ΕΣ/Τ4/ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ/2007

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 4ου Τμ.ΕΣ ΕΤΟΥΣ 2007 ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ .2 γ του ν . 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ( ΦΕΚ 23 Α ), η απευθείας ανάθεση έργου ( ή ο διαγωνισμός μεταξύ περιορισμένου αριθμού προσκαλουμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων ) αποτελεί εξαιρετική διαδικασία , η προσφυγή στην οποία επιτρέπεται , μεταξύ άλλων , και όταν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 86 του ν . δ .321/1969, όπως κάθε φορά ισχύει . Η τελευταία αυτή διάταξη , όμως , καταργήθηκε με το άρθρο 17 παρ . iβ του ν . 1797/1988 ( Α ' 164) και , με την 2043748/519/0026/22-5-1989 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ( ΦΕΚ 388 Β ), που κυρώθηκε με το άρθρο 11 του ν .1881/1990 ( ΦΕΚ 42 Α ), ορίστηκε ότι « !(...) 2. Ειδικές διατάξεις που παραπέμπουν στα άρθρα 86 του ν . δ .321/1969 (...) νοούνται εφεξής ότι παραπέμπουν στα κατ ' ιδίαν άρθρα του ν . 1797/1988 » . Κατόπιν δε της κατάργησης και του ν . 1797/1988, με το άρθρο 10 παρ .2θ του ν .2286/1995 « Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» ( ΦΕΚ 19 Α ), η προμνησθείσα διάταξη του άρθρου 4 παρ .2 γ του ν . 1418/1984 πρέπει να νοηθεί ότι πλέον παραπέμπει στις αντίστοιχες διατάξεις του ως άνω περί προμηθειών νομού . Πράξη IV Τμήματος 21/2007 Σχετική Πράξη IV Τμήματος 86/2007. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Από τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ .2 του ν .1418/1984, 2 παρ .12,13 του ν .2286/1995 ( ΦΕΚ 19 Α '), συνάγεται ότι η απευθείας ανάθεση εκτέλεσης δημοσίου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία ανάθεσης , που εφαρμόζεται στις περιοριστικά αναφερόμενες στο νόμο περιπτώσεις , μεταξύ των οποίων είναι και η περίπτωση επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις , καταστάσεις δηλαδή προερχόμενες από γεγονότα μη δυνάμενα εξ αντικειμένου να προβλεφθούν από τα όργανα της διοίκησης , με συνέπεια την αδυναμία τήρησης των απαιτούμενων για το δημόσιο διαγωνισμό προθεσμιών . Οι κρίσεις της διοίκησης περί προσφυγής στην ανωτέρω εξαιρετική διαδικασία , λόγω επείγουσας ανάγκης που οφείλεται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτο γεγονός , οφείλουν να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένες , ώστε να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητας της διαδικασίας ( βλ . Πράξεις VI Τμήματος 140/2006, 102/2005). Πράξη IV Τμήματος 86/2007. ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2 του ν .3 3263/2004 ( ΦΕΚ 179 Α '), η απόφαση για τη μη έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας πρέπει να φέρει ειδική και πλήρη αιτιολογία , μη αρκούσας της αόριστης επανάληψης των ορισμών του νόμου . Όταν , επομένως , προς αιτιολόγηση της απόφασης αυτής , γίνεται επίκληση του ανεπαρκούς του συναγωνισμού που αναπτύχθηκε , απαιτείται να εξειδικεύονται , με σαφήνεια και με τρόπο που να μην καταλείπει αμφιβολίες για την ορθότητα της κρίσης του αρμοδίου διοικητικού οργάνου , όλες εκείνες οι περιστάσεις που δικαιολογούν την εκτίμηση της Αναθέτουσας Αρχής για τη δυνατότητα επίτευξης καλύτερου αποτελέσματος , σε περίπτωση επαναδημοπράτησης του έργου , πολλώ δε μάλλον καθόσον δεν αποκλείεται η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και στον εξαρχής μοναδικό υποψήφιο , εφ ' όσον , βεβαίως , έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διατυπώσεις δημοσιότητας και δεν υπάρχουν βάσιμα στοιχεία περί συμπαιγνίας ή προσυνεννόησης των εργοληπτών ( πρβλ . Πρακτικά 24 ης Γεν . Συν ./23.11.1998 Ολομ . Ελ . Συν .). Πράξη IV Τμήματος 21/2007. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 7 του ν . δ .1266/1972 ( ΦΕΚ 198 Α '), 23 παρ .4, 50, 51 του π . δ .475/1976 ( ΦΕΚ 172 Α '), 2 πσρ .1 και 3, 3 παρ .2 και 12 του π . δ .186/1992 ( ΦΕΚ 84 Α '), 26 του ν . 1882/1990 ( ΦΕΚ 43 Α '), 39 παρ .7 του ν .2065/1992 ( ΦΕΚ 113 Α '), συνάγεται ότι για την πληρωμή δαπάνης εκτέλεσης δημοσίου έργου που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους , κατά τη διάρκεια της κατασκευής του και μέχρι και τη σύνταξη της τελικής εντολής πληρωμής για την οριστική παραλαβή του , συντάσσονται από τον ανάδοχο πιστοποιήσεις εργασιών , με βάση τις συμφωνημένες τιμές μονάδος και προηγούμενη επιμέτρηση των εργασιών που έχει εκτελέσει και υποβάλλονται προς έγκριση στην διευθύνουσα υπηρεσία του κυρίου του έργου . Στη δε εκάστοτε συντασσόμενη και εγκρινόμενη πιστοποίηση περιλαμβάνονται και οι τυχόν οφειλόμενοι τόκοι υπερημερίας . Επίσης απαιτείται α ) έκδοση τιμολογίου , β ) αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για τις οφειλές προς το ΙΚΑ γ ) αποδεικτικό καταβολής των υπέρ τρίτων κρατήσεων και δ ) αποδεικτικό παρακράτησης φόρου 3% επί της αξίας του έργου υπέρ του Δημοσίου ( άρθρο 55 παρ . 1β του ν .2238/1994 ( ΦΕΚ 151 Α '). Πράξη IV Τμήματος 123/2007. 3. ΕΝΝΟΙΑ ( ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ) Από τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ .3, 2 παρ .1 του ν . 1418/1984 ( ΦΕΚ 23 Α '), 1 παρ . 1,2 του ν .2229/1994 ( ΦΕΚ 138 Α ') συνάγεται ότι ως δημόσιο τεχνικό έργο νοείται κάθε νέα κατασκευή , επέκταση , ανακαίνιση , επισκευή , συντήρηση ή ερευνητική εργασία , που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση και συνδέεται άμεσα , με το έδαφος ή υπέδαφος κατά . τρόπο . διαρκή και σταθερό , ώστε να μπορεί να : θεωρηθεί ότι αποτελεί συστατικό του κατά την - έννοια του άρθρου 953 Α . Κ .- και να μην μπορεί να αποχωριστεί απ αυτό χωρίς βλάβη ή αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού της . Αντιθέτως , πρόκειται για εκτέλεση εργασιών και όχι για δημόσιο τεχνικό έργο , όταν το αποτέλεσμα των εργασιών δεν καθίσταται συστατικό του εδάφους καθώς και όταν για την επίτευξη του αποτελέσματος απαιτούνται απλές εργασίες χωρίς ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις ( βλ . Πράξεις 33/1999, 5/2003 IV Τμ ., 2, 76/2005, 311/2006 VII Τμ .). Πράξη IV Τμήματος 220/2007 Σχετ . Πράξη IV Τμήματος 32, 65/2007. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Εργασίες συντήρησης κεντρικών εγκαταστάσεων κλιματισμού , που έχουν καταστεί συστατικό του κτιρίου , συνιστούν έργο . Πράξη IV Τμήματος 220/2007. - Οι εργασίες αντικατάστασης των παραθύρων του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται Νοσοκομείο αφορούν σε μόνιμο δομικό στοιχείο και απαιτούν τη χρήση εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και ανάλογων μέσων . Πληρούν , επομένως , όλα τα χαρακτηριστικά του δημόσιου τεχνικού έργου και νομίμως το κόστος τους επιβαρύνεται με εργολαβικό όφελος και απρόβλεπτα , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ .3 και 8 παρ .2 του ν .1418/1984 ( ΦΕΚ 23 Α '), 5 παρ .4 του π . δ .609/1985 ( ΦΕΚ 223 Α '). Πράξη IV Τμήματος 32/2007. Τα τοποθετούμενα δάπεδα ( πλαστικά πλακίδια και πλαστικός τάπητας ) καθίστανται συστατικά των κτιρίων στα οποία επιστρώνονται και δεν μπορούν να αποκολληθούν από αυτά χωρίς να υποστούν βλάβη . Η δε τοποθέτηση τους , πέραν του ότι πληροί το βασικό αυτό κριτήριο , που χαρακτηρίζει τα δημόσια έργα έναντι της προμήθειας αγαθών και εκτέλεσης εργασιών - παροχής υπηρεσιών , περαιτέρω παρουσιάζει επαρκή βαθμό τεχνικής δυσκολίας , σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή , που δικαιολογεί την ένταξη της στην κατηγορία του δημοσίου έργου , συνιστά δε οικοδομική εργασία , η τεχνικά ορθή εκτέλεση της οποίας είναι σημαντική για τη λειτουργικότητα των κτιρίων των οποίων καθίστανται συστατικά τα ως άνω υλικά . Πράξη IV Τμήματος 65/2007. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου από Νοσοκομείο σε τεχνικό γραφείο για την αντιμετώπιση της ανάγκης υποστήριξης του , για την ασφαλή προσέγγιση εξειδικευμένων τεχνικών θεμάτων των κτιριακών , τεχνολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων του , μετά τη μετεγκατάσταση του Νοσοκομείου στις νέες κτιριακές εγκαταστάσεις του και τη λειτουργία του με σύγχρονο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και ιατρικά μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας , φέρει το χαρακτήρα μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι σύμβασης μίσθωσης έργου , με αποτέλεσμα να μην τίθεται ζήτημα τήρησης της διαδικασίας του άρθρου 6 του ν . 2527/1997, δεδομένου ότι οι συμβαλλόμενοι δεν απέβλεψαν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου αλλά στην παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου , από προσωπικό με εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις , για τη διαρκή υποστήριξη και παροχή συμβουλών στο νοσοκομείο αναφορικά με την ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του και τη ρύθμιση των λοιπών ως άνω τεχνικών ζητημάτων . Η παροχή δε των υπηρεσιών αυτών , στις οποίες απέβλεψαν τα μέρη , ως ενέργεια και όχι ως αποτέλεσμα , χαρακτηρίζεται από συνέχεια , σε αντίθεση με την περίπτωση σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση ορισμένου έργου , η πραγμάτωση του οποίου θα επέφερε και τη λύση της μεταξύ τους σχέσης . Πράξη IV Τμήματος 100/2007. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΈΡΓΟΥ Ο νομικός χαρακτηρισμός της υπό σύναψη κάθε , φορά εννόμου σχέσεως και η υπαγωγή της στην έννοια της μίσθωσης ανεξάρτητων υπηρεσιών ή της μίσθωσης έργου γίνεται αφού εκτιμηθούν οι υπό εκτέλεση υπηρεσίες και ερμηνευθεί η βούληση των συμβαλλομένων μερών ( βλ . άρθρο 173 του Α . Κ .) · Διακρίνεται δε η μίσθωση ανεξάρτητων υπηρεσιών από τη μίσθωση έργου κατά το ότι σ ' αυτή οι συμβαλλόμενοι αποβλέπουν κυρίως στην παροχή της εργασίας καθ ' εαυτής , ιδιαίτερα με την προσφορά γνώσεων και ικανοτήτων από συγκεκριμένο επιστημονικό προσωπικό , σε αντίθεση με τη μίσθωση έργου , όπου τα μέρη αποβλέπουν στην εκτέλεση συγκεκριμένου έργου , ήτοι στο αποτέλεσμα που έχει συμφωνηθεί , η πραγμάτωση του οποίου συνεπάγεται την αυτόματη λύση της μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχέσης ( βλ . 219/2002, 1472, 672/2000, 977/1999, 1337/1977, 691/1969 αποφάσεις Αρείου Πάγου , πράξεις ίνΤμ . Ελ . Συν . 3/2003,22/2005, 154/2006). Πράξη IV Τμήματος 100/2007. 3. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 3 του ν .3263/2004 ( ΦΕΚ 179 Α '), 21 του π . δ . 609/1985, 7 και 13-15 του ν . 2690/1999 ( ΦΕΚ 45 Α '), η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρία υπηρεσιακά μέλη που ορίζονται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δημοπρασία και δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε συλλογικό όργανο , το οποίο έχει αποφασιστική αρμοδιότητα , πρόσωπο που μετείχε σε γνωμοδοτικό όργανο , τη γνώμη του οποίου λαμβάνει υπόψη το αποφασίζον για την έκδοση της πράξης του , εκτός εάν ρητώς ορίζεται ή σαφώς συνάγεται από τις οικείες διατάξεις το αντίθετο ( πρβλ . 109/2001 Πράξη IV Τμήματος Ελ . Συν . και ΣτΕ 3859/2002). Μη νόμιμη η συμμετοχή του Αντιπροέδρου Δ . Σ . Νοσοκομείου στο Δ . Σ . για τη λήψη απόφασης επαναδημοπράτησης έργου , ο οποίος είχε ταυτόχρονα και την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Διαγωνισμού που είχε γνωμοδοτήσει για το ίδιο ζήτημα . Πράξη IV Τμήματος 21/2007. 5. ΕΡΓΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ . ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΘΕΝ ΠΟΣΟΝ Σύμφωνα με την Δ17γ /14/7/ ΦΝ 294/2002 ( ΦΕΚ 233 Β ') απόφαση του Υπουργού ΠΕ . ΧΩ . Δ . Ε . για την ανάθεση και κατασκευή έργων εκτελούμενων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ή των ν . π . δ . δ . που εποπτεύονται από το εν λόγω Υπουργείο , επιτρέπεται , κατ ' εξαίρεση του κανόνα που επιβάλλει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού , η προσφυγή στην εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή της πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτικών επιχειρήσεων , εφόσον η προϋπολογισθείσα σχετικώς δαπάνη δεν υπερβαίνει το όριο των 60.000 ευρώ με ΦΠΑ . Πράξη IV Τμήματος 220/2007. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ .3 ( όπως ισχύει ), 4 παρ .2 του ν .1418/1984 ( ΦΕΚ 23 Α ') και της Δ17γ/14/7/ΦΝ294/20.2.2002 απόφασης του Υπουργού ΠΕ . ΧΩ . Δ . Ε . ( Β ' 233), συνάγεται ότι ο τρόπος επιλογής του αναδόχου δημοσίου έργου συναρτάται με το ύψος της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και , κατ ' επέκταση , τη σοβαρότητα του αντικειμένου του έργου , ούτως ώστε , για τα πλέον σημαντικά από αυτά , να επιτυγχάνεται , με την προσέλευση μεγάλου ή , πάντως , ικανού αριθμού υποψηφίων και την ελεύθερη ανάπτυξη του ανταγωνισμού , η καλύτερη , για την Αναθέτουσα Αρχή , προσφορά . Πράξη IV Τμήματος 18/2007, η οποία κρίθηκε μη ανακλητέα από την 57/2007 όμοια. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΕΡΓΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΕΥΡΩ . Η κατά τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3 παρ .8 του ν .3329/2005 ( ΦΕΚ 81 Α ') αρμοδιότητα έγκρισης της εκτέλεσης εργασιών , προϋπολογιζόμενης δαπάνης άνω των 100.000 ευρω , για τις ανάγκες των κατά τόπους Νοσοκομείων , απονέμεται ευθέως από το νόμο το μεν στο Διοικητικό Συμβούλιο της οικείας Δ . Υ . ΠΕ ., για εργασίες που δεν υπερβαίνουν τα 234.000 ευρω σε ετήσια βάση , το δε στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης , για εργασίες μεγαλύτερου προϋπολογισμού , και , σε καμία περίπτωση , δεν μπορεί να ασκηθεί από τα όργανα διοίκησης ( Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ) των Νοσοκομείων αυτών . Μη νόμιμη η έγκριση εκτέλεσης ( κατατμημένων ) μικρών έργων συνολικού ποσού 104.839 ευρώ από το Διοικητή Νοσοκομείου και όχι , όπως απαιτούν οι ως άνω διατάξεις , από το Δ . Σ . της εποπτεύουσας το Νοσοκομείο Δ . Υ . Π . Ε . Πράξη IV Τμήματος 18/2007. 6. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ .4 του άρθρου 5 του π . δ .609/1985, εργολαβικό όφελος καταβάλλεται σε περίπτωση εξοφλήσεως λογαριασμού δημόσιου έργου , υπολογιζόμενο , ανάλογα με τη πηγή χρηματοδότησης , σε ποσοστό 18% για έργα που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων ή άλλες πηγές με ανάλογες απαλλαγές , ή 28% για τις άλλες περιπτώσεις επί της αξίας των εκτελεσθεισών εργασιών κατασκευής τους έργου . Πράξη IV Τμήματος 65/2007. 7. ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Απαγορεύεται ο επιμερισμός των προς εκτέλεση εργασιών σε μικρότερες κατηγορίες και η χωριστή ανάθεση τους , είτε απευθείας , είτε με πρόχειρο διαγωνισμό , στο μέτρο που , όχι μόνον είναι δυνατόν , αλλά και επιβάλλεται , για το οικονομοτεχνικώς άρτιο του έργου , αυτές να αποτελέσουν αντικείμενο ενιαίας δημοπρασίας . Το εάν δε οι επιμέρους κατηγορίες συνιστούν ή όχι ενιαίο έργο κρίνεται επί τη βάσει λειτουργικών κριτηρίων ( οικονομική και τεχνική λειτουργία του αποτελέσματος στο οποίο αποβλέπουν οι ανατιθέμενες εργασίες ) λαμβανομένων υπόψη και στοιχείων , όπως είναι , ιδίως , η ταυτόχρονη έναρξη των διαδικασιών ανάθεσης τους και η ενότητα του γεωγραφικού πλαισίου , εντός του οποίου πρόκειται αυτές να εκτελεστούν ( Σχετ . 133/2004, 26/2005 Πράξεις IV Τμήματος Ελ . Συν .). Μη νόμιμος ο επιμερισμός διαφόρων εργασιών διαρρύθμισης Ακτινολογικού εργαστηρίου Νοσοκομείου ( αναδιαμόρφωση χώρων , αποκατάσταση υδραυλικών εγκαταστάσεων , εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού ), συνολικού ποσού 104.839 ευρώ και η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή του πρόχειρου διαγωνισμού και όχι αυτή του τακτικού , καθόσον όλες οι επί μέρους εργασίες συνιστούσαν ενιαίο έργο , αφού εκτελέστηκαν στον ίδιο χώρο και απέβλεπαν στο αυτό αποτέλεσμα και ανατέθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα . Πράξη IV Τμήματος 18/2007, η οποία κρίθηκε μη ανακλητέα από την 57/2007 όμοια. 8. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ . 17 και 22 παρ .1 και 3 του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού ( ν . 1577/1985 ΦΕΚ 210 Α ') για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης - ως τέτοιας νοούμενης τόσο της εξ αρχής ανέγερσης , όσο και της επισκευής κτιρίου και , μάλιστα , αδιακρίτως της σταθερής ή μη σύνδεσης αυτού με το έδαφος ( πρβλ . ΣτΕ 28/1982) ή του υλικού που χρησιμοποιείται για την κατασκευή , ( πρβλ . ΑΠ , 857/1988)- απαιτείται έγγραφη άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας διαφορετικά η εργασία είναι αυθαίρετη και συνεπάγεται τις προβλεπόμενες , από το ν . 1337/1983 ( Α ' 33) κυρώσεις , ενώ οι εξαιρούμενες από την υποχρέωση έκδοσης οικοδομικής άδειας εργασίες περιορίζονται στους χρωματισμούς , όταν δεν γίνεται χρήση ικριωμάτων , και της μικρής έκτασης επεμβάσεις που δεν θίγουν τη φέρουσα κατασκευή ή την εμφάνιση του κτιρίου .;. Η έλλειψη οικοδομικής άδειας , σε όσες περιπτώσεις απαιτείται , επηρεάζει τη νομιμότητα της αμοιβής του κατασκευαστή ( Σχετ . 73/1995 και 95/2004 Πράξεις IV Τμήματος Ελ . Συν . Πράξη IV Τμήματος 60/2007. 9. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ( ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ) Υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ( άρθρο 7 του α . ν .2326/1940), Υπέρ ΕΜΠ ( άρθρο μόνο του ν .546/1943, 4 παρ .1 του α . ν .440/1945 και 14 του ν.915/1979), Υπέρ TEE ( άρθρο 35 παρ .3 του π . δ .27.11/14-12-1926), Υπέρ ΤΠΕΔΕ ( άρθρο 4 παρ .2 του ν . δ .74/1946) Υπέρ ΕΤΑΚΔΕ ( άρθρο 32 του α . ν .2066/1939) Υπέρ ΜΤΠΥ ( άρθρα 5 του ν . δ . 1050/1942 και 22 του π . δ .422/1981) Πράξη IV Τμήματος 123/2007. 10. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 51 παρ .1 και 2 του β . δ . της 14/1/1939 ( ΦΕΚ 24 Α ), 1,8,18 και 21 του ν .2971/2001 ( ΦΕΚ 285 Α ), 33 του ν.3153/2003 ( ΦΕΚ 153 Α ') συνάγεται ότι οι πόροι των Λιμενικών Ταμείων διατίθενται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση λιμενικών έργων , δηλαδή έργων τα οποία εκτελούνται στην καθορισμένη , σύμφωνα με την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία , ζώνη του λιμένα , χερσαία και θαλάσσια . Επομένως , έργο το οποίο εκτελείται εκτός της ζώνης λιμένα δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως «λιμενικό» και κατά συνέπεια μη νομίμως εκτελείται με δαπάνες του οικείου Λιμενικού Ταμείου , αφού η αρμοδιότητα των Λιμενικών Ταμείων περιορίζεται στην εκτέλεση των συγκεκριμένων ως άνω έργων ( πρβλ . Πράξεις IV Τμήματος 118/2003, 33/2001). Μη νόμιμη η εκτέλεση έργου , σε κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και εκτός της χερσαίας ζώνης Λιμένα , με δαπάνες του Λιμενικού Ταμείου . Πράξη IV Τμήματος 53/2007. 12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ( ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ-ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ .1 του ν .1418/1984 ( ΦΕΚ 23 Α '), 2 παρ . 12 του ν .2229/1994 ( ΦΕΚ 138 Α '), 4 παρ . 1 του ν .2372/1996 ( ΦΕΚ 29 Α '), 8 πάρ .3 του π . δ .334/2000 ( ΦΕΚ 279 Α '), συνάγεται ότι η διαδικασία σύναψης συμπληρωματικής σύμβασης με τον ανάδοχο του εκτελούμενου έργου αποτελεί εξαιρετική διαδικασία που εφαρμόζεται μόνο στις περιοριστικά αναφερόμενες στις διατάξεις αυτές περιπτώσεις . Ειδικότερα , ως απρόβλεπτες περιστάσεις , η συνδρομή των οποίων απαιτείται για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών νοούνται εκείνα τα πραγματικά γεγονότα , που κατά την εκπόνηση της μελέτης δημοπράτησης του έργου , αν και καταβλήθηκε η ενδεδειγμένη επιμέλεια και προσοχή , ήταν αδύνατον αντικειμενικά , σύμφωνα με τους κανόνες της ανθρώπινης εμπειρίας και λογικής , να προβλεφθούν ούτως ώστε οι αναγκαίες για την αντιμετώπιση τους εργασίες να ενταχθούν στο αρχικό έργο και να αποτελέσουν αντικείμενο της σχετικής σύμβασης . Πράξη IV Τμήματος 89/2007, η οποία κρίθηκε μη ανακλητέα από την 143/2007 όμοια . Σχετ . Πράξη IV Τμήματος 63/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΙΚΩΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την εκτέλεση των συμπληρωματικών εργασιών πρέπει , ως εκ φύσεως της , να είναι ειδικώς και επαρκώς αιτιολογημένη , ώστε να καθίσταται δυνατός ο έλεγχος της νομιμότητας της . Ειδικότερα η συνδρομή των απρόβλεπτων περιστάσεων πρέπει να αιτιολογείται με την αναφορά αναλυτικών στοιχείων στις σχετικές με την προσφυγή στην εξαιρετική αυτή διαδικασία γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων . Πράξη IV Τμήματος 89/2007,143/2007. ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Μη νόμιμη η συμπληρωματική σύμβαση πρόσθετων εργασιών ( αντικατάστασης α ) θύρας πυρασφαλείας , β ) κασών θυρών εισόδου χειρουργικών αιθουσών , γ ) εντοιχισμένων συσκευών παροχής σαπουνιού και απολυμαντικού υγρού ) Νοσοκομείου , γιατί η ανάγκη εκτέλεση τους ανέκυψε , όχι εξ ' αιτίας απρόβλεπτων περιστάσεων , αλλά συνήθων γεγονότων που θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί κατά την εκπόνηση της αρχικής μελέτης του έργου . Πράξη IV Τμήματος 89/2007 ( Μη ανακλητέα από την 143/2007 όμοια ) Σχετ . Πράξη IV Τμήματος 63/2007.

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις