΝ λα βλδσ β αΝ πζβ έκθΝ αλξαέκυΝ πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΝΫΰελδ βΝ ξκλβΰ έ αδΝ ΪθΝ βΝ απσ α βΝ απσΝ αεέθβ κΝ ηθβη έκΝ άΝ βΝ ξΫ βΝ η Ν αυ σΝ έθαδΝ Ϋ κδαΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ εδθ υθ τ δΝ θαΝ πΫζγ δΝ Ϊη βΝ άΝ Ϋηη βΝ ίζΪίβΝ αυ κτΝ ζσΰπΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ ΫλΰκυΝ άΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝάΝ βμΝ λΰα έαμέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 “ 7 π φα «ΗΝ Ν αΝ 3 Ν απ φα Ν υΝ π υ Ν αΝ α αΝ Ν Νπα α ” Ν Νπ ΝΠ α,Ν α Ν α α Ν Ν α Νπ π υΝ α Ν Ν Ν υ α Ν π Ν π υ αΝ αΝ 3 Ναπα α Νπ υΝπ Ν υφ υΝ υΝ Ν π α υ Ν αφ έ»4 Ν Ν Ν πφ Ν α Ν Ν υ Ν π π Ν Ν Ν Ν υΝ υΝ Ν αυ Ν ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝλκυΝ κυΝθσηκυΝΝγκη1ήβί1ί,ΝΦ Κ-κηΝ ήζ-6-2010 ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝΝζ1θζήβί1γ,ΝΦ Κ-1ηθΝ ήλ-7-1γΝΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ1ίΝβηΫλ μΝη ΪΝ βΝ βησ δ υ βΝ βθΝ Κ 4 Ν Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 4.ΓδαΝ εΪγ Ν λΰα έα,Ν πΫηία βΝ άΝ αζζαΰάΝ ξλά βμΝ Ν αεέθβ αΝ ηθβη έα,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ θΝ πΫλξ αδΝ εΪπκδαΝαπσΝ δμΝ υθΫπ δ μΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν Ναυ Ϊ, απαδ έ αδΝΫΰελδ βΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ηέΝ΢ Νπ λέπ π βΝ π έΰκυ αμΝαθΪΰεβμΝΰδαΝ βθΝαπκ λκπάΝΪη κυΝεαδΝ κίαλκτΝεδθ τθκυΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ πδξ έλβ βΝ λΰα δυθΝ απκεα Ϊ α βμΝ ίζΪίβμΝ πκυΝ θΝ αζζκδυθ δΝ αΝ υπΪλξκθ αΝ ε δλδκζκΰδεΪ,Ν αδ γβ δεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ υθαφάΝ κδξ έαΝ κυΝ ηθβη έκυΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ δμΝ παλαΰλΪφκυμΝ γΝ εαδΝ ζ,Ν η ΪΝ απσΝ Ϊη βΝ εαδΝ πζάλβΝ θβηΫλπ βΝ βμΝ Τπβλ έαμ,Ν βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαεσο δΝ δμΝ λΰα έ μΝη Ν άηαΝ βμέΝ «θέΝ π Ν α α Νπ π Νπ υΝαπα αΝ Ν φ αΝ Ν Νπ Νπα α φ υ ,Ναυ Ν α Ναπ Ν Ν Ν Να Νπ υΝαφ Ν Ν π Ν Ν Ν Ν υΝ υΝ Ν α α Ν α Ν αΝ αΝ Να α φ α Ν Νπ Να υ α Ν Ν Ν αυ έΝ ΗΝ Ν αΝ αΝ Ν Ν(γ)Ν Ναπ Ν Νυπ Ν Ν Να έΝ Ν αΝ α αΝ α Ν α α Ν α Νπ Νυ Ν αφ ,Ν Ν Ν Ν αΝ αΝ Ν Ν(β)Ν Ναπ Ν Νυπ Ν Ν Να έ»5 7.ΓδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝαεδθά πθΝηθβη έπθΝ έθαδΝ υθα σθΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ θαΝ πδίΪζζκθ αδΝ π λδκλδ ηκέΝ βΝ ξλά βΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ σλκυμΝ σηβ άμΝ κυμΝ εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ απσΝ εΪγ Ν δ ξτκυ αΝ δΪ αιβέΝ 8.Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ ΈλΰπθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ ΰθυηβΝ πθΝ κδε έπθΝ ΰθπηκ κ δευθΝ κλΰΪθπθ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ πδίΪζζκθ αδΝ δ δεκέΝ σλκδΝ σηβ βμΝ εαδΝ ξλά βμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ ηθβη έπθέΝ ΆλγλκΝ11Ν Τπκξλ υ δμΝευλέπθ,ΝθκηΫπθΝάΝεα σξπθΝαεδθά πθΝηθβη έπθΝ 5 ΝπαλΪΰλφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝ1 βμΝπαλαΰλΪφκυΝ θσηκυΝζβηζήβί1ζ,ΝΦ Κ-κηή ήιέζέβί1ζ κυΝΪλγλκυΝ1κυΝ κυΝ e-book βέΝ ΟΝ ετλδκμΝ άΝ κΝ θκηΫαμΝ ηθβη έκυΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊη βΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ υθ άλβ βμ,Ν λΫπ βμΝάΝπλκ α έαμΝ κδησλλκπκυΝηθβη έκυΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ β,Νη Ν δεάΝ κυΝ απΪθβΝεαδΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝεαδΝ δμΝυπκ έι δμΝ βμΝΤπβλ έαμΝ τηφπθαΝεαδΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ζίΝ εαδΝ ζ1έΝ θΝ κΝ ετλδκμΝ άΝ κΝ θκηΫαμΝ α λαθ έ,Ν βθΝ έ δαΝ υπκξλΫπ βΝ Ϋξ δΝ κΝ εΪ κξκμ,Ν κΝ κπκέκμΝ ηπκλ έΝ θαΝαθαξγ έΝ εα ΪΝ κυΝευλέκυΝάΝ κυΝθκηΫαέΝ θΝβΝΤπβλ έαΝελέθ δΝ σ δΝ εαγυ λ έΝβΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ υθ άλβ βμΝάΝ λΫπ βμΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝάΝσ δΝαυ ΫμΝ έθαδΝαθ παλε έμ,Νηπκλ έΝ θαΝζαηίΪθ δΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λα,Ν δα βλυθ αμΝ βΝ υθα σ β α θαΝεα αζκΰέα δΝ κΝ τθκζκΝάΝηΫλκμΝ βμΝ ξ δεάμΝ απΪθβμΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ υπκξλΫπθΝ εα ΪΝ δμΝ ξ δεΫμΝ π λέΝ δ πλΪι πμΝ βηκ έπθΝ σ πθΝ δα Ϊι δμέΝ TκΝ βησ δκΝ άΝ κδΝ ΟέΣέ έΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ εαζτπ κυθΝ κΝ τθκζκΝ άΝ ηΫλκμΝ πθΝ απαθυθΝ υθ άλβ βμ,Ν λΫπ βμΝάΝΪζζβμΝ λΰα έαμΝπλκ α έαμΝηθβη έκυΝπκυΝ θΝ κυμΝαθάε δ,Ν φσ κθΝαυ ΫμΝ αφκλκτθΝ ηθβη έκΝ πκυΝ ελέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ι ο οί σ 22.4.2014 1.ΟΝετλδκμ,ΝκΝθκηΫαμΝάΝκΝεΪ κξκμΝαεδθά κυΝηθβη έκυΝάΝαεδθά κυΝηΫ αΝ κΝκπκέκΝ δα βλ έ αδΝαεέθβ κΝ αλξαέκ,Ν κφ έζ δΝ θαΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν βθΝ Τπβλ έαΝ εαδΝ θαΝ αεκζκυγ έΝ δμΝ υπκ έι δμΝ βμΝ ΰδαΝ βΝ δα άλβ β,Ν βθΝαθΪ διβΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝηθβη έκυέΝΟφ έζ δΝ πέ βμΝθαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝ π λδκ δεάΝάΝΫε αε βΝ πδγ υλβ βΝ κυΝηθβη έκυΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαΝη ΪΝαπσΝΫΰΰλαφβΝ δ κπκέβ βΝεαδΝ θαΝ δ κπκδ έΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝ βθΝΤπβλ έαΝΰδαΝεΪγ Νΰ ΰκθσμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝ κΝγΫ δΝ Ν εέθ υθκέΝ 8 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΢υηίκυζέκυΝ σ δΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα α έΝ πδ εΫοδηκΝ ΰδαΝ κΝ εκδθσΝ εαδΝ υπ λίαέθκυθΝ ΫθαΝ τζκΰκΝ πκ σ,Ν κΝ ετλδκμ,Ν κΝ θκηΫαμΝ άΝ κΝ εΪ κξκμΝ θΝ έθαδΝ υπαέ δκμΝ ΰδαΝ βΝ φγκλΪΝ πκυΝ κΝ ηθβη έκΝ Ϋξ δΝ υπκ έΝ εαδΝ βΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ υπκξλΫκυΝ θΝ κυΝ πδ λΫπ δΝ θαΝ εα αίΪζ δΝ βΝ απΪθβέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝκΝετλδκμ,ΝκΝθκηΫαμΝάΝκΝεΪ κξκμΝ κυΝηθβη έκυΝκφ έζ δΝθαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝπλσ ία βΝ κυΝεκδθκτΝ Ν αυ σΝ υπσΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 3.ΟΝετλδκμ,ΝκΝθκηΫαμΝάΝκΝεΪ κξκμΝαεδθά κυΝηθβη έκυΝάΝαεδθά κυΝηΫ αΝ κΝκπκέκΝ δα βλ έ αδΝαλξαέκΝ κφ έζκυθΝ θαΝ δ υεκζτθκυθΝ β φπ κΰλΪφβ βΝ εαδΝ βΝ η ζΫ βΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ άΝ απσΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ κυμΝκπκέκυμΝΫξ δΝξκλβΰβγ έΝ ξ δεάΝΪ δαΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝ 4.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝΪζζπθΝ ηπλαΰηΪ πθΝ δεαδπηΪ πθ. ΣΜ Μ ΝΣΡΙΣΟΝ ΧΩΡΙΚ ΢ΝΡΤΘΜΙ΢ Ι΢Ν ΆλγλκΝ1βΝ ΟλδκγΫ β βΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝ 1έΝΟδΝαλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝεβλτ κθ αδΝεαδΝκλδκγ κτθ αδΝάΝαθακλδκγ κτθ αδΝη ΝίΪ βΝ αΝ κηΫθαΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ π έκυΝ εαδΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν υθκ τ αδΝαπσΝ κπκΰλαφδεσΝ δΪΰλαηηαΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝηααέΝη Ναυ σΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 βέΝ ΪθΝ θ σμΝ πθΝ π λδκξυθΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ θαΝ εαζτοκυθΝυπσΝ επσθβ βΝ Γ θδεΪΝΠκζ κ κηδεΪΝ΢ξΫ δαΝ (ΓέΠέ΢έ)Ν άΝ ΢ξΫ δαΝΧπλδεάμΝ Οδεδ δεάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ θκδε άμΝ ΠσζβμΝ (΢έΧέΟέΟέ έΠέ)Ν άΝ ΪζζαΝ ξΫ δαΝ ξπλδευθΝ λυγηέ πθ,Ν θΝ ΫξκυθΝ κλδκγ βγ έΝ αλξαδκζκΰδεκέΝ ξυλκδ,Ν αυ κέΝ κλδκγ κτθ αδΝ πλκ πλδθΪ,Ν ίΪ δΝ ξ δαΰλΪηηα κμΝεζέηαεαμΝ κυζΪξδ κθΝ1μΝβέίίίΝπκυΝεα αλ έα αδΝαπσΝ βθΝΤπβλ έα,Νη ΝίΪ βΝ παλεάΝ πδ βηκθδεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ δ έπμΝ υλάηα αΝ πκυΝ πδγαθκζκΰκτθΝ βθΝ τπαλιβΝ ηθβη έπθΝ εαδΝ κΝ κπκέκΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτΝη Ναπσφα άΝ κυΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ Ν ξ δεάΝπλΪιβΝη Ν κΝ ξ δΪΰλαηηαΝπ λδΫλξ αδΝ βθΝκδε έαΝαλξάΝηΫ αΝ ΝΫιδΝ(θ)Ν ηάθ μΝαπσΝ βθΝπ λδΫζ υ βΝ βθΝΤπβλ έαΝ κυΝ ξ δεκτΝ λπ άηα κμΝεαδΝδ ξτ δΝηΫξλδμΝσ κυΝ ε κγ έΝβΝ απσφα βΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1έΝ 9 γέΝ ΪθΝ θΝΫξ δΝΰέθ δΝεαγκλδ ησμΝκλέπθΝθκηέηπμΝυφδ αηΫθπθΝκδεδ ηυθ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝαθαΰεαέκμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝ1γ,Ν1ζ,Ν1θΝεαδΝ1ι,ΝκΝΤπκυλΰσμΝΠκζδ δ ηκτΝαβ έΝαπσΝ κΝαλησ δκΝΰδαΝ βθΝ κλδκγΫ β βΝ κυΝκδεδ ηκτΝσλΰαθκ,Ν υθαπκ Ϋζζκθ αμΝεαδΝ ξ δεσΝ δΪΰλαηηα,ΝθαΝπλκί έΝεα ΥΝαπσζυ βΝ πλκ λαδσ β αΝ βθΝκλδκγΫ β άΝ κυΝεα ΪΝ κΝηΫ λκΝπκυΝ κτ κΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ΪλγλπθέΝ ΜΫξλδμΝ σ κυΝ αυ σΝ υθ ζ γ έ,Ν η Ν εκδθάΝ κυμΝ απσφα β,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν κδΝ ΤπκυλΰκέΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθΝ κθΝκλδκγ κτθΝπλκ πλδθυμΝεα ΪΝ κΝαθπ ΫλπΝηΫ λκΝεαδΝλυγηέακυθΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝ αφκλΪΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝηΫλκυμΝ κυΝαλξαδκζκΰδεκτΝξυλκυΝπκυΝ ηπέπ δΝ αΝπλκ πλδθΪΝ κυΝσλδα,Ν σππμΝ βΝ αθα κζάΝ κδεκ κηδευθΝ λΰα δυθΝ εαδΝ Ϋε κ βμΝ κδεκ κηδευθΝ α δυθΝ άΝ κδΝ πδ λ πση θ μΝ λα βλδσ β μέΝ ζέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν ΫπμΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμέΝΠλδθΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1,Ναπαδ έ αδΝβΝΰθυηβΝ κυΝ εαγΥΝ τζβθΝ αλησ δκυΝ ΤπκυλΰκτΝ ΰδαΝ υφδ Ϊη θ μΝ λα βλδσ β μΝ βμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν πλκε δηΫθκυΝθαΝεαγκλδ γκτθΝκδΝ υθα σ β μΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ υθΫξδ βμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίέΝ ΝΰθυηβΝαυ άΝ δα υπυθ αδΝηΫ αΝ Ν τκΝ(β)Νηάθ μΝαπσΝ βθΝαπκ κζάΝ κυΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ξ δεκτΝ λπ άηα κμέΝ ΪθΝ παλΫζγ δΝ Ϊπλαε βΝ βΝ παλαπΪθπΝ πλκγ ηέα,Ν βΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ ε έ αδΝξπλέμΝ βΝΰθυηβΝαυ άέΝ ΆλγλκΝ1γΝ λξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝ ε σμΝκδεδ ηυθΝ υθ μΝπλκ α έαμΝ 1.΢ κυμΝ ξ λ αέκυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ άΝ ε σμΝ κλέπθΝ θκηέηπμΝ υφδ αηΫθπθΝ κδεδ ηυθ,Ν βΝ Ϊ εβ βΝ ΰ πλΰέαμ,Ν ε βθκ λκφέαμ,Ν γάλαμΝ άΝ ΪζζπθΝ υθαφυθΝ λα βλδκ ά πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ κδεκ κηδεάΝ λα βλδσ β αΝ έθαδΝ υθα άΝ η ΪΝ απσΝ Ϊ δα,Ν πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ σλκδΝ Ϊ εβ βμΝΰ πλΰέαμ,Νε βθκ λκφέαμ,ΝγάλαμΝάΝΪζζπθΝ υθαφυθΝ λα βλδκ ά πθΝηπκλ έΝθαΝ έγ θ αδΝ εαδΝ εαθκθδ δεΪΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέΝ 2.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ βΝ κπκέαΝ δα υπυθ αδΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ αυ κοέαμ,Ν απσΝ εζδηΪεδκΝ η ζυθΝ κυΝ άΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υΰελκ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ κυΝ εαδΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μ,Ν υθκ τ αδΝ απσΝ ξ δεσΝ δΪΰλαηηαΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ ηααέΝ η Ν αυ σΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ εαγκλέα αδΝ ηΫ αΝ κυμΝ ξυλκυμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ π λδκξάΝ βθΝ κπκέαΝ απαΰκλ τ αδΝ παθ ζυμΝ βΝ σηβ βΝ ( υθβΝ Πλκ α έαμΝ ΄)έΝ ΢ βθΝ π λδκξάΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ λΫπ αδΝ η Ν δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν ησθκΝ βΝ εα α ε υάΝ ε δ ηΪ πθΝ άΝ πλκ γβευθΝ ΝυπΪλξκθ αΝε έλδαΝπκυΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝ ηθβη έπθΝ άΝ ξυλπθΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ βμΝ ξλά βμΝ κυμέΝ Μ Ν βθΝ απσφα βΝ αυ άΝ εαγκλέα αδΝ εαδΝ βΝ γΫ βΝ κυΝ ε έ ηα κμΝ βθΝ π λδκξάΝ άΝ κΝ ηΫλκμΝ κυΝ ε δλέκυΝ κΝ κπκέκΝ ΰέθ αδΝ βΝ πλκ γάεβέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ βΝ κπκέαΝ δα υπυθ αδΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ αυ κοέαμΝ απσΝ ηΫζβΝ κυΝ άΝ πδ λκπάΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝαυ σ,Ν υθκ τ αδΝαπσΝ ξ δεσΝ δΪΰλαηηαΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝηααέΝη Ναυ σΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ εαγκλέα αδΝ ηΫ αΝ κυμΝ ξυλκυμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ1,Ν ΪθΝ έθαδΝ ε αηΫθκδ,Νπ λδκξάΝ ΝηΫλκμΝάΝ κΝ τθκζκΝ βμΝκπκέαμΝγαΝδ ξτκυθ,Ν υθΪη δΝ βμΝ εκδθάμΝ απσφα βμΝ κυΝ πση θκυΝ αφέκυ,Ν δ δεΫμΝ λυγηέ δμΝ πμΝ πλκμΝ κυμΝ σλκυμΝ σηβ βμΝ άΝ δμΝ ξλά δμΝ ΰβμΝ άΝ δμΝ πδ λ πση θ μΝ λα βλδσ β μΝ άΝ εαδΝ σζκυμΝ κυμΝ πδκΝ πΪθπΝ π λδκλδ ηκτμΝ ( υθβΝ Πλκ α έαμΝ ΄)έΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ πθΝκδε έπθΝΰθπηκ κ δευθΝκλΰΪθπθ,Νεαγκλέακθ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κδΝ δ δεκέΝ σλκδΝ σηβ βμ,Ν κδΝ ξλά δμΝ ΰβμ,Ν κδΝ πδ λ πση θ μΝ λα βλδσ β μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ υθα σ β αΝ εαδΝκδΝ πλκςπκγΫ δμΝ υθΫξδ βμΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ υφδ Ϊη θπθΝ θσηδηπθΝ λα βλδκ ά πθέΝ Ν εκδθάΝ αυ άΝ απσφα βΝ ε έ αδΝ ηΫ αΝ Ν λ δμΝ (γ)Ν ηάθ μΝ απσΝ βθΝ απκ κζάΝ κυΝ ξ έκυΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτΝ αΝ υθαλησ δαΝΤπκυλΰ έαέΝ λξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝ Νκδεδ ηκτμΝΟδεδ ηκέΝπκυΝαπκ ζκτθΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝ 1έΝ ΢ κυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ άΝ πθΝ κλέπθΝ θκηέηπμΝ υφδ αηΫθπθΝ θ λΰυθΝ κδεδ ηυθΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ εαγκλέακθ αδΝ αυθ μΝ πλκ α έαμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1γέΝ΢ ΝηβΝ θ λΰκτμΝκδεδ ηκτμΝάΝ Ν ηάηα ΪΝ κυμΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝάΝ πθΝκλέπθΝθκηέηπμΝυφδ αηΫθπθΝ θ λΰυθΝκδεδ ηυθΝεαδΝαπκ ζκτθΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμ,Ν υπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Ν απαΰκλ τ αδΝ βΝ αθΫΰ λ βΝ θΫπθΝ ε δλέπθΝ εαδΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ απκεα Ϊ α βΝ λ δππηΫθπθΝ ε δ ηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ εα Ϊφδ βΝ ε έθπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ γ έΝ κδησλλκπαΝυπσΝ κυμΝσλκυμΝ πθΝπ λδπ υ πθΝί΄ΝεαδΝΰ΄Ναθ δ κέξπμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ e-book ΆλγλκΝ1ζΝ ι ο οί σ 22.4.2014 3.ΣαΝ σλδαΝ πθΝ απθυθΝ πλκ α έαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαεαγκλέακθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ κηΫθαΝ βμΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δμΝ υθγάε μΝ πλκ α έαμΝ πθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ άΝ ηθβη έπθέΝ εέθβ α,Ν αΝ κπκέαΝ υπΪλξκυθΝ κλα ΪΝ αλξαέαΝ εαδΝ θ Ϊ κθ αδΝ Ν υθβΝ Πλκ α έαμΝ ΄,Ν απαζζκ λδυθκθ αδΝ ΪθΝ ηπέπ κυθΝ βθΝπαλέΝγΝ κυ ΪλγλκυΝ1λέΝ 10 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr βΝ κυΝπαλσθ κμέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ Ναυ κτμΝκδΝυπσζκδπ μΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝβ,Νγ,Ν ζΝεαδΝηΝ κυΝπαλσθ κμέΝ 2.΢ κυμΝ θ λΰκτμΝ κδεδ ηκτμΝ άΝ Ν ηάηα ΪΝ κυμΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ απαΰκλ τκθ αδΝ κδΝ π ηίΪ δμΝ πκυΝ αζζκδυθκυθΝ κΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ κθΝ πκζ κ κηδεσΝ δ σΝ άΝ δα αλΪ κυθΝ βΝ ξΫ βΝη αιτΝ πθΝε δλέπθΝεαδΝ πθΝυπαέγλδπθΝξυλπθέΝ πδ λΫπ αδΝη ΪΝαπσΝΪ δαΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ πθΝ κδε έκυΝΰθπηκ κ δεκτΝκλΰΪθκυμΝ α)Ν βΝ αθΫΰ λ βΝ θΫπθΝ ε δ ηΪ πθ,Ν φσ κθΝ υθΪ κυθΝ απσΝ πζ υλΪμΝ σΰεκυ,Ν κηδευθΝ υζδευθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝη Ν κΝξαλαε άλαΝ κυΝκδεδ ηκτ,Ν )Ν « Ν απ α α Ν π φ Ν αΝ Ν ππ υ Ν υ Ν υ»έ6 Ν Ν Ν ,Ν φ Ν Ν υΝ α Ν Να Ν Ν υΝ Ν υ Ν υΝ ΰ)Ν βΝ εα Ϊφδ βΝ υφδ Ϊη θπθΝ ε δ ηΪ πθ,Ν φσ κθΝ θΝ αζζκδυθ αδΝ κΝ ξαλαε άλαμΝ κυΝ υθσζκυΝ άΝ ξαλαε βλδ γκτθΝ κδησλλκπαΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝζ1, « Ν π Ν παΝ α Ν Ν α Ν υΝ υΝιΝ υΝπέ έΝ1γήββέζέ1λβλΝ(Κ α Ν α ΝΠ Ν α Ν7 Φ ΚΝηκίΝ ι1λλλ,Ν Νζβκ)έ» )ΝβΝ ε Ϋζ βΝκπκδκυ άπκ ΝΫλΰκυΝ αΝυφδ Ϊη θαΝε έ ηα α,Ν κυμΝδ δπ δεκτμΝαεΪζυπ κυμΝξυλκυμΝ εαδΝ κυμΝ εκδθσξλβ κυμΝ ξυλκυμ,Ν ζαηίαθκηΫθκυΝ πΪθ αΝ υπσοβΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ κδεδ ηκτΝ πμΝ αλξαδκζκΰδεκτΝ ξυλκυ,Ν «ΗΝ αΝ Ν απα αΝ Νπ π Ν Ν Ν υΝ υΝ Ν Ν α Ν Ν Ν υφ α υΝ υ,Ν Ν π Ν Ν πφ υ Ν π π Ν Ν Ν αυ Ν α Ν Νπ α υ Ν αφ ,Ν α Ν α Ν Νπ π Ν α Ν υ Ν Να υπ υ Ν υ ,Ν Ν π Ν Νπ α υ Ν αφ »έ 8 )Ν βΝξλά βΝ ε έ ηα κμΝ άΝ εαδΝ πθΝ ζ τγ λπθΝξυλπθΝ κυ,Ν ΪθΝ θαληκθέα αδΝ η Ν κΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βΝ κηάΝ κυμέΝ 3.΢ Ν π λέπ π βΝ π έΰκυ αμΝ αθΪΰεβμΝ ΰδαΝ βθΝ απκ λκπάΝ Ϊη κυΝ εδθ τθκυΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ ε Ϋζ βΝ λΰα δυθΝαπκεα Ϊ α βμΝίζΪίβμΝξπλέμΝ βθΝπαλαπΪθπΝΪ δαΝη ΪΝαπσΝ θβηΫλπ βΝ βμΝΤπβλ έαμ,ΝβΝ κπκέαΝηπκλ έΝθαΝ δαεσο δΝ δμΝ λΰα έ μΝη Ν άηαΝ βμέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ζέΝ Νεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκΝαπαδ κτη θβΝΪ δαΝ ε έ αδΝπλδθΝαπσΝσζ μΝ δμΝΪζζ μΝΪ δ μΝ ΪζζπθΝαλξυθΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝΫλΰκυ,Ν ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝηΫ αΝ Ν ιάθ αΝ(θί)ΝβηΫλ μΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝ αέ β βμ,Ν αΝ Ν κδξ έαΝ βμΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ η Ν πκδθάΝ αευλσ β αμΝ Ν αυ ΫμέΝ ΝΪ δαΝαζζαΰάμΝ βμΝξλά βμΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝ(1ί)ΝβηΫλ μέΝ 5.΢ κυμΝ παλαπΪθπΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ απαΰκλ τκθ αδΝ λα βλδσ β μ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ξλά δμΝ πθΝ ε δ ηΪ πθ,Ν πθΝ ζ τγ λπθΝξυλπθΝ κυμΝεαδΝ πθΝεκδθσξλβ πθΝξυλπθ,ΝκδΝκπκέ μΝ θΝ θαληκθέακθ αδΝ η Ν κΝξαλαε άλαΝεαδΝ βΝ κηάΝ πθΝ πέΝηΫλκυμΝε δ ηΪ πθΝάΝξυλπθΝάΝ κυΝ υθσζκυέΝΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ βμΝξλά βμΝε έ ηα κμΝάΝ ζ τγ λκυΝξυλκυΝαυ κτΝάΝεκδθσξλβ κυΝξυλκυΝξκλβΰ έ αδΝΪ δαΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 6 ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝζ1θζήβί1γ,ΝΦ Κ-1ηθΝ ήλ-7-2013 ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ1ίΝβηΫλ μΝη ΪΝ βΝ βησ δ υ βΝ βθΝ Κ ΝπαλαπΪθπΝφλΪ βΝηΫ αΝ ΝΟΝΝΟΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ίΝ κυ ΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝΝζ1θζήβί1γ,ΝΦ Κ-1ηθΝ ήλ-7βί1γΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ1ίΝβηΫλ μΝη ΪΝ βΝ βησ δ υ βΝ βθΝ Κ e-book 7 11 ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝ Ν υηπζβλυγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝζ1θζήβί1γ,ΝΦ Κ-1ηθΝ ήλ-7-2013 ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ1ίΝβηΫλ μΝη ΪΝ βΝ βησ δ υ βΝ βθΝ Κ 8 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 6.ΜΫ αΝ κυμ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ πκυΝ έθαδΝ θ λΰκέΝ κδεδ ηκέΝ εαγκλέακθ αδ,Ν η Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ ΈλΰπθΝ εαδΝ κυΝ υξσθΝ ΪζζκυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ υθαλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν δ δεΫμ λυγηέ δμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ κυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ βμΝ δ δκε β έαμ,Ν δμΝ ξλά δμΝ ΰβμΝ άΝ ε δλέπθ,Ν κυμΝ σλκυμΝ σηβ βμΝάΝ δμΝ πδ λ πση θ μΝ λα βλδσ β μέΝ ΆλγλκΝ1ηΝ θΪζδκδΝαλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδΝ 1.΢ κυμ θΪζδκυμΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ αζδ έα,Ν βΝ αΰευλκίκζέαΝ εαδΝ βΝ υπκίλτξδαΝ λα βλδσ β αΝ η Ν αθαπθ υ δεΫμΝ υ ε υΫμ,Ν ε σμΝ αθΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ Ϊ δαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 2.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝ κυΝ υξσθΝ υθαλησ δκυΝΤπκυλΰκτ,Ντ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ Ϊ εβ βμΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ αυ υθΝ αλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμέΝ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυμΝ θΪζδκυμΝ 3.Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ Ϊ εβ βμΝ βμΝ υπκίλτξδαμΝ λα βλδσ β αμΝ η Ν αθαπθ υ δεΫμΝ υ ε υΫμ,Ν ίαγυ εΪφβΝ άΝ ΪζζαΝ ηΫ αΝ πδ εσπβ βμΝ κυΝ ίυγκτΝ Ν γαζΪ δ μΝ π λδκξΫμ,Ν ζέηθ μΝ εαδΝ πκ αηκτμ,ΝΰδαΝζσΰκυμΝπλκ α έαμΝ βμΝυπκίλτξδαμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμέΝ 4.ΓτλπΝαπσΝ θΪζδαΝηθβη έαΝεαδΝΰτλπΝαπσΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝκλέα αδΝπ λδκξάΝ βθΝ κπκέαΝ θΝ πδ λΫπκθ αδΝ κδΝ παλαπΪθπΝ λα βλδσ β μΝ ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ Ϊ δαΝ ( υθβΝ Πλκ α έαμ),Ν πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ 5. παΰκλ τ αδΝβΝ ε Ϋζ βΝεΪγ ΝηκλφάμΝζδη θδεκτΝΫλΰκυΝξπλέμΝπλκβΰκτη θβΝΪ δα,ΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΝΪ δαΝαυ άΝπλκβΰ έ αδΝ απσΝσζ μΝ δμΝΪ δ μΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝαθαΰλΪφκθ αδΝη ΝπκδθάΝ αευλσ β αμΝ δμΝυπσζκδπ μΝΪ δ μΝπκυΝαπαδ κτθ αδέΝ ΆλγλκΝ1θΝ Ι κλδεκέΝ σπκδΝ 1έΝΓτλπΝαπσΝηθβη έαΝηπκλ έΝθαΝεαγκλέα αδΝ υθβΝΠλκ α έαμΝ ΄,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1γέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 βέΝ ΟΝ εαγκλδ ησμΝ ξυλκυ,Ν Ν π λδκξάΝ ε σμΝ ξ έκυΝ πσζ πμΝ άΝ θκηέηπμΝ υφδ αηΫθπθΝ κδεδ ηυθ,Ν πμΝ υθβμΝ ΄,Ν υθ πΪΰ αδΝ βθΝαθαΰεα δεάΝαπαζζκ λέπ άΝ κυ,Ν ΪθΝαθαδλ έ αδΝβΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βΝ κυέΝ e-book Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν υθκ τ αδΝ απσΝ δΪΰλαηηαΝ κλδκγΫ β βμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ ηααέΝ η Ν αυ σΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν ε Ϊ δμΝ άΝ τθγ αΝ ΫλΰαΝ κυΝ αθγλυπκυΝ εαδΝ βμΝ φτ βμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ δεσ λ μΝ δαελέ δμΝ κυΝ αφέκυΝ ΄Ν κυΝΪλγλκυΝβΝξαλαε βλέακθ αδΝδ κλδεκέΝ σπκδέΝ ΢ κυμΝδ κλδεκτμΝ σπκυμΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1β,Ν1γ,Ν1ζΝεαδΝ1ηέΝ ΆλγλκΝ1ιΝ υθ μΝΠλκ α έαμΝΰτλπΝαπσΝηθβη έαΝ 12 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 3.ΓτλπΝαπσΝηθβη έαΝηπκλ έΝθαΝεαγκλέα αδΝ πέ βμΝ υθβΝΠλκ α έαμΝ ΄,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1γέΝ ΣΜ Μ ΝΣ Σ ΡΣΟΝ Π ΛΛΟΣΡΙΩ΢ Ι΢Ν΢Σ Ρ ΢ ΝΧΡ ΢ ΢Ν ΆλγλκΝ1κΝ παζζκ λδυ δμΝ 1.ΣκΝ βησ δκΝηπκλ έΝθαΝπλκίαέθ δΝ η ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ εαδΝΠκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν έ Ν βθΝκζδεάΝάΝ βΝη λδεάΝαπαζζκ λέπ βΝ έ Ν βθΝ απ υγ έαμΝ ιαΰκλΪΝ ηθβη έκυΝ άΝ κπκδκυ άπκ Ν αεδθά κυΝ ηΫ αΝ κΝ κπκέκΝ υπΪλξκυθΝ ηθβη έα,Ν εαγυμΝεαδΝπαλαε έη θπθΝαεδθά πθΝάΝηθβη έπθ,Ν ΪθΝαυ σΝελέθ αδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ πθΝ ηθβη έπθέΝ βέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα β,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έα,Ν έθαδΝ υθα άΝ έ Ν βΝ κζδεάΝ άΝ η λδεάΝ απαζζκ λέπ βΝ έ ΝβΝαπ υγ έαμΝ ιαΰκλΪΝαεδθά κυ,Ν ΪθΝαυ σΝελέθ αδΝαπαλαέ β κΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ αλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝάΝδ κλδευθΝ σππθΝάΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δα αθα εαφυθέΝ Ν ιαΰκλΪΝΰέθ αδΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝΝέΝβκκβήβίί1,Ν βΝ Ν πδ λκπάΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝέ δκυΝθσηκυΝη Ϋξ δΝ αθ έΝ κυΝ ηπ δλκΰθυηκθα,ΝυπΪζζβζκμΝ βμΝΤπβλ έαμΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ ε δηβγ έΝβΝαιέαΝ ηθβη έκυέΝ γέΝ ΣαΝ αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ηΫ αΝ Ν αεέθβ αΝ δ δκε β έαμΝ ΟέΣέ ,Ν ΪζζπθΝ ΝέΠέ έ έ,Ν εεζβ δα δευθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ δα βλκτθ αδΝ εαδΝ πλκ α τκθ αδΝ η Ν υγτθβΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ ξπλέμΝ κΝ βησ δκΝθαΝυπκξλ κτ αδΝ Ναπαζζκ λέπ βέΝ ζέΝ Ν απαζζκ λέπ βΝ άΝ βΝ απ υγ έαμΝ ιαΰκλΪΝ ΰέθ αδΝ υπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝ η Ν απΪθ μΝ αυ κτΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηδεκτΝάΝφυ δεκτΝπλκ υπκυέΝ 5.Κα ΪΝ βμΝ απσφα βμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν ξπλ έΝ Ϋθ α βΝ θ σμΝ λδΪθ αΝ (γί)Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ άΝ βμΝ κθΝ θ δαφ λση θκ,Ν πέΝ βμΝκπκέαμΝαπκφαέθ αδΝκΝΤπκυλΰσμΝΠκζδ δ ηκτ,Νη ΪΝαπσΝ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 6. Ν δ άΰβ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ ΰδαΝ κζδεάΝ άΝ η λδεάΝ απαζζκ λέπ βΝ άΝ απ υγ έαμΝ ιαΰκλΪΝ αεδθά κυΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝαδ δκζκΰβηΫθβΝαπσλλδοβΝΪζζπθΝζτ πθΝπλκ α έαμΝ πθΝηθβη έπθ,ΝαλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ άΝ δ κλδευθΝ σππθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ ία δεΫμΝ εα υγτθ δμΝ ΰδαΝ κθΝ λσπκΝ δα άλβ βμΝ εαδΝ αθΪ διάμΝ κυμΝηΫ αΝ κΝπλκμΝαπαζζκ λέπ βΝαεέθβ κέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 7.ΣκΝπκ σΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝηπκλ έΝθαΝεα αίΪζζ αδ,Ν φσ κθΝ υθαδθ έΝκΝδ δκε ά βμ,Ν Ν σ δμΝάΝ Ν κησζκΰαΝ άΝ Ν έ κμΝ άΝ η Ν ΪζζκυΝ έ κυμΝ δαεαθκθδ ησ,Ν εα ΪΝ αΝ δ δεσ λαΝ κλδαση θαΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δ ηκτέΝ 13 κέΝ φσ κθΝ υθαδθ έΝκΝδ δκε ά βμ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝαθ αζζαΰάΝδ δπ δεκτΝαεδθά κυΝη Ναεέθβ κΝέ βμΝαιέαμΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ κυΝΟέΣέ έΝάΝβΝαπκαβηέπ βΝη ΝΪζζκΝθσηδηκΝ λσπκέΝ΢ δμΝπ λδπ υ δμΝαυ ΫμΝ ε έ αδΝ εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε ζ έ αδΝη Ν ηΫλδηθαΝ βμΝΚ βηα δεάμΝ αδλέαμΝ βηκ έκυΝεαδΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝεα αίΪζζ αδΝ ηάηαΝ βμΝ δηάμΝ κυΝ αεδθά κυΝάΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝπκυΝεαγκλέα αδέΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝιΝ φαλησα αδΝαθαζσΰπμέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ Ϋε κ βμΝ κηκζσΰπθΝ κδΝ δ δεσ λκδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ Ϋε κ άμΝ κυμΝ γαΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr λέΝ Ναθ πδφτζαε βΝπαλαζαίάΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝ Ν έ κμΝάΝ πθΝκηκζσΰπθΝάΝ βμΝπλυ βμΝ σ βμΝάΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ κυΝ δαεαθκθδ ηκτΝεα ΪΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝιΝάΝ κυΝ ηάηα κμΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝεα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝκ,Ν ικηκδυθ αδΝη Ν βθΝΫΰΰλαφβΝ υθαέθ βέΝ ΆλγλκΝ1λΝ πκαβηέπ βΝΰδαΝ βΝ Ϋλβ βΝξλά βμΝαεδθά κυΝ 1.ΓδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ ηθβη έπθ,Ν αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ άΝ δ κλδευθΝ σππθΝ άΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθα εαφυθΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ Πκζδ δ ηκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζζ δΝ πλκ πλδθάΝ άΝ κλδ δεάΝ Ϋλβ βΝ άΝ π λδκλδ ησΝ βμΝξλά βμΝαεδθά κυέΝ βέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ κυ δυ κυμΝ πλκ πλδθκτΝ π λδκλδ ηκτΝ άΝ κυ δυ κυμΝ πλκ πλδθάμΝ Ϋλβ βμΝ βμΝ εα ΪΝ πλκκλδ ησΝξλά βμΝ κυΝσζκυΝαεδθά κυ,Νεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ β,ΝβΝκπκέαΝυπκζκΰέα αδΝη ΝίΪ βΝ βΝ ηΫ βΝ εα ΪΝ πλκκλδ ησΝ απσ κ βΝ κυΝ αεδθά κυΝ πλδθΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ άΝ βΝ Ϋλβ βΝ βμΝ ξλά βμ,Ν ζαηίαθκηΫθβμΝυπσοβΝεαδΝ βμΝδ δσ β αμΝ κυΝαεδθά κυΝπμΝηθβη έκυ,Ν φσ κθΝαυ άΝ υθ λΫξ δέΝ 3.΢ Νπ λέπ π βΝκυ δυ κυμΝκλδ δεκτΝπ λδκλδ ηκτΝάΝκλδ δεάμΝ Ϋλβ βμΝ βμΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βμΝ κυΝσζκυΝαεδθά κυΝεα αίΪζζ αδΝπζάλβμΝαπκαβηέπ βέΝΚαδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝ βΝδ δσ β αΝ κυΝαεδθά κυΝπμΝηθβη έκυ,Ν φσ κθΝαυ άΝ υθ λΫξ δέΝ 4.΢ Νπ λέπ π βΝπλκ πλδθάμΝ Ϋλβ βμΝ βμΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βμΝ κυΝσζκυΝάΝηΫλκυμΝαεδθά κυΝηΫ αΝ κΝ κπκέκΝ υπΪλξκυθΝ ηθβη έαΝ άΝ ΪζζπθΝ παλαε έη θπθΝ αεδθά πθ,Ν ΪθΝ ελέθ αδΝ απαλαέ β κΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ πθΝηθβη έπθΝαυ υθ,ΝεΪγ Νγδΰση θκμΝηπκλ έΝθαΝυπκίΪζ δΝαέ β βΝΰδαΝαπκαβηέπ β,ΝΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ βμΝκπκέαμΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβέΝ ηέΝ΢ Νπ λέπ π βΝκυ δυ κυμΝκλδ δεκτΝπ λδκλδ ηκτΝάΝκλδ δεάμΝ Ϋλβ βμΝ βμΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βμΝ ηάηα κμΝ κυΝαεδθά κυ,ΝπκυΝαπαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝηθβη έκυ,ΝβΝαπκαβηέπ βΝεα αίΪζζ αδΝ ΰδαΝ κΝ ηάηαΝαυ σ,ΝησθκΝ ΪθΝκΝπ λδκλδ ησμΝάΝβΝ Ϋλβ βΝ θΝ πδφΫλ δΝκυ δυ βΝκλδ δεσΝπ λδκλδ ησΝάΝ κλδ δεάΝ Ϋλβ βΝ βμΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βμΝ κυΝσζκυΝαεδθά κυ,Νκπσ Νεα αίΪζζ αδΝβΝαπκαβηέπ βΝ πκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγέΝ 8. Ν πλκ α έαΝ άΝ βΝ αθΪ διβΝ ηθβη έπθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν αεέθβ αΝ δ δκε β έαμΝ ΟέΣέ έ,Ν ΝέΠέ έ έ,Ν εεζβ δα δευθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθ,Ν ΝέΠέΙέ έΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ εαδΝ δ λυηΪ πθΝ άΝ α δευθΝηβΝε λ κ εκπδευθΝ αδλ δυθΝπκυΝΫξκυθΝη αιτΝΪζζπθΝπμΝ εκπσΝ βθΝαθΪ διβΝεαδΝπλκίκζάΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,Νγ πλ έ αδΝσ δΝ θ Ϊ αδΝ βθΝεα ΪΝπλκκλδ ησΝξλά βΝ πθΝαεδθά πθΝ αυ υθέΝ e-book 7.΢ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ κΝπκ σΝπκυΝΫξ δΝάΝπλκίζΫπ αδΝθαΝεα αίζβγ έΝπμΝαπκαβηέπ βΝζσΰπΝ Ϋλβ βμΝάΝπ λδκλδ ηκτΝξλά βμΝαεδθά κυ,Νπλκ ΰΰέα δΝ βθΝαιέαΝ κυΝαεδθά κυΝ σ Ναυ σΝεβλτ αδΝ απαζζκ λδπ ΫκέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 θέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ πδ λκπάμ,Ν δαπδ υθ αδΝ ΪθΝ υθ λΫξ δΝ π λέπ π βΝ εα αίκζάμΝ απκαβηέπ βμΝ εα ΪΝ δμΝ παλαΰλΪφκυμΝ 1Ν ΫπμΝ η,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ βμέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ ΰθπηκ κ έ,Ν αΝ κδξ έαΝ πκυΝ ζαηίΪθ δΝ υπσοβ,Ν κΝ έ κμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ εα αίκζάμΝ βμΝ απκαβηέπ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ 14 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr λέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πδίκζάμΝκυ δπ υθΝ π λδκλδ ηυθΝ κυμΝ σλκυμΝ σηβ βμΝ αεδθά κυΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ θΝ πλκίζΫπ αδΝ απκαβηέπ βΝ άΝ η αφκλΪΝ υθ ζ άΝ σηβ βμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ εα αίΪζζ αδΝ ηβΝ ξλβηα δεάΝαπκαβηέπ βΝ κθΝδ δκε ά β,Ν κΝ έ κμ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝεαγκλδ ηκτΝ βμΝ κπκέαμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝΟδεκθκηδευθ,ΝΠ λδίΪζζκθ κμΝΧπλκ αιέαμ,ΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθΝεαδΝΠκζδ δ ηκτέΝ 10.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ βΝ ΫπμΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ εαγκλδ ηκτΝαπθυθΝ τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝ1γ,Ν1ζ,Ν1θΝεαδΝ1ιέΝ βθΝ π λέπ π βΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΣΡΙΣΟΝ ΚΙΝ Σ ΝΜΝ Μ Ι ΝΣΜ Μ ΝΠΡΩΣΟΝΓ ΝΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν ΆλγλκΝβίΝ δαελέ δμΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝΧαλαε βλδ ησμΝ 1έΝ΢ αΝεδθβ ΪΝηθβη έαΝπ λδζαηίΪθκθ αδμΝ α)Ναυ ΪΝπκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγ,Ν ί)Ν αΝ η αΰ θΫ λαΝ κυΝ 1ζηγ,Ν πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1κγίΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ υλάηα αΝ αθα εαφυθΝάΝΪζζβμΝαλξαδκζκΰδεάμΝΫλ υθαμΝάΝπκυΝαπκ πΪ γβεαθΝαπσΝαεέθβ αΝηθβη έα,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ γλβ ε υ δεΫμΝ δεσθ μΝεαδΝζ δ κυλΰδεΪΝαθ δε έη θαΝ βμΝέ δαμΝπ λδσ κυ,Ν ΰ)Ν αΝη αΰ θΫ λαΝ κυΝ1ζηγ,ΝπκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1κγί,Ν θΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝπ λέπ π βΝ ί΄Ν εαδΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ ηθβη έαΝ ζσΰπΝ βμΝ εκδθπθδεάμ,Ν ξθδεάμ,Ν ζακΰλαφδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Ν εαζζδ ξθδεάμ,Ναλξδ ε κθδεάμ,ΝίδκηβξαθδεάμΝάΝ θΝΰΫθ δΝδ κλδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμ,Ν )Ν αΝ θ σ λαΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πκυΝ έθαδΝ πλκΰ θΫ λαΝ πθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέπθΝ εα σΝ υθΝ εαδΝ ξαλαε βλέακθ αδΝηθβη έαΝζσΰπΝ βμΝεκδθπθδεάμ,Ν ξθδεάμ,Νζακΰλαφδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμ,Ν αλξδ ε κθδεάμ,ΝίδκηβξαθδεάμΝάΝ θΝΰΫθ δΝδ κλδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμΝεαδΝ )Ν αΝθ σ λαΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝαθΪΰκθ αδΝ βθΝπ λέκ κΝ πθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέπθΝ εα σΝ υθΝ εαδΝξαλαε βλέακθ αδΝηθβη έαΝζσΰπΝ βμΝδ δαέ λβμΝεκδθπθδεάμ,Ν ξθδεάμ,Νζακΰλαφδεάμ,Ν γθκζκΰδεάμΝάΝ θΝΰΫθ δΝδ κλδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμ,Ναλξδ ε κθδεάμ,ΝίδκηβξαθδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝ κυμέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 2.ΣαΝ αλξαέαΝ εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ α΄Ν εαδΝ ί΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν πλκ α τκθ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ Ϋε κ βΝ κπκδα άπκ Ν δκδεβ δεάμΝ πλΪιβμέΝ ΣαΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ ΰ΄,Ν ΄Ν εαδΝ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν ξαλαε βλέακθ αδΝ ηθβη έαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ εαδΝ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ 15 γέΝ Π λέζβοβΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ απκ Ϋζζ αδΝ δμΝ ζπθ δαεΫμ,Ν ζδη θδεΫμΝ εαδΝ α υθκηδεΫμΝ αλξΫμέΝ Ν δ άΰβ βΝ εκδθκπκδ έ αδΝ κθΝ ετλδκΝ άΝ εαδΝ κθΝ εΪ κξκ,Ν κδΝ κπκέκδΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ αθ δλλά δμΝ ηΫ αΝ Ν ΫθαΝ (1)Ν ηάθαΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βέΝ ΣαΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ πΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ βμΝ δ άΰβ βμΝ εαδΝ αέλκθ αδΝ ΪθΝ βΝ απσφα βΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ θΝ ε κγ έΝ θ σμΝ ιαηάθκυΝαπσΝ βθΝεκδθκπκέβ βέΝ 4.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝλυγηέα αδΝεΪγ Νζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμέΝΓδαΝ κΝξαλαε βλδ ησΝηθβη έπθΝ βμΝπ λέπ π βμΝ ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ναπαδ έ αδΝ πλκβΰκτη θβΝ υθαέθ βΝ κυΝ βηδκυλΰκτΝ κυμ,Ν φσ κθΝ δα βλ έΝ βθΝευλδσ β ΪΝ κυμέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 5. Ναπσφα βΝξαλαε βλδ ηκτΝπκυΝ ε έ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπλκβΰκτη θ μΝπαλαΰλΪφκυμΝηπκλ έΝ θαΝ αθαεαζ έ αδΝ ησθκΝ ΰδαΝ πζΪθβΝ π λέΝ αΝ πλΪΰηα αέΝ Ν απσφα βΝ αθΪεζβ βμΝ κυΝ Τπκυλΰκτ Πκζδ δ ηκτΝ ε έ αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ βΝ εαδΝ γΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ 6.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝη Ν δ άΰβ βΝ βμΝΤπβλ έαμ,Ντ λαΝαπσΝ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Νηπκλ έ,Νεα ΥΝ ιαέλ β,Ν θαΝξαλαε βλέακθ αδΝηθβη έα,Νκηκ δ έμΝεα βΰκλέ μΝεδθβ υθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝπκυΝπαλκυ δΪακυθΝ δ δαέ λβΝ εκδθπθδεά,Ν ξθδεά,Ν ζακΰλαφδεά,Ν γθκζκΰδεάΝ άΝ θΝ ΰΫθ δΝ δ κλδεά,Ν εαζζδ ξθδεάΝ άΝ πδ βηκθδεάΝ βηα έα,Ν φσ κθ παθέακυθ,Ν κΝ α κηδεσμΝ πλκ δκλδ ησμΝ κυμΝ έθαδΝ υ ξ λάμΝ εαδΝ υθ λΫξ δΝεέθ υθκμΝαπυζ δαμΝάΝεα α λκφάμΝ κυμέΝ 7. Ν αθΪεζβ βΝ βμΝ απσφα βμΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ η ηκθπηΫθκυΝ ηθβη έκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ε κγ έΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν φσ κθΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝεδθβ σΝ λ έ αδΝ βμΝδ κλδεάμ,Νεαζζδ ξθδεάμΝάΝ πδ βηκθδεάμΝ βηα έαμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝξαλαε βλέ βε ΝβΝεα βΰκλέαΝηθβη έπθέΝ ΆλγλκΝβ1Ν Κυλδσ β αΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ 1.ΣαΝ αλξαέαΝ εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1ζηγΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝεαδΝθκηά,Ν έθαδΝαθ πέ ε αΝξλβ δε β έαμΝεαδΝ έθαδΝ ε σμΝ υθαζζαΰάμΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝ ΪλγλκυΝλθθΝ κυΝ δεκτΝΚυ δεαέΝ 2. δεαέπηαΝ ευλδσ β αμΝ Ν δ αΰση θαΝ αλξαέαΝ πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1ζηγΝ αθαΰθπλέα αδΝ υπσΝ κυμΝ σλκυμΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γγΝ εαδΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝηΝεαδΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβκέΝ 3.ΣαΝ αλξαέαΝ εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ υλάηα αΝ αθα εαφάμΝ άΝ ΪζζβμΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ βΝ ξλκθκζσΰβ άΝ κυμ,Ν αθάεκυθΝ εα ΪΝ ευλδσ β αΝ εαδΝ θκηάΝ κΝ βησ δκ,Ν έθαδΝ αθ πέ ε αΝξλβ δε β έαμΝεαδΝ ε σμΝ υθαζζαΰάμέΝ ζέΝΣκΝ δεαέπηαΝευλδσ β αμΝ ΝΪζζαΝεδθβ ΪΝηθβη έαΝη αΰ θΫ εαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ λαΝ κυΝ1ζηγΝα ε έ αδΝυπσΝ κυμΝσλκυμΝ ηέΝ Ν ιαέλ βΝ κυΝ υ ΫλκυΝ αφέκυΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίγλΝ έΚέΝ θΝδ ξτ δΝΰδαΝεδθβ ΪΝηθβη έαέ ΆλγλκΝββΝ θΝ απκ ζκτθΝ π πξ υ δεάΝ π λδκυ έαΝ εδθβ ΪΝ αλξαέαΝ πκυΝ 2. Νεα Ϊ ξ βΝη αΰ θΫ λπθΝηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ Νδ δυ μΝΰέθ αδΝπαλκυ έαΝυπαζζάζκυΝ βμΝ Τπβλ έαμέΝ ΠλκμΝ κτ κΝ κδΝ ε ζκτθ μΝ βθΝ εα Ϊ ξ βΝ υπΪζζβζκδΝ κφ έζκυθΝ θαΝ βΝ ΰθπ κπκδκτθΝ ΫΰεαδλαΝ βθΝ Τπβλ έαέΝ Ν αιέαΝ πθΝ ηθβη έπθΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝιγέΝ 3.Μ ΰΰυκτξκμΝκλέα αδΝ κΝ βησ δκ,Ν αΝ Νεα α ξ γΫθ αΝπαλαηΫθκυθΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ εκθ αδ,Ν ε σμΝ αθΝ βΝ Τπβλ έαΝ κλέ δΝ δαφκλ δεΪέΝ θ έΰλαφκΝ βμΝ εα α ξ άλδαμΝ Ϋεγ βμΝ πδ έ αδΝ βθΝ e-book 1. θΝ υπσε δθ αδΝ Ν εα Ϊ ξ βΝ εαδΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 Κα Ϊ ξ βΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ 16 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr Τπβλ έαΝαηΫ πμΝησζδμΝπ λα πγ έΝβΝεα Ϊ ξ βέΝ ΝΤπβλ έαΝεαζ έ αδΝ βΝ έεβΝΰδαΝ βΝ δσλγπ βΝ βμΝ εα α ξ άλδαμΝΫεγ βμ,Ν ΪθΝαυ άΝαφκλΪΝηθβη έκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβ,Νκπσ ΝεαδΝ βμΝεκδθκπκδ έ αδΝ βΝ ξ δεάΝαπσφα βέΝ 4. Ν πέγ βΝ φλαΰέ πθΝ Ν ηθβη έαΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ π πξ υ δεάΝ π λδκυ έαΝ ΰέθ αδΝ παλκυ έαΝ υπαζζάζκυΝ βμΝΤπβλ έαμέΝΜ ΰΰυκτξκμΝαυ υθΝκλέα αδΝ κΝ βησ δκέΝΣαΝηθβη έαΝπαλαηΫθκυθΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ εκθ αδ,Ν ε σμΝ ΪθΝβΝΤπβλ έαΝκλέ δΝ δαφκλ δεΪΝεαδΝ ε δηυθ αδΝεα ΪΝ βθΝαπκΰλαφά,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ αΝ τκΝ ζ υ αέαΝ ΪφδαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβέΝΟπκδα άπκ Ναπσφα βΝΰδαΝ βθΝπυζβ άΝ κυμΝεκδθκπκδ έ αδΝ ΰεαέλπμΝ βθΝΤπβλ έαέΝ ηέΝ Μ Ν αέ β βΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πκυΝ ε δεΪα αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ πθΝ α φαζδ δευθΝ ηΫ λπθ,Ν εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Μκθκη ζκτμΝ Πλπ κ δε έκυ,Ν βΝ δηάΝ ηθβη έκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα α ξ γ έΝ άΝ αθάε δΝ Νπ πξ υ δεάΝπ λδκυ έαέΝΜ Ν βθΝυπκίκζάΝ βμΝαδ ά πμΝ κΝηθβη έκΝαθαζαηίΪθ αδΝαπσΝ βθΝ Τπβλ έαέΝ΢ βΝ έεβΝεαζκτθ αδΝκΝ πδ π τ πθΝ αθ δ άμΝάΝκΝ τθ δεκμΝ βμΝπ πξ τ πμΝαθ δ κέξπμ,ΝκδΝ κπκέκδΝΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ πδ ε φγκτθΝ κΝηθβη έκΝη Νπλσ ππκΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμΝΰδαΝ βθΝ ε έηβ βΝ βμΝαιέαμΝ κυέΝΣκ δεα άλδκΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝ κυΝ βθΝ δηάΝπκυΝΫξ δΝεαγκλδ γ έΝαπσΝ βθΝ πδ λκπάΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝιγ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝπ λέΝ βμΝαιέαμΝ κυΝηθβη έκυΝπκυΝ πδεαζκτθ αδΝ κΝ πδ π τ πθΝ αθ δ άμΝάΝκΝ τθ δεκμέΝΣκΝ βησ δκΝαπκε ΪΝ βθΝευλδσ β αΝ κυΝηθβη έκυΝ κυΝκπκέκυΝ Ϋξ δΝ εαγκλδ γ έΝ βΝ δηάΝ η Ν βθΝ εα αίκζάΝ κυΝ δηάηα κμΝ κθΝ υπΪζζβζκΝ κυΝ πζ δ βλδα ηκτΝ άΝ κθΝ τθ δεκΝηΫ αΝ Ν λδΪθ αΝ(γί)ΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝαπκφΪ πμέΝΜσθκΝ ΪθΝ θΝεα αίζβγ έΝ κΝ έηβηαΝ κΝ ηθβη έκΝ πζ δ βλδΪα αδέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ δεαδκ τθβμΝεαγκλέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαθπ ΫλπέΝ ΆλγλκΝβγΝ Κα κξάΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ 1.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Νηπκλ έΝθαΝξκλβΰ έ αδΝ Ν φυ δεσΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ Ϊ δαΝ εα κξάμΝ εδθβ κτΝ αλξαέκυΝ ηθβη έκυΝ κυΝ κπκέκυΝ βΝ ευλδσ β αΝ αθάε δΝ κΝ βησ δκέΝ 2.Ά δαΝεα κξάμΝξκλβΰ έ αδΝ κΝπλσ ππκΝπκυΝ βζυθ δ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝΪλγλκυΝβζ,Νεδθβ σΝαλξαέκΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγ,Ντ λαΝαπσΝ ξ δεάΝαέ β άΝ κυ,Ν ε σμΝ ΪθμΝ α)Ν κΝ αλξαέκΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ η ΰΪζβμΝ πδ βηκθδεάμΝάΝ εαζζδ ξθδεάμΝ βηα έαμΝ εαδΝ έθαδΝ αθΪΰεβΝ θαΝ ίλέ ε αδΝυπσΝ βθΝΪη βΝπλκ α έαΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ί)Ν κΝ αδ υθΝ θΝ δα φαζέα δΝ βθΝ δεαθκπκδβ δεάΝ φτζαιβΝ εαδΝ δα άλβ άΝ κυ,Ν δ έπμΝ ΪθΝ εα ΪζζβζκΝ σπκΝΰδαΝ βΝφτζαιάΝ κυΝάΝ 17 θΝ βζυθ δΝ ΰ)ΝκΝαδ υθΝ θΝπαλΫξ δΝ αΝ ξΫΰΰυαΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝεα σξκυΝεαδΝδ έπμΝαθΝ Ϋξ δΝ εα α δεα έΝ αη Ϊεζβ αΝ ΰδαΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝάΝΰδαΝπζα κΰλαφέα,Ν πλκ κεέα,Νεζκπά,Νυπ ιαέλ βΝάΝαπκ κξάΝπλκρσθ πθΝ ΰεζάηα κμέΝ ΣκΝ ευζυηαΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ εελ η έΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝπλΪι δμέΝ Ναέ β βΝηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝαπκλλδφγ έΝαθΝ δα Ϊξγβε ΝβΝαθα κζάΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ πκδθάμΝ πκυΝ πδίζάγβε Ν ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλΪι δμΝ άΝ αθΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ αυ ΫμΝ Ϋπαυ Νκλδ δεΪΝζσΰπΝπαλαΰλαφάμέΝ θΝκΝαδ υθΝ έθαδΝθκηδεσΝπλσ ππκ,Ν αΝπδκΝπΪθπΝεπζτηα αΝπλΫπ δΝ θαΝηβθΝ υθ λΫξκυθΝ κΝπλσ ππκΝαυ υθΝπκυΝα εκτθΝάΝΪ εβ αθΝ βΝ δκέεβ άΝ κυέΝ γέΝΌ αθΝκΝεΪ κξκμΝαλξαέκυΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγΝαπκίδυ δ,Νξκλβΰ έ αδΝΪ δαΝεα κξάμΝ κθΝ εζβλκθσηκΝ κυ,Ν φσ κθΝ υπκίΪζ δΝ ξ δεάΝ αέ β β,Ν ε σμΝ ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ αλθβ δεΫμΝ πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ ί΄Ν εαδΝ ΰ΄Ν βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυέΝ Ν ξ δεάΝ απσφα βΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν τζκΰκΝξλσθκέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 4. ΝΪ δαΝεα κξάμΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαθαεαζ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ ΪθΝπατ δΝ θαΝ υθ λΫξ δΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ ξκλάΰβ άμΝ βμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ άΝ παλαίδα κτθΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝβι,ΝβκΝεαδΝβλέΝ ΝΪ δαΝαθαεαζ έ αδΝαυ κ δεαέπμΝαθΝκΝεΪ κξκμΝ εα α δεα γ έΝαη Ϊεζβ αΝΰδαΝΫθαΝαπσΝ αΝα δεάηα αΝ βμΝπ λέπ π βμΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβέΝ ΝΪ δαΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝαθαεαζ έ αδ αθΝελδγ έΝ εΝ πθΝυ ΫλπθΝσ δΝ κΝαλξαέκΝπαλκυ δΪα δΝδ δαέ λαΝη ΰΪζβΝ πδ βηκθδεάΝ άΝ εαζζδ ξθδεάΝ βηα έαΝ εαδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλέ ε αδΝ υπσΝ βθΝ Ϊη βΝ πλκ α έαΝ κυΝ ΚλΪ κυμέΝ΢ βθΝ π λέπ π βΝαυ άΝ κφ έζ αδΝπμΝ απκαβηέπ βΝ βΝ αηκδίάΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζέΝ ΢ Ν εΪγ Ν ΪζζβΝ π λέπ π βΝ αθΪεζβ βμΝ αΝ αλξαέαΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ ξπλέμΝ απκαβηέπ βΝ απσΝ κΝ βησ δκέΝ ηέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ ελέθ αδΝ σ δΝ κΝ εδθβ σΝ αλξαέκΝ πκυΝ βζυθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ Ϋξ δΝ πκζτΝ ηδελάΝ πδ βηκθδεάΝ εαδΝ ηπκλδεάΝ αιέα,Ν εα αΰλΪφ αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ εαδΝ εα αζ έπ αδΝ βθΝ ζ τγ λβΝ ξλά βΝ κυΝ αδ κτθ κμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΆλγλκΝβζΝ άζπ β,Νυπσ διβΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝεαδΝαηκδίάΝ 1έΝΌπκδκμΝίλέ ε δΝάΝαυ σμΝ κθΝκπκέκΝπ λδΫλξ αδΝεδθβ σΝαλξαέκΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγ,Ν κφ έζ δΝ θαΝ κΝ βζυθ δΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ πζβ δΫ λβΝ αλξαδκζκΰδεά,Ν α υθκηδεάΝ άΝ ζδη θδεάΝαλξάΝεαδΝθαΝ κΝγΫ δΝ βΝ δΪγ άΝ βμέΝ άζπ βΝπ λδΫξ δΝ βθΝαελδίάΝ κπκγ έαΝ τλ βμΝ κυΝ αλξαέκυ,Ν κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ π λδάζγ Ν κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ πλκίαέθ δΝ Ν αυ ά,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ εα σξκυΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξλά δηβΝ ζ π κηΫλ δαέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ βμΝ άζπ βμΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ ΝΫεγ βΝ βμΝπαλαπΪθπΝαλξάμέΝ θΝ κΝαλξαέκΝαθαεαζτπ αδΝάΝίλέ ε αδΝ Ναεέθβ κΝ σπκυΝ ε ζκτθ αδΝ ΫλΰαΝ άΝ λΰα έ μ,Ν αυ ΫμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαεσπ κθ αδΝ αηΫ πμΝ ηΫξλδΝ θαΝ απκφαθγ έΝ βΝ Τπβλ έαέΝ βέΝΚΪγ Νπλσ ππκΝ κΝκπκέκΝαπκε ΪΝ βθΝευλδσ β αΝηθβη έκυΝη αΰ θΫ λκυΝ κυΝ1ζηγ,ΝπκυΝυπΪΰ αδΝ δμΝ παλαΰλΪφκυμΝ 1ίΝ εαδΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βί,Ν κφ έζ δΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝ άζπ βΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝπ λδάζγ Ν Ναυ σΝεαδΝΰδαΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝεα σξκυΝ κυέΝ 5. ΪθΝβ άζπ βΝάΝβΝυπσ διβΝΰέθ αδΝαπσΝπ λδ σ λαΝπλσ ππα,ΝβΝαηκδίάΝ πδη λέα αδΝη αιτΝ κυμΝ Ν πκ κ ΪΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ υηίκζάΝ κυΝ εαγ θσμΝ άΝ Ν π λέπ π βΝαηφδίκζέαμΝεα ΪΝέ αΝηΫλβέΝ θΝ κΝαλξαέκΝίλΫγβε Ν Νδ δπ δεσΝαεέθβ κΝπκυΝ θΝαθάε δΝ Ν αυ σθΝπκυΝ κΝ βζυθ δ,ΝβΝαηκδίάΝεα αθΫη αδΝ Νέ αΝηΫλβΝη αιτΝαυ κτΝεαδΝ κυΝευλέκυΝάΝηδ γπ άΝ κυΝ αεδθά κυέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ θΪζδαΝ αλξαέα,Ν ΪθΝ ε έθκμΝ πκυΝ αΝ βζυθ δΝ άΝ αΝ υπκ δεθτ δΝ θΝ έθαδΝ ετλδκμΝάΝηδ γπ άμΝ κυΝηΫ κυΝη Ν κΝκπκέκΝ θ κπέακθ αδ,ΝβΝαηκδίάΝ πδη λέα αδΝη αιτΝ κυΝευλέκυΝάΝ ηδ γπ άΝ κυΝηΫ κυΝεαδΝ ε έθκυΝπκυΝ αΝυπκ δεθτ δέΝ θέΝ θΝεα αίΪζζ αδΝαηκδίάμΝ e-book 4. ΝπαλαπΪθπΝαηκδίάΝξκλβΰ έ αδΝεαδΝ ΝσπκδκθΝυπκ δεθτ δΝ κθΝ σπκΝσπκυΝίλέ εκθ αδΝΪΰθπ αΝ βθΝ Τπβλ έαΝεδθβ ΪΝαλξαέα,Νη ΝσηκδαΝαπσφα βΝη ΪΝαπσΝ ε έηβ βΝ βμΝ υηίκζάμΝ κυΝ βθΝαθ τλ βΝεαδΝ βΝ δΪ π άΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ πκυ αδσ β αμΝ πθΝαλξαέπθέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 3.Ό αθΝβΝεα κξάΝ κυΝαλξαέκυΝπ λδΫλξ αδΝ κΝ βησ δκ,Νξκλβΰ έ αδΝαηκδίάΝ Ναυ σθΝπκυΝπλκΫίβΝ βΝ άζπ άΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1έΝΣκΝτοκμΝ βμΝαηκδίάμΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ κυΝ αλξαέκυΝ εαδΝ βΝ υηίκζά κυΝ βζυ αθ κμΝ βθΝ αθ τλ βΝ εαδΝ δΪ π άΝ κυέΝ Ν Τπβλ έαΝ ξκλβΰ έΝ απ υγ έαμΝ βθΝ αηκδίά,Ν αθΝ ε δηΪΝ σ δΝ βΝ ξλβηα δεάΝ αιέαΝ κυΝ αλξαέκυΝ θΝ υπ λίαέθ δΝ αΝ ξέζδαΝ π θ αεσ δαΝ (1έηίί)Ν υλυέΝΣκΝπκ σΝαυ σΝηπκλ έΝθαΝαθαπλκ αλησα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέΝ 18 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr α)Ν ΪθΝ κΝαλξαέκΝ έθαδΝά βΝΰθπ σΝ βθΝΤπβλ έα,Ν ί)Ν ΪθΝ κΝ αλξαέκΝ αθαεαζτπ αδΝ Ν κλδκγ βηΫθκΝ άΝ υπσΝ κλδκγΫ β βΝ αλξαδκζκΰδεσΝ ξυλκΝ άΝ εα ΪΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθα εαφυθΝ άΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ ΪζζπθΝ λΰα δυθΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝ θαΝ παλέ α αδΝ επλσ ππκμΝ βμΝΤπβλ έαμ,Ν ΰ)Ν ΪθΝ ε έθκμΝπκυΝ βζυθ δΝάΝυπκ δεθτ δΝαλξαέκΝ έθαδΝυπΪζζβζκμΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν πθΝΟέΣέ έ,ΝΪζζπθΝ θέπέ έ έΝεαδΝθέπέδέ έΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝεαγκλέα αδΝεΪγ ΝφκλΪ,ΝπκυΝ θ λΰ έΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝυπβλ δαευθΝεαγβεσθ πθΝ κυέΝ θΝεα αίΪζζ αδΝ πέ βμΝαηκδίάΝ ΝσπκδκθΝίλέ ε δΝ αλξαέκΝ πλκίαέθκθ αμΝ Ν λα βλδσ β αΝ πκυΝ αθ έε δ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ η,Ν ΝσπκδκθΝ πδξ δλ έΝ θαΝ απκελτο δΝ κΝ αλξαέκΝ άΝ πλκίαέθ δΝ Ν θΫλΰ δ μΝ πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ κΝ ίζΪοκυθ,Ν κπσ Ν βΝ αηκδίάΝεα αίΪζζ αδΝησθκΝ Ν ε έθκθΝπκυΝ θ λΰ έΝθσηδηαΝεα ΪΝ κΝπκ κ σΝπκυΝ κυΝαθαζκΰ έέΝ ΆλγλκΝβηΝ αθ δ ησμΝεαδΝαθ αζζαΰάΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ 1.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ εαδΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ ηπκλ έΝ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμΝθαΝ πδ λΫπ αδΝκΝ αθ δ ησμΝ βηκ δ υηΫθπθΝεδθβ υθΝ ηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝεαδΝίλέ εκθ αδΝ βθΝεα κξάΝ κυ,Ν Νηκυ έαΝάΝ επαδ υ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΝΰδαΝ εγ δαεκτμΝάΝπαδ αΰπΰδεκτμΝ εκπκτμέΝΟΝ αθ δ ησμΝ Νηκυ έαΝΰέθ αδΝυπσΝ κθΝσλκΝ βμΝ αηκδίαδσ β αμέΝ ΟΝ αθ δ ησμΝ ΰδαΝ παδ αΰπΰδεκτμΝ εκπκτμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ λΫπ αδΝ φσ κθΝ αΝ ηθβη έαΝ θΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ ΧυλαμέΝ ΟΝ αθ δ ησμΝ ΰέθ αδΝΰδαΝκλδ ηΫθκΝξλσθκΝπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ βθΝπ θ α έαΝεαδΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαέΝ βέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ εαδΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝηπκλ έΝθαΝ πδ λΫπ αδΝβΝαθ αζζαΰάΝ βηκ δ υηΫθπθΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝεαδΝίλέ εκθ αδΝ βθΝεα κξάΝ κυ,Ν φσ κθΝ θΝΫξκυθΝδ δαέ λβΝ βηα έαΝΰδαΝ βθΝπκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝΧυλαμ,Ν θΝξλ δΪα αδΝθαΝ υηπζβλπγκτθΝη Ναυ ΪΝκδΝ υζζκΰΫμΝΪζζπθΝηκυ έπθΝ βμΝ ΧυλαμΝεαδΝ θΝπζά αδΝβΝ θσ β αΝ βηαθ δευθΝ υζζκΰυθ,Νη Νέ βμΝ βηα έαμΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝ αθάεκυθΝ Ν ΪζζαΝ ελΪ βΝ άΝ Ν αζζκ απΪΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝΰδαΝ δμΝ υζζκΰΫμΝ πθΝ βησ δπθΝηκυ έπθΝ βμΝΧυλαμέΝ ΆλγλκΝβθΝ θΫλΰ δ μΝ πέ εδθβ υθΝηθβη έπθΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 παΰκλ τ αδΝεΪγ Ν θΫλΰ δαΝ Νεδθβ σΝηθβη έκΝβΝκπκέαΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ πδφΫλ δΝη ΝΪη κΝάΝΫηη κΝ λσπκΝεα α λκφά,ΝίζΪίβ,Νλτπαθ βΝάΝαζζκέπ βΝ βμΝηκλφάμΝ κυέΝ 19 ΣΜ Μ Ν ΤΣ ΡΟΝ ΙΚ ΙΩΜ Σ ΝΚ ΙΝΤΠΟΧΡ Ω΢ Ι΢ΝΚΤΡΙΩΝΝΚ ΙΝΚ ΣΟΧΩΝΝΚΙΝ ΣΩΝΝΜΝ Μ ΙΩΝΝ ΆλγλκΝβιΝ ΦτζαιβΝεαδΝ υθ άλβ βΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ 1.ΟΝ εΪ κξκμΝ εδθβ κτΝ αλξαέκυΝ εαδΝ κΝ ετλδκμΝ αλξαέκυΝ άΝ ΪζζκυΝ εδθβ κτΝ ηθβη έκυΝ υγτθκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ α φΪζ δαΝ εαδΝ βΝ δα άλβ άΝ κυέΝ Οφ έζκυθΝ θαΝ ΰθπ κπκδκτθΝ βθΝ Τπβλ έαΝ κθΝ αελδίάΝ σπκΝ φτζαιάμΝ κυ,ΝεΪγ Νη αεέθβ άΝ κυΝ βθΝκπκέαΝπλκ έγ θ αδΝθαΝπλκίκτθΝεαγυμΝεαδΝ υξσθΝαπυζ δΪΝ κυέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr Οφ έζκυθΝ πέ βμΝθαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝπ λδκ δεάΝάΝΫε αε βΝ πδγ υλβ άΝ κυΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαΝτ λαΝ απσΝΫΰΰλαφβΝ δ κπκέβ β,Νθα βθΝ δ κπκδκτθΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝΰδαΝεΪγ Νΰ ΰκθσμΝπκυΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ κΝγΫ δΝ Νεέθ υθκΝεαδΝθαΝαεκζκυγκτθΝ δμΝυπκ έι δμΝ βμέΝ θΝ κΝηθβη έκΝ δα λΫξ δΝΪη κΝ εέθ υθκΝφγκλΪμ,Ναπυζ δαμΝάΝεα α λκφάμ,ΝβΝΤπβλ έαΝηπκλ έΝθαΝζΪί δΝσζαΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λα εαδΝ θαΝ εα αζκΰέ δΝ δμΝ ξ δεΫμΝ απΪθ μΝ κθΝ ετλδκΝ άΝ κθΝ εΪ κξκΝ κυΝ ηθβη έκυΝ άΝ θαΝ απκφα έ δΝ βΝ η αφκλΪΝ κυΝ πλκμΝ φτζαιβΝ Ν βησ δκΝ ηκυ έκΝ άΝ ΪζζκΝ εα ΪζζβζκΝ ξυλκ,Ν ηΫξλδμΝ σ κυΝ εζ έο δΝ κλδ δεΪΝκΝεέθ υθκμέΝ βέΝ ΟΝ εΪ κξκμΝ εδθβ κτΝ αλξαέκυΝ εαδΝ κΝ ετλδκμΝ αλξαέκυ άΝ ΪζζκυΝ εδθβ κτΝ ηθβη έκυΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ ζαηίΪθκυθΝ αΝ αθαΰεαέαΝ ηΫ λαΝ υθ άλβ βμΝ τηφπθαΝ εαδΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζγέΝ θΝ βΝ Τπβλ έαΝ ελέθ δΝ σ δΝ βΝ υθ άλβ βΝ έθαδΝ αθ παλεάμ,Ν ζαηίΪθ δΝ αΝ αθαΰεαέαΝ ηΫ λα,Ν δα βλυθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ εα αζκΰέ δΝ κΝ τθκζκΝ άΝ ηΫλκμΝ βμΝ ξ δεάμΝ απΪθβμΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ υπκξλΫπθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ ξ δεΫμΝπ λέΝ δ πλΪι πμΝ βηκ έπθΝ σ πθΝ δα Ϊι δμέΝ γέΝ θΝ κΝ εΪ κξκμΝ εδθβ κτΝ αλξαέκυΝ άΝ κΝ ετλδκμΝ αλξαέκυΝ άΝ ΪζζκυΝ εδθβ κτΝ ηθβη έκυΝ απκίδυ δ,Ν κΝ εζβλκθσηκμΝάΝκΝ ε ζ άμΝ βμΝ δαγάεβμΝάΝκΝεβ ησθαμΝ ξκζΪακυ αμΝεζβλκθκηέαμΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝ δ κπκδά κυθΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ Τπβλ έαΝ εαδΝ θαΝ δα φαζέ κυθΝ πλκ πλδθΪΝ αΝ αθ δε έη θαΝ ηΫξλδμΝ σ κυΝ αυ άΝ πδζβφγ έέΝ θΝ ζυγ έΝ κΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βθΝ ευλδσ β αΝ άΝ εα κξάΝηθβη έκυ,Ν δμΝυπκξλ υ δμΝαυ ΫμΝΫξκυθΝκδΝθσηδηκδΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝζτ βμΝ επλσ ππκέΝ κυέΝ ΆλγλκΝβκΝ Μ αίέία βΝ βμΝεα κξάμΝάΝ βμΝευλδσ β αμΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ 1.ΟΝεΪ κξκμΝεδθβ κτΝαλξαέκυΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγ,Νηπκλ έΝθαΝη αίδίΪα δΝ βθΝεα κξάΝ κυΝαφκτΝΰθπ κπκδά δΝ βθΝΤπβλ έαΝ βθΝπλσγ άΝ κυΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝυπκοάφδκυΝεα σξκυ,ΝκΝ κπκέκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝυπκίΪζ δΝαέ β βΝΰδαΝΪ δαΝεα κξάμΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβγέΝ Ν ξ δεάΝπλΪιβΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν τζκΰκΝξλσθκέΝΜ αίέία βΝπκυΝΰέθ αδΝξπλέμΝ βθΝ Ϊ δαΝαυ άΝ έθαδΝΪευλβΝεαδΝ αΝεδθβ ΪΝηθβη έαΝαθαζαηίΪθκθ αδΝξπλέμΝ δα υπυ δμΝαπσΝ κΝ βησ δκέΝ 2. Ν η αίέία βΝ αδ έαΝ γαθΪ κυΝ βμΝ εα κξάμΝ ηθβη έπθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ έθαδΝ υθα άΝ υπσΝ κυμΝ σλκυμΝ εαδΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βγ,Ν δ ΪζζπμΝ αΝ αλξαέαΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ κΝ βησ δκέΝ ηέΝ Ν η αίέία βΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ εδθβ κτΝ ηθβη έκυ,Ν ε σμΝ αυ υθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ γΝ εαδΝ ζ,Ν πδ λΫπ αδΝ η ΪΝ απσΝ πλκβΰκτη θβΝ ΰθπ κπκέβ βΝ βθΝ Τπβλ έαΝ βμΝ ξ δεάμΝ πλσγ βμ,Ν πθΝ κδξ έπθΝ κυΝπλκ υπκυΝπλκμΝ κΝκπκέκΝπλσε δ αδΝθαΝη αίδία γ έ,Νεαδ,Ν Νπ λέπ π βΝπυζβ βμ,Ν βμΝ δηάμΝεαδΝ φσ κθΝπαλΫζγ δΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ θσμΝ(1)ΝηβθσμΝαπσΝ βΝΰθπ κπκέβ βΝξπλέμΝ κΝ βησ δκΝ θαΝ α εά δΝ δεαέπηαΝ πλκ έηβ βμΝ βθΝ έ δαΝ δηάέΝ Ν η αίέία βΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν ξπλέμΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ αυ άΝ έθαδΝΪευλβέΝ e-book 4. Νη αίέία βΝηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ Ν εεζβ δα δεΪΝθκηδεΪΝπλσ ππα,ΝΪζζαΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝάΝ θυ δμΝπλκ υππθΝπκυΝ επλκ ππκτθΝγλβ ε έ μΝάΝ σΰηα αΝ πδ λΫπ αδ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,ΝπλκμΝΪζζαΝ Ϋ κδαΝπλσ ππαΝάΝ θυ δμ,Ν κΝ βησ δκ,Ν Ν ΟέΣέ έ,Ν Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ άΝ Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ πκυΝ απκ ζκτθΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝηκυ έαΝ κυΝΪλγλκυΝζη,Ν δ ΪζζπμΝ έθαδΝΪευλβέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 3. Νη αίέία βΝ βμΝευλδσ β αμΝεδθβ κτΝηθβη έκυΝπκυΝαθάε δΝ ΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ,Ν Ν ΟέΣέ έΝ άΝ Ν θκηδεσΝ πλσ ππκΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν σππμΝ αυ σμΝ εαγκλέα αδΝεΪγ ΝφκλΪ,Ν έθαδΝ υθα άΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν δ ΪζζπμΝ έθαδΝΪευλβέΝΜ Ν βθΝπαλαπΪθπΝαπσφα βΝηπκλ έΝθαΝ πδίΪζζκθ αδΝσλκδΝπμΝπλκμΝ κΝ πλσ ππκΝ πλκμΝ κΝ κπκέκ πλσε δ αδΝ θαΝ η αίδία κτθΝ αΝ ηθβη έαέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πυζβ βμ,Ν κΝ βησ δκΝ ηπκλ έΝ θαΝ α ε έΝ δεαέπηαΝ πλκ έηβ βμΝ βθΝ έ δαΝ δηάΝ θ σμΝ λδυθΝ (γ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμέΝ 20 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr θέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπυζβ βμΝηθβη έπθΝη Ν βηκπλα έαΝάΝ βησ δκΝπζ δ βλδα ησ,Νπλκ δηυθ αδΝ βθΝέ δαΝ δηά,Νεα ΪΝ δλΪ,Ν κΝ βησ δκ,Ν αΝηκυ έαΝ κυΝΪλγλκυΝζηΝεαδΝκδΝ υζζΫε μΝηθβη έπθέΝ 7.ΌπκδκμΝαπκε ΪΝ βθΝευλδσ β αΝηθβη έκυΝαδ έαΝγαθΪ κυΝκφ έζ δΝθαΝ δ κπκδ έΝ ξ δεΪΝ βθΝΤπβλ έαΝ ξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βέΝ 8.ΟΝ ετλδκμΝ ηθβη έκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ κΝ η αίδίΪα δΝ κΝ βησ δκΝ Ν δηάΝ πκυΝ υηφπθ έ αδΝ άΝ δ ΪζζπμΝ κλέα αδΝαπσΝ βθΝ ε δηβ δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝιγέΝ ΆλγλκΝβλΝ Τπκξλ υ δμΝεα σξπθΝεαδΝευλέπθΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝΰδαΝ βΝη ζΫ βΝεαδΝΫεγ άΝ κυμΝ 1.ΟδΝ εΪ κξκδΝ εδθβ υθΝ αλξαέπθΝ πκυΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ κΝ 1ζηγ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝεαδΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝπκυΝ έθαδΝ ετλδκδΝάΝεΪ κξκδΝεδθβ υθΝαλξαέπθΝάΝθ σ λπθΝηθβη έπθ,Νκφ έζκυθΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βΝφπ κΰλΪφβ βΝ εαδΝη ζΫ βΝ πθΝηθβη έπθΝαπσΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ κυμΝκπκέκυμΝξκλβΰ έ αδΝ ξ δεάΝΪ δαΝαπσΝ βθΝ Τπβλ έαέΝ 2.ΣαΝ πλσ ππαΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ παλΪΰλαφκΝ κφ έζκυθΝ πέ βμΝ θαΝ γΫ κυθΝ αΝ πλκαθαφ λση θαΝ ηθβη έαΝ ΰδαΝ τζκΰκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βΝ δΪγ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ αθΝ αυ άΝ κΝ αβ ά δΝπλκε δηΫθκυΝθα ε γκτθΝ κΝεκδθσΝ θ σμΝάΝ ε σμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμέΝ θΝ αΝηθβη έαΝ υπκ κτθΝφγκλΪΝάΝαπκζ γκτθΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝ θΝίλέ εκθ αδΝ βθΝεα κξάΝ κυμ,Ν κΝ βησ δκΝυπκξλ κτ αδΝ Ναπκαβηέπ βέΝ ΆλγλκΝγίΝ λπΰάΝΰδαΝ βθΝαθ τλ βΝεαδΝ δ ε έεβ βΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 1έΝ ΟΝ εΪ κξκμΝ εδθβ κτΝ αλξαέκυΝ πλκ α τ αδΝ Ϋθαθ δΝ λέ πθΝ πμΝ θκηΫαμΝ εαδΝ απκζαηίΪθ δΝ βθΝ αυ κ τθαηβΝ πλκ α έαΝ βμΝ θκηάμ,Ν δεαδκτ αδΝ Ν θαΝ α εά δΝ παλΪζζβζαΝ η Ν κΝ βησ δκΝ δμΝ αΰπΰΫμΝ απκίκζάμΝεαδΝ δα αλΪι πμΝ βμΝθκηάμέΝ θΝ κΝαλξαέκΝΫξ δΝ ιαξγ έΝπαλΪθκηα,ΝβΝ δ ε έεβ βΝΰέθ αδΝαπσΝ κΝ βησ δκέΝΎ λαΝαπσΝ βθΝ πδ λκφάΝ κΝαλξαέκΝαπκ έ αδΝ κθΝεΪ κξκΝ ε σμΝ ΪθΝβΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ κφ έζ αδΝ Ν σζκΝ άΝ αηΫζ δΪΝ κυέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ βΝ εα κξάΝ κυΝ αλξαέκυΝ πκυΝ πδ λΫφ αδΝ π λδΫλξ αδΝ κΝ βησ δκΝ ξπλέμΝ απκαβηέπ βΝ κυΝ εα σξκυέΝ ΟΝ εΪ κξκμΝ πδίαλτθ αδΝ η Ν δμΝ απΪθ μΝ δμΝ κπκέ μΝ υπκίζάγβε Ν κΝ βησ δκ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝ απκαβηέπ βμΝ πκυΝ υξσθΝ εα αίζάγβε Ν κθΝεαζσπδ κΝθκηΫα,ΝαθΝ κΝαλξαέκΝτ λαΝαπσΝ βθΝ πδ λκφάΝαπκ κγ έΝ Ναυ σθέΝ 21 2.ΟΝετλδκμΝηθβη έκυΝηπκλ έΝθαΝαβ ΪΝ βΝ υθ λκηάΝ βμΝΤπβλ έαμΝΰδαΝ βθΝαθ τλ β,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ απσ κ βΝάΝ βθΝ πδ λκφάΝ κυΝαθΝεζαπ έΝάΝ ιαξγ έΝπαλΪθκηαέΝΎ λαΝαπσΝ βθΝ πδ λκφά,Ν κΝηθβη έκΝ απκ έ αδΝ Ν αυ σθ,Ν ε σμΝ ΪθΝ κΝ ιάΰαΰ Ν κΝ έ δκμΝ άΝ πΫ λ ο Ν βθΝ ιαΰπΰάΝ κυΝ απσΝ σζκΝ άΝ ίαλδΪΝ αηΫζ δαέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝβΝευλδσ β αΝ κυΝηθβη έκυΝπκυΝ πδ λΫφ αδΝπ λδΫλξ αδΝ κΝ βησ δκ,Ν ξπλέμΝαπκαβηέπ βέΝΟΝετλδκμΝυπκξλ κτ αδΝθαΝεα αίΪζ δΝ αΝΫικ αΝ αΝκπκέαΝυπκίζάγβε Ν κΝ βησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ πδ λκφά,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθβμΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝπκυΝ υξσθΝεα αίζάγβε Ν κθΝεαζσπδ κΝ θκηΫα,Ν ΪθΝ κΝηθβη έκΝπκυΝ πδ λΫφ αδΝαπκ κγ έΝ Ναυ σθέΝ 3.ΟΝετλδκμΝεαδΝκΝεΪ κξκμΝηθβη έκυΝπκυΝ πδ λΫφ αδΝεα ΪΝ δμΝπαλαπΪθπΝ δα Ϊι δμΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝ πδ λΫπκυθ βθΝΫεγ άΝ κυΝ κΝεκδθσΝυπσΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝκλέακθ αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΣΜ Μ ΝΣΡΙΣΟΝ ΢ΤΛΛ ΚΣ ΢ΝΚ ΙΝ ΡΧ ΙΟΠΩΛ ΢Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΆλγλκΝγ1Ν ΢υζζΫε μΝηθβη έπθΝ 1.ΟΝθσηδηκμΝεΪ κξκμΝάΝετλδκμΝεδθβ υθΝαλξαέπθ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝετλδκμΝθ σ λπθΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝπκυΝ υθγΫ κυθΝ θδαέκΝ τθκζκΝάΝ θδαέαΝ τθκζαΝαπσΝεαζζδ ξθδεά,Νδ κλδεάΝάΝ πδ βηκθδεάΝΪπκοβ,Νηπκλ έΝ θαΝ αθαΰθπλέα αδΝ πμΝ υζζΫε βμΝ τ λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ Ν ξ δεάΝπλΪιβΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν τζκΰκΝξλσθκέΝ Ναπσφα βΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ ε έηβ βΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ βμΝ βηα έαμΝ βμΝ υζζκΰάμΝ εαδΝ φσ κθΝ κΝ αδ υθΝ παλΫξ δΝ ΰΰυά δμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ εαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ εα ΪζζβζπθΝ υθγβευθΝ φτζαιβμΝ εαδΝ δα άλβ βμΝ πθΝαθ δε δηΫθπθΝ βμΝ υζζκΰάμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝζκδπυθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝ υζζΫε βέΝ ΣδμΝ ΰΰυά δμΝαυ ΫμΝ θΝπαλΫξ δΝ κΝαδ υθΝδ έπμΝαθΝΫξ δΝ εα α δεα έΝ αη Ϊεζβ αΝΰδαΝεαεκτλΰβηαΝάΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ άΝ ΰδαΝ πζα κΰλαφέα,Ν πλκ κεέα,Ν εζκπά,Ν υπ ιαέλ βΝ άΝ απκ κξάΝ πλκρσθ πθΝ ΰεζάηα κμέΝ ΣκΝ ευζυηαΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ εελ η έΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλΪι δμέΝ Ν αέ β βΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝ θαΝ απκλλδφγ έΝ αθΝ δα Ϊξγβε Ν βΝ αθα κζάΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝ πκδθάμΝ πκυΝ πδίζάγβε Ν ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλΪι δμΝ άΝ αθΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ πλΪι δμΝ αυ ΫμΝ Ϋπαυ Ν κλδ δεΪΝ ζσΰπΝ παλαΰλαφάμέΝ θΝ κΝ αδ υθΝ έθαδΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ κΝ ευζυηαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηβθΝ υθ λΫξ δΝ αΝ πλσ ππαΝ πκυΝα εκτθΝ βΝ δκέεβ άΝ κυμέΝ 2.Φυ δεσΝπλσ ππκΝ κυΝκπκέκυΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ ξ έα αδΝάΝ ξ δασ αθΝη Ν βθΝπλκ α έαΝηθβη έπθΝάΝ έθαδΝ αλξαδκπυζβμΝ άΝ ΫηπκλκμΝ θ σ λπθΝ ηθβη έπθΝ άΝ υπΪζζβζκμΝ άΝ υθ λΰΪ βμΝ φυ δευθΝ άΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝπκυΝα εκτθΝ παλσηκδαΝ πδξ έλβ β,Ν θΝηπκλ έΝθαΝαθαΰθπλδ γ έΝπμΝ υζζΫε βμΝαλξαέπθέΝ γέΝ ΟδΝ υζζΫε μΝΫξκυθΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ εα σξπθΝ άΝ ευλέπθΝ ηθβη έπθΝ η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝπαλαεΪ πΝ δα Ϊι πθέΝ 4.ΟδΝ υζζΫε μΝ κφ έζκυθΝ θαΝ βλκτθΝ εα ΪζκΰκΝ η Ν πζάλβΝ π λδΰλαφάΝ εαδΝ φπ κΰλαφέ μΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ βμΝ υζζκΰάμ,ΝθαΝεα αγΫ κυθΝαθ έΰλαφσΝ κυΝ βθΝυπβλ έαΝεαδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ Ναυ άΝ αθΪΝ ιΪηβθκΝ κυζΪξδ κθΝεα ΪζκΰκΝη Ν αΝθΫαΝαθ δε έη θαΝ βμΝ υζζκΰάμέΝ 7.ΟδΝ υζζΫε μΝκφ έζκυθΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βΝφπ κΰλΪφβ βΝεαδΝη ζΫ βΝ πθΝηθβη έπθΝ βμΝ υζζκΰάμΝ κυμΝαπσΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ κυμΝκπκέκυμΝΫξ δΝξκλβΰβγ έΝ ξ δεάΝΪ δαΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝΈξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝαθαπαλΪΰκυθΝεαδΝθα δαγΫ κυθΝφπ κΰλαφέ μΝάΝΪζζ μΝαπ δεκθέ δμΝ πθΝηθβη έπθΝαυ υθέΝ ΈξκυθΝ πέ βμΝ δεαέπηαΝθαΝεα α ε υΪακυθΝ εηαΰ έαΝάΝΪζζαΝαθ έΰλαφΪΝ κυμ,Ντ λαΝαπσΝΫΰελδ βΝ βμΝ Τπβλ έαμΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝκ βΰέ μΝ βμ,ΝεαδΝθαΝ αΝ δαγΫ κυθέΝ 8.ΟδΝ υζζΫε μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλαξπλκτθΝ κΝ δεαέπηαΝ βμΝ πλυ βμΝ βηκ έ υ βμΝ εΪγ Ν πλπ κ ηφαθδαση θκυΝ βΝ υζζκΰάΝ κυμΝαλξαέκυΝΰδαΝηδαΝ λδ έα,ΝαφκτΝ θβη λυ κυθΝ βθΝΤπβλ έαέΝ e-book 6.ΟδΝ υζζΫε μΝ απαΰκλ τ αδΝ θαΝ απκε κτθΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝεζκπά,ΝπαλΪθκηβΝαθα εαφάΝάΝΪζζβΝπαλΪθκηβΝ θΫλΰ δαΝάΝσ δΝαπκε άγβεαθΝάΝΫξκυθΝ ιαξγ έΝεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝθκηκγ έαμΝ κυΝελΪ κυμΝπλκΫζ υ άμΝ κυμΝεαδΝκφ έζκυθΝθαΝ θβη λυθκυθΝ ξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝ βθ Τπβλ έαΝΰδαΝεΪγ Ν Ϋ κδαΝπλκ φκλΪέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ηέΝ ΟδΝ υζζΫε μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ηπζκυ έακυθΝ δμΝ υζζκΰΫμΝ κυμΝ η Ν ηθβη έαΝ πκυΝ δ Ϊΰκθ αδΝ απσΝ κΝ ιπ λδεσΝάΝαπκε υθ αδΝ βθΝ ζζΪ αΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝΓδαΝ αΝηθβη έαΝαυ ΪΝ απαδ έ αδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ άζπ βΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝάΝγγΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ 22 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 9.ΟδΝ υζζΫε μΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ πέ ε οβΝ υζζκΰάμΝπκυΝελέθ αδΝ βηαθ δεάΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝΓδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝαπαδ έ αδΝ δεαέπηαΝ δ σ κυΝη ΪΝαπσΝΫΰελδ βΝ βμΝ Τπβλ έαμέΝ 1ίέΝ ΟδΝ υζζΫε μΝ υγτθκθ αδΝ ΰδαΝ βΝ δαφτζαιβΝ βμΝ θσ β αμΝ βμΝ υζζκΰάμέΝ Ν δΪ πα άΝ βμΝ έθαδΝ υθα άΝ η ΪΝ απσΝ Ϊ δαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν αφκτΝ ε δηβγκτθΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ υζζκΰάμΝ εαδΝ κδΝ υθΫπ δ μΝ βμΝ δΪ πα βμέΝ Ν Ϊ δαΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ ΪθΝπαλΫζγ δΝΪπλαε κΝ λΪηβθκΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμΝ βθΝΤπβλ έαέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ ξκλάΰβ βμΝ Ϊ δαμΝ ΰδαΝ βΝ η αίέία βΝ πθΝ πέΝ ηΫλκυμΝ ηθβη έπθΝ βμΝ υζζκΰάμΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβκέΝ 11έΝΟδΝ υζζΫε μΝηπκλκτθΝθαΝη αίδίΪακυθΝ αΝαθ δε έη θαΝ βμΝ υζζκΰάμΝ κυμΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ έ Ν κΝ βησ δκΝ έ Ν Ν ηκυ έαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζηΝ άΝ Ν πλσ ππαΝ πκυΝ έθαδΝ αθαΰθπλδ ηΫθκδΝ υζζΫε μ,Ν αφκτΝ ΰθπ κπκδά κυθΝ βθΝ Τπβλ έαΝ βθΝ πλσγ άΝ κυμΝ εαδΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ πλκ υπκυΝ κΝ κπκέκΝ πλσε δ αδΝθαΝ αΝη αίδίΪ κυθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ δηάΝ Νπ λέπ π βΝππζά πμέΝ Νη αίέία βΝηπκλ έΝθαΝ ΰέθ δΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ ΫιδΝ (θ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ ΰθπ κπκέβ βΝ εαδΝ φσ κθΝ κ βησ δκΝ άΝ βΝ υθΫξ δα,Ν ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπυζβ βΝ Ν υζζΫε μ,Ν αΝηκυ έαΝ θΝα εά κυθΝ δεαέπηαΝπλκ έηβ βμΝ βθΝ έ δαΝ δηάέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ υζζκΰάΝ πκυΝ αθάε δΝ Ν θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ,Ν Ν ΟέΣέ έΝάΝθκηδεσΝπλσ ππκΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝεαγκλέα αδΝ εΪγ Ν φκλΪ,Ν πδ λΫπ αδΝ βΝ η αίέία βΝ έ Ν πλκμΝ κΝ βησ δκΝ έ ,Ν η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν ΝΪζζκΝ Ϋ κδκΝπλσ ππκΝπκυΝΫξ δΝ δμΝδ δσ β μΝπκυΝ κλέακθ αδΝ κΝ πλυ κΝ ΪφδκέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμέΝ ΪθΝ θΝ βλβγκτθΝκδΝπαλαπΪθπΝσλκδ,ΝβΝη αίέία βΝ έθαδΝΪευλβέΝ 12. ΪθΝαπκίδυ δΝκΝ υζζΫε βμ,ΝκΝεζβλκθσηκμΝ κυΝ δεαδκτ αδΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝΫιδΝ(θ)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝ απκ κξάΝ βμΝ εζβλκθκηδΪμΝ άΝ βθΝ πΪλκ κΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ απκπκέβ άμΝ βμ,Ν θαΝ υπκίΪζ δΝ αέ β βΝ αθαΰθυλδ άμΝ κυΝ πμΝ υζζΫε βέΝ Ν αθαΰθυλδ βΝ ξπλ έ,Ν ε σμΝ ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ κΝ πλσ ππσΝ κυΝ αΝ επζτηα αΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν άΝ βέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ υζζκΰά,Ν ΪθΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ απαλαέ β βΝ βΝ δαφτζαιβΝ βμΝ θσ β ΪμΝ βμΝ εαδΝ αυ άΝ θΝ δα φαζέα αδ,Ν κΝ τθκζκΝ πθΝ ηθβη έπθΝ βμΝηπκλ έΝθαΝπ λδΫζγ δΝ κΝ βησ δκ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝεα αίΪζζ αδΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝαπκαβηέπ β,Ν κΝτοκμΝ βμΝ κπκέαμΝ πλκ δκλέα αδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ βμΝ υζζκΰάμΝ απσΝ βθΝ ε δηβ δεάΝ πδ λκπάΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝιγέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 13. ΪθΝ ζυγ έΝ κΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαΰθπλδ γ έΝ πμΝ υζζΫε βμΝ εαδΝ πλσε δ αδΝ θαΝ η αίδία κτθΝ αΝ ηθβη έαΝ βμΝ υζζκΰάμΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 11έΝ ΪθΝελδγ έΝαπκζτ πμΝαπαλαέ β βΝβΝ δαφτζαιβΝ βμΝ θσ β αμΝδ δαέ λαΝ βηαθ δεάμΝ υζζκΰάμΝεαδΝαυ άΝ θΝ δα φαζέα αδ,Ν φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ τκΝ ζ υ αέπθΝ αφέπθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1βέΝ 23 1ζέΝ ΪθΝ θΝ υθ λΫξκυθΝπζΫκθΝ κΝπλσ ππκΝ κυΝ υζζΫε βΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝπλκςπκγΫ δμΝίΪ δΝ πθΝ κπκέπθΝ αθαΰθπλέ γβε Ν βΝ δ δσ β αΝ αυ άΝ άΝ παλαίδα κτθΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν βΝ απσφα βΝ αθαΰθυλδ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαεζβγ έΝ πλκ πλδθΪΝ άΝ κλδ δεΪέΝ Ν απσφα βΝ αθαεαζ έ αδΝ αυ κ δεαέπμΝαθΝκΝ υζζΫε βμΝεα α δεα γ έΝαη Ϊεζβ αΝΰδαΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝα δεάηα αΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 1,Ν κπσ Ν αΝ αλξαέαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ εα κξάΝ κυΝ αθαζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ κΝ βησ δκέΝ ΪθΝ βΝ αθΪεζβ βΝΰέθ δΝΰδαΝΪζζκΝζσΰκΝ έθαδΝ υθα ά βΝ δα άλβ βΝ βμΝεα κξάμΝ κυμέΝ ΆλγλκΝγβΝ λξαδκπυζ μΝεαδΝΫηπκλκδΝθ σ λπθΝηθβη έπθΝ 1. λξαδκπυζβμΝ έθαδΝ κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ εα ΪΝ τ βηαΝ έ Ν απκε ΪΝ βθΝ εα κξάΝ άΝ βθΝ ευλδσ β αΝ εδθβ υθΝ αλξαέπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απκε βγ έΝ θκηέηπμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ η αίέία άΝ κυμ,Ν έ Ν η κζαί έΝ βΝ η αίέία βΝ βμΝ εα κξάμΝ άΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ αυ υθέΝ ΈηπκλκμΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ έθαδΝ κΝ πλσ ππκΝ πκυΝ εα ΪΝ τ βηαΝ έ Ν απκε ΪΝ βθΝ ευλδσ β αΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ηθβη έπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απκε βγ έΝ θκηέηπμΝ η Ν εκπσΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ η αίέία άΝ κυμ,Ν έ Ν η κζαί έΝ βΝη αίέία άΝ κυμέΝΓδαΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝαυ υθΝαπαδ έ αδΝ δ δεάΝΪ δαέΝ 2. Ν Ϊ δαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ ξκλβΰ έ αδ,Ν τ λαΝ απσΝ αέ β βΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν Νφυ δεΪΝάΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ πκυμΝ «αέΝ Νπ π Ν α Να α π ,Ν υ Ν Ν Ν πα α Ν π αΝ α α π ,Ν π υΝ απ α Ν απ Ν α Ν υΝ Να α π Ν α Ν υΝ α φα Ν φ α,Ν Ν α υ Νπ υ Να α α ,Ν Νπ Ν πα α π αΝ Ν α α π ,Ν Ν α Ν π Ν πα α Ν υ αφ Ν υ Ν υπ Ν Ν Ν Νπα Ν Ν αΝ υ ΝηΝ Ναπ Ν Ν αΝ α π Ν Ν πα α έΝ Νπ π Ν α Ν π υΝ Ν Ν Ν υ Ν Ν πα α Ν π αΝ Ν α αΝ π υΝ Ν Ν ,Ν π απ α Ν απ Ν α Ν υΝ Ν π υΝ Ν Ν α Ν υΝ α φα Νφ α,Ν Ν α υ Νπ υ Ν α Ν Ν Ν Νπ Ν πα α π αΝ Ν α αΝ π υΝ Ν ,Ν Ν αΝ π Ν πα α υ αφ Ν υ Νυπ Ν Ν Ν Ν Νπα Ν Ν αΝ υ ΝηΝ Ναπ Ν αΝ α π Ν Ν υΝ πα α έ Ν υΝ Ν Ν υΝ Ν υΝ υΝ Ν Ν Ν έ α υ Ν α Ν Ν α α α α α π αΝ α Ν α α α αΝ π α Ν Π φ α Ν ΝΠ φ α Ν α έ»9 ,Ν Ν Ν α Ν απ Ν ΰ)Ν θΝ ΫξκυθΝ αθαΰθπλδ γ έΝ πμΝ υζζΫε μΝ ηθβη έπθΝ εαδΝ ξ δασ αθΝη Ν βθΝπλκ α έαΝηθβη έπθΝεαδΝ Ν υ έΝ Ν Ν αΝ Νπ Ν Ν θΝ α εκτθΝ πΪΰΰ ζηαΝ πκυΝ ξ έα αδΝ άΝ )ΝπαλΫξκυθΝ αΝ ξΫΰΰυαΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝαλξαδκπυζβΝάΝ ηπσλκυΝθ σ λπθΝ ηθβη έπθέΝ ΣαΝ ξΫΰΰυαΝ αυ ΪΝ θΝ παλΫξ δΝ κΝ αδ υθΝ δ έπμΝ αθΝ Ϋξ δΝ εα α δεα έΝ αη Ϊεζβ αΝ ΰδαΝ εαεκτλΰβηαΝ άΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ άΝ ΰδαΝ πζα κΰλαφέα,Ν πλκ κεέα,Ν εζκπά,Ν υπ ιαέλ βΝ άΝ απκ κξάΝ πλκρσθ πθΝ ΰεζάηα κμέΝ ΣκΝ ευζυηαΝ υπΪλξ δΝ εαδΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ εελ η έΝ βΝ πκδθδεάΝ έπιβΝ ΰδαΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλΪι δμέΝ Ν αέ β βΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝθαΝαπκλλδφγ έΝαθΝ δα Ϊξγβε ΝβΝαθα κζάΝ ε Ϋζ βμΝ βμΝπκδθάμΝπκυΝ πδίζάγβε ΝΰδαΝηδαΝ απσΝ δμΝπαλαπΪθπΝπλΪι δμ,ΝάΝ ΪθΝβΝπκδθδεάΝ έπιβΝΰδαΝηδαΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝπλΪι δμΝΫπαυ Νκλδ δεΪΝζσΰπΝ παλαΰλαφάμέΝ θΝκΝαδ υθΝ έθαδΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ κΝευζυηαΝπλΫπ δΝθαΝηβθΝ υθ λΫξ δΝ κΝπλσ ππκΝ πθΝ δκδεβ υθΝάΝ πθΝη ζυθΝ πθΝκλΰΪθπθΝ δκέεβ άμΝ κυμέΝ ηέΝ ΓδαΝ εΪγ Ν η αίέία βΝ βμΝ εα κξάμΝ άΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ εδθβ κτΝ ηθβη έκυ,Ν κδΝ αλξαδκπυζ μΝ εαδΝ κδΝ ΫηπκλκδΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ ε έ κυθΝ αΝ θσηδηαΝ παλα α δεΪΝ κδξ έα,Ν αΝ κπκέαΝ 9 ΟδΝ παλαπΪθπΝ π λδπ υ δμΝ Ν εαδΝ Ν αθ δεα α ΪγβεαθΝ η Ν βθΝ υπκπ λέπ π βΝ ιΝ (π λΝ έζ)Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1κυΝ κυΝ θσηκυΝΝΝ ζ1ηβήβί1γ,ΝΦ Κ-1ίιΝ ήλ-5-2013 e-book 4.ΟδΝαλξαδκπυζ μΝεαδΝκδΝΫηπκλκδΝθ σ λπθΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝκφ έζκυθΝθαΝ βλκτθΝίδίζέκ,Νγ πλβηΫθκΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έα,Ν κΝ κπκέκΝ εα αξπλέακυθΝ αΝ εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ έ κ σΝ κυμΝ κΝ εα Ϊ βηαέΝ Ν εα αξυλδ βΝ π λδζαηίΪθ δΝ βθΝ π λδΰλαφά,Ν βΝ φπ κΰλαφέαΝ εαδΝ βθΝ πλκΫζ υ βΝ κυΝ ηθβη έκυ,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝεα σξκυΝάΝευλέκυΝ κυΝηθβη έκυΝεαδΝ κυΝπλκ υπκυΝπλκμΝ κΝ κπκέκΝ η αίδίΪα αδ,Ν αΝ κδξ έαΝ βμΝ Ϊ δαμΝ εα κξάμΝ αλξαέκυ,Ν βθΝ δηάΝ εαδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ βμΝ η αίέία βμέΝΣαΝ κδξ έαΝαυ ΪΝΰθπ κπκδκτθ αδΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝ βθΝΤπβλ έαέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 3.ΩμΝπλκμΝ αΝ πέΝηΫλκυμΝαθ δε έη θαΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ κυμΝξυλκυμΝ κυΝεα α άηα κμΝ πθΝπαλαπΪθπΝ πλκ υππθΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝβ1,Νβγ,ΝβιΝεαδΝβκ,ΝεαγυμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝβλέΝ 24 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr αθαΰλΪφ αδΝσ δΝ αΝπαλαπΪθπΝεδθβ ΪΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ ιαξγκτθΝαπσΝ βΝξυλαΝξπλέμΝΪ δαΝάΝσ δΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ ιαΰπΰάΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝΪλγλκυΝγζέΝ θέΝ ΟδΝ αλξαδκπυζ μΝ εαδΝ κδΝ ΫηπκλκδΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ απαΰκλ τ αδΝ θαΝ απκε κτθΝ άΝ θαΝ δαεδθκτθΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝΰδαΝ αΝκπκέαΝυπΪλξκυθΝ θ έι δμΝσ δΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝεζκπά,ΝπαλΪθκηβΝ αθα εαφάΝ άΝ ΪζζβΝ παλΪθκηβΝ θΫλΰ δαΝ άΝ σ δΝ ΫξκυθΝ απκε βγ έΝ άΝ ιαξγ έΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ κυΝελΪ κυμΝπλκΫζ υ άμΝ κυμΝεαδΝκφ έζκυθΝθαΝ θβη λυθκυθΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝ βθΝΤπβλ έαΝΰδαΝεΪγ Ν Ϋ κδαΝπλκ φκλΪέΝ ιέΝ ΟδΝ αλξαδκπυζ μΝ εαδΝ κδΝ ΫηπκλκδΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ απαΰκλ τ αδΝ θαΝ α εκτθΝ εα Ϊ βηαΝ ηπκλέαΝ εηαΰ έπθ,Ναπ δεκθέ πθΝάΝαθ δΰλΪφπθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθέΝ κΝ έ δκΝ 8.ΓδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝ βηκπλα δυθΝ άΝ ΪζζπθΝ αθΪζκΰπθΝ λα βλδκ ά πθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ αλξαέαΝ άΝ θ σ λαΝ ηθβη έα,Ν έ Ν απσΝ πλσ ππαΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν έ Ν απσΝ Ϊζζα,Ν απαδ έ αδΝ Ϊ δαΝ βμΝ Τπβλ έαμΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝΰδαΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝεΪγ ΝφκλΪΝεα ΪζκΰκΝαθ δε δηΫθπθέΝ λέΝΟδΝαλξαδκπυζ μΝεαδΝκδΝΫηπκλκδΝθ σ λπθΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝ ζκτθΝυπσΝ κθΝΫζ ΰξκΝ βμΝΤπβλ έαμΝ εαδΝκφ έζκυθΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝ πδγ υλβ βΝ πθΝεα α βηΪ πθΝεαδΝαπκγβευθΝ κυμέΝ 10. θΝ θΝ υθ λΫξκυθΝπζΫκθΝ κΝπλσ ππκΝ κυΝαλξαδκπυζβΝάΝ κυΝ ηπσλκυΝηέαΝαπσΝ δμ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝάΝαυ σμΝπαλαίδΪ δΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝάΝπλκί έΝη Ν σζκΝάΝαπσΝίαλδΪΝ αηΫζ δαΝ Νπυζβ βΝπζα υθΝΫλΰπθ,ΝβΝΪ δαΝηπκλ έΝθαΝαθαεαζ έ αδΝπλκ πλδθΪΝάΝκλδ δεΪέΝ ΝΪ δαΝ αθαεαζ έ αδΝαυ κ δεαέπμΝ ΪθΝκΝαλξαδκπυζβμΝάΝΫηπκλκμΝεα α δεα έΝαη Ϊεζβ αΝΰδαΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝ α δεάηα αΝ βμΝ π λέπ π βμΝ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ τκΝ ζ υ αέπθΝ αφέπθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝγ1Ν φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμέΝ 11.ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εα αζζβζσ β αΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ αλξαδκππζ έπθΝ άΝ πθΝ εα α βηΪ πθΝ ηπκλέαμΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθ,Ν κθΝ λσπκ,Ν βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κυμΝ φκλ έμΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ βηκπλα δυθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέΝ 1βέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ πθΝ ηκυ έπθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζηΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκ,Ν ΝΝέΠέ έ έΝάΝ ΝΝέΠέΙέ έΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫα,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝ υηη ΫξκυθΝΪη αΝάΝΫηη αΝ κΝ ηπσλδκΝηθβη έπθΝάΝΪζζπθΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθέΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝξκλβΰκτθΝπδ κπκδβ δεΪΝΰθβ δσ β αμΝάΝθαΝπλκίαέθκυθΝ Ν ε έηβ βΝ βμΝξλβηα δεάμΝαιέαμΝ Ϋ κδπθΝ αΰαγυθ,Ν παλΪΝ ησθκΝ ΪθΝ κυμΝ αθα γ έΝ απσΝ βθΝ πλκρ Ϊη θάΝ κυμΝ αλξάΝ άΝ κυμΝ αβ βγ έΝ απσΝ ΪζζβΝ βησ δαΝαλξάέΝ ΣΜ Μ ΝΣ Σ ΡΣΟΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 Ι΢ ΓΩΓ ΝΚ ΙΝ Ξ ΓΩΓ ΝΠΟΛΙΣΙ΢ΣΙΚΩΝΝ Γ ΘΩΝΝ 25 ΆλγλκΝγγΝ δ αΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ 1.Πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ δ Ϊΰκθ αδΝ ζ τγ λαΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ υπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ δ γθκτμΝ΢τηία βμΝ πθΝΠαλδ έπθ,ΝπκυΝαφκλΪΝ αΝζβπ ΫαΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝαπαΰσλ υ βΝ εαδΝ παλ ηπσ δ βΝ βμΝ παλΪθκηβμΝ δ αΰπΰάμ,Ν ιαΰπΰάμΝ εαδΝ η αίέία βμΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ πθΝ πκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝεαδΝΫξ δΝευλπγ έΝη Ν κΝΝέΝ11ίγή1λκίΝ(Φ ΚΝβλιΝ ΄)ΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝεαθσθπθΝ κυΝ δ γθκτμΝ δεαέκυέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 2.ΟΝ εΪ κξκμΝ δ αξγΫθ πθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ ηθβη έαΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1α,Ν 1ίΝ εαδΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κφ έζ δ,Ν ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ β,Ν θαΝ βζυθ δΝ βθΝ Τπβλ έαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝεαδΝ κθΝ λσπκΝη Ν κθΝκπκέκΝπ λδάζγαθΝ βθΝεα κξάΝ κυέΝ γέΝΣκΝ δεαέπηαΝευλδσ β αμΝ ΝαλξαέαΝπκυΝξλκθκζκΰκτθ αδΝΫπμΝεαδ κΝ1ζηγΝεαδΝ δ Ϊΰκθ αδΝθκηέηπμΝ δα βλ έ αδ,Ν φσ κθΝ αυ ΪΝ θΝ έξαθΝ ιαξγ έΝ απσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ εα ΪΝ βθΝ π θ βεκθ α έαΝ πλδθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ εαδΝ φσ κθΝ θΝ έξαθΝ παλΪθκηαΝ αφαδλ γ έΝ απσΝ ηθβη έκ,Ν αλξαδκζκΰδεσΝ ξυλκ,Ν εεζβ έα,Ν ηκυ έκ,Ν βησ δαΝ υζζκΰά,Ν υζζκΰάΝ γλβ ε υ δευθΝ ηθβη έπθ,Ν ξυλκΝ απκγάε υ βμΝ υλβηΪ πθΝ αθα εαφυθΝ άΝ ΪζζκΝ παλ ηφ λάΝ ξυλκΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δα,Ν άΝ θΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ παλΪθκηβΝ αθα εαφάΝ θ σμΝ αυ άμ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ ξλσθκΝ ιαΰπΰάμΝ κυμέΝ ΟΝ θ δαφ λση θκμΝ κφ έζ δΝ θαΝ πλκ εκηέ δΝ απκ δε δεΪΝ κδξ έαΝ ε ά βμΝ άΝ δ αΰπΰάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ απκ έι δΝ βθΝπλκΫζ υ άΝ κυμΝαθΝβΝΤπβλ έαΝγ πλ έΝσ δΝ αΝαλξαέαΝ έξαθΝ ιαξγ έΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝ εα ΪΝ βθΝ ζ υ αέαΝ π θ βεκθ α έαΝ πλδθΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ άΝ σ δΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δμΝ πλκαθαφ λση θ μ παλΪθκη μΝ πλΪι δμέΝ ΪθΝ απκ δξγ έΝ σ δΝ αΝ δ αΰση θαΝ αλξαέαΝ ηπέπ κυθΝ δμΝ παλαπΪθπΝ εα βΰκλέ μ,Ν ικηκδυθκθ αδΝ πζάλπμΝ η Ν αΝ αλξαέαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ β1έΝ ΪθΝ θΝ εα α έΝ υθα άΝ βΝ απσ διβΝ βμΝ πλκΫζ υ άμΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ παλαπΪθπ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ κθΝ θ δαφ λση θκΝΪ δαΝεα κξάμ,Ν ε σμΝ ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ κΝπλσ ππσΝ κυΝ αΝεπζτηα αΝ βμΝπ λέπ π βμΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβγέΝ ζέΝ ΣκΝ δεαέπηαΝ ευλδσ β αμΝ Ν πλκΰ θΫ λαΝ κυΝ 1ζηγΝ αλξαέαΝ αΝ κπκέαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ ΰδαΝ κλδ ηΫθκΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ δα βλ έ αδΝ ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ βΝ άλβ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυέΝ ηέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ κΝ λσπκμΝαπσ διβμΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝεαδΝ βμΝευλδσ β αμΝ πθΝ δ αΰση θπθΝαλξαέπθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝ εαδΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ ΆλγλκΝγζΝ ιαΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ 1. Ν ιαΰπΰάΝηθβη έπθΝαπσΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝαπαΰκλ τ αδ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ πση θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ 2. Ν ιαΰπΰάΝηθβη έπθΝ πδ λΫπ αδΝτ λαΝαπσΝΪ δα,Ν φσ κθΝαυ ΪΝ θΝΫξκυθΝδ δαέ λβΝ βηα έαΝΰδαΝ βθΝπκζδ δ δεάΝεζβλκθκηδΪΝ βμΝΧυλαμΝεαδΝ θΝπζά αδΝβΝ θσ β αΝ βηαθ δευθΝ υζζκΰυθέΝ ηέΝ πδ λΫπ αδΝβ ιαΰπΰάΝηθβη έπθΝπκυΝπδ κπκδ έ αδΝ σ δΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝπλκ πλδθΪΝ ίλέ εκθ αδΝθκηέηπμΝ βθΝεα κξάΝάΝ βθΝευλδσ β αΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυέΝ βΝΧυλαΝεαδΝ θέΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ ιαΰπΰάΝ ηθβη έπθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1α,Ν 1ίΝ εαδΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ αΝ κπκέαΝ πδ κπκδ έ αδΝσ δΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝθκηέηπμΝ βθΝ ζζβθδεάΝ πδελΪ δαΝπλδθΝαπσΝ δΪ βηαΝηδελσ λκΝ πθΝ π θάθ αΝ (ηί)Ν υθΝ εΪ κ ,Ν φσ κθΝ θΝ έξαθΝ ιαξγ έΝ πλκβΰκυηΫθπμΝ απσΝ αυ άθέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμέΝ e-book ζέΝ Ν ιαΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝΰδαΝ αΝκπκέαΝΫξ δΝεδθβγ έΝβ δα δεα έαΝξαλαε βλδ ηκτ,Ν τηφπθαΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβί,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝπλδθΝαπσΝ βθΝ πΪλκ κΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ κλδ δεάμΝ απσφα βμΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ ξαλαε βλδ ησΝ κυμέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 γέΝ δ δεΪΝΰδαΝηθβη έαΝπκυΝαθΪΰκθ αδΝ βθΝπ λέκ κΝ πθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέπθΝ εα σΝ υθ,Νηπκλ έΝθαΝ ξκλβΰ έ αδΝ Ϊ δαΝ ιαΰπΰάμΝ φσ κθΝ θΝ ελέθ αδΝ απαλαέ β βΝ ΰδαΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ ΧυλαμΝβΝπαλαηκθάΝ κυμΝ Ναυ άθέΝ 26 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 7. Ν Ϊ δαΝ ιαΰπΰάμΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ Ν απσφα βΝ ε έ αδΝ θ σμΝ πλκγ ηέαμΝ ΪλπθΝ (ζ)Ν ηβθυθΝ άΝ Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ θ σμΝΫιδΝ(θ)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμέΝ 8.΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝξκλβΰ έ αδ Ϊ δαΝ ιαΰπΰάμΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ κΝ κυΝΪλγλκυΝβκέΝ έΝβΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ 9. έθαδΝ υθα σθΝθαΝ ξκλβΰ έ αδΝ κυμΝ αλξαδκπυζ μΝ εαδΝ ηπσλκυμΝ θ σ λπθΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ Ϊ δαΝ ΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝ υΰε ελδηΫθπθΝηθβη έπθΝδ ξτκμΝ τκΝ(β)Ν υθέΝ 1ίέΝ Ν ιαΰπΰάΝ ηθβη έπθ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ εαδΝ ίλέ εκθ αδΝ πδ λαπ έΝ φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ κυΝΪλγλκυΝβηέΝ βθΝ εα κξάΝ κυΝ ηπκλ έΝ θαΝ 11.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Νηπκλ έΝθαΝ πδ λαπ έΝ βΝπλκ πλδθάΝ ιαΰπΰάΝηθβη έπθ,Νη Ν εκπσ βθΝΫεγ άΝ κυμΝ Νηκυ δαεκτμΝάΝπαλ ηφ λ έμΝξυλκυμ,Ν φσ κθΝ παλΫξκθ αδΝ παλε έμΝ ΰΰυά δμΝ ΰδαΝ βθΝ α φαζάΝ η αφκλΪ,Ν Ϋεγ βΝ εαδΝ πδ λκφάΝ κυμΝ εαδΝ αφκτΝ αγηδ έΝβΝ βηα έαΝ βμΝΫεγ βμΝΰδαΝ βθΝπλκίκζάΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝ βμΝΧυλαμΝάΝ θ ξση θβΝ αηκδίαδσ β αΝ άΝ η Ν εκπσΝ βΝ υθ άλβ άΝ κυμΝ άΝ ΰδαΝ λ υθβ δεκτμΝ άΝ παδ αΰπΰδεκτμΝ εκπκτμ,Ν φσ κθΝπαλΫξκθ αδΝαθ έ κδξ μΝ ΰΰυά δμΝεαδΝκδΝ ξ δεΫμΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝεαδΝΫλ υθαμΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΢ βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ πλκ δκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδ βμΝ πλκ πλδθάμΝ ιαΰπΰάμΝεαδΝδ έπμΝβΝ δΪλε δΪΝ βμέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ Ν π λέπ π βΝπλκ πλδθάμΝ ιαΰπΰάμέΝ 12.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ βΝ δα δεα έαΝΰδαΝ βθΝ ιαΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝεα ΪΝ δμΝπλκβΰκτη θ μΝπαλαΰλΪφκυμέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΣ Σ ΡΣΟΝ ΡΧ ΙΟΛΟΓΙΚ Ν Ρ ΤΝ Ν Κ ΙΝ ΡΓ ΢Ι ΢Ν ΠΡΟ΢Σ ΢Ι ΢Ν ΜΝ Μ ΙΩΝΝ ΣΜ Μ Ν ΠΡΩΣΟΝ ΡΧ ΙΟΛΟΓΙΚ Ν Ρ ΤΝ ΝΠ ΙΟΤΝ ΆλγλκΝγηΝ ΈθθκδαΝαλξαδκζκΰδεάμΝΫλ υθαμΝπ έκυΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ΩμΝ αλξαδκζκΰδεάΝ Ϋλ υθαΝ π έκυΝ θκ έ αδΝ βΝ Ϋλ υθαΝ κυΝ Ϊφκυμ,Ν κυΝ υπ Ϊφκυμ,Ν κυΝ ίυγκτΝ βμΝ γΪζα αμΝ άΝ κυΝ πυγηΫθαΝ ζδηθυθΝ άΝ πκ αηυθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ εκπσΝ κθΝ θ κπδ ησΝ άΝ βθΝ απκεΪζυοβΝ αλξαέπθΝηθβη έπθ,Ν έ Ναυ άΝ υθέ α αδΝ Ναθα εαφά,Νξ λ αέαΝάΝ θΪζδα,Ν έ Ν Ν πδφαθ δαεάΝΫλ υθαΝ έ Ν Ν πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝπκυΝ δ θ λΰ έ αδΝη Νΰ πφυ δεΫμΝάΝΪζζ μΝη γσ κυμέΝ 27 ΆλγλκΝγθΝ ΢υ βηα δεΫμΝαθα εαφΫμΝ 1.ΟδΝ υ βηα δεΫμΝαθα εαφΫμΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝΤπβλ έα,ΝαπσΝ πδ βηκθδεκτμ,Ν λ υθβ δεκτμΝάΝ επαδ υ δεκτμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ βμΝ βη απάμΝ η Ν ι δ έε υ βΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝ αλξαδκζκΰδεάμΝ άΝ παζαδκθ κζκΰδεάμΝΫλ υθαμ,ΝάΝαπσΝιΫθ μΝαλξαδκζκΰδεΫμΝαπκ κζΫμΝάΝ ξκζΫμΝπκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθ μΝ βθΝ ζζΪ αέΝ ΓδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθα εαφάμΝ απαδ έ αδΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν πκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 2.ΟδΝ ιΫθ μΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ απκ κζΫμΝ άΝ ξκζΫμΝ πκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθ μΝ βθΝ ζζΪ αΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δαξ δλέακθ αδΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ ΫπμΝ λ δμΝ αθα εαφΫμΝ άΝ Ϊζζ μΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ Ϋλ υθ μΝ εαδΝ θαΝ δ θ λΰκτθΝ Ϊζζ μΝ λ δμΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΤπβλ έαέΝ 3.ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν έθαδμΝ α)βΝεα Ϊγ βΝαθαζυ δεάμΝΫεγ βμ,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝπδγαθκζκΰ έ αδΝίΪ δηαΝβΝτπαλιβΝηθβη έπθΝεαδΝη Ν βθΝκπκέαΝκλδκγ έ αδΝ β πλκμΝαθα εαφάΝπ λδκξάΝεαδΝ εηβλδυθ αδΝ βΝπλκ κευη θβΝ υηίκζάΝ βμΝ υΰε ελδηΫθβμΝΫλ υθαμΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝΰθυ β,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθΪΰεβΝπλκ φυΰάμΝ βθΝαθα εαφδεάΝ ηΫγκ κ,Ν ί)Ν κΝετλκμΝεαδΝβΝαιδκπδ έαΝ κυΝφκλΫαΝπκυΝαθαζαηίΪθ δΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝαθα εαφάμ,Ν ΰ) βΝαθα εαφδεάΝ ηπ δλέαΝεαδΝ κΝ πδ βηκθδεσΝετλκμΝ κυΝ δ υγτθκθ κμ,Ν )ΝβΝ δ πδ βηκθδεάΝ τθγ βΝ βμΝκηΪ αμΝ υθ λΰα υθ,Ν )Ν βΝ ηπ δλέαΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κηΪ αμΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ υλβηΪ πθΝαθα εαφυθ,Ν βΝ λΫπ β,Ν υθ άλβ β,Ν πλκ α έαΝ εαδΝ )ΝβΝ πΪλε δαΝ βμΝ ξθδεάμΝυπκ κηάμΝεαδΝ “ έΝ Ν π υ Ν αΝ υΝ π Ν υ π ,Ν α Ν αΝ Ν α Ν Νπ υΝ π Ν α α Ν α α αφ ,Ν υ Ν Να α αφ ”10 Ν αΝ 4.ΣβΝ δ τγυθ βΝαθα εαφάμΝαθαζαηίΪθ δΝαλξαδκζσΰκμΝη Νπ θ α άΝ κυζΪξδ κθΝαθα εαφδεάΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ (β)Ν υθγ δεΫμΝ πδ βηκθδεΫμΝ βηκ δ τ δμΝ αθαφ λση θ μΝ Ν αθα εαφΫμΝ άΝ αθα εαφδεΪΝ υλάηα αέΝ ΩμΝ αθα εαφδεάΝ ηπ δλέαΝ θκ έ αδΝ αυ άΝ πκυΝ απκε Ϊ αδΝ η ΪΝ βΝ ζάοβΝ κυΝ π υξέκυέΝ 5.ΣβΝ δ τγυθ βΝ αθα εαφάμΝ πκυΝ αφκλΪΝ εαδΝ παζαδκθ κζκΰδεΫμΝ απκγΫ δμ,Ν αθαζαηίΪθκυθΝ απσΝ εκδθκτΝαλξαδκζσΰκμΝπκυΝΫξ δΝ αΝπλκ σθ αΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝεαδΝ έθαδΝ δ δε υηΫθκμΝ δμΝ απυ α μΝπ λδσ κυμΝεαδΝ πδ άηκθαμΝ δ δε υηΫθκμΝ ΝγΫηα αΝπαζαδκθ κζκΰέαμΝη Ν λδ άΝ κυζΪξδ κθΝ αθα εαφδεάΝ ηπ δλέαέΝ θΝίλ γκτθΝπαζαδκθ κζκΰδεΫμΝαπκγΫ δμΝ Νά βΝ δ θ λΰκτη θβΝαλξαδκζκΰδεάΝ αθα εαφά,ΝκΝ δ υγτθπθΝκφ έζ δΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝθαΝ κΝΰθπ κπκδά δΝ βθΝΤπβλ έαέΝΣβΝ δ τγυθ βΝ αθα εαφάμΝ πκυΝ δ θ λΰ έ αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν ιΫθ μΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ ξκζΫμΝαθαζαηίΪθ δΝαλξαδκζσΰκμΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝ 8.ΟΝ δ υγτθπθΝ κφ έζ δΝ θαΝ ε ζ έΝ βθΝ αθα εαφάΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ ξλκθκ δαΰλΪηηα κμ,Ν θαΝ η λδηθΪΝ υ ΝθαΝξλβ δηκπκδκτθ αδ,Νεα ΪΝ κΝ υθα σθ,ΝηβΝεα α λκφδεΫμΝηΫγκ κδ,ΝθαΝη λδηθΪΝΰδαΝ βΝφτζαιβΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν βΝ δα άλβ βΝ πθΝ υλβηΪ πθΝ εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ εα ΪΝ ξυλα,Ν βΝ λΫπ βΝ εαδΝ βΝ 10 ΝπαλαπΪθπΝπ λέπ π βΝ Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζ Ν κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθσηκυΝγθηκήβίίκ,ΝΦ Κ-ιίΝ /224-2008 – Ι ξτμΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝαπσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝπκζδ δ ηκτΝπκυΝκλέα δΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝθΫαμΝ δ υγτθ βμ e-book 7.ΟδΝαθα εαφΫμΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝαπσΝφκλ έμΝ ε σμΝ βμΝΤπβλ έαμΝ ζκτθΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμ,ΝβΝ κπκέαΝ α ε έ αδΝ η Ν επλσ ππσΝ βμΝ αλξαδκζσΰκ,Ν πκυΝ δαγΫ δΝ λδ άΝ κυζΪξδ κθΝ αθα εαφδεάΝ ηπ δλέαέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 θέΝ ΣβΝ δ τγυθ βΝ αθα εαφάμΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαζΪί δΝ πλσ ππκΝ πκυμΝ α)Ν Ϋξ δΝ παλαί έΝ δμΝ πλκγ ηέ μΝ εα Ϊγ βμΝηδαμΝαπσΝ δμΝη ζΫ μΝ κυΝΪλγλκυΝγλΝάΝί)ΝΫξ δΝεα α δεα έΝαη Ϊεζβ αΝΰδαΝεαεκτλΰβηαΝάΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμΝ άΝ ΰδαΝ πζα κΰλαφέα,Ν πλκ κεέα,Νεζκπά,Νυπ ιαέλ βΝάΝαπκ κξάΝπλκρσθ πθΝ ΰεζάηα κμέΝ 28 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr υθ άλβ άΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ εαθσθπθΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ λΰαακηΫθπθΝ εαδΝ λέ πθέΝ Οφ έζ δΝ πέ βμΝθαΝη λδηθΪΝΰδαΝ βΝζάοβΝεα ΪζζβζπθΝηΫ λπθΝΰδα βθΝαθα άζπ βΝ πθΝηθβη έπθ,Ν ΪθΝ αυ άΝ έθαδΝαθαΰεαέα,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μ,Ν ξθδεκτμΝάΝ υθ βλβ ΫμέΝΣΫζκμΝκφ έζ δΝ θαΝη λδηθΪΝΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝξυλκυΝπκυΝΫξ δΝαθα εαφ έΝ εαδΝ φσ κθΝαυ σΝελέθ αδΝαθαΰεαέκ,Ν ΰδαΝ βθΝαθΪ διάΝ κυ,ΝθαΝπ λα υθ δΝ δμΝ λΰα έ μΝ Ν τζκΰκΝξλσθκΝεαδΝθαΝ βζυθ δΝ βθΝπ λΪ π βΝ βμΝ αθα εαφάμέΝ 9.ΟΝ δ υγτθπθΝ βθΝ αθα εαφάΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πλσ ία βΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ ξυλκΝ βμΝαθα εαφάμΝυπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ κΝ 1ίέΝ ΣαΝ εδθβ ΪΝ υλάηα αΝ η αφΫλκθ αδΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ κΝ πζβ δΫ λκΝ υθαφΫμΝ βησ δκΝ ηκυ έκ,Ν εα ΪΝ πλκ έηβ β,Ν άΝ Ν εα ΪζζβζαΝ δαηκλφπηΫθκυμΝ απκγβε υ δεκτμΝ ξυλκυμ,Ν πκυΝ ζκτθΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμΝΤπβλ έαμ,ΝσπκυΝεαδΝ έθαδΝπλκ δ ΪΝυπσΝ κυμΝσλκυμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ 11έΝ Μ Ν βθΝ απσφα βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κλέα αδΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ αθα εαφάμ,Ν πκυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπ λίαέθ δΝ αΝπΫθ Ν(η)ΝΫ βέΝΓδαΝ βθΝπαλΪ α άΝ βμΝαπαδ έ αδΝθΫαΝαπσφα β,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έα,ΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝηΫξλδΝπΫθ Ν(η)ΝΫ βέΝΠλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ έθαδΝβΝεα Ϊγ βΝαθαζυ δεάμΝΫεγ βμΝαπσΝ βθΝκπκέαΝθαΝπλκετπ κυθμΝ α)Ν αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝπλυ βμΝπ λδσ κυΝ βμΝαθα εαφάμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ εκπδησ β αΝ βμΝ υθΫξδ βμΝ βμΝΫλ υθαμ,Ν ί)ΝβΝ άλβ βΝ πθΝυπκξλ υ πθΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝκΝεαδΝλΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝεαδΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝβΝ εαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγλ,Ν ΰ)Ν υξσθΝαζζαΰΫμΝ βΝ τθγ βΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝκηΪ αμΝεαδΝβΝ πδηΫζ δαΝπκυΝ πΫ δι Ν βΝ υθ άλβ βΝεαδΝπλκ α έαΝ πθΝ υλβηΪ πθΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝαθα εαφδεά π λέκ κ,Ν λΫπ β,Ν )ΝβΝ πΪλε δαΝ βμΝ ξθδεάμΝυπκ κηάμ,Ν )ΝκΝαθαζυ δεσμΝαπκζκΰδ ησμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝαθα εαφδεάμΝ π λδσ κυΝ εαδΝ βΝ πΪλε δαΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ ΰδαΝ βΝ υθΫξδ βΝ βμΝ αθα εαφάμ,Ν βΝ υθ άλβ βΝεαδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ υλβηΪ πθέΝ 12. Ναπσφα βΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Νηπκλ έΝθαΝαθαεαζ έ αδΝ ΪθΝκΝ δ υγτθπθΝ θΝ βλ έΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ κΝ εαδΝ λΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ εαδΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ Ναπσφα βΝαθαεαζ έ αδΝαυ κ δεαέπμΝ ΪθΝκΝ δ υγτθπθΝ βθΝαθα εαφάΝ εα α δεα γ έΝαη Ϊεζβ αΝΰδαΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝα δεάηα αΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 1γέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝαθα εαφάΝβΝκπκέαΝ θΝΫξ δΝπ λα πγ έΝ ΰεα αζ έπ αδΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ η ΰαζτ λκΝαπσΝ τκΝ(β)ΝΫ βΝ( ξκζΪακυ αΝαθα εαφά),Ν ε έ αδΝθΫαΝ απσφα βΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ αθα εαφάμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμέΝ ΪθΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ ζσΰκδΝ αθΪεζβ βμΝ βμΝ αλξδεάμΝαπσφα βμ,ΝβΝθΫαΝαπσφα βΝ ε έ αδΝεα ΪΝπλκ έηβ βΝυπΫλΝ κυΝέ δκυΝφκλΫαέΝ 29 1ζέΝ Μ ΪΝ βθΝ π λΪ π βΝ βμΝ αθα εαφάμΝ ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ θΫαμ αθα εαφάμΝ κθΝ έ δκΝξυλκΝ δ ξτκυθΝ αθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ Ναπσφα βΝ ε έ αδΝεα ΪΝπλκ έηβ βΝυπΫλΝ κυΝ έ δκυΝ δ υγτθκθ κμΝ ε σμΝ ΪθΝ θΝ Ϋξ δΝ βλά δΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ κΝ εαδΝ λΝ κυΝ παλσθ κμΝΪλγλκυΝεαδΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ 1ηέΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ δ θ λΰκτθ αδΝαθα εαφΫμΝπ λδκλδ ηΫθβμΝξλκθδεάμΝ δΪλε δαμΝ Ναεέθβ κΝπκυΝ θΝ Ϋξ δΝαπαζζκ λδπγ έ,Ντ λαΝαπσΝΫΰΰλαφβΝ δ κπκέβ βΝ κυΝδ δκε ά βΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝΟΝδ δκε ά βμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ βμΝ αθα εαφάμΝ εαδΝ δεαδκτ αδΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ πλδθάΝ Ϋλβ βΝ βμΝξλά βμΝ κυΝαεδθά κυΝεαδΝΰδαΝεΪγ ΝίζΪίβΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝπλκετο δΝ κΝ αεέθβ σΝ κυΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λέΝ Μ ΪΝ βθΝ π λΪ π βΝ βμΝ αθα εαφάμΝ εαδΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr φσ κθΝ αΝ υλάηα αΝ θΝ ελέθκθ αδΝ δα βλβ ΫαΝ βΝ γΫ βΝ τλ βμ,Ν κΝ φκλΫαμΝ πκυΝ δ θ λΰ έΝ βθΝ αθα εαφάΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ παθαφΫλ δΝ κΝξυλκΝ βθΝαλξδεάΝ κυΝεα Ϊ α βέΝ 1θέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ δ δκε ά βμΝ κυΝ αεδθά κυΝ δεαδκτ αδΝ απκαβηέπ β,Ν ΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ αθα εαφάμΝ Νδ δπ δεσΝαεέθβ κ,Ναυ άΝεα αίΪζζ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1κΝεαδΝ1λΝ απσΝ κθΝ φκλΫαΝ πκυΝ δ θ λΰ έΝ βθΝ αθα εαφάέΝ ΣυξσθΝ απαζζκ λέπ βΝ ΰέθ αδΝ υπΫλΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ βηκ έκυέΝ ΆλγλκΝγιΝ ΢π δεΫμΝαθα εαφΫμΝ11 12 1. Ν αθα εαφάΝ ΰδαΝ βΝ δΪ π βΝ ηθβη έκυΝ πκυΝ απκεαζτπ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ ξθδεκτΝ Ϋλΰκυ,Ν βηκ έκυΝάΝδ δπ δεκτΝάΝ ιαδ έαμΝφυ δεκτΝφαδθκηΫθκυΝάΝ υξαέκυΝΰ ΰκθσ κμΝάΝπαλΪθκηβμΝαθα εαφδεάμΝ θΫλΰ δαμΝ( π δεάΝαθα εαφά)Ν δ θ λΰ έ αδΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαέΝ βέΝ ΓδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ π δεάμΝ αθα εαφάμΝ κλέα αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ αλξαδκζσΰκμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κυζΪξδ κθΝ λδ άΝ αθα εαφδεάΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ θΝ Ϋξ δΝ παλαί έΝ δμΝ πλκγ ηέ μΝ εα Ϊγ βμΝ πθΝ εγΫ πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ 3. ΝΤπβλ έαΝκφ έζ δΝθαΝη λδηθΪΝΰδαΝ βΝ υθ άλβ βΝεαδΝ βΝφτζαιβΝ πθΝ υλβηΪ πθΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μ,Ν ξθδεκτμΝ εαδΝ υθ βλβ Ϋμ,Ν ΰδαΝ βΝ φτζαιβΝ βμΝ π λδκξάμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθα εαφ έ,Ν εαγυμΝεαδΝΰδαΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝα φΪζ δαμΝ λΰαακηΫθπθΝεαδΝ λέ πθέΝΓδαΝ βΝ δα άλβ βΝ πθΝαεδθά πθΝ υλβηΪ πθΝ φαλησακθ αδΝκδ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝλέΝ 4. Ν Τπβλ έαΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πλσ ία βΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ αθα εαφάμΝυπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝγλέΝ κΝ ξυλκΝ βμΝ 5.΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝβΝ π δεάΝαθα εαφάΝυπ λίαέθ δΝ κΝ σξκΝ βμΝΪη βμΝ δΪ π βμΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυέΝ 6. Ν π δεάΝ αθα εαφάΝ ξλβηα κ κ έ αδΝ απσΝ κθΝ ετλδκΝ κυΝ ΫλΰκυΝ φσ κθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βησ δκΝ ξθδεσΝΫλΰκΝυπσΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝθέ1ζ1κή1λκζΝ(Φ ΚΝηηΝ ΄),ΝσππμΝαυ σμΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪ,ΝάΝδ δπ δεσΝ ΫλΰκΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ η ΰαζτ λκυΝ πθΝ π θ αεκ έπθΝ κΰ σθ αΝ π ΪΝ ξδζδΪ πθΝ υλυΝ (ηκιέίίίΝ )έΝΣκΝ πκ σΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαπλκ αλησα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτέΝ Ν ξλβηα κ σ β βΝ εαζτπ δΝ εαδΝ κΝ εσ κμΝ υθ άλβ βμ,Ν η ζΫ βμΝ εαδΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ υλβηΪ πθέΝ έθαδ υθα άΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΫλΰκυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ ηδελσ λκυΝ πθΝ π θ αεκ έπθΝ κΰ σθ αΝ π ΪΝξδζδΪ πθΝ υλυΝ(ηκιέίίίΝ ),Νη ΪΝαπσΝαέ β βΝ κυΝευλέκυΝ κυΝΫλΰκυ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 12 Πέ έήλλή1λλβέΜ ζΫ βΝεαδΝ ε Ϋζ βΝ λξαδκζκΰδευθΝΫλΰπθΝ θΝΰΫθ δ e-book 11 N.3614/2007- Φ ΚΝ χΝ βθιήγέ1βέβίίι (έέ)Ν ΆλγλκΝ βη- πδ Ϊξυθ βΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ πθΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ πλΪι πθΝ (…)Ν «λέΟδΝ απΪθ μΝ αλξαδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ εαδΝ λΰα δυθΝ πκυΝ πλκεαζκτθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝ απσΝ βθΝ υλππαρεάΝΈθπ βΝ βησ δπθΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝυπσΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝθέΝ1ζ1κή1λκζΝ(Φ ΚΝηηΝ ΄),ΝσππμΝαυ σμΝδ ξτ δ,Ν ξλβηα κ κ κτθ αδΝ απσΝ κθΝ ετλδκΝ κυΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ αφκλκτθμΝ α)Ν βθΝ αλξαδκζκΰδεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ λΰα δυθΝ απσΝ βθΝ αλησ δαΝΤπβλ έαΝ λξαδκ ά πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝΣκυλδ ηκτ,Νί)Ν βΝ δ θΫλΰ δαΝ π δευθΝαθα εαφυθ,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κυΝΪλγλκυΝγιΝ κυΝθέΝγίβκήβίίβΝ(Φ ΚΝ1ηγΝ ΄)ΝεαδΝΰ)Ν βΝζάοβΝπλκζβπ δευθΝηΫ λπθΝπλκ α έαμΝ πθΝηθβη έπθΝ Ϋθαθ δΝ εδθ τθπθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ άΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ φΪ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ φσ κθΝ κΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ πθΝ απαθυθΝ αυ υθΝ υπ λίαέθ δΝ κΝ ηΣΝ πέΝ κυΝ υθκζδεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν ΰελέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝΣκυλδ ηκτΝη ΪΝαπσΝαδ δκζκΰβηΫθβΝΰθυηβΝ πθΝαλησ δπθΝΚ θ λδευθΝ΢υηίκυζέπθΝ κυΝέ δκυΝΤπκυλΰ έκυέ» ι ο οί σ 22.4.2014 ΆλγλκΝγκΝ 30 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΆζζβμΝηκλφάμΝαλξαδκζκΰδεΫμΝΫλ υθ μΝ 1.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ δμΝ πδφαθ δαεΫμΝ άΝ ΪζζβμΝ ηκλφάμΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ Ϋλ υθ μ,Ν ζαηίαθκηΫθκυΝ υπσοβΝ κυΝ ηβΝ εα α λκφδεκτΝ ξαλαε άλαΝ κυμέΝ ΩμΝ δ υγτθκθ μ κλέακθ αδΝ πδ άηκθ μΝ η Ν δ έε υ βΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ πκυΝ δα φαζέα δΝ βθΝ δεαθκπκδβ δεάΝ δ θΫλΰ δΪΝ κυμέΝ ΣαΝ δ λτηα αΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δ θ λΰκτθΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ λ δμΝ (γ)Ν πδφαθ δαεΫμΝ άΝ ΪζζβμΝ ηκλφάμΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ Ϋλ υθ μΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝγθέΝ 2. Ν ξλά βΝ αθδξθ υ υθΝ η ΪζζκυΝ άΝ ΪζζπθΝ κλΰΪθπθΝ δα εσπβ βμΝ πλκμΝ δ λ τθβ βΝ κυΝ υπ Ϊφκυμ,Ν κυΝ ίυγκτΝ άΝ κυΝ πυγηΫθα,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϊ δαΝ βμΝ Τπβλ έαμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ λυγηέακθ αδΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ εα κξά,Ν βΝ ξλά βΝ Ϋ κδπθΝ κλΰΪθπθ,Ν εαγυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝξκλάΰβ βμΝ πθΝ ξ δευθΝα δυθέΝ 3.ΟδΝ δα υπυ δμΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝαπσφα βμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγθ,ΝκδΝ δ δεσ λ μΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ φκλΫπθΝ πκυΝ ε ζκτθΝ δμΝ αθα εαφΫμΝ άΝ Ϊζζ μΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝ Ϋλ υθ μ,Ν εαγυμΝεαδΝ πθΝ δ υγυθσθ πθΝ υ βηα δεΫμΝαθα εαφΫμΝάΝΪζζβμΝηκλφάμΝαλξαδκζκΰδεΫμΝΫλ υθ μΝάΝ πθΝ δ θ λΰκτθ πθΝ π δεΫμΝαθα εαφΫμ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ φαληκΰάμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝ ΪλγλκυΝγι,ΝκΝεαθκθδ ησμΝαθα εαφυθΝεαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγλπθΝ 35-γκΝλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέΝ ΆλγλκΝγλΝ βηκ δ τ δμΝαπκ ζ ηΪ πθΝαθα εαφυθΝεαδΝΪζζπθΝαλξαδκζκΰδευθΝ λ υθυθΝ 1.ΟδΝ δ υγτθκθ μΝ υ βηα δεΫμΝ αθα εαφΫμΝ άΝ ΪζζβμΝ ηκλφάμΝ αλξαδκζκΰδεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ κδΝ δ θ λΰκτθ μΝ π δεΫμΝαθα εαφΫμΝΫξκυθΝυπκξλΫπ βΝθαΝ βηκ δ τκυθΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ λ υθυθΝ θ σμΝ πθΝ ξλκθδευθΝ κλέπθΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ παλαεΪ πέΝ θ σμΝ πθΝ κλέπθΝ αυ υθΝ ΫξκυθΝ απκεζ δ δεσΝ δεαέπηαΝ βηκ έ υ βμέΝ βέΝ ΟδΝ παλαπΪθπΝ κφ έζκυθΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ βθΝ Τπβλ έαΝ ά δ μΝ πδ βηκθδεΫμΝ εγΫ δμ,Ν κΝ αλΰσ λκΝπμΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ πση θκυΝΫ κυμ,ΝΰδαΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυμΝ Ν πδ βηκθδεσΝΫθ υπκΝάΝ βθΝ βζ ε λκθδεάΝεα αξυλβ άΝ κυμέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 γέΝ ΟΝ δ υγτθπθΝ υ βηα δεάΝ αθα εαφάΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αγΫ δΝ αλξδεάΝ παλκυ έα βΝ πλκμΝ βηκ έ υ βΝ Ν δΪ βηαΝ ΫπμΝ τκΝ (β)Ν υθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ αθα εαφάμ,Ν βθΝ κπκέαΝ υηπ λδζαηίΪθ αδΝ εα ΪζκΰκμΝ πθΝ εδθβ υθΝ υλβηΪ πθΝ εαδΝ ξΫ δαΝ πθΝ αεδθά πθΝ εαδΝ ζδεάΝ βηκ έ υ βΝ Ν δΪ βηαΝΫπμΝπΫθ Ν(η)Ν υθΝη ΪΝ βθΝπ λΪ π βΝ βμΝαθα εαφάμέΝ΢ Ναθα εαφΫμΝπκυΝ ΫξκυθΝη ΰΪζβΝ δΪλε δαΝυπκξλ κτ αδΝ πδπζΫκθΝθαΝεα αγΫ δΝπλκμΝ βηκ έ υ βΝπαλκυ έα βΝ βμΝπκλ έαμΝ κυΝαθα εαφδεκτΝΫλΰκυΝεΪγ Ν τκΝ(β)ΝξλσθδαΝη Ναφ βλέαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ βμΝπλκγ ηέαμΝεα Ϊγ βμΝ βμ αλξδεάμΝ παλκυ έα βμ,Ν βΝ Ν ζδεάΝ βηκ έ υ βΝ η Ν δμΝ πυθυη μΝ υηίκζΫμΝ πθΝ η ζυθΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝκηΪ αμΝ θ σμΝπ θ α έαμΝαπσΝ βθΝπ λΪ π άΝ κυμέΝ 31 4.ΟΝ δ θ λΰυθΝ π δεάΝ αθα εαφάΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αγΫ δΝ ζδεάΝ Ϋεγ β,Ν εα ΪζκΰκΝ υλβηΪ πθ,Ν φπ κΰλαφέ μΝεαδΝ ξΫ δαΝ θ σμΝ θθΫαΝ(λ)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝπ λΪ π άΝ βμέΝ ΪθΝ θΝ πδγυη έΝθαΝαθαζΪί δΝ βθΝ ζδεάΝ βηκ έ υ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝαθα εαφάμ,Ν κΝ βζυθ δΝ ΰΰλΪφπμ,Νκπσ ΝβΝΤπβλ έαΝ η λδηθΪΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ βμΝ βηκ έ υ βμέΝ ΢ βθΝ αθ έγ βΝ π λέπ π β,Ν αυ σμΝ πκυΝ δ θάλΰβ Ν βθΝ αθα εαφάΝ Ϋξ δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ εα αγΫ δΝ θ σμΝ ΫιδΝ (θ)Ν υθΝ απσΝ βθΝ π λΪ π άΝ βμΝ βθΝ ζδεάΝ βηκ έ υ βΝη Ν δμΝ πυθυη μΝ υηίκζΫμΝ πθΝη ζυθΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝκηΪ αμέΝ 5.ΟΝ δ υγτθπθΝ πδφαθ δαεάΝάΝΪζζβμΝηκλφάμΝαλξαδκζκΰδεάΝΫλ υθαΝυπκξλ κτ αδΝθαΝεα αγΫ δΝ ζδεάΝ βηκ έ υ βΝ θ σμΝ τκΝ(β)Ν υθΝαπσΝ βθΝπ λΪ π άΝ βμέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 6. υλάηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝαθα εαφάμΝάΝΪζζβμΝΫλ υθαμΝπ έκυ,ΝάΝ ηάηα αΝαυ υθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ απκ ζκτθΝ αθ δε έη θκΝ δ δαέ λπθΝ βηκ δ τ πθΝ η ΪΝ απσΝ Ϊ δαΝ κυΝ Ϋξκθ κμΝ απκεζ δ δεσΝ δεαέπηα,Ν θ σμΝ πΫθ Ν (η)Ν υθΝ απσΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ βμΝ Ϊ δαμΝ ΪθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ βηκ έ υ βΝ ηάηα κμΝαθα εαφάμΝεαδΝ θ σμΝ τκΝ(β)Ν υθΝ ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ βηκ έ υ βΝη ηκθπηΫθκυΝ υλάηα κμέΝ 7.ΟδΝ πλκγ ηέ μΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθΝ έθαδΝ αλξαδκζκΰδεΫμΝΫλ υθ μέΝ δπζΪ δ μΝ πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ θΪζδ μΝ 8.Μ ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ Ϊπλαε πθΝ πθΝ πλκγ ηδυθΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊγ βΝ βμΝ ζδεάμΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ γ,Ν ζ,Ν ηΝ εαδΝ ιΝ πατ δΝ θαΝ υφέ α αδΝ απκεζ δ δεσΝ δεαέπηαΝ βηκ έ υ βμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ αθα εαφάμέΝ ΟΝ δ θ λΰυθΝ π δεάΝ αθα εαφάΝ κφ έζ δΝ θαΝ εα αγΫ δΝ βθΝ Τπβλ έαΝ κΝ τθκζκΝ κυΝυζδεκτΝ εηβλέπ βμΝπκυΝ δαγΫ δ,ΝκΝ Ν δ υγτθπθΝ υ βηα δεάΝαθα εαφάΝ εαδΝΪζζβΝαλξαδκζκΰδεάΝΫλ υθαΝαθ έΰλαφκΝ κυΝ υθσζκυέΝ ΝΤπβλ έαΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ θ δαφ λση θπθΝ η ζ β υθΝ αΝ υλάηα αΝ εαδΝ κΝ υζδεσΝ εηβλέπ βμΝ πκυΝ δαγΫ δΝ φσ κθΝ θΝ υπΪλξ δΝ εέθ υθκμΝ θαΝ υπκ κτθΝ φγκλΪέΝ ΣβθΝ έ δαΝ υπκξλΫπ βΝ ΫξκυθΝ εαδΝ κδΝ φκλ έμΝ πκυΝ δ ιΪΰκυθΝαθα εαφάΝάΝΪζζβΝαλξαδκζκΰδεάΝΫλ υθα,ΝπμΝπλκμΝ κΝυζδεσΝπκυΝ δαγΫ κυθΝΰδαΝ κΝκπκέκΝ θΝ υφέ α αδΝπζΫκθΝαπκεζ δ δεσΝ δεαέπηαΝ βηκ έ υ βμέΝ 9.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝλυγηέακθ αδΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝεα Ϊγ βΝεαδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ η ζ υθΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ λυγηέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ βζ ε λκθδεάΝ εα αξυλβ βΝ πθΝ ά δπθΝ πδ βηκθδευθΝ εγΫ πθΝάΝΪζζπθΝ κδξ έπθέΝ ΣΜ Μ Ν ΤΣ ΡΟΝ ΡΓ ΢Ι ΢ΝΠΡΟ΢Σ ΢Ι ΢ΝΜΝ Μ ΙΩΝΝ ΆλγλκΝζίΝ λΰα έ μΝ Ναεέθβ αΝηθβη έαΝ 3. ΪθΝκδΝαθαφ λση θ μΝ κΝπαλσθΝεαδΝ αΝΪλγλαΝζ1ΝεαδΝζβΝ λΰα έ μΝ ε ζκτθ αδΝαπσΝ βθΝΤπβλ έα,Ν θΝαπαδ έ αδΝβΝΫε κ βΝκδεκ κηδεάμΝΪ δαμέΝ ζέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ έγ θ αδΝκδΝ δ δεσ λκδΝεαθσθ μΝπκυΝ δΫπκυθΝ βθΝ επσθβ βΝ πθΝη ζ υθΝεαδΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ λΰα δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ ηπέπ κυθΝ κΝπ έκΝ φαληκΰάμΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΪλγλκυέΝ υ σΝ αφκλΪΝ δ έπμΝ βθΝ εα αΰλαφά,Ν απκ τππ β,Ν εηβλέπ β,Ν κπκΰλΪφβ βΝ πθΝ ηθβη έπθ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝ πθΝ ξ δευθΝαλξδ ε κθδευθ,Ν κηκ α δευθΝεαδΝ δαΰθπ δευθΝη ζ υθ,Ν δμΝη ζΫ μΝ υθ άλβ βμ,Ν πλκ α έαμ,Ν αθα άζπ βμ,Ν αθΪ διβμ,Ν δαξ έλδ βμΝ εαδΝ κζκεζβλπηΫθβμΝ ξλά βμΝ πθΝ ηθβη έπθ,Ν βθΝ φαληκΰάΝ υ βηΪ πθΝπκδκ δεκτΝ ζΫΰξκυΝ αΝΫλΰαΝ υθ άλβ βμΝεαδΝαθα άζπ βμ εαδΝ εΪγ ΝΪζζκΝ υθαφΫμΝαά βηαέΝ e-book βέΝ π έΰκυ μΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝ εαδΝ λΫπ βμΝ δ θ λΰκτθ αδΝ η Ν ηΫλδηθαΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 1.ΟδΝ λΰα έ μΝ Ν αεέθβ αΝ ηθβη έαΝ εαδΝ δ έπμΝ βΝ υθ άλβ β,Ν βΝ λΫπ β,Ν βΝ απκεα Ϊ α β,Ν βΝ αθα άζπ β,ΝβΝεα Ϊξπ β,ΝβΝ κπκγΫ β βΝπλκ α υ δευθΝ ΰυθ,ΝβΝ δαησλφπ βΝ κυΝπ λδίΪζζκθ κμΝ ξυλκυΝεαδΝκδΝ λΰα έ μΝπκυΝαπκίζΫπκυθΝ Ναπσ κ βΝ Νξλά βΝάΝ Νφδζκι θέαΝξλά πθΝαπκ εκπκτθΝ βΝ δα άλβ βΝ βμΝυζδεάμΝ υπσ α βμΝ εαδΝ βμΝ αυγ θ δεσ β ΪμΝ κυμ,Ν βθΝ αθΪ διβΝ εαδΝ θΝΰΫθ δΝ βθΝ πλκ α έαΝ κυμέΝ δ θ λΰκτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν η ζΫ β,Ν βΝ κπκέαΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν άΝ αθΝ αυ ΫμΝ έθαδΝ η έακθκμΝ βηα έαμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ απαδ έ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκβΰβγ έΝβΝ εηβλέπ βΝ κυΝηθβη δαεκτΝξαλαε άλαΝ κυΝαεδθά κυέΝ 32 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΆλγλκΝζ1Ν Πλκ α έαΝ κδησλλκππθΝηθβη έπθΝ 1έΝ θΝκΝφΫλπθΝκλΰαθδ ησμΝ θσμΝηθβη έκυΝη αΰ θΫ λκυΝ κυΝ1ζηγΝΫξ δΝυπκ έΝ πδεέθ υθ μΝίζΪί μΝ εαδΝ έθαδΝΫ κδηκμΝθαΝεα αλλ τ δ,Ν υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝπ θ αη ζάμΝ πδ λκπάΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ ΫθαθΝ αλξδ Ϋε κθα,Ν ΫθαθΝ υθ βλβ άΝ εαδΝ ΫθαθΝ πκζδ δεσΝ ηβξαθδεσ,Ν υπαζζάζκυμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ,ΝΫθαθΝαλξαδκζσΰκΝεαδΝΫθαθΝδ κλδεσΝάΝδ κλδεσΝ ΫξθβμΝάΝ τκΝ αλξαδκζσΰκυμ,ΝυπαζζάζκυμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ,ΝαθΝ κΝηθβη έκΝξλκθκζκΰ έ αδΝηΫξλδΝ κΝ1κγί,Ν άΝΫθαθΝαλξδ Ϋε κθαΝ βμΝαλησ δαμΝπκζ κ κηδεάμΝαλξάμ,ΝεαδΝΫθαθΝδ κλδεσΝάΝΫθαθΝδ κλδεσΝ ΫξθβμΝαθΝ κΝ ηθβη έκΝ έθαδΝ θ σ λκέΝ Ν πδ λκπάΝ ζΫΰξ δΝ βθΝ εα Ϊ α άΝ κυμΝ εαδΝ πλκ έθ δΝ ηΫ λαΝ υπσ βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ δαφυζΪ αδΝ βΝ αυγ θ δεσ β αΝ κυΝ ηθβη έκυ,Ν αΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ κδΝ αθαΰεαέ μΝ λΰα έ μΝ ΰδαΝ βθΝ υπκ τζπ β,Ν βθΝ πλκ πλδθάΝ λΫπ βΝ κυΝ ε δλέκυ,Ν βθΝ απκιάζπ βΝ κδησλλκππθΝ ηβηΪ πθ,Ν βΝ υζζκΰάΝ αλξδ ε κθδευθΝ η ζυθ,Ν βθΝ απκηΪελυθ βΝ δαεκ ηβ δευθΝ κδξ έπθΝπκυΝεδθ υθ τκυθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝα φΪζ δαΝ πθΝ θκέεπθΝάΝ πθΝ δ λξκηΫθπθέΝ βέΝ ΢ Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμ,Ν σ αθΝ βΝ πδ λκπάΝ ελέθ δΝ σ δΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ ηθβη έκυΝ έθαδ,Ν κΝ τθκζκΝάΝ Ν ηάηαΝ κυΝα τθα β,Νηπκλ έΝθαΝ δ βΰβγ έΝίΪ δΝη ζΫ βμ βΝη λδεάΝάΝκζδεάΝεα Ϊφδ άΝ κυ,Ν βΝ κπκέαΝ απκφα έα αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Πκζδ δ ηκτΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν αφκτΝ πλκβΰβγ έΝ ζ π κη λάμΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ ηκλφάμΝ εαδΝ βμΝ τθγ άμΝ κυ,Ν πζάλβμΝ φπ κΰλΪφβ β,Ν απκ τππ βΝεαδΝ εηβλέπ άΝ κυΝεαδΝΫξκυθΝ υζζ ΰ έΝσζαΝ αΝαλξδ ε κθδεΪΝηΫζβΝεαδΝ αΝ δαεκ ηβ δεΪΝ κδξ έαέΝ 3. π έΰκυ μΝ λΰα έ μΝπλκ α έαμΝ κδησλλκππθΝηθβη έπθΝΰέθκθ αδΝη ΝηΫλδηθαΝ βμΝΤπβλ έαμΝξπλέμΝ υπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βέΝ 4.΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝελέθ αδΝαθαΰεαέαΝβΝεα Ϊφδ βΝ κυΝηθβη έκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ εαδΝ κΝ δ δκε ά βμΝ κΝ Ϋξ δΝ ε ηηΫθαΝ εα α ά δΝ άΝ κΝ Ϋξ δΝ αφά δΝ θαΝ εα α έΝ κδησλλκπκ,Ν πδ λΫπ αδΝ θαΝ αθ ΰ λγ έΝ θΫαΝ κδεκ κηάΝ ησθκθΝ φσ κθΝ Ϋξ δΝ κΝ πκζτΝ κθΝ έ δκΝ σΰεκΝ εαδΝ πφΫζδηβΝ πδφΪθ δαΝη Ναυ σέΝ Ν ξ δεάΝκδεκ κηδεάΝΪ δαΝ ε έ αδΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1έΝ ηέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ ΆλγλκΝζβΝ ι ο οί σ 22.4.2014 1έΝ παΰκλ τ αδΝ βΝ η αφκλΪΝ αεδθά κυΝ ηθβη έκυΝ άΝ ηάηα σμΝ κυΝ ξπλέμΝ Ϊ δαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν φσ κθΝ δα φαζέακθ αδΝ κδΝ απαλαέ β μΝ ΰΰυά δμΝ ΰδαΝ βΝ η αφκλΪΝ εαδΝ βθΝ παθα κπκγΫ β άΝ κυΝ Ν εα ΪζζβζκΝ ηΫλκμέΝ Πλκε δηΫθκυΝΰδαΝηθβη έαΝδ δαέ λβμΝ βηα έαμ,ΝπκυΝξαλαε βλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝη ΪΝ απσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,ΝβΝΪ δαΝηπκλ έΝθαΝξκλβΰβγ έΝεα ΥΝ ιαέλ βΝ ΪθΝελδγ έΝσ δΝβΝη αεέθβ άΝ κυμΝ έθαδΝαπκζτ πμΝαθαΰεαέαΝΰδαΝθαΝ δα πγκτθΝαπσΝεέθ υθκΝ ιαδ έαμΝφυ δευθΝφαδθκηΫθπθΝάΝζσΰπΝ ε Ϋζ βμΝη ΰΪζπθΝ ξθδευθΝΫλΰπθΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βθΝ γθδεάΝΪηυθαΝάΝΫξκυθΝη έακθαΝ βηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ γθδεάΝ κδεκθκηέαΝ εαδΝ δεαθκπκδκτθΝ απ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ υθσζκυέΝ Ν η αεέθβ βΝ ηθβη έκυΝ ζσΰπΝ ξθδεκτΝ ΫλΰκυΝ ι Ϊα αδΝ ησθκΝ σ αθΝ η ΪΝ απσΝ ξ δεσΝ πδ βηκθδεσΝ Ϋζ ΰξκΝαπκεζ έ αδΝεΪγ Ν υθα σ β αΝ δα άλβ άμΝ κυΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ κυέΝ e-book Μ αφκλΪΝαεδθά κυΝηθβη έκυΝ πσ πα βΝ ηβηΪ πθΝ βέΝ παΰκλ τ αδΝ βΝ απσ πα βΝ απσΝ αεέθβ κΝ ηθβη έκΝ ΰζυπ δευθ,Ν απΰλαφδευθ,Ν οβφδ π υθΝ δαεκ ηβ δευθΝ άΝ ΪζζπθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ έθαδΝ αθαπσ πα αΝ ηάηα ΪΝ κυέΝ Κα ΥΝ ιαέλ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ λαπ έΝ βΝ απσ πα βΝ εαδΝ απκηΪελυθ βΝ Ϋ κδπθΝ κδξ έπθΝ ησθκΝ ΪθΝ αυ σΝ ελδγ έ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ 33 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ δΪ π άΝ κυμέΝ www .docman.gr λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν σ δΝ έθαδΝ απκζτ πμΝ αθαΰεαέκΝ ΰδαΝ βΝ γέΝΟδΝπαλαπΪθπΝ λΰα έ μΝ ε ζκτθ αδΝ τηφπθαΝη Νη ζΫ β,ΝπκυΝ ΰελέθ αδΝη Ν βθΝκδε έαΝαπσφα βέΝ ζέΝ θΝ παλέ α αδΝ π έΰκυ αΝ αθΪΰεβ,Ν κδΝ λΰα έ μΝ δ θ λΰκτθ αδΝ η Ν ηΫλδηθαΝ βμΝ Τπβλ έαμΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝεαδΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ β. ΆλγλκΝζγΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝηθβη έπθΝ 1έΝ ΟδΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝ Ν εδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ εαδΝ Ν ΰζυπ δεΪ,Ν απΰλαφδεΪ,Ν δαεκ ηβ δεΪΝ άΝ ΪζζαΝ κδξ έαΝ πκυΝ έθαδΝ αθαπσ πα αΝ ηάηα αΝ αεδθά πθΝ ηθβη έπθ,Ν δ θ λΰκτθ αδΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ άΝ απσΝπλσ ππαΝπκυΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝ αΝηβ λυαΝ υθ βλβ υθΝαλξαδκ ά πθΝεαδΝΫλΰπθΝ Ϋξθβμ,ΝπκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλιΝ(Φ ΚΝβι1Ν ΄)ΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμΝ Τπβλ έαμ,Ν τ λα απσΝ η ζΫ βΝ πκυΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ αυ άθΝ ά,Ν αθΝ έθαδΝ η έακθκμΝ βηα έαμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ απαδ έ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ πλκβΰβγ έΝ εηβλέπ βΝ κυΝ ηθβη δαεκτΝ ξαλαε άλαΝ κυΝ εδθβ κτΝάΝ κυΝαεδθά κυέ βέΝ θΝπαλέ α αδΝ π έΰκυ αΝαθΪΰεβ,ΝκδΝ λΰα έ μΝ δ θ λΰκτθ αδΝξπλέμΝυπαέ δαΝεαγυ Ϋλβ βΝεαδΝξπλέμΝ ΪζζβΝ δα τππ βΝ πέΝ σπκυΝαπσΝ κθΝ υθ βλβ άΝπκυΝκλέα δΝβΝΤπβλ έαέΝ γέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ δ δεσ λκδΝ εαθσθ μΝ εαδΝ κδΝ αλξΫμΝ πκυΝ δΫπκυθΝ δμΝ λΰα έ μΝ υθ άλβ βμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθέΝ ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ έ λυ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ υθ άλβ βμΝαλξαδκ ά πθΝεαδΝΫλΰπθΝ ΫξθβμέΝ ΆλγλκΝζζΝ βηκ δ τ δμΝαπκ ζ ηΪ πθΝ λΰα δυθΝ ΟδΝ δ θ λΰκτθ μΝ δμΝ λΰα έ μΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ ζίΝ ΫπμΝ ζγΝ ΫξκυθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ ά δ μΝ εγΫ δμΝ λΰα δυθΝ βμ δ δεσ β ΪμΝ κυμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ΫπμΝ κθΝ πλέζδκΝ κυΝ πση θκυΝΫ κυμΝεαδΝ ζδεάΝΫεγ βΝάΝ βηκ έ υ βΝ θ σμΝ εαπΫθ Ν(1η)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝ π λΪ π άΝ κυμέΝ ΆλγλκΝζηΝ 1έΝ ΩμΝ ηκυ έκΝ θκ έ αδΝ βΝ υπβλ έαΝ άΝ κΝ κλΰαθδ ησμΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν η Ν άΝ ξπλέμΝ έ δαΝ θκηδεάΝπλκ ππδεσ β α,ΝπκυΝαπκε Ϊ,Ν Ϋξ αδ,ΝφυζΪ δ,Ν υθ βλ έ,Νεα αΰλΪφ δ,Ν εηβλδυθ δ,Ν λ υθΪ,Ν ληβθ τ δΝ εαδΝ ευλέπμΝ εγΫ δΝ εαδΝ πλκίΪζζ δΝ κΝ εκδθσΝ υζζκΰΫμΝ αλξαδκζκΰδευθ,Ν εαζζδ ξθδευθ,Ν γθκζκΰδευθΝ άΝ ΪζζπθΝ υζδευθΝ ηαλ υλδυθΝ κυΝ αθγλυπκυΝ εαδΝ κυΝ π λδίΪζζκθ σμΝ κυ,Ν η Ν εκπσΝ βΝ η ζΫ β,Ν βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝουξαΰπΰέαέΝΩμΝηκυ έαΝηπκλκτθΝθαΝγ πλβγκτθΝ πέ βμΝυπβλ έ μΝάΝ κλΰαθδ ηκέΝπκυΝΫξκυθΝπαλ ηφ λ έμΝ εκπκτμΝεαδΝζ δ κυλΰέ μ,ΝσππμΝ αΝηκυ έαΝαθκδε κτΝξυλκυέΝ e-book ΜΟΤ΢ Ι Ν ι ο οί σ 22.4.2014 Κ Φ Λ ΙΟΝΠ ΜΠΣΟΝ 34 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 2.ΓδαΝ βθΝ έ λυ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ ηκυ έκυΝ απσΝ κΝ βησ δκΝ ε έ αδΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν φσ κθΝ δα φαζέακθ αδΝκδΝζ δ κυλΰέ μΝεαδΝκδΝ εκπκέΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ ΰ θδεσ λβμΝ πκζδ δεάμΝ ηκυ έπθέΝ ΠλκμΝ κτ κΝ απαδ έ αδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν βΝ τπαλιβΝ ηέαμΝ άΝ π λδ σ λπθΝ υζζκΰυθΝ εαδΝ βΝ πΪλε δαΝ εαδΝ εα αζζβζσ β αΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθ,Ν κυΝαπα ξκζκτη θκυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝηΫ πθΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ κυΝηκυ έκυέΝ 3.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝαθαΰθυλδ βΝηκυ έκυΝπκυΝδ λτ αδΝαπσΝάΝαθάε δΝ ΝΪζζκΝθκηδεσΝπλσ ππκ,Νη ΪΝαπσΝ αέ β βΝ αυ κτ,Ν φσ κθΝ δα φαζέακθ αδΝ κδΝ ζ δ κυλΰέ μΝ εαδΝ κδΝ εκπκέΝ βμ παλαΰλΪφκυΝ 1έΝ ΠλκμΝ κτ κΝ υθ ε δηυθ αδ,Ν η αιτΝ Ϊζζπθ,Ν κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝ υζζκΰυθ,Ν βΝ πΪλε δαΝ εαδΝβΝ εα αζζβζσ β αΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθ,Ν κυΝαπα ξκζκτη θκυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝηΫ πθΝεαδΝ λσππθΝ πέ υιβμΝ πθΝ σξπθΝ κυΝηκυ έκυέΝ 4.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν πλκ δκλέακθ αδΝ π λαδ ΫλπΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πζβλκτθΝ αΝ ηκυ έαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ε κγ έΝ βΝ απσφα βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ εαδΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γέΝ ΟδΝ πλκςπκγΫ δμΝ αυ ΫμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ι δ δε τκθ αδ,Νεα ΪΝεα βΰκλέ μΝηκυ έπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεαγκλέακθ αδΝη Νελδ άλδαΝσππμΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ υζζκΰυθ,Ν βΝΰ πΰλαφδεάΝπ λδκξάΝπκυΝεαζτπ κυθΝάΝ κυμΝφκλ έμΝ κυμΝκπκέκυμΝαθάεκυθέΝΜ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ κλέα αδΝ βΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝάΝ αθαΰθυλδ β,ΝκδΝ η ζΫ μΝεαδ αΝ πδ κπκδβ δεΪΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ εα α γκτθ,Ν βΝ βηκ δσ β αΝ πκυΝ έθ αδΝ βθΝ αθαΰθυλδ βΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαέΝ ηέΝΣαΝηκυ έαΝκφ έζκυθΝθαΝ έθαδΝαθκδε ΪΝ κΝεκδθσΝ Νπλκεαγκλδ ηΫθ μΝβηΫλ μΝεαδΝυλ μέΝΟφ έζκυθΝ πέ βμΝθαΝ δ υεκζτθκυθΝ βθΝπλσ ία βΝ δμΝ υζζκΰΫμΝ κυμΝΰδαΝζσΰκυμΝη ζΫ βμΝεαδΝΫλ υθαμέΝ 6.ΣαΝ ηκυ έαΝ δΫπκθ αδΝ απσΝ π λδεσΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα αλ έα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ αΝ ηκυ έαΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκ,ΝεαδΝεκδθκπκδ έ αδΝ βθΝΤπβλ έαΝπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ αΝΪζζαΝηκυ έαέΝ 7.ΣαΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ φυζΪ κθ αδΝ αΝ ηκυ έαΝ εα αξπλέακθ αδΝ υγτθβΝ βμΝ δκέεβ βμΝ πθΝηκυ έπθέΝ κΝ γθδεσΝ λξ έκΝ Μθβη έπθΝ η Ν ι ο οί σ 22.4.2014 κέΝ ΣαΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ηκυ έαΝ εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κφ έζκυθΝ εΪγ Ν Ϋ κμΝ θαΝ θβη λυθκυθΝ βθΝ Τπβλ έαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν η αίκζάΝ βμΝ εα Ϊ α βμΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ πθΝ υζζκΰυθΝ κυμ,Ν βθΝ υξσθΝ απυζ δΪΝ κυμΝεαδΝΰδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ υζζκΰυθΝ κυμΝη ΝθΫαΝαθ δε έη θαέΝ θΝεΪπκδκΝαθ δε έη θκΝ δα λΫξ δΝ Ϊη κΝ εέθ υθκΝ φγκλΪμ,Ν απυζ δαμΝ άΝ εα α λκφάμ,Ν φαλησα αδ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ ζ υ αέκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βιέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ εζκπάμΝ άΝ εαδΝ παλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝγίέΝ 9.ΓδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ηκυ έπθΝ πκυΝ θΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ η Ν ηθβη έαΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμ παλαΰλΪφκυΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γ1έΝ ΣαΝ ηκυ έαΝ αυ ΪΝ απαΰκλ τ αδΝ θαΝ απκε κτθΝ άΝ θαΝ Ϋξκθ αδΝ πμΝ Ϊθ δκΝ άΝ παλαεα αγάεβ,Ν πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ υπΪλξκυθΝ θ έι δμΝ σ δΝ πλκΫλξκθ αδΝαπσΝεζκπά,ΝπαλΪθκηβΝαθα εαφάΝάΝαπσΝΪζζβΝπαλΪθκηβΝ θΫλΰ δαΝάΝσ δΝΫξκυθΝαπκε βγ έΝ άΝ ιαξγ έΝ εα ΪΝ παλΪία βΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ κυΝ ελΪ κυμΝ πλκΫζ υ άμΝ κυμΝ εαδΝ κφ έζκυθΝ θαΝ θβη λυθκυθΝ ξπλέμΝ υπαέ δαΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ Τπβλ έαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν Ϋ κδαΝ πλκ φκλΪέΝ Ν απαΰσλ υ βΝ απσε β βμΝάΝαπκ κξάμΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝΰδαΝ αΝκπκέαΝυπΪλξκυθΝ θ έι δμΝσ δΝΫξκυθΝαπκε βγ έΝάΝ ιαξγ έΝεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝθκηκγ έαμΝ κυΝελΪ κυμΝπλκΫζ υ άμΝ κυμ,Νδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ αΝηκυ έαΝπκυΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκέΝ e-book 10.ΣαΝαθ δε έη θαΝ πθΝ υζζκΰυθΝ πθΝηκυ έπθΝ θΝυπσε δθ αδΝ Νεα Ϊ ξ βέΝ 35 11. Ν η αίέία βΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ πθΝ υζζκΰυθΝ πθΝ ηκυ έπθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝ θΝ πδ λΫπ αδ,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βη,Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr αθαζσΰπμΝ φαληκακηΫθπθΝ πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πκυΝ θΝ απκ ζκτθΝ ηθβη έαέΝ Ν η αίέία βΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ αθ δε δηΫθπθΝ υζζκΰυθΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ ηκυ έπθΝ πκυΝ αθάεκυθΝ Ν θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ άΝ ΟέΣέ έΝ άΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ έθαδΝ υθα ά,Νεα ΥΝ ιαέλ β,Ν έ Ν κΝ βησ δκΝ έ ,Νη ΪΝαπσΝΫΰελδ βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝεαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Νεα ΪΝ πλκ έηβ βΝ Ν ΪζζαΝ Ϋ κδαΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα α γκτθΝ Ν υζζκΰάΝ ηκυ έκυέΝ Ν η αίέία βΝ βμΝ ευλδσ β αμΝ αθ δε δηΫθπθΝ πθΝ υζζκΰυθΝ ΪζζπθΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ ηκυ έπθΝ έθαδΝ υθα ά,Ν εα ΥΝ ιαέλ β,Ν έ Ν κΝ βησ δκΝ έ ,Ν η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν εα ΪΝ πλκ έηβ βΝ Ν ΪζζαΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ εα α γκτθΝ Ν υζζκΰάΝ ηκυ έκυέΝ Ν αθ αζζαΰάΝ αθ δε δηΫθπθΝ υζζκΰυθΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ ηκυ έπθΝ αΝ κπκέαΝ θΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ ΰδαΝ αυ ΫμΝ άΝ ΰδαΝ βθΝ πκζδ δ δεάΝ εζβλκθκηδΪΝ βμΝ ξυλαμΝ η Ν αθ δε έη θαΝ υζζκΰυθΝ ηκυ έπθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ βηα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδ λαπ έ,Ν εα ΥΝ ιαέλ β,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ π λδκλδ ηκέΝ βμΝ παλκτ αμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ δ ξτκυθΝ πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ αθαθ υ δηαΝ εαδΝ αθ δεα α α ΪΝ έΰηα αΝ υζζκΰυθΝ φυ δεάμΝ δ κλέαμέΝ Ν η αίέία βΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝεα ΪΝπαλΪία βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλκτ αμΝ έθαδΝΪευλβέΝ 12.ΟΝ αθ δ ησμ εαδΝ βΝ πλκ πλδθάΝ ιαΰπΰάΝ αθ δε δηΫθπθΝ πθΝ υζζκΰυθΝ πθΝ ηκυ έπθΝ πδ λΫπκθ αδΝ υπσΝ κυμΝ σλκυμΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βηΝ εαδΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝγζΝαθ έ κδξαέΝ 13. Νζ δ κυλΰέαΝ πθΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝηκυ έπθΝ ζ έΝυπσ βθΝ πκπ έαΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,ΝκΝ κπκέκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαεαζ έΝ βθΝ απσφα βΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γ,Ν η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυ,Ν ΪθΝ πατ κυθΝθαΝπζβλκτθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝΫε κ άμΝ βμΝάΝπαλαίδα κτθΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ 14.ΣαΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝηκυ έαΝεα ΪΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝηπκλκτθΝθαΝ υΰξΪθκυθΝκδεκθκηδεάμΝ θέ ξυ βμΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ πλκθκηέπθΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βκ,Ν 11Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γ1,Ν εαγυμΝ εαδΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζιέΝ ΣαΝ ηθβη έα,Ν εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ Ϋμ,Ν απκε υθ αδ απσΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ηκυ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ έ δαΝ θκηδεάΝ πλκ ππδεσ β αΝ άΝ απσΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ αΝ κπκέαΝ αθάεκυθΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ηκυ έα,Ν υπσΝ κθΝ σλκΝ σ δΝ εα α έγ θ αδΝ δμΝ υζζκΰΫμΝ κυμέΝ 15.ΓδαΝ δμΝαθΪΰε μΝαθΫΰ λ βμ,Ν πΫε α βμ,Ν ΰεα Ϊ α βμ,ΝαθΪ διβμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝηκυ έκυΝηπκλ έΝ θαΝΰέθ δΝαπαζζκ λέπ βΝάΝαπ υγ έαμΝ ιαΰκλΪΝε δλέπθΝάΝ ε Ϊ πθΝΰβμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1κΝεαδΝθαΝκλέα αδΝαυθβΝπλκ α έαμΝ κθΝπ λδίΪζζκθ αΝξυλκΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΚΣΟΝ ΠΡΟ΢ ΢ ΝΚ ΙΝΧΡ ΢ ΝΜΝ Μ ΙΩΝΝΚ ΙΝΧΩΡΩΝΝ e-book 1.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν εαγκλέακθ αδΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ άΝ εα βΰκλέαΝ κλΰαθπηΫθπθΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθ, δ κλδευθΝ σππθΝ άΝ αεδθά πθΝ ηθβη έπθΝ άΝ η ηκθπηΫθαΝ ΰδαΝ βηαθ δεκτμΝ ξυλκυμΝ άΝ ηθβη έαΝ μΝ α)Ν κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πέ ε οβμΝ κυΝεκδθκτΝ Ναυ κτμ,Νί)ΝκδΝπκζδ δ δεΫμΝάΝΪζζ μΝ ε βζυ δμΝπκυΝηπκλκτθΝ θαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ Ναυ κτμ,Ν υηία ΫμΝη Ν κΝξαλαε άλαΝ κυμΝπμΝηθβη έπθΝάΝπλκ α υση θπθΝ ξυλπθέΝ έθαδΝ υθα άΝβΝπλαΰηα κπκέβ βΝ ε άζπ βμΝάΝβΝπαλαξυλβ βΝ βμΝξλά βμΝ πθΝαθπ Ϋλπ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ η ΪΝ απσΝ Ϊ δαΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδίΪζζκθ αδΝ δ δεκέΝ σλκδΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυμέΝ ΓδαΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ ξυλπθ,Ν σππθΝ εαδΝ αεδθά πθΝ ηθβη έπθΝεα ΪΝ δμΝ ε βζυ δμΝαυ ΫμΝεα αίΪζζ αδΝ ΫζκμΝ κΝΣέ έΠέ έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ έθαδΝ υθα άΝβΝαπαζζαΰάΝαπσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝεα αίκζάμΝ κυΝ ΫζκυμΝΰδαΝ ε βζυ δμΝηβΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ΆλγλκΝζθΝ 36 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ε λ κ εκπδεκτΝ ξαλαε άλαέΝ ΩμΝ κλΰαθπηΫθκμΝ αλξαδκζκΰδεσμΝ ξυλκμΝ κλέα αδΝ αυ σμΝ πκυΝ αθάε δΝ βθΝ ευλδσ β αΝ κυΝ βηκ έκυΝεαδΝαπκ ζ έΝαθ δε έη θκΝδ δαέ λβμΝηΫλδηθαμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝεαδΝπλκίκζάΝ κυέ ΟλΰαθπηΫθκμΝ αλξαδκζκΰδεσμΝ ξυλκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ ΫθαμΝ αθα εαφδεσμΝ ξυλκμέΝ ΈθαμΝ αλξαδκζκΰδεσμΝξυλκμΝξαλαε βλέα αδΝπμΝκλΰαθπηΫθκμΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝη ΪΝ απσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝ 2.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ κΝ τοκμΝ κυΝ αθ δ έηκυΝ πκυΝ εα αίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ εκδθσΝ ΰδαΝ βθΝ πέ ε οβΝ ηκυ έπθ,Ν ηθβη έπθ,Ν κλΰαθπηΫθπθΝαλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝδ κλδευθΝ σππθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝεαδΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝπλκ α έαΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ 3. Ν Τπβλ έα κφ έζ δΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ δ δευθΝ πδ βησθπθ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ ξκλβΰ έΝ ξ δεάΝ Ϊ δα,Ν Νεδθβ ΪΝ ηθβη έαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν βησ δαΝ ηκυ έαΝ εαδΝ απκγβε υ δεκτμΝ ξυλκυμΝυπσΝ βθΝ πκπ έαΝ βμ,Νη Ν εκπσΝ βΝφπ κΰλΪφβ β,Ν βΝη ζΫ βΝάΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυμ,Ν φσ κθΝ θΝ υπΪλξ δΝ εέθ υθκμΝ θαΝ υπκ κτθΝ φγκλΪΝ αΝ ηθβη έαΝ εαδΝ υπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝγλΝπμΝπλκμΝ αΝ δεαδυηα αΝ βηκ έ υ βμέΝ ζέΝ ΓδαΝ βθΝ παλαΰπΰά,Ν αθαπαλαΰπΰάΝ εαδΝ δΪ κ βΝ κΝ εκδθσ,Ν ΰδαΝ Ϊη κΝ άΝ Ϋηη κΝ κδεκθκηδεσΝ άΝ ηπκλδεσΝ εκπσ,Ν εηαΰ έπθ,Ναθ δΰλΪφπθΝάΝαπ δεκθέ πθΝηθβη έπθ,ΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκ,Ν έ Ν αεδθά πθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝεαδΝδ κλδεκτμΝ σπκυμΝάΝ έθαδΝη ηκθπηΫθα,Ν έ Ν εδθβ υθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν ηκυ έαΝ άΝ υζζκΰΫμΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν η Ν κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ εαδΝ ηΫ κ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ βζ ε λκθδευθΝ εαδΝ οβφδαευθ,Ν κυΝ δα δε τκυΝ (internet),Ν πθΝ δε τπθΝ βζ πδεκδθπθδαεάμΝ άΝ ΪζζβμΝ τθ βμΝ εαδΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ ίΪ πθΝ κηΫθπθΝ η Ν δεσθ μΝ πθΝ παλαπΪθπ,Ν απσΝ ΪζζκυμΝ φκλ έμΝ άΝ πλσ ππα,Ν πζβθΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν κυΝ Σέ έΠέ έΝεαδΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ ΠλκίκζάμΝ ζζβθδεκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ έ έΝ απαδ έ αδΝ πλκβΰκτη θβΝ Ϊ δαέΝ Ν Ϊ δαΝ ξκλβΰ έ αδΝ Ϋθαθ δΝ Ϋζκυμ,Ν υπΫλΝ κυΝ Σέ έΠέ έΝ Ν φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππα,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βθΝκπκέαΝεαγκλέα αδΝεαδΝβΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ βμΝΪ δαμ,ΝκδΝσλκδ υπσΝ κυμΝκπκέκυμΝπαλΫξ αδΝεαδΝ κΝ εα αίζβ ΫκΝ ΫζκμέΝ 5. Ν παλαΰπΰά,Ν αθαπαλαΰπΰάΝ εαδΝ ξλά βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ πλκρσθ πθΝ ΰδαΝ ΪζζκυμΝ εκπκτμ,Ν σππμΝ εαζζδ ξθδεκτμ,Ν επαδ υ δεκτμΝ άΝ πδ βηκθδεκτμ,Ν πδ λΫπ αδ,Ν Ϋθαθ δΝ βμΝ εα αίκζάμΝ Ϋζκυμ,Ν υπΫλΝ κυΝΣέ έΠέ έΝαπσΝ βθΝκπκέαΝ έθαδΝ υθα άΝβΝαπαζζαΰάΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτέΝ θέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝ έΝέΝ1λζιή1λγλΝεα αλΰ έ αδέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 7.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν εαγκλέακθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ ξκλάΰβ βμΝ βμΝ Ϊ δαμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ υξσθΝ ξθκζκΰδευθΝ ηΫ λπθΝ εαδΝ πλκ δαΰλαφυθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαέΝ 37 8.Μ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝΠκζδ δ ηκτΝεαγκλέακθ αδΝ κΝ τοκμΝ κυΝ ΫζκυμΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθ,Ν κδΝ δα δεα έ μΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ έ πλαιάμΝ κυμ,Ν κδΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ απαζζαΰάμΝ απσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ εα αίκζάμΝ κυμΝ εαδΝ λυγηέα αδΝ εΪγ Ν Ϊζζβ αθαΰεαέαΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΟΜΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΚΙΝ ΣΡ Ν ΆλγλκΝζιΝ ΦκλκζκΰδεΪΝεέθβ λαΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 1.΢ βθΝυπκπ λέπ π βΝΰΰ΄Ν βμΝπ λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝΝέΝββγκή1λλζΝη ΪΝ κΝ Ϋ αλ κΝ ΪφδκΝπλκ έγ θ αδΝ π ΪΝθΫαΝ ΪφδαΝπμΝ ιάμμΝ Ο ΝαιέαΝ πθΝεδθβ υθΝηθβη έπθ,Νσππμ αυ ΪΝκλέακθ αδΝαπσΝ βθΝε έη θβΝθκηκγ έα,ΝπκυΝη αίδίΪακθ αδΝ ζσΰπΝ πλ ΪμΝ κΝ βησ δκΝάΝ Νηκυ έαΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτΝ τηφπθαΝη Ν βθΝέ δαΝθκηκγ έαέΝ΢ Νπ λέπ π βΝη αίέία βμΝ κΝ βησ δκΝβΝαπκ κξάΝ βμΝ πλ ΪμΝΰέθ αδΝη ΝεκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝΰθπηκ κ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝη ΪΝαπσΝξλβηα δεάΝαπκ έηβ βΝ βμΝαιέαμΝ πθΝηθβη έπθΝαπσΝ δ δεάΝ ε δηβ δεάΝ πδ λκπάΝεαδΝαπκ κξάΝ βμΝαιέαμΝαπσΝ κθΝ πλβ άέΝ Ν απσφα βΝαυ άΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ πλβ ά,Ν βθΝπ λδΰλαφάΝεαδΝ βΝξλβηα δεάΝαπκ έηβ βΝ κυΝ ηθβη έκυέΝΣαΝηθβη έαΝεα α έγ θ αδΝ Νελα δεΪΝηκυ έαέΝ΢ Νπ λέπ π βΝη αίέία βμΝζσΰπΝ πλ ΪμΝ Ν ηκυ έαΝπκυΝ θΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκΝβΝαπκ κξάΝ βμΝ πλ ΪμΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝξλβηα δεάΝαπκ έηβ βΝ πθΝ ηθβη έπθΝ απσΝ βθΝ δ δεάΝ ε δηβ δεάΝ πδ λκπάΝ κυΝ Ϋε κυΝ αφέκυΝ κυΝ παλσθ κμέΝ ΣκΝ πκ σΝ πκυΝ αφαδλ έ αδΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λί έΝπκ κ σΝ1ηΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝεαγαλκτΝ δ κ άηα κμΝάΝε λ υθΝπκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ κθΝ δ κζκΰδ ησΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝ π λδσ κυΝ απσΝ αΝ αεαγΪλδ αΝ Ϋ κ αΝ βμΝ κπκέαμΝ επέπ δέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ Ϋε κ βΝ βμΝ απσφα βμΝ βμΝ δ δεάμΝ ε δηβ δεάμΝ πδ λκπάμΝ ΰέθ αδΝ Ν η αΰ θΫ λβΝ ξλά βΝ απσΝ αυ άΝ βμΝ πλ Ϊμ,Ν κΝ πκ σΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ επέπ δΝ απσΝ αΝ αεαγΪλδ αΝΫ κ αΝ βμΝ δαξ δλδ δεάμΝπ λδσ κυΝηΫ αΝ βθΝκπκέαΝ ε έ αδΝβΝαπσφα βΝαυ άέΟΝ βέΝ Νπ λέπ π βΝεΰ΄Ν κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝΝέΝβζηλή1λλιΝ(Φ ΚΝ1ιΝ ΄)Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝαεκζκτγπμμΝ Οεΰ)Ν ΣκΝ ηίΣΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ αεδθά πθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν α σηβ βΝ αλξαδκζκΰδεάΝ αυθβΝ εαδΝ ΫξκυθΝ η υγ έΝαπσΝ βθΝαλξαδκζκΰδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτέΟΝ γέΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ Ο΢ Νπ λέπ π βΝ πδίκζάμΝφσλκυΝεζβλκθκηδΪμ,Νεζβλκ κ έαμΝάΝ πλ Ϊμ,Νη Ναθ δε έη θκΝεδθβ ΪΝηθβη έαΝ άΝ δεα δεΪΝά ΪζζαΝΫλΰαΝ ΫξθβμΝκΝφσλκμΝπκυΝαθαζκΰ έΝηπκλ έΝθαΝεα αίΪζζ αδΝαπσΝ κυμΝυπσξλ κυμΝ Ν έ κμΝ η Ν βΝ η αίέία βΝ έ βμΝ αιέαμΝ εδθβ υθΝ ηθβη έπθΝ άΝ δεα δευθΝ άΝ ΪζζπθΝ ΫλΰπθΝ ΫξθβμΝ κΝ βησ δκέΝ Ν αιέαΝ κυΝ εδθβ κτΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ δ δεάΝ ε δηβ δεάΝ πδ λκπάέΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ δα δεα έα,Ν αΝαλησ δαΝσλΰαθα,Ν αΝηκυ έαΝάΝΪζζκυμΝ πδ βηκθδεκτμΝάΝπκζδ δ δεκτμΝ φκλ έμΝ κυμΝκπκέκυμΝεα α έγ θ αδΝ αΝηθβη έαΝάΝΪζζαΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλκτ αμΝ δΪ αιβμ,Νλυγηέακθ αδΝη Ν βθΝαπσφα βΝ βμΝ πση θβμΝπαλαΰλΪφκυέΟΝ 4.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέακθ αδΝ βΝ τθγ βΝ βμΝ δ δεάμΝ ε δηβ δεάμΝ πδ λκπάμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ δμΝπαλαΰλΪφκυμΝ1ΝεαδΝγΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΰδαΝ βΝξλβηα δεάΝαπκ έηβ βΝ βμΝαιέαμΝ πθΝηθβη έπθ,ΝβΝ δα δεα έα,ΝκδΝσλκδ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝεΪγ Ν ΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΝέΝββγκή1λλζΝεαδΝ κυΝΝέΝβζηλήΝ1λλι,ΝσππμΝ αυ ΫμΝ πλκ έγ θ αδΝ άΝ λκπκπκδκτθ αδΝ η Ν δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμΝ 1Ν εαδΝβΝ αθ έ κδξα,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝπαλσθ κμέΝ 1έΝ ΟΝ δ δκε ά βμΝ αεδθά κυΝ ηθβη έκυΝ δεαδκτ αδΝ η αφκλΪΝ κυΝ υθ ζ εαζυφγ έΝαπσΝ κΝαεέθβ κ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ άΝ σηβ βμΝ πκυΝ θΝ Ϋξ δΝ βέΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ ΈλΰπθΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν κλέακθ αδΝ βΝ δα δεα έα,Ν κδΝ σλκδΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδξκλάΰβ βΝ άΝ εαδΝ βθΝ παλκξάΝ ΪζζπθΝ κδεκθκηδευθΝ εδθά λπθΝ Ν ευλέκυμΝ άΝ θκη έμΝ ε δλέπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ ηθβη έαΝ άΝ δα βλβ Ϋα,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝάΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέΝ 1ηιιή1λκη,Ν άΝ ίλέ εκθ αδΝ Ν ε Ϊ δμΝ άΝ Ν κδεδ δεΪΝ τθκζαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ e-book ΆζζαΝκδεκθκηδεΪΝεέθβ λαΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ΆλγλκΝζκΝ 38 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr αλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδ,Νδ κλδεκέΝ σπκδΝάΝπαλα κ δαεΪΝ τθκζαΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυΝεαδΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝΝέΝ1ηιιή1λκηΝαθ έ κδξαέΝΣαΝπαλαπΪθπΝεέθβ λαΝεαδΝ πδξκλβΰά δμΝπαλΫξκθ αδΝσ αθΝζσΰπΝφγκλΪμΝάΝεα α λκφάμΝ πθΝε δλέπθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ αεσηαΝ εαδΝ αθΝ αυ άΝ κφ έζ αδΝ Ν αθυ λβΝ ίέα,Ν παλέ α αδΝ αθΪΰεβΝ υθ άλβ βμ,Ν αθα άζπ βμ,Ν απκεα Ϊ α βμ,Ν αθαεα α ε υάμΝ εαδΝ αθΪ διάμΝ κυμΝ ά αθΪΰεβΝ δα άλβ βμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ αλξδ ε κθδευθ,Ν α δευθΝ άΝ ΪζζπθΝ κδξ έπθΝ κυμΝ η Ν δ κλδεά,Ν εαζζδ ξθδεάΝ βηα έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΪΰεβΝ δ θΫλΰ δαμΝ λΰα δυθΝ η Ν εκπσΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ πλσ ία βμΝ Ν αυ ΪΝ ΪθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηθβη έαέΝ Μ Ν κΝ έ δκΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ κλέα αδΝ σ δΝ αΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ πθΝ ε δλέπθΝ εαγκλέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ Ν πλκεάλυιβ,Ν σπκυΝ αυ άΝ πλκίζΫπ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ βμΝ ξκλβΰκτη θβμΝ πδξκλάΰβ βμ,Ν Ν πκ κ σΝ βμΝ απαδ κτη θβμΝ απΪθβμΝ πθΝ λΰα δυθΝ ΰδαΝ κυμΝ παλαπΪθπΝ εκπκτμέΝ ΣκΝ πκ κ σΝ αυ σΝ ηπκλ έΝ θαΝ ευηαέθ αδΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ π λέπ π β,Ν σ αθΝ αΝ ε έλδαΝίλέ εκθ αδΝ Νκδεδ ηκτμΝίΪ δΝελδ βλέπθΝπκυΝαθΪΰκθ αδΝ βθΝπυεθσ β αΝάΝ βΝ παθδσ β αΝ πθΝ ε δλέπθΝ Ναυ κτμ,Ν κΝξαλαε άλαΝ κυΝκδεδ ηκτΝ Ν υθΪλ β βΝη Ν κθΝεέθ υθκ,Ν κΝίαγησΝεαδΝ κΝλυγησΝ αζζκδυ υμΝ κυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βθΝ κδεκθκηδεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ ευλέκυΝ άΝ θκηΫαέΝ ΣΫζκμ,Ν η Ν κΝ έ δκΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝεαγκλέακθ αδΝκδΝευλυ δμΝπκυΝ πδίΪζζκθ αδΝΰδαΝπλΪι δμΝάΝπαλαζ έο δμΝαθ έγ μΝ πλκμΝ δμΝλυγηέ δμΝ κυέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΟΓ ΟΟΝ ΢ΤΛΛΟΓΙΚ ΝΟΡΓ Ν Ν ΆλγλκΝζλΝ ΣκπδεΪΝ΢υηίκτζδαΝΜθβη έπθΝ 1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ υΰελκ κτθ αδΝΣκπδεΪΝ΢υηίκτζδαΝΜθβη έπθΝ(Σ΢Μ)Ν βθΝ Ϋ λαΝεΪγ Ν δκδεβ δεάμΝπ λδφΫλ δαμΝεαδΝ δμΝθβ δπ δεΫμΝπ λδκξΫμ,ΝσπκυΝαυ σΝελέθ αδΝαθαΰεαέκέΝ ΣαΝΣκπδεΪΝ΢υηίκτζδαΝΜθβη έπθΝαπκ ζκτθ αδΝαπσΝΫθ εαΝ(11)ΝηΫζβΝπμΝ ιάμμΝ α)Ν ΈθαθΝ ΠΪλ λκΝ κυΝ ΝκηδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ ΚλΪ κυμ,Ν αθαπζβλκτη θκΝ απσΝ ΪζζκΝ ΠΪλ λκ,Ν πμΝ Πλσ λκέΝ ί)Ν Σλ δμΝ αλξαδκζσΰκυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν αθαπζβλκτη θκυμΝ απσΝ ΪζζκυμΝ υπαζζάζκυμΝ βμΝέ δαμΝ δ δεσ β αμέΝ ΰ)Ν ΈθαθΝ αλξδ Ϋε κθαΝ υπΪζζβζκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν αθαπζβλκτη θκΝ απσΝ ΪζζκθΝ υπΪζζβζκΝ βμΝέ δαμΝ δ δεσ β αμέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 )Ν ΈθαθΝ υθ βλβ άΝ (Π Ν άΝ Σ )Ν υπΪζζβζκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν αθαπζβλκτη θκΝ απσΝ Ϊζζκθ υπΪζζβζκΝ βμΝέ δαμΝ δ δεσ β αμέΝ 39 )ΝΈθαθΝαλξδ Ϋε κθαΝυπΪζζβζκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΧπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθ,Ν αθαπζβλκτη θκΝ απσΝ ΪζζκθΝ υπΪζζβζκΝ βμΝ έ δαμΝ δ δεσ β αμ,Ν κλδαση θκΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Π λδίΪζζκθ κμ,ΝΧπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθέΝ ) ΣλέαΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ θυ α πθΝ επαδ υ δευθΝ Ι λυηΪ πθΝ άΝ λ υθβ ΫμΝ Ν αθαΰθπλδ ηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ άΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝ η Ν π θ α άΝ κυζΪξδ κθΝ λ υθβ δεάΝ ηπ δλέαΝ η ΪΝ βθΝ απσε β βΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ κΝ π έκΝ βμΝ αλξαδκζκΰέαμ,Ν βμΝ αλξδ ε κθδεάμ,Ν βμΝ γθκζκΰέαμ,Ν βμΝζακΰλαφέαμ,Ν βμΝεκδθπθδεάμΝαθγλππκζκΰέαμ,Ν βμΝδ κλέαμΝ βμΝ ΫξθβμΝάΝΪζζκΝεζΪ κΝ πκυΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝπλκ α έαΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,Ναθαπζβλκτη θκυμΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr α)ΝΈθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΚ θ λδεάμΝΈθπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝπκυΝκλέα αδΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυέΝ « Νπ π ,Ν π Νπ Ν ’,Ν ’Ν α Ν ’Ν Νπα α Νπα α φ υ,Ν Ν Ν αΝ α Ν α Ν Να Ν αΝ Ν Νπ Ν ΝΠ φ α Ν Ν υΝ π υ υΝ Π Ν Ν Ν Ν α απ Ν υ ,Ν 13 π π α Ν αΝ α Ν α Ν αΝ Ν α α» Ν Ν ΝΠ Ν π Ν π Ν φ α Ν Ν Ν υ υ Ν Ν π Νπ π Ν Ν Ν Ν βέΝΣαΝΣ΢ΜΝ έθαδΝαλησ δαΝθαΝΰθπηκ κ κτθΝΰδαΝσζαΝ αΝαβ άηα α πκυΝαφκλκτθΝ Νηθβη έα,ΝξυλκυμΝεαδΝ σπκυμΝ βμΝ π λδφΫλ δΪμΝ κυμ,Ν ε σμΝ απσΝ ε έθαΝ πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ηΰΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηίέΝ ΣαΝ ΣκπδεΪΝ ΢υηίκτζδαΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ ι ΪακυθΝ εΝ θΫκυ,Ν η ΪΝ απσΝ αέ β βΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυ,Ν ΫθαΝ αά βηαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ά βΝ ελδγ έ,Ν ησθκΝ ΪθΝ δαπδ υθκυθΝ σ δΝ πλκΫευοαθΝ εΝ πθΝ υ ΫλπθΝθΫαΝκυ δυ βΝ κδξ έαέΝ14 ΆλγλκΝηίΝ Κ θ λδεσΝ λξαδκζκΰδεσΝ΢υηίκτζδκΝΚ θ λδεσΝ΢υηίκτζδκΝΝ κ ΫλπθΝΜθβη έπθΝ 1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ υΰελκ έ αδΝΚ θ λδεσΝ λξαδκζκΰδεσΝ΢υηίκτζδκΝ(Κ ΢),Ν πκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ εα π ΪΝ(1ι)ΝηΫζβΝπμΝ ιάμμΝ α)ΝΣκθΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝπμΝΠλσ λκέΝ ί)ΝΣκθΝΝκηδεσΝ΢τηίκυζκΝ κυΝΚλΪ κυμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,Ναθαπζβλκτη θκΝαπσΝΪζζκΝΝκηδεσΝ ΢τηίκυζκΝάΝΠΪλ λκΝ κυΝΰλαφ έκυΝ κυΝΝκηδεκτΝ΢υηίκτζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτέΝ ΰ)Ν ΣκθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ λξαδκ ά πθΝ εαδΝ κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ θα βζυ πθΝ Μκυ έπθΝ εαδΝ Σ ξθδευθΝ ΈλΰπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν αθαπζβλκτη θκυμΝ απσΝ πλσ ππα η Ν αθΪζκΰαΝ πλκ σθ αέΝ )ΝΠΫθ ΝαλξαδκζσΰκυμΝπλκρ αηΫθκυμΝπ λδφ λ δαευθΝάΝ δ δευθΝπ λδφ λ δαευθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝ πδπΫ κυΝ δ τγυθ βμΝη Ν δ δεσ β μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝΚ ΢,Ναθαπζβλκτη θκυμΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝ υΰελκ έ αδΝΚ θ λδεσΝ΢υηίκτζδκΝΝ κ ΫλπθΝΜθβη έπθΝ (Κ΢ΝΜ),ΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ εαπΫθ Ν(1η)ΝηΫζβΝπμΝ ιάμμΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝζ1Ν κυΝθσηκυΝγιιγήβίίλ,ΝΦ Κ-1βίΝ ήβ1-7-2009 ΝέΝ γβίιήβίίγ,Ν Φ Κ-γίβΝ ’Ν παλέΝ θΝ ΪλγλκυΝ 1ίμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ τ λκυΝ εαδΝ λέ κυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝγίλζήβίίγΝ(Φ ΚΝ1ίΝ ΄)Ν φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κθΝΠλσ λκΝεαδΝ α ηΫζβΝ πθΝΰθπηκ κ δευθΝκλΰΪθπθΝ πθΝ ΪλγλπθΝζλ,ΝηίΝεαδΝη1Ν κυΝΝέΝγίβκήβίίβ» 13 14 e-book )ΝΈθαθΝαλξδ Ϋε κθαΝυπΪζζβζκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΧπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθ,Ν αθαπζβλκτη θκΝαπσΝυπΪζζβζκΝ η Ν βθΝέ δαΝ δ δεσ β α,Νκλδαση θκΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 )Ν π ΪΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝ άΝ αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ λ υθβ ΫμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ λ υθβ δευθΝ δ λυηΪ πθΝ άΝ ΪζζκυμΝ Ϋΰελδ κυμΝ πδ άηκθ μ,Ν υπαζζάζκυμΝ άΝ ηβΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν η Ν υπ λ εα άΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εαδΝ πδ βηκθδεάΝ ηπ δλέαΝ η ΪΝ βθΝ απσε β βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ βθΝ αλξαδκζκΰέα,Ν βθΝ αλξδ ε κθδεά,Ν βΝ υθ άλβ βΝ αλξαδκ ά πθ,Ν βθΝ δ κλέαΝ βμΝ Ϋξθβμ,Ν βΝ ΰ πζκΰέα,Ν βθΝ πδ άηβΝ εαδΝ ξθδεάΝ πθΝ υζδευθ,Ν βΝ κηκ α δεά,Ν βθΝ αφκηβξαθδεάΝάΝΪζζβΝ πδ άηβΝ ξ δεάΝη Ν βθΝπλκ α έαΝ πθΝαλξαέπθΝηθβη έπθΝ εαδΝξυλπθ,Ναθαπζβλκτη θκυμΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ 40 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr α)ΝΣκθΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝπμΝΠλσ λκέΝ ί)ΝΣκθΝΝκηδεσΝ΢τηίκυζκΝ κυΝΚλΪ κυμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτ,Ναθαπζβλκτη θκΝαπσΝΪζζκΝΝκηδεσΝ ΢τηίκυζκΝάΝΠΪλ λκΝ κυΝΰλαφ έκυΝ κυΝΝκηδεκτΝ΢υηίκτζκυΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτέΝ ΰ)Ν ΣκθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ λξαδκ ά πθΝ εαδΝ κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ θα βζυ πθΝ Μκυ έπθΝ εαδΝ Σ ξθδευθΝ ΈλΰπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν αθαπζβλκτη θκυμΝ απσΝ πλσ ππαΝ η Ν αθΪζκΰαΝ πλκ σθ αέΝ )Ν Σλ δμΝ πλκρ αηΫθκυμΝ π λδφ λ δαευθΝ άΝ δ δευθΝ π λδφ λ δαευθΝ κλΰαθδευθΝ ηκθΪ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝ πδπΫ κυΝ δ τγυθ βμΝη Ν δ δεσ β μΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ Κ΢ΝΜ,Ναθαπζβλκτη θκυμΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ )Ν ΈιδΝ εαγβΰβ ΫμΝ άΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εαγβΰβ ΫμΝ έ έΙέΝ άΝ αθ έ κδξβμΝ ίαγηέ αμΝ λ υθβ ΫμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ λ υθβ δευθΝ δ λυηΪ πθΝ άΝ ΪζζκυμΝ Ϋΰελδ κυμΝ πδ άηκθ μ,Ν υπαζζάζκυμΝ άΝ ηβΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν η Ν υπ λ εα άΝ παΰΰ ζηα δεάΝ εαδΝ πδ βηκθδεάΝ ηπ δλέα,Ν η Ν δ δεσ β αΝ βθΝ αλξαδκζκΰέα,Ν βθΝ αλξδ ε κθδεά,Ν βΝ υθ άλβ βΝ ΫλΰπθΝ Ϋξθβμ,Ν βθΝ δ κλέαΝ βμΝ Ϋξθβμ,Ν βθΝ πδ άηβΝεαδΝ ξθδεάΝ πθΝυζδευθ,Ν βΝ κηκ α δεά,Ν βθΝ αφκηβξαθδεάΝάΝΪζζβΝ πδ άηβ ξ δεάΝη Ν βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ αλξαέπθΝ ηθβη έπθΝ εαδΝ ξυλπθ,Ν αθαπζβλκτη θκυμΝ απσΝ πλσ ππαΝ η Ν αΝ έ δαΝ πλκ σθ αέΝ )ΝΈθαθΝαλξδ Ϋε κθαΝυπΪζζβζκΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΧπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθ,Ν αθαπζβλκτη θκΝαπσΝυπΪζζβζκΝ η Ν βθΝέ δαΝ δ δεσ β α,Νκλδαση θκΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠ λδίΪζζκθ κμ,Ν Χπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝΈλΰπθέΝ α)Ν ΈθαθΝ αλξδ Ϋε κθαΝ επλσ ππκΝ κυΝ Σ ξθδεκτΝ πλσ ππκΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ πδη ζβ βλέκυΝ ζζΪ κμ,Ν αθαπζβλκτη θκΝ απσΝ γέΝΜ Ν βθΝαπσφα βΝ υΰελσ β βμΝ κυΝΚ ΢ΝεαδΝ κυΝΚ΢ΝΜΝκλέα αδΝεαδΝκΝαθαπζβλπ άμΝ κυΝΓ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτΝ πμΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ Κ ΢Ν εαδΝ κυΝ Κ΢ΝΜέΝ Ό αθΝ κθΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ αθαπζβλυθ δΝ ΪζζκΝ ηΫζκμΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν βΝ γΫ βΝ κυΝ πμΝ ηΫζκμΝ εαζ έ αδΝ κΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝηΫζκυμΝαυ κτέΝ δ βΰβ ΫμΝ κΝΚ θ λδεσΝ λξαδκζκΰδεσΝ΢υηίκτζδκΝεαδΝ κΝΚ θ λδεσΝ΢υηίκτζδκΝΝ κ ΫλπθΝΜθβη έπθΝ κλέακθ αδΝ κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ εαγΥΝ τζβθΝ αλησ δπθΝ δ υγτθ πθΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτέΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ζέΝ ΢ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ Κ ΢Ν αθάεκυθΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ πλκ α έαΝ αλξαέπθΝ ηθβη έπθ,Ν αλξαδκζκΰδευθΝξυλπθΝεαδΝδ κλδευθΝ σππθΝπκυΝαπκ Ϋζ αθΝ κΝξυλκΝ ιαέλ πθΝδ κλδευθΝάΝηυγδευθΝ ΰ ΰκθσ πθΝΫπμΝ κΝ1κγίέΝ΢ βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝΚ΢ΝΜΝαθάεκυθΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝπλκ α έαΝ θ κ ΫλπθΝηθβη έπθΝεαδΝ πθΝζκδπυθΝδ κλδευθΝ σππθέΝ 41 ηέΝΤπσΝ βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ,Ν αΝΚ θ λδεΪΝ΢υηίκτζδαμΝ α)Ν δ βΰκτθ αδΝ κθΝΤπκυλΰσΝΰδαΝ δμΝαλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ δμΝ δ δεσ λ μΝ εφΪθ δμΝ βμΝπλκ α έαμΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,ΝσππμΝαυ ΫμΝπλκ δκλέακθ αδΝ κΝΪλγλκΝγέΝ ί)Ν δ βΰκτθ αδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ ΰδαΝ αΝ ά δαΝ πλκΰλΪηηα αΝ απαζζκ λδυ πθΝ άΝ απ υγ έαμΝ αΰκλυθ,Ν αθα εαφυθ,Ναθα βζυ πθ,Ν λΰα δυθΝ υθ άλβ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝΪζζπθΝ λΰα δυθΝ πέΝ πθΝηθβη έπθέΝ ΰ)ΝΓθπηκ κ κτθΝΰδαΝαβ άηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη μΝαα)Νηθβη έα,ΝξυλκυμΝεαδΝ σπκυμΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν π λδ σ λ μΝαπσΝηέαΝπ λδφΫλ δ μ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝγΪζα αΝάΝ Νπκ αηκτμΝάΝ Νζέηθ μ,Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ίί)Ν βθΝ πλκ α έαΝ πθΝ ηθβη έπθΝ πκυΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθαΝ κθΝ Κα ΪζκΰκΝ βμΝ Παΰεσ ηδαμΝ ΚζβλκθκηδΪμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ ΪζζπθΝ η έακθκμΝ βηα έαμΝ ηθβη έπθ,Ν αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ δ κλδευθΝ σππθ,Ν ΰΰ)Ν π ηίΪ δμΝη έακθκμΝ βηα έαμΝ Νηθβη έα,ΝξυλκυμΝεαδΝ σπκυμ,Ν )Ν βθΝ κλδκγΫ β βΝ εαδΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ αλξαδκζκΰδευθΝ ξυλπθ,Ν δ κλδευθΝ σππθΝ εαδΝ απθυθΝ πλκ α έαμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ1βΝΫπμΝ1ι,Ν )Ν βθΝαθαΰεα δεάΝαπαζζκ λέπ βΝάΝαπ υγ έαμ αΰκλΪΝάΝαθ αζζαΰάΝαεδθά πθΝξΪλδθΝ βμΝπλκ α έαμΝ βμΝπκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμ,Ν )Ν βΝ η αφκλΪΝ αεδθά πθΝ ηθβη έπθΝ άΝ ηάηα κμΝ αυ υθΝ άΝ βθΝ απσ πα βΝ η έακθκμΝ βηα έαμ,Ν αα)Ν βΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝΰδαΝεα κδξ έπθΝ απσΝ ηθβη έαΝ Ϊφδ βΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝθ,Ν ββ)Ν κΝξαλαε βλδ ησΝεα βΰκλδυθΝεδθβ υθΝηθβη έπθ,Ν γγ)Ν βΝ ιαΰπΰάΝηθβη έπθ,Ν δδ)Ν κΝ αθ δ ησΝεαδΝ βθΝαθ αζζαΰάΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ κΝ βησ δκ,Ν δαδα)Ν βθΝ αθαΰθυλδ βΝ υζζ ε υθΝ εαδΝ βθΝ π λδΫζ υ βΝ υζζκΰυθΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝγ1,Ν κΝ βησ δκΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δίδί)Ν κΝ αθ δ ησ,Ν βθΝπλκ πλδθάΝ ιαΰπΰά,Ν βθΝαθ αζζαΰάΝεαδΝ βΝη αίέία βΝαλξαέπθΝαθ δε δηΫθπθΝ υζζκΰυθΝηκυ έπθΝ κυΝΪλγλκυΝζη,Ν δΰδΰ)ΝΰδαΝεΪγ ΝΪζζκΝη έακθΝγΫηαΝπκυΝπαλαπΫηπ αδΝ Ναυ ΪΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτέΝ θέΝα) ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝθ,Ν ΪθΝεαδΝ αΝ τκΝηθβη έαΝ έθαδΝ αλξαέα,Ναλησ δκΝ έθαδΝ κΝΚ ΢,Ν θυΝ ΪθΝ έθαδΝεαδΝ αΝ τκΝθ σ λα,Ν κΝΚ΢ΝΜέΝ «ιέΝ Γ αΝ π Ν α α Ν π υΝ Ν ΝΚ Ν υ απ Ν Ν π Ν φ 15 Ν Ν υ Ν Ν υ Ν »15 Ν α α Ν Ν αΝ π υΝ απ Ν ,Ν α α α Νπ ,Ν π φ Ν αΝ Ν υφ Ν Ν υπα Ν Νπα α φ υΝηΝ υΝπα Ν αΝ αΝ Ν α,Ν π Ν α αΝ α Ν Ν ,Ν Ν α Ν α αΝαυ Να αΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝπλκ Ϋγβε Ν κΝΪλγλκΝηίΝη Ν κΝΪλγλκΝζβΝ κυΝθσηκυΝΝγιιγήβίίλ,ΝΦ Κ-1βίΝ ήβ1-7-2009 e-book ΣκΝ σλΰαθκΝ αυ σΝ έθαδΝ πέ βμΝ αλησ δκΝ θαΝ ΰθπηκ κ έΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ξαλαε βλδ ησΝ αεδθά κυ,Ν πκυΝ ίλέ ε αδΝ ΝαλξαδκζκΰδεσΝξυλκΝάΝπΪθπΝ Ναλξαέκ,ΝπμΝηθβη έκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ υ δμΝί΄ΝεαδΝ ΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθ,ΝξπλέμΝθαΝαθαδλ έ αδΝβΝπλκ α έαΝαυ υθέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ί)Ν ΢ Ν εΪγ Ν ΪζζβΝ π λέπ π βΝ φαληκΰάμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ αλησ δκΝ έθαδΝ δ δεσΝ σλΰαθκ,Ν κΝ κπκέκΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ βθΝΟζκηΫζ δαΝ κυΝΚ θ λδεκτΝ λξαδκζκΰδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝ βθΝΟζκηΫζ δαΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ Ν κ ΫλπθΝ Μθβη έπθΝ πκυΝ υθ λδΪακυθΝ απσΝ εκδθκτέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ α΄,Ν ί΄Ν εαδΝ ΰ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν εαδΝ α΄,Ν ί΄Ν εαδΝ ΰ΄ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ ΫξκυθΝηέαΝοάφκ,ΝσππμΝεαδΝ αΝυπσζκδπαΝηΫζβΝ κυέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝυπ λδ ξτ δΝβΝοάφκμΝ κυΝ ΠλκΫ λκυέΝ 42 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΆλγλκΝη1Ν ΢υηίκτζδκΝΜκυ έπθΝ 1. Ναπ φα Ν υΝ π υ ΝΠ απ Ν α αΝ(1λ)Ν Ν Ν μ Ν υ αΝ υ Ν υ Νπ υΝ απ αΝ 16 α)ΝΣκθΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝπμΝΠλσ λκέΝ ί)Ν ΣκθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ θα βζυ πθΝ Μκυ έπθΝ εαδΝ Σ ξθδευθΝ Έλΰπθ,Ν κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ λξαδκ ά πθ,Ν κθΝ Γ θδεσΝ δ υγυθ άΝ Πκζδ δ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ εαδΝ κθΝ Πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ αλησ δαμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτ,ΝπκυΝαθαπζβλυθκθ αδΝαπσΝπλσ ππαΝη ΝαθΪζκΰαΝπλκ σθ αέΝ « )Ν Έ Ν (θ)Ν υ υ Ν α α α Ν υ Ν υ Ν υ α,Να απ ,Ν ,Ν Ν αφ Ν α ,Ν απ Ν Ν π Ν Ν Ν (β)Ν υ υ Ναπ Νπ παΝ Ν Ν αΝ υ Ν π υ Ν Νπ α»17 )Ν τκΝ(β)Νπλσ ππαΝη Ν πδ βηκθδεάΝ δ έε υ βΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ηπ δλέαΝ ζ δ κυλΰέαμΝηκυ έπθ,Ναθαπζβλκτη θαΝαπσΝπλσ ππαΝη Ν αΝέ δαΝπλκ σθ αέΝ Ν Ν (γ)Ν Ν απ Ν ΝγΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝ )ΝΈθαθΝ(1)Ν επλσ ππκΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΣηάηα κμΝ κυΝ δ γθκτμΝ΢υηίκυζέκυΝΜκυ έπθΝ(Iωτε),Νη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυέΝ )Ν ΈθαθΝ (1)Ν επλσ ππκΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Έθπ βμΝ άηπθΝ εαδΝ Κκδθκ ά πθΝ ζζΪ κμΝ (Κέ έ έΚέ έ),Ν η Ν πδ βηκθδεάΝ δ έε υ βΝάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ηπ δλέαΝ ΝγΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝηκυ έπθ,Ν η Ν κθΝαθαπζβλπ άΝ κυέΝ έΝ πα Ν(γ) υπ α Ν α ,Ν Ν υΝ υΝΠ Ν π αΝ Ν α αΝ Ν ΠΝΠα π υΝ α Ν Ν Ν α Ν αΝ απ 18 Ν ’Ν α Ν π υ α Ν υ Ν Ν αΝ υ Ν Ν α Ν (1)Ν γέΝΣκΝ΢υηίκτζδκΝΜκυ έπθμΝ α)Ν δ βΰ έ αδΝ κθ ΤπκυλΰσΝΰδαΝ δμΝαλξΫμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βΝηκυ δαεάΝπκζδ δεάΝ κυΝελΪ κυμΝεαδΝΰδαΝ αΝ ηΫ λαΝυπκ άλδιβμΝεαδΝ ι δ έε υ βμΝαυ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝ πθΝηκυ έπθΝεαδΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ λα βλδκ ά πθΝ κυμ,Ν e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ί)Νΰθπηκ κ έΝΰδαΝ αΝαβ άηα αΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝζη,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπ λέπ π βμΝδίδί΄Ν κυΝ αφέκυΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΝ κυΝΪλγλκυΝηί,Ν 43 ΰ)Νΰθπηκ κ έΝΰδαΝγΫηα αΝ φαληκΰάμΝ βμΝαλξάμΝ βμΝαηκδίαδσ β αμ,Ν δκλΰΪθπ βΝ εγΫ πθΝ Νηκυ έα,Ν Νπ λέπ π βΝ αθ δ ηκτΝΰδαΝ βΝ )Ν ΰθπηκ κ έΝ ΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ ελα δευθΝ ηκυ έπθΝ πμΝ δ δευθΝ π λδφ λ δαευθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν τηφπθαΝ η Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βκΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ ΝέΝ 2557/1997, )Νΰθπηκ κ έΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝηκυ έαΝεαδΝπαλαπΫηπ αδΝ Ναυ σέΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝγηθηήβίίι,ΝΦ Κ-11βΝ ’ ΝπαλαπΪθπΝπ λέπ π βΝΓΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝγηθηήβίίι,ΝΦ Κ-11βΝ ’ 18 ΝπαλαπΪθπΝπ λέπ π βΝ Νπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝΝγηθηήβίίι,ΝΦ Κ-11βΝ ’ 16 17 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 3.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλιΝ(Φ ΚΝβι1Ν ΄)Νεα αλΰκτθ αδέΝ ΆλγλκΝηβΝ ΚκδθκέΝεαθσθ μΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝ 1. γβ έαΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝ πθΝΪλγλπθΝ"ζλΝ Νη1" 19 έθαδΝ λδ άμέΝ Νγβ έαΝ πθΝηδ υθΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝ αΝηΫζβΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝπκυΝ θΝ υηη ΫξκυθΝ Ναυ ΪΝαυ κ δεαέπμΝαθαθ υθ αδΝ εΪγ ΝΫιδΝ(θ)ΝΫ βέΝ βέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ πθΝ ΢υηίκυζέπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκίκβγ έ αδ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α άΝ κυμΝ εαδΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν η Ν βθΝ αθΪγ βΝ βμΝ ιΫ α βμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ αβ βηΪ πθΝ Ν πδ λκπΫμΝ πκυΝ απαλ έακθ αδΝαπσΝκλδ ηΫθαΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυμΝάΝΪζζκυμΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝάΝ ηπ δλκΰθυηκθ μΝεαδΝ ΰθπηκ κ κτθΝ Ναυ ΪέΝ 3. Ν πδ βηκθδεάΝεαδΝΰλαηηα δαεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝ ια φαζέα αδΝαπσΝΰλαηηα έαΝπκυΝ υθδ Ϊ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτΝ βθΝΫ λαΝεΪγ Ν΢υηίκυζέκυέΝ 4.΢ κυμΝ δ βΰβ Ϋμ,Ν αΝηΫζβΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝεαδΝ βμΝΰλαηηα έαμΝ κυμΝεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ β,Ν κΝτοκμΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέα αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ" α Νπα Ναπ Ν Ν Ν Ν Ν α " 20 ηέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτΝλυγηέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΢υηίκυζέπθΝ εαδΝ βμΝ ΰλαηηα έαμΝ κυμ,Ν βΝ υθα σ β αΝ υΰελσ β βμΝ εαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ εα ΪΝ ηάηα αΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ υθαφάΝζ π κηΫλ δαέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δ λτκθ αδΝθΫαΝ υηίκτζδα,ΝθαΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμ,Ν θαΝ υΰξπθ τκθ αδΝάΝθαΝεα αλΰκτθ αδΝ΢υηίκτζδαΝεαδΝθαΝλυγηέα αδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ 6. ΝΚ Ν υ Ν υ Ν υ Ν υ Ν Ν υ Ν Ν υ Ν αΝ υ Ν Ν υ Ν αΝ Ν υΝ φ υ21 έΝ Ν υ Ν Πλσ ππαΝ πθΝκπκέπθ κδΝυπκγΫ δμΝΪΰκθ αδΝ θυπδκθΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝηπκλκτθΝθαΝπαλέ αθ αδΝεαδΝη Ν άΝ δαΝ δεβΰσλκυΝεαδΝθαΝξλβ δηκπκδκτθΝ ξθδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ εγΫ κυθΝ δμΝαπσο δμΝ κυμΝεαδΝθαΝαπαθ ά κυθΝ Ν υξσθΝ λπ ά δμΝ πθΝη ζυθΝάΝ δ βΰβ υθέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ Ν ΣΟΝ ΠΟΙΝΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν 1έΝΜ ΝεΪγ δλιβΝηΫξλδΝ ΫεαΝ(1ί)Ν υθΝ δηπλ έ αδΝβΝεζκπάΝ(ΪλγλκΝγιβΝ κυΝΠκδθδεκτΝΚυ δεα),ΝαθΝΫξ δΝ αθ δε έη θκΝ ηθβη έκΝ δ δαέ λαΝ η ΰΪζβμΝ αιέαμΝ άΝ ηθβη έκΝ πκυΝ αφαδλΫγβε Ν απσΝ αεέθβ κΝ ηθβη έκ,Ν απσΝ ξυλκΝαθα εαηηΫθκ,ΝαπσΝηκυ έκ,ΝαπσΝαπκγβε υ δεκτμΝξυλκυμΝαλξαέπθΝ υλβηΪ πθΝάΝαπσΝξυλκΝσπκυΝ φυζΪ αδΝ υζζκΰάέΝ ΝπαλαπΪθπΝφλΪ βΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1γαΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθσηκυΝγίηιήβίίβ,ΝΦ Κ-βγλΝ ’ ΟδΝπαλαπΪθπΝζΫι δμΝηΫ αΝ ΝΟΝΝΟΝπλκ ΫγβεαθΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1γ Ν κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθσηκυΝΝγίηιήβίίβ,ΝΦ Κ-βγλΝ ’ 21 ΣκΝπαλαπΪθπΝ ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝββΝ κυΝΪλγλκυΝ1ί κυΝθσηκυΝγβίιήβίίγ,ΝΦ Κ-γίβΝ ’ 19 20 e-book ΚζκπάΝηθβη έπθΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ΆλγλκΝηγΝ 44 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr βέΝ ΪθΝ βΝ πλΪιβΝ ζΫ βε Ν απσΝ πλσ ππαΝ θπηΫθαΝ ΰδαΝ βΝ δΪπλαιβΝ εζκπυθΝ άΝ ζβ δυθΝ άΝ ΰδαΝ βΝ δΪπλαιβΝ ΰεζβηΪ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ πδίΪζζ αδΝ εΪγ δλιβέΝ Ν έ δαΝ πκδθάΝ πδίΪζζ αδΝ ΪθΝκΝ λΪ βμΝ δαπλΪ δΝεα ΪΝ υθάγ δαΝάΝεα ΥΝ πΪΰΰ ζηαΝεζκπΫμΝηθβη έπθέΝ ΆλγλκΝηζΝ Τπ ιαέλ βΝηθβη έπθΝ Μ Ν εΪγ δλιβΝ ηΫξλδΝ (1ί)Ν ΫεαΝ υθΝ δηπλ έ αδΝ βΝυπ ιαέλ βΝ (ΪλγλκΝ γιηΝ κυΝ ΠκδθδεκτΝΚυ δεα),Ν αθΝ Ϋξ δΝαθ δε έη θκΝηθβη έκΝη Νδ δαέ λαΝη ΰΪζβΝαιέαΝάΝαθΝκΝ λΪ βμΝ ζ έΝ βθΝπλΪιβΝ βμΝυπ ιαέλ βμΝ ηθβη έπθΝεα ΥΝ πΪΰΰ ζηαΝάΝεα ΪΝ υθάγ δαέΝ ΆλγλκΝηηΝ πκ κξάΝεαδΝ δΪγ βΝηθβη έπθΝπκυΝαπκ ζκτθΝπλκρσθ αΝ ΰεζάηα κμΝ ΝπλΪιβΝ βμΝαπκ κξάμΝεαδΝ δΪγ βμΝπλκρσθ πθΝ ΰεζάηα κμΝ(ΪλγλκΝγλζΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝΠκδθδεκτΝ Κυ δεα)Ν δηπλ έ αδΝη ΝεΪγ δλιβΝηΫξλδ ΫεαΝ(1ί)Ν υθ,ΝαθΝΫξ δΝαθ δε έη θκΝηθβη έκΝδ δαέ λαΝη ΰΪζβμΝ αιέαμΝεαδΝκΝυπαέ δκμΝΰθυλδα Νσ δΝαυ σΝπλκΫλξ αδΝαπσΝαιδσπκδθβΝπλΪιβέΝ πδίΪζζ αδΝεΪγ δλιβ,ΝαθΝκΝ υπαέ δκμΝ πδξ δλ έΝ βθΝπλΪιβΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝεα ΥΝ πΪΰΰ ζηαΝάΝεα ΪΝ υθάγ δαέΝ ΆλγλκΝηθΝ ΦγκλΪΝηθβη έκυΝ 1.ΌπκδκμΝ εα α λΫφ δ,Ν ίζΪπ δ,Ν λυπαέθ δ,Ν εαγδ ΪΝ αθΫφδε βΝ άΝ υ ξ λάΝ βΝ ξλά βΝ άΝ αζζκδυθ δΝ βΝ ηκλφάΝηθβη έκυΝάΝαθάεκθ κμΝ Ν υζζκΰάΝηκυ έκυΝπκζδ δ δεκτΝαΰαγκτΝάΝπκζδ δ δεκτΝαΰαγκτΝπκυΝ Ϋξ δΝ κπκγ βγ έΝ Ν αθκδε σΝ άΝ εζ δ σΝ βησ δκ,Ν βηκ δεσΝ άΝ εκδθσξλβ κΝ ξυλκΝ δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ(β)Ν υθ,ΝαθΝβΝπλΪιβΝ θΝ δηπλ έ αδΝίαλτ λαΝη ΝΪζζβΝ δΪ αιβέΝ θΝ κΝηθβη έκΝαθάε δΝ κΝ λΪ βΝ πδίΪζζ αδΝφυζΪεδ βΝηΫξλδΝ λδυθ (γ)Ν υθέΝ 2. θΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ηθβη έκΝ δ δαέ λαΝ η ΰΪζβμΝ αιέαμΝ εαδΝ βΝ πλΪιβΝ Ϋΰδθ Ν κΝ πζαέ δκΝ κλΰαθπηΫθβμΝ ΰεζβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ άΝ απσΝ πκζζκτμΝ θπηΫθκυμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋζ άΝ βμ,Ν πδίΪζζ αδΝ εΪγ δλιβΝ ηΫξλδΝ(1ί)Ν ΫεαΝ υθέΝ ΆλγλκΝηιΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ΦγκλΪΝηθβη έκυΝαπσΝαηΫζ δαΝ 45 Μ Ν φυζΪεδ βΝ ηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν υθΝ δηπλ έ αδΝ βΝ πλΪιβΝ κυΝ πλυ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝΪλγλκυΝηθΝαθΝ ζΫ γβε ΝαπσΝαηΫζ δαέΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΆλγλκΝηκΝ ΠαλΪία βΝ βμΝυπκξλΫπ βμΝ άζπ βμΝηθβη έκυΝ ΌπκδκμΝπαλαζ έπ δΝ βΝ άζπ βΝπκυΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝκΝεαδΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβζΝ δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βΝηΫξλδΝ λδυθΝ(γ)Ν υθέΝΌπκδκμΝπαλαζ έπ δΝ βΝ άζπ βΝπκυΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝάΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γγΝ δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ ηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν υθέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ ηθβη έπθΝ πκυΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτ,Ν κΝ ΫΰεζβηαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ ζ έ αδΝησθκΝ φσ κθΝκΝυπσξλ κμΝπλκμΝ άζπ βΝΫζαί Ναπκ δΰηΫθαΝΰθυ βΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr βμΝ δκδεβ δεάμΝ πλΪιβμΝ ξαλαε βλδ ηκτέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ κΝ λΪ βμΝ δηπλ έ αδΝη Νξλβηα δεάΝπκδθάΝΫπμΝηίέίίίΝ υλυΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝυπκ λκπάμΝη ΝφυζΪεδ βΝηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν υθέΝ ΆλγλκΝηλΝ ΠαλΪθκηβΝη αίέία βΝηθβη έκυΝ ΌπκδκμΝη αίδίΪα δΝ βθΝευλδσ β αΝάΝ βθΝεα κξάΝηθβη έκυΝάΝαπκε ΪΝ βθΝευλδσ β αΝάΝαπκ Ϋξ αδΝθαΝ π λδΫζγ δΝ βθΝεα κξάΝ κυΝηθβη έκΝξπλέμΝ βθΝαθαΰεαέαΝαπσΝ κΝθσηκΝΪ δα,ΝΫΰελδ βΝάΝΰθπ κπκέβ βΝ δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ ηΫξλδΝ τκΝ (β)Ν υθέΝ πδίΪζζ αδΝ φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ τκΝ (β)Ν υθ,Ν αθΝ πλσε δ αδΝΰδαΝαλξαέκΝηθβη έκΝπκυΝ θΝΫξ δΝ βζπγ έΝθσηδηαέΝΟδΝπκδθΫμΝαυ ΫμΝ πδίΪζζκθ αδ,ΝαθΝβΝπλΪιβΝ θΝ δηπλ έ αδΝίαλτ λαΝη ΝΪζζβΝ δΪ αιβέΝ ΆλγλκΝθίΝ ΠαλΪθκηβΝ ηπκλέαΝηθβη έπθΝ ΌπκδκμΝ α ε έΝ λα βλδσ β αΝ αλξαδκπυζβΝ άΝ ηπσλκυΝ θ σ λπθΝ ηθβη έπθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγβΝξπλέμΝΪ δαΝ δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βέΝ ΆλγλκΝθ1Ν ΠαλΪθκηβΝαθα εαφάΝάΝΪζζβΝαλξαδκζκΰδεάΝΫλ υθαΝ 1.ΌπκδκμΝ ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ Ϊ δαΝ δ θ λΰ έΝ αθα εαφάΝ η Ν εκπσΝ βθΝ αθ τλ βΝ άΝ απκεΪζυοβΝ αλξαέπθΝ δηπλ έ αδΝη ΝεΪγ δλιβΝηΫξλδΝ ΫεαΝ(1ί)Ν υθέΝ 2. θΝκδΝπλΪι δμΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝ ζΫ γβεαθΝηΫ αΝ ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝάΝαθΝκΝ υπαέ δκμΝ δμΝ πδξ δλ έΝεα ΥΝ πΪΰΰ ζηαΝάΝεα ΪΝ υθάγ δα,Ν πδίΪζζ αδΝεΪγ δλιβέΝ γέΝ ΌπκδκμΝ ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ Ϊ δαΝ δ θ λΰ έΝ ΪζζβμΝ ηκλφάμΝ παλΪθκηβΝ αλξαδκζκΰδεάΝ Ϋλ υθαΝ η Ν εκπσΝ βθΝαθ τλ βΝάΝαπκεΪζυοβΝαλξαέπθΝ δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ θσμΝ(1)ΝΫ κυμέΝ θΝκΝ λΪ βμΝ δαπλΪ δΝ βθΝ πλΪιβΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ εα ΪΝ υθάγ δαΝ άΝ εα ΥΝ πΪΰΰ ζηα,Ν πδίΪζζ αδΝεΪγ δλιβΝΫπμΝ ΫεαΝ(1ί)Ν υθέΝ ΆλγλκΝθβΝ βέΝ θΝ βΝ πλΪιβΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζΫ γβε Ν ηΫ αΝ Ν αλξαδκζκΰδεκτμΝ ξυλκυμΝ άΝ αθΝ κΝ υπαέ δκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ βθΝ πδξ δλ έΝ εα ΄Ν πΪΰΰ ζηαΝ άΝ εα ΪΝ υθάγ δαΝ πδίΪζζ αδΝ φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝ(γ)Ν υθέΝ ΆλγλκΝθγΝ ΠαλΪθκηβΝ ιαΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ e-book 1έΝ ΌπκδκμΝ ξλβ δηκπκδ έΝ αθδξθ υ άΝ η ΪζζπθΝ άΝ ΪζζαΝ σλΰαθαΝ δα εσπβ βμΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϊ δαΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ απσΝ βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γκΝ δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝ(γ)ΝηβθυθέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 ΠαλΪθκηβΝξλά βΝαθδξθ υ άΝη ΪζζκυΝ 46 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 1.ΌπκδκμΝ ιΪΰ δΝ άΝ πδξ δλ έΝ θαΝ ιαΰΪΰ δΝ απσΝ βθΝ ζζΪ α,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ πθ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝθσηκυ,Νηθβη έκΝάΝπκζδ δ δεσΝαΰαγσΝΰδαΝ κΝκπκέκΝΫξ δΝεδθβγ έΝβΝ δα δεα έαΝξαλαε βλδ ηκτ,Ν σππμΝκλέα αδΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβί,Ν δηπλ έ αδΝ η ΝεΪγ δλιβΝηΫξλδΝ ΫεαΝ(1ί)Ν υθέΝ ΝπλκΫζ υ βΝ κυΝηθβη έκυΝεα ΥΝαιδσπκδθκΝ λσπκΝ υθδ ΪΝ πδίαλυθ δεάΝπ λέ α βέΝ 2.ΌπκδκμΝ παλαίαέθ δΝ κυμΝ σλκυμΝ βμΝ απσφα βμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ ξκλβΰβγ έΝ Ϊ δαΝ πλκ πλδθάμΝ ιαΰπΰάμΝ ηθβη έκυΝ άΝ πκζδ δ δεκτΝ αΰαγκτΝ πκυΝ αθάε δΝ Ν υζζκΰάΝ ηκυ έκυΝ εαδΝ δ έπμΝ αθΝ θΝ κΝ παθ δ Ϊΰ δΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝπκυΝ Ϊξγβε ,Ν δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βέΝ θΝσηπμΝβΝπαλΪία βΝ κυΝ σλκυΝ θΝ έθαδΝ κυ δυ βμ,Ν κΝ δεα άλδκΝ ηπκλ έΝ θαΝ αφά δΝ βθΝ πλΪιβΝ α δηυλβ βέΝ ΣκΝ αιδσπκδθκΝ βμΝ πλΪιβμΝ βμΝηβΝ ηπλσγ ηβμΝ παθ δ αΰπΰάμΝ ιαζ έφ αδ,ΝαθΝκΝυπαέ δκμΝη Ν δεάΝ κυΝγΫζβ βΝεαδΝπλδθΝ αεσηα ι α γ έΝη Νκπκδκθ άπκ Ν λσπκΝΰδαΝ βθΝπλΪιβΝ κυΝαπσΝ δμΝαλξΫμΝ παθ δ Ϊΰ δΝ κΝηθβη έκΝάΝ κΝ πκζδ δ δεσΝαΰαγσέΝ 3.Μ Ν εΪγ δλιβΝ ηΫξλδΝ ΫεαΝ (1ί)Ν υθΝ δηπλ έ αδΝ κΝ υπαέ δκμΝ βμΝ πλΪιβμΝ κυΝ πλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυ,Ν φσ κθΝ βΝ πλΪιβΝ ζΫ βε Ν η εκπσΝ βθΝ κλδ δεάΝ απκηΪελυθ βΝ κυΝ ηθβη έκυΝαπσΝ αΝσλδαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ πδελΪ δαμέΝ ζέΝΌπκδκμΝ ιΪΰ δΝάΝ πδξ δλ έΝθαΝ ιαΰΪΰ δΝαπσΝ βθΝ ζζΪ αΝ ε σμΝ πθΝκλέπθΝ κυΝ ζπθ δαεκτΝ ΪφκυμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Νεα ΪΝπαλΪία βΝ κυΝΚαθκθδ ηκτΝγλ11ήΝ1λλβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝεαδΝιηβή1λλγΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ Έθπ βμΝ εαδΝ πθΝ πλκ λδευθΝ δα αΰηΪ πθΝ φαληκΰάμΝ κυμ,Ν σππμΝ εΪ κ Ν δ ξτκυθ,Ν πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ Καθκθδ ηκτΝ γλ11ή1λλβ,Ν δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝ(γ)Νηβθυθ,ΝαθΝβΝπλΪιβΝ θΝ δηπλ έ αδΝίαλτ λαΝη ΝΪζζβΝ δΪ αιβέΝ ηέΝΣκΝΪλγλκΝγΝ κυΝπλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝζβγή1λληΝ(Φ ΚΝβζβΝ ΄)Νεα αλΰ έ αδέ ΆλγλκΝθζΝ ΠαλΪθκηβΝ δ αΰπΰάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ ΌπκδκμΝ δ Ϊΰ δΝ βθΝ ζζΪ αΝπκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ βμΝαπσΝ1ιΝΝκ ηίλέκυΝ1λκίΝ δ γθκτμΝ υηίΪ πμΝ πθΝ Παλδ έπθΝ πκυΝ ευλυγβε Ν η Ν κΝ ΝέΝ 11ίγή1λκίΝ (Φ ΚΝ βλιΝ ΄),Ν αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ αφαδλ γ έΝπαλΪθκηαΝαπσΝηκυ έαΝάΝΪζζαΝπαλσηκδαΝδ λτηα αΝάΝγλβ ε υ δεΪΝάΝ βησ δαΝηθβη έαΝπκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθ πδελΪ δαΝ ΪζζπθΝ ελα υθΝ η λυθΝ βμΝ έ δαμΝ υηίΪ πμΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ απκ ζκτθΝ απκ δΰηΫθαΝ ηάηαΝ βμΝ απκΰλαφάμΝ πθΝ δ λυηΪ πθΝ αυ υθ,Ν δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝ κυζΪξδ κθΝ θσμΝ(1)ΝΫ κυμ,ΝαθΝβΝπλΪιβΝ θΝ δηπλ έ αδΝίαλτ λαΝη ΝΪζζβΝ δΪ αιβέΝ ΆλγλκΝθηΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 ΠαλΪθκηβΝηβΝ πδ λκφάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝ 47 ΌπκδκμΝ θΝ υηηκλφυθ αδΝη Ν ε ζ άΝαπσφα βΝ δεα βλέκυΝάΝ δαδ β υθ,ΝβΝκπκέαΝ δα Ϊ δΝ βθΝ πδ λκφάΝπκζδ δ δευθΝαΰαγυθΝπκυΝΫξκυθΝαπκηαελυθγ έΝπαλΪθκηαΝαπσΝ κΝΫ αφκμΝΪζζκυΝελΪ κυμ,Ν εα ΥΝ φαληκΰάΝ πθΝ δ γθυθΝ υηίΪ πθΝπκυΝευλυθκθ αδΝεαδΝδ ξτκυθΝ βθΝ ζζΪ αΝάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝθκηκγ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,Ν δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βέΝ ΆλγλκΝ66 ΠαλΪθκηβΝ πΫηία βΝάΝ ε Ϋζ βΝΫλΰκυΝ 1.ΌπκδκμΝ ξπλέμΝ βθΝ αθαΰεαέαΝ απσΝ κΝ θσηκΝ Ϊ δαΝ άΝ εαγΥΝ υπΫλία βΝ αυ άμΝ δ θ λΰ έΝ Ν ηθβη έκ,Ν Ν αλξαδκζκΰδεσΝ ξυλκ,Ν άΝ Ν δ κλδεσΝ σπκ,Ν πλΪιβΝ απσΝ αυ ΫμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝ1ίΝπαλέΝβΝζ,Ν1γ,Ν1ζΝεαδΝ1η δηπλ έ αδΝη ΝφυζΪεδ βΝηΫξλδΝ λδυθΝ(γ)Ν υθέΝΜ Ν βθΝέ δαΝπκδθάΝ δηπλ έ αδΝ σπκδκμΝ δ θ λΰ έΝ πλΪιβΝ άΝ λα βλδσ β αΝ Ν αυθ μΝ πλκ α έαμΝ ΰτλπΝ απσΝ ηθβη έαΝ άΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ξυλκυμ,Ν σππμΝ κλέακθ αδΝ αΝ ΪλγλαΝ 1ηΝ εαδΝ 1ι,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ πθΝ σλπθΝ εαδΝ π λδκλδ ηυθΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ Ναυ ΫμέΝ Νέ δαΝπκδθάΝ πδίΪζζ αδΝ ΝσπκδκθΝξπλέμΝ βθΝαθαΰεαέαΝαπσΝ κΝθσηκΝΪ δαΝάΝεαγΥΝ υπΫλία άΝ βμΝ δ θ λΰ έΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ ΪλγλαΝ ζβ,Ν ζγΝ παλΪΰλαφκμΝ 1Ν εαδΝ ζθΝ παλΪΰλαφκμΝζέ «βέΝ Νπ Ν φυ Ν υ Ν Ν υ Ν α α,Να αφαΝ Ναπ α αΝ Ν Ν π Ν υΝ π π Ν αΝ α αΝ αυ Ν Ν αΝ π ,Ναπ υπ Ν Ν φ α Ν Ν π αφ Ν Ν Ν Νπ Ν αΝ α αΝ Ν Ν α έΝΗΝ Ν α Ν Νφυ Ν υ Ν Ν ,Να Ν α έΝ αΝα αφα,Ν αΝ απ α αΝ α Ν αΝ αΝ α »22 αΝ π Ν , ,Ν α Ν αΝ αΝ α Ν Ν αΝ Ν Ν Ν Ν ,Ν α ,Ν Ν Ν Ν Ν Νπα α ,Ν Ν Ν Να Να Ν Ν Ν Νπ Ν Ν αΝ α αΝ Ν α αΝ α α υ Ν αυ Ν α αΝ ΆλγλκΝθιΝ Πζβηη ζάμΝφτζαιβ,Ν δα άλβ βΝάΝ υθ άλβ βΝηθβη έκυΝ ΟΝ ετλδκμ,Ν κΝ θκηΫαμΝ άΝ κΝ εΪ κξκμΝ ηθβη έκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ ε ζ έΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ ΰδαΝ φτζαιβ,Ν δα άλβ βΝ άΝ υθ άλβ άΝ κυΝ πζβηη ζυμΝ εαδΝ Ϋ δΝ εγΫ δΝ κΝ ηθβη έκΝ Ν εέθ υθκ,Ν δηπλ έ αδΝ η Ν φυζΪεδ βΝηΫξλδΝ λδυθΝ(γ)Ν υθέΝ ΆλγλκΝθκΝ ΠλΪι δμΝ ζ ΰε δευθΝκλΰΪθπθΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβη Ν κυΝΝέΝ1ιβλή1λκιΝ(Φ ΚΝ1ζζΝ ΄),ΝπκυΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝββΝ κυΝ ΝέΝβ1θ1ήΝ1λλγΝ(Φ ΚΝ11λΝ ΄)Ν φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδΝ αΝ ΰεζάηα αΝ βμΝεζκπάμΝηθβη έπθ,Ν βμΝ υπ ιαέλ βμΝ ηθβη έπθ,Ν βμΝ φγκλΪμΝ ηθβη έπθ,Ν βμΝ απκ κξάμΝ εαδΝ δΪγ βμΝ ηθβη έπθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ πλκρσθ αΝ ΰεζάηα κμ,Ν βμΝπαλΪθκηβμΝαθα εαφάμΝάΝΪζζβμΝαλξαδκζκΰδεάμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝπαλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθέΝ Ν θΫλΰ δαΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ κλΰΪθκυΝ π λδκλέα αδΝ δμΝ πλΪι δμΝ πκυΝ έθαδΝαπκζτ πμΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝ βΝ δαελέίπ βΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝαυ υθ,ΝβΝ Ϋζ βΝ πθΝκπκέπθΝγαΝπλΫπ δΝ πΪθ πμΝθαΝ έξ Νπλκαπκφα δ γ έΝαπσΝ κΝ λΪ βέΝ ΆλγλκΝθλΝ άη υ βΝεαδΝξλβηα δεάΝπκδθάΝ 2. θΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ θΝ πδίζβγ έΝ άη υ βΝ πθΝ ηΫ πθΝ Ϋζ βμΝ πθΝ ΰεζβηΪ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κθΝ παλσθ αΝ θσηκ,Ν πδίΪζζ αδΝ ξλβηα δεάΝ πκδθάΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθΫζγ δΝ κΝ άηδ υΝ (1ήβ)Ν βμΝαιέαμΝ πθΝηΫ πθΝαυ υθέΝ ΆλγλκΝιίΝ ι ο οί σ 22.4.2014 1. Ν άη υ βΝ πθΝ πκζδ δ δευθΝ αΰαγυθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ αθ δε έη θκΝ παλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμΝ άΝ πδξ δλκτη θβμΝ παλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ ηΫ πθΝ Ϋζ βμΝ βμΝ πλΪιβμΝ αυ άμΝ εαδΝ βμΝ παλΪθκηβμΝαθα εαφάμΝάΝΪζζβμΝΫλ υθαμΝη Ν εκπσΝ βθΝαθ τλ βΝάΝαπκεΪζυοβΝαλξαέπθΝ πδίΪζζ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ φσ κθΝαθάεκυθΝ κΝ λΪ βΝάΝ Ν υηηΫ κξκέΝ 22 ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝπλκ Ϋγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1ίΝ κυΝθσηκυΝγθηκήβίίκ,ΝΦ Κ-ιίΝ ήββ-4-2008 e-book πΫε α βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΝέΝβγγ1ή1λληΝ 48 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΣκΝ ΪφδκΝαγ΄Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβγγ1ή1λληΝ(Φ ΚΝ1ιγΝ ΄)Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ Οαγ)ΝΣπθΝαιδσπκδθπθΝπλΪι πθΝπκυΝΫξκυθΝπμΝαθ δε έη θκΝηθβη έκΟέΝ ΆλγλκΝι1Ν ληκ δσ β αΝ φ έκυΝ 1.ΣαΝ εαεκυλΰάηα αΝ βμΝ εζκπάμΝ ηθβη έπθ,Ν βμΝ υπ ιαέλ βμΝ ηθβη έπθ,Ν βμΝ φγκλΪμΝ ηθβη έπθ,Ν βμΝ απκ κξάμΝεαδΝ δΪγ βμΝηθβη έπθΝπκυΝαπκ ζκτθΝπλκρσθ αΝ ΰεζάηα κμ,Ν βμΝπαλΪθκηβμΝ πΫηία βμΝάΝ ε Ϋζ βμΝ ΫλΰκυΝ Ν ηθβη έκ,Ν βμΝ παλΪθκηβμΝ ιαΰπΰάμΝ πκζδ δ δεκτΝ αΰαγκτΝ εαδΝ βμΝ παλΪθκηβμΝ αθα εαφάμΝ άΝ ΪζζβμΝΫλ υθαμΝ ΰδαΝ βθΝ αθ τλ βΝ άΝ απκεΪζυοβΝ αλξαέπθΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ λδη ζκτμΝ φ έκυέΝ βέΝ ΜσζδμΝ π λα πγ έΝ βΝ αθΪελδ βΝ ΰδαΝ πλΪι δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ δεκΰλαφέαΝ υπκίΪζζ αδΝαπσΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝπζβηη ζ δκ δευθΝ κθΝ δ αΰΰ ζΫαΝ φ υθ,ΝκΝκπκέκμΝ ΪθΝελέθ δΝσ δΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ κίαλΫμΝ θ έι δμΝ ΰδαΝ βθΝ παλαπκηπάΝ κυΝ εα βΰκλκτη θκυΝ κΝ αελκα άλδκΝ η Ν απ υγ έαμΝ εζά β,Ν δ Ϊΰ δΝ βθΝ υπσγ βΝ η Ν πλσ α άΝ κυΝ κΝ ΢υηίκτζδκΝ φ υθΝ πκυΝ απκφα έα δΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ αΝΪλγλαΝγίλ-γ1ηΝ κυΝΚέΠέ έΝ ΪθΝ κΝ δ αΰΰ ζΫαμΝ φ υθΝ ελέθ δΝ σ δΝ πλκετπ κυθΝ θ έι δμΝ εαδΝ σ δΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδ λΫο δΝ βΝ δεκΰλαφέαΝΰδαΝθαΝ υηπζβλπγ έ,Ν δ Ϊΰ δ,Ν φσ κθΝ υηφπθ έΝεαδΝκΝΠλσ λκμΝ φ υθ,Ν βθΝυπσγ βΝ κΝ αελκα άλδκΝη Ναπ υγ έαμΝεζά β,Νεα ΪΝ βμΝκπκέαμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝπλκ φυΰάέΝ ΆλγλκΝιβΝ ΣτξβΝξλβηα δευθΝπκδθυθΝεαδΝ βη υγΫθ πθΝπλαΰηΪ πθΝ 1.ΟδΝξλβηα δεΫμΝπκδθΫμ,Ν αΝπλσ δηα,Ν αΝπκ ΪΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝη α λκπάΝ πθΝ λβ δευθΝ βμΝ ζ υγ λέαμΝπκδθυθΝ Νξλβηα δεΫμΝπκδθΫμ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝπκ ΪΝξλβηα δεάμΝδεαθκπκέβ βμΝ κυΝ βηκ έκυΝ ζσΰπΝ βγδεάμΝ ίζΪίβμΝ πκυΝ πδίΪζζκθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ θκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝεζβλκθκηδΪμΝαπκ ζκτθΝπσλκΝ κυΝΣαη έκυΝ λξαδκζκΰδευθΝΠσλπθΝεαδΝ παζζκ λδυ πθΝ (Σέ έΠέ έ)έΝ ΠλΪΰηα αΝ πκυΝ βη τκθ αδΝ πμΝ ηΫ αΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋζ βΝ ΰεζβηα δευθΝ πλΪι πθ,Ν πκυΝ δηπλκτθ αδΝεα ΪΝ κΝθσηκ,Νπ λδΫλξκθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠκζδ δ ηκτέΝ 2.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν δεαδκ τθβμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαγκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝί ίαέπ βμ,Ν έ πλαιβμΝεαδΝαπσ κ βμΝ κΝΣέ έΠέ έΝ πθΝπδκΝπΪθπΝπκ υθΝεαδΝ λυγηέα αδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ e-book ι ο οί σ 22.4.2014 Ι ΙΚ ΢,ΝΜ Σ 49 Κ ΣΟΝ ΣΙΚ ΢ΝΚ ΙΝΣ ΛΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν ΆλγλκΝιγΝ Μ αία δεΫμΝεαδΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ 1.ΣαΝ υπΪλξκθ αΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτΝ δεαδυηα αΝ ευλδσ β αμΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ζζΪ αμ,Ν βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ Κλά βμ,Ν πθΝ Μβ λκπσζ πθΝ βμΝ π εαθά κυ,Ν κυΝ Οδεκυη θδεκτΝ Πα λδαλξ έκυΝ βμΝ Κπθ αθ δθκυπσζ πμ,Ν πθΝ Πα λδαλξ έπθΝ ζ ιαθ λ έαμ,Ν θ δκξ έαμΝ εαδΝ Ι λκ κζτηπθ,Ν βμΝ Ι λάμΝ ΜκθάμΝ κυΝ ΢δθΪ,Ν πθΝ Ι λυθΝ Μκθυθ κυΝ ΰέκυΝ Όλκυμ,Ν πθΝ Ι λυθΝ ΜκθυθΝ βμΝ ΰέαμΝ θα α έαμΝ βμΝ Φαληαεκζτ λδαμΝ βΝ Χαζεδ δεά,Ν πθΝ ζα Ϊ πθΝ βΝ Θ αζκθέεβΝ εαδΝ κυΝ υαΰΰ ζδ άΝ ΙπΪθθβΝ κυΝ Θ κζσΰκυΝ βθΝ ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr ΠΪ ηκ,Ν ΪζζπθΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ άΝ ΪζζπθΝ θυ πθΝ πλκ υππθΝ πκυΝ επλκ ππκτθΝ γλβ ε έ μΝ άΝ σΰηα α,Ν Ν αλξαέαΝ ηθβη έαΝ γλβ ε υ δεκτΝ ξαλαε άλα,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ ξλκθκζκΰκτθ αδΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ 1ζηγ,Ν δα βλκτθ αδέΝ 2.Μ Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θΝγέΰκθ αδΝδ ξτκυ μΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝπ λέΝ κυΝ ΰέκυΝΌλκυμέΝ γέΝΌπκδκμΝΫξ δΝ βθΝεα κξάΝ κυΝαλξαέκΝ εδθβ σΝαπσΝαυ ΪΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ1α΄ΝεαδΝ 1ί΄Ν κυΝΪλγλκυΝβί,Νυπκξλ κτ αδΝθαΝ κΝ βζυ δΝ βθΝΤπβλ έαΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ θσμΝ(1)ΝΫ κυμΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτέΝ Ν ηπλσγ ηβΝ άζπ βΝ απκ ζ έ,Ν ΰδαΝ σπκδκθΝ πλκίαέθ δΝ Ν αυ άθ,Ν ζσΰκΝαπαζζαΰάμΝαπσΝ βθΝπκδθδεάΝ έπιβΝΰδαΝ βΝηβΝΫΰεαδλβΝ άζπ βέΝ υ σμΝπκυΝ βζυθ δΝ τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝσ δΝ εα Ϋξ δΝ αλξαέκΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝ εαδΝ κΝ1ζηγ,Ν έθαδΝ υθα σθΝθαΝυπκίΪζζ δ,ΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝ άζπ β,Ναέ β βΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝ εα κξάμΝ κυΝ αλξαέκυΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυέΝ Ν Ϊ δαΝξκλβΰ έ αδΝ ε σμΝ ΪθΝ υθ λΫξ δΝβΝπ λέπ π βΝΰ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβγέΝΚα ΪΝ βΝξκλάΰβ βΝ βμΝΪ δαμΝεα κξάμΝ κλέακθ αδΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λαΝΰδαΝ βΝφτζαιβΝεαδΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝηθβη έκυέΝ 4. θΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ βζπγ έΝβΝεα κξάΝαλξαέκυΝπκυΝΫξ δΝ δ αξγ έΝαπσΝ βθΝ αζζκ απάΝεαδΝπκυΝξλκθκζκΰ έ αδΝΫπμΝεαδΝ κΝ1ζηγ,Ναθαΰθπλέα αδΝ κΝ δεαέπηαΝευλδσ β αμΝυπσΝ κυμΝ σλκυμΝεαδΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγγέΝ 5.Ό κδΝΫξκυθΝΪ δαΝδ δπ δεάμΝ υζζκΰάμΝαλξαέπθΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέΝέΝηγη1ή1λγβΝηπκλκτθΝθαΝ αβ ά κυθΝ θαΝ αθαΰθπλδ κτθΝ πμΝ υζζΫε μΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυέΝ ΟδΝ αδ κτθ μΝαθαΰθπλέακθ αδΝπμΝ υζζΫε μΝ ε σμΝ ΪθΝ υθ λΫξκυθΝ αΝεπζτηα αΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1ΝάΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγ1έΝΜ Ν βθΝαπσφα βΝαθαΰθυλδ βμΝκλέακθ αδΝ αΝαθαΰεαέαΝηΫ λα,Ν αΝκπκέαΝ κφ έζ δΝ κΝ υζζΫε βμΝ θαΝ ζΪί δ,Ν ΰδαΝ βΝ φτζαιβΝ εαδΝ δα άλβ βΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ βμΝ υζζκΰάμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫ αΝ Ν πλκγ ηέαΝ εακε υΝ (1κ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βθΝ αθαΰθυλδ βέΝ Μ ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ εακε υΝ (1κ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτ,Ν ζάΰ δΝ αυ κ έεαδαΝ βΝ δ ξτμΝ α δυθΝ δ δπ δεάμΝ υζζκΰάμΝαλξαέπθΝπκυΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέΝέΝηγη1ή1λγβ,Ν ε σμΝ ΪθΝ εελ η έΝαέ β βΝαθαΰθυλδ βμΝπμΝ υζζΫε βΝεα ΪΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυέΝ θέΝ Ό κδΝ ΫξκυθΝ Ϊ δαΝ ηπκλέαμΝ αλξαέπθΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΚέΝέΝ ηγη1ή1λγβ,Ν αθΝ πδγυηκτθΝ θαΝ α εκτθΝ βΝ λα βλδσ β αΝ κυΝαλξαδκπυζβ,Νκφ έζκυθΝθαΝαβ ά κυθΝ βΝξκλάΰβ βΝ βμΝ ξ δεάμΝΪ δαμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν ηΫ αΝ Ν πλκγ ηέαΝ εακε υΝ (1κ)Ν ηβθυθΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυέΝ Μ ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ αυ άμ,Ν ζάΰ δΝ αυ κ έεαδαΝ βΝ δ ξτμΝ α δυθΝ ηπκλέαμΝαλξαέπθΝπκυΝΫξκυθΝξκλβΰβγ έΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΚέΝέΝηγη1ή1λγβ,Ν ε σμΝ ΪθΝ εελ η έΝ αέ β βΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝαλξαδκπυζβΝεα ΪΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυέΝ 9.ΟδΝ υφδ Ϊη θ μΝ θσηδηαΝ ζ δ κυλΰκτ μΝ ικλυε δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ η αζζ έπθΝ άΝ ζα κη έπθΝ η ΪΝ βθΝ δ ξτΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ υθ ξέακυθΝ θκηέηπμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ ξ δεάμ Ϊ δαμ,ΝβΝκπκέαΝηπκλ έΝη ΪΝθαΝαθαθ πγ έέΝ e-book 8.ΣαΝζ δ κυλΰκτθ α,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Νηκυ έα,Ν αΝκπκέαΝΫξκυθΝδ λυγ έΝη Ν θσηκ,Νζκΰέακθ αδΝπμΝαθαΰθπλδ ηΫθαΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ ζηέΝ Οφ έζκυθΝ σηπμΝ θαΝ πλκ αληκ γκτθΝ δμΝ λυγηέ δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ εαδΝ πθΝ εαθκθδ δευθΝ πλΪι πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ Ναυ σ,ΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝπκυΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτέΝ ι ο οί σ 22.4.2014 7.ΟΝ δ υγτθπθΝ υ βηα δεάΝ αθα εαφάΝ πκυΝ ίλέ ε αδΝ Ν ιΫζδιβΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ εα αγΫ δΝ πλκμΝ βηκ έ υ βΝαλξδεάΝπαλκυ έα βΝ θ σμΝ τκΝ(β)Ν υθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ ΪθΝβΝ αθα εαφάΝ Ϋξ δΝ π λα πγ έ,Ν κΝ δ υγτθπθΝ Ϋξ δΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ εα αγΫ δΝ βθΝ ζδεάΝ βηκ έ υ βΝ θ σμΝπ θ α έαμΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ 50 ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr 10.Πκζδ δ δεΪΝ αΰαγΪΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξαλαε βλδ γ έΝ πμΝ πλκ α υση θαΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πλκρ ξτκυ αμΝ θκηκγ έαμΝ πλκ α τκθ αδΝ κΝ ιάμΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυέΝ Πκζδ δ δεΪΝαΰαγΪΝπκυΝΫξκυθΝά βΝξαλαε βλδ γ έΝεα ΪΝεα βΰκλέ μΝξαλαε βλέακθ αδΝ εΝθΫκυΝ τηφπθαΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝεαδΝυπσΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ ΈπμΝ σ Ν πλκ α τκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ πκυΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμέΝ 11. Νξλβηα δεάΝαιέαΝεδθβ υθΝηθβη έπθΝεαγκλέα αδΝαπσΝ λδη ζάΝ πδ λκπάΝ δ δευθΝ πδ βησθπθ,ΝπκυΝ υθδ Ϊ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υηίκυζέκυέΝ ΪθΝ κΝ δ δυ βμΝ θΝ απκ ξγ έΝ βθΝ δηάΝπκυΝεαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝπαλαπΪθπΝ πδ λκπά,Ν υθδ Ϊ αδΝ πδ λκπάΝαπκ ζκτη θβΝ απσΝ ΫθαθΝ δ δεσΝ πδ άηκθαΝ επλσ ππκΝ κυΝ δ δυ β,Ν ΫθαθΝ πλκρ Ϊη θκΝ υπβλ δαεάμΝ ηκθΪ αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτΝάΝΫθαθΝ δ υγυθ άΝηκυ έκυΝκλδαση θκΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝΫθαθΝ δ δεσΝ πδ άηκθαΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ λ έκυΝΠΪΰκυέΝ 12.Πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ αεδθά πθΝ άΝ ε Ϊ πθΝ πκζζαπζυμΝ ξαλαε βλδ ηΫθπθΝ υπ λδ ξτκυθΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Ν φσ κθΝπλσε δ αδΝΰδαΝηθβη έα,ΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝάΝδ κλδεκτμΝ σπκυμέΝ 1γέΝ ΚβλυΰηΫθκδΝ ΫπμΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θσηκυΝ αυ κτΝ αλξαδκζκΰδεκέΝ ξυλκδΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ κλδκγ βγ έΝ τηφπθαΝη Ν κυμΝσλκυμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1β,Νκλδκγ κτθ αδΝκλδ δεΪΝ θ σμΝ λδ έαμΝ απσΝ αυ άθ,Ν κΝ πζαέ δκΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυΝ εα αλ έα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢υηίκυζέκυέΝΠλκε δηΫθκυΝΰδαΝ θΪζδκυμΝαλξαδκζκΰδεκτμΝξυλκυμΝβΝ παλαπΪθπΝπλκγ ηέαΝ έθαδΝ δπζΪ δαέΝ 14.ΌπκυΝ κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ εζβλκθκηδΪμΝπλκίζΫπ αδμΝ βΝ θκηκγ έαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ α)Ν σ δΝ απαδ έ αδΝ Ϊ δαΝ άΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ αλησ δαμΝ υπβλ έαμΝ άΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ λΰα έαμΝάΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝκπκδα άπκ ΝΪζζβμΝπλΪιβμ,Ν e-book ι ο οί σ 22.4.2014 άΝί)Νσ δΝαπαΰκλ τ αδΝάΝ πδίΪζζ αδΝβΝ δ θΫλΰ δαΝ λΰα δυθΝάΝκπκδα άπκ ΝΪζζβμΝπλΪιβμΝ έ Ν εΝ κυΝ θσηκυΝ έ Ν π δ άΝαυ σΝπλκίζΫπ αδΝ ΝπλΪιβΝ βμΝΤπβλ έαμΝάΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ,Ν 51 άΝΰ)Νσ δΝ πΫλξκθ αδΝ υΰε ελδηΫθ μΝΫθθκη μΝ υθΫπ δ μΝζσΰπΝ βμΝπαλαίέα βμΝ δα Ϊι πθ,ΝηπκλκτθΝθαΝ ε έ κθ αδΝπλκ πλδθυμΝη θΝ άηα αΝκλδ δευμΝ Νπλπ σεκζζαΝη Ν αΝκπκέαΝ δαπδ υθ αδΝβΝπζάλπ βΝ πθΝπλκςπκγΫ πθΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝαπκλλΫκυθ κδΝΫθθκη μΝ υθΫπ δ μΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝάΝ δμΝ υθΪη δΝ αυ κτΝ ε δ ση θ μΝ α κηδεΫμΝ άΝ εαθκθδ δεΫμΝ πλΪι δμ,Ν δ έπμΝ βΝ δαεκπάΝ λΰα δυθ,Ν βΝ ΰεα Ϊ α βΝ λΰκζΪίπθΝάΝ υθ λΰ έπθΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ λΰα δυθ,ΝβΝ πδίκζάΝαπκαβηέπ βμΝάΝ Ϋζκυμ,Ν βΝαπκίκζάΝαπσΝαεέθβ κ,ΝβΝεα Ϊ ξ βΝεδθβ κτΝάΝαεδθά κυΝηθβη έκυέΝΣαΝ άηα αΝεαδΝ αΝπλπ σεκζζαΝ αυ ΪΝ ε έ κθ αδΝαπσΝ κθΝΤπκυλΰσΝΠκζδ δ ηκτ,ΝκΝκπκέκμΝηπκλ έΝθαΝ ικυ δκ κ έΝ ξ δεΪΝ κθΝΓ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝάΝυπαζζάζκυμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠκζδ δ ηκτέΝΟδΝα υθκηδεΫμΝαλξΫμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ βησ δαΝ αλξάΝ άΝ αλξάΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ παλΪ ξκυθΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ υθ λκηάΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ βηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ πλπ κεσζζπθΝ βμΝ παλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυέΝ ΓδαΝ βθΝ πέ κ βΝ εαδΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ παλαπΪθπΝ βηΪ πθΝ εαδΝ πλπ κεσζζπθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Ϋ αλ κυΝεαδΝ κυΝπΫηπ κυΝ αφέκυΝ βμΝπ λέπ π βμΝί΄,Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλι,ΝσππμΝδ ξτ δέΝ 15.Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ πλσ γ μΝ δκδεβ δεΫμΝευλυ δμΝκδΝκπκέ μΝ πδίΪζζκθ αδΝΰδαΝπλΪι δμΝάΝπαλαζ έο δμΝπκυΝ έθαδΝαθ έγ μΝ πλκμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ άΝ πθΝ εαθκθδ δευθΝ πλΪι πθΝ κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ εα ΥΝ ικυ δκ σ β άΝ κυέΝ 1θέΝ ΝαθυθυηβΝ αδλ έα βμΝπαλαΰλΪφκυΝβαΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλιΝ(Φ ΚΝβι1Ν ΄)ΝβΝκπκέαΝ πλκ Ϋγβε Ν η Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ ΝέΝ βκ1λήβίίίΝ (Φ ΚΝ κζΝ ΄)Ν ΝέΝγίβκ-2002/28-6-2002 -Φ ΚΝ Ν1ηγ/28.6.2003 www .docman.gr η αίΪζζ δΝ βθΝ ππθυηέαΝ βμΝ απσΝ Ο θυθυηβΝ αδλ έαΝ ΠλκίκζάμΝ ζζβθδεάμΝ Πκζδ δ δεάμΝ ΚζβλκθκηδΪμΝ έ έΟΝ ΟΟλΰαθδ ησμΝΠλκίκζάμΝ ζζβθδεκτΝΠκζδ δ ηκτΝ έ έΝ(ΟέΠέ έΠέΝ έ έ)ΟέΝ23 1ιέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λέπ π βμΝα΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝβαΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝβηηιή1λλιΝ(Φ ΚΝβι1Ν ΄),Ν βΝκπκέαΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βΝ δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝΝέΝβκ1λήβίίίΝ(Φ ΚΝκζΝ ΄),Ν πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ ΟΌ κθΝ αφκλΪΝ δμΝ λΪ δμΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ Πκζδ δ δεάΝ ΟζυηπδΪ αΝ εαδΝ βθΝ πλκίκζάΝ κυΝ πκζδ δ ηκτΝ βμΝξυλαμ,ΝβΝ αδλ έαΝηπκλ έΝθαΝ θ λΰ έΝεαδΝηβΝε λ κ εκπδεΪέΟέΝ Σ ΛΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν ΆλγλκΝιζΝ Κπ δεκπκέβ βΝ βμΝθκηκγ έαμΝ ε Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ επ δεκπκδ έ αδΝ κΝ τθκζσΝ βμΝ βΝ θκηκγ έαΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ α έαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμΝ εζβλκθκηδΪμ,Ν θαΝ αζζΪα δΝβΝ δλΪΝεαδΝβΝαλέγηβ βΝ πθΝ δα Ϊι πθ,ΝθαΝ υθ θυθκθ αδΝκηκ δ έμΝ δα Ϊι δμΝεαδΝ θΝΰΫθ δΝθαΝ πΫλξ αδΝεΪγ Ν λκπκπκέβ βΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεπ δεκπκέβ βΝαυ άμέΝ ΆλγλκΝιηΝ Ν δ ξτμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ αλξέα δΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν ε σμΝ ΪθΝ κλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ δμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ δα Ϊι δμέΝ ΚΪγ Ν δΪ αιβΝ θσηκυΝ αθ έγ βΝ πλκμΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεα αλΰ έ αδέΝ ΠαλαΰΰΫζζκη Ν βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμΝεαδΝ βθΝ ε Ϋζ άΝ κυΝ πμΝθσηκυΝ κυΝΚλΪ κυμέΝ γάθα,ΝβκΝΙκυθέκυΝβίίβΝ e-book 23 ΝέΝζίίβήβί11,ΝΦ Κ-1κίΝ ήββ-8-βί11,ΝπαλέΝβΝΪλγκλυΝθζμ “βέΝα)Ν ΝαθυθυηβΝ αδλ έαΝ«Ολΰαθδ ησμΝΠλκίκζάμΝ ζζβθδεκτΝ Πκζδ δ ηκτΝ έ έ»Ν (ΟΠ ΠΝ έ έ),Ν πκυΝ η κθκηΪ βε Ν η Ν κΝ ΪλγλκΝ ιγΝ παλέΝ 1θΝ κυΝ θέΝ γίβκήβίίβΝ ( ΄Ν 1ηγ)Ν εαδΝ βΝ κπκέαΝ υ Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝβ Ν κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝβηηιή1λλιΝ( ΄Νβι1),ΝσππμΝβΝπαλΪΰλαφκμΝαυ άΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝθΝ κυΝθέΝβκ1λήβίίίΝ( ΄Νκζ)ΝεαδΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝβκγγήβίίίΝ( ΄Ν1ηί)ΝεαδΝ βθΝ παλέΝβγΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθέΝγίηιήβίίβΝ( ΄Νβγλ)ΝεαδΝ βμΝκπκέαμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ΢υηίκτζδκΝεαδΝ αΝζκδπΪΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ εα αλΰάγβεαθΝη Ν κΝΪλγλκΝιΝ κυΝθέΝγκληήβί1ίΝ( ΄Νβίθ)ΝεαδΝβΝαθυθυηβΝ αδλ έαΝ« ΓΡΟΣ Μ »,ΝβΝκπκέαΝ υ Ϊγβε Νη Ν κΝ ΪλγλκΝ ζ1Ν κυΝ θέΝ γιγζήβίίλΝ ( ΄Ν κ),Ν αηφσ λ μΝ πκπ υση θ μΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ Σκυλδ ηκτ,Ν ζτκθ αδΝ εαδΝ έγ θ αδΝ Ν εεαγΪλδ β”Ν ι ο οί σ 22.4.2014 Θ πλάγβε ΝεαδΝ Ϋγβε ΝβΝΜ ΰΪζβΝ΢φλαΰέ αΝ κυΝΚλΪ κυμΝ 52 qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηqσ wωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλιqπςπζα wωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςjklzxcvλοπ bnαmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmσγq wφertyuioσδφpγρaηsόρωυdfghjργklαz xcvbnβφδγωmζqwertλκοθξyuiύασφdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopaβsdfghjklzxcεr υtγyεuνiιoαpasdfghjklzxcηvbnασφδmq wertασδyuiopasdfασδφγθμκxcvυξσφb nmσφγqwθeξτσδφrtyuφγςοιopaασδφs dfghjklzxcvασδφbnγμ,mqwertyuiopasd fgασργκοϊτbnmqwertyσδφγuiopasσδφ γdfghjklzxσδδγσφγcvbnmqwertyuioβκ σλπpasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdγ αεορlzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkαεργ Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς www .docman.gr Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 1 2 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο 1.Στην προστασία που παρέχεται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγεται η πολιτιστική κληρονομιά της Xώρας από τους αρχαιοτάτους χρόνους μέχρι σήμερα. H προστασία αυτή έχει ως σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης χάριν της παρούσας και των μελλοντικών γενεών και την αναβάθμιση του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 2.Η πολιτιστική κληρονομιά της Xώρας αποτελείται από τα πολιτιστικά αγαθά που βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, καθώς και εντός άλλων θαλάσσιων ζωνών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί σχετική δικαιοδοσία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Η πολιτιστική κληρονομιά περιλαμβάνει και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά. 3.Στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς δικαίου, το Ελληνικό Κράτος μεριμνά και για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από την ελληνική επικράτεια οποτεδήποτε και αν απομακρύνθηκαν από αυτήν. Το Ελληνικό Κράτος μεριμνά επίσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών που συνδέονται ιστορικά με την Ελλάδα οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Άρθρο 2 Έννοια όρων e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου: 1 α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία βάσει των εξής διακρίσεων: 1 Ν. 3207/2003, ΦΕΚ-302 Α’ παρ. 29 άρθρου 10: «Ειδικά για τα αρχαιολογικά έργα, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 99/1992 και τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 οι εργασίες του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/1985 δύναται να καλύπτονται από τις απρόβλεπτες δαπάνες των προϋπολογισμών των έργων» 2 Ν.3889/2010, ΦΕΚ-182 Α/14-10-2010, παρ. 3 άρθρου 26: “Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται, με εξαίρεση τις διατάξεις του ν. 3028/2002” Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20. Στα αρχαία μνημεία συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20. γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το άμεσο περιβάλλον τους. δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. γ) Ως αρχαιολογικοί χώροι νοούνται εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς, οι οποίες περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται αρχαία μνημεία ή αποτέλεσαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν από τους αρχαιοτάτους χρόνους έως και το 1830 μνημειακά, οικιστικά ή ταφικά σύνολα. Οι αρχαιολογικοί χώροι περιλαμβάνουν και το απαραίτητο ελεύθερο περιβάλλον που επιτρέπει στα σωζόμενα μνημεία να συντίθενται σε ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα. δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους ποταμούς που αποτέλεσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων, ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις ότι περιέχονται μνημεία μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης μεταγενέστερα του 1830, τα οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. ε)Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού. ζ) Ως Συμβούλιο νοείται το κατά περίπτωση αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 49 έως 51. Άρθρο 3 Περιεχόμενο της προστασίας 1. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας συνίσταται κυρίως: α) στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των στοιχείων της, e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 στ) Ως Υπηρεσία νοείται η αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. 2 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της, γ) στην αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνομης εξαγωγής, δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν, στ) στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά. 2. Η προστασία των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων περιλαμβάνεται στους στόχους οποιουδήποτε επιπέδου χωροταξικού, αναπτυξιακού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού ή σχεδίων ισοδύναμου αποτελέσματος ή υποκατάστατών τους. Άρθρο 4 Εθνικό Αρχείο Μνημείων 1.Τα μνημεία καταγράφονται, τεκμηριώνονται και καταχωρούνται στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων, που τηρείται στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ρυθμίζεται η οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Αρχείου Μνημείων και προσδιορίζονται ο τρόπος καταγραφής των μνημείων, ο τρόπος προστασίας των δεδομένων, οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά για ερευνητικούς και άλλους λόγους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων καταχωρίζεται, το αργότερο ανά τριετία, το πόρισμα επιθεώρησης για την κατάσταση κάθε ακινήτου μνημείου που διενεργείται από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού. Άρθρο 5 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Προστασία άυλων πολιτιστικών αγαθών 3 Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την αποτύπωση σε γραπτή μορφή, καθώς και σε υλικούς φορείς ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή και την τεκμηρίωση άυλων πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού, λαϊκού και λόγιου πολιτισμού που παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται ο τρόπος καταγραφής και αποτύπωσης των άυλων πολιτιστικών αγαθών, οι αρμόδιες για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών υπηρεσίες ή και φορείς και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 6 Διακρίσεις ακινήτων μνημείων Χαρακτηρισμός Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 1. Στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται: α) τα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1830, β) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους, γ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. 2. Ο χαρακτηρισμός ακινήτου μνημείου είναι δυνατόν να αφορά και κινητά που συνδέονται με ορισμένη χρήση του ακινήτου, τις χρήσεις που είναι σύμφωνες με το χαρακτήρα του ως μνημείου, καθώς και τον περιβάλλοντα χώρο ή στοιχεία αυτού. 3. Για τη δυνατότητα μετακίνησης μνημείων της περίπτωσης γγ΄ του εδαφίου β΄ του άρθρου 2 και την ιδιότητά τους ως ακινήτων αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 4.Τα αρχαία ακίνητα μνημεία προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα ακίνητα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 5.Η εισήγηση κοινοποιείται απευθείας, με μέριμνα της Υπηρεσίας, στον κύριο, τον νομέα ή τον κάτοχο, ο οποίος μπορεί να υποβάλει αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση. Εάν δεν είναι δυνατόν να γίνει κοινοποίηση γιατί ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος δεν κατέστη δυνατόν να ανευρεθεί από την Υπηρεσία, συντάσσεται ανακοίνωση για την εισήγηση, που δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στην πρωτεύουσα του νομού όπου βρίσκεται το υπό χαρακτηρισμό ακίνητο ή το μεγαλύτερο τμήμα αυτού, και εάν δεν υπάρχει τέτοια σε μία ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης για τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Παράλληλα η ανακοίνωση τοιχοκολλάται στο υπό χαρακτηρισμό ακίνητο και συντάσσεται πρακτικό από την Υπηρεσία για την τοιχοκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων αρχίζει από τη δημοσίευση. 7.Τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού επέρχονται από την κοινοποίηση ή τη δημοσίευση της ανακοίνωσης στην εφημερίδα και αίρονται εάν η απόφαση περί χαρακτηρισμού δεν δημοσιευθεί εντός ενός (1) έτους από αυτές. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος απαγορεύεται κάθε επέμβαση ή εργασία στο υπό χαρακτηρισμό ακίνητο. 8. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων. 9.Η απόφαση χαρακτηρισμού ακινήτου μνημείου που εκδίδεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ανακληθεί μόνο για πλάνη περί τα πράγματα. Η απόφαση ανάκλησης εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 4 και 5 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 6. Ο κύριος ή όποιος έχει εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητο υπό χαρακτηρισμό, καθώς και ο νομέας, ο κάτοχος ή ο χρήστης οφείλει και πριν από την έκδοση της απόφασης να επιτρέπει στους υπαλλήλους της Υπηρεσίας την είσοδό τους σε αυτό και την εξέτασή του. Επίσης οφείλει να τους παρέχει κάθε σχετική πληροφορία. 4 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Κυβερνήσεως, αφότου και επέρχονται τα αποτελέσματά της. Η απόφαση για το χαρακτηρισμό ή η ανακλητική της αποστέλλεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία και στον οικείο δήμο ή κοινότητα και στο Κτηματολόγιο Α.Ε. 10.Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, ακόμα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να προβεί σε αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της εισήγησης για το χαρακτηρισμό του ακίνητου που προβλέπονται στην παράγραφο 5. 11.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου κρίνεται εάν είναι αναγκαία η ολική ή μερική, διαρκής ή προσωρινή άρση της προστασίας ακινήτου μνημείου προκειμένου να προστατευθεί άλλο μνημείο. Άρθρο 7 Κυριότητα σε ακίνητα μνημεία 1.Τα αρχαία ακίνητα μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή και είναι πράγματα εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 2.Τα ακίνητα αρχαία που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά την εκτέλεση ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, είναι εκτός συναλλαγής και ανεπίδεκτα χρησικτησίας. 3.Το δικαίωμα κυριότητας σε άλλα ακίνητα μνημεία μεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. 4.Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση ακίνητα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453. Οι παράγραφοι 2-4 του άρθρου 22 εφαρμόζονται αναλόγως. Άρθρο 8 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Δήλωση, υπόδειξη ακινήτων αρχαίων και αμοιβή 5 1.Κάθε πρόσωπο που ανακαλύπτει ή βρίσκει ακίνητο αρχαίο οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία όπου βρίσκεται ή ανακαλύπτεται το αρχαίο και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αμέσως μέχρις ότου αποφανθεί η Υπηρεσία. 2. Η Υπηρεσία οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να εξετάζει και να καταγράφει το αρχαίο και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα φύλαξης και προστασίας του, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου, όπου αυτό βρέθηκε, εφόσον αυτή είναι δυνατή. 3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου παρέχεται χρηματική αμοιβή στο πρόσωπο που δηλώνει την ύπαρξη ακινήτου αρχαίου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, το ύψος της οποίας καθορίζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συμβολή εκείνου που το δηλώνει στην ανεύρεση και διάσωσή του. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 4.Αμοιβή μπορεί να παρέχεται με όμοια απόφαση επίσης σε όποιον υποδεικνύει τον τόπο όπου υπάρχουν άγνωστα στην Υπηρεσία ακίνητα αρχαία, η καταβολή και το ύψος της οποίας κρίνεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα των αρχαίων, καθώς και με τη συμβολή εκείνου που υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκονται, στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους. 5.Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται με την ίδια απόφαση ανάλογα με τη συμβολή καθενός και σε περίπτωση αμφιβολίας κατά ίσα μέρη. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται μέσα σε ιδιωτικό ακίνητο και εκείνος που το δηλώνει δεν είναι κύριος ή μισθωτής του ακινήτου, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ εκείνου που το δηλώνει και του κυρίου ή μισθωτή του ακινήτου σε ίσα μέρη. Προκειμένου για ενάλια αρχαία, αν εκείνος που τα δηλώνει δεν είναι κύριος ή μισθωτής του μέσου με το οποίο εντοπίστηκαν, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ του κυρίου ή μισθωτή του μέσου και εκείνου που τα δηλώνει. 6.Δεν καταβάλλεται αμοιβή: α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, β) εάν βρίσκεται ή ανακαλύπτεται σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων εργασιών για τις οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, γ) εάν εκείνος που το δηλώνει ή υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκεται είναι υπάλληλος του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, και ενεργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Δεν καταβάλλεται επίσης αμοιβή σε όποιον ανακαλύπτει ή βρίσκει αρχαίο προβαίνοντας σε δραστηριότητες που αντίκεινται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 5, σε όποιον επιχειρεί να αποκρύψει το αρχαίο ή προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να το βλάψουν, οπότε η αμοιβή καταβάλλεται στον άλλο κατά το ποσοστό που του αναλογεί. Άρθρο 9 Διατήρηση ακινήτων αρχαίων 2.Σε κάθε περίπτωση που αποφασίζεται να καταχωθεί ή να μην διατηρηθεί στον τόπο όπου βρίσκεται το αρχαίο, απαιτείται η προηγούμενη φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωσή του, καθώς και η κατάθεση εκτενούς επιστημονικής έκθεσης συνοδευόμενης από λεπτομερή κατάλογο ευρημάτων. 3.Αν αποφασίζεται να διατηρηθεί το αρχαίο, μπορεί να επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ακινήτου η υποχρέωση να επιτρέπει την επίσκεψή του υπό όρους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 4.Αν το αρχαίο βρίσκεται σε ιδιωτικό ακίνητο, ο έχων δικαίωμα σε αυτό δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη στέρηση της χρήσης του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 μετά την e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 1.Για τη διατήρηση ή μη ακινήτου αρχαίου αποφαίνεται η Υπηρεσία με αιτιολογημένη έκθεση μετά τη διενέργεια διερευνητικής ανασκαφής, εάν αυτό είναι αναγκαίο. Εάν το θέμα κρίνεται ως μείζονος σημασίας είναι δυνατόν το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την εύρεση ή ανακάλυψη του αρχαίου να παραπέμπεται στο Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την παραπομπή. Στην περίπτωση αυτή για τη διατήρηση αποφαίνεται ο Υπουργός. 6 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr πάροδο τριών (3) μηνών από τη δήλωση ή εύρεση του αρχαίου, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. 5. Αν έχει αποφασιστεί η διενέργεια διερευνητικής ανασκαφής, ο έχων δικαίωμα στο ακίνητο δικαιούται να λάβει αποζημίωση για τη στέρηση της χρήσης του και για κάθε βλάβη που προκύπτει σε αυτό από την ανασκαφή το αργότερο μετά την πάροδο ενός (1) έτους από τη δήλωση ή την εύρεση του αρχαίου. 6. Τα ποσά που δαπανά ο έχων δικαίωμα στο ακίνητο για την προστασία του αρχαίου σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και μέχρι την έκδοση της απόφασης για τη διατήρησή του, καταβάλλονται σε αυτόν. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥΣ Άρθρο 10 Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους 1.Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του. 2.Απαγορεύεται η εκμετάλλευση λατομείου, ο πορισμός οικοδομικών υλικών, η διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών και η εκμετάλλευση μεταλλείων, καθώς και ο καθορισμός λατομικών περιοχών, χωρίς έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, η οποία χορηγείται εντός τριών (3) μηνών από την περιέλευση στο Υπουργείο Πολιτισμού της αίτησης και των σχεδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία. Εάν τυχόν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προβλεπόμενη προθεσμία θεωρείται ότι δεν υφίστανται απαγορευτικοί λόγοι. Η έγκριση δεν χορηγείται εάν, λόγω της απόστασης από ακίνητο μνημείο, της οπτικής επαφής με αυτό, της μορφολογίας του εδάφους και του χαρακτήρα των ενεργειών για τις οποίες ζητείται, κινδυνεύει να προκληθεί άμεση ή έμμεση βλάβη στο μνημείο. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3.Η εγκατάσταση ή η λειτουργία βιομηχανικής, βιοτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, η τοποθέτηση τηλεπικοινωνιακών ή άλλων εγκαταστάσεων, η επιχείρηση οποιουδήποτε τεχνικού ή άλλου έργου ή εργασίας, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αρχαίου επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από ακίνητο μνημείο ή η σχέση με αυτό είναι τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει να επέλθει άμεση ή έμμεση βλάβη αυτού λόγω του χαρακτήρα του έργου ή της επιχείρησης ή της εργασίας. 7 “Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθορίζονται κριτήρια, διαδικασίες ελέγχου και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας” 3 «Η έγκριση δεν απαιτείται προκειμένου περί οικοδομικών εργασιών ή τεχνικού ή άλλου έργου στο εσωτερικό υφιστάμενου κτιρίου οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές.»4 3 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 9ου του νόμου 3851/2010, ΦΕΚ-85 Α/4-6-2010 4 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013, ΦΕΚ-156 Α/9-7-13 έναρξη ισχύος 10 ημέρες μετά τη δημόσιευση στην ΕτΚ Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 4.Για κάθε εργασία, επέμβαση ή αλλαγή χρήσης σε ακίνητα μνημεία, ακόμη και αν δεν επέρχεται κάποια από τις συνέπειες της παραγράφου 1 σε αυτά, απαιτείται έγκριση που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 5. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άμεσου και σοβαρού κινδύνου είναι δυνατή η επιχείρηση εργασιών αποκατάστασης βλάβης που δεν αλλοιώνει τα υπάρχοντα κτιριολογικά, αισθητικά και άλλα συναφή στοιχεία του μνημείου χωρίς την έγκριση που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4, μετά από άμεση και πλήρη ενημέρωση της Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να διακόψει τις εργασίες με σήμα της. «6. Στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αυτή προηγείται από τις άδειες άλλων αρχών που αφορούν την επιχείρηση ή την εκτέλεση του έργου ή της εργασίας και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις άδειες αυτές. Η έγκριση χορηγείται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Ειδικά για αιτήματα αδειοδοτήσεων καταστημάτων λιανικής πώλησης υγειονομικού ενδιαφέροντος, η ανωτέρω έγκριση χορηγείται μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.»5 7.Για την προστασία των ακινήτων μνημείων είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου να επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση και στον τρόπο λειτουργίας τους, καθώς και στους όρους δόμησής τους κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη. 8.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού και γνώμη των οικείων γνωμοδοτικών οργάνων, είναι δυνατόν να επιβάλλονται ειδικοί όροι δόμησης και χρήσης με σκοπό την προστασία των μνημείων. Άρθρο 11 Υποχρεώσεις κυρίων, νομέων ή κατόχων ακινήτων μνημείων 2. Ο κύριος ή ο νομέας μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41. Αν ο κύριος ή ο νομέας αδρανεί, την ίδια υποχρέωση έχει ο κάτοχος, ο οποίος μπορεί να αναχθεί κατά του κυρίου ή του νομέα. Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι καθυστερεί η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης ή στερέωσης για οποιονδήποτε λόγο ή ότι αυτές είναι ανεπαρκείς, μπορεί να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίζει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων κατά τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις. Tο Δημόσιο ή οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να καλύπτουν το σύνολο ή μέρος των δαπανών συντήρησης, στερέωσης ή άλλης εργασίας προστασίας μνημείου που δεν τους ανήκει, εφόσον αυτές αφορούν μνημείο που κρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του 5 Η παράγρφος 6 του άρθρου 10 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της παραγράφου Η του άρθρου 1ου του νόμου 4254/2014, ΦΕΚ-85/Α/7.4.2014 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 1.Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος ακινήτου μνημείου ή ακινήτου μέσα στο οποίο διατηρείται ακίνητο αρχαίο, οφείλει να συνεργάζεται με την Υπηρεσία και να ακολουθεί τις υποδείξεις της για τη διατήρηση, την ανάδειξη και εν γένει την προστασία του μνημείου. Οφείλει επίσης να επιτρέπει την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση του μνημείου από την Υπηρεσία μετά από έγγραφη ειδοποίηση και να ειδοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε γεγονός που μπορεί να το θέσει σε κίνδυνο. 8 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Συμβουλίου ότι πρέπει να καταστεί επισκέψιμο για το κοινό και υπερβαίνουν ένα εύλογο ποσό, ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος δεν είναι υπαίτιος για τη φθορά που το μνημείο έχει υποστεί και η οικονομική κατάσταση του υποχρέου δεν του επιτρέπει να καταβάλει τη δαπάνη. Στην περίπτωση αυτή ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος του μνημείου οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση του κοινού σε αυτό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστημα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 3.Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος ακινήτου μνημείου ή ακινήτου μέσα στο οποίο διατηρείται αρχαίο οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και τη μελέτη από την Υπηρεσία ή από ειδικούς επιστήμονες στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία. 4.Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους δικαιούχους άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΧΩΡΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 12 Οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων 1. Οι αρχαιολογικοί χώροι κηρύσσονται και οριοθετούνται ή αναοριοθετούνται με βάση τα δεδομένα αρχαιολογικής έρευνας πεδίου και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 2. Εάν εντός των περιοχών που πρόκειται να καλύψουν υπό εκπόνηση Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) ή άλλα σχέδια χωρικών ρυθμίσεων, δεν έχουν οριοθετηθεί αρχαιολογικοί χώροι, αυτοί οριοθετούνται προσωρινά, βάσει σχεδιαγράμματος κλίμακας τουλάχιστον 1: 2.000 που καταρτίζεται από την Υπηρεσία, με βάση επαρκή επιστημονικά στοιχεία και ιδίως ευρήματα που πιθανολογούν την ύπαρξη μνημείων και το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η σχετική πράξη με το σχεδιάγραμμα περιέρχεται στην οικεία αρχή μέσα σε έξι (6) μήνες από την περιέλευση στην Υπηρεσία του σχετικού ερωτήματος και ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 1. 9 3. Εάν δεν έχει γίνει καθορισμός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών, ο οποίος είναι αναγκαίος για την εφαρμογή των άρθρων 13, 14, 16 και 17, ο Υπουργός Πολιτισμού ζητεί από το αρμόδιο για την οριοθέτηση του οικισμού όργανο, συναποστέλλοντας και σχετικό διάγραμμα, να προβεί κατ' απόλυτη προτεραιότητα στην οριοθέτησή του κατά το μέτρο που τούτο είναι αναγκαίο για την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων. Μέχρις ότου αυτό συντελεσθεί, με κοινή τους απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Υπουργοί Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων τον οριοθετούν προσωρινώς κατά το ανωτέρω μέτρο και ρυθμίζουν κάθε θέμα που αφορά την προστασία του μέρους του αρχαιολογικού χώρου που εμπίπτει στα προσωρινά του όρια, όπως η αναστολή οικοδομικών εργασιών και έκδοσης οικοδομικών αδειών ή οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες. 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 10 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αρχαιολογικούς χώρους. Πριν από την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1, απαιτείται η γνώμη του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού για υφιστάμενες δραστηριότητες της αρμοδιότητάς του, προκειμένου να καθορισθούν οι δυνατότητες και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους στο πλαίσιο του άρθρου 10. Η γνώμη αυτή διατυπώνεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την αποστολή του Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr σχετικού ερωτήματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία, η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται χωρίς τη γνώμη αυτή. Άρθρο 13 Αρχαιολογικοί χώροι εκτός οικισμών Ζώνες προστασίας 1.Στους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων νομίμως υφισταμένων οικισμών, η άσκηση γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων, καθώς και η οικοδομική δραστηριότητα είναι δυνατή μετά από άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Οι όροι άσκησης γεωργίας, κτηνοτροφίας, θήρας ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων μπορεί να τίθενται και κανονιστικά με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και η οποία διατυπώνεται ύστερα από την πραγματοποίηση αυτοψίας, από κλιμάκιο μελών του ή επιτροπή που συγκροτείται από μέλη του και ειδικούς επιστήμονες, συνοδεύεται από σχετικό διάγραμμα και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται μέσα στους χώρους της προηγούμενης παραγράφου περιοχή στην οποία απαγορεύεται παντελώς η δόμηση (Ζώνη Προστασίας Α΄). Στην περιοχή αυτή μπορεί να επιτρέπεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μόνο η κατασκευή κτισμάτων ή προσθηκών σε υπάρχοντα κτίρια που είναι αναγκαία για την ανάδειξη των μνημείων ή χώρων καθώς και για την εξυπηρέτηση της χρήσης τους. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται και η θέση του κτίσματος στην περιοχή ή το μέρος του κτιρίου στο οποίο γίνεται η προσθήκη. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και η οποία διατυπώνεται ύστερα από την πραγματοποίηση αυτοψίας από μέλη του ή επιτροπή που ορίζεται από αυτό, συνοδεύεται από σχετικό διάγραμμα και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, είναι δυνατόν να καθορίζεται μέσα στους χώρους της παραγράφου 1, εάν είναι εκτεταμένοι, περιοχή σε μέρος ή στο σύνολο της οποίας θα ισχύουν, δυνάμει της κοινής απόφασης του επόμενου εδαφίου, ειδικές ρυθμίσεις ως προς τους όρους δόμησης ή τις χρήσεις γης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες ή και όλους τους πιο πάνω περιορισμούς (Ζώνη Προστασίας Β΄). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη των οικείων γνωμοδοτικών οργάνων, καθορίζονται στη συνέχεια οι ειδικοί όροι δόμησης, οι χρήσεις γης, οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες, καθώς και η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας υφιστάμενων νόμιμων δραστηριοτήτων. Η κοινή αυτή απόφαση εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την αποστολή του σχεδίου από το Υπουργείο Πολιτισμού στα συναρμόδια Υπουργεία. Άρθρο 14 Αρχαιολογικοί χώροι σε οικισμούς Οικισμοί που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους 1. Στους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων ενεργών οικισμών είναι δυνατόν να καθορίζονται ζώνες προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13. Σε μη ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή των ορίων νομίμως υφισταμένων ενεργών οικισμών και αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους, υπό την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, απαγορεύεται η ανέγερση νέων κτιρίων και επιτρέπεται η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, καθώς και η κατεδάφιση εκείνων που έχουν χαρακτηρισθεί ετοιμόρροπα υπό τους όρους των περιπτώσεων β΄ και γ΄ αντιστοίχως της παραγράφου e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3.Τα όρια των ζωνών προστασίας μπορεί να ανακαθορίζονται με την ίδια διαδικασία με βάση τα δεδομένα της αρχαιολογικής έρευνας και τις συνθήκες προστασίας των αρχαιολογικών χώρων ή μνημείων. Ακίνητα, στα οποία υπάρχουν ορατά αρχαία και εντάσσονται σε Ζώνη Προστασίας Α΄, απαλλοτριώνονται εάν εμπίπτουν στην παρ. 3 του άρθρου 19. 10 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 2 του παρόντος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται σε αυτούς οι υπόλοιπες διατάξεις των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του παρόντος. 2.Στους ενεργούς οικισμούς ή σε τμήματά τους που αποτελούν αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται οι επεμβάσεις που αλλοιώνουν το χαρακτήρα και τον πολεοδομικό ιστό ή διαταράσσουν τη σχέση μεταξύ των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων. Επιτρέπεται μετά από άδεια που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη των οικείου γνωμοδοτικού οργάνου: α) η ανέγερση νέων κτισμάτων, εφόσον συνάδουν από πλευράς όγκου, δομικών υλικών και λειτουργίας με το χαρακτήρα του οικισμού, β) «η αποκατάσταση ερειπωμένων κτισμάτων, εφόσον τεκμηριώνεται η αρχική τους μορφή και δεν εμπίπτουν σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού ή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».6 γ) η κατεδάφιση υφιστάμενων κτισμάτων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του συνόλου ή χαρακτηρισθούν ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 41, «ή επικινδύνως ετοιμόρροπα κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 13/22.4.1929 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας ΦΕΚ 580 Δ71999, άρθρο 428).» 7 δ) η εκτέλεση οποιουδήποτε έργου στα υφιστάμενα κτίσματα, στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους και τους κοινόχρηστους χώρους, λαμβανομένου πάντα υπόψη του χαρακτήρα του οικισμού ως αρχαιολογικού χώρου, «Η άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση τεχνικού ή άλλου έργου ή οικοδομικών εργασιών στο εσωτερικό υφισταμένου κτιρίου, οι οποίες δεν επιφέρουν τροποποιήσεις των όψεων αυτού και δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές, καθώς και σε περίπτωση εργασιών στους ιδιωτικούς ακάλυπτους χώρους, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν εκσκαφές». 8 ε) η χρήση κτίσματος ή και των ελεύθερων χώρων του, εάν εναρμονίζεται με το χαρακτήρα και τη δομή τους. 3.Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης για την αποτροπή άμεσου κινδύνου είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης βλάβης χωρίς την παραπάνω άδεια μετά από ενημέρωση της Υπηρεσίας, η οποία μπορεί να διακόψει τις εργασίες με σήμα της. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 4. Η κατά την προηγούμενη παράγραφο απαιτούμενη άδεια εκδίδεται πριν από όλες τις άλλες άδειες άλλων αρχών που αφορούν στην εκτέλεση του έργου, σε κάθε περίπτωση μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δε στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας σε αυτές. Η άδεια αλλαγής της χρήσης εκδίδεται μέσα σε δέκα (10) ημέρες. 11 5.Στους παραπάνω αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύονται δραστηριότητες, καθώς και χρήσεις των κτισμάτων, των ελεύθερων χώρων τους και των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες δεν εναρμονίζονται με το χαρακτήρα και τη δομή των επί μέρους κτισμάτων ή χώρων ή του συνόλου. Για τον καθορισμό της χρήσης κτίσματος ή ελεύθερου χώρου αυτού ή κοινόχρηστου χώρου χορηγείται άδεια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 6 Το παραπάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013, ΦΕΚ-156 Α/9-7-2013 έναρξη ισχύος 10 ημέρες μετά τη δημόσιευση στην ΕτΚ 7 Η παραπάνω φράση μέσα σε " " προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013, ΦΕΚ-156 Α/9-72013 έναρξη ισχύος 10 ημέρες μετά τη δημόσιευση στην ΕτΚ 8 Το παραπάνω εδάφιο δ συμπληρώθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του νόμου 4164/2013, ΦΕΚ-156 Α/9-7-2013 έναρξη ισχύος 10 ημέρες μετά τη δημόσιευση στην ΕτΚ Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 6.Μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους που είναι ενεργοί οικισμοί καθορίζονται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και του τυχόν άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τους περιορισμούς της ιδιοκτησίας, τις χρήσεις γης ή κτιρίων, τους όρους δόμησης ή τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες. Άρθρο 15 Ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι 1.Στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους απαγορεύεται η αλιεία, η αγκυροβολία και η υποβρύχια δραστηριότητα με αναπνευστικές συσκευές, εκτός αν έχει χορηγηθεί άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 2.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του τυχόν συναρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου καθορίζονται οι όροι άσκησης των δραστηριοτήτων αυτών στους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. 3.Με όμοια απόφαση ορίζονται οι όροι άσκησης της υποβρύχιας δραστηριότητας με αναπνευστικές συσκευές, βαθυσκάφη ή άλλα μέσα επισκόπησης του βυθού σε θαλάσσιες περιοχές, λίμνες και ποταμούς, για λόγους προστασίας της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 4.Γύρω από ενάλια μνημεία και γύρω από αρχαιολογικούς χώρους είναι δυνατόν να ορίζεται περιοχή στην οποία δεν επιτρέπονται οι παραπάνω δραστηριότητες χωρίς προηγούμενη άδεια (Ζώνη Προστασίας), που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 5.Απαγορεύεται η εκτέλεση κάθε μορφής λιμενικού έργου χωρίς προηγούμενη άδεια, που χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η άδεια αυτή προηγείται από όλες τις άδειες που αφορούν στην εκτέλεση του έργου και τα στοιχεία της αναγράφονται με ποινή ακυρότητας στις υπόλοιπες άδειες που απαιτούνται. Άρθρο 16 Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, συνοδεύεται από διάγραμμα οριοθέτησης και δημοσιεύεται μαζί με αυτό στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτάσεις ή σύνθετα έργα του ανθρώπου και της φύσης σύμφωνα με τις ειδικότερες διακρίσεις του εδαφίου δ΄ του άρθρου 2 χαρακτηρίζονται ιστορικοί τόποι. Στους ιστορικούς τόπους εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12, 13, 14 και 15. Άρθρο 17 Ζώνες Προστασίας γύρω από μνημεία 1. Γύρω από μνημεία μπορεί να καθορίζεται Ζώνη Προστασίας Α΄, σύμφωνα με το άρθρο 13. 2. Ο καθορισμός χώρου, σε περιοχή εκτός σχεδίου πόλεως ή νομίμως υφισταμένων οικισμών, ως Ζώνης Α΄, συνεπάγεται την αναγκαστική απαλλοτρίωσή του, εάν αναιρείται η κατά προορισμό χρήση του. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Ιστορικοί τόποι 12 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 3.Γύρω από μνημεία μπορεί να καθορίζεται επίσης Ζώνη Προστασίας Β΄, σύμφωνα με το άρθρο 13. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΣΤΕΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Άρθρο 18 Απαλλοτριώσεις 1.Το Δημόσιο μπορεί να προβαίνει με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, είτε στην ολική ή τη μερική απαλλοτρίωση είτε στην απευθείας εξαγορά μνημείου ή οποιουδήποτε ακινήτου μέσα στο οποίο υπάρχουν μνημεία, καθώς και παρακείμενων ακινήτων ή μνημείων, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μνημείων. 2. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, είναι δυνατή είτε η ολική ή μερική απαλλοτρίωση είτε η απευθείας εξαγορά ακινήτου, εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προστασία αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών. Η εξαγορά γίνεται κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 του Ν. 2882/2001, στη δε επιτροπή του άρθρου 15 του ίδιου νόμου μετέχει αντί του εμπειρογνώμονα, υπάλληλος της Υπηρεσίας στην περίπτωση που πρέπει να εκτιμηθεί η αξία μνημείου. 3. Τα ακίνητα μνημεία που βρίσκονται μέσα σε ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α, άλλων Ν.Π.Δ.Δ., εκκλησιαστικών νομικών προσώπων διατηρούνται και προστατεύονται με ευθύνη της Υπηρεσίας χωρίς το Δημόσιο να υποχρεούται σε απαλλοτρίωση. 4. Η απαλλοτρίωση ή η απευθείας εξαγορά γίνεται υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες αυτού ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου. 5.Κατά της απόφασης της παραγράφου 1 χωρεί ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο, επί της οποίας αποφαίνεται ο Υπουργός Πολιτισμού, μετά από γνώμη του Συμβουλίου. 6.Η εισήγηση της Υπηρεσίας για ολική ή μερική απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά ακινήτου περιλαμβάνει την αιτιολογημένη απόρριψη άλλων λύσεων προστασίας των μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων, καθώς και τις βασικές κατευθύνσεις για τον τρόπο διατήρησης και ανάδειξής τους μέσα στο προς απαλλοτρίωση ακίνητο. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 7.Το ποσό της αποζημίωσης μπορεί να καταβάλλεται, εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, σε δόσεις ή σε ομόλογα ή σε είδος ή με άλλου είδους διακανονισμό, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού. 13 8. Εφόσον συναινεί ο ιδιοκτήτης, είναι δυνατή η ανταλλαγή ιδιωτικού ακινήτου με ακίνητο ίσης αξίας του Δημοσίου ή του Ο.Τ.Α. ή η αποζημίωση με άλλο νόμιμο τρόπο. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, η οποία εκτελείται με μέριμνα της Κτηματικής Εταιρίας Δημοσίου και είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμήμα της τιμής του ακινήτου ή της αποζημίωσης που καθορίζεται. Η διάταξη της παραγράφου 7 εφαρμόζεται αναλόγως. Σε περίπτωση έκδοσης ομολόγων οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσής τους θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 9. Η ανεπιφύλακτη παραλαβή της αποζημίωσης σε είδος ή των ομολόγων ή της πρώτης δόσης ή του αντικειμένου του διακανονισμού κατά την παράγραφο 7 ή του τμήματος της αποζημίωσης κατά την παράγραφο 8, εξομοιώνεται με την έγγραφη συναίνεση. Άρθρο 19 Αποζημίωση για τη στέρηση χρήσης ακινήτου 1.Για την προστασία μνημείων, αρχαιολογικών χώρων ή ιστορικών τόπων ή για τη διενέργεια ανασκαφών ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να επιβάλλει προσωρινή ή οριστική στέρηση ή περιορισμό της χρήσης ακινήτου. 2. Σε περίπτωση ουσιώδους προσωρινού περιορισμού ή ουσιώδους προσωρινής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης του όλου ακινήτου, καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία υπολογίζεται με βάση τη μέση κατά προορισμό απόδοση του ακινήτου πριν τον περιορισμό ή τη στέρηση της χρήσης, λαμβανομένης υπόψη και της ιδιότητας του ακινήτου ως μνημείου, εφόσον αυτή συντρέχει. 3.Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισμού ή οριστικής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης του όλου ακινήτου καταβάλλεται πλήρης αποζημίωση. Και στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ακινήτου ως μνημείου, εφόσον αυτή συντρέχει. 4.Σε περίπτωση προσωρινής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης του όλου ή μέρους ακινήτου μέσα στο οποίο υπάρχουν μνημεία ή άλλων παρακείμενων ακινήτων, εάν κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των μνημείων αυτών, κάθε θιγόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποζημίωση, για τον προσδιορισμό της οποίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2. 5. Σε περίπτωση ουσιώδους οριστικού περιορισμού ή οριστικής στέρησης της κατά προορισμό χρήσης τμήματος του ακινήτου, που απαιτείται για την προστασία του μνημείου, η αποζημίωση καταβάλλεται για το τμήμα αυτό, μόνο εάν ο περιορισμός ή η στέρηση δεν επιφέρει ουσιώδη οριστικό περιορισμό ή οριστική στέρηση της κατά προορισμό χρήσης του όλου ακινήτου, οπότε καταβάλλεται η αποζημίωση που προβλέπεται στην παράγραφο 3. 7.Σε περίπτωση κατά την οποία το ποσό που έχει ή προβλέπεται να καταβληθεί ως αποζημίωση λόγω στέρησης ή περιορισμού χρήσης ακινήτου, προσεγγίζει την αξία του ακινήτου τότε αυτό κηρύσσεται απαλλοτριωτέο. 8.Η προστασία ή η ανάδειξη μνημείων που βρίσκονται σε ακίνητα ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., εκκλησιαστικών νομικών προσώπων, Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ιδρυμάτων ή αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που έχουν μεταξύ άλλων ως σκοπό την ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, θεωρείται ότι εντάσσεται στην κατά προορισμό χρήση των ακινήτων αυτών. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, διαπιστώνεται εάν συντρέχει περίπτωση καταβολής αποζημίωσης κατά τις παραγράφους 1 έως 5, καθώς και το ύψος της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες της επιτροπής, η διαδικασία κατά την οποία γνωμοδοτεί, τα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη, το είδος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 14 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 9. Σε περίπτωση επιβολής ουσιωδών περιορισμών στους όρους δόμησης ακινήτου για τους οποίους δεν προβλέπεται αποζημίωση ή μεταφορά συντελεστή δόμησης, μπορεί να καταβάλλεται μη χρηματική αποζημίωση στον ιδιοκτήτη, το είδος, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καθορισμού της οποίας καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας, και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού. 10.Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 9 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση καθορισμού ζωνών σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14, 16 και 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 20 Διακρίσεις κινητών μνημείων Χαρακτηρισμός 1. Στα κινητά μνημεία περιλαμβάνονται: α) αυτά που χρονολογούνται έως και το 1453, β) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830 και αποτελούν ευρήματα ανασκαφών ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ή που αποσπάσθηκαν από ακίνητα μνημεία, καθώς και οι θρησκευτικές εικόνες και λειτουργικά αντικείμενα της ίδιας περιόδου, γ) τα μεταγενέστερα του 1453, που χρονολογούνται έως και το 1830, δεν υπάγονται στην περίπτωση β΄ και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους, δ) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής ή επιστημονικής σημασίας τους και ε) τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της ιδιαίτερης κοινωνικής, τεχνικής, λαογραφικής, εθνολογικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής, αρχιτεκτονικής, βιομηχανικής ή επιστημονικής σημασίας τους. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 2.Τα αρχαία κινητά μνημεία που υπάγονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 προστατεύονται από το νόμο χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης. Τα πολιτιστικά αγαθά των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 χαρακτηρίζονται μνημεία με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 15 3. Περίληψη της εισήγησης αποστέλλεται στις τελωνειακές, λιμενικές και αστυνομικές αρχές. Η εισήγηση κοινοποιείται στον κύριο ή και τον κάτοχο, οι οποίοι είναι δυνατόν να υποβάλουν αντιρρήσεις μέσα σε ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση. Τα αποτελέσματα του χαρακτηρισμού επέρχονται από την κοινοποίηση της εισήγησης και αίρονται εάν η απόφαση χαρακτηρισμού δεν εκδοθεί εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Για το χαρακτηρισμό μνημείων της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού τους, εφόσον διατηρεί την κυριότητά τους. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 5.Η απόφαση χαρακτηρισμού που εκδίδεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους μπορεί να ανακαλείται μόνο για πλάνη περί τα πράγματα. Η απόφαση ανάκλησης του Υπουργού Πολιτισμού εκδίδεται κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται με εισήγηση της Υπηρεσίας, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί, κατ' εξαίρεση, να χαρακτηρίζονται μνημεία, ομοειδείς κατηγορίες κινητών πολιτιστικών αγαθών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη κοινωνική, τεχνική, λαογραφική, εθνολογική ή εν γένει ιστορική, καλλιτεχνική ή επιστημονική σημασία, εφόσον σπανίζουν, ο ατομικός προσδιορισμός τους είναι δυσχερής και συντρέχει κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής τους. 7.Η ανάκληση της απόφασης χαρακτηρισμού μεμονωμένου μνημείου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον το συγκεκριμένο κινητό στερείται της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας για την οποία χαρακτηρίστηκε η κατηγορία μνημείων. Άρθρο 21 Κυριότητα κινητών μνημείων 1.Τα αρχαία κινητά μνημεία που χρονολογούνται έως και το 1453 ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα και νομή, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και είναι εκτός συναλλαγής κατά την έννοια του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα. 2.Δικαίωμα κυριότητας σε εισαγόμενα αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453 αναγνωρίζεται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 33 και των παραγράφων 5 και 7 του άρθρου 28. 3.Τα αρχαία κινητά μνημεία που αποτελούν ευρήματα ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας ανεξάρτητα από τη χρονολόγησή τους, ανήκουν κατά κυριότητα και νομή στο Δημόσιο, είναι ανεπίδεκτα χρησικτησίας και εκτός συναλλαγής. 4. Το δικαίωμα κυριότητας σε άλλα κινητά μνημεία μεταγενέστερα του 1453 ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου. 5. Η εξαίρεση του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 1039 Α.Κ. δεν ισχύει για κινητά μνημεία. Άρθρο 22 1.Δεν υπόκεινται σε κατάσχεση και δεν αποτελούν πτωχευτική περιουσία κινητά αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453. 2.Η κατάσχεση μεταγενέστερων μνημείων που ανήκουν σε ιδιώτες γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Προς τούτο οι εκτελούντες την κατάσχεση υπάλληλοι οφείλουν να τη γνωστοποιούν έγκαιρα στην Υπηρεσία. Η αξία των μνημείων καθορίζεται από την επιτροπή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 73. 3.Μεσεγγυούχος ορίζεται το Δημόσιο, τα δε κατασχεθέντα παραμένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός αν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά. Αντίγραφο της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στην e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Κατάσχεση κινητών μνημείων 16 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Υπηρεσία αμέσως μόλις περατωθεί η κατάσχεση. Η Υπηρεσία καλείται στη δίκη για τη διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης, εάν αυτή αφορά μνημείο της παραγράφου 2, οπότε και της κοινοποιείται η σχετική απόφαση. 4.Η επίθεση σφραγίδων σε μνημεία που αποτελούν πτωχευτική περιουσία γίνεται παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Μεσεγγυούχος αυτών ορίζεται το Δημόσιο. Τα μνημεία παραμένουν στον τόπο όπου βρίσκονται, εκτός εάν η Υπηρεσία ορίσει διαφορετικά και εκτιμώνται κατά την απογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2. Οποιαδήποτε απόφαση για την πώλησή τους κοινοποιείται εγκαίρως στην Υπηρεσία. 5. Με αίτηση του Δημοσίου, που εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καθορίζεται με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, η τιμή μνημείου που έχει κατασχεθεί ή ανήκει σε πτωχευτική περιουσία. Με την υποβολή της αιτήσεως το μνημείο αναλαμβάνεται από την Υπηρεσία. Στη δίκη καλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος της πτωχεύσεως αντιστοίχως, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν το μνημείο με πρόσωπο της επιλογής τους για την εκτίμηση της αξίας του. Το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του την τιμή που έχει καθορισθεί από την επιτροπή της παραγράφου 11 του άρθρου 73, καθώς και τα στοιχεία περί της αξίας του μνημείου που επικαλούνται ο επισπεύδων δανειστής ή ο σύνδικος. Το Δημόσιο αποκτά την κυριότητα του μνημείου του οποίου έχει καθορισθεί η τιμή με την καταβολή του τιμήματος στον υπάλληλο του πλειστηριασμού ή τον σύνδικο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Μόνο εάν δεν καταβληθεί το τίμημα το μνημείο πλειστηριάζεται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Δικαιοσύνης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω. Άρθρο 23 Κατοχή κινητών μνημείων 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο άδεια κατοχής κινητού αρχαίου μνημείου του οποίου η κυριότητα ανήκει στο Δημόσιο. 2.Άδεια κατοχής χορηγείται στο πρόσωπο που δηλώνει, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24, κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, ύστερα από σχετική αίτησή του, εκτός εάν: α) το αρχαίο είναι ιδιαίτερα μεγάλης επιστημονικής ή καλλιτεχνικής σημασίας και είναι ανάγκη να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Δημοσίου, e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 β) ο αιτών δεν διασφαλίζει την ικανοποιητική φύλαξη και διατήρησή του, ιδίως εάν δεν δηλώνει κατάλληλο τόπο για τη φύλαξή του ή 17 γ) ο αιτών δεν παρέχει τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κατόχου και ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, τα πιο πάνω κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν στο πρόσωπο αυτών που ασκούν ή άσκησαν τη διοίκησή του. 3. Όταν ο κάτοχος αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453 αποβιώσει, χορηγείται άδεια κατοχής στον κληρονόμο του, εφόσον υποβάλει σχετική αίτηση, εκτός εάν συντρέχουν οι αρνητικές προϋποθέσεις των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η σχετική απόφαση εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 4.Η άδεια κατοχής είναι δυνατόν να ανακαλείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού εάν παύσει να συντρέχει μια από τις προϋποθέσεις της χορήγησής της σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή παραβιαστούν διατάξεις των άρθρων 27, 28 και 29. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο κάτοχος καταδικασθεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2. Η άδεια μπορεί επίσης να ανακαλείται αν κριθεί εκ των υστέρων ότι το αρχαίο παρουσιάζει ιδιαίτερα μεγάλη επιστημονική ή καλλιτεχνική σημασία και πρέπει να βρίσκεται υπό την άμεση προστασία του Κράτους. Στην περίπτωση αυτή οφείλεται ως αποζημίωση η αμοιβή της παραγράφου 3 του άρθρου 24. Σε κάθε άλλη περίπτωση ανάκλησης τα αρχαία αναλαμβάνονται χωρίς αποζημίωση από το Δημόσιο. 5. Στην περίπτωση που κρίνεται ότι το κινητό αρχαίο που δηλώνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24 έχει πολύ μικρή επιστημονική και εμπορική αξία, καταγράφεται από την Υπηρεσία και καταλείπεται στην ελεύθερη χρήση του αιτούντος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Άρθρο 24 Δήλωση, υπόδειξη κινητών μνημείων και αμοιβή 1. Όποιος βρίσκει ή αυτός στον οποίο περιέρχεται κινητό αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, οφείλει να το δηλώνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην πλησιέστερη αρχαιολογική, αστυνομική ή λιμενική αρχή και να το θέτει στη διάθεσή της. Η δήλωση περιέχει την ακριβή τοποθεσία εύρεσης του αρχαίου, τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε στο πρόσωπο που προβαίνει σε αυτή, τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου και κάθε άλλη χρήσιμη λεπτομέρεια. Τα στοιχεία της δήλωσης καταγράφονται σε έκθεση της παραπάνω αρχής. Αν το αρχαίο ανακαλύπτεται ή βρίσκεται σε ακίνητο όπου εκτελούνται έργα ή εργασίες, αυτές πρέπει να διακόπτονται αμέσως μέχρι να αποφανθεί η Υπηρεσία. 2. Κάθε πρόσωπο το οποίο αποκτά την κυριότητα μνημείου μεταγενέστερου του 1453, που υπάγεται στις παραγράφους 1β και 6 του άρθρου 20, οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στις αρχές της προηγούμενης παραγράφου δήλωση για τον τρόπο με τον οποίο περιήλθε σε αυτό και για τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου του. 4.Η παραπάνω αμοιβή χορηγείται και σε όποιον υποδεικνύει τον τόπο όπου βρίσκονται άγνωστα στην Υπηρεσία κινητά αρχαία, με όμοια απόφαση μετά από εκτίμηση της συμβολής του στην ανεύρεση και τη διάσωσή τους, καθώς και της σπουδαιότητας των αρχαίων. 5.Εάν η δήλωση ή η υπόδειξη γίνεται από περισσότερα πρόσωπα, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ τους σε ποσοστά που καθορίζονται με την ίδια απόφαση ανάλογα με τη συμβολή του καθενός ή σε περίπτωση αμφιβολίας κατά ίσα μέρη. Αν το αρχαίο βρέθηκε σε ιδιωτικό ακίνητο που δεν ανήκει σε αυτόν που το δηλώνει, η αμοιβή κατανέμεται σε ίσα μέρη μεταξύ αυτού και του κυρίου ή μισθωτή του ακινήτου. Προκειμένου για ενάλια αρχαία, εάν εκείνος που τα δηλώνει ή τα υποδεικνύει δεν είναι κύριος ή μισθωτής του μέσου με το οποίο εντοπίζονται, η αμοιβή επιμερίζεται μεταξύ του κυρίου ή μισθωτή του μέσου και εκείνου που τα υποδεικνύει. 6. Δεν καταβάλλεται αμοιβή: e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3.Όταν η κατοχή του αρχαίου περιέρχεται στο Δημόσιο, χορηγείται αμοιβή σε αυτόν που προέβη στη δήλωσή του σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το ύψος της αμοιβής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ανάλογα με τη σπουδαιότητα του αρχαίου και τη συμβολή του δηλώσαντος στην ανεύρεση και διάσωσή του. Η Υπηρεσία χορηγεί απευθείας την αμοιβή, αν εκτιμά ότι η χρηματική αξία του αρχαίου δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 18 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr α) εάν το αρχαίο είναι ήδη γνωστό στην Υπηρεσία, β) εάν το αρχαίο ανακαλύπτεται σε οριοθετημένο ή υπό οριοθέτηση αρχαιολογικό χώρο ή κατά τη διενέργεια ανασκαφών ή την εκτέλεση άλλων εργασιών για τις οποίες απαιτείται να παρίσταται εκπρόσωπος της Υπηρεσίας, γ) εάν εκείνος που δηλώνει ή υποδεικνύει αρχαίο είναι υπάλληλος του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α., άλλων ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, που ενεργεί στο πλαίσιο των υπηρεσιακών καθηκόντων του. Δεν καταβάλλεται επίσης αμοιβή σε όποιον βρίσκει αρχαίο προβαίνοντας σε δραστηριότητα που αντίκειται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην περίπτωση της παραγράφου 5, σε όποιον επιχειρεί να αποκρύψει το αρχαίο ή προβαίνει σε ενέργειες που μπορούν να το βλάψουν, οπότε η αμοιβή καταβάλλεται μόνο σε εκείνον που ενεργεί νόμιμα κατά το ποσοστό που του αναλογεί. Άρθρο 25 Δανεισμός και ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επιτρέπεται ο δανεισμός δημοσιευμένων κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του, σε μουσεία ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς για εκθεσιακούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς. Ο δανεισμός σε μουσεία γίνεται υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Ο δανεισμός για παιδαγωγικούς σκοπούς μπορεί να επιτρέπεται εφόσον τα μνημεία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας. Ο δανεισμός γίνεται για ορισμένο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία και μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας και γνώμη του Συμβουλίου μπορεί να επιτρέπεται η ανταλλαγή δημοσιευμένων κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του, εφόσον δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας, δεν χρειάζεται να συμπληρωθούν με αυτά οι συλλογές άλλων μουσείων της Χώρας και δεν πλήττεται η ενότητα σημαντικών συλλογών, με ίσης σημασίας πολιτιστικά αγαθά που ανήκουν σε άλλα κράτη ή σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις συλλογές των δημόσιων μουσείων της Χώρας. Άρθρο 26 Ενέργειες επί κινητών μνημείων e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε κινητό μνημείο η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του. 19 ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Άρθρο 27 Φύλαξη και συντήρηση κινητών μνημείων 1.Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού μνημείου ευθύνονται για την ασφάλεια και τη διατήρησή του. Οφείλουν να γνωστοποιούν στην Υπηρεσία τον ακριβή τόπο φύλαξής του, κάθε μετακίνησή του στην οποία προτίθενται να προβούν καθώς και τυχόν απώλειά του. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Οφείλουν επίσης να επιτρέπουν την περιοδική ή έκτακτη επιθεώρησή του από την Υπηρεσία ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση, να την ειδοποιούν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση για κάθε γεγονός που είναι δυνατόν να το θέσει σε κίνδυνο και να ακολουθούν τις υποδείξεις της. Αν το μνημείο διατρέχει άμεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, η Υπηρεσία μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να καταλογίσει τις σχετικές δαπάνες στον κύριο ή τον κάτοχο του μνημείου ή να αποφασίσει τη μεταφορά του προς φύλαξη σε δημόσιο μουσείο ή άλλο κατάλληλο χώρο, μέχρις ότου εκλείψει οριστικά ο κίνδυνος. 2. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου και ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού μνημείου υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα συντήρησης σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 43. Αν η Υπηρεσία κρίνει ότι η συντήρηση είναι ανεπαρκής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, διατηρώντας τη δυνατότητα να καταλογίσει το σύνολο ή μέρος της σχετικής δαπάνης σε βάρος των υποχρέων, σύμφωνα με τις σχετικές περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων διατάξεις. 3. Αν ο κάτοχος κινητού αρχαίου ή ο κύριος αρχαίου ή άλλου κινητού μνημείου αποβιώσει, ο κληρονόμος ή ο εκτελεστής της διαθήκης ή ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομίας υποχρεούνται να ειδοποιήσουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία και να διασφαλίσουν προσωρινά τα αντικείμενα μέχρις ότου αυτή επιληφθεί. Αν λυθεί το νομικό πρόσωπο που έχει την κυριότητα ή κατοχή μνημείου, τις υποχρεώσεις αυτές έχουν οι νόμιμοι κατά το χρόνο λύσης εκπρόσωποί του. Άρθρο 28 Μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητών μνημείων 1.Ο κάτοχος κινητού αρχαίου που χρονολογείται έως και το 1453, μπορεί να μεταβιβάζει την κατοχή του αφού γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία την πρόθεσή του και τα στοιχεία του υποψήφιου κατόχου, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση για άδεια κατοχής που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23. Η σχετική πράξη εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο. Μεταβίβαση που γίνεται χωρίς την άδεια αυτή είναι άκυρη και τα κινητά μνημεία αναλαμβάνονται χωρίς διατυπώσεις από το Δημόσιο. 2.Η μεταβίβαση αιτία θανάτου της κατοχής μνημείων της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23, ειδάλλως τα αρχαία αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. 4.Η μεταβίβαση μνημείων που ανήκουν σε εκκλησιαστικά νομικά πρόσωπα, άλλα νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγματα επιτρέπεται, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, προς άλλα τέτοια πρόσωπα ή ενώσεις, στο Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α., σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που αποτελούν αναγνωρισμένα μουσεία του άρθρου 45, ειδάλλως είναι άκυρη. 5. Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μνημείου, εκτός αυτών των παραγράφων 3 και 4, επιτρέπεται μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της σχετικής πρόθεσης, των στοιχείων του προσώπου προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί, και, σε περίπτωση πώλησης, της τιμής και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από τη γνωστοποίηση χωρίς το Δημόσιο να ασκήσει δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή. Η μεταβίβαση που έγινε χωρίς τη γνωστοποίηση αυτή είναι άκυρη. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3.Η μεταβίβαση της κυριότητας κινητού μνημείου που ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε Ο.Τ.Α. ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ειδάλλως είναι άκυρη. Με την παραπάνω απόφαση μπορεί να επιβάλλονται όροι ως προς το πρόσωπο προς το οποίο πρόκειται να μεταβιβαστούν τα μνημεία. Σε περίπτωση πώλησης, το Δημόσιο μπορεί να ασκεί δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 20 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 6. Σε περίπτωση πώλησης μνημείων με δημοπρασία ή δημόσιο πλειστηριασμό, προτιμώνται στην ίδια τιμή, κατά σειρά, το Δημόσιο, τα μουσεία του άρθρου 45 και οι συλλέκτες μνημείων. 7.Όποιος αποκτά την κυριότητα μνημείου αιτία θανάτου οφείλει να ειδοποιεί σχετικά την Υπηρεσία χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 8.Ο κύριος μνημείου μπορεί να το μεταβιβάζει στο Δημόσιο σε τιμή που συμφωνείται ή ειδάλλως ορίζεται από την εκτιμητική επιτροπή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 73. Άρθρο 29 Υποχρεώσεις κατόχων και κυρίων κινητών μνημείων για τη μελέτη και έκθεσή τους 1.Οι κάτοχοι κινητών αρχαίων που χρονολογούνται έως και το 1453, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που είναι κύριοι ή κάτοχοι κινητών αρχαίων ή νεότερων μνημείων, οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και μελέτη των μνημείων από ειδικούς επιστήμονες στους οποίους χορηγείται σχετική άδεια από την Υπηρεσία. 2.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο οφείλουν επίσης να θέτουν τα προαναφερόμενα μνημεία για εύλογο χρονικό διάστημα στη διάθεση της Υπηρεσίας αν αυτή το ζητήσει προκειμένου να εκτεθούν στο κοινό εντός ή εκτός της ελληνικής επικράτειας. Αν τα μνημεία υποστούν φθορά ή απολεσθούν κατά το χρονικό διάστημα που δεν βρίσκονται στην κατοχή τους, το Δημόσιο υποχρεούται σε αποζημίωση. Άρθρο 30 Αρωγή για την ανεύρεση και διεκδίκηση κινητών μνημείων e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 1. Ο κάτοχος κινητού αρχαίου προστατεύεται έναντι τρίτων ως νομέας και απολαμβάνει την αυτοδύναμη προστασία της νομής, δικαιούται δε να ασκήσει παράλληλα με το Δημόσιο τις αγωγές αποβολής και διαταράξεως της νομής. Αν το αρχαίο έχει εξαχθεί παράνομα, η διεκδίκηση γίνεται από το Δημόσιο. Ύστερα από την επιστροφή το αρχαίο αποδίδεται στον κάτοχο εκτός εάν η εξαγωγή του οφείλεται σε δόλο ή αμέλειά του. Στην περίπτωση αυτή η κατοχή του αρχαίου που επιστρέφεται περιέρχεται στο Δημόσιο χωρίς αποζημίωση του κατόχου. Ο κάτοχος επιβαρύνεται με τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νομέα, αν το αρχαίο ύστερα από την επιστροφή αποδοθεί σε αυτόν. 21 2.Ο κύριος μνημείου μπορεί να ζητά τη συνδρομή της Υπηρεσίας για την ανεύρεση, καθώς και την απόδοση ή την επιστροφή του αν κλαπεί ή εξαχθεί παράνομα. Ύστερα από την επιστροφή, το μνημείο αποδίδεται σε αυτόν, εκτός εάν το εξήγαγε ο ίδιος ή επέτρεψε την εξαγωγή του από δόλο ή βαριά αμέλεια. Στην περίπτωση αυτή η κυριότητα του μνημείου που επιστρέφεται περιέρχεται στο Δημόσιο, χωρίς αποζημίωση. Ο κύριος υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Δημόσιο για την επιστροφή, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης που τυχόν καταβλήθηκε στον καλόπιστο νομέα, εάν το μνημείο που επιστρέφεται αποδοθεί σε αυτόν. 3.Ο κύριος και ο κάτοχος μνημείου που επιστρέφεται κατά τις παραπάνω διατάξεις υποχρεούνται να επιτρέπουν την έκθεσή του στο κοινό υπό προϋποθέσεις και για χρονικό διάστημα που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Άρθρο 31 Συλλέκτες μνημείων 1.Ο νόμιμος κάτοχος ή κύριος κινητών αρχαίων, καθώς και ο κύριος νεότερων κινητών μνημείων που συνθέτουν ενιαίο σύνολο ή ενιαία σύνολα από καλλιτεχνική, ιστορική ή επιστημονική άποψη, μπορεί να αναγνωρίζεται ως συλλέκτης ύστερα από αίτησή του με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Η σχετική πράξη εκδίδεται μέσα σε εύλογο χρόνο. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εκτίμηση του χαρακτήρα και της σημασίας της συλλογής και εφόσον ο αιτών παρέχει εγγυήσεις για την προστασία και τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών φύλαξης και διατήρησης των αντικειμένων της συλλογής, καθώς και για την τήρηση των λοιπών υποχρεώσεων του συλλέκτη. Τις εγγυήσεις αυτές δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις ή αν η ποινική δίωξη για μια από τις πράξεις αυτές έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στα πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή τους. 2.Φυσικό πρόσωπο του οποίου το επάγγελμα σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων ή είναι αρχαιοπώλης ή έμπορος νεότερων μνημείων ή υπάλληλος ή συνεργάτης φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν παρόμοια επιχείρηση, δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως συλλέκτης αρχαίων. 3. Οι συλλέκτες έχουν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των κατόχων ή κυρίων μνημείων με την επιφύλαξη των παρακάτω διατάξεων. 4.Οι συλλέκτες οφείλουν να τηρούν κατάλογο με πλήρη περιγραφή και φωτογραφίες των αντικειμένων της συλλογής, να καταθέτουν αντίγραφό του στην υπηρεσία και να υποβάλλουν σε αυτή ανά εξάμηνο τουλάχιστον κατάλογο με τα νέα αντικείμενα της συλλογής. 6.Οι συλλέκτες απαγορεύεται να αποκτούν πολιτιστικά αγαθά για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνομη ανασκαφή ή άλλη παράνομη ενέργεια ή ότι αποκτήθηκαν ή έχουν εξαχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. 7.Οι συλλέκτες οφείλουν να διευκολύνουν τη φωτογράφηση και μελέτη των μνημείων της συλλογής τους από ειδικούς επιστήμονες στους οποίους έχει χορηγηθεί σχετική άδεια από την Υπηρεσία. Έχουν δικαίωμα να αναπαράγουν και να διαθέτουν φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις των μνημείων αυτών. Έχουν επίσης δικαίωμα να κατασκευάζουν εκμαγεία ή άλλα αντίγραφά τους, ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της, και να τα διαθέτουν. 8.Οι συλλέκτες μπορούν να παραχωρούν το δικαίωμα της πρώτης δημοσίευσης κάθε πρωτοεμφανιζόμενου στη συλλογή τους αρχαίου για μια τριετία, αφού ενημερώσουν την Υπηρεσία. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 5. Οι συλλέκτες μπορούν να εμπλουτίζουν τις συλλογές τους με μνημεία που εισάγονται από το εξωτερικό ή αποκτώνται στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τα μνημεία αυτά απαιτείται να υποβάλλουν δήλωση του άρθρου 24 ή 33 κατά περίπτωση. 22 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 9.Οι συλλέκτες υποχρεούνται να διευκολύνουν την επίσκεψη συλλογής που κρίνεται σημαντική από την Υπηρεσία. Για την επίσκεψη είναι δυνατόν να απαιτείται δικαίωμα εισόδου μετά από έγκριση της Υπηρεσίας. 10. Οι συλλέκτες ευθύνονται για τη διαφύλαξη της ενότητας της συλλογής. Η διάσπασή της είναι δυνατή μετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, αφού εκτιμηθούν η σημασία της συλλογής και οι συνέπειες της διάσπασης. Η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν παρέλθει άπρακτο τετράμηνο από την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Υπηρεσία. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας για τη μεταβίβαση των επί μέρους μνημείων της συλλογής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 28. 11. Οι συλλέκτες μπορούν να μεταβιβάζουν τα αντικείμενα της συλλογής τους στο σύνολό τους είτε στο Δημόσιο είτε σε μουσεία του άρθρου 45 ή σε πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένοι συλλέκτες, αφού γνωστοποιήσουν στην Υπηρεσία την πρόθεσή τους και τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο πρόκειται να τα μεταβιβάσουν, καθώς και την τιμή σε περίπτωση πωλήσεως. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη γνωστοποίηση και εφόσον το Δημόσιο ή στη συνέχεια, εάν πρόκειται για πώληση σε συλλέκτες, τα μουσεία δεν ασκήσουν δικαίωμα προτίμησης στην ίδια τιμή. Προκειμένου για συλλογή που ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, σε Ο.Τ.Α. ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, επιτρέπεται η μεταβίβαση είτε προς το Δημόσιο είτε, μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, σε άλλο τέτοιο πρόσωπο που έχει τις ιδιότητες που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εφαρμόζονται αναλόγως. Εάν δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι, η μεταβίβαση είναι άκυρη. 12.Εάν αποβιώσει ο συλλέκτης, ο κληρονόμος του δικαιούται μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την αποδοχή της κληρονομιάς ή την πάροδο της προθεσμίας αποποίησής της, να υποβάλει αίτηση αναγνώρισής του ως συλλέκτη. Η αναγνώριση χωρεί, εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα των παραγράφων 1 ή 2. Προκειμένου για ιδιαίτερα σημαντική συλλογή, εάν είναι απολύτως απαραίτητη η διαφύλαξη της ενότητάς της και αυτή δεν διασφαλίζεται, το σύνολο των μνημείων της μπορεί να περιέλθει στο Δημόσιο, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται στους δικαιούχους αποζημίωση, το ύψος της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα των αντικειμένων της συλλογής από την εκτιμητική επιτροπή της παραγράφου 11 του άρθρου 73. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 13.Εάν λυθεί το νομικό πρόσωπο που έχει αναγνωρισθεί ως συλλέκτης και πρόκειται να μεταβιβαστούν τα μνημεία της συλλογής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 11. Εάν κριθεί απολύτως απαραίτητη η διαφύλαξη της ενότητας ιδιαίτερα σημαντικής συλλογής και αυτή δεν διασφαλίζεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 12. 23 14. Εάν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του συλλέκτη μία ή περισσότερες προϋποθέσεις βάσει των οποίων αναγνωρίσθηκε η ιδιότητα αυτή ή παραβιαστούν διατάξεις του παρόντος άρθρου, η απόφαση αναγνώρισης μπορεί να ανακληθεί προσωρινά ή οριστικά. Η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως αν ο συλλέκτης καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1, οπότε τα αρχαία που βρίσκονται στην κατοχή του αναλαμβάνονται από το Δημόσιο. Εάν η ανάκληση γίνει για άλλο λόγο είναι δυνατή η διατήρηση της κατοχής τους. Άρθρο 32 Αρχαιοπώλες και έμποροι νεότερων μνημείων 1.Αρχαιοπώλης είναι το πρόσωπο που κατά σύστημα είτε αποκτά την κατοχή ή την κυριότητα κινητών αρχαίων που έχουν αποκτηθεί νομίμως με σκοπό την περαιτέρω μεταβίβασή τους, είτε μεσολαβεί στη μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας αυτών. Έμπορος νεότερων κινητών μνημείων είναι το πρόσωπο που κατά σύστημα είτε αποκτά την κυριότητα νεότερων κινητών Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr μνημείων που έχουν αποκτηθεί νομίμως με σκοπό την περαιτέρω μεταβίβασή τους, είτε μεσολαβεί στη μεταβίβασή τους. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών απαιτείται ειδική άδεια. 2.Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου χορηγείται, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που: «α. Στην περίπτωση άδειας αρχαιοπώλη, έχουν διετή σχετική επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιοπωλείο, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη αρχαιοπώλη και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο αρχαιολογίας, χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε αρχαιοπωλείο, ή είναι επιστήμονες επαγγελματίες συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος. Στην περίπτωση άδειας εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων έχουν διετή σχετική επαγγελματική εμπειρία σε κατάστημα εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων, που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοδότη εμπόρου νεώτερων μνημείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ή κατέχουν πτυχίο ιστορίας της τέχνης χωρίς προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε κατάστημα εμπόρου νεότερων μνημείων, ή είναι επιστήμονες επαγγελματίες συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος. β.Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης. Στις νησιωτικές περιοχές, αρχαιοπωλεία και καταστήματα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.»9 γ) δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων και δ) παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αρχαιοπώλη ή εμπόρου νεότερων μνημείων. Τα εχέγγυα αυτά δεν παρέχει ο αιτών ιδίως αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Το κώλυμα υπάρχει και για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μια από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχθηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μια από τις παραπάνω πράξεις, ή εάν η ποινική δίωξη για μια από αυτές τις πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο το κώλυμα πρέπει να μην συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων διοίκησής τους. 4.Οι αρχαιοπώλες και οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων οφείλουν να τηρούν βιβλίο, θεωρημένο από την Υπηρεσία, στο οποίο καταχωρίζουν τα κινητά μνημεία αμέσως μετά την είσοδό τους στο κατάστημα. Η καταχώριση περιλαμβάνει την περιγραφή, τη φωτογραφία και την προέλευση του μνημείου, τα στοιχεία του προηγούμενου κατόχου ή κυρίου του μνημείου και του προσώπου προς το οποίο μεταβιβάζεται, τα στοιχεία της άδειας κατοχής αρχαίου, την τιμή και την ημερομηνία της μεταβίβασης. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Υπηρεσία. 5. Για κάθε μεταβίβαση της κατοχής ή της κυριότητας κινητού μνημείου, οι αρχαιοπώλες και οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά στοιχεία, στα οποία 9 Οι παραπάνω περιπτώσεις Α και Β αντικαταστάθηκαν με την υποπερίπτωση Ε7 (περ .4) του άρθρου 1ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3.Ως προς τα επί μέρους αντικείμενα που βρίσκονται στους χώρους του καταστήματος των παραπάνω προσώπων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 21, 23, 27 και 28, καθώς της παραγράφου 1 του άρθρου 29. 24 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr αναγράφεται ότι τα παραπάνω κινητά δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν από τη χώρα χωρίς άδεια ή ότι είναι δυνατή η εξαγωγή τους σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 34. 6. Οι αρχαιοπώλες και οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων απαγορεύεται να αποκτούν ή να διακινούν πολιτιστικά αγαθά για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνομη ανασκαφή ή άλλη παράνομη ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. 7. Οι αρχαιοπώλες και οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων απαγορεύεται να ασκούν στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών. 8.Για τη διοργάνωση δημοπρασιών ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αφορούν αρχαία ή νεότερα μνημεία, είτε από πρόσωπα της παραγράφου 1 είτε από άλλα, απαιτείται άδεια της Υπηρεσίας που χορηγείται για το συγκεκριμένο κάθε φορά κατάλογο αντικειμένων. 9. Οι αρχαιοπώλες και οι έμποροι νεότερων κινητών μνημείων τελούν υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας και οφείλουν να διευκολύνουν την επιθεώρηση των καταστημάτων και αποθηκών τους. 10.Αν δεν συντρέχουν πλέον στο πρόσωπο του αρχαιοπώλη ή του εμπόρου μία από τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 ή αυτός παραβιάσει άλλες διατάξεις του παρόντος ή προβεί με δόλο ή από βαριά αμέλεια σε πώληση πλαστών έργων, η άδεια μπορεί να ανακαλείται προσωρινά ή οριστικά. Η άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως εάν ο αρχαιοπώλης ή έμπορος καταδικαστεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 14 του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως. 11.Τα σχετικά με την καταλληλότητα και τη λειτουργία των αρχαιοπωλείων ή των καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων, τον τρόπο, τη διαδικασία και τους φορείς διεξαγωγής των δημοπρασιών και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 12. Τα μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού και των μουσείων του άρθρου 45 που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στο εμπόριο μνημείων ή άλλων πολιτιστικών αγαθών. Δεν επιτρέπεται να χορηγούν πιστοποιητικά γνησιότητας ή να προβαίνουν σε εκτίμηση της χρηματικής αξίας τέτοιων αγαθών, παρά μόνο εάν τους ανατεθεί από την προϊστάμενή τους αρχή ή τους ζητηθεί από άλλη δημόσια αρχή. ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 25 Άρθρο 33 Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών 1.Πολιτιστικά αγαθά εισάγονται ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων, που αφορά στα ληπτέα μέτρα για την απαγόρευση και παρεμπόδιση της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής και μεταβίβασης της κυριότητας των πολιτιστικών αγαθών και έχει κυρωθεί με το Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297 Α΄) και των λοιπών κανόνων του διεθνούς δικαίου. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 2.Ο κάτοχος εισαχθέντων πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν μνημεία κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1α, 1β και 6 του άρθρου 20 οφείλει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, να δηλώνει στην Υπηρεσία την εισαγωγή και τον τρόπο με τον οποίο περιήλθαν στην κατοχή του. 3. Το δικαίωμα κυριότητας σε αρχαία που χρονολογούνται έως και το 1453 και εισάγονται νομίμως διατηρείται, εφόσον αυτά δεν είχαν εξαχθεί από την ελληνική επικράτεια κατά την πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή και εφόσον δεν είχαν παράνομα αφαιρεθεί από μνημείο, αρχαιολογικό χώρο, εκκλησία, μουσείο, δημόσια συλλογή, συλλογή θρησκευτικών μνημείων, χώρο αποθήκευσης ευρημάτων ανασκαφών ή άλλο παρεμφερή χώρο που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια, ή δεν προέρχονται από παράνομη ανασκαφή εντός αυτής, ανεξάρτητα από το χρόνο εξαγωγής τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία κτήσης ή εισαγωγής, καθώς και να αποδείξει την προέλευσή τους αν η Υπηρεσία θεωρεί ότι τα αρχαία είχαν εξαχθεί από την ελληνική επικράτεια κατά την τελευταία πεντηκονταετία πριν την εισαγωγή ή ότι προέρχονται από τις προαναφερόμενες παράνομες πράξεις. Εάν αποδειχθεί ότι τα εισαγόμενα αρχαία εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες, εξομοιώνονται πλήρως με τα αρχαία της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 21. Εάν δεν καταστεί δυνατή η απόδειξη της προέλευσής τους σύμφωνα με τα παραπάνω, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο άδεια κατοχής, εκτός εάν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23. 4. Το δικαίωμα κυριότητας σε προγενέστερα του 1453 αρχαία τα οποία εισάγονται για ορισμένο χρονικό διάστημα διατηρείται χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της εισαγωγής και της κυριότητας των εισαγόμενων αρχαίων του παρόντος άρθρου και ρυθμίζεται κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Άρθρο 34 Εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών 1.Η εξαγωγή μνημείων από την ελληνική επικράτεια απαγορεύεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων. 2.Η εξαγωγή μνημείων επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον αυτά δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και δεν πλήττεται η ενότητα σημαντικών συλλογών. 4. Η εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών για τα οποία έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 20, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο της προθεσμίας που απαιτείται για την έκδοση της οριστικής απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό τους. 5. Επιτρέπεται η εξαγωγή μνημείων που πιστοποιείται ότι έχουν εισαχθεί προσωρινά στη Χώρα και βρίσκονται νομίμως στην κατοχή ή την κυριότητα του ενδιαφερομένου. 6. Επιτρέπεται η εξαγωγή μνημείων των παραγράφων 1α, 1β και 6 του άρθρου 20 τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν εισαχθεί νομίμως στην ελληνική επικράτεια πριν από διάστημα μικρότερο των πενήντα (50) ετών εκάστοτε, εφόσον δεν είχαν εξαχθεί προηγουμένως από αυτήν. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 33 εφαρμόζονται αναλόγως. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3. Ειδικά για μνημεία που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών, μπορεί να χορηγείται άδεια εξαγωγής εφόσον δεν κρίνεται απαραίτητη για την πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας η παραμονή τους σε αυτήν. 26 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 7.Η άδεια εξαγωγής χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου. Η απόφαση εκδίδεται εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός έξι (6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 8.Σε περίπτωση που δεν χορηγείται άδεια εξαγωγής μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 28. 9.Είναι δυνατόν να χορηγείται στους αρχαιοπώλες και εμπόρους νεότερων κινητών μνημείων άδεια για την εξαγωγή συγκεκριμένων μνημείων ισχύος δύο (2) ετών. 10. Η εξαγωγή μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο και βρίσκονται στην κατοχή του μπορεί να επιτραπεί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 25. 11.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, μπορεί να επιτραπεί η προσωρινή εξαγωγή μνημείων, με σκοπό την έκθεσή τους σε μουσειακούς ή παρεμφερείς χώρους, εφόσον παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις για την ασφαλή μεταφορά, έκθεση και επιστροφή τους και αφού σταθμιστεί η σημασία της έκθεσης για την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Χώρας ή ενδεχόμενη αμοιβαιότητα ή με σκοπό τη συντήρησή τους ή για ερευνητικούς ή παιδαγωγικούς σκοπούς, εφόσον παρέχονται αντίστοιχες εγγυήσεις και οι σχετικές εργασίες συντήρησης και έρευνας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζονται οι όροι της προσωρινής εξαγωγής και ιδίως η διάρκειά της. Οι διατάξεις της παραγράφου 4 εφαρμόζονται και σε περίπτωση προσωρινής εξαγωγής. 12.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται η διαδικασία για την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών κατά τις προηγούμενες παραγράφους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ Άρθρο 35 Έννοια αρχαιολογικής έρευνας πεδίου e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Ως αρχαιολογική έρευνα πεδίου νοείται η έρευνα του εδάφους, του υπεδάφους, του βυθού της θάλασσας ή του πυθμένα λιμνών ή ποταμών που έχει ως σκοπό τον εντοπισμό ή την αποκάλυψη αρχαίων μνημείων, είτε αυτή συνίσταται σε ανασκαφή, χερσαία ή ενάλια, είτε σε επιφανειακή έρευνα είτε σε επιστημονική έρευνα που διενεργείται με γεωφυσικές ή άλλες μεθόδους. 27 Άρθρο 36 Συστηματικές ανασκαφές 1.Οι συστηματικές ανασκαφές διενεργούνται από την Υπηρεσία, από επιστημονικούς, ερευνητικούς ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς της ημεδαπής με εξειδίκευση στον τομέα της αρχαιολογικής ή παλαιοντολογικής έρευνας, ή από ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Για τη διενέργεια ανασκαφής απαιτείται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 2.Οι ξένες αρχαιολογικές αποστολές ή σχολές που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να διαχειρίζονται κάθε έτος έως τρεις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες και να διενεργούν άλλες τρεις σε συνεργασία με την Υπηρεσία. 3.Προϋποθέσεις για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 είναι: α)η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης, από την οποία πιθανολογείται βάσιμα η ύπαρξη μνημείων και με την οποία οριοθετείται η προς ανασκαφή περιοχή και τεκμηριώνεται η προσδοκώμενη συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας στην επιστημονική γνώση, καθώς και η ανάγκη προσφυγής στην ανασκαφική μέθοδο, β) το κύρος και η αξιοπιστία του φορέα που αναλαμβάνει τη διενέργεια της ανασκαφής, γ) η ανασκαφική εμπειρία και το επιστημονικό κύρος του διευθύνοντος, δ) η διεπιστημονική σύνθεση της ομάδας συνεργατών, ε) η εμπειρία των μελών της επιστημονικής ομάδας στη στερέωση, συντήρηση, προστασία και δημοσίευση των ευρημάτων ανασκαφών, στ) η επάρκεια της τεχνικής υποδομής και “ζ. η επάρκεια του προϋπολογισμού και του προγράμματος ανασκαφής, συντήρησης και δημοσίευσης των ευρημάτων, καθώς και οι πηγές χρηματοδότησης της ανασκαφής”10 4.Τη διεύθυνση ανασκαφής αναλαμβάνει αρχαιολόγος με πενταετή τουλάχιστον ανασκαφική εμπειρία και τουλάχιστον δύο (2) συνθετικές επιστημονικές δημοσιεύσεις αναφερόμενες σε ανασκαφές ή ανασκαφικά ευρήματα. Ως ανασκαφική εμπειρία νοείται αυτή που αποκτάται μετά τη λήψη του πτυχίου. 5.Τη διεύθυνση ανασκαφής που αφορά και σε παλαιοντολογικές αποθέσεις, αναλαμβάνουν από κοινού αρχαιολόγος που έχει τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου και είναι ειδικευμένος στις απώτατες περιόδους και επιστήμονας ειδικευμένος σε θέματα παλαιοντολογίας με τριετή τουλάχιστον ανασκαφική εμπειρία. Αν βρεθούν παλαιοντολογικές αποθέσεις σε ήδη διενεργούμενη αρχαιολογική ανασκαφή, ο διευθύνων οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να το γνωστοποιήσει στην Υπηρεσία. Τη διεύθυνση ανασκαφής που διενεργείται από την Υπηρεσία σε συνεργασία με ξένες αρχαιολογικές σχολές αναλαμβάνει αρχαιολόγος που ορίζεται από την Υπηρεσία. 7.Οι ανασκαφές που διενεργούνται από φορείς εκτός της Υπηρεσίας τελούν υπό την εποπτεία της, η οποία ασκείται με εκπρόσωπό της αρχαιολόγο, που διαθέτει τριετή τουλάχιστον ανασκαφική εμπειρία. 8.Ο διευθύνων οφείλει να εκτελεί την ανασκαφή στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος, να μεριμνά ώστε να χρησιμοποιούνται, κατά το δυνατόν, μη καταστροφικές μέθοδοι, να μεριμνά για τη φύλαξη της περιοχής, τη διατήρηση των ευρημάτων κατά προτίμηση κατά χώρα, τη στερέωση και τη 10 Η παραπάνω περίπτωση Ζ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4στ του άρθρου 15 του νόμου 3658/2008, ΦΕΚ-70 Α/224-2008 – Ισχύς από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του Υπουργού πολιτισμού που ορίζει την έναρξη της νέας διευθύνσης e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 6. Τη διεύθυνση ανασκαφής δεν μπορεί να αναλάβει πρόσωπο που: α) έχει παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης μιας από τις μελέτες του άρθρου 39 ή β) έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. 28 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr συντήρησή τους, καθώς και για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας των εργαζομένων και τρίτων. Οφείλει επίσης να μεριμνά για τη λήψη κατάλληλων μέτρων για την αναστήλωση των μνημείων, εάν αυτή είναι αναγκαία, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς ή συντηρητές. Τέλος οφείλει να μεριμνά για τη διαμόρφωση του χώρου που έχει ανασκαφεί και εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την ανάδειξή του, να περατώνει τις εργασίες σε εύλογο χρόνο και να δηλώνει την περάτωση της ανασκαφής. 9.Ο διευθύνων την ανασκαφή υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση ειδικών επιστημόνων στο χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39. 10. Τα κινητά ευρήματα μεταφέρονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στο πλησιέστερο συναφές δημόσιο μουσείο, κατά προτίμηση, ή σε κατάλληλα διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους, που τελούν υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, όπου και είναι προσιτά υπό τους όρους της παραγράφου 8 του άρθρου 39. 11. Με την απόφαση της παραγράφου 1 ορίζεται η διάρκεια της ανασκαφής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη. Για την παράτασή της απαιτείται νέα απόφαση, που εκδίδεται με την ίδια διαδικασία, για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη. Προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου είναι η κατάθεση αναλυτικής έκθεσης από την οποία να προκύπτουν: α) τα αποτελέσματα της πρώτης περιόδου της ανασκαφής, καθώς και η σκοπιμότητα της συνέχισης της έρευνας, β) η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου και των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 39, γ) τυχόν αλλαγές στη σύνθεση της επιστημονικής ομάδας και η επιμέλεια που επέδειξε στη στερέωση, συντήρηση και προστασία των ευρημάτων κατά την προηγούμενη ανασκαφική περίοδο, δ) η επάρκεια της τεχνικής υποδομής, ε) ο αναλυτικός απολογισμός της προηγούμενης ανασκαφικής περιόδου και η επάρκεια του προϋπολογισμού, καθώς και του προγράμματος για τη συνέχιση της ανασκαφής, τη συντήρηση και τη δημοσίευση των ευρημάτων. 12.Η απόφαση της παραγράφου 1 μπορεί να ανακαλείται εάν ο διευθύνων δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 39. Η απόφαση ανακαλείται αυτοδικαίως εάν ο διευθύνων την ανασκαφή καταδικασθεί αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα της διάταξης της παραγράφου 6. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 13. Στην περίπτωση που ανασκαφή η οποία δεν έχει περατωθεί εγκαταλείπεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) έτη (σχολάζουσα ανασκαφή), εκδίδεται νέα απόφαση για τη διενέργεια της ανασκαφής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Εάν δεν συντρέχουν λόγοι ανάκλησης της αρχικής απόφασης, η νέα απόφαση εκδίδεται κατά προτίμηση υπέρ του ίδιου φορέα. 29 14. Μετά την περάτωση της ανασκαφής για τη διενέργεια νέας ανασκαφής στον ίδιο χώρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Η απόφαση εκδίδεται κατά προτίμηση υπέρ του ίδιου διευθύνοντος εκτός εάν δεν έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου και της παραγράφου 3 του άρθρου 39. 15. Είναι δυνατόν να διενεργούνται ανασκαφές περιορισμένης χρονικής διάρκειας σε ακίνητο που δεν έχει απαλλοτριωθεί, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του ιδιοκτήτη από την Υπηρεσία. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιτρέπει τη διενέργεια της ανασκαφής και δικαιούται αποζημίωση για την προσωρινή στέρηση της χρήσης του ακινήτου και για κάθε βλάβη που θα μπορούσε να προκύψει στο ακίνητό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19. Μετά την περάτωση της ανασκαφής και Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr εφόσον τα ευρήματα δεν κρίνονται διατηρητέα στη θέση εύρεσης, ο φορέας που διενεργεί την ανασκαφή υποχρεούται να επαναφέρει το χώρο στην αρχική του κατάσταση. 16. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δικαιούται αποζημίωση, για τη διενέργεια ανασκαφής σε ιδιωτικό ακίνητο, αυτή καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 από τον φορέα που διενεργεί την ανασκαφή. Τυχόν απαλλοτρίωση γίνεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Άρθρο 37 Σωστικές ανασκαφές 11 12 1. Η ανασκαφή για τη διάσωση μνημείου που αποκαλύπτεται κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, δημοσίου ή ιδιωτικού ή εξαιτίας φυσικού φαινομένου ή τυχαίου γεγονότος ή παράνομης ανασκαφικής ενέργειας (σωστική ανασκαφή) διενεργείται από την Υπηρεσία. 2. Για τη διενέργεια σωστικής ανασκαφής ορίζεται από την Υπηρεσία αρχαιολόγος που έχει τουλάχιστον τριετή ανασκαφική εμπειρία και δεν έχει παραβεί τις προθεσμίες κατάθεσης των εκθέσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 39. 3.Η Υπηρεσία οφείλει να μεριμνά για τη συντήρηση και τη φύλαξη των ευρημάτων σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, τεχνικούς και συντηρητές, για τη φύλαξη της περιοχής που έχει ανασκαφεί, καθώς και για τη λήψη μέτρων ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων. Για τη διατήρηση των ακινήτων ευρημάτων εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9. 4.Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση ειδικών επιστημόνων στο χώρο της ανασκαφής υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39. 5.Στην περίπτωση που η σωστική ανασκαφή υπερβαίνει το στόχο της άμεσης διάσωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. 6.Η σωστική ανασκαφή χρηματοδοτείται από τον κύριο του έργου εφόσον πρόκειται για δημόσιο τεχνικό έργο υπό την έννοια του ν.1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή ιδιωτικό έργο προϋπολογισμού μεγαλύτερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε). Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Η χρηματοδότηση καλύπτει και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων. Είναι δυνατή η χρηματοδότηση έργου προϋπολογισμού μικρότερου των πεντακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων ευρώ (587.000 Ε), μετά από αίτηση του κυρίου του έργου, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. 11 N.3614/2007- ΦΕΚ A 267/3.12.2007 (..) Άρθρο 25-Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (…) «9.Οι δαπάνες αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών που προκαλούνται κατά την εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση δημόσιων τεχνικών έργων υπό την έννοια του ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως αυτός ισχύει, χρηματοδοτούνται από τον κύριο του έργου και αφορούν: α) την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, β) τη διενέργεια σωστικών ανασκαφών, κατά την έννοια του άρθρου 37 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄) και γ) τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των μνημείων έναντι κινδύνων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου ή και κατά τη φάση της λειτουργίας του. Εφόσον ο προϋπολογισμός των δαπανών αυτών υπερβαίνει το 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από αιτιολογημένη γνώμη των αρμόδιων Κεντρικών Συμβουλίων του ίδιου Υπουργείου.» 12 Π.Δ./99/1992.Μελέτη και εκτέλεση Αρχαιολογικών έργων εν γένει e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Άρθρο 38 30 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες 1.Οι διατάξεις του άρθρου 36 εφαρμόζονται αναλόγως στις επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες, λαμβανομένου υπόψη του μη καταστροφικού χαρακτήρα τους. Ως διευθύνοντες ορίζονται επιστήμονες με ειδίκευση και εμπειρία που διασφαλίζει την ικανοποιητική διενέργειά τους. Τα ιδρύματα της παραγράφου 2 του άρθρου 36 μπορούν να διενεργούν κάθε έτος τρεις (3) επιφανειακές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 36. 2.Η χρήση ανιχνευτών μετάλλου ή άλλων οργάνων διασκόπησης προς διερεύνηση του υπεδάφους, του βυθού ή του πυθμένα, δεν επιτρέπεται χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατοχή, τη χρήση τέτοιων οργάνων, καθώς και τη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών. 3.Οι διατυπώσεις που απαιτούνται για την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 του άρθρου 36, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των φορέων που εκτελούν τις ανασκαφές ή άλλες αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και των διευθυνόντων συστηματικές ανασκαφές ή άλλης μορφής αρχαιολογικές έρευνες ή των διενεργούντων σωστικές ανασκαφές, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος εφαρμογής της παραγράφου 6 του άρθρου 37, ο κανονισμός ανασκαφών και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 35-38 ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Άρθρο 39 Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων ανασκαφών και άλλων αρχαιολογικών ερευνών 1.Οι διευθύνοντες συστηματικές ανασκαφές ή άλλης μορφής αρχαιολογική έρευνα και οι διενεργούντες σωστικές ανασκαφές έχουν υποχρέωση να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα των ερευνών εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται παρακάτω. Εντός των ορίων αυτών έχουν αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης. 2. Οι παραπάνω οφείλουν να καταθέτουν στην Υπηρεσία ετήσιες επιστημονικές εκθέσεις, το αργότερο ως τον Απρίλιο του επόμενου έτους, για τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικό έντυπο ή την ηλεκτρονική καταχώρησή τους. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 3. Ο διευθύνων συστηματική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει αρχική παρουσίαση προς δημοσίευση σε διάστημα έως δύο (2) ετών από την έναρξη της ανασκαφής, στην οποία συμπεριλαμβάνεται κατάλογος των κινητών ευρημάτων και σχέδια των ακινήτων και τελική δημοσίευση σε διάστημα έως πέντε (5) ετών μετά την περάτωση της ανασκαφής. Σε ανασκαφές που έχουν μεγάλη διάρκεια υποχρεούται επιπλέον να καταθέτει προς δημοσίευση παρουσίαση της πορείας του ανασκαφικού έργου κάθε δύο (2) χρόνια με αφετηρία τη συμπλήρωση της προθεσμίας κατάθεσης της αρχικής παρουσίασης, τη δε τελική δημοσίευση με τις επώνυμες συμβολές των μελών της ερευνητικής ομάδας εντός πενταετίας από την περάτωσή τους. 31 4.Ο διενεργών σωστική ανασκαφή υποχρεούται να καταθέτει τελική έκθεση, κατάλογο ευρημάτων, φωτογραφίες και σχέδια εντός εννέα (9) μηνών από την περάτωσή της. Εάν δεν επιθυμεί να αναλάβει την τελική δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής, το δηλώνει εγγράφως, οπότε η Υπηρεσία μεριμνά για την ανάθεση της δημοσίευσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αυτός που διενήργησε την ανασκαφή έχει την υποχρέωση να καταθέσει εντός έξι (6) ετών από την περάτωσή της την τελική δημοσίευση με τις επώνυμες συμβολές των μελών της ερευνητικής ομάδας. 5.Ο διευθύνων επιφανειακή ή άλλης μορφής αρχαιολογική έρευνα υποχρεούται να καταθέτει τελική δημοσίευση εντός δύο (2) ετών από την περάτωσή της. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 6.Ευρήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ανασκαφής ή άλλης έρευνας πεδίου, ή τμήματα αυτών, μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερων δημοσιεύσεων μετά από άδεια του έχοντος αποκλειστικό δικαίωμα, εντός πέντε (5) ετών από τη χορήγηση της άδειας εάν πρόκειται για δημοσίευση τμήματος ανασκαφής και εντός δύο (2) ετών εάν πρόκειται για δημοσίευση μεμονωμένου ευρήματος. 7.Οι προθεσμίες των προηγούμενων παραγράφων είναι διπλάσιες προκειμένου για ενάλιες αρχαιολογικές έρευνες. 8.Μετά την παρέλευση άπρακτων των προθεσμιών για την κατάθεση της τελικής δημοσίευσης των παραγράφων 3, 4, 5 και 7 παύει να υφίσταται αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της ανασκαφής. Ο διενεργών σωστική ανασκαφή οφείλει να καταθέτει στην Υπηρεσία το σύνολο του υλικού τεκμηρίωσης που διαθέτει, ο δε διευθύνων συστηματική ανασκαφή και άλλη αρχαιολογική έρευνα αντίγραφο του συνόλου. Η Υπηρεσία υποχρεούται να διευκολύνει την πρόσβαση των ενδιαφερόμενων μελετητών στα ευρήματα και στο υλικό τεκμηρίωσης που διαθέτει εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά. Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι φορείς που διεξάγουν ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα, ως προς το υλικό που διαθέτουν για το οποίο δεν υφίσταται πλέον αποκλειστικό δικαίωμα δημοσίευσης. 9.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την κατάθεση και τη δημοσίευση των μελετών του παρόντος άρθρου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα σχετικά με την ηλεκτρονική καταχώρηση των ετήσιων επιστημονικών εκθέσεων ή άλλων στοιχείων. ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Άρθρο 40 Εργασίες σε ακίνητα μνημεία 2. Επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης διενεργούνται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση. 3.Εάν οι αναφερόμενες στο παρόν και στα άρθρα 41 και 42 εργασίες εκτελούνται από την Υπηρεσία, δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού τίθενται οι ειδικότεροι κανόνες που διέπουν την εκπόνηση των μελετών και την εκτέλεση των εργασιών, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Αυτό αφορά ιδίως την καταγραφή, αποτύπωση, τεκμηρίωση, τοπογράφηση των μνημείων, την κατάρτιση των σχετικών αρχιτεκτονικών, δομοστατικών και διαγνωστικών μελετών, τις μελέτες συντήρησης, προστασίας, αναστήλωσης, ανάδειξης, διαχείρισης και ολοκληρωμένης χρήσης των μνημείων, την εφαρμογή συστημάτων ποιοτικού ελέγχου στα έργα συντήρησης και αναστήλωσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 1.Οι εργασίες σε ακίνητα μνημεία και ιδίως η συντήρηση, η στερέωση, η αποκατάσταση, η αναστήλωση, η κατάχωση, η τοποθέτηση προστατευτικών στεγών, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και οι εργασίες που αποβλέπουν σε απόδοση σε χρήση ή σε φιλοξενία χρήσεων αποσκοπούν στη διατήρηση της υλικής υπόστασης και της αυθεντικότητάς τους, την ανάδειξη και εν γένει στην προστασία τους. Διενεργούνται σύμφωνα με μελέτη, η οποία εγκρίνεται από την Υπηρεσία ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ή αν αυτές είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί η τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του ακινήτου. 32 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Άρθρο 41 Προστασία ετοιμόρροπων μνημείων 1. Αν ο φέρων οργανισμός ενός μνημείου μεταγενέστερου του 1453 έχει υποστεί επικίνδυνες βλάβες και είναι έτοιμος να καταρρεύσει, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού πενταμελής επιτροπή αποτελούμενη από έναν αρχιτέκτονα, έναν συντηρητή και έναν πολιτικό μηχανικό, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, έναν αρχαιολόγο και έναν ιστορικό ή ιστορικό τέχνης ή δύο αρχαιολόγους, υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αν το μνημείο χρονολογείται μέχρι το 1830, ή έναν αρχιτέκτονα της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, και έναν ιστορικό ή έναν ιστορικό τέχνης αν το μνημείο είναι νεότερο. Η επιτροπή ελέγχει την κατάστασή τους και προτείνει μέτρα υπό την προϋπόθεση ότι διαφυλάσσεται η αυθεντικότητα του μνημείου, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αναγκαίες εργασίες για την υποστύλωση, την προσωρινή στερέωση του κτιρίου, την αποξήλωση ετοιμόρροπων τμημάτων, τη συλλογή αρχιτεκτονικών μελών, την απομάκρυνση διακοσμητικών στοιχείων που κινδυνεύουν, καθώς και την ασφάλεια των ενοίκων ή των διερχομένων. 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η επιτροπή κρίνει ότι η διατήρηση του μνημείου είναι, στο σύνολο ή σε τμήμα του αδύνατη, μπορεί να εισηγηθεί βάσει μελέτης τη μερική ή ολική κατεδάφισή του, η οποία αποφασίζεται από τον Υπουργό Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου, αφού προηγηθεί λεπτομερής περιγραφή της μορφής και της σύνθεσής του, πλήρης φωτογράφηση, αποτύπωση και τεκμηρίωσή του και έχουν συλλεγεί όλα τα αρχιτεκτονικά μέλη και τα διακοσμητικά στοιχεία. 3.Επείγουσες εργασίες προστασίας ετοιμόρροπων μνημείων γίνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση. 4.Στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η κατεδάφιση του μνημείου σύμφωνα με την παράγραφο 2 και ο ιδιοκτήτης το έχει εσκεμμένα καταστήσει ή το έχει αφήσει να καταστεί ετοιμόρροπο, επιτρέπεται να ανεγερθεί νέα οικοδομή μόνον εφόσον έχει το πολύ τον ίδιο όγκο και ωφέλιμη επιφάνεια με αυτό. Η σχετική οικοδομική άδεια εκδίδεται μετά από γνώμη της επιτροπής της διάταξης της παραγράφου 1. 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. Άρθρο 42 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Μεταφορά ακινήτου μνημείου Απόσπαση τμημάτων 33 1. Απαγορεύεται η μεταφορά ακινήτου μνημείου ή τμήματός του χωρίς άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, εφόσον διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για τη μεταφορά και την επανατοποθέτησή του σε κατάλληλο μέρος. Προκειμένου για μνημεία ιδιαίτερης σημασίας, που χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη του Συμβουλίου, η άδεια μπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση εάν κριθεί ότι η μετακίνησή τους είναι απολύτως αναγκαία για να διασωθούν από κίνδυνο εξαιτίας φυσικών φαινομένων ή λόγω εκτέλεσης μεγάλων τεχνικών έργων τα οποία είναι απαραίτητα για την εθνική άμυνα ή έχουν μείζονα σημασία για την εθνική οικονομία και ικανοποιούν ζωτικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου. Η μετακίνηση μνημείου λόγω τεχνικού έργου εξετάζεται μόνο όταν μετά από σχετικό επιστημονικό έλεγχο αποκλείεται κάθε δυνατότητα διατήρησής του στο περιβάλλον του. 2. Απαγορεύεται η απόσπαση από ακίνητο μνημείο γλυπτικών, ζωγραφικών, ψηφιδωτών διακοσμητικών ή άλλων στοιχείων που είναι αναπόσπαστα τμήματά του. Κατ' εξαίρεση μπορεί να επιτραπεί η απόσπαση και απομάκρυνση τέτοιων στοιχείων μόνο εάν αυτό κριθεί, με απόφαση του Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ότι είναι απολύτως αναγκαίο για τη διάσωσή τους. 3. Οι παραπάνω εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με μελέτη, που εγκρίνεται με την οικεία απόφαση. 4. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται με μέριμνα της Υπηρεσίας χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση. Άρθρο 43 Εργασίες συντήρησης μνημείων 1. Οι εργασίες συντήρησης σε κινητά μνημεία και σε γλυπτικά, ζωγραφικά, διακοσμητικά ή άλλα στοιχεία που είναι αναπόσπαστα τμήματα ακινήτων μνημείων, διενεργούνται από την Υπηρεσία ή από πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, που προβλέπονται από τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας, ύστερα από μελέτη που εγκρίνεται από αυτήν ή, αν είναι μείζονος σημασίας, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Για την έγκριση της μελέτης απαιτείται να έχει προηγηθεί τεκμηρίωση του μνημειακού χαρακτήρα του κινητού ή του ακινήτου. 2. Αν παρίσταται επείγουσα ανάγκη, οι εργασίες διενεργούνται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση επί τόπου από τον συντηρητή που ορίζει η Υπηρεσία. 3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, ορίζονται οι ειδικότεροι κανόνες και οι αρχές που διέπουν τις εργασίες συντήρησης των προηγούμενων παραγράφων. 4. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των εργαστηρίων συντήρησης αρχαιοτήτων και έργων τέχνης. Άρθρο 44 Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εργασιών Οι διενεργούντες τις εργασίες που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 40 έως 43 έχουν υποχρέωση να καταθέτουν ετήσιες εκθέσεις εργασιών της ειδικότητάς τους το αργότερο έως τον Απρίλιο του επόμενου έτους και τελική έκθεση ή δημοσίευση εντός δεκαπέντε (15) μηνών από την περάτωσή τους. ΜΟΥΣΕΙΑ Άρθρο 45 1. Ως μουσείο νοείται η υπηρεσία ή ο οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με ή χωρίς ίδια νομική προσωπικότητα, που αποκτά, δέχεται, φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως εκθέτει και προβάλλει στο κοινό συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ως μουσεία μπορούν να θεωρηθούν επίσης υπηρεσίες ή οργανισμοί που έχουν παρεμφερείς σκοπούς και λειτουργίες, όπως τα μουσεία ανοικτού χώρου. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 34 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 2.Για την ίδρυση και λειτουργία μουσείου από το Δημόσιο εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της προηγούμενης παραγράφου, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής μουσείων. Προς τούτο απαιτείται, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη μίας ή περισσότερων συλλογών και η επάρκεια και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούμενου προσωπικού και των άλλων μέσων για την επίτευξη των στόχων του μουσείου. 3.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, είναι δυνατή η αναγνώριση μουσείου που ιδρύεται από ή ανήκει σε άλλο νομικό πρόσωπο, μετά από αίτηση αυτού, εφόσον διασφαλίζονται οι λειτουργίες και οι σκοποί της παραγράφου 1. Προς τούτο συνεκτιμώνται, μεταξύ άλλων, το ενδιαφέρον των συλλογών, η επάρκεια και η καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, του απασχολούμενου προσωπικού και των άλλων μέσων και τρόπων επίτευξης των στόχων του μουσείου. 4.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, προσδιορίζονται περαιτέρω οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μουσεία προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παραγράφου 2 και της παραγράφου 3. Οι προϋποθέσεις αυτές μπορούν να εξειδικεύονται, κατά κατηγορίες μουσείων, οι οποίες καθορίζονται με κριτήρια όπως το περιεχόμενο των συλλογών, τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν ή τους φορείς στους οποίους ανήκουν. Με την ίδια απόφαση ορίζεται η διαδικασία για την ίδρυση ή αναγνώριση, οι μελέτες και τα πιστοποιητικά που πρέπει να κατατεθούν, η δημοσιότητα που δίνεται στην αναγνώριση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 5. Τα μουσεία οφείλουν να είναι ανοικτά στο κοινό σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες. Οφείλουν επίσης να διευκολύνουν την πρόσβαση στις συλλογές τους για λόγους μελέτης και έρευνας. 6.Τα μουσεία διέπονται από εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου για τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο, και κοινοποιείται στην Υπηρεσία προκειμένου για τα άλλα μουσεία. 7.Τα αντικείμενα που φυλάσσονται στα μουσεία καταχωρίζονται στο Εθνικό Αρχείο Μνημείων με ευθύνη της Διοίκησης των μουσείων. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 8. Τα αναγνωρισμένα μουσεία κατά την παράγραφο 3 οφείλουν κάθε έτος να ενημερώνουν την Υπηρεσία για κάθε μεταβολή της κατάστασης των αντικειμένων των συλλογών τους, την τυχόν απώλειά τους και για τον εμπλουτισμό των συλλογών τους με νέα αντικείμενα. Αν κάποιο αντικείμενο διατρέχει άμεσο κίνδυνο φθοράς, απώλειας ή καταστροφής, εφαρμόζεται η διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 27. Σε περίπτωση κλοπής ή και παράνομης εξαγωγής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 30. 35 9.Για τον εμπλουτισμό των μουσείων που δεν ανήκουν στο Δημόσιο με μνημεία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 31. Τα μουσεία αυτά απαγορεύεται να αποκτούν ή να δέχονται ως δάνειο ή παρακαταθήκη, πολιτιστικά αγαθά για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι προέρχονται από κλοπή, παράνομη ανασκαφή ή από άλλη παράνομη ενέργεια ή ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους και οφείλουν να ενημερώνουν χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την Υπηρεσία για κάθε τέτοια προσφορά. Η απαγόρευση απόκτησης ή αποδοχής πολιτιστικών αγαθών για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν αποκτηθεί ή εξαχθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας του κράτους προέλευσής τους, ισχύει και για τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο. 10.Τα αντικείμενα των συλλογών των μουσείων δεν υπόκεινται σε κατάσχεση. 11.Η μεταβίβαση της κυριότητας των αντικειμένων των συλλογών των μουσείων που ανήκουν στο Δημόσιο δεν επιτρέπεται, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 25, Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr αναλόγως εφαρμοζομένων προκειμένου για πολιτιστικά αγαθά που δεν αποτελούν μνημεία. Η μεταβίβαση της κυριότητας αντικειμένων συλλογών αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή Ο.Τ.Α. ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, είτε στο Δημόσιο είτε, μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, κατά προτίμηση σε άλλα τέτοια νομικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθούν σε συλλογή μουσείου. Η μεταβίβαση της κυριότητας αντικειμένων των συλλογών άλλων αναγνωρισμένων μουσείων είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση, είτε στο Δημόσιο είτε, μετά από έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού, που χορηγείται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, κατά προτίμηση σε άλλα νομικά πρόσωπα προκειμένου να κατατεθούν σε συλλογή μουσείου. Η ανταλλαγή αντικειμένων συλλογών αναγνωρισμένων μουσείων τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτές ή για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας με αντικείμενα συλλογών μουσείων της αλλοδαπής που έχουν ιδιαίτερη σημασία μπορεί να επιτραπεί, κατ' εξαίρεση, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Οι περιορισμοί της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν προκειμένου για ανανεώσιμα και αντικαταστατά δείγματα συλλογών φυσικής ιστορίας. Η μεταβίβαση που πραγματοποιείται κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας είναι άκυρη. 12.Ο δανεισμός και η προσωρινή εξαγωγή αντικειμένων των συλλογών των μουσείων επιτρέπονται υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και της παραγράφου 11 του άρθρου 34 αντίστοιχα. 13.Η λειτουργία των αναγνωρισμένων μουσείων τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να ανακαλεί την απόφαση της παραγράφου 3, μετά από γνώμη του Συμβουλίου, εάν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσής της ή παραβιαστούν άλλες διατάξεις του παρόντος. 14.Τα αναγνωρισμένα μουσεία κατά την παράγραφο 3 μπορούν να τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς και των προνομίων των διατάξεων των παραγράφων 6 του άρθρου 28, 11 του άρθρου 31, καθώς και 1 του άρθρου 47. Τα μνημεία, κατά τις διατάξεις αυτές, αποκτώνται από αναγνωρισμένα μουσεία που έχουν ίδια νομική προσωπικότητα ή από νομικά πρόσωπα στα οποία ανήκουν αναγνωρισμένα μουσεία, υπό τον όρο ότι κατατίθενται στις συλλογές τους. 15.Για τις ανάγκες ανέγερσης, επέκτασης, εγκατάστασης, ανάδειξης και λειτουργίας μουσείου μπορεί να γίνει απαλλοτρίωση ή απευθείας εξαγορά κτιρίων ή εκτάσεων γης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 και να ορίζεται ζώνη προστασίας στον περιβάλλοντα χώρο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου, καθορίζονται για το σύνολο ή κατηγορία οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων ή ακινήτων μνημείων ή μεμονωμένα για σημαντικούς χώρους ή μνημεία : α) οι όροι και οι προϋποθέσεις επίσκεψης του κοινού σε αυτούς, β) οι πολιτιστικές ή άλλες εκδηλώσεις που μπορούν να πραγματοποιούνται σε αυτούς, συμβατές με το χαρακτήρα τους ως μνημείων ή προστατευόμενων χώρων. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση εκδήλωσης ή η παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω, στο πλαίσιο της απόφασης του προηγούμενου εδαφίου μετά από άδεια του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου και με την οποία μπορούν να επιβάλλονται ειδικοί όροι ως προς τη διεξαγωγή τους. Για τη χρήση των παραπάνω χώρων, τόπων και ακινήτων μνημείων κατά τις εκδηλώσεις αυτές καταβάλλεται τέλος στο Τ.Α.Π.Α. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού είναι δυνατή η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του τέλους για εκδηλώσεις μη e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Άρθρο 46 36 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ως οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος ορίζεται αυτός που ανήκει στην κυριότητα του Δημοσίου και αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερης μέριμνας για την ανάδειξη και προβολή του. Οργανωμένος αρχαιολογικός χώρος μπορεί να είναι και ένας ανασκαφικός χώρος. Ένας αρχαιολογικός χώρος χαρακτηρίζεται ως οργανωμένος με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού μετά από γνώμη του Συμβουλίου. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζεται το ύψος του αντιτίμου που καταβάλλεται από το κοινό για την επίσκεψη μουσείων, μνημείων, οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που ανήκουν στο Δημόσιο και υπάγονται στην προστασία του παρόντος νόμου. 3.Η Υπηρεσία οφείλει να διευκολύνει την πρόσβαση των ειδικών επιστημόνων, στους οποίους χορηγεί σχετική άδεια, σε κινητά μνημεία που βρίσκονται σε δημόσια μουσεία και αποθηκευτικούς χώρους υπό την εποπτεία της, με σκοπό τη φωτογράφηση, τη μελέτη ή τη δημοσίευσή τους, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος να υποστούν φθορά τα μνημεία και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 39 ως προς τα δικαιώματα δημοσίευσης. 4. Για την παραγωγή, αναπαραγωγή και διάδοση στο κοινό, για άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή εμπορικό σκοπό, εκμαγείων, αντιγράφων ή απεικονίσεων μνημείων, που ανήκουν στο Δημόσιο, είτε ακινήτων που βρίσκονται σε αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους ή είναι μεμονωμένα, είτε κινητών που βρίσκονται σε μουσεία ή συλλογές του Δημοσίου, με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και ψηφιακών, του διαδικτύου (internet), των δικτύων τηλεπικοινωνιακής ή άλλης σύνδεσης και της δημιουργίας βάσεων δεδομένων με εικόνες των παραπάνω, από άλλους φορείς ή πρόσωπα, πλην του Δημοσίου, του Τ.Α.Π.Α. και του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. απαιτείται προηγούμενη άδεια. Η άδεια χορηγείται έναντι τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, στην οποία καθορίζεται και η χρονική διάρκεια της άδειας, οι όροι υπό τους οποίους παρέχεται και το καταβλητέο τέλος. 5.Η παραγωγή, αναπαραγωγή και χρήση των παραπάνω προϊόντων για άλλους σκοπούς, όπως καλλιτεχνικούς, εκπαιδευτικούς ή επιστημονικούς, επιτρέπεται, έναντι της καταβολής τέλους, υπέρ του Τ.Α.Π.Α. από την οποία είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 6. Η διάταξη του άρθρου 14 του Α.Ν. 1947/1939 καταργείται. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 7.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι όροι χορήγησης της άδειας της παραγράφου 4, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τεχνολογικών μέτρων και προδιαγραφών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 37 8.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται το ύψος του τέλους των προηγούμενων παραγράφων, οι διαδικασίες και ο τρόπος είσπραξής τους, οι περιπτώσεις και προϋποθέσεις απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τους και ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ Άρθρο 47 Φορολογικά κίνητρα Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 1.Στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν. 2238/1994 μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθενται επτά νέα εδάφια ως εξής: "Η αξία των κινητών μνημείων, όπως αυτά ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στο Δημόσιο ή σε μουσεία αναγνωρισμένα από τον Υπουργό Πολιτισμού σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία. Σε περίπτωση μεταβίβασης στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και μετά από χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων από ειδική εκτιμητική επιτροπή και αποδοχή της αξίας από τον δωρητή. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία του δωρητή, την περιγραφή και τη χρηματική αποτίμηση του μνημείου. Τα μνημεία κατατίθενται σε κρατικά μουσεία. Σε περίπτωση μεταβίβασης λόγω δωρεάς σε μουσεία που δεν ανήκουν στο Δημόσιο η αποδοχή της δωρεάς γίνεται μετά από χρηματική αποτίμηση των μνημείων από την ειδική εκτιμητική επιτροπή του έκτου εδαφίου του παρόντος. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 15% του συνολικού καθαρού εισοδήματος ή κερδών που προκύπτουν από τον ισολογισμό της διαχειριστικής περιόδου από τα ακαθάριστα έσοδα της οποίας εκπίπτει. Σε περίπτωση που η έκδοση της απόφασης της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής γίνεται σε μεταγενέστερη χρήση από αυτή της δωρεάς, το ποσό του προηγούμενου εδαφίου εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία εκδίδεται η απόφαση αυτή." 2. Η περίπτωση κγ΄ του άρθρου 23 του Ν. 2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: "κγ) Το 50% της αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε αδόμητη αρχαιολογική ζώνη και έχουν δεσμευθεί από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού." 3. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2557/1997 αντικαθίσταται ως εξής: "Σε περίπτωση επιβολής φόρου κληρονομιάς, κληροδοσίας ή δωρεάς, με αντικείμενο κινητά μνημεία ή εικαστικά ή άλλα έργα τέχνης ο φόρος που αναλογεί μπορεί να καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε είδος με τη μεταβίβαση ίσης αξίας κινητών μνημείων ή εικαστικών ή άλλων έργων τέχνης στο Δημόσιο. Η αξία του κινητού καθορίζεται από ειδική εκτιμητική επιτροπή. Ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία, τα αρμόδια όργανα, τα μουσεία ή άλλους επιστημονικούς ή πολιτιστικούς φορείς στους οποίους κατατίθενται τα μνημεία ή άλλα πολιτιστικά αγαθά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, ρυθμίζονται με την απόφαση της επόμενης παραγράφου." 4.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού καθορίζονται η σύνθεση της ειδικής εκτιμητικής επιτροπής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος για τη χρηματική αποτίμηση της αξίας των μνημείων, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2238/1994 και του Ν. 2459/ 1997, όπως αυτές προστίθενται ή τροποποιούνται με τις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα, καθώς και των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου 3 του παρόντος. Άλλα οικονομικά κίνητρα 1. Ο ιδιοκτήτης ακινήτου μνημείου δικαιούται μεταφορά του συντελεστή δόμησης που δεν έχει καλυφθεί από το ακίνητο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, ορίζονται η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιχορήγηση ή και την παροχή άλλων οικονομικών κινήτρων σε κυρίους ή νομείς κτιρίων που έχουν χαρακτηρισθεί ως μνημεία ή διατηρητέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985, ή βρίσκονται σε εκτάσεις ή σε οικιστικά σύνολα που έχουν χαρακτηρισθεί ως e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Άρθρο 48 38 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι ή παραδοσιακά σύνολα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 1577/1985 αντίστοιχα. Τα παραπάνω κίνητρα και επιχορηγήσεις παρέχονται όταν λόγω φθοράς ή καταστροφής των κτιρίων του προηγούμενου εδαφίου ακόμα και αν αυτή οφείλεται σε ανώτερη βία, παρίσταται ανάγκη συντήρησης, αναστήλωσης, αποκατάστασης, ανακατασκευής και ανάδειξής τους ή ανάγκη διατήρησης επί μέρους αρχιτεκτονικών, στατικών ή άλλων στοιχείων τους με ιστορική, καλλιτεχνική σημασία, καθώς και ανάγκη διενέργειας εργασιών με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά εάν πρόκειται για μνημεία. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατόν να ορίζεται ότι τα κριτήρια επιλογής των κτιρίων καθορίζονται ειδικότερα σε προκήρυξη, όπου αυτή προβλέπεται, καθώς και το ύψος της χορηγούμενης επιχορήγησης, σε ποσοστό της απαιτούμενης δαπάνης των εργασιών για τους παραπάνω σκοπούς. Το ποσοστό αυτό μπορεί να κυμαίνεται ανάλογα με την περίπτωση, όταν τα κτίρια βρίσκονται σε οικισμούς βάσει κριτηρίων που ανάγονται στην πυκνότητα ή τη σπανιότητα των κτιρίων σε αυτούς, το χαρακτήρα του οικισμού σε συνάρτηση με τον κίνδυνο, το βαθμό και το ρυθμό αλλοιώσεώς του, καθώς και την οικονομική κατάσταση του κυρίου ή νομέα. Τέλος, με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις αντίθετες προς τις ρυθμίσεις του. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Άρθρο 49 Τοπικά Συμβούλια Μνημείων 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα Τοπικά Συμβούλια Μνημείων αποτελούνται από έντεκα (11) μέλη ως εξής: α) Έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναπληρούμενο από άλλο Πάρεδρο, ως Πρόεδρο. β) Τρεις αρχαιολόγους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από άλλους υπαλλήλους της ίδιας ειδικότητας. γ) Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 δ) Έναν συντηρητή (ΠΕ ή ΤΕ) υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας. 39 ε) Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπληρούμενο από άλλον υπάλληλο της ίδιας ειδικότητας, οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. στ) Τρία μέλη Δ.Ε.Π. Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ερευνητές σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ειδικούς επιστήμονες με πενταετή τουλάχιστον ερευνητική εμπειρία μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος στο πεδίο της αρχαιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της εθνολογίας, της λαογραφίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της ιστορίας της τέχνης ή άλλο κλάδο που σχετίζεται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr ζ) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που ορίζεται με τον αναπληρωτή του. «Στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, ως μέλη των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων, μπορούν να ορίζονται και οι αρμόδιοι για την έκδοση των σχετικών εκτελεστών διοικητικών πράξεων προϊστάμενοι των Περιφερειακών ή Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση επιτρέπεται να εισηγούνται και τα σχετικά θέματα» 13 2. Τα ΤΣΜ είναι αρμόδια να γνωμοδοτούν για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους και τόπους της περιφέρειάς τους, εκτός από εκείνα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου 5γ του άρθρου 50. Τα Τοπικά Συμβούλια είναι δυνατόν να εξετάζουν εκ νέου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, ένα ζήτημα που έχει ήδη κριθεί, μόνο εάν διαπιστώνουν ότι προέκυψαν εκ των υστέρων νέα ουσιώδη στοιχεία. 14 Άρθρο 50 Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων 1. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), που αποτελείται από δεκαεπτά (17) μέλη ως εξής: α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο. β) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού. γ) Τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα. δ) Πέντε αρχαιολόγους προϊσταμένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού επιπέδου διεύθυνσης με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΚΑΣ, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. στ) Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπληρούμενο από υπάλληλο με την ίδια ειδικότητα, οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη ως εξής: 13 Το παραπάνω εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 41 του νόμου 3773/2009, ΦΕΚ-120 Α/21-7-2009 Ν. 3207/2003, ΦΕΚ-302 Α’ παρ. 6 άρθρου 10: «Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α΄) εφαρμόζονται και για τον Πρόεδρο και τα μέλη των γνωμοδοτικών οργάνων των άρθρων 49, 50 και 51 του Ν. 3028/2002» 14 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 ε) Επτά καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία μετά την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση αρχαιοτήτων, την ιστορία της τέχνης, τη γεωλογία, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. 40 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο. β) Τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού, αναπληρούμενο από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του γραφείου του Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Πολιτισμού. γ) Τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων και τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενους από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα. δ) Τρεις προϊσταμένους περιφερειακών ή ειδικών περιφερειακών οργανικών μονάδων του Υπουργείου Πολιτισμού επιπέδου διεύθυνσης με ειδικότητες που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του ΚΣΝΜ, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. ε) Έξι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων ή άλλους έγκριτους επιστήμονες, υπαλλήλους ή μη του Υπουργείου Πολιτισμού, με υπερδεκαετή επαγγελματική και επιστημονική εμπειρία, με ειδικότητα στην αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, τη συντήρηση έργων τέχνης, την ιστορία της τέχνης, την επιστήμη και τεχνική των υλικών, τη δομοστατική, την εδαφομηχανική ή άλλη επιστήμη σχετική με την προστασία των αρχαίων μνημείων και χώρων, αναπληρούμενους από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. στ) Έναν αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, αναπληρούμενο από υπάλληλο με την ίδια ειδικότητα, οριζόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. ζ) Έναν αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, αναπληρούμενο από πρόσωπο με τα ίδια προσόντα. 3. Με την απόφαση συγκρότησης του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ ορίζεται και ο αναπληρωτής του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Προέδρου του ΚΑΣ και του ΚΣΝΜ. Όταν τον Γενικό Γραμματέα αναπληρώνει άλλο μέλος του Συμβουλίου, στη θέση του ως μέλος καλείται ο αναπληρωτής του μέλους αυτού. Εισηγητές στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων ορίζονται οι προϊστάμενοι των καθ' ύλην αρμόδιων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 4. Στην αρμοδιότητα του ΚΑΣ ανήκουν θέματα που αφορούν στην προστασία αρχαίων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων που αποτέλεσαν το χώρο εξαίρετων ιστορικών ή μυθικών γεγονότων έως το 1830. Στην αρμοδιότητα του ΚΣΝΜ ανήκουν θέματα που αφορούν στην προστασία νεοτέρων μνημείων και των λοιπών ιστορικών τόπων. 41 5. Υπό την επιφύλαξη της διάταξης της προηγούμενης παραγράφου, τα Κεντρικά Συμβούλια: α) Εισηγούνται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τις ειδικότερες εκφάνσεις της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3. β) Εισηγούνται στον Υπουργό για τα ετήσια προγράμματα απαλλοτριώσεων ή απευθείας αγορών, ανασκαφών, αναστηλώσεων, εργασιών συντήρησης, καθώς και άλλων εργασιών επί των μνημείων. γ) Γνωμοδοτούν για ζητήματα που σχετίζονται με: αα) μνημεία, χώρους και τόπους που βρίσκονται σε περισσότερες από μία περιφέρειες, καθώς και στη θάλασσα ή σε ποταμούς ή σε λίμνες, Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr ββ) την προστασία των μνημείων που είναι εγγεγραμμένα στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς και των άλλων μείζονος σημασίας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, γγ) επεμβάσεις μείζονος σημασίας σε μνημεία, χώρους και τόπους, δδ) την οριοθέτηση και τον καθορισμό αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και ζωνών προστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 17, εε) την αναγκαστική απαλλοτρίωση ή απευθείας αγορά ή ανταλλαγή ακινήτων χάριν της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, στστ) τη μεταφορά ακινήτων μνημείων ή τμήματος αυτών ή την απόσπαση στοιχείων από μνημεία μείζονος σημασίας, ζζ) τη χορήγηση άδειας για κατεδάφιση σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 10 του άρθρου 6, ηη) το χαρακτηρισμό κατηγοριών κινητών μνημείων, θθ) τη εξαγωγή μνημείων, ιι) το δανεισμό και την ανταλλαγή κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, ιαια) την αναγνώριση συλλεκτών και την περιέλευση συλλογών στο Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31, ιβιβ) το δανεισμό, την προσωρινή εξαγωγή, την ανταλλαγή και τη μεταβίβαση αρχαίων αντικειμένων συλλογών μουσείων του άρθρου 45, ιγιγ) για κάθε άλλο μείζον θέμα που παραπέμπεται σε αυτά από τον Υπουργό Πολιτισμού. 6. α) Για την εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 11 του άρθρου 6, εάν και τα δύο μνημεία είναι αρχαία, αρμόδιο είναι το ΚΑΣ, ενώ εάν είναι και τα δύο νεότερα, το ΚΣΝΜ. Το όργανο αυτό είναι επίσης αρμόδιο να γνωμοδοτεί ως προς το χαρακτηρισμό ακινήτου, που βρίσκεται σε αρχαιολογικό χώρο ή πάνω σε αρχαίο, ως μνημείου, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, χωρίς να αναιρείται η προστασία αυτών. «7. Για επεμβάσεις ελάσσονος σημασίας σε μνημεία που αποτελούν οικιστικά σύνολα, όπως εξωτερικοί χρωματισμοί κτηρίων, αντικαταστάσεις πεζοδρομίων, επιχρίσματα και σχετικές εργασίες που δεν θίγουν τη μορφή και το κέλυφος των υπαρχόντων κτηρίων, οι αρμοδιότητες των Κεντρικών Συμβουλίων της παραγράφου 5 του παρόντος για τα ζητήματα αυτά ασκούνται από τις τοπικές Εφορείες»15 15 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 β) Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρμογής της διάταξης αυτής αρμόδιο είναι ειδικό όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Ολομέλεια του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και την Ολομέλεια του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων που συνεδριάζουν από κοινού. Τα μέλη του που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 έχουν μία ψήφο, όπως και τα υπόλοιπα μέλη του. Στην περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η παράγραφος 7 προστέθηκε στο άρθρο 50 με το άρθρο 42 του νόμου 3773/2009, ΦΕΚ-120 Α/21-7-2009 42 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Άρθρο 51 Συμβούλιο Μουσείων 1.Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτείται Συμβούλιο Μουσείων που αποτελείται από δεκαεννέα (19) μέλη ως εξής: 16 α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού ως Πρόεδρο. β) Τον Γενικό Διευθυντή Αναστηλώσεων Μουσείων και Τεχνικών Έργων, τον Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων, τον Γενικό Διευθυντή Πολιτιστικής Ανάπτυξης και τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, που αναπληρώνονται από πρόσωπα με ανάλογα προσόντα. «γ) Έξι (6) διευθύνοντες μουσείων, διαφόρων κατηγοριών, από τους οποίους οι τρεις (3) τουλάχιστον κρατικών μουσείων, εκ των οποίων οι δύο (2) τουλάχιστον προερχόμενοι από αρχαιολογικά μουσεία, αναπληρούμενους από πρόσωπα με την ίδια ιδιότητα»17 δ) Δύο (2) πρόσωπα με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, αναπληρούμενα από πρόσωπα με τα ίδια προσόντα. ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM), με τον αναπληρωτή του. στ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), με επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων, με τον αναπληρωτή του. ζ. τρεις (3) υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων με βαθμό Α’ και επιστημονική ειδίκευση ή επαγγελματική εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας μουσείων και έναν (1) Αρχαιολόγο, μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής 18 3. Το Συμβούλιο Μουσείων: α) εισηγείται στον Υπουργό για τις αρχές που διέπουν τη μουσειακή πολιτική του κράτους και για τα μέτρα υποστήριξης και εξειδίκευσης αυτής, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ των μουσείων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 β) γνωμοδοτεί για τα ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45, με την επιφύλαξη της διάταξης της περίπτωσης ιβιβ΄ του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 50, 43 γ) γνωμοδοτεί για θέματα εφαρμογής της αρχής της αμοιβαιότητας, σε περίπτωση δανεισμού για τη διοργάνωση εκθέσεων σε μουσεία, δ) γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση κρατικών μουσείων ως ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 28 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, ε) γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που αφορά μουσεία και παραπέμπεται σε αυτό. 16 Το παραπάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 3565/2007, ΦΕΚ-112 Α’ Η παραπάνω περίπτωση Γ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του νόμου 3565/2007, ΦΕΚ-112 Α’ 18 Η παραπάνω περίπτωση Ζ προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 3565/2007, ΦΕΚ-112 Α’ 17 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 3.Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) καταργούνται. Άρθρο 52 Κοινοί κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων 1.Η θητεία των μελών των Συμβουλίων των άρθρων "49 έως 51" 19είναι τριετής. Η θητεία των μισών τουλάχιστον από τα μέλη των Συμβουλίων που δεν συμμετέχουν σε αυτά αυτοδικαίως ανανεώνεται κάθε έξι (6) έτη. 2. Το έργο των Συμβουλίων μπορεί να υποβοηθείται, ύστερα από πρότασή τους και απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, με την ανάθεση της εξέτασης επί μέρους ζητημάτων σε επιτροπές που απαρτίζονται από ορισμένα από τα μέλη τους ή άλλους ειδικούς επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες και γνωμοδοτούν σε αυτά. 3.Η επιστημονική και γραμματειακή υποστήριξη των Συμβουλίων εξασφαλίζεται από γραμματεία που συνιστάται στο Υπουργείο Πολιτισμού στην έδρα κάθε Συμβουλίου. 4.Στους εισηγητές, στα μέλη των Συμβουλίων και της γραμματείας τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού "κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη" 20 5. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ρυθμίζονται τα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των Συμβουλίων και της γραμματείας τους, τη δυνατότητα συγκρότησης και λειτουργίας τους κατά τμήματα και κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να ιδρύονται νέα συμβούλια, να καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται Συμβούλια και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. 6. Στις συνεδριάσεις των Συμβουλίων μετέχουν τα μέλη τους και οι εισηγητές. Στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Συμβουλίων οι εισηγητές μετέχουν άνευ ψήφου21 Πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις άγονται ενώπιον του Συμβουλίου μπορούν να παρίστανται και με ή δια δικηγόρου και να χρησιμοποιούν τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους και να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις των μελών ή εισηγητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κλοπή μνημείων 1. Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται η κλοπή (άρθρο 372 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείμενο μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή μνημείο που αφαιρέθηκε από ακίνητο μνημείο, από χώρο ανασκαμμένο, από μουσείο, από αποθηκευτικούς χώρους αρχαίων ευρημάτων ή από χώρο όπου φυλάσσεται συλλογή. 19 Η παραπάνω φράση αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13α του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002, ΦΕΚ-239 Α’ Οι παραπάνω λέξεις μέσα σε " " προστέθηκαν με την παράγραφο 13Β του άρθρου 80 του νόμου 3057/2002, ΦΕΚ-239 Α’ 21 Το παραπάνω εδάφιο αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 22 του άρθρου 10 του νόμου 3207/2003, ΦΕΚ-302 Α’ 20 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Άρθρο 53 44 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 2. Εάν η πράξη τελέστηκε από πρόσωπα ενωμένα για τη διάπραξη κλοπών ή ληστειών ή για τη διάπραξη εγκλημάτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο επιβάλλεται κάθειρξη. Η ίδια ποινή επιβάλλεται εάν ο δράστης διαπράττει κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελμα κλοπές μνημείων. Άρθρο 54 Υπεξαίρεση μνημείων Με κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών τιμωρείται η υπεξαίρεση (άρθρο 375 του Ποινικού Κώδικα), αν έχει αντικείμενο μνημείο με ιδιαίτερα μεγάλη αξία ή αν ο δράστης τελεί την πράξη της υπεξαίρεσης μνημείων κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια. Άρθρο 55 Αποδοχή και διάθεση μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος Η πράξη της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος (άρθρο 394 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα) τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών, αν έχει αντικείμενο μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και ο υπαίτιος γνώριζε ότι αυτό προέρχεται από αξιόποινη πράξη. Επιβάλλεται κάθειρξη, αν ο υπαίτιος επιχειρεί την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια. Άρθρο 56 Φθορά μνημείου 1.Όποιος καταστρέφει, βλάπτει, ρυπαίνει, καθιστά ανέφικτη ή δυσχερή τη χρήση ή αλλοιώνει τη μορφή μνημείου ή ανήκοντος σε συλλογή μουσείου πολιτιστικού αγαθού ή πολιτιστικού αγαθού που έχει τοποθετηθεί σε ανοικτό ή κλειστό δημόσιο, δημοτικό ή κοινόχρηστο χώρο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Αν το μνημείο ανήκει στο δράστη επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών. 2.Αν πρόκειται για μνημείο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και η πράξη έγινε στο πλαίσιο οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας ή από πολλούς ενωμένους για την τέλεσή της, επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι (10) δέκα ετών. Άρθρο 57 Φθορά μνημείου από αμέλεια e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών τιμωρείται η πράξη του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου 56 αν τελέσθηκε από αμέλεια. 45 Άρθρο 58 Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 24 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών. Όποιος παραλείπει τη δήλωση που επιβάλλεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 33 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Στην περίπτωση των μνημείων που χαρακτηρίζονται κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, το έγκλημα του προηγούμενου εδαφίου τελείται μόνο εφόσον ο υπόχρεος προς δήλωση έλαβε αποδεδειγμένα γνώση Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr της διοικητικής πράξης χαρακτηρισμού. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου ο δράστης τιμωρείται με χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Άρθρο 59 Παράνομη μεταβίβαση μνημείου Όποιος μεταβιβάζει την κυριότητα ή την κατοχή μνημείου ή αποκτά την κυριότητα ή αποδέχεται να περιέλθει στην κατοχή του μνημείο χωρίς την αναγκαία από το νόμο άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών. Επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών, αν πρόκειται για αρχαίο μνημείο που δεν έχει δηλωθεί νόμιμα. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Άρθρο 60 Παράνομη εμπορία μνημείων Όποιος ασκεί δραστηριότητα αρχαιοπώλη ή εμπόρου νεότερων μνημείων κατά την έννοια της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 32 χωρίς άδεια τιμωρείται με φυλάκιση. Άρθρο 61 Παράνομη ανασκαφή ή άλλη αρχαιολογική έρευνα 1.Όποιος χωρίς προηγούμενη άδεια διενεργεί ανασκαφή με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. 2.Αν οι πράξεις της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκαν μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος τις επιχειρεί κατ' επάγγελμα ή κατά συνήθεια, επιβάλλεται κάθειρξη. 3. Όποιος χωρίς προηγούμενη άδεια διενεργεί άλλης μορφής παράνομη αρχαιολογική έρευνα με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους. Αν ο δράστης διαπράττει την πράξη του προηγούμενου εδαφίου κατά συνήθεια ή κατ' επάγγελμα, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών. Άρθρο 62 1. Όποιος χρησιμοποιεί ανιχνευτή μετάλλων ή άλλα όργανα διασκόπησης χωρίς την άδεια που απαιτείται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 38 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. 2. Αν η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τελέσθηκε μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους ή αν ο υπαίτιος της πράξης την επιχειρεί κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) ετών. Άρθρο 63 Παράνομη εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Παράνομη χρήση ανιχνευτή μετάλλου 46 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 1.Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, μνημείο ή πολιτιστικό αγαθό για το οποίο έχει κινηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών. Η προέλευση του μνημείου κατ' αξιόποινο τρόπο συνιστά επιβαρυντική περίσταση. 2.Όποιος παραβαίνει τους όρους της απόφασης με την οποία έχει χορηγηθεί άδεια προσωρινής εξαγωγής μνημείου ή πολιτιστικού αγαθού που ανήκει σε συλλογή μουσείου και ιδίως αν δεν το επανεισάγει μέσα στην προθεσμία που τάχθηκε, τιμωρείται με φυλάκιση. Αν όμως η παράβαση του όρου δεν είναι ουσιώδης, το δικαστήριο μπορεί να αφήσει την πράξη ατιμώρητη. Το αξιόποινο της πράξης της μη εμπρόθεσμης επανεισαγωγής εξαλείφεται, αν ο υπαίτιος με δική του θέληση και πριν ακόμα εξετασθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την πράξη του από τις αρχές επανεισάγει το μνημείο ή το πολιτιστικό αγαθό. 3.Με κάθειρξη μέχρι δέκα (10) ετών τιμωρείται ο υπαίτιος της πράξης του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον η πράξη τελέστηκε με σκοπό την οριστική απομάκρυνση του μνημείου από τα όρια της ελληνικής επικράτειας. 4. Όποιος εξάγει ή επιχειρεί να εξαγάγει από την Ελλάδα εκτός των ορίων του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παράβαση του Κανονισμού 3911/ 1992 του Συμβουλίου και 752/1993 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των προεδρικών διαταγμάτων εφαρμογής τους, όπως εκάστοτε ισχύουν, πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια του Κανονισμού 3911/1992, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. 5. Το άρθρο 3 του προεδρικού διατάγματος 423/1995 (ΦΕΚ 242 Α΄) καταργείται. Άρθρο 64 Παράνομη εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών Όποιος εισάγει στην Ελλάδα πολιτιστικά αγαθά κατά την έννοια της από 17 Νοεμβρίου 1980 διεθνούς συμβάσεως των Παρισίων που κυρώθηκε με το Ν. 1103/1980 (ΦΕΚ 297 Α΄), τα οποία έχουν αφαιρεθεί παράνομα από μουσεία ή άλλα παρόμοια ιδρύματα ή θρησκευτικά ή δημόσια μνημεία που βρίσκονται στην επικράτεια άλλων κρατών μερών της ίδιας συμβάσεως και τα οποία αποτελούν αποδεδειγμένα τμήμα της απογραφής των ιδρυμάτων αυτών, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Άρθρο 65 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Παράνομη μη επιστροφή πολιτιστικών αγαθών 47 Όποιος δεν συμμορφώνεται με εκτελεστή απόφαση δικαστηρίου ή διαιτητών, η οποία διατάσσει την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος άλλου κράτους, κατ' εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που κυρώνονται και ισχύουν στην Ελλάδα ή των διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τιμωρείται με φυλάκιση. Άρθρο 66 Παράνομη επέμβαση ή εκτέλεση έργου 1.Όποιος χωρίς την αναγκαία από το νόμο άδεια ή καθ' υπέρβαση αυτής διενεργεί σε μνημείο, σε αρχαιολογικό χώρο, ή σε ιστορικό τόπο, πράξη από αυτές που αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 2 4, 13, 14 και 15 τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος διενεργεί πράξη ή δραστηριότητα σε ζώνες προστασίας γύρω από μνημεία ή Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr χώρους, όπως ορίζονται στα άρθρα 15 και 17, κατά παράβαση των όρων και περιορισμών που ισχύουν σε αυτές. Η ίδια ποινή επιβάλλεται σε όποιον χωρίς την αναγκαία από το νόμο άδεια ή καθ' υπέρβασή της διενεργεί τις πράξεις που αναφέρονται στα άρθρα 42, 43 παράγραφος 1 και 46 παράγραφος 4. «2. Με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους τιμωρείται όποιος εισάγει, εξάγει, κατέχει εκμαγεία, αντίγραφα ή απομιμήματα μνημείων με σκοπό να τα διαθέσει ως γνήσια ή εν γνώσει του πιστοποιεί τα αντικείμενα αυτά ως γνήσια μέσω δηλώσεων, αξιολογήσεων, δημοσιοποιήσεων, αποτυπώσεων σε σφραγίδες ή επιγραφές ή με κάθε άλλο μέσο ή παράσταση, εκτός εάν η πράξη τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Η διάθεση των ανωτέρω αντικειμένων ως γνησίων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Τα αντίγραφα, τα απομιμήματα και τα όργανα κατασκευής αυτών κατάσχονται και δημεύονται»22 Άρθρο 67 Πλημμελής φύλαξη, διατήρηση ή συντήρηση μνημείου Ο κύριος, ο νομέας ή ο κάτοχος μνημείου, ο οποίος εκτελεί τις υποχρεώσεις του για φύλαξη, διατήρηση ή συντήρησή του πλημμελώς και έτσι εκθέτει το μνημείο σε κίνδυνο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών (3) ετών. Άρθρο 68 Πράξεις ελεγκτικών οργάνων Οι διατάξεις του άρθρου 25Β του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 2161/ 1993 (ΦΕΚ 119 Α΄) εφαρμόζονται αναλόγως και στα εγκλήματα της κλοπής μνημείων, της υπεξαίρεσης μνημείων, της φθοράς μνημείων, της αποδοχής και διάθεσης μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, της παράνομης ανασκαφής ή άλλης αρχαιολογικής έρευνας και της παράνομης εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Η ενέργεια του ελεγκτικού οργάνου περιορίζεται στις πράξεις που είναι απολύτως αναγκαίες για τη διακρίβωση των εγκλημάτων αυτών, η τέλεση των οποίων θα πρέπει πάντως να είχε προαποφασισθεί από το δράστη. Άρθρο 69 Δήμευση και χρηματική ποινή 2.Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβληθεί δήμευση των μέσων τέλεσης των εγκλημάτων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο, επιβάλλεται χρηματική ποινή που μπορεί να ανέλθει στο ήμισυ (1/2) της αξίας των μέσων αυτών. Άρθρο 70 Επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2331/1995 22 e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 1.Η δήμευση των πολιτιστικών αγαθών που αποτελούν αντικείμενο παράνομης εξαγωγής ή επιχειρούμενης παράνομης εξαγωγής, καθώς και των μέσων τέλεσης της πράξης αυτής και της παράνομης ανασκαφής ή άλλης έρευνας με σκοπό την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων επιβάλλεται υποχρεωτικά εφόσον ανήκουν στο δράστη ή σε συμμέτοχο. Η παράγραφος 2 προστέθηκε με το άρθρο 10 του νόμου 3658/2008, ΦΕΚ-70 Α/22-4-2008 48 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Το εδάφιο αθ΄ του άρθρου 1 του Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: "αθ) Των αξιόποινων πράξεων που έχουν ως αντικείμενο μνημείο". Άρθρο 71 Αρμοδιότητα εφετείου 1.Τα κακουργήματα της κλοπής μνημείων, της υπεξαίρεσης μνημείων, της φθοράς μνημείων, της αποδοχής και διάθεσης μνημείων που αποτελούν προϊόντα εγκλήματος, της παράνομης επέμβασης ή εκτέλεσης έργου σε μνημείο, της παράνομης εξαγωγής πολιτιστικού αγαθού και της παράνομης ανασκαφής ή άλλης έρευνας για την ανεύρεση ή αποκάλυψη αρχαίων υπάγονται στην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου. 2. Μόλις περατωθεί η ανάκριση για πράξεις της προηγούμενης παραγράφου η δικογραφία υποβάλλεται από τον εισαγγελέα πλημμελειοδικών στον εισαγγελέα εφετών, ο οποίος εάν κρίνει ότι δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορούμενου στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, εισάγει την υπόθεση με πρότασή του στο Συμβούλιο Εφετών που αποφασίζει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 309-315 του Κ.Π.Δ. Εάν ο εισαγγελέας εφετών κρίνει ότι προκύπτουν ενδείξεις και ότι δεν πρέπει να επιστρέψει τη δικογραφία για να συμπληρωθεί, εισάγει, εφόσον συμφωνεί και ο Πρόεδρος Εφετών, την υπόθεση στο ακροατήριο με απευθείας κλήση, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή. Άρθρο 72 Τύχη χρηματικών ποινών και δημευθέντων πραγμάτων 1.Οι χρηματικές ποινές, τα πρόστιμα, τα ποσά που προέρχονται από μετατροπή των στερητικών της ελευθερίας ποινών σε χρηματικές ποινές, καθώς και τα ποσά χρηματικής ικανοποίησης του Δημοσίου λόγω ηθικής βλάβης που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν πόρο του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (Τ.Α.Π.Α.). Πράγματα που δημεύονται ως μέσα για την τέλεση εγκληματικών πράξεων, που τιμωρούνται κατά το νόμο, περιέρχονται στο Υπουργείο Πολιτισμού. 2.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού καθορίζεται η διαδικασία βεβαίωσης, είσπραξης και απόδοσης στο Τ.Α.Π.Α. των πιο πάνω ποσών και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 49 Άρθρο 73 Μεταβατικές και ειδικές διατάξεις 1.Τα υπάρχοντα κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού δικαιώματα κυριότητας των εκκλησιαστικών νομικών προσώπων της Εκκλησίας της Ελλάδας, της Εκκλησίας της Κρήτης, των Μητροπόλεων της Δωδεκανήσου, του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως, των Πατριαρχείων Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων, της Ιερής Μονής του Σινά, των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, των Ιερών Μονών της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολύτριας στη Χαλκιδική, των Βλατάδων στη Θεσσαλονίκη και του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου στην Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr Πάτμο, άλλων νομικών προσώπων ή άλλων ενώσεων προσώπων που εκπροσωπούν θρησκείες ή δόγματα, σε αρχαία μνημεία θρησκευτικού χαρακτήρα, ακόμη και αν χρονολογούνται μέχρι και το 1453, διατηρούνται. 2.Με τις διατάξεις του παρόντος δεν θίγονται ισχύουσες ειδικές διατάξεις περί του Αγίου Όρους. 3. Όποιος έχει στην κατοχή του αρχαίο κινητό από αυτά που αναφέρονται στις περιπτώσεις 1α΄ και 1β΄ του άρθρου 20, υποχρεούται να το δηλώσει στην Υπηρεσία μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Η εμπρόθεσμη δήλωση αποτελεί, για όποιον προβαίνει σε αυτήν, λόγο απαλλαγής από την ποινική δίωξη για τη μη έγκαιρη δήλωση. Αυτός που δηλώνει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο ότι κατέχει αρχαίο που χρονολογείται έως και το 1453, είναι δυνατόν να υποβάλλει, παράλληλα με τη δήλωση, αίτηση για τη χορήγηση άδειας κατοχής του αρχαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η άδεια χορηγείται εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 23. Κατά τη χορήγηση της άδειας κατοχής ορίζονται τα αναγκαία μέτρα για τη φύλαξη και τη διατήρηση του μνημείου. 4.Αν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 δηλωθεί η κατοχή αρχαίου που έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή και που χρονολογείται έως και το 1453, αναγνωρίζεται το δικαίωμα κυριότητας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 33. 5.Όσοι έχουν άδεια ιδιωτικής συλλογής αρχαίων κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932 μπορούν να ζητήσουν να αναγνωριστούν ως συλλέκτες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Οι αιτούντες αναγνωρίζονται ως συλλέκτες εκτός εάν συντρέχουν τα κωλύματα της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 31. Με την απόφαση αναγνώρισης ορίζονται τα αναγκαία μέτρα, τα οποία οφείλει ο συλλέκτης να λάβει, για τη φύλαξη και διατήρηση των αντικειμένων της συλλογής το αργότερο μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από την αναγνώριση. Μετά την παρέλευση δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, λήγει αυτοδίκαια η ισχύς αδειών ιδιωτικής συλλογής αρχαίων που έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932, εκτός εάν εκκρεμεί αίτηση αναγνώρισης ως συλλέκτη κατά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου. 6. Όσοι έχουν άδεια εμπορίας αρχαίων κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932, αν επιθυμούν να ασκούν τη δραστηριότητα του αρχαιοπώλη, οφείλουν να ζητήσουν τη χορήγηση της σχετικής άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, μέσα σε προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών από τη δημοσίευσή του. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, λήγει αυτοδίκαια η ισχύς αδειών εμπορίας αρχαίων που έχουν χορηγηθεί κατά τις διατάξεις του Κ.Ν. 5351/1932, εκτός εάν εκκρεμεί αίτηση για τη χορήγηση άδειας αρχαιοπώλη κατά τη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου. 8.Τα λειτουργούντα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, μουσεία, τα οποία έχουν ιδρυθεί με νόμο, λογίζονται ως αναγνωρισμένα κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 45. Οφείλουν όμως να προσαρμοσθούν στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού και των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται σε αυτό, μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. 9.Οι υφιστάμενες νόμιμα λειτουργούσες εξορυκτικές δραστηριότητες μεταλλείων ή λατομείων μετά την ισχύ του παρόντος νόμου συνεχίζουν νομίμως τη λειτουργία τους μέχρι τη λήξη της σχετικής άδειας, η οποία μπορεί μετά να ανανεωθεί. e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 7.Ο διευθύνων συστηματική ανασκαφή που βρίσκεται σε εξέλιξη υποχρεούται να καταθέτει προς δημοσίευση αρχική παρουσίαση εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Εάν η ανασκαφή έχει περατωθεί, ο διευθύνων έχει την υποχρέωση να καταθέσει την τελική δημοσίευση εντός πενταετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 50 Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr 10.Πολιτιστικά αγαθά που έχουν χαρακτηρισθεί ως προστατευόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις της προϊσχύουσας νομοθεσίας προστατεύονται στο εξής κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Πολιτιστικά αγαθά που έχουν ήδη χαρακτηρισθεί κατά κατηγορίες χαρακτηρίζονται εκ νέου σύμφωνα με τη διαδικασία και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Έως τότε προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου που εφαρμόζονται αναλόγως. 11.Η χρηματική αξία κινητών μνημείων καθορίζεται από τριμελή επιτροπή ειδικών επιστημόνων, που συνιστάται με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Εάν ο ιδιώτης δεν αποδεχθεί την τιμή που καθορίζεται από την παραπάνω επιτροπή, συνιστάται επιτροπή αποτελούμενη από έναν ειδικό επιστήμονα εκπρόσωπο του ιδιώτη, έναν προϊστάμενο υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Πολιτισμού ή έναν διευθυντή μουσείου οριζόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού και έναν ειδικό επιστήμονα που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. 12.Προκειμένου περί ακινήτων ή εκτάσεων πολλαπλώς χαρακτηρισμένων υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον πρόκειται για μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους ή ιστορικούς τόπους. 13. Κηρυγμένοι έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού αρχαιολογικοί χώροι που δεν έχουν οριοθετηθεί σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 12, οριοθετούνται οριστικά εντός τριετίας από αυτήν, στο πλαίσιο προγράμματος που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου. Προκειμένου για ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους η παραπάνω προθεσμία είναι διπλάσια. 14.Όπου στον παρόντα νόμο και γενικότερα στη νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς προβλέπεται: α) ότι απαιτείται άδεια ή έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας ή του Υπουργού Πολιτισμού για την εκτέλεση εργασίας ή για τη διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης, e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 ή β) ότι απαγορεύεται ή επιβάλλεται η διενέργεια εργασιών ή οποιασδήποτε άλλης πράξης είτε εκ του νόμου είτε επειδή αυτό προβλέπεται σε πράξη της Υπηρεσίας ή του Υπουργού Πολιτισμού, 51 ή γ) ότι επέρχονται συγκεκριμένες έννομες συνέπειες λόγω της παραβίασης διατάξεων, μπορούν να εκδίδονται προσωρινώς μεν σήματα οριστικώς δε πρωτόκολλα με τα οποία διαπιστώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων από τις οποίες απορρέουν οι έννομες συνέπειες που προβλέπονται από το νόμο ή τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες ατομικές ή κανονιστικές πράξεις, ιδίως η διακοπή εργασιών, η εγκατάσταση εργολάβων ή συνεργείων για τη διενέργεια εργασιών, η επιβολή αποζημίωσης ή τέλους, η αποβολή από ακίνητο, η κατάσχεση κινητού ή ακινήτου μνημείου. Τα σήματα και τα πρωτόκολλα αυτά εκδίδονται από τον Υπουργό Πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτεί σχετικά τον Γενικό Γραμματέα ή υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι αστυνομικές αρχές και κάθε άλλη δημόσια αρχή ή αρχή της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή για την εκτέλεση των σημάτων και των διοικητικών πρωτοκόλλων της παρούσας παραγράφου. Για την επίδοση και την εκτέλεση των παραπάνω σημάτων και πρωτοκόλλων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του τέταρτου και του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 2557/1997, όπως ισχύει. 15.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, ορίζονται οι πρόσθετες διοικητικές κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται για πράξεις ή παραλείψεις που είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή των κανονιστικών πράξεων οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του. 16. Η ανώνυμη εταιρεία της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄) η οποία προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄) Ν. 3028-2002/28-6-2002 -ΦΕΚ Α 153/28.6.2003 www .docman.gr μεταβάλλει την επωνυμία της από "Ανώνυμη Εταιρεία Προβολής Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς Α.Ε." σε "Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. (Ο.Π.Ε.Π. Α.Ε.)". 23 17. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2α του άρθρου 6 του Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ 271 Α΄), η οποία προστέθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής: "Όσον αφορά τις δράσεις που σχετίζονται με την Πολιτιστική Ολυμπιάδα και την προβολή του πολιτισμού της χώρας, η εταιρεία μπορεί να ενεργεί και μη κερδοσκοπικά.". ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 74 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας Mε προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να κωδικοποιείται στο σύνολό της η νομοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, να αλλάζει η σειρά και η αρίθμηση των διατάξεων, να συνενώνονται ομοειδείς διατάξεις και εν γένει να επέρχεται κάθε τροποποίηση αναγκαία για τη διοικητική κωδικοποίηση αυτής. Άρθρο 75 Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Κάθε διάταξη νόμου αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου καταργείται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 28 Ιουνίου 2002 23 Ν. 4002/2011, ΦΕΚ-180 Α/22-8-2011, παρ. 2 άρθορυ 64: “2. α) Η ανώνυμη εταιρεία «Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.» (ΟΠΕΠ Α.Ε.), που μετονομάστηκε με το άρθρο 73 παρ. 16 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153) και η οποία συστάθηκε με την παρ. 2Α του άρθρου 6 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2819/2000 (Α΄ 84) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 2833/2000 (Α΄ 150) και την παρ. 23 του άρθρου 80 του ν. 3057/2002 (Α΄ 239) και της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο και τα λοιπά όργανα διοίκησης καταργήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 3895/2010 (Α΄ 206) και η ανώνυμη εταιρεία «ΑΓΡΟΤΗΜΑ», η οποία συστάθηκε με το άρθρο 41 του ν. 3734/2009 (Α΄ 8), αμφότερες εποπτευόμενες από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση” e-book κωδικοποίηση 22.4.2014 Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 52

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώE-BOOKS

 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Περί Ανωνύμων Εταιριών.
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις