ΥΠΕΧΩΔΕ/80855/1992

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΠεριορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. ΦΕΚ: 573/Β/1992Απόφ. 80855/5439/6.8.1992-ΦΕΚ 573 Β /21.9.1992 Περιορισμός συλλογικών οργάνων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρ.4 του Ν.2026/1992 "Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις (Α` 43). 2. Τη με αριθμ. πρωτ. Υ. 1503/4.9.1991 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χρήστου Κατσιγιάνη" (Β` 702). 3. Την ανάγκη αναμόρφωσης του σχήματος συλλογικής διοίκησης για την ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας και την ανάπτυξη της ατομικής πρωτοβουλίας των υπαλλήλων, αποφασίζουμε: ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΥΠΕΧΩΔΕ (εκτός της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` Διατήρηση συλλογικών οργάνων Άρθρο 1 Συμβούλια Ι. Διατηρείται το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του 360/76 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1032/80 (Α` 57) και το οποίο υπήχθη στο ΥΠΕΧΩΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 24 του Ν.1558/85 και λειτουργεί σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις (Α` 137). ΙΙ. Διατηρείται το Κεντρικό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ) που προβλέπεται από την ΚΥΑ 75724/1151/1983 (Β` 767) και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. ΙΙΙ. Διατηρείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΧΟΠ) Β` βαθμού που συστήθηκε στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αττικής καθώς και στις λοιπές Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) που προβλέπονται από την ΚΥΑ 75724/1151/1983 και λειτουργούν βάσει αυτής. ΙV. Διατηρείται το Περιφερειακό Συμβούλιο Χωροταξίας, οικισμού και Περιβάλλοντος (ΧΟΠ) Β` βαθμού που συστήθηκε στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αττικής, καθώς και στις λοιπές Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) που προβλέπονται από την ΚΥΑ 75724/1151/1983 και λειτουργούν βάσει αυτής. V. Διατηρούνται τα Νομαρχιακά Συμβούλια Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΧΟΠ) α` βαθμού νομού, που προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ 75724/1151/1983 και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. Άρθρο 2 Επιτροπές 1. Διατηρούνται οι Επιτροπές Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) β` βαθμού, που συστήθηκαν στη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Αττικής, καθώς και στις λοιπές Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωροταξίας (ΠΕΧΩ) και προβλέπονται από την απόφαση Υπουργού 31252/1530/1987 (Δ` 482), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. ΙΙ. Διατηρούνται οι Επιτροπές Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) α` βαθμού, που συστήθηκαν σε κάθε Δ/νση Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών και Πολεοδομικό Γραφείο, προβλέπονται από την απόφαση Υπουργού 31252/1530/1987, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. ΙΙα. Στις ΕΠΑΕ α` και β` βαθμού, ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ η του τοπικού Συλλόγου αρχιτεκτόνων δύνανται να ορίζονται και υπάλληλοι αρχιτέκτονες η των ΝΠΔΔ. ΙΙΙ. Διατηρείται η γνωμοδοτική επιτροπή γραφείου περιοχής Πλάκας (Νομαρχία Αθηνών)που προβλέπεται από την ΚΥΑ 75724/1451/1983 (Β` 767), όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. ΙV. Διατηρούνται οι επιτροπές επικινδύνως ετοιμορρόπων κατασκευών που υπάρχουν σε κάθε πολεοδομική υπηρεσία και σε κάθε υπηρεσία διανομαρχιακού επιπέδου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του από 13.4.1929 Π.Δ/τος (Α` 153) και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής. V. Διατηρούνται οι ομάδες εργασίας που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 10 του Ν.1032/1980 (Α` 57) όπως διατηρήθηκαν με την ΚΥΑ 13905/721/1982 (Β` 218). VI. Διατηρείται η επιτροπή εκτιμήσεως ακινήτου καθώς και η επιτροπή εκτιμήσεως αξίας ακινήτων, που προβλέπονται από την ΚΥΑ 45602/2138/1982 (Β 825) όπως διατηρήθηκαν με την ΚΥΑ 75724/1151/1983 άρθρο 10. VII. Διατηρούνται οι επιτροπές για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων Κ.Υ. που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2396/53 και την απόφαση 3373/390/75 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης (Β` 349). VIII. Διατηρούνται: - Η επιτροπή προγράμματος διοικητικού εκσυγχρονισμού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.3 του Ν.1943/1991 (Α` 50). - Η επιτροπή κοινωνικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1943/91. - Η επιτροπή υποβοήθησης για την απλούστευση της νομοθεσίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3 του Ν.1943/1991. - Η ειδική επιτροπή αξιολόγησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 54 παρ.4 του Ν.1943/1991. - Η συντονιστική ομάδα πληροφορικής (ΣΟΠ), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 του Ν.1943/1991. - Οι επιτροπές επιλογής ειδικού επιστημονικού προσωπικού και ωρομίσθιου προσωπικού, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του Ν.1943/1991 και του άρθρου 10 παρ.5 του Ν.2026/1992 (Α` 43). - Η ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή που προβλέπεται από την παρ.2 άρθρου 32 Ν.1577/1985 (Α` 210). - Οι επιτροπές εκδικάσεως ενστάσεως αυθαιρέτων κατασκευών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του από 5.7.1983 Π.Δ/τος (Δ` 291). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β` Κατάργηση συλλογικών οργάνων Άρθρο 3 Τα παρακάτω συλλογικά όργανα και οι σχετικές μ` αυτά διατάξεις συγκρότησης, σύνθεσης και λειτουργίας αυτών καταργούνται. Α. Οι επιτροπές κρίσεως δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1337/1983 (Α` 33). Β. Οι επιτροπές ελέγχου δηλώσεων ακριβείας αυθαιρέτων κατασκευών που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1337/1983. Γ. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή πολεοδομικών υπηρεσιών νομού, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 της ΚΥΑ 75724/1151/1983 (Β` 767). Δ. Η επιτροπή επιλογής υπαλλήλων για παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωση και εξειδίκευσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 34 παρ.3 του ν.1943/1991 (Α` 50) και της απόφασης Υ.Π.Κ. ΔΙΕΚ/Α/Φ3/42279/1.11.1991 (Β` 953). KEΦΑΛΑΙΟ Γ Άρθρο 4 Λειτουργία Για τη λειτουργία των διατηρουμένων συμβουλίων και επιτροπών έχουν εφαρμογή οι γενικοί κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων (αρ. 19 Ν.1599/1986 Α` 75), καθώς και οι επιμέρους διατάξεις που τα αφορούν ειδικότερα. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ` Διατήρηση συλλογικών οργάνων Α` Συμβούλια Άρθρο 5 Συμβούλιο Δημοσίων Έργων 1. Διατηρείται το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών και Τμήμα Κατασκευών) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 149 του Π.Δ.910/1977 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του ίδιου Π.Δ/τος). 2. Η σύνθεση του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημ. Έργων είναι η ακόλουθη: α) Ένας τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α` της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. β) Ένας ιδιώτης τεχνικός με ειδική επιστημονική κατάρτιση η Ειδικός Σύμβουλος η Ειδικός Συνεργάτης της ίδιας ειδικότητας της Γεν. Γραμματείς Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ η υπάλληλος οποιουδήποτε φορέα του δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του συμβουλίου. γ) Ο προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά που είναι και ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας του από τον προϊστάμενο του τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κλάδου ΠΕ με βαθμό Α` του ΥΠΕΧΩΔΕ που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. δ) Ένας τεχνικός υπάλληλος κλάδου ΠΕ με βαθμό Α` του ΥΠΕΧΩΔΕ που ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης. ε) Ο Νομικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πάρεδρο που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων. στ) Ένας τακτικός καθηγητής του Ε.Μ. Πολυτεχνείου που έχει ειδικότητα στο θέμα που συζητείται. Ο καθηγητής με τον αναπληρωτή του ορίζεται από τη Σύγκλητο. Ειδικότητες θεωρούνται της Οδοποιίας, των Λιμενικών, των Υδραυλικών, των Κτιριακών και των Ηλεκτρομηχανολογικών. ζ) Ενας εκπρόσωπος τοου Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ. 3. Η σύνθεση του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων είναι η ακόλουθη: α-β) Δύο τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με Α` βαθμό της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων που ορίζονται με την απόφαση συγκρότηση του Συμβουλίου. γ) Ένας ιδιώτης τεχνικός με ειδική επιστημονική κατάρτιση η Ειδικός Σύμβουλος η Ειδικός Συνεργάτης της ίδιας ειδικότητας της Γεν. Γραμματεία Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ η υπάλληλος οποιουδήποτε φορέα του Δημοσίου τομέα όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε φορά, ο οποίος ορίζεται με την απόφαση συγκρότησης του Συμβουλίου. δ) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά που είναι και ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας του από τον προϊστάμενο του τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα. ε) Ο Νομικός Σύμβουλος στη Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Πάρεδρο που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων. στ) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ. ζ) Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδος. 4. ΟΙ αρμοδιότητες του Τμήματος Μελετών και Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 149 παράγραφος 28 και 3Β αντίστοιχα του Π.Δ.910/1977. Το Τμήμα Κατασκευών πέρα από τις αρμοδιότητες αυτές γνωμοδοτεί επίσης: α) Σε όλα τα θέματα που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Τμήματος Μελετών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ιδιαίτερα για σχέδια Π.Δ/των και κανονιστικών πράξεων, καθώς επίσης και σε θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό. β) Σε θέματα παρατάσεως ολικής προθεσμίας εκτελέσεως δημοσίων έργων αρμοδιότητας της Κεντρικής υπηρεσίας της Γεν. Γραμματείας Δημ. Έργων και άλλων φορέων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.889/1979 και του άρθρου 11 του Π.Δ.724/1979 και αφορούν έργα που εκτελούνται με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72, καθώς και τις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊσταμένη αρχή για τα έργα που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν.1418/84. Εισηγητής των θεμάτων είναι ο προϊστάμενος της διευθύνουσας υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το έργο στο οποίο σημειώθηκαν καθυστερήσεις. γ) Σε θέματα ενστάσεων που αφορούν τα πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ). 5. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Τμήμα Κατασκευών θέματα παρατάσεως προθεσμιών και ενστάσεων σε πρακτικά της ΕΔΤΔΕ με έχει στο Συμβούλιο πέρα από τα ανωτέρω μέλη και το κατά την παρ.10 του άρθρου 11 του Π.Δ.724/1979 οριζόμενο μέλος των εργοληπτών δημοσίων Έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους. Άρθρο 6 Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων 1. Διατηρούνται τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων διανομαρχιακού επιπέδου των τέως ΠΥΔΕ που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 150 του Π.Δ.910/1977 και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του διατάγματος αυτού. 2. Η σύνθεση των Περιφερειακών Συμβουλίων Δημοσίων Έργων της προηγούμενης παραγράφου είναι η ακόλουθη: Α-β) Δύο τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α` που υπηρετούν στις Διευθύνσεις των τέως ΠΥΔΕ, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους, με την απόφαση συγκροτήσεως του Συμβουλίου. γ) Ο Προϊστάμενος του Δικαστικού Γραφείου του Ν.Σ.Κ. της έδρας των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημοσίων Έργων των τέως ΠΥΔΕ, τον οποίο αναπληρώνει ο αρχαιότερος απ` τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που υπηρετεί στο Γραφείο αυτό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Δικαστικοί Αντιπρόσωποι η κωλύονται, μετέχει στο Συμβούλιο ο Προϊστάμενος της Δ/νσεως Εσωτερικών της Νομαρχίας της έδρας των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημοσίων Έργων των τέως ΠΥΔΕ, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. δ) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ) που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ, από τα μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα των Περιφερειακών Δ/νσεων Δημοσίων Έργων και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων. ε) Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ/νσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι ο εισηγητής του θέματος και αναπληρώνεται σε περίπτωση κωλύματος η απουσίας του από τον Προϊστάμενο του Τμήματος στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το συζητούμενο κατά περίπτωση θέμα. στ) Ένας ανώτερος τεχνικός υπάλληλος που υπηρετεί στις υπηρεσίες Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας όπου οι υπηρεσίες αυτές έχουν την ίδια έδρα με τις Περιφερειακές διευθύνσεις των τέως ΠΥΔΕ, που ορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. ζ) Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την περιοχή αρμοδιότητας των Περιφερειακών Δ/νσεων των τέως ΠΥΔΕ, που ορίζεται από τη Διοίκηση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του. Στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης η μελέτης μετέχει στο Συμβούλιο και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της ίδιας έδρας με τις Περιφερειακές Δ/νσεις των τέως ΠΥΔΕ, που αναπληρώνεται από το νόμιμο αναπληρωτή του. Εάν στην περιοχή των Περιφερειακών Δ/νσεων των τέως ΠΥΔΕ λειτουργεί Πολυτεχνική Σχολή, πέρα των ανωτέρω μελών μετέχει στο Συμβούλιο στις περιπτώσεις που συζητούνται θέματα προμελέτης η μελέτης και ένας καθηγητής της Σχολής που έχει ειδικότητα συναφή με το θέμα που συζητείται και που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή. 3. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων πέρα απ` τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 150 του Π.Δ. 910/77, γνωμοδοτεί και σε θέματα παρατάσεως ολικής προθεσμίας εκτελέσεως δημοσίων έργων διανομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας ΓΓΔΕ και άλλων φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.889/79 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/79 και αφορούν έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72 καθώς και στις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊστάμενη αρχή για τα έργα που εκτελούνται σύμφωνα με το Ν.1418/1984. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παρατάσεως προθεσμιών, μετέχει σ` αυτό και το κατά την παρ.10 του άρθρου 11 του Π.Δ.724/1979. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παρατάσεως προθεσμιών, μετέχει σ` αυτό και το κατά την παρ.10 του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/1979 οριζόμενο μέλος εργοληπτών δημ. έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους ενώ τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο οποίο σημειώθηκαν οι καθυστερήσεις. Άρθρο 7 Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων 1. Διατηρούνται τα Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων των Νομαρχιών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Π.Δ. 910/1977 και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του διατάγματος αυτού. 2. Η σύνθεση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της κάθε Νομαρχίας είναι η ακόλουθη: α) Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Εσωτερικών της Νομαρχίας. β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας (Δ.Τ.Υ.Ν.). γ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας. δ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας. ε) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ) που προτείνεται με τον αναπληρωτή του από το ΤΕΕ, από το μέλη που είναι εγκατεστημένα στην έδρα του Νομού και τα οποία δεν στελεχώνουν εργοληπτικές επιχειρήσεις κατασκευής δημοσίων έργων. στ) Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από τη Διοίκηση της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού με τον αναπληρωτή του. ζ) Ένα μέλος του Νομαρχιακού Συμβουλίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Νομάρχη. Με την απόφαση συγκροτήσεων, α, β, γ και δ. 3. Το Νομαρχιακό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων πέρα από τις αρμοδιότητες που προβλέπεται στα άρθρα 151 και 152 του Π.Δ. 910/77, γνωμοδοτεί και σε θέματα παρατάσεως ολικής προθεσμίας εκτελέσεως δημοσίων έργων νομαρχιακού επιπέδου αρμοδιότητας ΓΓΔΕ και άλλων φορέων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.889/79 και του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/79 και αφορούν έργα που εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72 καθώς και τις περιπτώσεις που η παραπομπή κριθεί σκόπιμη από την προϊσταμένη αρχή για τα έργα που εκτελούνται με το Ν.1418/1984. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα παρατάσεως προθεσμιών, μετέχει σ` αυτό και το κατά την παρ.10 του άρθρου 11 του Π.Δ.724/79 οριζόμενο μέλος των εργοληπτών δημ. έργων που προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματίες οργανώσεις τους, ενώ τα θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο προϊστάμενος της διευθ/σας υπηρεσίας που είναι αρμόδια για το έργο στο οποίο σημειώθηκαν οι καθυστερήσεις. 4. Με πρόσκληση του προέδρου μετέχει στο Συμβούλιο, ως έκτακτο μέλος με ψήφο, ο Δ/ντής Γεωργίας της έδρας του Νομού η ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον όμως εισάγεται θέμα για απαλλοτριώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (άρθρ. 206 παρ.β και γ) αυτός θα καλείται υποχρεωτικά. 5. Στις περιπτώσεις που συζητούνται στο Συμβούλιο θέματα αρμοδιότητας των Νομαρχιακού επιπέδου υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας Δ/νση η τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων) ύστερα από παραπομπή του θέματος με βάση τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, μετέχει σ` αυτό μετά ψήφου ως έκτακτο μέλος και ο προϊστάμενος της Δ/νσης η του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Νομαρχίας, που είναι και ο εισηγητής του θέματος. Άρθρο 8 Τεχνικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ Διατηρείται το Τεχνικό Συμβούλιο της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ) που προβλέπεται στο άρθρο 3 του Π.Δ.167/1987 και λειτουργεί σύμφωνα με αυτό. Β. Επιτροπές Άρθρο 9 Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) 1. Διατηρείται η Επιτροπή Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.889/1979 και λειτουργεί σύμφωνα με αυτές. 2. Η σύνθεση της ΕΔΤΔΕ είναι η ακόλουθη: α-β) Δύο ανώτεροι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α` της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ που ορίζονται με την απόφαση συγκροτήσεως της Επιτροπής. γ) Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εμπορείου. δ) Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών. ε) Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. στ) Ένας ανώτερος υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας. η) Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. ζ) Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος. θ-ι) Δύο εκπρόσωποι των εργοληπτών Δημοσίων Έργων ορίζονται με την παρ. 10 του άρθρου 11 του Π.Δ. 724/1979 και προτείνεται από τις πανελλήνιες επαγγελματικές οργανώσεις τους. 3. Οι υπάλληλοι των ανωτέρω περιπτώσεων γ, δ, ε και στ ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τους αρμόδιους Υπουργούς. 4. Οι εκπρόσωποι των ανωτέρω περιπτώσεων ζ` και η` ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τις αντίστοιχες Διοικήσεις των Επιμελητηρίων. Άρθρο 10 Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Διατηρείται η Επιτροπή Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου 16 του Ν.1418/1984 και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του Π.Δ.472/1985 και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης αρ.ΕΔ2α/01/27/ΦΝ 294/18.3.1985 (Β` 270) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει. Άρθρον 11. Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών Διατηρείται η Επιτροπή Μητρώου Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) που προβλέπεται στην παρ.6 του άρθρου 17 του Ν.1418/1984 και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 472/1985 και τις σχετικές διατάξεις της απόφασης αρ.ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν.294/18.3.1985 (Β` 270) του Υπουργού Δημοσίων Έργων όπως αυτή ισχύει. Άρθρο 12. Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών Διατηρείται η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) που προβλέπεται από το άρθρο 5 του Ν.716/1977 και το άρθρο 1 του Π.Δ. 465/1985 και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 412/1978. Άρθρο 13 Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης 1. Διατηρείται - Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.999/79 και λειτουργεί σύμφωνα με αυτές. 2 . Η σύνθεση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγρ. είναι η ακόλουθη: α) Ένας υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α` ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής. β) Ένας τεχνικός υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ με Α` βαθμό και τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθήνας η Πειραιά η Δυτικής η Ανατολικής Αττικής, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης. γ-δ) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Αθηναίων και ένας εκπρόσωπος του Δήμου Πειραιά που υποδεικνύονται από τα Δημοτικά Συμβούλια. ε) Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, που ορίζεται από τη Διοίκηση της Ένωσης. στ-ι) Από έναν ανώτερο υπάλληλο της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ), της Δημοσίας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), της Δημοτικής Επιχείρησης Φωταερίου Αθηνών (ΔΕΦΑ) και των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αθηνών - Πειραιώς (ΗΣΑΠ), που ορίζονται από τις Διοικήσεις. Άρθρο 14 Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Θεσσαλονίκης 1. Διατηρείται η Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Θεσσαλονίκης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρων 3 και 7 του Ν.999/1979 και του άρθρου 2 του Π.Δ. 857/1981 και λειτουργεί σύμφωνα με αυτές. 2. Η σύνθεση της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου είναι η ακόλουθη: α) Ένας τεχνικός υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α` που υπηρετεί στις Δ/νσεις της τέως 3ης Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΠΥΔΕ) του ΥΠΕΧΩΔΕ και ορίζεται από τη Γενική Γραμματεία Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ με τον αναπληρωτή του. β) Ένας ανώτερος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, που ορίζεται από το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης με τον αναπληρωτή του. γ) Ένας ανώτερος υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής. δ) Ένας εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, που υποδεικνύεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του. ε) Ένας εκπρόσωπος της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων που υποδεικνύεται από τη Διοίκηση της Ένωσης με τον αναπληρωτή του. στ-θ) Από ένα ανώτερο υπάλληλο του Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ), του Οργανισμού Αποχετεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΑΘ), του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) και της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που ορίζονται από τις Διοικήσεις. Άρθρο 15 Συντονιστικές Επιτροπές Κυκλοφορίας Διατηρείται οι Συντονιστικές Επιτροπές Κυκλοφορίας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.614/1977 "περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής Κυκλοφορίας" και του άρθρου 153 περίπτωση ε` του Π.Δ.910/1977 και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές. Άρθρο 16 Ευκαιριακές Επιτροπές 1. Διατηρούνται οι ευκαιριακές επιτροπές επιλογής μελετητών και αξιολογήσεως προκαταρκτικών μελετών η εκθέσεων για την εκπόνηση μελετών έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.Δ.194/1979 και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές. 2. Διατηρούνται οι ευκαιριακές επιτροπές που γνωμοδοτούν σε θέματα εκτέλεσης έργων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως είναι η διενέργεια δημοπρασιών, εισηγήσεων για ανάθεση, ελέγχων και παρακολούθησης του έργου εκτιμήσεων και γνωματεύσεων, αυτοψιών κ.λπ. που προβλέπονται από το Ν.Δ. 1266/1972 και τις εκτελεστικές του διατάξεις, καθώς και το Ν.1418/1984 και τις δικές του εκτελεστικές διατάξεις η άλλες διατάξεις και λειτουργούν σύμφωνα με αυτές. 3. Διατηρούνται οι επιτροπές για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων Κ.Υ., που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.2396/1953, της αποφάσεως αρ.3373/390/1975 του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 349/1975 τ. Β`). ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 17 1. Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές της κεντρικής υπηρεσίας (άρθρα 5, 8, 9, 10, 11 και 12) και τα Περιφερειακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων (άρθρο 6) συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 2. Τα Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων (άρθρο 7) και η Συντονιστική Επιτροπή προγραμμάτων και έργων υπογείων εγκαταστάσεων περιοχής Μείζονος Θεσσαλονίκης (άρθρο 14) συγκροτούνται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 3. Η θητεία των Συμβουλίων και Επιτροπών ορίζεται για δύο χρόνια, στη διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση των μελών παρά μόνο για εύλογη αιτία. 4. Οι αποφάσεις συγκρότησης των Συμβουλίων και Επιτροπών εκδίδονται κάθε δεύτερο χρόνο. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζεται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του, από τα μέλη των Συμβουλίων και Επιτροπών. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζεται και ο Γραμματέας με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Γεν. Γραμματέας Δημ. Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 5. Τα μέλη των Συμβουλίων και Επιτροπών ορίζονται πάντοτε με τους αναπληρωτές τους. Για τα μέλη των Συμβουλίων και Επιτροπών που συμμετέχουν με την ιδιότητα προϊσταμένου οργανικής μονάδας, εφόσον δεν ορίζεται αναπληρωτής τους, αναπληρώνοντας από τους νόμιμους αναπληρωτές τους στα κύρια καθήκοντα τους. 6. Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές που διατηρούνται με την απόφαση αυτή εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη λήξη της θητείας τους, με τη σημερινή τους σύνθεση και συγκρότηση και γνωμοδοτούν για τα θέματα που καθορίζονται με της σχετικές γι` αυτά διατάξεις όπως τροποποιούνται και συμπληρώνονται με την απόφαση αυτή. 7. Οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τα Συμβούλια και τις Επιτροπές που διατηρούνται, εξακολουθούν να ισχύουν κατά το μέρος που δε θίγονται με την απόφαση αυτή. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε` Κατάργηση συλλογικών οργάνων Άρθρο 18 Τα παρακάτω συλλογικά όργανα αποφασιστικής και γνωμοδοτικής αρμοδιότητας και οι σχετικές με αυτά διατάξεις συγκρότησης, σύνθεση και λειτουργίας αυτών καταργούνται: 1. Η Συντονιστική Επιτροπή συμμετοχής της Ελλάδος στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της UNESCO για τη μείωση του σεισμικού κινδύνου στη Βαλκανική, που προβλέπεται από τις διατάξεις της αποφάσεως αρ. ΕΔ5/014/81/4.4.1981 (Β` 231) που Υπουργού Δημοσίων Έργων καταργουμένης επίσης και της αποφάσεως αρ. ΕΔ5/04/154/Φ.6.1981 "περί εθνικού συντονισμού και εθνικών εκπροσώπων εις το Περιφερειακό Πρόγραμμα UNIDO -UND υπό τον τίτλο "Δομικαί Κατασκευαί υπό σεισμική ενέργεια εις την Βαλκανική" (Β` 394) του Υπουργού Δημ. Έργων μετά την εκπλήρωση των σκοπών τους σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.1349/83 (Α` 52). 2. Η Επιτροπή κρίσεως για την επαναφορά των απολυθέντων η των εξαναγκασθέντων σε παραίτηση υπαλλήλων από 21.4.1967 μέχρι 23.7.1974 που προβλέπεται από τις διατάξεις Ν.Δ. 76/74 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα Δ/γμα 104/74 και 168/74, το Π./γμα 677/74 και το Ν.1232/82 (άρθρο 12) και Ν.1256/82 (άρθρο 11 παρ.1). 3. Τα Πειθαρχικά Συμβούλια Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο) που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.689/1977 και του Π.Δ. 902/1978. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ` Άρθρο 19 Λειτουργία Για τη λειτουργία των παραπάνω συμβουλίων και επιτροπών έχουν εφαρμογή οι γενικοί κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων (άρθρο 19 Ν.1599/1986) και οι επί μέρους διατάξεις που αφορούν ειδικότερα. Η ισχύς της παρούσας παραπάνω συμβουλίων και επιτροπών έχουν εφαρμογή οι γενικοί κανόνες λειτουργίας συλλογικών οργάνων (άρθρο 19 Ν.1599/1986) και οι επί μέρους διατάξεις που αφορούν ειδικότερα. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Αυγούστου 1992

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις