Δ17α/04/50/2001

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με την Δ15/οικ/17294 /1.6.(ΦΕΚ Β΄ 758/6.6.2005) ΦΕΚ: 1314/Β/2001ΦΕΚ B 1314/10.10.2001 -Αριθ. Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/2.10.2001 Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις. O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 15 του Ν. 1418/84 "Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων" (Α΄ 23), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/ 2001 «Αναπτυξιακά φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 180). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (Α΄ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν 2081/ 1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 380) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) Άρθρο 1 Τήρηση Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) 1. Η τήρηση του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν 1418/ 1984 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν 2940/2001 γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που ενεργεί επίσης κάθε προπαρασκευαστική ενέργεια για τη συγκέντρωση, επαλήθευση κ.λ.π. των στοιχείων που συγκεντρώνονται στο ΜΕΕΠ και παρέχει τις σχετικές βεβαιώσεις και τις αναγκαίες πληροφορίες στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες των φορέων του Δημοσίου Τομέα. 2. Η εγγραφή, κατάταξη, αναθεώρηση, διαγραφή κ.λ.π. των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ μέχρι την 5η τάξη γίνεται από την επιτροπή του ΜΕΕΠ. Η κατάταξη εργοληπτικών επιχειρήσεων στις τάξεις έκτη (6) και έβδομη (7) του ΜΕΕΠ γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ύστερα από γνώμη της επιτροπής ΜΕΕΠ. 3. Τα στοιχεία που υποβάλλονται από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις και η εγγραφή, κατάταξη και αναθεώρηση κάθε εργοληπτικής επιχείρησης καταχωρούνται μηχανογραφικά από την αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου. 4. Η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείς Δημοσίων Έργων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με βάση τις σχετικές αποφάσεις της επιτροπής ΜΕΕΠ, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται μέχρι την πέμπτη (5) τάξη και τις αποφάσεις του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην έκτη (6) και έβδομη (7) τάξη, εκδίδει τις σχετικές πρωτότυπες βεβαιώσεις. 5. Σε περιπτώσεις αντικατάστασης ή αποδέσμευσης στελεχών, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει νέες βεβαιώσεις τις οποίες οι εργοληπτικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να τις παραλαμβάνουν χωρίς καμιά καθυστέρηση μέσα στην προθεσμία δέκα ημερών που θα τίθεται με έγγραφο της υπηρεσίας. Εάν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις αμελούν ή αρνούνται να παραλάβουν την νέα βεβαίωση μέσα στην ανωτέρω προθεσμία μπορεί να τους επιβληθεί πειθαρχική ποινή, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Ν. 1418/84, όπως αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Ν. 2229/1994 (Α΄138). Άρθρο 2 Λειτουργία επιτροπής ΜΕΕΠ 1. Η επιτροπή ΜΕΕΠ βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του και επτά από τα μέλη της. 2. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση ισοψηφίας, απόφαση της επιτροπής αποτελεί η γνώμη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων αναπληρωτής του. 3. Στη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετέχει ως εισηγητής χωρίς ψήφο ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ αναπληρούμενος από τον Προϊστάμενο του αρμοδίου τμήματος που χειρίζεται τη συγκεκριμένη υπόθεση. 4. Για τις αποφάσεις της επιτροπής ΜΕΕΠ τηρούνται συνοπτικά πρακτικά που επικυρώνονται και υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά ενσωματώνεται η σχετική εισήγηση. Τα πρακτικά δεν καταχωρούνται σε βιβλίου αλλά τηρούνται σε κινητά φύλλα που μονογράφονται και αριθμούνται με ενιαία ετησία αύξουσα αρίθμηση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αντίγραφα των πρακτικών που περιλαμβάνουν εγγραφή, επανάκριση, αναθεώρηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή της εργοληπτικής επιχείρησης παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου για τις περαιτέρω ενέργειες. 5. Η επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδριάσεις που τις ορίζει ο Πρόεδρος της επιτροπής. Όταν έχουν προκαθορισθεί και γνωστοποιηθεί τακτές ημέρες συνεδριάσεων δεν απαιτείται κλήτευση των μελών. Η ημερήσια διάταξη που περιλαμβάνει τα θέματα που θα συζητηθούν επιδίδεται στα τακτικά μέλη τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα της συνεδρίασης. Τα τακτικά μέλη που απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώνονται από τους ορισμένους αναπληρωτές τους κατόπιν εγκαίρου ειδοποιήσεώς τους από τα τακτικά μέλη που πρόκειται να απουσιάσουν. 6. Η επιτροπή ΜΕΕΠ συνεδριάζει υποχρεωτικά ειδικά μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε έτους για να συντάξει την έκθεση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που προβλέπει η παράγραφος 14 του άρθρου 16 του Ν 1418/84. Η τακτική ετήσια έκθεση περιλαμβάνει εισηγήσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Άρθρο 3 Εγγραφή στο ΜΕΕΠ. 1. Η εγγραφή στο ΜΕΕΠ γίνεται ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η επιχείρηση με την αίτηση της ζητά επίσης και την κατάταξή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων και την αντίστοιχη σε κάθε κατηγορία τάξη. 2. Για την εγγραφή και κατάταξη επιχείρηση υποβάλλει όλα τα στοιχεία που βοηθούν στο σχηματισμό γνώμης για την αιτούμενη εγγραφή και κατάταξη σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 16 του Ν 1418/1984 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν 2940/2001. Μεταξύ των στοιχείων αυτών πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνονται: α) τα έγγραφα νομιμοποίησης της επιχείρησης, τα ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί το καταστατικό της επιχείρησης, το τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού και το τελευταίο πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου περί κατανομής αρμοδιοτήτων των εκπροσώπων της. β) Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για όλα τα στοιχεία των στελεχών ΜΕΚ που στελεχώνουν την επιχείρηση και καλύπτουν τα ελάχιστα όρια στελέχωσης που απαιτούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις. γ) Υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένες από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, των στελεχών ότι αποδέχονται την κατά αποκλειστικότητα στελέχωση της επιχείρησης και ότι θα δηλώσουν κάθε σχετική μεταβολή. δ) Κατάλογο των λοιπών στελεχών ΜΕΚ που διαθέτει η επιχείρηση με αριθμό ΜΕΚ. ε) Κατάλογο των λοιπών στελεχών που διαθέτει η επιχείρηση. στ.) Στοιχεία για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που συντάσσουν ισολογισμούς υποβάλλονται οι ισολογισμοί των τριών τελευταίων ετών ή και λιγότεροι αν η επιχείρηση λειτουργεί λιγότερα έτη. ζ) Συμβάσεις εργασίας θεωρημένες από αρμόδια ΔΟΥ και καταστάσεις προσωπικού θεωρημένες από την Επιθεώρηση Εργασίας. η) Στοιχεία για τα έργα που έχει εκτελέσει η επιχείρηση κατά την προηγούμενη τριετία. θ) Πίνακες ιδιόκτητου μηχανικού εξοπλισμού. ι) Πιστοποιητικά ότι η επιχείρηση δεν έχει πτωχεύσει ή δεν εκκρεμεί αίτηση για πτώχευση ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. Για τις προσωπικές εταιρείες τα πιστοποιητικά απαιτούνται για όλους τους εταίρους. 3. Όταν υποβληθεί αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η Υπηρεσία ζητεί οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο και καλεί εγγράφως τον εκπρόσωπο της επιχείρησης να λάβει γνώση για τις τυχόν ελλείψεις και να διατυπώσει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις του. Η εισήγηση της υπηρεσίας γίνεται ύστερα από την υποβολή των παρατηρήσεων αυτών ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας που τάσσεται με το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας. 4. Η επιτροπή ΜΕΕΠ αποφασίζει για την εγγραφή και κατάταξη σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζει ο νόμος. Για τη σχετική κρίση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη όλα τα πιστοποιητικά και στοιχεία που συγκεντρώνονται στην υπηρεσία τα στοιχεία που υποβάλλει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση μετά την επαλήθευσή τους από την υπηρεσία. Η εγγραφή ισχύει από την λήψη της απόφασης της επιτροπής ΜΕΕΠ. 5. Οποιαδήποτε σημαντική μεταβολή στα στοιχεία που έχει υποβάλλει η επιχείρηση για την εγγραφή και κατάταξή της ανακοινώνεται υποχρεωτικά μέσα σε τρεις μήνες στην αρμόδια υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Κάθε μεταβολή μπορεί να αποτελέσει τη βάση για έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας. Άρθρο 4 Αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης "1. Η τακτική αναθεώρηση γίνεται με αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Η αίτηση υποβάλλεται στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ εντός του τελευταίου τριμήνου, πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος του πτυχίου, που αναγράφεται στην σχετική εργοληπτική βεβαίωση. Στην περίπτωση αυτή ως έναρξη ισχύος του νέου πτυχίου θεωρείται ο χρόνος λήξης του παλαιού, είτε η απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εκδοθεί πριν την λήξη του πτυχίου είτε μεταγενέστερα. Εάν η απόφαση της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ εκδοθεί μετά τη λήξη ισχύος του παλαιού πτυχίου παρατείνεται η ισχύς του μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης και όχι πέραν των 60 ημερών από τη λήξη ισχύος". "2. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και μετά την ημερομηνία λήξης του πτυχίου, εντός 60 ημερών. Στην περίπτωση αυτή το πτυχίο εξακολουθεί να ισχύει, μέχρι το πέρας της προθεσμίας αυτής, ενώ το νέο πτυχίο αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής ΜΕΕΠ ή του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.". "3". Η αίτηση για έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της επιχείρησης που προβλέπεται στις παρ. 17 και επόμενες του άρθρου 16 του Ν 1418/84 υποβάλλεται μετά την συμπλήρωση της διετίας από την έκτακτη επανάκριση. Η αναθεώρηση αυτή ισχύει από τη λήψη της σχετικής απόφασής. "4". Για την αναθεώρηση υποβάλλονται από την επιχείρηση όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο για την εγγραφή. "5". Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Οι παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται ως άνω με την Δ15/οικ/17294/1.6.2005 (ΦΕΚ Β΄ 758/6.6.2005), άρθρο μόνο παρ. 1 και 2, ενώ οι παράγραφοι 2, 3 και 4 παραμένουν σε ισχύ και αναριθμούνται σε 3, 4 και 5 . Η απόφ. υπ΄αριθμ. Δ15/οικ/17294 /1.6.(ΦΕΚ Β΄ 758/6.6.2005) ισχύει από 1.1.2005. Άρθρο 5 Έκτακτη αναθεώρηση με πρωτοβουλία της υπηρεσίας 1. Όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της απόφασης αυτής καθώς και στις περιπτώσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία ΜΕΕΠ δελτία έκτακτων στοιχείων η Υπηρεσία κινεί τη διαδικασία της έκτακτης αναθεώρησης. Η έκτακτη αναθεώρηση διενεργείται κυρίως σε περιπτώσεις επανειλημμένων δυσμενών για την επιχείρηση στοιχείων ή ιδιαίτερης σημασίας γεγονότων και πάντα αν πιθανολογείται ότι έχουν ανατραπεί τα δεδομένα στα οποία στηρίχθηκε η κατάταξη της επιχείρησης. 2. Μετά την απόφαση για έκτακτη αναθεώρηση η υπηρεσία καλεί την ενδιαφερόμενη επιχείρηση να λάβει γνώση των στοιχείων και να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις της, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών. Μετά τη λήψη των αντιρρήσεων ή την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής η υπηρεσία εισηγείται στην Επιτροπή ΜΕΕΠ που αποφασίζει σχετικά. Για την απόφαση έχει ανάλογη εφαρμογή και η παράγραφος 4 του άρθρου 3 της απόφασης αυτής. Άρθρο 6 Αυτοδίκαιη διαγραφή Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ επιχειρήσεις διαγράφονται αυτοδίκαια στις περιπτώσεις: α) Θανάτου, πτώχευσης, απαγόρευσης ή θέσης σε κατάσταση δικαστικής αντίληψης του φυσικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση, όταν πρόκειται για ατομική επιχείρηση. β) Διάλυσης ή πτώχευσης του νομικού προσώπου που ασκεί την επιχείρηση. γ) Όταν η εργοληπτική επιχείρηση καταθέσει στην Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων της ΓΓΔΕ τη βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ λόγω αδυναμίας συνέχισης της λειτουργίας της. δ) Όταν η Εργοληπτική Επιχείρηση δεν υποβάλει αίτηση αναθεώρησης μέσα σε εξήντα ημέρες από την συμπλήρωση τριετίας ή εξαετίας σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν .1418/84. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ Νομαρχιακά Μητρώα Άρθρο 7 Εγγραφή σε Νομαρχιακά Μητρώα 1. Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ μπορεί να αναλάβουν την κατασκευή μικρών έργων του δημόσιου τομέα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 15 του Ν. 1418/84 και τις σχετικές διατάξεις των εκτελεστικών διαταγμάτων του νόμου αυτού, αν είναι εγγεγραμμένες σε μητρώα που τηρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΔΤΥΝΑ). Κάθε επιχείρηση μπορεί να γραφεί στα μητρώα μιας μόνο Νομαρχίας. Ειδικά για τον Νομό Αττικής τα Μητρώα τηρούνται σε κάθε Νομαρχία του Νομού και η εγγραφή σε οποιαδήποτε από αυτά θεωρείται ως εγγραφή για ολόκληρο το Νομό. 2. Για την εγγραφή των επιχειρήσεων αυτών στα νομαρχιακά μητρώα απαιτείται η επιχείρηση να έχει πείρα στην κατασκευή αντίστοιχων κατηγοριών έργων ή ειδικότερων εργασιών, να ασκείται από τα πρόσωπα που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις και να συγκεντρώνει ανάλογα με την νομική μορφή της τα στοιχεία εκείνα που προσιδιάζουν στα κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1418/84 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/2001. 3. Η εγγραφή στα νομαρχιακά μητρώα ισχύει για μια τριετία και αναθεωρείται κατά τριετία με τις ίδιες προϋποθέσεις της εγγραφής. Η εγγραφή ισχύει για το νόμο της έδρας της επιχείρησης και για ένα το πολύ γειτονικό νομό, που επιλέγει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση κατά την εγγραφή ή την ανανέωση. Ως γειτονικοί νομοί για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θεωρούνται και οι γεωγραφικά πλησιέστεροι νησιωτικοί ή παραθαλάσσιοι νομοί. 4. Η εγγραφή και η αναθεώρηση της εγγραφής στα μητρώα γίνεται από το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της ΔΤΥΝΑ ύστερα από αίτηση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης. Με την ίδια αίτηση η ενδιαφερόμενη επιχείρηση δηλώνει και το γειτονικό νομό όπου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο μπορεί να αναλαμβάνει έργα με βάση την εγγραφή της στο Νομό της έδρας της. Με την αίτηση επίσης υποβάλλονται όλα τα πιστοποιητικά των έργων και όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία της επιχείρησης καθώς και την ύπαρξη όλων των προϋποθέσεων που ορίζονται στην απόφαση αυτή. Για την αναθεώρηση της εγγραφής υποβάλλονται τα ίδια στοιχεία και επί πλέον πιστοποιητικά για τα έργα που ανέλαβε η επιχείρηση την τελευταία τριετία. 5. Οι εγγεγραμμένοι στα νομαρχιακά μητρώα διαγράφονται αυτοδίκαια σε περίπτωση θανάτου ή με τη συνταξιοδότησή τους από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα. 6. Η περίπτωση δ) του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, εφαρμόζεται αναλογικά και για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. Άρθρο 8 Βεβαιώσεις εγγραφής Για την εγγραφή ή την αναθεώρηση της εγγραφής εκδίδεται από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σχετική πρωτότυπη βεβαίωση που περιλαμβάνει: α) Τα στοιχεία της επιχείρησης β) Το χρόνο για τον οποίο ισχύει η βεβαίωση γ) Το νομό της έδρας και το γειτονικό νομό που επέλεξε η επιχείρηση και δ) Τις κατηγορίες των έργων ή εργασιών που μπορεί να αναλαμβάνει η επιχείρηση. Άρθρο 9 Συμμετοχή στις δημοπρασίες 1. Η συμμετοχή στη δημοπρασία γίνεται με την προσκόμιση της πρωτότυπης βεβαίωσης εγγραφής στα νομαρχιακά μητρώα. Σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση η επιτροπή αξιολόγησης ή διαγωνισμού, αν ασκεί τα καθήκοντα επιτροπής αξιολόγησης, κρίνει την ικανότητα της επιχείρησης για το συγκεκριμένο έργο με βάση όλα τα τεκμηριωμένα στοιχεία που είναι γνωστά στην υπηρεσία. 2. Μαζί με την κατάθεση της προσφοράς οι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα καταθέτουν και αποδεικτικό νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο της καταβολής στην εργοληπτική οργάνωση στην οποία ανήκουν των εισφορών τους που αντιστοιχούν στο χρόνο διεξαγωγής της δημοπρασίας. Άρθρο 10 Υποχρεώσεις υπηρεσιών για ενημέρωση των Νομαρχιακών Μητρώων 1. Όλες οι υπηρεσίες των φορέων του δημόσιου τομέα που εκτελούν έργα με επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα, είναι υποχρεωμένες στο τέλος του έργου, να διαβιβάζουν στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει εκδώσει τη βεβαίωση εγγραφής της επιχείρησης, βεβαίωση για την ικανότητα της επιχείρησης στην εκτέλεση του έργου, καθώς και κάθε σχετική πληροφορία, ιδίως σε περιπτώσεις εγκατάλειψης του έργου, λήψης μέτρων κατά του αναδόχου, κακοτεχνιών, καθυστερήσεων κ.λ.π. Η υπηρεσία που τηρεί το Νομαρχιακό μητρώο μπορεί πάντα να ζητεί πληροφορίες για έργα για τα οποία η εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχείρηση δεν υποβάλλει σχετικά στοιχεία. 2. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου καταχωρούνται στο νομαρχιακό μητρώο και λαμβάνονται υπόψη για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης ανανέωσης της εγγραφής. Άρθρο 11 Όρια προϋπολογισμού έργων που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα. 1. Οι περιπτώσεις μικρών έργων, την κατασκευή των οποίων μπορεί να αναλάβουν σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ Α΄ 23), επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στα νομαρχιακά μητρώα ορίζονται ως εξής: α) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εργοδηγούς πτυχιούχους των μέσων Τεχνικών Σχολών, που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 και οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη του πτυχίου, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στην ειδικότητα των σπουδών τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 7.000.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 11.000.000 δραχμών ή 15.000.000 δραχμών ή 19.000.000 δραχμών, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντίστοιχα, από τη λήψη του πτυχίου αντίστοιχα. β) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από κατόχους σχετικών αδειών, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τριετή κατασκευαστική εμπειρία, ύστερα από τη λήψη της άδειας, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στις άδειες και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 6.000.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 10.000.000 δραχμών ή 14.000.000 δραχμών ή 18.000.000 δραχμών, όταν έχουν ή αποκτήσουν εξαετή, εννεαετή ή δωδεκαετή κατασκευαστική εμπειρία, αντίστοιχα, από τη λήψη της άδειας αντίστοιχα. γ) Οι επιχειρήσεις που ασκούνται από εμπειροτέχνες, που έχουν τουλάχιστον πενταετή κατασκευαστική εμπειρία, μπορούν να αναλάβουν έργα κατηγοριών του ΜΕΕΠ που αντιστοιχούν στην εμπειρία τους και σε προϋπολογισμό μέχρι ποσού 6.000.000 δραχμών. Το χρηματικό αυτό όριο αυξάνεται μέχρι ποσού 10.000.000 δραχμών ή 14.000.000 δραχμών ή 18.000.000 δραχμών, όταν έχουν ή αποκτήσουν οκταετή, ενδεκαετή ή δεκατετραετή κατασκευαστική εμπειρία αντίστοιχα. 2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και για επιχειρήσεις που ασκούνται από υπομηχανικούς ή πτυχιούχους ΤΕΙ και ΚΑΤΕΕ μετά τριετία από τη λήψη του πτυχίου. Για τις επιχειρήσεις αυτές ισχύει ως όριο προϋπολογισμού έργων που μπορούν να αναλάβουν τα 16.000.000 εκατομμύρια δραχμές. 3. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε έργα των οποίων η διακήρυξη θα δημοσιευθεί μετά την ολοκλήρωση της επανάκρισης και κατάταξης στις ειδικές κατηγορίες Α1 και Α2 του ΜΕΕΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1418/84, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2940/01. Άρθρο 12 Τελικές διατάξεις 1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της. 2. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2001

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις