ΚΥΑ/23964/1972/2009

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΧορήγηση ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 του ν. 3717/2008. ΦΕΚ: 2158/Β/2009Αριθμ. Φ10621/ οικ. 23964/1972/2009- ΦΕΚ B 2158/2.10.2009 Χορήγηση ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 του ν. 3717/2008. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 48,52 και 90 του π.δ 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98). 2. Τις διατάξεις του π.δ 77/2007 (92Α) 3. Την διάταξη του άρθρου 6 παρ.3 του ν. 3717/2008 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.9 του άρθρου 1 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄181). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους συνολικά 24.786.662,49 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 4.131.110 ευρώ για το πρώτο έτος και για κάθε ένα από τα 5 επόμενα έτη, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Το ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 του ν.3717/2008 δικαιούνται να λάβουν οι ανήκοντες στο τακτικό προσωπικό κατά την κρίσιμη ημερομηνία, οι οποίοι κατέχουν την ειδικότητα του ιπτάμενου χειριστή κατά την 1.10.2008 υπό τις εξής προϋποθέσεις: Α) Εφ’ όσον θεμελιώνουν δικαίωμα προς λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος και υποβάλλουν αίτηση για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εντός δωδεκαμήνου από την Κρίσιμη Ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή το ποσό της ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης ισούται με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%)ν των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών προσαυξημένων κατά ένα έκτο (1/6), από το οποίο αφαιρείται η μηνιαία σύνταξη του πρώτου πλήρους ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβαν σύνταξη γήρατος, του όλου ποσού αυτού πολλαπλασιαζόμενου επί εβδομήντα δύο (72). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε εβδομήντα δύο (72) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, στο τέλος κάθε μήνα. Η καταβολή του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 ν.3717/2008 διακόπτεται όταν έχει συμπληρωθεί εξαετία από την Κρίσιμη Ημερομηνία ή ο δικαιούχος αναλάβει εργασία μετά την υποβολή της αιτήσεως για συνταξιοδότηση ή υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας του. Το ύψος του ποσού της ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης βεβαιώνει ο οικείος εκκαθαριστής, ο οποίος εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις κατόπιν αιτήσεως. Στις βεβαιώσεις του εκκαθαριστού αναγράφεται ο αναλυτικός υπολογισμός του βεβαιουμένου ποσού. Για τον υπολογισμό του ποσού της μηνιαίας σύνταξης, η οποία θα αφαιρείται από το ποσό των ανωτέρω ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών για τον προσδιορισμό του ποσού της ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης στην Κεντρική Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ. Η Κεντρική Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ υποχρεούται να εκδίδει εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών σχετική βεβαίωση. Η βεβαίωση αυτή, η οποία κοινοποιείται από το ΙΚΑ και στον ΟΑΕΔ, θα συνοδεύει και αποτελεί προσάρτημα του εγγράφου του εκκαθαριστή με το οποίο προσδιορίζεται το ύψος του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης. Το ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδ.α του ν.3717/2008 καταβάλλεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατόπιν αιτήσεως του δικαιούχου το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως και απαλλάσσεται από κάθε μορφής φόρο, τέλος ή παρακράτηση. Η αίτηση θα συνοδεύεται από την παραπάνω βεβαίωση του εκκαθαριστή. Β) Εφ’ όσον δεν υποβάλλουν αίτηση για λήψη σύνταξης γήρατος και επί πλέον είναι άνεργοι και μετά την συμπλήρωση του δωδεκάτου μήνα από την καταγγελία ή τη λύση της σύμβασης εργασίας με τον οικείο Σημερινό Εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή το ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 του ν. 3717/2008 καταβάλλεται, ανεξαρτήτως του αν θεμελιώνουν ή όχι δικαίωμα για την λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, μέχρι κατ ανώτατο όριο και τον τεσσαρακοστό όγδοο μήνα από την καταγγελία ή τη λύση της σύμβασης εργασίας με τον οικείο Σημερινό Εργοδότη. Το ύψος του ποσού της ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 του ν.3717/2008 προσδιορίζεται ως εξής: 1. Για τους μήνες δέκατο τρίτο έως και το δέκατο όγδοο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών 2. Για τους μήνες δέκατο ένατο έως και εικοστό τέταρτο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. 3. Για τους μήνες εικοστό πέμπτο έως τριακοστό έκτο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εβδομήντα ένα τοις εκατό (71%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. 4. Για τους μήνες τριακοστό έβδομο έως και τεσσαρακοστό όγδοο μετά τη λύση της σύμβασης κατά μήνα ποσό ίσο με το εβδομήντα έξι τοις εκατό (76%) των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών τους προσαυξημένων κατά το ένα έκτο (1/6) αυτών. Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις στο τέλος κάθε μήνα και απαλλάσσεται από κάθε μορφής φόρο, τέλος ή παρακράτηση . Η καταβολή του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης διακόπτεται, όταν ο δικαιούχος αναλάβει εργασία ή υποβάλλει αίτηση για σύνταξη γήρατος. Το ύψος των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών της παρούσας περιπτώσεως βεβαιώνει ο οικείος εκκαθαριστής, ο οποίος εκδίδει σχετικές βεβαιώσεις κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερόμενων εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στις βεβαιώσεις αναγράφεται ο αναλυτικός υπολογισμός του βεβαιουμένου ποσού. Για το προσωπικό της προηγούμενης β περιπτώσεως του παρόντος άρθρου 1 ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα στην παρ.5 του άρθρου 3 του ν.3717/2008 για όσο χρονικό διάστημα έχει το προσωπικό αυτό δικαίωμα στη λήψη του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης. Υπόχρεος για την απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Άρθρο 2 Το ποσό ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης του άρθρου 6 παράγραφος 1 εδ. β του ν.3717/2008 καταβάλλεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κατόπιν υποβολής αιτήσεως από τον δικαιούχο, το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αιτήσεως και απαλλάσσεται από κάθε μορφής φόρο, τέλος ή παρακράτηση. Η αίτηση προς το Γ.Λ.Κ συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση του εκκαθαριστή περί του ποσού των Ισοδύναμων Μηνιαίων Αποδοχών, επί του οποίου θα υπολογίζεται το εκάστοτε καταβαλλόμενο μηνιαίως ποσό σύμφωνα με τις περιπτώσεις, 1,2,3,4 του άρθρου 1 εδ. β της παρούσας υπουργικής απόφασης. β) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ περί του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών που αποδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν.3717/2008. Η ασφαλιστική κλάση στην οποία κατατάσσεται ο δικαιούχος είναι εκείνη η οποία έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 3717/2008. Άρθρο 3 Οι δαπάνες που προκαλούνται από την καταβολή του ποσού ειδικής κοινωνικής ενίσχυσης, συμπεριλαμβανομένων και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2009

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις