ΥΠΕΣ/3902/2007

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος»Αριθμ. Πρωτ.: ΔΟΑ/Φ.13/ 137/ οικ. 3902/13.2.2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Βας.. Σοφίας 12, 16 74 ΑΘΗΝΑ, Πληροφορίες: Ναταλία Θεοδούλου, Τηλ.: 210-3393139, Fax: 210-3393117, e-mail: ypesdda@gspa.gr ΘΕΜΑ: «Οριστικοποίηση πινάκων με ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος» Σε συνέχεια της εγκυκλίου μας με αριθμ. πρωτ. ΔΟΑ/Φ.13/71/16657 της 21-7- 2006 σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, σας πληροφορούμε ότι κατόπιν επεξεργασίας των στοιχείων που συγκεντρώσαμε με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων, σας αποστέλλουμε τους οριστικοποιημένους πίνακες στους οποίους περιλαμβάνονται ανά Υπουργείο οι ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, το επίπεδο ή η τάξη της, οι διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και η αρχή που την χορηγεί. Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 8 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 39 Α΄), για όσες ειδικότητες απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις άδεια άσκησης του αντίστοιχου επαγγέλματος, δεν επιτρέπεται η πρόσληψη χωρίς την άδεια αυτή. Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν ορίζεται ή όχι στις οργανικές διατάξεις. Τα πιο πάνω ισχύουν για το μόνιμο ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου προσωπικό δημοσίων υπηρεσιών (Υπουργείων, Περιφερειών, Αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών κλπ), ν.π.δ.δ. συμπεριλαμβανομένων και των οτα α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και για το τακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των άρθρων 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄) και 1 παρ. 3 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά. Η συστηματική καταγραφή και δημοσιότητα των ειδικοτήτων για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, που διενέργησε η υπηρεσία μας, στόχο έχει αφενός να διευκολύνει τους φορείς στην εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων που αποβλέπουν στην αναβάθμιση του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και στην αποφυγή προβλημάτων νομιμότητας των προσλήψεων και αφετέρου να συμβάλλει στην ενημέρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών. Προκειμένου οι πίνακες αυτοί να αποτελούν ένα έγκυρο εργαλείο πληροφόρησης, πρέπει να έχουν δυναμικό χαρακτήρα, δηλαδή να ενσωματώνουν τις συντελούμενες αλλαγές της σχετικής νομοθεσίας. Η αναγκαία επικαιροποίηση των στοιχείων των πινάκων, γίνεται πιο έγκυρα και πιο σύντομα με τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε να ενημερώνετε την υπηρεσία μας για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, τις διατάξεις νόμου από τις οποίες προβλέπεται και την αρχή που τη χορηγεί. Οι πίνακες θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας www.gspa.gr στη διαδρομή Δημόσια Διοίκηση/Οργάνωση. Παρακαλούμε τα Υπουργεία να διαβιβάσουν την εγκύκλιο αυτή στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύουν και τις Περιφέρειες στα αυτά νομικά πρόσωπα και τους οτα α΄ και β΄ βαθμού. Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες η Δ/νση Οργανωτικής Ανάπτυξης είναι στη διάθεσή σας. Ο Γενικός Γραμματέας, Βασίλειος Ανδρονόπουλος ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α) Οικονομολόγοι [Π.Δ. 475/1991(ΦΕΚ Α΄176)] Β) Λογιστές - Φοροτεχνικοί Α' , Β', Γ', Δ' τάξης [Π.Δ. 475/1991 (ΦΕΚ Α΄176), Ν.2515/1997 (ΦΕΚ Α΄154), Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄228), Ν. 2771/1999 (ΦΕΚ Α΄280), Ν. 3470/2006 (ΦΕΚ Α΄132)] 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2.Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. - Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α) Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) [Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α΄8)] Β) Ηλεκτρολόγοι (γενική άδεια) [Β.Δ. 13/19-2-1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 19/26-3- 1938 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 25-5/14-6-1938 (ΦΕΚ Β΄0)] Γ) Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι (εγγραφή στα μητρώα) [Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α΄227), Ν. 298/1976 (ΦΕΚ Α΄86)] Δ) Υπομηχανικοί Ηλεκτρολόγοι Β΄& Α΄ Τάξης [Β.Δ. 699/1971 (Α' 233)] Ε) Εργοδηγοί (εγγραφή στα Μητρώα) Ε.α) Εργοδηγός Μηχανολόγος [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ Α΄8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α΄139)] Ε.β) Τεχνίτης ψυκτικών Εγκαταστάσεων [Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)] Ε.γ) Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας [Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)] Ε.δ) Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας [Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)] Ε.ε) Τεχνικός ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρμογών [Π.Δ. 87/1996 (Α΄72)] Ε.στ) Εργοδηγός Κλωστουφαντουργός[Β.Δ. 24-11/17-12-1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821)] Ε.ζ) Εργοδηγός Αεροσκαφών [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 12/1964, (ΦΕΚ Α΄8), Ν.580/1970 (ΦΕΚ Α΄139)] Στ) Πρακτικοί Μηχανικοί Συντηρητές Γ΄, Β΄, & Α΄ Τάξης [Β.Δ. 24-11/17-12- 1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ Α΄227)] Ζ) Πρακτικοί Μηχανικοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ) Γ΄, Β΄, & Α΄ Τάξης [Β.Δ. 30- 1/15-2-1937 (ΦΕΚ Α΄37)] Η) Μηχανοδηγοί Κινητηρίων Μηχανών (ΜΕΚ)[Β.Δ. 30-1/15-2-1937 (ΦΕΚ Α΄ 37)] Θ) Εργοδηγοί Μηχανολόγοι απλών μηχανικών εγκαταστάσεων[Β.Δ. 24-11/17-12- 1953 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821)] Ι) Θερμαστές – Αρχιθερμαστές [Β.Δ. 11-3/4-4-1955 (ΦΕΚ Α΄82)] ΙΑ) Χειριστές μηχανημάτων έργων Δ΄, Γ΄, Β΄ & Α΄ Τάξης [Π.Δ. 31/1990 (Α’ 11)] ΙΒ) Ηλεκτροσυγκολλητές – Οξυγονοκολλητές Β’ & Α’ Τάξης [Β.Δ. 16/17-3-1950 (ΦΕΚ Α΄821), Β.Δ.2/8-8/1958 (ΦΕΚ Α΄116), Π.Δ. 387/1975, Π.Δ. 672/1982 (ΦΕΚ Α΄141)] ΙΓ) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Α΄, Γ΄, & ΣΤ, Ειδικότητας 1ης, 2ης και 3ης Κατηγορίας [Β.Δ.4/25-11/1949 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ.7/7-4/1954 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105), Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 13/19- 2/1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ Α΄233), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ Α΄223), Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ Α΄50), Π.Δ. 41/1988 (ΦΕΚ Α΄16)] ΙΔ) Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάτες και Συντηρητές Δ΄ Ειδικότητας [Β.Δ. 699/1971 (Α' 233), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105)] ΙΕ) Οδηγοί Ανελκυστήρων [Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0)] ΙΣΤ) Συντηρητές καυστήρων υγρών καυσίμων [Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ Α΄162)] ΙΖ) Συντηρητές καυστήρων και συσκευών αερίων καυσίμων [Π.Δ. 362/2001 (Α΄245)] ΙΗ) Ηλεκτρολόγοι Θεάτρου[Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ Α΄95), Π.Δ. 277/1994 (ΦΕΚ Α΄144)] ΙΘ) Βοηθητικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων (Βοηθοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγοί) [Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ Α΄105),Β.Δ.13/19-2-1936 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ.19/26-3/1938 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 25-5/14-6/1938 (ΦΕΚ Β΄0)] Κ) Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών [Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α΄ 193), Β.Δ. 7/7-4-1954 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α΄327),Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α΄110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α΄110)] ΚΑ) Βοηθοί Χειριστές μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών [Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ Α΄193), Β.Δ. 7/7-4-1954 (ΦΕΚ Β΄0), Β.Δ. 22/27-11/1951 (ΦΕΚ Β΄0), Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ Α΄327), Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ Α΄110), Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ Α΄110)] ΚΒ) Γομωτές – Πυροδότες [ΚΥΑ αριθ. οικ. 2254/230/Φ.6.9/1995 (ΦΕΚ Β΄ 73)] ΚΓ) Τεχνίτες Υδραυλικοί Β’ & Α’ Τάξης (Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)] ΚΔ) Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικοί [Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)] ΚΕ) Εγκαταστάτες Υδραυλικοί Β’ & Α’ Τάξης [Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ Α΄21), Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ Α΄36), Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ Α΄44)] 2.Β) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝΧΗΜΙΚΩΝ Χημικοί (Βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ένωσης Ελλήνων Χημικών) [Ν.1804/1988 (ΦΕΚ Α΄177)] 3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 3.Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α) Πολιτικοί Μηχανικοί [Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Β) Αρχιτέκτονες Μηχανικοί [Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Γ) Μηχανολόγοι Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Δ) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106),Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Ε) Αγρονόμοι–Τοπογράφοι Μηχανικοί [Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Στ) Χημικοί Μηχανικοί [Ν. 3518/1928 (ΦΕΚ Α΄80), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄21), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Ζ) Μηχανικοί Μεταλλείων–Μεταλλουργοί Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Η) Ναυπηγοί–Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] Θ) Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82)] Ι) Αεροναυπηγοί Μηχανικοί [Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412), Β.Δ. 16/17.3.1950 (ΦΕΚ Α΄82), Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ Α΄106), Π.Δ.50/2003 (ΦΕΚ Α΄50)] ΙΑ) Λοιποί Μηχανικοί [Ν.4663/1930 (ΦΕΚ Α΄149), Ν.6422/1934 (ΦΕΚ Α΄412)] 4. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α. – ΔΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Α) Ιατροί[Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄16), Ν.Δ. 67/1968 (ΦΕΚ Α΄303), Β.Δ. 197/1972 (ΦΕΚ Α΄41), Ν.Δ. 127/1974 (ΦΕΚ 319), Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α΄35), Ν. 1193/1981 (ΦΕΚ Α΄220)] Β) Οδοντίατροι[Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α΄16), Β.Δ. 22/4-4/5/1939 (ΦΕΚ Α΄178), Π.Δ. 240/2004 (ΦΕΚ Α΄222), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60), Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ Α΄35), Π.Δ. 98/1986 (ΦΕΚ Α΄35)] Γ) Φαρμακοποιοί [Ν. 206/1947 (ΦΕΚ Α΄11), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60), Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236), Π.Δ. 213/2003 (ΦΕΚ Α΄172)] Δ) Ψυχολόγοι [Ν. 991/1979 (ΦΕΚ Α΄278), Π.Δ. 93/1993 (ΦΕΚ Α΄39), Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236) Υ.Α. 7106/22-2-1998 (ΦΕΚ Β΄1331)] Ε) Φυσικοί Νοσοκομείου–Ακτινοφυσικοί Ιατρικής [Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α΄347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 373/2001(ΦΕΚ Α΄251), Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β΄280), Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ 94) 6-3-2001 (ΦΕΚ Β΄216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β΄539)] ΣΤ) Φυσικοί Νοσοκομείου εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών [Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ Α΄347), Π.Δ. 165/2000 (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 373/2001 (ΦΕΚ Α΄251),Υ.Α. Α2σ/1983 (ΦΕΚ Β΄280), Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ 94) 6-3-2001 (ΦΕΚ Α΄216), Υ.Α. 1463/1416/91 (Β΄539)] Ζ) Τεχνικοί προσθετικών-ορθωτικών & λοιπών μέσων αποκατάστασης [Ν.2072/1992 (ΦΕΚ Α΄125), Υ.Α.Υ7/οικ.1972/4-4-1993, Υ.Α. Υ7/οικ.2173/14-4-2005, Υ.Α. Υ7/οικ.3708/1995] Η) Οδοντοτεχνίτες[Ν.2646/1998 (ΦΕΚ Α΄236), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄37), Ν. 1666/1986 (ΦΕΚ Α΄200), Υ.Α. Υ7/οικ.7456/1994] Θ) Φυσικοθεραπευτές [Ν.167/1975 (ΦΕΚ Α΄199), Ν.Δ. 775/1970 (ΦΕΚ Α΄290), Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178),Υ.Α. 1273/8 -12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)] Ι) Αισθητικοί[Ν.Δ. 361/1969 (ΦΕΚ Α΄244), Ν.567/1977 (ΦΕΚ Α΄90), Π.Δ. 83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)] IA) Βοηθοί Οδοντιατρείου [Π.Δ. 7/1999 (ΦΕΚ Α΄ 8/2000)] ΙΒ) Βοηθοί Φαρμακείου [Π.Δ. 6/1999 (ΦΕΚ Α΄ 8/2000), Π.Δ. 72/2006 (ΦΕΚ Α΄73)] ΙΓ) Εργοθεραπευτές [Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α΄173), Υ.Α. Α4β/251/23-1-1990 (ΦΕΚ Β΄94)] ΙΔ) Επόπτες Δημόσιας Υγείας [Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄ 37), Ν.1404/1983 (ΦΕΚ Α΄173), Υ.Α. Α4/4165/7-11-1990] ΙΕ) Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας [Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄1240), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α’ 37), N. 1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856), Υ.Α. Α4/4165/7-11-1990] ΙΣΤ) Μαίες-Μαιευτές [Ν.Δ. 2593/1953 (ΦΕΚ Α΄256), Β.Δ. 206/1966 (ΦΕΚ Α΄50), Π.Δ.97/1986 (ΦΕΚ Α΄35), Π.Δ. 351/1989 (ΦΕΚ Α΄159), Π.Δ.266/2003 (ΦΕΚ Α΄239), Ν.3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60), Π.Δ. 262/2004 (ΦΕΚ Α΄256), Υ.Α. 1273/8-12- 1986 (ΦΕΚ Β΄856)] ΙΖ) Οπτικοί[Ν.971/79 (ΦΕΚ Α΄223), Π.Δ.83/1989 (ΦΕΚ Α΄ 37), Π.Δ. 231/1998 (ΦΕΚ Α΄178), Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ Α΄296), Υ.Α. 1273/8-12-1986 (ΦΕΚ Β΄856)] ΙΗ) Νοσηλευτές [Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄124), Ν.1579/1985 (ΦΕΚ Α΄217), Π.Δ. 40/1986 (ΦΕΚ Α΄14), Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), Π.Δ. 266/2003 (ΦΕΚ Α΄239), Π.Δ.262/2004 (ΦΕΚ Α΄256), Ν. 3236/2004 (ΦΕΚ Α΄60), Ν.3252/2004 (ΦΕΚ Α΄132), Υ.Α. 1273/8-12/1986 (ΦΕΚ Β΄856)] ΙΘ) Βοηθοί Νοσηλευτών [Ν.Δ. 683/1948 (ΦΕΚ Α΄124), Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α΄18), Ν. 2640/1998 (ΦΕΚ Α΄206), Π.Δ. 210/2001 (ΦΕΚ Α΄165), Π.Δ. 268/2003 (ΦΕΚ Α΄240), Υ.Α Υ7β/οικ.4756/9-8-2001 (ΦΕΚ Β΄1082), Υ.Α 7β/Γ.Π.οικ. 20530/2002 (ΦΕΚ Β΄ 262), Υ.Α. Υ7β/11028/2005 (ΦΕΚ Β΄501)] Κ) Κοινωνικοί λειτουργοί[Π.Δ.23/1992 (ΦΕΚ Α΄6), Π.Δ.50/1989 (ΦΕΚ Α΄23)] ΚΑ) Κουρείς [Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ Α΄99), Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)] ΚΒ) Κομμωτές/Κομμώτριες [Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)] ΚΓ) Κομμωτές/Κομμώτριες Α΄ [Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)] ΚΔ) Βοηθοί Κουρέα–Κομμωτή [Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)] ΚΕ) Τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών [Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ Α΄193)] 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 5Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α) Γεωλ όγοι[Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)] Β) Γεωπόνοι [Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)] Γ) Δασολόγοι [Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)] Δ) Κτηνίατροι[Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)] Ε) Ιχθυολόγοι [Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ Α΄297)] 6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 6Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Α) Δικηγόροι[Ν.Δ. 3026/1954 (ΦΕΚ Α΄235)] 7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 7Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΔΝΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Α) Τεχνικοί της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης [ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84148/1376/1402/27-1005 (ΦΕΚ Β΄1483)] (Αυτή η απόφαση αφορά σε όλες τις ειδικότητες των Τεχνικών Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης) Α) Κλάδος Διοικητικός–Παραγωγής (Διευθυντής Παραγωγής, Βοηθός Διευθυντή Παραγωγής, Φροντιστής, Γραμματέας Παραγωγής) Β) Κλάδος Σκηνοθεσίας (Σκηνοθέτης, Βοηθός Σκηνοθέτη, Γραμματέας Λήψεων/Σκριπτ) Γ) Κλάδος Φωτογραφίας (Διεθυντής Φωτογραφίας, Χειριστής Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης/Cameraman, Βοηθός Χειριστή Κινηματογραφικής Μηχανής Λήψης/Βοηθός Cameraman, Μακινίστας, Βοηθός Μακινίστα) Δ) Κλάδος Ηλεκτρολόγων (Chef Ηλεκτρολόγος, Α΄ Ηλεκτρολόγος/Χειριστής Φωτιστικών Σωμάτων, Β΄ Ηλεκτρολόγος/Βοηθός Χειριστή Φωτιστικών Σωμάτων, Χειριστής Γεννήτριας) Ε) Κλάδος Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας (Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος, Βοηθός Σκηνογράφου-Ενδυματολόγου, Ενδυματολόγος, Βοηθός Ενδυματολόγου, Τεχνίτης Σκηνικών/Ζωγράφος Πλαστικός, Σκηνογράφος, Βοηθός Σκηνογράφου, Αμπιγιέρ/Αμπιγιέζ, Τεχνίτης Σκηνικών-Ζωγράφος, Τεχνίτης Σκηνικών-Πλαστικός, Τεχνίτης Ξυλουργός) ΣΤ) Κλάδος Ήχου (Μηχανικός Ήχου, Ηχολήπτης, Βοηθός Ηχολήπτη/Μπούμαν, Σχεδιαστής Ήχου) Ζ) Κλάδος Μοντάζ (Μοντέρ, Βοηθός Μοντέρ, Μοντέρ Αρνητικού) Η) Κλάδος Μακιγιάζ-Κομμώσεις (Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, Βοηθός Μακιγιέρ/Μακιγιέζ, Κομμωτής/Κομμώτρια) Θ) Κλάδος Ειδικών Εφφέ (SpecialEffects) (Τεχνουργός Ειδικών Εφφέ, Βοηθός Τεχνουργού Ειδικών Εφφέ, Τεχνικός Ειδικών Οπτικών Εφφέ με χρήση Η/Υ, Τεχνικός Ειδικών Ηχητικών Εφφέ με χρήση Η/Υ) Ι) Κλάδος Τεχνικών Εργστηρίων (Τεχνικός Προϊστάμενος Εργαστηρίου, Τεχνικός Χρωματικού Ελέγχου Ταινίας/Ελατονέρ, Τεχνικός Εμφανιστής Εκτυπωτής, Βοηθός Τεχνικού Εργαστηρίου, Τεχνικός Μίξης Ήχου) ΙΑ) Κλάδος Τηλεόρασης (Μηχανικός Τηλεόρασης-MasterControl, Τεχνικός Μεταγραφών, Χειριστής Κονσόλας Μίξης Εικόνας, Εικονολήπτης/Χειριστής Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης, Βοηθός Εικονολήπτη/Βοηθός Χειριστή Τηλεοπτικής Μηχανής Λήψης, Ηλεκτρονικός Ραδιοσυζεύξεων-LINK, Τεχνικός Ροής Προγράμματος, Τεχνικός Δικτύου Εκπομπής (RF), Χειριστής Auto-Cue, Βοηθός Σκηνοθέτη Τηλεοπτικού Πλατό/FloorManager) 7Β) Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (Δεν απαιτούνται οι εν λόγω άδειες για το προσωπικό που απασχολείται σε υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού) Α) Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης [Ν.2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271)] Β) Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης [Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α΄55)] Γ) Τεχνίτης Συντήρησης Έργων Τέχνης-Αποκατάστασης [Ν. 2557/1997 (ΦΕΚ Α΄271), Π.Δ. 73/2002 (ΦΕΚ Α΄55)] 8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 8Α) ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΕΟΤ Α) Ξεναγοί[Ν.710/1977 (ΦΕΚ Α΄283), Π.Δ. 309/1987 (ΦΕΚ Α΄149), Π.Δ. 273/1993 (ΦΕΚ Α΄117), Π.Δ. 340/1996 (ΦΕΚ Α΄225)] 9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 9.1. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΟΙΚΕΙΑ Ν.Α.- ΔΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α) Οδηγός αυτοκινήτων (Κατηγοριών Α, Β, Γ, Δ και Ε) [Π.Δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α΄15), Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ Α΄268), Υ.Α. 19822/2291/2006 (ΦΕΚ Α΄461), ΚΥΑ 47919/5195/2003 (ΦΕΚ Β΄1205), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β΄526)] Β) Οδηγός μοτοσικλετών[Π.Δ. 19/1995,(ΦΕΚ Α΄15), ΚΥΑ 58930/480/1999 (ΦΕΚ Β΄526)] Γ) Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών [Π.Δ. 208/2002 (ΦΕΚ Α΄194)] Δ) Οδικός Μεταφορέας Εμπορευμάτων (εθνικών και διεθνών μεταφορ.) [Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α΄233)] Ε) Οδικός Μεταφορέας Επιβατών (εθνικών ή εθνικών και διεθνών μεταφ.) [Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ Α΄233)] ΣΤ) Τεχνίτες Αυτοκινήτων [Μηχανοτεχνίτης, Ηλεκτροτεχνίτης, Τεχνίτης συστήματος πέδησης, Τεχνίτης αντλιών πετρελαιοκινητήρων, Τεχνίτης εξαερωτήρων-αναμικτήρων (καρμπυρατέρ), Τεχνίτης οργάνων, Τεχνίτης αναρτήσεων, Τεχνίτης συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων (σιγαστήρων), Τεχνίτης ψυγείων, Τεχνίτης αμαξωμάτων (φανοποιός), Τεχνίτης βαφής, Τεχνίτης τροχών, Τεχνίτης συσκευών υγραερίου, Τεχνίτης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων] [Ν.1575/1 985 (ΦΕΚ Α΄207)] Ζ) Ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ [Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)] Η) Ραδιοηλεκτρολόγος Β΄ [Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)] Θ) Ραδιοτεχνίτης [Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄2624), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)] Ι) Β' Ραδιοτεχνίτης [Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Α.Ν. 303/1968 (ΦΕΚ Α΄42), Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)] ΙΑ) Δόκιμος ραδιοηλεκτρολόγος Α΄ [Ν.Δ. 2624/1953 (ΦΕΚ Α΄292),Β.Δ. 510/1971 (ΦΕΚ Α΄152), Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ Α΄235)] ΙΒ) Ραδιοτηλεφωνητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεφωνίας) [Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Β.Δ. 220/1971] ΙΓ) Ραδιοτηλεγραφητής (Γενικό πτυχίο ραδιοτηλεγραφίας) [Ν.Δ. 2625/1953 (ΦΕΚ Α΄292), Β.Δ. 220/1971] ΙΔ) Οδηγός οχημάτων Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - (A.D.R.) (Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης) [Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ Α΄189), Π.Δ. 106/1998 (ΦΕΚ Α΄97), Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ Α΄113), Υ.Α. 60740/1027/21-3-1995 (ΦΕΚ Β΄246), Υ.Α. 72572/2977/24-9-1997 (ΦΕΚ Β΄848), Υ.Α. Φ2/21099/1700/7-4-2000 (ΦΕΚ Β΄509)] 9.2. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Υ.Π.Α) Α) Πτυχία χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας (Π.Α.: Α. Επαγγελματίας χειριστής αεροπλάνων (πιλότος),Β. Χειριστής εναέριων γραμμών επί αεροπλάνων, Γ. Επαγγελματίας χειριστής στροφειόπτερων (ελικόπτερων), Δ. Χειριστής εναέριων γραμμών επί στροφειόπτερων, Ε. Χειριστής ελευθέρων αερόστατων) [Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)] Β) Πτυχία λοιπών μελών πληρώματος (Α. Ιπτάμενος μηχανικός, Άδειες ιπταμένων: α) Ιπτάμενος συνοδός, β) Ιπτάμενος φροντιστής, Πτυχία προσωπικού εδάφους: α) Ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ), β) Επιμελητής πτήσεων, Πτυχία προσωπικού συντήρησης αεροπορικού υλικού: α) Συντηρητής αεροσκαφών- τύπου ΙΙ, β) Συντηρητής αεροσκαφών-τύπου Ι, Συντηρητής οργάνων αεροσκαφών, Συντηρητής ηλεκτρολογικού υλικού αεροσκαφών, Συντηρητής αεροπορικών ηλεκτρονικών συσκευών [Β.Δ.636/1972 (ΦΕΚ Α΄182)] 9.3. ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ Ηλεκτροδηγοί σιδηροδρόμου (Άδεια οδηγού ηλεκτροκίνητων σιδηροδρομικών οχημάτων και Αμαξοστοιχιών πολλαπλών μονάδων αυτόματης επιτάχυνσης) 10. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 10.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΔΕΙΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α) Πλοίαρχο ι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Β) Κυβερνήτες Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού ρυμουλκών, τουριστικών θαλαμηγών[Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Γ) Μηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Δ) Ατμομηχανικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Ε) Ναύκληροι [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] ΣΤ) Ναύτες [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 249/1973 (ΦΕΚ Α΄333), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Ζ) Μηχανοδηγοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α΄92). Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Η) Αρχιθερμαστές, λιπαντές, θερμαστές, χειριστές μηχανής [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 269/1974 (ΦΕΚ Α΄92) Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] Θ) Ηλεκτρολόγοι [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β΄0)] Ι) Πρακτικοί ηλεκτρολόγοι [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄ 261), Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ Β΄0)] ΙΑ) Ραδιοτηλεγραφητές Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] ΙΒ) Προσωπικό Παγκόσμιου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) [Π.Δ. 243/1998 (ΦΕΚ Α΄181)] ΙΓ) Προϊστάμενοι Οικονομικοί & Οικονομικοί Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού[Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261) , Π.Δ. 78/2004 (ΦΕΚ Α΄59)] ΙΔ) Φροντιστές [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261) , Π.Δ. 30/1992 (ΦΕΚ Α΄15)] ΙΕ) Βοηθοί Φροντιστές [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 1033/1981 (ΦΕΚ Α΄254)] ΙΣΤ) Προϊστάμενοι Αρχιθαλαμηπόλοι, Αρχιθαλαμηπόλοι, Θαλαμηπόλοι Α΄τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 394/1986 (ΦΕΚ Α΄176), Π.Δ. 307/1991 (ΦΕΚ Α΄105), Π.Δ. 133/2000 (ΦΕΚ Α΄116), Π.Δ. 27/2004 (ΦΕΚ Α΄23)] ΙΖ) Πτυχίο Αρχιμαγείρου, Μάγειροι Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 363/1982 (ΦΕΚ Α΄64)] ΙΗ) Ειδικό Πτυχίο Κυβερνήτη [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α΄185)] ΙΘ) Ειδικό Πτυχίο Μηχανοδηγού [Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α΄261), Π.Δ. 260/2001 (ΦΕΚ Α΄185)] Κ) Άδεια Εκμίσθωσης Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής [Αριθ. 20 ΓΚΛ (Β΄ 444/1999)] ΚΑ) Άδεια Ναυαγοσώστη [Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α΄18)] ΚΒ) Άδεια μαθητευόμενου δύτη [Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)] ΚΓ) Άδεια Καταδυτικού συνεργείου [Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)] ΚΔ) Άδεια Παροχέα καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής [Αριθ. 10 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄978/1995)] ΚΕ) Άδεια Θαλάσσιου ταξί [Αριθ. 16 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄795/1975)] ΚΣΤ) Άδεια «Λάντζας» [Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)] ΚΖ) Άδεια Χειριστή Πηδαλιούχου[Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)] ΚΗ) Άδεια Ναυτικού Πράκτορα [Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α΄130)] ΚΘ) Άδεια Υποκαταστήματος Ναυτικού Πράκτορα [Π.Δ. 229/1995 (ΦΕΚ Α΄130)] Λ) Άδεια Εκπαιδευτή Χειριστών Ταχυπλόων [Αριθ. 20 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄444/1999)] ΛΑ) Άδεια Βοηθού Λεμβούχου [Αριθ. 17 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄1136/1997)] ΛΒ) Άδεια εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχυπλόων Μικρών Σκαφών [Αριθ. 38 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β΄748/2004)] ΛΓ) Ατομική Επαγγελματική Άδεια Ναυτιλίας [Γενικός Κανονισμός Λιμένα]

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις