Ν.1566/1985

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΔομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλεες διατάξεις

ΦΕΚ: 167/Α/1985Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ 167/A/30.09.1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη. β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης. γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό. ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε ένα κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι : α) Η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ)η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. 3.α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως : (αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα σκοπών της εκπαίδευσης, (ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και θέματα. (γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος. β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής. γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους. δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα. 4.Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από ο λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία προς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων. Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παροχές Αρθρο 2 1.Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα). 2.Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά, κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και από τις τεχνικέςεπαγγελματικές σχολές. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία των εκκλησιαστικών λυκείων. 3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Οποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα. 4.Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε 2 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση. 5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μικτά σχολεία). 6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος δωρεάν. 7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέψουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους. 8. Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. 9.Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχον προϋποθέσεις δωρεάν, διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. «β) Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα.»1 10. Στους μαθητές των λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες. 11. Το δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. 2 12.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 ή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων στις περιπτώσεις της παρ. 11, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθ. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 1771/1988 ΦΕΚ Α 71). 1 Ν. 2640/1998, ΦΕΚ-206 Α' παρ. 10 του άρθρου 2 : "Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167 Α') εφαρμόζεται και στα ΤΕΕ" 2 3 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Προσχολική αγωγή Αρθρο 3 1.Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια : α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές. β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό. γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα, γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής. δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην εμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας. 2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «3.Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985»3 4.Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να Η παράγραφος 3 του άρθρου 3ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 73 του νόμου 3518/2006, ΦΕΚ-272 Α’ 3 4 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»4 6. Η ίδρυση και η προαγωγή νηπιαγωγείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου»5 7.Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σε αυτά ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων, καθώς και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. 8. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντίστοιχη κατάργηση, μείωση τμημάτων ή συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων. 9.α) Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : (αα) την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων. (ββ) την εισαγωγή νηπίων, (γγ) την έναρξη, τη λήξη και τη διακοπή των μαθημάτων κατά τους χειμερινούς ή τη συνέχισή τους κατά τους θερινούς μήνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας. (δδ) την παρεχόμενη στα νήπια προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα. (εε) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων, (στστ) την οργάνωση της ζωής των νηπίων και κάθε είδους εκδηλώσεις και (ζζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση διεύθυνση και λειτουργία των παιδικών κέντρων. H παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ.18 του άρθρου 46 του νόμου 4264/2014, ΦΕΚ118/Α/15.5.2014 4 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1Β του άρθρου 73 του νόμου 3518/2006, ΦΕΚ-272 Α’΄ 5 5 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «10. Για θέματα των παρ. 6, 7 και 8 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»6 Δημοτική εκπαίδευση Αρθρο 4 1. Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθεί τους μαθητές : α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν. β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες, γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης, δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προορισμού και γραπτού λόγου, ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία, με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών και στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις τάξεις, Α, Β, Γ, Δ, Ε., και ΣΤ. <Στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης. 7» 3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια ή δωδεκαθέσια. Η παράγραφος 10 του άρθρου 3ου καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 7 Το δεύτερο εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από το εδ., β, της παρ. 1 άρθ. 10 ν. 2327/1995, ΦΕΚ Α 156 6 6 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέ-σιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.» 8 6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων, προσδιορίζεται από την αναλογία 25 μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά 30 μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής : Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα 10 έως 25 1 Μονοθέσιο 26 έως 50 2 Διθέσιο 51 έως 90 3 Τριθέσιο 91 έως 120 4 Τετραθέσιο 121 έως 150 5 Πενταθέσιο 151 έως 180 6 Εξαθέσιο 181 έως 210 7 Επταθέσιο 211 έως 240 8 Οκταθέσιο 241 έως 270 9 Εννεαθέσιο 271 έως 300 10 Δεκαθέσιο 301 έως 330 11 Ενδεκαθέσιο 331 έως 360 12 Δωδεκαθέσιο Η παράγραφος 5 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ε της υποπαραγράφου Θ2 του άρθρου 1 ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013 8 –Ν. 4152/2013, παρ. 3, 4 και 5 υποπαρ. Θ2 : “3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης έως και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης 4”. 7 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου. 8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, είναι δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν. 10.Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και με την επιφύλαξη της παρ. 13, η συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχολείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων, β) την εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη των μαθητών, γ) την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους και διδακτικού έτους δ) τη διδασκαλία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων, τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ε) Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, στ) την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων. 12.Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται εκτός από τους δάσκαλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη, είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται τα προσόντα των ειδικών εκπαιδευτικών, η σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων που κατανέμονται σε νέους κλάδους ή προσαυξάνουν τις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάθεση των εκπαιδευτικών αυτών στα δημοτικά σχολεία, για ανάλογη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας, ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά σε δημόσιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσληψη με ωριαία αντιμισθία ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η αποζημίωση για την 8 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 υπερωριακή διδασκαλία και η ωριαία αντιμισθία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 9 13.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία, σε τετραθέσια και πάνω. Οι τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγχωνεύονται κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από 15, σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο. 14.Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή στις έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται, ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα, ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 15.Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται στους ΟΤΑ ή στο Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση. «16. Για τα θέματα των παρ. 8, 9, 10 και 13 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσια Αρθρο 5 1. Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής. Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές : α) Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές. 9 Ν.1892/1990 :Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις Η παράγραφος 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-511 10 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 9 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας. γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα. δ) να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες. ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση. στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη. 2. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β και Γ. Στην Α τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις. 3. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Η ίδρυση γυμνασίων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ιδρυση γυμνασίων γίνεται όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικούς, ώστε σε κάθε γυμνάσιο να μην υπάρχουν πάνω από εννέα τμήματα ή για την εξυπηρέτηση αναγκών ορισμένης περιοχής. 5. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων το προσωπικού γίνεται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Για τα θέματα των παρ. 4, 5,6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»11 8.Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 11 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 10 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 9. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Με το ΠΔ /γμα της παρ. 4 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά γυμνάσια σε ορισμένες πόλεις της χώρας. «Η εγγραφή μαθητών στα αθλητικά και μουσικά γυμνάσια μπορεί να γίνεται με επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι απόφοιτοι των γυμνασίων αυτών εγγράφονται εφόσον επιθυμούν σε αντίστοιχα λύκεια, αν λειτουργούν»12 10. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη. 13 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014. 11.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των γυμνασίων κάθε κατεύθυνσης, β) τα διδασκόμενα μαθήματα, γ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, δ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, τις κάθε είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και τους τίτλους σπουδών. στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. ζ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των γυμνασίων. Λύκεια Αρθρο 6 1.Τα λύκεια λειτουργούν ως γενικά, κλασικά, τεχνικά - επαγγελματικά και ενιαία πολυκλαδικά. Με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθ. 8 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά λύκεια σε ορισμένες πόλεις της χώρας. 12 Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 1771/1988 ΦΕΚ Α 71 62124/Γ2/2013 (ΦΕΚ 1218 Β/20-5-2013) Κ.Υ.Α.,: “Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα” 13 11 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Το λύκειο επιδιώκει την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα βοηθεί τους μαθητές : α) Να κατανοούν βαθύτερα την κοινωνική πραγματικότητα, να άνουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους, έτσι, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας. β) να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης, στις πανανθρώπινες αξίες και να κατανοούν τη σπουδαιότητα του δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες. γ) να αποκτούν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτογνωσία, ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό και δημιουργικό πνεύμα τη ζωή, την επιστήμη, την τέχνη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό. δ) Να αναπτύσσουν τον προβληματισμό τους με τη μελέτη και τη βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων (ελληνικών και παγκόσμιων) και της ιστορίας της τέχνης και της επιστήμης. ε) Να εμπλουτίζουν το γνωστικό και γλωσσικό τους εξοπλισμό και να αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα της καλλιτεχνικής τους έκφρασης. στ) Να εμπεδώσουν τις κινητικές ικανότητες και κλίσεις μέσα από συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και να αποκτούν αθλητικές συνήθειες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους. 3. α) Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο επιδιώκει επιπλέον να μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. β) Οι μαθητές των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων ασκούνται στο επάγγελμα. Η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής της και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού. 4.Τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές. 5. Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β και Γ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β, Γ και Δ. Στην Α τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. 6.Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια Αρθρο 7 12 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση της γενικής και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας. 2.Τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια ιδρύονται σταδιακά σε όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές συνθήκες και ανάγκες. 3. Τα μαθήματα στην Α τάξη του ενιαίο πολυκλαδικού λυκείου είναι κοινά για όλους τους μαθητές και εξασφαλίζεται παράλληλα η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα επιλογής καθώς και προαιρετικά μαθήματα στις ελεύθερες ώρες τους. Η Β τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίζεται σε κύκλους και η Γ τάξη σε κλάδους σπουδών. Στις τάξεις Β και Γ διδάσκονται μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα κύκλων ή κλάδων αντίστοιχα. 4.Οι κύκλοι δίνουν τις βάσεις και αποτελούν αφετηρία για μια ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων και για προπαρασκευή των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κλάδοι προετοιμάζουν τους μαθητές α) για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών μαθημάτων, β) για την απόκτηση ειδικότητας μετά από φοίτηση σε τμήμα ειδίκευσης που λειτουργεί για τους απόφοιτους. 5. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, β) τους κύκλους και κλάδους σπουδών και τα τμήματα ειδίκευσης, γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές. στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. ζ) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, την αξιολόγηση των μαθητών, τη μετεγγραφή ή κατάταξη των μαθητών σε άλλο κύκλο ή κλάδο σπουδών, τις εξετάσεις και τους τίτλους σπουδών. η) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια της φοίτησης, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης. θ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και ι) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. 6. Οι διατάξεις των παρ. 3 στοιχ. β, 5 και 6 του προηγούμενου άρθ., εφαρμόζονται ανάλογα και στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια. 13 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, κατάργηση λυκείων Αρθρο 8 1. Η ίδρυση λυκείων κάθε τύπου, τομέων, κύκλων, κλάδων και τμημάτων ειδίκευσης και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 2. Η κατάργηση και η συγχώνευση λυκείων κάθε τύπου και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Η Μετατροπή ημερήσιου λυκείου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4.Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο χωρίζεται σε τομείς. Κάθε τομέας μπορεί να αποτελείται από περισσότερα τμήματα. ΣΕ κάθε τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο μπορεί να λειτουργούν και τμήματα ειδίκευσης. 5.Η προσθήκη νέων τομέων και τμημάτων στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια ή νέων κύκλων και κλάδων στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, πέρα από αυτούς που προβλέπονται κατά την ίδρυσή τους, η κατάργηση και η συγχώνευση τους και η αυξομείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «6. Για τα θέματα των προηγούμενων παρ., 4, 5,6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»14 7. Στην τελευταία τάξη του λυκείου και πέρα από το ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργούν δέσμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων και μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας. 8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35, ενώ στις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων δε μπορεί να υπερβαίνουν τους 30. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 η 30 αντίστοιχα διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης. 9. Με ΠΔ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) τη οργάνωση και τη λειτουργία των λυκείων κάθε τύπου και τους τομείς και τα τμήματα των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61 : “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 14 14 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια φοίτησης, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων. γ) τα διδασκόμενα μαθήματα και τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές. στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών. ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των λυκείων. Τεχνικές - επαγγελματικές σχολές Αρθρο 9 1. Εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερος σκοπός της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής, είναι η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμβάλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Παράλληλα, επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων και μαθητών. 2. Οι σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές. Η φοίτηση της ημερήσιας διαρκεί έως δύο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ένα έτος. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμη, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής. 3. Στο πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου. 4. Η ίδρυση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η προσθήκη νέων ειδικοτήτων σε σχολές που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια κάθε φορά κάθε χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 5.Η κατάργηση και η συγχώνευση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η κατάργηση ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Η μετατροπή τεχνικήςεπαγγελματικής σχολής από ημερήσια σε εσπερινή και αντίστροφα και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 15 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Για τα θέματα των παρ. 4, 5 και 6 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. 15 8.Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35. Η παρ. 10 του άρθ. 5 εφαρμόζεται ανάλογα. 9. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, β) τις ειδικότητες και τη διάρκεια φοίτησης, γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας τους, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων, ε) την έναρξη και τη λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών. ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των σχολών αυτών. 10. Οι απόφοιτοι των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών εξειδικεύονται σε επιχειρήσεις με τη φροντίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι διατάξεις του στοιχ. β της παρ.3 του άρθ. 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μαθητές των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών. 11. Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46) ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα πτυχία των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι ισότιμα με τα πτυχία των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται τα θέματα των παρ. 4, 5, 6 και 9 που αναφέρονται στις σχολές αυτές.16 Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-11 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61 : “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 15 Ν. 2640/1998, ΦΕΚ-206 Α' παρ.1 του άρθρου 9: "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ΤΕΣ του άρθρου 9 του ν. 1566/85 μετατρέπονται σε ΤΕΕ Α' Κύκλου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου...." 16 16 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια Αρθρο 10 1.Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, σχολικά εργαστηριακά κέντρα (Σ.Ε.Κ), στα οποία οι ασκούμενοι μαθητές προέρχονται από τρεις τουλάχιστο σχολικές μονάδες. Όταν μαθητές που ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, η πρακτική τους άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο τεχνικό - επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο. 2. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., οι μαθητές των οποίων ασκούνται στο ΣΕΚ. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα ΣΕΚ και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. 3. Διευθυντής του ΣΕΚ ορίζεται εκπαιδευτικός κατά τις διατάξεις του άρθ.11. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο διευθυντής του λυκείου, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Ο διευθυντής του ΣΕΚ ή ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων, τη συντήρηση μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων την εκτέλεση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την επισκευή τους, την τήρηση βιβλίων υλικού και μητρώων μηχανημάτων για τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των εργαστηρίων. 4. α) Κάθε ΣΕΚ διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει 3 μέχρι 5 εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθ. β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση με τα ΣΕΚ Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται, με απόφαση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν τις σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρχεται από τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡΙ, ειδικότητας αντίστοιχης προς τον τομέα του εργαστηρίου. γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος, με τη διαδικασία του στοιχ. β, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν τις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούνται από το ΣΕΚ ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος ΤΕΙ ή μέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρμόδιος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, την οργάνωση του εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των ΣΕΚ και των σχολικών εργαστηρίων και τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών ΣΕΚ, των υπεύθυνων των σχολικών εργαστηρίων και των υπεύθυνων των τομέων εργαστηρίων και των εργαστηρίων κατεύθυνσης. 17 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 6.Τα ΣΕΚ και ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7.Στα ΣΕΚ ή στα σχολικά εργαστήρια μπορούν να ασκούνται και μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στις σχολές μαθητείας μπορεί να εντάσσονται στα ΣΕΚ. Οι λεπτομέρειες για την άσκηση των μαθητών και την ένταξη και λειτουργία των εργαστηρίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 8.Αν στην έδρα τεχνικήςεπαγγελματικής σχολής δε λειτουργεί τεχνικό επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, οι μαθητές ασκούνται σε εργαστήρια της σχολής. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ορίζονται με απόφαση του διευθυντή της σχολής. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση καθήκοντα Αρθρο 11 Οργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων. Α. Διευθυντές και υποδιευθυντές. 1. Διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α. 2. Διευθυντές των γυμνασίων και των ενιαίων και κλασικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11, ΑΤ15 και ΑΤ16 με βαθμό Α. 3. Διευθυντές των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡΙ με βαθμό Α. «Στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια, τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και τις τεχνικέςεπαγγελματικές, σχολές, όπου λειτουργούν σχολικά εργαστήρια, τοποθετείται υποδιευθυντής που ανήκει στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1, εφ'όσον ο διευθυντής δεν ανήκει στους κλάδους αυτούς»18 4. Διευθυντές των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ18 και ΑΡΙ με βαθμό Α. 5. Διευθυντές των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α. 6. Υποδιευθυντές των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α. 17 Ν. 4186/2013 άρθρο 46 παρ. 8: Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα μετονομάζονται σε Εργαστηριακά Κέντρα 18 Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 6 του νόμου 1674/1988 ΦΕΚ Α 203 18 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παρ. 2, 3 και 4, με βαθμό Α. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές - επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος. 8. Υπεύθυνοι τομέων των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α. 9. Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών αντίστοιχα, με οποιοδήποτε βαθμό. Β. Επιλογή τοποθέτηση 1.Για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας του που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις καθώς και διετία στο βαθμό Α έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους και συντάσσει με αλφαβητική σειρά τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων : α) διευθυντών σχολικών μονάδων β) υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γ) διευθυντών ΣΕΚ. δ) υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ. Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνεται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από το συνολικό αριθμό των θέσεων κατά περίπτωση. 2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών τη γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα την ικανότητά τους για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, το εκπαιδευτικό τους έργου, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά τους, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς και την αξιόλογη συγγραφική εργασία. 3. Εως το τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους οι εκπαιδευτικοί, που έχουν βαθμό Α και διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ ή καθήκοντα υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται από τους υποψηφίους ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και α) από τους υποψήφιους διευθυντές δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης ένα μέχρι πέντε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, στις σχολικές μονάδες των οποίων επιθυμούν να τοποθετηθούν και β) από τους υποψήφιους υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομών ΣΕΚ δήλωση που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή ΣΕΚ της ίδιας 19 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ή και άλλων πόλεων και κωμοπόλεων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν. 4.Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 α) πίνακες υποψηφίων που δεν υπέβαλαν αίτηση, αλλά περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 1 και β) πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ. 1 αξιολογούνται και κατατάσσονται στον πίνακα του παραπάνω στοιχ. β. 5.Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ που καταρτίστηκαν με βάση τις αιτήσεις τους, στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλίο και τους πίνακες των υποψήφιων διευθυντών που καταρτίστηκαν χωρίς αίτησή τους καθώς και όλους τους πίνακες υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ, στο νομάρχη. Με απόφαση του νομάρχη κυρώνονται οι πίνακες που υποβάλλονται σε αυτό και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη. 6.Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο του ίδιου έτους καταρτίζει πίνακα των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη τα προσόντα τους όπως αναφέρονται την παρ. 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παρ. 4. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Το κεντρικό συμβούλιο μπορεί να αλλάξει την αξιολογική σειρά υποψηφίων, όπως αυτή καθορίστηκε από περιφερειακό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση των πινάκων των περιφερειακών συμβουλίων και συνυποβάλλονται στο κεντρικό συμβούλιο μαζί με τους πίνακες αυτούς. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών, τίθενται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο τους Ιουνίου υποψήφιοι διευθυντές, ισάριθμοι προς τις κενές θέσεις της περιοχής με τη σειρά που έχουν καταταγεί στους οικείους πίνακες και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που αναφέρονται στις δηλώσεις τους. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκεντρώνει από τους υποψήφιους αυτούς δηλώσεις για την τοποθέτησή τους κατά σειρά προτίμησης στις υπάρχουσες κενές θέσεις και προτείνει μέχρι τέλος Ιουνίου την τοποθέτησή τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, εφαρμόζονται για την τοποθέτηση, οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκτελούνται με απόφαση του νομάρχη. 8. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων τοποθετούνται οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ, στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου του ίδιου έτους, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου από τους πίνακες που καταρτίστηκαν ύστερα από αιτήσεις των 20 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ενδιαφερομένων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και με βάση τις δηλώσεις προτίμησης. 9. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των παρ. 7 και 8, τοποθετούνται στις απομένουσες κενές θέσεις με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες α της παρ. 4. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δηλώσεις όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς για την τοποθέτηση τους κατά σειρά προτίμησης στις κενές θέσεις και με εφαρμογή των διατάξεων για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 10. Σε θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων τοποθετούνται νέοι διευθυντές, υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ κατά τη σειρά του οικείου πίνακα και με την ίδια διαδικασία. 11.Σε κάθε περίπτωση σύνταξης πινάκων, σύμφωνα με τις παρ. 1, 4 και 6 η εγγραφή υποψηφίου σε ένα πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους. 19 Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση. 1. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των τομέων ΣΕΚ, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ., ασκούν τα καθήκοντά τους για μια τετραετία αν προέρχονται από τον πίνακα β και για μια διετία αν προέρχονται από τον πίνακα Α, όπως οι πίνακες αυτοί καθορίζονται στην παρ.4 της προηγούμενης περιπτ. β, Η τετραετία ή διετία, κατά περίπτωση, αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου του επομένου από την τοποθέτησή τους σχολικού έτους και λήγει την 31 Αυγούστου του τέταρτου ή του δεύτερου, κατά περίπτωση, σχολικού έτους. 2.Κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, από τις οποίες, προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. 3. Οσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών και υποδιευθυντών μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση των ίδιων καθηκόντων στη διάρκεια της τετραετίας σε κενές θέσεις του ίδιου ή και άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση προτίμησης αλλά και οπουδήποτε αλλού, αν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακή ανάγκη. 4.Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων των ΣΕΚ εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και το επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 5.Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου διευθυντές, υποδιευθυντής, προϊστάμενος σχολικής μονάδας, διευθυντής και υπεύθυνος τομέα ΣΕΚ μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα ή ΣΕΚ κατά περίπτωση για το συμφέρον της υπηρεσίας. 19 Ν.1824/1988 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 21 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Η μετάθεση γίνεται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία. 20 Δ. Καθήκοντα 1.Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. 2.Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει απουσιάζε ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. «3.Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων του σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα καθήκοντά τους, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια»21 Ε. Αναπλήρωση 1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση. 2.Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα ΣΕΚ ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το ΣΕΚ κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ. ν. 2043/1992, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 άρθ. 1: οι άνω διατάξεις της περιπτ. Γ κατά το μέρος τους που αφορούν τους διευθυντές σχολικών Μονάδων και τους Διευθυντές ΣΕΚ καταργήθηκαν από την παρ. 13 άρθ. 6 ν. 2043/92 (ΦΕΚ Α 79) 20 21 Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθ. 6 ν. 2043/1992 ΦΕΚ Α 79 22 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικάεπαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ΣΤ. Σύλλογοι διδασκόντων 1.Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιασδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων. 2.Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά, τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος η το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. 3.Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Εχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. 4.Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων Αρθρο 1222 22Ν.4354/2015,ΦΕΚ-176/Α/13.12.2015 άρθρο 33: Άρθρο 33 Διατηρούμενες διατάξεις Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις: α. Των παραγραφών 5 και 6 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 μέχρι 31.12.2018. Για τον υπολογισμό του ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαμβάνονται υπόψη όλες οι μισθολογικές και μη μισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρμογής των διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων. β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος. γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013 (Α’ 216). δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α'92). ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α' 123). στ. Της παρ.8 του άρθρου 26 του ν, 4325/2015 (Α 47). ζ. Των άρθρων 12, 13. 14 του ν. 1566/1985 {Α 167). η. Της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 για τις τοπικές διοικητικές επιτροπές του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ και τη Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και π κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσα υπουργική απόφαση (2/73813/0022/ 28.12.2011 Β’ 486). 23 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α, Β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 2.Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγή ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου. 23 3.Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών ,για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. 5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. 6.Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».24 25 23 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξει Η παράγραφος 7 προστέθηκε στο άρθρο 12 με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 4115/2013, ΦΕΚ-24 Α/30-1-2013 24 Ν. 3699/2008, ΦΕΚ-199 Α/2-10-08, παρ. 1 και 4 του άρθρου 19: «1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)β) Κλάδος 25 24 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων Αρθρο 13 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ και μ.κ. 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 2.Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης, εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 7 του άρθ. 2 της ΣΤ5/5/26.4.82 (ΦΕΚ Β 213), κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών. 3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίού ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 5.Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν. 26 6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)» 26 Ν. 2986/2002, ΦΕΚ-24 Α’ παρ. 8 του άρθρου 8 : «Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και η υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 25 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 11. <7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1/9/97 ως εξής : Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 20. ΙΙ) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 12. ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 10. IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ώρες 8. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό τ και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβριου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβριου του επομένου διδακτικού έτους. γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 16, 18 και 19 του άρθ. 14 του ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 18 του ν. 2470/97»27 8.Ολοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περιπτ. ΣΤ του άρθ. ΙΙ. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. 27 Η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 9ου του νόμου 2517/1997, ΦΕΚ-160 Α' 26 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.28 9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδ., : α) επισύρει φυλάκιση μέχρι 3 έτη. β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης. 29 Eκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρθρο 14 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤ Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής Ν. 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ παρ. 45γ του άρθρου 13: «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές» 28 Ν. 3699/2008, ΦΕΚ-199 Α/2-10-2008, παρ. 1 και 4 του άρθρου 19 : «Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)» 29 27 28 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας. Κλάδος ΑΤ15 Οικιακής Οικονομίας Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων Κλάδος ΑΤ18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ. Κλάδος ΑΡΙ Πτυχιούχων επαγγελματικών λυκείων). Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Α.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ Κλάδος ΜΕΙ Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών. 30 2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παρ., διακρίνονται σε Α, Β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μ.κ. για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής : α) για τους κλάδους ΑΤ1 έως ΑΤ14 και ΑΤ16, με πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ, εισαγωγικό το μ.κ. 16 και καταληκτικό το μ.κ. 1. για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων ΑΕΙ πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα μ.κ. 15 ή 14 αντίστοιχα. β) Για τους κλάδους ΑΤ15, ΑΤ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ και ΑΤ18 εισαγωγικό το μ.κ. 18 και καταληκτικό το μ.κ. 3. γ) Για τον κλάδο ΑΤ17 εισαγωγικό το μ.κ. 17 και καταληκτικό το μ.κ. 2. δ) Για τον κλάδο ΑΡ1 εισαγωγικό το μ.κ. 22 και καταληκτικό το μ.κ. 7. ε) Για τον κλάδο ΜΕ1 εισαγωγικό το μ.κ. 24 και καταληκτικό το μ.κ. 9. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ κατηγορίας στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. Π.Δ. 128/2012, ΦΕΚ-233 Α/26-11-2012, άρθρο μόνο : “1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων” 30 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΡ1 στο βαθμό Β απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΜΕ1 στο βαθμό Β απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο Βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 3.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι παραπάνω κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό. 4.Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής : α) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 1 θέσεις 2.810 β) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 2, θέσεις 16.637 γ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 3, θέσεις 6.714 δ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 4, θέσεις 6.532 ε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 5, θέσεις 1.376 στ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 6, θέσεις 4.270 ζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 7, θέσεις 14 η) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 8, θέσεις 764 θ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 9, θέσεις 677 ι) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 10, θέσεις 130 ια) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 11, θέσεις 3.858 ιβ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 12, θέσεις 524 ιγ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 13, θέσεις 129 ιδ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 14, θέσεις 368 ιε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 15, θέσεις 843 ιστ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 16, θέσεις 1.074 ιζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 17, θέσεις 1.286. ιη) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 18, θέσεις 280 ιθ) Καθηγητών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1, θέσεις 1.790. 29 30 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κ) Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών του κλάδου ΜΕ1, θέσεις 300. Σύνολο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50.376. 5. Στο σύνολο των οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών επαγγελματικών σχολών και ΣΕΚ, υποδιευθυντών των γυμνασίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα και πάνω τμήματα υπεύθυνων τομέων και ΣΕΚ και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα ή αυξηθούν τα τμήματα τάξεων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με ίδιο ΠΔ /γμα μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. 7.Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν. 8.Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά κλάδους ως εξής : α) Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων : πτυχίο θεολογικού ή ποιμαντικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της θεολογικής σχολής Χάλκης β) Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων : πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος, εκτός των ξενόγλωσσων, φιλοσοφικής σχολής ή τμήματος ιστορίας ΑΕΙ της ημεδαπής «ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών31» γ) Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών : πτυχίο μαθηματικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής « ή πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης»32 δ) Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών : πτυχίο φυσικού ή χημικού ή φυσιογνωστικού ή βιολογικού ή γεωλογικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής «ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Τμήματος Γεωγραφίας Η παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 3577/2007, ΦΕΚ-130 Α’ 31 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1ου του νόμου ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008 32 3687/2008, Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»33«ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»34 ε) Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος γαλλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. στ) Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. ζ) Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος γερμανικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. η) Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων : πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών της ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών. θ) Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων : πτυχίο οικονομικού τμήματος ΑΕΙ ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΣΟΕΕ ή Ανώτατης βιομηχανικής Σχολής της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής35» ι) Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων : πτυχίο τμήματος κοινωνιών επιστημών ή κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ γίνονται διορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό, «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής36» ια) Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής : πτυχίο εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής. «ιβ Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών : δίπλωμα τμήματος πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων ή αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ή μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή ναυπηγών ή χημικών μηχανικών ή μηχανικών μεταλλείωνμεταλλουργών ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ραδιοηλεκτρολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο φυσικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά37» , «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής38» ιγ) Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών : πτυχίο νομικού ή πολιτικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή Το παραπάνω μέσα σε «..» εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ου του νόμου 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008 33 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 39 του νόμου 3794/2009, ΦΕΚ156 Α/4-9-2009 34 35 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 36 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 37 Το εδάφιο ιβ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 13 άρθ. 6 ν. 1674/1986 ΦΕΚ Α 203 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 38 31 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 39. ιδ) Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας: πτυχίο τμήματος ιατρικής ή οδοντιατρικής ή φαρμακευτικής ή γεωπονίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 40 «ιε) Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικιακής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής»41 «ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/198542» 43 ιζ) Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων : Πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ ή αντίστοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 44 ιη) Κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ : πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 45 39 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 40 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 41 Η περίπτωση ΙΕ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 42 Η περίπτωση ΙΣΤ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ Ν. 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’, παρ. 2 και 3 του άρθρου 20: «2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.3. Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985» - βλ. και επ. παρ. άρθρου 20 Ν. 3475/06 44 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 43 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 45 32 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ιθ) Κλάδος ΑΡ1 πτυχιούχων ΠΟΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων) : πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ. 46 «κ) Κλάδος ΔΕ01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»47 9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 και ΑΤ2 αντί για πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΑΤ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. 48 «Για το διορισμό εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις θέσεις των κλάδων ΠΕ 18.35 (Τουριστικών Επιχειρήσεων), γίνεται δεκτό και ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής στο επιστημονικό πεδίο «Μάνατζμεντ στον Τουρισμό», εφόσον υπάρχει απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου και πιστοποιημένη παιδαγωγική επάρκεια.»49 10. Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παρ., δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ4»50 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1, και ΜΕ1. «13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής: Ν. 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008, παρ. 4.α του άρθρου 5: «Στην περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 46 Η περίπτωση Κ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4Β του άρθρου 5ου του νόμου 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008 47 Ν.. 2327/1995 ΦΕΚ Α 156, παρ.7 άρθ. 10: Όπου ανωτέρω αναφέρεται η λέξη <ισότιμο> προσθέτεται και η λέξη <αντίστοιχο> 48 49 Το παραπάνω μέσα σε «» εδάφιο προστέθηκε με το άρθρο 74 του νόμου 4342/2015,ΦΕΚ-143/Α/9.11.2015 Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 50 33 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού. β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10. γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20. ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28. η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης. 51» 52 14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωση του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία της Η παράγραφος 13 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2της υποπαραγράφου Θ2 του άρθρου 1 ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 –Ν. 4152/2013, παρ. 3, 4 και 5 της υποπαρ. Θ2 : “3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης έως και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης 4”. 51 Ν. 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ παρ. 45γ του άρθρου 13 : «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές». 52 34 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθ. 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός πλεονάζει εξολοκλήρου μπορεί να αποσπασθεί σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου ή σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου που πλεονάζουν σε ορισμένο κλάδο, εξαιτίας μεταβολών στα προγράμματα διδασκαλίας, ή για άλλους λόγους, είναι υποχρεωμένοι να διδάσκουν μαθήματα συγγενούς ειδικότητας στην ίδια σχολική μονάδα. 15.Οσοι διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο άλλης πόλης ή κωμόπολης παίρνουν οδοιπορικά έξοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας που ορίζεται στο μισό από την προβλεπόμενη στην παρ. 19. Δεν παίρνουν τα παραπάνω οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση όσοι συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο σε σχολεία πόλης ή κωμόπολης στην οποία κατοικούν. Τα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη. 16. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν, μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. «Αν ο σύλλογος διδασκόντων παραλείπει να αναθέσει την κάλυψη των ωρών αυτών, η ανάθεση γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου»53 Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων, αν πρόκειται για το ίσιο σχολείο ή με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, αν πρόκειται για άλλο σχολείο και εφόσον και στις δύο περιπτώσεις δεν υπάρχει προσφορά για προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία. Η διδασκαλία του μαθήματος της κοινωνιολογίας, αν δεν υπάρχουν καθηγητές του κλάδου κοινωνιολόγων, μπορεί να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς που έχουν διαπιστωμένες ειδικές σπουδές στην κοινωνιολογία και ,αν δεν υπάρχουν τέτοιοι εκπαιδευτικοί, σε φιλόλογους ή πτυχιούχους νομικών και πολιτικών επιστημών ή οικονομολόγους. Αδεια άσκησης ιδιωτικού έργου χορηγείται εάν προηγουμένως καλυφθούν με υπερωριακή διδασκαλία οι ανάγκες των δημόσιων σχολείων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. Για τις παραβάσεις του προηγούμενου εδ., εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 13.54 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 17 του άρθρου 6ου του νόμου 3027/2002, ΦΕΚ-152 Α’ 53 2036064/4519/0022/89 (ΦΕΚ Β 483) Απ.Υπ.Οικ.και Παιδείας, που κυρώθηκε από την παρ. 2 άρθ. 7 ν. 1865/89 ΦΕΚ Α 210,: οι διατάξεις της άνω πα. 19 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους που διδάσκουν υπερωριακά στα δημοτικά σχολεία). 54 35 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 17. Αν στο ίδιο σχολείο ή στα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού ή αν οι ώρες; αυτές δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία μαθημάτων ή η διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων με ωριαία αντιμισθία σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, άλλους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ή σε ιδιώτες που έχουν τα προσόντα των κλάδων αυτών, εκτός από τους ιδιοκτήτες και τους διευθυντές φροντιστηρίων και όσους διδάσκουν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι απαραίτητο το πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ αν δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι με το πτυχίο αυτό. Με την παραπάνω διαδικασία μπορεί να ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών σε αξιόλογο αριθμό αλλόδοξων μαθητών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε ιδιώτες που έχουν πτυχίο θεολογικής σχολής αντίστοιχου δόγματος ΑΕΙ της αλλοδαπής και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου. 18. Ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, καθώς και ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία, επιτρέπεται μόνο αν οι καθηγητές της ίδιας ειδικότητας έχουν καλύψει το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας τους. Τα όργανα, ο τρόπος επιλογής και η διαδικασία για την ανάθεση διδασκαλίας στις περιπτώσεις της προηγούμενης παρ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, είναι δυνατό να αυξηθούν μέχρι 10 οι ώρες προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας, αν δεν καλύπτεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. 19.Η ωριαία αντιμισθία αυξάνεται στο 1/90 των κάθε είδους μηνιαίων αποδοχών του εισαγωγικού βαθμού του αντίστοιχου κλάδου, χωρίς επίδομα οικογενειακών βαρών. 20.Οι διατάξεις των παρ.8 και 9 του άρθ. 13 που αφορούν την υποχρέωση παραμονής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, καθώς και την απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων και τις κυρώσεις για την παράβασή της αντίστοιχα, εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 21.Οι διατάξεις των άρθ. 12 και 13 και των παρ. 13 έως 20 αυτού του άρθ., εφαρμόζονται ανάλογα και για τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.55 56 55 2083/1992 Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευση Ν. 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ παρ. 32 του άρθρου 13: «Η κατανομή των θέσεων που προβλέπεται από τις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν. 2817/2000 σε κλάδους αντίστοιχους των προβλεπομένων στο άρθρο 14 του Ν. 1566/1985 περιλαμβάνει και τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια των αντίστοιχων αυτών κλάδων, όπως ισχύουν κάθε φορά. Η διάταξη αυτή ισχύει από την έναρξη ισχύος του Ν. 2817/2000»). 56 Ν. 3194/2003, ΦΕΚ-267 Α’, παρ. 7 του άρθρου 8 : «Οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160 Α΄ ) για τη συμμετοχή στους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. και για το διορισμό ή την πρόσληψη σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, εφαρμόζονται για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, για τους οποίους προβλέπεται ως προσόν διορισμού το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ ή ισοδύναμο πτυχίο»). Ν. 3699/2008, ΦΕΚ-199 Α/2-10-08, παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 19 : «1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι: α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ) β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ) γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ), δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « 36 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Διορισμοί εκπαιδευτικού προσωπικού Αρθρο 15 Α. Δασκάλων - Νηπιαγωγών 1. Οι διορισμοί των δασκάλων και νηπιαγωγών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται στο τέλος κάθε έτους. Στους πίνακες αυτούς περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από το βαθμό του πτυχίου τους. Αν υπάρχουν πτυχία με τον ίδιο βαθμό, η σειρά καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία καταχώρισης στο πρωτόκολλο της οικείας υπηρεσίας. 2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις, ή γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3.Κατά τη σύνταξη του ετήσιου πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά όσοι έχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, τα θύματα πολέμου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους, και ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων. 4. Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παρ., γίνεται με βάση το βαθμό του πτυχίου τους. 5. Με την επιφύλαξη της παρ. 7, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αιτήσεις διορισμού δάσκαλοι που δε συμπλήρωσαν το 20ο έτος της ηλικίας τους και νηπιαγωγοί που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί που συμπλήρωσαν το 40ο έτος της ηλικίας τους. Ο διορισμός τους δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους. Κατεξαίρεση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διορισμού υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το 40ο όχι όμως το 45ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πενταετή τουλάχιστον υπηρεσία στο Δημόσιο ή νπδδ ή στην ιδιωτική εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή ο διορισμός δεν επιτρέπεται μετά τη συμπλήρωση του 50ου έτους της ηλικίας τους. 6. Οι διοριζόμενοι, που δεν αποδέχονται το διορισμό τους ή παραιτούνται μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους, δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση διορισμού πριν να περάσουν δύο χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού ή αποδοχής της παραίτησης. Αιτήσεις που υποβάλλονται κατά παράβαση της διάταξης αυτής δε λαμβάνονται υπόψη. .50». 3. Συνιστάται κλάδος ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων) που βρίσκονται εντός ή εκτός του πλαισίου των ΣΜΕΑΕ, ο οποίος προστίθεται στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 1566/1985. 4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)». βλ. και άρθρο 20 Ν. 3699/08) 37 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, που έχουν προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής ή υπηρέτησαν σε ξένα σχολεία ως δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί ελληνοπαίδων, μπορούν να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού, σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 40ου αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας στα σχολεία αυτά. Ο διορισμός τους γίνεται με τον εισαγωγικό ή και με ανώτερο βαθμό ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας τους. Ο βαθμός καθορίζεται με πράξη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο τρόπος απόδειξης της προϋπηρεσίας και οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. αυτής ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Επίσης έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση διορισμού ομογενείς από την πρώην ΕΣΣΔ οι οποίοι παλιννόστησαν από 1.1.81 και των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμα προς τα αντίστοιχα των Ελληνικών ΑΕΙ»57 8. Βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι μπορούν να μην αποδέχονται το διορισμό τους σε θέση εκπαιδευτικού,. που γίνεται στη διάρκεια της θητείας τους, χωρίς να διαγράφονται από τους πίνακες διοριστέων. Μετά τη λήξη της θητείας τους διορίζονται, εάν το επιθυμούν, στις πρώτες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου τους, εφόσον δεν συμπλήρωσαν το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού. 9. Η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 10. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 11. Από την ημερομηνία που υποβάλλεται η πρώτη αίτηση για διορισμό πτυχιούχου παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κλείνουν οι πίνακες διοριστέων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του έτους αυτού και συντάσσονται πλέον νέοι πίνακες με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία αυτή είτε πρόκειται για πτυχιούχους παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ είτε για πτυχιούχους παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους διορισμούς στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα και λεπτομέρειες που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρ. αυτής. Β. Εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1.Οι διορισμοί σε θέσεις των κλάδων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ετήσιους πίνακες διοριστέων που συντάσσονται κατά κλάδους στο τέλος κάθε έτους. Για τον κλάδο ΑΤ4 οι ετήσιοι πίνακες συντάσσονται κατά τις διακρίσεις της παρ. 11 του άρθ. 14. Για τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1 και ΜΕ1 οι πίνακες αυτοί συντάσσονται και κατά ειδικότητες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 12 του άρθ. 14. Στους παραπάνω Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 2 ου του νόμου 2233/1994 ΦΕΚ Α 141 57 38 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 πίνακες περιλαμβάνονται όλοι όσοι υπέβαλαν αιτήσεις διορισμού μέσα στο ίδιο έτος και με σειρά που καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 2. Οι αιτήσεις για διορισμό υποβάλλονται, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις κατά τόπους αρμόδιες διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι προϊστάμενοι των οποίων ελέγχουν τη νομιμότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών. Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στην αρμόδια διεύθυνση προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Κατά τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων προτάσσονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από το βαθμό του πτυχίου τους κατά σειρά όσοι έχουν διδακτορικό δίπλωμα, τα θύματα πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου, οι ανάπηροι πολέμου ή εθνικής αντίστασης ή ειρηνικής περιόδου και τα τέκνα τους και ακολουθούν οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων. 4. Η κατάταξη όσων ανήκουν σε καθεμία από τις κατηγορίες της προηγούμενης παρ., γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων στις διευθύνσεις και τα γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5. Σε περίπτωση ταυτόχρονης υποβολής, η σειρά διορισμού καθορίζεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται πίνακας διοριστέων και πριν από το τέλος του έτους, στις περιπτώσεις που έχουν εξαντληθεί οι πίνακες διοριστέων του προηγούμενου έτους. 7. Οι διατάξεις των παρ. 5, 6, 7,8 και 9 της περιπτ. Α εφαρμόζονται ανάλογα και για τους διορισμούς σε θέσεις προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 8. Μέχρι τις 31 Δεκ. 1985, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ17, Τεχνολόγων διορίζονται πτυχιούχοι ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών ΣΕΛΕΤΕ μόνο αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό από πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ. Από την 1η Ιαν. 1986 οι διορισμοί σε θέσεις του κλάδου αυτού γίνονται σε ποσοστό 70% από πτυχιούχους της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ και 30% από πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών. «9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παρ., της περίπτωσης υπ’ αριθμ. της ως προς τους πίνακες διοριστέων δεν εφαρμόζονται για το διορισμό εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΤ16 Μουσικής που έχουν πτυχίο ανεγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι αυτοί διορίζονται ύστερα από διαγωνισμό στις θέσεις που απομένουν, όπως ειδικότερα ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Ειδικά για τη στελέχωση των Μουσικών Σχολείων καθορίζονται με την ίδια απόφαση οι ειδικότητες των υποψηφίων, τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα, καθώς και η πρόβλεψη του ελάχιστου χρόνου υποχρεωτικής παραμονής των νεοδιοριζομένων στην οργανική θέση στα Σχολεία αυτά58»59 Η παράγραφος 9 καταργήθηκε με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5Γ του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 58 39 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 10. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αναφέρονται στο διορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γ. Υποψηφίων με αυξημένα προσόντα 1.Κατεξαίρεση είναι δυνατή η πλήρωση περιορισμένου αριθμού θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που έχουν αυξημένα επιστημονικά προσόντα με επιλογή ύστερα από προκήρυξη. «2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται : α) ο αριθμός των θέσεων που πρόκειται να πληρωθούν για κάθε κλάδο, β) τα προσόντα, τα οποία δεν μπορούν να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα για κάθε κλάδο από αυτόν το νόμο, με επιπλέον προσόν τον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού συναφούς ειδικότητας ή επιστημών αγωγής και γ) η διαδικασία επιλογής» 60 3. Οι διοριστέοι επιλέγονται από το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο και ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Δ Τοποθέτηση διοριζομένων. «1.Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διορίζονται τίθενται στη διάθεση των οικείων διευθύνσεων εκπαίδευσης και με απόφαση των προϊσταμένων των διευθύνσεων αυτών, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις των σχολείων των περιοχών μετάθεσης του νομού με βάση τις δηλώσεις προτίμησής τους και τα ισχύοντα κριτήρια για τις τοποθετήσεις των διοριζομένων»61 2.Οι διοριζόμενοι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητες, που προβλέπονται από το πρόγραμμα δια διδασκαλία και σε γυμνάσια και σε λύκεια, τοποθετούνται κατά τη διαδικασία της παρ. 1 μόνο σε γυμνάσια, στα οποία διδάσκουν για μια πενταετία τουλάχιστον. Εξαίρεση επιτρέπεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου και εφόσον υπάρχει ανυπέρβλητη υπηρεσιακή ανάγκη. 3.Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό τους σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Κατεξαίρεση είναι επιτρεπτή η τοποθέτηση κατά το διορισμό σε σχολεία των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον οι κενές θέσεις των σχολείων αυτών δεν μπορούν να καλυφθούν με μεταθέσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορούν να οριστούν και άλλες περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά το διορισμό τους. Ν. 2621/1998, ΦΕΚ-136 Α' παρ. 22 του άρθρου 2: "Η απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 15, Κεφ.Β', παρ.9 του ν. 1566/85, ΦΕΚ-167 Α' για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της δεύτερης περιόδου του Κεφ.Β' του άρθρου 12 του Ν. 2552/97 (ΦΕΚ-266 Α'), οι οποίοι έχουν πτυχίο αναγνωρισμένο μη πανεπιστημιακού μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, εκδίδεται από τους Υπουργούς Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μετά από πρόταση του ΑΣΕΠ" 60 Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 ου του νόμου 2517/1997, ΦΕΚ160 Α' 59 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 8 του άρθ. 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 και στη συνέχεια ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ από την παράγραφο 6 του άρθρου 46 του νόμου 2413/1996, ΦΕΚ-124 Α' 61 40 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 5. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα κριτήρια για την τοποθέτηση των διοριζόμενων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης Αρθρο 16 Α. Προαγωγές 1. Τον Ιανουάριο κάθε έτους συντάσσεται από την οικεία διεύθυνση εκπαίδευσης κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος αλφαβητική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί κατά κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, μαζί με τα στοιχεία δηλωτικά της συνολικής υπηρεσίας, της υπηρεσίας κατά βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο και των τίτλων σπουδών. Οι καταστάσεις αυτές κοινοποιούνται στους εκπαιδευτικούς μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου κάθε έτους. ένσταση επιτρέπεται προς το υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση. Το υπηρεσιακό συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της ένστασης. 2. Οι καταστάσεις της προηγούμενης παρ., όταν οριστικοποιηθούν, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο συντάσσει συνολικές για όλη τη χώρα αλφαβητικές καταστάσεις των εκπαιδευτικών. 3. α) Οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προάγονται με απόφαση του νομάρχη. Οι προαγωγές αυτές γίνονται με βάση πίνακα προακτέων που καταρτίζει το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο κάθε έτους. Ο πίνακας αυτός συντάσσεται κατά κλάδους με αλφαβητική σειρά και περιλαμβάνει όσους συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο προαγωγής ως τις 30 Απριλίου του επόμενου έτους και κρίνονται προακτέοι από τα υπηρεσιακά τους στοιχεία. Προακτέοι κρίνονται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται σε όλα τα στοιχεία της έκθεσης υπηρεσιακής ευδοκιμότητας τουλάχιστον <επαρκείς> για προαγωγή στο Βαθμό Β και τουλάχιστον <καλοί> για προαγωγή στο βαθμό Α. β) Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό απαιτείται : αα) στην κατηγορία ΑΤ για προαγωγή στο Β βαθμό διετής υπηρεσία στο Βαθμό Γ και για προαγωγή στον Α βαθμό εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. ββ) στην κατηγορία ΑΡ, για προαγωγή στο Β βαθμό τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. γγ) στην κατηγορία ΜΕ, για προαγωγή στο Β βαθμό εννεαετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για προαγωγή στον Α βαθμό οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β. γ) Προκειμένου για εκπαιδευτικούς ΑΤ κατηγορίας, κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστο φοίτησης ή διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ συναφούς με τα αντικείμενα στα οποία απασχολούνται ή είναι δυνατό να απασχοληθούν, μειώνεται ο χρόνος προαγωγής κατά ένα έτος για την προαγωγή στο βαθμό Β και στις δύο περιπτώσεις και για την προαγωγή στο βαθμό Α κατά ένα έτος για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος και κατά δύο έτη για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος. Αν οι παραπάνω τίτλοι σπουδών συντρέχουν αθροιστικά, η συνολική μείωση του χρόνου προαγωγής σε όλους τους βαθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει την τριετία. δ) Ως μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα νοείται εκείνο που χορηγείται με ξεχωριστό τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ. Για τα μεταπτυχιακά ή διδακτορικά διπλώματα ΑΕΙ του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας. 41 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Η προαγωγή θωρείται ότι συντελείται από την ημέρα που συμπληρώνει ο εκπαιδευτικός το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό. «5. Εκπαιδευτικοί που κρίνονται, κατά τις αξιολογικές κρίσεις, ακατάλληλοι για την προσφορά διδακτικού έργου, μπορεί όμως να κριθούν ως επαρκείς για την άσκηση διοικητικού έργου, παραπέμπονται με απόφαση του νομάρχη στο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενης παρ.»62 6. Το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο εξετάζει όλα τα στοιχεία του φακέλου, καλεί σε ακρόαση τον κρινόμενο και μπορεί να εξετάσει κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Αν ο εκπαιδευτικός κριθεί απολυτέος., με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απολύεται για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Αν το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο, διαπιστώσει ότι ο κρινόμενος δεν είναι κατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού «ή έχει σοβαρούς λόγους υγείας» 63 κρίνεται όμως επαρκής για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας μπορεί να αποφασίσει τη μετάταξή του σε προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων ή γραφείων της εκπαίδευσης, εφόσον έχει υπερεπταετή και δεν συμπλήρωσε εικοσιπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται προσωρινή θέση διοικητικού προσωπικού με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, την οποία καταλαμβάνει ο μετατασσόμενος. Η θέση αυτή καταργείται με την αποχώρηση του από την υπηρεσία. 7.Για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις που ισχύουν για την εξέλιξη των άλλων δημόσιων υπαλλήλων. Β. Μεταθέσεις 1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται : «(α) Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από Διεύθυνση σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης, από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε περιπτώσεις υπεραριθμίας. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση και άλλα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων.»64 β) για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, όταν η μετάθεση επιβάλλεται από υπαιτιότητα του εκπαιδευτικού. γ) εξαιτίας υπεραριθμίας στο σχολείό ή στα σχολεία του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και με δαπάνη του Δημοσίου. δ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για συνυπηρέτηση με σύζυγο εκπαιδευτικό ή άλλον απασχολούμενο με οποιαδήποτε σχέση στο δημόσιο τομέα ή 62 Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 9 του άρθρου 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 63 Οι παραπάνω μέσα σε « » λέξεις, προστέθηκαν από την παρ. 10 άρθ. 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 Το στοιχείο Α της παραγράφου Α αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Θ.2 του άρθρου 1 ου του νόμου 4093/2012, ΦΕΚ-222 Α/12-11-2012 64 42 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 άμισθο δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό, καθώς και εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα ή επαγγελματία, εφόσον στις δύο τελευταίες περιπτώσεις ο σύζυγος εργάζεται στον τόπο για τον οποίο ζητείται η μετάθεση δύο τουλάχιστον χρόνια65 ε) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον εξυπηρετείται και το συμφέρον της υπηρεσίας. στ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του δημοσίου για πλήρωση κενών θέσεων στα πειραματικά σχολεία. ζ) με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου για αμοιβαία μετάθεση που επιτρέπεται αν κανένας από τους αιτούντες δεν έχει συμπληρώσει υπηρεσία 30 ετών. 2. Κατά την ενέργεια των μεταθέσεων επιδιώκεται η σύμμετρη κατανομή του προσωπικού μεταξύ των σχολείων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, καθώς και μεταξύ των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων. 3. Με τις μεταθέσεις για συνυπηρέτηση συζύγων καλύπτεται το ένα τρίτο των θέσεων που προορίζονται για τις τακτικές μεταθέσεις κατά κλάδο σε κάθε νομό»66 <4.Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών από περιοχή μετάθεσης σε άλλη περιοχή μετάθεσης γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Απρίλιο. Περιοχή μετάθεσης νοείται είτε ο νομός είτε περιφέρεια μικρότερη του νομού. Ο καθορισμός των περιοχών μετάθεσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.»67 Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ., οι τοποθετήσεις, όσων μετατίθενται, στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα σε κενές θέσεις σχολείων, καθώς και οι μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, γίνονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, μέσα στο μήνα Μάιο. Οσοι μετατίθενται οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία που μετατέθηκαν το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου για την πρωτοβάθμια και ως τις 30 Ιουνίου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 5. Κατά τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις σε σχολεία του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος μετατίθενται ή τοποθετούνται κατ'απόλυτη προτεραιότητα σε κενές θέσεις των λυκείων όσοι έχουν συμπληρώσει πενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία. Με το ΠΔ /γμα της παρ. 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία των μεταθέσεων και τοποθετήσεων αυτών. 6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που μετατίθενται στο νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα και κατά τις μεταθέσεις τους από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, μετατίθενται για το συμφέρον της υπηρεσίας, ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, σε κενές θέσεις 65 Η περ. δ καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθ. 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 66 Η παράγραφος 3 καταργήθηκε από την παρ. 1 άρθ. 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 67 Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια αντικαταστάθηκαν από την παρ. 2 άρθ. 5 του ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 43 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 λυκείων της ίδιας πόλης ή κωμόπολης εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε γυμνάσια περισσότερα από 5 έτη. 7. Μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπονται μόνο : α) για τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, διευθυντών ΣΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ και β) για άμεση απομάκρυνση εκπαιδευτικού από υπαιτιότητά του. «8.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες, τα όργανα, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια (στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως η υπηρεσία σε σχολεία με δυσμενείς όρους διαβίωσης και λειτουργίας, η συνυπηρέτηση, η ανάγκη συνοίκησης συζύγων, η εντοπιότητα, η προστασία τέκνων, η ανάγκη για θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του και γενικότεροι οικογενειακοί λόγοι),καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των μεταθέσεων»68 9. Στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετατίθενται ύστερα από πέντε συνεχή διδακτικά έτη, σε σχολεία της ίδιας πόλης ή κωμόπολης καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 10. Οι διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 287/76 (ΦΕΚ 78) δεν εφαρμόζονται για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Γ. Αποσπάσεις 69 1. Αν υπάρχουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες μπορεί να γίνει απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου της διεύθυνσης. 2. Παράταση της απόσπασης αυτής ή απόσπαση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του διμήνου και έως τη λήξη του διδακτικού έτους γίνεται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 3. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να αποσπαστούν και προσωρινοί αναπληρωτές από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, εφόσον δεν υπάρχουν κατά το χρόνο της απόσπασης οι λόγοι που επέβαλαν την πρόσληψή τους στο σχολείο που υπηρετούν. 4.Αποσπάσεις διευθυντών σχολείων και ΣΕΚ δεν επιτρέπόνται, εκτός από περιπτώσεις αμοιβαίας απόσπασης. 5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για την αντιμετώπιση σοβαρότατων αναγκών, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, συνυπηρέτηση συζύγων και εξαιρετικά σοβαροί οικογενειακοί λόγοι, 68 Η παρ. 8 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθ. 5 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ Α 147), παρ. 1 αρθ. 10: οι Περιφερειάρχες, Νομάρχες και Επαρχοι δεν μπορούν να εκδίδουν αποφάσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας 69 44 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 είναι δυνατή η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας «και δευτεροβάθμιας» εκπαίδευσης σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου.70 6. Με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο της τριετίας : α) στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του οργανισμού του, β) σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση των αρμόδιων οργάνων τους. 7.Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος και εγείρονται σοβαρές υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, επιτρέπεται η απόσπασή του σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δε μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις μήνες. Κατά την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή απόσπαση του εκπαιδευτικού σε σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 8. Με τη διαδικασία της παρ. 1 αποσπώνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των ενώσεων λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και των συλλόγων των δασκάλων σε σχολεία της έδρας τους. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ότι διανύθηκε στην οργανική θέση τους. 9.Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, τίθενται στη διάθεση των διευθύνσεων εκπαίδευσης, από τις οποίες αποσπάστηκαν και οι οργανικές θέσεις τους στα σχολεία θεωρούνται κενές. Οι διευθύνσεις εκπαίδευσης είναι αρμόδιες για τη ρύθμιση των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και την άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας για το χρονικό διάστημα της απόσπασης των εκπαιδευτικών αυτών στα σχολεία της αλλοδαπής. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί μετά τη λήξη της απόσπασής τους τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολείο, του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Η οριστική τους τοποθέτηση γίνεται κατά τις επόμενες μεταθέσεις εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις μεταθέσεις αυτές, εντός του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Αν οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν καταλάβουν θέσεις μέσα στον ίδιο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα, τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, σε σχολεία άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Οι παρ. 1 και 2 του άρθ. 17 του ν. 1232/82 (ΦΕΚ 22) καταργούνται. 71 70 71 Οι μέσα σε « » λέξεις προστέθηκαν από την παρ. 3 του άρθρου 6 του νόμου 1674/1986 ΦΕΚ Α 203. ν.4027/2011 Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις 45 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 10. Δασκάλες που είναι μητέρες παιδιών μέχρι τριάμιση ετών μπορεί να αποσπώνται από ολιγοθέσια σε πολυθέσια δημοτικά σχολεία με απόφαση του νομάρχη ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Δ. Μετατάξεις 1. Μετάταξη εκπαιδευτικών κατά τις κείμενες διατάξεις από κλάδο σε κλάδο επιτρέπεται εφόσον δεν υπάρχουν υποψήφιοι για διορισμό στον ίδιο κλάδο με χρονολογία λήψης του πτυχίου προγενέστερη από τη χρονολογία λήψης του πτυχίου του μετατασσομένου. «Μετά διετία από την έναρξη ισχύος αυτού του ν., δεν επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού που έχει μισθολογικό κλιμάκιο ανώτερο από το 5ο»72 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, επιτρέπεται μετάταξη εκπαιδευτικού σε κενή θέση άλλης ειδικότητας του ίδιου κλάδου, με τους περιορισμούς της παρ. 1. 3. Για την τοποθέτηση όσων μετατάσσονται εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 3 της περιπτ. Δ του άρθ. 15. Ε. Αδειες χωρίς αποδοχές 1. Με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,ύστερα από πρόταση του αρμόδιου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, μπορεί να χορηγείται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άδεια χωρίς αποδοχές μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ιδίως θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογενείας του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης, τοκετού και μητρότητας, ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών, ανάγκη προσωρινής εγκατάστασης στο εξωτερικό. «2.Άδεια χωρίς αποδοχές που χορηγείται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραταθεί πέρα από πέντε (5) σχολικά έτη.»73 ΣΤ. Πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία. 1. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και Προεδρίας της Κυβέρνησης, ορίζονται τα μονομελή και συλλογικά όργανα που ασκούν την πειθαρχική διαδικασία για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,καθώς και η αρμοδιότητα τους για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης και την επιβολή πειθαρχικών ποινών. 2. Η κατά τις διατάξεις του άρθ. 8 παρ. 1 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65) διοικητική εξέταση, καθώς και η ένορκη ανάκριση για διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος όταν αναφέρεται σε εκπαιδευτικούς, ενεργείται : α)για τους σχολικούς συμβούλους, από σύμβουλο ή μόνιμο πάρεδρο του ΠΙ., η άλλο σχολικό σύμβουλο, Το δεύτερο εδάφιο αντικαταστάθηκε από τότε που ίσχυσε, ως άνω, από την περίπτωση στ, παρ. 14 άρθ. 17 ν. 1586/1986 Μαρτ. - 1 Απρι. 1986 (ΦΕΚ Α 37) 72 Η παρ. 2 της περίπτωσης Ε΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται με την παρ.1 του άρθρου 37 του νόμου 4351/2015,ΦΕΚ-164/Α/4.12.2015 73 46 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) για τους προϊσταμένους των διευθύνσεων εκπαίδευσης από άλλο προϊστάμενο διεύθυνσης της εκπαίδευσης, γ) για τους προϊστάμενους γραφείων της εκπαίδευσης από προϊστάμενο της διεύθυνσης της εκπαίδευσης δ) για τους διευθυντές σχολικών μονάδων και ΣΕΚ από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης, ή άλλο διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ και ε) για τους υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και υπεύθυνους τομέων ΣΕΚ από προϊστάμενο διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή διευθυντή σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή άλλο υποδιευθυντή σχολικής μονάδας ή υπεύθυνο τομέα ΣΕΚ. 3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Προσωρινοί αναπληρωτές Αρθρο 17 1. Αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από τα σχολεία εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και αν υπάρχουν άλλες έκτακτες ανάγκες λειτουργίας των σχολείων, οι οποίες δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου από αυτούς που υπέβαλαν αίτηση διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. 2. Προσωρινοί αναπληρωτές προσλαμβάνονται επίσης με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας που αντιστοιχεί στο μισό τουλάχιστον του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού, όταν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο ή και σε άλλο σχολείο της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης δε δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού. 3. Η πρόσληψη των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με πράξη των αρμόδιων προϊσταμένων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων. Αν υποβληθούν περισσότερες αιτήσεις για τις ίδιες θέσεις,τηρείται η σειρά υποβολής των αιτήσεων για το διορισμό σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση πρόσληψης αρρένων προηγούνται όσοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Η απόλυση των προσωρινών αναπληρωτών γίνεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους και χωρίς καμία αποζημίωση. Αν δεν υπάρχουν ή δεν προσφέρονται για πρόσληψη σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί μπορούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, ιδιώτες που έχουν τα προσόντα διορισμού, εκτός από το παιδαγωγικό πτυχίο της Σ.Σ.Α.Ε.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή το όριο ηλικίας δεν αποτελεί κώλυμα για την πρόσληψη. «Κάθε έτος μπορούν να καταρτίζονται χωριστές, κατά δυσπρόσιτες ή νησιωτικές περιοχές, καταστάσεις υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσληψη για τους εκπαιδευτικούς κάθε καταστάσεως θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι ειδικότερες αυτές περιοχές κάθε νομού, που θα καλύπτονται από τις παραπάνω καταστάσεις υποψηφίων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων»74 Τα παραπάνω μέσα σε « » εδάφια προστέθηκαν από την παράγραφο 12 του άρθρου 8 του νόμου 2158/1993 ΦΕΚ Α 109 74 47 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών»75 4.Στους προσωρινούς αναπληρωτές καταβάλλονται οι αποδοχές που αντιστοιχούν στο κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο του εισαγωγικού βαθμού του κλάδου τους, καθώς και επιδόσεις εορτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι σχετικές πιστώσει για την πληρωμή των δαπανών αυτών εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι αποδοχές που καταβάλλονται στους προσωρινούς αναπληρωτές, οι οποίοι προσλαμβάνονται με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας τους υπολογίζονται με κλάσμα που έχει αριθμητή τον αριθμό των εβδομαδιαίων ωρών, για τις οποίες έχουν προσληφθεί και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού. 5. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από την παρ. 12 του άρθ. 4, εφόσον οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ., με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 76 Αποζημιώσεις Αρθρο 18 1. Για την καταβολή ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μετακινούνται για την εκτέλεση υπηρεσίας, εγγράφονται οι αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τους προσωρινούς αναπληρωτές και τους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που μετακινούνται για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου διδασκαλίας, σε σχολείο ή μεταλυκειακό προπαρασκευαστικό κέντρο άλλης πόλης ή κωμόπολης καταβάλλονται : α) οδοιπορικά έξοδα κατά τις κείμενες διατάξεις και β) για κάθε ώρα διδασκαλίας το ένα δεύτερο της προβλεπόμενης ωριαίας αμοιβής για διδασκαλία πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο. Οδοιπορικά έξοδα καταβάλλονται και στους δασκάλους των σχολείων που η έδρα τους μετακινείται εποχιακά. 3. Στους σχολικούς συμβούλους και στους προϊστάμενους των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης, που μετακινούνται εκτός γραφείου και εντός έδρας, επιτρέπεται η χρήση ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου με καταβολή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, σύμφωνα με 75 Προσθήκη του μέσα σε «..» εδαφ. από την παρ. 3 του άρθρου 46 του νόμου 2413/1996, ΦΕΚ-124 Α' ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α 109), παρ.10 άρθ. 8: οι διατάξεις του άνω άρθ. 17 εφαρμόζονται ανάλογα και για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπ/.κών αποφοίτων της Ειδ. Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης για τις διδακτικές ανάγκες των μειονοτικών σχολείων Θράκης, η δε πρόσληψη γίνεται μετά από πρόταση του συντονιστή μειονοτικών σχολείων 76 48 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 τις κείμενες διατάξεις. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία για τη βεβαίωση των χιλιομετρικών αποστάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια. 4. Οι εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο (όπως εκδρομές, περίπατοι, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Για την κάλυψη των δαπανών κίνησης εκτός έδρας, όπου προβλέπονται, εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Προσωπικό υπηρεσιών και σχολείων Αρθρο 19 1. Η υπηρεσία κάθε διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου της. Η υπηρεσία αυτή αποτελείται α) της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από δύο τμήματα : (αα) διοικητικών θεμάτων και (ββ) εκπαιδευτικών θεμάτων γενικής κατεύθυνσης και (γγ) εκπαιδευτικών θεμάτων τεχνικήςεπαγγελματικής κατεύθυνσης. Οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων είναι διοικητικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΑΤ ή ΑΡ ή ΜΕ με βαθμό 6ο και πάνω. Προϊστάμενοι των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων είναι δάσκαλοι ή νηπιαγωγοί και προκειμένου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11 για τα τμήματα γενικής κατεύθυνσης και των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡ1 για τα τμήματα τεχνικής επαγγελματικής κατεύθυνσης. Για την επιλογή των προϊσταμένων των τμημάτων των εκπαιδευτικών θεμάτων καταρτίζεται από το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο πίνακας υποψηφίων. Για την επιλογή, τα προσόντα, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και για κάθε άλλο θέμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 11 που αναφέρονται στους υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων. 3. Η υπηρεσία κάθε γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί με την άμεση ευθύνη του προϊσταμένου του. Σε κάθε γραφείο λειτουργεί τμήμα γραμματείας με προϊστάμενο διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΑΤ ή ΑΡ ή ΜΕ με βαθμό 6ο και πάνω. 4.Σε κάθε διεύθυνση και σε κάθε γραφείο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τοποθετείται ένας κλητήρας – επιστάτης φύλακας νυκτοφύλακας. 5.Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο εκπαίδευσης τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλο κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ. 6.Σε κάθε σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μαθητές πάνω από 200 λειτουργεί γραμματεία, στην οποία τοποθετείται ένας διοικητικός υπάλληλος κατηγορίας ΑΤ, ΑΡ ή ΜΕ. Στη γραμματεία των λυκείων που έχουν περισσότερους από 500 μαθητές τοποθετείται και δεύτερος γραμματέας, καθώς και τρίτος, αν έχουν περισσότερους από 800 μαθητές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών μπορεί να οριστεί ότι σε κάθε 12θέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο τοποθετείται διοικητικός υπάλληλος ως γραμματέας αυτού. 49 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Σε κάθε λύκειο ή γυμνάσιο ή τεχνική - επαγγελματική σχολή, με μαθητές πάνω από 200 καθώς και σε κάθε δεκαθέσιο και πάνω δημοτικό σχολείο, τοποθετείται ένας κλητήρας επιστάτης φύλακας - νυκτοφύλακας. 8. Σε συγκροτήματα διδακτηρίων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, καθώς και των ΣΕΚ τοποθετούνται ανά δύο κλητήρες επιστάτες – φύλακες νυκτοφύλακες. 9. α) Για τη συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού των τεχνικών επαγγελματικών και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων των ΣΕΚ και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών συνιστώνται 250 θέσεις τεχνιτών συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. β) Προσόντα για την πρόσληψη των τεχνιτών συντήρησης ορίζονται το πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας μέσης τεχνικής σχολής ή τεχνικού επαγγελματικού ή ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τετραετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. γ) Οι τεχνίτες συντήρησης κατανέμονται και τοποθετούνται σε μία ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή συγκροτήματα σχολικών μονάδων του εδ. α που χρησιμοποιούν τον ίδιο εργαστηριακό εξοπλισμό με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Αν αυξηθούν τα σχολεία όπου τοποθετείται προσωπικό αυτής της παρ., αυξάνονται ανάλογα και οι θέσεις τεχνιτών συντήρησης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. ε) Το ύψος αμοιβής, οι όροι, η διαδικασία, η αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Οργανικές θέσεις, προσόντα, διορισμός Αρθρο 20 1. Οι οργανικές θέσεις του διοικητικού προσωπικού των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραμματειών των σχολείων καθώς και των κλητήρων επιστατώνφυλάκωννυκτοφυλάκων, ορίζονται κατά κατηγορίες, κλάδους και βαθμούς ως εξής : Κατηγορία ΑΤ Κλάδος ΑΤ Διοικητικός Με βαθμούς 3ο -2ο θέσεις 10 Με βαθμούς 5ο4ο θέσεις 35 Με βαθμού 8ο - 6ο θέσεις 83 Σύνολο θέσεων 128 Κατηγορία ΑΡ Κλάδος ΑΡ1 Διοικητικός 50 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Με βαθμούς 3ο - 2ο θέσεις 13 Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 117 Με βαθμούς 9ο - 6ο θέσεις 501 Σύνολο θέσεων 631 Κατηγορία ΜΕ Κλάδος ΜΕ1 Διοικητικός Με βαθμούς 5ο - 4ο θέσεις 513 Με βαθμούς 10ο - 6ο θέσεις 2058 Σύνολο θέσεων 2571 Κλάδος ΜΕ2 Δακτυλογράφων Με βαθμούς 5ο4ο θέσεις 89 Με βαθμούς 10ο - 6ο θέσεις 356 Σύνολον θέσεων 445 Κατηγορία ΣΕ Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων επιστατών φυλάκων - νυκτοφυλάκων Με βαθμούς 12ο - 7ο θέσεις 3052. Αν αυξηθούν τα γραφεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τα σχολεία, στα οποία προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του νόμου τοποθέτηση υπαλλήλων των κλάδων ΑΤ1, ΑΡ1, ΜΕ1, ΜΕ2 και ΣΕ1, αυξάνονται ανάλογα οι θέσεις των υπαλλήλων των κλάδων αυτών κατά κατηγορίες με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 2.Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων ων διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά και των νομών Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Αχαίας, Εβρου, Ηλείας, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Κοζάνη, Λάρισας, Μαγνησίας, Μεσσηνίας, Σερρών, Φθιώτιδας και Χανίων τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού ή ΑΡ1 διοικητικού με βαθμό 4ο, 3ο, ή 2ο. 3. Προϊστάμενοι των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των λοιπών νομών και των τμημάτων διοικητικών θεμάτων των διευθύνσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όλων των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων καθώς και των γραμματειών των γραφείων εκπαίδευσης, τοποθετούνται διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1 Διοικητικού, ΑΡ1 Διοικητικού ή ΜΕ1 Διοικητικού με βαθμό 6ο, 5ο, ή 4ο. 51 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4.Οι λοιποί υπάλληλοι των κλάδων ΑΤ1, ΑΡ1, ΜΕ1 και ΜΕ2 τοποθετούνται στις διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης, στα γραφεία φυσικής αγωγής και στις γραμματείες των σχολείων. 5. Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων υπαλλήλων των προηγούμενων παρ., γίνεται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται σε εκπαιδευτικές μονάδες και διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης του νομού,με απόφαση του οικείου νομάρχου, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου διοικητικού προσωπικού (Π.Υ.Σ.Δ.Ι.Π.)»77 «Η περαιτέρω κατανομή και ανακατανομή των θέσεων διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες και σχολικές μονάδες του νομού γίνεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.)»78 «6.α. Οι τοποθετήσεις των υπαλλήλων γίνονται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), και η περαιτέρω τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένες θέσεις του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.). Για τις ως άνω τοποθετήσεις λαμβάνεται μέριμνα για σύμμετρη στελέχωση όλων των Υπηρεσιών και σχολικών μονάδων. β. Οι τοποθετήσεις των Προϊσταμένων των Τμημάτων Διοίκησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Τμημάτων Διοικητικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των γραμματειών των Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων γίνονται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή των ως Προϊσταμένων»79 7. Τα προσόντα του προσωπικού που διορίζεται σύμφωνα με το άρθ. αυτό ορίζονται ως εξής : α) για τον κλάδο ΑΤ1, πτυχίο νομικού ή πολιτικού ή οικονομικού ή εμπορικού τμήματος ή τμήματος δημόσιας διοίκησης ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμο της αλλοδαπής. β) για τον κλάδο ΑΡ1, πτυχίο διοίκησης και οικονομίας ΤΕΙ ή αντίστοιχο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμο της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 77 Το δεύτερο εδ., προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 13 ν. 1824/1988, ΦΕΚ Α 296 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε (εκ παραδρομής) με την παράγραφο 1 του άρθρου 16 του νόμου 3467/2006, ΦΕΚ-128 Α’ 79 Η παράγραφος 6 του άρθρου 20 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του νόμου 3467/2006, ΦΕΚ-128 Α’ 78 52 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 γ) για τους κλάδους ΜΕ1 και ΜΕ2, απολυτήριο λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή μέσης επαγγελματικής σχολής λογιστών ή γραμματέων. δ) για τον κλάδο ΣΕ1, απολυτήριο δημοτικού σχολείου. Οσοι διορίζονται στον κλάδο ΜΕ2 είναι υποχρεωμένοι να ασκηθούν στη χρήση γραφομηχανής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 9 παρ. 2 του ν. 1320/83 (ΦΕΚ 6). 8. Η πλήρωση των κενών θέσεων προσωπικού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1320/83. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ : ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια Αρθρο 21 1. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού συνιστώνται κατά νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα και χωριστά για κάθε βαθμίδα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια και στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης. 2. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάσταση του διοικητικού προσωπικού της εκπαίδευσης συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ένα η περισσότερα υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια. 3.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από την ισχύ του ν., με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται ο αριθμός, η έδρα και η συγκρότηση των συμβουλίων των προηγούμενων παρ., η θητεία των μελών τους, οι αρμοδιότητες, η οργάνωση και λειτουργία τους και κάθε άλλο συναφές θέμα. Με το ίδιο ΠΔ /γμα : α) Μπορεί να συσταθούν και περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια για το διοικητικό προσωπικό ή να ανατεθεί η κρίση θεμάτων της υπηρεσιακής του κατάστασης στα περιφερειακά υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του εκπαιδευτικού προσωπικού. Στη δεύτερη περίπτωση μετέχουν στα περιφερειακά συμβούλια αιρετοί εκπρόσωποι των διοικητικών υπαλλήλων αντί των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών. β) Μπορεί να ανατεθούν στα κεντρικά και περιφερειακά συμβούλια αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών και του προσωπικού τους. Στις περιπτώσεις που τα συμβούλια ασκούν τις αρμοδιότητες του εδ. αυτού μετέχουν εκπρόσωποι των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ή των ιδιοκτήτων κατά περίπτωση. 4. Σε όλα τα συμβούλια που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθ. αυτό μετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των αντιστοίχων συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων κατά περίπτωση. Η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους ορίζεται με το ΠΔ /.γμα της παρ. 3. Στους εκλεγόμενους αιρετούς εκπροσώπους και τους αναπληρωτές τους απονέμεται, με πράξη του Υπουργού εθνικής Παιδείας και 53 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Θρησκευμάτων, για το χρόνο της θητείας τους, ο βαθμός που κατέχει το πρώτο μετά τον πρόεδρο τακτικό μέλος του συμβουλίου χωρίς τις αντίστοιχες αποδοχές του μέλους αυτού. Κατεξαίρεση στους αιρετούς εκπροσώπους των κεντρικών συμβουλίων καταβάλλονται οι αποδοχές αυτές. 5.Εως την εκλογή, καθώς και σε περίπτωση αδυναμίας, ή καθυστέρησης εκλογής αιρετών εκπροσώπων, τα συμβούλια συγκροτούνται με τη συμμετοχή εκπροσώπων που ορίζονται από τις οικείες συνδικαλιστικές ενώσεις. Αν δεν υποδειχθούν εκπρόσωποι, τα συμβούλια συγκροτούνται και λειτουργούν και χωρίς τη συμμετοχή τους. 80 81 82 Γνωμοδοτικά συμβούλια Αρθρο 22 1.Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστώνται μικτά όργανα συμμετοχής εκπροσώπων άλλων υπουργείων, εκπαιδευτικών, επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων καθώς και ειδικών επιστημόνων. Τα όργανα αυτά είναι : α) Το Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΠΕ). β) Το Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΔΕ). γ) Το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (ΣΕΑ). Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Στα συμβούλια αυτά προεδρεύει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπός του. 2. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση και σύνθεση των συμβουλίων, τη διάρκεια της θητείας των μελών τους, τις ειδικότερες αρμοδιότητές τους, τη λειτουργία τους σε ολομέλεια ή τμήματα ανάλογα με τα εξεταζόμενα αντικείμενα, την οργάνωση της γραμματείας τους, τη διαδικασία εξέτασης των θεμάτων τους, τη σύνταξη και την υποβολή των προτάσεων και γνωμοδοτήσεών τους και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία τους. Ν. 3839/2010, ΦΕΚ-51 Α/29-3-10, παρ. 8 του άρθρου πέμπτου: «Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού λήγει η θητεία των μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε., άρθρο 21 του ν. 1566/1985, ΦΕΚ 167 Α΄), των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/ 2000, ΦΕΚ 78 Α΄) και των Ανώτερων Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., άρθρο 14 παρ. 29 του ν. 2817/2000, ΦΕΚ 78 Α΄). Εξαιρούνται τα αιρετά μέλη των Συμβουλίων αυτών, που εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους ως τη λήξη της θητείας τους» 80 N.3839/2010 Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις 81 ν. 1674/1986 (ΦΕΚ Α 203),παρ. 5 άρθ. 6: τα άνω Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα). (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 της περιπτ. Β άρθ. 40 ν. 1884/90 (ΦΕΚ Α 81), οι διατάξεις των εδ., α και β της παρ. 1 άρθ.14 ν. 1586/86 (ΦΕΚ Α 73), ισχύουν και για τα ανωτέρω υπηρεσιακά συμβούλια για τα οποία ως μόνιμοι υπάλληλοι νοούνται εκπ/κοί λειτουργοί βαθμού Α που υπηρετούν στην οικεία εκπ/κή περιφέρεια. Βλ. και την παρ. 8 άρθ. 14 άνω ν. 1586/86). 82 54 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3.Για την υποβοήθηση του έργου του ΣΕΑ, συνιστώνται 3 θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική εμπειρία σε θέματα ειδικής εκπαίδευσης. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα ειδικότερα προσόντα, το ύψος της αμοιβής, η διαδικασία πρόσληψης, οι όροι των συμβάσεων και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τους επιστημονικούς συνεργάτες της προηγούμενης παρ., Με όμοια απόφαση μπορεί να αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων των επιστημονικών συνεργατών της προηγούμενης παρ., και να συνιστώνται και στα λοιπά συμβούλια της παρ. 1 όμοιες θέσεις επιστημονικών συνεργατών για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του άρθ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Επανίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου - Κατάργηση του ΚΕΜΕ. Αρθρο 23 «1. Επανιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του ΝΔ 4379/64 (ΦΕΚ 182) και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία η οποία επανιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)83 2. Το Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης (ΚΕΜΕ) που ιδρύθηκε με το ν. 186/75 (ΦΕΚ 214) καταργείται. Μορφή και αρμοδιότητες Αρθρο 24 1. Το Παιδαγωγικό ινστιτούτο (Π.Ι.) αποτελεί ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, εδρεύει στην Αθήνα και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εργο του ΠΙ. είναι : α) η επιστημονική έρευνα και η μελέτη των θεμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, β) η κατάρτιση και υποβολή προτάσεων για τη χάραξη κατευθύνσεων και το σχεδιασμό και προγραμματισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής για την επίτευξη των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της χώρας, γ) η παρακολούθηση της εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η μελέτη του τόπου χρησιμοποίησής της στην εκπαίδευση και ο έλεγχος των αποτελεσμάτων της εφαρμογής και δ) ο σχεδιασμός και η μέριμνα για την εφαρμογή των προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 2. Το Π.Ι. ιδίως : Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 α του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011 83 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 1 του άρθρου 61 : “Η ισχύς του άρθρου 21 και της παρ. 1 του άρθρου 60 αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας του ΙΕΠ, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 33 του άρθρου 20” 55 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 α) Μελετά και αξιολογεί τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής πράξης, β) επισημαίνει τις ανάγκες για εκπαιδευτική έρευνα, οργανώνει, συντονίζει και παρέχει οδηγίες για την καλύτερη διεξαγωγή της από τους σχολικούς συμβούλους και το εκπαιδευτικό προσωπικό και αξιοποιεί τα πορίσματά τους. γ) καταρτίζει και προτείνει τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων και των εργαστηριακών ασκήσεων στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα προγράμματα της εκπαιδευτικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, δ) εισηγείται την προκήρυξη και τη συγγραφή βιβλίων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόδιο και τον τρόπο συγγραφής και τελικής τους έγκρισης και συντάσσει οδηγίες για τη συγγραφή τους, ε) εισηγείται τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των μεθόδων της διδακτικής και γενικότερα της εκπαιδευτικής εργασίας, στ) γνωμοδοτεί για τις ανάγκες, τις μορφές και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ζ) γνωμοδοτεί για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων και τον προσδιορισμό και τη χρήση οπτικοακουστικών και άλλων διδακτικών μέσων στα σχολεία η) εκπονεί μελέτες και πραγματοποιεί έρευνες για θέματα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, παρακολουθεί την εφαρμογή και εξέλιξή τους και εισηγείται μέτρα για την ευρύτερη και πληρέστερη χρησιμοποίησή της, θ) μελετά την οργάνωση του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και παρακολουθεί την εφαρμογή του, ι) συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους και τους βοηθεί στην άσκηση του επιστημονικού και καθοδηγητικού τους έργου, ια) γνωμοδοτεί για το περιεχόμενο σχεδίων νόμων, ΠΔ /των, και κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν εκπαιδευτικά θέματα, όταν παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιβ) μελετά κάθε εκπαιδευτικό θέμα που αναφέρεται στη δομή, τη διάρθρωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παραπέμπεται σε αυτό από τον υπουργό εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του το ΠΙ., δέχεται οδηγίες και κατευθύνσεις από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συνεργάζεται με το εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ, τα γνωμοδοτικά συμβούλια της εκπαίδευσης και με ιδρύματα και οργανισμούς μελετών και ερευνών του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 4. Μέσα σε ένα τρίμηνο από τη λήξη κάθε σχολικού έτους, ο πρόεδρος του ΠΙ., υποβάλλει στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων : α) έκθεση αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης με συγκεκριμένες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση αναγκών και ελλείψεων και β) έκθεση πεπραγμένων του ΠΙ., μαζί με προτάσεις για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του. 5. Κάθε σχολικό έτος ή και σε συντομότερα χρονικά διαστήματα το ΠΙ., εκδίδει εκπαιδευτικό δελτίο, όπου δημοσιεύονται πορίσματα εκπαιδευτικών ερευνών, μελέτες 56 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 μελών του ΠΙ, εκπαιδευτικών και άλλων ειδικών που έχουν σχέση με την παιδεία, καθώς και πληροφορίες, στατιστικά στοιχεία και ότι άλλο εξυπηρετεί τους σκοπούς της παιδείας. Το εκπαιδευτικό δελτίο διανέμεται δωρεάν σε όλα τα σχολεία. Τα θέματα που σχετίζονται με την έκδοση του εκπαιδευτικού δελτίου ρυθμίζονται με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου του ΠΙ. 84 Προσωπικό οργανικές θέσεις, προσόντα, πλήρωση θέσεων Αρθρο 25. Το προσωπικό του ΠΙ., διακρίνεται σε κύριο και επικουρικό. Α. Κύριο προσωπικό 1. Το κύριο προσωπικό του ΠΙ., αποτελούν οι σύμβουλοι που είναι μόνιμοι και οι πάρεδροι που είναι μόνιμοι ή με θητεία. Οι σύμβουλοι παίρνουν πλήρεις αποδοχές καθηγητή ΑΕΙ, οι μόνιμοι πάρεδροι αναπληρωτή καθηγητή ΑΕΙ και οι πάρεδροι μη θητεία επίκουρου καθηγητή ΑΕΙ περιοχής Αττικής. 2. Οι θέσεις των συμβούλων είναι 30 και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής : θεολόγου μια, φιλολόγων 3, μαθηματικών 2, φυσικών 2, χημικού μία, γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας μία, καλλιτεχνικών μαθημάτων μία, οικονομολόγου μία, κοινωνιολόγου μία, φυσικής αγωγής μία, πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού μία, μηχανολόγου μία, ηλεκτρολόγου ή φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μία, γεωπόνου μία, νομικού ή πολιτικού επιστήμονα μία, δημοτικής εκπαίδευσης 7, προσχολικής αγωγής μία, ειδικής αγωγής μία, ψυχολόγου μια και ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού μία. 3. Οι θέσεις των παρέδρων είναι : α) των μόνιμων παρέδρων 15 και κατανέμονται σε ειδικότητες ως εξής : θεολόγου μία, φιλολόγων 2, μαθηματικού μία, φυσιογνώστη ή βιολόγου ή γεωλόγου μία, γαλλικής ή αγγλικής ή αγγλικής γλώσσας μία, ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού μία, γεωπόνου μία, οικιακής οικονομίας μία, μουσικής μία, δημοτικής εκπαίδευσης 2 και προσχολικής αγωγής μία. β) των παρέδρων με θητεία 30 ανεξάρτητα από ειδικότητα και ο προσδιορισμός τους γίνεται με την προκήρυξη που εκδίδεται για την πλήρωση των κενών θέσεων. 4. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις συμβούλων είναι : <α) Διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικοτητας ή σε θέματα εκπαίδευσης>. β) Δημοσιευμένες αξιόλογες επιστημονικές εργασίες σχετικές με θέματα εκπαίδευσης ή της ειδικότητας του υποψηφίου, καθώς και : αα) για τις θέσεις θεολόγου, φιλολόγου, μαθηματικών, φυσικού, χημικού, γαλλικής γλώσσας και αγγλικής γλώσσας : Τα άρθρα 24-27 καταργήθηκαν με την παράγραφο 1α του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-52011 84 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 1 του άρθρου 61 : “Η ισχύς του άρθρου 21 και της παρ. 1 του άρθρου 60 αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας του ΙΕΠ, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 33 του άρθρου 20” 57 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ι) πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση, ββ) για τη θέση φυσικής αγωγής : <ι) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο νομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας, που σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου / μονίμου παρέδρου του Παιδαγωγικού ινστιτούτου> ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. γγ) για τις θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής : ι) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση και πτυχίο μετεκπαίδευσης σε ΑΕΙ ή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής εκπαίδευσης ή διετείς τουλάχιστο μεταπτυχιακές σπουδές στην αλλοδαπή και ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. Το διδακτορικό δίπλωμα, οι μεταπτυχιακές σπουδές ή η επιστημονική έρευνα θα πρέπει για την περίπτωση αυτή να έχουν ως αντικείμενο θέματα από τις παιδαγωγικές επιστήμες. δδ) Για τις θέσεις πολιτικού μηχανικού ή αρχιτέκτονα ή αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού, μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού και γεωπόνου : <ι) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο νομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας, που σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου / μονίμου παρέδρου του Παιδαγωγικού ινστιτούτου> ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. εε) Για τις θέσεις του οικονομολόγου και νομικού ή πολιτικού επιστήμονα : <ι) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο νομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας, που σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου / μονίμου παρέδρου του Παιδαγωγικού ινστιτούτου> ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. στστ) Για τις θέσεις κοινωνιολόγου και ψυχολόγου : <ι) πτυχίο τμήματος αντίστοιχης ειδικότητας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο νομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίο ΑΕΙ άλλης ειδικότητας, που σε συνδυασμό με την εξειδίκευση που αποκτήθηκε με το διδακτορικό δίπλωμα, καλύπτει το γνωστικό πεδίο της προκηρυσσόμενης θέσης συμβούλου / μονίμου παρέδρου του Παιδαγωγικού ινστιτούτου> 58 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. ζζ) Για τη θέση του ειδικευμένου σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού : ι) πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ειδικοτητας αντίστοιχης προς μια από τις θέσεις των συμβούλων του ΠΙ., ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. ιι) μεταπτυχιακές σπουδές ή επιστημονικές έρευνες σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και ιιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. ηη) Για τη θέση καλλιτεχνικών μαθημάτων : ι) πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος αλλοδαπής και ιι) δεκαετής τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. 5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ., τα ειδικά τυπικά προσόντα των μόνιμων παρέδρων είναι τα ίδια με αυτά των συμβούλων της αντίστοιχης ειδικότητας, εκτός από την απαιτούμενη πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση που ορίζεται σε 7 έτη. Κατεξαίρεση απαιτείται α) για την ειδικότητα της οικιακής οικονομίας πτυχίο ανώτατης σχολής οικιακής οικονομίας της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ανώτατης σχολής της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και β) για την ειδικότητα της μουσικής πτυχίο τμήματος ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας και σε περίπτωση έλλειψης πτυχίο αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή. 6.Κατεξαίρεση θέσεις μόνιμων παρέδρων του ΠΙ., μπορούν να καταβάλλουν και όσοι έχουν : α) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως πάρεδροι με θητεία ή ειδικοί επιστήμονες του ΠΙ., ή β) τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ως σχολικοί σύμβουλοι. 7.Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στις θέσεις παρέδρων με θητεία είναι πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικοτητας προς τις θέσεις που προκηρύσσονται και πενταετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στην εκπαίδευση. Όταν πρόκειται για θέσεις δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής αγωγής και ειδικής αγωγής, γίνεται δεκτό και πτυχίο παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών κατά περίπτωση. Για την επιλογή λαμβάνονται επιπλέον υπόψη διδακτορικό δίπλωμα πανεπιστημιακές μεταπτυχιακές σπουδές στην ημεδαπή ή αλλοδαπή που πιστοποιούνται με πτυχίο, μετεκπαίδευση και επιμόρφωση στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, αξιόλογη συγγραφική εργασία, ιδιαίτερα η ερευνητική και διαπιστωμένη γνώση ξένης γλώσσας. 8. Οπου απαιτούνται μεταπτυχιακές σπουδές νοούνται σπουδές στην αντίστοιχη ειδικότητα. Κατά την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται οι σπουδές τους στις επιστήμες της αγωγής. 59 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 9. Η πλήρωση των κενών θέσεων συμβούλων και παρέδρων, μονίμων και με θητεία, γίνεται με διορισμό ύστερα από σχετική προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας και μια της Θεσσαλονίκης. Με την προκήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση και αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από την προκήρυξη. 10. Η επιλογή και ο διορισμός των συμβούλων και παρέδρων του ΠΙ., γίνονται με απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση συλλογικού οργάνου που αποτελείται από τα μέλη του συντονιστικού συμβουλίου του ΠΙ., και τα μέλη του τμήματος για το οποίο είναι υποψήφιοι οι ενδιαφερόμενοι. Στο συλλογικό αυτό όργανο προεδρεύει ο πρόεδρος του ΠΙ. 11.Οι πάρεδροι με θητεία διορίζονται, για τρία έως πέντε έτη. Η διάρκεια της θητείας προσδιορίζεται με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων. Οσοι υπηρετούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων παρέδρων σύμφωνα με την παρ. 6 ή να επαναδιοριστούν σε θέσεις παρέδρων με θητεία με την ίδια διαδικασία. 12. Οσοι διορίζονται σε θέσεις παρέδρων με θητεία θεωρείται ότι ανήκουν οργανικά στον κλάδο από τον οποίο προέρχονται για κάθε περίπτωση, εκτός από τη λήψη αποδοχών ή αποζημιώσεων ή για θέματα που ρητά ορίζει αυτός ο νόμος. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά στις οργανικές τους θέσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. όσοι από αυτούς είναι εκπαιδευτικοί μπορεί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους. Οι πάρεδροι με θητεία, που αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής τους θέσης. 13. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για τους συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία, ασκεί το υπηρεσιακό συμβούλιο που προβλέπεται από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων. 14. Οσοι διορίζονται σε θέσεις συμβούλων και παρέδρων μόνιμων ή με θητεία, ορκίζονται ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και υπάγονται στις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από αυτόν τον νόμο. 15. Η αρχαιότητα των συμβούλων και μόνιμων παρέδρων προσδιορίζεται με βάση την ημερομηνία διορισμού τους σε θέση μόνιμου συμβούλου ή παρέδρου και στην περίπτωση ταυτόχρονου διορισμού προσδιορίζεται κατά σειρά : από τη συνολική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση, την ημερομηνία λήψης διδακτορικού διπλώματος και την ημερομηνία λήψης του βασικού πτυχίου. Οι διατάξεις του ν. 978/79 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους του ΠΙ., και περιλαμβάνουν και ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή εσωτερικό, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε ΑΕΙ ή σε κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους. 16. Σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί επιστήμονες του ΠΙ., μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να αποσπώνται ολικά ή μερικά σε άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες, ιδρύματα ΠΕΚ ή 60 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων ή για την άσκηση ειδικών καθηκόντων. Β. Επικουρικό προσωπικό 1.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του συντονιστικού. συμβουλίου, επιτρέπεται να συσταθούν στο ΠΙ., : α) μέχρι 10 θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων ΑΕΙ ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ειδικές μεταπτυχιακές σπουδές, β) μέχρι 5 θέσεις ειδικών επιστημόνων πτυχιούχων ΑΕΙ ή παιδαγωγικών ακαδημιών ή σχολών νηπιαγωγών που έχουν αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους. γ) μέχρι 5 θέσεις στενογράφωνπρακτικογράφων, δ) μέχρι 30 θέσεις ερευνητώνσυλλεκτών και εποπτών τους για τη διεξαγωγή ερευνών σε συγκεκριμένες περιοχές ή σε ολόκληρη τη χώρα. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι ειδικότητες και τα προσόντα του προσωπικού των παραπάνω κατηγοριών. 2. Στο προσωπικό της προηγούμενης παρ., προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου ή ορισμένου χρόνου που μπορεί να ανανεώνεται. Οι αποδοχές, ο αποζημιώσεις και η διάρκεια της σχέσης εργασίας του προσωπικού αυτού ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 3. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου μπορεί να αποσπώνται στο ΠΙ., για να βοηθούν το έργο του εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εφόσον έχουν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών ή αξιόλογη συγγραφική ή ερευνητική δράση στον κλάδο της επιστήμης τους ή εκπαιδευτική εμπειρία. Οργάνωση και λειτουργία του Π.Ι. Αρθρο 26 1. Τα όργανα του ΠΙ., είναι η ολομέλεια, το συντονιστικό συμβούλιο, τα τμήματα, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι. Τα τμήματα μπορούν να λειτουργούν και κατά τομείς. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται ο πρόεδρος του ΠΙ., και τέσσερις αντιπρόεδροι που είναι σύμβουλοι του ΠΙ., ή καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Για τους καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ οι θέσεις αυτές είναι πλήρους απασχόλησης εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην απόφαση διορισμού τους. Ενας από τους αντιπροέδρους ορίζεται αναπληρωτής του προέδρου. Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του ΠΙ., που είναι καθηγητές ΤΕΙ ή προσωπικότητες με αναγνωρισμένη ειδίκευση και προσφορά στην εκπαίδευση καταβάλλονται αποδοχές συμβούλου του ΠΙ., για το χρονικό διάστημα της θητείας τους. Για το ίδιο χρονικό αυτό διάστημα αναστέλλεται η καταβολή σε αυτούς αποδοχών από θέσεις που κατέχουν στο 61 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δημόσιο τομέα. Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι του ΠΙ., που είναι καθηγητές ΑΕΙ επιλέγουν για το χρονικό διάστημα της θητείας τους είτε τις αποδοχές καθηγητή ΑΕΙ είτε τις αποδοχές συμβούλου του ΠΙ. 3. Ο πρόεδρος είναι προϊστάμενος του Πι., και προεδρεύει στην ολομέλεια και στο συντονιστικό συμβούλιο, καθώς και σε οποιοδήποτε τμήμα, όταν παρευρίσκεται. Όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται, ο πρόεδρος αναπληρώνεται από τον αντιπρόεδρο αναπληρωτή του και όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται και ο αναπληρωτής του προέδρου καθήκοντα προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος από τους αντιπροέδρους σύμφωνα με την ημερομηνία και τη σειρά διορισμού τους. 4. Οι αντιπρόεδροι μετέχουν στο συντονιστικό συμβούλιο του ΠΙ., προεδρεύουν σε ένα από τα τμήματα που ορίζεται με την απόφαση διορισμού τους και αναπληρώνονται, όταν δεν υπάρχουν, απουσιάζουν ή κωλύονται από σύμβουλο του ίδιου τμήματος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. <Τον σύμβουλο αυτόν αναπληρώνει, όταν απουσιάζει ή κωλύεται άλλος σύμβουλος που ορίζεται με την ίδια διαδικασία > 5. Οι διατάξεις των παρ. 12 και 13 της περιπτ. Α του προηγούμενου άρθ., εφαρμόζονται αναλόγως και για τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του ΠΙ. 6. Η ολομέλεια συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και τους συμβούλους και βρίσκονται σε απαρτία, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. 7. Το συντονιστικό συμβούλιο συγκροτείται από τον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους και ένα μέλος καθενός από τα τέσσερα τμήματα, που ορίζεται για μια διετία με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. <8.Τα τμήματα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι 5 : α) Τμήμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με τομείς προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. β) Τμήμα δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης με τομείς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής τεχνικής εκπαίδευσης. γ) Τμήμα δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με τομείς τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και σχολικό - επαγγελματικού προσανατολισμού. δ) Τμήμα ερευνών, τεκμηρίωσης και εκπαιδευτικής τεχνολογίας. ε) Τμήμα Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης στ) Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης <9. Καθένα από τα τμήματα συγκροτείται από συμβούλους και παρέδρους, μόνιμους και με θητεία. Με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου, που εκδίδεται το μήνα Σεπτέμβριο κάθε έτους, ορίζονται οι σύμβουλοι και οι πάρεδροι, μόνιμοι και με θητεία, που μετέχουν σε ένα ή περισσότερα τμήματα. Κάθε τμήμα βρίσκεται σε απαρτία, όταν οι παρόντες από τους συμβούλους και μόνιμους παρέδρους που έχουν ορισθεί ως μέλη του, είναι περισσότεροι από τους απόντες> 10. Οι σύμβουλοι του ΠΙ., μετέχουν με ψήφο στην ολομέλεια και τα τμήματα τους και οι πάρεδροι, μόνιμοι και με θητεία, μετέχουν με ψήφο στα τμήματα. 62 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 <Αν δεν έχουν καλυφθεί όλες οι θέσεις των συμβούλων και μονίμων παρέδρων δεν κωλύεται η λειτουργία της ολομέλειας και των τμημάτων, εφ’όσον στις συνεδριάσεις οι παρόντες από τους συμβούλους ή και μόνιμους παρέδρους, που είναι μέλη τους, είναι περισσότεροι από τους απόντες>. 11. Οι πράξεις της ολομέλειας, των τμημάτων και των τομέων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον αντίστοιχο πρόεδρο και το γραμματέα. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η τυχόν γνώμη της μειοψηφίας. 12. Όταν στην ολομέλεια ή στα τμήματα πρόκειται να συζητηθούν σχέδια νόμων ΠΔ /των ή κανονιστικών αποφάσεων καθώς και θέματα σχετικά με την κατάρτιση ωρολόγιων και αναλυτικών προγραμμάτων, ο πρόεδρος του ΠΙ, ή τμήματος μπορεί να καλεί στη συνεδρίαση τον προϊστάμενο ή άλλον υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχολικούς συμβούλους, εκπροσώπους των αντίστοιχων επιστημονικών φορέων και συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλες προσωπικότητες για να διατυπώσουν τη γνώμη τους. 13. Όταν ζητείται η γνώμη του ΠΙ, αυτό οφείλει να γνωμοδοτήσει μέσα στην προθεσμία που έχει οριστεί, αλλιώς μέσα σε 25 ημέρες. Αν περάσουν άπρακτες οι προθεσμίες αυτές, η έκδοση της σχετικής πράξης μπορεί να γίνει και χωρίς τη γνωμοδότησή του. 14. α) Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Στήριξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. β) Η Διεύθυνση περιλαμβάνει τα Τμήματα: αα) Διοικητικών Υποθέσεων και ββ) Οικονομικών Υποθέσεων γ) Το Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γραφεία: αα) Προσωπικού, αρμόδιο για τα θέματα της εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του κύριου προσωπικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. ββ) Γραμματείας, αρμόδιο για τη σύνταξη, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση των πρακτικών της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου και των τμημάτων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. γγ) Δημόσιων και Διεθνών Σχέσεων, αρμόδιο για Θέματα συντονισμού και εκπροσώπησης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στο εσωτερικό και εξωτερικό, την ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων και τη συνεργασία με Διεθνείς Οργανισμούς, τις απαντήσεις στη Βουλή των Ελλήνων, τη συνεργασία με φορείς και την επικοινωνία με τους πολίτες, και δδ) Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου, αρμόδιο για τα θέματα τήρησης του πρωτοκόλλου, διακίνησης, δακτυλογράφησης, εκτύπωσης, διεκπεραίωσης των εγγράφων και οδηγιών, τήρησης του Αρχείου, στέγασης των υπηρεσιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, συντήρησης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, παραλαβής και διάθεσης των κάθε είδους υλικών και μέσων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τήρησης των βιβλίων Αποθήκης. δ) Το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων αποτελείται από τα Γραφεία: 63 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 αα) Προϋπολογισμού και Μισθοδοσίας, αρμόδιο για την κατάρτιση και εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού, τις σχετικές προμήθειες και την εν γένει μισθοδοσία και λοιπές αμοιβές και αποζημιώσεις. ββ) Ειδικού Λογαριασμού του Π.Ι., αρμόδιο για τη διοικητική στήριξη της Επιτροπής Ερευνών του Π.Ι., τη σύναψη συμβάσεων, την κατάρτιση προκηρύξεων, το συντονισμό και την παρακολούθηση των εν γένει προγραμμάτων, ενεργειών και έργων, που εκτελούνται στο Π.Ι.. ε) Ειδικότερα, το Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου είναι αρμόδιο για: αα) τη σύνταξη προδιαγραφών και διακηρύξεων και τη διαδικασία προμήθειας υλικών ή μέσων που πραγματοποιούνται και από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, ββ) τον έλεγχο παρακολούθησης των δικαιολογητικών, παραστατικών στοιχείων, τήρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, σύνταξη Ισολογισμού και Απολογισμού και γγ) τις κάθε φύσης πληρωμές στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, φορείς του δημόσίου ή ιδιωτικού τομέα και γενικά τις πληρωμές που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. στ) Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ 1 Διοικητικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου δύναται να προΐσταται και υπάλληλος του κλάδου ΤΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ1 Διοικητικού ή ΔΕ2 Δακτυλογράφων. Στα Γραφεία δύναται να προΐστανται και υπάλληλοι κλάδου ΤΕ 1 και ΔΕ 1 Διοικητικού. Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία δύναται να προΐστανται δημόσιοι εκπαιδευτικοί με δωδεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία που αποσπώνται στο Π.Ι.. στ) Στη Διεύθυνση, στα Τμήματα και στα Γραφεία οι προϊστάμενοι τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης τοποθετούνται υπάλληλοι της Κ.Υ. του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επίσης δύναται να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 15. Οι αναγκαίες λεπτομέρειες λειτουργίας των υπηρεσιών της Διεύθυνσης και του Ειδικού Λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι.. Οι γραμματείς της Ολομέλειας, του Συντονιστικού Συμβουλίου, των Τμημάτων και των Τομέων ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι. από διοικητικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης ή αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο του Π.Ι. διοικητικός υπάλληλος ή δημόσιος εκπαιδευτικός που διατίθεται ή αποσπάται στο Π.Ι. για το σκοπό αυτόν 16. Ο πρόεδρος του ΠΙ., ή ο νόμιμος αναπληρωτής του είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού της γραμματείας του ΠΙ., και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Εξουσιοδοτικές διατάξεις Αρθρο 27. 64 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1. Οι αρμοδιότητες του ΠΙ, μπορούν να επεκτείνονται και σε άλλα θέματα, της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που καθορίζονται με ΠΔ Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της ολομέλειας. 2. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου, μπορεί να επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του ΠΙ, σε άλλους φορείς της εκπαίδευσης. 3. Η σύνθεση των τμημάτων και των τομέων του ΠΙ., η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση τμημάτων ή τομέων, οι αρμοδιότητες της ολομέλειας, του συντονιστικού συμβουλίου των τμημάτων και των τομέων, η λειτουργία των τμημάτων με πλήρη ή περιορισμένη σύνθεση, η λειτουργία των τομέων κάθε τμήματος και η μεταξύ τους συνεργασία, η λειτουργία τμημάτων ή τομέων τμημάτων σε κοινές συνεδριάσεις όταν εξετάζονται θέματα κοινής αρμοδιότητας, ο τρόπος συνεργασίας με τα ιδρύματα ή φορείς, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβούλων και παρέδρων που μετέχουν σε περισσότερα τμήματα, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του επικουρικού προσωπικού, η διαδικασία των εισηγήσεων στα διάφορα όργανα και κάθε θέμα οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΙ., που δεν προβλέπεται από το νόμο αυτόν, ρυθμίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο οποίος καταρτίζεται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του συντονιστικού συμβουλίου. 4. Τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή των ερευνών από το ΠΙ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συντονιστικού συμβουλίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Αρθρο 28 Σκοποί και μορφές της επιμόρφωσης 1. Σκοπός της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών είναι : α) η ενημέρωση των νεοδιοριζομένων εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό πρόγραμμα τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου. β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους ώστε να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το έργο τους και γ) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα αντικείμενα, σε μαθήματα, μέτρα και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για άσκηση νέων καθηκόντων. 2. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών διακρίνεται σε : 65 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 α) Εισαγωγική επιμόρφωση των υποψήφιων για διορισμό ή νεοδιόριστων εκπαιδευτικών πριν από την ανάληψη των διδακτικών τους καθηκόντων, που έχει ως στόχο την ανανέωση και συμπλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισής τους, την εναρμόνιση των γνώσεων και των μεθόδων διδασκαλίας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και την ενημέρωσή τους σε υπηρεσιακά, επιστημονικά και παιδαγωγικά θέματα. Η εισαγωγική επιμόρφωση είναι υποχρεωτική. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα όργανα, η διάρκεια της επιμόρφωσης και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν διδασκαλίες σε σχολεία και διδάσκουν οι ίδιοι σε αυτά παράλληλα με τη θεωρητική τους επιμόρφωση. Σε όσους καλούνται στην εισαγωγική επιμόρφωση πριν από τον διορισμό τους καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «β) Περιοδική επιμόρφωση, που επαναλαμβάνεται για τους εκπαιδευτικούς κάθε 4 έως 6 έτη και έχει σκοπό την ενημέρωση τους σχετικά με τις εξελίξεις της επιστήμης τους, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, την ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης και γενικότερα την πληρέστερη κατάρτισή τους για αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους»85 «γ) Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας που συνδέονται με εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και καινοτομίες, αλλαγή σχολικών προγραμμάτων, εισαγωγή νέων μαθημάτων, νέων διδακτικών μεθόδων και σχολικών βιβλίων»86 Εκτός από τις παραπάνω μπορούν να οργανώνονται και άλλες μορφές επιμόρφωσης για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών. Η οργάνωση και οι σχετικές με αυτές τις μορφές επιμόρφωσης λεπτομέρειες ρυθμίζονται με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ολες οι μορφές επιμόρφωσης είναι υποχρεωτικές για τους εκπαιδευτικούς. Οργάνωση, λειτουργία και φορείς επιμόρφωσης. Αρθρο 29 «1. Φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι : α) Οι σχολικές μονάδες β) Τα περιφερειακά επιμορφωτικά κέντρα (ΠΕΚ). γ) Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ). δ)Τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. ε) Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ)87 «στ) Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο»88 85 Η περίπτωση. β αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθ. 12 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 86 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 άρθ. 12 ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 3 άρθ. 12 ν. 1824/1988, ΦΕΚ Α 296 87 66 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2.Τα ΠΕΚ λειτουργούν σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Μπορούν ακόμα να δημιουργούν παραρτήματά τους ή κλιμάκια σε μικρότερες πόλεις για να εξυπηρετούν μορφές επιμόρφωσης χωρίς μετακίνηση των εκπαιδευτικών από τις θέσεις τους. «Κάθε ΠΕΚ αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Την ευθύνη για τη λειτουργία του ΠΕΚ έχει πενταμελές Συντονιστικό Συμβούλιο του οποίου τα μέλη ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από το διευθυντή ως πρόεδρο, τους δύο υποδιευθυντές και δύο εκπροσώπους των διδασκόντων στο ΠΕΚ ως μέλη. Οι εκπρόσωποι αυτοί, από τους οποίους ο ένας είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας και ο άλλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζονται για ένα σχολικό έτος από αντίστοιχη γενική συνέλευση των διδασκόντων στο ΠΕΚ. Εάν για οποιονδήποτε λόγο, η συνέλευση των διδασκόντων στο ΠΕΚ δεν ορίσει εκπροσώπους, το Συντονιστικό Συμβούλιο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα υπόλοιπα μέλη του. Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου ορίζεται ο γραμματέας του ΠΕΚ. Ως διευθυντής του ΠΕΚ ορίζεται ή καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής ΑΕΙ ή πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ή σχολικός σύμβουλος. Ως υποδιευθυντές ορίζονται δύο σχολικοί σύμβουλοι ένας για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης από τους υπηρετούντες στην περιφέρεια του ΠΕΚ. Ο διευθυντής και οι υποδιευθυντές κάθε ΠΕΚ, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για δύο χρόνια, μετά από γνώμη, για μεν τα μέλη ΔΕΠ., των Διοικητικών συμβουλίων των παιδαγωγικών και <καθηγητικών> τμημάτων του πλησιέστερου ΑΕΙ προς την έδρα του οικείου ΠΕΚ, που συνέρχονται και διατυπώνουν γνώμη ξεχωριστά το καθένα, για τους παρέδρους μετά γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για δε τους σχολικούς συμβούλους ,μετά από γνώμη του οικείου συμβουλίου των σχολικών συμβούλων. με την ίδια απόφαση ορίζεται ως αναπληρωτής του διευθυντή ένας εκ των δύο υποδιευθυντών. Η περιφέρεια κάθε ΠΕΚ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε ΠΕΚ, για τη στήριξη του διοικητικού του έργου λειτουργεί γραμματεία»89 «3.Σε κάθε ΠΕΚ τοποθετείται ως γραμματέας του ένας διοικητικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 διοικητικού ή ΤΕ1 διοικητικού ή ΔΕ1 διοικητικού, ένας δακτυλογράφος του κλάδου ΔΕ2 δακτυλογράφων, ένας κλητήρας του κλάδου ΥΕ1 κλητήρων επιστατών και ένας τεχνίτης συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Αν δεν υπάρχουν διοικητικοί υπάλληλοι καθώς και αν οι διοικητικές εργασίες είναι αυξημένες, αποσπώνται στο ΠΕΚ, εκπαιδευτικοί ή διοικητικοί υπάλληλοι με απόφαση του νομάρχη της έδρας του ΠΕΚ μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ»90 4.Στα ΠΕΚ διδάσκουν ειδικοί επιστήμονες, μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) των ΑΕΙ, εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ, σχολικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης με απόσπαση ολική ή μερική ή με ωριαία αντιμισθία και άλλοι Η περιπτ. στ προστέθηκε από την παρ. 2 άρθ. 17 ν. 2009/1992 ΦΕΚ Α 18 Τα εδ., δεύτερο και τρίτο, που είχαν αντικατασταθεί από την παρ. 4 άρθ. 12 ν. 1824/1988, αντικαταστάθηκαν και πάλι ως άνω από την παρ. 3 άρθ. 17 ν. 2009/92 ΦΕΚ Α 18 88 89 90 Η παρ. 3 που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 5 άρθ. 12 ν. 1824/88 (ΦΕΚ Α 296) αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 4 άρθ. 17 ν. 2009/.92 ΦΕΚ Α 18 67 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα. «Οι διδασκόντες στο ΠΕκ ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ. Κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του νόμου οι διδάσκοντες ορίζονται μετά από γνώμη του διευθυντή και των υποδιευθυντών του ΠΕΚ»91 Αν δε βρίσκεται κατάλληλο διδακτικό προσωπικό μπορεί να αποσπώνται στα ΠΕΚ για διδασκαλία δημόσιοι εκπαιδευτικοί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «5. Οι δαπάνες λειτουργίας των ΠΕΚ καλύπτονται με επιχορηγήσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των οικείων νομαρχιών»92 «6. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ρυθμίζονται : α) Η διάρκεια της επιμόρφωσης κάθε μορφής τα προγράμματα διδασκαλίας και ασκήσεων, η διαδικασία πρόσκλησης εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, η αξιολόγηση και τα αποδεικτικά επιμόρφωσης τα οποία τους χορηγούνται. β) Οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Συμβουλίου, του Διευθυντή, των υποδιευθυντών και του γραμματέα του ΠΕΚ. γ) Ο τρόπος άσκησης του επιμορφωτικού έργου του ΠΕΚ, η συνεργασία τους με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ και άλλους φορείς επιμόρφωσης τους σχολικούς συμβούλους, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τις σχολικές μονάδες και τους επιστημονικούς φορείς, καθώς και ο τρόπος στήριξης του έργου του».93 <7.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών: α) Ιδρύονται ΠΕΚ για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. «β) Καθορίζεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής αποζημίωσης των μελών και του γραμματέα του Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ, η αμοιβή των διδασκόντων στο ΠΕΚ, και οι δαπάνες μετακίνησής τους, καθώς και η αποζημίωση των εκπαιδευτικών, που καλούνται για επιμόρφωση από σχολεία της έδρας του ΠΕΚ ή άλλα σχολεία της περιφέρειας του ΠΕκ. Το δεύτερο εδ., που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 6 άρθ. 12 ν. 1824/88 ΦΕΚ Α 296 αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ.5 άρθ. 17 ν. 2009/92 ΦΕΚ Α 18 91 92Η παρ.5 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 7 άρθ. 12 ν. 1824/88 ΦΕΚ Α 296 Η παρ. 6, που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 8 άρθ. 12 ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296, αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 6 άρθ. 17 ν. 2009/1992 ΦΕΚ Α 18 93 68 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Στην τελευταία δε αυτή περίπτωση, αντί καταβολής αποζημιώσεως στους εκπαιδευτικούς, είναι δυνατή η εξασφάλιση δωρεάν διαμονής σε ειδικούς προς τούτο εξασφαλιζόμενους χώρους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω απόφαση και»94 «γ) Καθορίζεται ο τρόπος επιχορήγησης των ΠΕΚ διαχείρισης των εσόδων του από το Συντονιστικό Συμβούλιο ή από το διευθυντή του ΠΕΚ και απόδοσης λογαριασμού».95 8. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου τμήματος 5 του ΠΙ. ορίζεται ο τρόπος επιλογής και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που καλούνται σε κάθε μορφή επιμόρφωσης στα ΠΕΚ. 9. Η κάθε μορφής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1, και ΜΕ1 πραγματοποιείται στην παιδαγωγική τεχνική σχολή (ΠΑ.ΤΕ.Σ) της ΣΕΛΕΤΕ και στο παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε ειδικά τμήματα των ΠΕΚ. Κατά τα λοιπά για τη λειτουργία της ΠΑΤΕΣ και του παραρτήματος της ως ΠΕΚ εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του νόμου. 10. Ως εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορούν να καλούνται για επιμόρφωση στα ΠΕΚ Εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των τεχνικών κλάδων, καθώς και εκπαιδευτικοί των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ μπορούν να επιμορφώνονται σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τα θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παρ., ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Εργασίας. Μετεκπαίδευση Αρθρο 30 1.Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πτυχιούχοι των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών παράλληλα προς την επιμόρφωση, η οποία παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του ν., μετεκπαιδεύονται στο Μαράσλειο Διδασκαλείο δημοτικής Εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ). Η μετεκπαίδευση αυτή παύει μετά την παρέλευση ενός έτους από την έναρξη της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους στα παιδαγωγικά τμήματα των ΑΕΙ. 2. Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, πραγματοποιείται στα πλαίσια των μεταπτυχιακών σπουδών των ΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.81 του παρόντος νόμου και των ειδικών προγραμμάτων μετεκπαίδευσης των ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173). 3.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη των οικείων ΑΕΙ ή ΤΕΙ, καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών κάθε ειδικότητας, οι οποίοι μπορούν να γίνουν δεκτοί στους μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών των ΑΕΙ ή στα προγράμματα μετεκπαίδευσης των ΤΕΙ, η διαδικασία επιλογής και χορήγησης άδειας με αποδοχές, η διάρκεια των σπουδών, η καταβολή επιμισθίου και η παράλληλη άσκηση των διδακτικών τους καθηκόντων, η απαλλαγή τους από μερικά ή ολικά και κάθε σχετική λεπτομέρεια. Η περιπτ. β που είχε αντικατασταθεί από την παρ. 9 άρθ. 12 ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296,αντικαταστάθηκε και πάλι ως άνω από την παρ. 7 άρθ. 17 ν. 2009/1992 ΦΕΚ Α 18 94 95 Η περιπτ. γ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 8 άρθ. 17 ν. 2009/92 ΦΕΚ Α 18 69 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4.α) Για τη μελέτη ειδικών εκπαιδευτικών θεμάτων και την παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων σε θέματα παιδείας, μπορούν να αποστέλλονται στην αλλοδαπή εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. β) Οι προϋποθέσεις, το όργανο και ο τρόπος επιλογής, καθώς και η διάρκεια αποστολής για ειδικές μελέτες και μετεκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών στην αλλοδαπή καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ύψος της αποζημίωσης για δαπάνες μετάβασης, διαμονής, καταβολής διδάκτρων και άλλων εξόδων και επιστροφής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 5. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος κρατικών υποτροφιών και του ΠΙ, καταρτίζονται ειδικά προγράμματα χορήγησης υποτροφιών στους δημόσιους εκπαιδευτικούς για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών. Πειραματικά σχολεία Αρθρο 31 1. Σκοπός των πειραματικών σχολείων είναι η πρακτική παιδαγωγική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η πειραματική εφαρμογή προγραμμάτων και μεθόδων, διδασκαλίας καθώς και η πειραματική χρήση σχολικών βιβλίων, οπτικοακουστικών και άλλων μέσων εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 2.Στην έδρα κάθε ΠΕΚ πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά νηπιαγωγεία και πειραματικά δημοτικά σχολεία. Στην έδρα κάθε ΠΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργούν πειραματικά γυμνάσια και πειραματικά λύκεια, καθώς και πειραματικά λύκεια με έναν ή περισσότερους από τους κύκλους και κλάδους του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου. 3.Τα πειραματικά σχολεία ορίζονται ή ιδρύονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με όμοια απόφαση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. <4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να μεταφέρονται κοινά σχολεία σε Πειραματικά, καθώς και Πειραματικά σχολεία σε κοινά>. 5. Τα πειραματικά σχολεία υπάγονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος στην περιοχή της οποίας λειτουργούν. Ο προϊστάμενος της διεύθυνσης εκπαίδευσης και το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο ασκούν για τα σχολεία αυτά όλες τις αρμοδιότητες που έχουν για τα υπόλοιπα σχολεία. 6. Η εγγραφή των μαθητών στα πειραματικά σχολεία γίνεται με κλήρωση. Η διαδικασία εγγραφής των μαθητών στα πειραματικά σχολεία και μετεγγραφής από έναν πειραματικό σε άλλο πειραματικό σχολείο καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Η μετάθεση των διευθυντών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε κενές θέσεις των πειραματικών σχολείων γίνεται ύστερα από αίτησή τους. Οι μεταθέσεις αυτές γίνονται πριν από τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών στα υπόλοιπα σχολεία. Αν οι κενές θέσεις στα πειραματικά σχολεία δεν καλύπτονται με μεταθέσεις, αποσπώνται σε αυτά για ένα διδακτικό έτος εκπαιδευτικοί από άλλα σχολεία της έδρας ή και της περιοχής του νομού 70 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. για τις μεταθέσεις ή αποσπάσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη η επιμόρφωση, η μετεκπαίδευση, οι μεταπτυχιακές σπουδές, η επιστημονική συγκρότηση και γενικότερα τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 8. Αν υπάρχουν αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάθεση στα πειραματικά σχολεία με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα μπορεί το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο να προτείνει για το συμφέρον της υπηρεσίας τη μετάθεση εκπαιδευτικών που υπηρετούν για πειραματικά σχολεία. 9. Οσοι διδάσκουν στα πειραματικά γυμνάσια και λύκεια έχουν μειωμένο κατά πέντε ώρες υποχρεωτικά ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε άλλα σχολεία. 10.α) Τα πειραματικά σχολεία των ΑΕΙ εξακολουθούν να λειτουργούν για την προαγωγή της παιδαγωγικής έρευνας και την πρακτική άσκηση των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού της περιοχής, στην οποία ανήκουν. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αναδιοργανώνονται τα πειραματικά σχολεία των ΑΕΙ και καθορίζονται τα θέματα εποπτείας και διοίκησής τους σύνδεσης με τις αρμόδιες αρχές των ΑΕΙ., λειτουργίας, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής μαθητών στις πρώτες και στις άλλες τάξεις των σχολικών μονάδων κάθε βαθμίδας και τοποθέτησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και κατ’ απόκλιση από τις διατάξεις του ν. αυτού και του ν. 4376/29 (ΦΕΚ 300), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. Οι διατάξεις των παρ. 5, και 6 και των δύο τελευταίων εδ., της παρ.7 αυτού του άρθ., ισχύουν και για τα πειραματικά σχολεία των ΑΕΙ. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου ΑΕΙ και του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ιδρύονται πειραματικά σχολεία και σε άλλα ΑΕΙ στα οποία λειτουργούν τομείς ή τμήματα παιδαγωγικής. Με όμοια απόφαση αυξάνονται οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού της εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση που εκδίδεται κατά την ίδια διαδικασία μπορεί να προάγονται, καταργούνται και συγχωνεύονται πειραματικά σχολεία των Α.Ε.Ι.. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός, η συγχώνευση και η μετατροπή αυτών σε κοινά σχολεία γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 11. Τα πρότυπα κλασικά λύκεια του άρθ. 30 παρ. 5 του ν. 309/76, (ΦΕΚ 100) μετονομάζονται σε κλασικά λύκεια και εξακολουθούν να λειτουργούν με σκοπό την αυξημένη διδασκαλία των ελληνικών γραμμάτων. Η ίδρυση, μετατροπή, συγχώνευση και κατάργηση κλασικών λυκείων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου. Με την ανάπτυξη των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων είναι δυνατή η προσάρτηση των κλασικών λυκείων σε αυτά. Οι λεπτομέρειες της προσάρτησης και λειτουργίας των σχολείων αυτών ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός και μορφή Αρθρο 32. 71 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Στα άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες παρέχεται ειδική αγωγή και ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία στα πλαίσια των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδιώκει ιδιαίτερα : α) την ολόπλευρη και αποτελεσματική ανάπτυξη και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων τους. β) την ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία και γ) την αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται με την εφαρμογή ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνδυασμό με άλλα επιστημονικά και κοινωνικά μέτρα. 2. Ατομα με ειδικές ανάγκες θεωρούνται, κατά την έννοια αυτού του ν., τα πρόσωπα τα οποία από οργανικά, ψυχικά ή κοινωνικά αίτια παρουσιάζουν καθυστερήσεις, αναπηρίες ή διαταραχές στη γενικότερη ψυχοσωματική κατάσταση ή στις επιμέρους λειτουργίες τους και σε βαθμό που δυσκολεύεται ή παρεμποδίζεται σοβαρά η παρακολούθηση της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, η δυνατότητα ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία και η αλληλοαποδοχή τους με το κοινωνικό σύνολο. Στα άτομα αυτά περιλαμβάνονται ιδίως : α) οι τυφλοί και όσοι έχουν σοβαρές διαταραχές στην όραση, β) οι κωφοί και βαρήκοοι γ) όσοι έχουν κινητικές διαταραχές, δ) όσοι έχουν νοητική καθυστέρηση, ε) όσοι εμφανίζουν επιμέρους δυσκολίες στη μάθηση (δυσλεξία, διαταραχή λόγου και άλλα) ή είναι γενικότερα δυσπροσάρμοστοι, στ) όσοι πάσχουν από ψυχικές νόσους και συναισθηματικές αναστολές, ζ) οι επιληπτικοί, η) οι χανσενικοί, θ) όσοι πάσχουν από ασθένειες που απαιτούν μακρόχρονη θεραπεία και παραμονή σε νοσηλευτικά ιδρύματα, κλινικές ή πρεβαντόρια και ι)κάθε άτομο νηπιακής, παιδικής ή εφηβικής ηλικίας, που δεν ανήκει σε μία από τις προηγούμενες περιπτώσεις και που παρουσιάζει διαταραχή της προσωπικότητας από οποιαδήποτε αιτία. 3. Η ειδική αγωγή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, παρέχεται δωρεάν από το κράτος σε δημόσια σχολεία. Η μορφή των σχολείων προσδιορίζεται από το είδος και το βαθμό των ειδικών αναγκών κάθε ατόμου. 4. Η ειδική αγωγή και η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες παρέχεται : α) σε κανονικά σχολεία στα οποία είναι ενταγμένα τα άτομα αυτά, β) σε ειδικές τάξεις, τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν μέσα σε κανονικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή τμήματα παρατήρησης που λειτουργούν με σκοπό τη βαθύτερη διάγνωση δύσκολων περιπτώσεων και εφαρμόζουν ειδικά προγράμματα, γ) σε ειδικά νηπιαγωγεία και σε αυτοτελή ειδικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δ) σε ειδικά σχολεία, ειδικές τάξεις ή τμήματα ή ομάδες που λειτουργούν ως παραρτήματα σε νευροψυχιατρικά, ορθοπεδικά και άλλα νοσοκομεία και κλινικές ή ιατροπαιδαγωγικά κέντρα ή θεραπευτικά καταστήματα ανηλίκων, ε) σε ειδικές επαγγελματικές σχολές ή σε ειδικά τμήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης μέσα σε κανονικά σχολεία, καθώς και σε ειδικά επαγγελματικά εργαστήρια, στ) σε οποιονδήποτε χρόνο και χώρο εκτός της οικογένειας, ιδίως σε θεραπευτήρια χρόνιων παθήσεων ή θεραπευτήρια καταστήματα 72 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ανηλίκων, όπου τα νήπια, τα παιδιά και οι έφηβοι έχουν για οποιονδήποτε λόγο ειδικές συνθήκες διαβίωσης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις παρέχει ειδική αγωγή στο σπίτι και συγχρόνως γίνεται διαφώτιση της οικογένειας, για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, με την επίβλεψη ειδικού σε κάθε περίπτωση. 5. Η ίδρυση, η προαγωγή, η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση ειδικών σχολείων και άλλων μονάδων ειδικής αγωγής και η ανάλογη αύξηση ή μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου σε κάθε περίπτωση υπουργού, καθώς και του Υπουργού Οικονομικών, όταν πρόκειται για αύξηση οργανικών θέσεων προσωπικού. Οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται προσαυξάνουν τις οικείες θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους που προβλέπονται από αυτόν τον νόμο. 6. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) την προσωνυμία ή τον τίτλο, καθώς και τον εξειδικευμένο τύπο των ειδικών σχολείων ή άλλων μονάδων ειδικής αγωγής. β) τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που απαιτείται για την ίδρυση ειδικών σχολείων και άλλων μονάδων ειδικής αγωγής, την οργάνωση λειτουργία, διοίκηση και τον τρόπο παροχή της ειδικής αγωγής στο σπίτι από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, γ) την εσωτερική διάρθρωση κατά βαθμίδες και τάξεις, την οργανικότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και τον αριθμό των μαθητών κατά τάξη, δ)τη σύσταση, σύνθεση και συγκρότηση συλλογικών οργάνων για το συντονισμό λειτουργίας των επιμέρους τομέων ειδικής αγωγής, ιατρικής βοήθειας και κοινωνικής μέριμνας τη διαχείριση των δαπανών λειτουργίας των μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τον τρόπο λειτουργίας τους. ε) τον τρόπο ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία και την επιλογή και κατάταξή τους στον κατάλληλο τύπο και βαθμίδα ειδικού σχολείου ή άλλης μονάδας ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, στ) τη συγκρότηση και λειτουργία των συλλόγων γονέων, οι οποίοι συμμετέχουν και συνεργάζονται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στο έργο της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ζ) τις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατάξεις ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία ή άλλες μονάδες ειδικής αγωγής, την αξιολόγηση, προαγωγή και απόλυσή τους, η)το εβδομαδιαίο ωράριο διδακτικής εργασίας και άλλης απασχόλησης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ειδικών σχολείων και ειδικών επαγγελματικών σχολών, θ) τις κάθε είδους εξετάσεις, ι) την έναρξη και λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους 73 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ια) την διαδικασία ,τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωση τους με παράταση του διδακτικού έτους, ιβ) τους τίτλους σπουδών και ιγ) κάθε άλλη λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, Για τις περιπτ. α και δ, εφόσον οι μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης λειτουργούν σε ιδρύματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα άλλων υπουργείων, στην έκδοση του ΠΔ /τος συμπράττει και ο συναρμόδιος υπουργός»96 Ιατροδιαγνωστική εξέταση, φοίτηση, προγράμματα, μέσα Αρθρο 33 «1.Οι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι αρμόδιες για : α) τη διαγνωστική εξέταση και τη διαπίστωση του είδους και του βαθμού της ειδικής ανάγκης των ατόμων σχολικής ηλικίας, β) την εισήγηση εγγραφής, κατάταξης και φοίτησης νηπίων, παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής ή ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή σε ειδικές τάξεις ή σε κανονικά σχολεία, γ) την παροχή συμβουλών στους διδάσκοντες, τους γονείς και τα ίδια τα άτομα με τις ειδικές ανάγκες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και δ) την ιατροδιαγνωστικη εξέταση όσων φοιτούν σε κανονικά σχολεία για τη διαπίστωση των ειδικών αναγκών που τυχόν υπάρχουν και την εισήγηση για τη λήψη των επιβαλλόμενων μέτρων. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών οι παραπάνω υπηρεσίες συνεργάζονται με τις οικείες υπηρεσίες τα όργανα και τους λειτουργούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. αυτής»97 2.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων ,μπορεί να γίνει υποχρεωτική η φοίτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στα ειδικά σχολεία και τις λοιπές ειδικές μονάδες από το 3ο μέχρι το 20ο έτος, για την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. καθορίζονται επίσης οι κατηγορίες όσων απαλλάσσονται από την υποχρεωτική φοίτηση και τα κριτήρια απαλλαγής, καθώς και η διαδικασία εγγραφής ή παράτασης της φοίτησης πέρα από το 18ο ή το 20ο έτος αντίστοιχα και για όσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για τη συμπλήρωση της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 3.Για την ειδική αγωγή και την ειδική εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα με βάση το είδος και το βαθμό ανάγκης, τις δυνατότητες Τα άρθρα 31-32 καταργήθηκαν από την παράγραφο 4α του άρθρου 5ου του νόμου 2817/2000, ΦΕΚ-78 Α' Οι παράγραφοι 1-2 του άρθρου 33 καταργήθηκαν από την παράγραφο 4Β του άρθρου 5ου του νόμου 2817/2000, ΦΕΚ-78 Α' 96 97 74 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 εκπαίδευσης και ένταξης στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και αλληλοαποδοχής με το κοινωνικό σύνολο, αφού ληφθούν υπόψη και οι κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες, οι πολιτιστικές κι άλλες ειδικές συνθήκες της διαβίωσής τους. Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα διδακτέα μαθήματα και τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα. 4.Τα απαιτούμενα για τη διδασκαλία βιβλία, ατομικά μαγνητόφωνα, ατομικά ακουστικά βαρηκοϊας, μαγνητοταινίες και άλλα απαραίτητα μέσα για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση παρέχονται δωρεάν από το κράτος στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 5.Τα διδακτικά μέσα και τα βιβλία εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης για τυφλούς που φοιτούν στην πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης εκδίδονται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β) και διατίθενται σε αυτούς δωρεάν. Οποιοδήποτε θέμα σχετικό με τη συγγραφή, εικονογράφηση, κρίση, έκδοση, διακίνηση και διανομή των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων που προκύπτει λόγω της ιδιαιτερότητάς τους ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση μπορεί να ανατίθεται η εκτύπωση των βιβλίων και λοιπών διδακτικών μέσων στο κέντρο εκπαίδευσης και αποκατάστασης τυφλών (ΚΕΑΤ). Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται στον ΟΕΔΒ θέσεις επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με όμοιο ΠΔ /γμα, διαρθρώνονται οι θέσεις του μόνιμου προσωπικού σε κλάδους και βαθμούς, καθορίζονται τα προσόντα και ο τρόπος πλήρωσης όλων των θέσεων και οι όροι εργασίας και αποζημίωσης του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. 6. Οι δαπάνες για την εφαρμογή των παρ. 4 και 5 αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις. Φορείς Αρθρο 34 1.Αποκλειστικός φορέας για κάθε θέμα που αναφέρεται στην ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση είναι το Υπουργείο Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. 2.Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της ειδικής αγωγής και της ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελούν έργο του ΣΕΑ, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται με το ΠΔ /γμα, που προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθ. 22. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ιδίως : α)η ευθύνη για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τον προσδιορισμό των γενικών στόχων και των κατευθύνσεων και τη διαμόρφωση γενικά της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και η υποβολή των σχετικών προτάσεων στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 75 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό και αφορά την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση και η εισήγηση μέτρων για τα επιμέρους προγράμματα εκπαίδευσης και γ) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής των προγραμμάτων και η εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 98 3.Μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ανήκουν στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία άλλων υπουργείων και οργανισμών και λειτουργούν είτε ως δημόσια σχολεία είτε ως σχολεία νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είτε ως ιδιωτικά σχολεία, υπάγονται εφεξής στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να μετατρέπονται σε δημόσιες σχολικές μονάδες τα ειδικά σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα. Η μετατροπή γίνεται είτε ύστερα από αίτησή τους και εξαγορά της περιουσίας τους είτε με σύγχρονη αναγκαστική απαλλοτρίωση. περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδικέλου δωρεάς διατηρούνται όπως έχουν. 5.Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό προσωπικό των μονάδων της παρ.3, εφόσον έχουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, εντάσσονται με το βαθμό που κατέχουν στις θέσεις προσωπικού που συνιστώνται με το ν. αυτόν για την ειδική αγωγή και την ειδική επαγγελματική εκπαίδευση. Οσοι έχουν την ιδιότητα του μόνιμου υπαλλήλου νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Οι λοιποί εξακολουθούν να υπηρετούν με την ιδιότητα που έχουν. Οσοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις της παρ.4 προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων στις δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθ.62. 6. Διδακτήρια, γήπεδα, κάθε είδους εξοπλισμός, έπιπλα και σκεύη ειδικών σχολείων, που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή σε φυσικά πρόσωπα, μπορεί να απαλλοτριωθούν ή να αγοραστούν για χρήση των δημόσιων ειδικών σχολείων. Οι πράξεις μεταβίβασης γίνονται χωρίς παράσταση δικηγόρου, μεταγράφονται ατελώς και δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε τέλος ,φόρο ή εισφορά ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη μετατροπή σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, την πρόσληψη του προσωπικού τους και την εξαγορά της περιουσίας τους. Προσωπικό Αρθρο 35 1.Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημόσιων μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης περιλαμβάνονται στο σύνολο των οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού κατά βαθμίδα εκπαίδευσης, όπως προβλέπονται στα άρθ. 12, παρ. 4, 13 παρ. 4, και 14 παρ.4. Οι παράγραφοι 1-2 του άρθρου 34 καταργήθηκαν από την παράγραφο 4Γ του άρθρου 5 ου του νόμου 2817/2000, ΦΕΚ-78 Α' 98 76 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης χρησιμοποιείται εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Συνιστώνται επιπλέον κατά κλάδους οι εξής θέσεις προσωπικού : Α Ειδικό προσωπικό : Κλάδος ΑΤ19 θεραπευτών του λόγου θέσεις 10 Κλάδος ΑΤ20 Επαγγελματικών συμβούλων θέσεις 1 Κλάδος ΑΤ21 Ψυχολόγων θέσεις 50 Κλάδος ΑΡ2 Επιμελητών θέσεις 40 Κλάδος ΑΡ3 θεραπευτών του λόγου θέσεις 10 Κλάδος ΑΡ4 Επαγγελματικών συμβούλων θέσεις 1 Κλάδος ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών θέσεις 15 Κλάδος ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών θέσεις 15 Κλάδος ΑΡ7 Κοινωνικών λειτουργών θέσεις 60 Σύνολο θέσεων 202 Β Διοικητικό προσωπικό : Κλάδος ΜΕ1 διοικητικών υπαλλήλων θέσεις 10 Κλάδος ΣΕ1 Κλητήρων, επιστατών, φυλάκων νυκτοφυλάκων θέσεις 30 Σύνολο θέσεων 40 Οι παραπάνω θέσεις του ειδικού προσωπικού κατατάσσονται στους βαθμούς Α, Β και Γ και είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Οι θέσεις του διοικητικού προσωπικού προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθ. 20 στον εισαγωγικό βαθμό κάθε κλάδου.99 3.Η κατανομή και ανακατανομή των θέσεων στα σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι διατάξεις της παρ.14 του άρθ. 14 εφαρμόζονται αναλόγως και για το ειδικό προσωπικό της ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. 99 2817/2000 Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. 77 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Τυφλοί, κωφοί και άτομα που έχουν κινητικές διαταραχές μπορούν να διορίζονται σε θέσεις που προβλέπονται από αυτό το άρθ. εφόσον έχουν τα υπόλοιπα προσόντα που προβλέπονται από το νόμο και δεν έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους. 5. Οι διατάξεις που ισχύουν για το εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης εφαρμόζονται αναλόγως και στο εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης 6.Στο προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης καταβάλλεται κατά μήνα και για όλο το έτος επίδομα δυσμενών συνθηκών εργασίας ίσο με το 30% των μηνιαίων αποδοχών του κατώτερου μισθολογικού κλιμακίου του εισαγωγικού βαθμού κάθε κλάδου. 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται θέσεις εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, τις οποίες καταλαμβάνει το αντίστοιχο προσωπικό των σχολείων ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, που μετατρέπονται κατά τις διατάξεις του άρθ. 34 παρ. 4 και 5 και ρυθμίζονται θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή της παρ. αυτής. 8. Τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του ειδικού προσωπικού ορίζονται κατά κλάδους ως εξής : α) του κλάδου ΑΤ19 Θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με εξειδίκευση στη θεραπεία του λόγου. «β) του κλάδου ΠΕ22 επαγγελματικών συμβούλων, όπως αυτός μετονομάσθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α΄): αα) πτυχίο του τμήματος φιλοσοφίας παιδαγωγικής ή φιλοσοφίας παιδαγωγικής ψυχολογίας ή φιλοσοφίας και κοινωνικών σπουδών ή ψυχολογίας ή κοινωνιολογίας ή παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και ββ) μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής»100 γ) του κλάδου ΑΤ21 Ψυχολόγων πτυχίο ψυχολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής με προτίμηση στην ειδίκευση της παιδαγωγικής ψυχολογίας. δ) του κλάδου ΑΡ2 επιμελητών, πτυχίο νοσοκόμων ή βρεφονηπιοκόμων ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. ε) του κλάδου ΑΡ3 θεραπευτών του λόγου, πτυχίο θεραπευτού του λόγου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. στ) του κάδου ΑΡ4 Επαγγελματικών Συμβούλων, πτυχίο επαγγελματικού συμβούλου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. 100 Η περίπτωση Β αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α 78 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ζ) του κλάδου ΑΡ5 Φυσικοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος φυσικοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. η) του κλάδου ΑΡ6 Εργασιοθεραπευτών, πτυχίο τμήματος εργασιοθεραπευτών ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και θ)του κλάδου ΑΡ7 Κοινωνικών Λειτουργών, πτυχίο κοινωνικής εργασίας ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Για την αναγνώριση των πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων προς τα πτυχία σχολών της ημεδαπής, εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ, εφαρμόζεται αναλόγως, η παρ. 2 του άρθ. 13. 9. Για την τοποθέτηση νηπιαγωγών και δασκάλων στις μονάδες ειδικής αγωγής απαιτείται και πτυχίο διετούς μετεκπαίδευσης στο τμήμα ειδικής αγωγής του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής εκπαίδευσης (ΜΔΔΕ) ή μετεκπαίδευση σε ΑΕΙ ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πενταετής διδακτική υπηρεσία σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής. 10. Δάσκαλοι και νηπιαγωγοί που έχουν πάνω από τρία έτη διδακτικής υπηρεσίας σε μονάδες ειδικής αγωγής, μπορούν να εγγράφονται χωρίς εξετάσεις στο δεύτερο έτος του τμήματος ειδικής αγωγής του Μ.Δ.Δ.Ε. Η διαδικασία εγγραφής και κάθε σχετικό θέμα ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων»101 «11. Τα ειδικώτερα καθήκοντα του προσωπικού των κλάδων ΑΤ19 έως ΑΤ21 και ΑΡ2 έως ΑΡ7 καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του ΣΕΑ. 12. Κατά την τοποθέτηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις μονάδες ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευση προτιμώνται όσοι έχουν σπουδές στην ειδική αγωγή σε σχολή της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διδακτική εμπειρία στις μονάδες αυτές. 13. α) Οι διορισμοί στις θέσεις του διοικητικού προσωπικού γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1320/83. β) η πλήρωση των θέσεων ειδικού προσωπικού γίνεται ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και επιλογή των διοριστέων από το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αν δεν είναι δυνατή η πλήρωση των θέσεων με μόνιμο προσωπικό, συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για όσο χρόνο θα μείνουν κενές, ισάριθμες θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται και το ύψος των αποδοχών όσων προσλαμβάνονται στις θέσεις αυτές. γ) Ο διορισμός του ειδικού προσωπικού γίνεται στον εισαγωγικό βαθμό Γ. Για τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 16»102 14. Η μετεκπαίδευση, ειδίκευση και επιμόρφωση του προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης γίνονται είτε με προγράμματα του ιδρύματος Η παράγραφος 10 καταργήθηκε από το εδάφιο Η της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του νόμου 2327/1995 ΦΕΚ Α 156 101 102 Οι παράγραφοι 11-13 καταργήθηκαν από την παράγραφο 4Δ του άρθρου 5ου του νόμου 2817/2000, ΦΕΚ-78 Α' 79 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κρατικών υποτροφιών σε ΑΕΙ της αλλοδαπής είτε με εκπαιδευτικές άδεις για φοίτηση σε ΑΕΙ της ημεδαπής είτε με προγράμματα που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και περιλαμβάνουν αποστολές στο εξωτερικό με τη μορφή επισκέψεων, σεμιναρίων ή συνεδρίων. Οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί που μετεκπαιδεύονται στην ειδική αγωγή με δαπάνες του κράτους είναι υποχρεωμένοι να υπηρετήσουν σε δημόσια ειδικά σχολεία για μια πενταετία τουλάχιστον. Οσοι έχουν μετεκπαιδευτεί μέχρι σήμερα και όσοι θα μετεκπαιδεύονται στο τμήμα ειδικής αγωγής του ΜΔΔΕ τοποθετούνται υποχρεωτικά σε δημόσια ειδικά σχολεία, όπου υπηρετούν μια πενταετία τουλάχιστον. Η διαδικασία για την κατάρτιση και έγκριση των προγραμμάτων, ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για μετεκπαίδευση ειδίκευση και επιμόρφωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθ. αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Η ίδρυση και λειτουργία οποιασδήποτε μορφής σχολής ινστιτούτων ή κέντρων από ιδιώτες για την εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, ειδίκευση ή επιμόρφωση προσωπικού σε θέματα ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαγορεύεται. Οι παραβάτες τιμωρούνται κατά το άρθ.458 του ποινικού κώδικα. 15. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να εισάγεται το μάθημα της ειδικής αγωγής στα προγράμματα διδασκαλίας των σχολών εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικού προσωπικού. 103 Αρμοδιότητες άλλων υπουργείων και οργανισμών Αρθρο 36 Με το ν. αυτό δεν θίγονται ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στις αρμοδιότητες : α) του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για κάθε θέμα ιατρικής βοήθειας (προφύλαξη, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία), και κοινωνικής μέριμνας των ατόμων που έχουν ειδικές ανάγκες. β) του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε θέμα ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας των θεραπευτικών καταστημάτων ανηλίκων, εκτός από την ειδική αγωγή και τη γενική ή επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχεται σε αυτά, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και γ) του ΟΑΕΔ για κάθε θέμα επαγγελματικής αποκατάστασης, ελέγχου και βελτίωσης των όρων και συνθηκών εργασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Σκοπός - Εφαρμογή Αρθρο 37 Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ Α 18), την παρ. 4 άρθ. 33: όπου ανωτέρω αναφέρεται ειδικό προσωπικό νοείται ως ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και καταβάλλονται στο προσωπικό αυτό οι πάσης φύσεως πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋπθέσεις 103 80 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός (ΣΕΠ) στοχεύει ιδίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών, στην πληροφόρησή τους για τις επαγγελματικές διεξόδους, στην ενημέρωσή τους για τα μεταβατικά στάδια προς την επαγγελματική αποκατάσταση και στην αρμονική ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 2. Ο ΣΕΠ εφαρμόζεται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης : α) με συζητήσεις και ομαδικές ασκήσεις με πληροφόρηση μέσα στην τάξη, με εφαρμογή μεθόδων σύγχρονης τεχνολογίας, με επαφές με επαγγελματίες και με επισκέψεις σε χώρους εργασίας και εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται από τα αναλυτικά προγράμματα. β) με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών λειτουργών, γ) με εκδόσεις σχετικών εντύπων για μαθητές, καθηγητές και γονείς. Οργάνωση εφαρμογής του ΣΕΠ Αρθρο 38 1. Η εφαρμογή του ΣΕΠ γίνεται στα σχολεία σύμφωνα με τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα κατά προτεραιότητα από καθηγητές που έχουν τύχει ανάλογης επιμόρφωσης στα ΠΕΚ. 2. Σε κάθε σχολείο τηρείται αρχείο εκπαιδευτικής και επαγγελματικής πληροφόρησης, με ευθύνη των καθηγητών που έχουν αναλάβει την εφαρμογή του ΣΕΠ. 3. Σε κάθε διεύθυνση ή γραφείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποσπάται ένας εκπαιδευτικός, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ως υπεύθυνος ΣΕΠ. Εργο του είναι ιδίως ο σχεδιασμός της εφαρμογής του ΣΕΠ, στα σχολεία της περιοχής. Τα ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητές του καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος του ΠΙ. Προσωπικό ΣΕΠ - Επιμόρφωση Αρθρο 39 1.Ο ΣΕΠ εφαρμόζεται από καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων που έχουν τύχει ειδικής επιμόρφωσης στα ΠΕΚ ή σε ειδικά σεμινάρια που οργανώνονται κατά περιοχές. 2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών σε θέματα εφαρμογής του ΣΕΠ καταρτίζονται από το οικείο τμήμα του ΠΙ, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Εφορεία σχολείων Αρθρο 40 81 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα, όπου λειτουργεί δημόσιο σχολείο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδρύεται με αυτόν το νόμο ένα νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου με τον τίτλο «εφορεία σχολείων», το οποίο έχει δική του περιουσία που την αποκτά με κάθε νόμιμο τρόπο. 2. Σκοπός της εφορείας σχολείων είναι η εξεύρεση και διάθεση πόρων για την ανέγερση ή επέκταση διδακτηρίων στην περιοχή της αρμοδιότητας της. Ως διδακτήριο νοείται όχι μόνο το ακίνητο όπου στεγάζεται και λειτουργεί το σχολείο, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι, όπως τα γυμναστήρια, τα εργαστήρια, τα υπόστεγα, η αυλή, ο σχολικός κήπος. 3. Η εφορεία σχολείων διοικείται από τη δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας. Τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας, διοίκησης, εκπροσώπησης, εποπτείας και ελέγχου της εφορείας σχολείων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών. 4. Τα ν.π.δ.δ. με τίτλο «Σχολικόν Ταμείον», «Ταμείον ΚΕΤΕ», «Ταμείον Τεχνικού και Επαγγελματικού Λυκείου», «Ταμείο Τεχνικής και Επαγγελματικής Σχολής» καταργούνται και όπου στην ισχύουσα νομοθεσία αναφέρονται αυτά ή. η σχολική τους εφορεία νοείται εφεξής η οικεία εφορεία σχολείων. Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας αυτών και κάθε σχολείου, που έχει καταργηθεί ή ανήκει στον Ο.Σ.Κ. ή στο ελληνικό Δημόσιο, μεταβιβάζεται, χωρίς διατυπώσεις, στην εφορεία σχολείων του δήμου ή του δημοτικού διαμερίσματος ή της κοινότητας όπου είχε την έδρα του. Περιεχόμενο ή όροι διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς διατηρούνται όπως έχουν. Η κάθε είδους κινητή περιουσία κάθε σχολείου που ανήκει στα καταργούμενα παραπάνω ταμεία μεταβιβάζεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου στην εφορεία σχολείων, η οποία την κατανέμει στις σχολικές επιτροπές. Το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, στο οποίο καταγράφονται και τα τηρούμενα βιβλία και λοιπά υπηρεσιακά στοιχεία της σχολικής εφορείας, καθώς και το χρηματικό υπόλοιπο του σχολικού ταμείου και οι απαιτήσεις και οφειλές του, υπογράφεται από τον πρόεδρο της οικείας σχολικής επιτροπής, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εφορείας σχολείων. Το πρωτόκολλο αυτό θεωρείται από τον προϊστάμενο της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των ταμείων, που καταργούνται, μεταβιβάζονται στις οικείες εφορείες σχολείων. Εκκρεμείς δίκες στις οποίες διάδικος είναι καταργούμενα σχολικά ταμεία συνεχίζονται από την οικεία εφορεία σχολείων. Αν παύσει η λειτουργία των σχολείων μιας κοινότητας, καταργείται η εφορεία σχολείων και η κυριότητα της περιουσίας της περιέρχεται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να παραχωρείται η χρήση των διδακτηρίων στην κοινότητα ή σε τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. 5. Η κυριότητα κάθε νέου σχολικού κτιρίου μεταβιβάζεται από τον Ο.Σ.Κ. στην οικεία εφορεία σχολείων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 513/1976 (ΦΕΚ 356). 6. Οι εφορείες σχολείων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλη χαρτοσήμου, δικαιώματα ή εισφορές υπέρ Δημοσίου, ν.π.δ.δ.. Ο.Γ.Α. ή κάθε τρίτου, από δικαστικά τέλη και από κάθε κράτηση υπέρ τρίτου, εκτός από τους εισαγωγικούς δασμούς. Οι απαλλαγές που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις δημόσιες επενδύσεις ισχύουν και γι αυτές. 82 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ρυθμίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των συναρμόδιων υπουργών κατά περίπτωση. Με ίδιες αποφάσεις μπορεί να κατατέμνεται σε τμήματα δήμος ή δημοτικό διαμέρισμα. Σε κάθε τέτοιο τμήμα ιδρύεται εφορεία σχολείων.104 Χρήση των σχολικών κτιρίων Αρθρο 41 1.Τα σχολικά κτίρια χρησιμοποιούνται για τη στέγαση δημόσιων σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στην περιοχή του δήμου ή της κοινότητας. 2.Η σύσταση δημόσιων σχολείων στο ίδιο διδακτήριο, η αποκλειστική χρήση ορισμένων χώρων του διδακτηρίου από κάθε σχολείο η κοινή χρήση των υπόλοιπων χώρων και οι ώρες λειτουργίας του κάθε συστεγαζόμενου σχολείου καθορίζονται με απόφαση του νομάρχη κατά την έναρξη κάθε διδακτικού έτους, ύστερα από γνώμη της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας. 3.Σχολικά κτίρια που δε χρησιμοποιούνται για στέγαση δημόσιων σχολείων μπορεί να διατεθούν με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος σοβαρών φθορών και ζημιών και υπό τον όρο της διατήρησης του διδακτηρίου για το σκοπό που προορίζεται. Με την ίδια διαδικασία, μπορεί να διατεθεί διδακτήριο, σε χρονικά διαστήματα που δε χρησιμοποιείται για την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος. Σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της χρήσης αποκαθίστανται από τη χρήση οι τυχόν φθορές και ζημίες και καταβάλλονται οι επιπλέον δαπάνες φωτισμού, θέρμανσης και ύδρευσης, ώστε το διδακτήριο να παραδίδεται καθ’όλα έτοιμο για τη λειτουργία του σχολείου. Εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα Εργαστήρια Αρθρο 42 1.Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάρχουν και χρησιμοποιούνται εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα, καθώς και εργαστήρια φυσικής και χημείας για την εμπέδωση της διδασκαλίας των οικείων μαθημάτων., 2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται σε κάθε σχολείο ένας εκπαιδευτικός υπεύθυνος για τα οπτικοακουστικά και άλλα μέσα, ο οποίος, στη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, επιβοηθείται από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Ο εκπαιδευτικός αυτός απαλλάσσεται από τις πρόσθετες απασχολήσεις και ασκεί μόνο τα διδακτικά του καθήκοντα. Οι Εφορείες Σχολείων του άνω άρθ. 40, εκτός από τα σχολεία της Μουσουλμανικής Μειονότητας Δυτ.Θράκης, καταργήθηκαν επίσης από την παρ.1 άρθ. 5 ν. 1894/90, ΦΕΚ Α 110). (Με την παρ. 48 του άρθ. 4 του ν. 2459/97 ΦΕΚ 17 Α καταργήθηκε η απαλλαγή των σχολικών εφορειών από τα τέλη χαρτοσήμου 104 83 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3. Ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά και οπτικοακουστικά μέσα γίνεται με τη φροντίδα των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο εξοπλισμός αυτός, μπορεί να συμπληρώνεται ,σε κάθε σχολείο ,με προμήθειες ειδών, που πραγματοποιούνται με απόφαση της σχολικής επιτροπής, ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων, η οποία εγκρίνεται από την οικεία δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας. Τα είδη για προμήθεια αναγράφονται σε πίνακες που καταρτίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του αρμόδιου τμήματος του ΠΙ. Σχολικές βιβλιοθήκες Αρθρο 43 1.Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί <σχολική βιβλιοθήκη> για χρήση των μαθητών του διδακτικού προσωπικού και των κατοίκων της έδρας και της περιοχής του σχολείου. Οι βασικές σχολικές βιβλιοθήκες που υπάρχουν λειτουργούν ως σχολικές βιβλιοθήκες. 2. Με απόφαση του συλλόγου των διδασκόντων ορίζεται ένας εκπαιδευτικός του σχολείου ως υπεύθυνος για τη σχολική βιβλιοθήκη ο οποίος, για τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση επιβοηθείται στο έργο του από μαθητές που ορίζει το μαθητικό συμβούλιο. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών στην οποία περιλαμβάνεται και ο δανεισμός βιβλίων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του σχολικού συμβουλίου, που γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. «3.Για τις δαπάνες που απαιτούνται για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες διατίθενται στις σχολικές επιτροπές των οικείων σχολικών μονάδων. Ο τρόπος της διάθεσης των πιστώσεων αυτών ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»105 4.Ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών είναι έργο των σχολικών επιτροπών, οι οποίες και διαχειρίζονται τις σχετικές πιστώσεις αγοράζοντας βιβλία από τον κατάλογο που καταρτίζει η επιτροπή της επόμενης παρ. Βιβλία του ίδιου καταλόγου μπορούν να τα αποδέχονται και ως δωρεές. Οι σχολικές επιτροπές συνεργάζονται με τους σχολικούς συμβούλους για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. «Η αγορά βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών μπορεί να γίνεται και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τον κατάλογο της επόμενης παρ., σε βάρος πιστώσεων του ειδικού λογαριασμού Μαθητικής Πρόνοιας» 106 «5.α) Συνιστάται επιτροπή σύνταξης πίνακα επιλογής κατάλληλων βιβλίων για τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλιοθηκών. Η επιτροπή αποτελείται από: αα) έναν περιφερειακό διευθυντή πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο, 105 106 Η παράγραφος 3 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18α του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 84 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ββ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. πανεπιστημίου παιδαγωγικού τμήματος, γγ) έναν λογοτέχνη, δδ) έναν βιβλιοθηκονόμο, εε) έναν εκπρόσωπο της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής, στστ) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας αυτής και ζζ) έναν σχολικό σύμβουλο, αντίστοιχης ή συγγενούς ειδικότητας προς τις θεματικές ενότητες των βιβλίων που επιλέγονται. Η θητεία των μελών είναι διετής. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την απόφαση ορίζονται οι αναπληρωτές των μελών των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄, γγ΄, δδ΄ και ζζ΄ από τον ίδιο κύκλο προσώπων και ο γραμματέας της επιτροπής από το προσωπικό που υπηρετεί στην αρμόδια για τις σχολικές βιβλιοθήκες υπηρεσία της Κ.Υ. του ΥΠ.Ε.Π.Θ. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Στα μέλη της επιτροπής και το γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις. β) Κατά την κατάρτιση του πίνακα της περίπτωσης α΄ λαμβάνονται υπόψη και εισηγήσεις σχολικών επιτροπών, συλλόγων διδασκόντων, σχολικών συμβούλων και άλλων φορέων εκπαίδευσης. Οι πίνακες που καταρτίζονται κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»107 6. Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου είναι ο διευθυντής ή ο υποδιευθυντής. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των βιβλιοθηκών αυτών. «Για τον εφοδιασμό των βιβλιοθηκών του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται προμήθεια βιβλίων από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού Μαθητικής Πρόνοιας»108 7.Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθ. αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 8.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μπορεί να συνιστώνται θέσεις βιβλιοθηκονόμων, για τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών, να κατανέμονται κατά 107 108 Η παράγραφος 5 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18Β του άρθρου 13 του νόμου 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του νόμου 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 85 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κατηγορία, κλάδους και βαθμούς και να ορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία διορισμού στις θέσεις αυτές. 109 Διαχείριση της σχολικής περιουσίας. Σχολικά κυλικεία Αρθρο 44 1. Την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, στους οποίους μεταβιβάζονται οι απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και τις νομαρχίες. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον τακτικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. 2.Η αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, προμήθειας επίπλων και σκευών, βιβλίων για τη σχολική βιβλιοθήκη και κάθε είδους εξοπλισμού και υλικού απαραίτητων για τη λειτουργία του σχολείου γίνεται από τη σχολική επιτροπή. Οι σχετικές πιστώσεις μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και από τις νομαρχίες σης οικείες δημοτικές ή κοινοτικές αρχές, οι οποίες τις κατανέμουν στις σχολικές επιτροπές. Για τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1. Στις δαπάνες καθαριότητας περιλαμβάνεται και η δαπάνη πρόσληψης καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου ή ανάθεσης της καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου. 3. Οργανα για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι: α) Το νομαρχιακό συμβούλιο, β) η οικεία δημοτική ή κοινοτική αρχή και γ) η σχολική επιτροπή. 4.Το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, καταρτίζει το πρόγραμμα επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και το υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μετά την έγκριση του προγράμματος και τη διάθεση των αναγκαίων πιστώσεων, το νομαρχιακό συμβούλιο κατανέμει τις πιστώσεις στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος. Επίσης το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης, κατανέμει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης τις διατιθέμενες πιστώσεις, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Κατά την κατανομή των πιστώσεων το νομαρχιακό συμβούλιο παίρνει υπόψη του, εκτός των άλλων, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες με στόχο την εξάλειψη των εκπαιδευτικών ανισοτήτων που προέρχονται από αυτές. 5.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Δημόσιας τάξης και Οικονομικών καθορίζονται οι διαδικασίες έγΝ. 2986/2002, ΦΕΚ-24 Α’ παρ. 1 του άρθρου 11 : «Για τη λειτουργία των κατά το άρθρο 43 του ν. 1566/1985 Σχολικών Βιβλιοθηκών συνιστώνται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΠΕ βιβλιοθηκονόμων και πενήντα (50) θέσεις του κλάδου ΤΕ βιβλιοθηκονομίας» 109 86 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κρισης των προγραμμάτων των νομαρχιακών συμβουλίων, διάθεσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό, εκτέλεσης των έργων επισκευής και συντήρησης των διδακτηρίων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 6.Ειδικά για τα διδακτήριο του λεκανοπεδίου Αττικής, την ευθύνη και την αρμοδιότητα για την επισκευή και συντήρηση τους έχουν ο Ο.Σ.Κ., και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Οικονομικών ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής. 7.α) Σε κάθε σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να λειτουργεί κυλικείο για την εξυπηρέτηση των μαθητών. Τα είδη που πωλούνται στα σχολικά κυλικεία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οι τιμές τους καθορίζονται με αγορανομικές διατάξεις. β) Η λειτουργία των κυλικείων σε σχολεία που ξεπερνούν ορισμένο αριθμό μαθητών ανατίθεται, με απόφαση της σχολικής επιτροπής, σε πλειοδότη ύστερα από δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό. γ) Οι όροι διενέργειας του δημόσιου διαγωνισμού, ο τρόπος ανάδειξης του πλειοδότη, οι όροι ανάθεσης και λειτουργίας των κυλικείων, ο καθορισμός του αριθμού των μαθητών του προηγούμενου εδαφίου, η διάρκεια και η παρακολούθηση των συνθηκών λειτουργίας τους από το σύλλογο των διδασκόντων και από τις μαθητικές κοινότητες, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. δ) Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις.110 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ. : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ Συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή. Μαθητικές κοινότητες Αρθρο 45 1.Για την υλοποίηση των σκοπών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή. 2. Οι διάφορες μορφές οργάνωσης της μαθητικής ζωής αποσκοπούν να βοηθήσουν τους μαθητές : α) Να αποκτήσουν υπευθυνότητα και άμεση αντίληψη της σημασίας του δημοκρατικού διαλόγου στη διαμόρφωση του συνειδητού και δημιουργικού πολίτη. 110 Επίσης καταργήθηκε το άνω άρθ. 44 από την παρ. 13 άρθ. 5 ν. 1894/90,ΦΕΚ Α 111. 87 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β)Να συμβάλλουν στην ομαλή και γόνιμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί η συστηματική μετάδοση της απαραίτητης και ουσιαστικής γνώσης. γ) Να διαμορφώσουν δική τους αντίληψη για τη ζωή στα πλαίσια της σύνδεσης σχολείου και κοινωνίας, ώστε να έχουν ως νέοι τα απαραίτητα εφόδια για την παραπέρα πορεία και εξέλιξή τους. 3.Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή συγκροτούν μαθητικές κοινότητες, με τις οποίες συμμετέχουν στην οργάνωση της μαθητικής ζωής και στην οργάνωση και πραγματοποίηση κάθε είδους σχολικών εκδηλώσεων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη συγκρότηση των μαθητικών κοινοτήτων, στα όργανα και στη διαδικασία εκλογής τους καθώς και στον τρόπο συμμετοχής τους στην οργάνωση της μαθητικής ζωής. Σχολικοί συνεταιρισμοί Αρθρο 46 1.Ο σχολικός συνεταιρισμός είναι θεσμός κοινωνικής ζωής του σχολείου και ελεύθερη ένωση των μαθητών. Βασίζεται στην έμφυτη κοινωνικότητα του παιδιού την ελεύθερη συμμετοχή, την αμοιβαία κατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εφαρμόζει τις αρχές της αυτοδιοίκησης και των δημοκρατικών διαδικασιών. Εχει ως σκοπό τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας. 2.Ο σχολικός συνεταιρισμός αναλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες στα πλαίσια της σχολικής και γενικότερα της κοινωνικής ζωής, όπως χειροτεχνία, σχολικό κήπο, ζωοτεχνία, πρατήριο ειδών, κυλικείο, έργα πολιτισμού. Ειδικά για τα δημοτικά σχολεία, οι δραστηριότητες του σχολικού συνεταιρισμού επεκτείνονται και στις έρευνες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, εκδρομές και βιβλιοθήκες. 3. Η οργάνωση και η λειτουργία των σχολικών συνεταιρισμών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σχολικός αθλητισμός - Εκδηλώσεις Αρθρο 47 1.α) Σε κάθε σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργούνται μαθητικοί όμιλοι αθλημάτων (ΜΟΑ) στους οποίους μετέχουν προαιρετικά οι μαθητές. Στους ΜΟΑ λειτουργούν τομείς κατά αθλήματα και οι μαθητές παίρνουν μέρος σε όποιο επιθυμούν. Η κύρια λειτουργία τους γίνεται εκτός του ωρολόγιου προγράμματος του σχολείου. Οι κάθε είδους αγωνιστικές και αθλητικές δραστηριότητες διεξάγονται με ευθύνη των ΜΟΑ. Όταν πρόκειται για τέτοιου είδους δραστηριότητες σε επίπεδο δήμου ή κοινότητας, νομού ή της χώρας, οι ΜΟΑ συνεργάζονται με τα οικεία όργανα ή φορείς διεξαγωγής τους. β) Η οργάνωση και λειτουργία των ΜΟΑ, η χρησιμοποίηση αθλητικών χώρων και εγκαταστάσεων και οι προϋποθέσεις και η διάρκεια απασχόλησης δασκάλων και καθηγητών 88 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 φυσικής αγωγής στις δραστηριότητες των ΜΟΑ καθώς και η ανάλογη εφαρμογή του θεσμού αυτού στα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα αθλητισμού. γ) Με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του γραφείου φυσικής αγωγής, ανατίθεται σε δασκάλους ή και καθηγητές φυσικής αγωγής του ίδιου ή άλλου σχολείου της ίδιας πόλης ή κωμόπολης η προσφορά υπηρεσιών στους ΜΟΑ. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς, που απασχολούνται πέρα από το υποχρεωτικό τους ωράριο, καταβάλλεται υποχρεωτικά αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις. δ) Ολες οι δαπάνες λειτουργίας των ΜΟΑ βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υφυπουργείου αρμόδιου για θέματα αθλητισμού στον οποίο γράφονται και οι σχετικές πιστώσεις. 2. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι μορφές και το γενικό πλαίσιο των εκδηλώσεων στα σχολεία και ο τρόπος υποστήριξης και πραγματοποίησής τους. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχών μπορούν να οργανώνονται συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτόν εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή των νομαρχιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας Αρθρο 48 1. Συνιστάται Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.) που εισηγείται στην κυβέρνηση θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, παιδείας, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και λαϊκής επιμόρφωσης, όπως: α) Για τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών εκπαιδευτικής πολιτικής. β) Για την προσαρμογή του περιεχομένου της εκπαίδευσης στους στόχους και το πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας. γ) Για τη διάρθρωση της εκπαίδευσης και τον προσδιορισμό των επαγγελματικών εξειδικεύσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες της παραγωγής και της παραγωγικότητας. δ) Για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού. ε) Για την ανάπτυξη της προσχολικής αγωγής και της ειδικής αγωγής. στ) Για την ανάπτυξη της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και της λαϊκής επιμόρφωσης. ζ) Για τη χάραξη κατευθύνσεων δραστηριότητας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας. 89 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 η) Για κάθε άλλο σχετικό θέμα που ζητεί τη γνώμη του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Το Ε.Σ.Υ.Π. αποτελείται από: α) τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο, β) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης, δ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού, ε) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, ζ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, η) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού αρμόδιου για θέματα Νέας Γενιάς και έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργού για θέματα Αθλητισμού, θ) έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή και αναγνωρίζεται ως κόμμα από τον κανονισμό της, ι) έναν εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος, ιβ) έναν εκπρόσωπο του Π.Ι., που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, ιγ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.). ιβ) έναν εκπρόσωπο, της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ). ιε) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας, ιστ) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), ιζ) από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας, του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδας, ιη) έναν εκπρόσωπο της συνομοσπονδίας γονέων του άρθρου 53, ιθ) από έναν εκπρόσωπο των δευτεροβάθμιων οργανώσεων των εκπαιδευτικών, δημόσιων και ιδιωτικών, κ) ένα μέλος του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.), κα) ένα μέλος του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), 90 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κβ) από ένα μέλος των Σ.Π.Ε., Σ.Δ.Ε. και Σ.Ε.Α., κγ) από έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Φοιτητικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Φ.Ε.Ε.) και της Εθνικής Σπουδαστικής Ενωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.), κδ) έναν εκπρόσωπο του κεντρικού συλλογικού οργάνου της λαϊκής επιμόρφωσης, κε) έναν εκπρόσωπο του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και έναν εκπρόσωπο του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) των τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), κστ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Διοικητικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΕΣΥ.Π., μπορεί να μεταβάλλεται η συγκρότηση του συμβουλίου αυτού. 4. Η γραμματεία του ΕΣΥ.Π. αποτελείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον εκπρόσωπο του, ως πρόεδρο και από τους εκπροσώπους στο συμβούλιο των Σ.Α.Π., Σ.Τ.Ε., Σ.Π.Ε., Σ.Δ.Ε. και του κεντρικού συλλογικού οργάνου της λαϊκής επιμόρφωσης. Η γραμματεία του Ε.ΣΥ.Π. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του. Η διοικητική μέριμνα και κάθε μορφής εξυπηρέτηση του έργου του Ε.ΣΥ.Π. ανατίθεται σε διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με απόφαση του Υπουργού. 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και της γραμματείας του, η γραμματειακή του υποστήριξη, η θητεία των μελών του, ο τρόπος υλοποίησης των προτάσεων του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με ίδιο προεδρικό διάταγμα μπορεί να προβλέπεται εκτός από τις αναγκαίες κατά περίπτωση ομάδες εργασίας και επιτροπές για την υποβοήθηση του έργου του Ε.ΣΥ.Π. και η συγκρότηση Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιδείας με συμμετοχή προσώπων που έχει αναγνωριστεί γενικότερα το πνευματικό και κοινωνικό τους έργο και η προσφορά τους στην παιδεία. Η επιτροπή υποβοηθεί το Ε.ΣΥ.Π. για τη διατύπωση των εισηγήσεων του στα θέματα των στοιχείων α, β και γ και σε εξαιρετικής σημασίας θέματα του στοιχείου η της παραγράφου 1. 6. Η σύνθεση του Ε.ΣΥ.Π. γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από προτάσεις των υπουργείων και των φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτό. Το Ε.ΣΥ.Π. λειτουργείς νόμιμα με όσα μέλη του έχουν οριστεί.111 Νομαρχιακές και επαρχιακές επιτροπές παιδείας Αρθρο 49 Καταργήθηκε το άρθρο 48 από το εδ. η, της παρ.4 άρθ.23 ν. 2327/95 ΦΕΚ Α 156, Κατά δε την παρ. 21 και 22 άρθ. 1 άνω ν. 2327/95, το Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας του άνω άρθ. θα εξακολουθήσει να ασκεί τις αρμοδιότητές του μέχρι την ολοκλήρωση συγκροτήσεως του ΕΣΥΠ) 111 91 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Σε κάθε νομαρχιακό συμβούλιο λειτουργεί νομαρχιακή επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από : α) το νομάρχη ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο, β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δ) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. ε) τον προϊστάμενο της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) εκπρόσωπο της ένωσης δήμων και κοινοτήτων του νομού, ζ) εκπρόσωπο του εργατικού κέντρου της έδρας του νομού, η) εκπρόσωπο της ένωσης γεωργικών συνεταιρισμών του νομού, θ) εκπρόσωπο της ομοσπονδίας συλλόγων γονέων των μαθητών, ι) εκπρόσωπο της ένωσης λειτουργών μέσης εκπαίδευσης, μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ). ια) εκπρόσωπο του συλλόγου δασκάλων, μέλους της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΔΟΕ). ιβ) εκπρόσωπο της Ενωσης Λειτουργών Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΛ.Τ.Σ.Ε.Ε.) μέλους της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.). ιγ) εκπρόσωπο του συλλόγου ιδιωτικών εκπαιδευτικών λειτουργών του νομού, μέλους της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών λειτουργών Ελλάδας, ιδ) έναν πρόεδρο πολιτιστικού συλλόγου που ορίζει ο νομάρχης, ιε) έναν εκπρόσωπο της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ). ιστ) έναν εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που υπηρετεί στον νομό ή το νομαρχιακό διαμέρισμα. 2.Στους νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που λειτουργούν περισσότεροι σύλλογοι δασκάλων ή περισσότερες ενώσεις καθηγητών, που μετέχουν στις δευτεροβάθμιας οργανώσεις (ΟΛΜΕ, ΔΟΣ, ΟΛΤΕΕ), οι εκπρόσωποί τους ορίζονται με απόφαση των μελών των διοικητικών συμβουλίων, που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του οικείου νομάρχη. 3. Στις συνεδριάσεις της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας μπορούν να καλούνται από τον πρόεδρό της, εκπρόσωποι των επιστημονικών ενώσεων ή άλλων κοινωνικών φορέων ή οργανώσεων για να εκθέσουν τις απόψεις τους. 92 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας εισηγείται στο νομαρχιακό συμβούλιο και το νομάρχη, με βάση τις εισηγήσεις των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων. θέματα παιδείας όπως: οργάνωσης βιβλιοθηκών, σεμιναρίων γονέων και άλλων επιμορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ίδρυσης ,κατάργησης και συγχώνευσης σχολείων, κατανομής πιστώσεων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων και για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, θέματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, καθώς και λαϊκής επιμόρφωσης που σχετίζονται με την εκπαίδευση και για τα οποία εισηγείται εκπρόσωπος της ΝΕΛΕ, και γενικότερα θέματα λειτουργίας των δημόσιων σχολείων του νομού,. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας, η οργάνωση της γραμματείας τους, η θητεία των μελών τους, ο τρόπος υλοποίησης των εισηγήσεων τους, η λειτουργία υποεπιτροπών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 6. Κάθε νομαρχιακή επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου νομάρχη, ύστερα από προτάσεις των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή. Η νομαρχιακή επιτροπή παιδείας λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. Με απόφαση του νομάρχη, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του νομαρχιακού συμβουλίου, μπορούν να ορίζονται ως μέλη της νομαρχιακής επιτροπής, επιπλέον εκείνων που αναφέρονται στην παρ. 1 έως δύο εκπρόσωποι μαζικών φορέων ή οργανώσεων του νομού. 7.Με ΠΔ./γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να τροποποιείται η συγκρότηση των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας. 8. Οι εισηγήσεις των νομαρχιακών επιτροπών παιδείας και στο περιεχόμενο σπουδών υποβάλλονται και στο ΕΣΥΠ. 9. Σε κάθε επαρχιακό συμβούλιο, το οποίο συνιστάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 5 του ν. 1416/84 (ΦΕΚ 18), λειτουργεί επαρχιακή επιτροπή παιδείας που αποτελείται από : α) τον έπαρχο ή εκπρόσωπό του ως πρόεδρο β) ένα σχολικό σύμβουλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γ) ένα σχολικό σύμβουλο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δ) τον προϊστάμενο του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) τον προϊστάμενο του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στ) εκπροσώπους των φορέων με στοιχ. στ, ζ, η, θ, ι, ια, ιβ, ιγ, ιδ και ιε της παρ. 1 που τυχόν λειτουργούν στην έδρα της επαρχίας ή εκπροσωπούν στην επαρχία τους αντίστοιχους φορείς νομαρχιακού επιπέδου. Η επαρχιακή επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του επάρχου. Για τα λοιπά θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των επαρχιακών επιτροπών παιδείας, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων. Δημοτικές ή κοινοτικές επιτροπές παιδείας Αρθρο 50 93 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1. Σε κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ως πρόεδρο, β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών. γ) έναν διευθυντή σχολείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. δ) ένα διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει. 2. Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει. 3. Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας εισηγείται στο δήμαρχο ή πρόεδρο κοινότητας και στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών. 4.Η δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούνται σε αυτή και λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας, η θητεία των μελών της, η οργάνωση της γραμματείας της και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 6.Οι εισηγήσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας υποβάλλονται και στο νομαρχιακό επαρχιακό συμβούλιο και μπορούν να κοινοποιούνται και στη νομαρχιακή ή επαρχιακή επιτροπή παιδείας. Σχολικά συμβούλια Αρθρο 51 1. Σε κάθε δημόσιου σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή. 2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. 94 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3. Εργο του σχολικού συμβουλίου είναι η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου με κάθε πρόσφορο τρόπο, η καθιέρωση τρόπων αμοιβαίας επικοινωνίας διδασκόντων και οικογενειών των μαθητών καθώς και η υγιεινή των μαθητών και του σχολικού περιβάλλοντος. 4. Πρόεδρος του σχολικού συμβουλίου είναι ο διευθυντής του σχολείου. Το σχολικό συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη του είναι παρόντα. "5. Το σχολικό συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τρεις (3) φορές το χρόνο, εντός του πρώτου δεκαημέρου του κάθε τριμήνου, έκτακτα δε, όποτε το ζητήσει ο Δ/ντής ή δύο τουλάχιστο φορείς, που μετέχουν στο σχολικό συμβούλιο. 6.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου" 112 Σχολικές επιτροπές Αρθρο 52 1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο συγκροτείται σχολική επιτροπή, η οποία αποτελείται από εκπρόσωπο του δήμου ή της κοινότητας, εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων, των μαθητών του σχολείου, το διευθυντή του σχολείου και εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στις περιπτώσεις συστέγασης πολλών σχολικών μονάδων σε ένα διδακτήριο συγκροτείται ενιαία σχολική επιτροπή που αποτελείται από τον εκπρόσωπο του δήμου ή κοινότητας, από έναν εκπρόσωπο του συλλόγου γονέων των μαθητών κάθε σχολείου, τους διευθυντές των σχολείων και από έναν εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2. Εργο της σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για τις λειτουργικές δαπάνες, η φροντίδα για την εξεύρεση άλλων πόρων, η ανάθεση της λειτουργίας των κυλικείων ύστερα από πλειοδοτικό διαγωνισμό και γενικότερα η ευθύνη για τον εφοδιασμό του σχολείου με όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε λειτουργικού προβλήματος αυτού. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζεται συμμετοχή και άλλων προσώπων στη σχολική επιτροπή, όταν αυτή αποφασίζει για την ανάθεση λειτουργίας των κυλικείων. 3.Η σχολική επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, με την οποία ορίζεται και ο πρόεδρος. Σε κοινότητες που λειτουργεί ένα μόνο σχολείο, τα καθήκοντα της σχολικής επιτροπής ασκεί η κοινοτική επιτροπή παιδείας. Η σχολική επιτροπή λειτουργεί νόμιμα με όσα μέλη της έχουν οριστεί. 4. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου δεν εφαρμόζονται σης ιδιωτικές σχολικές μονάδες.113 112 Οι παράγραφοι 5 και 6 προστέθηκαν από την παράγραφο 1α του άρθρου 2ου του νόμου 2621/1998, ΦΕΚ- 136 Α Επίσης καταργήθηκε το άρθρο 52 από την παρ.1 άρθ.3 της Δ4/162/28 Μαρτ. -5 Απριλ. 1989 (ΦΕΚ Β 238) Αποφ.Υπ.Εσωτ.Οικ.εθν.Παιδ. και Θρησκ. και ΠΕΧΩΔΕ, η οποία κατάργησε από τη δημοσίευσή της (5 Απριλ. 1989) και την άνω αποφ. ΣΤ 5/26/88 113 95 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΓΟΝΕΩΝ "Συγκρότηση οργανώσεων Αρθρο 53 1. Η συμμετοχή εκπροσώπων των γονέων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης στα συλλογικά όργανα του παρόντος νόμου προυποθέσεις τη συγκρότηση και λειτουργία συλλόγων γονέων ως σωματείων, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων και του Αστικού Κώδικα. 2. Οι γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου σχολείου συγκροτούν ένα σύλλογο γονέων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν αυτοδικαίως σε αυτόν. Η διοίκηση του συλλόγου γονέων, καθώς και κάθε εκπρόσωπος στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία όργανα εκέγονται. Οι εκλγοές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής, υπό την προυπόθεση τότι στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια. Στην περίπτωη που οι εκλογές γίνονται με εναιίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγομένων. Στις εκλογές αυτές ψηφίζουν ο ένας ή και οι δύο γονείς κάθε μαθητή. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς, που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο των μαθητών του σχολείου. Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και μετά την επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, ο σύλλογος των γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως, αλλά δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο και δεν εκπροσωπείται στην ενωση γονέων. 3. Οι σύλλογοι γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος συγκροτούν μία ένωση γονέων. Κάθε σύλλογος εκπροσωπείται στην ένωση γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριάντα μαθητές, των οποίων οι γονείς έλαβαν μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησής του. Στην περίπτωση που οι γονείς που συμμετείχαν κατά τα ως άνω στις εκλογές εκπροσωπούν λιγότερους από τριάντα μαθητές, ο σύλλογος γονέων εκπροσωπείται στην ένωση γονέων με έναν εκπρόσωπο. 4. Οι ενώσεις γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος συγκροτούν μία ομοσπονδία γονέων. Κάθε ένωση εκπροσωπείται στην ομοσπονδία γονέων από έναν εκπρόσωπο ανά τριακόσους μαθητές. Στην περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων που ανήκουν στην ένωση είναι λιγότεροι από τριακόσιους, η ένωση εκπροσωπείται στην οικεία ομοσπονδία με έναν εκπρόσωπο. 5. Οι ομοσπονδίες γονέων της χώρας συγκροτούν μία συνομοσπονδία. Κάθε ομοσπονδία εκπροσωπείται σε αυτήν από έναν τουλάχιστον εκπρόσωπο ανά χίλιους πεντακόσιους μαθητές των σχολείων, των οποίων οι σύλλογοι είναι μέλη των ενώνσεων της ομοσπονδίας και συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη της ομοσπονδίας. Σε περίπτωση που οι μαθητές των σχολείων αυτών είναι λιγότεροι από χίλιους πεντακόσους, η οικεία ομοσπονδία εκπροσωπείται στη συνομοσπονδία από έναν εκπρόσωπο. 6. Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους συλλόγους γονέων των μαθητών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων. Ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε ιδιωτικής σχολικής μονάδας και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων συγκροτούν το σχολικό συμβούλιο. Στα σχολικά συμβούλια των ιδιωτικών σχολικών μονάδων της 96 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου της μαθητικής κοινότητας. 7. Στην έννοια "γονείς", κατά τις ως άνω διατάξεις περιλαμβάνοναι και οι επίτροποι και οι νόμιμα διορισμένοι αντιπρόσωποί τους. 8. Η εκπροσώπηση των γονέων, μέσω άλλου προσώπου, επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης νομίμως επικυρωμένης εξουσιοδότησης ή συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. 9. Η θητεία όλων των μελών του Δ.Σ. του συλλόγου των γονέων του σχολείου του Δ.Σ., της ένωσης, της ομοσπονδίας και της συνομοσπονδίας γονέων ειναι διετής, καθώς και η θητεία των εκπροσώπων τους στα προβλεπόμενα όργανα από τις διατάξεις των άρθρων 48, 49, 50, 51, 52 και 53 του ν. 1566/85. Η θητεία των γονέων ή κηδεμόνων, που συμμετέχουν στα ανωτέρω όργανα, λήγει αυτοδικαίως στην περίπτωση που τα τέκνα τους δεν φοιτούν πλέον στο σχολείο. 10.Οι διατάξεις του παρόντος υπερισχύουν τυχόν αντίθετων διατάξεων των καταστατικών συλλόγου, ένωσης, ομοσπονδίας και συνομοσπονδίας. 11. Μετά τη δημοσίευση του παρόντος οι σύλλογοι γονέων, οι ενωεις συλλόγων γονέων, οι ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονέων και η συνομοσπονδία διεξάγουν εκλογές για την ανάδειξη νέων αιρετών διοικήσεων. Οι εκλογές αυτές διεξάγονται με τις προυποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων εντός των παρακάτω προθεσμιών: α) Για τους συλλόγους γονέων μέχρι 31-12-98. β) Για τις ενώσεις συλλόγων γονέων από 1-1-99 μέχρι 28-2-99. γ) Για τις ομοσπονδίες ενώσεων συλλόγων γονένω από 1-3-99 μέχρι 15-4-99. δ) Για τη συνομοσπονδία από 16-4-99 μέχρι 31-5-99. 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων. 13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ιδρύεται σχολή γονέων, μετά από πρόταση του συλλόγου γονέων ή της ένωσης συλλόγων γονέων ή του ΟΤΑ ή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προυποθέσεις, καθώς και η διαδικασία οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών αυτών. 14. Ο διευθυντής του σχολείου, όπου δεν έχει ιδρυθεί σύλλογος γονέων, μεριμνά μόνο για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των γονέων, προκειμένου να ιδρυθεί αυτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Ο διευθυντής του σχολείου, τουλάχιστο δεκαπέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση καλεί τους γονείς και ενημερώνει σχετικά το σύλλογο των διδασκόντων"114 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ειδικές αποσπάσεις, αναγνώριση προϋπηρεσιών και τίτλων σπουδών 114 Το άρθρο 53 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1Β του άρθρου 2 του νόμου 2621/1998, ΦΕΚ-136 Α' 97 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αρθρο 54 1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε ελληνικές υπηρεσίες στην Κύπρο, μπορούν κατεξαίρεση να αποσπώνται σε σχολεία της Κύπρου για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν εκεί οι σύζυγοί τους, χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους, στην Ελλάδα και χωρίς το ειδικό επιμίσθιο και το αντιμίσθιο του εισιτηρίου μετά βάσης και οριστικής επιστροφής στην Ελλάδα. 2. Κύπριοι εκπαιδευτικοί, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν σε κυπριακές υπηρεσίες στην Ελλάδα, προσλαμβάνονται σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούν οι σύζυγοί τους στην Ελλάδα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται προσωρινές θέσεις εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την εφαρμογή της παρ. αυτής και καθορίζεται το ύψος των αποδοχών, οι οποίες αντιστοιχούν ., για καθένας από τους προσλαμβανόμενους στο σύνολο των αποδοχών του μισθολογικού κλιμακίου που τυχόν κατέχουν ή του αντίστοιχου με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Η δαπάνη καταβολής των αποδοχών αυτών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3.Η απόσπαση εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής και σε σχολεία της Κύπρου διακόπτεται όταν οι εκπαιδευτικοί αυτοί επιλέγονται ως διευθυντές σχολείων, προϊστάμενοι διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης ή ως σχολικοί σύμβουλοι. 4. Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου, από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας μέχρι και την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, υπολογίζεται για τον καθορισμό εισαγωγικού βαθμού και αρχαιότητας, κατά τις διατάξεις του άρθ. 2 του ν.δ. 695/70 (ΦΕΚ 221), όσων έχουν διοριστεί σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για όσους διορίζονται μετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, η προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη για την ένταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 της περιπτ. Α του άρθ. 15. 5.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1351/198 (ΦΕΚ) αντικαθίσταται αφότου ίσχυσε ως εξής : «3. Εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στα σχολεία της ίδιας κατεύθυνσης διατίθενται μερικά ή ολικά σε σχολεία της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή σε αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους υπηρεσίες του δημόσιου τομέα του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Ακόμα μπορεί να διατίθενται, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε άλλο νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. Στους διετιθέμενους χορηγούνται οδοιπορικά έξοδα απόσπασης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 65/1973 (ΦΕΚ 150). Οσοι εκπαιδευτικοί, έως την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν διατεθεί μερικώς ή ολικώς από την περιφέρεια σε σχολεία ή υπηρεσίες της έδρας του ίδιου ή άλλου νομού δικαιούνται έξοδα απόσπασης, το ύψος των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών». β) Στο στοιχ. α της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1351/1983 και μετά τις λέξεις «πανελλήνιους σχολικούς αγώνες» προστίθεται η φράση «ή διεθνείς σχολικούς αγώνες». Η αληθινή έννοια του όρου «κατηγορία» στο ίδιο στοιχείο είναι η ανώτατη κατηγορία αθλήματος. 98 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 γ) Στο συνολικό ποσοστό θέσεων της παρ. 7 του άρθ. 1 του ν. 1351/83, περιλαμβάνονται από το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και οι υποψήφιοι των περιπτ. ε και στ της παρ.1 του άρθ. 3 του ίδιου νόμου. Στην παρ. 4 του άρθ. 3 μετά από τα στοιχ. α, β,γ, και δ προστίθενται τα στοιχ.ε και στ, τα οποία διαγράφονται από την παρ.8 του άρθ. 1. δ) το ποσοστό 20% του μέσου όρου της βαθμολογίας των δοκιμασιών, που συνυπολογίζεται για τη διαμόρφωση της συνολικής βαθμολογίας του υποψηφίου για επιλογή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου απαιτείται και που προβλέπεται από τις διατάξεις της αρ. 5 και του εδ. δ της παρ. 7 του άρθ. 2 του ν. 1351/83, αυξάνεται από το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 σε 40%. 6.Η υπηρεσία των δασκάλων στο ειδικό δημοτικό σχολείο του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι έλαβαν το πτυχίο τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1238/82 (ΦΕΚ 35), αναγνωρίζεται από την ημερομηνία πρόσληψης ως κανονική εκπαιδευτική υπηρεσία, εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή είχαν περατώσει τις σπουδές τους σε εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία. η παραπάνω υπηρεσία προσμετρείται για την ένταξη των εκπαιδευτικών αυτών σε βαθμό ανώτερο του εισαγωγικού. Η ένταξή τους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, και σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου. Στην απόφαση ένταξη προσδιορίζεται και ο πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στο βαθμό στον οποίο θα ενταχθούν. 7.Τίτλοι σπουδών, διετούς τουλάχιστο μετεκπαίδευσης στο εξωτερικό, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αναγνωρίζονται εφόσον ο χρόνος και το περιεχόμενο σπουδών είναι ισοδύναμα, ως ισότιμοι με τα πτυχία που χορηγούν τα διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη της επιτροπής που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθ. 2 της ΣΤ5/5/26.4.82 (ΦΕΚ 213/ τ. Β), κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όταν πρόκειται για αναγνώριση τίτλου εκπαιδευτικού λειτουργού μέσης εκπαίδευσης, στην επιτροπή αυτή, η οποία κατεξαίρεση τότε μπορεί να κρίνει και τίτλους σπουδών μέσης εκπαίδευσης, μετέχουν δύο μέλη του αντίστοιχου τμήματος του ΠΙ,αντί εκείνων που αναφέρονται στα στοιχ. β και γ της παραπάνω απόφασης. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις, ο ορισμός των μελών του ΠΙ. και κάθε θέμα που έχει σχέση με την εφαρμογή της παρ. αυτής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. 8. Όταν, για το διορισμό ή την πρόσληψη σε κενές, κενούμενες ή δημιουργούμενες θέσεις ή απασχολήσεις στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθ. 1 παρ. 6 του ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65), απαιτείται, ως τυπικό προσόν, το απολυτήριο σχολείου μέσης εκπαίδευσης, νοείται και το απολυτήριο κάθε τύπου λυκείου. Πρόσθετες απασχολήσεις εκπαιδευτικών Ομάδες εργασίας Αρθρο 55 1.Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται μεταξύ άλλων : α) Να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως βαθμολογητές, εκφωνητές και επιτηρητές ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας. 99 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) Να μετέχουν στις επιτροπές απολυτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων. γ) να μετέχουν σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη μελέτη και επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. δ) Να ασκούν καθήκοντα διευθυντών μεταλυκειακών προπαρασκευαστικών κέντρων. ε)Να συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και να διδάσκουν τις προβλεπόμενες από αυτόν το νόμο ώρες υποχρεωτικής υπερωριακής διδασκαλίας στο σχολείο τους, σε άλλα σχολεία της ίδιας ή γειτονικής πόλης ή κωμόπολης ή στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα ή στα τμήματα πρόσθετης εσωτερικής βοηθείας ή στις τάξεις υποδοχής ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.12 του άρθ. 4. στ) Να μετέχουν σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, όταν καλούνται από τους σχολικούς συμβούλους ή να αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση διαλέξεων και σεμιναρίων, στα πλαίσια των παραπάνω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. ζ) Να προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι. 2. Οι σχολικοί σύμβουλοι υποχρεούνται, μεταξύ άλλων, να μετέχουν στις γενικές εξετάσεις επιλογής σπουδαστών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ως προϊστάμενοι βαθμολογικών και εξεταστικών κέντρων ή ως μέλη των σχετικών επιτροπών και ομάδων εργασίας να ασκούν καθήκοντα διευθυντών των περιφερειακών επιμορφωτικών κέντρων και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους. 3. Οι απασχολήσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες παρ. αυτού του άρθ. δεν αποτελούν κατοχή, δεύτερης θέσης. Στους εκπαιδευτικούς που ανατίθενται πρόσθετες απασχολήσεις καταβάλλονται οι αποζημιώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του ενδέκατου άρθ. του ν. 1305/82 (ΦΕΚ 146) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4.Με αποφάσεις του υπουργού εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συγκροτούνται ομάδες εργασίας από δημόσιους εκπαιδευτικούς ή υπαλλήλους και από ιδιώτες που μπορούν, λόγω των επιστημονικών γνώσεων ή επιστημονικής κατάρτισης και πείρας, να συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου του υπουργείου με την κατάρτιση εισηγήσεων, μελετών, νομοθετικών ή διοικητικών κειμένων ή τη διενέργεια ερευνών. Στα μέλη των ομάδων εργασίας, τους γραμματείς και το απασχολούμενο προσωπικό χορηγείται αποζημίωση κατά τις κείμενες διατάξεις. 115 Διευθύνσεις και γραφεία εκπαίδευσης Επιλογή προϊσταμένων Αρθρο 56 1. Τα άρθρα 4, 5, 7, 8, 14 και 15 του ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144) αντικαθίστανται ως εξής: «Αρθρο 4 Διευθύνσεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των δημοτικών σχολείων, των Ν. 4027/2011, ΦΕΚ-233 Α/4-11-2011, παρ. 4 του άρθρου 17: “4. Οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 1566/85 εφαρμόζονται αναλόγως και για τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποσπώνται στο εξωτερικό” 115 100 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 νηπιαγωγείων και των σχολείων ειδικής αγωγής, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους. 2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν». «Αρθρο 5 Γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Προϊστάμενος του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών με βαθμό Α και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν». «Αρθρο 7 Διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1. Στην έδρα κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ιδρύεται διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τη διοίκηση και τον έλεγχο λειτουργίας των γυμνασίων, των γενικών, κλασικών και τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, καθώς και του προσωπικού τους. 2. Προϊστάμενος της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α και εξαετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν» «Αρθρο 8 Γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 1. Οι έδρες και οι περιοχές αρμοδιότητας των γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Προϊστάμενος του γραφείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ1 μέχρι και ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 με βαθμό Α και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν». «Αρθρο 14 Επιλογή 1. Για την επιλογή των προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της εκπαίδευσης και των γραφείων αγωγής, το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει, έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους, τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας του που έχουν τη προσόντα αυτού του άρθρου για τις παραπάνω θέσεις και συντάσσει, χωρίς αξιολογική σειρά, τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων: α) Προϊσταμένων διευθύνσεων της εκπαίδευσης, β) Προϊσταμένων γραφείων της εκπαίδευσης, γ) Προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής. 2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό σύμβουλο εκτιμά τη γνώση των εκπαιδευτικών πραγμάτων και τη διαπιστωμένη ικανότητα των εκπαιδευτικών στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο τρόπος διαπίστωσης των προσόντων αυτών. 101 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3. Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους παραπάνω πίνακες στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο. 4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται έως 15 Μαρτίου του ίδιου έτους, καλούνται όσοι έχουν τα προσόντα να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής να υποβάλλουν έως 15 Απριλίου σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται από τους υποψηφίους: α) Ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και β) δήλωση για την τοποθέτηση τους σε διευθύνσεις ή γραφεία δύο έως πέντε νομών ή νομαρχιακών διαμερισμάτων κατά σειρά προτίμησης. 5.Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο καταρτίζει πίνακες υποψηφίων προϊσταμένων διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποψήφιων προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη του τα προσόντα της παραγράφου 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και αφού συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων, ανεξάρτητα από κλάδο και ειδικότητα. Αν ο αριθμός των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στους πίνακες δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των κενών θέσεων νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, το κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο συντάσσει συμπληρωματικό πίνακα χωρίς αιτήσεις ενδιαφερομένων, αφού κρίνει και αξιολογήσει όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για δύο έτη από τη δημοσίευση τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 6.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, τοποθετούνται σε κενές θέσεις προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής όσοι περιλαμβάνονται στους οικείους πίνακες με τη σειρά που έχουν και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, για την τοποθέτηση εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 7. Η εγγραφή εκπαιδευτικού σε πίνακα της παραγράφου 1 δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους πίνακες της ίδιας παραγράφου ή και στους άλλους πίνακες, σύμφωνα με τις διατάξεις, οι οποίες κάθε φορά ισχύουν για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». «Αρθρο 15 Υπηρεσιακή κατάσταση προϊσταμένων διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής. 1.Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης, καθώς και των γραφείων φυσικής αγωγής, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου, ασκούν τα καθήκοντα τους αυτά για μία τετραετία, η οποία αρχίζει από την έκδοση της απόφασης τοποθέτησης τους. Οταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται προϊστάμενος, αναπληρώνεται: α) από προϊστάμενο γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, από διευθυντή σχολείου που εδρεύουν στην ίδια πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο διεύθυνσης εκπαίδευσης, β) από διευθυντή σχολείου που εδρεύει στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου 102 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 εκπαίδευσης και γ) από εκπαιδευτικό του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α που υπηρετεί στην ίδια ή γειτονική πόλη, όταν πρόκειται για προϊστάμενο γραφείου φυσικής αγωγής. Οι αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. Κατά τη διάρκεια της τετραετίας διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από τις οποίες προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. Ως προϊστάμενοι μπορούν να μετατεθούν σε κενές θέσεις του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος ή και άλλου, εφόσον αυτές οι θέσεις είχαν περιληφθεί στην αρχική τους δήλωση. 3.Οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων και των γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και οι αναπληρωτές τους, όταν αυτοί δεν υπάρχουν ή απουσιάζουν για χρονικό διάστημα πέραν του μηνός, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 4.Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου ο προϊστάμενος διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής αγωγής μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του ή να μετατεθεί σε άλλη διεύθυνση ή γραφείο για το συμφέρον της υπηρεσίας και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων του είναι υπηρεσιακά αναγκαία η απομάκρυνση του». 2. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 1304/1982 αντικαθίστανται ως εξής: «2. Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής ορίζεται εκπαιδευτικός του κλάδου ΑΤ11 με βαθμό Α και πενταετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν. 3. Το γραφείο φυσικής αγωγής υπάγεται στη διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος». 3. Το άρθρο 11 του ν. 1304/1982 καταργείται. Θέματα σχολικών συμβούλων Αρθρο 57 1. Μέσα στο τελευταίο δίμηνο ισχύος του πίνακα επιλογής σχολικών συμβούλων, όπως αυτός καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 277/84 (ΦΕΚ 104), τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια κρίνουν τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς τους που έχουν τα προσόντα και συντάσσουν πίνακα με αξιολογική σειρά, στον οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι για τη θέση σχολικού συμβούλου, αφού λάβουν υπόψη τα κριτήρια του άρθ. 17 παρ. 2 του ν. 1304/82.Οι πίνακες αυτοί υποβάλλονται στο αρμόδιο συμβούλιο επιλογής σχολικών συμβούλων και αποτελούν στοιχείο πληροφόρησης χωρίς δεσμευτικό χαρακτήρα. 2. Στους σχολικούς συμβούλους απονέμεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο βαθμός του παρέδρου με θητεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τη διάρκεια της θητείας τους και καταβάλλονται οι αντίστοιχες αποδοχές. 3. Σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι κατά την επιλογή τους δεν είχαν οργανικές θέσεις στην εκπαίδευση ,καταλαμβάνουν μετά τη λήξη της θητείας τους προσωρινές προσωποπαγείς 103 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 θέσεις με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά το χρόνο της επιλογής τους ή εκείνο στο οποίο μεταγενέστερα έχουν καταταγεί. Οι θέσεις αυτές συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών για οποιοδήποτε λόγο. Με τον ίδιο τρόπο καταργούνται και οι προσωρινές θέσεις που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθ.21 του ν. 1304/82. 4. Στα συμβούλια που συστήθηκαν ή συνιστώνται με τις διατάξεις του άρθ. 17 παρ. 1 του ν. 1304/82, για την επιλογή, την επανάκριση για ανανέωση της θητείας, τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης και τον πειθαρχικό έλεγχο των σχολικών συμβούλων, μετέχει και ο αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ανώτερο κατά περίπτωση κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο. 5.Η παρ. 5 της περιπτ. Γ του άρθ. ΙΙ εφαρμόζεται ανάλογα και για τους σχολικούς συμβούλους. 6. Οπου στις κείμενες διατάξεις προβλέπονται θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται εφεξής θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές είναι όσοι έχουν τα προσόντα της παρ. 1 του άρθ. 16 του ν. 1304/82 με την επιφύλαξη της παρ.2 του άρθ. 90 του παρόντος νόμου. Θέματα διορισμού εκπαιδευτικών Αρθρο 58 1.α) Υποψήφιοι για διορισμό εκπαιδευτικοί, που εμποδίστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο να διοριστούν κατά τη διάρκεια του δικτατορικού καθεστώτος 1967-1974 λόγω της αντίθεσής τους προς αυτό, εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων, ύστερα από αίτηση που υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, και διορίζονται με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. β) Σπουδαστές των σχολών νηπιαγωγών και των παιδαγωγικών ακαδημιών, οι οποίοι εμποδίστηκαν να περατώσουν τις σπουδές τους λόγω αντίθεσης προς το διδακτορικό καθεστώς (1967-1974) συνεχίζουν τις σπουδές τους στο έτος που διέκοψαν.Μετά την αποφοίτησή τους εγγράφονται στις οικείες επετηρίδες διοριστέων και διορίζονται με απόλυτη προτεραιότητα, σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών. γ) Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού για όσους υπάγονται στα προηγούμενα εδ., ορίζεται το 50ο έτος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα θέματα σπουδών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την υπαγωγή των υποψήφιων εκπαιδευτικών στα προηγούμενα εδ, αποφαίνεται το οικείο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο. 2. α) Ελληνες ιθαγενείς και ομογενείς που είχαν εκπατρισθεί λόγω των γεγονότων της περιόδου 1946/1949, καθώς και τα τέκνα τους, εφόσον είναι πτυχιούχοι ανώτατων ή ανώτερων σχολών της αλλοδαπής και έχουν τα τυπικά προσόντα για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εγγράφονται με αίτησή τους στις αντίστοιχες επετηρίδες διοριστέων αναδρομικά από την ημερομηνία που έλαβαν το απαιτούμενο για το διορισμό τους πτυχίο. 104 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) Η αναγνώριση των πτυχίων των υποψηφίων του προηγούμενου εδ., ως ισότιμων με τα πτυχία τμημάτων σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής γίνεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από επιτροπές που συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα λειτουργίας των επιτροπών αυτών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Οι επιτροπές αυτές, κατά την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών, εξετάζουν ακόμη : αα) την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση του διδακτικού έργου ββ) τη δυνατότητα διδασκαλίας όλων των μαθημάτων της αντίστοιχης ειδικότητας ή ορισμένων από αυτά και γγ) την ικανότητα για την ορθή χρήση του ελληνικού προφορικού και γραπτού λόγου. γ) ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού των παραπάνω υποψηφίων σε κενές οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών ορίζεται το 50ο έτος. Οσοι έχουν υπερβεί αυτό το όριο ηλικίας, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, σε προσωρινές θέσεις που συνιστώνται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, οι οποίες καταργούνται μετά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία. Για τα άλλα θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 62. δ) Οι αιτήσεις των υποψηφίων για αναγνώριση των τίτλων σπουδών τους υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης του τόπου διαμονής τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι μηνών από την επιστροφή και εγκατάστασή τους στην Ελλάδα. Για όσους έχουν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού. 3.α) Το άρθ. 2 του ν. 37/75 (ΦΕΚ 79), που καταργήθηκε από 28.4.83 με το άρθ. 16 παρ. 1 περιπτ. 3 του ν. 1351/83 (ΦΕΚ 56), καταργείται και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του έως τη δημοσίευση του παραπάνω νόμου. Διορισμοί που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ. θεωρούνται νόμιμοι. β) Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για διορισμό στη δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που διετέλεσαν υπότροφοι σύμφωνα με το άρθ. 8 του ν.δ. 237/69 (ΦΕΚ 133), απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υπηρετήσουν για μία τριετία σε σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης. Η σειρά διορισμού των υποψηφίων αυτών καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 4. Το άρθ. 4 του ν.δ. 3860/58, όπως αντικαταστάθηκε με τα άρθ.15 του ν. 3997/59 (ΦΕΚ 226) και 15 του ν. 1286/82 (ΦΕΚ 119), καταργείται. Από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού η σειρά διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όσων είχαν στρατευθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, με την επιφύλαξη της παρ. 3 της περιπτ. Α και της παρ. 3 της περιπτ. Β του άρθ. 15 5.Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 28 του ν. 1320/83 (ΦΕΚ 6)., εφαρμόζονται και στους υποψήφιους για διορισμό σε θέσεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οσοι υπάγονται στις διατάξεις αυτές και έχουν υποβάλει ή θα υποβάλουν αίτηση διορισμού μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, εγγράφονται στο οικείο βιβλίο διοριστέων εκπαιδευτικών από την επόμενη της ημερομηνίας που θεωρείται ότι απόκτησαν το πτυχίο τους. 6. Εκπαιδευτικοί της μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθ. 2 του ν. 576/77 (ΦΕΚ 102), που έχουν διοριστεί με τις : α) Φ.422.11/Ε/18261/22.12.79 (ΦΕΚ 7/10.1.80, τ.Γ), 105 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) .422.11/Ε/3777/22.4.80 ΦΕΚ 127/28-4-80 τ.Γ), γ) Φ.422.11.Ε./407/15.1.81 (ΦΕΚ 25/23.1,.81 τ. Γ) και δ) Φ.422/11/9166/9.9.81 (ΦΕΚ 262/15.9.81 τ. Γ) αποφάσεις του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από τις : α) Φ.422.11/Ε/10455/24.8.79, β) Φ.422.11/Ε/7331/12.8.80 και γ) Φ. 422.11/Ε/6291/16-6-81 προκηρύξεις και των οποίων οι πράξεις διορισμού έχουν ακυρωθεί, θεωρούνται ότι έχουν καταλάβει κενές οργανικές θέσεις του παραπάνω κλάδου και των αντίστοιχων ειδικοτήτων, από τότε που διορίστηκαν. 7. Οι διατάξεις της παρ. 7 της περιπτ. Β του άρθ. 15 εφαρμόζονται και για τους υποψήφιους για διορισμό εκπαιδευτικούς που έχουν υποβάλει σχετική αίτηση πριν από τη δημοσίευση του παρόντος. Διαγραφές που έχουν γίνει από τα βιβλία διοριστέων λόγω συμπλήρωσης του 40ου έτους θεωρείται ότι ουδέποτε έγιναν. Διορισμοί εκπαιδευτικών που έγιναν με τις παραπάνω διαγραφές δεν θίγονται. 8. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπάγονται στην παρ. 7 της περιπτ. Α του άρθ. 15, μπορούν επί μία τριετία από τη δημοσίευση του παρόντος να διορίζονται και μετά τη συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το χρόνο διορισμού σε κάθε έτος μετά τη συμπλήρωση του 45ου αντιστοιχεί ένα έτος προϋπηρεσίας που απαιτείται. 9.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθ. 15, ως προς το ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν, επί μια διετία από τη δημοσίευση του παρόντος, να υποβάλουν αίτηση διορισμού έστω και αν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους. 10.Η προθεσμία υποβολής του πιστοποιητικού στρατολογίας του άρθ. 5 παρ. 1 του ΠΔ. 158/84 (ΦΕΚ 53 Α) για τους υποψήφιους για διορισμού εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατείνεται για ένα έτος από τότε που έληξε. 11. Από το σχολικό έτος 1987-1988 οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ γίνονται από τους υπάρχοντες οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στις σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ. Λειτουργία τάξεων λυκείου - Μ.Π.Κ. Αρθρο 59 1.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, σε απομονωμένες συγκοινωνιακά κωμοπόλεις της χώρας, τάξεις λυκείου οι οποίες προσαρτώνται λειτουργικά σε γυμνάσιο που έχει έδρα στην ίδια κωμόπολη. 106 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Την ευθύνη για τη λειτουργία των τάξεων αυτών έχει ο διευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων του γυμνασίου αυτού. Η διδασκαλία των μαθημάτων στις τάξεις αυτές, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ισχύει, γίνεται από το διδακτικό προσωπικό του γυμνασίου. 3. Γενικά λύκεια με μαθητές λιγότερους από 50 μπορεί να μετατρέπονται, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε τάξεις λυκείου που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ. 4.Τα λυκειακά παραρτήματα που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου μετατρέπονται σε τάξεις λυκείου με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων. 5. Στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα (Μ.Π.Κ.) εκτός από την ύλη των δεσμών των προπαρασκευαστικών μαθημάτων της Γ τάξης λυκείου, μπορεί να διδάσκεται και ύλη από τα ειδικά μαθήματα που απαιτούνται για την επιλογή σπουδαστών σε τμήματα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. 6. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθ. ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων. Διδακτικά βιβλία Αρθρο 60. 1. Διδακτικά βιβλία είναι όλα τα βιβλία, κύρια και βοηθητικά που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται από τα αντίστοιχα αναλυτικά προγράμματα. Στα διδακτικά βιβλία περιλαμβάνονται και όλα τα βιβλία ή έντυπα ή τεχνικά μέσα, όπως κασσέτες, ταινίες, μαγνητοταινίες, τα οποία είναι αναγκαία για την υποβοήθηση του διδακτικού προσωπικού στην άσκηση του εκπαιδευτικού του έργου. «2.Τα διδακτικά βιβλία γράφονται με βάση τα αναλυτικά προγράμματα και τα προγράμματα σπουδών. Η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων γίνεται είτε με προκήρυξη διαγωνισμού είτε με ανάθεση σε έναν ή περισσότερους συγγραφείς ή νομικά πρόσωπα ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είτε με απευθείας ανάθεση σε συγγραφείς ή σε νομικά πρόσωπα ή ομάδες εκπαιδευτικών που αποσπώνται κατά κύρια απασχόληση και χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή στο ΠΙ., για τη συγγραφή αυτή. Στις ομάδες εκπαιδευτικών για τη συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μπορούν να μετέχουν και σύμβουλοι ή πάρεδροι του ΠΙ, καθώς και άλλοι ειδικοί επιστήμονες. Καθιερώνεται η εισαγωγή στα σχολεία περισσότερων από ένα διδακτικών βιβλίων για το μαθητή σε μαθήματα που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση αυτή τα διδακτικά βιβλία είτε γράφονται από ειδικές συγγραφικές ομάδες που συγκροτούνται για κάθε βιβλίο με απόφαση του συντονιστικού συμβουλίου του ΠΙ. είτε προέρχονται με επιλογή από το ελεύθερο εμπόριο, με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το άρθ. 60 του ν.1566/85. Το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των βιβλίων ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία»116 116 Η παράγραφος 2 καταργήθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του νόμου 2525/1997, 188 Α' 107 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 3.Εκτός από τον παραπάνω τρόπο συγγραφής είναι δυνατή η προμήθεια διδακτικών βιβλίων από το ελεύθερο εμπόριο. 4. Για την κρίση των διδακτικών βιβλίων συγκροτούνται επιτροπές κρίσης από συμβούλους και παρέδρους του ΠΙ., σχολικούς συμβούλους ή και άλλους εκπαιδευτικούς ή ειδικούς επιστήμονες. 5. Η εικονογράφηση των διδακτικών βιβλίων γίνεται από ιδιώτες καλλιτέχνες, ύστερα από διαγωνισμό ή με απευθείας ανάθεση. 6. Η έγκριση των διδακτικών βιβλίων ανήκει στην αρμοδιότητα των οικείων τμημάτων του ΠΙ., στα οποία εισάγονται τα πορίσματα των επιτροπών κρίσης της παρ. 4. στις συνεδριάσεις τμημάτων του ΠΙ., δεν μετέχουν τα μέλη του, τα οποία είχαν αναλάβει στη συγγραφή διδακτικού βιβλίου ή μετείχαν στην επιτροπή κρίσης του. 7.Η έκδοση, κυκλοφορία, αγορά και διάθεση διδακτικών βιβλίων, γίνεται από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) από τον οποίο καταβάλλονται χρηματικά βραβεία και έπαθλα αποζημίωσης στους συγγραφείς των διδακτικών βιβλίων, καθώς και τυχόν αποζημιώσεις στις ομάδες συγγραφής και κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στους ιδιώτες καλλιτέχνες που αναλαμβάνουν την εικονογράφησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της επόμενη παρ. 8.Με το ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του ΠΙ., ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται : α) στους όρους, στα όργανα και στη διαδικασία προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών, για τη συγγραφή διδακτικών βιβλίων, στις απαραίτητες προϋποθέσεις, συμμετοχής στους διαγωνισμούς αυτούς υποψηφίων για τη συγγραφή, στη διαδικασία ανάδειξής τους, στον τρόπο καθορισμού των προθεσμιών συγγραφής, κρίσης και έγκρισης, στον ορισμό χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα ή αποζημιώσεων που χορηγούνται στους συγγραφείς στη διάρκεια ισχύος των διδακτικών βιβλίων και την παράτασή της, στη διαδικασία ανατύπωσης, διόρθωσης, βελτίωσης και προσαρμογής τους και στα δικαιώματα των συγγραφέων στις περιπτώσεις παράτασης της ισχύος των διδακτικών βιβλίων και ανατύπωσής τους. β) Στη διαδικασία της ανάθεσης της συγγραφής διδακτικών βιβλίων απευθείας ή ύστερα από διαγωνισμό ή από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων. γ) Στη συγκρότηση των επιτροπών κρίσης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή τυχόν αποζημιώσεων στα μέλη των επιτροπών αυτών. δ) Στη διαδικασία ανάθεσης κρίσης και έγκρισης της εικονογράφησης των διδακτικών βιβλίων και στην καταβολή σχετικών αποζημιώσεων. ε) Σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη συγγραφή, κρίση, έγκριση, ανατύπωση, διόρθωση, βελτίωση, προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων και την προμήθειά τους από το ελεύθερο εμπόριο. 9. Το ύψος των χρηματικών βραβείων, επαίνων με χρηματικά έπαθλα και αποζημιώσεων κάθε είδους της προηγούμενης παρ. καθορίζεται σε κάθε περίπτωση, με κοινές αποφάσεις 108 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι σχετικές δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του ΟΕΔΒ. 10. Με τη διαδικασία της προηγούμενης παρ. καταβάλλεται αποζημίωση σε ειδικούς επιστήμονες που μετείχαν σε επιτροπές κρίσης διδακτικών βιβλίων οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν. 1143/81 και το ν. 11304/8 και καθορίζεται το ύψος της. «11. Οι δαπάνες προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις σχετικές πιστώσεις του οποίου επιχορηγείται ο ΟΕΔΒ».117 «12. Η προμήθεια διδακτικών βιβλίων της δευτεροβάθμιας επιτροπής μπορεί να γίνεται και από κοινωφελή ιδρύματα, που έχουν σκοπό τη συμβολή τους στην εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες συγγραφής, κρίσης, έκδοσης και προμήθειας των βιβλίων αυτών»118 119 120 Ειδικά θέματα σχολών αναγνωρισμένων ως ισότιμων Αρθρο 61 1.Η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΕΤΕ) και η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (ΣΔΣΤΕ), εξακολουθούν να διέπονται από τις ισχύουσες για τις σχολές αυτές διατάξεις. Για τα θέματα διάρθρωσης των θέσεων, διορισμού και υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού της ΣΔΣΤΕ εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις αυτού του ν., και σύμφωνα με όσα ειδικότερα θα καθοριστούν με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. 2.Από την έναρξη ισχύος αυτού του ν., οι σχολικές μονάδες του τεχνικού και επαγγελματικού λυκείου και της τεχνικής και επαγγελματικής σχολής, που συνιστούν το ΚΕΤΕ της ΣΕΛΕΤΕ και οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν σύμφωνα με το άρθ. 69 του ν. 576/77, μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Οι οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού που συστάθηκαν και διαρθρώθηκαν, για τις σχολικές μονάδες της προηγούμενης παρ. με το π.δ. 770/78 (ΦΕΚ 178 Α), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, μεταφέρονται από το νπδδ της ΣΕΛΕΤΕ. στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση και προσαυξάνουν κατά βαθμούς τις οργανικέ θέσεις των αντίστοιχων κλάδων του προσωπικού αυτής. 117 Η παρ. 11 προστέθηκε από το άρθ. 9 ν. 1824/88, ΦΕΚ Α 296 118 Η παρ. 12 προστέθηκε από το άρθ. 27 ν. 1824/88 ΦΕΚ Α 296. 119 Το άρθ. 60 του ν. 1566/1985 επαναφέρθηκε σε ισχύ από το άρθ. 7 παρ. 3 του ν. 2525/97 ΦΕΚ 188 Α Ν. 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α, παρ. 6β του άρθρου 13: «Στα τεχνικά μέσα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 1566/1985 περιλαμβάνονται επίσης οι δισκέτες, οι οπτικοί δίσκοι CD ή DVD και γενικώς μέσα ψηφιακής καταγραφής ή αναπαραγωγής πληροφοριών» 120 109 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Το προσωπικό που κατέχει τις μεταφερόμενες θέσεις κατατάσσεται αυτοδικαίως, σε θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει. Η σειρά αρχαιότητας των κατατασσομένων στους κλάδους που κατατάσσονται καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΣΤΕΕ) με βάση την ημερομηνία διορισμού ή προαγωγής στον κατεχόμενο βαθμό. 5. Οι σχολικές μονάδες που μετατρέπονται εξακολουθούν να λειτουργούν στις εγκαταστάσεις της ΣΕΛΕΤΕ. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ, μεταφέρονται στον Κρατικό προϋπολογισμό του έτους 1985 από τον Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ της ΣΕΛΕΤΕ, οι πιστώσεις που αναφέρονται στη μισθοδοσία του προσωπικού και στις λειτουργικές δαπάνες των μετατρεπόμενων σχολικών μονάδων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της ΣΕΛΕΤΕ διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό για την αντιμετώπιση των κοινών λειτουργικών αναγκών της ΣΕΛΕΤε και των σχολών που δημιουργούνται από τη μετατροπή και παραχωρείται η χρήση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού και των χώρων για τη λειτουργία των σχολών αυτών. 6. Κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΔΣΤΕ μπορεί να καλυφθούν με μετάταξη εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής. Οι μετατάξεις γίνονται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος έως και τρεις μήνες από την έκδοση του ΠΔ /τος της παρ. 1 για τη σύσταση θέσεων. Με την ίδια διαδικασία, τις ίδιες προϋποθέσεις και μέσα στην ίδια προθεσμία μπορεί να μεταταγούν εκπαιδευτικοί της ΣΔΣΤΕ σε κενές οργανικές θέσεις της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 7.Οι διορισμοί σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της ΣΔΣΤΕ γίνονται εφεξής με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΔΣ της Σχολής, από τους οικείους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη σειρά εγγραφής σε αυτούς και μετά από δήλωση των υποψηφίων ότι επιθυμούν να διοριστούν στη ΣΔΣΤΕ. 8.Οι επετηρίδες διοριστέων της ΣΔΣΤΕ καταργούνται. Οσοι περιλαμβάνονται στις επετηρίδες αυτές εγγράφονται στους οικείους πίνακες διοριστέων της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με σειρά που προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης διορισμού στη ΣΔΣΤΕ. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται για όσους περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προγενέστερη σειρά και για όσους έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση. 9. Στη ΣΔΣΤΕ μπορεί να λειτουργούν και ειδικά τμήματα ΠΕΚ της παρ.9 του άρθ. 29, καθώς και πειραματικές σχολικές μονάδες με ειδικό πρόγραμμα σπουδών. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ειδικά προγράμματα σπουδών, ο τύπος και η ισοτιμία των χορηγούμενων τίτλων σπουδών και κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία των πειραματικών σχολικών μονάδων. 110 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 10. Στη ΣΔΣΤΕ μπορεί να λειτουργούν παραγωγικές μονάδες για την εκπαίδευση των μαθητών και την καλύτερη αξιοποίηση του εξοπλισμού της. Στις μονάδες αυτές απασχολείται και εργατοτεχνικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Με ΠΔ /γμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των μονάδων αυτών, ο τρόπος διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων, η αμοιβή όσων συμμετέχουν στη λειτουργία τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 11. Οι διατάξεις του άρθ. 65 δεν εφαρμόζονται για τη ΣΔΣΤΕ και τη ΣΕΛΕΤΕ. 12. Θέματα που ήθελαν προκύψει κατά την εφαρμογή του άρθ. αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΔΣ της ΣΕΛΕΤΕ ή της ΣΔΣΤΕ κατά περίπτωση. Θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης Αρθρο 62 1. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων που έχουν εργαστεί για μια τετραετία τουλάχιστο σε σχολικές μονάδες της ιδιωτικής τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης με εβδομαδιαία διδασκαλία τουλάχιστο 18 ωρών ή με μικρότερο ωράριο, το οποίο με αναγωγή σε 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία καλύπτει τουλάχιστο μια τετραετία ή με μειωμένη εβδομαδιαία διδασκαλία, κατά τις οικείς διατάξεις, για όσους υπηρέτησαν ως διευθυντές σχολής ή προϊστάμενοι τμήματος, καθώς και ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων και ειδικοτήτων της ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης, εφόσον απολύονται με καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους ή καταργούνται οι σχολικές αυτές μονάδες, προσλαμβάνονται στη δημόσια εκπαίδευση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου με το βαθμό και το μκ. που κατέχουν εάν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, ύστερα από αίτησή τους και με το βαθμό που έχουν σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται ενόψει της πρόσληψής τους. Η πρόσληψη αυτών γίνεται εφόσον έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση, από την οικεία επετηρίδα διοριστέων, οι σύγχρονοί τους κατά τη λήψη του πτυχίου που αποτελεί προσόν διορισμού. Οι θέσεις συνιστώνται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Η αίτηση πρόσληψης γίνεται δεκτή ,αν υποβληθεί μέσα σε δύο το πολύ έτη από την κατάργηση του σχολείου ή την απόλυση του εκπαιδευτικού ή μέσα σε μία διετία από την ισχύ αυτού του νόμου για όσους έχουν απολυθεί μέχρι την έναρξη της ισχύος του. Μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των προσλαμβανομένων καταρτίζεται σχετική σύμβαση εργασίας. Οι προσλαμβανόμενοι τοποθετούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε σχολεία που λειτουργούν εκτός της περιφέρειας τέως διοικήσεως πρωτευούσης και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης. 121 Ν. 3848/2010, ΦΕΚ-71 Α/19-5-2010 παρ. 14 του άρθρου 9 : «Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 του ν. 1566/1985 εξακολουθούν να ισχύουν για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι την 1η Ιουλίου 2010 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον εξαετή υπηρεσία και οι οποίοι απολύονται ύστερα από την ημερομηνία αυτή λόγω κατάργησης των ιδιωτικών σχολικών μονάδων στις οποίες εργάζονται, εφόσον δεν έχουν αξιολογηθεί αρνητικά. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί διορίζονται κατά σειρά που εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά κριτήρια, την προϋπηρεσία τους ως εκπαιδευτικών και τα κοινωνικά κριτήρια σύμφωνα με τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 που εφαρμόζονται αναλόγως. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καθορίζεται, με βάση τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές ανάγκες, ο αριθμός των 121 111 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Τα θέματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, εξέλιξης, μετάθεσης και των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η εξέλιξή τους δεν μπορεί να είναι ευνοϊκότερη από την εξέλιξη των σύγχρονών τους δημόσιων εκπαιδευτικών που έχουν διοριστεί με κανονική σειρά. Στους εκπαιδευτικούς της κατηγορίας αυτής δεν ανατίθενται καθήκοντα διευθυντών σχολείων και προϊσταμένων τμημάτων. 3.Οι διατάξεις των προηγούμενων παρ., εφαρμόζονται και για τους ιδιοκτήτες σχολικών μονάδων ιδιωτικής εκπαίδευσης που καταργούνται, εφόσον είναι εκπαιδευτικοί»122 4. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. αυτού είτε σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες είτε σε δημόσια σχολεία με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δικαιούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους δημόσιους εκπαιδευτικούς και έχουν συνολικό χρόνο υπηρεσίας σε ιδιωτικά ή και δημόσια σχολεία περισσότερο από εκείνον που απαιτείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εξέλιξή τους από τον εισαγωγικό μέχρι τον κατεχόμενο βαθμό, εντάσσονται ή επανεντάσσονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του συμβουλίου τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης, σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ανάλογα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε με 18ωρη εβδομαδιαία διδασκαλία ή με προβλεπόμενο από τις κείμενες διατάξεις μειωμένο ωράριο για τους διευθυντές σχολών και Προϊσταμένους τμημάτων. Στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη μπορεί να υπολογιστεί και υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης, η οποία λαμβάνεται υπόψη σε κλάσμα με αριθμητή το ωράριο απασχόλησης και παρανομαστή την υποχρεωτική απασχόληση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδ.. Επίσης στο χρόνο υπηρεσίας για την ένταξη υπολογίζεται και το συνολικό διάστημα κατά το οποίο οι εκπαιδευτικοί των ιδιωτικών τεχνικών και επαγγελματικών σχολών είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας από το καθεστώς της δικτατορίας 1967-1974.Η σειρά αρχαιότητας καθορίζεται με βάση τον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο ένταξης. Ως ημερομηνία ένταξης, θεωρείται η ημέρα έναρξης ισχύος αυτού του νόμου. Στους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται ,σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν καταβάλλεται διαφορά αποδοχών αναδρομικά. 5. Το εδάφιο 2 της περίπτωσης Δ της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 αντικαθίσταται ως εξής : «2. Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του Ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι ιδιοκτήτες των σχολείων». 6. Εξακολουθεί να ισχύει για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς το μειωμένο λόγω βαθμού υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας, που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου, χωρίς μείωση των αποδοχών τους. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί υποχρεούνται να αναλάβουν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας ύστερα από πρόταση του ιδιοκτήτη εκπαιδευτικών που διορίζονται ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου» Οι παράγραφοι 1-3 καταργήθηκαν με την παράγραφο 13 του άρθρου 9ου του νόμου 3848/2010, ΦΕΚ-71 Α/19-5-2010 122 112 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 του σχολείου, μέχρι να συμπληρώσουν το προβλεπόμενο από το νόμο αυτόν υποχρεωτικό ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας. 7. Με την επιφύλαξη της παρ.4 του άρθ. 52, οι διατάξεις αυτού του ν., εφαρμόζονται ανάλογα στις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο εκπαιδευτικό προσωπικό τους, εκτός από τις διατάξεις των περιπτ. Α Β και Γ του άρθ. 11. 123 Κατάργηση ειδικών λογαριασμών. Επιτροπές αθλητικών αγώνων Αρθρο 63 1. Οι ειδικοί λογαριασμοί <Κεφάλαιο Σχολικής Γυμναστικής και Σχολικού Αθλητισμού> και <Κεφάλαιο Εθνικής Σωματικής Αγωγής> καταργούνται. Οι πιστώσεις για τη δαπάνη ίδρυσης, συμπλήρωσης και συντήρησης των γυμναστηριακών χώρων των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών, καθώς και για τις δαπάνες για προμήθεια απαραίτητου αθλητικού υλικού (γυμναστικού, αγωνιστικού, σκοπευτικού) για τις ανάγκες της φυσικής αγωγής, τη μεταφορά αθλητικού υλικού τους σχολικούς αγώνες και αγώνες ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τις σχολικές αθλητικές δραστηριότητες, τις αποζημιώσεις σε γυμναστικούς και αθλητικούς συλλόγους για αποκατάσταση των φθορών που προξενούνται στις εγκαταστάσεις από τη δωρεάν χρήση τους από τους μαθητές και σπουδαστές των δημόσιων σχολείων και σχολών και λοιπά συναφή θέματα φυσικής αγωγής, εγγράφονται στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι δαπάνες εκκαθαρίζονται κατά περίπτωση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις νομαρχίες στις οποίες μεταφέρονται ανάλογες πιστώσεις. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα των λογαριασμών που καταργούνται θα μεταφερθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος στον ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών. 2.Το έσοδο από το ένσημο εκπαιδευτικής πρόνοιας του καταργούμενου λογαριασμού <Κεφάλαιον Σχολικής Γυμναστικής και Σχολικού Αθλητισμού> αποτελεί στο εξής έσοδο του δημοσίου. 3.Τα γυμναστήρια αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών, μισθοδοσίας προσωπικού και αθλητικών εγκαταστάσεων. 4. Οι υποχρεώσεις των παραπάνω καταργούμενων λογαριασμών θα εκκαθαριστούν από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον τακτικό προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 5. Προστίθεται στο άρθρο 3 του ν. 1351/1983 η ακόλουθη παράγραφος με αριθμό 5 : «5. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτούνται επιτροπές στις οποίες ανατίθεται η οργάνωση Ν. 2740/1999, ΦΕΚ-186 Α’ παρ. 14 του άρθρου 6: “Οι διατάξεις του άρθρου 62 του ν.1566/1985 εφαρμόζονται και μετά το έτος 2002 για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή προσλαμβάνονται στα ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και το σχολικό έτος 2001-2002, εφόσον έχουν διορισθεί στη δημόσια εκπαίδευση από τους οικείους πίνακες διοριστέων οι σύγχρονοί τους κατά τη λήψη του πτυχίου, που αποτελεί προσόν διορισμού 123 113 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 και η διεξαγωγή αγώνων στη χώρα μας που έχουν παγκόσμια, πανευρωπαϊκή ή γενικά σημαντική για τη χώρα μας σημασία. Τα μέλη των επιτροπών αυτών, που μπορεί να αντικαθίστανται, οι αρμοδιότητες και τα ειδικότερα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε λεπτομέρεια αναγκαία καθορίζονται στη σχετική απόφαση διορισμού. Επιτροπές, που μέχρι σήμερα συστήθηκαν για τους παραπάνω σκοπούς, μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν περατώσει το έργο τους με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υφυπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Επαγγελματικά δικαιώματα, Ισοτιμία τίτλων Αρθρο 64 1.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών και των ισότιμων σχολικών μονάδων. 2. Η ισοτιμία ή αντιστοιχία, κατά περίπτωση, τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθώς και των κατωτέρων και μέσων σχολών που λειτούργησαν μέχρι την ισχύ του ν. 576/77 με τους τίτλους των τεχνικών - επαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, όπως επίσης και η κατάταξη μαθητών και αποφοίτων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος του ΠΙ. 3. Οι απόφοιτοι των μέσων τεχνικώνεπαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων λαμβάνουν στο εξής πτυχίο αντί απολυτηρίου. Απολυτήρια τα οποία έχουν χορηγηθεί στους απόφοιτους των σχολών αυτών θεωρούνται πτυχία. Η διαδικασία διόρθωσης του τίτλου στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Διοικητικό προσωπικό ισότιμων σχολείων Αρθρο 65 1.Ο διορισμός, η προαγωγή, η ένταξη και η απόλυση του διοικητικού προσωπικού των ισότιμων με τα δημόσια σχολείων, που συνταξιοδοτείται από το δημόσιο ταμείο γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου για τα θέματα διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και εισήγηση του οργάνου διοίκησης κάθε ισότιμου σχολείου. 2. Η οργανική σύμβαση του διοικητικού προσωπικού των ισότιμων σχολείων και η κατανομή των θέσεων κατά κλάδους και βαθμούς καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της προηγούμενης παρ. και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. Οσοι υπηρετούν κατά τη δημοσίευση αυτού του ν. σε θέσεις διοικητικού προσωπικού των ισότιμων σχολείων και έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, επανεντάσσονται σε θέσεις και βαθμούς, που ορίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες της προηγούμενης παρ., με 114 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου της παρ.1. Για την επανένταξη λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας και ο απαιτούμενος χρόνος εξέλιξης των διοικητικών υπάλληλων του δημόσιου τομέα. 4. Για τα προσόντα διορισμού και την υπηρεσιακή κατάσταση του διοικητικού προσωπικού αυτού του άρθ. εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το διοικητικό προσωπικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ρύθμιση οικονομικών θεμάτων εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε σχολεία του εξωτερικού Αρθρο 66 1. Στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού μπορεί να αποσπώνται δημόσιοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στους εκπαιδευτικούς αυτούς καταβάλλονται από το Δημόσιο, πέρα από τις τακτικές αποδοχές, οδοιπορικά έξοδα μετάβασης και επιστροφής και ειδικό επιμίσθιο σε τοπικό νόμισμα, σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα σχολεία του εξωτερικού. 2.«Το εβδομαδιαία υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με απόσπαση σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη (του αρμόδιου Τμήματος) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου»124 Για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου παρέχεται στο σύμβουλο εκπαίδευσης η δυνατότητα να τους αποσπάσει σε άλλο σχολείο ή στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης. Σε όσους μετακινούνται εκτός έδρας για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου ή για την εξέτασή τους στη γλώσσα της χώρας, στην οποία υπηρετούν καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα που καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ύστερα από πρόταση της οικείας ελληνικής πρεσβείας. 3. Στη μη εργαζόμενη σύζυγο και στα ανήλικα παιδιά των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σ ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής καταβάλλεται από το Δημόσιο το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και οριστικής επιστροφής. 4.Στους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση στο εξωτερικό μπορούν να χορηγούνται δάνεια για την αντιμετώπιση επείγουσας εισαγωγής τους σε νοσοκομεία της αλλοδαπής. Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις το ύψος των δανείων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση αυτών των δανείων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εξωτερικών και Οικονομικών. 5.Αν πεθάνει εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στο εξωτερικό καταβάλλεται στους δικαιούχους η δαπάνη μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα. 6.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών ορίζονται τα σχολεία του εξωτερικού τα οποία επιχορηγούνται για την αντιμετώπιση των εξόδων λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 10 του ν.δ. Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 11 του άρθρου 6 ου του νόμου 1674/1986 ΦΕΚ Α 203 124 115 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 154/73 (ΦΕΚ 219). καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των επιχορηγήσεων και απόδοσης λογαριασμού. 7.Από τους εκπαιδευτικούς που αποσπώνται στα αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού μπορεί να διατίθενται μέχρι τέσσερις με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ελληνικά κέντρα σπουδών και πολιτισμού του εξωτερικού τα οποία λειτουργούν με βάση διμερείς συμβάσεις. «8.Στα γραφεία του συντονιστή και των συμβούλων εκπαίδευσης του εξωτερικού δύναται να αποσπώνται και διοικητικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για καθαρώς διοικητικά έργα. Η απόσπαση αυτή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ένα σχολικό έτος, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι πέντε, κατά ανώτατο όριο, σχολικά έτη. Ο αριθμός των αποσπωμένων διοικητικών υπαλλήωλν δεν δύναται να υπερβαίνει τους πέντε για το γραφείο συντονιστή και τους δύο για κάθε γραφείο συμβούλου εκπαίδευσης. Ο συνολικός αριθμός πάντως των αποσπασμένων δεν θα υπερβαίνει τους 15. Οι ρυθμίσεις των οικονομικών θεμάτων, που προβλέπονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθ. για τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, ισχύουν και για τους αποσπώμενους διοικητικούς υπαλλήλους».125 Κυρώσεις συμβολαίων Ι.Μ.Πεντέλης Αρθρο 67 Κυρώνονται εξυπαρχής τα με αριθ. 1861/50 και 3124/51 πωλητήρια συμβόλαια του συμβολαιογράφου Αθηνών Γ.Π. και θεωρούνται κατά πάντα και ευθύς εξαρχής έγκυρες οι περιεχόμενες σ’ αυτά δηλώσεις βουλήσεως, συμβάσεις και δικαιοπραξίες με τις οποίες η Ιερά Μονή Πεντέλης μεταβίβασε στον οικοδομικό συνεταιρισμό Κατοίκων Νέας Πεντέλης <Η Νέα Πεντέλη> την κυριότητα, νομή και κατοχή 677.000 τετραγωνικών μέτρων εκτάσεων γης, που βρίσκεται στη Νέα Πεντέλη και ειδικότερα στις θέσεις Αγιος σύλλογος- Θάλωσι Πουλημένου - Τσέλου, και γέφυρα Μουζάκη, όπως αυτή αναφέρεται συγκεκριμένα και λεπτομερειακά στα πιο πάνω συμβόλαια και εικονίζεται στα από 24 Ιουνίου 1949 τοπογραφικά διαγράμματα των μηχανικών αδελφών Καστραβέλη που έχουν επισυναφθεί σ’ αυτά, Με την κύρωση αυτή θεωρείται ότι για τη δικαιοπραξία μεταβιβάσεως της παραπάνω εκτάσεως α) ουδέποτε υπήρχε απαγόρευση από το άρθ. 2 του ν.δ. 3/4-9- 24 όπως τούτο κυρώθηκε με το ν. 3250/24, και από το ΠΔ. 7/10.1.25 και δεν χρειαζόταν, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η του Δασικού Κώδικα, προηγούμενη άδεια του Υπουργείου Γεωργίας η έκδοση σχετικού ΠΔ /τος και β) δεν ήταν απαραίτητο να προηγηθεί τακτική πλειοδοτική δημοπρασία, όπως όριζαν τα αρθ. 9 του κωδικοποιημένου ν. 4684/30, 18 του π.δ. 1/5-3-32 και 1 επ. β.δ. 12/23.2.48, να τηρηθεί άλλη τυπική προϋπόθεση ή διαδικασία και να χορηγηθεί άδεια ή έγκριση κάποιας διοικητικής ή εκκλησιαστικής αρχής. Αύξηση θέσεων προσωπικού Αρθρο 68 1.Οι θέσεις μόνιμου προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προσαυξάνονται στον εισαγωγικό βαθμό των παρακάτω κλάδων : α) ΑΤ2 τεχνικού κατά 7 125 Η παρ. 8 προστέθηκε από το άρθρο 56 του νόμου 1946/1991 ΦΕΚ Α 69 116 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) ΑΤ3 αναλυτών προγραμματιστών Η/Υ. κατά 16. γ) ΑΤ4 στατιστικολόγων κατά 4. δ) ΑΡ2 υπομηχανικών κατά μία ε) ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων κατά μία. στ) ΑΡ6 αναλυτών προγραμματιστών Η/Υ. κατά 29. ζ) ΜΕ5 βοηθών προγραμματιστών χειριστών Η/Υ. κατά 12. η) ΜΕ6 χειριστών διατρητικών μηχανών κατά 19. θ) ΜΕ7 τηλεφωνητών κατά μία ι) ΣΕ 2 καθαριστριών κατά 20. 2. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συνιστάται κλάδος ΑΤ6 μεταφραστών- διερμηνέων που περιλαμβάνει 7 θέσεις, από τις οποίες 3 είναι αγγλικής, 2 γαλλικής, μια γερμανικής και μια ιταλικής γλώσσας. προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου ορίζονται : α) πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής και πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος του κέντρου μεταφράσεως και διερμηνείας στην οικεία ξένη γλώσσα ή β) πτυχίο ξενόγλωσσου τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής. 3.Οι θέσεις εργατοτεχνικού προσωπικού στο κέντρο εποπτικών μέσων διδασκαλίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσαυξάνονται κατά 14. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται κατά ειδικότητες σύμφωνα με τις ισχύουσες για το κέντρο αυτό διατάξεις. Εκκλησιαστικά θέματα Αρθρο 69 1. Οι διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 11 και του άρθ. 8 παρ. 9 αυτού του ν. εφαρμόζονται και στα σχολεία μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Οπου απαιτείται γνώμη ή εισήγηση του ΠΙ, για την έκδοση των ΠΔ /των αυτή ζητείται από το εποπτικό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 2.Οι διατάξεις που ισχύουν για το διδακτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναφέρονται, ιδίως στην υπηρεσιακή κατάσταση, την εξέλιξη και τις αποδοχές κάθε είδους εφαρμόζονται και στο διδακτικό προσωπικό της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 3.α) Στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Θεσσαλονίκης εγγράφονται για τελευταία φορά σπουδαστές ως πρωτοετείς κατά το ακαδημαϊκό έτος 1985- 1986 και «στην εκκλησιαστική παιδαγωγική ακαδημία Βελλας κατά το ακαδημαϊκό έτος 1987-1988» Οι παραπάνω εκπαιδευτικές μονάδες παύουν να λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 19891990 ως παιδαγωγικές ακαδημίες και θα λειτουργήσουν ως ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.126 126 Οι μέσα σε « » λέξεις αντικαταστάθηκαν από την παρ. 5 άρθ. 4 ν. 1674/1986 ΦΕΚ Α 203 117 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) Η τύχη γενικά του προσωπικού, το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις παραπάνω εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες, ρυθμίζεται με τα ΠΔ /τα, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 παρ. 3 του ν. 1268/82, οι οποίες εφαρμόζονται ανάλογα. γ)Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των παραπάνω εκπαιδευτικών μονάδων ως ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών θα ρυθμιστούν με το νόμο για την εκκλησιαστική εκπαίδευση που θα εκδοθεί. 4.Οι διατάξεις που ισχύουν για τα καθήκοντα των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ,για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και για το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εφαρμόζονται και στα σχολεία της μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης μπορεί να προσαρμόζονται οι παραπάνω διατάξεις στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολείων της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 5. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες εκδίδονται ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβούλου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, μπορεί να ανακατανέμονται οι οργανικές θέσεις του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης στα σχολεία της ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και τις συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολείου. 6.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να αυξάνονται οι θέσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, να μεταφέρονται από κλάδο σε άλλο κλάδο, να συνιστώνται νέοι κάδου και να κατανέμονται οι θέσεις κατά βαθμούς, να καθορίζονται τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού και η διαδικασία διορισμού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, 7.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του εποπτικού συμβουλίου εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, θεσπίζεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των εκκλησιαστικών σχολείων και οικοτροφείων, καθώς και ο κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων τους. 8. Στους μαθητές των εκκλησιαστικών γυμνασίων και εκκλησιαστικών λυκείων καθώς και στους σπουδαστές των εκκλησιαστικών φροντιστηρίων, των εκκλησιαστικών παιδαγωγικών ακαδημιών και των ανώτερων εκκλησιαστικών σχολών χορηγούνται δωρεάν βιβλία και βοηθήματα. 9.Τα βιβλία και βοηθήματα, τα οποία αναφέρονται στα μαθήματα που διδάσκονται και στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στις δημόσιες παιδαγωγικές ακαδημίες, χορηγούνται στους μαθητές και σπουδαστές των σχολικών μονάδων της προηγούμενης παρ. από εκείνα που εκδίδονται για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις δημόσιες παιδαγωγικές ακαδημίες. 10. Για τη διαδικασία συγγραφής, εικονογράφησης, έκδοσης και διάθεσης και βοηθημάτων που αναφέρονται σε ειδικά μαθήματα, τα οποία διδάσκονται μόνο στις σχολικές μονάδες της παρ. 1 εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθ. 60, αυτού του ν., καθώς και οι διατάξεις που ισχύουν για τα διδακτικά βιβλία και βοηθήματα των σπουδαστών των δημόσιων παιδαγωγικών ακαδημιών. Οπου από τις κείμενες διατάξεις 118 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 απαιτείται πρόταση, γνώμη ή εισήγηση του ΠΙ., αυτή ζητείται από το εποπτικό συμβούλιο εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. 11.Για τα μαθήματα, τα οποία διδάσκονται στις εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές από καθηγητές ΑΕΙ χορηγούνται στους σπουδαστές των σχολών αυτών τα συγγράμματα των καθηγητών ΑΕΙ που διδάσκουν, σύμφωνα με τη διαδικασία χορήγησης των συγγραμμάτων σε φοιτητές των ΑΕΙ. 12.Οι εκπαιδευτικοί των εκκλησιαστικών σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων υποχρεούνται να εφημερεύουν ή να διανυκτερεύουν στα οικοτροφεία των σχολικών μονάδων τους. Σε αυτούς καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 13.Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα από εισήγηση του συλλόγου των διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο αριθμός των εφημεριών και διανυκτερεύσεων, οι εκπαιδευτικοί που θα εφημερεύουν ή θα διανυκτερεύουν και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια,. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζεται και ο ελάχιστος αριθμός ερημεριών και διανυκτερεύσεων που πραγματοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς που διαμένουν και διατώνται στα οικοτροφεία των σχολικών μονάδων και στους οποίους δεν καταβάλλεται αποζημίωση. 14. Οι διατάξεις του άρθ. 5 του ν. 1351/83 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται και για την καταβολή αποζημιώσεων σε όσους απασχολούνται με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία εισαγωγής σπουδαστών στις εκκλησιαστικές παιδαγωγικές ακαδημίες και στις ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές. 15.Για τις δαπάνες αυτού του άρθ. εγγράφονται σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 16. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 349/1976 (ΦΕΚ 149) προστίθεται εδάφιο δ ως εξής : «δ. Του προέδρου του ιδρύματος». 17. Στην παρ. 2 του άρθ. 2 του ν.δ. 1399/73 (ΦΕΚ 112), όπως αυτή έχει προστεθεί με το άρθ. 4 του ν. 673/77 (ΦΕΚ 238), και μετά τη λήξη <αγάμου>, προστίθενται οι λέξεις <ή εγγάμου>. 18. Οι διατάξεις της παρ. 17 του άρθ. 14 και των άρθ. 17 και 73 αυτού του ν., εφαρμόζονται ανάλογα και για τα σχολεία μέσης εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. η ανάθεση διδασκαλίας με ωριαία αντιμισθία και η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών γίνεται με απόφαση του διευθυντή της σχολικής μονάδας, ύστερα από πρόταση του συλλόγου των διδασκόντων και ειδικά για την Αθωνιάδα Σχολή ύστερα από έγκριση της <Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Ορους>. Ρύθμιση θεμάτων ΑΕΙ Αρθρο 70 1.Οι προϊστάμενοι γραμματείας των ΑΕΙ, που διορίζονται ή έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 45 παρ. 22 του ν. 1268/82 και του ΠΔ 388/83 (ΦΕΚ 141) εφόσον προέρχονται από το δημόσιο τομέα, διατηρούν την οργανική τους θέση και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 119 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Μετά τη λήξη της θητείας τους ως προϊσταμένων γραμματείας ΑΕΙ επανέρχονται στην οργανική θέση τους και λαμβάνουν τις αποδοχές αυτής. Αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας τους, συνταξιοδοτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και με τις αποδοχές του βαθμού της οργανικής θέσης τους. Για τη θητεία των προϊσταμένων γραμματείας των ΑΕΙ, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.2 του επομένου άρθ. Για το διορισμό τους απαιτείται, πέρα των άλλων προσόντων που προβλέπονται, κατοχή οποιουδήποτε πτυχίου ΑΕΙ. 2.Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου τμήματος ή διευθυντή τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, διορίζεται προσωρινός πρόεδρος ή διευθυντής, κατά περίπτωση, με απόφαση της συγκλήτου και επαναλαμβάνονται οι εκλογές. 3.Στις προϋπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθ. 38 του ν. 1268/82 περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία του μόνιμου επικουρικού καθηγητή. 4. Κοινές αποφάσεις των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου υπουργού, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθ. 1 του ν. 1256./82, και όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι οποίες έχουν εκδοθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 13 του ν. 1268/82, του εκτελεστικού της π.δ. 459/83 (ΦΕΚ 175), και της Β2/5305/7.9.83 (ΦΕΚ 523 Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για διορισμό ή διατήρηση και μετά την 1.1.83 σε δεύτερη θέση, θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί εμπροθέσμως. Σε περίπτωση που άρχισε η διαδικασία έκδοσης της καθεμιάς από τις παραπάνω αποφάσεις, ύστερα από εμπρόθεσμη υποβολή της αίτησης των ενδιαφερομένων, χωρίς όμως και να ολοκληρωθεί η έκδοση αυτή θεωρείται εμπρόθεσμη, εφόσον πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και ανεξάρτητα από αν για την απόφαση αυτή έχει εκφραστεί γνώμη του αρμόδιου οργάνου. 127 5.Η ένταξη των αναφερομένων στην παρ. 2 του άρθ. 27 του ν. 1400/83 (ΦΕΚ 156) δασκάλων ξένων γλωσσών και ελληνικής ενεργείται από την έναρξη ισχύος του ν. 1268/82 1268/82, για κάθε συνέπεια και για τη λήψη αποδοχών. 6.α) Συνιστάται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων <Επιτροπή Αθλητισμού Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων>. β) Η επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό των διαπανεπιστημιακών αθλητικών εκδηλώσεων και την παροχή τεχνικών συμβουλών για θέματα αθλητισμού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. γ) Η συγκρότηση της επιτροπής, η έδρα της, η διάρκεια της θητείας των μελών, ο τρόπος λειτουργίας της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η σύνθεσή της. δ) Για την αντιμετώπιση των δαπανών της επιτροπής εγγράφεται κάθε χρόνο στον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό σχετική πίστωση. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, καθώς και οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης που καθορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 7.α) Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 48 του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173), αντικαθίσταται ως εξής: ν. 1735/1987 (ΦΕΚ Α 195), παρ. 13 άρθ. 23 :Από την έναρξη ισχύος του ν. 1735/87 χορηγείται νέα τρίμηνη προθεσμία για τις περιπτώσεις του άνω τελευταίου εδαφ. 127 120 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υποβάλλονται στη γραμματεία του τμήματος οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά για την κρίση θεωρούνται το βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών των υποψηφίων, αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα, καθώς και τόσα αντίτυπα τους, όσα είναι τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και τα μέλη της γενικής συνέλευσης που ανήκουν σης ίδιες βαθμίδες με τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος». β) Η διάταξη του προηγούμενου εδ., δεν ισχύει για τις προκηρύξεις που έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 8.Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του τέταρτου άρθρου του ν. 1398/1983 (ΦΕΚ 144) αντικαθίσταται ως εξής: «α) η με εντολή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ολική ή μερική μελέτη, κατασκευή, επέκταση, συντήρηση, οργάνωση και εξοπλισμός κάθε είδους νοσηλευτικής μονάδας, καθώς και η ολική ή μερική μελέτη και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων ιατρικής των πανεπιστημίων». 9. Στο τέλος της περίπτ. β της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο Α.Ε.Ι. σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες. Η ανάθεση γίνεται από τη Γ.Σ. του τμήματος υποδοχής». 10. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Ως παροχή υπηρεσιών λογίζεται και η ανάθεση διδασκαλίας σε οποιοδήποτε μέλος του Δ.Ε.Π., στο οποίο περιλαμβάνονται οι επίκουροι καθηγητές και οι λέκτορες, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του παρόντος». 11. Η τελική έγκριση για τη χορήγηση άδειας απουσίας ΔΕΠ, σύμφωνα με το άρθ. 17 παρ. 1 περιπτ. α και δ όταν πρόκειται για το εξωτερικό του Ν. 1268.82, ή εκπαιδευτικής άδειας γίνεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή το όργανο που εξουσιοδοτείται από αυτόν ύστερα από στάθμιση των υπηρεσιακών αναγκών και δυνατοτήτων ως προς τη χρονική διάρκεια, τις αποδοχές και τις αποζημιώσεις. 12.Το Εθνικό Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΕΣΑΠ) μετονομάζεται σε Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (ΣΑΠ). 13.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 και μετά τις λέξεις «των δύο ανώτερων βαθμίδων» προστίθεται «ή και των άλλων βαθμίδων αν πρόκειται για Ελληνες το γένος». 14. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 του ν. 1268/1982 προστίθεται περίπτ. γ ως εξής: «γ)Τα μέτρα προσδιορισμού του κόστους για την περίπτωση των βιβλίων των δύο προηγούμενων εδαφίων καθορίζονται με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν ενεργούνται μειοδοτικοί διαγωνισμοί, 121 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 αλλά οι τιμές είναι δεσμευτικές για τις επιχειρήσεις γραφικών τεχνών, με βάση την απόφαση του Ο.Ε.Δ.Β.». 15.Μετά την έγκριση της διδακτορικής διατριβής και προκειμένου να χορηγηθεί το έγγραφο του τίτλου του δικτάτορα από το αντίστοιχο ΑΕΙ απαιτείται η συμπλήρωση από το διδάκτορα ειδικού εντύπου του Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΚΤ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) με περίληψη της διατριβής και επιστημονικά στοιχεία που αφορούν το περιεχόμενό της. Τα έντυπα αυτά καθώς και ένα αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής το οικείο ΑΕΙ υποχρεούται να αποστέλλει στο ΚΤ του ΕΙΕ για την ενημέρωση του εθνικού αρχείου των ελληνικών διδακτορικών διατριβών. 16. Οι διατάξεις των παρ. 1, 3 και 6 του άρθ. 9 του ν. 641/77 (ΦΕΚ 200) εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ΑΕΙ Αιγαίου, Θεσσαλονίκης και Ιονίου και οι ίδιες παρ. 1 και 3 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ΤΕΙ και τα παραρτήματά τους. Η προθεσμία της παρ. 3 του παραπάνω άρθ., όπως παρατάθηκε με το άρθ. 37 του ν. 1304/82, παρατείνεται μέχρι 31.12.89. 17. Οι διατάξεις των αρθ. 13 και 14 του ν. 1540/85 (ΦΕΚ 67), εφαρμόζονται ανάλογα και για το αντίστοιχο προσωπικό των νοσοκομείων των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ως δημοσίευση των νέων οργανισμών εννοείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση του οργανισμού κάθε νοσοκομείου κατά τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του και όχι σύμφωνα με το άρθ. 10 του ν. 1397/83. 18.Το εδ., ε του άρθ. 31 του ν. 1404/83, όπως προστίθεται με την παρ. 10 του άρθ. 71 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται ανάλογα και για τις φοιτητικές λέσχες των ΑΕΙ. 19.Για την εφαρμογή των άρθ. 34 παρ. 1 και 33 παρ. 1 του ν. 1268/82 ως μόνιμοι καθηγητές έκτακτων αυτοτελών εδρών και αντιστοίχως ως έκτακτοι εντεταλμένοι καθηγητές θεωρούνται και οι μόνιμοι επικουρικοί καθηγητές και αντιστοίχως οι εντεταλμένοι υφηγητές που έχουν συμπληρώσει κατά την ένταξή τους σε θέσεις ΔΕΠ του ν. 1268/825 τρεις τριετίες στη θέση αυτή. 20.α) Από το ακαδημαϊκό έτος 1985- 1986 παύει η λειτουργία του εκπαιδευτικού παραρτήματος Αλεξανδρούπολης του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι πανεπιστημιακές κλινικές που είναι εγκατεστημένες στο γενικό κρατικό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μαζί με τον εξοπλισμό τους περιέρχονται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης και αποτελούν στο εξής πανεπιστημιακό κέντρο του τμήματος αυτού. β) Το προσωπικό που ανήκει στο εκπαιδευτικό παράρτημα Αλεξανδρούπολης εντάσσεται στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή Θράκης, με δήλωση προτίμησης που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους μέσα σε 3 μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην πρυτανεία του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ένταξη στο ένα ή στο άλλο τμήμα ισχύει από 1 Σεπτ. 1985. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατό να παραταθεί η ημερομηνία ένταξης έως 6 μήνες. Για την ένταξη εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση ου Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η μη υποβολή δήλωσης προτίμησης αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την ένταξή του στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης. γ) Οι θέσεις του προσωπικού μεταφέρονται αυτοδίκαια από τη στιγμή της ένταξής του στο τμήμα και στο πανεπιστήμιο στο οποίο εντάσσεται. 122 123 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δ) Για όσους θα ενταχθούν στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, οι λεπτομέρειες που αφορούν σε εκκρεμότητες που σχετίζονται με θέματα εξέλιξης, προκηρύξεων θέσεων ΔΕΠ, διδακτορικών διπλωμάτων υφηγεσιών και κάθε άλλη σχετική εκκρεμότητα, ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της συγκλήτου του πανεπιστημίου Θράκης. Ειδικά όταν πρόκειται για κρίση μονιμοποίησης από το τμήμα ιατρικής του Θεσσαλονίκης που δεν έχει περατωθεί μέχρι την ημερομηνία της ενδιαφερομένου στο Πανεπιστήμιο Θράκης, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα διακοπή της διαδικασίας,προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του Θράκης. πανεπιστημίου ένταξης του να ζητήσει τη πανεπιστημίου Επίσης, όταν πρόκειται για προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ για τις ποίες η σχετική διαδικασία δεν έχει περατωθεί μέχρι την ένταξη του ενδιαφερομένου στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει τη διακοπή της διαδικασίας προκειμένου να κριθεί από το τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Θράκης με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι δεν έχει υποβληθεί άλλη υποψηφιότητα για την ίδια θέση. ε) Η υποχρέωση υποβολής δήλωσης μέσα στην προθεσμία του εδ. β της παρούσας αφορά και όσους έχουν με οποιοδήποτε τρόπο εκλεγεί και διοριστεί σε θέσεις ΔΕΠ του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν προηγουμένως ανήκαν στο παράρτημα. Δεν έχουν την υποχρέωση αυτή, ούτε περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος, όσοι έχουν εκλεγεί σε θέσεις ΔΕΠ του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου θεσσαλονίκης σε περίπτωση που δεν συντρέχουν προϋποθέσεις του προηγούμενου εδ., εκτός αν στη σχετική προκήρυξη αναφερόταν ότι πρόκειται για θέση του παραρτήματος. 21. α) Οι διατάξεις του άρθ. 12 (πλην της παρ. 3 του ν. 641/77 εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών και την πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Μέχρι να εκδοθεί το ΠΔ /γμα που προβλέπεται από την παρ. 2 του παραπάνω άρθ. 12, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ΠΔ. 349/78 (ΦΕΚ 74). Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 3 του ν. 1268/82 εξακολουθούν να ισχύουν. β) Με ΠΔ /τα, εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών και ύστερα από γνώμη των αντίστοιχων ΑΕΙ είναι δυνατή η σύσταση τεχνικών υπηρεσιών σε ΑΕΙ. Με όμοια πδ/τα μπορεί : αα) να ενοποιούνται περισσότερες ή και όλες οι τεχνικές υπηρεσίες των ΑΕΙ σε αυτοτελές νπδδ και να ορίζονται τα σχετικά με τη διοίκηση, την έδρα, τη διάρθρωση και τη λειτουργία του, ββ) να μεταφέρονται έργα, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκονται, από τεχνική υπηρεσία ΑΕΙ σε ίδια υπηρεσία άλλου ΑΕΙ ή στο αυτοτελές νπδδ και αντίστροφα και γγ) να ορίζονται οι προϋποθέσεις απόσπασης, μετάθεσης ή μετάταξης από τεχνική υπηρεσία ΑΕΙ σε ίδια υπηρεσία άλλων ΑΕΙ ή στο αυτοτελές νπδδ και αντίστροφα, κατεξαίρεση από κάθε σχετική διάταξη. 22. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, είναι δυνατή η σύσταση μη κερδοσκοπικού νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου (νπιδ) σκοπός του οποίου είναι η οργάνωση, σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ΤΕΙ, θερινών μαθημάτων σε φοιτητές ελληνικής καταγωγής του εξωτερικού για τη συμμετοχή της επαφής τους με τη χώρα,τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και τη διάσωση της ελληνικότητας των ελλήνων της διασποράς. Με όμοιο ΠΔ /γμα καθορίζεται η ονομασία και ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έδρα, τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση τη λειτουργία, τους πόρους, τη λειτουργία Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 παραρτημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το προσωπικό και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια που έχει σχέση με το κατά την προηγούμενη παρ. νπιδ. Το νπιδ. που είναι δυνατό να ιδρυθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα παραπάνω εδ., συνεργάζεται με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ, για την οργάνωση θερινών μαθημάτων σε όλους τους τομείς, μαθήματα, ή υποτροφίες, την ανταλλαγή φοιτητών με άλλα πανεπιστήμια την ανταλλαγή επιστημόνων, τη μετάκληση ξένων επιστημόνων ή καθηγητών για να διδάξουν τα θερινά μαθήματα, την οργάνωση διεθνών επιστημονικών συνεδρίων με συμμετοχή των ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων τούτων ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οικονομικών, ύστερα από γνώμη του ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά περίπτωση και του νπιδ που ιδρύεται. Μέχρι 31.12.86 δεν απαιτείται η γνώμη του νπιδ για την έκδοση των αποφάσεων τούτων. Κάθε χρηματοδότηση σε συνάλλαγμα για τους σκοπούς του νπιδ που ιδρύεται είναι δυνατό να απαλλάσσεται από περιορισμούς που ισχύουν. Οργανα και υλικά, που αγοράζονται με συνάλλαγμα εκτός Ελλάδας, είναι δυνατό να απαλλάσσονται από φόρους, τέλη και κρατήσεις υπέρ τρίτων, εφόσον προορίζονται για την εκπλήρωση των σκοπών του ανωτέρω νπιδ. Σχετικές λεπτομέρειες ορίζονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών. 23. α) Οργανα των παραρτημάτων τμημάτων επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού των ΑΕΙ που ιδρύονται σύμφωνα με την παρ .13 του άρθ. 48 του ν. 1404/83, είναι η γενική συνέλευση (ΓΣ) και ο πρόεδρος που ασκούν τις αρμοδιότητες των αντίστοιχων οργάνων τμήματος, με την επιφύλαξη του εδ. στ της παρούσας. Η Γ.Σ. αποτελείται : ι) από τα μέλη του ΔΕΠ του παραρτήματος ιι) από εκπροσώπους των φοιτητών του παραρτήματος ίσους προς το 50% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ. ιιι) από εκπροσώπους του ΕΕΠ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 48 του ν.1404/83. ιν) από έναν εκπρόσωπο των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων (ΕΜΥ). Η Γ.Σ. ασκεί ακόμη τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) τμήματος. β) Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, και του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όταν πρόκειται για διοικητικούς υπαλλήλους, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του ΑΕΙ, συνιστώνται οι απαιτούμενες θέσεις διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) ειδικού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού (ΕΔΤΠ) και διοικητικού προσωπικού των παραρτημάτων. γ) Ο αριθμός εισακτέων στο παράρτημα ορίζεται κάθε χρόνο ξεχωριστά από τον αριθμό εισακτέων στο τμήμα. Ο αριθμός αυτός υπολογίζεται ξεχωριστά και σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες ο ν., αναφέρεται σε ποσοστό στον αριθμό εισακτέων. δ) Για την εφαρμογή των διατάξεων της άρθ.2 του άρθ. 27 του ν. 1268/82 το παράρτημα εννοείται ως τμήμα. ε) Τα μέλη του ΔΕΠ,οι φοιτητές, οι ΕΜΥ και οι εκπρόσωποι του ΕΕΠ του παραρτήματος μετέχουν στο εκλεκτορικό σώμα για την εκλογή πρύτανη και αντιπρυτάνεων. στ) Για την 124 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 εκλογή ή κατά οποιοδήποτε τρόπο πρόσληψη προσωπικού του παραρτήματος εκτός από το προσωπικό του άρθ. 18 του ν. 1268/82 αρμόδιο είναι το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου ΑΕΙ. Το ίδιο ισχύει και κατά την εφαρμογή των άρθ. 24 και 25 του ν. 1268/82. ζ) Για 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του παρόντος, είναι δυνατή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, ύστερα από πρόταση του Οικείου ΑΕΙ, η απόσπαση οποιουδήποτε υπαλλήλου της αρμοδιότητάς τους στο παράρτημα. η) Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού, επιτρέπεται, μετά από γνώμη της συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, η ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που σχετίζεται με το παράρτημα, ακόμη και όταν πρόκειται για συμπλήρωση, τροποποίηση, αντικατάσταση ή κατάργηση διατάξεων του παρόντος άρθ. θ) Μέχρι να συγκροτηθεί η πρώτη ΓΣ του παραρτήματος, η πρόσκληση ή πρόσληψη επισκεπτών καθηγητών, εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών και ειδικών επιστημόνων για τις ανάγκες του παραρτήματος αποφασίζεται από τη ΓΣ του τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού του οικείου ΑΕΙ. Με απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου ΑΕΙ ύστερα από πρόταση της ΓΣ του τμήματος επιστήμης, φυσικής αγωγής και αθλητισμού, είναι δυνατή, για το χρονικό διάστημα του προηγούμενου εδ., η ανάθεση διδασκαλίας μαθήματος στο παράρτημα σε μέλη ΔΕΠ του ιδρύματος. Για την αμοιβή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 18 του ν. 1268/82 όπως ισχύουν και των δ/των που εκδίδονται σε εκτέλεσή του. Εξαιρετικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 1985-1986, οι κατά τα προηγούμενα εδ., προσλήψεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται δίχως προηγούμενη προκήρυξη. Η διάταξη του εδ,. τούτου είναι δυνατό να παραταθεί και για το ακαδημαϊκό έτος 1986-1987 με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του πρυτανικού συμβουλίου του οικείου ΑΕΙ. ι) μέχρι τη συγκρότηση της πρώτης ΓΣ του παραρτήματος, η σύγκλητος του οικείου ΑΕΙ αποφασίζει για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με την προσωρινή διοίκηση του παραρτήματος που ισχύουν για το θέμα αυτό. Η σύγκλητος αποφασίζει κατά απόλυτη προτεραιότητα. Θέματα ΤΕΙ Αρθρο 71 1. α) Στα τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) και την ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ εισάγονται κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1985-1986 και 1986- 1987 απόφοιτοι των μέσων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών (παλαιού τύπου) οι οποίες έχουν καταργηθεί με τον. 576/77 ύστερα από εξετάσεις που διενεργούνται στο ΤΕΙ Πειραιά και σε ποσοστό μέχρι 10% για κάθε ακαδημαϊκό έτος στον αριθμό εισακτέων κάθε τμήματος. β) Προϋπόθεση επιτυχίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία όχι μικρότερη από το γινόμενο του αριθμού των εξεταστέων μαθημάτων επί 20 και σε κανένα μάθημα η συνολική βαθμολογία του να μην είναι μικρότερη του 10. Οσοι ισοβαθμούν με τον τελευταίο του πίνακα εισάγονται επίσης. 125 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 γ) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται τα τμήματα ΤΕΙ Και ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ στα οποία εισάγονται οι υποψήφιοι, ανάλογα με την ειδικότητα της σχολής προέλευσης, τα εξεταστέα μαθήματα και η αναλυτική ύλη, η εξεταστική επιτροπή, ο αριθμός εποπτών και βοηθητικού προσωπικού που μπορεί η επιτροπή να χρησιμοποιήσει και αντιμετωπίζονται ακόμη ζητήματα που συνδέονται με τον τρόπο διεξαγωγής τους όρους συμμετοχής και κάθε άλλο σχετικό με τη διαδικασία των εξετάσεων, την έκδοση των αποτελεσμάτων και την εγγραφή των επιτυχόντων στα ΤΕΙ και την ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ. δ) Για την αποζημίωση όλων όσων ασχολούνται με την διοργάνωση και τη διενέργεια των εξετάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθ. 5 του ν. 1351/83, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ε) Από το ακαδημαϊκό έτος 1987- 1988 οι απόφοιτοι των σχολών του πρώτου εδ., εισάγονται στα τμήματα των ΤΕΙ και την ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία ,η παρακολούθηση μαθημάτων στα μεταλυκειακά προπαρασκευαστικά κέντρα από τους αποφοίτους των σχολών αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα με την εισαγωγή τους στα τμήματα των ΤΕΙ και την ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ. 2. Οι γενικοί γραμματείς των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας των ΤΕΙ διορίζονται στο 2ο βαθμό με μ.κ.1. Η θητεία τους είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Η ανανέωση γίνεται με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό τους. Τα δύο τελευταία εδ., της περιπτ. β της παρ. 3 του άρθ. 22 του ν. 1404/83 καταργούνται και στα προσόντα που προβλέπονται στην επόμενη περιπτ. γ προστίθεται στο ι) μετά τα αρχικά <ΠΑΣΠΕ> ή <πτυχίο οικονομικού τμήματος ΑΕΙ ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΣΟΕΕ ή Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής> και στο ιιι) η λέξη <άριστη> αντικαθίσταται με τη λέξη <καλή>. Η παρ. 1 του προηγούμενου αρθ. εφαρμόζεται ανάλογα και για τους γενικούς γραμματείας των ΤΕΙ. 3. Οι προκηρύξεις που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθ. 42 του ν. 1404/83 και δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του ν. 1404/83 καταργούνται. 4. α) Η πρώτη περίοδος του εδαφ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 1351/1983 τροποποιείται ως ακολούθως : «β) Η αποζημίωση των φοιτητών και σπουδαστών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και δεν υπόκειται σε κρατήσεις “ ή εισφορές υπεέρ του Δημοσίου ή φόρους” ».128 β) Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθ. 1 ως προς την αποζημίωση και του άρθ. 3 του ν.δ. 173/74 (ΦΕΚ 345) και την παρ. 2 του άρθ. 25 του ν. 1474/83, ΦΕΚ Α 128). 5. Η παράγραφος 2 της περίπτωσης II του άρθρου 14 του ν, 1404/1983 αντικαθίσταται ως εξής: 128 η περίοδος εντός “” προστέθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2327/1995 126 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «2. Το Ι.Τ.Ε. αποφαίνεται για: α) το ομοταγές με τα Τ.Ε.Ι. των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με τους τίτλους που απονέμονται από τα Τ.Ε.Ι., β) την παραπομπή για κατάταξη σε εξάμηνο σπουδών ή για συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων σε τμήμα Τ.Ε.Ι. των κατόχων τίτλων της αλλοδαπής ομοταγών προς τα Τ.Ε.Ι. που δεν είναι αντίστοιχοι ή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν ισότιμοι με τους τίτλους που χορηγούν τα Τ.Ε.Ι. Στην περίπτωση αυτή οι κάτοχοι των τίτλων αυτών μετά την εκπλήρωση των πρόσθετων υποχρεώσεων τους λαμβάνουν τίτλο από το οικείο τμήμα των Τ.Ε.Ι., γ) την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών που χορηγούν οι ανώτερες σχολές του εσωτερικού αρμοδιότητας άλλων υπουργείων με τίτλους των. Τ.Ε.Ι., ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού, δ) την ισοδυναμία ή υπερκάλυψη των πιστοποιητικών σπουδών που προέρχονται από σχολές εξωτερικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης που χορηγούν τα Τ.Ε.Ι., στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι είναι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων καθηγητών εφαρμογών των Τ.Ε.Ι. για τις οποίες απαιτείται και πιστοποιητικό εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περίπτ. Γ στοιχ. ι, ε) το ομοταγές, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με το πτυχίο Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. των τίτλων σπουδών ανάλογων σχολών ή τμημάτων του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου και στ) την κατάταξη σπουδαστών ή φοιτητών και πτυχιούχων ή διπλωματούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή εξωτερικού σε τμήματα και εξάμηνα σπουδών των τμημάτων των Τ.Ε.Ι. ή της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1286/1982». 6.Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 1404/1983 προστίθενται μετά τις λέξεις «περιουσιακών στοιχείων» οι λέξεις «ως και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των Τ.Ε.Ι.». 7. Με τα ΠΔ /τα της παρ. 2 του άρθ. 4 του ν. 1404/83 ρυθμίζονται και τα εξής θέματα : α) η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΠ) και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (ΕΕΠ) των νεοϊδρυόμενων ΤΕΙ, τμημάτων ή σχολών τους, β) ο τρόπος προσωρινής διοίκησης του ΤΕΙ, των σχολών και των τμημάτων του έως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους. γ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού, πρόσκληση, απόσπασης ή μετάταξης κάθε είδους προσωπικού μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του ΤΕΙ, των σχολών και των τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 34 του ν. 1404/83. δ) ο ελάχιστος αριθμός μελών των ΕΠ και ΕΕΠ κατά τμήμα και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων, των σχολών και του ΤΕΙ με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1404/83. ε) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού σε άλλες μονάδες του ίδιου ΤΕΙ, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης τμημάτων, στ) η έδρα του ΤΕΙ και των επιμέρους σχολών και τμημάτων. ζ) οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τμήματα. 127 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 η) η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της αυτοδύναμης λειτουργίας κάθε τμήματος και θ) κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νέου ΤΕΙ, έως ότου γίνει δυνατή η αυτοδύναμη λειτουργία του, καθώς και κατά την κατάργηση ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων, το οποίο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 8.Με τα ΠΔ /τα του άρθ. 21 του ν. 1404/83 καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του ΕΤΠ. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/83. 9. Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της περιπτ. ββ στοιχ. (ιν) της παρ. 2 του άρθ. 38 του ν. 1404/83 απαιτείται και πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/83. 10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 1404/1983 προστίθενται εδάφια δ, ε, στ και ζ ως εξής: «δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της οικείας σπουδαστικής λέσχης καθορίζονται: ι) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων κάθε κατηγορίας, βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού. ιι) Τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και ο εισαγωγικός βαθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας. ιιι) Η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, ο βαθμός και τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων καθώς και οι οργανικές μονάδες για τις οποίες, λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους, καθήκοντα προϊσταμένων μπορούν να ανατίθενται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. ιν) Το αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο. ε) Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών είναι δυνατή, με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της σπουδαστικής λέσχης, η πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου αυτού ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό των σπουδαστικών λεσχών». ζ)Η διάρθρωση των υπηρεσιών της λέσχης, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας εστιατορίων, κυλικείων, εντευκτηρίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των λεσχών». 11. Στο άρθρο 31 παράγραφος 1β περίπτωση ιιι του ν. 1404/1983 η φράση «και με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης» απαλείφεται. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 παίρνουν αντίστοιχα 128 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 αριθμούς 3, 4, 5 και 6 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής: «2. α) Η «σπουδαστική λέσχη» κάθε Τ.Ε.Ι. αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης είτε με τη μορφή αμιγούς δημόσιας επιχείρησης είτε με τη μορφή μεικτής οικονομίας, ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού, που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 36 (πλην της παραγράφου 3), 37, 38, 39, 41, 43 και 46 (μόνο η παράγραφος 2) του Ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των «σπουδαστικών λεσχών» των Τ.Ε.Ι. με τις εξής προσαρμογές: όπου αναφέρεται: ι) δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο νοείται το Δ.Σ. της λέσχης, ιι) Υπουργός Εσωτερικών νοείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιιι) διάθεση πόρων για κοινωφελή έργα, νοείται η διάθεση των πόρων για την επίτευξη των σκοπών της λέσχης και ιν) γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας δεν απαιτείται. β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται υστέρα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών, όπου απαιτείται, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνθεση και συγκρότηση των συμβουλίων των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. ή φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτά, η πλειοψηφία των Δ.Σ. των λεσχών που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης επιχειρήσεων, τις μορφές, τις προϋπόθεσες και τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάθεση των κερδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και κάθε άλλο ζήτημα ή προϋπόθεση αποτελεσματικότερης προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους σκοπούς και τις επιδιώξεις των λεσχών που δεν ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις». 12. Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθ. 31 του ν. 1404/83, όπως η παρ. αυτή ισχύει σύμφωνα με την παρ. 11 του παρόντος άρθ., εκδίδονται με τη σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών. 13. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 18 του ν. 1404/1983 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης τους ορίζονται σε 18». 14. Η λειτουργία της ΕΥ/ΤΕΙ παρατείνεται μέχρι 1 Σεπτ. 1986. παράταση της προθεσμίας αυτής μπορεί να γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ως προϊστάμενος της ΕΥ/ΤΕΙ μπορεί να ορίζεται ακόμη καθηγητής ΑΕΙ ή μέλος του κύριου προσωπικού του ΙΤΕ ή μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 15. Στην παραγρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 προστίθεται από την ισχύ της εδάφιο ως ακολούθως: «Η γνώμη αυτή μπορεί να αφορά και την κρίση της τριμελούς επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτ. β της προηγούμενης παραγράφου». 16. Στο ν. 1404/83, και από την έναρξη της ισχύος του : 129 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 α) στην περιπτ. Ε της παρ. 2 του άρθ. 38 και μετά τις λέξεις <με το ΕΤΠ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 21> β) οι λέξεις <την ίδρυση ΟΜ.> στο στοιχ. β της παρ. 3 του άρθ. 9, διαγράφονται, γ) ο αριθμός <1983> που αναφέρεται στην περιπτ. β της παρ. 8 του άρθ. 36 αντικαθίσταται σε <1984> δ) στην παρ.3 του άρθ. 38 προστίθεται εδ. ε ως εξής : <ε) για τους διοριζόμενους των περιπτ. Ζ και Η της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραπάνω εδ.> στο τέλος δε του εδ. β προστίθεται η φράση <Η τετραετία αυτή παρατείνεται για 2 έτη ακόμη όταν πρόκειται για απόκτηση προσόντων, ε) στο εδ. γ της παρ. 3 του άρθ. 27 και μετά τις λέξεις <προηγούμενου εδ., <προστίθεται το γράμμα <α> στ) στην παρ. 8 του άρθ. 51 και μετά τη λέξη <διακίνηση> προστίθενται οι λέξεις <και λοιπές οικονομικές διευκολύνσεις> διαγράφεται η λέξη <και> πριν από αυτήν και προστίθεται στο τέλος εδ., ως εξής : <Οι διατάξεις του άρθ. 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της παρ.2 του άρθ. 37>, ζ) μετά τη λέξη <άδεια> στο άρθ. 12 παρ. 10 εδ., δ προστίθεται <ή απόσπαση> και η) στο τέλος της παρ. 4 του άρθ.39 προστίθεται : <Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία των μετατασσομένων αναγνωρίζεται ο χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του ν. αυτού μέχρι τη μετάταξή τους>. 17. Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθ. 2 του ν. 1351/83 παρατείνεται μέχρι και το σχολικό έτος 1988-1989.129 18.Οσοι έχουν περατώσει το τμήμα κοινωνικής θεραπευτικής παιδαγωγικής του Ψυχολογικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας κατατάσσονται, χωρίς εξετάσεις στα τμήματα κοινωνικής εργασίας και βρεφονηπιοκόμων των ΤΕΙ. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του συμβουλίου των οικείων ΤΕΙ, ορίζονται τα τμήματα και το εξάμηνο σπουδών, στο οποίο κατατάσσονται, ο αριθμός όσων κατατάσσονται σε κάθε τμήμα και για κάθε εξάμηνο, καθώς και κάθε θέμα που αναφέρεται στον τρόπο κατάταξης. 19. Τα κατά το άρθ. 33 του ν. 576/77 αντίστοιχα προσόντα των κλάδων 22, 23, 24, 25, 26 και 27 πρέπει να τα έχει το ωροσμίσθιο εκπαιδευτικό και το ωρομίσθιο βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό της περιπτ. Ζ της παρ. 2 του άρθ. 38 του ν. 1404/83 κατά τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 1983-1984. Η τυχόν απασχόλησή του με την ιδιότητα αυτή σε ΤΕΙ κατά το χειμερινό εξάμηνο 1983-1984 συνυπολογίζεται στα δύο ή τρία έτη αντίστοιχα της κύριας και πλήρους ή μερικής απασχόλησής του ως ωρομίσθιου ή έκτακτου που τίθεται ως προϋπόθεση διορισμού του σε μόνιμες θέσεις ΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΤΠ ή σε θέσεις της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/83. 20. α) Το Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις σχολές του άρθ. 41 του ν. 1404/83 μπορεί με αίτησή του να ενταχθεί ή να διοριστεί στα ΤΕΙ ως εξής : αα) Οσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου εντάσσονται στα ΤΕΙ και καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις που προβλέπονται στο άρθ. 23 του ν. 1404/83. 129 ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 παρ.1 άρθ. 15 :Η ανωτέρω προθεσμία παρατάθηκε μέχρι το σχολ. έτος 1990-1991 130 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Οι θέσεις του προσωπικού αυτού στις σχολές που υπηρετεί σήμερα μεταφέρονται στα ΤΕΙ και κατανέμονται σε αυτά με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθ. 23 του παραπάνω νόμου. ββ) Οσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του ΝΠΔΔ εντάσσονται στα ΤΕΙ κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδ., και αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι θέσεις τους στις σχολές αυτές μεταφέρονται επίσης και κατανέμονται στα ΤΕΙ κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδ., προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθ. 23 του παραπάνω νόμου. γγ) Οσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν οι σχολές αυτές είναι του Δημοσίου, νπδδ ή νπιδ και έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 1476/84 (ΦΕΚ 136) διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ΤΕΙ. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις, συνιστώνται νέες θέσεις και κατανέμονται στα ΤΕΙ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταργούνται ισάριθμες θέσεις των σχολών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση στα ΤΕΙ του προσωπικού των παραπάνω εδ., γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας. β) Μετά την ένταξη ή το διορισμό του, το προσωπικό αυτό εντάσσεται ή επανεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΤΕΙ όπου υπηρετεί. γ) ΟΙ αιτήσεις που προβλέπονται στο εδ. α υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 4 μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού. δ) οι σχετικές πιστώσεις για το προσωπικό αυτό που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ε) Οσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα ΤΕΙ μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό η απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. «Οσοι από το προσωπικό της Ανωτέρας Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Ιδρύματος Αναπτύξεως Κοινωνικής Εργασίας δεν ενταχθούν στα ΤΕΙ μετατάσσονται με την ίδια σχέση εργασίας και με την ίδια ειδικότητα σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων, μεταφερόμενης ταυτόχρονα της θέσης που κατέχουν στη Σχολή».130 21. Οπου σύμφωνα με τις αποφάσεις που εκδίδονται κατά τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 11 του ν. 1286/82 (ΦΕΚ 119) η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη γίνεται με εξετάσεις ή με διαγωνισμό, κατατάσσονται μόνοι όσοι θεωρηθούν επιτυχόντες στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό κατά τους όρους των υπουργικών αυτών αποφάσεων. Το ποσοστό των κατατασσομένων, που ορίζεται για κάθε περίπτωση από τις σχετικές διατάξεις εξαντλείται μόνον εφόσον οι επιτυχόντες είναι περισσότεροι, οπότε η επιλογή τους γίνεται κατά τη φθίνουσα σειρά της βαθμολογίας που πέτυχαν στις εξετάσεις ή στο διαγωνισμό και μέχρι να 130 Η μέσα σε « » διάταξη προστέθηκε από τη παράγραφο 4 άρθρου 37 του νόμου 1759/1988 ΦΕΚ Α 50 131 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία του ισχύει ο ν. 1286/82. 22.«α) Με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ, μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι για λόγους υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς, δεν ανταποκρίνονται προσωρινά ή για μεγάλο διάστημα στα καθήκοντά τους»131 β) Αν κατά τη διαδικασία εκλογής προϊσταμένου τμήματος δεν υπάρχουν υποψηφιότητες διορίζεται προϊστάμενος με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ ύστερα από γνώμη του συμβουλίου της σχολής που ανήκει το τμήμα, μέλος του ΕΠ. κατάλληλης βαθμίδας της σχολής αυτής. «Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και κατά τη διαδικασία εκλογής διευθυντή, διορίζεται διευθυντής με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μέλος του ΕΠ κατάλληλος βαθμίδας της σχολής αυτής»132 23. Οι διατάξεις που προβλέπουν παροχές για τους σπουδαστές των ΤΕΙ εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές της ΑΣΕΤΕΜ της ΣΕΛΕΤΕ. 24. Στο τέλος του στοιχ. α της παραγράφου 7 του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 ΦΕΚ 25 και μετά το «πρ.δ. 620/1978» που αναφέρεται στην περίπτ. 4 τίθεται η φράση «ή των κλάδων Α 11 και Α 12 του ν.δ. 789/1970». 25. Στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΤΕ) συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενιαίων Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΣΤΕ) ένας εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ΤΕΙ. 26. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 20 περίπτωση Δ του ν. 1404/1983 αντικαθίστανται οι λέξεις «εφαρμόζεται η παρ. 5» με τις λέξεις «εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 και 5». 27. Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το κύριο προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΙΤΕ) ασκεί το προβλεπόμενο από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων. 28. Προκειμένου για σπουδαστές ΤΕΙ, όπου κατά τις διατάξεις του κεφ. Β του ν. 1286/82 : α) προβλέπεται ως προϋπόθεση η επιτυχία σε όλα τα μαθήματα των προηγούμενων ετών ή εξαμήνων από εκείνο στο οποίο ζητεί ο υποψήφιος μετεγγραφή, νοείται η επιτυχία τουλάχιστο στο 15% του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης, β) απαγορεύεται η μετεγγραφή στο τελευταίο έτος σπουδών, νοείται ότι απαγορεύεται η μετεγγραφή εφόσον ο σπουδαστής έχει περατώσει με επιτυχία 85% ή περισσότερου του συνόλου των υποχρεωτικών και κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων που περιλαμβάνονται στο περίγραμμα σπουδών του τμήματος προέλευσης. Το ποσοστό μετεγγραφομένων που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθ. 2 του ν. 1286/82 ισχύει συνολικά για το τμήμα υποδοχής και δεν κατανέμεται σε εξάμηνα σπουδών. Ο χρόνος φοίτησης στο τμήμα προέλευσης συνυπολογίζεται στην απαιτούμενη ελάχιστη διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου του τμήματος υποδοχής. Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.). 131 Η περίπτωση Α του άρθρου 22 καταργήθηκε από το άρθρο 7 του νόμου 2916/2001, ΦΕΚ-114 Α' 132 Η παραπάνω μέσα σε « » περίοδος, προστέθηκε από την Ε5/5289/27 Σεπτ. - 5 Οκτ. 1988 (ΦΕΚ Β 731) 132 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αρθρο 72 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του α.ν. 627/1968 (ΦΕΚ 266) αντικαθίσταται ως εξής : «1. Σκοπός του οργανισμού είναι η μελέτη, η κατασκευή και ο εξοπλισμός κτιρίων για τη λειτουργία της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της λαϊκής επιμόρφωσης, με βάση το πρόγραμμα που καταρτίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». 2. Η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης ή οι κατά τόπους Νομαρχίες μετά γνώμη των ΝΕΛΕ μπορούν να αναθέτουν την εκπόνηση μελετών, ανεγέρσεις, προσθήκες, επεκτάσεις, επισκευές, διαρρυθμίσεις, συμπληρώσεις και εξοπλισμούς κτιρίων για τις στεγαστικές ανάγκες της λαϊκής επιμόρφωσης εκτός από τον ΟΣΚ και σε άλλους δημόσιους φορείς ή ΟΤΑ ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 3.Οι διατάξεις του άρθ. 1 του ν. 850/78 (ΦΕΚ 233), επεκτείνονται και στους τακτικούς υπαλλήλους του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων και τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και στους τακτικούς υπαλλήλους του που θα συνταξιοδοτηθούν και τα μέλη των οικογενειών τους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αναφέρονται στην παρ. αυτή καταργείται. 4. Εργα κατασκευής, συντήρησης και επισκευής, προσθήκης και επέκτασης διδακτηρίων που εκτελέστηκαν ύστερα από άδεια της πολεοδομικής αρχής από τις καταργούμενες σχολικές εφορείες με απευθείας ανάθεση ή με αυτεπιστασία και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για εκτέλεση δημόσιων έργων και εφόσον καθένα από αυτά δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 δρχ. και με έγκριση του νομάρχη, το ποσό των 2.000.000 δρχ., θεωρούνται ότι εκτελέστηκαν νόμιμα. 5. Οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθ. 1 του ν. 513/76 (ΦΕΚ 356) 5 θέσεις δικηγόρων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (ΟΣΚ) αυξάνονται σε 9. Πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών. Αρθρο 73 1. Αν δεν υπάρχουν αιτήσεις υποψήφιων μόνιμων εκπαιδευτικών για πρόσκληση σε θέσεις προσωρινών αναπληρωτών, είναι δυνατή η πρόσληψη συνταξιούχων εκπαιδευτικών που δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθ.17 αυτού του ν. 2.Για τον καθορισμό των αποδοχών των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, που προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθ. 6 του ν. 1256/82. Προϋπηρεσία εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού Αρθρο 74 1. Η Υπηρεσία εκπαιδευτικών σε αναγνωρισμένα ελληνικά σχολεία της αλλοδαπής, καθώς και η υπηρεσία τους σε ξένα σχολεία, στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων, λογίζεται ως πραγματική δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία και λαμβάνεται υπόψη μετά το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση για τη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. 133 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Οι διατάξεις των παρ. 7 της περιπτ. Α και 7 της περιπτ. Β του άρθ. 15 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. 133 Θέματα ΟΕΔΒ. Αρθρο 75 1. Το άρθρο 2 του αν. 952/1973 (ΦΕΚ 469) αντικαθίσταται ως εξής : «Αρθρο 2 Σκοπός του οργανισμού έκδοσης διδακτικών βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) είναι η έκδοση ή και διάθεση κάθε είδους βιβλίων και εντύπων που είναι απαραίτητη α) για τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των βαθμίδων και κατευθύνσεων της εκπαίδευσης, β) για τη λαϊκή επιμόρφωση γ) για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας και δ) για τις ανάγκες κάθε υπηρεσίας του δημόσιου τομέα». 2. Τα βιβλία και έντυπα που εκδίδονται από τον Ο.Ε.Δ.Β. προσδιορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την εκτύπωση των πανεπιστημιακών βιβλίων αρκεί η απόφαση της συνέλευσης του τομέα. Στην περίπτωση αυτή το διοικητικό συμβούλιο του Ο.Ε.Δ.Β. καταρτίζει τη σύμβαση για την εκτύπωση με τον τυπογράφο, είτε απευθείας είτε διαμέσου του πρύτανη του αντίστοιχου Α.Ε.Ι. 3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποφασίσει την έκδοση από τον Ο.Ε.Δ.Β. βιβλίου ή εντύπου που υπάγεται σε μια από τις κατηγορίες των σκοπών του οργανισμού, ακόμη και αν η συγγραφή και διάθεση του βιβλίου ή εντύπου γίνεται με την πρωτοβουλία άλλης κρατικής υπηρεσίας ή δημόσιου οργανισμού. 4.Οι εκδόσεις του Ο.Ε.Δ.Β. καθώς και όλων των βιβλίων και εντύπων που υπάγονται στους σκοπούς του, γίνονται με τη χρήση χάρτου απαλλαγμένου από δασμούς, φόρους ή άλλα δημόσια τέλη, με εξαίρεση τους εισαγωγικούς δασμούς. Κύρωση αποφάσεων Αρθρο 76 1. Κυρώνονται και έχουν ισχύ νόμου από την έκδοσή τους οι αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων : α) Ε2/4828/24.6.83 (ΦΕΚ 392 Β), β) Φ.142.1/Β3/398./9.2.84 (ΦΕΚ 90 Β), γ) Ε2/2215/28.5.84 (ΦΕΚ 368 Β), δ)Φ.141.4./Β3/5957/20-7-84 (ΦΕΚ 683 Β), ε) Φ. 141.1/83/6662/31.7.84 (ΦΕΚ 569 Β), στ) Φ. 141.1Β/7690/11-9-84 (ΦΕΚ 697Β), ζ) Φ. 473/566/ΣΤ3/4881/27.11.84 (ΦΕΚ 851 Β), η) Γ5/4344/27.12.84 (ΦΕΚ 88/19.2.85 Β), η) Γ5/4344/27.12.84 (ΦΕΚ 88/19.2.85 Β), θ) Ε5/1182/4.3.85 (ΦΕΚ 115 Β), ι) Φ.145.3/Β3/610/4.3.85 (ΦΕΚ 127 Β) ια) Φ.2./Υ/146/Ε2/1533/26.3.85 (ΦΕΚ 165 Β), ιβ) Φ.150/Β3/1617/5.4.85 (ΦΕΚ 247 Β), ιγ) Ε5/2100/9.4.85 (ΦΕΚ 237 Β), ιδ) ΒΙ/634απ.ε./29.4.85 (ΦΕΚ 279 Β) ιε) Φ.484/87/ΣΤ3/ 2900/30.5.85 (ΦΕΚ 332 Β) ιστ) Φ.141.2/Β3/3781/10.5.84 (ΦΕΚ 290 Β) ιζ) Ε5/4509/9-8-85 (ΦΕΚ 492 Β), ιη) Φ.145.3/Β3/4469/14.8.85 (ΦΕΚ 498 Β), ιθ) Φ.1414/Β3/2396/31.5.85 (ΦΕΚ 356 Β), καθώς και οι κοινές αποφάσεις Ε5/5820/16.8.84 (ΦΕΚ 572 Β) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών Φ.150/Β3/931/28.2.85 (ΦΕΚ 135 Β) των Υπουργών Ν. 4027/2011, ΦΕΚ-233 Α/4-11-2011, παρ. 8 του άρθορυ 18: “8. Οι διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 1566/85 και του άρθρου 33 του ν. 1824/88 εφαρμόζονται στους εκπαιδευτικούς των εκπαιδευτικών μονάδων των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών θεωρείται ως εκπαιδευτικός και ο διευθυντής του Γραφείου Παιδείας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής” 133 134 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Αναπληρωτή Εθνικής Αμυνας και Ε5/3057/24.5.85 (ΦΕΚ 323 Β) των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης. 2.Οι δαπάνες που αναφέρονται σε συγγραφή εικονογράφηση, κρίση και εκτύπωση διδακτικών βιβλίων και ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και προβλέπεται από αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκαν από 1.3.84 έως 6.5.84, θεωρούνται νόμιμες και καταβάλλονται στους δικαιούχους. 3. Για τα θέματα που αναφέρονται στις παρ. 3, 4, 11 και 12 του άρθ. 1 και 4, 6 στοιχ. α, 11, 12 και 13 του άρθ. 2, καθώς και της παρ. 4 του άρθ. 3 του ν. 1351/83, ότι ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων απαιτείται στο εξής έκδοση ΠΔ /των με πρόταση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το στοιχ. β της παρ. 2 του άρθ. 22 του ν. 1476/84 καταργείται. 4. Μεταξύ των προσόντων που προβλέπονται στην απόφαση του στοιχ. ιζ της παρ.1 για διορισμό σε θέση επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ περιλαμβάνεται όταν πρόκειται για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ισότιμων σχολών και πιστοποιητικό εξειδίκευσης. 5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 1476/1984 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής : «Οι προθεσμίες για τη σύσταση, σύνθεση και ανασύνθεση των παραπάνω συλλογικών οργάνων μπορούν να παρατείνονται με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης». Οικονομικά θέματα Αρθρο 77 1.α) Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας φυσικής αγωγής, που απασχολούνται εκτός του κανονικού διδακτικού ωραρίου τους σε αθλητική εκδήλωση των σχολείων, καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. β) Η ανάθεση της υπερωριακής απασχόλησης γίνεται με απόφαση του οικείου νομάρχη ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του οικείου γραφείου φυσικής αγωγής. γ) Η ισχύς της παρ. αυτής αρχίζει από την έναρξη του σχολικού έτους 1982-1983. 2.Οι κάθε είδους προμήθειες, εκτυπώσεις και εργασίες, που αναφέρονται σε υλικά απαραίτητα για τη διεξαγωγή των γενικών εξετάσεων εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και απαιτούν ιδιάζουσα τέχνη ή επιμέλεια και εμπειρία, μπορούν να εκτελούνται και με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη τριμελούς επιτροπής από υπαλλήλους της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση μεταφοράς των παραπάνω υλικών, καθώς και των διδακτικών βιβλίων και λοιπού εποπτικού υλικού στα σχολεία της χώρας ή τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού. 3. Στους σπουδαστές των ανώτερων σχολών εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού παρέχεται δωρεάν σίτιση. Η οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του συσσιτίου αυτού ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 135 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αμοιβή κατά τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες στο προσωπικό φύλαξης όλων των υπηρεσιών και νπδδ αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αμοιβή αυτή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το αν η υπηρεσία παρέχεται ημέρα ή νύχτα. Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατανέμονται κατά υπηρεσίες ή νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου οι παραπάνω θέσεις. Ο ορισμός των προσώπων στα οποία ανατίθεται η φύλαξη γίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της αντίστοιχης υπηρεσίας. Η δαπάνη που προκύπτει αντιμετωπίζεται από πιστώσεις, οι οποίες εγγράφονται στους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νπδδ κατά περίπτωση. 5. Η διάταξη του άρθ. 44 του ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80) εφαρμόζεται από την έναρξη ισχύος της και για τους ειδικούς συμβούλους του ΚΕΜΕ. 6.Χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν α) ως ειδικό προσωρινό μηνιαίο επίδομα του ν.δ. 1285/72 (ΦΕΚ 213) και του ν.δ. 259/73 (ΦΕΚ 337) από 1.1.76 έως 31.12.77 σε εκπαιδευτικούς της δημοτικής εκπαίδευσης που έχουν πτυχίο μετεκπαίδευσης <μείζονος διαρκείας> του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και β) ως επίδομα σπουδών του άρθ. 2 του ν. 1041/80 ΦΕΚ 75 σε εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης των κλάδων Α11 μουσικής, Α12 γαλλικής γλώσσας και Α13 αγγλικής γλώσσας του ν. 309/76 θεωρούνται ότι καταβλήθηκαν νόμιμα και δεν αναζητούνται. 7. Η αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 2212/20 (ΦΕΚ 67) και του β.δ. 23.20 (ΦΕΚ 158) χορηγείται από το δημόσιο και στο διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των ανώτερων ιδιωτικών τεχνικών σχολών, που καταργήθηκαν με το ν. 1268/82, εφόσον οι εργαζόμενοι απολύθηκαν και δεν τοποθετήθηκαν στα ΚΑΤΕΕ ή ΚΕΤΕ ούτε συνταξιοδοτήθηκαν, θέματα σχετικά με τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 8.α) Στο τακτικό διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας (ΣΚΥ) το οποίο έχει καταταγεί σε θέσεις μόνιμου προσωπικού της δημόσιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθ. 3 του ν. 1216/81 (ΦΕΚ 288) καταβάλλεται, όταν αποχωρήσουν ή απολυθούν από την υπηρεσία ή λόγω θανάτου, εφόσον δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, εφάπαξ βοήθημα από το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) κατά τις ισχύουσες διατάξεις. β) η προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού με σχέση δημόσιου δικαίου στη ΣΚΥ υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας αυτής καταβάλλεται στο ΤΠΔΥ εφάπαξ χρηματικό ποσό από το Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης Κλωστοϋφαντουργίας, στο οποίο έχουν μεταβιβαστεί τα περιουσιακά στοιχεία της πανελλήνιας σχολής κλωστοϋφαντουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 2 του ν. 1216/81. γ)Το ύψος του χρηματικού ποσού που θα καταβληθεί στο ΤΠΔΥ, σύμφωνα με το προηγούμενο εδ., η διαδικασία καταβολής και ο τρόπος αναγνώρισης της υπηρεσίας του προσωπικού του εδ. α στην πανελλήνια σχολή κλωστοϋφαντουργίας και για τον προσδιορισμό του εφάπαξ βοηθήματος και κάθε συναφές θέμα, που προκύπτει από την εφαρμογή αυτής της παρ., καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΠΔΥ. 9.Στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς της δημοτικής εκπαίδευσης, που υπηρέτησαν σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία από 1 Ιαν. 1980 έως 30 Σεπτ. 1981, καταβάλλεται αποζημίωση για υπερωριακή διδασκαλία. 136 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Οι ώρες υπερωριακής διδασκαλίας ορίζονται για όσους δίδαξαν στα μονοθέσια δημοτικά σχολεία σε μία (1) ώρα και για τους προϊσταμένους των διθέσιων δημοτικών σχολείων σε διόμισι (2 ώρες) την εβδομάδα. Το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και βαρύνει τις πιστώσεις του φορέα 280 <Δημοτική Εκπαίδευση> του προϋπολογισμού των νομαρχιών του κράτους. 10. Τα αρχικά <ΚΕΜΕ> στην παρ. 10 του άρθ. 1 του ν. 1517/85 (ΦΕΚ 25) αντικαθίστανται με τα αρχικά <ΠΙ>. Θέματα ΔΙ.ΚΑ.Τ.Σ.Α. Αρθρο 78 1. Οι παράγραφοι 7, 8 και 11 του άρθρου 4 του ν 741/1977 (ΦΕΚ 314) αντικαθίστανται ως εξής: «7. Οταν πρόκειται για πανεπιστήμια, σχολές ή τμήματα των οποίων έχει κριθεί το ομοταγές ή το ισότιμο του τίτλου σπουδών από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., με πράξη του προέδρου του Δ.Σ. που εκδίδεται με εισήγηση ενός μέλους της οικείας τριμελούς επιτροπής, αναγνωρίζεται το ομοταγές της σχολής ή ο τίτλος σπουδών. Σε αμφισβητούμενες περιπτώσεις για το ομοταγές των ξένων πανεπιστημίων και την αντιστοιχία, καθώς και την ισοτιμία του τίτλου σπουδών σχολών της αλλοδαπής, αποφασίζει ομοφώνως η οικεία τριμελής επιτροπή. Αν δεν υπάρχει ομοφωνία, αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορούν να καλούνται και να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και μη μέλη του που μπορούν να δώσουν πληροφορίες για το εξεταζόμενο θέμα. Το Δ.Σ. αποφασίζει ακόμη για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτό από τον πρόεδρο ή εισάγεται για συζήτηση ύστερα από αίτηση του 1/3 των μελών του». «8. Με πράξη του προέδρου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του μέλους του Δ.Σ. που αντιπροσωπεύει την οικεία ή τη συγγενέστερη ειδικότητα και με εισήγηση ενός μέλους της οικείας τριμελούς επιτροπής, παραπέμπονται για συμπληρωματική εξέταση σε συγκεκριμένα μαθήματα στην οικεία ανώτατη σχολή ή τμήμα, εκείνοι, από τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, που το πτυχίο τους δεν αντιπροσωπεύει το ίδιο περιεχόμενο γνώσεων προς το πτυχίο που χορηγεί στην Ελλάδα η αντίστοιχη ή συγγενέστερη σχολή ή τμήμα. Αν διαφωνήσουν ο πρόεδρος και το μέλος του Δ.Σ., ζητείται η γνώμη της οικείας επιτροπής και αποφασίζει το Δ.Σ. Υστερα από επιτυχή εξέταση των ενδιαφερομένων αναγνωρίζεται ο τίτλος σπουδών με πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Αν δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ισοτιμίας πτυχίου, ο ενδιαφερόμενος κατατάσσεται στην οικεία σχολή ή τμήμα, που προσδιορίζεται επακριβώς από τον πρόεδρο του Δ.Σ.». «11. Η αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής γίνεται με πράξη του προέδρου του Δ.Σ. Οι σχετικές αιτήσεις ταξινομούνται, αφότου υποβληθούν, κατά ειδικότητα και παραμένουν εκκρεμείς επί δέκα (10) ημέρες στη διάθεση των εκπροσώπων των οικείων κλάδων στο Δ.Σ., οι οποίοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών και να υποβάλλουν γραπτές παρατηρήσεις στον πρόεδρο του Δ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία». 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 741/77 αντικαθίσταται ως εξής : «2. Το Δ.Σ. συγκροτεί με αποφάσεις του τριμελείς επιτροπές κρίσης τίτλων σπουδών, κυρίως από μέλη του ΔΕΠ που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αλλά και από άλλα μέλη του ΔΕΠ. Οι επιτροπές έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 4. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών αυτών». 137 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «3. Οι πτυχιούχοι ιατρικής ΑΕΙ της αλλοδαπή, προκειμένου να αναγνωριστεί η ισοτιμία και αντιστοιχία των πτυχίων τους, εξετάζονται στα μαθήματα της παθολογίας και της χειρουργικής»134 4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 741 /1977 η φράση «Το Δ.Σ. απαρτίζεται εκ δώδεκα (12) μελών απάντων τακτικών καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής» τροποποιείται σε «Το Δ.Σ. απαρτίζεται εκ δεκατριών (13) μελών απάντων καθηγητών ή αναπληρωτών καθηγητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής» και στο τέλος της παραγράφου μετά το «Καλών Τεχνών «προστίθεται «και Φυσικής Αγωγής». Λοιπά θέματα ΑΕΙ Αρθρο 79 1. Εκπροσώπηση φοιτητών: α) Το εδάφιο β της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87) αντικαθίσταται ως εξής: «Η ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα πανεπιστημιακά όργανα γίνεται για ετήσια θητεία από το φοιτητικό σύλλογο κάθε τμήματος, ο οποίος λειτουργεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού (ν. 1268/1982) είτε ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου είτε μέχρι την έγκριση του καταστατικού ως ένωση προσώπων. Μέλη του φοιτητικού συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι φοιτητές του τμήματος, εκτός από εκείνους που έχουν νομίμως διαγραφεί. Η εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου από τους φοιτητές του τμήματος και με βάση τον αριθμό των ψήφων που συγκέντρωσε σε κάθε ψηφοδέλτιο, ο καθορισμός από το Δ.Σ. των τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων των φοιτητών στη γενική συνέλευση του τμήματος και στο εκλεκτορικό σώμα που αναδεικνύει τον πρόεδρο τμήματος, τον κοσμήτορα και τις πρυτανικές αρχές, καθώς και στα άλλα πανεπιστημιακά όργανα διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, ορίζονται από το Δ.Σ. του συλλόγου, ακόμη αν αυτό δεν έχει συγκροτηθεί σε σώμα». β) Αν καθυστερήσει για οποιονδήποτε λόγο η ανάδειξη εκπροσώπων ή η εκλογή μελών του Δ.Σ. ή παραλείψει το τελευταίο να ορίσει εκπροσώπους των φοιτητών, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 12 παρ. 4 του ν. 1268/1982. γ) Τροποποιούνται τα άρθρα 8 παρ. 3 περ. β και 9 παρ. 2 περ. α του ν. 1268/1982, έτσι ώστε να μετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο του τμήματος δύο εκπρόσωποι των φοιτητών και στη Γ.Σ. του τομέα πέντε, εφόσον δεν υπερβαίνει ο αριθμός αυτός το 30% των μελών του Δ.Ε.Π. Στην αντίθετη περίπτωση μειώνεται αναλόγως όχι όμως κάτω από δύο. δ) Στο άρθρο 11 παρ. 2α του ν. 1268/1982 μετά τη φράση: «έναν εκπρόσωπο των φοιτητών» προστίθεται η φράση «που εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών συγκλητικών». 2. Οργανα του τμήματος: α) Η περίπτωση ε της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος που προβλέπεται από το νόμο αυτόν, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα. Στην αρχή κάθε εξάμηνου η Γ.Σ. αποφασίζει ποια θέματα της αρμοδιότητας της, με βάση την εμπειρία που διαμορφώθηκε 134 Η παράγραφος 3 καταργήθηκε με την περίπτωση Α του άρθρου 8 του νόμου 3027/2002, ΦΕΚ-152 Α’ 138 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ήδη, πρέπει για το επόμενο εξάμηνο να μεταβιβασθούν στην αρμοδιότητα των Γ.Σ. των τομέων ή του Δ.Σ. του τμήματος». β) Στην περίπτωση γ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 πριν από την υποπερίπτωση νιι που αναριθμείται σε νιιι προστίθεται η εξής υποπερίπτωση: «νιι) αποφασίζει για τις άδειες απουσίας στο εσωτερικό και για την έγκριση κονδυλίων έως το ποσό που ορίζει κάθε φορά η Γ.Σ. γ) Στην περ. γ της παραγράφου 4 του άρθρου 8 προστίθεται το εξής εδάφιο: «Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει τους εκλέκτορες, το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων συγκαλείται από τον πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.». 3. Οργανα του τομέα: α) Μετά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής 4η παράγραφος: «Αν τα μέλη του Δ.Ε.Π. στον τομέα υπερβαίνουν τα 30, σχηματίζονται αμέσως με απόφαση του και μετά την εκλογή διευθυντή αυτοτελείς υποτομείς με ομοειδή ή συναφή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε υποτομέα οι καθηγητές της πρώτης βαθμίδας είναι τουλάχιστον δύο. Δεν σχηματίζονται υποτομείς αν δεν ενδείκνυται τούτο για λόγους λειτουργικούς. Σε κάθε υποτομέα εκλέγεται από τα μέλη του αναπληρωτής του διευθυντή, ο οποίος τον αναπληρώνει όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών, κατανέμονται στους υποτομείς. Εκτός από την εκλογή του διευθυντή, στη Γ.Σ. του τομέα παραμένει και η αρμοδιότητα κατανομής των πιστώσεων. Τα λοιπά θέματα ανήκουν στην αρμοδιότητα του υποτομέα. β) Από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως έχει συμπληρωθεί, διαγράφονται οι τέσσερις τελευταίοι στίχοι από τις λέξεις «ή από ...», από την παράγραφο 2 διαγράφονται οι λέξεις «και του διοικητικού συμβουλίου» και από την παράγραφο 4 διαγράφονται οι λέξεις «ή τα διοικητικά συμβούλια» και «ή το διοικητικό συμβούλιο». 4. Οργανα της σχολής και του Α.Ε.Ι.: α) Στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος: «Με όμοια απόφαση ύστερα από γνώμη του οικείου Α.Ε.Ι. μπορούν να συστήνονται σ αυτό από μέλη του συμβούλια και επιτροπές κάθε φύσης και να καθορίζονται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε άλλη λεπτομέρεια λειτουργίας τους». β) Στο εδάφιο α της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982 προστίθεται: «Το ειδικό σώμα εκλεκτόρων αναδεικνύει και αναπληρωτή του προέδρου του τμήματος, που αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται». γ) Στην παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίπτωση: «γ) Ο κοσμήτορας αναπληρώνεται από τον πρόεδρο τμήματος που χρονικά προηγείται η διαπιστωτική πράξη της εκλογής του. Το ειδικό σώμα των εκλεκτόρων για την εκλογή κοσμήτορα σχολής συγκαλείται από τον οικείο κοσμήτορα πριν από τη λήξη της θητείας του ή 15 μέρες το αργότερο από την κένωση με οποιοδήποτε τρόπο της θέσης του. Αν δεν υπάρχει κοσμήτορας ή ο υπάρχων παραμελεί να συγκαλέσει το σώμα εκλεκτόρων, το συγκαλεί ο πρύτανης του οικείου Α.Ε.Ι.». δ) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίπτωση: «η) Αν ο πρύτανης κατά τα δύο πρώτα έτη της θητείας του παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο, επαναλαμβάνεται η εκλογή γι αυτόν και τους δύο αντιπρυτάνεις. Εως ότου διεξαχθούν οι εκλογές και αναλάβει ο νέος πρύτανης νομίμως συνέρχονται η σύγκλητος και το πρυτανικό συμβούλιο με την προεδρία ενός από τους αντιπρυτάνεις που ορίζεται από τη σύγκλητο. Αν ο πρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια 139 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 του τρίτου έτους της θητείας του αναπληρώνεται από έναν αντιπρύτανη οριζόμενο από τη σύγκλητο». ε) Προστίθεται το εξής εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982: «Το μέλος συλλογικού πανεπιστημιακού οργάνου, που ανήκει στο Δ.Ε.Π. και απουσιάζει χωρίς άδεια του προεδρεύοντος από δύο συνεχείς συνεδριάσεις ή τρεις μη συνεχείς μέσα στο ίδιο εξάμηνο καλείται από τον προεδρεύοντα να δικαιολογήσει τις απουσίες του εφόσον οι δικαιολογίες δεν κριθούν επαρκείς από τον προεδρεύοντα, περικόπτονται αυτομάτως οι αποδοχές ενός δεκαπενθημέρου». στ) Στα εκλεκτορικά σώματα που αναφέρονται στα άρθρα 12 παρ. 7 και 15 παρ. 4ια του ν. 1268/1982 μπορούν να συμμετέχουν τα αντίστοιχα μέλη του Δ.Ε.Π. που απουσιάζουν νομίμως από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. 5. Διοικητικό προσωπικό: α) Στο άρθρο 11 παρ. 3α του ν. 1268/1982 απαλείφονται οι λέξεις: «του διοικητικού προσωπικού ίσους προς το 5% και», β) Στο διοικητικό συμβούλιο της φοιτητικής λέσχης μετέχει και ένας εκπρόσωπος του διοικητικού της προσωπικού, υποδεικνυόμενος από το σύνολο του. Καθυστέρηση ή παράλειψη υπόδειξης του δεν ασκεί επιρροή στη νόμιμη συγκρότηση του διοικητικού συλλόγου». γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 42 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται από το χρόνο που τέθηκε σε ισχύ ως εξής: «Στις παραπάνω θέσεις και στους αντίστοιχους κλάδους επανεντάσσονται αυτοδικαίως οι μόνιμοι υπάλληλοι που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ι. συνυπολογιζομένου και του χρόνου υπηρεσίας τους έστω και αν διανύθηκε χωρίς τα τυπικά προσόντα του κλάδου στον οποίο ανήκουν». δ) Στα Α.Ε.Ι. και στα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μετά από πρόταση του οικείου Α.Ε.Ι. ή του διοικητικού συμβουλίου του οικείου ν.π.δ.δ. και του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., εφόσον ανήκουν σε αυτό, τα ακόλουθα θέματα: (αα) η οργάνωση των υπηρεσιών και ειδικότερα η διάρθρωση σε οργανικές μονάδες (διευθύνσεις, τμήματα, αυτοτελή γραφεία), ο καθορισμός του τίτλου και των αρμοδιοτήτων, καθώς και η ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση και μετονομασία τούτων, (ββ) η σύσταση κλάδων και θέσεων μόνιμου διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας και η κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων προσωπικού κάθε κατηγορίας, μόνιμου ή μη, εκτός του Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Δ.Τ.Π. των Α.Ε.Ι., (γγ) τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού, (δδ) οι κλάδοι, οι βαθμοί και τα τυχόν απαιτούμενα προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων. ε) Για όσα από τα παραπάνω θέματα δεν προκαλείται δαπάνη, τα προεδρικά διατάγματα εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και 140 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Θρησκευμάτων. Τη βεβαίωση για το αδάπανο χορηγεί η υπηρεσία εντελλομένων εξόδων που εδρεύει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό: α) Η υποπερίπτωση ιΓ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «ιι) δύο τουλάχιστο πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά εκτός από τη διδακτορική διατριβή είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους, που να προάγουν την επιστήμη στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο ή, διαζευκτικά, μία τουλάχιστο δημοσίευση της ίδιας ποιότητας και είτε ετήσια τουλάχιστον αυτοδύναμη διδασκαλία σε ελληνικό Α.Ε.Ι. ή ομοταγές του εξωτερικού συμπληρωμένη κατά το χρόνο της κρίσης είτε ισόχρονο τουλάχιστον και ισοδύναμο ερευνητικό έργο σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της χώρας ή της αλλοδαπής». Στην ίδια παράγραφο προστίθεται υποπερίπτωση ιιι ως εξής: «ιιι) Για την εκλογή θα συνεκτιμάται κατά πόσο το συνολικό έργο του υποψηφίου τον καθιστά ικανό για αυτοδύναμη διδασκαλία και έρευνα και παρέχει προοπτικές για παραπέρα εξέλιξη του». β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 προστίθεται η φράση: «και ανεξαρτήτως χρόνου απόκτησης των προσόντων, εφόσον λαμβάνεται ειδική απόφαση με πλειοψηφία των 3/4 των εκλεκτόρων ως προς τη συνδρομή των ανωτέρω εξαιρετικών προϋποθέσεων». γ) Στην περίπτωση στ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 οι τελικές λέξεις «στο Α.Ε.Ι. που υπηρετούν» αντικαθίστανται με τις λέξεις: «στη βαθμίδα που υπηρετούν». δ) Στο τέλος του εδαφ. β της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 προστίθενται τα εξής: «Στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν περισσότερο από δύο μήνες από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. καθώς και όσοι κωλύονται για οποιοδήποτε άλλο λόγο να ασκήσουν τα καθήκοντα τους ως εκλέκτορες. Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης από την υπηρεσία, αναρρωτικής ή εκπαιδευτικής άδειας μέλους του εκλεκτορικού σώματος η Γ.Σ. του τμήματος, στην πρώτη συνεδρίαση της, ορίζει με εκλογή ή κλήρωση κατά τις παραπάνω διακρίσεις του αντικαταστάτη του». ε) Το εδάφιο (δ) της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης ή μετά την άπρακτη πάροδο της σχετικής προθεσμίας συνέρχεται υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος σε κοινή συνεδρίαση η Γ.Σ. του τμήματος και το σώμα των εκλεκτόρων. Η έλλειψη απαρτίας της Γ.Σ. δεν εμποδίζει τη συζήτηση και την ψηφοφορία για την εκλογή ή εξέλιξη των μελών του Δ.Ε.Π., εφόσον βρίσκεται σε απαρτία το εκλεκτορικό σώμα. Στην αρχή της συνεδρίασης εκπρόσωπος των φοιτητών μέλος της Γ.Σ. τμήματος αναλύει τα πορίσματα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων. Μετά από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών μελών της Γ.Σ. μπορεί να υπομνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή εξέλιξη. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους. Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών των δύο σωμάτων και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται σ αυτούς από τον πρόεδρο του τμήματος η ημερομηνία και ο τόπος της συνεδρίασης πριν από τρεις τουλάχιστον μέρες. Ο γραμματέας έχει την επιμέλεια και την από κοινού με τον πρόεδρο του τμήματος ευθύνη της τήρησης και σύνταξης των οικείων 141 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Πρακτικών. Τα πρακτικά αυτά μετά την καθαρογραφή τους υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα και δε χρειάζονται άλλη επικύρωση». στ) Στην παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής υποπερίπτωση : «ιβ) Η παραβίαση των αναφερομένων στην παράγραφο αυτή - 4 - και την προηγούμενη - 3 αποκλειστικών προθεσμιών δε δημιουργεί ακυρότητα της διαδικασίας, αλλά μόνο πειθαρχική ευθύνη του προέδρου του τμήματος ή και των μελών των εισηγητικών επιτροπών», ζ) Διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 που αρχίζει με τις λέξεις «αν πρόκειται για εξέλιξη από τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή...» ως το τέλος και παρεμβάλλεται μεταξύ των παραγράφων 5 και 6 η εξής παράγραφος: «5α. Αν πρόκειται για εξέλιξη από τις βαθμίδες του επίκουρου ή αναπληρωτή καθηγητή θα πρέπει ικανό μέρος του ερευνητικού και συγγραφικού έργου του υποψηφίου να έχει εκπονηθεί στη βαθμίδα από την οποία ζητεί να εξελιχθεί». η) Η παράγραφος 8 εδ. α του άρθρου 14 του ν. 1268/1982 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι αναφερόμενες σης παρ. 1 και 2 προϋποθέσεις κατοχής διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων για κατάληψη θέσης Δ.Ε.Π. δεν έχουν ισχύ προκειμένου περί γνωστικών αντικειμένων εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεις» και στο τέλος του εδαφίου β προστίθενται οι λέξεις «ή και τις δημοσιεύσεις». θ) Ολα τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετέχουν σε συλλογικά όργανα έχουν καθήκον να παρίστανται σε όλη τη διάρκεια των συνεδριάσεων τους. Απουσία ή αποχώρηση από τη συνεδρίαση πριν από τη λήξη της επιτρέπονται μόνο για ανυπαίτιο λόγο που γνωστοποιείται στο διευθύνοντα το συλλογικό όργανο εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο μέσο, πριν από την έναρξη ή στη διάρκεια της συνεδρίασης. ι) Στο άρθρο 48 παρ. 19α δεύτερη σειρά του ν. .1404/1983 (ΦΕΚ 173) μετά τις λέξεις «... των καθηγητών του τμήματος» προστίθεται η φράση: «που συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση με τη Γ.Σ. του τμήματος». ια) Ως πλήρης απασχόληση κατά την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 εννοείται η υποχρεωτική προσέλευση και παραμονή των μελών Δ.Ε.Π. στο αντίστοιχο Α.Ε.Ι. τουλάχιστο για είκοσι ώρες κάθε εβδομάδα και ότι στις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις περιλαμβάνεται και η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις συμμετοχή τους στα συλλογικά πανεπιστημιακά όργανα. ιβ) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η φράση: «κατά τη σχετική για αυτό απόφαση της Γ.Σ. του οικείου τμήματος». ιγ) Η παρ. 23 του άρθρου 45 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «23. Τα μέλη του Δ.Ε.Π. υπάγονται στην αρμοδιότητα του πειθαρχικού συμβουλίου και στις πειθαρχικές διατάξεις για τους καθηγητές και τους υφηγητές των Α.Ε.Ι., όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. Η σύνθεση του συμβουλίου τούτου ορίζεται πενταμελής ως εξής: (Α - γ).Οι πρόεδροι του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι σε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. (δ) Ο πρύτανης ή ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Α.Ε.Ι. ή ο νόμιμος αναπληρωτής του και (ε) ένας πρύτανης άλλου Α.Ε.Ι. της χώρας, οριζόμενος με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αντί του μέλους αυτού μετέχει στη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που θα εκλεγεί ο πρόεδρος της ΕΑΓΕ ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου ασκεί ο γραμματέας του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. 142 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Σε περίπτωση παραπομπής πρύτανη μετέχει στο συμβούλιο δεύτερος πρύτανης οριζόμενος επίσης με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων». ιδ) Το άρθρο 5 του π.δ. 407/1980 «περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λπ.» του πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Κρήτης (ΦΕΚ 112 Α/9.5.80) εξακολουθεί να ισχύει και επεκτείνεται η ισχύς του στα νεοσύστατα πανεπιστήμια Αιγαίου, Ιονίου και Θεσσαλίας, καθώς και σε κάθε νεοϊδρυόμενο τμήμα όλων των Α.Ε.Ι. της χώρας. Για τους Προσλαμβανόμενους σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του ν. 1256/1982. 7. Λοιπό επιστημονικό προσωπικό: α) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 1268/1982 προστίθενται οι εξής περιπτώσεις: «δ) Η πρόσληψη των ειδικών επιστημόνων και εντεταλμένων επίκουρων καθηγητών μπορεί να ανανεώνεται για ένα το πολύ χρόνο με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος, ε) Οι ειδικοί επιστήμονες και οι εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις περιπτώσεις α και γ της παραγράφου αυτής μπορεί να είναι αλλοδαποί χωρίς όμως δικαίωμα συμμετοχής στα όργανα. Η πρόσληψη ή η ανανέωση της σύμβασης εντεταλμένου επίκουρου καθηγητή ή ειδικού επιστήμονα αλλοδαπού προϋποθέτει ότι η Γ.Σ. του τμήματος θα έχει διαπιστώσει με ειδική αιτιολογία, ότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πρόσληψης κατάλληλου έλληνα επιστήμονα». β) Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 1268/1982 αντικαθίσταται ως εξής: «Οσοι δεν επιθυμούν να υπαχθούν στην παραπάνω ρύθμιση υποχρεούνται να υποβάλουν διδακτορική διατριβή και τις δημοσιεύσεις κατά το άρθρο 14 παρ. 2 όπως τροποποιήθηκε από τον παρόντα νόμο σε διάστημα πέντε ετών σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 36 του ν. 1268/1982. Το εκλεκτορικό σώμα για τη βαθμίδα του λέκτορα κρίνει μέσα σε ένα έτος από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν ο ίδιος το ζητήσει νωρίτερα, αν ο βοηθός ή ο επιμελητής έχει εκτός από τη διδακτορική διατριβή και τα προσόντα του άρθρου 14 παρ. 2 του παρόντος, οπότε και τον εντάσσει στη βαθμίδα του λέκτορα και τον μονιμοποιεί. Οσοι δεν ενταχθούν έχουν το δικαίωμα να επανακριθούν μέσα στην επόμενη διετία παραμένοντας στο μεταξύ ως ειδικοί επιστήμονες, διατηρώντας τις αποδοχές τους. Αν και η νέα κρίση είναι αρνητική μετατάσσονται σύμφωνα με το εδάφιο α». γ) Οπου στο ν. 1268/1982 αναφέρεται ως χρονικό διάστημα τετραετία για την υποβολή της διατριβής νοείται πενταετία από τη χρονολογία κατάθεσης της δήλωσης της συμβουλευτικής επιτροπής για τον καθορισμό του θέματος της διατριβής και αν τέτοια δήλωση δεν έχει γίνει, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. δ) Οι μη διδάκτορες επιστημονικοί συνεργάτες εξομοιούνται ως προς τον τρόπο ένταξης στη βαθμίδα του λέκτορα με τους μη διδάκτορες επιμελητές και βοηθούς κρινόμενοι με την ίδια διαδικασία, χωρίς δικαίωμα μονιμοποίησης. ε) Στο τέλος της περίπτωσης ιιι της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 1268/1982 προστίθεται η εξής περίοδος: «Η συμβουλευτική επιτροπή πρέπει να οριστεί μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και είναι υποχρεωμένη να ορίσει το θέμα της διατριβής μέσα σε προθεσμία τριών μηνών άπα το διορισμό της. Η οποιαδήποτε παραμέληση των προθεσμιών αυτών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα για κάθε αρμόδιο πανεπιστημιακό όργανο». στ) Για τη μονιμοποίηση μετά τις διατάξεις των άρθρων 31 παρ. 3β, 32 παρ. 2β και 33 παρ. 2 του ν. 1268/1962 έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. του τμήματος τα μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν 143 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 σε ανώτερες από τον κρινόμενο βαθμίδες ή στην ίδια αν είναι μόνιμοι, εφόσον είναι και μέλη της Γ.Σ. του τμήματος. 8. Ιδρυμα Κρατικών Υποτροφιών: α) Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 7 του άρθρου 7 του α.ν. 1825/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 1010/1971, αντικαθίστανται ως εξής: «3. Οι υποτροφίες σε φοιτητές και σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παρέχονται πάντοτε εντός Του αριθμού των θέσεων του προγράμματος, που καταρτίζεται και εγκρίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 34 του π.δ. 890/1961, με βάση τη σειρά προτεραιότητας επιτυχίας των σπουδαστών που πέτυχαν μέσο όριο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,50 με κλίμακα βαθμολογίας 0 - 10, σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους κάθε τμήματος. Ο σχετικός πίνακας της σειράς προτεραιότητας των σπουδαστών καταρτίζεται το Νοέμβριο κάθε έτους από τον πρόεδρο του τμήματος, 4. Οι υποτροφίες σε πρωτοετείς ομογενείς σπουδαστές παρέχονται εντός του αριθμού των θέσεων του προγράμματος ομογενών με βάση την προτεραιότητα επιτυχίας αυτών σης γενικές εξετάσεις ή στους ειδικούς διαγωνισμούς που διενεργούνται με μέριμνα του Ι.Κ.Υ. για το σκοπό αυτόν. Οι υποτροφίες συνεχίζονται σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους εφόσον πετυχαίνουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον 6,50, με κλίμακα βαθμολογίας 0 10, σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξάμηνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο σχετικός πίνακας των σπουδαστών της κατηγορίας αυτής καταρτίζεται το Νοέμβριο κάθε έτους από τον πρόεδρο του τμήματος. 5. Οι υποτροφίες σε ομογενείς σπουδαστές ενδιάμεσων ετών παρέχονται με τους ίδιους όρους που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου αυτού, μέσα στον αριθμό των θέσεων του προγράμματος ομογενών αλλά με βάση τη σειρά προτεραιότητας χωριστού πίνακα για τους ομογενείς που καταρτίζεται από τον πρόεδρο του τμήματος. 7. Επίσης σε ομογενείς σπουδαστές ενδιάμεσων ετών, που δεν διαθέτουν επαρκή οικονομικά μέσα για συνέχιση των σπουδών τους, μπορεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. να χορηγούνται οικονομικές ενισχύσεις, εφόσον έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξάμηνων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους». β) Η ισχύς των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης α έχει εφαρμογή στους σπουδαστές που έχουν εισαχθεί στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το ακαδημαϊκό έτος 1983 - 84. γ) Οι διατάξεις της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου μπορεί να τροποποιούνται και να συμπληρώνονται με προεδρικά διατάγματα ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. 9. Στο τέλος του εδαφίου α της παραγρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται: «Η εκπαιδευτική άδεια δεν εγκρίνεται όταν περιορίζεται στο διάστημα των θερινών ή άλλων διακοπών, εγκρίνεται όμως όταν διάστημα διακοπών περιλαμβάνεται στο συνολικό πολύ μεγαλύτερης διάρκειας χρόνο της ζητούμενης άδειας ή όταν αναφέρεται σε συγκεκριμένο ερευνητικό ή άλλο εκπαιδευτικό έργο που γίνεται αποδεδειγμένα σε χρόνο διακοπών». 144 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 10. Στο εδάφιο β της παραγρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 1268/1982 προστίθεται η ακόλουθη διάταξη: «Κύρια οργανική θέση θεωρείται εκείνη στην οποία το μέλος Δ.Ε.Π. προσφέρει τις υπηρεσίες του τον περισσότερο χρόνο. Μεταβατικές διατάξεις για τα ΑΕΙ. Αρθρο 80 1. α) Ως τη συμπλήρωση ενός έτους από τη δημοσίευση του ν. αυτού (προθεσμία η οποία μπορεί να παραταθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανένταξης με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων> ισχύουν, ως προς τη συγκρότηση των εκλεκτορικών σωμάτων και ως προς τη συμμετοχή των λεκτόρων στα πανεπιστημιακά όργανα του ν. 1268/82 οι ρυθμίσεις των παρακάτω περιπτ. β έως και θ. β) Ο Πρόεδρος του τμήματος με τον αναπληρωτή που εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται : ι) από το σύνολο των καθηγητών, αναπληρωτών καθηγητών, επίκουρων καθηγητών και λεκτόρων που έχουν ήδη επανενταχθεί με την παρούσα διαδικασία, ιι) από αριθμό λεκτόρων, που δεν έχουν ακόμα κριθεί για επανένταξη, ή έχουν κριθεί αρνητικά,ίσο προς το 60% του συνολικού αριθμού τους υποδεικνυόμενο με μυστική ψηφοφορία, ιιι) από εκπροσώπους των ΕΜΥ και των διδακτόρων επιμελητών, βοηθών και επιστημονικών συνεργατών ίσους προς το 25% του συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτ. ι και ιι, ιν) από εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το σύνολο των εκλεκτόρων των υποερπτι. ι, ιι και ιιι πλην των εκλεκτόρων ΕΜΥ και ν) από εκπροσώπους του Ε.Δ.Τ.Π. ίσους προς το 5% του ως άνω συνόλου των εκλεκτόρων των υποπεριπτ. ι, ιι και ιιι. Η παράλειψη οποιασδήποτε ομάδας να ορίσει τους εκπροσώπους της δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της εκλογικής διαδικασίας. γ) Ειδικότερα για τη σύνταξη και ψήφιση προγραμμάτων σπουδών - άρθ. 24, για τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών του ΔΕΠ και συγκρότησης της εισηγητικής επιτροπής άρθ. 15 παρ. 1, 2 και 3 - ο αριθμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και μετέχουν στην Γ.Σ. κατά τη λήψη απόφασης περιορίζεται κατά 40%. Υπόλοιπο κλάσματος προστίθεται ως ακέραια μονάδα στον αριθμό των λεκτόρων που μετέχουν στη Γ.Σ. κατά τη λήψη απόφασης. Ο καθορισμός των λεκτόρων που δεν έχουν επανενταχθεί και που θα μετέχουν σ’ αυτή όταν λαμβάνεται απόφαση για τα παραπάνω θέματα γίνεται με κλήρωση από τον πρόεδρο του τμήματος στην αρχή κάθε συνεδρίασης. Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ που έχουν ήδη αποφασιστεί και εισηγητικές επιτροπές που έχουν ήδη συγκροτηθεί, επικυρώνονται από τη Γ.Σ. του τμήματος, με τη σύνθεση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, κατά την πρώτη συνεδρίασή της. Οι σχετικές προθεσμίες εξακολουθούν να υπολογίζονται από την αρχική απόφαση για προκήρυξη ή συγκρότηση εισηγητικής επιτροπής αντίστοιχα. δ) Μέσα σε προθεσμία δύο μηνών, από την έναρξη ισχύος του ν., αυτού (η οποία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του πρύτανη για συγκεκριμένο τομέα) ή από την τυχόν ακύρωση 145 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ένταξης λέκτορα, το ΔΕΠ κάθε τομέα συνέρχεται εκτάκτως χωρίς τη συμμετοχή λεκτόρων και κρίνει αν ο κάθε λέκτορας που υπηρετεί στον τομέα (είτε έχει είτε δεν έχει ακυρωθεί η ένταξή του) έχει τα προσόντα του άρθ. 14 παρ. 2 του ν. 1268/82, όπως αυτό τροποποιείται με τον παρόντα νόμο. Αν το σύνολο των τριών ανώτερων βαθμίδων του ΔΕΠ του τμήματος έχει αριθμό το πολύ 5, τότε το τμήμα λειτουργεί ως τομέας. Αν τα μέλη του ΔΕΠ του τομέα χωρίς τη συμμετοχή των λεκτόρων είναι κάτω από πέντε, συμπληρώνονται με μέλη ΔΕΠ συγγενών τομέων του ίδιου ή άλλου τμήματος του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ ως τον αριθμό πέντε με απόφαση των μελών του ΔΕΠ του τμήματος των τριών ανώτερων βαθμίδων που συγκαλούνται σε ειδική συνεδρίαση από τον πρόεδρο του τμήματος μέσα σε δέκα ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας και ύστερα από πρόταση του προέδρου του τμήματος. Αν δεν υπάρχει πρόεδρος στο τμήμα ή κωλύεται αυτός που υπάρχει, η ειδική συνεδρίαση συγκαλείται από τον κοσμήτορα ή τον πρύτανη, ο οποίος και προτείνει σχετικά. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί η ειδική αυτή συνεδρίαση μέσα σε είκοσι ημέρες από την έναρξη της παραπάνω προθεσμίας η συμπλήρωση των τομέων γίνεται από την <ειδική επιτροπή επιλογής> που απαρτίζουν ο πρύτανης, οι αντιπρύτανεις (ή, κατά περίπτωση), ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της διοικούσας επιτροπής), και οι πρόεδροι των τμημάτων των ΑΕΙ. Στην περίπτωση συμπλήρωσης από αυτή αρχίζει να τρέχει η δίμηνη προθεσμία. Για να υπάρξει απαρτία στο όργανο που ενεργεί την κρίση, για την επανένταξη αρκεί η παρουσία του μισού συν ένα από τα μέλη του. Αν τα μέλη ανέρχονται σε πέντε, αρκούν για την απαρτία οι τρεις. Κατά τη συνεδρίαση που μπορεί αν διακοπεί για να συνεχισθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος, καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία, με τη μέριμνα της γραμματείας 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του ΑΕΙ. Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του ΕΔΤΠ., ο οποίος τηρεί τα σχετικά πρακτικά που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε. Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου, αν εμφανιστεί και εισήγηση του διευθυντή του τομέα ή άλλου μέλους του ΔΕΠ οριζόμενου από αυτόν, στηριζόμενη σε έγγραφα και λοιπά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή. Αν κατά τη διάρκεια του πρώτου μήνα της δίμηνης προθεσμίας δεν έχει συνεδριάσει για οποιοδήποτε λόγο το ΔΕΠ του τομέα με την παραπάνω σύνθεσή του με τη μέριμνα του διευθυντή του τομέα, τότε το συγκαλεί ο πρόεδρος του τμήματος που αναθέτει σε μέλος του την εισήγηση ή κι αν αυτός δεν υπάρχει ή κωλύεται, ο κοσμήτορας ή ο πρύτανης. Στην περίπτωση θετικής κρίσης ο κρινόμενος εντάσσεται στο ΔΕΠ, στη βαθμίδα του λέκτορα και μονιμοποιείται, εφόσον έχει δικαίωμα μονιμοποίησης κατά το άρθ. 31 παρ.3 του ν. 1268/82 ή ήταν ήδη μόνιμος. ε) Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί είτε να ζητήσει την επανάκρισή του από το ΔΕΠ του τομέα ύστερα από έξι μήνες, είτε αν έχει πάρει το 20% τουλάχιστον των εκλεκτορικών ψήφων να προσφύγει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της αρνητικής κρίσης στη σύγκλητο ζητώντας την παραπομπή του σε 146 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 κρίση από το ειδικό δευτεροβάθμιο όργανο. Δικαίωμα προσφυγής έχει ο ενδιαφερόμενος και αν παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία χωρίς να υπάρξει κρίση του ΔΕΠ του τομέα. Δικαίωμα να ζητήσει την επανάκριση σε δεκαπέντε ημέρες από τη λήψη της αρνητικής απόφασης ή αφότου παρήλθε άπρακτη η δίμηνη προθεσμία έχει και το ένα πέμπτο του συνόλου των τριών, ανώτερων βαθμίδων του ΔΕΠ του τομέα. στ) Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκροτείται μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. αυτού, ένα για κάθε τμήμα από ι) τον πρόεδρο του τμήματος, ιι) τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του ΔΕΠ του τμήματος που εκλέγονται από το σύνολό τους και ιιι) τέσσερα μέλη των τριών ανώτερων βαθμίδων του ΔΕΠ από το ίδιο ή άλλο συγγενή, κατά το γνωστικό αντικείμενο, τμήματα του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ, που εκλέγει ειδική επιτροπή επιλογής αποτελούμενη από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις (ή τον πρόεδρο και αντιπρόεδρο της διοικούσας επιτροπής) και τους προέδρους τμημάτων κάθε ΑΕΙ. Η συμμετοχή στο πρωτοβάθμιο όργανο κρίσης δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο δευτεροβάθμιο. Η ειδική επιτροπή επιλογής, που βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το μίσο συν ένα των μελών της, ορίζει επίσης από τα μέλη του δευτεροβάθμιου οργάνου του αντικαταστάτη του προέδρου του τμήματος, για την περίπτωση που αυτός κωλύεται ή δεν υπάρχει, και συμπληρώνει την πρώτη τετράδα των μελών του αν δεν εκλέξει κανένα ή εκλέξει λιγότερους από τέσσερις το ΔΕΠ του τμήματος, χωρίς τους λέκτορες. Το δευτεροβάθμιο όργανο συγκαλούμενο από τον προεδρεύοντα βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 5 μέλη του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη με την οποία έχει συνταχθεί ο προεδρεύων. Ο προεδρεύων οφείλει σε δέκα ημέρες από τη συγκρότηση του δευτεροβάθμιου οργάνου να ορίσει ημέρα και ώρα συνεδρίασης. Σ’ αυτή (που μπορεί να διακοπεί για να συνεχιστεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα αν συντρέξει σοβαρός λόγος) καλείται να παραστεί ο κρινόμενος με ειδική ανακοίνωση, η οποία με τη μέριμνα της γραμματείας, 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση αναρτάται στο χώρο των ανακοινώσεων του τμήματος, της σχολής ή του ΑΕΙ. Από τον προεδρεύοντα ορίζεται ως γραμματέας μέλος του διοικητικού προσωπικού που υπηρετεί στη γραμματεία του τμήματος ή του ΕΔΤΠ. Ο Γραμματέας τηρεί τα σχετικά πρακτικά, που επικυρώνει ο προεδρεύων και που περιέχουν το αποτέλεσμα κάθε ψηφοφορίας και τα κύρια σημεία της διάσκεψης που προηγήθηκε. Η κρίση γίνεται μετά από ακρόαση του κρινόμενου αν εμφανιστεί και εισήγηση μέλους του ΔΕΠ που ορίσθηκε ως εισηγητής από τον προεδρεύοντα. Η εισήγηση στηρίζεται σε έγγραφα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία συγκεντρούμενα από τον εισηγητή. ζ) Αν και τη δεύτερη φορά η κρίση είναι αρνητική, ο κρινόμενος παραμένει με την ιδιότητα του ειδικού επιστήμονα, διατηρώντας τις αποδοχές του λέκτορα για δύο χρόνια, μετά την παρέλευση των οποίων επανακρίνεται από το εκλεκτορικό σώμα του άρθ. 15 του ν. 1268/82 ή και νωρίτερα με αίτησή του και η εκπροσώπησή του στα όργανα γίνεται μέσω της ομάδας των ΕΜΥ. Αν και η νέα κρίση αποβεί αρνητική, τότε ο ειδικός επιστήμονας μετατάσσεται σε προσωρινή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου στην οποία μετατρέπεται υποχρεωτικά η θέση που κατέχει στο ΑΕΙ. 147 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αν όμως ο κρινόμενος ως μη επανεντακτέος είχε ήδη αποκτήσει μονιμότητα μετά την εξάντληση της διετούς θητείας ως ειδικού επιστήμονα ή παραμένει σε ειδική προσωποπαγή θέση που καταργείται με την αποχώρησή του με οποιοδήποτε τρόπο από αυτή ή μπορεί αν το ζητήσει να μεταταγεί σε ειδική προσωποπαγή θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου στην οποία μετατρέπεται η μόνιμη θέση που κατέχει στο ΑΕΙ που υπηρετεί. η) Η παράβαση οποιασδήποτε προθεσμίας των περιπτ. δ, ε και στ, της παρ. αυτής όταν αυτή αφορά τις ενέργειες των πανεπιστημιακών οργάνων δεν επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. θ) Η επανένταξη ανατρέχει στο χρόνο της αρχικής ένταξης και συνυπολογίζεται ο χρόνος από αυτήν ως χρόνος απόκτησης του τυπικού προσόντος για την εξέλιξη στην αμέσως επόμενη βαθμίδα ΔΕΠ. ι) Η κρίση για επανένταξη δεν αναστέλλει την πρόοδο της διαδικασίας κρίσης για εξέλιξη στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, εφόσον έχει αρχίσει η διαδικασία με την απόφαση του οικείου τμήματος για τη σχετική προκήρυξη. ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 35 του ν. 1268/1982 προστίθενται τα εξής : «Στους επιμελητές, βοηθούς και επιστημονικούς συνεργάτες που αποκτούν διδακτορικό δίπλωμα μπορεί να ανατίθενται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων, αυτοδύναμο διδακτικό έργο και πριν από την κρίση τους για ένταξη στη βαθμίδα του λέκτορα». 2.Κατά τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του ν. αυτού εκλογές και τη συγκρότηση των πανεπιστημιακών οργάνων του ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου κάθε τμήματος υποδεικνύει τους εκπροσώπους των φοιτητών στα εκλεκτορικά σώματα και τα λοιπά πανεπιστημιακά όργανα με βάση τα αποτελέσματα των τελευταίων φοιτητικών εκλογών και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθ.79 του παρόντος. 3. Αν η θητεία των πρυτανικών και λοιπών πανεπιστημιακών αρχών και οργάνων ατομικών ή συλλογικών έληξε ήδη ή λήγει έως 31.12.85, παρατείνεται ως τη διενέργεια των εκλογών και πάντως μέχρι 31.12.85. Αν δεν καταστεί δυνατή η έγκαιρη διεξαγωγή των εκλογών είναι δυνατή η παράταση της παραπάνω προθεσμίας, με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι 31.3.86. 4. Με υπουργική απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες, εφαρμογής του παρόντος άρθ. οι σχετικές με τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων, τη διαδικασία κρίσης για επανένταξη των λεκτόρων, καθώς και τα σχετικά με τις διαδικασίες ανάδειξης των πανεπιστημιακών αχών και οργάνων ανάλογα και με τις ιδιαίτερες τεχνικές ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου, κάθε τμήματος και κάθε ΑΕΙ. 5. Το άρθ. 12 παρ. 3, 4 και 5 του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 48 παρ. 5 του ν. 1404/83, ισχύει και για όλα τα όργανα που προβλέπει αυτό το αρθρο. 6.Μέσα σε 10 ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε ΑΕΙ στέλνει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου και στα άλλα ΑΕΙ, κατά κλάδο των μελών του ΔΕΠ κατά τομέα με σημείωση της ειδίκευσης που έχει και του γνωστικού αντικειμένου που εξυπηρετεί το κάθε μέλος ΔΕΠ. 7.Στους Κύπριους ομογενείς πτυχιούχους της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής (Ε.Α.Σ.Α.) οι οποίοι παρακολούθησαν το ταχύρυθμο πρόγραμμα μετεκπαίδευσης που οργανώθηκε στην Κύπρο με τη συνεργασία του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων 148 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 της απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Β1/634 α. π.ε. /1985 (ΦΕΚ 279) και εξετάσθηκαν με επιτυχία στα οικεία μαθήματα, χορηγείται από το ΤΕΦΑΑ του Πανεπιστημίου Αθηνών το <πιστοποιητικό ισοτιμίας> της παρ.9 άρθ. 1 της απόφασης αυτής. Στο πιστοποιητικό αυτό αναφέρεται και η παρούσα διάταξη. 8.Λοιπές διατάξεις : α) Σε περίπτωση κατάτμησης τμήματος ΑΕΙ, η οποία πραγματοποιείται μετά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων φοιτητών και ισχύει από την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, οι πρωτοετείς φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα αυτό για το νέο ακαδημαϊκό έτος κατανέμονται στα νέα τμήματα που προέρχονται από την κατάτμηση με απόφαση της Συγκλήτου, σύμφωνα με δήλωση προτίμησής τους και με κριτήριο το βαθμό εισαγωγής. Τα ποσοστά κατανομής σε κάθε τμήμα καθορίζονται από τη σύγκλητο. Οσοι έχουν εισαχθεί με διαδικασία άλλη εκτός γενικών εξετάσεων κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου, χωρίς αυτό να δεσμεύεται με τον ορισμό ποσοστών κατανομής στην τελευταία αυτή περίπτωση. β) Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού : ι) η παρ. 5 του άρθ. 6 του ν. 1268/82 . ιι) η παρ. 8 του άρθ. 48 του ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173). γ) Μπορεί να κωδικοποιηθούν σε ενιαίο κείμενο οι διατάξεις του ν. 1268/82, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από μεταγενέστερα νομοθετήματα και το ν. αυτόν, με ΠΔ /γμα εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μεταπτυχιακές σπουδές ΑΕΙ. Αρθρο 81 Α. Μεταπτυχιακές σπουδές : 1. Σε κάθε τμήμα μπορεί να λειτουργεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που θα περιέχει επιμέρους ειδικεύσεις. Η απόφαση εκδίδεται μετά από εισήγηση του τμήματος και ύστερα από γνώμη της συγκλήτου και του Σ.Α.Π. Κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης. 2. Για κάθε ειδίκευση προσδιορίζεται ο αρμόδιος ή οι συναρμόδιοι τομείς. Είναι δυνατό μετά από εισήγηση περισσότερων τμημάτων και γνώμη της συγκλήτου και του Σ.Α.Π. ή μετά από εισήγηση συγκλήτων και γνώμη του ΣΑΠ. να τεθεί σε λειτουργία διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αντίστοιχα. 3.Τα μέλη του διδακτικού - ερευνητικού προσωπικού, οι επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές και ειδικοί επιστήμονες του τμήματος απασχολούνται με τη διεξαγωγή του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εφόσον τους ανατίθεται παρόμοιο έργο με απόφαση των αρμόδιων οργάνων. 4.Αρμόδια για την εισήγηση λειτουργίας και την κατάρτιση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Μ.Π.Σ.) είναι η Γ.Σ. του τμήματος που συγκροτείται στην περίπτωση αυτή ειδικά από τον πρόεδρο του τμήματος, τα μέλη του Δ.Ε.Π. που 149 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 μετέχουν στη Γ.Σ. και δυο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών. Για την εισήγηση των συγκλήτων αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π, που μετέχουν και δύο εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε σύγκλητο. Η Γ.Σ. του τμήματος, με την παραπάνω ειδική σύνθεση, ασκεί όλες τις αρμοδιότητες τις σχετικές με τις Μ.Σ. ,και συγκροτεί για το σκοπό αυτόν Επιτροπή Μ.Σ. από μέλη του Δ.Ε.Π. του τμήματος, υπό την προεδρία του προέδρου του τμήματος, στην οποία αναθέτει αρμοδιότητες της. Κάθε τομέας είναι αρμόδιος για τη διεξαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας, στα πλαίσια της αντίστοιχης ειδίκευσης του μεταπτυχιακού, προγράμματος σπουδών. Με απόφαση του Δ.Ε.Π. του τομέα που εγκρίνεται από την Επιτροπή Μ.Σ. ανατίθεται η διδασκαλία, η διεξαγωγή σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων και ρυθμίζονται όλες οι λεπτομερείς που αφορούν το διδακτικό και ερευνητικό μέρος του προγράμματος. Για τα διατμηματικά προγράμματα, αρμόδια είναι η σύγκλητος. Με απόφαση του πρύτανη, των αντιπρυτάνεων και των προέδρων των συναρμόδιων τμημάτων, συγκροτείται ειδική επιτροπή από μέλη Δ.Ε.Π. για κάθε πρόγραμμα. Η επιτροπή αυτή ασκεί τις αρμοδιότητες του τμήματος τις σχετικές με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Για τα διαπανεπιστημιακά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συγκροτείται με κοινή απόφαση των παραπάνω μελών των συγκλήτων ή παραπάνω ειδική επιτροπή. Σε κάθε Α.Ε.Ι. συγκροτείται επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας. Στην επιτροπή προεδρεύει ο αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων και εκπροσωπείται μ ένα τουλάχιστο μέλος που εκλέγεται από το αντίστοιχο Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος. Η επιτροπή είναι αρμόδια για το συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών και των ερευνητικών προγραμμάτων και ασκεί όσες αρμοδιότητες της αναθέτει σχετικά η σύγκλητος. 5. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμόδιου υπουργού και μετά από γνώμη του Σ.Α.Π. και των συγκλήτων των Α.Ε.Ι., καθορίζονται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου: α). Τα σχετικά με τα προσόντα και τα λοιπά κριτήρια που πρέπει να συντρέχουν για να ανατίθενται σε μέλη του Δ.Ε.Π., και τους λοιπούς αναφερόμενους στην παράγραφο 3, η διδασκαλία, η διεξαγωγή σεμιναρίων ή ερευνητικών προγραμμάτων και οι λοιπές δραστηριότητες και έργα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. β) Οι προϋποθέσεις στελέχωσης και υλικοτεχνικής υποδομής που πρέπει να συντρέχουν σ ένα τμήμα, ώστε να είναι ικανή η λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. γ) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής των μεταπτυχιακών φοιτητών. δ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ερευνητικής δραστηριότητας και ελέγχου των γνώσεων των μεταπτυχιακών φοιτητών. ε) Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια κάθε μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών καθώς και η ελάχιστη και η μέγιστη εβδομαδιαία διδακτική και ερευνητική απασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών. στ) Τα σχετικά με τον τρόπο επιλογής, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των ειδικών μεταπτυχιακών υποτρόφων που προβλέπονται από το ν. 1268/1982 και τον παρόντα. 150 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ζ) Το είδος και ο τύπος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης που απονέμονται και η αντιστοιχία των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ξένων ομοταγών Α.Ε.Ι. η)Τα σχετικά με την οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία των διατμηματικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών. θ) Τα σχετικά με τις ειδικότερες αρμοδιότητες, τη συγκρότηση, την υπόδειξη των εκπροσώπων των μεταπτυχιακών φοιτητών και τη λειτουργία των οργάνων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό ι) Τα σχετικά με τη διασύνδεση και συνεργασία των Μ.Π.Σ. με τα ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα και ιδρύματα. ια) Τα σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την αξιοποίηση πόρων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και τους όρους και προϋποθέσεις για την αξιοποίηση αυτή, την κατάρτιση του προϋπολογισμού μεταπτυχιακών σπουδών και έρευνας κάθε Α.Ε.Ι. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη της συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., ρυθμίζονται οι λεπτομερείς εφαρμογής του παρόντος ανάλογα με τις ιδιαίτερες τεχνικές και τοπικές ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι., κάθε τμήματος και κάθε επιστημονικού κλάδου. 7.Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα προνόμια και τις διευκολύνσεις των προπτυχιακών φοιτητών. 8. Τα άρθρα 26, 27 και 28 του ν. 1268/1982 καταργούνται. Β. Διδακτορικά διπλώματα. 1. Κάθε τμήμα απονέμει διδακτορικό δίπλωμα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του τμήματος, με την παραπάνω ειδική σύνθεση και γνώμη της συγκλήτου, μπορεί να προβλέπονται επιμέρους ειδικεύσεις. 2. Η διαδικασία προπαρασκευής και απόκτησης διδακτορικού διπλώματος αποτελεί τη δεύτερη φάση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 3.Επιβλέποντες ερευνητές των υποψηφίων διδακτόρων ορίζονται τα μέλη του Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος. Μελή των συμβουλευτικών και των εξεταστικών επιτροπών ορίζονται τα μέλη του Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, μέλη του Δ.Ε.Π. άλλων τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., επισκέπτες καθηγητές, εντεταλμένοι επίκουροι καθηγητές ή ειδικοί επιστήμονες ιδιαίτερου κύρους που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία σχετική με το θέμα της διδακτορικής διατριβής. 4. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος προϋποθέτει την εκπόνηση και δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής που να είναι πρωτότυπη και να προάγει την επιστήμη. 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 151 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 6.Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπουργού και μετά από γνώμη του Σ.Α.Π. και των συγκλήτων των Α.Ε.Ι., καθορίζονται ανάλογα και με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιστημονικού κλάδου: α) Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια εγγραφής των υποψήφιων διδακτόρων, β) Τα σχετικά με τον ορισμό ενός επιβλέποντα ερευνητή και μιας τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής για κάθε υποψήφιο διδάκτορα. γ) Οι διαδικασίες παρακολούθησης της ερευνητικής δραστηριότητας του υποψήφιου διδάκτορα. δ) Η ελάχιστη και η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης του διδακτορικού διπλώματος. ε) Τα σχετικά με τη συγκρότηση και τον ορισμό πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής, καθώς και τα σχετικά με τον τρόπο δημόσιας παρουσίασης, εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης της διδακτορικής διατριβής. στ) Το είδος και ο τύπος των διδακτορικών διπλωμάτων που απομένονται, ο τρόπος της απονομής και το αρμόδιο όργανο, καθώς και η αντιστοιχία των διδακτορικών διπλωμάτων ξένων ομοταγών Α.Ε.Ι. ζ) Τα σχετικά με τη συγκρότηση, λειτουργία και τις αρμοδιότητες των συμβουλευτικών και εξεταστικών επιτροπών που προβλέπονται στο νόμο αυτόν. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της συγκλήτου ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος ανάλογα με τις ιδιαίτερες τεχνικές και τοπικές ανάγκες κάθε Α.Ε.Ι., κάθε τμήματος και κάθε επιστημονικού κλάδου. 8. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, εξακολουθεί να ίσχυε το άρθρο 36 του ν. 1268/1982. Υποψήφιοι διδάκτορες για τους οποίους έχει οριστεί τριμελής συμβουλευτική επιτροπή κατά το άρθρο 36 του ν. 1268/1982 υπάγονται ως προς τα λοιπά στις διατάξεις του παρόντος. 9. Στο στοιχείο ιν της παραγρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1268/1982 μετά τη λέξη «έρευνας» προστίθεται «και των μεταπτυχιακών σπουδών».135 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατάταξη εκπαιδευτικών Αρθρο 82 1.Οσοι κατά την έναρξη ισχύος αυτού του νόμου έχουν οργανικές θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών στα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, τεχνικές και επαγγελματικές σχολές και στα δημόσια σχολεία ειδικής αγωγής και ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και όσοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων της εκπαίδευσης, προϊσταμένων γραφείων φυσικής αγωγής και σε θέσεις σχολικών συμβούλων με θητεία, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις των κλάδων που συνιστώνται και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν ως εξής : 135 Το άρθρο 81 καταργήθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2083/1992, ΦΕΚ Α 159 152 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 α) νηπιαγωγοί με βαθμό νηπιαγωγού, νηπιαγωγοί α, διευθυντή β και διευθυντή α, σε θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών., β) δάσκαλοι με βαθμό δασκάλου, δασκάλου α, διευθυντή β και διευθυντή α, σε θέσεις του κλάδου δασκάλων. γ) εκπαιδευτικοί των κλάδων Α1, Α2, Α3, Α5, Α6, Α8, Α9, Α10, Α11, Α12, Α13 και Α14 του άρθ. 34 του ν. 309/76 με βαθμό καθηγητή πρωτοβάθμιου καθηγητή, βοηθού γυμνασιάρχη, γυμνασιάρχη και λυκειάρχη, σε θέσεις εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4, ΑΤ5 ΑΤ6, ΑΤ8, ΑΤ11, ΑΤ15, ΑΤ16, ΑΤ5, ΑΤ6 και ΑΤ8 αντίστοιχα, δ) εκπαιδευτικοί του κλάδου Ι του άρθ. 14 του ν. 576/77, με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ12. ε) εκπαιδευτικοί του κλάδου 2 του άρθ. 14 του ν. 576/77 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου ειδικότητας οικονομολόγου σε θέσεις του κλάδου ΑΤ9 και ειδικότητας πτυχιούχων νομικών ή πολιτικών επιστημών ,σε θέσεις του κλάδου ΑΤ3. στ) εκπαιδευτικοί του κλάδου 3 του άρθ. 14 του ν. 576/77, με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου ειδικότητας μαθηματικού σε θέσεις του κλάδου ΑΤ3 και ειδικοτήτων φυσικού, χημικού, φυσιογνώστη βιολόγου και γεωλόγου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ4, ζ) εκπαιδευτικοί του κλάδου 4 του άρθ. 14 του ν. 576/77, με βαθμό καθηγητή ειδικότητας Θεολόγου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ1, ειδικότητας φιλολόγου σε θέσεις του κλάδου ΑΤ2, ειδικότητας αγγλικής φιλολογίας, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ6, ειδικότητας γαλλικής φιλολογίας, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ5, και ειδικότητας γερμανικής φιλολογίας σε θέσεις του κλάδου ΑΤ7. η) εκπαιδευτικοί του κλάδου % του άρθ. 14 του ν. 576/77, με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή λυκείου, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ14. «εκτός από τους πτυχιούχους ανώτατης σχολής καλών τεχνών που εντάσσονται σε θέσεις του κλάδου ΑΤ8»136 θ) εκπαιδευτικοί του κλάδου 6 του άρθ. 14 του ν. 576/77 με βαθμό καθηγητή, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ11, ι) εκπαιδευτικοί του κλάδου 7 του άρθ. 14 του ν. 576/77 με βαθμό καθηγητή ή διευθυντή σχολής, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ17, ια) εκπαιδευτικοί του κλάδου 8 του άρθ. 14 του ν. 576/77 με βαθμό καθηγητή, σε θέσεις του κλάδου ΑΤ18. ιβ) προϊστάμενοι εργαστηρίων και εκπαιδευτικοί εργαστηρίων των κλάδων 9 και 10 του άρθ. 14 του ν. 576/77, σε θέσεις του κλάδου ΑΡ1 και ιγ) αρχιτεχνίτες και τεχνίτες του κλάδου 11 του άρθ. 14 του ν. 576/77 σε θέσεις του κλάδου ΜΕ1. 2. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της προηγούμενης παρ. εκπαιδευτικοί του κλάδου 4 του άρθ. 14 του ν. 576/77 ειδικότητας θεολόγου που έχουν και πτυχίο φιλοσοφικής σχολής 136 Η μέσα σε «..» φράση προστέθηκε από την παρ. 4 του νόμου 1675/1986 ΦΕΚ Α 203 153 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 μπορεί ύστερα από αίτησή τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την ισχύ αυτού του ν., να καταταγούν σε θέσεις φιλολόγων του κλάδου ΑΤ2, εφόσον έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσία και έχουν διοριστεί στη δημόσια εκπαίδευση οι φιλόλογοι που έλαβαν μαζί με αυτούς το πτυχίο τους. 3. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου κατά την έναρξη ισχύος αυτού του ν., στα δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια και τις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές κατατάσσονται αυτοδικαίως με το βαθμό και με το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν σε προσωρινές θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που συνιστώνται με αυτόν τον νόμο. 4. Οι εκπαιδευτικοί αυτού του άρθ., καθώς και όσοι κατέχουν προσωρινές θέσεις του άρθ. 21 παρ. 2 του ν. 1304/82 κατατάσσονται κατά βαθμούς ως εξής : α) Στο βαθμό Α της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν το μκ. 5 τουλάχιστον του ν. 309/76 ή του ν. 576/77, β) Στο βαθμό Β της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν το μ.κ. 4 του ν. 309/76 ή του ν. 576/77 και γ) στο βαθμό Γ της κατηγορίας τους όσοι κατέχουν τα μκ. 3, 2 ή 1 του ν. 309/76 ή του ν. 576/77. Ο χρόνος υπηρεσίας που έχει διανυθεί μέχρι την έναρξη ισχύος αυτού του ν., στα μ.κ. 5 ή 4, καθώς και στα μ.κ. 3, 2, ή 1 κατά περίπτωση θεωρείται ότι διανύθηκε στο βαθμό κατάταξης. Για την κατάταξη των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή με εξουσιοδότησή του, του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, στην οποία αναφέρεται ο κλάδος, ο βαθμός και το μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1505/84 (ΦΕΚ 194). 5. Με την επιφύλαξη της επόμενης παρ. : α) Οσοι κατά την ισχύ αυτού του ν. είναι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις διευθυντών τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών σχολών εξακολουθούν, μετά την κατάταξή τους σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ. να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι τις 31 Αυγ. 1986. Οι διατάξεις του άρθ. 11 περιπτ. Γ παρ. 5 εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. β) Οσοι είναι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης ή γραφείων φυσικής αγωγής εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους αυτά μέχρι τις 31 Αυγ. 1986. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 15 του ν. 1304/82, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 56 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. γ) Οσοι υπηρετούν σε θέσεις σχολικών συμβούλων κατά την ισχύ αυτού του ν., εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά μέχρι να λήξει η θητεία τους. Οι τοποθετημένοι σε οργανικές θέσεις προϊσταμένων των διευθύνσεων εκπαίδευσης μπορεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων να τοποθετηθούν ως προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την ισχύ αυτού του ν. και πρόταση του οικείου κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου. 154 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 6. Κατεξαίρεση όσοι υπάγονται στα εδ. α και β της προηγούμενης παρ. μπορούν μέσα σε δύο μήνες από την ισχύ αυτού του ν. να ζητήσουν να απαλλαγούν από την άσκηση των καθηκόντων τους. Στην περίπτωση αυτή εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι να τοποθετηθούν οι αντικαταστάτες τους και δικαιούνται : α) να ζητήσουν μετάθεση σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ακόμη και αν δεν έχουν συμπληρώσει διετία στην οργανική θέση που κατέχουν και β) να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής κατά τις διατάξεις των άρθ. 11 και 56. Οσοι δεν μετατίθενται σύμφωνα με την αίτησή τους, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου υπηρετούν, κατά τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες γίνονται από σχολείο σε σχολείο του νομού ή του νομαρχιακού διαμερίσματος που υπηρετούν και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις αυτές. 7. Εκπαιδευτικοί της παρ. 1 του άρθ. 22 του ν. 817/78 (ΦΕΚ 170) μπορεί να διατηρούνται στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση τριακονταπενταετίας, εφόσον οι ίδιοι το επιθυμούν και κρίνεται αυτό απαραίτητο από τις αρμόδιες προξενικές αρχές. 137 Κατάταξη διοικητικών υπαλλήλων Αρθρο 83 1. Οι μόνιμοι διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΡ, ΜΕ και ΣΕ που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος αυτού του ν. στις διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής μέσης γενικής και μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιακών διαμερισμάτων, καθώς και σε δημόσια γυμνάσια, λύκεια και τεχνικές και επαγγελματικές σχολές, κατατάσσονται αυτοδικαίως σε θέσεις των κλάδων που συνιστώνται και με το βαθμό που κατέχουν ως εξής : α) διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού ου β.δ. 248/71 (ΦΕΚ 73) σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού β) διοικητικοί υπάλληλοι των κλάδων ΑΡ1 διοικητικού και ΑΡ2 λογιστικού του άρθ. 56 του ν. 576/77, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΑΡ1 διοικητικού, γ) διοικητικοί υπάλληλοι του κλάδου Β11 διοικητικού του άρθ. 69 του ν. 309/76, του κλάδου διοικητικών υπαλλήλων του άρθ. 6 του ν. 871/78 και του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού του άρθ. 56 του ν. 576/77, όπως οι θέσεις των κλάδων αυτών έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα, σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού. δ) δακτυλογράφοι του κλάδου Β12 δακτυλογράφων του άρθ. 69 του ν. 309/76, όπως οι θέσεις του κλάδου αυτού έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα, σε θέσεις του κλάδου ΜΕ2 δακτυλογράφων και ε) Κλητήρες του κλάδου Γ2 του άρθ. 70 παρ.1 του ν. 309/76, επιστάτες του κλάδου Γ3 του άρθ .70 παρ. 3 του ν. 309/76, επιστάτες και αποθηκάριοι του κλάδου ΣΕ2 του άρθ. 56 του ν. 576/77 και φύλακες - νυκτοφύλακες του κλάδου ΣΕ5 του άρθ. 1 του ΠΔ 570/82 κι νυκτοφύλακες του κλάδου ΣΕ 2 του άρθ. 56 του ν. 576/77, όπως οι θέσεις των κλάδων αυτών ν. 1674/1986 (ΦΕΚ Α 203), παρ. 9 άρθ. 6 :οι διατάξεις της άνω παρ. 7 εφαρμόζονται και στους εκπ/κούς της παρ. αυτής που απολύθηκαν λόγω συμπλήρωσης 35ετίας κατά το σχολ. έτος 1984-1985 137 155 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα σε θέσεις κλητήρωνεπιστατών, φυλάκων - νυκτοφυλάκων του κλάδου ΣΕ1. 2. Οι τεχνίτες συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου του άρθ. 57 του ν. 576/77 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως θέσεις τεχνιτών συντήρησης του άρθ. 21 αυτού του ν., με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου. 3. Για την κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ. εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία αναφέρεται ο κλάδος και ο αριθμός κατάταξης. Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Κ.Ε.Μ.Ε. Αρθρο 84 1. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος αυτού του ν., όσοι κατέχουν τις καταργούμενες θέσεις συμβούλων α και συμβούλων β του ΚΕΜΕ κατατάσσονται κατά ειδικότητα στις θέσεις συμβούλων του ΠΙ που συνιστώνται με αυτόν τον νόμο και όσοι κατέχουν θέσεις εισηγητού κατατάσσονται σε θέσεις μόνιμων παρέδρων. 2. Οσοι σύμβουλοι ή πάρεδροι του παιδαγωγικού ινστιτούτου του ν. 4379/64 υποβιβάστηκαν, απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση μετά την κατάργηση του, χωρίς να ενταχθούν σε θέσεις εκπαιδευτικών συμβούλων στο ανώτατο εκπαιδευτικό συμβούλιο του άρθ. μόνου του ΑΝ 59/67 (ΦΕΚ 110) του άρθ. 17 του Αν 129/67 (ΦΕΚ 163) και των άρθ. 4 και 5 του ν.δ. 651/70 (ΦΕΚ 179) και στη συνέχεια, βάσει του ν. 76/74, αποκαταστάθηκαν σε προσωρινές θέσεις συμβούλων του ανώτατου εκπαιδευτικού συμβουλίου, κατατάσσονται αυτοδικαίως και για κάθε περίπτωση σε προσωρινές επίσης θέσης συμβούλων του παιδαγωγικού ινστιτούτου του ν. 4379/64 οι οποίες συνιστώνται με το νόμο αυτόν. Η κατάταξή τους υπολογίζεται από την ισχύ του ΑΝ 129/67. Οι νέες αυτές θέσεις θεωρούνται ως καταργημένες ή καταργούνται με την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων κατατάσσονται. Οσοι από αυτούς υπηρετούν ως ειδικοί σύμβουλοι του ΚΕΜΕ, ή έχουν παραιτηθεί από τη υπηρεσία πριν από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, χωρίς να έχουν συμπληρώσει 35ετή υπηρεσία, καταλαμβάνουν θέσεις συμβούλων του ΠΙ του ν. αυτού, αντίστοιχες προς την ειδικότητά τους ύστερα από αίτησή τους που πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος τους. Από αυτούς εκείνοι που έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο ηλικίας παραμένουν δύο μήνες στην υπηρεσία. 3. Στην περίπτωση που οι κατά ειδικότητα θέσεις συμβούλων και μόνιμων παρέδρων του ΠΙ που συνιστώνται με αυτόν τον νόμο δεν επαρκούν για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2, εκείνοι που πλεονάζουν καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές αντίστοιχες θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με αυτόν τον νόμο και καταργούνται μετά τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν. 4.Οι ειδικοί σύμβουλοι του ΚΕΜΕ που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 καταλαμβάνουν ισάριθμες προσωρινές θέσεις ειδικών συμβούλων του ΠΙ., που συνιστώνται με αυτόν το νόμο, οι οποίες καταργούνται μετά τη για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση από την υπηρεσία αυτών που τις κατέχουν. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του συντονιστικού συμβουλίου του ΠΙ. 156 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 5. Ο χρόνος υπηρεσίας των συμβούλων α των συμβούλων β και των ειδικών συμβούλων του ΚΕΜΕ που προέρχονται από το παιδαγωγικό ινστιτούτο του ν. 4379/64, στις αντίστοιχες θέσεις που καταργούνται θεωρείται ότι διανύθηκε σε θέσεις συμβούλων του ΠΙ, του παρόντος νόμου. 6. Οι σύμβουλοι α και β που υπηρετούν στο ΚΕΜΕ κατά την έναρξη ισχύος αυτού του ν.διατηρούν τις αποδοχές τους εφόσον αυτές είναι μεγαλύτερες από τις αποδοχές των θέσεων που καταλαμβάνουν. Επίσης οι ειδικοί σύμβουλοι διατηρούν τις αποδοχές τους. 7. Καταργούνται οι αριθ. 2252 /26.9.79 και. 1/2.1.80 προκηρύξεις για την πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων α του ΚΕΜΕ και διακόπτεται κάθε διαδικασία για την πλήρωση των θέσεων αυτών. 8.Οι ειδικοί επιστήμονες που υπηρετούν στο ΚΕΜΕ κατά την έναρξη ισχύος αυτού του ν. ως μόνιμοι σε προσωρινές θέσεις σύμφωνα με το ν. 1476/84 θεωρείται ότι κατέχουν ισάριθμες θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθ. 25 περιπτ. Β παρ. 1 με στοιχ. α και β μέχρι την αποχώρηση τους από την υπηρεσία. Μεταφορά και κατάργηση θέσεων. Διατήρηση κλάδων Αρθρο 85 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, οι θέσεις των μόνιμων νηπιαγωγών και παιδικών και νηπιοβρεφοκομικών σταθμών και κέντρων ου Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που έχουν τα προσόντα της παρ. 2 του άρθ. 12, μεταφέρονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προσαυξάνουν στους αντίστοιχους βαθμούς τις θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών της παρ. 4 του άρθ. 12. Οσοι υπηρετούν στις θέσεις που μεταφέρονται κατατάσσονται σε θέσεις του κλάδου νηπιαγωγών, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με το βαθμό που έχουν. 2. Από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού καταργούνται : α) Ολες οι οργανικές θέσεις νηπιαγωγών του άρθ. 9 του ν. 309/76, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. β) Ολες οι οργανικές θέσεις δασκάλων του άρθ. 16 του ν./ 309/76, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. γ) Ολες οι οργανικές θέσεις διδακτικού προσωπικού της μέσης γενικής εκπαίδευσης του άρθ. 34 του ν. 309/76 όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. δ) Ολες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθ. 14 του ν. 576/77, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. ε) Ολες οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του άρθ. 12, του ν. 1143/81 (ΦΕΚ 80) οι θέσεις λοιπού προσωπικού, καθώς και των νέων κλάδων και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, που έχουν κατανεμηθεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 157 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Θρησκευμάτων με το π.δ. 605/82 (ΦΕΚ 118) και οι θέσεις που έχουν συσταθεί με το π.δ. 137/83 (ΦΕΚ 60). στ) Ολες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΜΕ11 διοικητικού προσωπικού του άρθ. 69 του ν. 309/76 και του άρθ 6 του ν. 817/78 (ΦΕΚ 170), όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. ζ) Ολες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΜΕ12 δακτυλογράφων του άρθ. 69 του ν. 309/76 όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. η) Μία (1) θέση του κλάδου ΑΤ1 διοικητικού του β.δ. 248/71 (ΦΕΚ 73). θ) Ολες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ2 κλητήρων γενικής εκπαίδευσης του άρθ. 70 του ν. 309/76, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. ι) Ολες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ3 επιστατών γενικής εκπαίδευσης του άρθ. 70 του ν. 309/76, όπως έχουν διαμορφωθεί μεταγενέστερα. ια) Ολες οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΣΕ5 φυλάκωννυκτοφυλάκων του ΠΔ 570/82 (ΦΕΚ 101). ιβ) Από τις θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του άρθ. 56 του ν. 576/77: αα) 110 θέσεις του κλάδου ΑΡ1 διοικητικού από τις οποίες ΙΙ στους βαθμούς 3ο - 2ο, 26 στους βαθμούς 5ο4ο και 73 στους βαθμούς 5ο - 6ο. ββ) 96 θέσεις του κλάδου ΑΡ2 λογιστικού από τις οποίες 9 στους βαθμούς 3ο - 2ο, 20 στους βαθμούς 5ο4ο και 67 στους βαθμούς 9ο6ο. γγ) 249 θέσεις του κλάδου ΜΕ διοικητικού από τις οποίες 30 στους βαθμούς 5ο - 4ο και 219 στους βαθμούς 10ο - 6ο. δδ) 222 θέσεις του κλάδου ΣΕ2 νυκτοφυλάκων επιστατώναποθηκάριων από τις οποίες 32στον 7ο βαθμό και 190 στους βαθμούς 12ο - 8ο. ιγ) 85 θέσεις τεχνιτών συντήρησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθ. 57 του ν. 576/77. 3.Διατηρούνται προσωρινά οι θέσεις των παρακάτω κλάδων, που έχουν πληρωθεί κατά την έναρξη ισχύος του ν. αυτού και καταργούνται με την αποχώρηση για οποιοδήποτε λόγο όσων υπηρετούν σ’ αυτές : α) του κλάδου ΑΡ11 διοικητικού του άρθ. 12 του ν. 887/79 (ΦΕΚ 69). β) του κλάδου ΣΕ4 υπηρετών γενικής εκπαίδευσης του άρθ. 70 παρ. 5 του ν. 309/76. γ) Του κλάδου ΜΕ13 συντηρητών γενικής εκπαίδευσης του ΠΔ 570/82. δ) Καθαριστριών γενικής εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του άρθ. 70 του ν. 309/76. ε) Καθαριστριών τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης του άρθ. 57 του ν. 576/77. Οσοι υπηρετούν στους κλάδους αυτούς εξακολουθούν να κατέχουν τις αντίστοιχες θέσεις ως την αποχώρησή τους με οποιοδήποτε τρόπο από την υπηρεσία. 4. Διατηρούνται οι θέσεις δασκάλων θρησκείας ή δόγματος και δασκάλων θρησκείας ή δόγματος και γλώσσας που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 19 του ν. 3379/55 (ΦΕΚ 260). 158 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Ακόμα διατηρούνται 16 θέσεις με διετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται από τις οποίες 2 τεχνικών μαθημάτων, 2 φυσικής αγωγής, 2 μουσικής, 3 αγγλικής γλώσσας, 3 γερμανικής γλώσσας 2 ψυχολόγων και 2 βιβλιοθηκονόμων, όπως αυτές έχουν συσταθεί με τα ΠΔ 435/84 (ΦΕΚ 154 Α)( και 369/85 (ΦΕΚ 131 Α). 5. α) Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου που υπηρετεί στα νομαρχιακά ταμεία για το πρόγραμμα σχολικής στέγης μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων στο οποίο συνιστώνται ισάριθμες θέσεις ανάλογα με την ειδικότητα των υπαλλήλων που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Η μονιμοποίηση του ανωτέρω προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/84 ,και με βάση τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. β) Οι πιστώσεις που προβλέπονται για το ανωτέρω προσωπικό στον προϋπολογισμό δημόσιων επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων του έτους 1985, μεταφέρονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων (τέως Υπουργείο Δημόσιων Εργων). γ) Για τη μεταφορά του προσωπικού αυτού στις συνιστώμενες θέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εργων, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κατάργηση - μετατροπή – σχολείων. Σχολικές μονάδες άλλων υπουργείων Αρθρο 86 1. α) Τα αυτοτελή τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια και οι αυτοτελείς τεχνικές και επαγγελματικές σχολές μετατρέπονται σε τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια και τεχνικές επαγγελματικές σχολές αυτού του ν. αντίστοιχα με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων. Τα Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) του ν. 576/77, καταργούνται. 576/77 καταργούνται. Οι σχολικές μονάδες που ανήκαν σε καθένα από τα καταργούμενα ΚΕΤΕ μετατρέπονται σε σχολικές μονάδες αυτού του ν., με τους ίδιους ή παρεμφερείς τομείς ή τμήματα ειδικοτήτων ως εξής : αα) τα ημερήσια τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα ημερήσιο τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, ββ) τα εσπερινά τεχνικά και επαγγελματικά λύκεια σε ένα εσπερινό τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο, γγ) οι ημερήσιες τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια ημερήσια τεχνικήεπαγγελματική σχολή και δδ) οι εσπερινές τεχνικές και επαγγελματικές σχολές σε μια εσπερινή τεχνική - επαγγελματική σχολή. β) το προσωπικό που ανήκει σε κάθε ΚΕΤΕ, κατανέμεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, στις νέες σχολικές μονάδες που προκύπτουν από την παραπάνω μετατροπή, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβούλου τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.Ε.), το οποίο αποφασίσει με βάση τη χρονολογία τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στο ΚΕΤΕ και σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών, αφού λάβει υπόψη τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερόμενων. γ) Οι τομείς, τα τμήματα ή οι ειδικότητες των σχολικών μονάδων, που θα προκύψουν από την παραπάνω μετατροπή, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 159 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Θρησκευμάτων, έως ότου εκδοθούν τα ΠΔ /τα που προβλέπονται στις παρ. 9 του άρθ. 8 και 9 του άρθ. 9. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της παρ. δ) οι τίτλοι σπουδών των δημόσιων σχολικών μονάδων που μετατρέπονται είναι ισότιμοι με τους τίτλους των σχολικών μονάδων του ν. αυτού. ε) Οι διατάξεις των εδ. α και γ εφαρμόζονται ανάλογα και για τις ιδιωτικές σχολικές μονάδες της μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι όροι μετατροπής και λειτουργίας τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Οσοι αποφοιτούν από ιδιωτικές τεχνικές - επαγγελματικές σχολές μπορούν να προέρχονται σε εξετάσεις για απόκτηση πτυχίου ισότιμου και ισοδύναμου προς τα πτυχία των δημόσιων τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών. Με ΠΔ /γμα, εκδιδόμενο ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που αναφέρονται στη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών, στη σύνθεση και συγκρότηση των ειδικών εξεταστικών επιτροπών, στα εξεταστέα μαθήματα, στην καταβολή από τους εξεταζόμενους μαθητές εξετάστρων στο δημόσιο ταμείο ως εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, στον τύπο του πτυχίου και σε κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Στον πρόεδρο, τα μέλη, τους γραμματείς των επιτροπών και στο προσωπικό που ασχολείται με τη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών παρέχεται αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 3. Στις σχολικές μονάδες τεχνικής και επαγγελματικής κατεύθυνσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε νπδδ ή ιδιώτες, εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτού του ν. που αναφέρονται : α) στους τύπους, τους τομείς και τα τμήματα ειδικοτήτων των σχολικών μονάδων, β) στη γλώσσα, γ) στην ίδρυση, κατάργηση, μετατροπή και μεταφορά των σχολικών μονάδων, δ) στην οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων και στους τίτλους σπουδών, ε) στις προϋποθέσεις, τον αριθμό και τον τρόπο εισαγωγής των μαθητών, τη διάρκεια της φοίτησης, τα προγράμματα σπουδών και τις κάθε είδους εξετάσεις, στ) στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων και ζ) στα προσόντα και στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού. 4.Με κοινή απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού : α) μπορούν να ρυθμίζονται και με παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. αυτού θέματα που αναφέρονται σε σχολικές μονάδες που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε νπδδ και δεν περιλαμβάνονται στην παρ. 3, καθώς και στα προσόντα και στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού προσωπικού των μονάδων αυτών, β) μπορούν να συνιστώνται νέοι κλάδοι και να κατατάσσεται σε αυτούς του προσωπικού που υπηρετεί στις σχολικές αυτές μονάδες και γ)μπορεί να επεκτείνεται η δικαιοδοσία των σχολικών συμβούλων στις σχολικές αυτές μονάδες. 5. Για σχολικές μονάδες που εποπτεύονται από άλλα υπουργεία ή ανήκουν σε νπδδ, αν από τις διατάξεις του ν. αυτού προβλέπεται έκδοση ΠΔ /των ή κανονιστικών αποφάσεων, συμπράττει και ο συναρμόδιος κατά περίπτωση υπουργός. 160 161 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Κατάργηση διδασκαλείων Αρθρο 87 1.Από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, καταργείται το διδασκαλείο μέσης εκπαίδευσης. Αφότου συμπληρωθούν δύο έτη από την έναρξη λειτουργίας της μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αποφοίτων παιδαγωγικών ακαδημιών και σχολών νηπιαγωγών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 46 παρ. 2 του ν. 1268/82 καταργείται το διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης. 2.Οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των παραπάνω διδασκαλείων μεταφέρεται από την έναρξη ισχύος αυτού του ν. στους αντίστοιχους κλάδους των παιδαγωγικών ακαδημιών και προσαυξάνουν τις θέσις τους κατά ειδικότητες και μισθολογικά κλιμάκια. Οι οργανικές θέσεις διοικητικού προσωπικού των ίδιων διδασκαλείων μεταφέρονται σε αντίστοιχους κλάδους υπαλλήλων της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που προσαυξάνουν τις θέσεις τους κατά βαθμούς. 3.Τις θέσεις που μεταφέρονται σύμφωνα με την παρ. 2 καταλαμβάνουν αυτοδικαίως όσοι είναι οργανικά τοποθετημένοι στα διδασκαλεία που καταργούνται. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, οι εκπαιδευτικοί των διδασκαλείων που καταργούνται τοποθετούνται οργανικά στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες Μαράσλειο Αθηνών και Ράλλειο Πειραιά. Οσοι προέρχονται από το Μαράσλειο διδασκαλείο δημοτικής εκπαίδευσης, διατίθεται σ’ αυτό για την παροχή διδακτικού έργου μέχρι να παύσει η λειτουργία του σύμφωνα με την παρ. 1. 4.Τα διδακτήρια των διδασκαλείων και κάθε ακίνητο ή κινητό περιουσιακό τους στοιχείο περιέρχονται στην οικεία εφορεία σχολείων. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να διατεθούν για τη λειτουργία ΠΕΚ. Με ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της διάθεσης αυτής. Συγχώνευση και μετονομασία εξουσιοδοτικών διατάξεων υπηρεσιών-Διατήρηση συλλογικών οργάνων και Αρθρο 88 1. Μέσα σε ένα δίμηνο από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού : α)Οι διευθύνσεις μέσης γενικής και μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων συγχωνεύονται σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των παραπάνω νομαρχιακών διαμερισμάτων και του νομού Θεσσαλονίκης. β) Οι διευθύνσεις μέσης γενικής εκπαίδευσης και τα γραφεία μέσης τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης των υπόλοιπων νομών της χώρας συγχωνεύονται σε διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρες τις πρωτεύουσες των νομών. γ) Τα γραφεία μέσης γενικής εκπαίδευσης μετονομάζονται σε γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. δ) Οι διευθύνσεις και τα γραφεία δημοτικής εκπαίδευσης μετονομάζονται σε διευθύνσεις και γραφεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα. Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ε) Οι επετηρίδες διορισμού εκπαιδευτικών μέσης γενικής και μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης εννοποιούνται για τους όμοιους κλάδους σε επετηρίδα διορισμού εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η σειρά διορισμού των υποψηφίων προσδιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της περιπτ. Β του άρθ. 15. στ)Οι διευθύνσεις αα) εφαρμογής προγραμμάτων δημοτικής εκπαίδευσης και ββ) προσωπικού δημοτικής εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζονται σε διευθύνσεις σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσωπικού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αντίστοιχα. ζ)Οι διευθύνσεις αα) εφαρμογής προγραμμάτων μέσης εκπαίδευσης και εφαρμογής προγραμμάτων και μελετών επαγγελματικής εκπαίδευσης, ββ) προσωπικού μέσης εκπαίδευσης και προσωπικού τεχνικών και επαγγελματικών σχολών, γγ) διοικητικών υποθέσεων γενικής εκπαίδευσης και διοικητικών υποθέσεων επαγγελματικής εκπαίδευσης και δδ) ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης και ιδιωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης της κεντρικής υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγχωνεύονται αντίστοιχα σε διευθύνσεις σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών υποθέσεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ιδιωτικής εκπαίδευσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα τμήματα των διευθύνσεων αυτών και οι αρμοδιότητές τους. 2.Αν έχουν τοποθετηθεί οργανικά άλλοι ως προϊστάμενοι των διευθύνσεων μέσης γενικής και άλλοι ως προϊστάμενοι των διευθύνσεων μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης των νομαρχιακών διαμερισμάτων Αττικής και του νομού Θεσσαλονίκης, ο ένας από αυτούς μετατίθεται σε κενή θέση προϊσταμένου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος της χώρας ή ύστερα από αίτηση τους σε θέση προϊσταμένου γραφείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο μήνες απ την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μέσης Εκπαίδευσης (Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε.) και του Κεντρικού Συμβουλίου Τεχνικής επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Σ.Τ.Ε.Ε.). Τα συμβούλια αυτά συνέρχονται σε κοινή συνεδρίαση και προεδρεύει ο αρχαιότερος από τους προέδρους. Για τον προσδιορισμό του προϊσταμένου της διεύθυνσης που θα μετατεθεί, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις που αναφέρονται στα κριτήρια μεταθέσεων των εκπαιδευτικών. 3. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων παρ., ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Οπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται διάκριση μεταξύ υπηρεσιών, σχολικών μονάδων και προσωπικού κάθε είδους μέσης γενικής ή μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης, νοούνται στο εξής υπηρεσίες, σχολικές μονάδες και προσωπικό κάθε είδους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 5. Εως ότου εκδοθούν τα ΠΔ /τα και οι κανονιστικές αποφάσεις που προβλέπονται από το ν. αυτόν, τα θέματα που θα ρυθμίζουν εξακολουθούν να διέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Τα συλλογικά όργανα, τα οποία υπάρχουν, παύουν να λειτουργούν, όταν συγκροτηθούν τα αντίστοιχα όργανα που προβλέπονται από το νόμο αυτόν. Η θητεία των αιρετών μελών των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων δημοτικής εκπαίδευσης, μέσης γενικής και μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης παρατείνεται μέχρι να συγκροτηθούν τα υπηρεσιακά 162 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 και πειθαρχικά συμβούλια του άρθ. 21 και το αργότερο για ένα εξάμηνο από την έναρξη ισχύος αυτού του ν. 6. Οπου στις διατάξεις του ν. αυτού απαιτείται γνώμη συλλογικών οργάνων για την έκδοση ΠΔ /των και κανονιστικών αποφάσεων και δεν προβλέπεται προθεσμία, η γνώμη αυτή πρέπει να περιέλθει στο αρμόδιο όργανο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η σχετική διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς την παραπάνω γνώμη. Αν το όργανο δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη γνώμης. 7. Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. αυτού, διαδικασίες προαγωγών εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καταργούνται σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, εκτός αν πρόκειται για αναδρομικές προαγωγές που ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο της ισχύος αυτού του νόμου. 8. Εως ότου εκδοθεί το ΠΔ /γμα που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθ. 57, στα συμβούλια που έχουν συσταθεί με το ΠΔ 277/84 (ΦΕΚ 104), με εξουσιοδότηση του άρθ. 17 παρ.1 του ν. 1304/82 μετέχουν και τα αιρετά μέλη του ΑΚΥΣΔΕ, ΑΚΥΣΜΕ και ΚΣΤΕΕ κατά περίπτωση. 9. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. αυτού οι πίνακες υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ, υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης καταρτίζονται το αργότερο έως 30.6.86 σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθ. 11. Οι σχετικές προθεσμίες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Θέματα απολυθέντων εκπαιδευτικών Αρθρο 89. 1.Οι διατάξεις του άρθ. 5 του ν.δ. 76/74 (ΦΕΚ 266) εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς που απολύθηκαν γιατί εγκατέλειψαν τη θέση τους κατά το χρονικό διάστημα από 21 Απριλ. 1967 έως 23 Ιουλ. 1974, εφόσον η εγκατάλειψη της θέσης οφείλεται σε αντίθεσή τους προς το δικτατορικό καθεστώς, εξαιτίας της οποίας υπέστησαν ιδίως ψυχολογική βία ή δυσμενή γενικά και μη δικαιολογούμενη από υπηρεσιακούς λόγους μεταχείριση ή επέμβαση της διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων τους χωρίς να προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι αιτήσεις για επαναφορά στην υπηρεσία υποβάλλονται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού. 2. Εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής δημοτικής μέσης γενικής και μέσης τεχνικήςεπαγγελματικής εκπαίδευσης που απολύθηκαν για πολιτικούς λόγους ύστερα από γνωμοδότηση των συμβουλίων νομιμοφροσύνης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το χρονικό διάστημα από 21.4.67 έως 23.7.74 και δεν αποκαταστάθηκαν στην υπηρεσία από την οποία απολύθηκαν, αλλά διορίστηκαν μετά την 24.7.74 με εισαγωγικό βαθμό στη δημόσια εκπαίδευση, όπου υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ότι δεν απομακρύνθηκαν ποτέ από την ενεργό υπηρεσία και ο χρόνος της παραμονής τους εκτός υπηρεσίας θεωρείται ότι διανύθηκε στη δημόσια εκπαίδευση για κάθε συνέπεια εκτός από την καταβολή αποδοχών. Επιλογή διευθυντών και υποδιευθυντών. Πλήρωση θέσεων Π.Ι.Κατάργηση κλάδου γραμματέων Κ.Ε.Μ.Ε. 163 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αρθρο 90 1.Για μια πενταετία από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθ. 11 περιπτ. Α παρ. 1, μπορούν να επιλεγούν σε θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων, ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, τεχνικών επαγγελματικών σχολών ΣΕΚ και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ,όσοι ανήκουν στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 και έχουν βαθμό Α χωρίς να έχουν συμπληρώσει διετία στο βαθμό αυτόν, και αν αυτοί δεν επαρκούν, όσοι ανήκουν στους κλάδους αυτούς και έχουν βαθμό Β. 2. Για μια τριετία από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού υποψήφιοι για τις θέσεις σχολικών συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΑΤ7, ΑΤ9, ΑΤ10, ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17 και ΑΤ18 μπορούν να είναι όσοι υπηρετούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους αντίστοιχους κλάδους και έχουν δεκαετή συνολική υπηρεσία, από την οποία 7 έτη σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού του ίδιου κλάδου. 3. Η πρώτη πλήρωση όλων των κενών θέσεων κύριου προσωπικού του ΠΙ γίνεται με αποφάσεις « του Υπουργικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση» του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Ο κλάδος γραμματέων ΚΕΜΕ του άρθ.1 του ν. 416/76 (ΦΕΚ 210) καταργείται. Οσοι κατέχουν τις θέσεις αυτές κατατάσσονται σε κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΑΤ2 της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το βαθμό και μισθό που έχουν. Η κατάταξη και τοποθέτησή τους σε δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού με απόφαση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Α.Κ.Υ.Σ.Μ.Ε. Πρότυπα και πειραματικά σχολεία Αρθρο 91 1.Από την έναρξη ισχύος του ν. αυτού τα πρότυπα σχολεία μέσης εκπαίδευσης και το Ζάννειο πειραματικό σχολείο μετατρέπονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είτε σε πειραματικά σχολεία του νομού αυτού, οπότε καθορίζονται και τα ΠΕΚ στα οποία ανήκουν, είτε σε γυμνάσια και λύκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2.Τα πρότυπα σχολεία των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών μετονομάζονται σε πειραματικά σχολεία και παύουν να λειτουργούν ως πειραματικά μετά τη διακοπή της λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών και των σχολών νηπιαγωγών. 3. α) Η πρότυπη σχολή της Ανώτατης Σχολής Οικιακής Οικονομίας Χανίων <Αριάδνη> (Α.Σ.Ο.Χ.Α) μετατρέπεται από 1.9./85 σε επαγγελματική σχολή που λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. αυτού. Οι μαθητές της σχολής αυτής συνεχίζουν τη φοίτησή τους στην επαγγελματική σχολή με βάση το πρόγραμμα διδασκαλίας που ισχύει, όπως αυτό θα προσαρμοστεί με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Οσοι αποφοίτησαν ή θα αποφοιτήσουν από την πρότυπη αυτή σχολή, μπορούν να εγγράφονται στην Α τάξη επαγγελματικού Λυκείου. γ) Οσοι υπηρετούν σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού της Α.Σ.Ο.Ο.Χ.Α. και της πρότυπης σχολής της, κατατάσσονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό της Χαροκοπείου Ανωτάτης Σχολής Οικιακής Οικονομίας με απόφαση του Υπουργου εθνικής Παιδείας και 164 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Θρησκευμάτων σε κλάδους αντίστοιχους προς την ειδικότητά τους και με το βαθμό που κατέχουν. Πλήρωση νέων θέσεων Αρθρο 92 1. Από τις 3.148 νέες θέσεις που προστίθενται στους κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πληρωθούν 1.1.36 κατά το έτος 1985 και ανά 1.006 κατά τα έτη 1986 και 1987. Από τις 3.103 νέες θέσεις διοικητικών υπαλλήλων που συνιστώνται για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πληρωθούν 1.103 κατά το έτος 1985 και ανά 1.000 κατά τα έτη 1986 και 1987. Η κατανομή κατά κλάδους των παραπάνω θέσεων που θα πληρωθούν γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Η ολοκλήρωση της διδασκαλίας των μαθητών ξένης γλώσσας, φυσικής αγωγής καλλιτεχνικών μαθημάτων και μουσικής στα δημόσια δημοτικά σχολεία από εκπαιδευτικούς που έχουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα θα γίνει εντός τριετίας με έναρξη τη 1η Σεπτ. 1985 για τη Δ τάξη. Κατάργηση του Κέντρου Μετάφρασης και διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ) Αρθρο 93 1.Το Κέντρο Μετάφρασης και Διερμηνείας (ΚΕ.ΜΕ.ΔΙ) που εδρεύει στην Κέρκυρα καταργείται. Καταργούνται επίσης και οι θέσεις του κάθε είδους προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό. 2.Το Ταμείο του ΚΕΜΕΔΙ καταργείται. Ολη η περιουσία του, δικαιώματα και υποχρεώσεις καθώς και η χρήση περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου περιέρχονται χωρίς άλλη διαδικασία στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι ο καθολικός διάδοχος του Ταμείου. Στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο περιέρχεται και όλο το αρχείο του ΚΕΜΕΔΙ. Με απόφαση του αρμόδιου υπουργού θα καθοριστεί ο τρόπος και η διαδικασία της παραλαβής από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας του Ταμείου. 3.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστημίου είναι δυνατό να ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης σε έτος σπουδών του τμήματος ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου αποφοίτων των σχολών μετάφρασης ή διερμηνείας του ΚΕΜΕΔΙ. 4.Οι πτυχιούχοι των ειδικών τμημάτων μεταφραστών ειδικότητας αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας του ΚΕΜΕΔΙ κατατάσσονται στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ο τρόπος, η διαδικασία και ότι γενικά αφορά την κατάταξη προσδιορίζονται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Οι κατατασσόμενοι εξασφαλίζουν μαθήματα που αντιστοιχούν σε δύο τουλάχιστον εξάμηνα σπουδών του τμήματος ξένων γλωσσών μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ο χρόνος εισαγωγής και κατάταξης δεν μπορεί να είναι προγενέστερος του Β εξαμήνου 1985-1986. 165 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ορίζονται τα σχετικά με τα προσόντα υποψηφίων και την εγγραφή πρωτοετών φοιτητών στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Πανεπιστημίου, κατεξαίρεση των διατάξεων που αναφέρονται στην εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αποζημιώσεις και οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις από την εφαρμογή της διάταξης αυτής ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 6.Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστημίου τα σχετικά με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων ή διεξαγωγής ασκήσεων των φοιτητών του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας με τη συνοδεία διδακτικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) ή σε ιδρύματα, ινστιτούτα ή σχολές που παρέχουν ουσιαστικά ισότιμη παιδεία, καθώς και κάθε λεπτομέρεια που έχει σχέση με τα οικονομικά θέματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτής της παρ. 7.Είναι δυνατός ο διορισμός ή η πρόσληψη αλλοδαπού διδακτικού ή εκπαιδευτικού προσωπικού στο τμήμα ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζεται το γνωστικό αντικείμενο των θέσεων αυτών καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της διάταξης. 8.Για την κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, είναι δυνατή η πρόσληψη ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή ανάθεσης έργου ή με ωριαία αντιμισθία. Η πρόσληψη ενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Ο χρόνος απασχόλησης, το ύψος της αποζημίωσης και τα έξοδα μετακίνησης ορίζονται με την ίδια απόφαση. 138 9.Σε οποιαδήποτε κρίση για εκλογή ή εξέλιξη σε θέση ΔΕΠ μετάκληση ή με οποιοδήποτε τρόπο ανάθεση διδακτικών καθηκόντων του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης και διερμηνείας του Ιόνιου πανεπιστημίου, η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί να ορίζει και διαδικασία εξέτασης των ενδιαφερομένων από το οικείο εκλεκτορικό σώμα ή άλλη εξεταστική επιτροπή που συνιστά ειδικά για το σκοπό αυτόν η Διοικούσα Επιτροπή στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. 10.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών, ύστερα από γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ορίζονται τα σχετικά με την τύχη του πάσης φύσεως και με οποιαδήποτε σχέση προσωπικού του ΚΕΜΕΔΙ, την ενδεχόμενη σύσταση ανάλογων θέσεων όπως και κάθε λεπτομέρεια που αφορά την ένταξη και υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού. 11.Μέχρι την έκδοση του ΠΔ/τος που αναφέρεται στην προηγούμενη παρ., το πάσης φύσεως διοικητικό προσωπικό του καταργούμενου κέντρου ανήκει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο και χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του πανεπιστημίου. Το πάσης φύσεως επιστημονικό ν. 3848/2010, ΦΕΚ-71 Α/19-5-10, παρ. 3 του άρθρου 37: «Οι διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 93 του ν. 1566/1985 εφαρμόζονται αναλόγως και για το Τμήμα Ασιατικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου» 138 166 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 προσωπικό τίθεται στη διάθεση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Με αποφάσις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών που εκδίδονται μετά γνώμη του Ιόνιου Πανεπιστήμιου όπου αυτή απαιτείται, ρυθμίζονται τα σχετικά διοικητικά και οικονομικά θέματα του προσωπικού αυτού για το μεταβατικό χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση του ΠΔ /τος που προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 12.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστήμιου, ορίζονται ή συνιστώνται τα όργανα που είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα κατάστασης προσωπικού του Ιόνιου Πανεπιστημίου όταν η αρμοδιότητα δεν παρέχεται από το νόμο σε άλλο όργανο. 13.Οπου στο παρόν αναφέρεται η Διοικούσα Επιτροπή του Ιόνιου Πανεπιστημίου, εννοείται η Σύγκλητος του Ιδρύματος μετά την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του. 14.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και των τυχόν συναρμόδιων υπουργών, μετά γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιόνιου Πανεπιστημίου, όπου αυτή απαιτείται, ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες αυτού του άρθρου που δεν προβλέπονται από τον παρόντα νόμο. Ρύθμιση θεμάτων Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Αρθρο 94 1. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των Σχολών Μαθητείας του ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46) Καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθ. 64 του παρόντος. 2. Με αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, που εκδίδονται με γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ ρυθμίζονται θέματα : α) συγκρότησης, συνεδριάσεων, αρμοδιοτήτων, τρόπου λειτουργίας και ειδικότερων αρμοδιοτήτων των συλλόγων διδασκόντων στις Σχολές Μαθητείας και συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. β) συγκρότησης των μαθητικών κοινοτήτων, οργάνων, διαδικασίας εκλογής τους και τρόπου συμμετοχής στην οργάνωση της μαθητικής ζωής. 3. Οι φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθ. 1 παρ. 6 του ν. 1256/82, δύνανται να απασχολούν μαθητές των εκπαιδευτικών μονάδων μαθητείας του ΟΑΕΔ των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και των σχολών εναλλασσόμενης εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την πρακτική τους άσκηση, σύμφωνα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης. Η απασχόληση των μαθητών μπορεί να διαρκεί όσο και ο χρόνος μαθητείας ή φοίτησή τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις σχολές αρμοδιότητάς του, που εκδίδονται με γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΔ και του οικείου φορέα, ορίζεται ο αριθμός των μαθητών που θα απασχοληθούν κατά το επόμενο σχολικό έτος, ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε φορέα για την παροχή πρακτικής άσκησης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Η ανωτέρω απασχόληση των μαθητών δεν υπόκειται στους περιορισμούς που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Η αμοιβή των αναφερομένων ως άνω μαθητών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών. 167 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Στο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. αυτού που αφορούν τους κλάδους, τα προσόντα, την εξέλιξη καθώς και οι παρ.8 και 9 του άρθ. 13 και οι παρ. 13, 16 κα 19 του άρθ. 14. Για την κατάταξη του παραπάνω εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθ.82 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθ. 1 και 2 της 29595/1664/24-7-78 (ΦΕΚ 640 Β), κοινής απόφασης των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και η οικεία διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εργασίας με γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Οσοι από τους υπηρετούντες ανήκουν σε προσωρινούς κλάδους εκπαιδευτικού προσωπικού του ΟΑΕΔ, ακολουθούν ως προς την εξέλιξη και την κατάταξή τους αυτούς που υπηρετούν στους αντίστοιχους μόνιμους κλάδους. 5. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μονιμοποιείται ανεξάρτητα από το χρόνο υπηρεσίας του στον παραπάνω οργανισμό, εφόσον το ζητήσει μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του ν. αυτού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1476/84 (ΦΕΚ Α 136) ο οποίος εφαρμόζεται κατά τα λοιπά. 139 «6. α. Το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ που έχει τυπικά προσόντα και την κατά περίπτωση απαιτούμενη εμπειρία ή προϋπηρεσία που αντιστοιχούν σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα από εκείνη, στην οποία υπηρετεί κατά τη δημοσίευση αυτού του ν., είναι δυνατό με αίτηση των ενδιαφερομένων, να μεταταγεί σε προσωρινές προσωπικές θέσεις αντίστοιχου κλάδου ανώτερης βαθμίδας, εφ'όσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις στον αντίστοιχο κλάδο ανώτερης βαθμίδας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντίστοιχη ειδικότητα, συνιστάται σε συγγενέστερο κλάδο, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Για τις μετατάξεις αυτές, το πτυχίο παιδαγωγικής επιμόρφωσης μονοετούς φοίτησης του πρότυπου ΚΕ.ΚΑ.ΤΕ. Αθηνών είναι ισότιμο με το πτυχίο εκπαιδευτικών σπουδών μονοετούς φοίτησης της ΠΑΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ. Οι αιτήσεις για τη μετάταξη των ενδιαφερομένων προς το ΔΣ του ΟΑΕΔ υποβάλλονται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου. β. Μετά τη μετάταξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατατάσσεται στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 1505/84 με το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου της μετάταξης και με βάση το συνολικό χρόνο υπηρεσίας. 7. Οι διατάξεις της περιπτ. Ε του άρθ. 16 και της παρ. 4 του άρθ. 18 του ν. 1566/85 ισχύουν και για το εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ. Για την εφαρμογή της διατάξεως του άρθ. 16 περιπτ. Ε, αρμόδιος υπουργός για την έκδοση των σχετικών αποφάσεων είναι ο Υπουργός Εργασίας μετά από πρόταση του ΔΣ του ΟΑΕΔ.»140 Καταργούμενες διατάξεις Αρθρο 95 ν. 1824/1988 ΦΕΚ Α 296 άρθ. 32: οι διατάξεις της άνω παρ. 5 εφαρμόζονται ανάλογα και στο εκπ/κό και λοιπό προσωπικό των μέσων τεχνικών επαγγελματικών νοσηλευτικών σχολών του Υπ.Υγείας, Πρόνοιας, Κοιν. Ασφαλίσεων που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 139 140 Οι παράγραφοι 6 και 7 προστέθηκαν από το άρθρο 17 του νόμου 1666/1986 ΦΕΚ Α 200 168 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Εκτός από τις διατάξεις που καταργούνται με τα προηγούμενα άρθρα, καταργούνται ακόμα οι ακόλουθες διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα : 1.Ο ν. ΓΥΛΗ/1909 2. Το ΒΔ της 24- 6/28.8.1919 3. Το άρθ. 7 του ν.4371/29. 4. Ο ν. 5019/31. 5. Το άρθ. 1 παρ. 2 του ΑΝ 1359/49. 6. Το άρθ. 11 της ΠΥΣ 142/63 που κυρώθηκε με το άρθ. πρώτο του ν.δ. 4320/63 (ΦΕΚ 96). 7. Το ν.δ. 646/70. 8. Το ν.δ. 749/70 (ΦΕΚ 277). 9. Ο ν. 186./75 (ΦΕΚ 214) άρθ. 1 έως και 13. 10. Ο ν. 309/76. 11. Ο ν. 416/76 (ΦΕΚ 210). 12. Ο ν. 576/77, με την επιφύλαξη του άρθ. 51 του ν. 1404/83. 13. Οι παρ. 9 και 10 του άρθ. 30 του ν. 682/77 (ΦΕΚ 244). 14. Το άρθ. 9 του ν. 817/78 (ΦΕΚ 170). 15. Τα άρθ. 1, 2, 3, 4 και 9 του ν. 967/79 (ΦΕΚ 213). 16. Ο ν. 1143/81 με την επιφύλαξη του άρθ. 36 του παρόντος νόμου, εκτός των διατάξεων των άρθ. 17, 20, 22, 30, 32, 37, 38, 39, 41, 42, 43 και 48 που διατηρούνται. 17. Τα άρθ. 28, 29, 30 και 31 του ν. 1304/82. Ακόμη καταργείται κάθε διάταξη, η οποία ρυθμίζει κατά διαφορετικό τρόπο θέματα που περιλαμβάνονται στις διατάξεις αυτού του νόμου. Ισχύς Αρθρο 96 Η ισχύς του ν. αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. Αθήνα,30 Σεπτεμβρίου 1985 169

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις