ΕΣ/Τ1/73/2009

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠαρατάσεις-ανανεώσεις αποσπάσεων.ΠρουποθέσειςΠράξεως 73-Συν/ση 11η/12-05-2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΜΗΜΑ Ι Αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τμήματος Ευστάθιο Ροντογιάννη, Αντιπρόεδρο, τους Συμβούλους, Νικόλαο Μηλιώνη και Ελένη Λυκεσά (εισηγήτρια) και τους Παρέδρους, Στυλιανό Λεντιδάκη και Βιργινία Σκεύη, οι οποίοι μετέχουν με συμβουλευτική ψήφο, συνεδρίασε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματος του, που βρίσκεται στην Αθήνα, σήμερα 12 Μαΐου 2009 με την παρουσία και της Γραμματέως του Μαρίας Τσερνετοπούλου, για να αποφανθεί, ύστερα από διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αργολίδας και της Επαγγελματικής Σχολής Ναυπλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 458, 460 και 534, οικονομικού έτους 2008, χρηματικά εντάλματα πληρωμής της ως άνω Σχολής. Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου και έλαβε υπόψη Την 30/6.3.2009 έγγραφη γνώμη του Συμβούλου Αντωνίου Νικητάκη, που ασκεί καθήκοντα Αντεπιτρόπου της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αναπληρώνει νόμιμα το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας, ο οποίος 2 κωλύεται, σύμφωνα με την οποία τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα δεν πρέπει να θεωρηθούν. Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 1. Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Νομό Αργολίδας, με την 73/29.12.2008 πράξη του, αρνήθηκε να θεωρήσει τα 458, 460 και 534, οικονομικού έτους 2008, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, της Επαγγελματικής Σχολής Ναυπλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ποσών 2948,37, 2948,37 και 1656,04 ευρώ αντίστοιχα, που αφορούν στην καταβολή αποδοχών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρου Χριστουγέννων 2008, στον ……………, υπάλληλο της εν λόγω Σχολής που αποσπάστηκε στην Επαγγελματική Σχολή Ρόδου του ίδιου ως άνω Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Ως αιτιολογία της άρνησης του ο Επίτροπος πρόβαλε ότι οι εντελλόμενες δαπάνες δεν είναι νόμιμες, γιατί η παράταση της απόσπασης του ανωτέρω υπαλλήλου στην προαναφερόμενη Σχολή της Ρόδου είναι μη νόμιμη, καθόσον οι αποσπάσεις του όπως και οι παρατάσεις των αποσπάσεων του στην ίδια Σχολή είναι συνεχείς και επαναλαμβανόμενες από το έτος 1992 και εφεξής. Η Επαγγελματική Σχολή Ναυπλίου του Ο.Τ.Ε.Κ., με το 41/12.1.2009 έγγραφο της, επανέφερε τα εντάλματα για θεώρηση, υποστηρίζοντας ότι α)κατά το άρθρο 68 παρ. 8 του ν. 3528/2007 δεν απαγορεύεται η ανανέωση της απόσπασης, όταν ο υπάλληλος αποσπάται σε άλλη οργανική μονάδα της ίδιας αρχής β) κατά το άρθρο 169 παρ. 1 του ίδιου ν. 3528/2007, οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων, όπως ο φερόμενος ως δικαιούχος που έχει θέση Υποδιευθυντή της Σχολής, παραμένουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη της Αριθμ. πράξεως 73/2009 3 θητείας τους, γ) κατά το άρθρο 7 του ν. 287/1976, όταν δεν είναι δυνατή η μετάθεση υπαλλήλου προκειμένου να συνυπηρετήσει με τη σύζυγο του, που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή, επιτρέπεται η απόσπαση του σε οποιαδήποτε θέση του ίδιου νομού και δ) οφείλεται μισθός σε κάθε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν παρέσχε τις υπηρεσίες του χωρίς υπαιτιότητα του. Ο Επίτροπος όμως ενέμεινε στην άρνηση του να τα θεωρήσει και ως εκ τούτου ανέκυψε διαφωνία, για την άρση της οποίας νόμιμα απευθύνεται με την από 19.2.2009 έκθεση του στο Τμήμα αυτό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 21 παρ. 1 του π.δ. 774/1980 και 139 παρ. 1 του π.δ. 1225/1981 και τις Φ.Γ8/15686/8.7.2000 (ΦΕΚ-Β, 1242) και Φ.Γ8/22431/6.10.2004 (ΦΕΚ-Β, 1620) αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 2.Στο ν. 3105/2003 «Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ-Α', 29) ορίζονται τα εξής: Άρθρο 1: «Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που προβλέπεται στο άρθρο 1 του Α.Ν. 567/1937 (ΦΕΚ 119 Α') και με την παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178 Α') μετονομάστηκε σε "Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης", μετονομάζεται με το νόμο αυτόν σε "Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης" (Ο.Τ.Ε.Κ.). ...». Άρθρο 4: «Ο Ο.Τ.Ε.Κ. για την επίτευξη των σκοπών του μπορεί να: 1. Ιδρύει και λειτουργεί εκπαιδευτικές μονάδες και μονάδες κατάρτισης ... ως ακολούθως: α) ... β) Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Α' και Β' κύκλου που αποτελούν εκπαιδευτικές μονάδες δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 4 γ) ...». Εξάλλου, κατά το άρθρο 14 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ- Α', 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», «1. ... 3. Τα υφιστάμενα Δημόσια Τ.Ε.Ε. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία μπορούν: α) ... Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του εποπτεύοντος Υπουργού μετατρέπονται κατόπιν σε ΕΠΑ.Σ. ή άλλως καταργούνται ...». Κατ' εξουσιοδότηση της τελευταίας αυτής διάταξης εκδόθηκε η 9359/18.10.2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Μετατροπή των TEE του Ο.Τ.Ε.Κ. σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)» (ΦΕΚ-Β', 1526), με το άρθρο μόνο της οποίας μετατράπηκαν σε Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.), μεταξύ άλλων και τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. Τουριστικών Επαγγελμάτων Ρόδου και Ναυπλίου. 3.Περαιτέρω, ο ν. 2683/1999 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης. Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ- Α', 19), υπό το καθεστώς του οποίου αποσπάσθηκε ο φερόμενος ως δικαιούχος στην Επαγγελματική Σχολή της Ρόδου, όριζε τα εξής: Άρθρο 2: «1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. ...». Άρθρο 68: «1. Με απόφαση των οικείων υπουργών επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ... νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε υπηρεσία άλλου υπουργείου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών προσωρινού χαρακτήρα ... 2. Απόσπαση υπαλλήλων από μία αρχή σε άλλη του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου επιτρέπεται για κάλυψη Αριθμ. πράξεως 73/2009 υπηρεσιακών αναγκών ..3. Απόσπαση για προσωπικούς λόγους είναι δυνατή κατ' εξαίρεση και εφόσον οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. 4. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. ...8.Στην περίπτωση της παρ. 1, αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε διετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης. ...10. Με την απόφαση της απόσπασης καθορίζεται η υπηρεσία η οποία επιβαρύνεται με τη μισθοδοσία του αποσπασμένου υπαλλήλου. ...12. Ειδικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ». Στη συνέχεια, με το ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ-Α', 26) κυρώθηκε και τέθηκε σε ισχύ, από 9.2.2007, ο νέος Υπαλληλικός Κώδικας. Με το νέο αυτό Κώδικα οι διατάξεις περί αποσπάσεων μεταβλήθηκαν μόνο αναφορικά με το χρόνο διάρκειας της απόσπασης και συγκεκριμένα στο άρθρο 68 αυτού ορίστηκε ότι, «1. ... 4. Η διάρκεια των ανωτέρω αποσπάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη συνολικά. Με αίτηση του υπαλλήλου, η απόσπαση μπορεί να παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος. ...». Επιπλέον, στο άρθρο 169 του ίδιου Κώδικα ορίστηκε ότι «1. Οι κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 85 του παρόντος προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, εφόσον έχουν επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους μέχρι τη λήξη της θητείας για την οποία έχουν επιλεγεί. ... 8. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 68 του προϊσχύσαντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 2683/1999) 6 επιτρέπεται να παρατείνεται κατά ένα (1) επιπλέον έτος, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. ...». Από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνάγονται τα εξής: Ο Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και για την επίτευξη των σκοπών του λειτουργεί επαγγελματικές σχολές, οι οποίες συνιστούν οργανικές μονάδες αυτού, με τη μορφή των δευτεροβάθμιων επαγγελματικών εκπαιδευτικών μονάδων. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των επαγγελματικών αυτών σχολών, ως τακτικό προσωπικό του Οργανισμού, υπάγεται στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα και μπορεί να αποσπάται σε άλλες επαγγελματικές σχολές αυτού, υπό τον όρο της τήρησης των προϋποθέσεων των περί απόσπασης διατάξεων του εν λόγω Κώδικα. 5 .Περαιτέρω, η απόσπαση υπαλλήλου από μία σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου νομικού προσώπου επιτρέπεται κατ' αρχήν για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, είναι όμως δυνατή κατ' εξαίρεση και για την εξυπηρέτηση προσωπικών λόγων του υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανάγκες της υπηρεσίας το επιτρέπουν. Κάθε απόσπαση, υπό το καθεστώς του ν. 2683/1999, δεν μπορούσε να υπερβεί τα δύο χρόνια, υπό την ισχύ δε του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, μετά από αίτηση του υπαλλήλου, μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος. Σε κάθε περίπτωση όμως η απόσπαση αποτελεί προσωρινή υπηρεσιακή μεταβολή και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση πάγιων αναγκών, καθόσον με τον τρόπο αυτό καταστρατηγούνται οι σχετικές περί μεταθέσεων και μετατάξεων διατάξεις. Αριθμ. πράξεως 73/2009 7 Επομένως, δεν επιτρέπεται αμέσως μετά τη λήξη της απόσπασης, να αποσπάται εκ νέου ο υπάλληλος, με νέα απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στην ίδια ή άλλη θέση. Την άποψη αυτή δεν αναιρεί η προβλεπόμενη, από την παρ. 8 του άρθρου 68 των ν. 2386/1999 και 3527/2007, απαγόρευση νέας απόσπασης σε υπηρεσία άλλου υπουργείου ή νομικού προσώπου από αυτό στο οποίο υπηρετεί ο υπάλληλος, πριν την πάροδο τριετίας από την προηγούμενη. Η τελευταία αυτή διάταξη αποσκοπεί στην αποφυγή της επανειλημμένης απομάκρυνσης του υπαλλήλου από την κύρια θέση του, έστω και εξαιτίας σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, και δεν έχει την έννοια ότι επιτρέπεται η άμεση ανανέωση της απόσπασης μετά τη λήξη της προηγούμενης όταν πρόκειται για απόσπαση από τη μία σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου υπουργείου ή νομικού προσώπου. Και στην τελευταία αυτή περίπτωση ισχύει ο γενικός κανόνας, κατά τον οποίο η συνολική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη, επιτρέπεται δε μόνο η για ένα έτος παράταση της. Εξάλλου, κατά το άρθρο 169 του νέου Υπαλληλικού Κώδικα, είναι μεν δυνατόν να παραταθεί απόσπαση υπαλλήλου που είχε πραγματοποιηθεί κατ' εφαρμογή του ν. 2683/1999, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η απόσπαση του αυτή ήταν νόμιμη. Τέλος, η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου 169, κατά την οποία εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου και μέχρι τη λήξη της θητείας τους όσοι είχαν ήδη επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων, αποσκοπεί αποκλειστικά στη ρύθμιση της ολοκλήρωσης της θητείας των προϊσταμένων αυτών και δεν αναφέρεται σε αποσπασμένους υπαλλήλους, οι οποίοι εξακολουθούν να διέπονται από τις 8 ειδικές περί αποσπάσεων διατάξεις και η απόσπαση τους δεν μπορεί να επιμηκυνθεί κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής. 6.Στην υπό κρίση υπόθεση από τα δικαιολογητικά, που συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα, προκύπτουν τα εξής: Με την 51/24.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης έγινε δεκτή, κατ' εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 2683/1999, η αίτηση του φερόμενου ως δικαιούχου, εκπαιδευτικού της Επαγγελματικής Σχολής Ναυπλίου του Οργανισμού, για απόσπαση του, λόγω σοβαρών οικογενειακών λόγων, στην αντίστοιχη Σχολή της Ρόδου, για το χρονικό διάστημα από 1.11.2006 μέχρι 31.10.2008. Στην ίδια απόφαση ορίστηκε ρητά ότι η μισθοδοσία του θα βαρύνει την Επαγγελματική Σχολή Ναυπλίου. Στη συνέχεια, με την 34/5.11.2008 όμοια απόφαση, εγκρίθηκε, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 68 του ν. 3528/2007, και πάλι για οικογενειακούς λόγους, η παράταση της ως άνω απόσπασης μέχρι 31.11.2009. Για την καταβολή δε των αποδοχών του για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2008 και το Δώρο Χριστουγέννων 2008, εκδόθηκαν από την προαναφερόμενη Επαγγελματική Σχολή Ναυπλίου τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα. Ήδη όμως ο ανωτέρω αποσπάται στη Σχολή της Ρόδου διαρκώς από το 1992 και εφεξής και συγκεκριμένα οι σχετικές αιτήσεις του εγκρίθηκαν με τις 1/13.1.1993, 17/13.10.1994, 6/9.5.1996, 1/16.3.1998, 4/18.11.1998, 1/25.10.1999, 36/28.11.2001, 1/9.10.2003, 36/21.10.2004 και 51/24.10.2006 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Έχει δηλαδή ήδη συμπληρώσει συνολικά δεκαέξι έτη συνεχούς απόσπασης στην ίδια θέση, κατά παράβαση του γενικού ανώτατου ορίου των δύο ετών που τίθεται από τον Αριθμ. πράξεως 73/2009 9 Υπαλληλικό Κώδικα και ισχύει και για την απόσπαση από τη μία σε άλλη οργανική μονάδα του ίδιου νομικού προσώπου. Επιπλέον, η απόσπαση του ανωτέρω, ο οποίος ασκεί χρέη Διευθυντή στην προαναφερόμενη Σχολή της Ρόδου, δεν μπορούσε να παραταθεί βάσει του άρθρου 169 του ν. 3528/2007, αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν είναι δυνατή η, κατ' εφαρμογή της διάταξης αυτής, επιμήκυνση απόσπασης που είχε ήδη λήξει. Ούτε άλλωστε εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 287/1976, κατά το οποίο είναι υποχρεωτική η απόσπαση υπαλλήλου προκειμένου να συνυπηρετήσει με το σύζυγο του, που υπηρετεί σε παραμεθόριο περιοχή, καθόσον κατά το άρθρο 2 του ίδιου ν. 287/1976, οι διατάξεις του εφαρμόζονται μόνο στους υπαλλήλους του Δημοσίου και των Γραμματειών των Δικαστηρίων και σε όσων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου έχουν επεκταθεί μετά από έκδοση προεδρικού διατάγματος, προϋπόθεση που δεν ισχύει για τον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 7.Ενόψει αυτών, η 51/24.10.2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού για την εκ νέου απόσπαση του φερόμενου ως δικαιούχου στην Επαγγελματική Σχολή της Ρόδου, σε άμεση συνέχεια της προηγούμενης, δεν είναι νόμιμη και κατά συνέπεια δεν είναι νόμιμη και η 34/5.11.2008 όμοια απόφαση για την παράταση της. Η μη νομιμότητα όμως της απόσπασης δεν συνεπάγεται αυτοδίκαια και τη μη καταβολή των αποδοχών και του δώρου Χριστουγέννων του ως άνω υπαλλήλου, που εντέλλονται με τα επίμαχα εντάλματα, αφού, κατά το άρθρο 43 του ν. 3528/2007, μισθός δεν οφείλεται στον υπάλληλο, μόνο όταν από δική του 10 υπαιτιότητα δεν προσέφερε υπηρεσία «καθόλου ή εν μέρει». Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση ο φερόμενος ως δικαιούχος δεν προσέφερε υπηρεσία στην Επαγγελματική Σχολή του Ναυπλίου, όχι από δική του υπαιτιότητα αλλά λόγω της παράνομης παράτασης της απόσπασης του. Επομένως, αυτός δικαιούται των αποδοχών του και του δώρου Χριστουγέννων και κατά συνέπεια τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα θα μπορούσαν να θεωρηθούν, εάν δεν είχε λήξει το οικονομικό έτος 2008, σε βάρος των πιστώσεων του οποίου εκδόθηκαν (ΕΣ Ι Τμ. Πρ. 54, 61/1996). Για τους λόγους αυτούς Αποφαίνεται ότι τα 458, 460 και 534, οικονομικού έτους 2008, χρηματικά εντάλματα πληρωμής, της Επαγγελματικής Σχολής Ναυπλίου του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ποσών 2948,37, 2948,37 και 1656,04 ευρώ αντίστοιχα, δεν πρέπει να θεωρηθούν, λόγω λήξης του οικονομικού έτους 2008. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΛΥΚΕΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΡΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Εκδόθηκε την 8-7-2009

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις