ΝΣΚ/401/2007

Το έγγραφο που ζητήσατε θα κατεβεί στα επόμενα δευτερόλεπτα.
Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΗ μηχανογραφική άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ.6 του Υπαλληλικού Κώδικα δεν χορηγείται επιπλέον της άδειας που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 130558/12-6-1989 Κ.Υ.Α., η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 27 του Ν 1876/1990.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 401/2007 ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Τμήμα Γ' Συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου 2007 Σύνθεση: Πρόεδρος Γεώργιος Πουλάκος, Αντιπρόεδρος Ν.Σ.Κ. Νομικοί Σύμβουλοι: Π. Κισσούδης, Ν. Μαυρίκας, Ιωάνν. Τρίαντος, Αλ. Καραγιάννης, Ιωάν. Διονυσόπουλος, Ανδρ. Χαρλαύτης. Εισηγήτρια Νίκη Μαριόλη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. Ερώτημα Αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1284/οικ.25857/3.10.2007 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Περίληψη Ερωτήματος: Εάν η μηχανογραφική άδεια που προβλέπεται στο άρθρο 50 παρ. 6 του Υπαλληλικού Κώδικα χορηγείται επιπλέον της άδειας που προβλέπεται στην υπ' αριθ. 130558/12/6/1989 ΚΥΑ, η οποία έχει κυρωθεί με το άρθρο 27 του Ν. 1876/1990. 2 Επί του ανωτέρω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ως ακολούθως: Ι. Α. Στο Ν. 3528/2007«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ &ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ»( ΦΕΚ Α'26), ορίζονται τα εξής: Κεφάλαιο ΣΤ' ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ άρθρο 50 «Δικαίωμα ειδικής άδειας 1 β.Υπάλληλος ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας δικαιούται μηχανογραφική άδεια, μετά πλήρων αποδοχών, μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο». Άρθρο 168 παρ. 10 «Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν καταργείται». Β. Περαιτέρω, με το άρθρο 27 του Ν.1876/1990 «ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΛΠ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»( ΦΕΚ Α' 27) κυρώθηκε από τότε που εκδόθηκε η αριθ.130558/12-6-1989 κ.υ.α. στην οποία ορίζονται τα εξής: «1.Χορηγείται στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής μία ημέρα αδείας μετ' αποδοχών ανά δίμηνο πέραν της κανονικής , ύστερα από αίτηση του εργαζόμενου. Το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να ασκηθεί εντός του συγκεκριμένου διμήνου άλλως χάνεται. 2 κλπ». II. Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγονται τα ακόλουθα: Με την κ.υ.α. 130558/12-6-1989 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 1876/1990 ,όπως αναγράφεται και στο προοίμιο της, κρίθηκε αναγκαία η λήψη πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού χώρου γενικότερα των εργαζομένων στα Μηχανογραφικά Κέντρα του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ. Στα πλαίσια των μέτρων αυτών που αποσκοπούσαν στην προστασία των εργαζομένων από τις δυσμενείς συνέπειες της συστηματικής και πολύωρης απασχόλησης σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χορηγήθηκε άδεια μιας μέρας ανά δίμηνο σε όσους απασχολούνται μπροστά σε οθόνες οπτικής καταγραφής , μετά από αίτηση τους. Με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 50 του Υπαλληλικού Κώδικα η μηχανογραφική #άδεια μιας μέρας ανά δίμηνο με πλήρεις αποδοχές χορηγήθηκε σε όλους τους υπαλλήλους οι οποίοι χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολούνται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ωρών, ως κίνητρο για την εξοικείωση των υπαλλήλων με τις νέες τεχνολογίες. Η άδεια αυτή ταυτίζεται εννοιολογικά και όπως είναι πρόδηλο αποτελεί επέκταση της μηχανογραφικής άδειας που ήδη χορηγείτο με βάση την ανωτέρω κ.υ.α. αποκλειστικά στους εργαζόμενους σε μηχανογραφικά κέντρα και ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί επιπλέον αυτής. III. Κατόπιν των ανωτέρω, κατά την ομόφωνη γνώμη του Τμήματος, στο τεθέν ερώτημα προσήκει αρνητική απάντηση. Αθήνα, . 10.2007

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις