Ν.2194/1994

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΑποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ: 34/Α1994Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων : α) 2,3 και 4 του Ν.1278/82 "Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας" (ΦΕΚ-105 Α'), β) 1,2,3,4,14,15,17,18,19,24,31 και 41 του Ν. 1397/83 "Εθνικό Σύστημα Υγείας" (ΦΕΚ-143 Α') και 7 παρ. 2,4,5,6,8,9,10,11,12 και 8 παρ. 1 του Ν. 1579/85 (ΦΕΚ-217 Α'), καθώς και 62 του Ν. 1759/88 (ΦΕΚ-50 Α') όπως αυτές ίσχυαν πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ-123 Α') και γ) 19 του ν. 1771/88 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ-71 Α'), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 1821/88. Άρθρο 2 Μετεκπαίδευση ιατρών 1.Η μετεκπαίδευση με απόσπαση των ιατρών και οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., των φαρμακοποιών καθώς και των λειτουργών των άλλων επαγγελμάτων υγείας καθίσταται υποχρεωτική σε μόνιμη και συνεχή βάση, από τα κέντρα υγείας προς τα νομαρχιακά νοσοκομεία και από τα νομαρχιακά νοσοκομεία προς τα αντίστοιχα περιφερειακά. 2.Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Δ/νση Μετεκπαίδευσης που έχει την ευθύνη για το συντονισμό των συγκεκριμένων μετεκπαιδευτικών προγραμμάτων. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85, ρυθμίζονται όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης. 3. Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης εισηγείται ενδεκαμελής επιτροπή μετεκπαίδευσης που αποτελείται από διευθυντές του Ε.Σ.Υ. εκ τω οποίων έναν εκπρόσωπος των νοσοκομειακών ιατρών, που ορίζεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών και ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και πανεπιστημιακούς καθηγητές όλων των βαθμίδων και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με πενταετή θητεία. Συμβουλευτικά όργανα της επιτροπής μετεκπαίδευσης ορίζονται οι επιστημονικές ιατρικές εταιρείες. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από εισήγηση της επιτροπής μετεκπαίδευσης, καταρτίζεται το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις μετεκπαίδευσης και καθορίζεται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που αφορά τη διαδικασία και εν γένει την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων. 1 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 4.Ο δ/ντής κάθε τμήματος, μονάδας και εργαστηρίου των νοσοκομείων καταρτίζει ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ιατρών. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται τις τελευταίες ώρες του ωραρίου των ιατρών και η τήρησή του εποπτεύεται από το διευθυντή του τομέα και η επιστημονική επιτροπή. Ο διευθυντής του τομέα και η επιστημονική επιτροπή υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Δ/νση Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετήσια έκθεση επί του συντελεσθέντος εκπαιδευτικού και μετεκπαιδευτικού έργου. 5.Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται "Δ/νση Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων", που υπάγεται στη Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης. α) Σκοπός της υπηρεσίας της προηγούμενης παραγράφου είναι: 1) η μελέτη και ο συντονισμός των ενεργειών για την αξιοποίηση των πηγών χρηματοδότησης από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες προγραμμάτων κάλυψης των υγειονομικών και προνοιακών αναγκών της χώρας, 2) η παρακολούθηση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τους διεθνείς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και η ενημέρωση των κατά αντικείμενο αρμόδιων Δ/νσεων, 3) η προώθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων του Υπουργείου, 4) η παρακολούθηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της εξέλιξής τους σύμφωνα με τις αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις, 5) η παρακολούθηση της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 6) η παρακολούθηση της Κοινοτικής πολιτικής και των προγραμμάτων χρηματοδότησης από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό στους τομείς υγείας και πρόνοιας. β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται : 1) η διάρθρωση της Δ/νσης Ανάπτυξης Κοινοτικών προγραμμάτων σε τμήματα και γραφεία, 2) οι αρμοδιότητές της, 3) οι σχετικές λεπτομέρειες για την εύρυθμη λειτουργία της. γ) Για την υποβοήθηση της συνιστωμένης Δ/νσης, στη μελέτη, επεξεργασία, κατάρτιση και αξιολόγηση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων και από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση, δύναται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να συγκροτούνται κατά περίπτωση ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες. Με την ίδια απόφαση ορίζονται το έργο της ομάδας εργασίας και η αμοιβή των μελών της. Η δαπάνη για την αμοιβή αυτή βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. δ) Επιτρέπεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η τοποθέτηση υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και η απόσπαση ή μετάταξη, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, υπαλλήλων που 2 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 υπηρετούν σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο αυτό για τη στελέχωση της Δ/νσης Ανάπτυξης Κοινοτικών Προγραμμάτων. Άρθρο 3 Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1.Η Υγειονομική Σχολή Αθηνών (Υ.Σ.Α.) μετατρέπεται από αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό ίδρυμα με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου που έχει πλήρη αυτοτέλεια διοικητική και οικονομική και ονομάζεται Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.). " «Η εποπτεία του κράτους επί της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) ασκείται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας.»1 Στην αποκλειστική εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων υπάγονται: α) η έγκριση του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της Σχολής, β) ο έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή ή την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής, ή την εξέλιξη του διδακτικού προσωπικού της Σχολής, γ) η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση ή μετονομασία των Τμημάτων και Τομέων της Σχολής. Για κάθε άλλο θέμα της Σχολής η εποπτεία ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας" 2 2. Σκοποί της (Ε.Σ.Δ.Υ.) είναι η εκπαίδευση πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., η επιστημονική έρευνα και η παροχή επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα δημόσιας υγείας, κοινωνικής φροντίδας, διοίκησης - διαχείρισης υπηρεσιών υγείας, οικονομικών και αγωγής της υγείας και κοινωνικής πολιτικής γενικότερα. Τα διπλώματα σπουδών της Ε.Σ.Δ.Υ. αποτελούν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αντίστοιχους με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών. «Για τους τίτλους αυτούς δύναται να εισπράττονται δίδακτρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»3 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται : 1) τα όργανα διοίκησης της Σχολής, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα Α.Ε.Ι., «καθώς και τον ορισμό μεταβατικού καθεστώτος4» 2) η διάρθρωση των υπηρεσιών, οι εκπαιδευτικοί τομείς και τα ερευνητικά κέντρα της Σχολής, 3) ο τρόπος επιλογής και εισαγωγής των σπουδαστών, 4) οι κατηγορίες των απονεμόμενων διπλωμάτων σπουδών, 5) οι πόροι της Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 3ου καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του νόμου 4052/12, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 στη συνέχεια καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 136 του νόμου 4052/12, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 και το εδάφιο επανήλθε σε ισχύ 1 2 Αντικ. του εδαφ. β' της παρ. 1 από την περ. α της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2517/97, ΦΕΚ-160/Α/1997 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ-194/Α/19.9.2014 3 Οι παραπάνω μέσα σε «» λέξεις προστέθηκαν με την παρ.1 του άρθρου 66 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ270/Α/24.12.2014 4 3 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Σχολής, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια της οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της, "6) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, κατάργησης, συγχώνευσης, κατάτμησης ή μετονομασίας Τμημάτων και Τομέων της Σχολής, 7) η ισοτιμία των πτυχίων που έχουν απονεμηθεί μέχρι την έκδοση του προεδρικού αυτού διατάγματος, 8) υπηρεσιακά θέματα του Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής κατ' αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ"5 Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση της Ε.Σ.Δ.Υ., εκδίδεται ο κανονισμός λειτουργίας και ο κανονισμός σπουδών της Σχολής.6 "4.Με το κατά την προηγούμενη παράγραφο ή άλλο προεδρικό διάταγμα : α) Συνιστώνται οι θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής και ορίζεται η διάρθρωσή τους κατά βαθμίδα κατ' αντιστοιχία προς τις βαθμίδες του Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσής τους, β) Συνιστώνται οι κατά κλάδο θέσεις του μη διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Σχολής."7 Οι θέσεις του διδακτικού και επιστημονικού προσωπικού της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και προστίθενται στον οργανισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.. Οι καθηγητές και το λοιπό διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που υπηρετεί στη Υγειονομική Σχολή Αθηνών, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, κατατάσσεται «με ουσιαστική κρίση»8 στις μεταφερόμενες θέσεις. Το προσωπικό αυτό διατηρεί και τα κάθε είδους ασφαλιστικά του δικαιώματα. Το μη διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στην Υ.Σ.Α. κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δύναται με αίτησή του να μετατάσσεται και να εντάσσεται ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του σε αντίστοιχες με τα προσόντα του θέσεις της Ε.Σ.Δ.Υ.. "Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πιστώσεις για τη μισθοδοσία του προσωπικού και τις δαπάνες λειτουργίας της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Ε.Σ.Δ.Υ.."9 5 Προσθ. των περ. 6 έως και 8 από την περ. β' παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2517/1997, ΦΕΚ-160/Α/1997 Ν. 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 παρ. 2 άρθρου 136:ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ η παράγραφος 3 του άρθρο 3, με εξαίρεση την περίπτωση 7 του εδαφίου α', που διατηρείται σε ισχύ μόνο για την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 και της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3685/2008 στη συνέχεια καταργήθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 136 του νόμου 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 και η παράγραφος 3 επανήλθε σε ισχύ 6 Ν. 4238/2014, ΦΕΚ-38 Α/17-2-2014 άρθρο 54: Καταργούνται οι ειδικότερες προβλέψεις των αριθμ. 1, 2, 3 του άρθρου 136 του ν. 4052/2012 και επαναφέρονται σε ισχύ όλες οι καταργηθείσες με τους αριθμούς αυτούς διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2194/1994, όπως ίσχυαν πριν τεθεί σε ισχύ το άρθρο 136 του ν. 4052/2012 με τις προσθήκες και τροποποιήσεις που είχαν μέχρι τότε επέλθει Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ με την παράγραφο 3 του άρθρου 136 του νόμου 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 στη συνέχεια καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 136 του νόμου 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 και το εδάφιο 3ο επανήλθε σε ισχύ 7 Οι παραπάνω μέσα σε «» λέξεις αντικαταστάθηκαν με την παρ.3 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ-194/Α/19.9.2014 8 Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3ου καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 136 του νόμου 4052/12, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 στη συνέχεια καταργήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 136 του νόμου 4052/2012, ΦΕΚ-41 Α/1-3-2012 και το εδάφιο 4ο επανήλθε σε ισχύ 9 4 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 5.'Εως τη συγκρότηση των οργάνων διοίκησης της Ε.Σ.Δ.Υ., με την έκδοση των προβλεπόμενων από το άρθρο αυτό προεδρικών διαταγμάτων, η διοίκηση της σχολής ασκείται από το σύλλογο των καθηγητών της Υ.Σ.Α. και τον κοσμήτορά της. 'Εως την έκδοση του οργανισμού της η Ε.Σ.Δ.Υ., λειτουργεί βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έκδοση του παρόντος νόμου. Από τη δημοσίευση του παρόντος όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία και ο εν γένει εξοπλισμός της Υ.Σ.Α., καθώς και το αρχείο αυτής περιέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς διατυπώσεις στο ιδρυόμενο με το παρόν Ν.Π.Δ.Δ.. Τα υφιστάμενα εργαστήρια και τα κάθε είδους κέντρα αναφοράς της Υγειονομικής Σχολής Αθηνών μεταφέρονται και διατηρούνται στην Ε.Σ.Δ.Υ.. 6. Οι ρυθμίσεις του παρόντος νόμου δεν μεταβάλλουν το ισχύον μισθολογικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και βαθμολογικό καθεστώς των καθηγητών της Υ.Σ.Α., ούτε θίγουν την ισχύ των άρθρων 54 παρ. 1 του Α.Ν. 1430/38 και 3 παρ. 1 και 2 του β.δ. 3/11/1950. Ευεργετικότερες διατάξεις που ισχύουν για την Υγειονομική Σχολή Αθηνών εξακολουθούν να εφαρμόζονται και για την Ε.Σ.Δ.Υ.. "7.Μέχρι την έκδοση του οργανισμού της, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) λειτουργεί ως ανεξάρτητο Ν.Π.Δ.Δ. και επιπλέον των οριζομένων στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, υποστηρίζεται από τις κατά περίπτωση, καθ’ ύλην αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Για το διδακτικό και επιστημονικό προσωπικό, που προσλαμβάνεται μέχρι την έκδοση του παραπάνω οργανισμού, ισχύουν οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 αυτού του άρθρου"10 «Η επιλογή και η εξέλιξη των μελών του διδακτικού προσωπικού γίνεται από ειδική επταμελή επιτροπή η οποία απαρτίζεται από εξωτερικά και εσωτερικά μέλη. Τουλάχιστον τρία μέλη της επιτροπής είναι εξωτερικά μέλη. Τα εξωτερικά μέλη της επιτροπής είναι καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων αντίστοιχων βαθμίδων και της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας με την υπό κρίση θέση και με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής προέρχονται από τους κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της σχολής με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό κρίση θέσης. Τα εξωτερικά και τα εσωτερικά μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται από ίσο αριθμό εξωτερικών και εσωτερικών μελών, αντίστοιχα. Τα μέλη της επιτροπής επιλέγονται από μητρώα εξωτερικών και εσωτερικών μελών, τα οποία καταρτίζονται και επικαιροποιούνται κάθε δύο έτη ανά γνωστικό αντικείμενο από τα εκάστοτε διοικητικά όργανα της σχολής. Στο μητρώο εξωτερικών μελών εγγράφονται καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές από Α.Ε.Ι., καθώς και αντίστοιχων βαθμίδων ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων. Στο μητρώο εσωτερικών μελών εγγράφονται οι κατέχοντες τις θέσεις των δύο ανώτερων βαθμίδων διδακτικού προσωπικού της σχολής, όπως αυτές ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται και δημοσιοποιούνται με αιτιολογημένη απόφαση από τα εκάστοτε όργανα διοίκησης της σχολής. Για θέσεις οι οποίες τελούν υπό πλήρωση κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ισχύουν οι προβλέψεις του παρόντος αναφορικά με τον τρόπο συγκρότησης της επιτροπής επιλογής.»11 10 Η παράγραφος 7 προστέθηκε από την περίπτωση Α του άρθρου 15 του νόμου 2920/2001, ΦΕΚ-131 Α' Η παραπάνω μέσα σε «» παρ. προστέθηκε με την παρ.4 του άρθρου δέκατου τρίτου του νόμου 4286/2014, ΦΕΚ194/Α/19.9.2014 11 5 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Άρθρο 4 Καθεστώς πλήρους απασχόλησης 1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού το καθεστώς των ιατρών του Ε.Σ.Υ., που έχουν μεταβάλει την εργασιακή τους σχέση και έχουν γίνει μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2071/92, μετατρέπεται σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι ιατροί αυτοί θα εργάζονται πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα σε συνεχές πρωινό οκτάωρο ημερησίως και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας των νοσοκομείων, όπως ορίζεται στο άρθρο 88 του Ν. 2071/92. Κατ' εξαίρεση όσοι από τους παραπάνω ιατρούς το επιθυμούν μπορούν, με αίτησή τους η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός που αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να επανέλθουν στο καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στο οποίο υπήγοντο πριν από τη μεταβολή της εργασιακής τους σχέσης. 2. Οι ιατροί, που υπάγονται στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, παραμένουν στις θέσεις τους ως ιατροί πλήρους απασχόλησης μέχρι να συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος χρόνος παραμονής σε αυτές, σύμφωνα με την παρ. 1 περίπτωση α' του άρθρου 71 του Ν. 2071/92, οπότε οι θέσεις αυτές επαναπροκηρύσσονται. 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου δεν επιτρέπεται η υποβολή νέων αιτήσεων υπαγωγής στο κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2071/92 καθεστώς μερικής απασχόλησης. "4. Για τους ιατρούς του καθεστώτος πλήρους απασχόλησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1397/83, πλην των διατάξεων των παραγράφων 2, 7 και 8, οι διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 1579/85 και οι διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 86 του Ν. 2071/92" 12 Άρθρο 5 Οργανωτικά θέματα υγείας 1.Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού όλα τα κέντρα υγείας μετατρέπονται και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες των νοσοκομείων του νομού στον οποίο ανήκουν. Κατ' εξαίρεση με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύνανται να υπάγονται και σε νοσοκομεία άλλων νομών. Οι υγειονομικοί σταθμοί μετατρέπονται σε περιφερειακά ιατρεία και λειτουργούν ως αποκεντρωμένες μονάδες των κέντρων υγείας. Οι θέσεις του προσωπικού όλων των κλάδων των κέντρων υγείας και των υγειονομικών σταθμών, που συστήθηκαν βάσει του άρθρου 15 παρ. 6 του Ν. 2071/92, καταργούνται και συνιστώνται ισάριθμες και ομοιόβαθμες προς αυτές θέσεις, οι οποίες προστίθενται στον οργανισμό των αντίστοιχων νοσοκομείων που υπάγονται και προκηρύσσονται ξεχωριστά για το κέντρο υγείας. Το πάσης φύσεως προσωπικό, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στα κέντρα υγείας και τους υγειονομικούς σταθμούς, εντάσσεται αυτοδικαίως στις συνιστώμενες κατά την παρ. 2 του άρθρου αυτού θέσεις, όμοιες προς αυτές που ήδη κατέχουν. Η ένταξη γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η 12 Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 του άρθρου 9ου του νόμου 2345/1995, ΦΕΚ-213 Α' 6 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 προϋπηρεσία των εντασσόμενων υπαλλήλων προσμετρείται στη νέα τους θέση για κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τον κλάδο στον οποίο υπάγονται οι θέσεις τους. Το προσωπικό που υπηρετεί στις θέσεις που καταργούνται εξακολουθεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία μέχρι τη σύσταση και πλήρωση των θέσεων όλων των κλάδων. Στο προσωπικό που προσφέρει τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή εξακολουθεί να καταβάλλεται ως αποζημίωση το σύνολο των αποδοχών της θέσης που κατείχαν. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα κέντρα ψυχικής υγείας. Στα κέντρα υγείας συγκροτείται νοσηλευτική και διοικητική υπηρεσία της οποίας προΐστανται υπάλληλοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες κλπ. καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά από γνώμη της επιτροπής μετεκπαίδευσης του άρθρου 2 του παρόντος, μπορεί να μετακαλούνται, σε συνιστώμενες με αυτήν προσωρινές θέσεις, από το εξωτερικό Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, αναγνωρισμένη επιστημονικής αξίας και κύρους με αποδεδειγμένο κλινικό ή εργαστηριακό ή ερευνητικό έργο και με αποδεδειγμένη από επίσημους επιστημονικούς τίτλους προϋπηρεσία σε υπεύθυνη θέση αναγνωρισμένων νοσηλευτικών, ερευνητικών ή εκπαιδευτικών κέντρων της αλλοδαπής και να προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι ενός έτους. Οι παραπάνω προσωρινές θέσεις συνιστώνται στα νοσοκομεία και καταργούνται με την αποχώρηση εκείνων που τις κατέχουν. Με την ίδια ή άλλη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους όρους παροχής των υπηρεσιών τους, τις αποδοχές τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 40 του ν. 1397/1983, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 79 του ν. 2071/1992, αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με τη διαδικασία των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου αυτού μπορεί να ανατίθενται σε ιατρούς του Ε.Σ.Υ. καθήκοντα προϊσταμένων γραφείων, τμημάτων και διευθύνσεων νομαρχιακών και κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στα οποία προβλέπεται κατά τον Οργανισμό του Υπουργείου, ότι προΐσταται ιατρός, καθώς και καθήκοντα προέδρων ή αντιπροέδρων Δ.Σ. νοσοκομείων. Για την παραπάνω τοποθέτηση απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη των ιατρών. Οι ιατροί αυτοί κατά την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων μπορούν να συνεχίζουν την επιστημονική συνεργασία με το νοσοκομείο τους και να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημερίας. Οι ιατροί πριν την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων παρακολουθούν μετά από απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ειδικό τρίμηνο ταχύρυθμο μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα δημόσιας υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, στην περίπτωση που από τον Οργανισμό του Υπουργείου προβλέπεται προϊστάμενος υγιεινολόγος ιατρός». "4.Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα νοσοκομεία που έχουν έδρα τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή άλλους νομούς στους οποίους λειτουργούν περισσότερα του ενός νοσοκομεία, διασυνδέονται κατά συγκροτήματα μονάδων παροχής πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας περίθαλψης. 7 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Συνιστάται συντονιστικό συμβούλιο κατά συγκρότημα νοσοκομείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και στους νομούς που λειτουργούν περισσότερα τους εντός νοσοκομεία. Το συντονιστικό συμβούλιο συντονίζει τις κοινές δραστηριότητες των νοσοκομείων του συγκροτήματος (εφημερίδες, επιστημονική και νοσηλευτική δραστηριότητα και συνεργασία) και εξασφαλίζει τη λειτουργία κοινών υπηρεσιών, τμημάτων και εργαστηρίων που συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με τη διαδικασία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, με στόχο την υψηλής στάθμης παροχή υπηρεσιών υγείας. Το συντονιστικό συμβούλιο αποτελείται από τους προέδρους των νοσοκομείων του συγκροτήματος, έναν εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που προτείνεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών, έναν εκπρόσωπο του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που προτείνεται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού και έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής. Η θητεία των μελών τακτικών και αναπληρωματικών είναι διετής. Η συγκρότηση των συντονιστικών συμβουλίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος του συντονιστικού συμβουλίου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τη σύνθεση και συγκρότηση των συντονιστικών συμβουλίων, τις αρμοδιότητές τους, τον τρόπο λειτουργίας τους, τη γραμματειακή υποστήριξή τους και τα καθήκοντα του προέδρου και των μελών "13 5. Οι καρδιολογικές μονάδες του ΕΚΑΒ υποχρεούνται να υποστηρίξουν τα καρδιολογικά τμήματα των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι ειδικευόμενοι καρδιολόγοι των νοσοκομείων, εφόσον είναι υπεράριθμοι, μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να υπηρετούν στις καρδιολογικές μονάδες του Ε.Κ.Α.Β. και να εντάσσονται ως υπεράριθμοι στη δύναμη του τμήματος που υποστηρίζει η καρδιολογική μονάδα. Το προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. (ιατροί, νοσηλευτές - νοσηλεύτριες, πληρώματα ασθενοφόρων, οδηγοί - συνοδηγοί ασθενοφόρων και υπάλληλοι άλλων ειδικοτήτων) "καθώς και το προσωπικό των μονάδων μεταμοσχεύσεων, που μετακινείται για λήψη μοσχευμάτων (ιατροί, νοσηλεύτριες - νοσηλευτές, συντονιστές κλπ.)"14που εκτελεί διατεταγμένη υπηρεσία με τα μέσα μεταφοράς επειγόντων περιστατικών (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές μονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά μέσα) ασφαλίζονται υποχρεωτικά, με δαπάνη του Δημοσίου, σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επίσης ασφαλίζεται υποχρεωτικά και κάθε άλλος ιατρός που εντέλλεται από το Ε.Κ.Α.Β. για εκτέλεση υπηρεσίας. 13 Η παράγραφος 4 καταργήθηκε από την παράγραφο 2Δ του άρθρου 14 του νόμου 2889/2001, ΦΕΚ-37 Α' Η παραπάνω φράση μέσα σε " " προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 9ου του νόμου 2345/1995, ΦΕΚ213 Α' 14 8 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 58 του ν. 2071/1992 αντικαθίσταται ως εξής: "3. Κάθε, τμήμα έχει επιστημονική αυτοτέλεια. Επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος είναι ιατρός αντίστοιχης ειδικότητας, που κατέχει οργανική θέση, προκειμένου δε για το φαρμακείο, φαρμακοποιός, που υπηρετεί στο τμήμα με βαθμό διευθυντή. Όταν δεν υπάρχει διευθυντής, επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος ορίζεται επιμελητής Α' που κατέχει θέση οργανική, εκτός αν υπηρετεί διευθυντής με προσωποπαγή θέση, ο οποίος αναλαμβάνει προσωρινά τη διεύθυνση, μέχρι να πληρωθεί η οργανική θέση. Η επιλογή του επιμελητή Α' γίνεται από το Δ.Σ. του νοσοκομείου ύστερα από πρόταση της επιστημονικής επιτροπής, η οποία συνεκτιμά ποιοτική προϋπηρεσία και αρχαιότητα τόσο στην ειδικότητα όσο και στο βαθμό των υπηρετούντων επιμελητών Α' του τμήματος. Σε περίπτωση που στο τμήμα ανήκουν μονάδες ή εργαστήρια με επικεφαλής διευθυντή, επιστημονικός και διοικητικός υπεύθυνός τους είναι ο οργανικός διευθυντής του τμήματος". 7.Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών για την απονομή ιατρικής ειδικότητας, που προβλέπονται στο άρθρο 10 του ν.δ. 3366/1955. αποτελούνται από. διευθυντές τμημάτων και από πανεπιστημιακούς καθηγητές, ή αναπληρωτές καθηγητές ή επίκουρους καθηγητές, αποκλειστικά και μόνο της ίδιας ειδικότητας. Στις ειδικότητες, στις οποίες δεν υπάρχουν αντίστοιχοι διευθυντές ή καθηγητές, η επιτροπή συγκροτείται από ιατρούς συναφούς ειδικότητας. 8. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982 "Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας", που επαναφέρεται σε ισχύ με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, προστίθεται εδάφιο ΙΓ, το οποίο έχει ως εξής: "ΙΓ. Έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό εκπρόσωπο των νοσοκομειακών ιατρών, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης των νοσοκομειακών ιατρών. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των νοσοκομειακών ιατρών". Η παράγραφος 1, εδάφιο στ' του άρθρου 2 του ν. 1278/1982, που επαναφέρεται σε ισχύ με το άρθρο 1 του παρόντος νόμου, αντικαθίσταται ως εξής: "στ'. Δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς εκπροσώπους του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των νοσοκομείων της χώρας, που ορίζονται από τη διοίκηση της κορυφαίας ενιαίας συνδικαλιστικής οργάνωσης αυτού. Εάν δεν υπάρχει ενιαία συνδικαλιστική οργάνωση, ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται ένας από κάθε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του προσωπικού αυτού". 9. Οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές, που αναφέρονται στο άρθρο 6 του β.δ. 665/62 "περί της υγειονομικής περιθάλψεως των τακτικών πολιτικών υπαλλήλων, των πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, των μελών των οικογενειών αυτών κλπ." (ΦΕΚ-167 τ. Α'), αντικαθίστανται από τριμελείς ειδικές υγειονομικές επιτροπές, που αποτελούνται από νοσοκομειακούς ιατρούς και εδρεύουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για όσους διαμένουν στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η θητεία των μελών είναι ετήσια. Για κάθε μέλος ορίζεται αναπληρωτής. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των παραπάνω επιτροπών, τα καθήκοντα των μελών και καθορίζεται και κάθε 9 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 άλλη σχετική λεπτομέρεια. Η συγκρότηση των παραπάνω επιτροπών πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ύστερα από γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ., μπορεί ο ειδικευόμενος κατά τη διάρκεια της ειδίκευσής του να πραγματοποιήσει μέχρι έξι (6) μήνες άσκηση σε αναγνωρισμένο κέντρο του εξωτερικού, η δε άσκηση αυτή λογίζεται ως χρόνος ειδίκευσης και συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο ειδίκευσης του. Οι ιατροί αυτοί λαμβάνουν τις κανονικές αποδοχές τους ως ειδικευόμενοι. Μετά την επιστροφή τους θα υποβάλλουν στο ΚΕ.Σ.Υ. πιστοποιητικό της μετεκπαιδεύσεώς τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση και άσκηση των ειδικευόμενων ιατρών στο εξωτερικό. Άρθρο 6 Ιατρική διαφήμιση 1.Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού απαγορεύεται η ιατρική διαφήμιση, καθώς και η διαφήμιση εκ μέρους ιδιωτικών ιατρείων και οδοντιατρείων, ιδιωτικών πολυιατρείων, ιδιωτικών οδοντιατρικών κέντρων, πολυδύναμων ή μη διαγνωστικών κέντρων και εργαστηρίων ή ιδιωτικών κλινικών. 2.Στην έννοια της παραπάνω απαγόρευσης υπάγεται ενδεικτικά οποιαδήποτε ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, αγγελίες, δημοσιεύματα, διαφημιστικά έντυπα ή ανακοινώσεις με οποιοδήποτε τρόπο δημοσιότητας, που γίνονται με σκοπό τη διαφήμιση. Στις παραπάνω απαγορεύσεις δεν υπάγεται η ανάρτηση πινακίδων στο κτίριο εργασίας των ιατρών, σύμφωνα με τις αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων. "3. Η παράβαση της διατάξεως αυτής τιμωρείται διοικητικών με : α) χρηματική ποινή ενός έως δέκα εκατομμυρίων δραχμών για κάθε πράξη και διακοπή των συμβάσεων με το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς από ένα (1) μήνες έως ένα (1) έτος, β) ανάκληση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ή άδειας λειτουργίας μέχρι ένα (1) έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια αφαιρείται οριστικά. Οι ποινές αυτές επιβάλλονται είτε κεχωρισμέως είτε και σωρρευτικά ανάλογα με τη βαρύτητα της παραβάσεως. Προκειμένου περί εταιρειών που εδρεύουν στην αλλοδαπή η προβλεπόμενη χρηματική ποινή επιβάλλεται στον αντιπρόσωπό τους ή σε εκείνον κατ' εντολή του οποίου συντελέστηκε η απαγορευμένη διαφημιστική πράξη. 4. Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ύστερα από εισήγηση του ΚΕ.Σ.Υ., το οποίο για τον έλεγχο και τη διαπίστωση των παραβάσεων του άρθρου αυτού συγκροτεί μόνιμη ειδική πειθαρχική επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 1278/82. 10 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Το προϊόν των επιβαλλόμενων χρηματικών ποινών αποτελεί έσοδο του Δημοσίου, το οποίο βεβαιώνεται στο δημόσιο ταμείο και εισπράττεται κατά τη διαδικασία των διατάξεων περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων του Δημοσίου"15 Άρθρο 7 Πειθαρχικές ποινές ιατρών Ε.Σ.Υ. Στο άρθρο 77 του ν. 2071/1992 προστίθεται παράγραφος με αριθμό 11, η οποία έχει ως εξής: "11. Οι ποινές των παραγράφων 4 και 7 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται υποχρεωτικώς στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί εις βάρος των ιατρών αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου για το αδίκημα της παρ. 1 περίπτωση β' του άρθρου αυτού". Άρθρο 8 Ειδικές ρυθμίσεις 1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 130 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο γ το οποίο έχει ως εξής: "γ. Στο Εθνικό Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων συμμετέχουν επιπλέον και δώδεκα (12) εκπρόσωποι εξ' όλων των αναγνωρισμένων κρατικών μεταμοσχευτικών και ανοσοβιολογικών μονάδων της χώρας, καθώς και των επιστημονικών εταιρειών και των κοινωνικών φορέων, που ασχολούνται με τις μεταμοσχεύσεις σε όλα τα. επίπεδα ενδιαφέροντος, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από υποψήφιους που προτείνονται, ένας από κάθε αναγνωρισμένη μεταμοσχευτική και ανοσοβιολογική μονάδα, επιστημονική εταιρεία και κοινωνικό φορέα. Το Ε.Σ.Μ. συγκροτεί τριμελή εκτελεστική γραμματεία, που αποτελείται από τον πρόεδρο και δύο ακόμα μέλη που εκλέγονται από την ολομέλειά του με μυστική ψηφοφορία. Η εκτελεστική, γραμματεία συντονίζει το έργο του Ε.Σ.Μ., εισηγείται στην ολομέλειά του τα θέματα για συζήτηση και έχει την ευθύνη για την προώθηση και υλοποίηση των επιλογών και αποφάσεων του Ε.Σ.Μ." 16 2. Στο Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνιστάται Δ/νση Ανάπτυξης Ιατρικού και Νοσηλευτικού Δυναμικού που αποτελείται από δύο τμήματα. Της Δ/νσης προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου διοικητικού, λογιστικού, ενώ στα τμήματα προΐσταται υπάλληλος της αντίστοιχης ειδικότητας, ιατρός και νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια αντίστοιχα. Η Δ/νση έχει την ευθύνη εξειδικευμένης επεξεργασίας μέτρων και το συντονισμό υλοποίησής τους για την οργάνωση και λειτουργία των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ρυθμίζονται Οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 1 του άρθρου 2ου του νόμου 2256/1994, ΦΕΚ196 Α' 15 16 Η παράγραφος 1 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 30 του νόμου 2737/1999, ΦΕΚ-174 Α’ 11 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία της παραπάνω Δ/νσης. 3. Στο Ε.Κ.Α.Β. λειτουργεί επταμελές επιστημονικό συμβούλιο, μέλη του οποίου είναι ιατροί ή άλλοι επιστήμονες με αποδεδειγμένη γνώση και ενασχόληση στην άσκηση της επείγουσας προνοσοκομειακής ιατρικής. "Δύο εκ των μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου θα είναι ιατροί του Ε.Κ.Α.Β., εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον με βαθμό Διευθυντή. Τα μέλη αυτά διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Α.Β."17 Η συγκρότηση του επιστημονικού συμβουλίου γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.. Η θητεία των μελών του επιστημονικού συμβουλίου είναι τριετής. Επιτρέπεται η αντικατάσταση μέλους του επιστημονικού συμβουλίου μετά από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού διορισμού. Μέχρι να ορισθεί αντικαταστάτης το επιστημονικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη του. 18 4.Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν. 2161/1993 αντικαθίσταται ως εξής: "Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του προέδρου και του αντιπροέδρου του οργανισμού κατά των ναρκωτικών ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής τους στον οργανισμό". 5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 56 του ν.2071/1992 προστίθεται εδάφιο, το όποίο έχει ως εξής: " Μέχρι να εκδοθεί το ως άνω προεδρικό διάταγμα εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 87/1986 (ΦΕΚ 32 Α') "ενιαίο πλαίσιο οργάνωσης των νοσοκομείων", οι οποίες καταργούνται με την έκδοση του νέου προεδρικού διατάγματος. 6.Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του κατά το άρθρο 1 του Ν. 1256/82 δημόσιου τομέα, που διορίζονται σε θέσεις διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και αντιπροέδρων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μπορούν να λαμβάνουν, κατ' επιλογή τους, είτε τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται είτε τις αποδοχές της θέσης που κατείχαν πριν από το διορισμό τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναδρομικά και για όσους διορίστηκαν στις θέσεις αυτές μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1993. 7. Επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1397/83, οι οποίες ισχύουν και για τις κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού εκλεγμένες επιστημονικές επιτροπές. Το άρθρο 60 του Ν. 2071/92 καταργείται. Η δεύτερη περίοδος προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του νόμου 3204/2003, ΦΕΚ-296 Α’ 3204/2003 Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 17 18 12 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 8. Το άρθρο 142 του Ν. 2071/92 καταργείται από της ισχύος του. 9. Στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του Κρατικού Θεραπευτηρίου - Κέντρου Υγείας Λέρου καταβάλλεται πάγια μηνιαία αποζημίωση για έξοδα κίνησης και διαμονής, ισόποση με το 80% του μηνιαίου μισθού του, ως προέδρου του Δ.Σ., εφόσον δεν είναι μόνιμος κάτοικος Λέρου. Η διάταξη αυτή ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία διορισμό του τελευταίου διοικητικού συμβουλίου. 10. Σε πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, δύναται να εφαρμόζεται το άρθρο 3 παρ. 1β του β.δ. 675/68 (ΦΕΚ-239 Α') για καταστήματα τα οποία ανήκουν σε επαγγελματίες φαρμακοποιούς και τα οποία περιήλθαν στην ιδιοκτησία τους ή στη μισθωτική τους χρήση μέχρι την 20.9.91. Άρθρο 9 Θέματα ιατρών 1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 82 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο, που έχει ως εξής: "Οι ιατροί που πάσχουν από ομόζυγο β- μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, καθώς και οι αιμορροφιλικοί, προσλαμβάνονται για ειδίκευση ως υπεράριθμοι, για την άσκησή τους στην ειδικότητα και στο νοσοκομείο ή κλινική της επιλογής τους. Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992 ισχύει και για τους ιατρούς αυτούς". 2. Οι διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 2071/92, για τη θητεία των ιατρών του Ε.Σ.Υ., εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται μόνο για τις θέσεις των επιμελητών Β και Γ, που προκηρύσσονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 3.Η προβλεπόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1586/86 κανονική άδεια χορηγείται στους ειδικευόμενους ιατρούς, δια του αθροιστικού υπολογισμού της προυπηρεσίας τους, έστω και μη συνεχούς. 4.Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: "Σε ενεργό εφημερία υποχρεούνται και οι κτηνίατροι οι οποίοι υπηρετούν στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και λαμβάνουν την εκάστοτε οριζόμενη αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση, σύμφωνα με τα παραπάνω". 5. Ιατροί του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., των οποίων ο διορισμός σε άλλη θέση του κλάδου αυτού ακυρώνεται με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση, επαναδιορίζονται αυτοδικαίως στην προηγούμενη θέση τους, εάν είναι κενή. Εάν η θέση αυτή, έχει πληρωθεί ή προκηρυχθεί, επαναδιορίζονται με ομοιόβαθμη προσωποπαγή θέση, που συνιστάται με την απόφαση επαναδιορισμού στην ίδια υγειονομική περιφέρεια και με την ίδια εργασιακή σχέση που είχαν. 6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύστερα από γνώμη του ΚΕ.Σ.Υ. συνιστώνται θέσεις υπεράριθμων έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών. 13 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 Στις θέσεις αυτές θα ενταχθούν οι ιατροί με ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης που υπηρετούν ως υπεράριθμοι υπότροφοι και θα τοποθετηθούν οι ιατροί της αυτής κατηγορίας, που έχουν υποβάλει αιτήσεις για ειδίκευση μέχρι την 15.7.92. Αφού συμπληρωθεί η εκπαίδευση των ιατρών οι θέσεις αυτές καταργούνται. Άρθρο 10 Δαπάνες νοσηλευτικών ιδρυμάτων 1. Οι δαπάνες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που μετατράπηκαν σε Ν.Π.Δ.Δ. και ηπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.Δ. 2592/53 και που πληρώθηκαν από αυτά χωρίς να προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία σε βάρος του προϋπολογισμού τους, θεωρούνται νόμιμες εφόσον αυτές : α. αφορούν έργα, εργασίες, προμήθειες, αμοιβές, καθώς και πάσης φύσεως επιδόματα, β. έχουν πληρωθεί μέχρι την 31.12.89, γ. έχουν βεβαιωθεί από τις αρμόδιες επιτροπές και λοιπά όργανα η εκτέλεση των έργων, εργασιών, προμηθειών και η απασχόληση των εργασθέντων και δ. δεν έχουν ακυρωθεί από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων οι σχετικές πράξεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. 2. Καταλογισμοί που έγιναν για δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου κατά το μέρος που δεν έχουν εκτελεσθεί δεν εκτελούνται και τα τυχόν βεβαιωθέντα εις βάρος των καταλογισθέντων υπολόγων ποσά διαγράφονται. Άρθρο 11 Προθεσμία προσαρμογής ιδιωτικών κλινικών Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 53 του Ν. 1892/90 προθεσμία προσαρμογής των ιδιωτικών κλινικών, που είχε παραταθεί με την υπ' αριθ. Α3α οικ. 6147/92 (ΦΕΚ-471 Β') υπουργική απόφαση και είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 31 του Ν. 2161/93 (ΦΕΚ-119 Α') παρατείνεται μέχρι 31.12.94. Εντός του πρώτου εξαμήνου της προθεσμίας αυτής, η κάθε κλινική υποχρεούται, σε ότι αφορά τον αριθμό του προσωπικού, να έχει προσλάβει τουλάχιστον το 50% του υπολειπόμενου, για ό,τι δε αφορά τον εξοπλισμό να έχει τουλάχιστον κινήσει αποδεδειγμένα τη διαδικασία προμήθειάς του. Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλονται με απόφαση του αρμόδιου νομάρχη οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του π.δ. 247/91 (ΦΕΚ-93 Α') κυρώσεις στο ανώτατο όριό τους. Εάν με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν έχει ολοκληρωθεί η προσαρμογή, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας με απόφαση του νομάρχη. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του νόμου. 14 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 2.Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται τα άρθρα 1,2,4,5,6,7,8,9,10,15,17,18,19,22 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο, 39, 41,42,43,44,45,46,63 παρ. 6, 71 παρ. 1,2,3,7,8 και 9, 73 παρ. 2, 76 και 153 του Ν. 2071/92, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά θέματα του νόμου αυτού. Άρθρο 13 Τέκνα πολυτέκνων και πολύτεκνοι σπουδαστές, που είχαν εγγραφεί μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1991 - 1992 και φοιτούσαν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, μετεγγράφονται το ακαδημαϊκό έτος 1993 - 94, κατ' εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 1966/91 (ΦΚΕ147 Α'), χωρίς εξετάσεις και ποσοτικό περιορισμό, σε ισότιμο και αντίστοιχο τμήμα ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι., κατά περίπτωση, εφόσον έχουν περατώσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα, τουλάχιστον, των δύο πρώτων εξαμήνων ή του πρώτου έτους σπουδών στη σχολή προέλευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο χρόνος υποβολής τους, το εξάμηνο σπουδών που μετεγγράφονται και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής. Άρθρο 14 Κύρωση απόφασης 1.Κυρώνεται και έχει εφεξής ισχύ νόμου η υπ' αριθ. 1169/94 απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης "Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων" (Β' 96/94), η οποία έχει ως εξής: "Αριθ. 1169 Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκεδάσεως και συναφών καταστημάτων ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 'Εχοντας υπόψη 1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 327/92. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 1892/90, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 7 του Ν. 1481/84. 4. Τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της λειτουργίας των δημοσίων κέντρων με σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε : 'Αρθρο 1 1.Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών, ταβερνών, εστιατορίων, μπαρ, καφετεριών, αναψυκτηρίων, μαγειρίων, ζαχαροπλαστείων, πιτσαριών, καφενείων, γαλακτοπωλείων, κυλικείων και λοιπών συναφών καταστημάτων εστιάσεως και προσφοράς, 15 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 για άμεση εντός αυτών κατανάλωση, αναψυκτικών και οινοπνευματωδών ποτών, καθορίζονται ως εξής : α.Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη. (1) Μέχρι 02.00' ώρα της επομένης ημέρας, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου έως 31ης Μαρτίου. (2) Μέχρι 2.30' ώρα της επομένης ημέρας, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Απριλίου έως 30ης Σεπτεμβρίου. β.Κάθε Παρασκευή μέχρι 03.00' ώρα της επομένης, για όλο το έτος. γ.Κάθε Σάββατο καθώς και τις παραμονές των επισήμων αργιών μέχρι 03.30' ώρα της επομένης ημέρας, για όλο το έτος. δ.Στις ανωτέρω (α), (β) και (γ) περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών πριν από την 06.00' ώρα. ε.Χωρίς χρονικό περιορισμό την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, την Τσικνοπέμπτη, τα δύο τελευταία Σάββατοκύριακα του Τριωδίου, την παραμονή και ημέρα εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου, όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαικών πανηγυριών. 2.Κατ' εξαίρεση των καθοριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς χρονικό περιορισμό: α.Τα εστιατόρια, ταβέρνες, κυλικεία ή καφενεία που βρίσκονται μέσα σε χώρους λιμένων, αερολιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών, σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σε οργανωμένες μόνιμες αγορές συγκέντρωσης και διάθεσης προιόντων (μόνιμες λαχαναγορές κλπ.) και στα πρατήρια υγρών καυσίμων των εθνικών δρόμων, όσαν και όσο αυτά διανυκτερεύουν. β. Τα καταστήματα που παρασκευάζουν και προσφέρουν αποκλειστικά πατσά. γ. Στα ανωτέρω καταστήματα των εδαφίων (α) και (β) της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών και η λειτουργία μουσικής μετά από τις ώρες που για κάθε ημέρα καθορίζονται από τα εδάφια (α), (β) και (γ) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 3. Δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρούσας η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 20λεπτο προς αποχώρηση των πελατών. 'Αρθρο 2 1. Η ισχύς της παρούσας άρχεται δέκα ημέρες από της δημοσιεύσεως. 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 1994 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Ευάγγελος Γιαννόπουλος Στυλιανός- 'Αγγελος Παπαθεμελής 16 Ν. 2194/1994 ΦΕΚ-34 Α'16.03.1994 2. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης ρυθμίζονται ανά κατηγορία και περιοχή οι ώρες λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεως, λεσχών, καταστημάτων και αιθουσών διενέργειας τεχνικών παιγνίων, των καταστημάτων εστιάσεως και των λοιπών συναφών καταστημάτων. Για την έκδοση των αποφάσεων αυτών απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας και των ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, οι οποίοι καλούνται να εκφράσουν γραπτώς τη γνώμη τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών μετά την πάροδο της οποίας μπορεί να εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις. 3. Οι παραβάτες της κυρούμενης απόφασης, καθώς και αυτών που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου, τιμωρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ-101 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 1957/91 (ΦΕΚ-114 Α'). 19 Άρθρο 15 Ισχύς του νόμου Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζουν διαφορετικά οι επι μέρους διατάξεις. Αθήνα,,11 Μαρτίου 1994 Ν. 4177/2013, ΦΕΚ-173 Α/8-8-2013, παρ. 3 του άρθρου 16 : “3. α. Με την επιφύλαξη των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (Α΄34), κατά τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται το πλαίσιο του ωραρίου του άρθρου 23 του ν. 2224/1994, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202). 19 17

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις