26505/2007

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώ«Τρόπος Λειτουργίας του ΤΕΑΔΥ ύστερα από την έγκριση λειτουργίας του Οργανισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων »-θέματα εισφορών ασφαλισμένων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ | | | |Δ/ΝΣΗ |ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ . | |ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ |ΟΘΩΝΟΣ 10, 105 57 ΑΘΗΝΑ | |ΠΛΗΡ |Αλκ. Μανωλίτσης | |ΤΉΛ |210-32.30.377 | |ΡΑΧ |210-32.44.275 | |1 | |ΘΕΜΑ 1° | Αθήνα, 05/11 /2007 Αριθ. Πρωτ.:26505 ΠΡΟΣ: Όλους τους Εκκαθαριστές αποδοχών που αποδίδουν εισφορές στο ΤΕΑΔΥ «Τρόπος Λειτουργίας του Ταμείου ύστερα από την έγκριση λειτουργίας του Οργανισμού του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων » Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή του άρθρου 23 του Ν. 2676/1999 "διάρθρωση υπηρεσιών και θέσεων - προσωπικού" δημοσιεύτηκε το ΠΔ 187/12.9.2007 σύμφωνα με το οποίο στο άρθρο 1 ορίζεται " Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) παρέχει επικουρική σύνταξη στα πρόσωπα που ασφαλίζονται σε αυτό, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 15 του Ν. 2676/1999 (Α' 1)". Επίσης στο άρθρο 2 του παραπάνω ΠΔ ορίζεται ότι οι υπηρεσίες του ΤΕΑΔΥ αποτελούν Γενική Διεύθυνση, η οποία διαρθρώνεται ως εξής.: 1. Διεύθυνση Ασφάλισης. 2. Διεύθυνση Συντάξεων. 3. Διεύθυνση Πληροφορικής. 4. Διεύθυνση Διοίκησης και Οργάνωσης και, 5. Διεύθυνση Οικονομικού. Παράλληλα στο άρθρο 17 του ΠΔ 187/12-09-2007 ορίζεται ότι "από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται κάθε άλλη αντίθετη προς το παρών διάταξη". Επίσης με απόφαση του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ του ΤΕΑΔΥ ορίστηκε ότι η συστέγαση των Διευθύνσεων Ασφάλισης, Παροχών του ΤΕΑΔΥ να γίνει στα Γραφεία της πρώην Κ.Υ.(Κεντρική Υπηρεσία) του ΤΑΕΔΥ δηλαδή στη Διεύθυνση Όθωνος 10 - ΤΚ: 10557 Αθήνα. Ύστερα από τα παραπάνω και σε συνεχεία των υπ' αριθμ. Πρωτ.: 2455/99 και 12260/06 Εγκυκλίων μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα Παρακάτω. 1) Καταργούνται οι Κωδικοί Απόδοσης των Εισφορών μας για τις πρώην υπηρεσιακές μας μονάδες στις κατά τόπους ΔΟΥ και καθορίζεται ο ΚΑΕ 84561 που αφορά κρατήσεις υπέρ της Πρώην Κ.Υ. του ΤΕΑΔΥ ως ο μοναδικός Κωδικός Εσόδων που αφορά την υπηρεσία μας. Καθορίζεται επίσης ως Κωδικός Απόδοσης Δανείων υπέρ ΤΕΑΔΥ ο ΚΑΕ που αφορά κρατήσεις Δανείων 89742 υπέρ της πρώην Κ.Υ. του ΤΕΑΔΥ. Οι εκκαθαριστές θα αποδίδουν τις εισφορές ασφάλισης στις ΔΟΥ στον ΚΑΕ 84561 όπως παραπάνω και θα αποστέλλουν αντίγραφα μισθοδοτικών καταστάσεων στο ΤΕΑΔΥ, Δ/νση Όθωνος 10 ΤΚ: 10557 Αθήνα. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι Ο ΙΒΑΝ (Ο ΙΒΑΝ είναι ο Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Σελ 1 από 5 Λογαριασμού ο οποίος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τραπεζικών Προτύπων. Κάθε τραπεζικός λογαριασμός μπορεί να μετατραπεί σε λογαριασμό 1ΒΑΝ από την τράπεζα στην οποία τηρείται) του λογαριασμού μας στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ είναι: GR3309700011333400030000000. 2) Προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη και καλύτερης ποιότητας εξυπηρέτηση των Συνταξιούχων - Ασφαλισμένων μας θεωρούμε αναγκαίο να προβούμε στην τροποποίηση της υπ 'αρίθμ. : 12260/05-07-2006 Εγκυκλίου μας όσον αφορά την Διεύθυνση αποστολής των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης.. δηλαδή το "ΔΑΥΚ" (ΔΕΛΤΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ) αλλά και των υπολοίπων δικαιολογητικών αλληλογραφίας των Υπαλλήλων σας που αφορούν ζητήματα παροχών, αναγνώρισης προϋπηρεσίας, διαδοχικής ασφάλισης, χορήγησης δανείων κλπ. Συγκεκριμένα, θα πρέπει οι Διευθύνσεις Διοικητικού όλων των Υπουργείων, των Περιφερειών , των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, των ΝΠΔΔ των οποίων οι υπάλληλοι ασφαλίζονται στο ΤΕΑΔΥ να στέλνουν τις αιτήσεις και τα ΔΑΥΚ, καθώς και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ή ερωτήματα τους στην Δ/νση της Πρώην Κ.Υ. του ΤΕΑΔΥ, δηλαδή στην Όθωνος 10 ΤΚ: 105 57 Αθήνα. Επίσης θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους εκκαθαριστές αποδοχών του ΤΕΑΔΥ να μην ενεργούν κρατήσεις στους υπαλλήλους που δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΑΔΥ σύμφωνα με το άρθρο 15 Ν.2676/99. Ειδικότερα, Στους Υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου Χρόνου κλπ, στους Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διορίζονται στο Δημόσιο αναπληρωτές, πρόσθετοι, κλπ. Στους Εφημέριους οι οποίοι μισθοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 536/45 σε βάρος του χρηματιστικού λογαριασμού « Κεφάλαια προς Πληρωμή μισθών εφημεριακού Κλήρου» (πχ Εφημέριοι Νεκροταφείων Ιδρυμάτων κλπ που μισθοδοτούνται από τις προσόδους δηλαδή κοινότητες κλπ Τέλος, στους συνταξιούχους του ΤΕΑΔΥ θα πρέπει να γίνεται κράτηση 2% στο σύνολο των αποδοχών που λαμβάνουν από την εργασία τους στο Δημόσιο, άρθρο 21 § 5 Ν.3232/2004, εκτός και αν έχουν αναστείλει τη σύνταξη τους οπότε θα πρέπει οι κρατήσεις να διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 Ν.2676/99. ΘΕΜΑ 2° ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ Με δεδομένο ότι οι εισφορές των ασφαλισμένων (τακτικές και έκτακτες), που πρέπει να αποδίδονται υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ, διαφοροποιούνται με βάση τον διαχωρισμό Παλαιός-Νέος ασφαλισμένος, για την αποφυγή τυχόν μελλοντικών προβλημάτων κατά τη διαδικασία της συνταξιοδότησης τους, θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας όσον αφορά τον ορθό Σελ 2 από 5 προσδιορισμό του καθεστώτος ασφάλισης των νεοδιοριζομένων υπαλλήλων κατά τον διορισμό τους. ΕΙΣΦΟΡΑ & ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΩΝ * (ΒΜ=βασικός μισθός, ΧΡ=χρονοεπίδομα, Max(ΒΜ+ΧΡ) = ΒΜ + Χρον/μα 1ου ΜΚ Π.Ε. κατηγορίας Α) Εισφορά Ασφαλισμένων (1+2+3+4+5) 1. Μηνιαία Τακτική εισφορά - από το 2002 και εφεξής - 3% {Η κράτηση γίνεται επί του Βασικού Μισθού ύστερα από την ενσωμάτωση του με το χρονοεπίδομα (αρθρ. 17 Ν 2676/99 παρ. 1Α}. 2. Κράτηση 2% από 1-7-2004 στις πάσης φύσεως αμοιβές λόγω πρόσθετης εργασίας.(Ν. 3232/2004 αρθρ. 21 παρ. 5). Συγκεκριμένα: i) Αν (ΒΜ+ΧΡ)< Max (ΒΜ+ΧΡ) : (ΒΜ+ΧΡ)*3%=α [Λοιπά επιδόματα-(Κιν.Απόδοσης+επιδ. που εξαιρούνται με ρητή διάταξη]*2%=β Εισφορά ασφαλισμένου=α+β ii) Αν (ΒΜ+ΧΡ)> Max (ΒΜ+ΧΡ) : Max (ΒΜ+ΧΡ)*3%=α [(ΒΜ+ΧΡ)- Max (ΒΜ+ΧΡ)] *2%=β [Λοιπά επιδόματα-(Κιν.Απόδοσης+επιδ. που εξαιρούνται με ρητή διάταξη)]*2%=γ Εισφορά ασφαλισμένου=α+β+γ 3. Κράτηση Νεοδιορισμού: α) Στους ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στο ΤΕΑΔΥ θα ενεργείται κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου (Βασικός μισθός + Χρον/μα αν υπάρχει) από του διορισμού σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. β)Στους επαναδιοροζόμενους, εφόσον μετά τη παραίτηση τους από την υπηρεσία έγινε επιστροφή των εισφορών που είχαν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους για επικουρική ασφάλιση σ' ένα από τα Πρώην Ταμεία Αρωγής. Σε περίπτωση όμως που δεν είχε ολοκληρωθεί η κράτηση του πρώτου δεκαπενθημέρου κατά τον πρώτο διορισμό, τότε κατά τον επαναδιορισμό θα γίνει κράτηση για τους μήνες που υπολείπονται (θα ληφθούν υπόψη οι τακτικές αποδοχές της ημερομηνίας του νέου διορισμού). Τέλος στους επαναδιοριζόμενους ή μετατασσόμενους τακτικούς υπαλλήλους στους οποίους είχε γίνει κράτηση του πρώτου δεκαπενθημέρου δεν θα παρακρατηθεί εκ νέου. 4.Εφάπαξ κράτηση της διαφοράς των αποδοχών σε όσους προάγονται ή λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή και είναι ίση με το ½ της διαφοράς των αποδοχών (ο υπολογισμός γίνεται στο Βασικό μισθό + Χρον/δομα). 5. Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το Επίδομα Αδείας δεν υπόκεινται σε κράτηση. Β) Εισφορά Εργοδότου (1) 1. Μηνιαία Τακτική Εισφορά - από το 2002 και εφεξής - 3% {Η κράτηση γίνεται επί του Βασικού Μισθού, ύστερα από την ενσωμάτωση του με το χρονοεπίδομα (αρθρ. 17 Ν 2676/99 παρ. 1Α}. Συγκεκριμένα: i) Αν (ΒΜ+ΧΡ)< Max (ΒΜ+ΧΡ) : (ΒΜ+ΧΡ)*3%=α Εισφορά εργοδότου=α ii) Αν (ΒΜ+ΧΡ)>Max (ΒΜ+ΧΡ): Max (ΒΜ+ΧΡ)*3%=α Εισφορά εργοδότου= α ΕΙΣΦΟΡΑ ΝΈΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΩΝ ** Α) Εισφορά Ασφαλισμένων (1+2+3+4) 1. Μηνιαία Τακτική εισφορά 3% {Η κράτηση γίνεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 22 του Ν. 2084/92). [Σύνολο Αποδοχών - (Κιν. Απόδοσης+επιδ. που εξαιρούνται με ρητή διάταξη)] *3%=α Εισφορά ασφαλισμένων=α 2. Κράτηση Νεοδιορισμού: α) Στους ασφαλιζόμενους για πρώτη φορά στο ΤΕΑΔΥ θα ενεργείται κράτηση ποσού ίσου με τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθημέρου από του διορισμού σε είκοσι τέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. β)Στους επαναδιοροζόμενους, εφόσον μετά τη παραίτηση τους από την υπηρεσία έγινε επιστροφή των εισφορών που είχαν παρακρατηθεί από τις αποδοχές τους για επικουρική ασφάλιση σ ένα από τα Πρώην Ταμεία Αρωγής. Σε περίπτωση όμως που δεν είχε ολοκληρωθεί η κράτηση του πρώτου δεκαπενθημέρου κατά τον πρώτο διορισμό, τότε κατά τον επαναδιορισμό θα γίνει κράτηση για τους μήνες που υπολείπονται (θα ληφθούν υπόψη οι τακτικές αποδοχές της ημερομηνίας του νέου διορισμού). Τέλος στους επαναδιοριζόμενους ή μετατασσόμενους τακτικούς υπαλλήλους στους οποίους είχε γίνει κράτηση του πρώτου δεκαπενθημέρου δεν θα παρακρατηθεί εκ νέου. 3. Εφάπαξ κράτηση (Λόγω αλλαγής Κλιμακίου) της διαφοράς των αποδοχών σε όσους προάγονται ή λαμβάνουν μισθολογική προαγωγή και είναι ίση με το ½ της διαφοράς των αποδοχών (ο υπολογισμός γίνεται στο βασικό μισθό + χρον/δομα). 4. Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το Επίδομα Αδείας υπόκεινται σε κράτηση. Β) Εισφορά Εργοδότου (1+2) 1. Μηνιαία Τακτική εισφορά 3% {Η κράτηση γίνεται επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 32 και 22 του Ν. 2084/92) Σελ 4 από 5 [Σύνολο Αποδοχών - (Κιν. Απόδοσης + επιδ. που εξαιρούνται με ρητή διάταξη)] *3%=α Εισφορά εργοδότου=α 2. Τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το Επίδομα Αδείας υπόκεινται σε Κράτηση. ΘΕΜΑ 3° 3)«ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΙΑΑΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.Α. 4202/61 ΚΑΙ ΤΟΝ Ν.1405/83» Τέλος, προκειμένου να εφαρμοστούν οι διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης κατά την συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να δηλωθεί στην αίτηση περί απονομής της επικουρικής σύνταξης σε ποιο προηγούμενο Επικουρικό Ταμείο ήταν ασφαλισμένος και εάν επιθυμεί να εφαρμοστεί η διαδοχική ασφάλιση. Σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης του προηγούμενου αυτού Επικουρικού Ταμείου προσμετρηθεί στην λήψη μερίσματος από το Μ.Τ.Π.Υ, παρακαλούμε να αναφέρεται αυτό στην αίτηση που απευθύνεται στο δικό μας Ταμείο ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη αλληλογραφία μεταξύ των Ταμείων και η περαιτέρω καθυστέρηση στην απονομή της επικουρικής σύνταξης. Υπόμνημα * Παλαιός ασφαλισμένος θεωρείται εκείνος ο οποίος ασφαλίσθηκε για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό Κύριας Ασφάλισης πριν την 31/12/1992, εξαιρείται η ασφάλιση σε ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑ Υ ΚΑΙ Ο ΓΑ. Ειδικότερα, νεοδιοριζόμενος δημόσιος υπάλληλος θεωρείται παλαιός ασφαλισμένος στο Δημόσιο μόνον εάν είχε καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές υπέρ σύνταξης σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης πριν την 31η Δεκεμβρίου 1992 καθόσον το Ταμείο χορηγεί επικουρική σύνταξη στους δημοσίους υπαλλήλους. Επισημαίνεται δε ότι η ύπαρξη μόνον ενσήμων ασθενείας πριν την 31η Δεκεμβρίου 1992 δεν καθιστούν τον νεοδιοριζόμενο «παλαιό» ασφαλισμένο. Σελ 5 από 5 ** Νέος ασφαλισμένος θεωρείται εκείνος ο οποίος ασφαλίσθηκε για πρώτη φορά σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό Κύριας Ασφάλισης μετά την 31/12/1992. ( Ύπαρξη ενσήμων ασφάλισης). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΙΝΤΗΣ

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις