Ν.1566/1985

Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλεες διατάξεις ΦΕΚ: 167/Α/1985ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 κηάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ δα Ϊι δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΝΓ ΝΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν λγλκΝ1 1έΝ ΢εκπσμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ κζσπζ υλβ,ΝαληκθδεάΝεαδΝδ σλλκπβΝαθΪπ υιβΝ πθΝ δαθκβ δευθΝεαδΝουξκ πηα δευθΝ υθΪη πθΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν υ ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ φτζκΝ εαδΝ εα αΰπΰά,Ν θαΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ ι ζδξγκτθΝ ΝκζκεζβλπηΫθ μΝπλκ ππδεσ β μΝεαδΝθαΝαά κυθΝ βηδκυλΰδεΪέΝ δ δεσ λαΝυπκίκβγ έΝ κυμΝηαγβ ΫμμΝ αΨΝ ΝαΝ ΰέθκθ αδΝ ζ τγ λκδ,Ν υπ τγυθκδ,Ν βηκελα δεκέΝ πκζέ μΝ θαΝ υπ λα πέακθ αδΝ βθΝ γθδεάΝ αθ ιαλ β έα,Ν βθΝ αφδεάΝ αε λαδσ β αΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ βΝ βηκελα έα,Ν θαΝ ηπθΫκθ αδΝ απσΝ αΰΪπβΝπλκμΝ κθΝΪθγλππκ,Ν βΝαπάΝεαδΝ βΝφτ βΝεαδΝθαΝ δαεα Ϋξκθ αδΝαπσΝπέ βΝπλκμΝ βθΝπα λέ αΝ εαδΝ αΝΰθά δαΝ κδξ έαΝ βμΝκλγσ κιβμΝξλδ δαθδεάμΝπαλΪ κ βμέΝ Ν ζ υγ λέαΝ βμΝγλβ ε υ δεάμΝ κυμΝ υθ έ β βμΝ έθαδΝαπαλαίέα βέΝ ίΨΝΝαΝεαζζδ λΰκτθΝεαδΝθαΝαθαπ τ κυθΝαληκθδεΪΝ κΝπθ τηαΝεαδΝ κΝ υηαΝ κυμ,Ν δμΝεζέ δμ,Ν αΝ θ δαφΫλκθ αΝ εαδΝ δμΝ ιδσ β ΫμΝ κυμέΝ ΝαΝ απκε κτθ,Ν ηΫ αΝ απσΝ βΝ ξκζδεάΝ κυμΝ αΰπΰά,Ν εκδθπθδεάΝ αυ σ β αΝ εαδΝ υθ έ β β,Ν θαΝ αθ δζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ θαΝ υθ δ β κπκδκτθΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ αιέαΝ εαδΝ δ κ δηέαΝ βμΝ πθ υηα δεάμΝ εαδΝ βμΝ ξ δλπθαε δεάμΝ λΰα έαμέΝ ΝαΝ θβη λυθκθ αδΝεαδΝθαΝα εκτθ αδΝπΪθπΝ βΝ π άΝεαδΝπφΫζδηβΝΰδαΝ κΝαθγλυπδθκΝΰΫθκμΝξλά βΝ εαδΝαιδκπκέβ βΝ πθΝαΰαγυθΝ κυΝ τΰξλκθκυΝπκζδ δ ηκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝαιδυθΝ βμΝζαρεάμΝηαμΝ παλΪ κ βμέΝ ΰΨΝΝαΝαθαπ τ κυθΝ βηδκυλΰδεάΝεαδΝελδ δεάΝ εΫοβΝεαδΝαθ έζβοβΝ υζζκΰδεάμΝπλκ πΪγ δαμΝεαδΝ υθ λΰα έαμ,Νυ ΝθαΝαθαζαηίΪθκυθΝπλπ κίκυζέ μΝεαδΝη Ν βθΝυπ τγυθβΝ υηη κξάΝ κυμΝθαΝ υθ ζκτθΝ απκφα δ δεΪΝ βθΝ πλσκ κΝ κυΝ εκδθπθδεκτΝ υθσζκυΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πα λέ αμΝηαμέΝ ΨΝΝαΝεα αθκκτθΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ Ϋξθβμ,Ν βμΝ πδ άηβμΝεαδΝ βμΝ ξθκζκΰέαμ,ΝθαΝ Ϋίκθ αδΝ δμΝ αθγλυπδθ μΝαιέ μΝεαδΝθαΝ δαφυζΪ κυθΝεαδΝπλκΪΰκυθΝ κθΝπκζδ δ ησέΝ ΨΝ ΝαΝ αθαπ τ κυθΝ πθ τηαΝ φδζέαμΝ εαδΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν σζκυμΝ κυμΝ ζακτμΝ βμΝ ΰβμ,Ν πλκ ίζΫπκθ αμΝ ΝΫθαΝεσ ηκΝεαζτ λκ,Ν έεαδκΝεαδΝ δλβθδεσέΝ βέΝ α δεκέΝ υθ ζ ΫμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ εκπυθΝ έθαδΝμΝ αΨΝ Νπλκ ππδεσ β αΝεαδΝβΝεα Ϊλ δ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝεαδΝ πθΝίαγηέ πθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ίΨΝ αΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν αΝ ξκζδεΪΝίδίζέαΝεαδΝ αΝζκδπΪ δ αε δεΪΝηΫ α,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ π άΝξλά βΝ κυμ,Ν ΰΨβΝ ια φΪζδ βΝ σζπθΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ πλκςπκγΫ πθΝ εαδΝ ηΫ πθΝ ΰδαΝ βθΝ απλσ εκπ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζ έπθΝεαδΝ 1 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ απαλαέ β κυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ εζέηα κμΝ η Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ αληκθδευθΝ δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθΝ κΝ ξκζ έκΝ εαδΝ βθΝ ΪιβΝ εαδΝ η Ν κΝ ία ησΝ πλκμΝ βθΝ πλκ ππδεσ β αΝ κυΝεΪγ Νηαγβ άέΝ γέαΨΝ ΣαΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ απκ ζκτθΝ Ϊλ δκυμΝ κ βΰκτμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝευλέπμΝμΝ ΧααΨΝ αφυμΝ δα υππηΫθκυμ,Νεα ΪΝηΪγβηα,Ν εκπκτμΝηΫ αΝ αΝπζαέ δαΝ πθΝΰ θδευθΝεαδΝ δ δευθ,Ν εα ΪΝίαγηέ αΝ εκπυθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ΧίίΨΝ δ αε ΫαΝτζβΝ πδζ ΰηΫθβΝ τηφπθαΝη Ν κΝ εκπσΝ κυΝηαγάηα κμ,Ν ΝεΪγ Ν πέπ κ,ΝαθΪζκΰβΝ εαδΝ τηη λβΝ πλκμΝ κΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ πλκμΝ δμΝ αφκηκδπ δεΫμΝ υθα σ β μΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν δαλγλπηΫθβΝΪλ δαΝ Ν πδηΫλκυμΝ θσ β μΝεαδΝγΫηα αέΝ ΧΰΰΨΝ θ δε δεΫμΝ εα υγτθ δμΝ ΰδαΝ βΝ ηΫγκ κΝ εαδΝ αΝ ηΫ αΝ δ α εαζέαμΝ εΪγ Ν θσ β αμΝ άΝ γΫηα κμέΝ ίΨΝΣαΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεα αλ έακθ αδΝ κεδηΪακθ αδΝπ δλαηα δεΪ,Ναιδκζκΰκτθ αδΝεαδΝ αθαγ πλκτθ αδΝ υθ ξυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ κθΝ κηΫαΝ πθΝΰθυ πθ,Ν δμΝεκδθπθδεΫμΝ αθΪΰε μΝεαδΝ βθΝπλσκ κΝ πθΝ πδ βηυθΝ βμΝαΰπΰάμέΝ ΰΨΝΣαΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ θθδΪξλκθβμΝυπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμΝ δ δεσ λαΝΫξκυθΝ π λδεάΝ υθκξάΝεαδΝ θδαέαΝαθΪπ υιβΝ πθΝπ λδ ξκηΫθπθΝ κυμέΝ ΨΝΣαΝ δ αε δεΪΝίδίζέαΝΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ υΰΰλΪφκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ 4.Γζυ αΝ δ α εαζέαμ,ΝπκυΝαπκ ζ έΝεαδΝαθ δε έη θκΝ υ βηα δεάμΝ δ α εαζέαμΝεαδΝΰζυ αΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ πθΝίδίζέπθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝβΝ βηκ δεά,Ν σππμΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝκΝζασΝεαδΝ βΝ σεδηβΝζκΰκ ξθέαΝπλκμΝ βθΝαυ κτ δαΝη αφκλΪΝιΫθπθΝ ζΫι πθέΝ δΪλγλπ βΝεαδΝίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμέΝΠαλκξΫμΝ λγλκΝβ 1. Ν πλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ παλΫξ αδΝ αΝ θβπδαΰπΰ έαΝ εαδΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαέΝ ΣαΝ θβπδαΰπΰ έαΝηπκλκτθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝεαδΝ ΝεΫθ λα,Ν αΝκπκέαΝζ δ κυλΰκτθΝηααέΝη Νελα δεκτμΝ παδ δεκτμΝ αγηκτμΝΧπαδ δεΪΝεΫθ λαΨέΝ 2. Ν υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝπαλΫξ αδΝ Ν τκΝετεζκυμέΝΟΝπλυ κμΝετεζκμΝεαζτπ αδΝαπσΝ αΝΰυηθΪ δαΝεαδΝκΝ τ λκμΝαπσΝ αΝΰ θδεΪ,Νεζα δεΪ,Ν εεζβ δα δεΪ,Ν ξθδεΪΝ- παΰΰ ζηα δεΪ,Ν θδαέαΝπκζυεζα δεΪΝζτε δαΝεαδΝαπσΝ δμΝ ξθδεΫμ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμέΝ δ δεσμΝθσηκμΝλυγηέα δΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝζυε έπθέΝ γέΝ Νφκέ β βΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝ κΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝεαδΝ κΝΰυηθΪ δκ,Ν φσ κθΝκΝηαγβ άμΝ θΝΫξ δΝυπ λί έΝ κΝ1θκΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυέΝΟπκδκμΝΫξ δΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ κυΝπλκ υπκυΝ κυΝ αθβζέεκυΝ εαδΝ παλαζ έπ δΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ άΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ πμΝ πλκμΝ βΝ φκέ β βΝ δηπλ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγέΝζηκΝ κυΝΠκδθδεκτΝΚυ δεαέΝ 4.Μαγβ ΫμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μ,Ν φκδ κτθΝ Ν δ δεΪΝ ξκζ έαΝ άΝ Ν δ δεΫμΝ Ϊι δμΝ άΝ θ Ϊ κθ αδΝ Ν εαθκθδεΫμΝ Ϊι δμ,ΝΰδαΝθαΝπΪλκυθΝ βθΝεα Ϊζζβζβ,Ν ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ν δ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝηΪγβ βέΝ 2 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ηέΝ΢ αΝ ξκζ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝφκδ κτθΝηααέΝαΰσλδαΝεαδΝ εκλέ δαΝΧηδε ΪΝ ξκζ έαΨέΝ θέΝ Νπλπ κίΪγηδαΝεαδΝβΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κΝελΪ κμΝ πλ ΪθέΝ ιέΝΣαΝ δ αε δεΪΝίδίζέαΝεαδΝ αΝίδίζέαΝ πθΝ επαδ υ δευθΝξκλβΰκτθ αδΝ πλ ΪθΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ εαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ αθ έ κδξαέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝεαγδ λπγ έΝβΝυπκξλΫπ βΝ πθΝηαγβ υθΝθαΝ δα βλκτθΝ αΝίδίζέαΝ Ν εαζάΝεα Ϊ α βΝεαδΝθαΝ αΝ πδ λΫοκυθΝ κΝ ξκζ έκΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝκδΝευλυ δμΝΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝπκυΝπαλαίδΪακυθΝαυ άΝ βθΝυπκξλΫπ βΝεαδΝΰδαΝσ κυμΝ α εκτθΝ βθΝ πδηΫζ δαΝ κυΝπλκ υπκυΝ κυμέΝ κέΝΟδΝ απΪθ μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαθ δη ππέακθ αδΝη Νελα δεΫμΝ πδξκλβΰά δμΝπλκμΝ βθΝ κπδεάΝ αυ κ δκέεβ β,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ δΪγ βμΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ ξ δευθΝ πδ υ πθέΝ ΣαΝ υξσθΝ α δΪγ αΝ υπσζκδπαΝ απσΝ δμΝ πδξκλβΰά δμΝ αυ ΫμΝ πδ λΫφκθ αδΝ κθΝ ελα δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ ΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμέΝ 9.Μαγβ Ϋμ,Ν πκυΝ εα κδεκτθΝ ηαελδΪΝ απσΝ βθΝ Ϋ λαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ η αφΫλκθ αδΝ πλ ΪθΝάΝθαΝ δαηΫθκυθΝεαδΝθαΝ δ έακθ αδΝ πλ ΪθΝ κθΝ σπκΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ κΝ ξκζ έκέΝ θΝβΝ η αφκλΪΝ έθαδΝ αθ δε δη θδεΪΝ α τθα βΝ άΝ θΝ υπΪλξκθΝ πλκςπκγΫ δμΝ πλ Ϊθ,Ν δαηκθάμΝ εαδΝ έ δ βμ,Νηπκλ έΝθαΝεα αίΪζζ αδΝηβθδαέκΝ πέ κηαέΝ«ί)ΝΜαγβ ΫμΝπκυΝφκδ κτθΝ Ναγζβ δεσΝάΝ ηκυ δεσΝΰυηθΪ δκΝάΝζτε δκ,ΝηπκλκτθΝθαΝη αφΫλκθ αδΝαπσΝ βθΝεα κδεέαΝ κυμΝ βθΝΫ λαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ πλ Ϊθ,ΝθαΝ δ έακθ αδΝ πλ ΪθΝάΝεαδΝθαΝ δαηΫθκυθΝ πλ ΪθΝ βθΝπσζβΝπκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ κΝ ξκζ έκέΝ θΝ βΝ η αφκλΪΝ έθαδΝ αθ δε δη θδεΪΝ α τθα βΝ άΝ θΝ υπΪλξκυθΝ πλκςπκγΫ δμΝ πλ ΪθΝ έ δ βμΝεαδΝ δαηκθάμ,Νηπκλ έΝθαΝεα αίΪζζ αδΝηβθδαέκΝ πέ κηαέ»1 1ίέΝ ΢ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ ζυε έπθΝ εαδΝ πθΝ ξκλβΰκτθ αδΝελα δεΫμΝυπκ λκφέ μέΝ ξθδευθΝ - παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ 11έΝΣκΝ βησ δκΝεαζτπ δΝ δμΝ απΪθ μΝ βμΝδα λκφαληαε υ δεάμΝεαδΝθκ κεκη δαεάμΝπ λέγαζοβμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ ΫπαγαθΝ α τξβηαΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ αΝ λΰα άλδαΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ ζυε έπθ,Ν πθΝ θδαέπθΝ πκζυεζα δευθΝ ζυε έπθΝ εαδΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Νεα ΪΝ κΝηΫλκμΝπκυΝκδΝ απΪθ μΝαυ ΫμΝ θΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝ Ϊη βΝάΝΫηη βΝα φΪζδ βέΝ2 1βέΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ν εαγυμΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝεαδΝ βησ δαμΝΣΪιβμΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ πθΝπαλέΝκΝεαδΝλΝ άΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝα φαζέ πθΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ βμΝπαλέΝ11,Ν λυγηέα αδΝκΝ λσπκμΝεΪζυοβμΝ πθΝ απαθυθ,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝσζ μΝκδΝ ξ δεΫμΝζ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ αυ κτΝ κυΝ ΪλγέΝ ΟδΝ αθαΰεαέ μΝ πδ υ δμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ θκηαλξδυθέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ Ν ΠΡΧΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι Τ΢ Ν Πλκ ξκζδεάΝαΰπΰάΝ 1 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝΝ1ιι1ή1λκκΝΦ ΚΝ Νι1Ψέ 2 ΝέΝβθζίή1λλκ,ΝΦ Κ-βίθΝ ΥΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝβΝμΝΟ Ν δΪ αιβΝ βμΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝΝέΝ1ηθθήκηΝΧΦ Κ1θιΝ ΥΨΝ φαλησα αδΝεαδΝ αΝΣ Ο 3 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 λγλκΝγ 1.΢εκπσμΝ κυΝ θβπδαΰπΰ έκυΝ έθαδΝ θαΝ ίκβγά δΝ αΝ θάπδαΝ θαΝ αθαπ υξγκτθΝ πηα δεΪ,Ν υθαδ γβηα δεΪ,Νθκβ δεΪΝεαδΝεκδθπθδεΪΝηΫ αΝ αΝπζαέ δαΝπκυΝκλέα δΝκΝ υλτ λκμΝ εκπσμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ δ δεσ λαΝ κΝθβπδαΰπΰ έκΝίκβγ έΝ αΝθάπδαΝμΝ αΨΝ θαΝ εαζζδ λΰκτθΝ δμ αδ γά δμΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ κλΰαθυθκυθΝ δμΝ πλΪι δμΝ κυμ,Ν εδθβ δεΫμΝ εαδΝ θκβ δεΫμέΝ ίΨΝ θαΝ ηπζκυ έακυθΝ εαδΝ θαΝ κλΰαθυθκυθΝ δμΝ ηπ δλέ μΝ κυμΝ απσΝ κΝ φυ δεσΝ εαδΝ εκδθπθδεσΝ π λδίΪζζκθΝεαδΝθαΝαπκε κτθΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ δαελέθκυθΝ δμΝ ξΫ δμΝεαδΝαζζβζ πδ λΪ δμΝ πκυΝυπΪλξκυθΝηΫ αΝ Ναυ σέΝ ΰΨΝθαΝαθαπ τ κυθΝ βθΝδεαθσ β αΝεα αθσβ βμΝεαδΝΫεφλα βμΝη Ν τηίκζα,Νΰ θδεΪΝεαδΝδ δαέ λαΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝΰζυ αμ,Ν πθΝηαγβηα δευθΝεαδΝ βμΝαδ γβ δεάμέΝ ΨΝθαΝπλκξπλκτθΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ δαπλκ ππδευθΝ ξΫ πθ,ΝπκυΝγαΝίκβγκτθΝ βΝίαγηδαέαΝεαδΝ αληκθδεάΝΫθ αιάΝ κυμΝ βθΝεκδθπθδεάΝαπάΝεαδΝ ΨΝθαΝαθαπ τ κυθΝπλπ κίκυζέ μΝ ζ τγ λαΝεαδΝ αίέα αΝεαδ,ΝηΫ αΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝκλΰαθπηΫθκυΝπ λδίΪζζκθ κμ,ΝθαΝ γέακθ αδΝ βθΝ ηφέ λκηβΝ ξΫ βΝα σηκυΝεαδΝκηΪ αμέΝ βέΝ Νπλκ ξκζδεάΝαΰπΰάΝπαλΫξ αδΝ Νθβπδαΰπΰ έαΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ έ ΝπμΝαθ ιΪλ β αΝ έ Ν ηΫ αΝ Ν παδ δεΪΝ εΫθ λαέΝ Ν δ τγυθ βΝ πθΝ παδ δευθΝ εΫθ λπθ,Ν βΝ ζΫξπ άΝ κυμΝ η Ν κΝ απαλαέ β κΝπλκ ππδεσΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεσΝγΫηαΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝαθάε δΝ βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθέΝ Ν κπκγΫ β βΝθβπδαΰπΰυθΝ αΝ θβπδαΰπΰ έαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ αΝ παδ δεΪΝ εΫθ λα,Ν βΝ υπβλ δαεάΝ εα Ϊ α β,Ν βΝ ιΫζδιβΝ πθΝθβπδαΰπΰυθΝεαδΝβΝ επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθΝαυ υθΝαθάε δΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ «γέΗΝ φκέ β βΝ αΝ θβπδαΰπΰ έαΝ έθαδΝ δ άμΝ εαδΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ Ν αυ ΪΝ θάπδαΝ πκυΝ υηπζβλυθκυθΝ βθΝ γ1βΝ ε ηίλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ ΰΰλαφάμΝ βζδεέαΝ ΪλπθΝ (ζ)Ν υθέΝ ΗΝ φκέ β βΝσ πθΝ βθΝγ1βΝ ε ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝ ΰΰλαφάμΝ υηπζβλυθκυθΝβζδεέαΝπΫθ Ν(η)Ν υθΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝΫξ δΝ φαληκΰάΝ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκη»3 4. Νφκέ β βΝ αΝθβπδαΰπΰ έαΝΰέθ αδΝυπκξλ π δεάΝ α δαεΪΝεαδΝεα ΪΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμΝπκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν Τΰ έαμ,Ν ΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ «ηέΝ ΣαΝ θβπδαΰπΰ έα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθ,Ν έθαδΝηκθκγ έαΝάΝπκζυγΫ δαέΝΗΝκλΰαθδεσ β αΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθΝπλκ δκλέα αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝαθ δ κδξέαΝθβπδαΰπΰκτΝπλκμΝαλδγησΝθβπέπθΝεαδΝβΝκπκέαΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κθΝΫθαΝ(1)ΝθβπδαΰπΰσΝΰδαΝεΪγ Ν έεκ δΝπΫθ Ν(βη)ΝθάπδαΝεαδΝσξδΝζδΰσ λκΝαπσΝ π ΪΝ(ι)έΝΜ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝηαγβ υθΝπκυΝαθ δ κδξ έΝ ΝεΪγ ΝθβπδαΰπΰσέΝΣαΝθβπδαΰπΰ έαΝ αΝκπκέαΝζ δ κυλΰκτθΝηΫ αΝ αΝπαδ δεΪΝεΫθ λαΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηκθκγΫ δαΝάΝπκζυγΫ δα,Ν ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1α κυΝΪλγλκυΝιγΝ κυΝθσηκυΝΝγη1κήβίίθ,Ν Φ Κ-βιβΝ ’ 3 4 5 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝθβπέπθΝπκυΝφκδ κτθΝεαδΝη ΝίΪ βΝ βθΝαθ δ θβπδαΰπΰκτΝπλκμΝ λδΪθ αΝ(γί)Νθάπδαέ»4 κδξέαΝηδαμΝγΫ βμΝ θέΝ Ν έ λυ βΝ εαδΝ βΝ πλκαΰπΰάΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ εαδΝ βΝ αθΪζκΰβΝ ατιβ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ θβπδαΰπΰυθΝΰέθκθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ «΢ Ν π λδκξΫμΝ πκυΝ θΝ πζβλκτθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ έ λυ βμΝ θβπδαΰπΰ έκυΝ ηπκλ έ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ Τπβλ δαεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ παλΪλ βηαΝ κυΝ πζβ δΫ λκυΝπλκμΝαυ σΝθβπδαΰπΰ έκυ»5 7. Νέ λυ βΝθβπδαΰπΰ έπθΝ Νπαδ δεΪΝεΫθ λαΝεαδΝβΝπλκ γάεβΝθΫπθΝ ηβηΪ πθΝ Ναυ ΪΝαθΪζκΰαΝ η Ν κθΝαλδγησΝ πθΝθβπέπθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝατιβ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝθβπδαΰπΰυθΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ κέΝ Νεα Ϊλΰβ β,ΝκΝυπκίδία ησμΝεαδΝβΝ υΰξυθ υ βΝθβπδαΰπΰ έπθΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝγΫ πθΝθβπδαΰπΰυθΝΰέθκθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Ν αθ έ κδξβΝ εα Ϊλΰβ β,Ν η έπ βΝ ηβηΪ πθΝ άΝ υΰξυθ υ βΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν παδ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ βΝ αθΪζκΰβΝ η έπ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝγΫ πθΝθβπδαΰπΰυθΝΰέθκθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝα φαζέ πθέΝ 9.αΨΝ Μ Ν Π ήΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Νλυγηέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ ΧααΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθέΝ ΧίίΨΝ βθΝ δ αΰπΰάΝθβπέπθ,Ν ΧΰΰΨΝ βθΝΫθαλιβ,Ν βΝζάιβΝεαδΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεα ΪΝ κυμΝξ δη λδθκτμΝάΝ βΝ υθΫξδ άΝ κυμΝεα ΪΝ κυμΝγ λδθκτμΝηάθ μΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμέΝ Χ ΨΝ βθΝ παλ ξση θβΝ αΝ θάπδαΝ πλκ ξκζδεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ αΝ δ α εση θαΝ ηαγάηα αέΝ Χ ΨΝ κΝ ί κηα δαέκΝπλκζσΰδκΝεαδΝαθαζυ δεσΝπλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝεαδΝαΰπΰάμΝ πθΝθβπέπθ,Ν Χ ΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝαπάμΝ πθΝθβπέπθΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ ε βζυ δμΝεαδΝ ΧααΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθέΝ ίΨΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝα φαζέ πθΝεαδΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ έ λυ β,ΝκλΰΪθπ β,Ν ζΫξπ βΝ δ τγυθ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝπαδ δευθΝεΫθ λπθέΝ H παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν βθΝ παλέ1κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζθΝ κυΝ θσηκυΝ ζβθζήβί1ζ,Ν Φ Κ11κή ή1ηέηέβί1ζ 4 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ ΝΝ«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1 Ν κυΝΪλγλκυΝιγΝ κυΝθσηκυΝΝγη1κήβίίθ,ΝΦ ΚβιβΝ ’΄ 5 6 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 «1ίέΝΓδαΝγΫηα αΝ πθΝπαλέΝθ,ΝιΝεαδΝκΝΰθπηκ κ έΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ντ δ άΰβ βΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμ.»6 λαΝαπσΝ βηκ δεάΝ επαέ υ βΝ λγλκΝζ 1έΝ΢εκπσμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝβΝπκζτπζ υλβΝπθ υηα δεάΝεαδΝ πηα δεάΝαθΪπ υιβΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ηΫ αΝ αΝ πζαέ δαΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ υλτ λκμΝ εκπσμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ δ δεσ λα,Ν κΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝίκβγ έΝ κυμΝηαγβ ΫμΝμΝ αΨΝθαΝ δ υλτθκυθΝεαδΝαθα δα Ϊ κυθΝ δμΝ ξΫ δμΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ κυμΝ λα βλδσ β αμΝη Ν αΝ πλΪΰηα α,Ν δμΝεα α Ϊ δμΝεαδΝ αΝφαδθση θαΝπκυΝη ζ κτθέΝ ίΨΝ θαΝ κδεκ κηκτθΝ κυμΝ ηβξαθδ ηκτμΝ πκυΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ αφκηκέπ βΝ βμΝ ΰθυ βμ,Ν θαΝ αθαπ τ κθ αδΝ πηα δεΪ,Ν θαΝ ί ζ δυθκυθΝ βΝ πηα δεάΝ εαδΝ ουξδεάΝ κυμΝ υΰ έαΝ εαδΝ θαΝ εαζζδ λΰκτθΝ δμΝεδθβ δεΫμΝ κυμΝδεαθσ β μ,Ν ΰΨΝθαΝεα αε κτθΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝία δεσ λπθΝ θθκδυθΝεαδΝθαΝαπκε κτθ,Νίαγηδαέα,Ν βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ αθΪΰκθ αδΝ απσΝ αΝ κηΫθαΝ πθΝ αδ γά πθΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ αφβλβηΫθβμΝ εΫοβμ,Ν ΨΝθαΝαπκε κτθΝ βθΝδεαθσ β αΝκλγάμΝξλά βμΝ κυΝπλκκλδ ηκτΝεαδΝΰλαπ κτΝζσΰκυ,Ν ΨΝθαΝ ικδε δυθκθ αδΝίαγηδαέα,Νη Ν δμΝβγδεΫμ,Νγλβ ε υ δεΫμ,Ν γθδεΫμΝαθγλππδ δεΫμΝεαδΝΪζζ μΝ αιέ μΝεαδΝθαΝ δμΝκλΰαθυθκυθΝ Ν τ βηαΝαιδυθΝεαδΝ ΨΝθαΝεαζζδ λΰκτθΝ κΝαδ γβ δεσΝ κυμΝελδ άλδκ,Νυ ΝθαΝηπκλκτθΝθαΝ ε δηκτθΝ αΝΫλΰαΝ βμΝ ΫξθβμΝεαδΝθαΝ εφλΪακθ αδΝαθΪζκΰα,ΝηΫ αΝαπσΝ αΝ δεΪΝ κυμΝεαζζδ ξθδεΪΝ βηδκυλΰάηα αέΝ βέΝ Νφκέ β βΝ κΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝ έθαδΝ ια άμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ Ϊι δμ,Ν ,Ν ,ΝΓ,Ν ,Ν έ,Ν εαδΝ΢ΣέΝ <΢ βθΝ Ν ΪιβΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝηαγβ ΫμΝπκυΝ υηπζβλυθκυθΝ βθΝγ1βΝ ε ηίλέκυΝ κυΝΫ κυμΝ ΰΰλαφάμΝβζδεέαΝΫιδΝ(θ)Ν υθέΝ ΗΝβζδεέαΝαπκ δεθτ αδΝαπσΝζβιδαλξδεάΝπλΪιβΝΰΫθθβ βμ. 7» γέΝ΢ κυμΝηαγβ ΫμΝπκυΝαπκφκδ κτθΝαπσΝ κΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝξκλβΰ έ αδΝ έ ζκμΝπκυΝξλβ δη τ δΝ ΰδαΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κΝΰυηθΪ δκ,ΝκΝ τπκμΝ κυΝκπκέκυΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝγκυ εα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ11κΝ ήβζ-5-2011 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθ1μ “ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝηλΝεαδΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝ ΪλγλκυΝθίΝαλξέα δΝαπσΝ1-1-βί11” 7 ΣκΝ τ λκΝ έ,Ναθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ κΝ έ,Νί,Ν βμΝπαλέΝ1ΝΪλγέΝ1ίΝθέΝβγβιή1λλη,ΝΦ ΚΝ Ν1ηθ 6 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ζέΝΣαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝ πθΝ α εΪζπθ,Ν έθαδΝ ηκθκγΫ δαΝΫπμΝ ιαγΫ δαΝάΝ π εαγΫ δαέΝ «ηέΝ Κα ’Ν ιαέλ β,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ π αγΫ- δπθΝ ΫπμΝ εαδΝ θ εαγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝΪθπΝ πθΝ π εαγΫ δπθ,Νσ αθΝ κΝ πδίΪζζκυθΝζ δ κυλΰδεκέΝεαδΝπαδ αΰπΰδεκέΝζσΰκδΝσππμΝ έθαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝηαγβ υθ,ΝκδΝ δα δγΫη θκδΝξυλκδΝ δ α εαζέαμΝεαδΝκδΝαπκ Ϊ δμΝη αιτΝ πθΝ ξκζ έπθέ» 8 θέΝ Νκλΰαθδεσ β αΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Νπλκ δκλέα αδΝαπσΝ βθΝαθαζκΰέαΝβηΝηαγβ υθΝ πλκμΝΫθαΝΧ1ΨΝ Ϊ εαζκΝΰδαΝ αΝηκθκγΫ δαΝεαδΝ δγΫ δαΝεαδΝΰδαΝ αΝζκδπΪΝγίΝηαγβ υθΝπλκμΝΫθαΝΧ1ΨΝ Ϊ εαζκΝπμΝ ιάμΝμΝ Μαγβ ΫμΝ Ϊ εαζκδΝΟλΰαθδεσ β αΝ 1ίΝΫπμΝβηΝ1ΝΜκθκγΫ δκΝ βθΝΫπμΝηίΝβΝ δγΫ δκΝ η1ΝΫπμΝλίΝγΝΣλδγΫ δκΝ λ1ΝΫπμΝ1βίΝζΝΣ λαγΫ δκΝ 1β1ΝΫπμΝ1ηίΝηΝΠ θ αγΫ δκΝ 1η1ΝΫπμΝ1κίΝθΝ ιαγΫ δκΝ 1κ1ΝΫπμΝβ1ίΝιΝ π αγΫ δκΝ β11ΝΫπμΝβζίΝκΝΟε αγΫ δκΝ βζ1ΝΫπμΝβιίΝλΝ θθ αγΫ δκΝ βι1ΝΫπμΝγίίΝ1ίΝ 8 εαγΫ δκΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝζκυ αθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝ Ν βμΝΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΝΝΘβΝ κυΝΪλγλκυΝ1 κυ κυΝθσηκυΝΝΝζ1ηβήβί1γ,ΝΦ Κ-1ίιΝ ήλ-5-2013 –ΝέΝζ1ηβήβί1γ,ΝπαλέΝγ,ΝζΝεαδΝηΝΝυπκπαλέΝΘβΝμ “γέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπ λδπ υ πθΝ1ΝεαδΝβΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝε θυθΝγΫ πθ,Ν πθΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝεαδΝ πθΝ υξσθΝυπ λαλδγηδυθ,Νη Ν εκπσΝ κΝ δκλδ ησΝ ησθδηπθΝ άΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πλκ πλδθυθΝ αθαπζβλπ υθΝ εαδΝ πλκηέ γδπθΝ επαδ υ δευθΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ η αγΫ δμ,Ν δμΝ η α Ϊι δμΝ εαδΝ δμΝ απκ πΪ δμΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθέζέΝ ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝδ δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝπκυΝ θΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝ κυμΝ δ αε δεσΝπλΪλδκ,Νη ΝίΪ βΝ κΝπλκίζ πση θκΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμ,ΝηπκλκτθΝ έ μΝαΨΝθαΝαπα ξκζκτθ αδΝζδΰσ λ μΝυλ μΝαπσΝαυ ΫμΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ κυμΝπλαλέκυ,Νη ΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝαπκ κξυθΝ κυμ,ΝκδΝκπκέ μΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εα υ λ μΝ απσΝ δμΝ απκ κξΫμΝ επαδ υ δεκτΝ η Ν δ αε δεσΝ πλΪλδκΝ υ εαΝ Χ1βΨΝ πλυθ,Ν έ Ν ίΨΝ θαΝ απα ξκζκτθ αδΝηΫξλδΝεαδΝ βμΝ υηπζβλυ πμΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ κυμΝπλαλέκυΝ Ν ξκζδεΫμΝ λΪ δμΝσππμΝ έθαδΝβΝ θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέα,ΝβΝπλσ γ βΝ δ αε δεάΝ άλδιβ,ΝβΝ θέ ξυ βΝ βμΝΰζπ κηΪγ δαμ,ΝκδΝαγζβ δεΫμ,Νπκζδ δ δεΫμΝ εαδΝεαζζδ ξθδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ κΝ ξκζ έκΝπκυΝυπβλ κτθΝάΝ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝπκυΝέ δκυΝδ δκε ά βΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ βθΝ έ δαΝ πσζβέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ θΝ φαλησακθ αδΝ Ν σ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΫξκυθΝ πλκ ζβφγ έΝάΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝη λδεάμΝαπα ξσζβ βμΝΫπμΝεαδΝ υ εαΝΧ1βΨΝυλ μΝΰδαΝ κυμΝ σπκδκυμΝδ ξτκυθΝ αΝκλδαση θαΝ δμΝκδε έ μΝ υηίΪ δμέηέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπ λέπ π βμΝζ”έ 7 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γί1ΝΫπμΝγγίΝ11Ν θ εαγΫ δκΝ γγ1ΝΫπμΝγθίΝ1βΝ π εαγΫ δκΝ ιέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ ηπκλ έΝθαΝη δυθ αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝηαγβ υθΝπκυΝαθαζκΰ έΝ ΝεΪγ ΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ α εΪζκυέΝ κέΝ Νέ λυ βΝεαδΝπλκαΰπΰάΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝατιβ βΝ πθ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πθΝ α εΪζπθΝΰέθκθ αδΝη ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ λέΝ ΢ δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ δ δεΫμΝ κπδεΫμΝ υθγάε μΝ κΝ πδίΪζζκυθ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ έ λυ βΝ ηκθκγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ αλδγηκτΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ θαΝ φκδ ά κυθέΝ 10. Νεα Ϊλΰβ β,ΝκΝυπκίδία ησμΝεαδΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝ1γ,ΝβΝ υΰξυθ υ βΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ βΝ αθΪζκΰβΝ η έπ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ α εΪζπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δαέλ βΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝεαδΝβ η αφκλΪΝ βμΝΫ λαμΝ κυμ,Νΰέθκθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Ν πλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 11.Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ αΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν ίΨΝ βθΝ ΰΰλαφά,Νη ΰΰλαφάΝεαδΝεα Ϊ αιβΝ πθΝηαγβ υθ,Ν ΰΨΝ βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝεαδΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝ ΨΝ βΝ δ α εαζέα,Ν κυμΝζσΰκυμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝαπκφα έακυθΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθ,Ν βΝ υηπζάλπ άΝ κυμΝ εαδΝ η Ν παλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝ Ϋ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δα,Ν ΨΝΣαΝ δ α εση θαΝηαγάηα αΝεαδΝ αΝ ί κηα δαέαΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν ΨΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθ,Ν βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμΝεαδΝ κΝΰ θδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθΝεαδΝ αΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθέΝ 12. Ν δ α εαζέαΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝ ηαγβηΪ πθΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν ηκυ δεάμ,Ν ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝεαδΝεαζζδ ξθδευθΝηαγβηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ αδΝ ε σμΝαπσΝ κυμΝ Ϊ εαζκυμ,ΝεαδΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ν έ Νη ΝκζδεάΝ απσ πα βΝ έ Νη Νυπ λπλδαεάΝαπα ξσζβ βΝ έ ΝΰδαΝ υηπζάλπ βΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝπλαλέκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ δ δεκτμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ πδ βηκθδεΪΝ πλκ σθ αέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Νεαγκλέακθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝ πθΝ δ δευθΝ επαδ υ δευθ,ΝβΝ τ α βΝ πθΝαθαΰεαέπθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝπκυΝεα αθΫηκθ αδΝ Ν θΫκυμΝ εζΪ κυμΝ άΝ πλκ αυιΪθκυθΝ δμΝ γΫ δμΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ εζΪ πθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ αυ υθΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν ΰδαΝ αθΪζκΰβΝ πζάλκυμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ δ α εαζέαμ,Ν άΝ εαδΝ ΰδαΝ υηπζάλπ βΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ πλαλέκυ,ΝβΝ αθΪγ βΝ υπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμΝ ΰδαΝ αΝ ηαγάηα αΝ αυ ΪΝ Ν βησ δκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ υ λκίΪγηδαμΝ άΝ εαδΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πλσ ζβοβΝ η Ν πλδαέαΝ 8 9 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αθ δηδ γέαΝδ δπ υθΝπκυΝΫξκυθΝ αΝαθ έ κδξαΝπλκ σθ αέΝ Ναπκαβηέπ βΝΰδαΝ βθΝυπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαΝεαδΝβΝπλδαέαΝαθ δηδ γέαΝεαγκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ9 13.Μ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ ηπκλ έΝθαΝ υΰξπθ τκθ αδΝηκθκγΫ δα,Ν δγΫ δαΝεαδΝ λδγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν Ν λαγΫ δαΝ εαδΝπΪθπέΝ ΟδΝ Ϊι δμΝ πθΝ πκζυγΫ δπθΝ αυ υθΝ ξκζ έπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ δμΝ Ϋ λ μΝ πθΝ υΰξπθ υση θπθΝ ξκζ έπθ,Ν σππμΝ γαΝ κλέα αδΝ δ δεσ λαΝ η Ν βθΝ παλαπΪθπΝ απσφα βέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝ ηπκλ έΝ θαΝ υΰξπθ τκθ αδΝ εα ΪΝ π λδκξά,Ν ηκθκγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν αΝ κπκέαΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ φκδ κτθΝ έθαδΝ εΪ πΝ απσΝ 1η,Ν Ν ΫθαΝ ε θ λδεσΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκέΝ 14.ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ η αφΫλκθ αδΝ πλ ΪθΝ απσΝ δμΝ Ϋ λ μΝ πθΝ υΰξπθ υση θπθΝ ξκζ έπθΝ δμΝ κλδαση θ μΝΫ λ μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ Ϊι πθΝάΝ δμΝΫ λ μΝ πθΝε θ λδευθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθέΝ Ν η αφκλΪΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ΰέθ αδ,Ν τ λαΝ απσΝ απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ν η Ν αΝ υθάγβΝ υΰεκδθπθδαεΪΝ ηΫ α,Ν άΝ εαδΝ η Ν ηέ γπ βΝ δ δπ δευθΝ η αφκλδευθΝ ηΫ πθέΝ πέ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ αδΝη Νδ δπ δεΪΝζ πφκλ έαΝη Ν βΝφλκθ έ αΝεαδΝ υγτθβΝ κυΝ γθδεκτΝΙ λτηα κμΝΝ σ β αμΝάΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝΧΟΣ ΨέΝ 15.ΟδΝ απΪθ μΝ η αφκλΪμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ θκηαλξδυθΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η αφΫλκθ αδΝ κυμΝΟΣ ΝάΝ κΝ γθδεσΝΙ λυηαΝΝ σ β αμΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ «1θέΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝ πθΝπαλέΝκ,Νλ,Ν1ίΝεαδΝ1γΝΰθπηκ κ έΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ντ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμέ10 Κ Φ Λ ΙΟΝΓΝμΝ ΤΣ ΡΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι λαΝ Τ΢ Ν ΓυηθΪ δαΝ λγλκΝη 1έΝ΢εκπσμΝ κυΝΰυηθα έκυΝ έθαδΝθαΝπλκπγά δ,ΝηΫ αΝ κΝπθ τηαΝ κυΝ υλτ λκυΝ εκπκτΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βθΝκζσπζ υλβΝαθΪπ υιβΝ πθΝηαγβ υθΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝ υθα σ β μΝπκυΝΫξκυθΝ βθΝβζδεέαΝαυ άΝεαδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝαπαδ ά δμΝ βμΝαπάμέΝ δ δεσ λαΝ κΝΰυηθΪ δκΝίκβγ έΝ κυμΝηαγβ ΫμΝμΝ αΨΝΝαΝ δ υλτθκυθΝ κΝ τ βηαΝαιδυθΝ κυμΝΧβγδεΫμ,Νγλβ ε υ δεΫμ,Ν γθδεΫμ,Ναθγλππδ δεΫμΝεαδΝ Ϊζζ μΝ αιέ μΨ,Ν υ Ν θαΝ λυγηέακυθΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ πδ αΰΫμΝ κυέΝ ΝαΝ ζΫΰξκυθΝεαδΝθαΝεα υγτθκυθΝ κΝ υθαδ γβηα δεσΝ κυμΝεσ ηκΝ Ν σξκυμΝ βηδκυλΰδεκτμΝεαδΝ πλΪι δμΝαθγλππδ δεΫμέΝ Νέ1κλβή1λλίΝ:ΓδαΝ κθΝ ε υΰξλκθδ ησΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ 9 10 ΝπαλΪΰλαφκμΝ1θΝεα αλΰάγβε ΝΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝ κυΝθσηκυΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-11 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθ1μ “ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝηλΝεαδΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝαλξέα δΝαπσΝ1-1-βί11” 10 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝ ΝαΝ υηπζβλυθκυθΝ εαδΝ θαΝ υθ υΪακυθΝ βθΝ εα Ϊε β βΝ βμΝ ΰθυ βμΝ η Ν κυμΝ αθΪζκΰκυμΝ εκδθπθδεκτμΝπλκίζβηα δ ηκτμ,Νυ ΝθαΝαθ δη ππέακυθΝη Ν πδ υξέαΝ δΪφκλ μΝεα α Ϊ δμΝεαδΝ θαΝ αθααβ κτθΝ ζτ δμΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ βμΝ απάμΝ η Ν υπ υγυθσ β α,Ν ηΫ αΝ Ν εζέηαΝ βηδκυλΰδεκτΝ δαζσΰκυΝεαδΝ υζζκΰδεάμΝπλκ πΪγ δαμέΝ ΰΨΝΝαΝεαζζδ λΰκτθΝ βΝΰζπ δεάΝ κυμΝΫεφλα β,Νυ ΝθαΝ δα υπυθκυθΝ δμΝ εΫο δμΝ κυμΝ κθΝ πλκφκλδεσΝεαδΝΰλαπ σΝζσΰκΝη Ν αφάθ δαΝεαδΝκλγσ β αέΝ ΨΝθαΝαθαπ τ κυθΝκηαζΪΝ κΝ υηαΝ κυμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰδεάΝί ζ έπ βΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝεαδΝθαΝ εαζζδ λΰκτθΝ δμΝεδθβ δεΫμΝ κυμΝεζέ δμΝεαδΝδεαθσ β μέΝ ΨΝΝαΝΰθπλέακυθΝ δμΝ δΪφκλ μΝηκλφΫμΝ βμΝ ΫξθβμΝεαδΝθαΝ δαηκλφυθκυθΝαδ γβ δεσΝελδ άλδκ,Ν ξλά δηκΝεαδΝΰδαΝ βΝ δεάΝ κυμΝεαζζδ ξθδεάΝΫεφλα βέΝ ΨΝΝαΝ υθ δ β κπκδκτθΝ δμΝ υθα σ β μ,Ν δμΝεζέ δμ,Ν δμΝ ιδσ β μΝεαδΝ αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμ,Ν θαΝαπκε κτθΝΰθυ βΝΰδαΝ αΝ δΪφκλαΝ παΰΰΫζηα αΝεαδΝθαΝ πδ δυεκυθΝ βθΝπαλαπΫλαΝί ζ έπ άΝ κυμΝ ηΫ αΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ πκζδ δ δεάμ,Ν εκδθπθδεάμΝ εαδΝ κδεκθκηδεάμΝ απάμ,Ν υ Ν θαΝ αθαπ τ κθ αδΝ τηη λαΝ πμΝ ΪθγλππκδΝ εαδΝ πμΝ η ζζκθ δεκέΝ λΰααση θκδ,Ν εα αθκυθ αμΝ βθΝ δ σ δηβΝ υηίκζάΝ βμΝπθ υηα δεάμΝεαδΝξ δλπθαε δεάμΝ λΰα έαμΝ βθΝεκδθπθδεάΝπλσκ κΝεαδΝ βθΝ αθΪπ υιβέΝ βέΝ Νφκέ β βΝ αΝΰυηθΪ δαΝ έθαδΝ λδ άμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ Ϊι δμΝ ,Ν ΝεαδΝΓέΝ΢ βθΝ Ν ΪιβΝ ΰΰλΪφκθ αδΝαπσφκδ κδΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝξπλέμΝ ι Ϊ δμέΝ γέΝ΢ κυμΝηαγβ ΫμΝπκυΝαπκφκδ κτθΝξκλβΰ έ αδΝαπκζυ άλδκ,ΝκΝ τπκμΝ κυΝκπκέκυΝεαγκλέα αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝ Νέ λυ βΝΰυηθα έπθΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝατιβ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝ κυΝπλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝ ηδαΝ φκλΪΝ κΝ ξλσθκΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κΝ λέηβθκΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝΙ λυ βΝΰυηθα έπθΝΰέθ αδΝ σ αθΝαυ σΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝζσΰκυμΝζ δ κυλΰδεκτμ,Νυ Ν ΝεΪγ ΝΰυηθΪ δκΝθαΝηβθΝυπΪλξκυθΝ πΪθπΝαπσΝ θθΫαΝ ηάηα αΝάΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝαθαΰευθΝκλδ ηΫθβμΝπ λδκξάμέΝ ηέΝ Νεα Ϊλΰβ βΝεαδΝβΝ υΰξυθ υ βΝΰυηθα έπθΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝ κΝπλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θέΝ Νη α λκπάΝβη λά δκυΝΰυηθα έκυΝ Ν π λδθσΝεαδΝαθ έ λκφα,ΝεαγυμΝεαδΝβΝη κθκηα έαΝ άΝ βΝ η αφκλΪΝ Ϋ λαμ,Ν ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ 7έΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝ πθΝπαλέΝζ,Νη,θΝεαδΝλΝΰθπηκ κ έΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ντ δ άΰβ βΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμ.»11 λαΝαπσΝ 8.ΣαΝΰυηθΪ δαΝ δαελέθκθ αδΝ Νβη λά δαΝεαδΝ π λδθΪέΝ΢ αΝ π λδθΪΝΰυηθΪ δαΝΰέθκθ αδΝ ε κέΝ λΰααση θκδΝηαγβ Ϋμ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ κΝ1ζκΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝ κυΝΪλγλκυΝηΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ11κΝ ήβζ-5-2011 11 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθ1μ “ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝηλΝεαδΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝαλξέα δΝαπσΝ1-1-βί11” 11 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 λέΝΣαΝΰυηθΪ δαΝ έθαδΝΰ θδεάμΝεα τγυθ βμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυμέΝΜ Ν κΝΠ ΝήΰηαΝ βμΝπαλέΝ4 ηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝαγζβ δεΪΝεαδΝηκυ δεΪΝΰυηθΪ δαΝ Νκλδ ηΫθ μΝπσζ δμΝ βμΝξυλαμέΝ «ΗΝ ΰΰλαφάΝηαγβ υθΝ αΝαγζβ δεΪΝεαδΝηκυ δεΪΝΰυηθΪ δαΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝη Ν πδζκΰάέΝ ΣαΝ ελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΟδΝαπσφκδ κδΝ πθΝΰυηθα έπθΝαυ υθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ φσ κθΝ πδγυηκτθΝ Ναθ έ κδξαΝζτε δα,Ν αθΝζ δ κυλΰκτθ»12 1ίέΝΟδΝηαγβ ΫμΝ ΝεΪγ Ν ΪιβΝάΝ ηάηαΝ ΪιβμΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝγηέΝ ΣΪι δμΝ η Ν ηαγβ ΫμΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝγηΝ δαδλκτθ αδΝ Ν ηάηα αέΝΜ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ηπκλ έΝ θαΝ η δυθ αδΝ κΝ αθυ λκμΝαλδγησμΝηαγβ υθΝεα ΪΝ ΪιβέΝ13 Νδ ξτμΝ βμΝπαλκτ αμΝαλξέα δΝαπσΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1γ-2014. 11.Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ,λυγηέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ αΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΰυηθα έπθΝεΪγ Νεα τγυθ βμ,Ν ίΨΝ αΝ δ α εση θαΝηαγάηα α,Ν ΰΨΝ αΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν Ψ βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝεαδΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,Ν δμΝαλΰέ μΝεαδΝ δμΝ δαεκπΫμ, ΨΝ δμΝ ΰΰλαφΫμ,Νη ΰΰλαφΫμ,Νφκέ β β,ΝπκδθΫμ,Νξαλαε βλδ ησΝ βμΝ δαΰπΰάμ,Ν δμΝεΪγ Ν έ κυμΝ ι Ϊ δμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθέΝ ΨΝ βΝ δα δεα έα,Ν κυμΝζσΰκυμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝαπκφα έακυθΝΰδαΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ άΝ βΝ υηπζάλπ άΝ κυμΝεαδΝη ΝπαλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμέΝ αΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμΝεαδΝ κΝΰ θδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθΝεαδΝ βΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝΰυηθα έπθέΝ Λτε δαΝ λγλκΝθ 1.ΣαΝζτε δαΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝΰ θδεΪ,Νεζα δεΪ,Ν ξθδεΪΝ- παΰΰ ζηα δεΪΝεαδΝ θδαέαΝπκζυεζα δεΪέΝ Μ Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝκΝηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝαγζβ δεΪΝεαδΝηκυ δεΪΝζτε δαΝ Ν κλδ ηΫθ μΝπσζ δμΝ βμΝξυλαμέΝ 12 ΣκΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΝΪλγλκυΝΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝΝ1ιι1ή1λκκΝΦ ΚΝ Νι1 θβ1βζήΓβή201γΝ ΧΦ ΚΝ 1β1κΝ ήβί-5-βί1γΨΝ ΚέΤέ έ,μΝ “ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ Ν εΪγ Ν ΪιβΝ άΝ ηάηαΝ ΪιβμΝ Γυηθα έπθΝ εαδΝ Γ θδευθΝΛυε έπθΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝ έεκ δΝ π ΪΝΧβιΨέΝΣΪι δμΝη Νηαγβ ΫμΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝ έεκ δΝ π ΪΝΧβιΨΝ δαδλκτθ αδΝ Ν ηάηα α” 13 12 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βέΝΣκΝζτε δκΝ πδ δυε δΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ Ι δαέ λαΝίκβγ έΝ κυμΝηαγβ ΫμΝμΝ αΨΝΝαΝεα αθκκτθΝίαγτ λαΝ βθΝεκδθπθδεάΝπλαΰηα δεσ β α,ΝθαΝΪθκυθΝ π ΫμΝ πδζκΰΫμΝΰδαΝ δμΝ παλαπΫλαΝ πκυ ΫμΝ εαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ απκεα Ϊ α βΝ εαδΝ θαΝ δαηκλφυθκυθΝ κΝ ξαλαε άλαΝεαδΝ βθΝπλκ ππδεσ β ΪΝ κυμ,ΝΫ δ,Νυ ΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝαληκθδεΪΝ κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκΝ εαδΝ θαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ κδεκθκηδεά,Ν εκδθπθδεάΝ εαδΝ πκζδ δ δεάΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πα λέ αμέΝ ίΨΝ θαΝ υθ δ β κπκδκτθΝ βΝ ίαγτ λβΝ βηα έαΝ κυΝ κλγσ κικυΝ ξλδ δαθδεκτΝ άγκυμΝ εαδΝ βμΝ αγ λάμΝ πλκ άζπ βμ,Ν δμΝ παθαθγλυπδθ μΝ αιέ μΝ εαδΝ θαΝ εα αθκκτθΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ κυΝ βηκελα δεκτΝ δαζσΰκυΝεαδΝ βμΝ υηη κξάμΝ Ν υζζκΰδεΫμΝ λα βλδσ β μέΝ ΰΨΝθαΝαπκε κτθΝίαγτ λβΝεαδΝκυ δα δεσ λβΝΰθυ βΝεαδΝαυ κΰθπ έα,Νυ ΝθαΝαθ δη ππέακυθΝ η Ν ελδ δεσΝ εαδΝ βηδκυλΰδεσΝ πθ τηαΝ βΝ απά,Ν βθΝ πδ άηβ,Ν βθΝ ΫξθβΝ εαδΝ κθΝ ζζβθδεσΝ εαδΝ παΰεσ ηδκΝπκζδ δ ησέΝ ΨΝ ΝαΝ αθαπ τ κυθΝ κθΝ πλκίζβηα δ ησΝ κυμΝ η Ν βΝ η ζΫ βΝ εαδΝ βΝ ίαγτ λβΝ ΰθυ βΝ πθΝ δ κλδευθΝ ΰ ΰκθσ πθΝ Χ ζζβθδευθΝ εαδΝ παΰεσ ηδπθΨΝ εαδΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ ΫξθβμΝ εαδΝ βμΝ πδ άηβμέΝ ΨΝ ΝαΝ ηπζκυ έακυθΝ κΝ ΰθπ δεσΝ εαδΝ ΰζπ δεσΝ κυμΝ ικπζδ ησΝ εαδΝ θαΝ αθαπ τ αδ γβ δεσΝ κυμΝελδ άλδκΝεαδΝ βθΝπκδσ β αΝ βμΝεαζζδ ξθδεάμΝ κυμΝΫεφλα βμέΝ κυθΝ κΝ ΨΝΝαΝ ηπ υ κυθΝ δμΝεδθβ δεΫμΝδεαθσ β μΝεαδΝεζέ δμΝηΫ αΝαπσΝ υΰε ελδηΫθ μΝαγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ εαδΝ θαΝ απκε κτθΝ αγζβ δεΫμΝ υθάγ δ μΝ πκυΝ αθαίαγηέακυθΝ βθΝ πκδσ β αΝ βμΝ απάμΝ κυμέΝ γέΝαΨΝΣκΝ ξθδεσΝ- παΰΰ ζηα δεσΝζτε δκΝ πδ δυε δΝ πδπζΫκθΝθαΝη α υ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ δμΝ απαδ κτη θ μΝ ξθδεΫμΝάΝΪζζ μΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝΰθυ δμΝεαδΝθαΝαθαπ τι δΝ δμΝ ιδσ β ΫμΝ κυμ,Ν υ Νη ΪΝ βθΝαπκφκέ β άΝ κυμΝθαΝηπκλκτθΝθαΝαπα ξκζβγκτθΝη Ν πδ υξέαΝ Νκλδ ηΫθκΝ ξθδεσΝ άΝ παΰΰ ζηα δεσΝεζΪ κέΝ ίΨΝΟδΝηαγβ ΫμΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθΝα εκτθ αδΝ κΝ πΪΰΰ ζηαέΝ Ν δΪλε δαΝ βμΝ Ϊ εβ βμ,Ν κΝ λσπκμΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝ πλαΰηα κπκέβ άμΝ βμΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτέΝ 4.ΣαΝ ζτε δαΝ δαελέθκθ αδΝ ηαγβ ΫμέΝ Ν βη λά δαΝ εαδΝ π λδθΪέΝ ΢ αΝ π λδθΪΝ φκδ κτθΝ κδΝ λΰααση θκδΝ ηέΝ Νφκέ β βΝ αΝβη λά δαΝζτε δαΝ έθαδΝ λδ άμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ Ϊι δμΝ ,Ν ΝεαδΝΓΝεαδΝ αΝ π λδθΪΝ λα άμΝεαδΝπ λδζαηίΪθ δΝ δμΝ Ϊι δμΝ ,Ν ,ΝΓΝεαδΝ έΝ ΢ βθΝ Ν ΪιβΝ ΰΰλΪφκθ αδΝαπσφκδ κδΝ κυΝΰυηθα έκυΝξπλέμΝ ι Ϊ δμέΝ 6.΢ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ απκφκδ κτθΝ ξκλβΰ έ αδΝ απκζυ άλδκμΝ έ ζκμ,Ν κΝ τπκμΝ κυΝ κπκέκυΝ εαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θδαέαΝπκζυεζα δεΪΝζτε δαΝ λγλκΝι ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1.ΣκΝ θδαέκΝ πκζυεζα δεσΝ ζτε δκΝ ια φαζέα δΝ βθΝ κλΰαθδεάΝ τθ βΝ βμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ βμΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ παλΫξ δΝ υεαδλέ μΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ ΰδαΝ βΝ τηη λβΝαθΪπ υιβΝ πθΝδεαθκ ά πθΝεαδΝ βθΝεαζζδΫλΰ δαΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝεαδΝ ιδκ ά πθΝ κυμ,ΝΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ βθΝπαλαΰπΰάΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμέΝ 2.ΣαΝ θδαέαΝ πκζυεζα δεΪΝ ζτε δαΝ δ λτκθ αδΝ α δαεΪΝ Ν σζβΝ βΝ ξυλα,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ ΰ πΰλαφδεΫμ,Ν επαδ υ δεΫμΝεαδΝκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝεαδΝαθΪΰε μέΝ γέΝΣαΝ ηαγάηα αΝ βθΝ Ν ΪιβΝ κυΝ θδαέκΝ πκζυεζα δεκτΝζυε έκυΝ έθαδΝ εκδθΪΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ια φαζέα αδΝ παλΪζζβζαΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ αΝ ηαγάηα αΝ πδζκΰάμΝεαγυμΝεαδΝπλκαδλ δεΪΝηαγάηα αΝ δμΝ ζ τγ λ μΝυλ μΝ κυμέΝ Ν Ν ΪιβΝ κυΝ θδαέκυΝ πκζυεζα δεκτΝζυε έκυΝξπλέα αδΝ ΝετεζκυμΝεαδΝβΝΓΝ ΪιβΝ ΝεζΪ κυμΝ πκυ υθέΝ΢ δμΝ Ϊι δμΝ Ν εαδΝΓΝ δ Ϊ εκθ αδΝηαγάηα αΝεκδθΪΝΰδαΝσζκυμΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝηαγάηα αΝετεζπθΝάΝεζΪ πθΝ αθ έ κδξαέΝ 4.ΟδΝ ετεζκδΝ έθκυθΝ δμΝ ίΪ δμΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ αφ βλέαΝ ΰδαΝ ηδαΝ κηΪ αΝ παλ ηφ λυθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝεαδΝΰδαΝπλκπαλα ε υάΝ πθΝηαγβ υθΝΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝΟδΝεζΪ κδΝ πλκ κδηΪακυθΝ κυμΝηαγβ ΫμΝαΨΝΰδαΝ υθΫξδ βΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ εαδΝπ λδζαηίΪθκυθΝ κΝπλσΰλαηηΪΝ κυμΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝαθ έ κδξπθΝπλκπαλα ε υα δευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν ίΨΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ δ δεσ β αμΝ η ΪΝ απσΝ φκέ β βΝ Ν ηάηαΝ δ έε υ βμΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝΰδαΝ κυμΝαπσφκδ κυμέΝ ηέΝΜ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ λυγηέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ αΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθ,Ν ίΨΝ κυμΝετεζκυμΝεαδΝεζΪ κυμΝ πκυ υθΝεαδΝ αΝ ηάηα αΝ δ έε υ βμ,Ν ΰΨΝ αΝ δ α εση θαΝηαγάηα α,Ν ΨΝ αΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν ΨΝ βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝεαδΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,Ν δμΝ δ αε δεΫμΝπ λδσ κυμ,Ν δμΝαλΰέ μΝ εαδΝ δμ δαεκπΫμέΝ ΨΝ βΝ δα δεα έα,Ν κυμΝζσΰκυμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝαπκφα έακυθΝΰδαΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ άΝ βΝ υηπζάλπ άΝ κυμΝεαδΝη ΝπαλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμέΝ αΨΝ δμΝ ΰΰλαφΫμ,Ν δμΝ η ΰΰλαφΫμ,Ν βΝ φκέ β β,Ν δμΝ πκδθΫμ,Ν βθΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν βΝ η ΰΰλαφάΝάΝεα Ϊ αιβΝ πθΝηαγβ υθΝ ΝΪζζκΝετεζκΝάΝεζΪ κΝ πκυ υθ,Ν δμΝ ι Ϊ δμΝεαδΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθέΝ βΨΝ κθΝ λσπκΝ δ αΰπΰάμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝφκέ β βμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ β,Ν βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ δμΝ ι Ϊ δμΝεΪγ Ν έ κυμΝ αΝ ηάηα αΝ δ έε υ βμέΝ γΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμΝεαδΝ κΝΰ θδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθΝεαδΝ δΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθέΝ θέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝγΝ κδξέΝί,ΝηΝεαδΝθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγέ,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝ εαδΝ αΝ θδαέαΝπκζυεζα δεΪΝζτε δαέΝ 13 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Ι λυ β,ΝκλΰΪθπ β,Νζ δ κυλΰέα,Νεα Ϊλΰβ βΝζυε έπθΝ λγλκΝκ 1έΝ Νέ λυ βΝζυε έπθΝεΪγ Ν τπκυ,Ν κηΫπθ,Νετεζπθ,ΝεζΪ πθΝεαδΝ ηβηΪ πθΝ δ έε υ βμΝεαδΝβΝ αθΪζκΰβΝ ατιβ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθκθ αδΝ ηδαΝ φκλΪΝ κΝ ξλσθκΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κ λέηβθκΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ βέΝ Νεα Ϊλΰβ βΝεαδΝβΝ υΰξυθ υ βΝζυε έπθΝεΪγ Ν τπκυΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝ γΫ πθΝπλκ ππδεκτΝΰέθκθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ γέΝ ΝΜ α λκπάΝβη λά δκυΝζυε έκυΝ Ν π λδθσΝεαδΝαθ έ λκφα,ΝεαγυμΝεαδΝβΝη κθκηα έαΝάΝ βΝη αφκλΪΝΫ λαμΝΰέθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 4.ΣκΝ ξθδεσΝ- παΰΰ ζηα δεσΝζτε δκΝξπλέα αδΝ Ν κη έμέΝΚΪγ Ν κηΫαμΝηπκλ έΝθαΝαπκ ζ έ αδΝ απσΝπ λδ σ λαΝ ηάηα αέΝ ΢ ΝεΪγ Ν ξθδεσ- παΰΰ ζηα δεσΝζτε δκΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝ ηάηα αΝ δ έε υ βμέΝ 5. Νπλκ γάεβΝθΫπθΝ κηΫπθΝεαδΝ ηβηΪ πθΝ αΝ ξθδεΪΝ- παΰΰ ζηα δεΪΝζτε δαΝάΝθΫπθΝετεζπθΝ εαδΝ εζΪ πθΝ αΝ θδαέαΝ πκζυεζα δεΪΝ ζτε δα,Ν πΫλαΝ απσΝ αυ κτμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ έ λυ άΝ κυμ,ΝβΝεα Ϊλΰβ βΝεαδΝβΝ υΰξυθ υ βΝ κυμΝεαδΝβΝαυικη έπ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝ κυΝπλκ ππδεκτΝΰέθκθ αδΝηδαΝφκλΪΝ κΝξλσθκΝεα ΪΝ κΝπλυ κΝ λέηβθκΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝ η Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ «θέΝ ΓδαΝ αΝ γΫηα αΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλέ, ζ,Ν η,θΝ εαδΝ λΝ ΰθπηκ κ έΝ κΝ θκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ντ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμ.»14 ιέΝ ΢ βθΝ ζ υ αέαΝ ΪιβΝ κυΝ ζυε έκυΝ εαδΝ πΫλαΝ απσΝ κΝ θδαέκΝ πλσΰλαηηαΝ ηαγβηΪ πθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ϋ η μΝπλκπαλα ε υα δευθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝηαγβηΪ πθΝΰ θδεάμΝπφ ζδησ β αμέΝ κέΝΟδΝηαγβ ΫμΝ ΝεΪγ Ν ΪιβΝάΝ ηάηαΝ ΪιβμΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝγη,Ν θυΝ δμΝ Ϋ η μΝ πθΝπλκπαλα ε υα δευθΝηαγβηΪ πθΝ Νηπκλ έΝθαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝγίέΝΣΪι δμΝη Νηαγβ ΫμΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ γηΝ βΝ γίΝ αθ έ κδξαΝ δαδλκτθ αδΝ Ν ηάηα αέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ηπκλ έΝ θαΝ η δυθ αδΝ κΝ αθυ λκμΝαλδγησμΝηαγβ υθΝεα ΪΝ ΪιβΝάΝ ηάηαΝ ΪιβμέΝ λέΝΜ ΝΠ ήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ λυγηέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ αΨΝ βΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝζυε έπθΝεΪγ Ν τπκυΝεαδΝ κυμΝ κη έμΝεαδΝ αΝ ηάηα αΝ πθΝ ξθδευθ- παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθΝ ίΨΝ κθΝ λσπκΝ δ αΰπΰάμ,Ν βΝ δΪλε δαΝφκέ β βμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ β,Ν βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ δμΝ ι Ϊ δμΝεΪγ Ν έ κυμΝ αΝ ηάηα αΝ δ έε υ βμΝ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝκΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ11κΝ ήβζ-5-2011 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθ1Νμ “ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝ ηλΝεαδΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝαλξέα δΝαπσΝ1-1-βί11” 14 14 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΰΨΝ αΝ δ α εση θαΝηαγάηα αΝεαδΝ δμΝ Ϋ η μΝ πθΝπλκπαλα ε υα δευθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝΰ θδεάμΝπφ ζδησ β αμ,Ν ΨΝ αΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν ΨΝ βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝεαδΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,Ν δμΝ δ αε δεΫμΝπ λδσ κυμ,Ν δμΝαλΰέ μΝ εαδΝ δμΝ δαεκπΫμέΝ ΨΝ δμΝ ΰΰλαφΫμ,Νη ΰΰλαφΫμ,Νφκέ β β,ΝπκδθΫμ,Νξαλαε βλδ ησΝ βμΝ δαΰπΰάμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθ,Ν δμΝ ι Ϊ δμΝεΪγ Ν έ κυμΝεαδΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθέΝ αΨΝ βΝ δα δεα έα,Ν κυμΝζσΰκυμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝαπκφα έακυθΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ βΝ υηπζάλπ άΝ κυμΝεαδΝη ΝπαλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμέΝ βΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμΝεαδΝ κΝΰ θδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθΝεαδΝ γΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεά η Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝζυε έπθέΝ Σ ξθδεΫμΝ- παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμ λγλκΝλΝ 1έΝ ε σμΝ απσΝ κυμΝ ΰ θδεκτμΝ εκπκτμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δ δεσ λκμΝ εκπσμΝ βμΝ ξθδεάμΝ - παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμ,Ν έθαδΝ βΝ η Ϊ κ βΝ ξθδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ ιδκ ά πθ,Ν υ Ν κΝ απσφκδ κμΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ α εά δΝ η Ν πδ υξέαΝ κλδ ηΫθκΝ πΪΰΰ ζηαΝ εαδΝ θαΝ υηίΪζ δΝ βθΝ πκ κ δεάΝ εαδΝ πκδκ δεάΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ παλαΰπΰάμέΝ ΠαλΪζζβζα,Ν πδ δυε αδΝ βΝ ηπΫ π βΝ εαδΝ κΝ ηπζκυ δ ησμΝ πθΝ ΰ θδευθΝΰθυ πθΝεαδΝηαγβ υθέΝ βέΝΟδΝ ξκζΫμΝ δαελέθκθ αδΝ Νβη λά δ μΝεαδΝ π λδθΫμέΝ Νφκέ β βΝ βμΝβη λά δαμΝ δαλε έΝΫπμΝ τκΝξλσθδαΝεαδΝ δμΝ π λδθΫμ πδηβετθ αδΝΫπμΝΫθαΝΫ κμέΝ θΝ φαλησακθ αδΝπλκΰλΪηηα αΝΪ εβ βμΝ κΝ πΪΰΰ ζηα,ΝβΝφκέ β βΝ πδηβετθ αδΝΫπμΝΫθαΝΫ κμΝ αεσηβ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ξκζάμΝπμΝβη λά δαμΝάΝ π λδθάμέΝ γέΝ΢ κΝπλυ κΝΫ κμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝξπλέμΝ ι Ϊ δμΝσ κδΝΫξκυθΝαπκζυ άλδκΝΰυηθα έκυέΝ ζέΝ Νέ λυ βΝ ξθδευθΝ- παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,ΝβΝπλκ γάεβΝθΫπθΝ δ δεκ ά πθΝ Ν ξκζΫμΝπκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ εαδΝ βΝ αθΪζκΰβΝ ατιβ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθκθ αδΝ ηδαΝ εΪγ Ν φκλΪΝεΪγ ΝξλσθκΝεα ΪΝ κΝπλυ κΝ λέηβθκΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 5. Ν εα Ϊλΰβ βΝ εαδΝ βΝ υΰξυθ υ βΝ ξθδευθΝ - παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν βΝ εα Ϊλΰβ βΝ δ δεκ ά πθΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝπλκ ππδεκτΝΰέθκθ αδΝη ΝΠέ ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θέΝ Νη α λκπάΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝαπσΝβη λά δαΝ Ν π λδθάΝεαδΝαθ έ λκφαΝ εαδΝβΝη κθκηα έαΝάΝβΝη αφκλΪΝΫ λαμΝΰέθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 15 16 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ιέΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝ πθΝπαλέΝζ,ΝηΝεαδΝθΝΰθπηκ κ έΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝτ δ άΰβ βΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμέ 15 λαΝαπσΝ 8.ΟδΝηαγβ ΫμΝ ΝεΪγ Ν ΪιβΝάΝ ηάηαΝ ΪιβμΝ πθΝ ξθδευθΝ- παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ θΝηπκλ έΝ θαΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝγηέΝ ΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγέΝηΝ φαλησα αδΝαθΪζκΰαέΝ λέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Νεαγκλέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ αΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξθδευθΝ- παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν ίΨΝ δμΝ δ δεσ β μΝεαδΝ βΝ δΪλε δαΝφκέ β βμ,Ν ΰΨΝ αΝ δ α εση θαΝηαγάηα α,Ν δμΝπλαε δεΫμΝα εά δμΝεαδΝ βΝ υθα σ β αΝ υθ δ α εαζέαμΝ κυμ,Ν ΨΝ αΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝηαγβηΪ πθΝεαδΝπλαε δευθΝα εά πθ,Ν ΨΝ βθΝΫθαλιβΝεαδΝ βΝζάιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝεαδΝ δ αε δεκτΝΫ κυμ,Ν δμΝαλΰέ μΝεαδΝ δαεκπΫμ,Ν ΨΝ δμΝ ΰΰλαφΫμ,Νη ΰΰλαφΫμ,Νφκέ β β,ΝπκδθΫμ,Ν δμΝ ι Ϊ δμΝεΪγ Ν έ κυμ,Ν βΝίαγηκζκΰέαΝεαδΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθΝ κυμΝ έ ζκυμΝεαδΝ αΝπδ κπκδβ δεΪΝ πκυ υθέΝ αΨΝ βΝ δα δεα έα,Ν κυμΝζσΰκυμΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝαπκφα έακυθΝΰδαΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ εαδΝ βΝ υηπζάλπ άΝ κυμΝεαδΝη ΝπαλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμ,Ν βΨΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμΝεαδΝ κΝΰ θδεσΝπζαέ δκΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθΝεαδΝ γΨΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝη Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζυθΝαυ υθέΝ 1ίέΝΟδΝαπσφκδ κδΝ πθΝ ξθδευθ- παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ ι δ δε τκθ αδΝ Ν πδξ δλά δμΝη Ν βΝ φλκθ έ αΝ κυ Ολΰαθδ ηκτΝ πα ξσζβ βμΝ λΰα δεκτΝ υθαηδεκτΝ ΧΟ ΨέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ κδξέΝ ίΝ βμΝ παλέγΝ κυΝ ΪλγέΝ θΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ ξθδευθπαΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθέΝ 11έΝΟδΝ ξκζΫμΝηαγβ έαμΝ κυΝΟ ,Ν κυΝΝέΝ1γζθήκγΝΧΦ ΚΝζθΨΝαθάεκυθΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ ΣαΝ π υξέαΝ πθΝ ξκζυθΝ ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο Ν έθαδΝ δ σ δηαΝ η Ν αΝ π υξέαΝ πθΝ ξθδευθ- παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ λΰα έαμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝ γΫηα αΝ πθΝ παλέΝ ζ,Ν η,Ν θΝ εαδΝ λΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ δμΝ ξκζΫμΝ αυ Ϋμέ16 ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝ κυΝΪλγλκυΝλΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ11κΝ ήβζ-5-11 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθ1 : “ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝηλΝ εαδΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝαλξέα δΝαπσΝ1-1-βί11” 15 ΝέΝ βθζίή1λλκ,Ν Φ Κ-βίθΝ ΥΝ παλέ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ λμ ΟΜ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝκδΝΣ ΢Ν κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝθέΝ1ηθθήκηΝη α λΫπκθ αδΝ ΝΣ Ν ΥΝΚτεζκυΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝθσηκυέέέέΟ 16 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΢ξκζδεΪΝ λΰα βλδαεΪΝεΫθ λαΝεαδΝ ξκζδεΪΝ λΰα άλδαΝ λγλκΝ1ί 1.ΓδαΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝ πθΝηαγβ υθΝ πθΝ ξθδευθ- παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθ,Ν πθΝ θδαέπθΝ πκζυεζα δευθΝ ζυε έπθΝ εαδ πθΝ ξθδευθΝ - παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ υΰελκ κτθ αδΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝυπΪλξκυ μΝαθΪΰε μ,Ν ξκζδεΪΝ λΰα βλδαεΪΝεΫθ λαΝΧ΢έ έΚΨ,Ν αΝ κπκέαΝ κδΝ α εκτη θκδΝ ηαγβ ΫμΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ λ δμΝ κυζΪξδ κΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μέΝ Ό αθΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ α εκτθ αδΝ αΝ λΰα άλδαΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ζδΰσ λ μΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μ,Ν βΝ πλαε δεάΝ κυμΝΪ εβ βΝΰέθ αδΝ Ν ξκζδεσΝ λΰα άλδκΝπκυΝυπΪΰ αδΝ δκδεβ δεΪΝ κΝ ξθδεσΝπαΰΰ ζηα δεσΝάΝ θδαέκΝπκζυεζα δεσΝζτε δκέΝ βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ντ λαΝαπσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κλέακθ αδΝ κδΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ βμΝ έ δαμΝ πσζβμΝάΝπ λδκξάμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλέ,ΝκδΝηαγβ ΫμΝ πθΝκπκέπθΝα εκτθ αδΝ κΝ ΢ ΚέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝκλέακθ αδΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝπαλαπΪθπΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝπκυΝ δα έγ θ αδΝ αΝ΢ ΚΝεαδΝκδΝυλ μΝ ί κηα δαέαμΝαπα ξσζβ άμΝ κυμέΝ γέΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ΢ ΚΝκλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέ11έΝ Τπ τγυθκμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ λΰα βλέκυΝ έθαδΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝζυε έκυ,Ν κΝκπκέκΝυπΪΰ αδΝ κΝ ξκζδεσΝ λΰα άλδκέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ΢ ΚΝάΝκΝυπ τγυθκμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ λΰα βλέκυΝ έθαδΝ αλησ δκδΝ ΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λΰα βλέπθ,Ν βΝ υθ άλβ βΝ ηβξαθβηΪ πθ,Ν κλΰΪθπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν βθΝ πλκηάγ δαΝ κυΝ απαλαέ β κυΝ υζδεκτ,Ν βθΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαθαθΫπ βΝεαδΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ βθΝ ε Ϋζ βΝσζπθΝ πθΝαπαλαδ ά πθΝ θ λΰ δυθΝΰδαΝ βθΝ πδ ε υάΝ κυμ,Ν βθΝ άλβ βΝίδίζέπθΝυζδεκτΝ εαδΝ ηβ λυπθΝ ηβξαθβηΪ πθΝ ΰδαΝ κθΝ λΰα βλδαεσΝ ικπζδ ησΝ εαδΝ βΝ ζάοβΝ σζπθΝ πθΝ απαλαέ β πθΝηΫ λπθΝα φΪζ δαμΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λΰα βλέπθέΝ ζέΝαΨΝΚΪγ Ν΢ ΚΝ δαελέθ αδΝ Ν κη έμΝ λΰα βλέπθέΝΚΪγ Ν κηΫαμΝ λΰα βλέπθΝπ λδζαηίΪθ δΝ γΝ ηΫξλδΝ ηΝ λΰα άλδαΝ βμΝ έ δαμΝ άΝ ΰ θδεσ λβμΝ εα τγυθ βμέΝ ΢ Ν εΪγ Ν κηΫαΝ κλέα αδΝ ΫθαμΝ υπ τγυθκμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυ πση θκυΝΪλγέΝ ίΨΝ ΚΪγ Ν ξκζδεσΝ λΰα άλδκΝ Ϋξ δΝ βθΝ έ δαΝ υΰελσ β βΝ η Ν αΝ ΢ ΚΝ Τπ τγυθκμΝ κηΫαΝ κυΝ ξκζδεκτΝ λΰα βλέκυΝ κλέα αδ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΫθαμΝ επαδ υ δεσμΝ απσΝ ε έθκυμΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ ιυπβλ κτθ αδΝαπσΝ κΝ ξκζδεσΝ λΰα άλδκΝεαδΝπλκΫλξ αδΝαπσΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1β,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝάΝ ΡΙ,Ν δ δεσ β αμΝαθ έ κδξβμΝπλκμΝ κθΝ κηΫαΝ κυΝ λΰα βλέκυέΝ ΰΨΝ΢ ΝεΪγ Ν λΰα άλδκΝεα τγυθ βμΝκλέα αδΝυπ τγυθκμ,Νη Ν βΝ δα δεα έαΝ κυΝ κδξέΝί,ΝΫθαμΝ επαδ υ δεσμΝαπσΝ ε έθκυμΝπκυΝυπβλ κτθΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μ,ΝκδΝκπκέ μΝ ιυπβλ κτθ αδΝ απσΝ κΝ ΢ ΚΝ άΝ κΝ ξκζδεσΝ λΰα άλδκ,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν π υξδκτξκμΝ Σ ΙΝ άΝ ηΫ βμΝ ξκζάμΝ δ δεσ β αμΝαθ έ κδξβμΝπλκμΝ κΝ λΰα άλδκέΝΟΝυπ τγυθκμΝ λΰα βλέκυΝ έθαδΝαλησ δκμΝΰδαΝ βΝ π άΝζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ κυΝ ικπζδ ηκτ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ λΰα βλέκυΝ εαδΝ βθΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ άΝ αθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ ικπζδ ηκτέΝ έθαδΝ πέ βμΝ υπ τγυθκμΝΰδαΝ βθΝ άλβ βΝσζπθΝ πθΝεαθσθπθΝα φΪζ δαμΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ λΰα βλέκυέΝ 5.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΢ ΚΝ εαδΝ πθΝ ξκζδευθΝ λΰα βλέπθΝ εαδΝ αΝ δ δεσ λαΝ εαγάεκθ αΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ ΢ Κ,Ν πθΝ υπ τγυθπθΝ πθΝ ξκζδευθΝ λΰα βλέπθΝ εαδΝ πθΝ υπ τγυθπθΝ πθΝ κηΫπθΝ λΰα βλέπθΝεαδΝ πθΝ λΰα βλέπθΝεα τγυθ βμέΝ 17 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 6.ΣαΝ΢ ΚΝεαδΝκΝ σπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ. 7.΢ αΝ ΢ ΚΝ άΝ αΝ ξκζδεΪΝ λΰα άλδαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ α εκτθ αδΝ εαδΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ ξκζυθΝ ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο έΝ ΣαΝ λΰα άλδαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ δμΝ ξκζΫμΝ ηαγβ έαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝ΢ ΚέΝ ΟδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ βθΝΫθ αιβΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λΰα βλέπθΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ λΰα έαμέΝ 8. θΝ βθΝΫ λαΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝ Νζ δ κυλΰ έΝ ξθδεσΝ παΰΰ ζηα δεσΝάΝ θδαέκΝ πκζυεζα δεσΝ ζτε δκ,Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ α εκτθ αδΝ Ν λΰα άλδαΝ βμΝ ξκζάμέΝ ΟδΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ λΰα βλέπθΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ξκζάμέΝ17 Κ Φ Λ ΙΟΝ Ν ΙΟΙΚ ΢ ΝΣΧΝΝ΢ΥΟΛ ΙΧΝΝ Ολΰαθα,Ν πδζκΰά,Ν κπκγΫ β β,Νυπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝεαγάεκθ α λγλκΝ11 ΟλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ εΪγ Ν ξκζ έκυΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝ κΝ δ υγυθ άμ,ΝκΝυπκ δ υγυθ άμΝεαδΝκΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθέΝ έΝ δ υγυθ ΫμΝεαδΝυπκ δ υγυθ ΫμέΝ 1έΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ λαγΫ δπθΝ εαδΝ πΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ κλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ α εΪζπθΝη ΝίαγησΝ έΝ βέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝΰυηθα έπθΝεαδΝ πθΝ θδαέπθΝεαδΝεζα δευθΝζυε έπθΝκλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1ΝΫπμΝ Σ11,Ν Σ1ηΝεαδΝ Σ1θΝη ΝίαγησΝ έΝ γέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθΝεαδΝ πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθΝ κλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1ΝΫπμΝ Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝεαδΝ ΡΙΝη ΝίαγησΝ έΝ«΢ αΝ ξθδεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ ζτε δα,Ν αΝ θδαέαΝ πκζυεζα δεΪΝ ζτε δαΝ εαδΝ δμΝ ξθδεΫμ παΰΰ ζηα δεΫμ,Ν ξκζΫμ,Ν σπκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ξκζδεΪΝ λΰα άλδα,Ν κπκγ έ αδΝ υπκ δ υγυθ άμΝπκυΝαθάε δΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1β,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝεαδΝ Ρ1,Ν φΥσ κθΝκΝ δ υγυθ άμΝ θΝαθάε δΝ κυμΝεζΪ κυμΝαυ κτμ»18 ζέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝκλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1Ν ΫπμΝ Σ1ζ,Ν Σ1κΝεαδΝ ΡΙΝη ΝίαγησΝ έΝ ηέΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ΢ ΚΝκλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1β,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝεαδΝ Ρ1Νη ΝίαγησΝ έΝ θέΝΤπκ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ εαγΫ δπθΝεαδΝπΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝκλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ α εΪζπθΝη ΝίαγησΝ έΝ 17 ΝέΝζ1κθήβί1γΝΪλγλκΝζθΝπαλέΝκμ ΣαΝ΢ξκζδεΪΝ λΰα βλδαεΪΝΚΫθ λαΝη κθκηΪακθ αδΝ Ν λΰα βλδαεΪΝΚΫθ λα 18 ΣκΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ΝΪλγέΝθΝ κυΝθσηκυΝΝ1θιζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβίγ 18 19 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ιέΝ Τπκ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ΰυηθα έπθ,Ν πθΝ ΰ θδευθΝ εαδΝ εζα δευθΝ ζυε έπθ,Ν πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ζυε έπθ,Ν πθΝ θδαέπθΝ πκζυεζα δευθΝ ζυε έπθΝ εαδΝ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ θθΫαΝ ηάηα αΝ εαδΝ πΪθπΝ κλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝεζΪ πθ,ΝσππμΝπλκίζΫπ αδΝ δμΝπλκβΰκτη θ μ παλέΝβ,ΝγΝεαδΝζ,Νη ΝίαγησΝ έΝ΢ Ν ΰυηθΪ δα,Νζτε δαΝεΪγ Ν τπκυΝεαδΝεα τγυθ βμΝεαδΝ Ν ξθδεΫμΝ- παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝπκυΝ ΫξκυθΝπ λδ σ λαΝαπσΝ υ εαΝ ηάηα αΝ Ϊι πθ,Νηπκλ έΝαθΝ υθ λΫξκυθΝ δ δεκέΝζ δ κυλΰδεκέΝ ζσΰκδ,ΝθαΝκλέα αδΝεαδΝ τ λκμΝυπκ δ υγυθ άμΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ θδαέαΝπκζυεζα δεΪΝζτε δαΝ η Νπ λδ σ λαΝαπσΝ εαπΫθ Ν ηάηα αΝ Ϊι πθΝεαδΝ λέ κμέΝ κέΝ Τπ τγυθκδΝ κηΫπθΝ πθΝ ΢ ΚΝ κλέακθ αδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σ1β,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝεαδΝ Ρ1Νη ΝίαγησΝ έΝ λέΝ Πλκρ Ϊη θκδΝ ηκθκγΫ δπθ,Ν δγΫ δπθΝ εαδΝ λδγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ έθαδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ εζΪ πθΝ α εΪζπθΝ άΝ θβπδαΰπΰυθΝ αθ έ κδξα,Ν η Ν κπκδκ άπκ ΝίαγησέΝ έΝ πδζκΰάΝ κπκγΫ β βΝ 1.ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ εαδΝ υπκ δ υγυθ υθΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝ κΝκδε έκΝπ λδφ λ δαεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝελέθ δΝ ΫπμΝ κΝ ΫζκμΝΦ ίλκυαλέκυΝεΪγ Ν τ λκυΝΫ κυμΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝ κυΝπκυΝ ΫξκυθΝ αΝπλκ σθ αΝΰδαΝ δμΝπαλαπΪθπΝγΫ δμΝεαγυμΝεαδΝ δ έαΝ κΝίαγησΝ ΝΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ έ δκυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝεαδΝ υθ Ϊ δΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝ κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝυπκοβφέπθΝ : αΨΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ ίΨΝυπκ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ ΰΨΝ δ υγυθ υθΝ΢ ΚέΝ ΨΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚέΝ ΢ ΝεΪγ ΝπέθαεαΝπ λδζαηίΪθ αδΝ λδπζΪ δκμΝαλδγησμΝυπκοβφέπθΝαπσΝ κΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝ γΫ πθΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ βέΝΚα ΪΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝπδθΪεπθΝαυ υθΝ κΝπ λδφ λ δαεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ ε δηΪΝ υπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βΝΰθυ βΝ κυμΝΰδαΝ αΝ επαδ υ δεΪΝπλΪΰηα αΝ δεαθσ β ΪΝ κυμΝ ΰδαΝ αθΪζβοβΝ δκδεβ δευθΝ εαγβεσθ πθ,Ν κΝ επαδ υ δεσΝ κυμΝ Ϋλΰκυ,Ν εκδθπθδεάΝ πλκ φκλΪΝ εαδΝ βθΝ πλκ ππδεσ β ΪΝ κυμ,Ν δμΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,Ν η επαέ υ βΝεαδΝ βθΝ πδησλφπ β,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαιδσζκΰβΝ υΰΰλαφδεάΝ λΰα έαέΝ βθΝ βθΝ βθΝ βΝ γέΝ πμΝ κΝ ΫζκμΝ Μαλ έκυΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμΝ κδΝ επαδ υ δεκέ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ ίαγησΝ Ν εαδΝ δ άΝ υπβλ έαΝ κΝ ίαγησΝ αυ σθΝ εαδΝ πδγυηκτθΝ θαΝ α εά κυθΝ εαγάεκθ αΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ ΢ ΚΝ άΝ εαγάεκθ αΝ υπκ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ υπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ ΢ ΚΝηπκλκτθΝθαΝυπκίΪζκυθΝ ξ δεάΝαέ β βέΝ ΢ βθΝαέ β βΝαυ άΝ πδ υθΪπ κθ αδΝαπσΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝδ δσΰλαφκΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝεαδΝ αΨΝ απσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ δ υγυθ ΫμΝ άζπ βΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ εα ΪΝ δλΪΝ πλκ έηβ βμΝ ΫθαΝ ηΫξλδΝπΫθ ΝθκηκτμΝάΝθκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα α,Ν δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ πθΝκπκέπθΝ πδγυηκτθΝ θαΝ κπκγ βγκτθΝ εαδΝ ίΨΝ απσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ υπκ δ υγυθ ΫμΝ εαδΝ υπ τγυθκυμΝ κηυθΝ ΢ ΚΝ άζπ βΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝηδαΝάΝπ λδ σ λ μΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝάΝ΢ ΚΝ βμΝέ δαμΝάΝεαδΝΪζζπθΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πσζ πθΝεαδΝεπηκπσζ πθΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,ΝσπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝ κπκγ βγκτθέΝ 4.ΣκΝπ λδφ λ δαεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝηΫ αΝ κΝηάθαΝ πλέζδκΝ κυΝέ δκυΝΫ κυμΝεα αλ έα δΝ η Ν αιδκζκΰδεάΝ δλΪΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ ελδ άλδαΝ βμΝ παλέΝ βΝ αΨΝ πέθαε μΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ θΝ υπΫίαζαθΝ αέ β β,Ν αζζΪΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ βμΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ ίΨΝ πέθαεαΝ πθΝ υπκοβφέπθΝπκυΝυπΫίαζαθΝ ξ δεάΝαέ β βέΝ ΤπκοάφδκδΝ πκυΝ υπΫίαζαθΝ αδ ά δμΝ ξπλέμΝ θαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ βμΝ αλέΝ 1Ν αιδκζκΰκτθ αδΝεαδΝεα α Ϊ κθ αδΝ κθΝπέθαεαΝ κυΝπαλαπΪθπΝ κδξέΝίέΝ 5.ΟΝπλκρ Ϊη θκμΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ επαέ υ βμΝυπκίΪζζ δΝ κυμΝπέθαε μΝυπκοβφέπθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ΢ ΚΝπκυΝεα αλ έ βεαθΝη ΝίΪ βΝ δμΝαδ ά δμΝ κυμ,Ν κΝ αλησ δκΝ ε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζέκΝ εαδΝ κυμΝπέθαε μΝ πθΝυπκοάφδπθΝ δ υγυθ υθΝπκυΝ εα αλ έ βεαθΝ ξπλέμΝ αέ β άΝ κυμΝ εαγυμΝ εαδΝ σζκυμΝ κυμΝ πέθαε μΝ υπκ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝεαδΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ Κ,Ν κ θκηΪλξβέΝ Μ Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβΝευλυθκθ αδΝκδΝπέθαε μΝπκυΝυπκίΪζζκθ αδΝ Ναυ σΝεαδΝδ ξτκυθΝΰδαΝ αΝ τκΝ πση θαΝ ξκζδεΪΝΫ βέΝ 6.ΣκΝαλησ δκΝε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝηΫ αΝ κΝηάθαΝΜΪδκΝ κυΝέ δκυΝΫ κυμΝεα αλ έα δΝ πέθαεαΝ πθΝυπκοάφδπθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ΢ ΚΝη ΝαιδκζκΰδεάΝ δλΪ,ΝαφκτΝ ζΪί δΝυπσοβΝ αΝπλκ σθ αΝ κυμΝσππμΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝεαδΝ δμΝ βζυ δμΝπλκ έηβ βμΝεαδΝ υηίκυζ υ έΝ κυμΝ πέθαε μΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ υπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ βμΝ παλέΝ ζέΝ ΟδΝ πέθαε μΝαυ κέΝευλυθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝδ ξτκυθΝΰδαΝ αΝ τκΝ πση θαΝ ξκζδεΪΝΫ βέΝ ΣκΝ ε θ λδεσΝ υηίκτζδκΝ ηπκλ έΝ θαΝ αζζΪι δΝ βθΝ αιδκζκΰδεάΝ δλΪΝ υπκοβφέπθ,Ν σππμΝ αυ άΝ εαγκλέ βε Ν απσΝ π λδφ λ δαεσΝ υηίκτζδκ,Ν δμΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ ι Ϊα δΝ θ Ϊ δμΝ θ δαφ λκηΫθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝυπκίΪζζκθ αδΝ βΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ θ σμΝ ΫεαΝβη λυθΝαπσΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ πδθΪεπθΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ υθυπκίΪζζκθ αδΝ κΝ ε θ λδεσΝ υηίκτζδκΝηααέΝη Ν κυμΝπέθαε μΝαυ κτμέΝ ιέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝ απσΝπλσ α βΝ κυΝε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ναλησ δκυΝΰδαΝγΫηα αΝ κπκγΫ β βμΝεαδΝ η Ϊγ βμΝ επαδ υ δευθ,Ν έγ θ αδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝπ λδφ λ δαευθΝυπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ ηΫ αΝ κΝπλυ κΝ εαπ θγάη λκΝ κυμΝΙκυθέκυΝυπκοάφδκδΝ δ υγυθ Ϋμ,Νδ ΪλδγηκδΝπλκμΝ δμΝε θΫμΝ γΫ δμΝ βμΝπ λδκξάμΝη Ν βΝ δλΪΝπκυΝΫξκυθΝεα α αΰ έΝ κυμΝκδε έκυμΝπέθαε μΝεαδΝ ΝθκηκτμΝάΝ θκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ δμΝ βζυ δμΝ κυμέΝΣκΝπ λδφ λ δαεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ υΰε θ λυθ δΝ απσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ αυ κτμΝ βζυ δμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β άΝ κυμΝ εα ΪΝ δλΪΝπλκ έηβ βμΝ δμΝυπΪλξκυ μΝε θΫμΝγΫ δμΝεαδΝπλκ έθ δΝηΫξλδΝ ΫζκμΝΙκυθέκυΝ βθΝ κπκγΫ β άΝ κυμέΝ θΝ κδΝ έ δ μΝ γΫ δμΝ αβ κτθ αδΝ απσΝ π λδ σ λκυμΝ υπκοάφδκυμ,Ν φαλησακθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β β,ΝκδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝ επαδ υ δευθέΝ ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ κυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ ε ζκτθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβέΝ κέΝ Μ ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ κπκγ κτθ αδΝ κδΝ υπκ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝκδΝυπ τγυθκδΝ κηΫπθΝ΢ Κ,Ν κΝπλυ κΝ εαάη λκΝΙκυζέκυΝ κυΝέ δκυΝ Ϋ κυμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ 20 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υηίκυζέκυΝαπσΝ κυμΝπέθαε μΝπκυΝεα αλ έ βεαθΝτ λαΝαπσΝαδ ά δμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν εα ΪΝ βΝ δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ κυμΝ Ναυ κτμΝεαδΝη ΝίΪ βΝ δμΝ βζυ δμΝπλκ έηβ βμέΝ λέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝπζβλκτθ αδΝσζ μΝκδΝε θΫμΝγΫ δμΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ πθΝπαλέΝιΝεαδΝ κ,Ν κπκγ κτθ αδΝ δμΝ απκηΫθκυ μΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝυπκοάφδκδΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝαΝ βμΝπαλέΝζέΝ Ν κπκγΫ β βΝΰέθ αδΝτ λαΝαπσΝ βζυ δμΝσ πθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ αυ κτμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυμΝ εα ΪΝ δλΪΝ πλκ έηβ βμΝ δμΝ ε θΫμΝ γΫ δμΝ εαδΝ η Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ 1ίέΝ ΢ Ν γΫ δμΝ πκυΝ ε θκτθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ δ ξτκμΝ πθΝ πδθΪεπθΝ κπκγ κτθ αδΝ θΫκδΝ δ υγυθ Ϋμ,Νυπκ δ υγυθ ΫμΝάΝυπ τγυθκδΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝεα ΪΝ βΝ δλΪΝ κυΝκδε έκυΝπέθαεαΝεαδΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαέΝ 11.΢ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ τθ αιβμΝ πδθΪεπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ παλέΝ 1,Ν ζΝ εαδΝ θΝ βΝ ΰΰλαφάΝ υπκοβφέκυΝ ΝΫθαΝπέθαεα,Ν θΝ ηπκ έα δΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝεαδΝ κυμΝυπσζκδπκυμέΝ19 ΓέΝΤπβλ δαεάΝεα Ϊ α βέΝ 1έΝ ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ πθΝ ΢ Κ,Ν κδΝ υπκ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ κδΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ κηΫπθΝ ΢ Κ,Ν πκυΝ κπκγ κτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝΪλγέ,Να εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝΰδαΝηδαΝ λα έαΝαθΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ ίΝεαδΝΰδαΝηδαΝ δ έαΝαθΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ ,ΝσππμΝκδΝπέθαε μΝαυ κέΝεαγκλέακθ αδΝ βθΝπαλέζΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπ λδπ έΝί,Ν Ν λα έαΝάΝ δ έα,Νεα ΪΝπ λέπ π β,Ναλξέα δΝ βθΝ1Ν ΢ π ηίλέκυΝ κυΝ πκηΫθκυΝ απσΝ βθΝ κπκγΫ β άΝ κυμΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ εαδ ζάΰ δΝ βθΝ γ1Ν υΰκτ κυΝ κυΝ Ϋ αλ κυΝάΝ κυΝ τ λκυ,Νεα ΪΝπ λέπ π β,Ν ξκζδεκτΝΫ κυμέΝ βέΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝ δα βλκτθΝ δμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθ,ΝαπσΝ δμΝ κπκέ μ,ΝπλκΫλξκθ αδΝεαδΝ ι ζέ κθ αδΝίαγηκζκΰδεΪΝεαδΝηδ γκζκΰδεΪΝ Ναυ ΫμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝΜπκλκτθΝπμΝ επαδ υ δεκέΝθαΝη α γκτθΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ ΪζζκυΝ ξκζ έκυΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ εαδΝ αθαζαηίΪθκυθΝυπβλ έαΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝ λα έαμέΝ γέΝΟ κδΝ α εκτθΝεαγάεκθ αΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπκ δ υγυθ υθΝηπκλκτθΝθαΝη α γκτθΝΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝέ δπθΝεαγβεσθ πθΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λα έαμΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ κυΝέ δκυΝάΝεαδΝ ΪζζκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝαλξδεάΝ κυμΝ άζπ βΝπλκ έηβ βμΝ αζζΪΝεαδΝκπκυ άπκ αζζκτ,ΝαθΝαυ σΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝυπβλ δαεάΝαθΪΰεβέΝ 4.ΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ πθΝ΢ Κ,ΝκδΝυπκ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ εαδΝκδΝυπ τγυθκδΝ κηΫπθΝ πθΝ΢ ΚΝ ε σμΝαπσΝ δμΝαπκ κξΫμΝ κυμΝπμΝ επαδ υ δεκέ,ΝπαέλθκυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λα έαμΝ εαδΝ πέ κηαΝ γΫ βμΝ πκυΝ κλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθέΝ ΟδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηκθκγΫ δπθ,Ν δγΫ δπθΝεαδΝ λδγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝεαδΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝ απκ κξΫμΝ κυμΝπμΝ επαδ υ δεκέ, παέλθκυθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λα έαμΝ εαδΝ κΝ πέ κηαΝ γΫ βμΝπκυΝκλέα αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 5.Μ Ν τηφπθβΝεαδΝαδ δκζκΰβηΫθβΝΰθυηβΝ κυΝαλησ δκυΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ δ υγυθ Ϋμ,Ν υπκ δ υγυθ άμ,Νπλκρ Ϊη θκμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,Ν δ υγυθ άμΝεαδΝυπ τγυθκμΝ κηΫαΝ΢ ΚΝηπκλ έΝ 19 Νέ1κβζή1λκκΝΡτγηδ βΝγ ηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ 21 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 θαΝ απαζζαΰ έΝ απσΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυΝ άΝ θαΝ η α γ έΝ π λέπ π βΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝυπβλ έαμέΝ Ν ΪζζβΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝάΝ ΢ ΚΝ εα ΪΝ Νη Ϊγ βΝΰέθ αδΝξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν φσ κθΝ δαπδ πγ έΝσ δΝ ιαδ έαμΝ θ λΰ δυθΝ άΝπαλαζ έο υθΝ κυΝ έθαδΝυπβλ δαεΪΝαθαΰεαέαέΝ20 έΝΚαγάεκθ αΝ 1έΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝδ έπμΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ βθΝκηαζάΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κΝ υθ κθδ ησΝ βμΝ ξκζδεάμΝ απάμ,Ν βθΝ άλβ βΝ πθΝ θσηπθ,Ν πθΝ ΰευεζέπθΝ εαδΝ πθΝ υπβλ δαευθΝ θ κζυθΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθ,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθέΝΜ Ϋξ δΝ πέ βμΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ κυΝεαδΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμέΝ βέΟΝυπκ δ υγυθ άμΝαθαπζβλυθ δΝ κΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ξκζ έκυ,Νσ αθΝ θΝυπΪλξ δΝαπκυ δΪα ΝάΝ επζτ αδέΝ ΪθΝυπβλ κτθΝυπκ δ υγυθ ΫμΝπ λδ σ λκδΝ κυΝ θσμ,ΝκΝαθαπζβλπ άμΝκλέα αδΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άέΝ θΝ θΝυπΪλξ δΝ δ υγυθ άμ,ΝκΝαθαπζβλπ άμΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβέΝ κβγ έΝ κΝ δ υγυθ άΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυΝεαδΝ έθαδΝυπ τγυθκμΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ «γέΣαΝ δ δεσ λαΝ εαγάεκθ αΝ πθΝ δ υγυθ υθ,Ν υπκ δ υγυθ υθΝ εαδΝ πλκρ αηΫθπθΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν η Ν ιαέλ βΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν αΝκπκέαΝεαγκλέακθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν η Ν κΝκπκέκΝλυγηέακθ αδΝεαδΝσζαΝ αΝγΫηα αΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝΫλΰκυΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ κλέακθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ βμΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν βΝ δα δεα έα,Ν κΝ τπκμ,Ν κΝ ξλσθκμ,Ν κΝ π λδ ξση θκΝεαδΝ αΝσλΰαθαΝ βμΝαιδκζσΰβ βμ,Ν αΝ δεαδυηα αΝεαδΝκδΝ ΰΰυά δμΝυπΫλΝ πθΝ αιδκζκΰκυηΫθπθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝαυ άΝζ π κηΫλ δα»21 έΝ θαπζάλπ βΝ 1έ θΝ θΝ υπΪλξ δΝ δ υγυθ άμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ άΝ ΢ ΚΝ άΝ απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδΝ εαδΝ θΝ υπΪλξ δΝ υπκ δ υγυθ άμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αθα έγ αδΝ βΝ πλκ πλδθάΝ Ϊ εβ βΝ εαγβεσθ πθΝ Ν επαδ υ δεσΝπκυΝυπβλ έΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝεαδΝΫξ δΝ αΝ απαδ κτη θαΝπλκ σθ αέΝ Νπλκ πλδθάΝαθαπζάλπ βΝ θΝηπκλ έΝθαΝ δαλεΫ δΝπΫλαΝαπσΝ βΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμέΝΓδαΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπκυΝα ε έΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυΝκΝπλκ πλδθσμΝ δ υγυθ άμΝπαέλθ δΝ κΝ πέ κηαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝΰδαΝ βθΝαθ έ κδξβΝγΫ βέΝ βέ θΝ θΝυπΪλξ δΝυπκ δ υγυθ άμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝάΝυπ τγυθκμΝ κηΫαΝ΢ ΚΝάΝαπκυ δΪα δ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝαυ ΪΝα ε έΝκΝαθυ λκμΝ ΝίαγησΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝυπβλ κτθΝ βθΝ έ δαΝ ηκθΪ αΝ άΝ ξκζ έκΝ πκυΝ ιυπβλ έ αδΝ απσΝ κΝ ΢ ΚΝ εα ΪΝ π λέπ π βέΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κηκδσίαγηκδ,Νεαγάεκθ αΝυπκ δ υγυθ άΝάΝυπ τγυθκυΝ κηΫαΝ΢ ΚΝα ε έΝ ε έθκμΝπκυΝκλέα αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ κδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ άΝ ΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θέΝβίζγή1λλβ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝ11ΝΪλγέΝ1μΝκδΝΪθπΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λδπ έΝΓΝεα ΪΝ κΝηΫλκμΝ κυμΝπκυΝαφκλκτθΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝΜκθΪ πθΝεαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ΢ ΚΝεα αλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1γΝ ΪλγέΝθΝθέΝβίζγήλβΝΧΦ ΚΝ ΝιλΨ 20 21 ΝπαλέΝγΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝθΝΪλγέΝθΝθέΝβίζγή1λλβΝΦ ΚΝ Νιλ 22 23 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ έ,Ν βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ υπκ δ υγυθ υθΝεαδΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚέΝ γέΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ εαγβεσθ πθΝ υπ τγυθπθΝ λΰα βλέπθΝ εα τγυθ βμΝ αΝ ξθδεΪ παΰΰ ζηα δεΪΝ ζτε δα,Ν αΝ θδαέαΝ πκζυεζα δεΪΝ ζτε δαΝ εαδΝ δμΝ ξθδεΫμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ λΰα βλέπθΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ1έΝ ΢ΣέΝ΢τζζκΰκδΝ δ α εσθ πθΝ 1έΟΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ εΪγ Ν ξκζ έκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ σζκυμΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μΝ κΝ ξκζ έκΝ η Ν κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πμΝ πλσ λκΝ κΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ Ό αθΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ ι Ϊακθ αδΝ δ δεΪΝγΫηα αΝηαγβ υθ,Νη ΫξκυθΝεαδΝ τκΝ επλσ ππκέΝ κυμΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ πθΝηαγβ δευθΝεκδθκ ά πθέΝ βέΟΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ υθ λδΪα δ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυ,Ν αε δεΪ,Ν κυζΪξδ κθΝηδαΝφκλΪΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝηδαΝφκλΪΝ κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν λδηάθκυΝεαδΝΫε αε α,Νσ αθΝ κΝελέθ δΝ εσπδηκΝκΝπλσ λκμΝβΝ κΝαβ ά δΝ ΰΰλΪφπμΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθαΝγΫηα αΝ κυζΪξδ κθΝ κΝΫθαΝ λέ κΝ πθΝη ζυθΝ κυέΝ ΟδΝ υθ λδΪ δμΝ ΰέθκθ αδΝ ηΫ αΝ δ α εαζέαμΝ πθΝηαγβηΪ πθέΝ κΝ πλΪλδκΝ λΰα έαμΝ εαδΝ Ν εαηέαΝ π λέπ π βΝ Ν υλ μΝ γέΟΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝαπκ ζ έΝ υζζκΰδεσΝσλΰαθκΝΰδα βΝξΪλαιβΝεα υγτθ πθΝΰδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ φαληκΰάΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ βθΝεαζτ λβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ξ δΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝπλκζσΰδκυΝεαδΝαθαζυ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν βθΝυΰ έαΝ εαδΝπλκ α έαΝ πθΝηαγβ υθ,Ν βθΝεαγαλδσ β αΝ πθΝ ξκζδευθΝξυλπθΝεαδΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝαπάμέΝ Ι λαλξ έΝ δμΝ ξκζδεΫμΝαθΪΰε μΝεαδΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ κυμέΝ ιδκπκδ έΝ δμΝ υθα σ β μΝ υθ λΰα έαμΝ αθΪη αΝ κΝ δ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ κυμΝ εκδθπθδεκτμΝφκλ έμΝ κυΝ σπκυέΝΜπκλ έΝθαΝαπκφα έ δΝ κΝξπλδ ησΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ Ν κη έμΝ ΰθυ πθ,Ν η Ν σξκΝ κθΝ εαζτ λκΝ υθ κθδ ησΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝη γσ πθέΝ ζέΟΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθ,ΝκδΝ δ δεσ λ μΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝεαδΝ αΝ δ δεΪΝγΫηα α,Ν βΝ υαά β βΝ πθΝκπκέπθΝπαλέ αθ αδΝ επλσ ππκδΝ πθΝηαγβ υθ,Νκλέακθ αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝθβπδαΰπΰ έπθΝ λγλκΝ1β 1.ΣκΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ αθάε δΝ κθΝ εζΪ κΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθΝ ΣΝ εα βΰκλέαμέΝ ΟδΝ ίαγηκέΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθΝ δαελέθκθ αδΝ Ν ,Ν Ν εαδΝ ΓέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ σζπθΝ πθΝ ίαγηυθΝ έθαδΝκλΰαθδεΪΝ θδαέ μέΝ δ αΰπΰδεσμΝίαγησμΝκλέα αδΝ κυΝθβπδαΰπΰκτΝη ΝίαγησΝΓΝεαδΝ ηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝΧηέεέΨΝ1θέΝ ΓδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ναπαδ έ αδΝ δ άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ν ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 2.ΓδαΝ κΝ δκλδ ησΝ Ν γΫ βΝ θβπδαΰπΰκτΝ η Ν κθΝ δ αΰπΰδεσΝ ίαγησΝ απαδ έ αδΝ αΨΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ εα τγυθ βμΝ θβπδαΰπΰάΝ άΝ ίΨΝ π υξέκΝ ξκζάμΝ θβπδαΰπΰυθΝ άΝ ΰΨΝ π υξέκΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ επαέ υ βμΝ θβπδαΰπΰυθΝ πκυΝ ζ δ κτλΰβ αθΝ δμΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ αεα βηέ μΝάΝ ΨΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝ δ δεσΝ έπζπηαΝάΝπ υξέκΝάΝπδ κπκδβ δεσΝπ λΪ π βμΝ πκυ υθΝ θβπδαΰπΰκτΝιΫθκυΝπαθ πδ βηέκυΝάΝ δ δεκτΝδθ δ κτ κυΝεαδΝαπκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝζυε έκυΝάΝ ια αιέκυΝΰυηθα έκυέΝ22 3.Μ ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ λδ έαμΝ απσΝ βθΝ κλδ δεάΝ δαεκπάΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζυθΝ θβπδαΰπΰυθΝ ,ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ αέ β βμΝ δκλδ ηκτΝ Ν γΫ βΝ θβπδαΰπΰυθΝ απαδ έ αδΝ απκεζ δ δεΪ π υξέκΝ θβπδαΰπΰυθΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΢ βθΝ ζ υ αέαΝ π λέπ π βΝ απαδ έ αδΝ εαδΝ απκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια ΪιδκυΝ ΰυηθα έκυΝάΝζυε έκυΝάΝί ίαέπ βΝΰδαΝπζάλβΝΰθυ βΝεαδΝΪθ βΝξλά βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ αμΝ εαδΝ ζζβθδεάμΝ δ κλέαμΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πδ υξάΝ ιΫ α βέΝ Ν δα δεα έαΝ εαδΝ κδΝ ξ δεΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ βμΝ ιΫ α βμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝΟδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝθβπδαΰπΰ έπθΝκλέακθ αδ υθκζδεΪΝ Νιέ1βγέΝ ΢ κΝ τθκζκΝαυ σΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝκδΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝπλκ ξκζδεάμΝαΰπΰάμ,Ν πλκρ αηΫθπθΝ δ υγτθ πθΝ άΝ ΰλαφ έπθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθέΝ ηέΝΠλκρ Ϊη θκμΝ κυΝηκθκγΫ δκυΝθβπδαΰπΰ έκυΝ έθαδΝκΝθβπδαΰπΰσμΝπκυΝυπβλ έΝ Ναυ σέΝ΢ αΝ δγΫ δαΝ εαδΝ πΪθπΝ θβπδαΰπΰ έαΝ εαγάεκθ αΝ πλκρ αηΫθκυΝ α ε έΝ κΝ αθυ λκμΝ Ν ίαγησέΝ θΝ υπΪλξκυθΝκηκδσίαγηκδ,ΝκΝπλκρ Ϊη θκμΝκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ 6.ΟδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ α εκτθΝ δ αε δεΪΝ εαδΝ δκδεβ δεΪΝ εαγάεκθ αέΝ ΣαΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ εαδΝ πθΝ θβπδαΰπΰυθΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ «ιέΝΓδαΝ κΝβη λά δκΝεαδΝ ί κηα δαέκΝπλΪλδκΝ λΰα έαμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝυπβλ κτθΝ αΝθβπδαΰπΰ έαΝδ ξτ δΝβΝπαλΪΰλαφκμΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠκζδ δ ηκτΝεαδΝ γζβ δ ηκτΝεαγκλέα αδΝ κΝ δ αε δεσΝπλΪλδκΝ πθΝθβπδαΰπΰυθ,Νεα ΪΝαθΪζκΰκΝ λσπκΝη Ν πθΝ α εΪζπθ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ κυ»έ23 24 επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ λγλκΝ1γ 22 23 2009/1992 γθδεσ ΢τ βηαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΚα Ϊλ δ βμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δ ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝπλκ Ϋγβε Ν κΝΪλγλκΝ1βΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝηΝ κυΝΪλγλκυΝγλΝ κυΝθσηκυΝΝζ11ηήβί1γ,ΝΦ Κ-24 ήγί-1-2013 ΝέΝγθλλήβίίκ,ΝΦ Κ-1λλΝ ήβ-10-ίκ,ΝπαλέΝ1ΝεαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1λμ «1έΝ΢ κυμΝεζΪ κυμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ν βμΝ πλκ ξκζδεάμ,Νπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ δμΝ΢Μ ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ1β,1γΝ εαδΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝπλκ έγ θ αδΝκδΝ ιάμΝθΫκδΝεζΪ κδμαΨΝΚζΪ κμΝΠ Νθ1ΝΧΝβπδαΰπΰυθΝ ΨίΨΝΚζΪ κμΝΠ Νι1Ν ( α εΪζπθΝ ΨΰΨΝ ΚζΪ κμΝ Π Ν 11έί1έΝ ΧΚαγβΰβ υθΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ η Ν δ δεσ β αΝ βθΝ Ψ, ΨΝ ΚζΪ κδΝ Π Ν ΧΚαγβΰβ υθΝ υ λκίΪγηδαμΝ ΨΝσζπθΝ πθΝ δ δεκ ά πθ,Νη Ν κθΝδ ξτκθ αΝεπ δεσΝ κυμΝεαδΝπλκΫε α βΝ«Νέηί»έζέΝ ΣαΝ δ αΰπΰδεΪΝεαδΝεα αζβε δεΪΝηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝ1,ΝβΝεαδΝγΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΪλγλκυΝκλέακθ αδΝεα ΪΝεζΪ κΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγΝ κυΝθέΝγβίηήβίίγΝΧΦ ΚΝβλιΝ ΄Ψ»Ν- 24 24 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1.ΣκΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ αθάε δΝ κθΝ εζΪ κΝ α εΪζπθΝ ΣΝ εα βΰκλέαμέΝΟδΝίαγηκέΝ κυΝεζΪ κυ α εΪζπθΝ δαελέθκθ αδΝ Ν ΝίΝεαδΝΓέΝΟδΝγΫ δμΝσζπθΝ πθΝ ίαγηυθΝ έθαδΝκλΰαθδεΪΝ θδαέ μέΝ δ αΰπΰδεσμΝίαγησμΝκλέα αδΝ κυΝ α εΪζκυΝη ΝίαγησΝΓΝεαδΝ ηέεέΝ1θέΝΓδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ναπαδ έ αδΝ δ άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ν ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ 2.ΓδαΝ κΝ δκλδ ησΝ ΝγΫ βΝ α εΪζκυΝη Ν κθΝ δ αΰπΰδεσΝίαγησΝαπαδ έ αδΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ εα τγυθ βμΝ α εΪζπθΝ άΝ παδ αΰπΰδεάμΝ αεα βηέαμΝ άΝ κυΝ δ λκ δ α εαζ έκυΝ ζζΪμΝΙπαθθέθπθΝάΝ βμΝαθυ λβμ,Ν εεζβ δα δεάμΝ ξκζάμΝΘ αζκθέεβμΝάΝδ σ δηκΝπ υξέκΝ ξκζάμΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝαπκζυ άλδκΝ ια ΪιδκυΝΰυηθα έκυΝάΝζυε έκυέΝ ε σμΝαπσΝ αΝπ υξέαΝ ΙΝ βΝ αθαΰθυλδ βΝ π υξέπθΝ ξκζυθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ πμΝ δ σ δηπθΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝΰθυηβ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγέΝβΝ βμΝ΢ΣηήηήβθέζέκβΝΧΦ ΚΝ Νβ1γΨ,ΝεκδθάμΝαπσφα βμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ Ν τθγ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝαυ άμΝηπκλ έΝ θαΝη αίΪζζ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝέ δπθΝυπκυλΰυθέΝ γέΝΜ ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ λδ έαμΝαπσΝ βθΝκλδ δεάΝ δαεκπάΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπαδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθ,ΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝαέ β βμΝ δκλδ ηκτΝ ΝγΫ βΝ α εΪζκυΝαπαδ έ αδΝαπκεζ δ δεΪΝ π υξέκΝπαδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝεα τγυθ βμΝ α εΪζπθΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝπ υξέκΝ κηκ αΰκτμΝδ λτηα κμΝ βμΝαζζκ απάμέΝ΢ βθΝ ζ υ αέαΝπ λέπ π βΝαπαδ έ αδΝεαδΝαπκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια ΪιδκυΝΰυηθα έκτΝάΝζυε έκυΝάΝί ίαέπ βΝΰδαΝπζάλβΝΰθυ βΝεαδΝΪθ βΝξλά βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ ΰθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ δ κλέαμΝ πκυΝ ξκλβΰ έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πδ υξάΝ ιΫ α βέΝ Ν δα δεα έαΝεαδΝκδΝ ξ δεΫμΝζ π κηΫλ δ μΝ βμΝ ιΫ α βμΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝ ΟδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ κλέακθ αδΝ υθκζδεΪΝ Νγθέ1ηλέΝ ΢ κΝ τθκζκΝαυ σΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝκδΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ,Νπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝΰλαφ έπθΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δ υγυθ υθΝ πθΝ λαγΫ δπθΝεαδΝπΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Νυπκ δ υγυθ υθΝ πθΝ εαγΫ δπθΝ εαδΝ πΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ηκθκγΫ δπθ,Ν δγΫ δπθΝ εαδΝ λδγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 5. θΝ η δπγκτθΝ κδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ η Ν βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ άΝ υΰξυθ υ βΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν παλαηΫθκυθΝπμΝυπ λΪλδγηκδΝκδΝθ υ λκδΝ κΝίαγησΝεαδΝεα αζαηίΪθκυθΝ δμΝπλυ μΝγΫ δμΝπκυΝ γαΝε θπγκτθέΝ25 θέΝΠλκρ Ϊη θκμΝ κυΝηκθκγΫ δκυΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝκΝ Ϊ εαζκμΝπκυΝυπβλ έΝ Ναυ σέΝ ΢ αΝ δγΫ δαΝ εαδΝ λδγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝ εαγάεκθ αΝ πλκρ αηΫθκυΝ α ε έΝ κΝ αθυ λκμΝ Ν ίαγησέΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κηκδσίαγηκδ,Ν κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ άΝ κυΝ ΰλαφ έκυΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ λαγΫ δπθΝεαδΝπΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ κπκγ κτθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ11έΝ ΝέΝβλκθήβίίβ,ΝΦ Κ-βζΝ ’ΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝκΝμ «Κα αλΰκτθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝ 1ηθθή1λκηΝεαδ βΝυπ λαλδγηέαΝ α εΪζπθ,ΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝάΝ υΰξυθ υ βΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν λυγηέα αδΝ εα ΪΝ δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κυμΝ ζκδπκτμΝ επαδ υ δεκτμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ» 25 25 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 <7.α)Ν ΣκΝ ί κηα δαέκΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν πκυΝ υπβλ κτθΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Νκλέα αδΝαπσΝ1ήλήλιΝπμΝ ιάμΝμΝ Ι)Ν δ υγυθ ΫμΝζγΫ δπθΝεαδΝηγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝυλ μΝβίέΝ ΙΙ)Ν δ υγυθ ΫμΝθγΫ δπθΝηΫξλδΝεαδΝλγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝυλ μΝ1βέΝ ΙΙΙ)Ν δ υγυθ ΫμΝ1ίγΫ δπθΝεαδΝ11γΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝυλ μΝ1ίέΝ IV)Ν δ υγυθ ΫμΝ1βγΫ δπθΝεαδΝπΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝυλ μΝκέΝ V)Ν επαδ υ δεκέΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ Ν 1γΫ δα,Ν βγΫ δαΝ εαδΝ γγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝίαγησΝ ΝεαδΝ κΝξλσθκΝυπβλ έαμΝ κυμ,Νυλ μΝβηέΝ VI)Ν επαδ υ δεκέΝζγΫ δπθΝεαδΝπΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Νυλ μΝβζ,ΝαθΝΫξκυθΝηΫξλδΝ1ίΝ Ϋ βΝυπβλ έαμ,Νυλ μΝβγ,ΝαθΝΫξκυθΝαπσΝ1ίΝηΫξλδΝ1ηΝΫ βΝυπβλ έαμ,Νυλ μΝββ,ΝαθΝΫξκυθΝαπσΝ 1ηΝηΫξλδΝβίΝΫ βΝυπβλ έαμΝεαδΝβ1Νυλ μ,ΝαθΝΫξκυθΝπΪθπΝαπσΝβίΝΫ βΝυπβλ έαμέΝ ί)Ν΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝ υηπζβλυθκυθΝ κθΝκλδαση θκΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπ λέπ π βΝ ξλσθκΝυπβλ έαμΝηΫξλδΝγ1Ν ε ηίλέκυΝαθα έγ αδΝη δπηΫθκΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝαπσΝ βθΝ 1βΝ΢ π ηίλδκυΝ κυΝέ δκυΝΫ κυμΝεαδΝ κυμΝζκδπκτμΝαπσΝ βθΝ1βΝ΢ π ηίλδκυΝ κυΝ πκηΫθκυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμέΝ ΰ)Ν΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝκδΝυλ μΝ δ α εαζέαμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝεΪγ Ν βηκ δεκτΝ ξκζ έκυΝ θΝεαζτπ κθ αδΝη Ν κΝυπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ναθα έγ αδΝυπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ κυΝέ δκυΝ ξκζ έκυέΝΓδαΝ αΝσλΰαθα,Ν βΝ δα δεα έα,Ν δμΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν κΝ αθυ α κΝ σλδκΝ υπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ βμΝ πλδαέαμΝ αθ δηδ γέαμΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝ1θ,Ν1κΝεαδΝ1λΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝ 1ηθθήκη,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝδ ξτκυθΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγέΝ 18 κυΝθέΝβζιίήλι»26 8.ΟζκδΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ παλαηΫθκυθΝ υπκξλ π δεΪΝ κΝ ξκζ έκΝ κυμΝ δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μ,ΝπΫλαΝαπσΝ δμΝυλ μΝ δ α εαζέαμ,ΝΰδαΝ βθΝ πλκ φκλΪΝεαδΝΪζζπθΝυπβλ δυθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν κΝΰ θδεσ λκΝ επαδ υ δεσΝΫλΰκ,ΝσππμΝ υηη κξάΝ Νΰδκλ α δεΫμ,Ναγζβ δεΫμΝεαδΝπκζδ δ δεΫμΝ ε βζυ δμ,Ν θβηΫλπ βΝ πθΝΰκθΫπθΝ εαδΝ εβ ησθπθ,Ν άλβ βΝ ίδίζέπθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ δκδεβ δευθΝ λΰα δυθέΝ ΚΪγ Ν επαδ υ δεσμΝπαλαηΫθ δΝυπκξλ π δεΪΝ κΝ ξκζ έκ,Ν δμΝ λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝπΫλαΝαπσΝ δμΝυλ μΝ δ α εαζέαμ,Ν ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ΫλΰκυΝ πκυΝ κυΝ Ϋξ δΝ αθα γ έΝ απσΝ αΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ κυΝ ξκζ έκυΝσξδΝσηπμΝπΫλαΝαπσΝΫιδΝΧθΨΝυλ μΝ βθΝβηΫλαΝάΝγίΝυλ μΝ βθΝ ί κηΪ α,Ν η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝβΝ βμΝπ λδπ έΝ΢ΣΝ κυΝΪλγέΝΙΙέΝ πσΝ δμΝπλσ γ μΝαυ ΫμΝυπβλ έ μΝαπαζζΪ ΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ α εΪζκυμ.27 26 κθ αδΝκδΝηβ Ϋλ μΝπαδ δυθΝηΫξλδΝ τκΝ υθέΝ έ,Ν βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝιΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλκυ κυΝθσηκυΝΝβη1ιή1λλι,ΝΦ Κ-1θίΝ Υ ΝέΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ’ΝπαλέΝζηΰΝ κυΝΪλγλκυΝ1γμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝΝέΝ1ηθθή1λκη,Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζκΝ κυΝΝέΝβζ1γή1λλθ,Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝΝέΝβη1ιή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ 1θίΝ ΄ΨΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ 1ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γίΝ κυΝ ΝέΝ βίκγή1λλβΝ ΧΦ ΚΝ 1ηλΝ ΄ΨΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ πλκ πλδθκτμΝαθαπζβλπ Ϋμ» 27 26 27 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 λέΝ Ν παλΪ κ βΝ δ δαέ λπθΝ ηαγβηΪ πθΝ απσΝ α εΪζκυμΝ απαΰκλ τ αδέΝ δΪ αιβμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ έ,ΝμΝ Ν παλΪία βΝ βμΝ αΨΝ πδ τλ δΝφυζΪεδ βΝηΫξλδΝγΝΫ βέΝ ίΨΝ υθδ ΪΝπ δγαλξδεσΝα έεβηα,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝηπκλ έΝθαΝ πδίζβγ έΝεαδ βΝπκδθάΝ βμΝκλδ δεάμΝ πατ βμέΝ28 Eεπαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ λγλκΝ1ζ 1έΣκΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαθάε δΝ εα ΪΝεα βΰκλέ μΝμΝ κυμΝ ιάμΝεζΪ κυμΝ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΣΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ΝΘ κζσΰπθΝ ΚζΪ κμΝ ΣβΝΦδζκζσΰπθΝ ΚζΪ κμΝ ΣγΝΜαγβηα δευθΝ ΚζΪ κμΝ ΣζΝΦυ δευθΝ ΚζΪ κμΝ ΣηΝΓαζζδεάμΝΰζυ αμΝ ΚζΪ κμΝ ΣθΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝ ΚζΪ κμΝ ΣιΝΓ ληαθδεάμΝΰζυ αμΝ ΚζΪ κμΝ ΣκΝΚαζζδ ξθδευθΝηαγβηΪ πθΝ ΚζΪ κμΝ ΣλΝΟδεκθκηκζσΰπθΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ίΝΚκδθπθδκζσΰπθΝ ΚζΪ κμΝ Σ11ΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ ΚζΪ κμΝ Σ1βΝΜβξαθδευθΝ ΚζΪ κμΝ Σ1γΝΠ υξδκτξπθΝΝκηδευθΝεαδΝΠκζδ δευθΝ πδ βηυθΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ζΝΠ υξδκτξπθΝΙα λδεάμΝΟ κθ δα λδεάμ,ΝΦαληαε υ δεάμΝεαδΝΓ ππκθέαμέΝ ΝέΝγθλλήβίίκ,ΝΦ Κ-1λλΝ ήβ-10-βίίκ,ΝπαλέΝ1ΝεαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝμ «΢ κυμΝεζΪ κυμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ν βμΝ πλκ ξκζδεάμ,Νπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ δμΝ΢Μ ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ1β,1γΝ εαδΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝπλκ έγ θ αδΝκδΝ ιάμΝθΫκδΝεζΪ κδμαΨΝΚζΪ κμΝΠ Νθ1ΝΧΝβπδαΰπΰυθΝ ΨίΨΝΚζΪ κμΝΠ Νι1Ν Χ α εΪζπθΝ ΨΰΨΝ ΚζΪ κμΝ Π Ν 11έί1έΝ ΧΚαγβΰβ υθΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμΝ η Ν δ δεσ β αΝ βθΝ Ψ, ΨΝ ΚζΪ κδΝ Π Ν ΧΚαγβΰβ υθΝ υ λκίΪγηδαμΝ ΨΝσζπθΝ πθΝ δ δεκ ά πθ,Νη Ν κθΝδ ξτκθ αΝεπ δεσΝ κυμΝεαδΝπλκΫε α βΝ«Νέηί»έζέΝ ΣαΝ δ αΰπΰδεΪΝεαδΝεα αζβε δεΪΝηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝ1,ΝβΝεαδΝγΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΪλγλκυΝκλέακθ αδΝεα ΪΝεζΪ κΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγΝ κυΝθέΝγβίηήβίίγΝΧΦ ΚΝβλιΝ ΄Ψ» 28 28 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΚζΪ κμΝ Σ1ηΝΟδεδαεάμΝΟδεκθκηέαμΝ ΚζΪ κμΝ Σ1θΝΜκυ δεάμΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ιΝΣ ξθκζσΰπθΝ ΚζΪ κμΝ Σ1κΝΠ υξδκτξπθΝζκδπυθΝ ηβηΪ πθΝΣέ έΙέΝ Κ Σ ΓΟΡΙ Ν ΡέΝ ΚζΪ κμΝ ΡΙΝ Π υξδκτξπθΝ Πέ έΣέ έ΢έΝ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθΨέΝ βμΝ ΢έ έ έ έΣέ έΝ Χ ηάηα κμΝ ξθδευθΝ εαδΝ ξθδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ άΝ ξθδευθΝ εαδΝ Κ Σ ΓΟΡΙ ΝΜ Ν ΚζΪ κμΝ Μ ΙΝ Π υξδκτξπθΝ εα υ λπθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθέΝ29 βέΝΟδΝίαγηκέΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέ,Ν δαελέθκθ αδΝ Ν ,Ν ΝεαδΝΓέΝΟδΝγΫ δμΝ σζπθΝ πθΝίαγηυθΝ έθαδΝ ΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝεαδΝεζΪ κΝκλΰαθδεΪΝ θδαέ μέΝ δ αΰπΰδεσμΝίαγησμΝ κλέα αδΝ κυΝ εαγβΰβ άΝ άΝ επαδ υ δεκτΝ λΰα βλέπθΝ η Ν ίαγησΝ ΓέΝ ΣαΝ δ αΰπΰδεΪΝ εαδΝ εα αζβε δεΪΝηέεέΝΰδαΝεΪγ ΝεζΪ κΝκλέακθ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝΰδαΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1ΝΫπμΝ Σ1ζΝεαδΝ Σ1θ,Νη Νπ υξέκΝ ηάηα κμΝηκυ δευθΝ πκυ υθΝ Ι,Ν δ αΰπΰδεσΝ κΝ ηέεέΝ 1θΝ εαδΝ εα αζβε δεσΝ κΝ ηέεέΝ 1έΝ ΰδαΝ κυμΝ π υξδκτξκυμΝ άΝ δπζπηα κτξκυμΝ ηβηΪ πθΝ ΙΝ π θ α κτμΝ άΝ ια κτμΝ φκέ β βμΝ δ αΰπΰδεΪΝ κλέακθ αδΝ αΝ ηέεέΝ 1ηΝ άΝ 1ζΝ αθ έ κδξαέΝ ίΨΝΓδαΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1η,Ν Σ1θ,ΝξπλέμΝπ υξέκΝ ηάηα κμΝηκυ δευθΝ πκυ υθΝ δ αΰπΰδεσΝ κΝηέεέΝ1κΝεαδΝεα αζβε δεσΝ κΝηέεέΝγέΝ ΙΝεαδΝ Σ1κΝ ΰΨΝΓδαΝ κθΝεζΪ κΝ Σ1ιΝ δ αΰπΰδεσΝ κΝηέεέΝ1ιΝεαδΝεα αζβε δεσΝ κΝηέεέΝβέΝ ΨΝΓδαΝ κθΝεζΪ κΝ Ρ1Ν δ αΰπΰδεσΝ κΝηέεέΝββΝεαδΝεα αζβε δεσΝ κΝηέεέΝιέΝ ΨΝΓδαΝ κθΝεζΪ κΝΜ 1Ν δ αΰπΰδεσΝ κΝηέεέΝβζΝεαδΝεα αζβε δεσΝ κΝηέεέΝλέΝ ΓδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πθΝεζΪ πθΝ ΣΝεα βΰκλέαμΝ κΝίαγησΝ Ναπαδ έ αδΝ δ άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ν ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ ΓδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ εζΪ κυΝ Ρ1Ν κΝ ίαγησΝ Ν απαδ έ αδΝ λα άμΝ υπβλ έαΝ κΝίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ν ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ Πέ έΝ1βκήβί1β,ΝΦ Κ-βγγΝ ήβθ-11-βί1β,ΝΪλγλκΝησθκΝμ “1έΝΟδΝαπσφκδ κδΝ κυΝΣηάηα κμΝΠζα δευθΝΣ ξθυθΝεαδΝ πδ βηυθΝ βμΝΣΫξθβμΝπκυΝ δ άξγβ αθΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝβίίθ-2007 εαδΝ φ ιάμ,Νη Νπ υξέκΝ βμΝεα τγυθ βμΝ δεα δευθΝεαδΝπδ κπκδβ δεσΝ υ σεδηβμΝπαλαεκζκτγβ βμΝγ πλβ δευθΝεαδΝδ κλδευθΝ πκυ υθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ ΙπαθθέθπθΝ άΝ π υξέκΝ δ σ δηκΝ εαδΝ αθ έ κδξκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ κθΝ εζΪ κΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ AT 8 Καζζδ ξθδευθΝ ΜαγβηΪ πθ,Ν κΝ κπκέκμΝ πλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝπαλέ1ΝεαδΝκΝπ λέΝβ΄Ν κυΝΝέΝ1ηθθή1λκηΝΧ ΄ή1θιΨΝεαδΝίΪ δΝ κυΝΪλγλκυΝ 1ηΝ κυΝΝέΝ1ηκθή1λκθΝΧ ΄ήγιΨΝη κθκηΪ βε Ν ΝεζΪ κΝΠ ΝίκΝΚαζζδ ξθδευθΝΜαγβηΪ πθ” 29 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΓδαΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ εζΪ κυΝ Μ 1Ν κΝ ίαγησΝ Ν απαδ έ αδΝ θθ α άμΝ υπβλ έαΝ κΝ αγησΝΓΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Νκε α άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ 3.Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ Πλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Νηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝθΫκδΝ άΝθαΝξπλέακθ αδΝκδΝ παλαπΪθπΝ εζΪ κδΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν θαΝ υθδ υθ αδΝκδΝαθαΰεαέ μΝγΫ δμΝεαδΝθαΝεαγκλέακθ αδ αΝπλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝ ίαγησέΝ 4.ΟδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ κλέακθ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ αΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1ΝγΫ δμΝβέκ1ίΝ ίΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝβ,ΝγΫ δμΝ1θέθγιΝ ΰΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝγ,ΝγΫ δμΝθέι1ζΝ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝζ,ΝγΫ δμΝθέηγβΝ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝη,ΝγΫ δμΝ1έγιθΝ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝθ,ΝγΫ δμΝζέβιίΝ αΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝι,ΝγΫ δμΝ1ζΝ βΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝκ,ΝγΫ δμΝιθζΝ γΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝλ,ΝγΫ δμΝθιιΝ δΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1ί,ΝγΫ δμΝ1γίΝ δαΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ11,ΝγΫ δμΝγέκηκΝ δίΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1β,ΝγΫ δμΝηβζΝ δΰΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1γ,ΝγΫ δμΝ1βλΝ δ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1ζ,ΝγΫ δμΝγθκΝ δ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1η,ΝγΫ δμΝκζγΝ δ ΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1θ,ΝγΫ δμΝ1έίιζΝ δαΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1ι,ΝγΫ δμΝ1έβκθέΝ δβΨΝΚαγβΰβ υθΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣΝ1κ,ΝγΫ δμΝβκίΝ δγΨΝΚαγβΰβ υθΝ λΰα βλέπθΝεαδΝ επαδ υ δευθΝ λΰα βλέπθΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ1,ΝγΫ δμΝ1έ790. εΨΝ λξδ ξθδ υθΝεαδΝ ξθδ υθΝ κυΝεζΪ κυΝΜ 1,ΝγΫ δμΝγίίέΝ 29 30 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΢τθκζκΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ 50.376. υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ηέΝ΢ κΝ τθκζκΝ πθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝκδΝ γΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ ηΫ βμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμΝ - παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝΰλαφ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δ υγυθ υθΝΰυηθα έπθ,Νζυε έπθ,Ν ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ εαδΝ ΢ Κ,Ν υπκ δ υγυθ υθΝ πθΝ ΰυηθα έπθΝ ζυε έπθΝ εαδΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝπκυΝΫξκυθΝ θθΫαΝεαδΝπΪθπΝ ηάηα αΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝεαδΝ ΢ ΚΝ εαδΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ θέΝ θΝ λκπκπκδβγκτθΝ αΝπλκζσΰδαΝπλκΰλΪηηα αΝάΝαυιβγκτθΝ αΝ ηάηα αΝ Ϊι πθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝαυιΪθκθ αδΝ η ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝΟδεκθκηδευθέΝΜ Νέ δκΝΠ ΝήΰηαΝηπκλ έΝθαΝη αφΫλκθ αδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ απσΝεζΪ κΝ ΝεζΪ κέΝ 7. θΝη δπγκτθΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝη Ν βθΝεα Ϊλΰβ βΝάΝ υΰξυθ υ βΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν παλαηΫθκυθΝ πμΝ υπ λΪλδγηκδΝ κδΝ θ υ λκδΝ κΝ ίαγησΝ εαδΝ εα αζαηίΪθκυθΝ δμΝπλυ μΝγΫ δμΝπκυΝγαΝε θπγκτθέΝ 8.ΣαΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέακθ αδΝεα ΪΝεζΪ κυμΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝΚζΪ κμΝ Σ1ΝΘ κζσΰπθΝμΝπ υξέκΝγ κζκΰδεκτΝάΝπκδηαθ δεκτΝ ηάηα κμΝ βμΝγ κζκΰδεάμΝ ξκζάμΝΥΪζεβμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝ ίΨΝ ΚζΪ κμΝ ΣβΝ ΦδζκζσΰπθΝ μΝ π υξέκΝ κπκδκυ άπκ Ν ηάηα κμ,Ν ε σμΝ πθΝ ι θσΰζπ πθ,Ν φδζκ κφδεάμΝ ξκζάμΝ άΝ ηάηα κμΝ δ κλέαμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ «άΝ π υξέκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Φδζκ κφέαμΝ βμΝ΢ξκζάμΝ θγλππδ δευθΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ Πα λυθ30» ΰΨΝΚζΪ κμΝ ΣγΝΜαγβηα δευθΝμΝπ υξέκΝηαγβηα δεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝ« άΝπ υξέκΝ βμΝ ΢ξκζάμΝ φαληκ ηΫθπθΝ Μαγβηα δευθΝ εαδΝ Φυ δευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ γθδεκτΝ Μ σίδκυΝ Πκζυ ξθ έκυΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεσΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ ΢πκυ υθΝ βμΝ εα τγυθ βμΝ Μαγβηα δεκτΝ φαληκΰυθΝ άΝ π υξέκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ φαληκ ηΫθπθΝΜαγβηα δευθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΚλά βμ»31 ΨΝ ΚζΪ κμΝ ΣζΝ Φυ δευθΝ μΝ π υξέκΝ φυ δεκτΝ άΝ ξβηδεκτΝ άΝ φυ δκΰθπ δεκτΝ άΝ ίδκζκΰδεκτΝ άΝ ΰ πζκΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝ«άΝ βμΝ΢ξκζάμΝ φαληκ ηΫθπθΝΜαγβηα δευθΝεαδΝ Φυ δευθΝ πδ βηυθΝ κυΝ γθδεκτΝ Μ σίδκυΝ Πκζυ ξθ έκυΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεσΝ παλαεκζκτγβ βμΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ΢πκυ υθΝ βμΝεα τγυθ βμΝΦυ δεκτΝ φαληκΰυθΝάΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκζκΰδευθΝ φαληκΰυθΝεαδΝΣ ξθκζκΰδυθΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΙπαθθέθπθΝ άΝ κυΝΣηάηα κμΝΓ πΰλαφέαμΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ δΰαέκυΝάΝ κυΝΣηάηα κμΝΓ πΰλαφέαμΝ ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ ΝΝ«Ν»ΝΝ ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝθσηκυΝΝγηιιήβίίι,ΝΦ Κ1γίΝ ’ 30 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1κυ κυΝθσηκυΝΝΝγθκιήβίίκ,ΝΦ Κ1ηλΝ ή1-8-2008 31 31 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 κυΝΧαλκεκπ έκυΝΠαθ πδ βηέκυ»32«άΝ κυΝΣηάηα κμΝΜκλδαεάμΝ δκζκΰέαμΝεαδΝΓ θ δεάμΝ κυΝ βηκελέ δκυΝΠαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμ»33 ΨΝΚζΪ κμΝ ΣηΝΓαζζδεάμΝΰζυ αμΝμΝπ υξέκΝ ηάηα κμΝΰαζζδεάμΝφδζκζκΰέαμΝ ΨΝΚζΪ κμΝ ΣθΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝμΝπ υξέκΝ ηάηα κμΝαΰΰζδεάμΝφδζκζκΰέαμΝ αΨΝ ΚζΪ κμΝ ΣιΝ Γ ληαθδεάμΝ ΰζυ βη απάμέΝ ΙΝ βμΝβη απάμέΝ ΙΝ βμΝβη απάμέΝ αμΝ μΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝ ΰ ληαθδεάμΝ φδζκζκΰέαμΝ ΙΝ βμ βΨΝ ΚζΪ κμΝ ΣκΝΚαζζδ ξθδευθΝ ηαγβηΪ πθΝ μΝ π υξέκΝαπΰλαφδεάμΝ άΝ ΰζυπ δεάμΝ άΝ ξαλαε δεάμΝ αθυ α βμΝ ξκζάμΝεαζυθΝ ξθυθΝ βμΝβη απάμΝη Νπδ κπκδβ δεσΝ υ σεδηβμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ Νέ δαΝ ξκζάΝγ πλβ δευθΝεαδΝδ κλδευθΝ πκυ υθέΝ γΨΝΚζΪ κμΝ ΣλΝΟδεκθκηκζσΰπθΝμΝπ υξέκΝκδεκθκηδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝάΝκπκδκυ άπκ Ν ηάηα κμΝ ΢Ο ΝάΝ θυ α βμΝίδκηβξαθδεάμΝ΢ξκζάμΝ βμΝβη απάμΝεαδΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν «άΝ π υξέκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ άΝ ΢ξκζάμΝ ΝβπδαΰπΰυθΝ άΝ Καγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ34» δΨΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ίΝ ΚκδθπθδκζσΰπθΝ μΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝ εκδθπθδυθΝ πδ βηυθΝ άΝ εκδθπθδευθΝ πκυ υθΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ εαδΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ ΢ Λ Σ έΝ θΝ θΝ υπΪλξκυθΝυπκοάφδκδΝη Νπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ Νΰέθκθ αδΝ δκλδ ηκέΝεαδΝ ξπλέμΝ κΝ π υξέκΝ αυ σ,Ν «άΝ π υξέκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ άΝ ξκζάμΝ ΝβπδαΰπΰυθΝ άΝ Καγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ35» δαΨΝΚζΪ κμΝ Σ11ΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝμΝπ υξέκΝ γθδεάμΝαεα βηέαμΝ πηα δεάμΝαΰπΰάμΝάΝ ηάηα κμΝ πδ άηβμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝαγζβ δ ηκτΝ ΙΝ βμΝβη απάμέΝ «δίΝΚζΪ κμΝ Σ1βΝΜβξαθδευθΝμΝ έπζπηαΝ ηάηα κμΝπκζδ δευθΝηβξαθδευθΝάΝαλξδ ε σθπθΝ άΝαΰλκθσηπθΝ κπκΰλΪφπθΝηβξαθδευθΝάΝηβξαθκζσΰπθΝάΝβζ ε λκζσΰπθΝάΝβζ ε λκθδευθΝ άΝ θαυπβΰυθΝ άΝ ξβηδευθΝ ηβξαθδευθΝ άΝ ηβξαθδευθΝ η αζζ έπθη αζζκυλΰυθΝ άΝ βζ ε λκθδεκτΝ αυ κηα δ ηκτ άΝ λα δκβζ ε λκζκΰέαμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ εαδΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ ΝάΝπ υξέκΝφυ δεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝη Ν θ δε δεσΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ βζ ε λκθδεάμΝ εαδΝ λα δκβζ ε λκζκΰέαμΝ άΝ βζ ε λκθδεκτΝ αυ κηα δ ηκτΝ άΝ δ σ δηκυΝ η απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ η Ν αΝ παλαπΪθπΝ θ δε δεΪ 36 » , «άΝ π υξέκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ άΝ ΢ξκζάμΝ ΝβπδαΰπΰυθΝ άΝ Καγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ37» δΰΨΝ ΚζΪ κμΝ Σ1γΝ Π υξδκτξπθΝ ΝκηδευθΝ εαδΝ Πκζδ δευθΝ πδ βηυθΝ μΝ π υξέκΝ θκηδεκτΝ άΝ πκζδ δεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝεαδΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ Ν «άΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«έέ»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1 κυ κυΝθσηκυΝγθκιήβίίκ,ΝΦ Κ1ηλΝ ή1-8-2008 32 ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβα κυΝΪλγλκυΝγλΝ κυΝθσηκυΝγιλζήβίίλ,ΝΦ Κ1ηθΝ ήζ-9-2009 33 34 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ έΝαΝ βμΝπαλέΝηΝΪλγέΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 35 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ έΝαΝ βμΝπαλέΝηΝΪλγέΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 36 ΣκΝ ΪφδκΝΝδίΝαθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1γΝΪλγέΝθΝθέΝ1θιζή1λκθΝΦ ΚΝ Νβίγ ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ έΝαΝ βμΝπαλέΝηΝΪλγέΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 37 32 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 π υξέκυΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝάΝ΢ξκζάμΝΝβπδαΰπΰυθΝάΝΚαγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ» 38. ΙΝ δ ΨΝ ΚζΪ κμΝ Σ1ζΝ Π υξδκτξπθΝ Ια λδεάμ,Ν Ο κθ δα λδεάμ,Ν Φαληαε υ δεάμΝ εαδΝ Γ ππκθέαμμΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝδα λδεάμΝάΝκ κθ δα λδεάμΝάΝφαληαε υ δεάμΝάΝΰ ππκθέαμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝ εαδΝπ υξέκΝ παδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ Ν«άΝπ υξέκυΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝάΝ ΢ξκζάμΝΝβπδαΰπΰυθΝάΝΚαγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ» 39 «δ )Ν ΚζΪ κμΝ Π 1ηΝ ΟδεδαεάμΝ ΟδεκθκηέαμμΝ π υξέκΝ κδεδαεάμΝ κδεκθκηέαμΝ άΝ κδεδαεάμΝ κδεκθκηέαμΝεαδΝκδεκζκΰέαμ,ΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝεαδΝαθ έ κδξκΝ βμΝ αζζκ απάμ»40 «δ )Ν ΚζΪ κμΝ Π Ν 1θέί1Ν ηκυ δεάμμΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝ ηκυ δευθΝ πκυ υθΝ άΝ ηκυ δεάμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ ΫξθβμΝ παθ πδ βηέκυΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ εαδΝ αθ έ κδξκΝ π υξέκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλέΝ1ίΝ κυ ΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέ1ηθθή1λκηέΝΚζΪ κμΝΠ 1θέίβΝηκυ δεάμμΝπ υξέκΝ κυΝ ηάηα κμΝ ζαρεάμΝ εαδΝ παλα κ δαεάμΝ ηκυ δεάμΝ κυΝ Σ ξθκζκΰδεκτΝ επαδ υ δεκτΝ Ι λτηα κμΝΗπ έλκυΝάΝδ σ δηκΝεαδΝαθ έ κδξκΝπ υξέκΝκηκ αΰκτμΝδ λτηα κμΝ βμΝαζζκ απάμ,Ν φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝ 1566/198541» 42 δαΨΝΚζΪ κμΝ Σ1ιΝΣ ξθκζσΰπθΝμΝ Π υξέκΝ βμΝαθυ λβμΝ ξκζάμΝ επαδ υ δευθΝ ξθκζσΰπθΝηβξαθδευθΝΧ ΢ Σ ΜΨΝ βμΝ΢ Λ Σ Ν άΝ αθ έ κδξκΝ π υξέκΝ ξθκζκΰδεκτΝ επαδ υ δεκτΝ δ λτηα κμΝ ΧΣ ΙΨΝ άΝ Κ Σ Ν εαδΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν «άΝ π υξέκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ άΝ ΢ξκζάμΝ ΝβπδαΰπΰυθΝάΝΚαγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ» 43 δβΨΝ ΚζΪ κμΝ Σ1κΝ π υξδκτξπθΝ ζκδπυθΝ ηβηΪ πθΝ Σ ΙΝ μΝ π υξέκΝ Σ ΙΝ άΝ Κ Σ Ν εαδΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν «άΝ π υξέκΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝ άΝ ξκζάμΝ ΝβπδαΰπΰυθΝάΝΚαγβΰβ δεάμΝ΢ξκζάμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝεαδΝαζζκ απάμ» 44 38 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ έΝαΝ βμΝπαλέΝηΝΪλγέΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 39 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ έΝαΝ βμΝπαλέΝηΝΪλγέΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 40 Νπ λέπ π βΝΙ Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθσηκυΝγζιηήβίίθ,ΝΦ Κ-1ζθΝ ’ 41 Νπ λέπ π βΝΙ΢ΣΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθσηκυΝΝγζιηήβίίθ,ΝΦ Κ-1ζθΝ ’ ΝέΝγζιηήβίίθ,ΝΦ Κ-1ζθΝ ’,ΝπαλέΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβίμ «βέΝΟδΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝ δκλδ γΫθ μΝεαδΝυπβλ κτθ μΝ επαδ υ δεκέΝηκυ δεάμΝ θ Ϊ κθ αδΝ κθΝεζΪ κΝΠ Ν1θέί1έγέΝ΢υθδ Ϊ αδΝεζΪ κμΝ Σ 1θΝηκυ δεάμέΝΠλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ κυΝεζΪ κυΝαυ κτΝ έθαδμΝπ υξέκΝηκυ δεάμΝ δ έε υ βμΝαθαΰθπλδ ηΫθκυΝηβΝ θπ Ϊ κυΝ επαδ υ δεκτΝ Ι λτηα κμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ π υξέκΝ ηκυ δεάμΝ δ δεσ β αμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλέΝ ηΝ κυΝ θέΝ β1ηκή1λλγΝΧΦ ΚΝ1ίλΝ ΄ΨΝάΝπ υξέκΝδ σ δηκΝεαδΝαθ έ κδξκΝ βμΝαζζκ απάμ,ΝεαδΝαπκζυ άλδκΝ ια αιέκυΝΓυηθα έκυΝάΝ Λυε έκυΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ θΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ θΝ ΫξκυθΝ απκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια αιέκυΝ ΰυηθα έκυΝάΝζυε έκυΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθήΝ1λκη»Ν- ίζέΝεαδΝ πέΝπαλέΝ ΪλγλκυΝβίΝΝέΝγζιηήίθ 43 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν «Ν »Ν φλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ ΪφδκΝΝαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΝ κυΝΪλγλκυΝΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ 1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 42 ΝΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν «Ν »Ν φλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝ ΪφδκΝΝαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΝ κυΝΪλγλκυΝΝβΝ κυΝθσηκυΝΝ 1κλζή1λλίΝΦ ΚΝ Ν11ί 44 33 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δγΨΝΚζΪ κμΝ Ρ1Νπ υξδκτξπθΝΠΟΣ ΢Ν βμΝ΢ Λ Σ ΝΧ ηάηα κμΝ ξθδευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ζυε έπθΨΝ μΝ π υξέκΝ ξθδεκτΝ άΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ ζυε έκυΝ άΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμΝ άΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝεαδΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ45 «ε)ΝΚζΪ κμΝ ί1Νπ υξδκτξπθΝεα υ λπθΝ ξθδευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθμΝπ υξέκΝ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝάΝεα υ λβμΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝεαδΝ λδ άμΝ παΰΰ ζηα δεάΝπ έλαΝαπσΝ βθΝε ά βΝ κυΝπ υξέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝί ίαέπ βΝ λέηβθβμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμΝ έ΢έΠ ΙέΣέ έ»46 λέΝΓδαΝ κΝ δκλδ ησΝ δμΝγΫ δμΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1ΝεαδΝ ΣβΝαθ έΝΰδαΝπ υξέκΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝΰέθ αδΝ ε σΝεαδΝδ σ δηκΝπ υξέκΝκλγσ κιβμΝγ κζκΰδεάμΝ ξκζάμΝ βμΝαζζκ απάμΝάΝ αθυ α βμΝ ξκζάμΝ ζζβθδεάμΝφδζκζκΰέαμΝ βμΝαζζκ απάμΝαθ έ κδξα,Ν φσ κθΝκΝυπκοάφδκμΝΫξ δΝ εαδΝαπκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια ΪιδκυΝΰυηθα έκυΝάΝζυε έκυέΝΓδαΝ κΝ δκλδ ησΝ δμΝγΫ δμΝ πθΝ ΪζζπθΝ εζΪ πθΝ ΣΝ εα βΰκλέαμΝ αθ έΝ ΰδαΝ π υξέκΝ βμΝ βη απάμΝ ΰέθ αδΝ ε σΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν φσ κθΝ κΝ υπκοάφδκμΝ Ϋξ δΝ εαδΝ απκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια ΪιδκυΝΰυηθα έκυΝάΝζυε έκυέΝ47 1ίέΝ θΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν θΝ ΫξκυθΝ απκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ ια ΪιδκυΝ ΰυηθα έκυΝ άΝ ζυε έκυ,Ν απαδ έ αδΝ ί ίαέπ βΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλβΝ ΰθυ βΝ εαδΝ βθΝ Ϊθ βΝ ξλά βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ αμΝεαγυμΝεαδΝ βΝΰθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝδ κλέαμέΝ Νί ίαέπ βΝαυ άΝξκλβΰ έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πδ υξάΝ ιΫ α β,Ν βμΝ κπκέαμΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κδΝ ξ δεΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ «11έΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέακθ αδΝ κδΝ δ δεσ β μΝ εαδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ δκλδ ΫπθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν δ δεσ β αΝ πκυΝ δκλέακθ αδΝ εΪγ Ν φκλΪ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ υπΪλξκυ μΝ αθΪΰε μΝ ΰδαΝ εΪζυοβΝ πθΝ δ α εση θπθΝηαγβηΪ πθ,Ν κυΝεζΪ κυΝΠ ζ»48 1βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝκλέακθ αδΝκδΝ δ δεσ β μΝ εαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝγΫ πθΝΰδαΝεΪγ Ν δ δεσ β αΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1β,Ν Σ1γ,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κ,Ν Ρ1,ΝεαδΝΜ 1έΝ «1γέΝΟδΝυλ μΝ ί κηα δαέαμΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ δ ιαΰπΰάμΝπλαε δευθΝα εά πθΝαπσΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέακθ αδΝ απσΝ 1έλέβί1γΝ πμΝ ιάμμ α)Ν δ υγυθ ΫμΝΰυηθα έπθ,Νζυε έπθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝυλ μΝ1ίΝσ αθΝζ δ κυλΰκτθΝ η Ν λέαΝΫπμ πΫθ Ν ηάηα αΝ Ϊι πθ,Νυλ μΝλΝσ αθΝζ δ κυλΰκτθΝη ΝΫιδΝΫπμΝ θθΫαΝ ηάηα αΝ Ϊι πθ,Νυλ μΝιΝσ αθΝζ δ κυλΰκτθΝη Ν ΫεαΝΫπμΝ υ εαΝ ηάηα αΝ Ϊι πθΝεαδΝυλ μΝηΝσ αθΝ ζ δ κυλΰκτθΝ η Ν π λδ σ λαΝ απσΝ υ εαΝ ηάηα αΝ Ϊι πθέΝ ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ ΝέΝγθκιήβίίκ,ΝΦ Κ-1ηλΝ ή1-8-βίίκ,ΝπαλέΝζέαΝ κυΝΪλγλκυΝημ «΢ βθΝπ λέπ π βΝδγ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκη,ΝσπκυΝαθαφΫλ αδΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢έ έΛέ έΣέ έ,Ν φ ιάμΝθκ έ αδΝί ίαέπ βΝ λέηβθβμΝπαδ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμΝ έ΢έΠ ΙέΣέ έ» 45 Νπ λέπ π βΝΚΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζ Ν κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝ θσηκυΝΝγθκιήβίίκ,ΝΦ Κ-1ηλΝ ή1-8-2008 46 θέΝβγβιή1λληΝΦ ΚΝ Ν1ηθ,ΝπαλέιΝΪλγέΝ1ίμΝΝΌπκυΝαθπ ΫλπΝαθαφΫλ αδΝβΝζΫιβΝξδ σ δηκρΝπλκ γΫ ξαθ έ κδξκρ 47 αδΝεαδΝβΝζΫιβΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝ1ζΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθσηκυΝΝ3475/2006, Φ Κ-1ζθΝ ’ 48 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δΪ αιβμΝαυ άμΝ θΝυπκζκΰέα αδΝπμΝ ηάηαΝ ε έθκΝπκυΝΫξ δΝαλδγησΝηαγβ υθΝηδελσ λκΝ απσΝ κΝηδ σΝ κυΝπλκίζ πση θκυΝαθυ α κυΝαλδγηκτέ ί)Ν δ υγυθ ΫμΝ΢ ΚΝυλ μΝ1ίέ ΰ)Ν Τπκ δ υγυθ ΫμΝ ΰυηθα έπθ,Ν ζυε έπθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ εαδΝ υπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝυλ μΝ1θέ )ΝΤπ τγυθκδΝ λΰα βλέπθΝυλ μΝβίέ )Ν επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ βμΝεα βΰκλέαμΝΠ Νυλ μΝβγΝαθΝΫξκυθΝΫπμΝ ΫιδΝΫ βΝυπβλ έαμ,Νυλ μΝβ1ΝαθΝΫξκυθΝαπσΝΫιδΝηΫξλδΝ υ εαΝΫ βΝυπβλ έαμΝεαδΝυλ μΝβίΝαθΝ ΫξκυθΝπΪθπΝαπσΝ υ εαΝΫ βΝυπβλ έαμέ )Ν επαδ υ δεκέΝ λΰα βλέπθΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ ί1Ν υλ μΝ βζΝ ΪθΝ ΫξκυθΝ ΫπμΝ π ΪΝ Ϋ βΝ υπβλ έαμ,Νυλ μΝβ1Ν ΪθΝΫξκυθΝ π ΪΝηΫξλδΝ εα λέαΝΫ βΝυπβλ έαμΝεαδΝυλ μΝβίΝ ΪθΝΫξκυθΝ πΪθπΝαπσΝ εα λέαΝΫ βΝυπβλ έαμέ α)Ν λξδ ξθέ μΝ κυΝεζΪ κυΝ β)ΝΣ ξθέ μΝ κυΝεζΪ κυΝ ί1Νυλ μΝβκέ ί1Νυλ μΝγίέ ΟδΝαθπ ΫλπΝλυγηέ δμΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝ ί κηα δαέπθΝ δ αε δευθΝπλυθΝ θΝ βηδκυλΰκτθΝ πδπζΫκθΝ βηκ δκθκηδεάΝ απΪθβΝάΝΪζζκΝ έ κμΝκδεκθκηδεάμΝαιέπ βμέ 49»Ν 50 1ζέΝ δ α εαζέαΝη Νη δπηΫθκΝπλΪλδκΝ θΝ πδ λΫπ αδ,Ν ε σμΝ ΪθΝβΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ θΝ έθαδΝ αθ δε δη θδεΪΝ υθα άέΝ θ κδΝ δ Ϊ εκθ μΝ θΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ κΝ ξκζ έκΝ πκυΝ υπβλ κτθ,Ν δα έγ θ αδ,Ν η λδεΪΝ άΝ κζδεΪΝ Ν ΪζζαΝ ξκζ έαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ άΝ Ν ηάηα αΝ πλσ γ βμΝ δ αε δεάμΝ ίκάγ δαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγέΝζ,Ν αΝκπκέαΝζ δ κυλΰκτθΝ κθΝέ δκΝάΝΰ δ κθδεσΝ άηκΝάΝεκδθσ β α,Νη Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝβ βμΝΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΘβΝ κυΝΪλγλκυΝ1 κυ κυΝθσηκυΝζ1ηβήβί1γ,ΝΦ Κ-1ίιΝ ήλ-5-13 –ΝέΝζ1ηβήβί1γ,ΝπαλέΝγ,ΝζΝεαδΝηΝ βμΝυπκπαλέΝΘβΝμ “γέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ1ΝεαδΝβΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝε θυθΝγΫ πθ,Ν πθΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝεαδΝ πθΝ υξσθΝυπ λαλδγηδυθ,Νη Ν εκπσΝ κΝ δκλδ ησΝησθδηπθΝάΝ βθΝπλσ ζβοβΝπλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθΝεαδΝπλκηέ γδπθΝ επαδ υ δευθΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ η αγΫ δμ,Ν δμΝ η α Ϊι δμΝ εαδΝ δμΝ απκ πΪ δμΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθέζέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝδ δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝπκυΝ θΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝ κυμΝ δ αε δεσΝ πλΪλδκ,Ν η Ν ίΪ βΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ πλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμ,Ν ηπκλκτθΝ έ μΝ αΨΝ θαΝ απα ξκζκτθ αδΝζδΰσ λ μΝυλ μΝαπσΝαυ ΫμΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ κυμΝπλαλέκυ,Νη ΝαθΪζκΰβΝη έπ βΝ πθΝαπκ κξυθΝ κυμ,Ν κδΝκπκέ μΝ ΝεαηέαΝπ λέπ π βΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεα υ λ μΝαπσΝ δμΝαπκ κξΫμΝ επαδ υ δεκτΝη Ν δ αε δεσΝπλΪλδκΝ υ εαΝΧ1βΨΝπλυθ,Ν έ ΝίΨΝθαΝαπα ξκζκτθ αδΝηΫξλδΝεαδΝ βμΝ υηπζβλυ πμΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ κυμΝπλαλέκυΝ Ν ξκζδεΫμΝ λΪ δμΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέα,Ν βΝ πλσ γ βΝ δ αε δεάΝ άλδιβ,Ν βΝ θέ ξυ βΝ βμΝ ΰζπ κηΪγ δαμ,ΝκδΝαγζβ δεΫμ,Νπκζδ δ δεΫμΝεαδΝεαζζδ ξθδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ κΝ ξκζ έκΝπκυΝυπβλ κτθΝάΝ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ πκυΝ έ δκυΝ δ δκε ά βΝ πκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ βθΝ έ δαΝ πσζβέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ θΝ φαλησακθ αδΝ Ν σ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΫξκυθΝ πλκ ζβφγ έΝ άΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ η λδεάμΝ απα ξσζβ βμΝ ΫπμΝ εαδΝ υ εαΝ Χ1βΨΝ υλ μΝ ΰδαΝ κυμΝ σπκδκυμΝ δ ξτκυθΝ αΝ κλδαση θαΝ δμΝ κδε έ μΝ υηίΪ δμέηέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Νηπκλ έΝθαΝλυγηέακθ αδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπ λέπ π βμΝ ζ”έ 49 ΝέΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ’ΝπαλέΝζηΰΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝΝέΝ1ηθθή1λκη,Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζκΝ κυΝΝέΝβζ1γή1λλθ,Ν βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλ κυΝΝέΝ βη1ιή1λλιΝΧΦ ΚΝ1θίΝ ΄ΨΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝγίΝ κυΝΝέΝβίκγή1λλβΝΧΦ ΚΝ1ηλΝ ΄ΨΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝπλκ πλδθκτμΝαθαπζβλπ Ϋμ»έ 50 34 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υηίκυζέκυέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ επαδ υ δεσμΝπζ κθΪα δΝ ικζκεζάλκυΝηπκλ έΝθαΝαπκ πα γ έΝ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ν τ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝάΝ Ν ξκζ έκΝΪζζκυΝθκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ θσμΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ πζ κθΪακυθΝ Ν κλδ ηΫθκΝ εζΪ κ,Ν ιαδ έαμΝ η αίκζυθΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ δ α εαζέαμ,ΝάΝΰδαΝΪζζκυμΝζσΰκυμ,Ν έθαδΝυπκξλ πηΫθκδΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝηαγάηα αΝ υΰΰ θκτμΝ δ δεσ β αμΝ βθΝέ δαΝ ξκζδεάΝηκθΪ αέΝ 15.Ο κδΝ δα έγ θ αδΝ ΰδαΝ υηπζάλπ βΝ ηΫλκυμΝ κυΝ πλαλέκυΝ κυμΝ Ν ξκζ έκΝ ΪζζβμΝ πσζβμΝ άΝ επησπκζβμΝπαέλθκυθΝκ κδπκλδεΪΝΫικ α,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝεαδΝαπκαβηέπ βΝ ΰδαΝεΪγ ΝυλαΝ δ α εαζέαμΝ ε σμΝΫ λαμΝπκυΝκλέα αδΝ κΝηδ σΝαπσΝ βθΝπλκίζ πση θβΝ βθΝπαλέΝ 1λέΝ θΝ παέλθκυθΝ αΝ παλαπΪθπΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εαδΝ απκαβηέπ βΝ σ κδΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝ υπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ Ν ξκζ έαΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝ βθΝκπκέαΝεα κδεκτθέΝ ΣαΝ ξκζ έαΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ βμΝ ΫπμΝ δκέεβ βμΝ βμΝπλπ τκυ αμΝεαδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘ αζκθέεβμΝγ πλκτθ αδΝσ δΝζ δ κυλΰκτθΝ βθΝέ δαΝπσζβέ 1θέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝκδΝπλκίζ πση θ μΝυλ μΝ δ α εαζέαμΝΰδαΝεΪγ ΝηΪγβηαΝ θΝεαζτπ κθ αδΝ η Ν κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ εαδΝ κδΝ απκηΫθκυ μΝ θΝ δεαδκζκΰκτθΝ γΫ βΝ επαδ υ δεκτΝάΝαθΝ δεαδκζκΰκτθ,ΝηΫξλδΝθαΝπλκ ζβφγ έΝπλκ πλδθσμΝαθαπζβλπ άμΝεαδΝ φσ κθΝ θΝυπΪλξ δΝπλκ φκλΪΝπλκαδλ δεάμΝυπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμ,ΝκΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ αθαγΫ δΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝπλυθΝαυ υθΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ κυΝέ δκυΝ ξκζ έκυέΝ « θΝκΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝπαλαζ έπ δΝθαΝαθαγΫ δΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝπλυθΝαυ υθ,ΝβΝ αθΪγ βΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ»51 ΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝπλυθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝηπκλ έΝθαΝαθα γ έΝ πλκαδλ δεάΝυπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαΝηΫξλδΝηΝυλ μΝ βθΝ ί κηΪ αΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ κυΝέ δκυΝ ξκζ έκυΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ εαδΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ ΪζζκυΝ ξκζ έκυΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ π λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΝαθΪγ βΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθ,ΝαθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝέ δκΝ ξκζ έκΝάΝη Ναπσφα βΝ κυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝαθΝπλσε δ αδΝΰδαΝΪζζκΝ ξκζ έκΝεαδΝ φσ κθΝεαδΝ δμΝ τκΝπ λδπ υ δμΝ θΝυπΪλξ δΝ πλκ φκλΪΝ ΰδαΝ πλκαδλ δεάΝ υπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαέΝ Ν δ α εαζέαΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ βμΝ εκδθπθδκζκΰέαμ,ΝαθΝ θΝυπΪλξκυθΝεαγβΰβ ΫμΝ κυΝεζΪ κυΝεκδθπθδκζσΰπθ,Νηπκλ έΝθαΝαθα γ έΝ Ν επαδ υ δεκτμΝπκυΝΫξκυθΝ δαπδ πηΫθ μΝ δ δεΫμΝ πκυ ΫμΝ βθΝεκδθπθδκζκΰέαΝεαδΝ,αθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ Ϋ κδκδΝ επαδ υ δεκέ,Ν Ν φδζσζκΰκυμΝ άΝ π υξδκτξκυμΝ θκηδευθΝ εαδΝ πκζδ δευθΝ πδ βηυθΝάΝκδεκθκηκζσΰκυμέΝ δαΝΪ εβ βμΝδ δπ δεκτΝΫλΰκυΝξκλβΰ έ αδ ΪθΝπλκβΰκυηΫθπμΝ εαζυφγκτθΝ η Ν υπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαΝ κδΝ αθΪΰε μΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθέΝ ΟδΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ δ Ϊ εκυθΝ Ν δ δπ δεΪΝ ξκζ έαΝ άΝ φλκθ δ άλδαέΝ ΓδαΝ δμΝ παλαίΪ δμΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ έ,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμ παλέΝλΝ κυΝΪλγέΝ 13.52 1ιέΝ θΝ κΝ έ δκΝ ξκζ έκΝ άΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ έ δαμΝ άΝ ΰ δ κθδεάμΝ πσζβμΝ άΝ επησπκζβμΝ κδΝ πλκίζ πση θ μΝ απσΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ υλ μΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ α εά πθΝ θΝ δεαδκζκΰκτθΝ κΝ δκλδ ησΝ ησθδηκυΝ επαδ υ δεκτΝ άΝ αθΝ κδΝ υλ μνΝ αυ ΫμΝ θΝ εαζτπ κθ αδΝ απσΝ ησθδηκυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθα γ έΝ βΝ δ α εαζέαΝ ηαγβηΪ πθΝ άΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πλαε δευθΝ 51 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ιΝ κυΝΪλγλκυΝθ κυ κυΝθσηκυΝΝγίβιήβίίβ,ΝΦ Κ1ηβΝ ’ βίγθίθζήζη1λήίίββήκλΝΧΦ ΚΝ ΝζκγΨΝ πέΤπέΟδεέεαδΝΠαδ έαμ,ΝπκυΝευλυγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝΪλγέΝιΝθέΝ1κθηήκλΝ Φ ΚΝ Ν β1ί,μΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ ΪθπΝ παέΝ 1λΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ α εΪζκυμΝ πκυΝ δ Ϊ εκυθΝ υπ λπλδαεΪΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΨέ 52 35 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 α εά πθΝη ΝπλδαέαΝαθ δηδ γέαΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝΪζζκυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝάΝ Νδ δυ μΝπκυΝΫξκυθΝ αΝπλκ σθ αΝ πθΝεζΪ πθΝαυ υθ,Ν ε σμΝαπσΝ κυμΝδ δκε ά μΝεαδΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝφλκθ δ βλέπθΝεαδΝσ κυμΝ δ Ϊ εκυθΝ Ναυ ΪέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ θΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ κΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ βμΝ΢ Λ Σ ΝαθΝ θΝυπΪλξκυθΝ θ δαφ λση θκδΝη Ν κΝπ υξέκΝαυ σέΝ Μ Ν βθΝ παλαπΪθπΝ δα δεα έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθα έγ αδΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ πθΝ γλβ ε υ δευθΝ Ν αιδσζκΰκΝ αλδγησΝ αζζσ κιπθΝ ηαγβ υθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Νδ δυ μΝπκυΝΫξκυθΝπ υξέκΝγ κζκΰδεάμΝ ξκζάμΝαθ έ κδξκυΝ σΰηα κμΝ ΙΝ βμΝ αζζκ απάμΝεαδΝαπκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝζυε έκυΝάΝ ια ΪιδκυΝΰυηθα έκυέΝ 1κέΝ θΪγ βΝ υπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμ,Ν πλκαδλ δεάμΝ άΝ υπκξλ π δεάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ η Ν πλδαέαΝ αθ δηδ γέα,Ν πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ αθΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ βμΝ έ δαμΝ δ δεσ β αμΝ ΫξκυθΝεαζτο δΝ κΝυπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ κυμέ ΣαΝσλΰαθα,ΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα β,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν έθαδΝ υθα σΝ θαΝ αυιβγκτθΝ ηΫξλδΝ 1ίΝ κδΝ υλ μΝ πλκαδλ δεάμΝ υπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμ,ΝαθΝ θΝεαζτπ αδΝ κΝ ί κηα δαέκΝπλκζσΰδκΝπλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμέΝ 19. Ν πλδαέαΝ αθ δηδ γέαΝ αυιΪθ αδΝ κΝ 1ήλίΝ πθΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ηβθδαέπθΝ απκ κξυθΝ κυ δ αΰπΰδεκτΝίαγηκτΝ κυΝαθ έ κδξκυΝεζΪ κυ,ΝξπλέμΝ πέ κηαΝκδεκΰ θ δαευθΝίαλυθέΝ 20.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέκΝ εαδΝ λΝ κυΝ ΪλγέΝ 1γΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ παλαηκθάμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ αΝ ξκζ έα,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαπαΰσλ υ βΝπαλΪ κ βμΝδ δαέ λπθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ δμΝευλυ δμΝΰδαΝ βθΝπαλΪία άΝ βμΝαθ έ κδξα,Ν φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 21.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγέΝ 1βΝ εαδΝ 1γΝ εαδΝ πθΝ παλέΝ 1γΝΫπμΝ βίΝ αυ κτΝ κυΝ Ϊλγέ,Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ κυμΝπλκ πλδθκτμΝαθαπζβλπ ΫμΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝυπβλ κτθΝ βΝ βησ δαΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέ53 54 53 2083/1992 ε υΰξλκθδ ησμΝ βμΝ θυ α βμΝ επαέ υ β ΝέΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ’ΝπαλέΝγβΝ κυΝΪλγλκυΝ1γμ « Νεα αθκηάΝ πθΝγΫ πθΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝΝέΝβκ1ιήβίίίΝ ΝεζΪ κυμΝαθ έ κδξκυμΝ πθΝπλκίζ πκηΫθπθΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝΝέΝ1ηθθή1λκηΝ π λδζαηίΪθ δΝ εαδΝ αΝ δ αΰπΰδεΪΝ εαδΝ εα αζβε δεΪΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ εζδηΪεδαΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ αυ υθΝ εζΪ πθ,Ν σππμΝ δ ξτκυθΝεΪγ ΝφκλΪέΝ Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝΝέΝβκ1ιήβίίί»ΨέΝ 54 ΝέΝγ1λζήβίίγ,ΝΦ Κ-βθιΝ ’,ΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝκΝμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ΝπαλέΝθΝ κυΝΝέΝβκγζήβίίίΝΧΦ ΚΝ1θίΝ ΄Ν ΨΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ δαΰπθδ ηκτμΝ κυΝ έ΢έ έΠέΝ εαδΝ ΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ άΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ Ν γΫ δμΝ αθαπζβλπ υθΝ εαδΝ πλκηέ γδπθΝ επαδ υ δευθ,Ν φαλησακθ αδΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ σζπθΝ πθΝ εζΪ πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ ΝέΝ 1ηθθή1λκη,Ν ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝ πλκίζΫπ αδΝ πμΝ πλκ σθΝ δκλδ ηκτΝ κΝ π υξέκΝ βμΝ Π Σ ΢ή΢ Λ Σ ΝάΝδ κ τθαηκΝπ υξέκ»ΨέΝ ΝέΝγθλλήβίίκ,ΝΦ Κ-1λλΝ ήβ-10-ίκ,ΝπαλέΝ1,ΝγΝεαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝμ «1έΝ΢ κυμΝεζΪ κυμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ν βμΝπλκ ξκζδεάμ,Νπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ δμΝ΢Μ ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ 1β,1γΝεαδΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝπλκ έγ θ αδΝκδΝ ιάμΝθΫκδΝεζΪ κδμ αΨΝΚζΪ κμΝΠ Νθ1ΝΧΝβπδαΰπΰυθΝ Ψ ίΨΝΚζΪ κμΝ Π Νι1ΝΧ α εΪζπθΝ Ψ ΰΨΝΚζΪ κμΝΠ Ν11έί1έΝΧΚαγβΰβ υθΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝη Ν δ δεσ β αΝ βθΝ Ψ, ΨΝΚζΪ κδΝ Π ΝΧΚαγβΰβ υθΝ υ λκίΪγηδαμΝ ΨΝσζπθΝ πθΝ δ δεκ ά πθ,Νη Ν κθΝδ ξτκθ αΝεπ δεσΝ κυμΝεαδΝπλκΫε α βΝ«Νέηί»έ γέΝ΢υθδ Ϊ αδΝεζΪ κμΝΠ ΝιβΝΧ επαδ υ δευθΝ θβζέεπθΨΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ θ σμΝάΝ ε σμΝ κυΝπζαδ έκυΝ πθΝ΢Μ , κΝκπκέκμΝπλκ έγ αδΝ κυμΝεζΪ κυμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ν βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝΰδαΝ δμΝ΢Μ Ν πκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηέ ζέΝΣαΝ δ αΰπΰδεΪΝεαδΝεα αζβε δεΪΝηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝ1,ΝβΝεαδΝγΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυΝκλέακθ αδΝεα ΪΝεζΪ κΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝγΝ κυΝ θέΝγβίηήβίίγΝΧΦ ΚΝβλιΝ ΄Ψ»έΝίζέΝεαδΝΪλγλκΝβίΝΝέΝγθλλήίκΨ 36 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δκλδ ηκέΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ λγλκΝ1η έΝ α εΪζπθΝ- ΝβπδαΰπΰυθΝ 1έΝΟδΝ δκλδ ηκέΝ πθΝ α εΪζπθΝεαδΝθβπδαΰπΰυθΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν απσΝ ά δκυμΝ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ πκυΝ υθ Ϊ κθ αδΝ κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν Ϋ κυμέΝ ΢ κυμΝ πέθαε μΝ αυ κτμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝσζκδΝσ κδΝυπΫίαζαθΝαδ ά δμΝ δκλδ ηκτΝηΫ αΝ κΝέ δκΝΫ κμΝεαδΝη Ν δλΪΝπκυΝ εαγκλέα αδΝαπσΝ κΝίαγησΝ κυΝπ υξέκυΝ κυμέΝ θΝυπΪλξκυθΝπ υξέαΝη Ν κθΝέ δκΝίαγησ,ΝβΝ δλΪΝ εαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμέΝ΢ ΝεΪγ Νπ λέπ π βΝπμΝβη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμΝζαηίΪθ αδΝβΝβη λκηβθέαΝεα αξυλδ βμΝ κΝπλπ σεκζζκΝ βμΝκδε έαμΝ υπβλ έαμέΝ βέΝΟδΝαδ ά δμΝΰδαΝ δκλδ ησΝυπκίΪζζκθ αδ,ΝηααέΝη Ν αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν δμΝεα ΪΝ σπκυμΝ αλησ δ μΝ δ υγτθ δμ,Ν άΝ ΰλαφ έαΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ κπκέπθΝ ζΫΰξκυθΝ βΝθκηδησ β αΝεαδΝπζβλσ β αΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝΟδΝαδ ά δμΝηααέΝη Ν αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ δαίδίΪακθ αδΝ βθΝαλησ δαΝ δ τγυθ βΝπλκ ππδεκτΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 3.Κα ΪΝ βΝ τθ αιβΝ κυΝ ά δκυΝ πέθαεαΝ δκλδ ΫπθΝ πλκ Ϊ κθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ ίαγησΝ κυΝ π υξέκυΝ κυμΝ εα ΪΝ δλΪΝ σ κδΝ ΫξκυθΝ η απ υξδαεσΝ έ ζκΝ πκυ υθ,Ν αΝ γτηα αΝ πκζΫηκυ,Ν κδΝ αθΪπβλκδ πκζΫηκυΝ άΝ γθδεάμΝ αθ έ α βμΝ άΝ δλβθδεάμΝ π λδσ κυΝεαδΝ αΝ ΫεθαΝ κυμ,ΝεαδΝαεκζκυγκτθΝκδΝπκζτ εθκδΝεαδΝ αΝ ΫεθαΝπκζυ ΫεθπθέΝ ζέΝ Νεα Ϊ αιβΝσ πθΝαθάεκυθΝ Νεαγ ηέαΝαπσΝ δμΝεα βΰκλέ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέ,Νΰέθ αδΝ η ΝίΪ βΝ κΝίαγησΝ κυΝπ υξέκυΝ κυμέΝ ηέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ παλέΝ ι,Ν θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ αδ ά δμΝ δκλδ ηκτΝ Ϊ εαζκδΝ πκυΝ Ν υηπζάλπ αθΝ κΝ βίκΝ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμΝ εαδΝ θβπδαΰπΰκέΝ πκυΝ θΝ υηπζάλπ αθΝ κΝ 1κκΝ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ϊ εαζκδΝ άΝ θβπδαΰπΰκέΝ πκυΝ υηπζάλπ αθΝ κΝ ζίκΝ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμέΝ ΟΝ δκλδ ησμΝ κυμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ η ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝζηκυΝΫ κυμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμέΝΚα ιαέλ βΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝυπκίΪζκυθΝ αέ β βΝ δκλδ ηκτΝυπκοάφδκδΝπκυΝ υηπζάλπ αθΝ κΝζίκΝσξδΝσηπμΝ κΝζηκΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμ,Ν φσ κθΝ ΫξκυθΝ π θ α άΝ κυζΪξδ κθΝ υπβλ έαΝ κΝ βησ δκΝ άΝ θπ Ν άΝ βθΝ δ δπ δεάΝ επαέ υ βέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝκΝ δκλδ ησμΝ θΝ πδ λΫπ αδΝη ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝηίκυΝΫ κυμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμέΝ θέΝΟδΝ δκλδαση θκδ,ΝπκυΝ θΝαπκ Ϋξκθ αδΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝάΝπαλαδ κτθ αδΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΫ κμΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ απσφα βμΝ δκλδ ηκτΝ κυμ,Ν θΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ θΫαΝ αέ β βΝ δκλδ ηκτΝπλδθΝθαΝπ λΪ κυθΝ τκΝξλσθδαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝαπσφα βμΝ δκλδ ηκτΝ άΝαπκ κξάμΝ βμΝπαλαέ β βμέΝ δ ά δμΝπκυΝυπκίΪζζκθ αδΝεα ΪΝπαλΪία βΝ βμΝ δΪ αιβμΝαυ άμΝ ΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβέΝ ιέΝ Ϊ εαζκδΝεαδΝθβπδαΰπΰκέ,ΝπκυΝΫξκυθΝπλκςπβλ έαΝ Ναθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝ αζζκ απάμΝάΝυπβλΫ β αθΝ ΝιΫθαΝ ξκζ έαΝπμΝ Ϊ εαζκδΝάΝθβπδαΰπΰκέΝ ζζβθκπαέ πθ,ΝηπκλκτθΝ θαΝ δκλέακθ αδΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ ζηκυΝΫ κυμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμ,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ δκλδ ηκτ,Ν Ν εΪγ Ν Ϋ κμΝ η ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ ζίκυΝ αθ δ κδξ έΝ ΫθαΝ Ϋ κμΝ πλκςπβλ έαμΝ αΝ ξκζ έαΝαυ ΪέΝ 37 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΟΝ δκλδ ησμΝ κυμΝΰέθ αδΝη Ν κθΝ δ αΰπΰδεσΝάΝεαδΝη Ναθυ λκΝίαγησΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝξλσθκΝ πλκςπβλ έαμΝ κυμέΝ ΟΝ ίαγησμΝ εαγκλέα αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ κδε έκυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝΟΝ λσπκμΝαπσ διβμΝ βμΝπλκςπβλ έαμΝεαδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλέΝαυ άμΝλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ « πέ βμΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ αέ β βΝ δκλδ ηκτΝ κηκΰ θ έμΝ απσΝ βθΝ πλυβθΝ ΢΢ ΝκδΝκπκέκδΝπαζδθθσ β αθΝαπσΝ1έ1έκ1ΝεαδΝ πθΝκπκέπθΝ αΝπ υξέαΝΫξκυθΝαθαΰθπλδ έΝ πμΝδ σ δηαΝπλκμΝ αΝαθ έ κδξαΝ πθΝ ζζβθδευθΝ Ι»55 κέΝ κυζ υ Ϋμ,Ν άηαλξκδ,Νπλσ λκδΝεκδθκ ά πθΝ βηκ δεκέΝεαδΝεκδθκ δεκέΝ τηίκυζκδΝηπκλκτθΝ θαΝηβθΝαπκ Ϋξκθ αδΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝ ΝγΫ βΝ επαδ υ δεκτ,έΝπκυΝΰέθ αδΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμ,ΝξπλέμΝθαΝ δαΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κυμΝπέθαε μΝ δκλδ Ϋπθέ Μ ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝ δκλέακθ αδ,Ν ΪθΝ κΝ πδγυηκτθ,Ν δμΝ πλυ μΝ ε θΫμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ εζΪ κυΝ κυμ,Ν φσ κθΝ θΝ υηπζάλπ αθΝ κΝαθυ α κΝσλδκΝβζδεέαμΝ δκλδ ηκτέΝ λέΝ Ν εα κξάΝ γΫ βμΝ επαδ υ δεκτΝ Ν βησ δαΝ επαέ υ βΝ ΪζζβμΝ ξυλαμΝ απκ ζ έΝ ευζυηαΝ δκλδ ηκτΝ ΝγΫ βΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 1ίέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ δκλδ ησΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 11έΝ πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ πκυΝ υπκίΪζζ αδΝ βΝ πλυ βΝ αέ β βΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ π υξδκτξκυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝεζ έθκυθΝκδΝπέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ κυΝ Ϋ κυμΝ αυ κτΝ εαδΝ υθ Ϊ κθ αδΝ πζΫκθΝ θΫκδΝ πέθαε μΝ η Ν δλΪΝ πκυΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ άΝ έ Ν πλσε δ αδΝ ΰδαΝ π υξδκτξκυμΝ παδ αΰπΰδευθΝ ηβηΪ πθΝ ΙΝ έ Ν ΰδαΝ π υξδκτξκυμΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝεαδΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθ,ΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ κυμΝ δκλδ ηκτμΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν κδΝ κπκέ μΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ λυγηέακθ αδΝ γΫηα αΝ εαδΝ ζ π κηΫλ δ μΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλέΝαυ άμέ έΝ επαδ υ δευθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 1.ΟδΝ δκλδ ηκέΝ Ν γΫ δμΝ πθΝ εζΪ πθΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝαπσΝ ά δκυμΝπέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝπκυΝ υθ Ϊ κθ αδΝεα ΪΝεζΪ κυμΝ κΝ ΫζκμΝ εΪγ ΝΫ κυμέΝΓδαΝ κθΝεζΪ κΝ ΣζΝκδΝ ά δκδΝπέθαε μΝ υθ Ϊ κθ αδΝεα ΪΝ δμΝ δαελέ δμΝ βμΝπαλέΝ 11Ν κυΝΪλγέΝ1ζέΝ ΓδαΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1β,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κ,Ν Ρ1ΝεαδΝΜ 1ΝκδΝπέθαε μΝαυ κέΝ υθ Ϊ κθ αδΝ εαδΝεα ΪΝ δ δεσ β μ,ΝσππμΝαυ ΫμΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγέΝ1ζέΝ΢ κυμΝπαλαπΪθπΝπέθαε μΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝσζκδΝσ κδΝυπΫίαζαθΝαδ ά δμΝ δκλδ ηκτΝηΫ αΝ κΝέ δκΝΫ κμΝεαδΝη Ν δλΪΝπκυΝ εαγκλέα αδΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμέΝ βέΝΟδΝαδ ά δμΝΰδαΝ δκλδ ησΝυπκίΪζζκθ αδ,ΝηααέΝη Ν αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν δμΝεα ΪΝ σπκυμΝ αλησ δ μΝ δ υγτθ δμΝ άΝ ΰλαφ έαΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ κπκέπθΝ ζΫΰξκυθΝ βΝθκηδησ β αΝεαδΝπζβλσ β αΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθέΝΟδΝαδ ά δμΝηααέΝη Ν αΝ 55 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝβ κυ κυΝθσηκυΝββγγή1λλζΝΦ ΚΝ Ν1ζ1 38 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δεαδκζκΰβ δεΪΝ δαίδίΪακθ αδΝ βθΝαλησ δαΝ δ τγυθ βΝπλκ ππδεκτΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ γέΝΚα ΪΝ βΝ τθ κΝίαγησΝ κυΝπ άΝ γθδεάμΝ αθ έ δλβθδεάμΝπ λδσ αιβΝ κυΝπέθαεαΝ δκλδ ΫπθΝπλκ Ϊ κθ αδΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ υξέκυΝ κυμΝεα ΪΝ δλΪΝσ κδΝΫξκυθΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,Ν αΝγτηα αΝπκζΫηκυΝ α βμΝ άΝ δλβθδεάμΝ π λδσ κυ,Ν κδΝ αθΪπβλκδΝ πκζΫηκυ άΝ γθδεάμΝ αθ έ α βμΝ άΝ κυΝεαδΝ αΝ ΫεθαΝ κυμΝεαδΝαεκζκυγκτθΝκδΝπκζτ εθκδΝεαδΝ αΝ ΫεθαΝπκζυ ΫεθπθέΝ ζέΝ Νεα Ϊ αιβΝσ πθΝαθάεκυθΝ Νεαγ ηέαΝαπσΝ δμΝεα βΰκλέ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέ,Νΰέθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ πθΝ αδ ά πθΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ εαδΝ αΝ ΰλαφ έαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ηέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ αυ σξλκθβμΝ υπκίκζάμ,Ν βΝ δλΪΝ δκλδ ηκτΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πλπ κεσζζκυΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εα αλ έα αδΝ πέθαεαμΝ δκλδ ΫπθΝεαδΝπλδθΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμ,Ν δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝΫξκυθΝ ιαθ ζβγ έΝκδΝπέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝΫ κυμέΝ ιέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέΝ η,Ν θ,Ν ι,κΝ εαδΝ λΝ βμΝ π λδπ έΝ Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝεαδΝ ΰδαΝ κυμΝ δκλδ ηκτμΝ ΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ κέΝΜΫξλδΝ δμΝγ1Ν εέΝ1λκη,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1ι,ΝΣ ξθκζσΰπθΝ δκλέακθ αδΝπ υξδκτξκδΝ Σ ΙΝάΝΚ Σ Νη Νπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθΝ΢ Λ Σ ΝησθκΝαθΝ θΝυπΪλξκυθΝυπκοάφδκδΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝαπσΝπ υξδκτξκυμΝ βμΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ πσΝ βθΝ1βΝΙαθέΝ1λκθΝκδΝ δκλδ ηκέΝ Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ αυ κτΝ ΰέθκθ αδΝ Ν πκ κ σΝ ιίΣΝ απσΝ π υξδκτξκυμΝ βμΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ ΢ Λ Σ ΝεαδΝγίΣΝαπσΝπ υξδκτξκυμΝΣ ΙΝάΝΚ Σ Νη Νπ υξέκΝπαδ αΰπΰδευθΝ πκυ υθέΝ «λέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλέ,Ν βμΝπ λέπ π βμΝυπ’ΝαλδγηέΝ βμΝπμΝπλκμΝ κυμΝ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ θΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ επαδ υ δευθΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1θΝ Μκυ δεάμΝπκυΝΫξκυθΝπ υξέκΝαθ ΰθπλδ ηΫθκΝηβΝπαθ πδ βηδαεκτΝηκυ δεκτΝδ λτηα κμΝ βμΝ βη απάμΝά δ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμέΝ ΟδΝυπκοάφδκδΝαυ κέΝ δκλέακθ αδΝτ λαΝαπσΝ δαΰπθδ ησΝ δμΝγΫ δμΝπκυΝαπκηΫθκυθ,ΝσππμΝ δ δεσ λαΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ « δ δεΪΝΰδαΝ βΝ ζΫξπ βΝ πθΝΜκυ δευθΝ΢ξκζ έπθΝεαγκλέακθ αδΝη Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝ κδΝ δ δεσ β μΝ πθΝυπκοβφέπθ,Ν αΝ υξσθΝαπαδ κτη θαΝπλκ σθ α,ΝεαγυμΝεαδΝβΝπλσίζ οβΝ κυΝ ζΪξδ κυΝ ξλσθκυΝ υπκξλ π δεάμΝ παλαηκθάμΝ πθΝ θ κ δκλδακηΫθπθΝ βθ κλΰαθδεάΝ γΫ βΝ αΝ΢ξκζ έαΝαυ Ϊ56»57 1ίέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ κΝ δκλδ ησΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 56 ΝπαλΪΰλαφκμΝλΝεα αλΰάγβε Νη Ν κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΓΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝθσηκυΝ3475/2006, Φ Κ-1ζθΝ ’ ΝέΝβθβ1ή1λλκ,ΝΦ Κ-1γθΝ ΥΝπαλέΝββΝ κυΝΪλγλκυΝβμ Ο Ναπσφα βΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κΝΪλγλκΝ1η,ΝΚ φέ Υ,ΝπαλέλΝ κυΝθέΝ1ηθθήκη,ΝΦ Κ-1θιΝ ΥΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ δαΰπθδ ηκτΝ πθΝυπκοβφέπθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝεζΪ κυΝΠ 1θΝ Μκυ δεάμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ τ λβμΝπ λδσ κυΝ κυΝΚ φέ ΥΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝΝέΝβηηβήλιΝΧΦ Κ-266 ΥΨ,ΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝπ υξέκΝαθαΰθπλδ ηΫθκΝηβΝπαθ πδ βηδαεκτΝηκυ δεκτΝδ λτηα κμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν ε έ αδΝ απσΝ κυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝη ΪΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ ΢ ΠΟ 57 39 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΓέΝΤπκοβφέπθΝη ΝαυιβηΫθαΝπλκ σθ αΝ 1έΚα ιαέλ βΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ πζάλπ βΝ π λδκλδ ηΫθκυΝ αλδγηκτΝ γΫ πθΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝ ΫξκυθΝαυιβηΫθαΝ πδ βηκθδεΪΝπλκ σθ αΝη Ν πδζκΰάΝτ λαΝαπσΝπλκεάλυιβέΝ «βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέακθ αδΝμΝα)Ν κΝαλδγησμΝ πθΝγΫ πθΝπκυΝπλσε δ αδΝθαΝπζβλπγκτθΝΰδαΝεΪγ ΝεζΪ κ,Νί)Ν αΝπλκ σθ α,Ν αΝ κπκέαΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ εα υ λαΝ απσΝ αΝ κλδαση θαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν εζΪ κΝ απσΝ αυ σθΝ κΝ θσηκ,Ν η Ν πδπζΫκθΝ πλκ σθΝ κθΝ έ ζκΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ δ λυηΪ πθΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ π λδεκτΝ άΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ έ ζκυΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ υθαφκτμΝ δ δεσ β αμΝάΝ πδ βηυθΝαΰπΰάμΝεαδΝΰ)ΝβΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμ»Ν58 γέΝΟδΝ δκλδ ΫκδΝ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝ κΝε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝεαδΝκΝ δκλδ ησμΝΰέθ αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝΣκπκγΫ β βΝ δκλδακηΫθπθέΝ «1.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝπκυΝ δκλέακθ αδΝ έγ θ αδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ κδε έπθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝαυ υθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κπκγ κτθ αδΝ κλδ δεΪΝ Ν ε θΫμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ πθΝ π λδκξυθΝη Ϊγ βμΝ κυΝθκηκτΝη ΝίΪ βΝ δμΝ βζυ δμΝπλκ έηβ άμΝ κυμΝεαδΝ αΝδ ξτκθ αΝ ελδ άλδαΝΰδαΝ δμΝ κπκγ ά δμΝ πθΝ δκλδακηΫθπθ»59 2.ΟδΝ δκλδαση θκδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν δ δεσ β μ,Ν πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ δαΝ δ α εαζέαΝεαδΝ ΝΰυηθΪ δαΝεαδΝ Νζτε δα,Ν κπκγ κτθ αδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλέΝ 1Ν ησθκΝ Ν ΰυηθΪ δα,Ν αΝ κπκέαΝ δ Ϊ εκυθΝ ΰδαΝ ηδαΝ π θ α έαΝ κυζΪξδ κθέΝ ιαέλ βΝ πδ λΫπ αδΝ τ λαΝ απσΝ δ δεΪΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ πλσ α βΝ κυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ φσ κθΝ υπΪλξ δΝ αθυπΫλίζβ βΝ υπβλ δαεάΝ αθΪΰεβέΝ θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ κπκγΫ β βΝ επαδ υ δευθΝεα ΪΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝ Ν ξκζ έαΝ πθΝθκηυθΝ δεάμΝεαδΝΘ αζκθέεβμέΝΚα ιαέλ βΝ έθαδΝ πδ λ π άΝβΝ κπκγΫ β βΝεα ΪΝ κΝ δκλδ ησΝ Ν ξκζ έαΝ πθΝθκηυθΝ δεάμΝεαδΝΘ αζκθέεβμ,Ν φσ κθΝκδΝε θΫμΝγΫ δμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαυ υθΝ θΝηπκλκτθΝθαΝεαζυφγκτθΝη Νη αγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝη Ϊγ βέΝ 3. ζέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ ε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝηπκλκτθΝθαΝκλδ κτθΝεαδΝΪζζ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμ,Ν δμΝ κπκέ μΝ θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ κπκγΫ β βΝ επαδ υ δευθΝεα ΪΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμέΝ ηέΝΜ ΝΠ ήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ ΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ πθΝ δκλδαση θπθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ ΘΫηα αΝυπβλ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝ λγλκΝ1θ 58 ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝθσηκυ βη1ιή1λλι,ΝΦ Κ1θίΝ Υ ΝπαλέΝ1Ναθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝΝ κυΝΪλγέΝηΝΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ ΝβλθΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝΚ Σ ΡΓ Θ Κ ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝζθΝΝΝ κυΝθσηκυΝβζ1γή1λλθ,ΝΦ Κ-1βζΝ Υ 59 40 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 έΝΠλκαΰπΰΫμΝ 1έΝΣκθΝΙαθκυΪλδκΝεΪγ ΝΫ κυμΝ υθ Ϊ αδΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝεΪγ ΝθκηκτΝ άΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝαζφαίβ δεάΝεα Ϊ α β,Ν βθΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝσζκδΝκδΝ επαδ υ δεκέΝεα ΪΝεα βΰκλέα,ΝεζΪ κ,Ν δ δεσ β α,ΝίαγησΝεαδΝηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκ,ΝηααέΝη Ν αΝ κδξ έαΝ βζπ δεΪΝ βμΝ υθκζδεάμΝυπβλ έαμ,Ν βμΝυπβλ έαμΝεα ΪΝίαγησΝεαδΝηδ γκζκΰδεσΝ εζδηΪεδκΝεαδΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθέΝΟδΝεα α Ϊ δμΝαυ ΫμΝεκδθκπκδκτθ αδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ηΫ αΝ κΝπλυ κΝ εαπ θγάη λκΝ κυΝΦ ίλκυαλέκυΝεΪγ ΝΫ κυμέΝΫθ α βΝ πδ λΫπ αδΝπλκμΝ κΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝηΫ αΝ Ν ΫεαΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝεκδθκπκέβ βέΝΣκΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ απκφα έα δΝηΫ αΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝΫθ α βμέ βέΝ ΟδΝ εα α Ϊ δμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν σ αθΝ κλδ δεκπκδβγκτθ,Ν υπκίΪζζκθ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝκπκέκΝ υθ Ϊ δΝ υθκζδεΫμΝΰδαΝσζβΝ βΝ ξυλαΝαζφαίβ δεΫμΝεα α Ϊ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ γέΝαΨΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πλκΪΰκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβέΝ ΟδΝ πλκαΰπΰΫμΝ αυ Ϋμ ΰέθκθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ πέθαεαΝ πλκαε ΫπθΝ πκυΝ εα αλ έα δΝ κΝ κδε έκΝ π λδφ λ δαεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ ηΫ αΝ κΝ ηάθαΝ πλέζδκΝεΪγ ΝΫ κυμέΝΟΝπέθαεαμΝαυ σμΝ υθ Ϊ αδΝεα ΪΝεζΪ κυμΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝεαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ σ κυμΝ υηπζβλυθκυθΝ κθΝ απαδ κτη θκΝξλσθκΝ πλκαΰπΰάμ πμΝ δμΝ γίΝ πλδζέκυΝ κυΝ πση θκυΝΫ κυμΝεαδΝελέθκθ αδΝπλκαε ΫκδΝαπσΝ αΝυπβλ δαεΪΝ κυμΝ κδξ έαέΝ Πλκαε ΫκδΝελέθκθ αδΝκδΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝξαλαε βλέακθ αδΝ ΝσζαΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝΫεγ βμΝ υπβλ δαεάμΝ υ κεδησ β αμΝ κυζΪξδ κθΝ ξ παλε έμρΝ ΰδαΝ πλκαΰπΰάΝ κΝ αγησ Ν εαδΝ κυζΪξδ κθΝξεαζκέρΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ έΝ ίΨΝΓδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝαπσΝίαγησΝ ΝίαγησΝαπαδ έ αδΝμΝααΨΝ βθΝεα βΰκλέαΝ ΣΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κΝ ΝίαγησΝ δ άμΝυπβλ έαΝ κΝ αγησΝΓΝεαδΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κθΝ ΝίαγησΝ ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝίίΨΝ βθΝεα βΰκλέαΝ Ρ,ΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κΝ ΝίαγησΝ λα άμΝυπβλ έαΝ κΝ ίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Ν ια άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝΰΰΨΝ βθΝεα βΰκλέαΝ Μ ,ΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κΝ ΝίαγησΝ θθ α άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝΓΝεαδΝΰδαΝπλκαΰπΰάΝ κθΝ Ν ίαγησΝκε α άμΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ έΝ ΰΨΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ επαδ υ δεκτμΝ ΣΝ εα βΰκλέαμ,Ν εα σξκυμΝ η απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ ά δαμΝ κυζΪξδ κΝφκέ β βμΝάΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ ΙΝ υθαφκτμΝη Ν αΝαθ δε έη θαΝ αΝκπκέαΝαπα ξκζκτθ αδΝάΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝαπα ξκζβγκτθ,Νη δυθ αδΝκΝξλσθκμΝπλκαΰπΰάμΝ εα ΪΝΫθαΝΫ κμΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ ΝεαδΝ δμΝ τκΝπ λδπ υ δμΝεαδΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ κΝίαγησΝ Νεα ΪΝΫθαΝΫ κμΝΰδαΝ κυμΝεα σξκυμΝη απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝεαδΝεα ΪΝ τκΝΫ βΝ ΰδαΝ κυμΝ εα σξκυμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέΝ θΝ κδΝ παλαπΪθπΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝ υθ λΫξκυθΝ αγλκδ δεΪ,ΝβΝ υθκζδεάΝη έπ βΝ κυΝξλσθκυΝπλκαΰπΰάμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝίαγηκτμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ υπ λίαέθ δΝ βθΝ λδ έαέΝ ΨΝΧμΝη απ υξδαεσΝάΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝθκ έ αδΝ ε έθκΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝη Νι ξπλδ σΝ έ ζκΝ η ΪΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝάΝ δπζυηα κμΝ ΙέΝΓδα αΝη απ υξδαεΪΝάΝ δ αε κλδεΪΝ δπζυηα αΝ ΙΝ κυΝ ιπ λδεκτΝαπαδ έ αδΝί ίαέπ βΝδ κ δηέαμέΝ ζέΝ ΝπλκαΰπΰάΝγπλ έ αδΝσ δΝ υθ ζ έ αδΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝπκυΝ υηπζβλυθ δΝκΝ επαδ υ δεσμΝ κΝ ξλσθκΝυπβλ έαμΝπκυΝαπαδ έ αδΝΰδαΝθαΝπλκαξγ έΝ κθΝ πση θκΝίαγησέΝ «ηέΝ επαδ υ δεκέΝ πκυΝ ελέθκθ αδ,Ν εα ΪΝ δμΝ αιδκζκΰδεΫμΝ ελέ δμ,Ν αεα ΪζζβζκδΝ ΰδαΝ βθΝ πλκ φκλΪΝ δ αε δεκτΝ Ϋλΰκυ,Ν ηπκλ έΝ σηπμΝ θαΝ ελδγκτθΝ πμΝ παλε έμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ 41 42 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δκδεβ δεκτΝΫλΰκυ,ΝπαλαπΫηπκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβΝ κΝε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝαπκφα έα δΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πση θβμΝπαλέ»60 θέΝ ΣκΝ ε θ λδεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ ι Ϊα δΝ σζαΝ αΝ κδξ έαΝ κυΝ φαεΫζκυ,Ν εαζ έΝ αελσα βΝ κθΝελδθση θκΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ ι Ϊ δΝεΪγ ΝΪζζκΝξλά δηκΝ κδξ έκέΝ Ν θΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ ελδγ έΝ απκζυ Ϋκμέ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝαπκζτ αδΝΰδαΝαθ πΪλε δαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυέΝ θΝ κΝε θ λδεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκ,Ν δαπδ υ δΝσ δΝκΝελδθση θκμΝ θΝ έθαδΝεα ΪζζβζκμΝΰδαΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ«άΝΫξ δΝ κίαλκτμΝζσΰκυμΝυΰ έαμ» 61 ελέθ αδΝσηπμΝ παλεάμΝΰδαΝ βθΝπλκ φκλΪΝ δκδεβ δεάμΝυπβλ έαμΝηπκλ έΝθαΝαπκφα έ δΝ βΝη Ϊ αιάΝ κυΝ Νπλκ πλδθάΝγΫ βΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ δ υγτθ πθΝάΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν φσ κθΝΫξ δΝυπ λ π α άΝεαδΝ θΝ υηπζάλπ Ν δεκ δπ θ α άΝ πλαΰηα δεάΝ υθ ΪιδηβΝ υπβλ έαέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ υθδ Ϊ αδΝ πλκ πλδθάΝ γΫ βΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν βθΝ κπκέαΝ εα αζαηίΪθ δΝ κΝ η α α ση θκμέΝ ΝγΫ βΝαυ άΝεα αλΰ έ αδΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝ κυΝαπσΝ βθΝυπβλ έαέ ιέΓδαΝ βΝ ίαγηκζκΰδεάΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεάΝ ιΫζδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ φαλησακθ αδΝ εα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝκδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝΪζζπθΝ βησ δπθΝυπαζζάζπθέΝ έΝΜ αγΫ δμΝ 1έΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη α έγ θ αδΝμΝ «(α)Ν ΓδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ γθδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ εαδΝ βθΝ πκδσ β αΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμΝεαδΝη Ν απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυΝαπσΝ δ τγυθ βΝ Ν δ τγυθ βΝ επαέ υ βμ,ΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ Ν σζβΝ βθΝ πδελΪ δαΝ αθ ιαλ ά πμΝ ίαγηέ αμΝ επαέ υ βμ εαδΝ κλΰαθδεάμΝγΫ βμΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτΝ Νπ λδπ υ δμΝυπ λαλδγηέαμέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν Πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ γζβ δ ηκτ,Ν κλέακθ αδΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδα,Ν η αιτΝ πθΝ κπκέπθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝΫ βΝπλκςπβλ έαμ,ΝβΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝΪζζα,ΝεαγυμΝεαδΝ εΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝη αγΫ πθέ»62 ίΨΝ ΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ υπβλ έαμΝ εαδΝ ξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν σ αθΝ βΝ η Ϊγ βΝ πδίΪζζ αδΝαπσΝυπαδ δσ β αΝ κυΝ επαδ υ δεκτέΝ ΰΨΝ ιαδ έαμΝυπ λαλδγηέαμΝ κΝ ξκζ έσΝάΝ αΝ ξκζ έαΝ κυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ εαδΝη Ν απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυέΝ )Ν η Ν αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ ξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυΝ ΰδαΝ υθυπβλΫ β βΝ η ταυΰκΝ επαδ υ δεσΝάΝΪζζκθΝαπα ξκζκτη θκΝη Νκπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαΝάΝΪηδ γκΝ βησ δκΝ υπΪζζβζκΝ άΝ ζ δ κυλΰσ,Ν εαγυμΝ εαδΝ λΰααση θκΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΝ άΝ παΰΰ ζηα έα,Ν φσ κθΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝπ λδπ υ δμΝκΝ ταυΰκμΝ λΰΪα αδΝ κθΝ σπκΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝαβ έ αδΝβΝη Ϊγ βΝ τκΝ κυζΪξδ κθΝξλσθδα63 60 61 ΝπαλέΝηΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝΝ κυΝΪλγλκυΝΝηΝΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΟδΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝζΫι δμ,Νπλκ ΫγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ίΝΪλγέΝηΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΣκΝ κδξ έκΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝΘέβΝ κυΝΪλγλκυΝ1κυ κυΝθσηκυΝΝζ093/2012, Φ Κ-βββΝ ή1β-11-2012 63 Νπ λέΝ Νεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ΝΪλγέΝηΝΝ κυΝθσηκυΝΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ 62 43 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝη Ναέ β άΝ κυμΝεαδΝξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν φσ κθΝ ιυπβλ υπβλ έαμέΝ έ αδΝεαδΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ ΨΝ η Ν αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ ξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυΝ ΰδαΝ πζάλπ βΝ ε θυθΝ γΫ πθΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαέΝ αΝ αΨΝη Ναέ β άΝ κυμΝεαδΝξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυΝΰδαΝαηκδίαέαΝη Ϊγ βΝπκυΝ πδ λΫπ αδΝαθΝ εαθΫθαμΝαπσΝ κυμΝαδ κτθ μΝ θΝΫξ δΝ υηπζβλυ δΝυπβλ έαΝγίΝ υθέΝ βέΝ Κα ΪΝ βθΝ θΫλΰ δαΝ πθΝ η αγΫ πθΝ πδ δυε αδΝ βΝ τηη λβΝ εα αθκηάΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ η αιτΝ πθΝ ξκζ έπθΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝη αιτΝ πθΝ θκηυθΝεαδΝθκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθέΝ γέΝΜ Ν δμΝη αγΫ δμΝΰδαΝ υθυπβλΫ β βΝ υατΰπθΝεαζτπ αδΝ κΝΫθαΝ λέ κΝ πθΝγΫ πθΝπκυΝ πλκκλέακθ αδΝΰδαΝ δμΝ αε δεΫμΝη αγΫ δμΝεα ΪΝεζΪ κΝ ΝεΪγ Νθκησ»64 <4.ΟδΝη αγΫ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαπσΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ ΝΪζζβΝπ λδκξάΝη Ϊγ βμΝ ΰέθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝ πλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝηΫ αΝ κΝηάθαΝ πλέζδκέΝ Π λδκξάΝ η Ϊγ βμΝ θκ έ αδΝ έ Ν κΝ θκησμΝ έ Ν π λδφΫλ δαΝ ηδελσ λβΝ κυΝ θκηκτέΝ ΟΝ εαγκλδ ησμΝ πθΝ π λδκξυθΝ η Ϊγ βμΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ»65 Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ πση θβμΝ παλέ,Ν κδΝ κπκγ ά δμ,Ν σ πθΝ η α έγ θ αδ,Ν κΝ θκησΝ άΝ κΝ θκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ ξκζ έπθ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝη αγΫ δμΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νΰέθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν ηΫ αΝ κΝ ηάθαΝ ΜΪδκέΝ Ο κδΝ η α έγ θ αδΝ κφ έζκυθΝ θαΝ παλκυ δα κτθΝ εαδΝ θαΝ αθαζΪίκυθΝ υπβλ έαΝ αΝ ξκζ έαΝ πκυΝ η α ΫγβεαθΝ κΝαλΰσ λκΝΫπμΝ δμΝβίΝΙκυθέκυΝΰδαΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝπμΝ δμΝγίΝΙκυθέκυΝΰδαΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ ηέΝ Κα ΪΝ δμΝ η αγΫ δμΝ εαδΝ κπκγ ά δμΝ Ν ξκζ έαΝ κυ έ δκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝη α έγ θ αδΝάΝ κπκγ κτθ αδΝεα Υαπσζυ βΝπλκ λαδσ β αΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ πθΝ ζυε έπθΝσ κδΝΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝπ θ α άΝ επαδ υ δεάΝυπβλ έαέΝΜ Ν κΝΠ ΝήΰηαΝ βμΝπαλέΝ κΝκλέακθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ πθΝη αγΫ πθΝεαδΝ κπκγ ά πθΝαυ υθέΝ θέΝ Κα ΪΝ δμΝ κπκγ ά δμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ η α έγ θ αδΝ κΝθκησΝάΝ κΝθκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαΝεαδΝεα ΪΝ δμΝη αγΫ δμΝ κυμΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νη α έγ θ αδΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝ υπβλ έαμ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν Ν ε θΫμΝ γΫ δμΝ ζυε έπθΝ βμΝέ δαμΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝυπβλ κτθΝ ΝΰυηθΪ δαΝπ λδ σ λαΝ απσΝηΝΫ βέΝ ιέΝΜ αγΫ δμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝ πδ λΫπκθ αδΝησθκΝμΝ 64 65 ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ΝΪλγέΝηΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ ΝβλθΝΝ ΣαΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδαΝαθ δεα α ΪγβεαθΝΝαπσΝΝ βθΝπαλέΝβΝΪλγέΝηΝ κυΝθέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αΨΝΰδαΝ κπκγΫ β βΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπκ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθ,Ν δ υγυθ υθΝ΢ ΚΝεαδΝ υπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝεαδΝ ίΨΝΰδαΝΪη βΝαπκηΪελυθ βΝ επαδ υ δεκτΝαπσΝυπαδ δσ β ΪΝ κυέΝ «8.Μ Ν Π Ν ήΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κλέακθ αδΝ βΝ δα δεα έα,Ν κδΝ ξ δεΫμΝ πλκγ ηέ μ,Ν αΝ σλΰαθα,Ν κδΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν αΝελδ άλδαΝ( αΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝδ έπμΝβΝυπβλ έαΝ Ν ξκζ έαΝη Ν υ η θ έμΝ σλκυμΝ δαίέπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν βΝ υθυπβλΫ β β,Ν βΝ αθΪΰεβΝ υθκέεβ βμΝ υατΰπθ,Ν βΝ θ κπδσ β α,Ν βΝ πλκ α έαΝ Ϋεθπθ,Ν βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ γ λαπ έαΝ υ έα πθΝ α γ θ δυθΝ κυΝέ δκυΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝάΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδεκΰΫθ δΪμΝ κυΝεαδΝΰ θδεσ λκδΝ κδεκΰ θ δαεκέΝζσΰκδ),εαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ η αγΫ πθ»66 λέΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ η α έγ θ αδΝτ λαΝαπσΝπΫθ Ν υθ ξάΝ δ αε δεΪΝΫ β,Ν Ν ξκζ έαΝ βμΝέ δαμΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εαδΝ βη λά δαΝ απκαβηέπ β,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ 1ίέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ θΝ κυΝ θέΝ βκιήιθΝ ΧΦ ΚΝ ικΨΝ θΝ φαλησακθ αδΝ ΰδαΝ δμΝ η αγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΓέΝ πκ πΪ δμΝ67 1έΝ θΝυπΪλξκυθΝ ιαδλ δεΫμΝυπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝαπσ πα βΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ηΫξλδΝ τκΝ ηάθ μΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝ δ τγυθ βμέΝ βέΝΠαλΪ α βΝ βμΝαπσ πα βμΝαυ άμΝάΝαπσ πα βΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝη ΰαζτ λκΝ κυΝ δηάθκυΝ εαδΝΫπμΝ βΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ γέΝΜ Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝηπκλκτθΝθαΝαπκ πα κτθΝεαδΝπλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ ΫμΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝ έ δκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν φσ κθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ εα ΪΝ κΝ ξλσθκΝ βμΝαπσ πα βμΝκδΝζσΰκδΝπκυΝ πΫίαζαθΝ βθΝπλσ ζβοάΝ κυμΝ κΝ ξκζ έκΝπκυΝυπβλ κτθέΝ 4. πκ πΪ δμΝ δ υγυθ υθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ ΢ ΚΝ αηκδίαέαμΝαπσ πα βμέΝ θΝ πδ λΫπσθ αδ,Ν ε σμΝ απσΝ π λδπ υ δμΝ ηέΝ΢ Ν ιαδλ δεΫμΝπ λδπ υ δμΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ κίαλσ α πθΝαθαΰευθ,ΝσππμΝίαλδΫμΝ εαδΝ υ έα μΝα γΫθ δ μ,Ν υθυπβλΫ β βΝ υατΰπθΝεαδΝ ιαδλ δεΪΝ κίαλκέΝκδεκΰ θ δαεκέΝζσΰκδ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ απσ πα βΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ «εαδΝ υ λκίΪγηδαμ» επαέ υ βμΝ Ν ΪζζκΝ θκησΝ άΝ θκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ λαΝ απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέ68 66 ΝπαλέΝκΝαθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝΪλγέΝηΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΝέΝ1λθθή1λλ1ΝΧΦ ΚΝ Ν1ζιΨ,ΝπαλέΝ1ΝαλγέΝ1ίμΝΝκδΝΠ λδφ λ δΪλξ μ,ΝΝκηΪλξ μΝεαδΝ παλξκδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝ ε έ κυθΝ απκφΪ δμΝαπκ πΪ πθΝ επαδ υ δευθΝξπλέμΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝΫΰελδ βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμ 67 68 ΟδΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝζΫι δμΝπλκ ΫγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝΝθΝ κυΝθσηκυΝΝ1θιζή1λκθΝΦ ΚΝ Νβίγέ 44 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πδ λΫπκθ αδΝ απκ πΪ δμΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ σξδΝ η ΰαζτ λκΝ βμΝ λδ έαμΝμΝ αΨΝ βθΝε θ λδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ κυ,Ν ίΨΝ Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βησ δκυΝ δεαέκυ,Ν πκυΝ πκπ τκθ αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ πθΝαλησ δπθΝκλΰΪθπθΝ κυμέΝ 7. θΝ δ θ λΰ έ αδΝΫθκλεβΝαθΪελδ βΝΰδαΝ βΝ δαπέ π βΝπ δγαλξδεκτΝα δεάηα κμΝεαδΝ ΰ έλκθ αδΝ κίαλΫμΝυπσθκδ μΝ θαθ έκθΝ επαδ υ δεκτ,Ν πδ λΫπ αδΝβΝαπσ πα άΝ κυΝ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ κυΝ έ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ αθαελδ άΝεαδΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝαθαελδ δεκτΝΫλΰκυέΝ Ναπσ πα βΝΰέθ αδΝτ λαΝαπσΝαελσα βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝ Ν ηπκλ έΝθαΝ δαλεΫ δΝπΫλαΝαπσΝ λ δμΝηάθ μέΝΚα ΪΝ βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝεαδΝΰδαΝ κΝέ δκΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ έθαδΝ υθα άΝαπσ πα βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ Ν ξκζ έκΝΪζζκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ κέΝΜ Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝπαλέΝ1Ναπκ πυθ αδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ θυ πθΝ ζ δ κυλΰυθΝηΫ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝ υζζσΰπθΝ πθΝ α εΪζπθΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝΫ λαμΝ κυμέΝ ΟΝξλσθκμΝ βμΝαπσ πα βμΝγ πλ έ αδΝσ δΝ δαθτγβε Ν βθΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝ κυμέΝ 9.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝπκυΝαπκ πυθ αδΝ αΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν έγ θ αδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμ,Ν απσΝ δμΝ κπκέ μΝ απκ πΪ βεαθΝ εαδΝ κδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κυμΝ αΝ ξκζ έαΝ γ πλκτθ αδΝε θΫμέΝ ΟδΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝ αλησ δ μΝ ΰδαΝ βΝ λτγηδ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ υπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ εαδΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ βμΝ π δγαλξδεάμΝ δεαδκ κ έαμΝ ΰδαΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βμΝ απσ πα βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαυ υθΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝαζζκ απάμέΝΟδΝπαλαπΪθπΝ επαδ υ δεκέΝ η ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝαπσ πα άμΝ κυμΝ κπκγ κτθ αδΝπλκ πλδθΪΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν Ν ξκζ έκ,Ν κυΝ έ δκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ Ν κλδ δεάΝ κυμΝ κπκγΫ β βΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ πση θ μΝ η αγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝαυ Ϋμ,Ν θ σμΝ κυΝ έ δκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ θΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ αυ κέΝ θΝ εα αζΪίκυθΝγΫ δμΝηΫ αΝ κθΝέ δκΝθκησΝάΝθκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν κπκγ κτθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ γλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν Ν ξκζ έαΝΪζζκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝΟδΝπαλέΝ1Ν εαδΝβΝ κυΝΪλγέΝ1ιΝ κυΝθέΝ1βγβήκβΝΧΦ ΚΝββΨΝεα αλΰκτθ αδέΝ69 1ίέΝ α εΪζ μΝ πκυΝ έθαδΝ ηβ Ϋλ μΝ παδ δυθΝ ηΫξλδΝ λδΪηδ βΝ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ κζδΰκγΫ δαΝ ΝπκζυγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβΝτ λαΝαπσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ έΝΜ α Ϊι δμΝ 69 θέζίβιήβί11Ν ζζβθσΰζπ βΝ επαέ υ βΝ κΝ ιπ λδεσΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ 45 46 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1έΝ Μ Ϊ αιβΝ επαδ υ δευθΝ εα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ απσΝ εζΪ κΝ Ν εζΪ κΝ πδ λΫπ αδΝ φσ κθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ κθΝ έ δκΝ εζΪ κΝ η Ν ξλκθκζκΰέαΝ ζάοβμΝ κυΝ π υξέκυΝ πλκΰ θΫ λβΝ απσΝ βΝ ξλκθκζκΰέαΝζάοβμΝ κυΝ π υξέκυΝ κυΝ η α α κηΫθκυέΝ «Μ ΪΝ δ έαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝη Ϊ αιβΝ επαδ υ δεκτΝπκυΝ Ϋξ δΝηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝαθυ λκΝαπσΝ κΝηκ»70 βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πδ λΫπ αδΝ η Ϊ αιβΝ επαδ υ δεκτΝ Ν ε θάΝ γΫ βΝΪζζβμΝ δ δεσ β αμΝ κυΝέ δκυΝεζΪ κυ,Νη Ν κυμΝπ λδκλδ ηκτμΝ βμΝπαλέΝ1έΝ γέΝΓδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝσ πθΝη α Ϊ Ν κυΝΪλγέΝ1ηέΝ έΝ κθ αδΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝγΝ βμΝπ λδπ έΝ δ μΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝ 1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ,τ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ αλησ δκυΝε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Νηπκλ έΝ θαΝξκλβΰ έ αδΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Ϊ δαΝ ξπλέμΝ απκ κξΫμΝ ηΫξλδΝ βΝ ζάιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,Νσ αθΝ υθ λΫξκυθ κίαλκέΝζσΰκδΝδ έπμΝγ λαπ έαΝ υ έα πθΝα γ θ δυθΝ κυΝέ δκυΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝάΝ πθΝη ζυθΝ βμΝκδεκΰ θ έαμΝ κυ,Ναθ δη υπδ βΝ τ εκζπθΝπ λδπ υ πθΝ ΰευηκ τθβμ,Ν κε κτΝ εαδΝ ηβ λσ β αμ,Ν κζκεζάλπ βΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθ,Ν αθΪΰεβΝ πλκ πλδθάμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ κΝ ιπ λδεσέΝ βέΝ δαΝξπλέμΝαπκ κξΫμ,ΝπκυΝξκλβΰ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλέ,Ν Νηπκλ έΝ εαηέαΝπ λέπ π βΝθαΝπαλα αγ έΝπΫλαΝαπσΝ λέαΝ ξκζδεΪΝΫ βέΝ Ν «Κα ΥΝ ιαέλ βΝ κυμΝ Κτπλδκυμ,Ν επαδ υ δεκτμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ υατΰκυμΝαυ υθΝβΝΪ δαΝξπλέμΝαπκ κξΫμΝηπκλ έΝθαΝ παλα αγ έΝ ΰδαΝ βΝ πδπζΫκθΝ ξκζδεΪΝ Ϋ βΝ βθΝ π λέπ π βΝ ΰεα Ϊ α άμΝ κυμΝ βθΝ Κτπλκ71» ΢ΣέΝΠ δγαλξδεάΝ δεαδκ κ έαΝεαδΝ δα δεα έαέΝ 1έΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαδΝ Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν κλέακθ αδΝ αΝ ηκθκη ζάΝ εαδΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ πκυΝ α εκτθΝ βθΝ π δγαλξδεάΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ,εαγυμΝ εαδΝ βΝ αληκ δσ β αΝ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝπ δγαλξδεάμΝ έπιβμΝεαδΝ βθΝ πδίκζάΝπ δγαλξδευθΝπκδθυθέΝ βέΝ Νεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝκΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝ1βηθήκβΝΧΦ ΚΝθηΨΝ δκδεβ δεάΝ ιΫ α β,ΝεαγυμΝ εαδΝ βΝ ΫθκλεβΝ αθΪελδ βΝ ΰδαΝ δαπέ π βΝ π δγαλξδεκτΝ α δεάηα κμΝ σ αθΝ αθαφΫλ αδΝ Ν επαδ υ δεκτμ,Ν θ λΰ έ αδΝμΝ αΨΰδαΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ,ΝαπσΝ τηίκυζκΝάΝησθδηκΝπΪλ λκΝ κυΝΠΙέ,ΝβΝΪζζκΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκ,Ν ΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ σ ΝπκυΝέ ξυ ,ΝπμΝΪθπ,ΝαπσΝ βθΝπ λέπ π βΝ 1ηκθή1λκθΝΜαλ έΝ- 1Ν πλδέΝ1λκθΝΧΦ ΚΝ ΝγιΨ 70 ,ΝπαλέΝ1ζΝΪλγέΝ1ιΝθέΝ ΣκΝ τ λκΝ έ,ΝπκυΝ έξ Νπλκ γ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝΪλγέΝ1ίΝθέΝ1λθθήλ1ΝΧΦ ΚΝ Ν1ζιΨ,Ναθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝ απσΝ βθΝπαλέΝηΝΪλγέΝγίΝθέΝβίκγέήλγΝΧΦ ΚΝ Ν1ηλΨΝεαδΝ βΝ υθΫξ δΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝθαΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝ ΝέΝβ1κκήλζ,ΝΦ Κ- 1κΝ ΥΝη ΪΝαπσΝεα Ϊλΰβ βΝ πθΝ τκΝπαλαπΪθπΝ λκπκπκδά πθ 71 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝΰδαΝ κυμΝπλκρ αηΫθκυμΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝαπσΝΪζζκΝπλκρ Ϊη θκΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰΨΝΰδαΝ κυμΝπλκρ Ϊη θκυμΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμΝαπσΝπλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ ΨΝΰδαΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ΢ ΚΝαπσΝπλκρ Ϊη θκΝ δ τγυθ βμΝάΝΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμ,ΝάΝΪζζκΝ δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝάΝ΢ ΚΝεαδΝ ΨΝΰδαΝ κυμΝυπκ δ υγυθ ΫμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝυπ τγυθκυμΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝαπσΝπλκρ Ϊη θκΝ δ τγυθ βμΝ άΝ ΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμΝ άΝ δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ άΝ ΢ ΚΝ άΝ ΪζζκΝ υπκ δ υγυθ άΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝάΝυπ τγυθκΝ κηΫαΝ΢ ΚέΝ γέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ ΰδαΝ κΝ π δγαλξδεσΝ έεαδκΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ βηκ έκυέ Πλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ ΫμΝ λγλκΝ1ι 1έΝ θΝΰδαΝκπκδα άπκ Ναδ έαΝαπκυ δΪακυθΝαπσΝ αΝ ξκζ έαΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαγυμΝεαδΝαθΝυπΪλξκυθΝΪζζ μΝΫε αε μΝαθΪΰε μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθ,ΝκδΝκπκέ μΝ βηδκυλΰκτθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμ,Νπλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ναέ β άΝ κυμ,Νπλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ ΫμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝαπσΝαυ κτμΝ πκυΝυπΫίαζαθΝαέ β βΝ δκλδ ηκτΝ ΝγΫ δμΝησθδηπθΝ επαδ υ δευθέΝ βέΝΠλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ ΫμΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝ πέ βμΝη Νη δπηΫθκΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝπκυΝ αθ δ κδξ έΝ κΝ ηδ σΝ κυζΪξδ κθΝ κυΝ υπκξλ π δεκτΝ πλαλέκυΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ πλπ κ δσλδ κυΝ επαδ υ δεκτ,Νσ αθΝκδΝπλκίζ πση θ μΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝυλ μΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝα εά πθΝ κΝέ δκΝάΝεαδΝ ΝΪζζκΝ ξκζ έκΝ βμΝέ δαμΝάΝΰ δ κθδεάμΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝ Ν δεαδκζκΰκτθΝ κΝ δκλδ ησΝησθδηκυΝ επαδ υ δεκτέΝ γέΝ Νπλσ ζβοβΝ πθΝπλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθΝΰέθ αδΝη ΝπλΪιβΝ πθΝαλησ δπθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ πθΝ κδε έπθΝπ λδφ λ δαευθΝυπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθέΝ θΝυπκίζβγκτθΝπ λδ σ λ μΝαδ ά δμΝΰδαΝ δμΝέ δ μΝγΫ δμ, βλ έ αδΝβΝ δλΪΝυπκίκζάμΝ πθΝαδ ά πθΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ ΝγΫ δμΝησθδηπθΝ επαδ υ δευθέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπλσ ζβοβμΝαλλΫθπθΝπλκβΰκτθ αδΝσ κδΝΫξκυθΝ επζβλυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝ υπκξλ υ δμΝ άΝ ΫξκυθΝ θσηδηαΝ απαζζαΰ έΝ απσΝ αυ ΫμέΝ Ν απσζυ βΝ πθΝ πλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθΝΰέθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝη Ν βΝζάιβΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝεαδΝξπλέμΝ εαηέαΝ απκαβηέπ βέΝ θΝ θΝ υπΪλξκυθΝ άΝ θΝ πλκ φΫλκθ αδΝ ΰδαΝ πλσ ζβοβΝ Ν γΫ δμΝ πλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθΝυπκοάφδκδΝΰδαΝ δκλδ ησΝ επαδ υ δεκέΝηπκλκτθΝθαΝπλκ ζβφγκτθΝ πμΝ πλκ πλδθκέΝ αθαπζβλπ Ϋμ,Ν δ δυ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτ,Ν ε σμΝ απσΝ κΝ παδ αΰπΰδεσΝ π υξέκΝ βμΝ ΢έ΢έ έ έΣέ έΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ θΝ απκ ζ έΝ ευζυηαΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβέΝ «ΚΪγ Ν Ϋ κμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εα αλ έακθ αδΝ ξπλδ Ϋμ,Ν εα ΪΝ υ πλσ δ μΝ άΝ θβ δπ δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν εα α Ϊ δμΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ πλσ ζβοβΝ αθαπζβλπ υθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΗΝ πλσ ζβοβΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ εΪγ Ν εα α Ϊ πμΝ γαΝ ΰέθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝΟδΝ δ δεσ λ μΝαυ ΫμΝπ λδκξΫμΝεΪγ Νθκηκτ,ΝπκυΝγαΝεαζτπ κθ αδΝαπσΝ δμΝ παλαπΪθπΝ εα α Ϊ δμΝ υπκοβφέπθ,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθ»72 72 ΣαΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδαΝπλκ ΫγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθσηκυΝ2158/1993 -Φ ΚΝ Ν1ίλ 47 48 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 «Μ απ φα ου Υπου ο Ε Εφ α Κυ υ π ο α απ α ο πα ο α α α Θ υ α α που αφο ο πα υ »73 , που α ο α απ α 4.΢ κυμΝ πλκ πλδθκτμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κδΝ απκ κξΫμΝ πκυΝ αθ δ κδξκτθΝ κΝ εα υ λκΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εζδηΪεδκΝ κυΝ δ αΰπΰδεκτΝ ίαγηκτΝ κυΝ εζΪ κυΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πδ σ δμΝ κλ υθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝΟδΝ ξ δεΫμΝπδ υ δΝΰδαΝ βθΝπζβλπηάΝ πθΝ απαθυθΝ αυ υθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΟδΝ απκ κξΫμΝ πκυΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κυμΝ πλκ πλδθκτμΝ αθαπζβλπ Ϋμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν η δπηΫθκΝ πλΪλδκΝ δ α εαζέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝ υπβλ έαμΝ κυμΝ υπκζκΰέακθ αδΝ η Ν εζΪ ηαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αλδγηβ άΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ ί κηα δαέπθΝ πλυθ,Ν ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ πλκ ζβφγ έΝ εαδΝ παλαθκηα άΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ κυΝ πλπ κ δσλδ κυΝ επαδ υ δεκτέΝ ηέΝΓδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγέΝζ,Ν φσ κθΝ κδΝησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ θΝ παλεκτθ,Νπλκ ζαηίΪθκθ αδΝπλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ Ϋμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝΪλγέ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝ δ τγυθ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ74 πκαβηδυ δμΝ λγλκΝ1κ 1έΝ ΓδαΝ βθΝ εα αίκζάΝ βη λά δαμΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ απκαβηέπ βμΝ εαδΝ κ κδπκλδευθΝ ισ πθΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ η αεδθκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝυπβλ έαμ,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ κδΝ αθαΰεαέ μΝ πδ υ δμΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ βέΝ΢ κυμΝησθδηκυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν κυμΝπλκ πλδθκτμΝαθαπζβλπ ΫμΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν πκυΝ η αεδθκτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ υπκξλ π δεκτΝπλαλέκυΝ δ α εαζέαμ,Ν Ν ξκζ έκΝάΝη αζυε δαεσΝπλκπαλα ε υα δεσΝεΫθ λκΝ ΪζζβμΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝεα αίΪζζκθ αδΝμΝ αΨΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ εαδΝ ίΨΝ ΰδαΝ εΪγ Ν υλαΝ δ α εαζέαμΝ κΝ ΫθαΝ τ λκΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ πλδαέαμΝ αηκδίάμΝ ΰδαΝ δ α εαζέαΝ πΫλαΝ απσΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκέΝ Ο κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ εα αίΪζζκθ αδΝ εαδΝ η αεδθ έ αδΝ πκξδαεΪέΝ κυμΝ α εΪζκυμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ πκυΝ βΝ Ϋ λαΝ κυμΝ γέΝ ΢ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ κυμΝ πλκρ Ϊη θκυμΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ εαδΝ ΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ η αεδθκτθ αδΝ ε σμΝ ΰλαφ έκυΝ εαδΝ θ σμΝ Ϋ λαμ,Ν πδ λΫπ αδΝ βΝ ξλά βΝ δ δσε β κυΝη αφκλδεκτΝηΫ κυΝη Νεα αίκζάΝ βμΝξδζδκη λδεάμΝαπκαβηέπ βμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ 73 Πλκ γάεβΝ κυΝηΫ αΝ Ν«έέ»Ν αφέΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝζθΝ κυΝθσηκυΝΝΝβζ1γή1λλθ,ΝΦ Κ-1βζΝ Υ θέΝβ1ηκή1λλγΝΧΦ ΚΝ Ν1ίλΨ,Νπαλέ1ίΝΪλγέΝκμΝΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪθπΝΪλγέΝ1ιΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝαθαπζβλπ υθΝ επήέευθΝαπκφκέ πθΝ βμΝ δ έΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ εα βηέαμΝΘ αζκθέεβμΝΰδαΝ δμΝ δ αε δεΫμΝ αθΪΰε μΝ πθΝη δκθκ δευθΝ ξκζ έπθΝΘλΪεβμ,ΝβΝ Νπλσ ζβοβΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ υθ κθδ άΝη δκθκ δευθΝ ξκζ έπθ 74 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 εαδΝΟδεκθκηδευθΝεαγκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝΰδαΝ βΝί ίαέπ βΝ πθΝξδζδκη λδευθΝαπκ Ϊ πθΝ εαδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ ζέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝ υθκ τκυθΝηαγβ ΫμΝ Ν ξκζδεΫμΝ ε βζυ δμ,ΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν κΝ επαδ υ δεσΝΫλΰκΝΧσππμΝ ε λκηΫμ,Νπ λέπα κδ,Ν αΰυθ μ,Νπκζδ δ δεΫμΝ ε βζυ δμΨ,Νγ πλ έ αδΝ σ δΝ ε ζκτθΝ δα αΰηΫθβΝυπβλ έαέΝΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ πθΝ απαθυθΝεέθβ βμΝ ε σμΝΫ λαμ,ΝσπκυΝ πλκίζΫπκθ αδ,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ ξ δεΫμΝ πδ υ δμΝ κυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝθκηαλξδυθέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ΢ΣΝ ΙΟΙΚ ΣΙΚΟΝΠΡΟ΢ΧΠΙΚΟΝ Πλκ ππδεσΝυπβλ δυθΝεαδΝ ξκζ έπθΝ λγλκΝ1λ 1έΝ Νυπβλ έαΝεΪγ Ν δ τγυθ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝζ δ κυλΰ έΝη Ν βθΝΪη βΝ υγτθβΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμέΝ Νυπβλ έαΝαυ άΝαπκ ζ έ αδΝαΨΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ τκΝ ηάηα αΝ μΝ ΧααΨΝ δκδεβ δευθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ ΧίίΨΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ ΰ θδεάμΝ εα τγυθ βμΝεαδΝΧΰΰΨΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝεα τγυθ βμέΝ ΟδΝαληκ δσ β μΝεΪγ Ν ηάηα κμΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ βέΝΠλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ δκδεβ δευθΝγ ηΪ πθΝ έθαδΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝεα βΰκλέαμΝ ΣΝάΝ ΡΝάΝΜ Νη ΝίαγησΝθκΝεαδΝπΪθπέΝΠλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝ έθαδΝ Ϊ εαζκδΝάΝθβπδαΰπΰκέΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝΰδαΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σ1Ν ΫπμΝ Σ11Ν ΰδαΝ αΝ ηάηα αΝ ΰ θδεάμΝ εα τγυθ βμΝ εαδΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σ1β,Ν Σ1γ,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝάΝ Ρ1ΝΰδαΝ αΝ ηάηα αΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα τγυθ βμέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝεα αλ έα αδΝαπσΝ κΝπ λδφ λ δαεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝπέθαεαμΝυπκοβφέπθέΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰά,Ν αΝπλκ σθ α,Ν βθΝ κπκγΫ β β,Ν βθΝυπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝεαδΝΰδαΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ11ΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κυμΝυπκ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝ γέΝ Νυπβλ έαΝεΪγ Νΰλαφ έκυΝπλπ κίΪγηδαμΝάΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝζ δ κυλΰ έΝη Ν βθΝ Ϊη βΝ υγτθβΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ κυέΝ ΢ Ν εΪγ Ν ΰλαφ έκΝ ζ δ κυλΰ έΝ ηάηαΝ ΰλαηηα έαμΝ η Ν πλκρ Ϊη θκΝ δκδεβ δεσΝυπΪζζβζκΝεα βΰκλέαμΝ ΣΝάΝ ΡΝάΝΜ Νη ΝίαγησΝθκΝεαδΝπΪθπέΝ 4.΢ ΝεΪγ Ν δ τγυθ βΝεαδΝ ΝεΪγ Νΰλαφ έκΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κπκγ έ αδΝΫθαμΝεζβ άλαμΝ– πδ Ϊ βμΝφτζαεαμ θυε κφτζαεαμέΝ 5.΢ ΝεΪγ Ν δ τγυθ βΝάΝΰλαφ έκΝ επαέ υ βμΝ κπκγ κτθ αδΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκΝεα βΰκλέαμΝ Σ,Ν Ρ,ΝΜ ΝεαδΝ΢ έΝ 6.΢ ΝεΪγ Ν ξκζδεάΝηκθΪ αΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη Νηαγβ ΫμΝπΪθπΝαπσΝβίίΝζ δ κυλΰ έΝ ΰλαηηα έα,Ν βθΝκπκέαΝ κπκγ έ αδΝΫθαμΝ δκδεβ δεσμΝυπΪζζβζκμΝεα βΰκλέαμΝ Σ,Ν ΡΝάΝΜ έΝ ΢ βΝ ΰλαηηα έαΝ πθΝ ζυε έπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ π λδ σ λκυμΝ απσΝ ηίίΝ ηαγβ ΫμΝ κπκγ έ αδΝ εαδΝ τ λκμΝΰλαηηα Ϋαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ λέ κμ,ΝαθΝΫξκυθΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝκίίΝηαγβ ΫμέΝΜ ΝεκδθάΝ απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλδ έΝ σ δΝ Ν εΪγ Ν 1βγΫ δκΝ εαδΝ πΪθπΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝ κπκγ έ αδΝ δκδεβ δεσμΝυπΪζζβζκμΝπμΝΰλαηηα ΫαμΝαυ κτέΝ 49 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ιέΝ΢ ΝεΪγ Νζτε δκΝάΝΰυηθΪ δκΝάΝ ξθδεάΝ - παΰΰ ζηα δεάΝ ξκζά,Νη Νηαγβ ΫμΝπΪθπΝαπσΝβίίΝ εαγυμΝ εαδΝ Ν εΪγ Ν εαγΫ δκΝ εαδΝ πΪθπΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκ,Ν κπκγ έ αδΝ ΫθαμΝ εζβ άλαμΝ πδ Ϊ βμΝφτζαεαμΝ- θυε κφτζαεαμέΝ 8. ΢ Ν υΰελκ άηα αΝ δ αε βλέπθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Να δεΪΝεΫθ λα,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ΢ ΚΝ κπκγ κτθ αδΝαθΪΝ τκΝεζβ άλ μΝ πδ Ϊ μΝ – φτζαε μΝθυε κφτζαε μέΝ λέΝ αΨΝ ΓδαΝ βΝ υθ άλβ βΝ κυΝ λΰα βλδαεκτΝ ικπζδ ηκτΝ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ εαδΝ θδαέπθΝ πκζυεζα δευθΝ ζυε έπθΝ πθΝ ΢ ΚΝ εαδΝ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ υθδ υθ αδΝβηίΝγΫ δμΝ ξθδ υθΝ υθ άλβ βμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝασλδ κυΝ ξλσθκυέΝ ίΨΝ Πλκ σθ αΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ζβοβΝ πθΝ ξθδ υθΝ υθ άλβ βμΝ κλέακθ αδΝ κΝ π υξέκΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμΝ ξκζάμΝ άΝ ξθδεκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ άΝ θδαέκυΝ πκζυεζα δεκτΝ ζυε έκυΝ άΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝ εαδΝ λα άμΝ κυζΪξδ κθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ηπ δλέαέΝ ΰΨΝΟδΝ ξθέ μΝ υθ άλβ βμΝεα αθΫηκθ αδΝεαδΝ κπκγ κτθ αδΝ ΝηέαΝάΝπ λδ σ λ μΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ άΝ υΰελκ άηα αΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ κυΝ έΝ αΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ κθΝ έ δκΝ λΰα βλδαεσΝ ικπζδ ησΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΨΝ θΝαυιβγκτθΝ αΝ ξκζ έαΝσπκυΝ κπκγ έ αδΝπλκ ππδεσΝαυ άμΝ βμΝπαλέ,ΝαυιΪθκθ αδΝαθΪζκΰαΝ εαδΝκδΝγΫ δμΝ ξθδ υθΝ υθ άλβ βμ,Νη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ΨΝ ΣκΝ τοκμΝ αηκδίάμ,Ν κδΝ σλκδ,Ν βΝ δα δεα έα,Ν βΝ αληκ δσ β αΝ υπκΰλαφάμΝ πθΝ ξ δευθΝ υηίΪ πθΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ΟλΰαθδεΫμΝγΫ δμ,Νπλκ σθ α,Ν δκλδ ησμΝ λγλκΝβί 1έΝ ΟδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ εαδΝ ΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ πθΝ ΰλαηηα δυθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ εαγυμΝ εαδΝ πθΝ εζβ άλπθΝ πδ α υθφυζΪεπθθυε κφυζΪεπθ,Νκλέακθ αδΝεα ΪΝεα βΰκλέ μ,ΝεζΪ κυμΝεαδΝίαγηκτμΝπμΝ ιάμΝ : Κα βΰκλέαΝ ΣΝΚζΪ κμΝ ΣΝ δκδεβ δεσμΝ Μ ΝίαγηκτμΝγκΝ-βκΝγΫ δμΝ1ίΝ Μ ΝίαγηκτμΝηκζκΝγΫ δμΝγηΝ Μ ΝίαγηκτΝκκΝ- θκΝγΫ δμΝκγΝ ΢τθκζκΝγΫ πθΝ1βκΝ Κα βΰκλέαΝ ΡΝ ΚζΪ κμΝ Ρ1Ν δκδεβ δεσμΝ 50 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Μ ΝίαγηκτμΝγκΝ- βκΝγΫ δμΝ1γΝ Μ ΝίαγηκτμΝηκΝ- ζκΝγΫ δμΝ11ιΝ Μ ΝίαγηκτμΝλκΝ- θκΝγΫ δμΝηί1Ν ΢τθκζκΝγΫ πθΝθγ1Ν Κα βΰκλέαΝΜ Ν ΚζΪ κμΝΜ 1Ν δκδεβ δεσμΝ Μ ΝίαγηκτμΝηκΝ- ζκΝγΫ δμΝη1γΝ Μ ΝίαγηκτμΝ1ίκΝ- θκΝγΫ δμΝβίηκΝ ΢τθκζκΝγΫ πθΝβηι1Ν ΚζΪ κμΝΜ βΝ αε υζκΰλΪφπθΝ Μ ΝίαγηκτμΝηκζκΝγΫ δμΝκλΝ Μ ΝίαγηκτμΝ1ίκΝ- θκΝγΫ δμΝγηθΝ ΢τθκζκθΝγΫ πθΝζζηΝ Κα βΰκλέαΝ΢ Ν ΚζΪ κμΝ΢ 1ΝΚζβ άλπθΝ πδ α υθΝφυζΪεπθΝ- θυε κφυζΪεπθΝ Μ ΝίαγηκτμΝ1βκΝ- ικΝγΫ δμΝγίηβέΝ θΝαυιβγκτθΝ αΝΰλαφ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝάΝ αΝ ξκζ έα,Ν αΝκπκέαΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυΝ κπκγΫ β βΝυπαζζάζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1,Ν Ρ1,ΝΜ 1,ΝΜ βΝεαδΝ΢ 1,ΝαυιΪθκθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝγΫ δμΝ πθΝυπαζζάζπθΝ πθΝεζΪ πθΝ αυ υθΝ εα ΪΝ εα βΰκλέ μΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ βέΠλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ δκδεβ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ δεάμ,Ν θα κζδεάμΝ δεάμ,Ν υ δεάμΝ δεάμ,Ν Π δλαδΪΝ εαδΝ πθΝ θκηυθΝ δ πζκαεαλθαθέαμ,Ν λεα έαμ,Ν ξαέαμ,Ν ίλκυ,Ν ζ έαμ,Ν λαεζ έκυ,ΝΘ αζκθέεβμ,ΝΙπαθθέθπθ,ΝΚαίΪζαμ,ΝΚκαΪθβ,ΝΛΪλδ αμ,ΝΜαΰθβ έαμ,ΝΜ βθέαμ,Ν ΢ λλυθ,Ν Φγδυ δ αμΝ εαδΝ ΥαθέπθΝ κπκγ κτθ αδΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σ1Ν δκδεβ δεκτΝάΝ Ρ1Ν δκδεβ δεκτΝη ΝίαγησΝζκ,Νγκ,ΝάΝβκέΝ γέΝ Πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ δκδεβ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ ζκδπυθΝ θκηυθΝ εαδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ δκδεβ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝσζπθΝ πθΝθκηυθΝεαδΝθκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ ΰλαηηα δυθΝ πθΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμ,Ν κπκγ κτθ αδΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1Ν δκδεβ δεκτ,Ν Ρ1Ν δκδεβ δεκτΝάΝΜ 1Ν δκδεβ δεκτΝη ΝίαγησΝθκ,Νηκ,ΝάΝζκέΝ 51 52 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 4.ΟδΝζκδπκέΝυπΪζζβζκδΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1,Ν Ρ1,ΝΜ 1ΝεαδΝΜ βΝ κπκγ κτθ αδΝ δμΝ δ υγτθ δμΝ εαδΝ αΝΰλαφ έαΝ επαέ υ βμ,Ν αΝΰλαφ έαΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δμΝΰλαηηα έ μΝ πθΝ ξκζ έπθέΝ ηέΝ Ν εα αθκηάΝ εαδΝ αθαεα αθκηά πθΝ γΫ πθΝ υπαζζάζπθΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλέ,Ν ΰέθ αδΝ εα ΪΝθκηκτμΝάΝθκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα αΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ«ΗΝπ λαδ ΫλπΝεα αθκηάΝεαδΝαθαεα αθκηάΝ πθΝγΫ πθΝ δκδεβ δεκτΝεαδΝ ίκβγβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰέθ αδΝ Ν επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝεαδΝ δ υγτθ δμΝεαδΝΰλαφ έαΝ επαέ υ βμΝ κυΝθκηκτ,η Ναπσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ θκηΪλξκυ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ(ΠέΤέ΢έ έΙέΠέ)»75 «ΗΝ π λαδ ΫλπΝ εα αθκηάΝ εαδΝ αθαεα αθκηάΝ πθΝ γΫ πθΝ δκδεβ δεκτΝ εαδΝ ίκβγβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ Τπβλ έ μΝ εαδΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ κυΝ θκηκτΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝΤπβλ δαεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ δκδεβ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ(ΠέΤέ΢έ ΙέΠέ)»76 «θέαέΝΟδΝ κπκγ ά δμΝ πθΝυπαζζάζπθΝΰέθκθ αδΝεα ΪΝθκηκτμΝάΝθκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα αΝ η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσ πλσ α βΝ κυΝΚ θ λδεκτΝΤπβλ δαεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ δκδεβ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ(ΚέΤέ΢έ ΙέΠέ),ΝεαδΝβΝ π λαδ ΫλπΝ κπκγΫ β άΝ κυμΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝ γΫ δμΝ κυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝΠ λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ντ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ δκδεβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ (ΠέΤέ΢έ ΙέΠέ)έ ΓδαΝ δμΝ πμΝ ΪθπΝ κπκγ ά δμΝ ζαηίΪθ αδΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ τηη λβΝ Τπβλ δυθΝεαδΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέ ζΫξπ βΝ σζπθΝ πθΝ ίέΝ ΟδΝ κπκγ ά δμΝ πθΝ Πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ δκέεβ βμΝ πθΝ Π λδφ λ δαευθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμ,Ν πθΝ ΣηβηΪ πθΝ δκδεβ δευθΝ Θ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝΰλαηηα δυθΝ πθΝΓλαφ έπθΝ Πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ θκηυθΝ άΝ θκηαλξδαευθΝ δαη λδηΪ πθΝ ΰέθκθ αδΝ η απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ Π λδφ λ δαεκτΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ν τ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝΠ λδφ λ δαεκτΝΤπβλ δαεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ δκδεβ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ (ΠέΤέ΢έ ΙέΠέ),Ν κΝ κπκέκΝ έθαδΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ πμΝ Πλκρ αηΫθπθ»77 ιέΝΣαΝπλκ σθ αΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπκυΝ δκλέα αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγέΝαυ σΝκλέακθ αδΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝΰδαΝ κθΝεζΪ κΝ Σ1,Νπ υξέκΝθκηδεκτΝάΝπκζδ δεκτΝάΝκδεκθκηδεκτΝάΝ ηπκλδεκτΝ ηάηα κμΝάΝ ηάηα κμΝ βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝβΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμέΝ ίΨΝΰδαΝ κθΝεζΪ κΝ Ρ1,Νπ υξέκΝ δκέεβ βμΝεαδΝκδεκθκηέαμΝΣ ΙΝάΝαθ έ κδξκΝΚ Σ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμέΝ 75 ΝάΝδ σ δηκΝ ΣκΝ τ λκΝ έ,Νπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1ΝΪλγέΝ1γΝθέΝ1κβζή1λκκ,ΝΦ ΚΝ Νβλθ 76 ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«ΝΝ»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝΧ εΝπαλα λκηάμΨΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝΝ γζθιήβίίθ,ΝΦ Κ-1βκΝ ’ 77 ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθσηκυΝ 3467/2006, Φ Κ-1βκΝ ’ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΰΨΝ ΰδαΝ κυμΝ εζΪ κυμΝ Μ 1Ν εαδΝ Μ β,Ν απκζυ άλδκΝ ζυε έκυΝ άΝ ια ΪιδκυΝ ΰυηθα έκυΝ άΝ ηΫ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμΝζκΰδ υθΝάΝΰλαηηα ΫπθέΝ ΨΝΰδαΝ κθΝεζΪ κΝ΢ 1,Ναπκζυ άλδκΝ βηκ δεκτΝ ξκζ έκυέΝ Ο κδΝ δκλέακθ αδΝ κθΝεζΪ κΝΜ βΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκδΝθαΝα εβγκτθΝ βΝξλά βΝΰλαφκηβξαθάμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝλΝπαλέΝβΝ κυΝθέΝ1γβίήκγΝΧΦ ΚΝθΨέ κέΝ Νπζάλπ βΝ πθΝε θυθΝγΫ πθΝπλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝίαγησΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέ 1320/83. Κ Φ Λ ΙΟΝ ΝμΝΤΠ Ρ ΢Ι Κ ΝΚ ΙΝΓΝΧΜΟ ΟΣΙΚ ΝΟΡΓ Ν Ν Τπβλ δαεΪΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝ λγλκΝβ1 1έΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝυπβλ δαεάμΝεα Ϊ α βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ υθδ υθ αδΝεα ΪΝ θκηκτμΝάΝθκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα αΝεαδΝξπλδ ΪΝΰδαΝεΪγ Νίαγηέ αΝπ λδφ λ δαεΪΝυπβλ δαεΪΝ εαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝεαδΝ βθΝε θ λδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝΫθαΝάΝπ λδ σ λαΝε θ λδεΪΝυπβλ δαεΪΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝΰδαΝεΪγ Ν ίαγηέ αΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ βέΝ ΓδαΝ αΝ γΫηα αΝ υπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ επαέ υ βμΝ υθδ υθ αδΝ βθΝε θ λδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ΫθαΝβΝπ λδ σ λαΝυπβλ δαεΪΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαέΝ 3.Μ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝηΫ αΝ ΝΫιδΝηάθ μΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝθέ,Νη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝπλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμ,Νεαγκλέακθ αδΝκΝαλδγησμ,Ν βΝΫ λαΝεαδΝβΝ υΰελσ β βΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλέ,ΝβΝγβ έαΝ πθΝη ζυθΝ κυμ,Ν κδΝαληκ δσ β μ,ΝβΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ υθαφΫμΝγΫηαέΝ Μ Ν κΝέ δκΝΠ ΝήΰηαΝμΝ αΨΝ Μπκλ έΝ θαΝ υ αγκτθΝ εαδΝ π λδφ λ δαεΪΝ υπβλ δαεΪΝ εαδΝ π δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝ ΰδαΝ κΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝάΝθαΝαθα γ έΝβΝελέ βΝγ ηΪ πθΝ βμΝυπβλ δαεάμΝ κυΝεα Ϊ α βμΝ αΝ π λδφ λ δαεΪΝυπβλ δαεΪΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτέΝ ΢ βΝ τ λβΝ π λέπ π βΝ η ΫξκυθΝ αΝ π λδφ λ δαεΪΝ υηίκτζδαΝ αδλ κέΝ επλσ ππκδΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝαθ έΝ πθΝαδλ υθΝ επλκ υππθΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ ίΨΝΜπκλ έΝθαΝαθα γκτθΝ αΝε θ λδεΪΝεαδΝπ λδφ λ δαεΪΝ υηίκτζδαΝαληκ δσ β μΝΰδαΝγΫηα αΝ δ δπ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν φλκθ δ βλέπθΝ εαδΝ λΰα βλέπθΝ ζ υγΫλπθΝ πκυ υθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυμέΝ΢ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ αΝ υηίκτζδαΝα εκτθΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ έΝαυ κτΝ η ΫξκυθΝ επλσ ππκδΝ πθΝδ δπ δευθΝ επαδ υ δευθΝάΝ πθΝδ δκε ά πθΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ ζέΝ ΢ Ν σζαΝ αΝ υηίκτζδαΝ πκυΝ υΰελκ κτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγέΝ αυ σΝ η ΫξκυθΝ αδλ κέΝ επλσ ππκδΝ πθΝαθ δ κέξπθΝ υθ δεαζδ δευθΝ θυ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ Ν δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ πθΝ επλκ υππθΝεαδΝ πθΝαθαπζβλπ υθΝ κυμΝκλέα αδΝη Ν κΝΠ ΝήέΰηαΝ βμΝπαλέΝγέΝ΢ κυμΝ εζ ΰση θκυμΝαδλ κτμΝ επλκ υπκυμΝεαδΝ κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝαπκθΫη αδ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν ΰδαΝ κΝξλσθκΝ βμΝγβ έαμΝ κυμ,ΝκΝίαγησμΝπκυΝεα Ϋξ δΝ κΝπλυ κΝη ΪΝ κθΝπλσ λκΝ αε δεσΝηΫζκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝξπλέμΝ δμΝαθ έ κδξ μΝαπκ κξΫμΝ κυΝηΫζκυμΝαυ κτέΝ 53 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Κα ιαέλ βΝ κυμΝ αδλ κτμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ ε θ λδευθΝ υηίκυζέπθΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κδΝ απκ κξΫμΝαυ ΫμέΝ 5. πμΝ βθΝ εζκΰά,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ α υθαηέαμ,Ν άΝ εαγυ Ϋλβ βμΝ εζκΰάμΝ αδλ υθΝ επλκ υππθ,Ν αΝ υηίκτζδαΝ υΰελκ κτθ αδΝη Ν βΝ υηη κξάΝ επλκ υππθΝπκυΝκλέακθ αδΝαπσΝ δμΝ κδε έ μΝ υθ δεαζδ δεΫμΝ θυ δμέΝ θΝ θΝ υπκ δξγκτθΝ επλσ ππκδ,Ν αΝ υηίκτζδαΝ υΰελκ κτθ αδΝεαδΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝξπλέμΝ βΝ υηη κξάΝ κυμέΝ78 79 80 Γθπηκ κ δεΪΝ υηίκτζδαΝ λγλκΝββ 1.΢ βθΝε θ λδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ υθδ υθ αδΝ ηδε ΪΝ σλΰαθαΝ υηη κξάμΝ επλκ υππθΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθ,Ν επαδ υ δευθ,Ν πδ βηκθδευθ,Ν υθ δεαζδ δευθΝεαδΝεκδθπθδευθΝφκλΫπθΝεαγυμΝεαδΝ δ δευθΝ πδ βησθπθέΝΣαΝσλΰαθαΝαυ ΪΝ έθαδΝμΝ αΨΝΣκΝ΢υηίκτζδκΝΠλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧ΢Π ΨέΝ ίΨΝΣκΝ΢υηίκτζδκΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧ΢ ΰΨΝΣκΝ΢υηίκτζδκΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝΧ΢ ΨέΝ ΨέΝ ΣαΝ υηίκτζδαΝ αυ ΪΝ υπΪΰκθ αδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΰθπηκ κ κτθΝ Ν γΫηα αΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ κηά,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέΝ΢ αΝ υηίκτζδαΝαυ ΪΝ πλκ λ τ δΝκΝΤπκυλΰσμΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝ επλσ ππσμΝ κυέΝ βέΝΜ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝ υΰελσ β βΝεαδΝ τθγ βΝ πθΝ υηίκυζέπθ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ πθΝη ζυθΝ κυμ,Ν δμΝ δ δεσ λ μΝαληκ δσ β ΫμΝ κυμ,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ Ν κζκηΫζ δαΝ άΝ ηάηα αΝ αθΪζκΰαΝ η Ν αΝ ι ααση θαΝ αθ δε έη θα,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝ ΰλαηηα έαμΝ κυμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ ιΫ α βμΝ πθΝγ ηΪ πθΝ κυμ,Ν βΝ τθ αιβΝεαδΝ βθΝυπκίκζάΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ εαδΝ ΰθπηκ κ ά υθΝ κυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ ξ δεάΝ η Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμέΝ 3.ΓδαΝ βθΝυπκίκάγβ βΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝ΢ ,Ν υθδ υθ αδΝγΝγΫ δμΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λΰα υθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ ΰδαΝ ασλδ κΝ ξλσθκΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ ΟδΝ ΝέΝγκγλήβί1ί,ΝΦ Κ-η1Ν ήβλ-3-1ί,ΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝπΫηπ κυμ « πσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝζάΰ δΝβΝ γβ έαΝ πθΝη ζυθΝ πθΝΠ λδφ λ δαευθΝΤπβλ δαευθΝ΢υηίκυζέπθΝΠλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧΠέΤέ΢έΠέ έ,ΝΪλγλκΝ β1Ν κυΝθέΝ1ηθθή1λκη,ΝΦ ΚΝ1θιΝ ΄Ψ,Ν πθΝΠ λδφ λ δαευθΝΤπβλ δαευθΝ΢υηίκυζέπθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΧΠέΤέ΢έ έ έ,ΝΪλγλκΝβ1Ν κυΝθέΝ1ηθθή1λκη,ΝΦ ΚΝ1θιΝ ΄Ψ,Ν πθΝ θυ λπθΝΤπβλ δαευθΝ΢υηίκυζέπθΝΠλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧ έΠέΤέ΢έΠέ έ,ΝΪλγλκΝ1ζΝπαλέΝβλ κυΝθέΝβκ1ιήΝβίίί,ΝΦ ΚΝικΝ ΄ΨΝεαδΝ πθΝ θυ λπθΝΤπβλ δαευθΝ ΢υηίκυζέπθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Χ έΠέΤέ΢έ έ έ,Ν ΪλγλκΝ 1ζΝ παλέΝ βλΝ κυΝ θέΝ βκ1ιήβίίί,Ν Φ ΚΝ ικΝ ΄ΨέΝ ιαδλκτθ αδΝ αΝαδλ ΪΝηΫζβΝ πθΝ΢υηίκυζέπθΝαυ υθ,ΝπκυΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝα εκτθΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυμΝπμΝ βΝ ζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμ» 78 N.3839/2010 ΢τ βηαΝ πδζκΰάμΝπλκρ αηΫθπθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝη Ναθ δε δη θδεΪΝεαδΝαιδκελα δεΪΝελδ άλδαΝ΢τ α βΝ δ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ πδζκΰάμΝΠλκρ αηΫθπθΝΧ Ιέ΢έ έΠέΨΝεαδΝζκδπΫμΝ δα Ϊι δμ 79 θέΝ1θιζή1λκθΝΧΦ ΚΝ ΝβίγΨ,παλέΝηΝΪλγέΝθμΝΝ αΝΪθπΝ΢υηίκτζδαΝίλέ εκθ αδΝ Ναπαλ έα,Νσ αθΝ αΝπαλσθ αΝηΫζβΝ έθαδΝ π λδ σ λαΝαπσΝ αΝαπσθ αΨέΝΧ΢τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝγΝ βμΝπ λδπ έΝ ΝΪλγέΝζίΝθέΝ1κκζήλίΝΧΦ ΚΝ Νκ1Ψ,Ν κδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ έ,ΝαΝεαδΝίΝ βμΝπαλέΝ1ΝΪλγέ1ζΝθέΝ1ηκθήκθΝΧΦ ΚΝ ΝιγΨ,Νδ ξτκυθΝεαδΝΰδαΝ αΝαθπ ΫλπΝυπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαΝΰδαΝ αΝκπκέαΝπμΝησθδηκδΝυπΪζζβζκδΝθκκτθ αδΝ επήεκέΝζ δ κυλΰκέΝίαγηκτΝ ΝπκυΝυπβλ κτθΝ βθΝκδε έαΝ επήεάΝπ λδφΫλ δαέΝ ζέΝεαδΝ βθΝπαλέΝκΝΪλγέΝ1ζΝΪθπΝθέΝ1η86/86). 80 54 55 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πλκ ζαηίαθση θκδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΫξκυθΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ άΝ δ δεάΝ ηπ δλέαΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμέΝ Ν γΫηα αΝ ζέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ κλέακθ αδΝ αΝ δ δεσ λαΝπλκ σθ α,Ν κΝτοκμΝ βμΝαηκδίάμ,ΝβΝ δα δεα έαΝπλσ ζβοβμ,ΝκδΝσλκδΝ πθΝ υηίΪ πθΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ πκυΝ αφκλΪΝ κυμΝ πδ βηκθδεκτμΝ υθ λΰΪ μΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝ ηπκλ έΝ θαΝ αυιΪθ αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ γΫ πθΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λΰα υθΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέ,Ν εαδΝ θαΝ υθδ υθ αδΝ εαδΝ αΝ ζκδπΪΝ υηίκτζδαΝ βμΝπαλέΝ1Νσηκδ μΝγΫ δμΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λΰα υθΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝ φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ Ν Π Ι ΓΧΓΙΚΟΝΙΝ΢ΣΙΣΟΤΣΟΝ παθέ λυ βΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυΝ- Κα Ϊλΰβ βΝ κυΝΚ Μ έΝ λγλκΝβγ «1έΝ παθδ λτ αδΝ κΝΠαδ αΰπΰδεσΝΙθ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέΝ δ κτ κΝ κυΝΝ ΝζγιλήθζΝ(Φ ΚΝ1κβ)ΝεαδΝ δΫπ αδΝ ΣκΝΠαδ αΰπΰδεσΝΙθ δ κτ κΝ(ΠέΙέ),Ναθ ιΪλ β βΝ βησ δαΝυπβλ έαΝβΝκπκέαΝ παθδ λτγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝ( ΄Ν1θι)81 βέΝ ΣκΝ ΚΫθ λκΝ επαδ υ δευθΝ Μ ζ υθΝ εαδΝ πδησλφπ βμΝ ΧΚ Μ ΨΝ πκυΝ δ λτγβε Ν η Ν κΝ θέΝ 1κθήιηΝΧΦ ΚΝβ1ζΨΝεα αλΰ έ αδέΝ ΜκλφάΝεαδΝαληκ δσ β μ λγλκΝβζ 1έΝ ΣκΝ Παδ αΰπΰδεσΝ δθ δ κτ κΝ (ΠέΙέ)Ν απκ ζ έΝ αθ ιΪλ β βΝ βησ δαΝ υπβλ έα,Ν λ τ δΝ βθΝ γάθαΝ εαδΝ υπΪΰ αδΝ απ υγ έαμΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ λΰκΝ κυΝΠΙέΝ έθαδΝμΝ α)Ν βΝ πδ βηκθδεάΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ βΝ η ζΫ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ί)Ν βΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ υπκίκζάΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βΝ ξΪλαιβΝ εα υγτθ πθΝεαδΝ κΝ ξ δα ησΝεαδΝπλκΰλαηηα δ ησΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Ν υθ υα ησ η Ν κΝπλσΰλαηηαΝκδεκθκηδεάμ,ΝεκδθπθδεάμΝεαδΝπκζδ δ δεάμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ ξυλαμ,Νΰ)ΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ ξθκζκΰέαμ,ΝβΝη ζΫ βΝ κυΝ σπκυΝ ξλβ δηκπκέβ άμΝ βμΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ φαληκΰάμΝ εαδΝ )Ν κΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ βΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ βέΝΣκΝΠέΙέΝδ έπμΝμΝ α)ΝΜ ζ ΪΝεαδΝαιδκζκΰ έΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπλΪιβμ,Ν 81 ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβγΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1 α κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ11κΝ ήβζ-5-2011 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθ1Νμ “ Νδ ξτμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1ΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ θίΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΙ Π,ΝβΝκπκέαΝ δαπδ υθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγγΝ κυΝΪλγλκυΝ βί” 56 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ί)Ν πδ βηαέθ δΝ δμΝαθΪΰε μΝΰδαΝ επαδ υ δεάΝΫλ υθα,Νκλΰαθυθ δ,Ν υθ κθέα δΝεαδΝπαλΫξ δΝ κ βΰέ μΝ ΰδαΝ βθΝ εαζτ λβΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ απσΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝεαδΝαιδκπκδ έΝ αΝπκλέ ηα ΪΝ κυμέΝ ΰ)Νεα αλ έα δΝεαδΝπλκ έθ δΝ αΝ πλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ λΰα βλδαευθΝα εά πθΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝλα δκφπθέαμΝεαδΝ βζ σλα βμ,Ν )Ν δ βΰ έ αδΝ βθΝ πλκεάλυιβΝ εαδΝ βΝ υΰΰλαφάΝ ίδίζέπθΝ ΰδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν βθΝπλκηάγ δΪΝ κυμΝαπσΝ κΝ ζ τγ λκΝ ηπσ δκΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ υΰΰλαφάμΝ εαδΝ ζδεάμΝ κυμΝΫΰελδ βμΝεαδΝ υθ Ϊ δΝκ βΰέ μΝΰδαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ κυμ,Ν )Ν δ βΰ έ αδΝ βΝ ζάοβΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ η γσ πθΝ βμΝ δ αε δεάμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ λΰα έαμ,Ν )Ν ΰθπηκ κ έΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μ,Ν δμΝ ηκλφΫμΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν α)Νΰθπηκ κ έΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β β,ΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ λΰα βλέπθΝεαδΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝεαδΝ βΝξλά βΝκπ δεκαεκυ δευθΝεαδΝΪζζπθΝ δ αε δευθΝηΫ πθΝ αΝ ξκζ έαΝ β)Ν επκθ έΝη ζΫ μΝεαδΝπλαΰηα κπκδ έΝΫλ υθ μΝΰδαΝγΫηα αΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ ξθκζκΰέαμ,Ν παλαεκζκυγ έΝ βθΝ φαληκΰάΝεαδΝ ιΫζδιάΝ κυμΝεαδΝ δ βΰ έ αδΝηΫ λαΝΰδαΝ βθΝ υλτ λβΝεαδΝ πζβλΫ λβΝξλβ δηκπκέβ άΝ βμ,Ν γ)Ν η ζ ΪΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ κυΝ παλαεκζκυγ έΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυ,Ν ξκζδεκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ εαδΝ δ)Ν υθ λΰΪα αδΝ η Ν κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ κυμΝ ίκβγ έΝ πδ βηκθδεκτΝεαδΝεαγκ βΰβ δεκτΝ κυμΝΫλΰκυ,Ν βθΝ Ϊ εβ βΝ κυΝ δα)Ν ΰθπηκ κ έΝ ΰδαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ ξ έπθΝ θσηπθ,Ν Π Ν ή πθ,Ν εαδΝ εαθκθδ δευθΝ απκφΪ πθΝπκυΝλυγηέακυθΝ επαδ υ δεΪΝγΫηα α,Νσ αθΝπαλαπΫηπκθ αδΝ Ναυ σΝαπσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ δί)Ν η ζ ΪΝ εΪγ Ν επαδ υ δεσΝ γΫηαΝ πκυΝ αθαφΫλ αδΝ βΝ κηά,Ν βΝ δΪλγλπ β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ παλαπΫηπ αδΝ Ναυ σΝαπσΝ κθΝυπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ γέΝΚα ΪΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυΝ κΝΠΙέ,Ν Ϋξ αδΝκ βΰέ μΝεαδΝεα υγτθ δμΝαπσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν κΝ γθδεσΝ ΢υηίκτζδκΝΠαδ έαμ,Ν αΝ Ι,Ν αΝΣ Ι,Ν αΝΰθπηκ κ δεΪΝ υηίκτζδαΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ η Νδ λτηα αΝεαδΝκλΰαθδ ηκτμΝη ζ υθΝεαδ λ υθυθΝ κυΝ π λδεκτΝάΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝ ζέΝΜΫ αΝ ΝΫθαΝ λέηβθκΝαπσΝ βΝζάιβΝεΪγ Ν ξκζδεκτΝΫ κυμ,ΝκΝπλσ λκμΝ κυΝΠΙέ,ΝυπκίΪζζ δΝ κθΝυπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝμΝ α)ΝΫεγ βΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπλΪιβμΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝ δ βΰά δμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝαθαΰευθΝεαδΝ ζζ έο πθΝεαδΝί)ΝΫεγ βΝπ πλαΰηΫθπθΝ κυΝ ΠΙέ,ΝηααέΝη Νπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝ κυέΝ ηέΝ ΚΪγ Ν ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ άΝ εαδΝ Ν υθ κησ λαΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ κΝ ΠΙέ,Ν ε έ δΝ επαδ υ δεσΝ ζ έκ,Ν σπκυΝ βηκ δ τκθ αδΝ πκλέ ηα αΝ επαδ υ δευθΝ λ υθυθ,Ν η ζΫ μΝ η ζυθΝ κυΝΠΙ,Ν επαδ υ δευθΝεαδΝΪζζπθΝ δ δευθΝπκυΝΫξκυθΝ ξΫ βΝη Ν βθΝπαδ έα,ΝεαγυμΝ εαδΝ πζβλκφκλέ μ,Ν α δ δεΪΝ κδξ έαΝ εαδΝ σ δΝ ΪζζκΝ ιυπβλ έΝ κυμΝ εκπκτμΝ βμΝ παδ έαμέΝΣκΝ επαδ υ δεσΝ ζ έκΝ δαθΫη αδΝ πλ ΪθΝ ΝσζαΝ αΝ ξκζ έαέΝΣαΝγΫηα αΝπκυΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ξ έακθ αδΝ η Ν βθΝ Ϋε κ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠΙέΝ82 ζ έκυΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Πλκ ππδεσΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμ,Νπλκ σθ α,Νπζάλπ βΝγΫ πθΝ λγλκΝβηέΝ ΣκΝπλκ ππδεσΝ κυΝΠΙέ,Ν δαελέθ αδΝ ΝετλδκΝεαδΝ πδεκυλδεσέΝ έΝΚτλδκΝπλκ ππδεσΝ 1έΝΣκΝετλδκΝπλκ ππδεσΝ κυΝΠΙέ,Ναπκ ζκτθΝκδΝ τηίκυζκδΝπκυΝ έθαδΝησθδηκδΝεαδΝκδΝπΪλ λκδΝ πκυΝ έθαδΝησθδηκδΝάΝη Νγβ έαέΝΟδΝ τηίκυζκδΝπαέλθκυθΝπζάλ δμΝαπκ κξΫμΝεαγβΰβ άΝ Ι,Ν κδΝησθδηκδΝπΪλ λκδΝαθαπζβλπ άΝεαγβΰβ άΝ ΙΝεαδΝκδΝπΪλ λκδΝηβΝγβ έαΝ πέεκυλκυΝ εαγβΰβ άΝ ΙΝπ λδκξάμΝ δεάμέΝ βέΝΟδΝγΫ δμΝ πθΝ υηίκτζπθΝ έθαδΝγίΝεαδΝεα αθΫηκθ αδΝ Ν δ δεσ β μΝπμΝ ιάμΝμΝγ κζσΰκυΝ ηδα,ΝφδζκζσΰπθΝγ,Νηαγβηα δευθΝβ,Νφυ δευθΝβ,ΝξβηδεκτΝηέα,ΝΰαζζδεάμΝάΝαΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝ ηέα,Ν εαζζδ ξθδευθΝ ηαγβηΪ πθΝ ηέα,Ν κδεκθκηκζσΰκυΝ ηέα,Ν εκδθπθδκζσΰκυΝ ηέα,Ν φυ δεάμΝ αΰπΰάμΝ ηέα,Ν πκζδ δεκτΝ ηβξαθδεκτΝ άΝ αλξδ Ϋε κθαΝ άΝ αΰλκθσηκυΝ κπκΰλΪφκυΝ ηβξαθδεκτΝ ηέα,ΝηβξαθκζσΰκυΝηέα,Νβζ ε λκζσΰκυΝάΝφυ δεκτΝλα δκβζ ε λκζσΰκυΝάΝβζ ε λκθδεκτΝηέα,Ν ΰ ππσθκυΝ ηέα,Ν θκηδεκτΝ άΝ πκζδ δεκτΝ πδ άηκθαΝ ηέα,Ν βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ ι,Ν πλκ ξκζδεάμΝαΰπΰάμΝηέα,Ν δ δεάμΝαΰπΰάμΝηέα,ΝουξκζσΰκυΝηδαΝεαδΝ δ δε υηΫθκυΝ ΝγΫηα αΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτΝηέαέΝ γέΝΟδΝγΫ δμΝ πθΝπαλΫ λπθΝ έθαδΝμΝ α)Ν πθΝησθδηπθ παλΫ λπθΝ1ηΝεαδΝεα αθΫηκθ αδΝ Ν δ δεσ β μΝπμΝ ιάμΝμΝγ κζσΰκυΝηέα,Ν φδζκζσΰπθΝ β,Ν ηαγβηα δεκτΝ ηέα,Ν φυ δκΰθυ βΝ άΝ ίδκζσΰκυΝ άΝ ΰ πζσΰκυΝ ηέα,Ν ΰαζζδεάμΝ άΝ αΰΰζδεάμΝ άΝ αΰΰζδεάμΝ ΰζυ αμΝ ηέα,Ν βζ ε λκθδεκτΝ άΝ βζ ε λκζσΰκυΝ ηβξαθδεκτΝ ηέα,Ν ΰ ππσθκυΝ ηέα,Ν κδεδαεάμΝ κδεκθκηέαμΝ ηέα,Ν ηκυ δεάμΝ ηέα,Ν βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ βΝ εαδΝ πλκ ξκζδεάμΝαΰπΰάμΝηέαέΝ ί)Ν πθΝ παλΫ λπθΝ η Ν γβ έαΝ γίΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ κΝ πλκ δκλδ ησμΝ κυμΝ ΰέθ αδΝη Ν βθΝπλκεάλυιβΝπκυΝ ε έ αδΝΰδαΝ βθΝπζάλπ βΝ πθΝε θυθΝγΫ πθέΝ ζέΝΣαΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ δμΝγΫ δμΝ υηίκτζπθΝ έθαδΝμΝξα)Ν δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμΝαθ έ κδξβμΝ δ δεκ β αμΝάΝ ΝγΫηα αΝ επαέ υ βμρέ ί)Ν βηκ δ υηΫθ μΝαιδσζκΰ μΝ πδ βηκθδεΫμΝ λΰα έ μΝ ξ δεΫμΝη ΝγΫηα αΝ επαέ υ βμΝάΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ κυΝυπκοβφέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝμΝ αα)Ν ΰδαΝ δμΝ γΫ δμΝ γ κζσΰκυ,Ν φδζκζσΰκυ,Ν ηαγβηα δευθ,Ν φυ δεκτ,Ν ξβηδεκτ,Ν ΰαζζδεάμΝ ΰζυ αμΝεαδΝαΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝμΝ δ)Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ αθ έ κηκ αΰκτμΝδ λτηα κμΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝ κδξβμΝ δ δεσ β αμ,Ν άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ ΣαΝΪλγλαΝβζ-βιΝεα αλΰάγβεαθΝΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1α κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθσηκυΝΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-118 ήβζ-52011 82 –ΝέΝγλθθήβί11,ΝΦ Κ-11κΝ ήβζ-5-βί11,ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθ1Νμ “ Νδ ξτμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1ΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ θίΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΙ Π,ΝβΝκπκέαΝ δαπδ υθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγγΝ κυΝΪλγλκυΝ βί” 57 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ β,Ν ίί)ΝΰδαΝ βΝγΫ βΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝμΝ <δ)Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ θκηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ π υξέκΝ ΙΝ ΪζζβμΝ δ δεσ β αμ,Ν πκυΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ ι δ έε υ βΝπκυΝαπκε άγβε Νη Ν κΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,Νεαζτπ δΝ κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ βμΝ πλκεβλυ ση θβμΝ γΫ βμΝ υηίκτζκυΝ ήΝ ηκθέηκυΝ παλΫ λκυΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυρΝ δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ ΰΰ)ΝΰδαΝ δμΝγΫ δμΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Νπλκ ξκζδεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝμΝ δ)Ν π υξέκΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝαζζκ απάμΝάΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδεάμΝαεα βηέαμΝάΝ ξκζάμΝθβπδαΰπΰυθΝεα ΪΝ π λέπ π βΝεαδΝπ υξέκΝη επαέ υ βμΝ Ν ΙΝάΝ κΝΜαλΪ ζ δκΝ δ α εαζ έκΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝάΝ δ έμΝ κυζΪξδ κΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ βθΝαζζκ απάΝεαδΝ δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ ΣκΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,ΝκδΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝάΝβΝ πδ βηκθδεάΝΫλ υθαΝγαΝπλΫπ δΝ ΰδαΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝθαΝΫξκυθΝπμΝαθ δε έη θκΝγΫηα αΝαπσΝ δμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝ πδ άη μέ )Ν ΓδαΝ δμΝ γΫ δμΝ πκζδ δεκτΝ ηβξαθδεκτΝ άΝ αλξδ Ϋε κθαΝ άΝ αΰλκθσηκυΝ κπκΰλΪφκυΝ ηβξαθδεκτ,Ν ηβξαθκζσΰκυ,Ν βζ ε λκζσΰκυ,Ν φυ δεκτΝ λα δκβζ ε λκζσΰκυΝ άΝ βζ ε λκθδεκτΝ εαδΝΰ ππσθκυΝμΝ ξδ)Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ θκηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ π υξέκΝ ΙΝ ΪζζβμΝ δ δεσ β αμ,Ν πκυΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ ι δ έε υ βΝπκυΝαπκε άγβε Νη Ν κΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,Νεαζτπ δΝ κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ βμΝ πλκεβλυ ση θβμΝ γΫ βμΝ υηίκτζκυΝ ήΝ ηκθέηκυΝ παλΫ λκυΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυρΝ δδ) εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ )ΝΓδαΝ δμΝγΫ δμΝ κυΝ κδεκθκηκζσΰκυΝεαδΝθκηδεκτΝάΝπκζδ δεκτΝ πδ άηκθαΝμΝ ξδ)Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ θκηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ π υξέκΝ ΙΝ ΪζζβμΝ δ δεσ β αμ,Ν πκυΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ ι δ έε υ βΝπκυΝαπκε άγβε Νη Ν κΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,Νεαζτπ δΝ κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ βμΝ πλκεβλυ ση θβμΝ γΫ βμΝ υηίκτζκυΝ ήΝ ηκθέηκυΝ παλΫ λκυΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυρΝ δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ )ΝΓδαΝ δμΝγΫ δμΝεκδθπθδκζσΰκυΝεαδΝουξκζσΰκυΝμΝ ξδ)Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ θκηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ άΝ π υξέκΝ ΙΝ ΪζζβμΝ δ δεσ β αμ,Ν πκυΝ Ν υθ υα ησΝη Ν βθΝ ι δ έε υ βΝπκυΝαπκε άγβε Νη Ν κΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηα,Νεαζτπ δΝ κΝ ΰθπ δεσΝ π έκΝ βμΝ πλκεβλυ ση θβμΝ γΫ βμΝ υηίκτζκυΝ ήΝ ηκθέηκυΝ παλΫ λκυΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυρΝ δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ αα)ΝΓδαΝ βΝγΫ βΝ κυΝ δ δε υηΫθκυΝ ΝγΫηα αΝ παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτΝμΝ 58 59 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δ)Νπ υξέκΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝ δ δεκ β αμΝαθ έ κδξβμΝπλκμΝηδαΝαπσΝ δμΝγΫ δμΝ πθΝ υηίκτζπθΝ κυΝΠΙέ,ΝάΝδ σ δηκΝπ υξέκΝκηκ αΰκτμΝδ λτηα κμΝ βμΝαζζκ απάμέΝ δδ)Ν η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ άΝ πδ πλκ αθα κζδ ηκτΝεαδΝ δδδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ βηκθδεΫμΝ Ϋλ υθ μΝ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ Ν γΫηα αΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ βθΝ επαέ υ βέΝ ββ)ΝΓδαΝ βΝγΫ βΝεαζζδ ξθδευθΝηαγβηΪ πθΝμΝ δ)Ν π υξέκΝ απΰλαφδεάμΝ άΝ ΰζυπ δεάμΝ άΝ ξαλαε δεάμΝ αθυ α βμΝ ξκζάμΝ εαζυθΝ ξθυθΝ η Ν πδ κπκδβ δεσΝ υ σεδηβμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ Ν έ δαΝ ξκζάΝ γ πλβ δευθΝ εαδΝ δ κλδευθΝ πκυ υθΝάΝδ σ δηκΝπ υξέκΝκηκ αΰκτμΝδ λτηα κμΝαζζκ απάμΝεαδΝ δδ)Ν εα άμΝ κυζΪξδ κθΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ ηέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ πση θβμΝ παλέ,Ν αΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ πθΝ ησθδηπθΝ παλΫ λπθΝ έθαδΝ αΝέ δαΝη Ναυ ΪΝ πθΝ υηίκτζπθΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμ,Ν ε σμΝαπσΝ βθΝαπαδ κτη θβΝπλαΰηα δεάΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βΝπκυΝκλέα αδΝ ΝιΝΫ βέΝ Κα ιαέλ βΝαπαδ έ αδΝ α)Ν ΰδαΝ βθΝ δ δεσ β αΝ βμΝ κδεδαεάμΝ κδεκθκηέαμΝ π υξέκΝ αθυ α βμΝ ξκζάμΝ κδεδαεάμΝ κδεκθκηέαμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ αθυ α βμΝ ξκζάμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ βθΝβη απάΝάΝαζζκ απάΝεαδΝ ί)Ν ΰδαΝ βθΝ δ δεσ β αΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝ ΙΝ π λδεκτΝ άΝ δ σ δηκΝ ιπ λδεκτΝαθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝΫζζ δοβμΝπ υξέκΝαθαΰθπλδ ηΫθκυΝ ηκυ δεκτΝδ λτηα κμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ βθΝβη απάΝάΝαζζκ απάέΝ θέΚα ιαέλ βΝ γΫ δμΝ ησθδηπθΝ παλΫ λπθΝ κυΝ ΠΙέ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ εα αίΪζζκυθΝ εαδΝ σ κδΝ ΫξκυθΝ: α)Ν λδ άΝ κυζΪξδ κθΝυπβλ έαΝπμΝπΪλ λκδΝη Νγβ έαΝάΝ δ δεκέΝ πδ ί)Ν λδ άΝ κυζΪξδ κθΝυπβλ έαΝπμΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδέΝ άηκθ μΝ κυΝΠΙέ,ΝάΝ ιέΣαΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ δμΝ γΫ δμΝ παλΫ λπθΝ η Ν γβ έαΝ έθαδΝ π υξέκΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ π υξέκΝ κηκ αΰκτμΝ δ λτηα κμΝ βμΝ αζζκ απάμΝ αθ έ κδξβμΝ δ δεκ β αμΝπλκμΝ δμΝγΫ δμΝπκυΝπλκεβλτ κθ αδΝεαδΝπ θ α άΝ κυζΪξδ κθΝ πλαΰηα δεάΝ υπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βέΝ Ό αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ γΫ δμΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν πλκ ξκζδεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν ΰέθ αδΝ ε σΝ εαδΝ π υξέκΝ παδ αΰπΰδεάμΝ αεα βηέαμΝ άΝ ξκζάμΝ θβπδαΰπΰυθΝ εα ΪΝ π λέπ π βέΝ ΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ ζαηίΪθκθ αδΝ πδπζΫκθΝ υπσοβΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝ παθ πδ βηδαεΫμΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ βθΝ βη απάΝ άΝ αζζκ απάΝ πκυΝ πδ κπκδκτθ αδΝ η Ν π υξέκ,Ν η επαέ υ βΝ εαδ πδησλφπ βΝ βθΝ βη απάΝ άΝ αζζκ απά,Ν αιδσζκΰβΝ υΰΰλαφδεάΝ λΰα έα,Ν δ δαέ λαΝ βΝ λ υθβ δεάΝεαδΝ δαπδ πηΫθβΝΰθυ βΝιΫθβμΝΰζυ αμέΝ κέΝ ΟπκυΝ απαδ κτθ αδΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ θκκτθ αδΝ πκυ ΫμΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ δ δεσ β αέΝ Κα ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ υθ ε δηυθ αδΝ κδΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ δμΝ πδ άη μΝ βμΝαΰπΰάμέΝ λέΝ ΗΝ πζάλπ βΝ πθΝ ε θυθΝ γΫ πθΝ ΰέθ αδΝη Ν δκλδ ησΝτ λαΝαπσΝ ξ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ εαδΝ ηδαΝ βμΝ Θ αζκθέεβμέΝ Μ Ν υηίκτζπθΝ εαδΝ παλΫ λπθ,Ν ηκθέηπθΝ εαδΝ η Ν γβ έα,Ν δεάΝπλκεάλυιβΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Ν τκΝ κυζΪξδ κθΝβη λά δ μΝ φβη λέ μΝ βμΝ γάθαμΝ βθΝ πλκεάλυιβΝ εαζκτθ αδΝ κδΝ θ δαφ λση θκδΝ θαΝ 60 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υπκίΪζζκυθΝαέ β βΝεαδΝαπκ δε δεΪΝ πκυΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝπλκεάλυιβέΝ κδξ έαΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ κυμΝηΫ αΝ Ν πλκγ ηέαΝ 1ίέΝ ΗΝ πδζκΰάΝ εαδΝ κΝ δκλδ ησμΝ πθΝ υηίκτζπθΝ εαδΝ παλΫ λπθΝ κυΝ ΠΙέ,Ν ΰέθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ υπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ υζζκΰδεκτΝκλΰΪθκυΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠΙέ,Ν εαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ ηάηα κμΝΰδαΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝυπκοάφδκδΝκδΝ θ δαφ λση θκδέΝ ΢ κΝ υζζκΰδεσΝαυ σΝσλΰαθκΝπλκ λ τ δΝκΝπλσ λκμΝ κυΝΠΙέΝ 11έΟδΝπΪλ λκδΝη Νγβ έαΝ δκλέακθ αδ,ΝΰδαΝ λέαΝΫπμΝπΫθ ΝΫ βέΝΗΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ πλκ δκλέα αδΝ η Ν βθΝ πλκεάλυιβΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθέΝ Ο κδΝ υπβλ κτθΝ Ν γΫ δμΝπαλΫ λπθΝη Νγβ έαΝηπκλκτθΝθαΝ δκλδ κτθΝ ΝγΫ δμΝησθδηπθΝπαλΫ λπθΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝπαλέΝθΝάΝθαΝ παθα δκλδ κτθΝ ΝγΫ δμΝπαλΫ λπθΝη Νγβ έαΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαέΝ 1βέΝΟ κδΝ δκλέακθ αδΝ ΝγΫ δμΝπαλΫ λπθΝη Νγβ έαΝγ πλ έ αδΝσ δΝαθάεκυθΝκλΰαθδεΪΝ κθΝ εζΪ κΝαπσΝ κθΝκπκέκΝπλκΫλξκθ αδΝΰδαΝεΪγ Νπ λέπ π β,Ν ε σμΝαπσΝ βΝζάοβΝαπκ κξυθΝάΝ απκαβηδυ πθΝάΝΰδαΝγΫηα αΝπκυΝλβ ΪΝκλέα δΝαυ σμΝκΝθσηκμέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμΝ ι ζέ κθ αδΝ ίαγηκζκΰδεΪΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ δμΝ κλΰαθδεΫμΝ κυμΝ γΫ δμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ σ κδΝ απσΝ αυ κτμΝ έθαδΝ επαδ υ δεκέΝηπκλ έΝθαΝη α γκτθΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝΪζζκυΝ ξκζ έκυΝ κυΝ έ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ δμΝκπκέ μΝεαδΝαθαζαηίΪθκυθΝυπβλ έαΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμέΝΟδΝπΪλ λκδΝη Νγβ έα,ΝπκυΝαπκξπλκτθΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝπλδθΝ απσΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμ,Ν υθ αιδκ κ κτθ αδΝ η Ν δμΝ απκ κξΫμΝ κυΝ ίαγηκτΝ βμΝ κλΰαθδεάμΝ κυμΝγΫ βμέΝ 1γέΝ ληκ δσ β μΝ υπβλ δαεκτΝ εαδΝ π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ παλΫ λκυμ,ΝησθδηκυμΝεαδΝη Νγβ έα,Να ε έΝ κΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κθΝυπαζζβζδεσΝευ δεαΝΰδαΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ δ δευθΝγΫ πθέΝ 1ζέΝΟ κδΝ δκλέακθ αδΝ ΝγΫ δμΝ υηίκτζπθΝεαδΝπαλΫ λπθΝησθδηπθΝάΝη Νγβ έα,Νκλεέακθ αδΝ θυπδκθΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ υπΪΰκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝυπαζζβζδεκτΝευ δεαΝΰδαΝσ αΝγΫηα αΝ θΝλυγηέακθ αδΝαπσΝαυ σθΝ κθΝθσηκέΝ 1ηέΝΗΝαλξαδσ β αΝ πθΝ υηίκτζπθΝεαδΝησθδηπθΝ παλΫ λπθΝπλκ δκλέα αδΝη ΝίΪ βΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ δκλδ ηκτΝ κυμΝ ΝγΫ βΝησθδηκυΝ υηίκτζκυΝάΝπαλΫ λκυΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝ αυ σξλκθκυΝ δκλδ ηκτΝ πλκ δκλέα αδΝ εα ΪΝ δλΪΝ μΝ απσΝ βΝ υθκζδεάΝ υπβλ έαΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ β,Ν βθΝ βη λκηβθέαΝ ζάοβμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ εαδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ ζάοβμΝ κυΝ ία δεκτΝ π υξέκυέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ λικήιλΝ (Φ ΚΝ βγζ)Ν ΫξκυθΝ αθΪζκΰβΝ φαληκΰά εαδΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ ησθδηκυμΝ παλΫ λκυμΝ κυΝ ΠΙέ,Ν εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ εαδΝ λ υθβ δεάΝ υπβλ έαΝ κΝ ιπ λδεσΝ άΝ π λδεσ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ Ν ΙΝάΝ ΝεΫθ λαΝ λ υθυθΝ δ γθκτμΝετλκυμέΝ 1θέΝ ΢τηίκυζκδ,Ν ησθδηκδΝ πΪλ λκδ,Ν δ δεκέΝ τηίκυζκδΝ εαδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ κυΝ ΠΙέ,Ν ηπκλ έΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝθαΝαπκ πυθ αδΝ κζδεΪΝ άΝ η λδεΪΝ Ν Ϊζζ μΝ επαδ υ δεΫμΝ υπβλ έ μ,Ν δ λτηα αΝ Π ΚΝ άΝ κλΰαθδ ηκτμΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ δ δευθΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝάΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ δ δευθΝεαγβεσθ πθέΝ έΝ πδεκυλδεσΝπλκ ππδεσΝ 1έΜ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ υθ κθδ δεκτέΝ υηίκυζέκυ,Ν πδ λΫπ αδΝθαΝ υ αγκτθΝ κΝΠΙέ,ΝμΝ 61 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 α)ΝηΫξλδΝ1ίΝγΫ δμΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝπ υξδκτξπθΝ ΙΝάΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝάΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθΝπκυΝΫξκυθΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝάΝ δ δεΫμΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,Ν ί)ΝηΫξλδΝηΝγΫ δμΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝπ υξδκτξπθΝ ΙΝάΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝάΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθΝπκυΝΫξκυθΝαιδσζκΰβΝ υΰΰλαφδεάΝάΝ λ υθβ δεάΝ λΪ βΝ κθΝεζΪ κΝ βμΝ πδ άηβμΝ κυμέΝ ΰ)ΝηΫξλδΝηΝγΫ δμΝ θκΰλΪφπθπλαε δεκΰλΪφπθ,Ν )ΝηΫξλδΝγίΝγΫ δμΝ λ υθβ υθ υζζ ε υθΝεαδΝ πκπ υθΝ κυμΝΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ λ υθυθΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝπ λδκξΫμΝάΝ ΝκζσεζβλβΝ βΝξυλαέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ κλέακθ αδΝ κδΝ δ δεσ β μΝ εαδΝ αΝ πλκ σθ αΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ παλαπΪθπΝεα βΰκλδυθέΝ βέΝ΢ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέ,Νπλκ ζαηίΪθ αδΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ασλδ κυΝ άΝ κλδ ηΫθκυΝ ξλσθκυΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδέΝ ΟδΝ απκ κξΫμ,Ν κΝ απκαβηδυ δμΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξΫ βμΝ λΰα έαμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ κτΝκλέακθ αδΝη Ν εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ γέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝηπκλ έΝθαΝαπκ πυθ αδΝ κΝΠΙέ,ΝΰδαΝθαΝ ίκβγκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ έ ζκΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθΝάΝαιδσζκΰβΝ υΰΰλαφδεάΝάΝ λ υθβ δεάΝ λΪ βΝ κθΝεζΪ κΝ βμΝ πδ άηβμΝ κυμΝάΝ επαδ υ δεάΝ ηπ δλέαέΝ ΟλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠέΙέΝ λγλκΝβθ 1έΝ ΣαΝ σλΰαθαΝ κυΝ ΠΙέ,Ν έθαδΝ βΝ κζκηΫζ δα,Ν κΝ υθ κθδ πλσ λκμΝεαδΝκδΝαθ δπλσ λκδέΝ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αΝ ηάηα α,Ν κΝ ΣαΝ ηάηα αΝηπκλκτθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝεα ΪΝ κη έμέΝ βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝκλέακθ αδΝκΝπλσ λκμΝ κυΝΠΙέ,ΝεαδΝ Ϋ λδμΝαθ δπλσ λκδΝπκυΝ έθαδΝ τηίκυζκδΝ κυΝΠΙέ,ΝάΝεαγβΰβ ΫμΝ ΙΝάΝΣ ΙΝ ά πλκ ππδεσ β μΝ η Ν αθαΰθπλδ ηΫθβΝ δ έε υ βΝ εαδΝ πλκ φκλΪΝ βθΝ επαέ υ βέΝ ΗΝ γβ έαΝ κυμΝ έθαδΝ λδ άμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδέΝΓδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝ ΙΝάΝΣ ΙΝκδΝ γΫ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝπζάλκυμΝαπα ξσζβ βμΝ ε σμΝαθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ βθΝαπσφα βΝ δκλδ ηκτΝ κυμ. θαμΝ απσΝ κυμΝ αθ δπλκΫ λκυμΝ κλέα αδΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ πλκΫ λκυέΝ ΢ κθΝ πλσ λκΝ εαδΝ κυμΝ αθ δπλκΫ λκυμΝ κυΝ ΠΙέ,Ν πκυΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ Σ ΙΝ άΝ πλκ ππδεσ β μΝ η Ν αθαΰθπλδ ηΫθβΝ δ έε υ βΝ εαδΝ πλκ φκλΪΝ βθΝ επαέ υ βΝ εα αίΪζζκθ αδΝ απκ κξΫμΝ υηίκτζκυΝ κυΝΠΙέ,ΝΰδαΝ κ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βμΝγβ έαμΝ κυμέΝΓδαΝ κΝέ δκΝξλκθδεσΝαυ σΝ δΪ βηαΝαθα Ϋζζ αδΝβΝεα αίκζάΝ Ναυ κτμΝαπκ κξυθΝαπσΝγΫ δμΝπκυΝεα ΫξκυθΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ ΟΝ πλσ λκμΝ εαδΝ κδΝ αθ δπλσ λκδΝ κυΝ ΠΙέ,Ν πκυΝ έθαδΝ εαγβΰβ ΫμΝ ΙΝ πδζΫΰκυθΝΰδαΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝ έ Ν δμΝαπκ κξΫμΝεαγβΰβ άΝ ΙΝ έ Ν δμΝαπκ κξΫμΝ υηίκτζκυΝ κυΝΠΙέΝ γέΝ ΟΝ πλσ λκμΝ έθαδΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ Πδέ,Ν εαδΝ πλκ λ τ δΝ βθΝ κζκηΫζ δαΝ εαδΝ υθ κθδ δεσΝ υηίκτζδκ,ΝεαγυμΝεαδΝ Νκπκδκ άπκ Ν ηάηα,Νσ αθΝπαλ υλέ ε αδέΝΌ θΝ υπΪλξ δ, απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδ,Ν κΝ πλσ λκμΝ αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ κθΝ αθ δπλσ αθαπζβλπ άΝ κυΝεαδΝσ αθΝ θΝυπΪλξ δ,Ναπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδΝεαδΝκΝαθαπζβλπ άμΝ κΝ αθΝ λκΝ κυΝ 62 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πλκΫ λκυΝεαγάεκθ αΝπλκΫ λκυΝα ε έΝκΝαλξαδσ λκμΝαπσΝ κυμΝαθ δπλκΫ λκυμΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝβη λκηβθέαΝεαδΝ βΝ δλΪΝ δκλδ ηκτΝ κυμέΝ ζέΝΟδΝαθ δπλσ λκδΝη ΫξκυθΝ κΝ υθ κθδ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝΠΙέ,Νπλκ λ τκυθΝ ΝΫθαΝ απσΝ αΝ ηάηα αΝπκυΝκλέα αδΝη Ν βθΝαπσφα βΝ δκλδ ηκτΝ κυμΝεαδΝαθαπζβλυθκθ αδ,Νσ αθΝ θΝυπΪλξκυθ,Ναπκυ δΪακυθΝάΝεπζτκθ αδΝαπσΝ τηίκυζκΝ κυΝέ δκυΝ ηάηα κμ πκυΝκλέα αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ξΣκθΝ τηίκυζκΝαυ σθΝαθαπζβλυθ δ,Νσ αθΝαπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδΝΪζζκμΝ τηίκυζκμΝπκυΝ κλέα αδΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝρ ηέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝ1βΝεαδΝ1γΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝπλκβΰκτη θκυΝΪλγέ,Ν φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝεαδΝΰδαΝ κθΝπλσ λκΝεαδΝ κυμΝαθ δπλκΫ λκυμΝ κυΝΠΙέΝ θέΝΗΝκζκηΫζ δαΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκ,Ν κυμΝαθ δπλκΫ λκυμΝεαδΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝίλέ εκθ αδΝ Ναπαλ έα,Νσ αθΝκδΝπαλσθ μΝ έθαδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κυμΝαπσθ μέΝ ιέΝΣκΝ υθ κθδ δεσΝ υηίκτζδκΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκ,Ν κυμΝαθ δπλκΫ λκυμΝεαδΝΫθαΝ ηΫζκμΝ εαγ θσμΝ απσΝ αΝ Ϋ λαΝ ηάηα α,Ν πκυΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ ηδαΝ δ έαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ξκέΣαΝ ηάηα αΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυΝ έθαδΝηΝμΝ α) ΣηάηαΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κη έμΝ πλκ ξκζδεάμΝ αΰπΰάμ,Ν βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέΝ ί)Ν ΣηάηαΝ υ λκίΪγηδαμΝ ΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κη έμΝ ΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ δ δεάμΝ ξθδεάμΝ επαέ υ βμέΝ ΰ)Ν ΣηάηαΝ υ λκίΪγηδαμΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κη έμΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ ξκζδεσΝ- παΰΰ ζηα δεκτΝπλκ αθα κζδ ηκτέΝ )ΝΣηάηαΝ λ υθυθ,Ν εηβλέπ βμΝεαδΝ επαδ υ δεάμΝ ξθκζκΰέαμέΝ )ΝΣηάηαΝ ιδκζσΰβ βμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ )ΝΣηάηαΝΠκδσ β αμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ ξλέΝΚαγΫθαΝαπσΝ αΝ ηάηα αΝ υΰελκ έ αδΝαπσΝ υηίκτζκυμΝεαδΝπαλΫ λκυμ,ΝησθδηκυμΝεαδΝ η Ν γβ έαέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ κΝ ηάθαΝ ΢ π ΫηίλδκΝεΪγ ΝΫ κυμ,Νκλέακθ αδΝκδΝ τηίκυζκδΝεαδΝκδΝπΪλ λκδ,ΝησθδηκδΝεαδΝη Νγβ έα,Ν πκυΝη ΫξκυθΝ ΝΫθαΝάΝπ λδ σ λαΝ ηάηα αέΝ ΚΪγ Ν ηάηαΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έα,Νσ αθΝκδΝπαλσθ μΝαπσΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝεαδΝησθδηκυμΝ παλΫ λκυμΝπκυΝΫξκυθΝκλδ γ έΝπμΝηΫζβΝ κυ,Ν έθαδΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ κυμΝαπσθ μρ 1ίέΝΟδΝ τηίκυζκδΝ κυΝΠΙέ,Νη ΫξκυθΝη ΝοάφκΝ βθΝκζκηΫζ δαΝεαδΝ αΝ ηάηα αΝ κυμΝεαδΝκδΝ πΪλ λκδ,ΝησθδηκδΝεαδΝη Νγβ έα,Νη ΫξκυθΝη ΝοάφκΝ αΝ ηάηα αέΝ < θΝ επζτ παλσθ π λδ θΝ ΫξκυθΝ εαζυφγ έΝ σζ μΝ κδΝ γΫ δμΝ πθΝ υηίκτζπθΝ εαδΝ ηκθέηπθΝ παλΫ λπθΝ θΝ αδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝκζκηΫζ δαμΝεαδΝ πθΝ ηβηΪ πθ,Ν φ’σ κθΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝκδΝ μΝ απσΝ κυμΝ υηίκτζκυμΝ άΝ εαδΝ ησθδηκυμΝ παλΫ λκυμ,Ν πκυΝ έθαδΝ ηΫζβΝ κυμ,Ν έθαδΝ σ λκδΝαπσΝ κυμΝαπσθ μρέΝ 11έΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ βμΝ κζκηΫζ δαμ,Ν πθΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ κηΫπθΝ δα υπυθκθ αδΝ πλαε δεΪΝπκυΝυπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κθΝαθ έ κδξκΝπλσ λκΝεαδΝ κΝΰλαηηα ΫαέΝ ΢ αΝπλαε δεΪΝεα αξπλέα αδΝεαδΝβΝ υξσθΝΰθυηβΝ βμΝη δκοβφέαμέΝ Ν ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1βέΝΌ αθΝ βθΝκζκηΫζ δαΝάΝ αΝ ηάηα αΝπλσε δ αδΝθαΝ υαβ βγκτθΝ ξΫ δαΝθσηπθΝΠ Νή πθΝ άΝεαθκθδ δευθΝαπκφΪ πθΝεαγυμΝεαδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝπλκζσΰδπθΝεαδΝ αθαζυ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν κΝ πλσ λκμΝ κυΝ ΠΙ,Ν άΝ ηάηα κμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζ έΝ βΝ υθ λέα βΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝάΝΪζζκθΝυπΪζζβζκΝ βμΝαλησ δαμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν επλκ υπκυμΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ πδ βηκθδευθΝ φκλΫπθΝ εαδΝ υθ δεαζδ δευθΝ κλΰαθυ πθΝ άΝ Ϊζζ μΝ πλκ ππδεσ β μΝΰδαΝθαΝ δα υπυ κυθΝ βΝΰθυηβΝ κυμέΝ 1γέΝΌ αθΝαβ έ αδΝβΝΰθυηβΝ κυΝΠΙ,Ναυ σΝκφ έζ δΝθαΝΰθπηκ κ ά δΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝ πκυΝΫξ δΝκλδ έ,ΝαζζδυμΝηΫ αΝ ΝβηΝβηΫλ μέΝ θΝπ λΪ κυθΝΪπλαε μΝκδΝπλκγ ηέ μΝαυ Ϋμ,Ν βΝΫε κ βΝ βμΝ ξ δεάμΝπλΪιβμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδΝξπλέμΝ βΝΰθπηκ σ β άΝ κυέΝ 1ζέΝα)Ν΢ βθΝΚ θ λδεάΝΤπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ υθδ Ϊ αδΝ δ τγυθ βΝ δκδεβ δεάμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδεάμΝ ΢ άλδιβμΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυέ ί)ΝΗΝ δ τγυθ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝΣηάηα αμΝ αα)Ν δκδεβ δευθΝΤπκγΫ πθΝεαδΝ ίί)ΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ πθ ΰ)ΝΣκΝΣηάηαΝ δκδεβ δευθΝΤπκγΫ πθΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝΓλαφ έαμ αα)Ν Πλκ ππδεκτ,Ν αλησ δκΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ βμΝ θΝ ΰΫθ δΝ υπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ κυΝ ετλδκυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυέ ίί)Ν Γλαηηα έαμ,Ν αλησ δκΝ ΰδαΝ βΝ τθ αιβ,Ν δ επ λαέπ βΝ εαδΝ αλξ δκγΫ β βΝ πθΝ πλαε δευθΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμ,Ν κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ εαδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυέ ΰΰ)Ν βησ δπθΝ εαδΝ δ γθυθΝ ΢ξΫ πθ,Ν αλησ δκΝ ΰδαΝ ΘΫηα αΝ υθ κθδ ηκτΝ εαδΝ επλκ υπβ βμΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝ κΝ π λδεσΝ εαδΝ ιπ λδεσ,Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ δ γθυθΝ ξΫ πθ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν δ γθ έμΝ Ολΰαθδ ηκτμ,Ν δμΝ απαθ ά δμΝ βΝ κυζάΝ πθΝ ζζάθπθ,Ν βΝ υθ λΰα έαΝη Νφκλ έμΝεαδΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝη Ν κυμΝπκζέ μ,Νεαδ )Ν Πλπ κεσζζκυ,Ν δ επ λαέπ βμΝ εαδΝ λξ έκυ,Ν αλησ δκΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ άλβ βμΝ κυΝ πλπ κεσζζκυ,Ν δαεέθβ βμ,Ν αε υζκΰλΪφβ βμ,Ν ε τππ βμ,Ν δ επ λαέπ βμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ κ βΰδυθ,Ν άλβ βμΝ κυΝ λξ έκυ,Ν Ϋΰα βμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν υθ άλβ βμΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ εαδΝ κυΝ ικπζδ ηκτ,Ν παλαζαίάμΝ εαδΝ δΪγ βμΝ πθΝ εΪγ Ν έ κυμΝ υζδευθΝ εαδΝ ηΫ πθΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝεαδΝ άλβ βμΝ πθΝίδίζέπθΝ πκγάεβμέ )ΝΣκΝΣηάηαΝΟδεκθκηδευθΝΤπκγΫ πθΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝΓλαφ έαμ αα)Ν Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ Μδ γκ κ έαμ,Ν αλησ δκΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν δμΝ ξ δεΫμΝ πλκηάγ δ μΝ εαδΝ βθΝ θΝ ΰΫθ δΝ ηδ γκ κ έαΝ εαδΝ ζκδπΫμΝαηκδίΫμΝεαδΝαπκαβηδυ δμέ ίί)Ν δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ κυΝ ΠέΙέ,Ναλησ δκΝΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝ άλδιβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ κυΝΠέΙέ,Ν βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθ,Ν βθΝεα Ϊλ δ βΝπλκεβλτι πθ,Ν κΝ υθ κθδ ησΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ πθΝ θΝ ΰΫθ δΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν θ λΰ δυθΝ εαδΝ Ϋλΰπθ,Ν πκυΝ ε ζκτθ αδΝ κΝΠέΙέέ 63 64 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 )Ν δ δεσ λα,Ν κΝ Γλαφ έκΝ δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ αλησ δκΝΰδαμ δ κτ κυΝ έθαδΝ αα)Ν βΝ τθ αιβΝπλκ δαΰλαφυθΝεαδΝ δαεβλτι πθΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝπλκηάγ δαμΝυζδευθΝάΝ ηΫ πθΝπκυΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝεαδ απσΝ υΰξλβηα κ κ κτη θαΝπλκΰλΪηηα α, ίί)Ν κθΝΫζ ΰξκΝπαλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθ,Νπαλα α δευθΝ κδξ έπθ,Ν άλβ βΝ κυΝΚυ δεαΝ δίζέπθΝεαδΝ΢ κδξ έπθ,Ν τθ αιβΝΙ κζκΰδ ηκτΝεαδΝ πκζκΰδ ηκτΝεαδ ΰΰ)Ν δμΝ εΪγ Ν φτ βμΝ πζβλπηΫμΝ αΝ φυ δεΪΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππα,Ν φκλ έμΝ κυΝ βησ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ ΰ θδεΪΝ δμΝ πζβλπηΫμΝ πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ ξυλαΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ υΰξλβηα κ κ κτη θπθΝπλκΰλαηηΪ πθέ )Ν΢ βΝ δ τγυθ β,Ν αΝΣηάηα αΝεαδΝ αΝΓλαφ έαΝπλκ αθ αδΝυπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝ Π Ν 1Ν δκδεβ δεκτΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΢ κΝ Γλαφ έκΝ Πλπ κεσζζκυ,Ν δ επ λαέπ βμΝ εαδΝ λξ έκυΝ τθα αδΝ θαΝ πλκ α αδΝ εαδΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ 1Ν δκδεβ δεκτΝ άΝ 1Ν δκδεβ δεκτΝ άΝ βΝ αε υζκΰλΪφπθέΝ΢ αΝΓλαφ έαΝ τθα αδΝθαΝπλκ αθ αδΝεαδΝυπΪζζβζκδΝεζΪ κυΝΣ Ν1ΝεαδΝ Ν1Ν δκδεβ δεκτέΝ΢ βΝ δ τγυθ β,Ν αΝΣηάηα αΝεαδΝ αΝΓλαφ έαΝ τθα αδΝθαΝπλκ αθ αδΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝη Ν π εα άΝ κυζΪξδ κθΝυπβλ έαΝπκυΝαπκ πυθ αδΝ κΝΠέΙέέ )Ν ΢ βΝ δ τγυθ β,Ν αΝ Σηάηα αΝ εαδΝ αΝ Γλαφ έαΝ κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ κπκγ κτθ αδ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΤπαζζβζδεκτΝ Κυ δεαέΝ ΢ δμΝ υπβλ έ μΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ κπκγ κτθ αδΝ υπΪζζβζκδΝ βμΝ ΚέΤέΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ πέ βμΝ τθα αδΝθαΝαπκ πυθ αδΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝΠλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ 1ηέΝ ΟδΝ αθαΰεαέ μΝ ζ π κηΫλ δ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ εαδΝ κυΝ δ δεκτΝ Λκΰαλδα ηκτΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ ΠέΙέέΝ ΟδΝ ΰλαηηα έμΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμ,Ν κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυ,Ν πθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ ΣκηΫπθΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ κυΝΠέΙέΝαπσΝ δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ άΝ απκ πα ηΫθκυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ Γλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ λ υθυθΝ κλέα αδΝ απσΝ κΝ ΢υθ κθδ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ κυΝ ΠέΙέΝ δκδεβ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ άΝ βησ δκμΝ επαδ υ δεσμΝπκυΝ δα έγ αδΝάΝαπκ πΪ αδΝ κΝΠέΙέΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σθΝ 1θέΝΟΝπλσ λκμΝ κυΝΠΙέ,ΝάΝκΝθσηδηκμΝαθαπζβλπ άμΝ κυΝ έθαδΝ δκδεβ δεσμΝεαδΝπ δγαλξδεσμΝ πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝΰλαηηα έαμΝ κυΝΠΙέ,ΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ ικυ δκ κ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ λγλκΝβιέΝ 1έΝ ΟδΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ ΠΙ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ π ε έθκθ αδΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ γΫηα α,Ν βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝ ΰθυηβΝ βμΝκζκηΫζ δαμέΝ βέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ υπκυλΰκτ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Νηπκλ έΝθαΝ π ε έθκθ αδΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝΠΙ,Ν ΝΪζζκυμΝ φκλ έμΝ βμΝ επαέ υ βμ. 65 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γέΝΗΝ τθγ βΝ πθΝ ηβηΪ πθΝεαδΝ πθΝ κηΫπθΝ κυΝΠΙέ,ΝβΝέ λυ β,Νεα Ϊλΰβ βΝάΝ υΰξυθ υ βΝ ηβηΪ πθΝάΝ κηΫπθ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ βμΝκζκηΫζ δαμ,Ν κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ κηΫπθ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ η Ν πζάλβΝ άΝ π λδκλδ ηΫθβΝ τθγ β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ κηΫπθΝ εΪγ Ν ηάηα κμΝ εαδΝ βΝ η αιτΝ κυμΝ υθ λΰα έα,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ ηβηΪ πθΝ άΝ κηΫπθΝ ηβηΪ πθΝ Ν εκδθΫμΝ υθ λδΪ δμΝ σ αθΝ ι Ϊακθ αδΝ γΫηα αΝ εκδθάμΝ αληκ δσ β αμ,Ν κΝ λσπκμΝ υθ λΰα έαμΝ η Ν αΝ δ λτηα αΝ άΝ φκλ έμ,Ν αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υηίκτζπθΝ εαδΝ παλΫ λπθΝ πκυΝ η ΫξκυθΝ Ν π λδ σ λαΝ ηάηα α,Ν αΝεαγάεκθ αΝεαδΝκδΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ πδεκυλδεκτΝπλκ ππδεκτ,Ν βΝ δα δεα έαΝ πθΝ δ βΰά πθΝ αΝ δΪφκλαΝ σλΰαθαΝ εαδΝ εΪγ Ν γΫηαΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ΠΙέ,Ν πκυΝ θΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ κΝ θσηκΝ αυ σθ,Ν λυγηέακθ αδΝ η Ν κθΝ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυ,Ν κΝ κπκέκμΝ εα αλ έα αδΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ζέΝΣαΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ λ υθυθΝαπσΝ κΝΠΙέ,Νλυγηέακθ αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυ. Κ Φ Λ ΙΟΝΘΝ ΠΙΜΟΡΦΧ΢ Ν- Μ Σ ΚΠ Ι Τ΢ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚΧΝ λγλκΝβκ ΢εκπκέΝεαδΝηκλφΫμΝ βμΝ πδησλφπ βμ 1έΝ΢εκπσμΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝμΝ αΨΝβΝ θβηΫλπ βΝ πθΝθ κ δκλδακηΫθπθΝ επαδ υ δευθΝ ξ δεΪΝη Ν κΝαθαζυ δεσΝπλσΰλαηηαΝ αΝ δ αε δεΪΝίδίζέαΝεαδΝ βΝ δ αε δεάΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βθΝ επαδ υ δεάΝπκζδ δεάΝ εαδΝ βΝ πλκ αληκΰάΝ κυμΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝ κυΝ ξκζ έκυΝ εαδΝ δμΝ ΰ θδεσ λ μΝ υθγάε μΝ πλκ φκλΪμΝ κυΝ δ αε δεκτΝ κυμΝΫλΰκυέΝ ίΨΝβΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝά βΝυπβλ κτθΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν δμΝ θΫ μΝ η γσ κυμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝδεαθσ β ΪμΝ κυμΝυ ΝθαΝαθ απκελέθκθ αδΝ δμΝη αίαζζση θ μΝ υθγάε μΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝθαΝα εκτθΝαπκ ζ ηα δεσ λαΝ κΝΫλΰκΝ κυμΝεαδΝ ΰΨΝβΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ν βηαθ δεΪΝ επαδ υ δεΪΝγΫηα αΝη ΝθΫαΝαθ δε έη θα,Ν Ν ηαγάηα α,ΝηΫ λαΝεαδΝγ ηκτμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝπλκ κδηα έαΝ κυμΝΰδαΝΪ εβ βΝθΫπθΝεαγβεσθ πθέΝ βέΝ Ν πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ δαελέθ αδΝ ΝμΝ αΨΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ πθΝυπκοάφδπθΝΰδαΝ δκλδ ησΝάΝθ κ δσλδ πθΝ επαδ υ δευθΝπλδθΝ απσΝ βθΝ αθΪζβοβΝ πθΝ δ αε δευθΝ κυμΝ εαγβεσθ πθ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ σξκΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ εαδΝ υηπζάλπ βΝ βμΝγ πλβ δεάμΝεαδΝπλαε δεάμΝεα Ϊλ δ άμΝ κυμ,Ν βθΝ θαλησθδ βΝ πθΝΰθυ πθΝ εαδΝ πθΝη γσ πθΝ δ α εαζέαμΝη Ν βθΝ επαδ υ δεάΝπλαΰηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝ θβηΫλπ άΝ κυμΝ Ν υπβλ δαεΪ,Ν πδ βηκθδεΪ εαδΝ παδ αΰπΰδεΪΝ γΫηα αέΝ Ν δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαγκλέακθ αδΝ αΝ σλΰαθα,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαέΝ ΢ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝκδΝ επαδ υ δεκέΝπαλαεκζκυγκτθΝ δ α εαζέ μΝ Ν ξκζ έαΝεαδΝ δ Ϊ εκυθΝκδΝέ δκδΝ Ναυ ΪΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝγ πλβ δεάΝ κυμΝ πδησλφπ βέΝ΢ Νσ κυμΝεαζκτθ αδΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βθΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝπλδθΝαπσΝ κθΝ δκλδ ησΝ κυμΝεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ β,Ν κΝτοκμΝ βμΝκπκέαμΝεαγκλέα αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝΟδεκθκηδευθέΝ «ί)ΝΠ λδκ δεάΝ πδησλφπ β,ΝπκυΝ παθαζαηίΪθ αδΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝεΪγ ΝζΝΫπμΝθΝ Ϋ βΝεαδΝΫξ δΝ εκπσΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυμΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝ πδ άηβμΝ κυμ,Ν αΝ επαδ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα α,Ν βθΝαθαθΫπ βΝ πθΝη γσ πθΝ δ α εαζέαμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ βθΝ πζβλΫ λβΝ εα Ϊλ δ άΝ κυμΝ ΰδαΝ απκ ζ ηα δεσ λβΝ Ϊ εβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυμ»83 «ΰ)Ν δ δεΪΝ πδηκλφπ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ίλαξ έαμΝ δΪλε δαμΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν επαδ υ δεΫμΝ η αλλυγηέ δμΝ εαδΝ εαδθκ κηέ μ,Ν αζζαΰάΝ ξκζδευθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν δ αΰπΰάΝθΫπθΝηαγβηΪ πθ,ΝθΫπθΝ δ αε δευθΝη γσ πθΝεαδΝ ξκζδευθΝίδίζέπθ»84 ε σμΝαπσΝ δμΝπαλαπΪθπΝηπκλκτθΝθαΝκλΰαθυθκθ αδΝεαδΝΪζζ μΝηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ επαδ υ δευθΝ αθαΰευθέΝ Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ κδΝ ξ δεΫμΝ η Ν αυ ΫμΝ δμΝ ηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝζ π κηΫλ δ μΝλυγηέακθ αδΝη ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝΟζ μΝκδΝηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝ έθαδΝ υπκξλ π δεΫμΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ ΟλΰΪθπ β,Νζ δ κυλΰέαΝεαδΝφκλ έμΝ πδησλφπ βμέΝ λγλκΝβλ «1έΝΦκλ έμΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝμΝ α)ΝΟδΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝί)ΝΣαΝπ λδφ λ δαεΪΝ πδηκλφπ δεΪΝεΫθ λαΝ(Π Κ)έΝ ΰ)ΝΣαΝαθυ α αΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα αΝ( Ι)έΝ )ΣαΝ ξθκζκΰδεΪΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα αέΝ )Ν ΗΝ ΢ξκζάΝ επαδ υ δευθΝ Λ δ κυλΰυθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εαδΝ Σ ξθδεάμΝ επαέ υ βμΝ (΢ Λ Σ )85 « )ΝΣκΝΠαδ αΰπΰδεσΝΙθ δ κτ κ»86 βέΣαΝ Π ΚΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν η ΰΪζ μΝ πσζ δμΝ βμΝ ξυλαμέΝ ΜπκλκτθΝ αεσηαΝ θαΝ βηδκυλΰκτθΝ παλαλ άηα ΪΝ κυμΝάΝεζδηΪεδαΝ Νηδελσ λ μΝπσζ δμΝΰδαΝθαΝ ιυπβλ κτθΝηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝ ξπλέμΝη αεέθβ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαπσΝ δμΝγΫ δμΝ κυμέΝ «ΚΪγ Ν Π ΚΝ απκ ζ έΝ αυ κ ζάΝ βησ δαΝ υπβλ έα,Ν πκυΝ υπΪΰ αδΝ απ υγ έαμΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΣβθΝ υγτθβΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝΠ ΚΝ Ϋξ δΝπ θ αη ζΫμΝ΢υθ κθδ δεσΝ΢υηίκτζδκΝ κυΝκπκέκυΝ αΝηΫζβΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝαπαλ έα αδΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝπμΝ πλσ λκ,Ν κυμΝ τκΝυπκ δ υγυθ ΫμΝεαδΝ τκΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κΝΠ ΚΝπμΝ ηΫζβέΝ ΟδΝ επλσ ππκδΝ αυ κέ,Ν απσΝ κυμΝ κπκέκυμΝ κΝ ΫθαμΝ έθαδΝ επαδ υ δεσμΝ βμΝ 83 84 85 86 Νπ λέπ π βέΝίΝαθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1ΝΝ κυΝΪλγέΝ1βΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝΝ ΪφδκΝΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΝπαλέΝ1Ναθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζή1λκκ,ΝΦ ΚΝ Ν296 Νπ λδπ έΝ Νπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλή1λλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 66 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝκΝΪζζκμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νκλέακθ αδΝΰδαΝΫθαΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝαπσΝαθ έ κδξβΝΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κΝΠ ΚέΝ ΪθΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Ν ζσΰκ,ΝβΝ υθΫζ υ βΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κΝΠ ΚΝ θΝκλέ δΝ επλκ υπκυμ,Ν κΝ΢υθ κθδ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ υΰελκ έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝη Ν αΝυπσζκδπαΝηΫζβΝ κυέΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ΢υθ κθδ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝκλέα αδΝκΝΰλαηηα ΫαμΝ κυΝΠ ΚέΝ ΩμΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ Π ΚΝ κλέα αδΝ άΝ εαγβΰβ άμΝ άΝ αθαπζβλπ άμΝ εαγβΰβ άμΝ ΙΝ άΝ πΪλ λκμΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝ άΝ ξκζδεσμΝ τηίκυζκμέΝ ΩμΝ υπκ δ υγυθ ΫμΝ κλέακθ αδΝ τκΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝ ΫθαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ίαγηέ αΝ επαέ υ βμΝ απσΝ κυμΝ υπβλ κτθ μΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝΠ ΚέΝΟΝ δ υγυθ άμΝεαδΝκδΝυπκ δ υγυθ ΫμΝεΪγ ΝΠ Κ,Ν κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ τκΝ ξλσθδα,Ν η ΪΝ απσΝ ΰθυηβ,Ν ΰδαΝ η θΝ αΝ ηΫζβΝ Πέ,Ν πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ παδ αΰπΰδευθΝεαδΝξεαγβΰβ δευθρΝ ηβηΪ πθΝ κυΝπζβ δΫ λκυΝ ΙΝπλκμΝ βθΝΫ λαΝ κυΝ κδε έκυΝΠ Κ,ΝπκυΝ υθΫλξκθ αδΝεαδΝ δα υπυθκυθΝΰθυηβΝι ξπλδ ΪΝ κΝεαγΫθα,ΝΰδαΝ κυμΝ παλΫ λκυμΝη ΪΝΰθυηβΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυΝΰδαΝ Ν κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ ,η ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝ υηίκυζέκυΝ πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθέΝη Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝ κλέα αδΝπμΝαθαπζβλπ άμΝ κυΝ δ υγυθ άΝΫθαμΝ εΝ πθΝ τκΝυπκ δ υγυθ υθέΝ ΗΝ π λδφΫλ δαΝ εΪγ Ν Π ΚΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΢ Ν εΪγ Ν Π Κ,Ν ΰδαΝ βΝ άλδιβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ ΰλαηηα έα»87 «3.΢ Ν εΪγ Ν Π ΚΝ κπκγ έ αδΝ πμΝ ΰλαηηα ΫαμΝ κυΝ ΫθαμΝ δκδεβ δεσμΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ ΚζΪ κυΝΠ 1Ν δκδεβ δεκτΝ άΝ Σ 1Ν δκδεβ δεκτΝ άΝ 1Ν δκδεβ δεκτ,Ν ΫθαμΝ αε υζκΰλΪφκμΝ κυΝεζΪ κυΝ βΝ αε υζκΰλΪφπθ,ΝΫθαμΝεζβ άλαμΝ κυΝεζΪ κυΝΤ 1Νεζβ άλπθΝ πδ α υθΝ εαδΝΫθαμΝ ξθέ βμΝ υθ άλβ βμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυέΝ θΝ θΝ υπΪλξκυθΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ εαγυμΝ εαδΝ αθΝ κδΝ δκδεβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ έθαδΝ αυιβηΫθ μ,Ναπκ πυθ αδΝ κΝΠ Κ, επαδ υ δεκέΝάΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ Π ΚΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ Π Κ»88 4.΢ αΝΠ ΚΝ δ Ϊ εκυθΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μ,ΝηΫζβΝ δ αε δεκτΝ λ υθβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ ΠΨΝ πθΝ Ι,Ν επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ Σ Ι,Ν ξκζδεκέΝ τηίκυζκδ,Ν επαδ υ δεκέΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμΝη Ναπσ πα βΝκζδεάΝάΝη λδεάΝάΝη ΝπλδαέαΝαθ δηδ γέαΝεαδΝΪζζκδΝ βησ δκδΝ υπΪζζβζκδΝεαδΝδ δυ μΝπκυΝΫξκυθΝ αΝαπαδ κτη θαΝ πδ βηκθδεΪΝεαδΝ δ αε δεΪΝπλκ σθ αέΝ «ΟδΝ δ α εσθ μΝ κΝΠ εΝκλέακθ αδΝη απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ Π ΚέΝ Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ φαληκΰάΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυΝ κδΝ δ Ϊ εκθ μΝ κλέακθ αδΝ η ΪΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ δ υγυθ άΝεαδΝ πθΝυπκ δ υγυθ υθΝ κυΝΠ Κ»89 ΣαΝ έ,Ν τ λκΝεαδΝ λέ κ,ΝπκυΝ έξαθΝαθ δεα α αγ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝζΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζή1λκκ,Ναθ δεα α ΪγβεαθΝεαδΝ πΪζδΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝγΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλήλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 87 ΝπαλέΝγΝπκυΝ έξ Ναθ δεα α αγ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝηΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζήκκΝΧΦ ΚΝ ΝβλθΨΝαθ δεα α Ϊγβε ΝεαδΝπΪζδΝ πμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝζΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλήέλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 88 ΣκΝ τ λκΝ έ,ΝπκυΝ έξ Ναθ δεα α αγ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝθΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζήκκΝΦ ΚΝ ΝβλθΝαθ δεα α Ϊγβε ΝεαδΝ πΪζδΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέηΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλήλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 89 67 68 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 θΝ Ν ίλέ ε αδΝ εα ΪζζβζκΝ δ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ ηπκλ έΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ αΝ Π ΚΝ ΰδαΝ δ α εαζέαΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ «ηέΝΟδΝ απΪθ μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΠ ΚΝεαζτπ κθ αδΝη Ν πδξκλβΰά δμΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ κδε έπθΝ θκηαλξδυθ»90 «θέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηαΝ πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυΝλυγηέακθ αδΝμΝ α)Ν ΗΝ δΪλε δαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ εΪγ Ν ηκλφάμΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ α εά πθ,ΝβΝ δα δεα έαΝπλσ εζβ βμΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝ πδησλφπ β,ΝβΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝ αΝαπκ δε δεΪΝ πδησλφπ βμΝ αΝκπκέαΝ κυμΝξκλβΰκτθ αδέΝ ί)ΝΟδΝαληκ δσ β μΝ κυΝ΢υθ κθδ εαδΝ κυΝΰλαηηα ΫαΝ κυΝΠ ΚέΝ δεκτΝ΢υηίκυζέκυ,Ν κυΝ δ υγυθ ά,Ν πθΝυπκ δ υγυθ υθΝ ΰ)ΝΟΝ λσπκμΝΪ εβ βμΝ κυΝ πδηκλφπ δεκτΝΫλΰκυΝ κυΝΠ Κ,ΝβΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝη Ν αΝ ΙΝ εαδΝ Σ ΙΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ φκλ έμΝ πδησλφπ βμΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν δμΝ δ υγτθ δμΝ επαέ υ βμ,Ν δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝεαδΝ κυμΝ πδ βηκθδεκτμΝφκλ έμ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ άλδιβμΝ κυΝΫλΰκυΝ κυ».91 ξιέΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ: αΨΝ Ι λτκθ αδΝ Π ΚΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ επαέ υ βμέΝ υ λκίΪγηδαμΝ «ί)Ν Καγκλέα αδΝ κΝ τοκμΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ εα αίκζάμΝ απκαβηέπ βμΝ πθΝ η ζυθΝ εαδΝ κυΝ ΰλαηηα ΫαΝ κυΝ ΢υθ κθδ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ κυΝ Π Κ,Ν βΝ αηκδίάΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κΝ Π Κ,ΝεαδΝκδΝ απΪθ μΝη αεέθβ άμΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαπκαβηέπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν πκυΝ εαζκτθ αδΝ ΰδαΝ πδησλφπ βΝ απσΝ ξκζ έαΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ Π ΚΝ άΝ ΪζζαΝ ξκζ έαΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ κυΝΠ εέΝ ΢ βθΝ ζ υ αέαΝ Ν αυ άΝ π λέπ π β,Ν αθ έΝ εα αίκζάμΝ απκαβηδυ πμΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ ια φΪζδ βΝ πλ ΪθΝ δαηκθάμΝ Ν δ δεκτμΝ πλκμΝ κτ κΝ ια φαζδαση θκυμΝξυλκυμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ βθΝπμΝΪθπΝαπσφα βΝεαδ»92 «ΰ)ΝΚαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ πδξκλάΰβ βμΝ πθΝΠ ΚΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ σ πθΝ κυΝαπσΝ κΝ ΢υθ κθδ δεσΝ΢υηίκτζδκΝάΝαπσΝ κΝ δ υγυθ άΝ κυΝΠ ΚΝεαδΝαπσ κ βμΝζκΰαλδα ηκτ».93 90 ΝπαλέηΝαθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝιΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζήκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΝπαλέΝθ,ΝπκυΝ έξ Ναθ δεα α αγ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝκΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ,Ναθ δεα α Ϊγβε ΝεαδΝπΪζδΝ πμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέ θΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλή1λλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 91 Νπ λδπ έΝίΝπκυΝ έξ Ναθ δεα α αγ έΝαπσΝ βθΝπαλέΝλΝΪλγέΝ1βΝθέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ,αθ δεα α Ϊγβε ΝεαδΝπΪζδΝ πμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝιΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλή1λλβΝΦ ΚΝ Ν1κ 92 93 Νπ λδπ έΝΰΝαθ δεα α Ϊγβε ΝπμΝΪθπΝαπσΝ βθΝπαλέΝκΝΪλγέΝ1ιΝθέΝβίίλήλβΝΦ ΚΝ Ν1κ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 κέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝκδε έκυΝ ηάηα κμΝηΝ κυΝΠΙέΝκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝεαδΝκΝαλδγησμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝεαζκτθ αδΝ ΝεΪγ ΝηκλφάΝ πδησλφπ βμΝ αΝΠ ΚέΝ λέΝ Ν εΪγ Ν ηκλφάμΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σλ,Ν Σ1ί,Ν Σ1β, Σ1γ,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κ,Ν Ρ1,Ν εαδΝ Μ 1Ν πλαΰηα κπκδ έ αδΝ βθΝ παδ αΰπΰδεάΝ ξθδεάΝ ξκζάΝ ΧΠ έΣ έ΢ΨΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν εαδΝ κΝ παλΪλ βηΪΝ βμΝ βΝ Θ αζκθέεβ,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν δ δεΪΝ ηάηα αΝ πθΝΠ ΚέΝΚα ΪΝ αΝζκδπΪΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝΠ Σ ΢ΝεαδΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝ βμΝ πμΝΠ Κ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝ 1ίέΝΧμΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝυπβλ κτθΝ Ν ξκζΫμΝηαγβ έαμΝ κυΝΟ ΝηπκλκτθΝθαΝεαζκτθ αδΝ ΰδαΝ πδησλφπ βΝ αΝ Π ΚΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ ξθδευθΝ εζΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ ξκζυθΝ ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο Ν ηπκλκτθΝ θαΝ πδηκλφυθκθ αδΝ βησ δ μΝ άΝδ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμέΝΣαΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαετπ κυθΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝπαλέ,Νλυγηέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝγλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ λΰα έαμέΝ Μ επαέ υ βΝ λγλκΝγί 1.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νπ υξδκτξκδΝ πθΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝ εαδΝ πθΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθΝπαλΪζζβζαΝπλκμΝ βθΝ πδησλφπ β,ΝβΝκπκέαΝπαλΫξ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝ θέ,Ν η επαδ τκθ αδΝ κΝ ΜαλΪ ζ δκΝ δ α εαζ έκΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΜ ΨέΝ η Ν η επαέ υ βΝ αυ άΝ πατ δΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πδησλφπ άμΝ κυμΝ αΝπαδ αΰπΰδεΪΝ ηάηα αΝ πθΝ ΙέΝ βέΝ Νη επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ έθαδΝπ υξδκτξκδΝ ΙΝάΝΣ Ι,Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝ α πζαέ δαΝ πθΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ πθΝ ΙΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Ϊλγέκ1Ν κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ εαδΝ πθΝ δ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝη επαέ υ βμΝ πθΝΣ ΙΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝΧΦ ΚΝ1ιγΨέΝ 3.Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ πθΝ κδε έπθΝ ΙΝ άΝ Σ Ι,Ν εαγκλέα αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεΪγ Ν δ δεσ β αμ,ΝκδΝκπκέκδΝηπκλκτθΝθαΝΰέθκυθΝ ε κέΝ κυμΝη απ υξδαεκτμΝ ετεζκυμΝ πκυ υθΝ πθΝ ΙΝ άΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ η επαέ υ βμΝ πθΝ Σ Ι,Ν βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝεαδΝξκλάΰβ βμΝΪ δαμΝη Ναπκ κξΫμ,ΝβΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθ,ΝβΝεα αίκζάΝ πδηδ γέκυΝ εαδΝβΝπαλΪζζβζβΝΪ εβ βΝ πθΝ δ αε δευθΝ κυμΝεαγβεσθ πθ,ΝβΝαπαζζαΰάΝ κυμΝαπσΝη λδεΪΝάΝ κζδεΪΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ 4.αΨΝ ΓδαΝ βΝ η ζΫ βΝ δ δευθΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ εαδΝ βθΝ παλαεκζκτγβ βΝ δ δευθΝ πδηκλφπ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ ηδθαλέπθΝ Ν γΫηα αΝ παδ έαμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ απκ Ϋζζκθ αδΝ βθΝ αζζκ απάΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ίΨΝΟδΝπλκςπκγΫ δμ,Ν κΝσλΰαθκΝεαδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝαπκ κζάμΝΰδαΝ δ δεΫμΝη ζΫ μΝεαδΝη επαδ τ δμΝ επαδ υ δευθΝ βθΝαζζκ απάΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΣκΝτοκμΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝΰδαΝ απΪθ μΝ η Ϊία βμ,Ν δαηκθάμ,Νεα αίκζάμΝ δ Ϊε λπθΝεαδΝΪζζπθΝ ισ πθΝεαδΝ πδ λκφάμΝεαγκλέακθ αδΝ η ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 69 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ηέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ δ λτηα κμΝ ελα δευθΝ υπκ λκφδυθΝ εαδΝ κυΝ ΠΙ,Ν εα αλ έακθ αδΝ δ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝξκλάΰβ βμΝυπκ λκφδυθΝ κυμΝ βησ δκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΰδαΝπλαΰηα κπκέβ βΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθέΝ Π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ λγλκΝγ1 1έΝ΢εκπσμΝ πθΝπ δλαηα δευθΝ ξκζ έπθΝ έθαδΝβΝπλαε δεάΝπαδ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝεαδΝβΝπ δλαηα δεάΝ φαληκΰάΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝη γσ πθ,Ν δ α εαζέαμΝεαγυμΝεαδΝβΝπ δλαηα δεάΝξλά βΝ ξκζδευθΝίδίζέπθ,Νκπ δεκαεκυ δευθΝεαδΝ ΪζζπθΝηΫ πθΝ επαδ υ δεάμΝ ξθκζκΰέαμέΝ 2.΢ βθΝΫ λαΝεΪγ ΝΠ ΚΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝπ δλαηα δεΪΝ θβπδαΰπΰ έαΝεαδΝπ δλαηα δεΪΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαέΝ΢ βθΝΫ λαΝεΪγ ΝΠ ΚΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ π δλαηα δεΪΝ ΰυηθΪ δαΝ εαδΝ π δλαηα δεΪΝ ζτε δα,Ν εαγυμΝεαδΝπ δλαηα δεΪΝζτε δαΝη ΝΫθαθΝάΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝ κυμΝετεζκυμΝεαδΝεζΪ κυμΝ κυΝ θδαέκυΝπκζυεζα δεκτΝζυε έκυέΝ 3.ΣαΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ κλέακθ αδΝ άΝ δ λτκθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝαυιΪθκθ αδΝ κδ κλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτέΝ ξζέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η αφΫλκθ αδΝεκδθΪΝ ξκζ έαΝ ΝΠ δλαηα δεΪ,ΝεαγυμΝεαδΝΠ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ ΝεκδθΪρέΝ ηέΝ ΣαΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ ξκζ έαΝαυ ΪΝσζ μΝ δμΝαληκ δσ υπΪΰκθ αδΝ βΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ κυΝ θκηκτΝ άΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝκπκέαμΝζ δ κυλΰκτθέΝΟΝπλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ κΝ π λδφ λ δαεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ α εκτθΝ ΰδαΝ αΝ β μΝπκυΝΫξκυθΝΰδαΝ αΝυπσζκδπαΝ ξκζ έαέΝ θέΝΗΝ ΰΰλαφάΝ πθΝηαγβ υθΝ αΝπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝΰέθ αδΝη Νεζάλπ βέΝΗΝ δα δεα έαΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝηαγβ υθΝ αΝπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝεαδΝη ΰΰλαφάμΝαπσΝΫθαθΝπ δλαηα δεσΝ ΝΪζζκΝπ δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ιέΝΗΝη Ϊγ βΝ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ πθΝ π δλαηα δευθΝ ξκζ έπθΝΰέθ αδΝτ λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμέΝΟδΝη αγΫ δμΝαυ ΫμΝΰέθκθ αδΝ πλδθΝαπσΝ δμΝη αγΫ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ αΝυπσζκδπαΝ ξκζ έαέΝ θΝκδΝε θΫμΝγΫ δμΝ αΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ θΝ εαζτπ κθ αδΝ η Ν η αγΫ δμ,Ν απκ πυθ αδΝ Ν αυ ΪΝ ΰδαΝ ΫθαΝ δ αε δεσΝΫ κμΝ επαδ υ δεκέΝαπσΝΪζζαΝ ξκζ έαΝ βμΝΫ λαμΝάΝεαδΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυΝθκηκτΝ άΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝάΝαπκ πΪ δμΝαυ ΫμΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝβΝ πδησλφπ β,ΝβΝη επαέ υ β,ΝκδΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ,ΝβΝ πδ βηκθδεάΝ υΰελσ β βΝ εαδΝΰ θδεσ λαΝ αΝαυιβηΫθαΝ υπδεΪΝεαδΝκυ δα δεΪΝπλκ σθ αέΝ κέΝ θΝ υπΪλξκυθΝ αδ ά δμΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ η Ϊγ βΝ αΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ η Ν αυιβηΫθαΝ υπδεΪΝεαδΝκυ δα δεΪΝπλκ σθ αΝηπκλ έΝ κΝκδε έκΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝθαΝ πλκ έθ δΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝυπβλ έαμΝ βΝη Ϊγ βΝ επαδ υ δευθΝπκυΝυπβλ κτθΝΰδαΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαέΝ λέΝΟ κδΝ δ Ϊ εκυθΝ αΝπ δλαηα δεΪΝΰυηθΪ δαΝεαδΝζτε δαΝΫξκυθΝη δπηΫθκΝεα ΪΝπΫθ Νυλ μΝ υπκξλ π δεΪΝ πλΪλδκΝ ί κηα δαέαμΝ δ α εαζέαμΝ απσΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝ δ Ϊ εκυθΝ ΝΪζζαΝ ξκζ έαέΝ 70 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1ίέα)ΝΣαΝπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ πθΝ ΙΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝΰδαΝ βθΝπλκαΰπΰάΝ βμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βθΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν βθΝ κπκέαΝ αθάεκυθέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ ηΫ αΝ Ν ΫιδΝ ηάθ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν αθα δκλΰαθυθκθ αδΝ αΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ πθΝ ΙΝεαδΝεαγκλέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝ πκπ έαμΝεαδΝ δκέεβ άμΝ κυμΝ τθ βμΝη Ν δμΝ αλησ δ μΝ αλξΫμΝ πθΝ Ιέ,Ν ζ δ κυλΰέαμ,Ν πλκςπκγΫ πθΝ εαδΝ δα δεα έαμΝ ΰΰλαφάμΝ ηαγβ υθΝ δμΝπλυ μΝεαδΝ δμΝΪζζ μΝ Ϊι δμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεΪγ Νίαγηέ αμΝεαδΝ κπκγΫ β βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝεα ’Ναπσεζδ βΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ αυ κτΝ εαδΝ κυΝ θέΝ ζγιθήβλΝ (Φ ΚΝ γίί),Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝ υηπζβλυγβε έΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝη,ΝεαδΝθΝεαδΝ πθΝ τκΝ ζ υ αέπθΝ έ,Ν βμΝπαλέιΝαυ κτΝ κυΝΪλγέ,Νδ ξτκυθΝ εαδΝΰδαΝ αΝπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ πθΝ ΙέΝ ί)Ν Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝκδε έκυΝ ΙΝεαδΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝ κδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ,Ν δ λτκθ αδΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ εαδΝ Ν ΪζζαΝ ΙΝ αΝκπκέαΝζ δ κυλΰκτθΝ κη έμΝάΝ ηάηα αΝπαδ αΰπΰδεάμέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝαυιΪθκθ αδΝ κδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝζκδπκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ Μ ΝσηκδαΝ απσφα βΝπκυΝ ε έ αδΝεα ΪΝ βθ έ δαΝ δα δεα έαΝηπκλ έΝθαΝπλκΪΰκθ αδ,Νεα αλΰκτθ αδΝ εαδΝ υΰξπθ τκθ αδΝ π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ πθΝ έ έΙέέΝ ΗΝ εα Ϊλΰβ β,Ν κΝ υπκίδία ησμ,Ν βΝ υΰξυθ υ βΝεαδΝβΝη α λκπάΝαυ υθΝ ΝεκδθΪΝ ξκζ έαΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ 11έΝ ΣαΝ πλσ υπαΝ εζα δεΪΝ ζτε δαΝ κυΝ ΪλγέΝ γίΝ παλέΝ ηΝ κυΝ θέΝ γίλήιθ,Ν (Φ ΚΝ 1ίί)Ν η κθκηΪακθ αδΝ Ν εζα δεΪΝ ζτε δαΝ εαδΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ αυιβηΫθβΝ δ α εαζέαΝ πθΝ ζζβθδευθΝΰλαηηΪ πθέΝΗΝέ λυ β,Νη α λκπά,Ν υΰξυθ υ βΝεαδΝ εα Ϊλΰβ βΝεζα δευθΝζυε έπθΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝΜ Ν βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθΝ έθαδΝ υθα άΝβΝπλκ Ϊλ β βΝ πθΝεζα δευθΝ ζυε έπθΝ Ναυ ΪέΝ ΟδΝζ π κηΫλ δ μΝ βμΝπλκ Ϊλ β βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαυ υθΝλυγηέακθ αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ Κ Φ Λ ΙΟΝΙΝ Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ Ν ΢εκπσμΝεαδΝηκλφάΝ λγλκΝγβέΝ 1.΢ αΝΪ κηαΝπκυΝΫξκυθΝ δ δεΫμΝαθΪΰε μΝπαλΫξ αδΝ δ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν βΝ κπκέαΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πδ δυε δΝδ δαέ λαΝμΝ α)Ν βθΝκζσπζ υλβΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝεαδΝ δεαθκ ά πθΝ κυμέΝ ί)Ν βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ βθΝπαλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝεαδΝ ΰ)Ν βθΝαζζβζκαπκ κξάΝ κυμΝη Ν κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκέΝ 71 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΟδΝ σξκδΝαυ κέΝ πδ υΰξΪθκθ αδΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ δ δευθΝ επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν Ν υθ υα ησΝη ΝΪζζαΝ πδ βηκθδεΪΝεαδΝεκδθπθδεΪΝηΫ λαέΝ βέΝ κηαΝη Ν δ δεΫμΝαθΪΰε μΝγ πλκτθ αδ,Νεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν αΝπλσ ππαΝ αΝ κπκέαΝαπσΝκλΰαθδεΪ,ΝουξδεΪΝάΝεκδθπθδεΪΝαέ δαΝπαλκυ δΪακυθΝεαγυ λά δμ,Ναθαπβλέ μΝ άΝ δα αλαξΫμΝ βΝ ΰ θδεσ λβΝ ουξκ πηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ άΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ κυμΝ εαδΝ Ν ίαγησΝ πκυΝ υ εκζ τ αδΝ άΝ παλ ηπκ έα αδΝ κίαλΪΝ βΝ παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ ΰ θδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,ΝβΝ υθα σ β αΝΫθ αιάμΝ κυμΝ βθΝπαλαΰπΰδεάΝ δα δεα έαΝεαδΝβΝαζζβζκαπκ κξάΝ κυμΝη Ν κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκέΝ ΢ αΝΪ κηαΝαυ ΪΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝδ έπμΝμΝ α)ΝκδΝ υφζκέΝεαδΝσ κδΝΫξκυθΝ κίαλΫμΝ δα αλαξΫμΝ βθΝσλα β,Νί)ΝκδΝεπφκέΝεαδΝίαλάεκκδΝΰ)Ν σ κδΝΫξκυθΝεδθβ δεΫμΝ δα αλαξΫμ,Ν )Νσ κδΝΫξκυθΝθκβ δεάΝεαγυ Ϋλβ β,Ν )Νσ κδΝ ηφαθέακυθΝ πδηΫλκυμΝ υ εκζέ μΝ βΝ ηΪγβ βΝ ( υ ζ ιέα,Ν δα αλαξάΝ ζσΰκυΝ εαδΝ Ϊζζα)Ν άΝ έθαδΝ ΰ θδεσ λαΝ υ πλκ Ϊληκ κδ,Ν )Νσ κδΝπΪ ξκυθΝαπσΝουξδεΫμΝθσ κυμΝεαδΝ υθαδ γβηα δεΫμΝ αθα κζΫμ,Ν α)Ν κδΝ πδζβπ δεκέ,Ν β)Ν κδΝ ξαθ θδεκέ,Ν γ)Ν σ κδΝ πΪ ξκυθΝ απσΝ α γΫθ δ μΝ πκυΝ απαδ κτθΝ ηαελσξλκθβΝ γ λαπ έαΝ εαδΝ παλαηκθάΝ Ν θκ βζ υ δεΪ δ λτηα α,Ν εζδθδεΫμΝ άΝ πλ ίαθ σλδαΝεαδΝδ)εΪγ ΝΪ κηκΝθβπδαεάμ,Νπαδ δεάμΝάΝ φβίδεάμΝβζδεέαμ,ΝπκυΝ θΝαθάε δΝ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ π λδπ υ δμΝ εαδΝ πκυΝ παλκυ δΪα δΝ δα αλαξάΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝαπσΝκπκδα άπκ Ναδ έαέΝ γέΝΗΝ δ δεάΝαΰπΰάΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν παλΫξ αδΝ πλ ΪθΝ απσΝ κΝ ελΪ κμΝ Ν βησ δαΝ ξκζ έαέΝ ΗΝ ηκλφάΝ πθΝ ξκζ έπθΝ πλκ δκλέα αδΝ απσΝ κΝ έ κμΝ εαδΝ κΝ ίαγησΝ πθΝ δ δευθΝ αθαΰευθΝ εΪγ Να σηκυέΝ ζέΝ ΗΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝ πθΝ α σηπθΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝπαλΫξ αδΝμΝ α)Ν ΝεαθκθδεΪΝ ξκζ έαΝ αΝκπκέαΝ έθαδΝ θ αΰηΫθαΝ αΝΪ κηαΝαυ Ϊ,Νί)Ν Ν δ δεΫμΝ Ϊι δμ,Ν ηάηα αΝ άΝ κηΪ μΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ Ν εαθκθδεΪΝ ξκζ έαΝ άΝ Ν δ δεΫμΝ Ϊι δμΝ άΝ ηάηα αΝ παλα άλβ βμΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ η Ν εκπσΝ βΝ ίαγτ λβΝ δΪΰθπ βΝ τ εκζπθΝ π λδπ υ πθΝ εαδΝ φαλησακυθΝ δ δεΪΝ πλκΰλΪηηα α,Ν ΰ)Ν Ν δ δεΪΝ θβπδαΰπΰ έαΝ εαδΝ Ν αυ κ ζάΝ δ δεΪΝ ξκζ έαΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν )Ν Ν δ δεΪΝ ξκζ έα,Ν δ δεΫμΝ Ϊι δμΝ άΝ ηάηα αΝ άΝ κηΪ μΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ παλαλ άηα αΝ Ν θ υλκουξδα λδεΪ,Ν κλγκπ δεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ θκ κεκη έαΝ εαδΝ εζδθδεΫμΝ άΝ δα λκπαδ αΰπΰδεΪΝ εΫθ λαΝάΝγ λαπ υ δεΪΝεα α άηα αΝαθβζέεπθ,Ν )Ν Ν δ δεΫμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝάΝ Ν δ δεΪΝ ηάηα αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝηΫ αΝ ΝεαθκθδεΪΝ ξκζ έα,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν δ δεΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ λΰα άλδα,Ν )Ν Ν κπκδκθ άπκ Ν ξλσθκΝ εαδΝ ξυλκΝ ε σμΝ βμΝ κδεκΰΫθ δαμ,Ν δ έπμΝ Ν γ λαπ υ άλδαΝ ξλσθδπθΝ παγά πθΝ άΝ γ λαπ υ άλδαΝ εα α άηα αΝ αθβζέεπθ,ΝσπκυΝ αΝθάπδα,Ν αΝπαδ δΪΝεαδΝκδΝΫφβίκδΝΫξκυθΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝ δ δεΫμΝ υθγάε μΝ δαίέπ βμέΝ ΢ Ν ιαδλ δεΫμΝ π λδπ υ δμΝ παλΫξ δΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ κΝ πέ δΝ εαδΝ υΰξλσθπμΝ ΰέθ αδΝ δαφυ δ βΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ,ΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝαθαΰευθΝαυ υθ,Νη Ν βθΝ πέίζ οβΝ δ δεκτΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βέΝ ηέΝ ΗΝ έ λυ β,Ν βΝ πλκαΰπΰά,Ν βΝ εα Ϊλΰβ β,Ν κΝ υπκίδία ησμΝ εαδΝ βΝ υΰξυθ υ βΝ δ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ηκθΪ πθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ βΝ αθΪζκΰβΝ ατιβ βΝ άΝ η έπ βΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ υθαλησ δκυΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝυπκυλΰκτ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθ,Νσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝατιβ βΝ 72 73 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 κλΰαθδευθΝγΫ πθΝπλκ ππδεκτέΝΟδΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝπκυΝ υθδ υθ αδΝπλκ αυιΪθκυθΝ δμΝκδε έ μΝγΫ δμΝεα ΪΝεα βΰκλέ μΝεαδΝεζΪ κυμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝαυ σθΝ κθΝθσηκέΝ θέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Θλβ ε υηΪ πθΝλυγηέακθ αδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη ΝμΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ α)Ν βθΝπλκ πθυηέαΝάΝ κθΝ έ ζκ,ΝεαγυμΝεαδΝ κθΝ ι δ δε υηΫθκΝ τπκΝ πθΝ δ δευθΝ ξκζ έπθΝ άΝΪζζπθΝηκθΪ πθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέΝ ί)Ν κθΝ ζΪξδ κΝ αλδγησΝ α σηπθΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βθΝ έ λυ βΝ δ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ηκθΪ πθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ ζ δ κυλΰέα,Ν δκέεβ βΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ παλκξάΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝ κΝ πέ δΝαπσΝ βησ δκυμΝεαδΝδ δπ δεκτμΝφκλ έμ,Ν ΰ)Ν βθΝ π λδεάΝ δΪλγλπ βΝ εα ΪΝ ίαγηέ μΝ εαδΝ Ϊι δμ,Ν βθΝ κλΰαθδεσ β αΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝηαγβ υθΝεα ΪΝ Ϊιβ,Ν ) βΝ τ α β,Ν τθγ βΝ εαδΝ υΰελσ β βΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ ΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ κηΫπθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν δα λδεάμΝ ίκάγ δαμΝ εαδΝ εκδθπθδεάμΝ ηΫλδηθαμΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ απαθυθΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ηκθΪ πθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμέΝ )Ν κθΝ λσπκΝ Ϋθ αιβμΝ πθΝ α σηπθΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ αΝ εαθκθδεΪΝ ξκζ έαΝ εαδΝ βθΝ πδζκΰάΝεαδΝεα Ϊ αιάΝ κυμΝ κθΝεα ΪζζβζκΝ τπκΝεαδΝίαγηέ αΝ δ δεκτΝ ξκζ έκυΝάΝΪζζβμΝ ηκθΪ αμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν )Ν βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υζζσΰπθΝ ΰκθΫπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υηη ΫξκυθΝ εαδΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν α)Ν δμΝ ΰΰλαφΫμ,Ν η ΰΰλαφΫμΝ εαδΝ εα α Ϊι δμΝ α σηπθΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ αΝ δ δεΪΝ ξκζ έαΝάΝΪζζ μΝηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ β,ΝπλκαΰπΰάΝεαδΝαπσζυ άΝ κυμ,Ν β) κΝ ί κηα δαέκΝ πλΪλδκΝ δ αε δεάμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ΪζζβμΝ απα ξσζβ βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ δ δευθΝ ξκζ έπθΝεαδΝ δ δευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν γ)Ν δμΝεΪγ Ν έ κυμΝ ι Ϊ δμ,Ν δ)Ν βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝεαδΝ δ αε δεκτΝΫ κυμΝ δα)Ν βθΝ δα δεα έαΝ , κυμΝ ζσΰκυμΝ εαδΝ αΝ σλΰαθαΝ πκυΝ απκφα έακυθΝ βΝ δαεκπάΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝάΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυμΝη ΝπαλΪ α βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫ κυμ,Ν δί)Ν κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθΝεαδΝ δΰ)ΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝηκθΪ πθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ΓδαΝ δμΝ π λδπ έΝ αΝ εαδΝ ,Ν φσ κθΝ κδΝ ηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝζ δ κυλΰκτθΝ Νδ λτηα αΝπκυΝ αθάεκυθΝ βθΝαληκ δσ β αΝΪζζπθΝυπκυλΰ έπθ,Ν βθΝΫε κ βΝ κυΝΠ Νή κμΝ υηπλΪ δΝεαδΝ κΝ υθαλησ δκμΝυπκυλΰσμ»94 94 ΣαΝΪλγλαΝγ1-γβΝεα αλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζα κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝθσηκυ βκ1ιήβίίί,ΝΦ Κ-ικΝ Υ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Ια λκ δαΰθπ δεάΝ ιΫ α β,Νφκέ β β,ΝπλκΰλΪηηα α,ΝηΫ αΝ λγλκΝγγ «1.ΟδΝ π λδφ λ δαεΫμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Τΰ έαμ,Ν ΠλσθκδαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ έθαδΝαλησ δ μΝΰδαΝμΝ α)Ν βΝ δαΰθπ δεάΝ ιΫ α βΝεαδΝ βΝ δαπέ αθΪΰεβμΝ πθΝα σηπθΝ ξκζδεάμΝβζδεέαμ,Ν π βΝ κυΝ έ κυμΝεαδΝ κυΝ ίαγηκτΝ βμΝ δ δεάμΝ ί)Ν βθΝ δ άΰβ βΝ ΰΰλαφάμ,Ν εα Ϊ αιβμΝ εαδΝ φκέ β βμΝ θβπέπθ,Ν παδ δυθΝ εαδΝ φάίπθΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ άΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝάΝ Ν δ δεΫμΝ Ϊι δμΝάΝ ΝεαθκθδεΪΝ ξκζ έα,Ν ΰ)Ν βθΝ παλκξάΝ υηίκυζυθΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μ,Ν κυμΝ ΰκθ έμΝ εαδΝ αΝ έ δαΝ αΝ Ϊ κηαΝ η Ν δμΝ δ δεΫμΝαθΪΰε μΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ κυμΝεαδΝ )Ν βθΝδα λκ δαΰθπ δεβΝ ιΫ α βΝσ πθΝφκδ κτθΝ ΝεαθκθδεΪΝ ξκζ έαΝΰδαΝ βΝ δαπέ π βΝ πθΝ δ δευθΝ αθαΰευθΝ πκυΝ υξσθΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ βθΝ δ άΰβ βΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ πθΝ πδίαζζση θπθΝηΫ λπθέΝ ΓδαΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝαληκ δκ ά πθΝαυ υθΝκδΝπαλαπΪθπΝυπβλ έ μΝ υθ λΰΪακθ αδΝη Ν δμΝ κδε έ μΝυπβλ έ μΝ αΝσλΰαθαΝεαδΝ κυμΝζ δ κυλΰκτμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝΜ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθ,Νεαγκλέακθ αδΝκδΝ ζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλέΝαυ άμ»95 2.Μ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ,ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝυπκξλ π δεάΝβΝφκέ β βΝ πθΝα σηπθΝη Ν δ δεΫμΝαθΪΰε μΝ αΝ δ δεΪΝ ξκζ έαΝ εαδΝ δμΝ ζκδπΫμΝ δ δεΫμΝ ηκθΪ μΝ απσΝ κΝ γκ ηΫξλδΝ κΝ βίκΝ Ϋ κμ,Ν ΰδαΝ βθΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βέΝεαγκλέακθ αδΝ πέ βμΝκδΝεα βΰκλέ μΝσ πθΝαπαζζΪ κθ αδΝαπσΝ βθΝυπκξλ π δεάΝ φκέ β βΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδαΝ απαζζαΰάμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ ΰΰλαφάμΝ άΝ παλΪ α βμΝ βμΝ φκέ β βμΝπΫλαΝαπσΝ κΝ1κκΝάΝ κΝβίκΝΫ κμΝαθ έ κδξαΝεαδΝΰδαΝσ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝξλ δΪα αδΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 3.ΓδαΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ δ δεάΝ επαέ υ βΝ πθΝ α σηπθΝ η Ν δ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ φαλησακθ αδΝ δ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝη ΝίΪ βΝ κΝ έ κμΝεαδΝ κΝίαγησΝαθΪΰεβμ,Ν δμΝ υθα σ β μΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Ϋθ αιβμΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ δα δεα έα,Ν εαγυμΝ εαδΝ αζζβζκαπκ κξάμΝ η Ν κΝ εκδθπθδεσ τθκζκ,Ν αφκτΝ ζβφγκτθΝ υπσοβΝ εαδΝ κδΝ εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ κδεκθκηδεΫμΝ αθΪΰε μ,Ν κδΝ πκζδ δ δεΫμΝεδΝΪζζ μΝ δ δεΫμΝ υθγάε μΝ βμΝ δαίέπ άμΝ κυμέΝ Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ κλέακθ αδΝ αΝ δ αε ΫαΝηαγάηα αΝεαδΝ αΝπλκζσΰδαΝεαδΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ 4.ΣαΝ απαδ κτη θαΝ ΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ ίδίζέα,Ν α κηδεΪΝ ηαΰθβ σφπθα,Ν α κηδεΪΝ αεκυ δεΪΝ ίαλβεκραμ,Ν ηαΰθβ κ αδθέ μΝ εαδΝ ΪζζαΝ απαλαέ β αΝ ηΫ αΝ ΰδαΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝ παλΫξκθ αδΝ πλ ΪθΝ απσΝ κΝ ελΪ κμΝ αΝ Ϊ κηαΝ η Ν δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μέΝ ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1-βΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝεα αλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζ Ν κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝθσηκυΝΝβκ1ιήβίίί,Ν Φ Κ-ικΝ Υ 95 74 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 5.ΣαΝ δ αε δεΪΝηΫ αΝεαδΝ αΝίδίζέαΝ ΰευεζκπαδ δεάμΝησλφπ βμΝΰδαΝ υφζκτμΝπκυΝφκδ κτθΝ βθΝ πλπ κίΪγηδαμ,Ν υ λκίΪγηδαΝεαδΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,ΝεαγυμΝεαδΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ε έ κθ αδΝ απσΝ κθΝ Ολΰαθδ ησΝ ε σ πμΝ δ αε δευθΝ δίζέπθΝΧΟέ έ έ ΨΝεαδΝ δα έγ θ αδΝ Ναυ κτμΝ πλ ΪθέΝ Οπκδκ άπκ Ν γΫηαΝ ξ δεσΝ η Ν βΝ υΰΰλαφά,Ν δεκθκΰλΪφβ β,Ν ελέ β,ΝΫε κ β,Ν δαεέθβ βΝ εαδΝ δαθκηάΝ πθΝίδίζέπθΝεαδΝζκδπυθΝ δ αε δευθΝηΫ πθΝπκυΝπλκετπ δΝζσΰπΝ βμΝδ δαδ λσ β ΪμΝ κυμΝλυγηέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ ΝσηκδαΝ απσφα βΝηπκλ έΝθαΝαθα έγ αδΝβΝ ε τππ βΝ πθΝίδίζέπθΝεαδΝζκδπυθΝ δ αε δευθΝηΫ πθΝ κΝ εΫθ λκΝ επαέ υ βμΝεαδΝαπκεα Ϊ α βμΝ υφζυθΝΧΚ ΣΨέΝ Μ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθ,Ν Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υθδ υθ αδΝ κθΝ Ο Ν γΫ δμΝ πδ βηκθδεκτΝεαδΝ ξθδεκτΝπλκ ππδεκτΝησθδηκυΝάΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ Μ ΝσηκδκΝΠ Νήΰηα,Ν δαλγλυθκθ αδΝκδΝγΫ δμΝ κυΝησθδηκυΝπλκ ππδεκτΝ ΝεζΪ κυμΝεαδΝίαγηκτμ,Ν εαγκλέακθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝεαδΝκΝ λσπκμΝπζάλπ βμΝσζπθΝ πθΝγΫ πθΝεαδΝκδΝσλκδΝ λΰα έαμΝεαδΝ απκαβηέπ βμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ θέΝΟδΝ απΪθ μ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝπαλέΝζΝεαδΝηΝαθ δη ππέακθ αδΝη Νελα δεΫμΝ πδξκλβΰά δμΝ απσΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν κθΝ κπκέκΝ ΰΰλΪφκθ αδΝκδΝ ξ δεΫμΝπδ υ δμέΝ Φκλ έμΝ λγλκΝγζ 1. πκεζ δ δεσμΝφκλΫαμΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝ δ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ βθΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝ έθαδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 2.ΗΝαθΪπ υιβΝεαδΝκΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝαπκ ζκτθΝΫλΰκΝ κυΝ΢ ,ΝκδΝαληκ δσ β μΝ κυΝκπκέκυΝεαγκλέακθ αδΝη Ν κΝ Π Νήΰηα,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝββέΝΜ αιτΝαυ υθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δ έπμΝμΝ α)βΝ υγτθβΝ ΰδαΝ κΝ ξ δα ησ,Ν κθΝ πλκΰλαηηα δ ησ,Ν κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ ΰ θδευθΝ σξπθΝεαδΝ πθΝεα υγτθ πθΝεαδΝ βΝ δαησλφπ βΝΰ θδεΪΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝ κυμΝ κη έμΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝβΝυπκίκζάΝ πθΝ ξ δευθΝπλκ Ϊ πθΝ κθΝΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ί)ΝβΝΰθπηκ σ β βΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝπαλαπΫηπ αδΝ Ναυ σΝεαδΝαφκλΪΝ βθΝ δ δεάΝαΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ δ άΰβ βΝ ηΫ λπθΝ ΰδαΝ αΝ πδηΫλκυμΝ πλκΰλΪηηα αΝ επαέ υ βμΝεαδΝ ΰ)ΝΗΝπαλαεκζκτγβ βΝεαδΝκΝΫζ ΰξκμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝβΝ δ άΰβ βΝ ΰδαΝ βΝζάοβΝ πθΝαπαλαέ β πθΝηΫ λπθ 96 3.ΜκθΪ μΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ αθάεκυθΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ άΝ βθΝ πκπ έαΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθΝ εαδΝ κλΰαθδ ηυθΝ εαδΝ ζ δ κυλΰκτθΝ έ Ν πμΝ βησ δαΝ ξκζ έαΝ έ Ν πμΝ ξκζ έαΝ θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ έ Ν πμΝ δ δπ δεΪΝ ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1-βΝ κυΝΪλγλκυΝγζΝεα αλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζΓΝ κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝθσηκυΝΝβκ1ιήβίίί,Ν Φ Κ-ικΝ Υ 96 75 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ξκζ έα,Ν υπΪΰκθ αδΝ φ ιάμΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ άΝ βθΝ πκπ έαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 4.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝη α λΫπκθ αδΝ Ν βησ δ μΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ αΝ δ δεΪΝ ξκζ έαΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ αθάεκυθΝ Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ άΝ φυ δεΪΝ πλσ ππαέΝ Ν η α λκπάΝ ΰέθ αδΝ έ Ν τ λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ ιαΰκλΪΝ βμΝ π λδκυ έαμΝ κυμΝ έ Ν η Ν τΰξλκθβΝ αθαΰεα δεάΝ απαζζκ λέπ βέΝ π λδ ξση θκΝ άΝ σλκδΝ δαγάεβμ,Ν επ δεΫζκυΝ πλ ΪμΝ δα βλκτθ αδΝσππμΝΫξκυθέΝ 5.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝεαδΝ κΝζκδπσΝπλκ ππδεσΝ πθΝηκθΪ πθΝ βμΝπαλέγ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝ ησθδηκυΝ βησ δκυΝ υπαζζάζκυ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ η Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ δμΝ γΫ δμΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν κΝ θέΝ αυ σθΝ ΰδαΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βθΝ δ δεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βέΝ Ο κδΝ ΫξκυθΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ ησθδηκυΝ υπαζζάζκυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝ δα βλκτθΝ βθΝδ δσ β ΪΝ κυμΝαυ άέΝΟδΝζκδπκέΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ υπβλ κτθΝ η Ν βθΝ δ δσ β αΝ πκυΝ ΫξκυθέΝ Ο κδΝ υπβλ κτθΝ Ν ξκζδεΫμ ηκθΪ μΝ πκυΝ η α λΫπκθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέζΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ δμΝ βησ δ μΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ Κα Ϊ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέθβέΝ θέΝ δ αε άλδα,Ν ΰάπ α,Ν εΪγ Ν έ κυμΝ ικπζδ ησμ,Ν ΫπδπζαΝ εαδΝ ε τβΝ δ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν πκυΝ αθάεκυθΝ Ν θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ άΝ Ν φυ δεΪΝ πλσ ππα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ απαζζκ λδπγκτθΝ άΝ θαΝ αΰκλα κτθΝ ΰδαΝ ξλά βΝ πθΝ βησ δπθΝ δ δευθΝ ξκζ έπθέΝ ΟδΝ πλΪι δμΝ η αίέία βμΝΰέθκθ αδΝξπλέμΝπαλΪ α βΝ δεβΰσλκυ,Νη αΰλΪφκθ αδΝα ζυμΝεαδΝ θΝυπσε δθ αδΝ Νκπκδκ άπκ Ν ΫζκμΝ,φσλκΝάΝ δ φκλΪΝάΝΪζζβΝ πδίΪλυθ βΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ λέ κυέΝ ιέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝλυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ γΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ η α λκπάΝ ξκζ έπθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν βθΝπλσ ζβοβΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυμΝεαδΝ βθΝ ιαΰκλΪΝ βμΝπ λδκυ έαμΝ κυμέΝ Πλκ ππδεσΝ λγλκΝγη 1.ΟδΝγΫ δμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ βησ δπθΝηκθΪ πθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεα ΪΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμ,ΝσππμΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγέΝ1β,ΝπαλέΝ ζ,Ν1γΝπαλέΝζ,ΝεαδΝ1ζΝπαλέζέΝ βέΝ ΓδαΝ βΝ ζΫξπ βΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝξλβ δηκπκδ έ αδΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεα ΪΝπ λέπ π βέΝ΢υθδ υθ αδΝ πδπζΫκθΝεα ΪΝεζΪ κυμΝκδΝ ιάμΝγΫ δμΝπλκ ππδεκτΝ : Ν δ δεσΝπλκ ππδεσΝμΝ ΚζΪ κμΝ Σ1λΝγ λαπ υ υθΝ κυΝζσΰκυΝγΫ δμΝ1ίΝ ΚζΪ κμΝ ΣβίΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υηίκτζπθΝγΫ δμΝ1Ν ΚζΪ κμΝ Σβ1ΝΦυξκζσΰπθΝγΫ δμΝηίΝ 76 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΚζΪ κμΝ ΡβΝ πδη ζβ υθΝγΫ δμΝζίΝ ΚζΪ κμΝ ΡγΝγ λαπ υ υθΝ κυΝζσΰκυΝγΫ δμΝ1ί ΚζΪ κμΝ ΡζΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υηίκτζπθΝγΫ δμΝ1Ν ΚζΪ κμΝ ΡηΝΦυ δεκγ λαπ υ υθΝγΫ δμΝ1ηΝ ΚζΪ κμΝ ΡθΝ λΰα δκγ λαπ υ υθΝγΫ δμΝ1ηΝ ΚζΪ κμΝ ΡιΝΚκδθπθδευθΝζ δ κυλΰυθΝγΫ δμΝθίΝ ΢τθκζκΝγΫ πθΝβίβΝ Ν δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝμΝ ΚζΪ κμΝΜ 1Ν δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝγΫ δμΝ1ίΝ ΚζΪ κμΝ΢ 1ΝΚζβ άλπθ,Ν πδ α υθ,ΝφυζΪεπθΝθυε κφυζΪεπθΝγΫ δμΝγίΝ ΢τθκζκΝγΫ πθΝζίΝ ΟδΝπαλαπΪθπΝγΫ δμΝ κυΝ δ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεα α Ϊ έθαδΝ ΝεΪγ Νεα βΰκλέαΝεαδΝεζΪ κΝκλΰαθδεΪΝ θδαέ μέΝ κθ αδΝ κυμΝίαγηκτμΝ ,Ν ΝεαδΝΓΝεαδΝ ΟδΝγΫ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝπλκ αυιΪθκυθΝ δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμΝ κυΝΪλγέΝβίΝ κθ δ αΰπΰδεσΝίαγησΝεΪγ ΝεζΪ κυέ97 3. Ν εα αθκηάΝ εαδΝ αθαεα αθκηάΝ πθΝ γΫ πθΝ αΝ ξκζ έαΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέ1ζΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδΝΰδαΝ κΝ δ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 4έΝΣυφζκέ,ΝεπφκέΝεαδΝΪ κηαΝπκυΝΫξκυθΝεδθβ δεΫμΝ δα αλαξΫμΝηπκλκτθΝθαΝ δκλέακθ αδΝ Ν γΫ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ αυ σΝ κΝ ΪλγέΝ φσ κθΝ ΫξκυθΝ αΝ υπσζκδπαΝ πλκ σθ αΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝεαδΝ θΝΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ κΝηίκΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμέΝ ηέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ ξκζ έπθΝ δ δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ δ δπ δευθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ 6.΢ κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ έΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεα αίΪζζ αδΝεα ΪΝηάθαΝεαδΝΰδαΝσζκΝ κΝΫ κμΝ πέ κηαΝ υ η θυθΝ υθγβευθΝ λΰα έαμΝ έ κΝ η Ν κΝ γίΣΝ πθΝ ηβθδαέπθΝ απκ κξυθΝ κυΝ εα υ λκυΝ ηδ γκζκΰδεκτΝ εζδηαεέκυΝ κυΝ δ αΰπΰδεκτΝίαγηκτΝεΪγ ΝεζΪ κυέΝ ιέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ υθδ υθ αδΝ γΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝ εαδΝ ζκδπκτΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν δμΝκπκέ μΝεα αζαηίΪθ δΝ κΝαθ έ κδξκΝπλκ ππδεσΝ πθΝ ξκζ έπθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ 97 2817/2000 επαέ υ βΝ πθΝα σηπθΝη Ν δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμέ 77 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,ΝπκυΝη α λΫπκθ αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝγζΝπαλέΝ ζΝεαδΝηΝεαδΝλυγηέακθ αδΝγΫηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝεα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλέΝαυ άμέΝ κέΝ ΣαΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ κλέακθ αδΝεα ΪΝεζΪ κυμΝπμΝ ιάμΝμΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝ ίαγησΝ κυΝ δ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ αΨΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1λΝΘ λαπ υ υθΝ κυΝζσΰκυ,Νπ υξέκΝγ λαπ υ κτΝ κυΝζσΰκυΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝ άΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμΝάΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμΝη Ν ι δ έε υ βΝ βΝγ λαπ έαΝ κυΝζσΰκυέΝ «ί)Ν κυΝεζΪ κυΝΠ ββΝ παΰΰ ζηα δευθΝ υηίκτζπθ,ΝσππμΝαυ σμ η κθκηΪ γβε Νη Ν βθΝ παλέΝ1ίΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝΝέΝβκ1ιήβίίίΝ(Φ ΚΝικΝ ΄)μΝ αα)Ν π υξέκΝ κυΝ ηάηα κμΝ φδζκ κφέαμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ άΝ φδζκ κφέαμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ ουξκζκΰέαμΝ άΝ φδζκ κφέαμΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ πκυ υθΝ άΝ ουξκζκΰέαμΝ άΝ εκδθπθδκζκΰέαμΝ άΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝάΝΝβπδαΰπΰυθΝάΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝ πθΝ Παθ πδ βηέπθΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ εαδΝ αθ έ κδξκΝ π υξέκΝ Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ αζζκ απάμΝεαδΝ ίί)Ν η απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμΝ βΝ υηίκυζ υ δεάΝ εαδΝ κθΝ παΰΰ ζηα δεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝεαδΝαθ έ κδξκΝΠαθ πδ βηέκυΝ βμΝαζζκ απάμ»98 ΰΨΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σβ1Ν ΦυξκζσΰπθΝ π υξέκΝ ουξκζκΰέαμΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμΝη Νπλκ έηβ βΝ βθΝ δ έε υ βΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμΝουξκζκΰέαμέΝ ΨΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΡβΝ πδη ζβ υθ,Ν π υξέκΝ θκ κεσηπθΝ άΝ ίλ φκθβπδκεσηπθΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμ αζζκ απάμέΝ ΨΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΡγΝ γ λαπ υ υθΝ κυΝ ζσΰκυ,Ν π υξέκΝ γ λαπ υ κτΝ κυΝ ζσΰκυΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ ΨΝ κυΝ εΪ κυΝ ΡζΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ΢υηίκτζπθ,Ν π υξέκΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ υηίκτζκυΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμέΝ αΨΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΡηΝ Φυ δεκγ λαπ υ υθ,Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ φυ δεκγ λαπ υ υθΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμέΝ βΨΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΡθΝ λΰα δκγ λαπ υ υθ,Ν π υξέκΝ ηάηα κμΝ λΰα δκγ λαπ υ υθΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ γΨ κυΝ εζΪ κυΝ ΡιΝ ΚκδθπθδευθΝ Λ δ κυλΰυθ,Νπ υξέκΝ εκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ δ λτηα κμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝβη απάμΝάΝδ σ δηκΝ βμΝαζζκ απάμέΝ ΓδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ πθΝπ υξέπθΝ ξκζυθΝ βμΝαζζκ απάμΝπμΝδ σ δηπθΝπλκμΝ αΝπ υξέαΝ ξκζυθΝ βμΝβη απάμ,Ν ε σμΝαπσΝ αΝπ υξέαΝ Ι,Ν φαλησα αδΝαθαζσΰπμ,ΝβΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝ1γέΝ λέΝΓδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝθβπδαΰπΰυθΝεαδΝ α εΪζπθΝ δμΝηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝαπαδ έ αδΝεαδΝ π υξέκΝ δ κτμΝ η επαέ υ βμΝ κΝ ηάηαΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ κυΝ Μαλα ζ έκυΝ δ α εαζ έκυΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΜ ΨΝάΝη επαέ υ βΝ Ν ΙΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμΝάΝπ θ α άμΝ δ αε δεάΝυπβλ έαΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέΝ 98 Νπ λέπ π βΝ Ναθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθσηκυΝΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν 78 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1ίέΝ Ϊ εαζκδΝ εαδΝ θβπδαΰπΰκέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πΪθπΝ απσΝ λέαΝ Ϋ βΝ δ αε δεάμΝ υπβλ έαμΝ Ν ηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ,ΝηπκλκτθΝθαΝ ΰΰλΪφκθ αδΝξπλέμΝ ι Ϊ δμΝ κΝ τ λκΝΫ κμΝ κυΝ ηάηα κμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝ κυΝΜέ έ έ έΝΗΝ δα δεα έαΝ ΰΰλαφάμΝεαδΝεΪγ Ν ξ δεσΝγΫηαΝ λυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ»99 «11έΝΣαΝ δ δευ λαΝεαγάεκθ αΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1λΝΫπμΝ Σβ1ΝεαδΝ ΡβΝ ΫπμΝ ΡιΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ πκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢ έΝ 1βέΝΚα ΪΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ δμΝηκθΪ μΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βΝ πλκ δηυθ αδΝ σ κδΝ ΫξκυθΝ πκυ ΫμΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ Ν ξκζάΝ βμΝβη απάμΝάΝαζζκ απάμΝάΝ δ αε δεάΝ ηπ δλέαΝ δμΝηκθΪ μΝαυ ΫμέΝ 1γέΝ α)Ν ΟδΝ δκλδ ηκέΝ δμΝ γΫ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1γβίήκγέΝ ί)Ν βΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ δ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ ΰέθ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλκεάλυιβΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πδζκΰάΝ πθΝ δκλδ ΫπθΝ απσΝ κΝ ε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ θΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝβΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝ η Ν ησθδηκΝ πλκ ππδεσ,Ν υθδ υθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλσθκΝ γαΝ η έθκυθΝ ε θΫμ,Ν δ Ϊλδγη μΝ γΫ δμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ απσφα βΝ εαγκλέα αδΝ εαδΝ κΝ τοκμΝ πθΝ απκ κξυθΝ σ πθΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ γΫ δμΝ αυ ΫμέΝ ΰ)ΝΟΝ δκλδ ησμΝ κυΝ δ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝίαγησΝΓέΝ ΓδαΝ αΝγΫηα αΝ βμΝυπβλ δαεάμΝ κυΝεα Ϊ α βμΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ1θ»100 1ζέΝ Νη επαέ υ β,Ν δ έε υ βΝεαδΝ πδησλφπ βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ ΝγΫηα αΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΰέθκθ αδΝ έ Ν η Ν πλκΰλΪηηα αΝ κυΝ δ λτηα κμΝ ελα δευθΝυπκ λκφδυθΝ Ν ΙΝ βμΝαζζκ απάμΝ έ Νη Ν επαδ υ δεΫμΝΪ δμΝΰδαΝφκέ β βΝ Ν ΙΝ βμΝ βη απάμΝ έ Ν η Ν πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ εα αλ έακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ απκ κζΫμΝ κΝ ιπ λδεσΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ πδ εΫο πθ,Ν ηδθαλέπθΝάΝ υθ λέπθέΝΟδΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝη επαδ τκθ αδΝ βθΝ δ δεάΝαΰπΰάΝη Ν απΪθ μΝ κυΝελΪ κυμΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκδΝθαΝυπβλ ά κυθΝ Ν βησ δαΝ δ δεΪΝ ξκζ έαΝΰδαΝηδαΝπ θ α έαΝ κυζΪξδ κθέΝΟ κδΝΫξκυθΝη επαδ υ έΝηΫξλδΝ άη λαΝεαδΝσ κδΝγαΝ η επαδ τκθ αδΝ κΝ ηάηαΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ κυΝ Μ Ν κπκγ κτθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ Ν βησ δαΝ δ δεΪΝ ξκζ έα,ΝσπκυΝυπβλ κτθΝηδαΝπ θ α έαΝ κυζΪξδ κθέΝ Ν δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ Ϋΰελδ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθ,Ν κΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰδαΝ η επαέ υ βΝ δ έε υ βΝ εαδΝ πδησλφπ βΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ζ π κηΫλ δαΝ πκυΝ πλκετπ δΝεα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγέΝαυ κτΝλυγηέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 99 ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ίΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ κΝ ΪφδκΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝθσηκυ βγβιή1λληΝΦ ΚΝ Ν1ηθ 100 ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ11-1γΝεα αλΰάγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζ Ν κυΝΪλγλκυΝηκυ κυΝθσηκυΝβκ1ιήβίίί,ΝΦ Κ-ικΝ Υ 79 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Νέ λυ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝκπκδα άπκ ΝηκλφάμΝ ξκζάμΝδθ δ κτ πθΝάΝεΫθ λπθΝαπσΝδ δυ μΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ β,Ν η επαέ υ β,Ν δ έε υ βΝ άΝ πδησλφπ βΝ πλκ ππδεκτΝ Ν γΫηα αΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝαπαΰκλ τ αδέΝ ΟδΝπαλαίΪ μΝ δηπλκτθ αδΝεα ΪΝ κΝΪλγέζηκΝ κυΝπκδθδεκτΝευ δεαέΝ 1ηέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ δ Ϊΰ αδΝ κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ξκζυθΝ επαέ υ βμ,Ν πδησλφπ βμΝεαδΝη επαέ υ βμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτέΝ101 ληκ δσ β μΝΪζζπθΝυπκυλΰ έπθΝεαδΝκλΰαθδ ηυθΝ λγλκΝγθ Μ Ν κΝθέΝαυ σΝ θΝγέΰκθ αδΝ δ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ δμΝαληκ δσ β μΝμΝ αΨΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝδα λδεάμΝ ίκάγ δαμΝΧπλκφτζαιβ,Νπλσζβοβ,Ν δΪΰθπ β,Νγ λαπ έαΨ,ΝεαδΝεκδθπθδεάμΝηΫλδηθαμΝ πθΝα σηπθΝ πκυΝΫξκυθΝ δ δεΫμΝαθΪΰε μέΝ ίΨΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ δεαδκ τθβμΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝέ λυ βμ,ΝκλΰΪθπ βμ,Νζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ πκπ έαμΝ πθΝ γ λαπ υ δευθΝ εα α βηΪ πθΝ αθβζέεπθ,Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ άΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝπκυΝπαλΫξ αδΝ Ναυ Ϊ,ΝβΝκπκέαΝυπΪΰ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ ΰΨΝ κυΝΟ ΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝαπκεα Ϊ α βμ,Ν ζΫΰξκυΝεαδΝί ζ έπ βμΝ πθΝσλπθΝ εαδΝ υθγβευθΝ λΰα έαμΝ πθΝα σηπθΝη Ν δ δεΫμΝαθΪΰε μέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΙ Ν΢ΥΟΛΙΚΟ΢Ν Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΟ΢ΝΠΡΟ΢ Ν ΣΟΛΙ΢ΜΟ΢Ν ΢εκπσμΝ- φαληκΰάΝ λγλκΝγι 1έΝ ΟΝ ξκζδεσμΝ παΰΰ ζηα δεσμΝ πλκ αθα κζδ ησμΝ Χ΢ ΠΨΝ κξ τ δΝ δ έπμΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν βθΝ πζβλκφσλβ άΝ κυμΝ ΰδαΝ δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ δ ισ κυμ,Ν βθΝ θβηΫλπ άΝ κυμΝΰδαΝ αΝη αία δεΪΝ Ϊ δαΝπλκμΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝαπκεα Ϊ α βΝεαδΝ βθΝαληκθδεάΝΫθ αιάΝ κυμΝ κΝεκδθπθδεσΝ τθκζκέΝ βέΝΟΝ΢ ΠΝ φαλησα αδΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝμΝ αΨΝ η Ν υαβ ά δμΝ εαδΝ κηα δεΫμΝ α εά δμΝ η Ν πζβλκφσλβ βΝ ηΫ αΝ βθΝ Ϊιβ,Ν η Ν φαληκΰάΝ η γσ πθΝ τΰξλκθβμΝ ξθκζκΰέαμ,Νη Ν παφΫμΝη Ν παΰΰ ζηα έ μΝεαδΝη Ν πδ εΫο δμΝ ΝξυλκυμΝ λΰα έαμΝεαδΝ επαέ υ βμ,ΝσππμΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ αΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ ΝέΝβίίλή1λλβΝΧΦ ΚΝ Ν1κΨ,Ν βθΝπαλέΝζΝΪλγέΝγγμΝσπκυΝαθπ ΫλπΝαθαφΫλ αδΝ δ δεσΝπλκ ππδεσΝθκ έ αδΝπμΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κΝ πλκ ππδεσΝ αυ σΝ κδΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πλσ γ μΝ παλκξΫμΝ εαδΝ απκαβηδυ δμΝ πκυΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νη Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝεαδΝπλκςπγΫ δμ 101 80 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝη Ν βθΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝζ δ κυλΰυθ,Ν ΰΨΝη Ν ε σ δμΝ ξ δευθΝ θ τππθΝΰδαΝηαγβ Ϋμ,Νεαγβΰβ ΫμΝεαδΝΰκθ έμέΝ ΟλΰΪθπ βΝ φαληκΰάμΝ κυΝ΢ ΠΝ λγλκΝγκ 1έΝ Ν φαληκΰάΝ κυΝ ΢ ΠΝ ΰέθ αδΝ αΝ ξκζ έαΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ πλκζσΰδαΝ εαδΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ τξ δΝαθΪζκΰβμΝ πδησλφπ βμΝ αΝ Π ΚέΝ βέΝ ΢ Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ βλ έ αδΝ αλξ έκΝ επαδ υ δεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ πζβλκφσλβ βμ,Ν η Ν υγτθβΝ πθΝεαγβΰβ υθΝπκυΝΫξκυθΝαθαζΪί δΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ΢ Πέ γέΝ΢ ΝεΪγ Ν δ τγυθ βΝάΝΰλαφ έκΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπκ πΪ αδΝΫθαμΝ επαδ υ δεσμ,Ν η Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πμΝυπ τγυθκμΝ΢ ΠέΝ λΰκΝ κυΝ έθαδΝδ έπμΝκΝ ξ δα ησμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ΢ Π,Ν αΝ ξκζ έαΝ βμΝπ λδκξάμέΝΣαΝ δ δεσ λαΝεαγάεκθ αΝεαδΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝ ηάηα κμΝ κυΝ ΠΙέΝ Πλκ ππδεσΝ΢ ΠΝ- πδησλφπ βΝ λγλκ 39 1.ΟΝ΢ ΠΝ φαλησα αδΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝσζπθΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝ πκυΝΫξκυθΝ τξ δΝ δ δεάμΝ πδησλφπ βμΝ αΝΠ ΚΝάΝ Ν δ δεΪΝ ηδθΪλδαΝπκυΝκλΰαθυθκθ αδΝεα ΪΝ π λδκξΫμέΝ βέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμΝεαγβΰβ υθΝ ΝγΫηα αΝ φαληκΰάμΝ κυΝ΢ ΠΝεα αλ έακθ αδΝ απσΝ κΝκδε έκΝ ηάηαΝ κυΝΠΙ,ΝεαδΝ ΰελέθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΙ Ν ΢ΥΟΛΙΚ ΝΠ ΡΙΟΤ΢Ι Ν φκλ έαΝ ξκζ έπθΝ λγλκΝζί 1έΝ ΢ Ν εΪγ Ν άηκΝ άΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ άΝ ηάηαΝ κυΝ άΝ εκδθσ β α,Ν σπκυΝ ζ δ κυλΰ έΝ βησ δκΝ ξκζ έκΝ πλπ κίΪγηδαμΝ άΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δ λτ αδΝ η Ν αυ σθΝ κΝ θσηκΝΫθαΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝη Ν κθΝ έ ζκΝ« φκλ έαΝ ξκζ έπθ»,Ν κΝκπκέκΝ Ϋξ δΝ δεάΝ κυΝπ λδκυ έαΝπκυΝ βθΝαπκε ΪΝη ΝεΪγ ΝθσηδηκΝ λσπκέ βέΝ΢εκπσμΝ βμΝ φκλ έαμΝ ξκζ έπθΝ έθαδΝβΝ ι τλ βΝεαδΝ δΪγ βΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ άΝ πΫε α βΝ δ αε βλέπθΝ βθΝπ λδκξάΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ βμέΝ ΩμΝ δ αε άλδκΝθκ έ αδΝσξδΝησθκΝ κΝαεέθβ κΝσπκυΝ ΰΪα αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝ κΝ ξκζ έκ,Ν αζζΪΝεαδΝκδΝυπσζκδπκδΝξυλκδ,ΝσππμΝ αΝΰυηθα άλδα,Ν αΝ λΰα άλδα,Ν αΝυπσ ΰα,ΝβΝαυζά,Ν κΝ ξκζδεσμΝεάπκμέ 81 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γέΝΗΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθΝ δκδε έ αδΝαπσΝ βΝ βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμέΝΣαΝ γΫηα αΝκλΰΪθπ βμ,Νζ δ κυλΰέαμ,Ν δκέεβ βμ,Ν επλκ υπβ βμ,Ν πκπ έαμΝεαδΝ ζΫΰξκυΝ βμΝ φκλ έαμΝ ξκζ έπθΝλυγηέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν π λδευθΝεαδΝ βησ δαμΝΣΪιβμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέ ζέΝ ΣαΝ θέπέ έ έΝ η Ν έ ζκΝ «΢ξκζδεσθΝ Σαη έκθ»,Ν «Σαη έκθΝ Κ Σ »,Ν «Σαη έκθΝ Σ ξθδεκτΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυ»,Ν «Σαη έκΝ Σ ξθδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ΢ξκζάμ»Ν εα αλΰκτθ αδΝεαδΝσπκυΝ βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαΝαθαφΫλκθ αδΝαυ ΪΝάέΝβΝ ξκζδεάΝ κυμΝ φκλ έαΝθκ έ αδΝ φ ιάμΝβΝκδε έαΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθέΝΗΝευλδσ β αΝ βμΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ αυ υθΝ εαδΝ εΪγ Ν ξκζ έκυ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ εα αλΰβγ έΝ άΝ αθάε δΝ κθΝ Οέ΢έΚέΝ άΝ κΝ ζζβθδεσΝ βησ δκ,Ν η αίδίΪα αδ,Ν ξπλέμΝ δα υπυ δμ,Ν βθΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθΝ κυΝ άηκυΝ άΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝάΝ βμΝεκδθσ β αμΝσπκυΝ έξ Ν βθΝΫ λαΝ κυέΝΠ λδ ξση θκΝάΝσλκδΝ δαγάεβμ,Νεπ δεΫζζκυΝάΝ πλ ΪμΝ δα βλκτθ αδΝσππμΝΫξκυθέ ΗΝεΪγ Ν έ κυμΝεδθβ άΝπ λδκυ έαΝεΪγ Ν ξκζ έκυΝπκυΝαθάε δΝ αΝεα αλΰκτη θαΝπαλαπΪθπΝ αη έαΝη αίδίΪα αδΝηΫ αΝ ΝΫθαΝ(1)ΝηάθαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυΝ βθΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθ,Ν βΝ κπκέαΝ βθΝ εα αθΫη δΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμέΝ ΣκΝ ξ δεσΝ πλπ σεκζζκΝπαλΪ κ βμΝεαδΝπαλαζαίάμ,Ν κΝκπκέκΝεα αΰλΪφκθ αδΝεαδΝ αΝ βλκτη θαΝίδίζέαΝεαδΝ ζκδπΪΝυπβλ δαεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ φκλ έαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κΝξλβηα δεσΝυπσζκδπκΝ κυΝ ξκζδεκτΝ αη έκυΝεαδΝκδΝαπαδ ά δμΝεαδΝκφ δζΫμΝ κυ,ΝυπκΰλΪφ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ βμΝ κδε έαμΝ ξκζδεάμ πδ λκπάμ,ΝκΝκπκέκμΝ θ λΰ έΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ βμΝ φκλ έαμΝ ξκζ έπθέΝΣκΝ πλπ σεκζζκΝ αυ σΝ γ πλ έ αδΝ απσΝ κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ κδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ άΝ ΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμέΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ αη έπθ,Ν πκυΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν η αίδίΪακθ αδΝ δμΝ κδε έ μΝ φκλ έ μΝ ξκζ έπθέΝ εελ η έμΝ έε μΝ δμΝ κπκέ μΝ δΪ δεκμΝ έθαδΝεα αλΰκτη θαΝ ξκζδεΪΝ αη έαΝ υθ ξέακθ αδΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθέ θΝπατ δΝβΝζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βΝ ευλδσ β αΝ βμΝ π (Οέ΢έΚέ)έΝΜ Ναπσφα βΝ παλαξπλ έ αδΝ βΝ ξλά βΝ φκλ έμέΝ πθΝ ξκζ έπθΝηδαμΝεκδθσ β αμ,Νεα αλΰ έ αδΝβΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθΝ λδκυ έαμΝ βμΝ π λδΫλξ αδΝ κθΝ Ολΰαθδ ησΝ ΢ξκζδευθΝ Κ δλέπθΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ πθΝ δ αε βλέπθΝ βθΝ εκδθσ β αΝ άΝ Ν κπδεκτμΝ πκζδ δ δεκτμΝ ηέΝΗΝευλδσ β αΝεΪγ ΝθΫκυΝ ξκζδεκτΝε δλέκυΝη αίδίΪα αδΝαπσΝ κθΝΟέ΢έΚέΝ βθΝκδε έαΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ η1γή1λιθΝ (Φ ΚΝγηθ)έΝ θέΝ ΟδΝ φκλ έ μΝ ξκζ έπθΝ απαζζΪ κθ αδΝ απσΝ εΪγ Ν φσλκ,Ν Ϋζκμ,Ν ΫζβΝ ξαλ κ άηκυ,Ν δεαδυηα αΝ άΝ δ φκλΫμΝ υπΫλΝ βηκ έκυ,Ν θέπέ έ έέΝ ΟέΓέ έΝ άΝ εΪγ Ν λέ κυ,Ν απσΝ δεα δεΪΝ ΫζβΝ εαδΝ απσΝ εΪγ Ν ελΪ β βΝ υπΫλΝ λέ κυ,Ν ε σμΝ απσΝ κυμΝ δ αΰπΰδεκτμΝ α ηκτμέΝ ΟδΝ απαζζαΰΫμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βΝθκηκγ έαΝΰδαΝ δμΝ βησ δ μΝ π θ τ δμΝδ ξτκυθΝεαδΝ ΰδΝαυ Ϋμέ ιέΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΝλυγηέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝ υθαλησ δπθΝυπκυλΰυθΝεα ΪΝ π λέπ π βέΝΜ Νέ δ μΝαπκφΪ δμΝηπκλ έΝθαΝεα α Ϋηθ αδΝ Ν ηάηα αΝ άηκμΝάΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ΢ ΝεΪγ Ν Ϋ κδκΝ ηάηαΝδ λτ αδΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθέ102 ΟδΝ φκλ έ μΝ΢ξκζ έπθΝ κυΝΪθπΝΪλγέΝζί,Ν ε σμΝαπσΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝΜκυ κυζηαθδεάμΝΜ δκθσ β αμΝ υ έΘλΪεβμ,Ν εα αλΰάγβεαθΝ πέ βμΝαπσΝ βθΝπαλέ1ΝΪλγέΝηΝθέΝ1κλζήλί,ΝΦ ΚΝ Ν11ίΨέΝΧΜ Ν βθΝπαλέΝζκΝ κυΝΪλγέΝζΝ κυΝθέΝβζηλήλιΝ Φ ΚΝ1ιΝ Νεα αλΰάγβε ΝβΝαπαζζαΰάΝ πθΝ ξκζδευθΝ φκλ δυθΝαπσΝ αΝ ΫζβΝξαλ κ άηκυ 102 82 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Υλά βΝ πθΝ ξκζδευθΝε δλέπθΝ λγλκΝζ1 1.ΣαΝ ξκζδεΪΝε έλδαΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝΰδαΝ βΝ Ϋΰα βΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ βθΝπ λδκξάΝ κυΝ άηκυΝάΝ βμΝεκδθσ β αμέΝ 2. Ν τ α βΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝ κΝ έ δκΝ δ αε άλδκ,Ν βΝ απκεζ δ δεάΝ ξλά βΝ κλδ ηΫθπθΝ ξυλπθΝ κυΝ δ αε βλέκυΝαπσΝεΪγ Ν ξκζ έκΝβΝεκδθάΝξλά βΝ πθΝυπσζκδππθΝξυλπθΝεαδΝκδΝυλ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝεΪγ Ν υ ΰααση θκυΝ ξκζ έκυΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβΝεα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ εΪγ Ν δ αε δεκτΝ Ϋ κυμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ κδε έαμΝ βηκ δεάμΝ άΝ εκδθκ δεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμέΝ 3.΢ξκζδεΪΝ ε έλδαΝ πκυΝ Ν ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ ΰδαΝ Ϋΰα βΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δα γκτθΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ βμΝκδε έαμΝ βηκ δεάμΝάΝεκδθκ δεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμ,ΝΰδαΝΪζζ μΝξλά δμΝεκδθάμΝπφΫζ δαμ,Ν φσ κθΝ θΝυπΪλξ δΝεέθ υθκμΝ κίαλυθΝ φγκλυθΝ εαδΝ αβηδυθΝ εαδΝ υπσΝ κθΝ σλκΝ βμΝ δα άλβ βμΝ κυΝ δ αε βλέκυΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ πκυΝ πλκκλέα αδέΝ Μ Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δα γ έΝ δ αε άλδκ,Ν Ν ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ πκυΝ Ν ξλβ δηκπκδ έ αδΝΰδαΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝπλαΰηα κπκέβ βΝ ε βζυ πθΝεκδθκτΝ θ δαφΫλκθ κμέΝ ΢ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλά βμΝ απκεαγέ αθ αδΝ απσΝ βΝ ξλά βΝ κδΝ υξσθΝ φγκλΫμΝ εαδΝ αβηέ μΝ εαδΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κδΝ πδπζΫκθΝ απΪθ μΝ φπ δ ηκτ,Ν γΫληαθ βμΝ εαδΝ τ λ υ βμ,Νυ Ν κΝ δ αε άλδκΝθαΝπαλα έ αδΝεαγ’σζαΝΫ κδηκΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ πκπ δεΪΝεαδΝκπ δεκαεκυ δεΪΝηΫ αΝ λΰα άλδα λγλκΝζβ 1.΢ Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδκτθ αδΝ πκπ δεΪΝ εαδΝ κπ δεκαεκυ δεΪΝ ηΫ α,Ν εαγυμΝ εαδΝ λΰα άλδαΝ φυ δεάμΝ εαδΝ ξβη έαμΝΰδαΝ βθΝ ηπΫ π βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ πθΝκδε έπθΝηαγβηΪ πθέ,Ν βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝκλέα αδΝ ΝεΪγ Ν ξκζ έκΝΫθαμΝ επαδ υ δεσμΝ υπ τγυθκμΝΰδαΝ αΝκπ δεκαεκυ δεΪΝεαδΝΪζζαΝηΫ α,ΝκΝκπκέκμ,Ν βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ β,Ν πδίκβγ έ αδΝ απσΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ ηαγβ δεσΝ υηίκτζδκέΝ ΟΝ επαδ υ δεσμΝ αυ σμΝ απαζζΪ αδΝαπσΝ δμΝπλσ γ μΝαπα ξκζά δμΝεαδΝα ε έΝησθκΝ αΝ δ αε δεΪΝ κυΝεαγάεκθ αέΝ γέΝΟΝ ικπζδ ησμΝ πθΝ ξκζ έπθΝη Ν πκπ δεΪΝεαδΝκπ δεκαεκυ δεΪΝηΫ αΝΰέθ αδΝη Ν βΝφλκθ έ αΝ πθΝ αλησ δπθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΟΝ ικπζδ ησμΝ αυ σμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υηπζβλυθ αδΝ , Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ ,η Ν πλκηάγ δ μΝ δ υθ,Ν πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ ξκζδεάμΝ πδ λκπάμ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθ,ΝβΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝαπσΝ βθΝκδε έαΝ βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμέΝ ΣαΝ έ βΝΰδαΝπλκηάγ δαΝαθαΰλΪφκθ αδΝ Νπέθαε μΝπκυΝεα αλ έακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝπλσ α β κυΝαλησ δκυΝ ηάηα κμΝ κυΝΠΙέΝ ΢ξκζδεΫμΝίδίζδκγάε μΝ λγλκΝζγ 83 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1.΢ Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ζ δ κυλΰ έΝ ξ ξκζδεάΝ ίδίζδκγάεβρΝΰδαΝξλά βΝ πθΝηαγβ υθΝ κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΫ λαμΝ εαδΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΟδΝία δεΫμΝ ξκζδεΫμΝίδίζδκγάε μΝπκυΝυπΪλξκυθΝζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ ξκζδεΫμΝίδίζδκγάε μέΝ βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝκλέα αδΝΫθαμΝ επαδ υ δεσμΝ κυΝ ξκζ έκυΝπμΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βΝ ξκζδεάΝ ίδίζδκγάεβΝ κΝ κπκέκμ,Ν ΰδαΝ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βΝ πδίκβγ έ αδΝ κΝΫλΰκΝ κυΝαπσΝηαγβ ΫμΝπκυΝκλέα δΝ κΝηαγβ δεσΝ υηίκτζδκέΝ ΝκλΰΪθπ βΝεαδΝβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζδευθΝίδίζδκγβευθΝ βθΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθ αδΝεαδΝκΝ αθ δ ησμΝίδίζέπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δα,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκυζέκυ,Νπκυ ΰθπ κπκδκτθ αδΝη Ν κδξκεσζζβ βΝ κθΝπέθαεαΝαθαεκδθυ πθΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ «γέΓδαΝ δμΝ απΪθ μΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ξκζδευθΝ ίδίζδκγβευθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ ξ δεΫμΝπδ υ δμΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝ δα έγ θ αδΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμΝ πθΝκδε έπθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθέΝ ΟΝ λσπκμΝ βμΝ δΪγ βμΝ πθΝ πδ υ πθΝ αυ υθΝ κλέα αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ»103 4.ΟΝ ηπζκυ δ ησμΝ πθΝ ξκζδευθΝίδίζδκγβευθΝ έθαδΝΫλΰκΝ πθΝ ξκζδευθΝ πδ λκπυθ,ΝκδΝκπκέ μΝ εαδΝ δαξ δλέακθ αδΝ δμΝ ξ δεΫμΝ πδ υ δμΝ αΰκλΪακθ αμΝ ίδίζέαΝ απσΝ κθΝ εα ΪζκΰκΝ πκυΝ εα αλ έα δΝ βΝ πδ λκπάΝ βμΝ πση θβμΝ παλέΝ δίζέαΝ κυΝ έ δκυΝ εα αζσΰκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αΝ απκ Ϋξκθ αδΝ εαδΝ πμΝ πλ ΫμέΝ ΟδΝ ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝΰδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ξκζδευθΝίδίζδκγβευθέΝ «ΗΝαΰκλΪΝίδίζέπθΝΰδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ξκζδευθΝίδίζδκγβευθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝεαδΝ απσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝαπσΝ κθΝεα ΪζκΰκΝ βμΝ πση θβμΝ παλέ,Ν ΝίΪλκμΝπδ υ πθΝ κυΝ δ δεκτ ζκΰαλδα ηκτΝΜαγβ δεάμΝΠλσθκδαμ» 104 «ηέα)Ν ΢υθδ Ϊ αδΝ πδ λκπάΝ τθ αιβμΝ πέθαεαΝ πδζκΰάμΝ εα ΪζζβζπθΝ ίδίζέπθΝ ΰδαΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ πθΝ ξκζδευθΝίδίζδκγβευθέΝΗΝ πδ λκπάΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ αα)Ν ΫθαθΝ π λδφ λ δαεσΝ δ υγυθ άΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ Πλσ λκ,Ν ίί)ΝΫθαΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπαθ πδ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πμΝ βηέκυΝπαδ αΰπΰδεκτΝ ηάηα κμ,Ν ΰΰ)ΝΫθαθΝζκΰκ Ϋξθβ,Ν )ΝΫθαθΝίδίζδκγβεκθσηκ,Ν )Ν ΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝ δ α εαζδεάμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ζζΪ αμ,Ν πκυΝ κλέα αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝαυ άμ,Ν )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝΛ δ κυλΰυθΝΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝπκυΝκλέα αδΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ αυ άμΝεαδΝ 103 104 ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1κα κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθσηκυΝΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ’ ΣκΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ 84 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αα)Ν ΫθαθΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκ,Ν αθ έ κδξβμΝ άΝ υΰΰ θκτμΝ δ δεσ β αμΝ πλκμΝ δμΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ πθΝίδίζέπθΝπκυΝ πδζΫΰκθ αδέΝ ΗΝ γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ έθαδΝ δ άμέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Μ Ν βθΝ απσφα βΝ κλέακθ αδΝ κδΝ αθαπζβλπ ΫμΝ πθΝη ζυθΝ πθΝυπκπ λδπ υ πθΝαα΄,Νίί΄,Νΰΰ΄,Ν ΄ΝεαδΝαα΄ΝαπσΝ κθΝέ δκΝετεζκΝ πλκ υππθΝ εαδΝ κΝ ΰλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πκυΝ υπβλ έΝ βθΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ ίδίζδκγάε μΝ υπβλ έαΝ βμΝ ΚέΤέΝ κυΝ ΤΠέ έΠέΘέΝ Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝλυγηέα αδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδ λκπάμέΝ΢ αΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ κΝ ΰλαηηα ΫαΝ βμΝ εα αίΪζζ αδΝ απκαβηέπ βέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέα αδΝ κΝ τοκμ,ΝκΝ λσπκμΝυπκζκΰδ ηκτΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεα αίκζάμΝ βμΝαπκαβηέπ βμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ εΪ κ Νδ ξτκυ μΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμέΝ ί)ΝΚα ΪΝ βθΝεα Ϊλ δ βΝ κυΝπέθαεαΝ βμΝπ λέπ π βμΝα΄ΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝεαδΝ δ βΰά δμΝ ξκζδευθΝ πδ λκπυθ,Ν υζζσΰπθΝ δ α εσθ πθ,Ν ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝεαδΝΪζζπθΝφκλΫπθΝ επαέ υ βμέΝ ΟδΝ πέθαε μΝ πκυΝ εα αλ έακθ αδΝ ευλυθκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ»105 θέΝΤπ τγυθκμΝ βμΝίδίζδκγάεβμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝκΝ δ υγυθ άμΝ άΝ κΝ υπκ δ υγυθ άμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ λυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝίδίζδκγβευθΝαυ υθέΝ «ΓδαΝ κθΝ φκ δα ησΝ πθΝίδίζδκγβευθΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝπλκηάγ δαΝ ίδίζέπθΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθΝ ΝίΪλκμΝ πθΝπδ υ πθΝ κυΝζκΰαλδα ηκτΝΜαγβ δεάμΝΠλσθκδαμ»106 7.Λ π κηΫλ δ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ ΪλγέΝ αυ κτΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 8.Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμ,Ν γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ υθδ υθ αδΝ γΫ δμΝ ίδίζδκγβεκθσηπθ,Ν ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζδευθΝ ίδίζδκγβευθ,Ν θαΝ εα αθΫηκθ αδΝ εα ΪΝ εα βΰκλέα,ΝεζΪ κυμΝεαδΝίαγηκτμΝεαδΝθαΝκλέακθ αδΝ αΝπλκ σθ αΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝ δκλδ ηκτΝ δμΝγΫ δμΝαυ ΫμέΝ107 δαξ έλδ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝπ λδκυ έαμέΝ΢ξκζδεΪΝευζδε έαΝ λγλκΝζζ 1έΝ ΣβθΝ υγτθβΝ εαδΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ ΰδαΝ βθΝ πδ ε υάΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ πθΝ ξκζδευθΝ ε δλέπθΝ ΫξκυθΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ η αίδίΪακθ αδΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝπδ υ δμΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ δμΝ θκηαλξέ μέΝΣαΝ υξσθΝα δΪγ αΝυπσζκδπαΝαπσΝ δμΝ πδξκλβΰά δμΝαυ ΫμΝ πδ λΫφκθ αδΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κΝ ΫζκμΝεΪγ ΝκδεκθκηδεκτΝΫ κυμέ 105 106 ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1κ Ν κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθσηκυΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ’ ΣκΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθσηκυΝΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ Νβλθ ΝέΝβλκθήβίίβ,ΝΦ Κ-βζΝ ’ΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ11ΝμΝ«ΓδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝζγΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝ ΢ξκζδευθΝ δίζδκγβευθΝ υθδ υθ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπ θάθ αΝΧηίΨΝγΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝΠ ΝίδίζδκγβεκθσηπθΝεαδΝπ θάθ αΝΧηίΨΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝΣ Νίδίζδκγβεκθκηέαμ» 107 85 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 2.ΗΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ εαγαλδσ β αμ,Ν γΫληαθ βμ,Ν φπ δ ηκτ,Ν τ λ υ βμ,Νπλκηάγ δαμΝ πέπζπθΝεαδΝ ε υυθ,ΝίδίζέπθΝΰδαΝ βΝ ξκζδεάΝίδίζδκγάεβΝεαδΝεΪγ Ν έ κυμΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝυζδεκτΝαπαλαέ β πθΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝΰέθ αδΝαπσΝ βΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάέΝΟδΝ ξ δεΫμΝπδ υ δμΝη αίδίΪακθ αδΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝαπσΝ δμΝθκηαλξέ μΝ βμΝκδε έ μΝ βηκ δεΫμΝάΝεκδθκ δεΫμΝ αλξΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝ δμΝεα αθΫηκυθΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμέΝΓδαΝ αΝ υξσθΝα δΪγ αΝυπσζκδπαΝ φαλησα αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1έΝ ΢ δμΝ απΪθ μΝεαγαλδσ β αμΝπ λδζαηίΪθ αδΝεαδΝβΝ απΪθβΝπλσ ζβοβμΝεαγαλδ λδυθΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ασλδ κυΝ ξλσθκυΝ άΝ αθΪγ βμΝ βμΝ εαγαλδσ β αμΝ η Ν τηία βΝηέ γπ βμΝΫλΰκυέΝ γέΝΟλΰαθαΝΰδαΝ βθ πέ υιβΝ πθΝπαλαπΪθπΝ σξπθΝ έθαδμ α)ΝΣκΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ν ί)ΝβΝκδε έαΝ βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝαλξάΝεαδΝ ΰ)ΝβΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάέ 4.ΣκΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ντ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ εαδΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Νεα αλ έα δΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πδ ε υάμΝεαδΝ υθ άλβ βμΝ πθΝ δ αε βλέπθΝ κυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝεαδΝ κΝυπκίΪζζ δΝΰδαΝΫΰελδ βΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Μ ΪΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ πδ υ πθ,Ν κΝ θκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝ εα αθΫη δΝ δμΝ πδ υ δμΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ κυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ πέ βμΝ κΝ θκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ν τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ πθΝ πλκραηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Νεα αθΫη δΝ κυμΝκλΰαθδ ηκτμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ δμΝ δα δγΫη θ μΝ πδ υ δμ,Ν ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ πθΝ ξκζ έπθέ Κα ΪΝ βθΝεα αθκηάΝ πθΝπδ υ πθΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝπαέλθ δΝυπσοβΝ κυ,Ν ε σμΝ πθΝΪζζπθ,Ν δμΝδ δαέ λ μΝεκδθπθδεΫμΝεαδΝκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μ η Ν σξκΝ βθΝ ιΪζ δοβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαθδ κ ά πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝαυ Ϋμέ 5.Μ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν π λδευθΝ εαδΝ βησ δαμΝ ΪιβμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαγκλέακθ αδΝ κδΝ δα δεα έ μΝ Ϋΰελδ βμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ υηίκυζέπθ,Ν δΪγ βμΝ πθΝ πδ υ πθΝ απσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησ,Ν ε Ϋζ βμΝ πθΝ ΫλΰπθΝ πδ ε υάμΝ εαδΝ υθ άλβ βμΝ πθΝ δ αε βλέπθ,Ν εαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτέ 6. δ δεΪΝΰδαΝ αΝ δ αε άλδκΝ κυΝζ εαθκπ έκυΝ δεάμ,Ν βθΝ υγτθβΝεαδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ ΰδαΝ βθΝ πδ ε υάΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ κυμΝ ΫξκυθΝ κΝ Οέ΢έΚέ,Ν εαδΝ κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν π λδευθΝ εαδΝ βησ δαμΝ ΣΪιβμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμέ 7.α)Ν ΢ Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ ευζδε έκΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ ηαγβ υθέΝ ΣαΝ έ βΝ πκυΝ ππζκτθ αδΝ αΝ ξκζδεΪΝευζδε έαΝεαγκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα β πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Τΰ έαμ,Ν ΠλσθκδαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ εαδΝ κδΝ δηΫμΝ κυμΝ εαγκλέακθ αδΝη ΝαΰκλαθκηδεΫμΝ δα Ϊι δμέ 86 87 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ί)Ν ΗΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ευζδε έπθΝ Ν ξκζ έαΝ πκυΝ ι π λθκτθΝ κλδ ηΫθκΝ αλδγησΝ ηαγβ υθΝ αθα έγ αδ,Ν η Ν απσφα βΝ βμΝ ξκζδεάμΝ πδ λκπάμ,Ν Ν πζ δκ σ βΝ τ λαΝ απσΝ βησ δκΝ πζ δκ κ δεσΝ δαΰπθδ ησέ ΰ)ΝΟδΝσλκδΝ δ θΫλΰ δαμΝ κυΝ βησ δκυΝ δαΰπθδ ηκτ,ΝκΝ λσπκμΝαθΪ διβμΝ κυΝπζ δκ σ β,ΝκδΝ σλκδΝαθΪγ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝευζδε έπθ,ΝκΝεαγκλδ ησμΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝηαγβ υθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,ΝβΝ δΪλε δαΝεαδΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝ υθγβευθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝαπσΝ κΝ τζζκΰκΝ πθΝ δ α εσθ πθΝεαδΝαπσΝ δμΝηαγβ δεΫμΝεκδθσ β μ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ )Ν ΗΝ εα ΪΝ κπκδκθ άπκ Ν λσπκΝ ηέ γπ βΝ πθΝ ξκζδευθΝ ευζδε έπθΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ δμΝ ηπκλδεΫμΝηδ γυ δμ.108 θΝ υπΪΰ αδΝ δμΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΙΓέΝμΝΟΡΓ ΝΧ΢ ΝΣ ΢ΝΜ Θ ΣΙΚ ΢Ν Χ ΢Ν ΢υηη κξάΝ πθΝηαγβ υθΝ βΝ ξκζδεάΝαπάέΝΜαγβ δεΫμΝεκδθσ β μ λγλκΝζη 1.ΓδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ απαλαέ β βΝ έθαδΝβΝ υηη κξάΝ πθΝηαγβ υθΝ βΝ ξκζδεάΝαπάέΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βέΝ ΟδΝ δΪφκλ μΝ ηκλφΫμΝ κλΰΪθπ βμΝ βμΝ ηαγβ δεάμΝ απάμΝ απκ εκπκτθΝ θαΝ ίκβγά κυθΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝμΝ αΨΝ ΝαΝ απκε ά κυθΝ υπ υγυθσ β αΝ εαδΝ Ϊη βΝ αθ έζβοβΝ βμΝ βηα έαμΝ κυΝ βηκελα δεκτΝ δαζσΰκυΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ υθ δ β κτΝεαδΝ βηδκυλΰδεκτΝπκζέ βέΝ ίΨΝαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝκηαζάΝεαδΝΰσθδηβΝζ δ κυλΰέαΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμΝυ πδ υξγ έΝβΝ υ βηα δεάΝη Ϊ κ βΝ βμΝαπαλαέ β βμΝεαδΝκυ δα δεάμΝΰθυ βμέΝ ΝθαΝ ΰΨΝΝαΝ δαηκλφυ κυθΝ δεάΝ κυμΝαθ έζβοβΝΰδαΝ βΝαπάΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ τθ βμΝ ξκζ έκυΝεαδΝ εκδθπθέαμ,Νυ ΝθαΝΫξκυθΝπμΝθΫκδΝ αΝαπαλαέ β αΝ φσ δαΝΰδαΝ βθΝπαλαπΫλαΝπκλ έαΝεαδΝ ιΫζδιάΝ κυμέΝ 3.ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ βΝ ξκζδεάΝ απάΝ υΰελκ κτθΝηαγβ δεΫμΝεκδθσ β μ,Νη Ν δμΝκπκέ μΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝ απάμΝεαδΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝπλαΰηα κπκέβ βΝεΪγ Ν έ κυμΝ ξκζδευθΝ ε βζυ πθέΝ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βΝ υΰελσ β βΝ πθΝ ηαγβ δευθΝ εκδθκ ά πθ,Ν αΝ σλΰαθαΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ υηη κξάμΝ κυμΝ βθΝκλΰΪθπ β βμΝηαγβ δεάμΝαπάμέΝ 108 πέ βμΝεα αλΰάγβε Ν κΝΪθπΝΪλγέΝζζΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1γΝΪλγέΝηΝθέΝ1κλζήλί,Φ ΚΝ Ν111έ 88 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΢ξκζδεκέΝ υθ αδλδ ηκέΝ λγλκΝζθ 1.ΟΝ ξκζδεσμΝ υθ αδλδ ησμΝ έθαδΝγ ησμΝεκδθπθδεάμΝαπάμΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝ ζ τγ λβΝΫθπ βΝ πθΝηαγβ υθέΝ α έα αδΝ βθΝΫηφυ βΝεκδθπθδεσ β αΝ κυΝπαδ δκτΝ βθΝ ζ τγ λβΝ υηη κξά,Ν βθΝαηκδίαέαΝεα αθσβ βΝεαδΝ κθΝαζζβζκ ία ησέΝ φαλησα δΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝαυ κ δκέεβ βμΝεαδΝ πθΝ βηκελα δευθΝ δα δεα δυθέΝ ξ δΝπμΝ εκπσΝ βΝ δαπαδ αΰυΰβ βΝ πθΝηαγβ υθΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝαλξΫμΝ βμΝαζζβζκίκάγ δαμ,Ν βμΝ υθ λΰα έαμΝεαδΝ βμΝεκδθπθδεάμΝ υγτθβμ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝαθ ιΪλ β βμΝ εΫοβμΝεαδΝ βηκελα δεάμΝ υθ έ β βμΝ εαγυμΝεαδΝ βΝΰθυ βΝ υζζκΰδευθΝηκλφυθΝκδεκθκηδεάμΝ λα βλδσ β αμέΝ 2.ΟΝ ξκζδεσμΝ υθ αδλδ ησμΝαθαζαηίΪθ δΝπκδεέζ μΝ λα βλδσ β μΝ αΝπζαέ εαδΝΰ θδεσ λαΝ βμΝεκδθπθδεάμΝαπάμ,ΝσππμΝξ δλκ ξθέα,Ν ξκζδεσΝεάπκ,Ναπκ δ υθ,Ν ευζδε έκ,Ν ΫλΰαΝ πκζδ δ ηκτέΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ αΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έα,Ν κδΝ λα ξκζδεκτΝ υθ αδλδ ηκτΝ π ε έθκθ αδΝ εαδΝ δμΝ Ϋλ υθ μΝ πκζδ δ δεΫμΝ ε βζυ δμ,Ν ε λκηΫμΝεαδΝίδίζδκγάε μέΝ δαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ξθέα,Νπλα άλδκΝ βλδσ β μΝ κυΝ εαδΝ αγζβ δεΫμΝ γέΝ ΝκλΰΪθπ βΝεαδΝβΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζδευθΝ υθ αδλδ ηυθΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΢ξκζδεσμΝαγζβ δ ησμΝ- ε βζυ δμΝ λγλκΝζι 1.αΨΝ ΢ Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ ηαγβ δεκέΝ σηδζκδΝ αγζβηΪ πθΝΧΜΟ ΨΝ κυμΝκπκέκυμΝη ΫξκυθΝπλκαδλ δεΪΝκδΝηαγβ ΫμέΝ ΢ κυμΝ ΜΟ Ν ζ δ κυλΰκτθΝ κη έμΝ εα ΪΝ αγζάηα αΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ παέλθκυθΝ ηΫλκμΝ Ν σπκδκΝ πδγυηκτθέΝ ΝετλδαΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝΰέθ αδΝ ε σμΝ κυΝπλκζσΰδκυΝπλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΟδΝεΪγ Ν έ κυμΝαΰπθδ δεΫμΝεαδΝαγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ δ ιΪΰκθ αδΝη Ν υγτθβΝ πθΝΜΟ έΝ Ό αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ Ϋ κδκυΝ έ κυμΝ λα βλδσ β μΝ Ν πέπ κΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμ,ΝθκηκτΝάΝ βμΝξυλαμ,ΝκδΝΜΟ Ν υθ λΰΪακθ αδΝη Ν αΝκδε έαΝσλΰαθαΝάΝφκλ έμΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυμέΝ ίΨΝ Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΜΟ ,Ν βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ αγζβ δευθΝ ξυλπθΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ πθΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβ δΪλε δαΝαπα ξσζβ βμΝ α εΪζπθΝεαδΝεαγβΰβ υθΝ φυ δεάμΝαΰπΰάμΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ πθΝΜΟ ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ κυΝγ ηκτΝ αυ κτΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ κυΝΤφυπκυλΰκτΝαλησ δκυΝΰδαΝγΫηα αΝ αγζβ δ ηκτέΝ ΰΨΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ κυΝΰλαφ έκυΝ φυ δεάμΝαΰπΰάμ,Ναθα έγ αδΝ Ν α εΪζκυμΝάΝεαδΝεαγβΰβ ΫμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ ξκζ έκυΝ βμΝ έ δαμΝ πσζβμΝ άΝ επησπκζβμΝ βΝ πλκ φκλΪΝ υπβλ δυθΝ κυμΝ ΜΟ έΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ αυ κτμ,Ν πκυΝ απα ξκζκτθ αδΝ πΫλαΝ απσΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ κυμΝ πλΪλδκ,Ν εα αίΪζζ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπκαβηέπ βΝεα ΪΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ ΨΝ Οζ μΝ κδΝ απΪθ μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΜΟ Ν ίαλτθκυθΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝ Τφυπκυλΰ έκυΝ αλησ δκυΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ αγζβ δ ηκτΝ κθΝ κπκέκΝ ΰλΪφκθ αδΝ εαδΝ κδΝ ξ δεΫμΝ πδ υ δμέΝ 89 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέακθ αδΝκδΝηκλφΫμΝ εαδΝ κΝ ΰ θδεσΝ πζαέ δκΝ πθΝ ε βζυ πθΝ αΝ ξκζ έαΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ υπκ άλδιβμΝ εαδΝ πλαΰηα κπκέβ άμΝ κυμέΝ 3.Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝ πθΝθκηαλξυθΝηπκλκτθΝ θαΝκλΰαθυθκθ αδΝ υθαυζέ μΝεαδΝΪζζ μΝπκζδ δ δεΫμΝ ε βζυ δμΝΰδαΝηαγβ ΫμΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ πδ υ δμΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδ Θλβ ε υηΪ πθΝάΝ πθΝθκηαλξδυθέΝ Κ Φ Λ ΙΟ Ι ΝΝΟΡΓ Ν ΝΛ ΨΚ ΢Ν΢ΤΜΜ ΣΟΥ ΢Ν γθδεσΝ΢υηίκτζδκΝΠαδ έαμΝ λγλκΝζκ 1έΝ ΢υθδ Ϊ αδΝ γθδεσΝ ΢υηίκτζδκΝ Παδ έαμΝ ( έ΢ΤέΠέ)Ν πκυΝ δ βΰ έ αδΝ βθΝ ευίΫλθβ βΝ γΫηα αΝ επαδ υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ ΰδαΝ σζ μΝ δμΝ ίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν παδ έαμ,Ν υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμΝεαδΝζαρεάμΝ πδησλφπ βμ,Νσππμμ α)ΝΓδαΝ βΝξΪλαιβΝεα υγυθ άλδπθΝΰλαηηυθΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμέ ί)Ν ΓδαΝ βθΝ πλκ αληκΰάΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ βμΝ επαέ υ βμΝ πλσΰλαηηαΝκδεκθκηδεάμΝεαδΝεκδθπθδεάμΝαθΪπ υιβμΝ βμΝξυλαμέ κυμΝ σξκυμΝ εαδΝ κΝ ΰ)Ν ΓδαΝ βΝ δΪλγλπ βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ι δ δε τ πθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝπαλαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝπαλαΰπΰδεσ β αμέ )Ν ΓδαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ φαληκΰάμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτέ )ΝΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝπλκ ξκζδεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμέ )ΝΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝ υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ βμΝζαρεάμΝ πδησλφπ βμέ α)ΝΓδαΝ βΝξΪλαιβΝεα υγτθ πθΝ λα βλδσ β αμΝ πθΝθκηαλξδαευθΝ πδ λκπυθΝπαδ έαμέ β)ΝΓδαΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝγΫηαΝπκυΝαβ έΝ βΝΰθυηβΝ κυ κΝΤπκυλΰσμΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέ βέΝΣκΝ έ΢έΤέΠέΝαπκ ζ έ αδΝαπσμ α)Ν κθΝΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝ επλσ ππκΝ κυ,ΝπμΝπλσ λκ, ί)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμ, ΰ)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθΝεαδΝ βησ δαμΝΣΪιβμ, )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠκζδ δ ηκτ, )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθ,Ν 90 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμ,Ν α)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ δκηβξαθέαμ,Ν θΫλΰ δαμΝεαδΝΣ ξθκζκΰέαμ, β)Ν Ϋθαθ επλσ ππκΝ κυΝ ΤφυπκυλΰκτΝ αλησ δκυΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ ΝΫαμΝ Γ θδΪμΝ εαδΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΤφυπκυλΰκτΝΰδαΝγΫηα αΝ γζβ δ ηκτ,Ν γ)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝαπσΝεΪγ ΝεσηηαΝπκυΝαθ δπλκ ππ τ αδΝ βΝ κυζάΝεαδΝαθαΰθπλέα αδΝ πμΝεσηηαΝαπσΝ κθΝεαθκθδ ησΝ βμ,Ν δ)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΙ λΪμΝ΢υθσ κυΝ βμΝ εεζβ έαμΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν δα)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ θπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ ζζΪ κμ,Ν δί)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝΠέΙέ,ΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κΝ΢υθ κθδ δεσΝ΢υηίκτζδκ,Ν δΰ)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθκηκ πκθ έαμΝ λΰα υθΝ ζζΪ αμΝ(Γέ΢έ έ έ)έ δί)Ν ΫθαθΝ επλσ ππκ,Ν βμΝ Παθ ζζάθδαμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ΢υθ αδλδ ηυθΝ(Π έ΢έ έΓ έ΢)έ θυ πθΝ Γ πλΰδευθΝ δ )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΓ θδεάμΝ΢υθκηκ πκθ έαμΝ ΰλκ δευθΝ΢υζζσΰπθΝ ζζΪ αμ,Ν δ )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝ ζζβθδευθΝ δκηβξαθδυθΝ(΢έ έ έ), δα)ΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ ηπκλδεκτΝεαδΝ δκηβξαθδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ γάθαμ,Ν κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ εαδΝ δκ ξθδεκτΝ πδη ζβ βλέκυΝ γάθαμΝ εαδΝ βμΝ Γ θδεάμΝ ΢υθκηκ πκθ έαμΝ παΰΰ ζηα δυθΝεαδΝ δκ ξθυθΝ ζζΪ αμ,Ν δβ)ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝΰκθΫπθΝ κυΝΪλγλκυΝηγ, δγ)ΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝ υ λκίΪγηδπθΝκλΰαθυ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν βησ δπθΝ εαδΝδ δπ δευθ,Ν ε)ΝΫθαΝηΫζκμΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝ θυ α βμΝΠαδ έαμΝ(΢έ έΠέ),Ν εα)ΝΫθαΝηΫζκμΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝΣ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝ(΢έΣέ έ), εί)ΝαπσΝΫθαΝηΫζκμΝ πθΝ΢έΠέ έ,Ν΢έ έ έΝεαδΝ΢έ έ έ,Ν εΰ)ΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝ γθδεάμΝΦκδ β δεάμΝ θπ βμΝ ζζΪ αμΝ( έΦέ έ έ)ΝεαδΝ βμΝ γθδεάμΝ΢πκυ α δεάμΝ θπ βμΝ ζζΪ αμΝ( έ΢έ έ έ), ε )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝε θ λδεκτΝ υζζκΰδεκτΝκλΰΪθκυΝ βμΝζαρεάμΝ πδησλφπ βμ, ε )ΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ δ αε δεκτΝ- λ υθβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ( έ έΠέ)Ν πθΝαθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝδ λυηΪ πθΝ( έ έΙέ)ΝεαδΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ ( έΠέ)Ν πθΝ ξθκζκΰδευθΝ επαδ υ δευθΝΙ λυηΪ πθΝ(Σέ έΙέ),Ν ε )Ν ΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝ Παθ ζζάθδαμΝ Οηκ πκθ έαμΝ δκδεβ δευθΝ Τπαζζάζπθ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ κυΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΢ΤέΠέ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ η αίΪζζ αδΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝαυ κτέ ζέΝ ΗΝ ΰλαηηα έαΝ κυΝ ΢ΤέΠέΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ άΝ κθΝ επλσ ππκΝ κυ,Ν πμΝ πλσ λκΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ κΝ υηίκτζδκΝ πθΝ΢έ έΠέ,Ν΢έΣέ έ,Ν΢έΠέ έ,Ν΢έ έ έΝεαδΝ κυΝε θ λδεκτΝ υζζκΰδεκτΝκλΰΪθκυΝ βμΝ ζαρεάμΝ πδησλφπ βμέΝ ΗΝ ΰλαηηα έαΝ κυΝ έ΢ΤέΠέΝ εα αλ έα δΝ βθΝ βη λά δαΝ δΪ αιβΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ γαΝ υαβ βγκτθΝεαδΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝ κυέΝΗΝ δκδεβ δεάΝηΫλδηθαΝ εαδΝ εΪγ Ν ηκλφάμΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ έ΢ΤέΠέΝ αθα έγ αδΝ Ν δ τγυθ βΝ βμΝ ε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτέΝ ηέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ έ΢ΤέΠέΝεαδΝ βμΝΰλαηηα έαμΝ κυ,ΝβΝΰλαηηα δαεάΝ κυΝυπκ άλδιβ,ΝβΝγβ έαΝ πθΝη ζυθΝ κυ,ΝκΝ λσπκμΝυζκπκέβ βμΝ πθΝ πλκ Ϊ πθΝ κυΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζκΝ ξ δεσΝ γΫηαέΝ Μ Ν έ δκΝ πλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ ε σμΝαπσΝ δμΝαθαΰεαέ μΝεα ΪΝπ λέπ π βΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝεαδΝ πδ λκπΫμΝΰδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ έ΢ΤέΠέΝ εαδΝ βΝ υΰελσ β βΝ δ δεάμΝ Γθπηκ κ δεάμΝ πδ λκπάμΝ Παδ έαμΝ η Ν υηη κξάΝ πλκ υππθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ αθαΰθπλδ έΝ ΰ θδεσ λαΝ κΝ πθ υηα δεσΝ εαδΝ εκδθπθδεσΝ κυμΝ ΫλΰκΝ εαδΝ βΝ πλκ φκλΪΝ κυμΝ βθΝ παδ έαέΝ ΗΝ πδ λκπάΝ υπκίκβγ έΝ κΝ έ΢ΤέΠέΝΰδαΝ βΝ δα τππ βΝ πθΝ δ βΰά πθΝ κυΝ αΝγΫηα αΝ πθΝ κδξ έπθΝ α,ΝίΝεαδΝΰΝεαδΝ Ν ιαδλ δεάμΝ βηα έαμΝγΫηα αΝ κυΝ κδξ έκυΝβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1έ θέΝ ΗΝ τθγ βΝ κυΝ έ΢ΤέΠέΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ υπκυλΰ έπθΝ εαδΝ πθΝ φκλΫπθΝ πκυΝ επλκ ππκτθ αδΝ Ν αυ σέΝ ΣκΝ έ΢ΤέΠέΝ ζ δ κυλΰ έμΝ θσηδηαΝ η Ν σ αΝ ηΫζβΝ κυΝ ΫξκυθΝ κλδ έ.109 ΝκηαλξδαεΫμΝεαδΝ παλξδαεΫμΝ πδ λκπΫμΝπαδ έαμΝ λγλκΝζλ 1.΢ Ν εΪγ Ν θκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝ ζ δ κυλΰ έΝ θκηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝ παδ έαμ,Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έ αδΝαπσΝμΝ αΨΝ κΝθκηΪλξβΝάΝ επλσ ππσΝ κυΝπμΝπλσ λκ,Ν ίΨΝΫθαΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰΨΝΫθαΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΨΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΨΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν Κα αλΰάγβε Ν κΝΪλγλκΝζκΝαπσΝ κΝ έΝβ,Ν βμΝπαλέζΝΪλγέβγΝθέΝβγβιήληΝΦ ΚΝ Ν1ηθ,ΝΚα ΪΝ Ν βθΝπαλέΝβ1ΝεαδΝββΝ ΪλγέΝ1ΝΪθπΝθέΝβγβιήλη,Ν κΝ γθδεσΝ΢υηίκτζδκΝΠαδ έαμΝ κυΝΪθπΝΪλγέΝγαΝ ιαεκζκυγά δΝθαΝα ε έΝ δμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝηΫξλδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ υΰελκ ά πμΝ κυΝ ΢ΤΠΨ 109 91 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΫθπ βμΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ κυΝθκηκτ,Ν αΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ λΰα δεκτΝεΫθ λκυΝ βμΝΫ λαμΝ κυΝθκηκτ,Ν βΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΫθπ βμΝΰ πλΰδευθΝ υθ αδλδ ηυθΝ κυΝθκηκτ,Ν γΨΝ επλσ ππκΝ βμΝκηκ πκθ έαμΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθΝ πθΝηαγβ υθ,Ν δΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ Ϋθπ βμΝ ζ δ κυλΰυθΝ ηΫ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ηΫζκυμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ Λ δ κυλΰυθΝΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝΧΟΛΜ Ψέ δαΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ υζζσΰκυΝ α εΪζπθ,Ν ηΫζκυμΝ βμΝ δ α εαζδεάμΝ Οηκ πκθ έαμΝ ζζΪ κμΝ Χ Ο ΨέΝ δίΨΝ επλσ ππκΝ βμΝ θπ βμΝ Λ δ κυλΰυθΝ Σ ξθδεάμΝ - παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ Χ ΛέΣέ΢έ έ έΨΝηΫζκυμΝ βμΝΟηκ πκθ έαμΝΛ δ κυλΰυθΝΣ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΧΟέΛέΣέ έ έΨέΝ δΰΨΝ επλσ ππκΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ δπ δευθΝ επαδ υ δευθΝ ζ δ κυλΰυθΝ κυΝ θκηκτ,Ν ηΫζκυμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝΙ δπ δευθΝ επαδ υ δευθΝζ δ κυλΰυθΝ ζζΪ αμ,Ν δ ΨΝΫθαθΝπλσ λκΝπκζδ δ δεκτΝ υζζσΰκυΝπκυΝκλέα δΝκΝθκηΪλξβμ,Ν δ ΨΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΝκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝΛαρεάμΝ πδησλφπ βμΝΧΝ Λ Ψέ δ ΨΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝυπβλ έΝ κθΝθκησΝάΝ κΝθκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ 2.΢ κυμΝ θκηκτμΝ άΝ θκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα αΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ π λδ σ λκδΝ τζζκΰκδΝ α εΪζπθΝάΝπ λδ σ λ μΝ θυ δμΝεαγβΰβ υθ,ΝπκυΝη ΫξκυθΝ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝκλΰαθυ δμΝ ΧΟΛΜ ,Ν Ο΢,Ν ΟΛΣ Ψ,Ν κδΝ επλσ ππκέΝ κυμΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθ,ΝπκυΝ υθΫλξκθ αδΝ ΝεκδθάΝ υθ λέα βΝτ λαΝαπσΝπλσ εζβ βΝ κυΝ κδε έκυΝθκηΪλξβέΝ γέΝ ΢ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ θκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝ παδ έαμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εαζκτθ αδΝ απσΝ κθΝ πλσ λσΝ βμ,Ν επλσ ππκδΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝ θυ πθΝ άΝ ΪζζπθΝ εκδθπθδευθΝ φκλΫπθΝ άΝ κλΰαθυ πθΝΰδαΝθαΝ εγΫ κυθΝ δμΝαπσο δμΝ κυμέΝ ζέΝ ΝθκηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝ δ βΰ έ αδΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝεαδΝ κΝθκηΪλξβ,Νη Ν ίΪ βΝ δμΝ δ βΰά δμΝ πθΝ βηκ δευθΝ εαδΝ εκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθέΝ γΫηα αΝ παδ έαμΝ σππμμΝ κλΰΪθπ βμΝ ίδίζδκγβευθ,Ν ηδθαλέπθΝ ΰκθΫπθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ πδηκλφπ δευθΝ εαδΝ πκζδ δ δευθΝ ε βζυ πθ,Νέ λυ βμΝ,εα Ϊλΰβ βμΝεαδΝ υΰξυθ υ βμΝ ξκζ έπθ,Νεα αθκηάμΝπδ υ πθΝ κυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝΰδαΝ βθΝ πδ ε υάΝεαδΝ υθ άλβ βΝ δ αε βλέπθΝεαδΝΰδαΝ δμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝ ξκζ έπθ,Ν γΫηα αΝ υθ ξδαση θβμΝ επαέ υ βμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ζαρεάμΝ πδησλφπ βμΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ επαέ υ βΝεαδΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ δ βΰ έ αδΝ επλσ ππκμΝ βμΝ Ν Λ ,ΝεαδΝΰ θδεσ λαΝγΫηα αΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝ κυΝθκηκτ,έΝ 5.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδΝ κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝθκηαλξδαευθΝ πδ λκπυθΝπαδ έαμ,ΝβΝκλΰΪθπ βΝ βμΝΰλαηηα έαμΝ κυμ,ΝβΝγβ έαΝ πθΝη ζυθΝ κυμ,ΝκΝ λσπκμΝυζκπκέβ βμΝ πθΝ δ βΰά πθΝ κυμ,ΝβΝζ δ κυλΰέαΝυπκ πδ λκπυθΝεαδΝ εΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝγΫηαέΝ 92 93 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 θέΝΚΪγ ΝθκηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝ απσΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ υπβλ δυθ,Ν κλΰαθυ πθΝ εαδΝ φκλΫπθΝ πκυΝ επλκ ππκτθ αδΝ Ν αυ άέΝ Ν θκηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝη Νσ αΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝκλδ έέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝθκηαλξδαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν ηπκλκτθΝθαΝκλέακθ αδΝπμΝηΫζβΝ βμΝθκηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμ,Ν πδπζΫκθΝ ε έθπθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝ1ΝΫπμΝ τκΝ επλσ ππκδΝηααδευθΝφκλΫπθΝάΝκλΰαθυ πθΝ κυΝθκηκτέΝ ιέΜ ΝΠ έήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝθαΝ λκπκπκδ έ αδΝβΝ υΰελσ β βΝ πθΝθκηαλξδαευθΝ πδ λκπυθΝπαδ έαμέΝ κέΝ ΟδΝ δ βΰά δμΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ πδ λκπυθΝ παδ έαμΝ εαδΝ υπκίΪζζκθ αδΝεαδΝ κΝ ΢ΤΠέΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πκυ υθΝ λέΝ΢ ΝεΪγ Ν παλξδαεσΝ υηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝ υθδ Ϊ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝηΝ κυΝθέΝ1ζ1θήκζΝΧΦ ΚΝ1κΨ,Νζ δ κυλΰ έΝ παλξδαεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝπκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝμΝ αΨΝ κθΝΫπαλξκΝάΝ επλσ ππσΝ κυΝπμΝπλσ λκΝ ίΨΝΫθαΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰΨΝΫθαΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΨΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ κυΝΰλαφ έκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΨΝ κθΝπλκρ Ϊη θκΝ κυΝΰλαφ έκυΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΨΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκλΫπθΝη Ν κδξέΝ ,Να,Νβ,Νγ,Νδ,Νδα,Νδί,Νδΰ,Νδ ΝεαδΝδ Ν βμΝπαλέΝ1ΝπκυΝ υξσθ ζ δ κυλΰκτθΝ βθΝΫ λαΝ βμΝ παλξέαμΝάΝ επλκ ππκτθΝ βθΝ παλξέαΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝφκλ έμΝ θκηαλξδαεκτΝ πδπΫ κυέΝ Ν παλξδαεάΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ πΪλξκυέΝΓδαΝ αΝζκδπΪΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ υΰελσ β β,Ν δμΝαληκ δσ β μΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ παλξδαευθΝ πδ λκπυθΝπαδ έαμ,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ βηκ δεΫμΝάΝεκδθκ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝπαδ έαμΝ λγλκΝηί 1έΝ ΢ Ν εΪγ Ν άηκΝ άΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ άΝ ηάηαΝ κυΝ άΝ εκδθσ β αΝ ζ δ κυλΰ έΝ βηκ δεάΝ άΝ εκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμ,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έ αδΝαπσμΝ αΨΝ κΝ άηαλξκΝάΝ κθΝπλσ λκΝ βμΝεκδθσ β αμΝάΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ τηίκυζκΝπκυΝκλέα αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝπμΝπλσ λκ,Ν ίΨΝ επλσ ππκΝ βμΝΫθπ βμΝΰκθΫπθΝ πθΝηαγβ υθέΝ ΰΨΝ ΫθαθΝ δ υγυθ άΝ ξκζ έκυΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ κλέα αδΝ απσΝ κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝάΝ κυΝΰλαφ έκυΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΨΝΫθαΝ δ υγυθ άΝ ξκζ έκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,ΝσπκυΝυπΪλξ δ,ΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝ πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝάΝ κυΝΰλαφ έκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝ επλκ υπκυμΝ πθΝπαλαΰπΰδευθΝ Ϊι πθ,ΝσπκυΝυπΪλξκυθ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝεκδθκ δεκτΝ υηίκτζκυΝ πθΝκπκέπθ κΝαλδγησμΝ θΝηπκλ έΝθαΝυπ λί έΝ κυμΝ τκ,Ν ΨΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝ υθ δεαζδ δευθΝκλΰαθυ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,ΝαθΝυπΪλξ δέΝ βέΝ΢ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ βηκ δεάμΝάΝεκδθκ δεάμΝ πδ λκπάμΝπαδ έαμΝη Ϋξ δΝξπλέμΝοάφκΝεαδΝ επλσ ππκμΝ βμΝ κπδεάμΝ πδ λκπάμΝζαρεάμΝ πδησλφπ βμ,ΝαθΝυπΪλξ δέΝ γέΝ Ν βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝ δ βΰ έ αδΝ κΝ άηαλξκΝάΝπλσ λκΝεκδθσ β αμΝ εαδΝ κΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ γΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ εαζτ λβΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν βθΝεα αθκηάΝ πθΝ πδ υ πθΝ ΰδαΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝ ξκζ έπθ,Ν βθΝ έ λυ β,Ν εα Ϊλΰβ βΝ εαδΝ υΰξυθ υ βΝ ξκζ έπθΝεαδΝπαλαεκζκυγ έΝ βθΝαθΫΰ λ βΝ πθΝ ξκζδευθΝε δλέπθ,Ν βθΝ πδ ε υάΝ εαδΝ υθ άλβ άΝ κυΝεαγυμΝεαδΝ κΝΫλΰκΝ πθΝ ξκζδευθΝ πδ λκπυθέΝ 4. Ν βηκ δεάΝάΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝ βηΪλξκυΝ άΝπλκΫ λκυΝεκδθσ β αμ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ πθΝυπβλ δυθ,Νκλΰαθυ πθΝεαδΝφκλΫπθΝπκυΝ επλκ ππκτθ αδΝ Ναυ άΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝη Νσ αΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝκλδ έέΝ ηέΝΜ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ άΝ εκδθκ δεάμΝ πδ λκπάμΝ παδ έαμ,Ν βΝ γβ έαΝ πθΝ η ζυθΝ βμ,Ν βΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝΰλαηηα έαμΝ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ 6.ΟδΝ δ βΰά δμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ άΝ εκδθκ δεάμΝ πδ λκπάμΝ παδ έαμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ εαδΝ κΝ θκηαλξδαεσΝ παλξδαεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εκδθκπκδκτθ αδΝ εαδΝ βΝ θκηαλξδαεάΝ άΝ παλξδαεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμέ ΢ξκζδεΪΝ υηίκτζδα λγλκΝη1 1έΝ ΢ Ν εΪγ Ν βησ δκυΝ ξκζ έκΝ ζ δ κυλΰ έΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκ,Ν κΝ κπκέκΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ τζζκΰκΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ν αΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ υζζσΰκυΝΰκθΫπθΝεαδΝ κθΝ επλσ ππκΝ βμΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝ βΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάέΝ βέΝ΢ αΝ ξκζδεΪΝ υηίκτζδαΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη ΫξκυθΝεαδΝ λ δμΝ επλσ ππκδΝ πθΝηαγβ δευθΝεκδθκ ά πθ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυμέΝ γέΝ λΰκΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝβΝ ια φΪζδ βΝ βμΝκηαζάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ η Ν εΪγ Ν πλσ φκλκΝ λσπκ,Ν βΝ εαγδΫλπ βΝ λσππθΝ αηκδίαέαμΝ πδεκδθπθέαμΝ δ α εσθ πθΝ εαδΝ κδεκΰ θ δυθΝ πθΝηαγβ υθΝεαγυμΝεαδΝβΝυΰδ δθάΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ κυΝ ξκζδεκτΝπ λδίΪζζκθ κμέΝ ζέΝ Πλσ λκμΝ κυΝ ξκζδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ κΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΣκΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝη Νσ αΝηΫζβΝ κυΝ έθαδΝπαλσθ αέΝ "ηέΝΣκΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκΝ υθ λδΪα δΝυπκξλ π δεΪΝ λ δμΝ(γ)ΝφκλΫμΝ κΝξλσθκ,Ν θ σμΝ κυΝ πλυ κυΝ εαβηΫλκυΝ κυΝ εΪγ Ν λδηάθκυ,Ν Ϋε αε αΝ ,Ν σπκ Ν κΝ αβ ά δΝ κΝ ήθ άμΝ άΝ τκΝ κυζΪξδ κΝφκλ έμ,ΝπκυΝη ΫξκυθΝ κΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκέΝ 94 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 6.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ" 110 ΢ξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμΝ λγλκΝηβ 1έΝ ΢ Ν εΪγ Ν βησ δκΝ ξκζ έκΝ υΰελκ έ αδΝ ξκζδεάΝ πδ λκπά,Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ επλσ ππκΝ κυΝ άηκυΝά βμΝεκδθσ β αμ,Ν επλσ ππκΝ κυΝ υζζσΰκυΝΰκθΫπθ,Ν πθΝηαγβ υθΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝ επλσ ππκΝ πθΝηαγβ δευθΝεκδθκ ά πθΝΰδαΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΢ δμΝ π λδπ υ δμΝ υ Ϋΰα βμΝ πκζζυθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ Ν ΫθαΝ δ αε άλδκΝ υΰελκ έ αδΝ θδαέαΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κθΝ επλσ ππκΝ κυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμ,Ν απσΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ κυΝ υζζσΰκυΝ ΰκθΫπθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εΪγ Ν ξκζ έκυ,Ν κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ απσΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝ ηαγβ δευθΝ εκδθκ ά πθΝ ΰδαΝ αΝ ξκζ έα βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ βέΝ λΰκΝ βμΝ ξκζδεάμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝβΝ δαξ έλδ βΝ πθΝπδ υ πθΝπκυΝ δα έγ θ αδΝΰδαΝ δμΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μ,Ν βΝ φλκθ έ αΝ ΰδαΝ βθΝ ι τλ βΝ ΪζζπθΝ πσλπθ,Ν βΝ αθΪγ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝευζδε έπθΝτ λαΝαπσΝπζ δκ κ δεσΝ δαΰπθδ ησΝεαδΝΰ θδεσ λαΝβΝ υγτθβΝ ΰδαΝ κθΝ φκ δα ησΝ κυΝ ξκζ έκυΝη ΝσζαΝ αΝηΫ αΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β αΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαθ δη υπδ βΝεΪγ Νζ δ κυλΰδεκτΝπλκίζάηα κμΝαυ κτέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέα αδΝ υηη κξάΝ εαδΝ ΪζζπθΝ πλκ υππθΝ βΝ ξκζδεάΝ πδ λκπά,Ν σ αθΝ αυ άΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪγ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝευζδε έπθέ 3.ΗΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ βηΪλξκυΝ άΝ πλκΫ λκυΝ εκδθσ β αμ,Νη Ν βθΝκπκέαΝκλέα αδΝεαδΝκΝπλσ λκμέΝ΢ Νεκδθσ β μΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝΫθαΝησθκΝ ξκζ έκ,Ν αΝεαγάεκθ αΝ βμΝ ξκζδεάμΝ πδ λκπάμΝα ε έΝβΝεκδθκ δεάΝ πδ λκπάΝπαδ έαμέΝΗΝ ξκζδεάΝ πδ λκπάΝζ δ κυλΰ έΝθσηδηαΝη Νσ αΝηΫζβΝ βμΝΫξκυθΝκλδ έέ ζέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝΪλγλκυΝ θΝ φαλησακθ αδΝ βμΝδ δπ δεΫμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μέ111 Κ Φ Λ ΙΟΝΙ Ν ΟΡΓ ΝΧ΢Ι΢ΝΓΟΝ ΧΝΝ Ο΢υΰελσ β βΝκλΰαθυ πθΝ λγλκΝηγ 1έΝ ΗΝ υηη κξάΝ επλκ υππθΝ πθΝ ΰκθΫπθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ πλκυπκγΫ δμΝ βΝ υΰελσ β βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθΝπμΝ πηα έπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ πση θπθΝπαλαΰλΪφπθΝεαδΝ κυΝ δεκτΝΚυ δεαέΝ βέΝΟδΝΰκθ έμΝ πθΝηαγβ υθΝεΪγ Ν βησ δκυΝ ξκζ έκυΝ υΰελκ κτθΝΫθαΝ τζζκΰκΝΰκθΫπθ,ΝπκυΝ φΫλ δΝ βθΝ ππθυηέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝ υηη ΫξκυθΝαυ κ δεαέπμΝ Ναυ σθέΝΗΝ δκέεβ βΝ κυΝ 110 ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝηΝεαδΝθΝπλκ ΫγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1α κυΝΪλγλκυΝβκυ κυΝθσηκυΝβθβ1ή1λλκ,ΝΦ Κ- 1γθΝ πέ βμΝ εα αλΰάγβε Ν κΝ ΪλγλκΝ ηβΝ απσΝ βθΝ παλέ1Ν ΪλγέγΝ βμΝ ζή1θβήβκΝ Μαλ έΝ -ηΝ πλδζέΝ 1λκλΝ ΧΦ ΚΝ Ν βγκΨΝ πκφέΤπέ π έΟδεέ γθέΠαδ έΝ εαδΝ Θλβ εέΝ εαδΝ Π ΥΧ ,Ν βΝ κπκέαΝ εα Ϊλΰβ Ν απσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ βμΝ ΧηΝ πλδζέΝ 1989) εαδΝ βθΝΪθπΝαπκφέΝ΢ΣΝηήβθήκκ 111 95 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υζζσΰκυΝ ΰκθΫπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν επλσ ππκμΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ απσΝ βθΝ ε έη θβΝ θκηκγ έαΝσλΰαθαΝ εΫΰκθ αδέΝΟδΝ εζΰκΫμΝ δ ιΪΰκθ αδΝη Νηυ δεάΝοβφκφκλέαΝεαδΝη Ν κΝ τ βηαΝ βμΝ απζάμΝ αθαζκΰδεάμ,Ν υπσΝ βθΝ πλκυπσγ βΝ σ δΝ δμΝ εζκΰΫμΝ εα α έγ θ αδΝ π λδ σ λαΝ απσΝ ΫθαΝ οβφκ Ϋζ δαέΝ ΢ βθΝ π λέπ πβΝ πκυΝ κδΝ εζκΰΫμΝ ΰέθκθ αδΝ η Ν θαδέκΝ οβφκ Ϋζ δκ,ΝεΪγ ΝοβφκφσλκμΝηπκλ έΝθαΝ πδζΫι δΝηΫξλδΝ κΝζίΣΝ πθΝ εζ ΰκηΫθπθέΝ΢ δμΝ εζκΰΫμΝ αυ ΫμΝ οβφέακυθΝ κΝ ΫθαμΝ άΝ εαδΝ κδΝ τκΝ ΰκθ έμΝ εΪγ Ν ηαγβ άέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝ ηΫξλδΝ τκΝ φκλΫμ,Ν φσ κθΝ θΝ οβφέ κυθΝ ΰκθ έμ,Ν πκυΝ επλκ ππκτθΝ κυζΪξδ κθΝ κΝ ΫθαΝ λέ κΝ πθΝ ηαγβ υθΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ θΝ πδ υΰξΪθ αδΝεαδΝη ΪΝ βθΝ παθΪζβοβΝ πθΝ εζκΰυθΝβΝ επλκ υπβ βΝ κυΝ θσμΝ λέ κυΝ πθΝ ηαγβ υθΝ κυΝ ξκζ έκυ,ΝκΝ τζζκΰκμΝ πθΝΰκθΫπθΝγ πλ έ αδΝσ δΝ εζΫΰ αδΝθκηέηπμ,ΝαζζΪΝ θΝ υηη Ϋξ δΝ βΝ ξκζδεάΝ πδ λκπά,Ν κΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝ θΝ επλκ ππ έ αδΝ βθΝ θπ βΝΰκθΫπθέΝ γέΝ ΟδΝ τζζκΰκδΝ ΰκθΫπθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ έ δαμΝ εκδθσ β αμΝ άΝ άηκυΝ άΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ υΰελκ κτθΝ ηέαΝ Ϋθπ βΝ ΰκθΫπθέΝ ΚΪγ Ν τζζκΰκμΝ επλκ ππ έ αδΝ βθΝ Ϋθπ βΝΰκθΫπθΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκΝαθΪΝ λδΪθ αΝηαγβ Ϋμ,Ν πθΝκπκέπθΝκδΝΰκθ έμΝΫζαίαθΝ ηΫλκμΝ δμΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ βμΝ δκέεβ άμΝ κυέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκδΝΰκθ έμΝ πκυΝ υηη έξαθΝ εα ΪΝ αΝ πμΝ ΪθπΝ δμΝ εζκΰΫμΝ επλκ ππκτθΝ ζδΰσ λκυμΝ απσΝ λδΪθ αΝ ηαγβ Ϋμ,ΝκΝ τζζκΰκμΝΰκθΫπθΝ επλκ ππ έ αδΝ βθ Ϋθπ βΝΰκθΫπθΝη ΝΫθαθΝ επλσ ππκέΝ ζέΝ ΟδΝ θυ δμΝ ΰκθΫπθΝ εΪγ Ν θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ υΰελκ κτθΝ ηέαΝ κηκ πκθ έαΝ ΰκθΫπθέΝ ΚΪγ Ν Ϋθπ βΝ επλκ ππ έ αδΝ βθΝ κηκ πκθ έαΝ ΰκθΫπθΝ απσΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝαθΪΝ λδαεσ κυμΝηαγβ ΫμέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκδΝηαγβ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθΝπκυΝαθάεκυθΝ βθΝΫθπ βΝ έθαδΝζδΰσ λκδΝ απσΝ λδαεσ δκυμ,ΝβΝΫθπ βΝ επλκ ππ έ αδΝ βθΝκδε έαΝκηκ πκθ έαΝη ΝΫθαθΝ επλσ ππκέΝ ηέΝΟδΝκηκ πκθ έ μΝΰκθΫπθΝ βμΝξυλαμΝ υΰελκ κτθΝηέαΝ υθκηκ πκθ έαέΝΚΪγ Νκηκ πκθ έαΝ επλκ ππ έ αδΝ Ν αυ άθΝ απσΝ ΫθαθΝ κυζΪξδ κθΝ επλσ ππκΝ αθΪΝ ξέζδκυμΝ π θ αεσ δκυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθ,Ν πθΝκπκέπθΝκδΝ τζζκΰκδΝ έθαδΝηΫζβΝ πθΝ θυθ πθΝ βμΝκηκ πκθ έαμΝ εαδΝ υηη έξαθΝ δμΝ ζ υ αέ μΝ εζκΰΫμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ βμΝ κηκ πκθ έαμέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝπκυΝκδΝηαγβ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαυ υθΝ έθαδΝζδΰσ λκδΝαπσΝξέζδκυμΝπ θ αεσ κυμ,Ν βΝκδε έαΝκηκ πκθ έαΝ επλκ ππ έ αδΝ βΝ υθκηκ πκθ έαΝαπσΝΫθαθΝ επλσ ππκέΝ θέΝΟδΝπμΝΪθπΝ δα Ϊι δμΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ υζζσΰκυμΝΰκθΫπθΝ πθΝηαγβ υθΝ πθΝ δ δπ δευθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθέΝ ΟΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ εΪγ Ν δ δπ δεάμΝ ξκζδεάμ ηκθΪ αμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ υζζσΰκυΝΰκθΫπθΝ υΰελκ κτθΝ κΝ ξκζδεσΝ υηίκτζδκέΝ ΢ αΝ ξκζδεΪΝ υηίκτζδαΝ πθΝ δ δπ δευθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η ΫξκυθΝ εαδΝ λ δμΝ επλσ ππκδΝ πθΝ ηαγβ δευθΝ εκδθκ ά πθ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝηαγβ δεάμΝεκδθσ β αμέΝ ιέΝ΢ βθΝΫθθκδαΝΟΰκθ έμΟ,Νεα ΪΝ δμΝπμΝΪθπΝ δα Ϊι δμΝπ λδζαηίΪθκθαδΝεαδΝκδΝ πέ λκπκδΝεαδΝ κδΝθσηδηαΝ δκλδ ηΫθκδΝαθ δπλσ ππκέΝ κυμέΝ κέΝ ΗΝ επλκ υπβ βΝ πθΝ ΰκθΫπθ,Ν ηΫ πΝ ΪζζκυΝ πλκ υπκυ,Ν πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ εα σπδθΝ ΫΰΰλαφβμΝθκηέηπμΝ πδευλπηΫθβμΝ ικυ δκ σ β βμΝάΝ υηίκζαδκΰλαφδεκτΝπζβλ ικυ έκυέΝ λέΝΗΝγβ έαΝσζπθΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝΰκθΫπθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ κυΝ έ΢έ,Ν βμΝΫθπ βμ,Ν βμΝκηκ πκθ έαμΝεαδΝ βμΝ υθκηκ πκθ έαμΝΰκθΫπθΝ δθαδΝ δ άμ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ γβ έαΝ πθΝ επλκ υππθΝ κυμΝ αΝπλκίζ πση θαΝσλΰαθαΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝ ζκ,Ν ζλ,Ν ηί,Ν η1,Ν ηβΝ εαδΝ ηγΝ κυΝ θέΝ 1ηθθήκηέΝ ΗΝ γβ έαΝ πθΝ ΰκθΫπθΝ άΝ εβ ησθπθ,Ν πκυΝ υηη ΫξκυθΝ αΝαθπ ΫλπΝσλΰαθα,Νζάΰ δΝαυ κ δεαέπμΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ αΝ ΫεθαΝ κυμΝ θΝφκδ κτθΝπζΫκθΝ κΝ ξκζ έκέΝ 96 97 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 10.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ υπ λδ ξτκυθΝ υξσθΝ αθ έγ πθΝ εα α α δευθΝ υζζσΰκυ,ΝΫθπ βμ,Νκηκ πκθ έαμΝεαδΝ υθκηκ πκθ έαμέΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ 11έΝΜ ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝκδΝ τζζκΰκδΝΰκθΫπθ,ΝκδΝ θπ δμΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθ,Ν κδΝκηκ πκθ έ μΝ θυ πθΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθΝεαδΝβΝ υθκηκ πκθ έαΝ δ ιΪΰκυθΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ θΫπθΝ αδλ υθΝ δκδεά πθέΝ ΟδΝ εζκΰΫμΝ αυ ΫμΝ δ ιΪΰκθ αδΝ η Ν δμΝ πλκυπκγΫ δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθΝ θ σμΝ πθΝπαλαεΪ πΝπλκγ ηδυθμΝ α)ΝΓδαΝ κυμΝ υζζσΰκυμΝΰκθΫπθΝηΫξλδΝγ1-12-98. ί)ΝΓδαΝ δμΝ θυ δμΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθΝαπσΝ1-1-λλΝηΫξλδΝβκ-2-99. ΰ)ΝΓδαΝ δμΝκηκ πκθ έ μΝ θυ πθΝ υζζσΰπθΝΰκθΫθπΝαπσΝ1-3-λλΝηΫξλδΝ1η-4-99. )ΝΓδαΝ βΝ υθκηκ πκθ έαΝαπσΝ1θ-4-λλΝηΫξλδΝγ1-5-99. 1βέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νλυγηέα αδΝεΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλαΰλΪφπθέΝ 1γέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝδ λτ αδΝ ξκζάΝΰκθΫπθ,Νη ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ ΰκθΫπθΝ άΝ βμΝ Ϋθπ βμΝ υζζσΰπθΝ ΰκθΫπθΝ άΝ κυΝ ΟΣ Ν άΝ βμΝ ΝκηαλξδαεάμΝ υ κ δκέεβ βμέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝεαγκλέακθ αδΝκδΝπλκυπκγΫ δμ,ΝεαγυμΝ εαδΝβΝ δα δεα έαΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζυθΝαυ υθέΝ 1ζέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυ,ΝσπκυΝ θΝΫξ δΝδ λυγ έΝ τζζκΰκμΝΰκθΫπθ,Νη λδηθΪΝησθκΝΰδαΝ βΝ τΰεζβ βΝΰ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝ πθΝΰκθΫπθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝδ λυγ έΝαυ σμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέΝΟΝ δ υγυθ άμΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κυζΪξδ κΝ εαπΫθ ΝβηΫλ μΝ πλδθΝαπσΝ βΝΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝεαζ έΝ κυμΝΰκθ έμΝεαδΝ θβη λυθ δΝ ξ δεΪΝ κΝ τζζκΰκΝ πθΝ δ α εσθ πθΟ112 Κ Φ Λ ΙΟΝΙ΢ΣέΝ Ι ΙΚ ΝΘ Μ Σ Ν δ δεΫμΝαπκ πΪ δμ,Ναθαΰθυλδ βΝπλκςπβλ δυθΝεαδΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ λγλκΝηζ 1έΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πθΝκπκέπθΝκδΝ ταυΰκδΝ υπβλ κτθΝ Ν ζζβθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ βθΝ Κτπλκ,Ν ηπκλκτθΝ εα ιαέλ βΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝ ΚτπλκυΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ υπβλ κτθΝ ε έΝ κδΝ ταυΰκέΝ κυμ,Ν ξπλέμΝ δμΝ αε δεΫμΝ απκ κξΫμΝ κυμ,Ν βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ ξπλέμΝ κΝ δ δεσΝ πδηέ γδκΝ εαδΝ κΝ αθ δηέ γδκΝ κυΝ δ δ βλέκυΝη ΪΝίΪ βμΝεαδΝκλδ δεάμΝ πδ λκφάμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ βέΝ ΚτπλδκδΝ επαδ υ δεκέ,Ν πθΝ κπκέπθΝ κδΝ ταυΰκδΝ υπβλ κτθΝ Ν ευπλδαεΫμΝ υπβλ έ μΝ βθΝ ζζΪ α,Ν πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ Ν βησ δαΝ ξκζ έαΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν πκυΝ δαλε έΝ ΰδαΝ σ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ υπβλ κτθΝκδΝ ταυΰκέΝ κυμΝ βθΝ ζζΪ αέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ υθδ υθ αδΝπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ παλέΝ αυ άμΝ εαδΝ εαγκλέα αδΝ κΝ τοκμΝ πθΝ απκ κξυθ,ΝκδΝκπκέ μΝαθ δ κδξκτθΝέ,ΝΰδαΝεαγΫθαμΝαπσΝ κυμΝπλκ ζαηίαθση θκυμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ απκ κξυθΝ κυΝ ηδ γκζκΰδεκτΝ εζδηαεέκυΝ πκυΝ υξσθΝ εα ΫξκυθΝ άΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ η Ν κΝ 112 ΣκΝΪλγλκΝηγΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1 Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθσηκυΝβθβ1ή1λλκ,ΝΦ Κ-1γθΝ Υ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υθκζδεσΝ ξλσθκΝ υπβλ έαμΝ κυμέΝ Ν απΪθβΝ εα αίκζάμΝ πθΝ απκ κξυθΝ αυ υθΝ ίαλτθ δΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 3. Ν απσ πα βΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ Ν αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝΚτπλκυΝ δαεσπ αδΝσ αθΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ αυ κέΝ πδζΫΰκθ αδΝ πμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζ έπθ,Ν πλκρ Ϊη θκδΝ δ υγτθ πθΝ εαδΝ ΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμΝάΝπμΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδέΝ 4έΝ Νπλκςπβλ έαΝ επαδ υ δευθΝ Ν ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝΚτπλκυ,ΝαπσΝ βθΝαθαεάλυιβΝ βμΝ ΚυπλδαεάμΝ βηκελα έαμΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυ,Νυπκζκΰέα αδΝΰδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ δ αΰπΰδεκτΝίαγηκτΝεαδΝαλξαδσ β αμ,Νεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέ έ 695/70 ΧΦ ΚΝββ1Ψ,Νσ πθΝΫξκυθΝ δκλδ έΝ Ν βησ δαΝ ξκζ έαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝΓδαΝσ κυμΝ δκλέακθ αδΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυ,ΝβΝπλκςπβλ έαΝ αυ άΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝΰδαΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝιΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1ηέΝ ηέαΨΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1γη1ή1λκΝΧΦ ΚΨΝαθ δεαγέ α αδΝαφσ κυΝέ ξυ ΝπμΝ ιάμΝμΝ «γέΝ επαδ υ δεκέΝπκυΝ θΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝέ δαμΝεα τγυθ βμΝ δα έγ θ αδΝη λδεΪΝάΝκζδεΪΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝέ δαμΝάΝΪζζβμΝεα τγυθ βμΝ άΝ Ναθ έ κδξ μΝπλκμΝ βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυμΝυπβλ έ μΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ εσηαΝηπκλ έΝθαΝ δα έγ θ αδ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπ,Ν ΝΪζζκΝ θκησΝ άΝ θκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ΢ κυμΝ δ δγΫη θκυμΝ ξκλβΰκτθ αδΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ απσ πα βμΝ εαδΝ βη λά δαΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ απκαβηέπ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέ έΝθηή1λιγΝΧΦ ΚΝ1ηίΨέΝΟ κδΝ επαδ υ δεκέ,ΝΫπμΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝαυ κτ,ΝΫξκυθΝ δα γ έΝη λδευμΝάΝκζδευμΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ Ν ξκζ έαΝ άΝυπβλ έ μΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηκτΝ δεαδκτθ αδΝΫικ αΝ απσ πα βμ,Ν κΝ τοκμΝ πθΝ κπκέπθΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ»έ ίΨΝ΢ κΝ κδξέΝαΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝ1γη1ή1λκγΝεαδΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ«παθ ζζάθδκυμΝ ξκζδεκτμΝαΰυθ μ»Νπλκ έγ αδΝβΝφλΪ βΝ«άΝ δ γθ έμΝ ξκζδεκτμΝαΰυθ μ»έ Ν αζβγδθάΝ ΫθθκδαΝ κυΝ σλκυΝ «εα βΰκλέα»Ν αγζάηα κμέ κΝ έ δκΝ κδξ έκΝ έθαδΝ βΝ αθυ α βΝ εα βΰκλέαΝ ΰΨΝ΢ κΝ υθκζδεσΝπκ κ σΝγΫ πθΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγέΝ1Ν κυΝθέΝ1γη1ήκγ,Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1986-κιΝεαδΝκδΝυπκοάφδκδΝ πθΝπ λδπ έΝ ΝεαδΝ Ν βμΝπαλέ1Ν κυΝΪλγέΝγΝ κυΝ έ δκυΝθσηκυέΝ΢ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝγΝη ΪΝαπσΝ αΝ κδξέΝα,Νί,ΰ,ΝεαδΝ Νπλκ έγ θ αδΝ αΝ κδξέ Ν εαδΝ ,Ν αΝκπκέαΝ δαΰλΪφκθ αδΝαπσΝ βθΝπαλέκΝ κυΝΪλγέΝ1έΝ ΨΝ κΝπκ κ σΝβίΣΝ κυΝηΫ κυΝσλκυΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ πθΝ κεδηα δυθ,ΝπκυΝ υθυπκζκΰέα αδΝ ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ υθκζδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝ κυΝυπκοβφέκυΝΰδαΝ πδζκΰάΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β,ΝσπκυΝαπαδ έ αδΝεαδΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝαλέΝηΝεαδΝ κυΝ έΝ Ν βμΝ παλέΝιΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝ1γη1ήκγ,ΝαυιΪθ αδΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκθ-κιΝ ΝζίΣέΝ 6. Νυπβλ έαΝ πθΝ α εΪζπθΝ κΝ δ δεσΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκΝ κυΝΦυξκζκΰδεκτΝΚΫθ λκυΝ σλ δαμΝ ζζΪ αμ,ΝκδΝκπκέκδΝΫζαίαθΝ κΝπ υξέκΝ κυμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1βγκήκβΝΧΦ ΚΝγηΨ,Ν αθαΰθπλέα αδΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπλσ ζβοβμΝπμΝεαθκθδεάΝ επαδ υ δεάΝυπβλ έα,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝαυ άΝ έξαθΝπ λα υ δΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ Ν εεζβ δα δεάΝπαδ αΰπΰδεάΝ αεα βηέαέΝβΝπαλαπΪθπΝυπβλ έαΝπλκ η λ έ αδΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαυ υθΝ Ν 98 99 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίαγησΝαθυ λκΝ κυΝ δ αΰπΰδεκτέΝ ΝΫθ αιάΝ κυμΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ ε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝεαδΝ ΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ λδυθΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝ ΢ βθΝ απσφα βΝ Ϋθ αιβΝ πλκ δκλέα αδΝ εαδΝ κΝ πζ κθΪαπθΝ ξλσθκμΝ υπβλ έαμΝ κΝ ίαγησΝ κθΝ κπκέκΝγαΝ θ αξγκτθέΝ 7.Σέ ζκδΝ πκυ υθ,Ν δ κτμΝ κυζΪξδ κΝ η επαέ υ βμΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν επαδ υ δευθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν αθαΰθπλέακθ αδΝ φσ κθΝ κΝ ξλσθκμΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πκυ υθΝ έθαδΝδ κ τθαηα,ΝπμΝδ σ δηκδΝη Ν αΝπ υξέαΝπκυΝξκλβΰκτθΝ αΝ δ α εαζ έαΝ ηΫ βμΝ εαδΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ πδ λκπάμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγέΝβΝ βμΝ ΢ΣηήηήβθέζέκβΝ ΧΦ ΚΝ β1γήΝ έΝ Ψ,Ν εκδθάμΝ απσφα βμΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΌ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝαθαΰθυλδ βΝ έ ζκυΝ επαδ υ δεκτΝζ δ κυλΰκτΝηΫ βμΝ επαέ υ βμ,Ν βθΝ πδ λκπάΝαυ ά,ΝβΝκπκέαΝεα ιαέλ βΝ σ Ν ηπκλ έΝθαΝελέθ δΝεαδΝ έ ζκυμΝ πκυ υθΝηΫ βμΝ επαέ υ βμ,Νη ΫξκυθΝ τκΝηΫζβΝ κυΝαθ έ κδξκυΝ ηάηα κμΝ κυΝΠΙ,αθ έΝ ε έθπθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝ κδξέΝίΝεαδΝΰΝ βμΝπαλαπΪθπΝαπσφα βμέΝ Ν δα δεα έα,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμ,ΝκΝκλδ ησμΝ πθΝη ζυθΝ κυΝΠΙέΝεαδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝπαλέΝαυ άμΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ κέΝΌ αθ,ΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝάΝ βθΝπλσ ζβοβΝ Νε θΫμ,Νε θκτη θ μΝάΝ βηδκυλΰκτη θ μΝγΫ δμΝάΝ απα ξκζά δμΝ κΝ βησ δκΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κΝΪλγέ 1ΝπαλέΝθΝ κυΝθέΝ1βηθήκβΝ ΧΦ ΚΝθηΨ,Ναπαδ έ αδ,ΝπμΝ υπδεσΝπλκ σθ,Ν κΝαπκζυ άλδκΝ ξκζ έκυΝηΫ βμΝ επαέ υ βμ,Νθκ έ αδΝ εαδΝ κΝαπκζυ άλδκΝεΪγ Ν τπκυΝζυε έκυέΝ Πλσ γ μΝαπα ξκζά δμΝ επαδ υ δευθΝΟηΪ μΝ λΰα έαμΝ λγλκΝηη 1.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ αΝ βησ δαΝ ξκζ έαΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝυπκξλ κτθ αδΝη αιτΝΪζζπθΝμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ αΨΝΝαΝη ΫξκυθΝ δμΝΰ θδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ πδζκΰάμΝ πκυ α υθΝΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ πμΝίαγηκζκΰβ Ϋμ,Ν εφπθβ ΫμΝεαδΝ πδ βλβ ΫμΝάΝπμΝηΫζβΝ πθΝ ξ δευθΝ πδ λκπυθΝεαδΝκηΪ πθΝ λΰα έαμέΝ ίΨΝΝαΝη ΫξκυθΝ δμΝ πδ λκπΫμΝαπκζυ βλέπθΝεαδΝπλκαΰπΰδευθΝ ι Ϊ πθΝ πθΝηαγβ υθΝ πθΝ δ δπ δευθΝ ξκζ έπθέΝ ΰΨΝ θαΝ η ΫξκυθΝ Ν πδ λκπΫμΝ εαδΝ κηΪ μΝ λΰα έαμΝ ΰδαΝ βΝ η ζΫ βΝ εαδΝ π ι λΰα έαΝ υΰε ελδηΫθπθΝγ ηΪ πθέΝ ΨΝΝαΝα εκτθΝεαγάεκθ αΝ δ υγυθ υθΝη αζυε δαευθΝπλκπαλα ε υα δευθΝεΫθ λπθέΝ )ΝαΝ υηπζβλυθκυθΝ κΝυπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝεαδΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝ απσΝαυ σθΝ κΝθσηκΝυλ μΝυπκξλ π δεάμΝυπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμΝ κΝ ξκζ έκΝ κυμ,Ν ΝΪζζαΝ ξκζ έαΝ βμΝέ δαμΝάΝΰ δ κθδεάμΝπσζβμΝάΝεπησπκζβμΝάΝ αΝη αζυε δαεΪΝπλκπαλα ε υα δεΪΝ εΫθ λαΝάΝ αΝ ηάηα αΝπλσ γ βμΝ π λδεάμΝίκβγ έαμΝάΝ δμΝ Ϊι δμΝυπκ κξάμΝάΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέ1βΝ κυΝΪλγέΝζέΝ ΨΝΝαΝη ΫξκυθΝ Ν πδηκλφπ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,Νσ αθΝ εαζκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ άΝ θαΝ αθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ δαζΫι πθΝεαδΝ ηδθαλέπθ,Ν αΝπζαέ δαΝ πθΝπαλαπΪθπΝ πδηκλφπ δευθΝ λα βλδκ ά πθέΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αΨΝΝαΝπλκ φΫλκυθΝ δκδεβ δεΫμΝυπβλ έ μ,Νσ αθΝ θΝυπΪλξκυθΝάΝ θΝ παλεκτθΝκδΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδέΝ βέΝΟδΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝυπκξλ κτθ αδ,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝθαΝη ΫξκυθΝ δμΝΰ θδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ πδζκΰάμΝ πκυ α υθΝ ΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ πμΝ πλκρ Ϊη θκδΝ ίαγηκζκΰδευθΝ εαδΝ ι α δευθΝ εΫθ λπθΝ άΝ πμΝ ηΫζβΝ πθΝ ξ δευθΝ πδ λκπυθΝ εαδΝ κηΪ πθΝ λΰα έαμΝ θαΝ α εκτθΝ εαγάεκθ αΝ δ υγυθ υθΝ πθ π λδφ λ δαευθΝ πδηκλφπ δευθΝεΫθ λπθΝεαδΝθαΝ δ Ϊ εκυθΝ Ναυ ΪΝ ηαγάηα αΝ βμΝ δ δεσ β ΪμΝ κυμέΝ γέΝΟδΝαπα ξκζά δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ δμΝπλκβΰκτη θ μΝπαλέΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝ θΝαπκ ζκτθΝ εα κξά,Ν τ λβμΝ γΫ βμέΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ αθα έγ θ αδΝ πλσ γ μΝ απα ξκζά δμΝ εα αίΪζζκθ αδΝ κδΝ απκαβηδυ δμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμ,Ν η Ν δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝ θ Ϋεα κυΝΪλγέΝ κυΝθέΝ1γίηήκβΝΧΦ ΚΝ1ζθΨΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Ν εαδΝδ ξτ δέΝ 4.Μ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝυπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ υΰελκ κτθ αδΝ κηΪ μΝ λΰα έαμΝαπσΝ βησ δκυμΝ επαδ υ δεκτμΝάΝυπαζζάζκυμΝεαδΝαπσΝδ δυ μΝπκυΝηπκλκτθ,Ν ζσΰπΝ πθΝ πδ βηκθδευθΝΰθυ πθΝάΝ πδ βηκθδεάμΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝπ έλαμ,ΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝ απκ κ δεσ λβΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ υπκυλΰ έκυΝ η Ν βθΝ εα Ϊλ δ βΝ δ βΰά πθ,Ν η ζ υθ,Νθκηκγ δευθΝάΝ δκδεβ δευθΝε δηΫθπθΝάΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ λ υθυθέΝ΢ αΝηΫζβΝ πθΝκηΪ πθΝ λΰα έαμ,Ν κυμΝΰλαηηα έμΝεαδΝ κΝαπα ξκζκτη θκΝπλκ ππδεσΝξκλβΰ έ αδΝαπκαβηέπ βΝεα ΪΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ113 δ υγτθ δμΝεαδΝΰλαφ έαΝ επαέ υ βμΝ πδζκΰάΝπλκρ αηΫθπθΝ λγλκΝηθ 1έΝΣαΝΪλγλαΝζ,Νη,Νι,Νκ,Ν1ζΝεαδΝ1ηΝ κυΝθέΝ1γίζή1λκβΝΧΦ ΚΝ1ζζΨΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ « λγλκΝζΝ δ υγτθ δμΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 1έΝ ΢ βθΝ Ϋ λαΝ εΪγ Ν θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ δ λτ αδΝ δ τγυθ βΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν πθΝ θβπδαΰπΰ έπθΝ εαδΝ πθΝ ξκζ έπθΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν βησ δπθΝ εαδΝ δ δπ δευθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κυμέ βέΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ πθΝ εζΪ πθΝ α εΪζπθΝάΝθβπδαΰπΰυθΝη ΝίαγησΝ ΝεαδΝ ια άΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝαυ σθ»έ « λγλκΝηΝΓλαφ έαΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ 1έΝ ΟδΝ Ϋ λ μΝ εαδΝ κδΝ π λδκξΫμΝ αληκ δσ β αμΝ πθΝ ΰλαφ έπθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ βέΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ ΰλαφ έκυΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ πθΝ εζΪ πθΝ α εΪζπθΝάΝθβπδαΰπΰυθΝη ΝίαγησΝ ΝεαδΝπ θ α άΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝαυ σθ»έ « λγλκΝιΝ δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ ΝέΝζίβιήβί11,ΝΦ Κ-βγγΝ ήζ-11-βί11,ΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιμ “ζέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝηηΝ κυΝθέΝ1ηθθήκηΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδ ΰδαΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝ κΝ ιπ λδεσ” 113 100 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1έΝ΢ βθΝΫ λαΝεΪγ ΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝδ λτ αδΝ δ τγυθ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰδαΝ βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΰυηθα έπθ,Ν πθΝ ΰ θδευθ,Ν εζα δευθΝεαδΝ ξθδευθΝ - παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθ,Ν πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθΝεαδΝ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν βησ δπθΝεαδΝδ δπ δευθ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυμέ βέΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ πθΝ εζΪ πθΝ Σ1ΝηΫξλδΝεαδΝ Σ1ζ,Ν Σ1ιΝεαδΝ Σ1κΝη ΝίαγησΝ ΝεαδΝ ια άΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝ αυ σθ» « λγλκΝκΝ Γλαφ έαΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ 1έΝ ΟδΝ Ϋ λ μΝ εαδΝ κδΝ π λδκξΫμΝ αληκ δσ β αμΝ πθΝ ΰλαφ έπθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ βέΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ κυΝ ΰλαφ έκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1ΝηΫξλδΝεαδΝ Σ1ζ,Ν Σ1ιΝεαδΝ Σ1κΝη ΝίαγησΝ Ν εαδΝπ θ α άΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝαυ σθ»έ « λγλκΝ1ζΝ πδζκΰάΝ 1έΝΓδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθ εαδΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝ ΰλαφ έπθΝ αΰπΰάμ,Ν κΝ κδε έκΝ π λδφ λ δαεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ ελέθ δ,Ν ΫπμΝ κΝ ΫζκμΝ Φ ίλκυαλέκυΝ εΪγ Ν τ λκυΝ Ϋ κυμ,Ν κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ π λδφΫλ δαμΝ κυΝ πκυΝ ΫξκυθΝ βΝ πλκ σθ αΝαυ κτΝ κυΝΪλγλκυΝΰδαΝ δμΝπαλαπΪθπΝγΫ δμ εαδΝ υθ Ϊ δ,ΝξπλέμΝαιδκζκΰδεάΝ δλΪ,Ν κυμΝπαλαεΪ πΝπέθαε μΝυπκοβφέπθμ αΨΝΠλκρ αηΫθπθΝ δ υγτθ πθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ίΨΝΠλκρ αηΫθπθΝΰλαφ έπθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ΰΨΝΠλκρ αηΫθπθΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝαΰπΰάμέ βέΝ Κα ΪΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ πδθΪεπθΝ αυ υθΝ κΝ π λδφ λ δαεσ υπβλ δαεσΝ τηίκυζκΝ ε δηΪΝ βΝ ΰθυ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπλαΰηΪ πθΝεαδΝ βΝ δαπδ πηΫθβΝδεαθσ β αΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝεαδΝ δκέεβ βΝ βμΝ επαέ υ βμέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝ δαπέ π βμΝ πθΝπλκ σθ πθΝαυ υθέΝ γέΝΟΝπλκρ Ϊη θκμΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ βμΝ επαέ υ βμΝυπκίΪζζ δΝ κυμΝπαλαπΪθπΝπέθαε μΝ κΝαλησ δκΝε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκέ ζέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝΫπμΝ1ηΝ Μαλ έκυΝ κυΝ έ δκυΝ Ϋ κυμ, εαζκτθ αδΝ σ κδΝ ΫξκυθΝ αΝ πλκ σθ αΝ θαΝ α εά κυθΝ εαγάεκθ αΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝ θαΝυπκίΪζζκυθΝΫπμΝ1ηΝ πλδζέκυΝ ξ δεάΝαέ β βέΝ΢ βθΝαέ β βΝαυ άΝ πδ υθΪπ αδΝαπσΝ κυμΝ υπκοβφέκυμμ αΨΝΙ δσΰλαφκΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝεαδΝίΨΝ άζπ βΝΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυμΝ Ν δ υγτθ δμΝάΝ ΰλαφ έαΝ τκΝΫπμΝπΫθ ΝθκηυθΝάΝθκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝεα ΪΝ δλΪΝπλκ έηβ βμέΝ 5.ΣκΝ αλησ δκΝ ε θ λδεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ ηΫ αΝ κΝ ηάθαΝ ΜΪδκΝ εα αλ έα δΝ πέθαε μΝ υπκοβφέπθΝ πλκρ αηΫθπθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμ,Ν υπκοάφδπθΝ πλκρ αηΫθπθΝ ΰλαφ έπθΝ φυ δεάμΝαΰπΰάμΝη ΝαιδκζκΰδεάΝ δλΪ,ΝαφκτΝζΪί δΝυπσοβΝ κυΝ αΝπλκ σθ αΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ 101 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 εαδΝ δμΝ βζυ δμΝ πλκ έηβ βμΝ εαδΝ αφκτΝ υηίκυζ υ έΝ κυμΝ πέθαε μΝ πθΝ π λδφ λ δαευθΝ υπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ εζΪ κΝ εαδΝ δ δεσ β αέΝ θΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝπέθαε μΝ θΝ παλε έΝΰδαΝ βθΝπζάλπ βΝσζπθΝ πθΝε θυθΝ γΫ πθΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν κΝε θ λδεσΝυπβλ δαεσΝ υηίκτζδκΝ υθ Ϊ δΝ υηπζβλπηα δεσΝπέθαεαΝξπλέμΝαδ ά δμΝ θ δαφ λκηΫθπθ,ΝαφκτΝελέθ δΝεαδΝαιδκζκΰά δΝσ κυμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ κυΝ κδε έκυΝ π λδφ λ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ πέθαε μΝ αυ κέΝ ευλυθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝδ ξτκυθΝΰδαΝ τκΝΫ βΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέ 6.Μ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝτ λαΝ απσΝπλσ α βΝ κυΝαλησ δκυΝΰδαΝγΫηα αΝ κπκγΫ β βμΝεαδΝη Ϊγ βμΝ επαδ υ δευθΝε θ λδεκτΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κπκγ κτθ αδΝ Ν ε θΫμΝ γΫ δμΝ πλκρ αηΫθπθΝ δ υγτθ πθΝ εαδΝ ΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμΝεαδΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝσ κδΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝκδε έκυμΝ πέθαε μΝ η Ν βΝ δλΪΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εαδΝ Ν θκηκτμΝ άΝ θκηαλξδαεΪΝ δαη λέ ηα α,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ βζυ δμΝ κυμέΝ θΝ κδΝ έ δ μΝ γΫ δμΝ αβ κτθ αδΝ απσΝ π λδ σ λκυμΝ υπκοάφδκυμ,ΝΰδαΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ ιέΝ Ν ΰΰλαφάΝ επαδ υ δεκτΝ ΝπέθαεαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν θΝ ηπκ έα δΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝεαδΝ κυμΝυπσζκδπκυμΝπέθαε μΝ βμΝέ δαμΝπαλαΰλΪφκυΝάΝεαδΝ κυμΝΪζζκυμΝπέθαε μ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμ,ΝκδΝκπκέ μΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτκυθΝΰδαΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β»έ « λγλκΝ1η Τπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝπλκρ αηΫθπθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμΝεαδΝΰλαφ έπθΝ φυ δεάμΝαΰπΰάμέ 1.ΟδΝπλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝ πθΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝΰλαφ έπθΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν πκυΝ κπκγ κτθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ Ϊλγλκυ,Ν α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ αΝ κυμΝ αυ ΪΝ ΰδαΝ ηέαΝ λα έα,Ν βΝ κπκέαΝ αλξέα δΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ βΝ βμΝ απσφα βμΝ κπκγΫ β βμΝ κυμέ Ο αθΝ θΝυπΪλξ δ,Ναπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδΝπλκρ Ϊη θκμ,Ναθαπζβλυθ αδμΝαΨΝαπσΝπλκρ Ϊη θκΝ ΰλαφ έκυΝ ά,Ν αθΝ θΝ υπΪλξ δ,Ν απσΝ δ υγυθ άΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ λ τκυθΝ βθΝ έ δαΝ πσζβ,Ν σ αθΝ πλσε δ αδΝΰδαΝπλκρ Ϊη θκΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ,ΝίΨΝαπσΝ δ υγυθ άΝ ξκζ έκυΝπκυΝ λ τ δΝ βθΝέ δαΝάΝΰ δ κθδεάΝπσζβ,Νσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπλκρ Ϊη θκΝΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμΝεαδΝΰΨΝαπσΝ επαδ υ δεσΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ11Νη ΝίαγησΝ ΝπκυΝυπβλ έΝ βθΝέ δαΝάΝΰ δ κθδεάΝπσζβ,Νσ αθΝ πλσε δ αδΝΰδαΝπλκρ Ϊη θκΝΰλαφ έκυΝφυ δεάμΝαΰπΰάμέΝΟδΝαθαπζβλπ ΫμΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝπ λδφ λ δαεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέ βέΝ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λα έαμΝ δα βλκτθΝ δμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝπλκΫλξκθ αδΝεαδΝ ι ζέ κθ αδΝίαγηκζκΰδεΪΝεαδΝηδ γκζκΰδεΪΝ Ναυ ΫμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝΜπκλκτθΝπμΝ επαδ υ δεκέΝθαΝη α γκτθΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ ΪζζκυΝ ξκζ έκυΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν σπκυΝ εαδΝ αθαζαηίΪθκυθΝ υπβλ έαΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ λα έαμέΝ ΧμΝ πλκρ Ϊη θκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η α γκτθΝ Νε θΫμΝγΫ δμΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝάΝεαδΝΪζζκυ,Ν φσκθΝαυ ΫμΝκδΝγΫ δμΝ έξαθΝπ λδζβφγ έΝ βθΝαλξδεάΝ κυμΝ άζπ βέ 3.ΟδΝπλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ δ υγτθ πθΝεαδΝ πθΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πθΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝ αΰπΰάμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,Νσ αθΝαυ κέΝ θΝυπΪλξκυθΝάΝαπκυ δΪακυθΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝπΫλαθΝ κυΝηβθσμ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝαπκ κξΫμΝ κυμΝπμΝ επαδ υ δεκέ,ΝπαέλθκυθΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝΪ εβ βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ πέ κηαΝγΫ βμΝπκυΝκλέα αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέ 102 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 4.Μ Ν τηφπθβΝ εαδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ δ τγυθ βμΝ άΝ ΰλαφ έκυΝ επαέ υ βμΝ άΝ ΰλαφ έκυΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ απαζζαΰ έΝαπσΝ αΝεαγάεκθ αΝ κυΝάΝθαΝη α γ έΝ ΝΪζζβΝ δ τγυθ βΝάΝΰλαφ έκΝΰδαΝ κΝ υηφΫλκθΝ βμΝυπβλ έαμΝεαδΝξπλέμΝ απΪθβΝ κυΝ βηκ έκυ,Ν φσ κθΝ δαπδ πγ έΝσ δΝ ιαδ έαμΝ θ λΰ δυθΝάΝ παλαζ έο πθΝ κυΝ έθαδΝυπβλ δαεΪΝαθαΰεαέαΝβΝαπκηΪελυθ βΝ κυ»έ βέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝθέΝ1γίζή1λκβΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ «βέΝΠλκρ Ϊη θκμΝ κυΝΰλαφ έκυΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝκλέα αδΝ επαδ υ δεσμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ11Νη Ν ίαγησΝ ΝεαδΝπ θ α άΝυπβλ έαΝ κΝίαγησΝαυ σθέ γέΝ ΣκΝ ΰλαφ έκΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμΝ υπΪΰ αδΝ θκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ»έΝ βΝ δ τγυθ βΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ γέΝΣκΝΪλγλκΝ11 κυΝθέΝ1γίζή1λκβΝεα αλΰ έ αδέΝ ΘΫηα αΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ λγλκΝηι 1έΝΜΫ αΝ κΝ ζ υ αέκΝ έηβθκΝδ ξτκμΝ κυΝπέθαεαΝ πδζκΰάμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθ,ΝσππμΝαυ σμΝ εα αλ έα αδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Π Ν βιιήκζΝ ΧΦ ΚΝ 1ίζΨ,Ν αΝ π λδφ λ δαεΪΝ υπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαΝ ελέθκυθΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ π λδφΫλ δΪμΝ κυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ υθ Ϊ κυθΝ πέθαεαΝ η Ν αιδκζκΰδεάΝ δλΪ,Ν κθΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ εα ΪζζβζκδΝΰδαΝ βΝγΫ βΝ ξκζδεκτΝ υηίκτζκυ,ΝαφκτΝζΪίκυθΝυπσοβΝ αΝελδ άλδαΝ κυΝΪλγέΝ1ιΝ παλέΝ βΝ κυΝ θέΝ 1γίζήκβέΟδΝ πέθαε μΝ αυ κέΝ υπκίΪζζκθ αδΝ κΝ αλησ δκΝ υηίκτζδκΝ πδζκΰάμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝεαδΝαπκ ζκτθΝ κδξ έκΝπζβλκφσλβ βμΝξπλέμΝ η υ δεσΝξαλαε άλαέΝ βέΝ΢ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝαπκθΫη αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν κΝ ίαγησμΝ κυΝ παλΫ λκυΝ η Ν γβ έαΝ κυΝ Παδ αΰπΰδεκτΝ Ιθ δ κτ κυΝ ΰδαΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝεαδΝεα αίΪζζκθ αδΝκδΝαθ έ κδξ μΝαπκ κξΫμέΝ γέΝ ΢ξκζδεκέΝ τηίκυζκδ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα ΪΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυμΝ θΝ έξαθΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ βθΝ επαέ υ βΝ,εα αζαηίΪθκυθΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμΝπλκ πλδθΫμΝπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ η Ν κΝίαγησΝεαδΝ κΝηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝπκυΝεα έξαθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κυμΝάΝ ε έθκΝ κΝ κπκέκΝ η αΰ θΫ λαΝ ΫξκυθΝ εα α αΰ έέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ αυ ΫμΝ υθδ υθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝ πθ επαδ υ δευθΝαυ υθΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ν ζσΰκέΝΜ Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝεα αλΰκτθ αδΝεαδΝκδΝπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ βθΝ παλέΝβΝ κυΝΪλγέβ1Ν κυΝθέΝ1γίζήκβέΝ ζέΝ΢ αΝ υηίκτζδαΝπκυΝ υ άγβεαθΝάΝ υθδ υθ αδΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ1ιΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝ 1304/82, ΰδαΝ βθΝ πδζκΰά,Ν βθΝ παθΪελδ βΝΰδαΝαθαθΫπ βΝ βμΝγβ έαμ,Ν αΝγΫηα αΝυπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ εαδΝ κθΝ π δγαλξδεσΝ Ϋζ ΰξκΝ πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθ,Ν η Ϋξ δΝ εαδΝ κΝ αδλ σμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κΝ αθυ λκΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ ε θ λδεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκέΝ 5. ΝπαλέΝηΝ βμΝπ λδπ έΝΓΝ κυΝΪλγέΝΙΙΝ φαλησα αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμέΝ θέΝΟπκυΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝπλκίζΫπκθ αδΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝεαδΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ- παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Νθκκτθ αδΝ φ ιάμΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝΤπκοάφδκδΝΰδαΝ δμΝγΫ δμΝαυ ΫμΝ έθαδΝσ κδΝΫξκυθΝ αΝπλκ σθ αΝ 103 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝ1θΝ κυΝθέΝ1γίζήκβΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέβΝ κυΝΪλγέΝλίΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυέΝ ΘΫηα αΝ δκλδ ηκτΝ επαδ υ δευθΝ λγλκΝηκ 1.αΨΝ ΤπκοάφδκδΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ επαδ υ δεκέ,Ν πκυΝ ηπκ έ βεαθΝ η Ν κπκδκ άπκ Ν λσπκΝ θαΝ δκλδ κτθΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ δε α κλδεκτΝ εαγ υ κμΝ 1λθι-1λιζΝ ζσΰπΝ βμΝ αθ έγ άμΝ κυμΝ πλκμΝ αυ σ,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ δμΝ κδε έ μΝ π βλέ μΝ δκλδ Ϋπθ,Ν τ λαΝ απσΝ αέ β βΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝηααέΝη Ν αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝηΫ αΝ ΝΫιδΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυ,Ν εαδΝ δκλέακθ αδΝ η Ν απσζυ βΝ πλκ λαδσ β α,Ν Ν ε θΫμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθέΝ ίΨΝ ΢πκυ α ΫμΝ πθΝ ξκζυθΝ θβπδαΰπΰυθΝ εαδΝ πθΝ παδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ηπκ έ βεαθΝθαΝπ λα υ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝζσΰπΝαθ έγ βμΝπλκμΝ κΝ δ αε κλδεσΝεαγ υμΝ (1967-1λιζΨΝ υθ ξέακυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ κΝΫ κμΝπκυΝ δΫεκοαθέΜ ΪΝ βθΝαπκφκέ β άΝ κυμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ δμΝκδε έ μΝ π βλέ μΝ δκλδ ΫπθΝεαδΝ δκλέακθ αδΝη Ναπσζυ βΝπλκ λαδσ β α,Ν Ν ε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝησθδηπθΝ επαδ υ δευθέΝ ΰΨΝΧμΝαθυ α κΝσλδκΝβζδεέαμΝ δκλδ ηκτΝΰδαΝσ κυμΝυπΪΰκθ αδΝ αΝπλκβΰκτη θαΝ έ,Νκλέα αδΝ κΝ ηίκΝΫ κμέΝ ΣαΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν αΝ γΫηα αΝ πκυ υθΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΓδαΝ βθΝ υπαΰπΰάΝ πθΝυπκοάφδπθΝ επαδ υ δευθΝ αΝπλκβΰκτη θαΝ ,Ναπκφαέθ αδΝ κΝκδε έκΝε θ λδεσΝ υπβλ δαεσΝ υηίκτζδκέΝ βέΝαΨΝ ζζβθ μΝδγαΰ θ έμΝεαδΝκηκΰ θ έμΝπκυΝ έξαθΝ επα λδ γ έΝζσΰπΝ πθΝΰ ΰκθσ πθΝ βμΝπ λδσ κυΝ 1λζθή1λζλ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ ΫεθαΝ κυμ,Ν φσ κθΝ έθαδΝπ υξδκτξκδΝαθυ α πθΝάΝαθυ λπθΝ ξκζυθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ αΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ Ν γΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝη Ναέ β άΝ κυμΝ δμΝαθ έ κδξ μΝ π βλέ μΝ δκλδ ΫπθΝαθα λκηδεΪΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝΫζαίαθΝ κΝαπαδ κτη θκΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝπ υξέκέΝ ίΨΝ Ν αθαΰθυλδ βΝ πθΝ π υξέπθΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ έ,Ν πμΝ δ σ δηπθΝ η Ν αΝ π υξέαΝ ηβηΪ πθΝ ξκζυθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ βη απάμΝ ΰέθ αδ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ ε έη θπθΝ δα Ϊι πθ,Ν απσΝ πδ λκπΫμΝ πκυΝ υΰελκ κτθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ πδ λκπυθΝαυ υθ,Ν αΝαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝΰδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝγΫηαέΝΟδΝ πδ λκπΫμΝαυ Ϋμ,Νεα ΪΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝδ κ δηέαμΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,Ν ι Ϊακυθ αεσηβΝμΝααΨΝ βθΝεα αζζβζσ β αΝ πθΝυπκοβφέπθΝ ΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫλΰκυΝίίΨΝ βΝ υθα σ β αΝ δ α εαζέαμΝσζπθΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ δ δεσ β αμΝάΝκλδ ηΫθπθΝαπσΝαυ ΪΝεαδΝΰΰΨΝ βθΝδεαθσ β αΝΰδαΝ βθΝκλγάΝξλά βΝ κυΝ ζζβθδεκτΝπλκφκλδεκτΝεαδΝΰλαπ κτ ζσΰκυέΝ ΰΨΝπμΝαθυ α κΝσλδκΝβζδεέαμΝ δκλδ ηκτΝ πθΝπαλαπΪθπΝυπκοβφέπθΝ Νε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθΝ κλέα αδΝ κΝ ηίκΝ Ϋ κμέΝ Ο κδΝ ΫξκυθΝ υπ λί έΝ αυ σΝ κΝ σλδκΝ βζδεέαμ,Ν πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ β,Νη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝασλδ κυΝ ξλσθκυ,Ν Νπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη ΝεκδθΫμΝαπκφΪ δμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝη ΪΝ βθΝαπκξυλβ άΝ κυμΝαπσΝ βθΝυπβλ έαέΝΓδαΝ αΝΪζζαΝγΫηα αΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝθβέΝ 104 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝΟδΝαδ ά δμΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝαθαΰθυλδ βΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ κυμΝυπκίΪζζκθ αδΝ βΝ δ τγυθ βΝ επαέ υ βμΝ κυΝ σπκυΝ δαηκθάμΝ κυμΝ ηααέΝ η Ν αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν ηΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝΫιδΝηβθυθΝαπσΝ βθΝ πδ λκφάΝεαδΝ ΰεα Ϊ α άΝ κυμΝ βθΝ ζζΪ αέΝΓδαΝσ κυμΝΫξκυθΝά βΝ ΰεα α αγ έΝ βθΝ ζζΪ α,ΝβΝπλκγ ηέαΝαυ άΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτέΝ 3.αΨΝΣκΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝγιήιηΝΧΦ ΚΝιλΨ,ΝπκυΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝβκέζέκγΝη Ν κΝΪλγέΝ1θΝπαλέΝ1Ν π λδπ έΝγΝ κυΝθέΝ1γη1ήκγΝΧΦ ΚΝηθΨ,Νεα αλΰ έ αδΝεαδΝΰδαΝ κ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝΫπμΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλαπΪθπΝθσηκυέΝ δκλδ ηκέΝπκυΝΫΰδθαθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝγ πλκτθ αδΝθσηδηκδέΝ ίΨΝ ΤπκοάφδκδΝ επαδ υ δεκέΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ βΝ βησ δαΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν πκυΝ δ Ϋζ αθ υπσ λκφκδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγέΝκΝ κυΝθέ έΝβγιήθλΝΧΦ ΚΝ1γγΨ,ΝαπαζζΪ κθ αδΝαπσΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝυπβλ ά κυθΝΰδαΝηέαΝ λδ έαΝ Ν ξκζ έαΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμέΝ Ν δλΪΝ δκλδ ηκτΝ πθΝυπκοβφέπθΝαυ υθΝεαγκλέα αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ ζέΝΣκΝΪλγέ ζΝ κυΝθέ έΝγκθίήηκ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν αΝΪλγέ1ηΝ κυΝθέΝγλλιήηλΝΧΦ ΚΝββθΨΝ εαδΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βκθήκβΝΧΦ ΚΝ11λΨ,Νεα αλΰ έ αδέΝ πσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝβΝ δλΪΝ δκλδ ηκτΝ ΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝσ πθΝ έξαθΝ λα υγ έΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ φκέ β άμΝ κυμΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ βμΝ ξ δεάμΝαέ β βμ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέΝγΝ βμΝπ λδπ έΝ ΝεαδΝ βμΝπαλέΝγΝ βμΝ π λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1ηΝ 5.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγέΝ βκΝ κυΝ θέΝ 1γβίήκγΝ ΧΦ ΚΝ θΨέ,Ν φαλησακθ αδΝ εαδΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ Ν γΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝΟ κδΝυπΪΰκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝαυ ΫμΝεαδΝΫξκυθΝυπκίΪζ δΝάΝγαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ δκλδ ηκτΝηΫ αΝ ΝΫιδΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυ,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ κΝκδε έκΝ ίδίζέκΝ δκλδ ΫπθΝ επαδ υ δευθΝ απσΝ βθΝ πση θβΝ βμΝ βη λκηβθέαμΝ πκυΝ γ πλ έ αδΝ σ δΝ απσε β αθΝ κΝπ υξέκΝ κυμέΝ θέΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ ΪλγέΝ βΝ κυΝ θέΝ ηιθήιιΝ ΧΦ ΚΝ1ίβΨ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δκλδ έΝη Ν δμΝμ αΨΝΦέζββέ11ή ή1κβθ1ήββέ1βέιλΝΧΦ ΚΝιή1ίέ1έκί,Ν έΓΨ,Ν ίΨΝέζββέ11ή ήγιιιήββέζέκίΝΦ ΚΝ1βιήβκ-4-κίΝ έΓΨ, ΰΨΝΦέζββέ11έ έήζίιή1ηέ1έκ1ΝΧΦ ΚΝβηήβγέ1,έκ1Ν έΝΓΨΝεαδΝ ΨΝΦέζββή11ήλ1θθήλέλέκ1ΝΧΦ ΚΝβθβή1ηέλέκ1Ν έΝΓΨΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝ δμΝμΝ αΨΝΦέζββέ11ή ή1ίζηηήβζέκέιλ,Ν ίΨΝΦέζββέ11ή ήιγγ1ή1βέκέκίΝεαδΝ ΰΨΝ ΦέΝ ζββέ11ή ήθβλ1ή1θ-6-κ1Ν πλκεβλτι δμΝ εαδΝ πθΝ κπκέπθΝ κδΝ πλΪι δμΝ δκλδ ηκτΝ ΫξκυθΝ αευλπγ έ,Νγ πλκτθ αδΝσ δΝΫξκυθΝεα αζΪί δΝε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝπαλαπΪθπΝεζΪ κυΝεαδΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ δ δεκ ά πθ,ΝαπσΝ σ ΝπκυΝ δκλέ βεαθέΝ ιέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝιΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1ηΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ ΰδαΝ δκλδ ησΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝΫξκυθΝυπκίΪζ δΝ ξ δεάΝαέ β βΝπλδθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ 105 106 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 παλσθ κμέΝ δαΰλαφΫμΝπκυΝΫξκυθΝΰέθ δΝαπσΝ αΝίδίζέαΝ δκλδ ΫπθΝζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝζίκυΝ Ϋ κυμΝγ πλ έ αδΝσ δΝκυ Ϋπκ ΝΫΰδθαθέΝ δκλδ ηκέΝ επαδ υ δευθΝπκυΝΫΰδθαθΝη Ν δμΝπαλαπΪθπΝ δαΰλαφΫμΝ θΝγέΰκθ αδέΝ κέΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝ παλέΝιΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1η,ΝηπκλκτθΝ πέΝηέαΝ λδ έαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝθαΝ δκλέακθ αδΝεαδΝη ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝζηκυΝΫ κυμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμ,Ν φσ κθΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ δκλδ ηκτΝ ΝεΪγ ΝΫ κμΝη ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝζηκυΝαθ δ κδξ έΝΫθαΝΫ κμΝπλκςπβλ έαμΝπκυΝ απαδ έ αδέΝ 9.Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγέΝ1η,ΝπμΝπλκμΝ κΝαθυ α κΝσλδκΝβζδεέαμΝ δκλδ ηκτ,Ν επαδ υ δεκέΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝηπκλκτθ,Ν πέΝηδαΝ δ έαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝθαΝυπκίΪζκυθΝαέ β βΝ δκλδ ηκτΝΫ πΝεαδΝαθΝΫξκυθΝυπ λί έΝ κΝ ζίκΝΫ κμΝ βμΝβζδεέαμΝ κυμέΝ 10. Νπλκγ ηέαΝυπκίκζάμΝ κυΝπδ κπκδβ δεκτΝ λα κζκΰέαμΝ κυΝΪλγέΝηΝπαλέΝ1Ν κυΝΠ έΝ1ηκήκζΝ ΧΦ ΚΝ ηγΝ ΨΝ ΰδαΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ ΰδαΝ δκλδ ηκτΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νπαλα έθ αδΝΰδαΝΫθαΝΫ κμΝαπσΝ σ ΝπκυΝΫζβι έΝ 11έΝ πσΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ1λκι-1λκκΝκδΝ δκλδ ηκέΝ ΝγΫ δμΝ επαδ ξκζυθΝ ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο Ν ΰέθκθ αδΝ απσΝ κυμΝ υπΪλξκθ μΝ κδε επαδ υ δευθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νεα ΪΝ βΝ εαδΝη ΪΝαπσΝ άζπ βΝ πθΝυπκοβφέπθΝσ δΝ πδγυηκτθΝθαΝ δκλδ κτθΝ Ο έΝ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ έκυμΝ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ Ναυ κτμΝ δμΝ ξκζΫμΝηαγβ έαμΝ κυΝ Λ δ κυλΰέαΝ Ϊι πθΝζυε έκυΝ- ΜέΠέΚέΝ λγλκΝηλ 1.Μ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ,ηπκλ έΝθαΝδ λτκθ αδΝεαδΝ θαΝζ δ κυλΰκτθ,Ν ΝαπκηκθπηΫθ μΝ υΰεκδθπθδαεΪΝεπηκπσζ δμΝ βμΝξυλαμ,Ν Ϊι δμΝζυε έκυΝκδΝ κπκέ μΝπλκ αλ υθ αδΝζ δ κυλΰδεΪΝ ΝΰυηθΪ δκΝπκυΝΫξ δΝΫ λαΝ βθΝέ δαΝεπησπκζβέΝ βέΝ ΣβθΝ υγτθβΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Ϊι πθΝ αυ υθΝ Ϋξ δΝ κΝ δ υγυθ άμΝ εαδΝ κΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ κυΝΰυηθα έκυΝαυ κτέΝ Ν δ α εαζέαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ δμΝ Ϊι δμΝαυ Ϋμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝπλσΰλαηηαΝπκυΝδ ξτ δ,Νΰέθ αδΝαπσΝ κΝ δ αε δεσΝπλκ ππδεσΝ κυΝΰυηθα έκυέΝ γέΝΓ θδεΪΝζτε δαΝη Νηαγβ ΫμΝζδΰσ λκυμΝαπσΝηίΝηπκλ έΝθαΝη α λΫπκθ αδ,Νη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν Ν Ϊι δμΝζυε έκυΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝ 4.ΣαΝ ζυε δαεΪΝ παλαλ άηα αΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυΝ η α λΫπκθ αδΝ Ν Ϊι δμΝ ζυε έκυΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ γλβ ε υηΪ πθέΝ 5έΝ ΢ αΝ η αζυε δαεΪΝ πλκπαλα ε υα δεΪΝ εΫθ λαΝ (ΜέΠέΚέ)Ν ε σμΝ απσΝ βθΝ τζβΝ πθΝ ηυθΝ πθΝ πλκπαλα ε υα δευθΝ ηαγβηΪ πθΝ βμΝ ΓΝ ΪιβμΝ ζυε έκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ δ Ϊ ε αδΝ εαδΝ τζβΝ απσΝ αΝ δ δεΪΝ ηαγάηα αΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ πκυ α υθΝ Ν ηάηα αΝ έ έΙέΝεαδΝΣέ έΙέ θέΝΟδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 107 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δ αε δεΪΝίδίζέαΝ λγλκΝθίέΝ 1έΝ δ αε δεΪΝίδίζέαΝ έθαδΝσζαΝ αΝίδίζέα,ΝετλδαΝεαδΝίκβγβ δεΪΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαπσΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν εα ΪΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ αΝαθ έ κδξαΝαθαζυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αέΝ ΢ αΝ δ αε δεΪΝ ίδίζέαΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εαδΝ σζαΝ αΝ ίδίζέαΝ άΝ Ϋθ υπαΝ άΝ ξθδεΪΝ ηΫ α,Ν σππμΝ εα Ϋ μ,Ν αδθέ μ,Ν ηαΰθβ κ αδθέ μ,Ν αΝ κπκέαΝ έθαδΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκάγβ βΝ κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ κυΝΫλΰκυέΝ «2.ΣαΝ δ αε δεΪΝ ίδίζέαΝ ΰλΪφκθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ αθαζυ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθέΝΗΝ υΰΰλαφάΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝΰέθ αδΝ έ Νη ΝπλκεάλυιβΝ δαΰπθδ ηκτΝ έ Ν η Ν αθΪγ βΝ Ν ΫθαθΝ άΝ π λδ σ λκυμΝ υΰΰλαφ έμΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ τ λαΝ απσΝ πλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμΝ έ Ν η Ν απ υγ έαμΝ αθΪγ βΝ Ν υΰΰλαφ έμΝάΝ ΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝάΝκηΪ μΝ επαδ υ δευθΝπκυΝαπκ πυθ αδΝεα ΪΝετλδαΝ απα ξσζβ βΝεαδΝξπλέμΝδ δαέ λβΝαηκδίάΝ κΝΠΙέ,ΝΰδαΝ βΝ υΰΰλαφάΝαυ άέΝ ΢ δμΝ κηΪ μΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝ ηπκλκτθΝ θαΝ η ΫξκυθΝεαδΝ τηίκυζκδΝάΝπΪλ λκδΝ κυΝΠΙ,ΝεαγυμΝεαδΝΪζζκδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μέΝ Καγδ λυθ αδΝβΝ δ αΰπΰάΝ αΝ ξκζ έαΝπ λδ σ λπθΝαπσΝΫθαΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝΰδαΝ κΝ ηαγβ άΝ Νηαγάηα αΝπκυΝαυ σΝελέθ αδΝαπαλαέ β κέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ αΝ δ αε δεΪΝ ίδίζέαΝ έ Ν ΰλΪφκθ αδΝ απσΝ δ δεΫμΝ υΰΰλαφδεΫμΝ κηΪ μΝ πκυΝ υΰελκ κτθ αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ίδίζέκΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠΙέΝ έ ΝπλκΫλξκθ αδΝη Ν πδζκΰάΝ απσΝ κΝ ζ τγ λκΝ ηπσλδκ,Ν η Ν δμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κΝ ΪλγέΝ θίΝ κυΝ θέ1ηθθήκηέΝΣκΝ δεαέπηαΝξλά βμΝεαδΝ εη Ϊζζ υ βμΝ πθΝίδίζέπθΝαθάε δΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν ε σμΝ ΪθΝυπΪλξ δΝαθ έγ βΝ υηφπθέα»114 3. ε σμΝαπσΝ κθΝπαλαπΪθπΝ λσπκΝ υΰΰλαφάμΝ έθαδΝ υθα άΝβΝπλκηάγ δαΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ απσΝ κΝ ζ τγ λκΝ ηπσλδκέΝ ζέΝΓδαΝ βθΝελέ βΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝελέ βμΝαπσΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ παλΫ λκυμΝ κυΝ ΠΙέ,Ν ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ άΝ εαδΝ ΪζζκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ άΝ δ δεκτμΝ πδ άηκθ μέΝ ηέΝ Ν δεκθκΰλΪφβ βΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ δ δυ μΝ εαζζδ Ϋξθ μ,Ν τ δαΰπθδ ησΝάΝη Ναπ υγ έαμΝαθΪγ βέΝ λαΝ απσΝ θέΝ ΝΫΰελδ βΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝαθάε δΝ βθΝαληκ δσ β αΝ πθΝκδε έπθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ ΠΙέ,Ν αΝκπκέαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ αΝπκλέ ηα αΝ πθΝ πδ λκπυθΝελέ βμΝ βμΝπαλέΝ ζέΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ ηβηΪ πθΝ κυΝΠΙέ,Ν θΝη ΫξκυθΝ αΝηΫζβΝ κυ,Ν αΝκπκέαΝ έξαθΝαθαζΪί δΝ βΝ υΰΰλαφάΝ δ αε δεκτΝίδίζέκυΝάΝη έξαθΝ βθΝ πδ λκπάΝελέ βμΝ κυέΝ 7. ΝΫε κ β,Νευεζκφκλέα,ΝαΰκλΪΝεαδΝ δΪγ βΝ δ αε δευθΝίδίζέπθ,Νΰέθ αδΝαπσΝ κθΝΟλΰαθδ ησΝ ε σ πμΝ δ αε δευθΝ δίζέπθΝΧΟ ΨΝαπσΝ κθΝκπκέκΝεα αίΪζζκθ αδΝξλβηα δεΪΝίλαί έαΝεαδΝ ΫπαγζαΝ απκαβηέπ βμΝ κυμΝ υΰΰλαφ έμΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ υξσθΝ απκαβηδυ δμΝ δμΝκηΪ μΝ υΰΰλαφάμΝεαδΝελέ βμΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝεαδΝ κυμΝδ δυ μΝ 114 ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθσηκυΝβηβηή1λλι,Ν1κκΝ Υ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 εαζζδ Ϋξθ μΝ πκυΝ αθαζαηίΪθκυθΝ βθΝ δεκθκΰλΪφβ άΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ πση θβΝπαλέΝ 8.Μ Ν κΝ Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΠΙέ,Ν λυγηέακθ αδΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝμΝ αΨΝ κυμΝσλκυμ,Ν αΝσλΰαθαΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝπλκεάλυιβμΝ βησ δπθΝ δαΰπθδ ηυθ,ΝΰδαΝ βΝ υΰΰλαφάΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθ,Ν δμΝ απαλαέ β μΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν υηη κξάμΝ κυμΝ δαΰπθδ ηκτμΝαυ κτμΝυπκοβφέπθΝΰδαΝ βΝ υΰΰλαφά,Ν βΝ δα δεα έαΝαθΪ διάμΝ κυμ,Ν κθΝ λσπκΝ εαγκλδ ηκτΝ πθΝ πλκγ ηδυθΝ υΰΰλαφάμ,Ν ελέ βμΝ εαδΝ Ϋΰελδ βμ,Ν κθΝ κλδ ησΝ ξλβηα δευθΝ ίλαί έπθ,Ν παέθπθΝη Νξλβηα δεΪΝΫπαγζαΝάΝαπκαβηδυ πθΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝ κυμΝ υΰΰλαφ έμΝ βΝ δΪλε δαΝ δ ξτκμΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ βθΝ παλΪ α άΝ βμ,Ν βΝ δα δεα έαΝ αθα τππ βμ,Ν δσλγπ βμ,Ν ί ζ έπ βμΝ εαδΝ πλκ αληκΰάμΝ κυμΝ εαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ υΰΰλαφΫπθΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπαλΪ α βμΝ βμΝδ ξτκμΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝεαδΝαθα τππ άμΝ κυμέΝ ίΨΝ΢ βΝ δα δεα έαΝ βμΝαθΪγ βμΝ βμΝ υΰΰλαφάμΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝαπ υγ έαμΝάΝτ λαΝαπσΝ δαΰπθδ ησΝάΝαπσΝπλσ εζβ βΝ ε άζπ βμΝ θ δαφΫλκθ κμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ βΝεαδΝ βθΝεα αίκζάΝ ξ δευθΝαπκαβηδυ πθέΝ ΰΨΝ΢ βΝ υΰελσ β βΝ πθΝ πδ λκπυθΝελέ βμΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝεαδΝ βθΝεα αίκζάΝ υξσθΝ απκαβηδυ πθΝ αΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝαυ υθέΝ ΨΝ΢ βΝ δα δεα έαΝαθΪγ βμΝελέ βμΝεαδΝΫΰελδ βμΝ βμΝ δεκθκΰλΪφβ βμΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ εαδΝ βθΝεα αίκζάΝ ξ δευθΝαπκαβηδυ πθέΝ ΨΝ ΢ Ν εΪγ Ν ΪζζκΝ γΫηαΝ ξ δεσΝ η Ν βΝ υΰΰλαφά,Ν ελέ β,Ν Ϋΰελδ β,Ν αθα τππ β,Ν δσλγπ β,Ν ί ζ έπ β,Ν πλκ αληκΰάΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ βθΝ πλκηάγ δΪΝ κυμΝ απσΝ κΝ ζ τγ λκΝ ηπσλδκέΝ λέΝΣκΝτοκμΝ πθΝξλβηα δευθΝίλαί έπθ,Ν παέθπθΝη Νξλβηα δεΪΝΫπαγζαΝεαδΝαπκαβηδυ πθΝεΪγ Ν έ κυμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέΝ εαγκλέα αδΝ Ν εΪγ Ν π λέπ π β,Ν η Ν εκδθΫμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθέΝ ΟδΝ ξ δεΫμΝ απΪθ μΝ ίαλτθκυθΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝΟ έΝ 1ίέΝ Μ Ν βΝ δα δεα έαΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ παλέΝ εα αίΪζζ αδΝ απκαβηέπ βΝ Ν δ δεκτμΝ πδ άηκθ μΝπκυΝη έξαθΝ Ν πδ λκπΫμΝελέ βμΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝκδΝκπκέ μΝ έξαθΝ υ αγ έΝ η Ν κΝθέΝ11ζγήκ1ΝεαδΝ κΝθέΝ11γίζήκΝεαδΝεαγκλέα αδΝ κΝτοκμΝ βμέΝ «11έΝΟδΝ απΪθ μΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝαυ κτΝ κυΝΪλγέΝίαλτθκυθΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝαπσΝ δμΝ ξ δεΫμΝπδ υ δμΝ κυΝκπκέκυΝ πδξκλβΰ έ αδΝκΝΟ ».115 «1βέΝΗΝπλκηάγ δαΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ πδ λκπάμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝ εαδΝαπσΝεκδθπφ ζάΝδ λτηα α,ΝπκυΝΫξκυθΝ εκπσΝ βΝ υηίκζάΝ κυμΝ βθΝ επαέ υ βέΝΜ Ν απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νεαγκλέακθ αδΝκδΝσλκδΝεαδΝ 115 ΝπαλέΝ11Νπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝΪλγέΝλΝθέΝ1κβζήκκ,ΝΦ ΚΝ ΝβλθΝ 108 109 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 κδΝ δα δεα έ μΝ υΰΰλαφάμ,Νελέ βμ,ΝΫε κ βμΝεαδΝπλκηάγ δαμΝ πθΝίδίζέπθΝαυ υθ»116 117 118 δ δεΪΝγΫηα αΝ ξκζυθΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝπμΝδ σ δηπθ λγλκΝθ1 1. Ν΢ξκζάΝ επαδ υ δευθΝΛ δ κυλΰυθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεαδΝΣ ξθδεάμΝ επαέ υ βμΝΧ΢ Λ Σ ΨΝ εαδΝβΝ΢δίδ αθέ δκμΝ βησ δαΝ΢ξκζάΝΣ ξθυθΝεαδΝ παΰΰ ζηΪ πθΝΧ΢ ΢Σ Ψ,Ν ιαεκζκυγκτθΝθαΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝδ ξτκυ μΝΰδαΝ δμΝ ξκζΫμΝαυ ΫμΝ δα Ϊι δμέΝ ΓδαΝ αΝ γΫηα αΝ δΪλγλπ βμΝ πθΝ γΫ πθ,Ν δκλδ ηκτΝ εαδΝ υπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ΢ ΢Σ Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝθέ,ΝεαδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝ δ δεσ λαΝγαΝεαγκλδ κτθΝη Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 2. πσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέ,ΝκδΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ κυΝ ξθδεκτΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ ζυε έκυΝεαδΝ βμΝ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ξκζάμ,ΝπκυΝ υθδ κτθΝ κΝΚ Σ Ν βμΝ΢ Λ Σ Ν εαδΝκδΝκπκέ μΝδ λτγβεαθΝεαδΝζ δ κυλΰκτθΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγέΝθλΝ κυΝθέΝηιθήιι,Νη α λΫπκθ αδΝ Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ γέΝ ΟδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ υ ΪγβεαθΝ εαδΝ δαλγλυγβεαθ,ΝΰδαΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝη Ν κΝπέ έΝιιίήικΝΧΦ ΚΝ1ικΝ Ψ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η αΰ θΫ λα,Ν η αφΫλκθ αδΝ απσΝ κΝ θπ Ν βμΝ ΢ Λ Σ έΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝεαδΝπλκ αυιΪθκυθΝεα ΪΝίαγηκτμΝ δμΝκλΰαθδεΫΝγΫ δμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝεζΪ πθΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝαυ άμέΝ ζέΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝεα Ϋξ δΝ δμΝη αφ λση θ μΝγΫ δμΝεα α Ϊ αδΝαυ κ δεαέπμ,Ν ΝγΫ δμΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ εζΪ πθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν κΝ ίαγησΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝπκυΝεα Ϋξ δέΝ Ν δλΪΝαλξαδσ β αμΝ πθΝεα α α κηΫθπθΝ κυμΝεζΪ κυμΝ πκυΝ εα α Ϊ κθ αδΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ Σ ξθδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΚ΢Σ ΨΝη ΝίΪ βΝ βθΝβη λκηβθέαΝ δκλδ ηκτΝάΝπλκαΰπΰάμΝ κθΝ εα ξση θκΝίαγησέΝ ηέΝΟδΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝπκυΝη α λΫπκθ αδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ΢ Λ Σ ,Νη αφΫλκθ αδΝ κθΝ Κλα δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΫ κυμΝ1λκηΝαπσΝ κθΝΠλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΝΠ Ν βμΝ΢ Λ Σ ,ΝκδΝ πδ υ δμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝηδ γκ κ έαΝ κυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ δμΝζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ πθΝη α λ πση θπθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ΢ Λ Σ Ν 116 117 ΝπαλέΝ1βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κ ΪλγέΝβιΝθέΝ1κβζήκκΝΦ ΚΝ Νβλθέ ΣκΝΪλγέΝθίΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝ παθαφΫλγβε Ν Νδ ξτΝαπσΝ κΝΪλγέΝιΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝβηβηήλιΝΦ ΚΝ1κκΝ ΝέΝγ1ζλήβίίγ,ΝΦ Κ-1ζ1Ν ,ΝπαλέΝθίΝ κυΝΪλγλκυΝ1γμ «΢ αΝ ξθδεΪΝηΫ αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ θίΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκη π λδζαηίΪθκθ αδΝ πέ βμΝκδΝ δ εΫ μ,ΝκδΝκπ δεκέΝ έ εκδΝωϊΝάΝϊVϊΝεαδΝΰ θδευμΝηΫ αΝοβφδαεάμΝ εα αΰλαφάμΝάΝαθαπαλαΰπΰάμΝπζβλκφκλδυθ» 118 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δα έγ αδΝ κΝαπαλαέ β κΝπλκ ππδεσΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ πθΝεκδθυθΝζ δ κυλΰδευθΝαθαΰευθΝ βμΝ΢ Λ Σ ΝεαδΝ πθΝ ξκζυθΝπκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝαπσΝ βΝη α λκπάΝεαδΝπαλαξπλ έ αδΝβΝξλά βΝ κυΝαπαλαέ β κυΝ λΰα βλδαεκτΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ πθΝξυλπθΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζυθΝ αυ υθέΝ θέΝΚ θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ΢ ΢Σ Νηπκλ έΝθαΝεαζυφγκτθΝη Ν η Ϊ αιβΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ Νη Ϊ αιβΝΰέθ αδΝη Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ πθΝ αλησ δπθΝ υπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ πλσ α βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ΢ξκζάμέΝΟδΝη α Ϊι δμΝΰέθκθ αδΝτ λαΝαπσΝαέ β βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝπκυΝ υπκίΪζζ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝΫπμΝεαδΝ λ δμΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫε κ βΝ κυΝΠ Ν ή κμΝ βμΝπαλέΝ1ΝΰδαΝ βΝ τ α βΝγΫ πθέΝΜ Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έα,Ν δμΝέ δ μΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ ηΫ αΝ βθΝέ δαΝπλκγ ηέαΝηπκλ έΝθαΝη α αΰκτθΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ΢ ΢Σ Ν Νε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 7.ΟδΝ δκλδ ηκέΝ ΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ΢ ΢Σ Νΰέθκθ αδΝ φ ιάμΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ ΢Ν βμΝ΢ξκζάμ,Ν απσΝ κυμΝ κδε έκυμΝ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εα ΪΝ βΝ δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ Ν αυ κτμΝ εαδΝ η ΪΝ απσΝ άζπ βΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ σ δΝ πδγυηκτθΝθαΝ δκλδ κτθΝ βΝ΢ ΢Σ έΝ 8.ΟδΝ π βλέ μΝ δκλδ ΫπθΝ βμΝ΢ ΢Σ Νεα αλΰκτθ αδέΝΟ κδΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ π βλέ μΝ αυ ΫμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κυμΝ κδε έκυμ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν δλΪΝ πκυΝ πλκ δκλέα αδΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ υπκίκζάμΝ βμΝ αέ β βμΝ δκλδ ηκτΝ βΝ΢ ΢Σ έΝ Ν δΪ αιβΝ αυ άΝ θΝ φαλησα αδΝ ΰδαΝ σ κυμΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κυμΝ πέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝ επαδ υ δευθΝ βμΝ βησ δαμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν η Ν πλκΰ θΫ λβΝ δλΪΝ εαδΝ ΰδαΝ σ κυμΝΫξκυθΝ δκλδ έΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βέΝ λέΝ΢ βΝ΢ ΢Σ Νηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝ δ δεΪΝ ηάηα αΝΠ ΚΝ βμΝπαλέλΝ κυΝΪλγέΝβλ,ΝεαγυμΝ εαδΝ π δλαηα δεΫμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ η Ν δ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ δ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,ΝκΝ τπκμΝεαδΝβΝδ κ δηέαΝ πθΝξκλβΰκτη θπθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝεαδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝπ δλαηα δευθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝ 1ίέΝ΢ βΝ΢ ΢Σ Νηπκλ έΝθα ζ δ κυλΰκτθΝπαλαΰπΰδεΫμΝηκθΪ μΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝηαγβ υθΝ εαδΝ βθΝ εαζτ λβΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝ βμέΝ ΢ δμΝ ηκθΪ μΝ αυ ΫμΝ απα ξκζ έ αδΝ εαδΝ λΰα κ ξθδεσΝ πλκ ππδεσΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν κΝ κπκέκΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ν λυγηέακθ αδΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝηκθΪ πθΝαυ υθ,ΝκΝ λσπκμΝ δΪγ βμΝ πθΝπαλαΰση θπθΝπλκρσθ πθ,ΝβΝαηκδίάΝσ πθΝ υηη ΫξκυθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝεαδΝ εΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ 11έΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝθηΝ θΝ φαλησακθ αδΝΰδαΝ βΝ΢ ΢Σ ΝεαδΝ βΝ΢ Λ Σ έΝ 1βέΝΘΫηα αΝπκυΝάγ ζαθΝπλκετο δΝεα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγέΝαυ κτΝλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ ΢Ν βμΝ΢ Λ Σ Ν άΝ βμΝ΢ ΢Σ Νεα ΪΝπ λέπ π βέ ΘΫηα αΝδ δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝ λγλκΝθβ 110 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1έΝΙ δπ δεκέΝ επαδ υ δεκέΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝεαδΝ δ δεκ ά πθΝπκυΝΫξκυθΝ λΰα έΝΰδαΝηδαΝ λα έαΝ κυζΪξδ κΝ Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ βμΝ δ δπ δεάμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝη Ν ί κηα δαέαΝ δ α εαζέαΝ κυζΪξδ κΝ1κΝπλυθΝάΝη Νηδελσ λκΝπλΪλδκ,Ν κΝ κπκέκΝη ΝαθαΰπΰάΝ Ν1κπλβΝ ί κηα δαέαΝ δ α εαζέαΝεαζτπ δΝ κυζΪξδ κΝηδαΝ λα έαΝ άΝη Νη δπηΫθβΝ ί κηα δαέαΝ δ α εαζέα,Νεα ΪΝ δμΝκδε έμΝ δα Ϊι δμ,ΝΰδαΝσ κυμΝυπβλΫ β αθΝ πμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζάμΝάΝπλκρ Ϊη θκδΝ ηάηα κμ,ΝεαγυμΝεαδΝδ δπ δεκέΝ επαδ υ δεκέΝσζπθΝ πθΝεζΪ πθΝεαδΝ δ δεκ ά πθΝ βμΝδ δπ δεάμΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμ,Ν φσ κθΝαπκζτκθ αδΝη Ν εα αΰΰ ζέαΝ βμΝ τηία βμΝ λΰα έαμΝ κυμΝ άΝ εα αλΰκτθ αδΝ κδΝ ξκζδεΫμΝ αυ ΫμΝ ηκθΪ μ,Ν πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ασλδ κυΝ ξλσθκυΝ η Ν κΝ ίαγησΝ εαδΝ κΝ ηεέΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ ΪθΝ υπΪλξκυθΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μ,Ν τ λαΝ απσΝ αέ β άΝ κυμΝ εαδΝ η Ν κΝ ίαγησΝ πκυΝ ΫξκυθΝ Ν κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ θσο δΝ βμΝπλσ ζβοάμΝ κυμέΝ ΗΝ πλσ ζβοβΝ αυ υθΝ ΰέθ αδΝ φσ κθΝ ΫξκυθΝ δκλδ έΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ β,Ν απσΝ βθΝ κδε έαΝ π βλέ αΝ δκλδ Ϋπθ,ΝκδΝ τΰξλκθκέΝ κυμΝεα ΪΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυΝπκυΝαπκ ζ έΝ πλκ σθΝ δκλδ ηκτέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ υθδ υθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ΗΝ αέ β βΝ πλσ ζβοβμΝ ΰέθ αδΝ ε άΝ ,αθΝ υπκίζβγ έΝ ηΫ αΝ Ν τκΝ κΝ πκζτΝ Ϋ βΝ απσΝ βθΝ εα Ϊλΰβ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝάΝ βθΝαπσζυ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝάΝηΫ αΝ ΝηέαΝ δ έαΝαπσΝ βθΝ δ ξτΝαυ κτΝ κυΝθσηκυΝΰδαΝσ κυμΝΫξκυθΝαπκζυγ έΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝδ ξτκμΝ κυέΝΜ αιτΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ πλκ ζαηίαθκηΫθπθΝ εα αλ έα αδΝ ξ δεάΝ τηία βΝ λΰα έαμέΝ ΟδΝ πλκ ζαηίαθση θκδΝ κπκγ κτθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Ν ξκζ έαΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ε σμΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝ ΫπμΝ δκδεά πμΝπλπ υκτ βμΝεαδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Θ αζκθέεβμέΝ119 βέΝΣαΝγΫηα αΝ βμΝυπβλ δαεάμΝ κυμΝεα Ϊ α βμ,Ν ιΫζδιβμ,Νη Ϊγ βμΝεαδΝ πθΝαλησ δπθΝ υπβλ δαευθΝ υηίκυζέπθΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΗΝ ιΫζδιάΝ κυμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝ υθκρεσ λβΝαπσΝ βθΝ ιΫζδιβΝ πθΝ τΰξλκθυθΝ κυμΝ βησ δπθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝΫξκυθΝ δκλδ έΝη ΝεαθκθδεάΝ δλΪέΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ βμΝ εα βΰκλέαμΝ αυ άμΝ ξκζ έπθΝεαδΝπλκρ αηΫθπθΝ ηβηΪ πθέΝ θΝ αθα έγ θ αδΝ εαγάεκθ αΝ δ υγυθ υθΝ 3.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλέ,Ν φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝδ δκε ά μΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝδ δπ δεάμΝ επαέ υ βμΝπκυΝεα αλΰκτθ αδ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ επαδ υ δεκέ»120 ζέΝΙ δπ δεκέΝ επαδ υ δεκέΝηΫ βμΝ ξθδεάμΝ- παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,ΝπκυΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθέΝαυ κτΝ έ Ν Νδ δπ δεΫμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ έ Ν Ν βησ δαΝ ξκζ έαΝη Ν τηία βΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝακλέ κυΝξλσθκυ,Ν φσ κθΝ δεαδκτθ αδ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμ,Ν βθΝέ δαΝίαγηκζκΰδεάΝ ιΫζδιβΝη Ν κυμΝ βησ δκυμΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝΫξκυθΝ υθκζδεσΝ ξλσθκΝυπβλ έαμΝ Νδ δπ δεΪΝάΝεαδΝ βησ δαΝ ξκζ έαΝπ λδ σ λκΝαπσΝ ε έθκθΝπκυΝαπαδ έ αδΝ ΝέΝγκζκήβί1ί,ΝΦ Κ-ι1Ν ή1λ-5-βί1ίΝπαλέΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝλΝμΝ«ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝθβΝ κυΝ θέΝ1ηθθή1λκηΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κυμΝδ δπ δεκτμΝ επαδ υ δεκτμΝκδΝκπκέκδΝ βθΝ1βΝΙκυζέκυΝβί1ίΝΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ κυζΪξδ κθΝ ια άΝ υπβλ έαΝ εαδΝ κδΝ κπκέκδΝ απκζτκθ αδΝ τ λαΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ άΝ ζσΰπΝ εα Ϊλΰβ βμΝ πθΝδ δπ δευθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ δμΝκπκέ μΝ λΰΪακθ αδ,Ν φσ κθΝ θΝΫξκυθΝαιδκζκΰβγ έΝαλθβ δεΪέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝαυ κέΝ δκλέακθ αδΝεα ΪΝ δλΪΝπκυΝ ιαλ Ϊ αδΝαπσΝ αΝαεα βηαρεΪΝελδ άλδα,Ν βθΝπλκςπβλ έαΝ κυμΝπμΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ αΝεκδθπθδεΪΝελδ άλδαΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπ λδπ υ δμΝί΄,Νΰ΄ΝεαδΝ ΄Ν κυΝΪλγλκυΝγΝπκυΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ Παδ έαμ,Ν δαΝ έκυΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέα αδ,Νη ΝίΪ βΝ δμΝυφδ Ϊη θ μΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μ,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝ δκλέακθ αδΝαθΪΝ ξκζδεσΝΫ κμΝεαδΝεα ΪΝεζΪ κΝεαδΝ δ δεσ β αΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυ» 119 ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1-γΝεα αλΰάγβεαθΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1γΝ κυΝΪλγλκυΝλκυΝ κυΝθσηκυΝΝγκζκήβί1ί,ΝΦ Κ-ι1Ν ή1λ5-2010 120 111 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 τηφπθαΝ η Ν δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμ,Ν ΰδαΝ βθΝ ιΫζδιάΝ κυμΝ απσΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝ ηΫξλδΝ κθΝ εα ξση θκΝ ίαγησ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ άΝ παθ θ Ϊ κθ αδΝ τ λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν Ν ίαγησΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εζδηΪεδκΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ υθκζδεσΝ ξλσθκΝ υπβλ έαμΝ κυμΝ πκυΝ δαθτγβε Ν η Ν 1κπλβΝ ί κηα δαέαΝ δ α εαζέαΝ άΝ η Ν πλκίζ πση θκΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ η δπηΫθκΝ πλΪλδκΝ ΰδαΝ κυμΝ δ υγυθ ΫμΝ ξκζυθΝεαδΝΠλκρ αηΫθκυμΝ ηβηΪ πθέΝ΢ κΝξλσθκΝυπβλ έαμΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝηπκλ έΝ θαΝυπκζκΰδ έΝεαδΝυπβλ έαΝη Νη δπηΫθκΝπλΪλδκΝαπα ξσζβ βμ,ΝβΝκπκέαΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝ Ν εζΪ ηαΝ η Ν αλδγηβ άΝ κΝ πλΪλδκΝ απα ξσζβ βμΝ εαδΝ παλαθκηα άΝ βθΝ υπκξλ π δεάΝ απα ξσζβ β,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝ έέΝ πέ βμΝ κΝξλσθκΝυπβλ έαμΝΰδαΝ βθΝΫθ αιβΝυπκζκΰέα αδΝεαδΝ κΝ υθκζδεσΝ δΪ βηαΝεα ΪΝ κΝ κπκέκΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝδ δπ δευθΝ ξθδευθΝεαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ έξαθΝ γ έΝ ε σμΝ υπβλ έαμΝαπσΝ κΝεαγ υμΝ βμΝ δε α κλέαμΝ1λθι-1λιζέ Ν δλΪΝαλξαδσ β αμΝεαγκλέα αδΝη Ν ίΪ βΝ κθΝπζ κθΪακθ αΝξλσθκΝ κΝίαγησΝεαδΝηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝΫθ αιβμέΝ ΧμΝ βη λκηβθέαΝ Ϋθ αιβμ,Ν γ πλ έ αδΝ βΝ βηΫλαΝ ΫθαλιβμΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυέΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ , τηφπθαΝ η Ν αΝ παλαπΪθπ,Ν θΝ εα αίΪζζ αδΝ δαφκλΪΝ απκ κξυθΝαθα λκηδεΪέΝ ηέΝ ΣκΝ ΪφδκΝ βΝ βμΝ π λέπ π βμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ 1γη1ή1λκγΝ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ «βέΝ ΓδαΝ εα Ϊλΰβ βΝ Ϊι πθΝ εαδΝ ηβηΪ πθΝ Ϊι πθέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ έθαδΝ πδ λ π άΝ βΝ απσζυ βΝαυ υθΝπκυΝΫξκυθΝ βΝηδελσ λβΝυπβλ έαΝ βθΝ επαέ υ βΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝγαΝ εα αίζβγ έΝ Ναυ κτμΝβΝπλκίζ πση θβΝαπκαβηέπ βΝαπσΝ κΝΪλγλκΝγίΝ κυΝΝέΝθκβή1λιιέΝ πσΝ δμΝ απκζτ δμΝαυ ΫμΝ ιαδλκτθ αδΝκδΝ δ Ϊ εκθ μΝπκυΝ έθαδΝδ δκε ά μΝ πθΝ ξκζ έπθ»έ θέΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ κυμΝ δ δπ δεκτμΝ επαδ υ δεκτμΝ κΝ η δπηΫθκΝ ζσΰπΝ ίαγηκτΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ δ α εαζέαμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυ,ΝξπλέμΝη έπ βΝ πθΝαπκ κξυθΝ κυμέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝαυ κέΝ υπκξλ κτθ αδΝθαΝαθαζΪίκυθΝπλσ γ μΝυλ μΝ δ α εαζέαμΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝδ δκε ά βΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν ηΫξλδΝ θαΝ υηπζβλυ κυθΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ απσΝ κΝ θσηκΝ αυ σθΝ υπκξλ π δεσΝ πλΪλδκΝ ί κηα δαέαμΝ δ α εαζέαμέΝ ιέΝΜ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝπαλέζΝ κυΝΪλγέΝηβ,ΝκδΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝ δμΝδ δπ δεΫμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ κυμ,Ν ε σμΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπ λδπ έΝ Ν ΝεαδΝΓΝ κυΝΪλγέΝ11έΝ121 Κα Ϊλΰβ βΝ δ δευθΝζκΰαλδα ηυθέΝ πδ λκπΫμΝαγζβ δευθΝαΰυθπθΝ λγλκΝθγ 1έΝΟδΝ δ δεκέΝζκΰαλδα ηκέΝξΚ φΪζαδκΝ΢ξκζδεάμΝΓυηθα δεάμΝεαδΝ΢ξκζδεκτΝ γζβ δ ηκτρΝεαδΝ ξΚ φΪζαδκΝ γθδεάμΝ΢πηα δεάμΝ ΰπΰάμρΝεα αλΰκτθ αδέΝ ΟδΝ πδ υ δμΝ ΰδαΝ βΝ απΪθβΝ έ λυ βμ,Ν υηπζάλπ βμΝ εαδΝ υθ άλβ βμΝ πθΝ ΰυηθα βλδαευθΝ ξυλπθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πθΝ παδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθΝεαδΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ δμΝ απΪθ μΝΰδαΝπλκηάγ δαΝαπαλαέ β κυΝ ΝέΝβιζίή1λλλ,ΝΦ Κ-1κθΝ ’ΝπαλέΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝθμΝ“ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝθβΝ κυΝθέ1ηθθή1λκηΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ η ΪΝ κΝ Ϋ κμΝ βίίβΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ άΝ πλκ ζαηίΪθκθ αδΝ αΝδ δπ δεΪΝ ξκζ έαΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝηΫξλδΝεαδΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ 2001-βίίβ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ δκλδ γ έΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝαπσΝ κυμΝκδε έκυμΝπέθαε μΝ δκλδ ΫπθΝκδΝ τΰξλκθκέΝ κυμΝεα ΪΝ βΝζάοβΝ κυΝπ υξέκυ,ΝπκυΝαπκ ζ έΝπλκ σθΝ δκλδ ηκτ 121 112 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αγζβ δεκτΝ υζδεκτΝ Χΰυηθα δεκτ,Ν αΰπθδ δεκτ,Ν εκπ υ δεκτΨΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν βΝ η αφκλΪΝ αγζβ δεκτΝ υζδεκτΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ αΰυθ μΝ εαδΝ αΰυθ μΝ αθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝ δ λυηΪ πθ,Ν δμΝ ξκζδεΫμΝ αγζβ δεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν δμΝ απκαβηδυ δμΝ Ν ΰυηθα δεκτμΝεαδΝαγζβ δεκτμΝ υζζσΰκυμΝΰδαΝαπκεα Ϊ α βΝ πθΝφγκλυθΝπκυΝπλκι θκτθ αδΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ απσΝ βΝ πλ ΪθΝ ξλά βΝ κυμΝ απσΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ πκυ α ΫμΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζ έπθΝεαδΝ ξκζυθΝεαδΝζκδπΪΝ υθαφάΝγΫηα αΝφυ δεάμΝαΰπΰάμ,Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΟδΝ απΪθ μΝ εεαγαλέακθ αδΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝάΝαπσΝ δμΝθκηαλξέ μΝ δμΝκπκέ μΝη αφΫλκθ αδΝαθΪζκΰ μΝπδ υ δμέΝ ΣαΝ υξσθΝα δΪγ αΝυπσζκδπαΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝπκυΝεα αλΰκτθ αδΝγαΝη αφ λγκτθΝαπσΝ βθΝ ΣλΪπ ααΝ βμΝ ζζΪ κμΝ κθΝ δ δεσΝ φκλΫαΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝ βθ αθ δη υπδ βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ απαθυθέΝ 2.ΣκΝ Ϋ κ κΝ απσΝ κΝ Ϋθ βηκΝ επαδ υ δεάμΝ πλσθκδαμΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ ζκΰαλδα ηκτΝ ξΚ φΪζαδκθΝ΢ξκζδεάμΝΓυηθα δεάμΝεαδΝ΢ξκζδεκτΝ γζβ δ ηκτρΝαπκ ζ έΝ κΝ ιάμΝΫ κ κΝ κυΝ βηκ έκυέΝ 3.ΣαΝ ΰυηθα άλδαΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ πδξκλβΰκτθ αδΝ απσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ κυμΝ απαθυθ,Νηδ γκ κ έαμΝπλκ ππδεκτΝεαδΝαγζβ δευθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ ζέΝ ΟδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ παλαπΪθπΝ εα αλΰκτη θπθΝζκΰαλδα ηυθΝ γαΝ εεαγαλδ κτθΝ απσΝ δμΝ πδ υ δμΝπκυΝΫξκυθΝ ΰΰλαφ έΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ηέΝΠλκ έγ αδΝ κΝΪλγλκΝγΝ κυΝθέΝ1γη1ή1λκγΝβΝαεσζκυγβΝπαλΪΰλαφκμΝη ΝαλδγησΝηΝμΝ «ηέΝ Μ Ν απκφΪ δμΝ κυΝ αλησ δκυΝ ΰδαΝ κθ αγζβ δ ησΝ Τπκυλΰκτ,Ν πκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Ν υΰελκ κτθ αδΝ πδ λκπΫμΝ δμΝκπκέ μΝαθα έγ αδΝβΝκλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ αΰυθπθΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ παΰεσ ηδα,Ν παθ υλππαρεάΝ άΝ ΰ θδεΪΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ βΝ ξυλαΝ ηαμΝ βηα έαέΝ ΣαΝ ηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝ αυ υθ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ δεαγέ αθ αδ,Ν κδΝ αληκ δσ β μΝ εαδΝ αΝ δ δεσ λαΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δαΝαθαΰεαέαΝεαγκλέακθ αδΝ βΝ ξ δεάΝαπσφα βΝ δκλδ ηκτέΝ πδ λκπΫμ,ΝπκυΝηΫξλδΝ άη λαΝ υ άγβεαθΝΰδαΝ κυμΝπαλαπΪθπΝ εκπκτμ,Νηπκλ έΝθαΝγ πλβγκτθΝσ δΝΫξκυθΝπ λα υ δΝ κΝΫλΰκΝ κυμΝη Ναπσφα βΝ κυΝαλησ δκυΝΰδαΝ κθΝαγζβ δ ησΝΤφυπκυλΰκτ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ»έ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα α,ΝΙ κ δηέαΝ έ ζπθΝ λγλκΝθζ 1.Μ ΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτ,Νεαγκλέακθ αδΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝαπκφκέ πθΝ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθ,Ν πθΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθ,Ν πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝεαδΝ πθΝδ σ δηπθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝ βέΝ Ν δ κ δηέαΝ άΝ αθ δ κδξέα,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν έ ζπθΝ πκυ υθΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ αζζκ απάμΝ εαγυμΝεαδΝ πθΝεα π ΫλπθΝεαδΝηΫ πθΝ ξκζυθΝπκυΝζ δ κτλΰβ αθΝηΫξλδΝ βθΝδ ξτΝ κυΝθέΝηιθήιιΝ η Ν κυμΝ έ ζκυμΝ πθΝ ξθδευθΝ- παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθ,Ν θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθΝεαδΝ ξθδευθΝ - παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ εα Ϊ αιβΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ απκφκέ πθ,Ν 113 114 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ ΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝ ηάηα κμΝ κυΝΠΙέΝ λαΝαπσΝ γέΝ ΟδΝ απσφκδ κδΝ πθΝ ηΫ πθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ θκ βζ υ δευθΝ ξκζυθΝ ΧΜέΣέ έΝέ΢έΨΝ αληκ δσ β αμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝα φαζέ πθΝζαηίΪθκυθΝ κΝ ιάμΝπ υξέκΝαθ έΝαπκζυ βλέκυέΝ πκζυ άλδαΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ ξκλβΰβγ έΝ κυμΝ απσφκδ κυμΝ πθΝ ξκζυθΝ αυ υθΝ γ πλκτθ αδΝ π υξέαέΝ Ν δα δεα έαΝ δσλγπ βμΝ κυΝ έ ζκυΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθέ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσΝδ σ δηπθΝ ξκζ έπθΝ λγλκΝθη 1.ΟΝ δκλδ ησμ,Ν βΝ πλκαΰπΰά,Ν βΝ Ϋθ αιβΝ εαδΝ βΝ απσζυ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ δ σ δηπθΝη Ν αΝ βησ δαΝ ξκζ έπθ,ΝπκυΝ υθ αιδκ κ έ αδΝαπσΝ κΝ βησ δκΝ αη έκΝΰέθκθ αδΝη Ν απκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ δκδεβ δευθΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ δ άΰβ βΝ κυΝκλΰΪθκυΝ δκέεβ βμΝεΪγ Ν δ σ δηκυΝ ξκζ έκυέΝ βέΝ ΝκλΰαθδεάΝ τηία βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝδ σ δηπθΝ ξκζ έπθΝεαδΝβΝεα αθκηάΝ πθΝγΫ πθΝεα ΪΝεζΪ κυμΝεαδΝίαγηκτμΝεαγκλέακθ αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝεαδΝ βηκ δ τκθ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ γέΝΟ κδΝυπβλ κτθΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝαυ κτΝ κυΝθέΝ ΝγΫ δμΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ δ σ δηπθΝ ξκζ έπθΝεαδΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝ υθ αιδκ σ β βμΝαπσΝ κΝ βησ δκ,Ν παθ θ Ϊ κθ αδΝ ΝγΫ δμΝεαδΝίαγηκτμ,ΝπκυΝκλέακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα δεα έ μΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέ,Νη Ν απκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝπαλέ1έΝ ΓδαΝ βθΝ παθΫθ αιβΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ κΝ υθκζδεσμΝ ξλσθκμΝ υπβλ έαμΝ εαδΝ κΝ απαδ κτη θκμΝ ξλσθκμΝ ιΫζδιβμΝ πθΝ δκδεβ δευθΝυπΪζζβζπθΝ κυ βησ δκυΝ κηΫαέΝ ζέΝΓδαΝ αΝπλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝεαδΝ βθΝυπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ κυΝΪλγέΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ Ρτγηδ βΝκδεκθκηδευθΝγ ηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝαπκ πυθ αδΝ Ν ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ λγλκΝθθ 1έΝ΢ αΝΰλαφ έαΝ κυΝ υθ κθδ άΝεαδΝ πθΝ υηίκτζπθΝ επαέ υ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝηπκλ έΝθαΝ απκ πυθ αδΝ βησ δκδΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝαυ κτμΝεα αίΪζζκθ αδΝαπσΝ κΝ βησ δκ,ΝπΫλαΝαπσΝ δμΝ αε δεΫμΝαπκ κξΫμ,Ν κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ η Ϊία βμΝ εαδΝ πδ λκφάμΝ εαδΝ δ δεσΝ πδηέ γδκΝ Ν κπδεσΝ θσηδ ηα,Ν τηφπθαΝ η Ν σ αΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ απκ πυθ αδΝ αΝ ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝ 2.«ΣκΝ ί κηα δαέαΝυπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝυπβλ κτθΝ η Ν απσ πα βΝ Ν ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ Σηάηα κμ)Ν κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΙθ δ κτ κυ»122 λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ ( κυΝ αλησ δκυΝ ΓδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ υπκξλ π δεκτΝ πλαλέκυΝ παλΫξ αδΝ κΝ τηίκυζκΝ επαέ υ βμΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ κυμΝ απκ πΪ δΝ Ν ΪζζκΝ ξκζ έκΝ άΝ αΝ ΰλαφ έαΝ κυΝ υθ κθδ άΝ εαδΝ πθΝ υηίκτζπθΝ επαέ υ βμέΝ ΢ Ν σ κυμΝ η αεδθκτθ αδΝ ε σμΝ Ϋ λαμΝ ΰδαΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ υπκξλ π δεκτΝπλαλέκυΝάΝΰδαΝ βθΝ ιΫ α άΝ κυμΝ βΝΰζυ αΝ βμΝξυλαμ,Ν βθΝκπκέαΝυπβλ κτθΝ εα αίΪζζκθ αδΝκ κδπκλδεΪΝΫικ αΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ κδε έαμΝ ζζβθδεάμΝ πλ ί έαμέΝ γέΝ΢ βΝηβΝ λΰααση θβΝ ταυΰκΝεαδΝ αΝαθάζδεαΝπαδ δΪΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝαπκ πυθ αδΝ Ν ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝαζζκ απάμΝεα αίΪζζ αδΝ απσΝ κΝ βησ δκΝ κΝαθ έ δηκΝ κυΝ δ δ βλέκυΝ η Ϊία βμΝεαδΝκλδ δεάμΝ πδ λκφάμέΝ 4.΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝυπβλ κτθΝη Ναπσ πα βΝ κΝ ιπ λδεσΝηπκλκτθΝθαΝξκλβΰκτθ αδΝ Ϊθ δαΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ π έΰκυ αμΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ Ν θκ κεκη έαΝ βμΝ αζζκ απάμέΝ Ν δα δεα έα,ΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝ κΝτοκμΝ πθΝ αθ έπθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝ ξ δεσΝη Ν βΝξκλάΰβ βΝ αυ υθΝ πθΝ αθ έπθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν ιπ λδευθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 5. θΝπ γΪθ δΝ επαδ υ δεσμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝυπβλ έαμΝ κυΝ κΝ ιπ λδεσΝεα αίΪζζ αδΝ κυμΝ δεαδκτξκυμΝβΝ απΪθβΝη αφκλΪμΝ βμΝ κλκτΝ βθΝ ζζΪ αέΝ 6.Μ ΝεκδθΫμΝαπκφΪ δμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ κλέακθ αδΝ αΝ ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ αΝ κπκέαΝ πδξκλβΰκτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ ισ πθΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ1ίΝ κυΝθέ έΝ1ηζήιγΝΧΦ ΚΝβ1λΨέΝ εαγυμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝ πδξκλβΰά πθΝεαδΝαπσ κ βμΝζκΰαλδα ηκτέΝ 7. πσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ απκ πυθ αδΝ αΝ αθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝηπκλ έΝθαΝ δα έγ θ αδΝηΫξλδΝ Ϋ λδμΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Ν ζζβθδεΪΝ εΫθ λαΝ πκυ υθΝ εαδΝ πκζδ δ ηκτΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ αΝ κπκέαΝ ζ δ κυλΰκτθΝη ΝίΪ βΝ δη λ έμΝ υηίΪ δμέΝ «8.΢ αΝΰλαφ έαΝ κυΝ υθ κθδ άΝεαδΝ πθΝ υηίκτζπθΝ επαέ υ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ τθα αδΝ θαΝ απκ πυθ αδΝ εαδΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝΰδαΝεαγαλυμΝ δκδεβ δεΪΝΫλΰαέΝΗΝαπσ πα βΝαυ άΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ ΫθαΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμ,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝηΫξλδΝπΫθ ,Νεα ΪΝαθυ α κΝσλδκ,Ν ξκζδεΪΝΫ βέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝαπκ ππηΫθπθΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάπζθΝ θΝ τθα αδΝθαΝυπ λίαέθ δΝ κυμΝπΫθ ΝΰδαΝ κΝΰλαφ έκΝ υθ κθδ άΝ εαδΝ κυμΝ τκΝΰδαΝεΪγ Νΰλαφ έκΝ υηίκτζκυΝ επαέ υ βμέΝΟΝ υθκζδεσμΝαλδγησμΝπΪθ πμΝ πθΝ απκ πα ηΫθπθΝ θΝγαΝυπ λίαέθ δΝ κυμΝ1ηέΝ ΟδΝλυγηέ δμΝ πθΝκδεκθκηδευθΝγ ηΪ πθ,ΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμΝ ΪλγέΝ ΰδαΝ κυμΝ απκ πυη θκυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν δ ξτκυθΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ απκ πυη θκυμΝ δκδεβ δεκτμΝυπαζζάζκυμ».123 Κυλυ δμΝ υηίκζαέπθΝΙέΜέΠ θ ΫζβμΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝθ κυ κυΝθσηκυΝ1θιζή1λκθΝ Φ ΚΝ Νβίγ 123 ΝπαλέΝκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝηθΝ κυΝθσηκυΝΝ1λζθή1λλ1ΝΦ ΚΝ Νθλ 122 115 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 λγλκΝθι Κυλυθκθ αδΝ ιυπαλξάμΝ αΝ η Ν αλδγέΝ 1κθ1ήηίΝ εαδΝ γ1βζήη1Ν ππζβ άλδαΝ υηίσζαδαΝ κυΝ υηίκζαδκΰλΪφκυΝ γβθυθΝ ΓέΠέΝ εαδΝ γ πλκτθ αδΝ εα ΪΝ πΪθ αΝ εαδΝ υγτμΝ ιαλξάμΝ Ϋΰευλ μΝ κδΝ π λδ ξση θ μΝ ’Ναυ ΪΝ βζυ δμΝίκυζά πμ,Ν υηίΪ δμΝεαδΝ δεαδκπλαιέ μΝη Ν δμΝκπκέ μΝβΝΙ λΪΝ ΜκθάΝΠ θ ΫζβμΝη αίέία Ν κθΝκδεκ κηδεσΝ υθ αδλδ ησΝΚα κέεπθΝΝΫαμΝΠ θ ΫζβμΝξ ΝΝΫαΝ Π θ ΫζβρΝ βθΝευλδσ β α,ΝθκηάΝεαδΝεα κξάΝθιιέίίίΝ λαΰπθδευθΝηΫ λπθΝ ε Ϊ πθΝΰβμ,ΝπκυΝ ίλέ ε αδΝ βΝΝΫαΝΠ θ ΫζβΝεαδΝ δ δεσ λαΝ δμΝγΫ δμΝ ΰδκμΝ τζζκΰκμ- ΘΪζπ δ ΠκυζβηΫθκυΝ - Σ Ϋζκυ,ΝεαδΝΰΫφυλαΝΜκυαΪεβ,ΝσππμΝαυ άΝαθαφΫλ αδΝ υΰε ελδηΫθαΝεαδΝζ π κη λ δαεΪΝ αΝ πδκΝπΪθπΝ υηίσζαδαΝεαδΝ δεκθέα αδΝ αΝαπσΝβζΝΙκυθέκυΝ1λζλΝ κπκΰλαφδεΪΝ δαΰλΪηηα αΝ πθΝ ηβξαθδευθΝ α ζφυθΝ Κα λαίΫζβΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πδ υθαφγ έΝ ’Ν αυ Ϊ,Ν Μ Ν βθΝ ετλπ βΝ αυ άΝ γ πλ έ αδΝσ δΝΰδαΝ βΝ δεαδκπλαιέαΝη αίδίΪ πμΝ βμ παλαπΪθπΝ ε Ϊ πμΝαΨΝκυ Ϋπκ Νυπάλξ Ν απαΰσλ υ βΝαπσΝ κΝΪλγέΝβΝ κυΝθέ έΝγήζ-9- βζΝσππμΝ κτ κΝευλυγβε Νη Ν κΝθέΝγβηίήβζ,ΝεαδΝαπσΝ κΝΠ έΝιή1ίέ1έβηΝεαδΝ θΝξλ δαασ αθ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝαυ ΫμΝβΝ κυΝ α δεκτΝΚυ δεα,Ν πλκβΰκτη θβΝ Ϊ δαΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Γ πλΰέαμΝ βΝ Ϋε κ βΝ ξ δεκτΝ Π Ν ή κμΝ εαδΝ ίΨΝ θΝ ά αθΝ απαλαέ β κΝ θαΝ πλκβΰβγ έΝ αε δεάΝ πζ δκ κ δεάΝ βηκπλα έα,Ν σππμΝ σλδααθΝ αΝ αλγέΝ λΝ κυΝ επ δεκπκδβηΫθκυΝθέΝζθκζήγί,Ν1κΝ κυΝπέ έΝ1ήη-3-γβΝεαδΝ1Ν πέΝίέ έΝ1βήβγέβέζκ,ΝθαΝ βλβγ έΝΪζζβΝ υπδεάΝ πλκςπσγ βΝ άΝ δα δεα έαΝ εαδΝ θαΝ ξκλβΰβγ έΝ Ϊ δαΝ άΝ Ϋΰελδ βΝ εΪπκδαμΝ δκδεβ δεάμΝ άΝ εεζβ δα δεάμΝαλξάμέΝ τιβ βΝγΫ πθΝπλκ ππδεκτΝ λγλκΝθκ 1.ΟδΝγΫ δμΝησθδηκυΝπλκ ππδεκτΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπλκ αυιΪθκθ αδΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝίαγησΝ πθΝπαλαεΪ πΝεζΪ πθΝμΝ αΨΝ ΣβΝ ξθδεκτΝεα ΪΝιΝ ίΨΝ ΣγΝαθαζυ υθΝπλκΰλαηηα δ υθΝ ήΤέΝεα ΪΝ1θέΝ ΰΨΝ ΣζΝ α δ δεκζσΰπθΝεα ΪΝζέΝ ΨΝ ΡβΝυπκηβξαθδευθΝεα ΪΝηέαΝ ΨΝ ΡηΝίδίζδκγβεκθσηπθΝεα ΪΝηέαέΝ ΨΝ ΡθΝαθαζυ υθΝπλκΰλαηηα δ υθΝ ήΤέΝεα ΪΝβλέΝ αΨΝΜ ηΝίκβγυθΝπλκΰλαηηα δ υθΝξ δλδ υθΝ ήΤέΝεα ΪΝ1βέΝ βΨΝΜ θΝξ δλδ υθΝ δα λβ δευθΝηβξαθυθΝεα ΪΝ1λέΝ γΨΝΜ ιΝ βζ φπθβ υθΝεα ΪΝηέαΝ δΨΝ΢ ΝβΝεαγαλδ λδυθΝεα ΪΝβίέΝ βέΝ΢ βθΝε θ λδεάΝυπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ υθδ Ϊ αδΝ εζΪ κμΝ ΣθΝ η αφλα υθ- δ ληβθΫπθΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ ιΝ γΫ δμ,Ν απσΝ δμΝ κπκέ μΝ γΝ έθαδΝ αΰΰζδεάμ,Ν βΝΰαζζδεάμ,Ν ηδαΝΰ ληαθδεάμΝ εαδΝ ηδαΝ δ αζδεάμΝ ΰζυ αμέΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝ κθΝ δ αΰπΰδεσΝ ίαγησΝ κυΝ εζΪ κυΝ κλέακθ αδΝ μΝ αΨΝ π υξέκΝ ΙΝ βμΝ βη απάμΝ άΝ δ σ δηκΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαδΝ π υξέκΝ κπκδκυ άπκ Ν ηάηα κμΝ κυΝ εΫθ λκυΝ η αφλΪ πμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ βθΝκδε έαΝιΫθβΝΰζυ αΝάΝίΨΝπ υξέκΝι θσΰζπ κυΝ ηάηα κμΝ ΙΝ βμΝβη απάμέΝ 116 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 3.ΟδΝ γΫ δμΝ λΰα κ ξθδεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κΝ εΫθ λκΝ πκπ δευθΝ ηΫ πθΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ κυΝξλσθκυΝπλκ αυιΪθκθ αδΝ εα ΪΝ1ζέΝΟδΝ γΫ δμΝαυ ΫμΝεα αθΫηκθ αδΝεα ΪΝ δ δεσ β μΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μ ΰδαΝ κΝεΫθ λκΝαυ σΝ δα Ϊι δμέΝ εεζβ δα δεΪΝγΫηα α λγλκΝθλ 1έΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝηΝπαλέΝ11ΝεαδΝ κυΝΪλγέΝκΝπαλέΝλΝαυ κτΝ κυΝθέΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ αΝ ξκζ έαΝηΫ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝΟπκυΝαπαδ έ αδΝΰθυηβΝάΝ δ άΰβ βΝ κυΝΠΙ,ΝΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ Π Ν ή πθΝ αυ άΝ αβ έ αδΝ απσΝ κΝ πκπ δεσΝ υηίκτζδκΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 2.ΟδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κΝ δ αε δεσΝπλκ ππδεσΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ αθαφΫλκθ αδ,Ν δ έπμΝ βθΝυπβλ δαεάΝεα Ϊ α β,Ν βθΝ ιΫζδιβΝεαδΝ δμΝαπκ κξΫμΝεΪγ Ν έ κυμΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ κΝ δ αε δεσΝπλκ ππδεσΝ βμΝηΫ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 3.αΨΝ ΢ βθΝ εεζβ δα δεάΝ παδ αΰπΰδεάΝ αεα βηέαΝ Θ αζκθέεβμΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ ΰδαΝ ζ υ αέαΝ φκλΪΝ πκυ α ΫμΝ πμΝ πλπ κ έμΝ εα ΪΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ 1λκη- 1λκθΝ εαδΝ « βθΝ εεζβ δα δεάΝπαδ αΰπΰδεάΝαεα βηέαΝ ζζαμΝεα ΪΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκι-1988» ΟδΝ παλαπΪθπΝ επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝπατκυθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκλ- 1990 πμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝαεα βηέ μΝεαδΝγαΝζ δ κυλΰά κυθΝπμΝαθυ λ μΝ εεζβ δα δεΫμΝ ξκζΫμέ124 ίΨΝ Ν τξβΝ ΰ θδεΪΝ κυΝ πλκ ππδεκτ,Ν κΝ κπκέκΝυπβλ έΝ η Ν κπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δμΝ παλαπΪθπΝ εεζβ δα δεΫμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝαεα βηέ μ,Νλυγηέα αδΝη Ν αΝΠ Νή α,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝζθΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝ1βθκήκβ,ΝκδΝκπκέ μΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαέΝ ΰΨΣαΝγΫηα αΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπαλαπΪθπΝ επαδ υ δευθΝηκθΪ πθΝπμΝαθυ λπθΝ εεζβ δα δευθΝ ξκζυθΝγαΝλυγηδ κτθΝη Ν κΝθσηκΝΰδαΝ βθΝ εεζβ δα δεάΝ επαέ υ βΝπκυΝγαΝ ε κγ έέΝ 4.ΟδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ αΝεαγάεκθ αΝ πθΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπκ δ υγυθ υθΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ,ΰδαΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ν αΝ εαγάεκθ αΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝ δ αε δεκτΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κΝ υπκξλ π δεσΝπλΪλδκΝ δ α εαζέαμΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝηΫ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκ αλησακθ αδΝκδΝπαλαπΪθπΝ δα Ϊι δμΝ δμΝδ δαέ λ μΝ υθγάε μΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ ηέΝΜ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝ ε έ κθ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκτζκυΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθαεα αθΫηκθ αδΝ κδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κυΝ δ αε δεκτΝ εαδΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ δμΝ υθγάε μΝζ δ κυλΰέαμΝεΪγ Ν ξκζ έκυέΝ 6.Μ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν Πλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Νηπκλ έΝθαΝαυιΪθκθ αδΝκδΝγΫ δμΝ δ αε δεκτΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν θαΝ η αφΫλκθ αδΝ απσΝ εζΪ κΝ Ν ΪζζκΝ εζΪ κ,Ν θαΝ υθδ υθ αδΝ θΫκδΝ εΪ κυΝ εαδΝ θαΝ εα αθΫηκθ αδΝ κδΝ γΫ δμΝ εα ΪΝ ίαγηκτμ,Ν θαΝ 124 ΟδΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝζΫι δμΝαθ δεα α ΪγβεαθΝαπσΝ βθΝπαλέΝηΝΪλγέΝζΝθέΝ1θιζή1λκθΝΦ ΚΝ Νβίγ 117 118 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 εαγκλέακθ αδΝ αΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝ πλκ σθ αΝ δκλδ ηκτΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝ δκλδ ηκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ εΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δα,Ν ιέΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ πκπ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν γ πέα αδΝ κΝ π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ κδεκ λκφ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ εαθκθδ ησμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝηαγβ δευθΝεκδθκ ά πθΝ κυμέΝ κέΝ ΢ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝ ΰυηθα έπθΝ εαδΝ εεζβ δα δευθΝ ζυε έπθΝ εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ πκυ α ΫμΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝφλκθ δ βλέπθ,Ν πθΝ εεζβ δα δευθΝπαδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθΝ εαδΝ πθΝ αθυ λπθΝ εεζβ δα δευθΝ ξκζυθΝ ξκλβΰκτθ αδΝ πλ ΪθΝ ίδίζέαΝ εαδΝ ίκβγάηα αέΝ 9.ΣαΝίδίζέαΝεαδΝίκβγάηα α,Ν αΝκπκέαΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝηαγάηα αΝπκυΝ δ Ϊ εκθ αδΝεαδΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ δμΝ βησ δ μΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ αεα βηέ μ,Ν ξκλβΰκτθ αδ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ πκυ α ΫμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝ απσΝ ε έθαΝπκυΝ ε έ κθ αδΝΰδαΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝεαδΝ δμΝ βησ δ μΝπαδ αΰπΰδεΫμΝ αεα βηέ μέΝ 1ίέΝ ΓδαΝ βΝ δα δεα έαΝ υΰΰλαφάμ,Ν δεκθκΰλΪφβ βμ,ΝΫε κ βμΝ εαδΝ δΪγ βμΝ εαδΝίκβγβηΪ πθΝ πκυΝαθαφΫλκθ αδΝ Ν δ δεΪΝηαγάηα α,Ν αΝκπκέαΝ δ Ϊ εκθ αδΝησθκΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝ παλέΝ1Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ θί,Ναυ κτΝ κυΝθέ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ αΝ δ αε δεΪΝίδίζέαΝεαδΝίκβγάηα αΝ πθΝ πκυ α υθΝ πθΝ βησ δπθΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθέΝΟπκυΝαπσΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ απαδ έ αδΝ πλσ α β,Ν ΰθυηβΝ άΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ΠΙέ,Ν αυ άΝ αβ έ αδΝ απσΝ κΝ πκπ δεσΝ υηίκτζδκΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 11.ΓδαΝ αΝηαγάηα α,Ν αΝκπκέαΝ δ Ϊ εκθ αδΝ δμΝ εεζβ δμΝαθυ λ μΝ εεζβ δα δεΫμΝ ξκζΫμΝαπσΝεαγβΰβ ΫμΝ ξκζυθΝ αυ υθΝ αΝ υΰΰλΪηηα αΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ δα δεα έαΝξκλάΰβ βμΝ πθΝ υΰΰλαηηΪ πθΝ Νφκδ β ΫμΝ δα δεΫμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝαεα βηέ μΝεαδΝ ΙΝξκλβΰκτθ αδΝ κυμΝ πκυ α ΫμΝ πθΝ ΙΝ πκυΝ δ Ϊ εκυθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βΝ πθΝ ΙέΝ 12.ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ εεζβ δα δευθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ σζπθΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ υπκξλ κτθ αδΝθαΝ φβη λ τκυθΝάΝθαΝ δαθυε λ τκυθΝ αΝκδεκ λκφ έαΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ κυμέΝ ΢ Ν αυ κτμΝ εα αίΪζζ αδΝ απκαβηέπ β,Ν κΝ τοκμΝ βμΝ κπκέαμΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθΫμΝ απκφΪ δμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 13.Μ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ κθ αδΝτ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝεΪγ Ν ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,Νεαγκλέακθ αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝ φβη λδυθΝ εαδΝ δαθυε λ τ πθ,Ν κδΝ επαδ υ δεκέΝ πκυΝ γαΝ φβη λ τκυθΝ άΝ γαΝ δαθυε λ τκυθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δα,έΝΜ Ν δμΝέ δ μΝαπκφΪ δμΝεαγκλέα αδΝεαδΝ κΝ ζΪξδ κμΝ αλδγησμΝ λβη λδυθΝ εαδΝ δαθυε λ τ πθΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝ δαηΫθκυθΝ εαδΝ δα υθ αδΝ αΝ κδεκ λκφ έαΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ κυμΝκπκέκυμΝ θΝεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ βέΝ 1ζέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝηΝ κυΝθέΝ1γη1ήκγΝσππμΝ υηπζβλυγβε ΝεαδΝδ ξτ δ,Ν φαλησακθ αδΝεαδΝ ΰδαΝ βθΝ εα αίκζάΝ απκαβηδυ πθΝ Ν σ κυμΝ απα ξκζκτθ αδΝ η Ν κπκδκ άπκ Ν λσπκΝ βΝ δα δεα έαΝ δ αΰπΰάμΝ πκυ α υθΝ δμΝ εεζβ δα δεΫμΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ αεα βηέ μΝ εαδΝ δμΝ αθυ λ μΝ εεζβ δα δεΫμΝ ξκζΫμέΝ 15.ΓδαΝ δμΝ απΪθ μΝ αυ κτΝ κυΝ ΪλγέΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ ξ δεΫμΝ πδ υ δμΝ ισ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1θέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝγζλή1λιθΝΧΦ ΚΝ1ζλΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ ΝπμΝ ιάμΝ : « έΝΣκυΝπλκΫ λκυΝ κυΝδ λτηα κμ»έ 1ιέΝ΢ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέ έΝ1γλλήιγΝΧΦ ΚΝ11βΨ,ΝσππμΝαυ άΝΫξ δΝπλκ γ έΝη Ν κΝΪλγέΝ ζΝ κυΝθέΝθιγήιιΝΧΦ ΚΝβγκΨ,ΝεαδΝη ΪΝ βΝζάιβΝξαΰΪηκυρ,Νπλκ έγ θ αδΝκδΝζΫι δμΝξάΝ ΰΰΪηκυρέΝ 1κέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1ιΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝεαδΝ πθΝΪλγέΝ1ιΝεαδΝιγΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ αΝ ξκζ έαΝηΫ βμΝ εεζβ δα δεάμΝ επαέ υ βμέΝβΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝη Ν πλδαέαΝ αθ δηδ γέαΝ εαδΝ βΝ πλσ ζβοβΝ πλκ πλδθυθΝ αθαπζβλπ υθΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝεαδΝ δ δεΪΝΰδαΝ βθΝ γπθδΪ αΝ΢ξκζάΝτ λαΝαπσΝΫΰελδ βΝ βμΝξΙ λΪμΝΚκδθσ β αμΝ κυΝ ΰέκυΝΟλκυμρέΝ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝ ΙΝ λγλκΝιί 1.ΟδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ ΰλαηηα έαμΝ πθΝ Ι,Ν πκυΝ δκλέακθ αδΝ άΝ ΫξκυθΝ δκλδ έΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝζηΝπαλέΝββΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝεαδΝ κυΝΠ ΝγκκήκγΝΧΦ ΚΝ1ζ1ΨΝ φσ κθΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ κΝ βησ δκΝ κηΫα,Ν δα βλκτθΝ βθΝ κλΰαθδεάΝ κυμΝ γΫ βΝ εαδΝ ι ζέ κθ αδΝ ίαγηκζκΰδεΪΝ εαδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ Ν αυ ά,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ Μ ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ γβ έαμΝ κυμΝ πμΝ πλκρ αηΫθπθΝ ΰλαηηα έαμΝ ΙΝ παθΫλξκθ αδΝ βθΝ κλΰαθδεάΝγΫ βΝ κυμΝεαδΝζαηίΪθκυθΝ δμΝαπκ κξΫμΝαυ άμέΝ θΝαπκξπλά κυθΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝ πλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυμ,Ν υθ αιδκ κ κτθ αδΝεα ΪΝ δμ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝεαδΝη Ν δμΝ απκ κξΫμΝ κυΝίαγηκτΝ βμΝκλΰαθδεάμΝγΫ βμΝ κυμέΝΓδαΝ βΝγβ έαΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝΰλαηηα έαμΝ πθΝ Ι,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέβΝ κυΝ πκηΫθκυΝΪλγέΝΓδαΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝαπαδ έ αδ,ΝπΫλαΝ πθΝΪζζπθΝπλκ σθ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδ,Νεα κξάΝκπκδκυ άπκ Νπ υξέκυΝ ΙέΝ 2. θΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ πλκΫ λκυΝ ηάηα κμΝ άΝ δ υγυθ άΝ κηΫαΝ θΝ υπΪλξκυθΝ υπκοβφδσ β μ,Ν δκλέα αδΝπλκ πλδθσμΝπλσ λκμΝάΝ δ υγυθ άμ,Νεα ΪΝπ λέπ π β,Νη Ναπσφα βΝ βμΝ υΰεζά κυΝεαδΝ παθαζαηίΪθκθ αδΝκδΝ εζκΰΫμέΝ 3.΢ δμΝπλκςπβλ έ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝγκΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝπ λδζαηίΪθ αδΝ εαδΝβΝπλκςπβλ έαΝ κυΝησθδηκυΝ πδεκυλδεκτΝεαγβΰβ άέΝ ζέΝΚκδθΫμΝαπκφΪ δμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ κυΝεα ΪΝ π λέπ π βΝαλησ δκυΝυπκυλΰκτ,ΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝ ε κγ έ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέζΝ κυΝ ΪλγέΝ 1Ν κυΝ θέΝ 1βηθέήκβ,Ν εαδΝ σηκδ μΝ απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝ ε κγ έ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγέΝ1γΝ κυΝ θέΝ1βθκήκβ,Ν κυΝ ε ζ δεκτΝ βμΝπέ έΝζηλήκγΝΧΦ ΚΝ1ιηΨ,ΝεαδΝ βμΝ βήηγίηήιέλέκγΝΧΦ ΚΝηβγΝ ΨΝεκδθάμΝαπσφα βμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμ,ΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΰδαΝ δκλδ ησΝάΝ δα άλβ βΝεαδΝη ΪΝ βθΝ1έ1έκγΝ Ν τ λβΝγΫ β,Ν γ πλκτθ αδΝσ δ ΫξκυθΝ ε κγ έΝ ηπλκγΫ ηπμέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝΪλξδ ΝβΝ δα δεα έαΝΫε κ βμΝ βμΝεαγ ηδΪμΝαπσΝ δμΝπαλαπΪθπΝαπκφΪ δμ,Ντ λαΝαπσΝ ηπλσγ ηβΝυπκίκζάΝ βμΝαέ β βμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,Ν ξπλέμΝ σηπμΝ εαδΝ θαΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ Ϋε κ βΝ αυ άΝ γ πλ έ αδΝ ηπλσγ ηβ,Ν φσ κθΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ ηΫ αΝ Ν λ δμΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ εαδΝ αθ ιΪλ β αΝαπσΝαθΝΰδαΝ βθΝαπσφα βΝαυ άΝΫξ δΝ εφλα έΝΰθυηβΝ κυΝαλησ δκυΝκλΰΪθκυέΝ125 θέΝ1ιγηή1λκιΝΧΦ ΚΝ Ν1ληΨ, παλέΝ1γΝΪλγέΝβγΝ μ πσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝ1ιγηήκιΝξκλβΰ έ αδΝθΫαΝ λέηβθβΝ πλκγ ηέαΝΰδαΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝΪθπΝ ζ υ αέκυΝ αφέ 125 119 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 5. ΝΫθ αιβΝ πθΝαθαφ λκηΫθπθΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝβιΝ κυΝθέΝ1ζίίήκγΝΧΦ ΚΝ1ηθΨΝ α εΪζπθΝ ιΫθπθΝΰζπ υθΝεαδΝ ζζβθδεάμΝ θ λΰ έ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝ1βθκήκβ,ΝΰδαΝ εΪγ Ν υθΫπ δαΝεαδΝΰδαΝ βΝζάοβΝαπκ κξυθέΝ 6.αΨΝ΢υθδ Ϊ αδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝξ πδ λκπάΝ γζβ δ ηκτΝ θυ α πθΝ επαδ υ δευθΝΙ λυηΪ πθρέΝ ίΨΝ Ν πδ λκπάΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ δαπαθ πδ βηδαευθΝ αγζβ δευθΝ ε βζυ πθΝ εαδΝ βθΝ παλκξάΝ ξθδευθΝ υηίκυζυθΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ αγζβ δ ηκτΝ πθΝ αθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝδ λυηΪ πθέΝ ΰΨΝ Ν υΰελσ β βΝ βμΝ πδ λκπάμ,Ν βΝ Ϋ λαΝ βμ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ γβ έαμΝ πθΝ η ζυθ,Ν κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝεαγκλέα αδΝεαδΝβΝ τθγ άΝ βμέΝ ΨΝ ΓδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ απαθυθΝ βμΝ πδ λκπάμΝ ΰΰλΪφ αδΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ κθΝ αε δεσΝ ελα δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ ξ δεάΝπέ π βέΝ΢ αΝηΫζβΝ βμΝ πδ λκπάμΝεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ κ κδπκλδεΪΝ Ϋικ αΝ η αεέθβ βμΝ πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθΫμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ιέαΨΝΣκΝ ΪφδκΝΧ ΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Ν η Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝΪλγλκυΝζκΝ κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝΧΦ ΚΝ1ιγΨ,Ναθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ « ΨΝΜΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ τκΝΧβΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝβηΫλαΝ βμΝ βηκ έ υ βμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ υπκίΪζζκθ αδ βΝ ΰλαηηα έαΝ κυΝ ηάηα κμΝ κδΝ αδ ά δμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ηααέΝ η Ν σζαΝ αΝ αθαΰεαέαΝ ΰδαΝ βθΝ ελέ βΝ δεαδκζκΰβ δεΪέΝ πκζτ πμΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝΰδαΝ βθΝελέ βΝγ πλκτθ αδΝ κΝίδκΰλαφδεσΝ βη έπηα,Ναθ έΰλαφαΝ πθΝπ υξέπθΝ εαδΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν αθαζυ δεσΝ υπσηθβηαΝ ΰδαΝ αΝ υπκίαζζση θαΝ πλπ σ υπαΝ πδ βηκθδεΪΝ βηκ δ τηα α,ΝεαγυμΝεαδΝ σ αΝαθ έ υπαΝ κυμ,Νσ αΝ έθαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ εζ ε κλδεκτΝ υηα κμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ βμΝΰ θδεάμΝ υθΫζ υ βμΝπκυΝαθάεκυθΝ βμΝέ δ μΝίαγηέ μΝ η Ν αΝηΫζβΝ κυΝ εζ ε κλδεκτΝ υηα κμ»έ ίΨΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ έ,Ν θΝδ ξτ δΝΰδαΝ δμΝπλκεβλτι δμΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ βηκ δ υγ έΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ 8.ΣκΝ ΪφδκΝΧαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝ Ϋ αλ κυΝΪλγλκυΝ κυΝθέΝ1γλκή1λκγΝΧΦ ΚΝ 1ζζΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ «αΨΝβΝη Ν θ κζάΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝκζδεάΝάΝη λδεάΝ η ζΫ β,Ν εα α ε υά,Ν πΫε α β,Ν υθ άλβ β,Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ικπζδ ησμΝ εΪγ Ν έ κυμΝ θκ βζ υ δεάμΝ ηκθΪ αμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ κζδεάΝ άΝ η λδεάΝ η ζΫ βΝ εαδΝ εα α ε υάΝ πθΝ ε δλδαευθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝδα λδεάμΝ πθΝπαθ πδ βηέπθ»έΝ λέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λέπ έΝίΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝ κΝαεσζκυγκΝ ΪφδκμΝ «ΧμΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝζκΰέα αδΝεαδΝβΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ ΝΪζζκΝ έ έΙέΝ Νκπκδκ άπκ Ν ηΫζκμΝ κυΝ έ έΠέ,Ν κΝ κπκέκΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κδΝ πέεκυλκδΝ εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ ζΫε κλ μέΝ Ν αθΪγ βΝΰέθ αδΝαπσΝ βΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμΝυπκ κξάμ»έ 1ίέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝ κΝαεσζκυγκΝ ΪφδκμΝ 120 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 «ΧμΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ ζκΰέα αδΝ εαδΝ βΝ αθΪγ βΝ δ α εαζέαμ Ν κπκδκ άπκ Ν ηΫζκμΝ κυΝ έ έΠέ,Ν κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝκδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝκδΝζΫε κλ μ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λέπ έΝίΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝπαλσθ κμ»έ 11έΝ Ν ζδεάΝΫΰελδ βΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝΪ δαμΝαπκυ έαμΝ Π,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγέΝ1ιΝπαλέΝ1Ν π λδπ έΝαΝεαδΝ Νσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ κΝ ιπ λδεσΝ κυΝΝέΝ1βθκέκβ,ΝάΝ επαδ υ δεάμΝΪ δαμΝΰέθ αδΝ απσΝ κθΝΤπκυλΰσΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝ κΝσλΰαθκΝπκυΝ ικυ δκ κ έ αδΝαπσΝ αυ σθΝτ λαΝαπσΝ Ϊγηδ βΝ πθΝυπβλ δαευθΝαθαΰευθΝεαδΝ υθα κ ά πθΝπμΝπλκμΝ βΝξλκθδεάΝ δΪλε δα,Ν δμΝαπκ κξΫμΝεαδΝ δμΝαπκαβηδυ δμέΝ 12.ΣκΝ γθδεσΝ΢υηίκτζδκΝ θυ α βμΝΠαδ έαμΝΧ ΢ ΠΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν΢υηίκτζδκΝ θυ α βμΝ Παδ έαμΝΧ΢ ΠΨέΝ 13.΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝεαδΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ« πθΝ τκΝαθυ λπθΝ ίαγηέ πθ»Νπλκ έγ αδΝ«άΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝίαγηέ πθΝαθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ζζβθ μΝ κΝΰΫθκμ»έ 1ζέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβγΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝπ λέπ έΝΰΝπμΝ ιάμμ «ΰΨΣαΝ ηΫ λαΝ πλκ δκλδ ηκτΝ κυΝ εσ κυμΝ ΰδαΝ βθΝ π λέπ π βΝ πθΝ ίδίζέπθΝ πθΝ τκΝ πλκβΰκτη θπθΝ αφέπθΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ ε σ πμΝ δ αε δευθΝ δίζέπθΝ ΧΟέ έ έ έΨΝ κΝ πλυ κΝ εαπ θγάη λκΝ κυΝ ΙαθκυαλέκυΝεΪγ ΝΫ κυμέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝ θΝ θ λΰκτθ αδΝη δκ κ δεκέΝ δαΰπθδ ηκέ,ΝαζζΪΝ κδΝ δηΫμΝ έθαδΝ η υ δεΫμΝΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝΰλαφδευθΝ ξθυθ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝαπσφα βΝ κυΝ Οέ έ έ έ»έ 15.Μ ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεαδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝξκλβΰβγ έΝ κΝΫΰΰλαφκΝ κυΝ έ ζκυΝ κυΝ δε Ϊ κλαΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝ ΙΝαπαδ έ αδΝβΝ υηπζάλπ βΝαπσΝ κΝ δ Ϊε κλαΝ δ δεκτΝ θ τπκυΝ κυΝΚΫθ λκυΝΣ εηβλέπ βμΝΧΚΣΨΝ κυΝ γθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθυθΝΧ Ι ΨΝη Ν π λέζβοβΝ βμΝ δα λδίάμΝ εαδΝ πδ βηκθδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κΝ π λδ ξση θσΝ βμέΝ ΣαΝ Ϋθ υπαΝαυ ΪΝεαγυμΝεαδΝΫθαΝαθ έΰλαφκΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ κΝκδε έκΝ ΙΝυπκξλ κτ αδΝ θαΝ απκ Ϋζζ δΝ κΝ ΚΣΝ κυΝ Ι Ν ΰδαΝ βθΝ θβηΫλπ βΝ κυΝ γθδεκτΝ αλξ έκυΝ πθΝ ζζβθδευθΝ δ αε κλδευθΝ δα λδίυθέΝ 1θέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝ1,ΝγΝεαδΝθΝ κυΝΪλγέΝλΝ κυΝθέΝθζ1ήιιΝΧΦ ΚΝβίίΨΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ ΙΝ δΰαέκυ,Ν Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ ΙκθέκυΝ εαδΝ κδΝ έ δ μΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ γΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ αΝΣ ΙΝεαδΝ αΝπαλαλ άηα ΪΝ κυμέΝ Νπλκγ ηέαΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝπαλαπΪθπΝΪλγέ,ΝσππμΝπαλα Ϊγβε Νη Ν κΝΪλγέΝγιΝ κυΝθέΝ1γίζήκβ,Ν παλα έθ αδΝηΫξλδΝγ1έ1βέκλέΝ 1ιέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝαλγέΝ1γΝεαδΝ1ζΝ κυΝθέΝ1ηζίήκηΝΧΦ ΚΝθιΨ,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ κΝ αθ έ κδξκΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ θκ κεκη έπθΝ πθΝ αθυ α πθΝ επαδ υ δευθΝ δ λυηΪ πθέΝ ΧμΝ βηκ έ υ βΝ πθΝθΫπθΝκλΰαθδ ηυθΝ θθκ έ αδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άΝβΝΫε κ βΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ εΪγ Νθκ κεκη έκυΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝ δΫπκυθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝεαδΝσξδΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΪλγέΝ1ίΝ κυΝθέΝ1γλιήκγέΝ 18.ΣκΝ έ,Ν Ν κυΝΪλγέΝγ1Ν κυΝθέΝ1ζίζήκγ,ΝσππμΝπλκ έγ αδΝη Ν βθΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγέΝι1Ν κυΝ παλσθ κμΝθσηκυ,Ν φαλησα αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ δμΝφκδ β δεΫμΝζΫ ξ μΝ πθΝ ΙέΝ 19.ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγέΝγζΝπαλέΝ1ΝεαδΝγγΝπαλέΝ1Ν κυΝθέΝ1βθκήκβΝπμΝησθδηκδΝεαγβΰβ ΫμΝ Ϋε αε πθΝαυ κ ζυθΝ λυθΝεαδΝαθ δ κέξπμΝπμΝΫε αε κδΝ θ αζηΫθκδΝεαγβΰβ ΫμΝγ πλκτθ αδΝ εαδΝκδΝ ησθδηκδΝ πδεκυλδεκέΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝαθ δ κέξπμΝκδΝ θ αζηΫθκδΝ υφβΰβ ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ 121 122 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 υηπζβλυ δΝεα ΪΝ βθΝΫθ αιάΝ κυμΝ αυ άέΝ ΝγΫ δμΝ ΠΝ κυΝθέΝ1βθκήκβηΝ λ δμΝ λδ έ μΝ βΝγΫ βΝ 20.αΨΝ πσΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ 1λκη- 1λκθΝ πατ δΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ παλαλ άηα κμΝ ζ ιαθ λκτπκζβμΝ κυΝ ηάηα κμΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμέΝ ΟδΝ παθ πδ βηδαεΫμΝ εζδθδεΫμΝ πκυΝ έθαδΝ ΰεα βηΫθ μΝ κΝ ΰ θδεσΝ ελα δεσΝ θκ κεκη έκΝ ζ ιαθ λκτπκζβμΝ ηααέΝ η Ν κθΝ ικπζδ ησΝ κυμΝ π λδΫλξκθ αδΝ κΝ ηάηαΝ δα λδεάμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμΝεαδΝαπκ ζκτθΝ κΝ ιάμΝπαθ πδ βηδαεσΝεΫθ λκΝ κυΝ ηάηα κμΝαυ κτέΝ ίΨΝΣκΝπλκ ππδεσΝπκυΝαθάε δ κΝ επαδ υ δεσΝπαλΪλ βηαΝ ζ ιαθ λκτπκζβμΝ θ Ϊ αδΝ κΝ ηάηαΝ δα λδεάμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Θ αζκθέεβμΝ άΝ ΘλΪεβμ,Ν η Ν άζπ βΝ πλκ έηβ βμΝ πκυΝ υπκίΪζζ αδΝαπσΝ κυμΝ θ δαφ λση θκυμΝηΫ αΝ ΝγΝηάθ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝ βθΝπλυ αθ έαΝ κυΝπαθ πδ βηέκυ Θ αζκθέεβμέΝ ΝΫθ αιβΝ κΝΫθαΝάΝ κΝΪζζκΝ ηάηαΝδ ξτ δΝ απσΝ 1Ν ΢ π έΝ 1λκηέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ παλα αγ έΝ βΝ βη λκηβθέαΝ Ϋθ αιβμΝ ΫπμΝ θΝ ηάθ μέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ ε έ αδΝ δαπδ π δεάΝ απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Ν ηβΝ υπκίκζάΝ άζπ βμΝπλκ έηβ βμΝαπκ ζ έΝαηΪξβ κΝ εηάλδκΝσ δΝκΝ θ δαφ λση θκμΝ πδγυη έΝ βθΝΫθ αιάΝ κυΝ κΝ ηάηαΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμέΝ ΰΨΝ ΟδΝ γΫ δμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ η αφΫλκθ αδΝ αυ κ έεαδαΝ απσΝ βΝ ηάηαΝεαδΝ κΝπαθ πδ άηδκΝ κΝκπκέκΝ θ Ϊ αδέΝ δΰηάΝ βμΝ Ϋθ αιάμΝ κυΝ κΝ ΨΝΓδαΝσ κυμΝγαΝ θ αξγκτθΝ κΝ ηάηαΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμ,ΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ πκυΝ αφκλκτθΝ Ν εελ ησ β μΝ πκυΝ ξ έακθ αδΝ η Ν γΫηα αΝ ιΫζδιβμ,Ν πλκεβλτι πθΝ γΫ πθΝ Π,Ν δ αε κλδευθΝ δπζπηΪ πθ υφβΰ δυθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝ εελ ησ β α,Νλυγηέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμέΝ δ δεΪΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ελέ βΝ ηκθδηκπκέβ βμΝ απσΝ κΝ ηάηαΝ δα λδεάμΝ κυΝ παθ πδ βηέκυΝ Θ αζκθέεβμΝπκυΝ θΝΫξ δΝπ λα πγ έΝηΫξλδΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βμΝΫθ αιβμΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝ κΝ Παθ πδ άηδκΝ ΘλΪεβμ,Ν κΝ ζ υ αέκμΝ Ϋξ δΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ αβ ά δΝ βΝ δαεκπάΝ βμΝ δα δεα έαμ,πλκε δηΫθκυΝθαΝελδγ έΝαπσΝ κΝ ηάηαΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμέΝ πέ βμ,Νσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπλκεβλτι δμΝγΫ πθΝ ΠΝΰδαΝ δμΝπκέ μΝβΝ ξ δεάΝ δα δεα έαΝ θΝ Ϋξ δΝπ λα πγ έΝηΫξλδΝ βθΝΫθ αιβΝ κυΝ θ δαφ λκηΫθκυΝ κΝ ηάηαΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝ ΘλΪεβμ,ΝκΝ ζ υ αέκμΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝαβ ά δΝ βΝ δαεκπάΝ βμΝ δα δεα έαμΝπλκε δηΫθκυΝ θαΝελδγ έΝαπσΝ κΝ ηάηαΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘλΪεβμΝη Ν βθΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ σ δΝ θΝΫξ δΝυπκίζβγ έΝΪζζβΝυπκοβφδσ β αΝΰδαΝ βθΝέ δαΝγΫ βέΝ ΨΝ ΝυπκξλΫπ βΝυπκίκζάμΝ άζπ βμΝηΫ αΝ βθΝπλκγ ηέαΝ κυΝ έΝίΝ βμΝπαλκτ αμΝαφκλΪΝεαδΝ σ κυμΝΫξκυθΝη Νκπκδκ άπκ Ν λσπκΝ εζ ΰ έΝεαδΝ δκλδ έΝ ΝγΫ δμΝ ΠΝ κυΝ ηάηα κμΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝΘ αζκθέεβμ,ΝαθΝπλκβΰκυηΫθπμΝαθάεαθΝ κΝπαλΪλ βηαέΝ θΝΫξκυθΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝαυ ά,Νκτ Νπ λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝλυγηέ δμΝ κυΝπαλσθ κμ,Νσ κδΝΫξκυθΝ εζ ΰ έΝ Ν γΫ δμ ΠΝ κυΝ ηάηα κμΝδα λδεάμΝ κυΝπαθ πδ βηέκυΝγ αζκθέεβμΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ υθ λΫξκυθΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ έ,Ν ε σμΝ αθΝ βΝ ξ δεάΝ πλκεάλυιβΝ αθαφ λσ αθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝγΫ βΝ κυΝπαλαλ άηα κμέΝ β1έΝαΨΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ1βΝΧπζβθΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝθζ1ήιιΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ βθΝαθυ α βΝ΢ξκζάΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ ηπκλδευθΝ πδ βηυθΝεαδΝ βθΝπΪθ δκΝ θυ α βΝ΢ξκζάΝ Πκζδ δευθΝ πδ βηυθέΝ ΜΫξλδΝθαΝ ε κγ έΝ κΝ Π ΝήΰηαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ παλαπΪθπΝΪλγέΝ1β,Ν φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠ έΝγζλήικΝΧΦ ΚΝιζΨέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝγΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝδ ξτκυθέΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝΜ ΝΠ Νή α,Ν ε έ κθ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝ υξσθΝ υθαλησ δπθΝυπκυλΰυθΝεαδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ ΙΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ τ α βΝ ξθδευθΝυπβλ δυθΝ Ν ΙέΝΜ ΝσηκδαΝπ ή αΝηπκλ έΝμΝ ααΨΝθαΝ θκπκδκτθ αδΝπ λδ σ λ μΝάΝεαδΝσζ μΝκδΝ ξθδεΫμΝυπβλ έ μΝ πθΝ ΙΝ Ναυ κ ζΫμΝθπ Ν εαδΝθαΝκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δκέεβ β,Ν βθΝΫ λα,Ν βΝ δΪλγλπ βΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυ,ΝίίΨΝ θαΝη αφΫλκθ αδΝΫλΰα,Ν Νκπκδα άπκ ΝφΪ βΝεαδΝαθΝίλέ εκθ αδ,ΝαπσΝ ξθδεάΝυπβλ έαΝ ΙΝ Ν έ δαΝ υπβλ έαΝ ΪζζκυΝ ΙΝ άΝ κΝ αυ κ ζΫμΝ θπ Ν εαδΝ αθ έ λκφαΝ εαδΝ ΰΰΨΝ θαΝ κλέακθ αδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝαπσ πα βμ,Νη Ϊγ βμΝάΝη Ϊ αιβμΝαπσΝ ξθδεάΝυπβλ έαΝ ΙΝ Νέ δαΝυπβλ έαΝ ΪζζπθΝ ΙΝάΝ κΝαυ κ ζΫμΝθπ ΝεαδΝαθ έ λκφα,Νεα ιαέλ βΝαπσΝεΪγ Ν ξ δεάΝ δΪ αιβέΝ ββέΝΜ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ ιπ λδευθ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν έθαδΝ υθα άΝ βΝ τ α βΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝΧθπδ ΨΝ εκπσμΝ κυΝκπκέκυΝ έθαδΝβΝκλΰΪθπ β,Ν Ν υθ λΰα έαΝη Ν ΙΝ άΝ Σ Ι,Ν γ λδθυθΝ ηαγβηΪ πθΝ Ν φκδ β ΫμΝ ζζβθδεάμΝ εα αΰπΰάμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ βμΝ παφάμΝ κυμΝη Ν βΝξυλα, βΝ δα άλβ βΝ βμΝ γθδεάμΝ αυ σ β αμΝεαδΝ βΝ δΪ π βΝ βμΝ ζζβθδεσ β αμΝ πθΝ ζζάθπθΝ βμΝ δα πκλΪμέΝ Μ ΝσηκδκΝΠ ΝήΰηαΝεαγκλέα αδΝβΝκθκηα έαΝεαδΝλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝΫ λα,Ν βΝ δκέεβ βΝ εαδΝ κδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ βΝ ζ δ κυλΰέα,Ν κυμΝ πσλκυμ,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ παλαλ βηΪ πθΝ βθΝ ζζΪ αΝ εαδΝ κΝ ιπ λδεσ,Ν κΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ εΪγ Ν ΪζζβΝ ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝπκυΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν κΝεα ΪΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλέΝθπδ έΝ ΣκΝ θπδ έΝ πκυΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ δ λυγ έΝ τηφπθαΝ η Ν αΝ αθαφ λση θαΝ αΝ παλαπΪθπΝ έ,Ν υθ λΰΪα αδΝη Ν κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν αΝ ΙΝεαδΝ αΝΣ Ι,ΝΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ γ λδθυθΝ ηαγβηΪ πθΝ Ν σζκυμΝ κυμΝ κη έμ,Ν ηαγάηα α,Ν άΝ υπκ λκφέ μ,Ν βθΝ αθ αζζαΰάΝφκδ β υθΝη ΝΪζζαΝπαθ πδ άηδαΝ βθΝαθ αζζαΰάΝ πδ βησθπθ,Ν βΝη Ϊεζβ βΝιΫθπθΝ πδ βησθπθΝ άΝ εαγβΰβ υθΝ ΰδαΝ θαΝ δ ΪικυθΝ αΝ γ λδθΪΝ ηαγάηα α,Ν βθΝ κλΰΪθπ βΝ δ γθυθΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λέπθΝ η Ν υηη κξάΝ πθΝ ΙΝ άΝ Σ ΙέΝ ΟδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κτ πθΝκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ ιπ λδευθ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝκδεκθκηδευθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ ΙΝάΝΣ ΙΝεα ΪΝπ λέπ π βΝεαδΝ κυΝ θπδ Ν πκυΝ δ λτ αδέΝ ΜΫξλδΝ γ1έ1βέκθΝ θΝ απαδ έ αδΝ βΝ ΰθυηβΝ κυΝ θπδ Ν ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ απκφΪ πθΝ κτ πθέΝ ΚΪγ Νξλβηα κ σ β βΝ Ν υθΪζζαΰηαΝΰδαΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυΝθπδ ΝπκυΝδ λτ αδΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝ απαζζΪ αδΝ απσΝ π λδκλδ ηκτμΝ πκυΝ δ ξτκυθέΝ ΟλΰαθαΝ εαδΝ υζδεΪ,Ν πκυΝ αΰκλΪακθ αδΝ η Ν υθΪζζαΰηαΝ ε σμΝ ζζΪ αμ,Ν έθαδΝ υθα σΝθαΝαπαζζΪ κθ αδΝαπσΝφσλκυμ,Ν ΫζβΝεαδΝελα ά δμΝ υπΫλΝ λέ πθ,Ν φσ κθΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝαθπ ΫλπΝθπδ έΝ΢ξ δεΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝκλέακθ αδΝη Ναθ έ κδξ μΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΟδεκθκηδευθέΝ βγέΝαΨΝΟλΰαθαΝ πθΝπαλαλ βηΪ πθΝ ηβηΪ πθΝ πδ άηβμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝαγζβ δ ηκτΝ πθΝ ΙΝ πκυΝ δ λτκθ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ παλΝ έ1γΝ κυΝ ΪλγέΝ ζκΝ κυΝ θέΝ 1ζίζήκγ,Ν έθαδΝ βΝ ΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ ΧΓ΢ΨΝ εαδΝ κΝ πλσ λκμΝ πκυΝ α εκτθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ κλΰΪθπθΝ ηάηα κμ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝ έΝ Ν βμΝπαλκτ αμέΝ ΝΓέ΢έΝαπκ ζ έ αδΝμΝ δΨΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝ ΠΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝ δδΨΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκδ β υθΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝέ κυμΝπλκμΝ κΝηίΣΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ ΠέΝ 123 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δδδΨΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ κυΝ Π,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝζκΝ κυΝθέ1ζίζήκγέΝδθΨΝαπσΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝ δ δευθΝη απ υξδαευθΝυπκ λσφπθΝΧ ΜΤΨέΝ ΝΓέ΢έΝα ε έΝαεσηβΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ΢υηίκυζέκυΝΧ ΢ΨΝ ηάηα κμέΝ ίΨΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν εαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ δκδεβ δεκτμΝ υπαζζάζκυμ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ βμΝ ΢υΰεζά κυΝ κυΝ Ι,Ν υθδ υθ αδΝ κδΝ απαδ κτη θ μΝ γΫ δμΝ δ αε δεκτ- λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ Χ ΠΨΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ ΠΨΝ δ δεκτΝ δκδεβ δεκτΝεαδΝ ξθδεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ ΣΠΨΝεαδΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝπαλαλ βηΪ πθέΝ ΰΨΝ ΟΝ αλδγησμΝ δ αε ΫπθΝ κΝ παλΪλ βηαΝ κλέα αδΝ εΪγ Ν ξλσθκΝ ι ξπλδ ΪΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ δ αε ΫπθΝ κΝ ηάηαέΝΟΝαλδγησμΝαυ σμΝυπκζκΰέα αδΝι ξπλδ ΪΝεαδΝ Νσζ μΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ δμΝκπκέ μΝκΝθέ,ΝαθαφΫλ αδΝ Νπκ κ σΝ κθΝαλδγησΝ δ αε ΫπθέΝ ΨΝ ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ ΪλγέβΝ κυΝ ΪλγέΝ βιΝ κυΝ θέΝ 1βθκήκβΝ κΝ παλΪλ βηαΝ θθκ έ αδΝπμΝ ηάηαέΝ ΨΝ ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ Π,κδΝ φκδ β Ϋμ,Ν κδΝ ΜΤΝ εαδΝ κδΝ επλσ ππκδΝ κυΝ ΠΝ κυΝ παλαλ άηα κμΝ η ΫξκυθΝ κΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πλτ αθβΝ εαδΝ αθ δπλυ Ϊθ πθέΝ ΨΝ ΓδαΝ βθΝ εζκΰάΝάΝεα ΪΝκπκδκ άπκ Ν λσπκΝπλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝ ε σμΝαπσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝΪλγέΝ1κΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝαλησ δκΝ έθαδΝ κΝ ηάηαΝ πδ άηβμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ αγζβ δ ηκτΝ κυΝκδε έκυΝ ΙέΝΣκΝέ δκΝδ ξτ δΝεαδΝεα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝΪλγέΝβζΝεαδΝβηΝ κυΝθέΝ 1268/82. αΨΝΓδαΝγΝξλσθδαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν έθαδΝ υθα άΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ υξσθΝ υθαλησ δκυΝ υπκυλΰκτ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝΟδε έκυΝ Ι,ΝβΝαπσ πα βΝκπκδκυ άπκ ΝυπαζζάζκυΝ βμΝαληκ δσ β ΪμΝ κυμΝ κΝ παλΪλ βηαέΝ βΨΝΜ ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ υξσθΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτ,Ν πδ λΫπ αδ,Νη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝ κυΝκδε έκυΝ Ι,Ν βΝ λτγηδ βΝ κπκδκυ άπκ Ν γΫηα κμ,Ν πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν κΝ παλΪλ βηα,Ν αεσηβΝ εαδΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ υηπζάλπ β,Ν λκπκπκέβ β,Ν αθ δεα Ϊ α βΝ άΝ εα Ϊλΰβ βΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝΪλγέΝ γΨΝ ΜΫξλδΝ θαΝ υΰελκ βγ έΝ βΝ πλυ βΝ Γ΢Ν κυΝ παλαλ άηα κμ,Ν βΝ πλσ εζβ βΝ άΝ πλσ ζβοβΝ πδ ε π υθΝεαγβΰβ υθ,Ν θ αζηΫθπθΝ πέεκυλπθΝεαγβΰβ υθΝεαδΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝαπκφα έα αδΝαπσΝ βΝΓ΢Ν κυΝ ηάηα κμΝ πδ άηβμΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝ εαδΝαγζβ δ ηκτΝ κυΝκδε έκυΝ ΙέΝ Μ Ναπσφα βΝ κυΝπλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝκδε έκυΝ ΙΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ βμΝΓ΢Ν κυΝ ηάηα κμΝ πδ άηβμ,Νφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝαγζβ δ ηκτ,Ν έθαδΝ υθα ά,ΝΰδαΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ έ,ΝβΝαθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝηαγάηα κμΝ κΝπαλΪλ βηαΝ ΝηΫζβΝ ΠΝ κυΝ δ λτηα κμέΝΓδαΝ βθΝαηκδίάΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ1κΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝσππμΝδ ξτκυθΝ εαδΝ πθΝ ή πθΝπκυΝ ε έ κθ αδΝ Ν ε Ϋζ άΝ κυέΝ ιαδλ δεΪΝ εαδΝ ησθκΝ ΰδαΝ κΝ αεα βηαρεσΝ Ϋ κμΝ 1λκη-1λκθ,Ν κδΝ εα ΪΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝ έ,Ν πλκ ζάο δμΝ πδ λΫπ αδΝθαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ έξπμΝπλκβΰκτη θβΝπλκεάλυιβέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝ ,έΝ κτ κυΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝπαλα αγ έΝεαδΝΰδαΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκθ-1λκιΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ πλυ αθδεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝκδε έκυΝ ΙέΝ 124 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δΨΝ ηΫξλδΝ βΝ υΰελσ β βΝ βμΝ πλυ βμΝ Γ΢Ν κυΝ παλαλ άηα κμ,Ν βΝ τΰεζβ κμΝ κυΝ κδε έκυΝ ΙΝ απκφα έα δΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ναά βηαΝ ξ έα αδΝη Ν βθΝπλκ πλδθάΝ δκέεβ βΝ κυΝπαλαλ άηα κμΝ πκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ κΝγΫηαΝαυ σέΝ Ν τΰεζβ κμΝαπκφα έα δΝεα ΪΝαπσζυ βΝπλκ λαδσ β αέΝ ΘΫηα αΝΣ ΙΝ λγλκΝι1 1έΝαΨΝ΢ αΝ ηάηα αΝ πθΝΣ ξθκζκΰδευθΝ επαδ υ δευθΝΙ λυηΪ πθΝΧΣ ΙΨΝεαδΝ βθΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν δ Ϊΰκθ αδΝεα ΪΝ αΝαεα βηαρεΪΝΫ βΝ1λκη-1λκθΝεαδΝ1λκθ- 1λκιΝαπσφκδ κδΝ πθΝηΫ πθΝ ξθδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ ΧπαζαδκτΝ τπκυΨΝ κδΝ κπκέ μΝ ΫξκυθΝ εα αλΰβγ έΝ η Ν κθέΝ ηιθήιιΝτ λαΝαπσΝ ι Ϊ δμΝπκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ κΝΣ ΙΝΠ δλαδΪΝεαδΝ Νπκ κ σΝηΫξλδΝ1ίΣΝ ΰδαΝεΪγ Ναεα βηαρεσΝΫ κμΝ κθΝαλδγησΝ δ αε ΫπθΝεΪγ Ν ηάηα κμέΝ ίΨΝ Πλκςπσγ βΝ πδ υξέαμΝ έθαδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ θαΝ υΰε θ λυ δΝ υθκζδεάΝ ίαγηκζκΰέαΝ σξδΝ ηδελσ λβΝ απσΝ κΝ ΰδθση θκΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ ι α ΫπθΝ ηαγβηΪ πθΝ πέΝ βίΝ εαδΝ Ν εαθΫθαΝ ηΪγβηαΝβΝ υθκζδεάΝίαγηκζκΰέαΝ κυΝθαΝηβθΝ έθαδΝηδελσ λβΝ κυΝ1ίέΝΟ κδΝδ κίαγηκτθΝη Ν κθΝ ζ υ αέκΝ κυΝπέθαεαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ πέ βμέΝ ΰΨΝΜ Ναπσφα β κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝκλέακθ αδΝ αΝ ηάηα αΝ Σ ΙΝ ΚαδΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ ΢ Λ Σ Ν αΝ κπκέαΝ δ Ϊΰκθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ δ δεσ β αΝ βμΝ ξκζάμΝπλκΫζ υ βμ,Ν αΝ ι α ΫαΝηαγάηα αΝεαδΝβΝαθαζυ δεάΝτζβ,ΝβΝ ι α δεάΝ πδ λκπά,Ν κΝ αλδγησμΝ πκπ υθΝ εαδΝ ίκβγβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ ηπκλ έΝ βΝ πδ λκπάΝ θαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ εαδΝ αθ δη ππέακθ αδΝ αεσηβΝ αβ άηα αΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν κθΝ λσπκΝ δ ιαΰπΰάμΝ κυμΝσλκυμΝ υηη κξάμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ πθΝ ι Ϊ πθ,Ν βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδ βθΝ ΰΰλαφάΝ πθΝ πδ υξσθ πθΝ αΝΣ ΙΝεαδΝ βθΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ ΨΝ ΓδαΝ βθΝ απκαβηέπ βΝ σζπθΝ σ πθΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν βθΝ δκλΰΪθπ βΝ εαδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ ηΝ κυΝ θέΝ 1γη1ήκγ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝδ ξτ δέΝ ΨΝ πσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκι- 1λκκΝκδΝαπσφκδ κδΝ πθΝ ξκζυθΝ κυΝπλυ κυΝ έ,Ν δ Ϊΰκθ αδΝ αΝ ηάηα αΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ βθΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ΢ Λ Σ ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ Μ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαγκλέα αδΝβΝ δα δεα έαΝ ,βΝ παλαεκζκτγβ βΝ ηαγβηΪ πθΝ αΝ η αζυε δαεΪΝ πλκπαλα ε υα δεΪΝ εΫθ λαΝ απσΝ κυμΝ απκφκέ κυμΝ πθΝ ξκζυθΝαυ υθΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝ ξ δεσΝγΫηαΝη Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ κυμΝ αΝ ηάηα αΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ βθΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ βέΝ ΟδΝ ΰ θδεκέΝ ΰλαηηα έμΝ πθΝ υπβλ δυθΝ δκδεβ δεάμΝ ηΫλδηθαμΝ πθΝ Σ ΙΝ δκλέακθ αδΝ κΝ βκΝ ίαγησΝη Νηέεέ1έΝ Νγβ έαΝ κυμΝ έθαδΝ λδ άμΝεαδΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδέΝ ΝαθαθΫπ βΝΰέθ αδΝ η Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμέΝΣαΝ τκΝ ζ υ αέαΝ έ,Ν βμΝπ λδπ έΝ ίΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝββΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝεα αλΰκτθ αδΝεαδΝ αΝπλκ σθ αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ βθΝ πση θβΝπ λδπ έΝΰΝπλκ έγ αδΝ κΝδΨΝη ΪΝ αΝαλξδεΪΝξΠ ΢Π ρΝάΝξπ υξέκΝκδεκθκηδεκτΝ ηάηα κμΝ ΙΝάΝκπκδκυ άπκ Ν ηάηα κμΝ ΢Ο ΝάΝ θυ α βμΝ δκηβξαθδεάμΝ΢ξκζάμρΝεαδΝ κΝ δδδΨΝ βΝζΫιβΝξΪλδ βρΝ αθ δεαγέ α αδΝ η Ν βΝ ζΫιβΝ ξεαζάρέΝ Ν παλέΝ 1Ν κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αλγέΝ φαλησα αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ κυμΝΰ θδεκτμΝΰλαηηα έαμΝ πθΝΣ ΙέΝ γέΝΟδΝ πλκεβλτι δμΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝζβΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝεαδΝ θΝΫξκυθΝ κζκεζβλπγ έΝ θ σμΝ κυΝ πση θκυΝ ιαηάθκυΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ 1ζίζήκγΝ εα αλΰκτθ αδέΝ 125 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ζέΝ αΨΝ Ν πλυ βΝ π λέκ κμΝ κυΝ αφέΝ ίΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ κυΝ θέΝ 1γη1ή1λκγΝ λκπκπκδ έ αδΝπμΝαεκζκτγπμΝμ «ίΨΝ Ν απκαβηέπ βΝ πθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ πκυ α υθΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθΝ Ϊ εβ βΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝ κυΝ υξσθΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτΝεαδΝ θΝυπσε δ αδΝ Ν ελα ά δμΝ“ΝάΝ δ φκλΫμΝυπ ΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝφσλκυμ”Ν»έ126 ίΨΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυ ΪλγέΝ1ΝπμΝπλκμΝ βθΝαπκαβηέπ βΝεαδΝ κυΝΪλγέΝγΝ κυΝθέ έΝ1ιγήιζΝ ΧΦ ΚΝγζηΨΝεαδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝβηΝ κυΝθέΝ1ζιζήκγ,ΝΦ ΚΝ Ν1βκΨέ ηέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ βμΝπ λέπ π βμΝII κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθ,Ν1ζίζή1λκγΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμ «βέΝ ΣκΝ ΙέΣέ έΝ απκφαέθ αδΝ ΰδαμΝ αΨΝ κΝ κηκ αΰΫμΝ η Ν αΝ Σέ έΙέΝ πθΝ ξκζυθΝ άΝ ηβηΪ πθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ ηβΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ ιπ λδεκτ,Ν βθΝ δ κ δηέαΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝπκυΝξκλβΰκτθΝεαδΝ βθΝαθ δ κδξέαΝ κυμ,Ν φσ κθΝυπΪλξ δ,Νη Ν κυμΝ έ ζκυμΝπκυΝαπκθΫηκθ αδΝ απσΝ αΝ Σέ έΙέ,Ν ίΨΝ βθΝ παλαπκηπάΝ ΰδαΝ εα Ϊ αιβΝ Ν ιΪηβθκΝ πκυ υθΝ άΝ ΰδαΝ υηπζβλπηα δεάΝ ιΫ α βΝ υΰε ελδηΫθπθΝ ηαγβηΪ πθΝ Ν ηάηαΝΣέ έΙέΝ πθΝ εα σξπθΝ έ ζπθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ κηκ αΰυθΝ πλκμΝ αΝ Σέ έΙέΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ αθ έ κδξκδΝ άΝ θΝ έθαδΝ υθα σΝ θαΝ αθαΰθπλδ κτθΝ δ σ δηκδΝ η Ν κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ ξκλβΰκτθΝ αΝ Σέ έΙέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ κδΝ εΪ κξκδΝ πθΝ έ ζπθΝαυ υθΝη ΪΝ βθΝ επζάλπ βΝ πθΝπλσ γ πθΝυπκξλ υ πθΝ κυμΝζαηίΪθκυθΝ έ ζκΝαπσΝ κΝκδε έκΝ ηάηαΝ πθΝΣέ έΙέ,ΝΰΨΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝδ κ δηέαμΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝπκυΝ ξκλβΰκτθΝ κδΝ αθυ λ μΝ ξκζΫμΝ κυΝ π λδεκτΝ αληκ δσ β αμΝ ΪζζπθΝ υπκυλΰ έπθΝ η Ν έ ζκυμΝ πθέΝΣέ έΙέ,Ντ λαΝαπσΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ υθαλησ δκυΝ υπκυλΰκτ,Ν ΨΝ βθΝ δ κ υθαηέαΝ άΝ υπ λεΪζυοβΝ πθΝ πδ κπκδβ δευθΝ πκυ υθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ξκζΫμΝ ιπ λδεκτΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ η Ν αΝ πδ κπκδβ δεΪΝ ι δ έε υ βμΝπκυΝξκλβΰκτθΝ αΝΣέ έΙέ,Ν δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝ έθαδΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ γΫ πθΝ εαγβΰβ υθΝ φαληκΰυθΝ πθΝ Σέ έΙέΝ ΰδαΝ δμΝ κπκέ μΝ απαδ έ αδΝεαδΝπδ κπκδβ δεσΝ ι δ έε υ βμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝπ λέπ έΝΓΝ κδξέΝδ,Ν ΨΝ κΝκηκ αΰΫμ,Ν βθΝδ κ δηέαΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝπκυΝξκλβΰκτθΝεαδΝ βθΝαθ δ κδξέαΝ κυμ,Ν φσ κθΝ υπΪλξ δ,Ν η Ν κΝ π υξέκΝ έ΢έ -έΣέ έΜέΝ βμΝ ΢έ έΛέ έΣέ έΝ πθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ αθΪζκΰπθΝ ξκζυθΝ άΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ αθ έ κδξκυΝ πδπΫ κυΝ εαδΝ ΨΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πκυ α υθΝάΝφκδ β υθΝεαδΝπ υξδκτξπθΝάΝ δπζπηα κτξπθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ π λδεκτΝάΝ βμΝ έ΢έ έΣέ έΜέΝ βμΝ΢έ έΛέ έΣέ έΝάΝ ιπ λδεκτΝ Ν ηάηα αΝεαδΝ ιΪηβθαΝ πκυυθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝΣέ έΙέ άΝ βμΝ έ΢έ έΣέ έΜέΝ βμΝ΢έ έΛέ έΣέ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1βκθή1λκβ»έΝ 6.΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ θέΝ 1ζίζή1λκγΝ πλκ έγ θ αδΝ η ΪΝ δμΝ ζΫι δμΝ «π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθ»ΝκδΝζΫι δμΝ«πμΝεαδΝΫ κ αΝαπσΝ βθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝ Νδ δυ μΝεαδΝ εΪγ ΝθκηδεάμΝηκλφάμΝκλΰαθδ ηκτμέΝΟδΝπλκςπκγΫ δμΝπαλκξάμΝ πθΝυπβλ δυθΝαυ υθΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ πθΝΣέ έΙέ»έ ιέΝΜ Ν αΝΠ Νή αΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝζΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝλυγηέακθ αδΝεαδΝ αΝ ιάμΝγΫηα αΝ: αΨΝβΝ δα δεα έαΝπζάλπ βμΝ πθΝπλυ πθΝγΫ πθΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ ΠΨΝεαδΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝΧ ΠΨΝ πθΝθ κρ λυση θπθΝΣ Ι,Ν ηβηΪ πθΝάΝ ξκζυθΝ κυμ,Ν ίΨΝκΝ λσπκμΝπλκ πλδθάμΝ δκέεβ βμΝ κυΝΣ Ι,Ν πθΝ ξκζυθΝεαδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝΫπμΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝαυ κ τθαηβμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμέΝ 126 βΝπ λέκ κμΝ θ σμΝ“”Νπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝΝέβγβιή1λλη 126 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΰΨΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ δκλδ ηκτ,Ν πλσ εζβ β,Ν απσ πα βμΝ άΝ η Ϊ αιβμΝ εΪγ Ν έ κυμΝπλκ ππδεκτΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝαυ κ τθαηβμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΣ Ι,Ν πθΝ ξκζυθΝεαδΝ πθΝ ηβηΪ πθ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝγζΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγέ ΨΝκΝ ζΪξδ κμΝαλδγησμΝη ζυθΝ πθΝ ΠΝεαδΝ ΠΝεα ΪΝ ηάηαΝεαδΝκδΝΪζζ μΝπλκςπκγΫ δμΝπκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ αυ κ τθαηβΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ηβηΪ πθ,Ν πθΝ ξκζυθΝ εαδΝ κυΝ Σ ΙΝ η Ν εζ ΰηΫθαΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγέΝ ΨΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεα αθκηάμΝεαδΝΫθ αιβμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ ΝΪζζ μΝηκθΪ μΝ κυΝέ δκυΝΣ Ι,Ν Νπ λέπ π βΝ υΰξυθ υ βμΝάΝεα Ϊλΰβ βμΝ ηβηΪ πθ, ΨΝβΝΫ λαΝ κυΝΣ ΙΝεαδΝ πθΝ πδηΫλκυμΝ ξκζυθΝεαδΝ ηβηΪ πθέΝ αΨΝκδΝ δ δε τ δμΝ πθΝπ υξέπθΝπκυΝξκλβΰκτθ αδΝαπσΝ αΝ ηάηα αέΝ βΨΝ βΝ δα δεα έαΝ εαγκλδ ηκτΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ πκυΝ γαΝ δ ξτ δΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κΝ αεα βηαρεσΝΫ κμΝ βμΝαυ κ τθαηβμΝζ δ κυλΰέαμΝεΪγ Ν ηάηα κμΝεαδΝ γΨΝεΪγ ΝΪζζκΝγΫηαΝπκυΝ υξσθΝγαΝπλκετο δΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝθΫκυΝΣ Ι,ΝΫπμΝ σ κυΝΰέθ δΝ υθα άΝβΝαυ κ τθαηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυ,ΝεαγυμΝεαδΝεα ΪΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝΣ Ι,Ν ξκζυθΝ εαδΝ ηβηΪ πθ,Ν κΝκπκέκΝ θΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτκυ αΝθκηκγ έαέΝ 8.Μ Ν αΝΠ Νή αΝ κυΝΪλγέΝβ1Ν κυΝθέΝ1ζίζήκγΝεαγκλέα αδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝυπβλ δαεάΝ εα Ϊ α βΝ κυΝ ΣΠέΝ Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝδ ξτ δΝκΝθέΝ1ζίζήκγέΝ λέΝΓδαΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ άΝ βμΝπ λδπ έΝίίΝ κδξέΝΧδθΨΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝγκΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝαπαδ έ αδΝεαδΝπ υξέκΝάΝ έπζπηαΝ ΙΝ κυΝ π λδεκτΝά δ σ δηκΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝ Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝδ ξτ δΝκΝθέΝ1ζίζήκγέΝ 1ίέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝπλκ έγ θ αδΝ ΪφδαΝ ,Ν ,Ν Ν εαδΝαΝπμΝ ιάμμ « ΨΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν κΝκπκέκΝ ε έ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝκδε έαμΝ πκυ α δεάμΝζΫ ξβμΝεαγκλέακθ αδμ δΨΝ Ν τ α β,Νεα Ϊλΰβ β,Ν δΪλγλπ βΝεαδΝ υΰξυθ υ βΝεζΪ πθΝεαδΝγΫ πθΝεΪγ Νεα βΰκλέαμ,Ν ίαγηκτΝάΝ δ δεσ β αμΝησθδηκυΝάΝη Νκπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝπλκ ππδεκτέ δδΨΝΣαΝ υπδεΪΝεαδΝ δ δεΪΝπλκ σθ αΝ δκλδ ηκτ,ΝεαγυμΝεαδΝκΝ δ αΰπΰδεσμΝίαγησμΝ πθΝγΫ πθΝ εΪγ Νεα βΰκλέαμ,ΝεζΪ κυΝάΝ δ δεσ β αμέ δδδΨΝ Νεα βΰκλέα,ΝκΝεζΪ κμΝάΝβΝ δ δεσ β α,ΝκΝίαγησμΝεαδΝ αΝ υξσθΝαπαδ κτη θαΝ δ δεΪΝπλκ σθ αΝ πθΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝκλΰαθδευθΝηκθΪ πθΝεαγυμΝεαδΝκδΝκλΰαθδεΫμΝηκθΪ μΝΰδαΝ δμΝκπκέ μ,Ν ζσΰπΝ βμΝ δ δεάμΝφτ βμΝ κυΝΫλΰκυΝ κυμ,Νεαγάεκθ αΝπλκρ αηΫθπθΝηπκλκτθΝθαΝαθα έγ θ αδΝ Ν πλκ ππδεσΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυέ δθΨΝ ΣκΝ αλησ δκΝ ΰδαΝ αΝ γΫηα αΝ υπβλ δαεάμΝ εα Ϊ α βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ υπβλ δαεσΝ εαδΝ π δγαλξδεσΝ υηίκτζδκέΝ 127 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΨΝ ΓδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πκξδαευθΝ άΝ π λδκ δευθΝ άΝ πλσ εαδλπθΝ αθαΰευθΝ έθαδΝ υθα ά,Ν η Ν απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ έ΢έΝ βμΝ πκυ α δεάμΝ ζΫ ξβμ,Ν βΝ πλσ ζβοβΝ Ϋε αε κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ ΨΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝ κΝησθδηκΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ πκυ α δευθΝζ ξυθ»έ αΨ Ν δΪλγλπ βΝ πθΝυπβλ δυθΝ βμΝζΫ ξβμ,ΝκΝ λσπκμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ δα κλέπθ,Ν ευζδε έπθ,Ν θ υε βλέπθΝ εαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝ ζ π κηΫλ δαΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν κθΝ π λδεσ εαθκθδ ησΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ έ΢έΝ πθΝζ ξυθ»έ 11έΝ΢ κΝΪλγλκΝγ1ΝπαλΪΰλαφκμΝ1ίΝπ λέπ π βΝδδδΝ κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝβΝφλΪ βΝ«εαδΝη Ν βΝηκλφάΝ βμΝαυ κ δαξ έλδ βμ»Ναπαζ έφ αδέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝβ,Νγ,ΝζΝεαδΝηΝπαέλθκυθΝαθ έ κδξαΝαλδγηκτμΝ γ,Νζ,ΝηΝεαδΝθΝεαδΝπλκ έγ αδΝπαλΪΰλαφκμΝβΝπμΝ ιάμμΝ«βέΝαΨΝ Ν« πκυ α δεάΝζΫ ξβ»ΝεΪγ ΝΣέ έΙέΝ αθαζαηίΪθ δΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ έ Νη Ν βΝηκλφάΝ βμΝαυ κ δαξ έλδ βμΝ έ Νη Ν βΝ ηκλφάΝ αηδΰκτμΝ βησ δαμΝ πδξ έλβ βμΝ έ Ν η Ν βΝ ηκλφάΝ η δε άμΝ κδεκθκηέαμ,Ν αθυθυηβμΝ αδλ έαμΝάΝ υθ αδλδ ηκτ,ΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝη Νδ δπ δεκκδεκθκηδεΪΝελδ άλδαέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ ΪλγλπθΝγη,ΝγθΝΧπζβθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΨ,Νγι,Νγκ,Νγλ,Νζ1,ΝζγΝεαδΝζθΝΧησθκΝβΝπαλΪΰλαφκμΝβΨΝ κυΝ ΝέΝ1ζ1θή1λκζΝΧΦ ΚΝ1κΨΝΫξκυθΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝεαδΝΰδαΝ δμΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ πθΝ« πκυ α δευθΝζ ξυθ»Ν πθΝΣέ έΙέΝη Ν δμΝ ιάμΝπλκ αληκΰΫμμΝσπκυΝαθαφΫλ αδμ δΨΝ βηκ δεσΝεαδΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝθκ έ αδΝ κΝ έ΢έΝ βμΝζΫ ξβμ,Ν δδΨΝΤπκυλΰσμΝ π λδευθΝθκ έ αδΝκΝΤπκυλΰσμΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ, δδδΨΝ δΪγ βΝπσλπθΝΰδαΝεκδθπφ ζάΝΫλΰα,Νθκ έ αδΝβΝ δΪγ βΝ πθΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ εκπυθΝ βμΝζΫ ξβμΝεαδ δθΨΝΰθυηβΝ βμΝΚ θ λδεάμΝ θπ βμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ ζζΪ αμΝ θΝαπαδ έ αδέ ίΨΝ Μ Ν πλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ υ ΫλαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ ηπκλέκυΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,ΝσπκυΝαπαδ έ αδ,Ν λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ τθγ βΝεαδΝ υΰελσ β βΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ πδξ δλά πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ έΠέΝ εαδΝ έ έΠέΝ κυΝ Σέ έΙέΝ άΝ φκλ έμΝ πκυΝ γαΝ επλκ ππκτθ αδΝ Ν αυ Ϊ,Ν βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ έ΢έΝ πθΝ ζ ξυθΝ πκυΝ απαδ έ αδΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ απκφΪ πθΝέ λυ βμΝ πδξ δλά πθ,Ν δμΝηκλφΫμ,Ν δμΝπλκςπσγ μΝεαδΝ κθΝ λσπκΝαθΪπ υιβμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝε λ υθΝάΝΪζζπθΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ εαγυμΝ πέ βμΝεαδΝεΪγ ΝΪζζκΝαά βηαΝάΝπλκςπσγ βΝαπκ ζ ηα δεσ λβμΝπλκ αληκΰάμΝ βμΝ πδξ δλβηα δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ δμΝ πδ δυι δμΝ πθΝζ ξυθΝπκυΝ θΝλυγηέα αδΝαπσΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμ»έ 1βέΝΟδΝαπκφΪ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝγ1Ν κυΝθέΝ1ζίζήκγ,ΝσππμΝβΝπαλέΝαυ άΝ δ ξτ δΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ11Ν κυΝπαλσθ κμΝΪλγέ,Ν ε έ κθ αδΝη Ν βΝ τηπλαιβΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ΟδεκθκηδευθέΝ 1γέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝεαδΝ δ ξτ δΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ «ΟδΝυλ μΝ ί κηα δαέαμΝ δ αε δεάμΝαπα ξσζβ βμΝ κυμΝκλέακθ αδΝ Ν1κ»έ 128 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1ζέΝ Ν ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ΤήΣ ΙΝ παλα έθ αδΝ ηΫξλδΝ 1Ν ΢ π έΝ 1λκθέΝ παλΪ α βΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ αυ άμΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΧμΝ πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ ΤήΣ ΙΝ ηπκλ έΝ θαΝ κλέα αδΝ αεσηβΝ εαγβΰβ άμΝ ΙΝ άΝ ηΫζκμΝ κυΝ ετλδκυΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ ΙΣ Ν άΝ ησθδηκμΝ άΝ απκ πα ηΫθκμΝ υπΪζζβζκμΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ 1ηέΝ΢ βθΝπαλαΰλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝγκΝ κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝπλκ έγ αδΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ βμΝ ΪφδκΝπμΝ αεκζκτγπμμΝ « ΝΰθυηβΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝαφκλΪΝεαδΝ βθΝελέ βΝ βμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝ π λέπ έΝίΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυ»έ 1θέΝ΢ κΝθέΝ1ζίζήκγ,ΝεαδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝδ ξτκμΝ κυΝμΝ αΨΝ βθΝπ λδπ έΝ Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝγκΝεαδΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝξη Ν κΝ ΣΠέΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝβ1ρΝ ίΨΝκδΝζΫι δμΝξ βθΝέ λυ βΝΟΜέρΝ κΝ κδξέΝίΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝλ,Ν δαΰλΪφκθ αδ,Ν ΰΨΝκΝαλδγησμΝξ1λκγρΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπ λδπ έΝίΝ βμΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγέΝγθΝαθ δεαγέ α αδΝ Ν <1984> ΨΝ βθΝπαλέγΝ κυΝΪλγέΝγκΝπλκ έγ αδΝ έΝ ΝπμΝ ιάμΝμΝξ ΨΝΰδαΝ κυμΝ δκλδαση θκυμΝ πθΝπ λδπ έΝ ΝεαδΝ Ν βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαπΪθπΝ έρΝ κΝ ΫζκμΝ Ν κυΝ έΝίΝπλκ έγ αδΝβΝφλΪ βΝξ Ν λα έαΝαυ άΝπαλα έθ αδΝΰδαΝβΝΫ βΝαεσηβΝσ αθΝ πλσε δ αδΝΰδαΝαπσε β βΝπλκ σθ πθ,Ν ΨΝ κΝ έΝΰΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγέΝβιΝεαδΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝξπλκβΰκτη θκυΝ έ,Νξπλκ έγ αδΝ κΝ ΰλΪηηαΝξαρΝ ΨΝ βθΝπαλέΝκ κυΝΪλγέΝη1ΝεαδΝη ΪΝ βΝζΫιβΝξ δαεέθβ βρΝπλκ έγ θ αδΝκδΝζΫι δμΝξεαδΝζκδπΫμΝ κδεκθκηδεΫμΝ δ υεκζτθ δμρΝ δαΰλΪφ αδΝβΝζΫιβΝξεαδρΝπλδθΝαπσΝαυ άθΝεαδΝπλκ έγ αδΝ κΝ ΫζκμΝ έ,ΝπμΝ ιάμΝμΝξΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝγ1Ν φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ πκυ α Ϋμ βμΝπαλέβΝ κυΝΪλγέΝγιρ,Ν αΨΝη ΪΝ βΝζΫιβΝξΪ δαρΝ κΝΪλγέΝ1βΝπαλέΝ1ίΝ έ,Ν Νπλκ έγ αδΝξάΝαπσ πα βρΝεαδΝβΨΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγέγλΝ πλκ έγ αδΝ μΝ ξΧμΝ επαδ υ δεάΝ πλκςπβλ έαΝ πθΝ η α α κηΫθπθΝ αθαΰθπλέα αδΝκΝξλσθκμΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ φαληκΰάμΝ κυΝθέΝαυ κτΝηΫξλδΝ βΝη Ϊ αιάΝ κυμρέΝ 1ιέΝ Νπλκγ ηέαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝ1γη1ήκγΝπαλα έθ αδΝηΫξλδ εαδΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝ1λκκ-1989.127 18.Ο κδΝΫξκυθΝπ λα υ δΝ κΝ ηάηαΝεκδθπθδεάμΝγ λαπ υ δεάμΝπαδ αΰπΰδεάμΝ κυΝΦυξκζκΰδεκτΝ ΚΫθ λκυΝ σλ δαμ ζζΪ αμΝεα α Ϊ κθ αδ,ΝξπλέμΝ ι Ϊ δμΝ αΝ ηάηα αΝεκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ίλ φκθβπδκεσηπθΝ πθΝ Σ ΙέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ πθΝκδε έπθΝΣ Ι,Νκλέακθ αδΝ αΝ ηάηα αΝ εαδΝ κΝ ιΪηβθκΝ πκυ υθ,Ν κΝ κπκέκΝ εα α Ϊ κθ αδ,Ν κΝ αλδγησμΝ σ πθΝ εα α Ϊ κθ αδΝ ΝεΪγ Ν ηάηαΝεαδΝΰδαΝεΪγ Ν ιΪηβθκ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ κθΝ λσπκΝεα Ϊ αιβμέΝ 127 θέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ ΝβλθΝπαλέ1ΝΪλγέΝ1ηΝμ Ναθπ ΫλπΝπλκγ ηέαΝπαλα Ϊγβε ΝηΫξλδΝ κΝ ξκζέΝΫ κμΝ1λλί-1991 129 130 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1λέΝΣαΝεα ΪΝ κΝΪλγέΝγγΝ κυΝθέΝηιθήιιΝαθ έ κδξαΝπλκ σθ αΝ πθΝεζΪ πθΝββ,Νβγ,Νβζ,Νβη,ΝβθΝεαδΝ βιΝπλΫπ δΝθαΝ αΝΫξ δΝ κΝπλκ ηέ γδκΝ επαδ υ δεσΝεαδΝ κΝπλκηέ γδκΝίκβγβ δεσΝ λΰα βλδαεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝγκΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝεα ΪΝ βΝζάιβΝ κυΝξ δη λδθκτΝ ιαηάθκυΝ1λκγ-1λκζέΝ Ν υξσθΝαπα ξσζβ άΝ κυΝη Ν βθΝδ δσ β αΝαυ άΝ ΝΣ ΙΝεα ΪΝ κΝξ δη λδθσΝ ιΪηβθκΝ1λκγ-1λκζΝ υθυπκζκΰέα αδΝ αΝ τκΝάΝ λέαΝΫ βΝαθ έ κδξαΝ βμΝετλδαμΝεαδΝπζάλκυμΝάΝ η λδεάμΝαπα ξσζβ άμΝ κυΝπμΝπλκηέ γδκυΝάΝΫε αε κυΝπκυΝ έγ αδΝπμΝπλκςπσγ βΝ δκλδ ηκτΝ κυΝ Νησθδη μΝγΫ δμΝ ΠΝάΝ ΠΝάΝ ΣΠΝάΝ ΝγΫ δμΝ βμΝπλκ πλδθάμΝίαγηέ αμΝ πδη ζβ υθέΝ Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝπκυΝδ ξτ δΝκΝθέΝ1ζίζήκγέΝ βίέΝαΨΝΣκΝ δκδεβ δεσΝεαδΝίκβγβ δεσΝπλκ ππδεσΝπκυΝυπβλ έΝη Νκπκδα άπκ Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δμΝ ξκζΫμΝ κυΝΪλγέΝζ1Ν κυΝθέΝ1ζίζήκγΝηπκλ έΝη Ναέ β άΝ κυΝθαΝ θ αξγ έΝάΝθαΝ δκλδ έΝ αΝ Σ ΙΝπμΝ ιάμΝμΝααΨΝΟ κδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝαυ σΝΫξκυθΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝ βηκ έκυΝυπαζζάζκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ αΝΣ ΙΝεαδΝεα αζαηίΪθκυθΝησθδη μΝγΫ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγέΝβγΝ κυΝθέΝ 1404/83. ΟδΝγΫ δμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ κτΝ δμΝ ξκζΫμΝπκυΝυπβλ έΝ άη λαΝη αφΫλκθ αδΝ αΝΣ ΙΝεαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ Ν αυ ΪΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πλκ αυιΪθκθ αμΝεα ΪΝεζΪ κΝ δμΝγΫ δμΝ κυΝΪλγέΝβγΝ κυΝπαλαπΪθπΝθσηκυέΝίίΨΝΟ κδΝαπσΝ κΝ πλκ ππδεσΝαυ σΝΫξκυθΝ βθΝδ δσ β αΝ κυΝυπαζζάζκυΝ κυΝΝΠ Ν θ Ϊ κθ αδΝ α Σ ΙΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝ έ,ΝεαδΝαπκε κτθΝ βΝ βηκ δκςπαζζβζδεάΝδ δσ β αέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ κυμΝ δμΝ ξκζΫμΝ αυ ΫμΝ η αφΫλκθ αδΝ πέ βμΝ εαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ αΝ Σ ΙΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ έ,Ν πλκ αυιΪθκθ αμΝ εα ΪΝ εζΪ κΝ δμΝ γΫ δμΝ κυΝ ΪλγέΝ βγΝ κυΝ παλαπΪθπΝθσηκυέΝΰΰΨΝΟ κδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝαυ σΝυπβλ κτθΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝαθΝκδΝ ξκζΫμΝαυ ΫμΝ έθαδΝ κυΝ βηκ έκυ,Νθπ ΝάΝθπδ ΝεαδΝΫξκυθΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝθέΝ1ζιθήκζΝΧΦ ΚΝ1γθΨΝ δκλέακθ αδΝ Νε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ δκδεβ δεκτΝ εαδΝίκβγβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝΣ ΙέΝ θΝ θΝυπΪλξκυθΝε θΫμΝγΫ δμ,Ν υθδ υθ αδΝθΫ μΝγΫ δμΝ εαδΝ εα αθΫηκθ αδΝ αΝ Σ ΙΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ΢ βθΝ ζ υ αέαΝαυ άΝπ λέπ π βΝεα αλΰκτθ αδΝδ Ϊλδγη μΝγΫ δμΝ πθΝ ξκζυθΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝ εαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθέΝ Ν κπκγΫ β βΝ αΝΣ ΙΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝπαλαπΪθπΝ έ,Νΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμέΝ ίΨΝΜ ΪΝ βθΝΫθ αιβΝάΝ κΝ δκλδ ησΝ κυ,Ν κΝπλκ ππδεσΝαυ σΝ θ Ϊ απσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝτ κυΝκδε έκυΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΣ ΙΝσπκυΝυπβλ έέΝ ΰΨΝΟΙΝαδ ά δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝ έΝαΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫ α ηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτέΝ αδΝάΝ παθ θ Ϊ αδΝη Ν λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝζΝ ΨΝκδΝ ξ δεΫμΝπδ υ δμΝΰδαΝ κΝπλκ ππδεσΝαυ σΝπκυΝ έθαδΝΰλαηηΫθ μΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Τΰ έαμ,Ν ΠλσθκδαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ η αφΫλκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΨΝ Ο κδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ αυ σ θΝ θ αξγκτθΝ αΝ Σ ΙΝ η α Ϊ κθ αδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝ ΝΪζζ μΝυπβλ έ μΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ εαδΝ Ν γΫ δμΝ αθΪζκΰ μΝ η Ν βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυμΝ εαδΝ δμΝ υπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μέΝΓδαΝ κΝησθδηκΝπλκ ππδεσΝβΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ ε έ αδΝτ λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Τπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθέΝ«Ο κδΝαπσΝ κΝπλκ ππδεσΝ βμΝ θπ ΫλαμΝ ΢ξκζάμΝ ΚκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ θαπ τι πμΝ ΚκδθπθδεάμΝ λΰα έαμΝ θΝ θ αξγκτθΝ αΝΣ ΙΝη α Ϊ κθ αδΝη Ν βθΝέ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝεαδΝη Ν βθΝ έ δαΝ δ δεσ β αΝ ΝΪζζ μΝυπβλ έ μΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΤΰ έαμ,ΝΠλσθκδαμΝεαδΝΚκδθπθδευθΝ α φαζέ πθ,Νη αφ λση θβμΝ αυ σξλκθαΝ βμΝγΫ βμΝπκυΝεα ΫξκυθΝ βΝ΢ξκζά».128 β1έΝΟπκυΝ τηφπθαΝη Ν δμΝαπκφΪ δμΝπκυΝ ε έ κθ αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝ11Ν κυΝθέΝ1βκθήκβΝΧΦ ΚΝ11λΨΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝεα Ϊ αιβΝΰέθ αδΝη Ν ι Ϊ δμΝάΝη Ν δαΰπθδ ησ,Ν εα α Ϊ κθ αδΝ ησθκδΝ σ κδΝ γ πλβγκτθΝ πδ υξσθ μΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ άΝ κΝ δαΰπθδ ησΝ εα ΪΝ κυμΝ σλκυμΝ πθΝ υπκυλΰδευθΝ αυ υθΝ απκφΪ πθέΝ ΣκΝ πκ κ σΝ πθΝ εα α α κηΫθπθ,Ν πκυΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν π λέπ π βΝ απσΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ ιαθ ζ έ αδΝ ησθκθΝ φσ κθΝ κδΝ πδ υξσθ μΝ έθαδΝ π λδ σ λκδ,Ν κπσ Ν βΝ πδζκΰάΝ κυμΝ ΰέθ αδΝ εα Ϊ βΝ φγέθκυ αΝ δλΪΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝπκυΝπΫ υξαθΝ δμΝ ι Ϊ δμΝάΝ κΝ δαΰπθδ ησΝεαδΝηΫξλδΝθαΝ υηπζβλπγ έΝ κΝπκ κ σΝαυ σέΝ Ν δΪ αιβΝαυ άΝδ ξτ δΝ απσΝ βθΝβη λκηβθέαΝ κυΝδ ξτ δΝκΝθέΝ 1286/82. 22.«α)ΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΣ Ι,Νηπκλ έΝθαΝαπαζζΪ κθ αδΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμΝ κδΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ ηβηΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΰδαΝ ζσΰκυμΝ υπκε δη θδεκτμΝ άΝ αθ δε δη θδεκτμ,Ν θΝαθ απκελέθκθ αδΝπλκ πλδθΪΝάΝΰδαΝη ΰΪζκΝ δΪ βηαΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμ»129 ίΨΝ θΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ πλκρ αηΫθκυΝ ηάηα κμΝ θΝ υπΪλξκυθΝ υπκοβφδσ β μΝ δκλέα αδΝ πλκρ Ϊη θκμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ Σ ΙΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ ξκζάμΝπκυΝαθάε δΝ κΝ ηάηα,ΝηΫζκμΝ κυΝ ΠέΝεα ΪζζβζβμΝίαγηέ αμΝ βμΝ ξκζάμΝ αυ άμέΝ « θΝ θΝ υπΪλξκυθΝ υπκοβφδσ β μΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝ δ υγυθ ά,Ν δκλέα αδΝ δ υγυθ άμΝη Ναπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΣ ΙΝηΫζκμΝ κυΝ ΠΝεα ΪζζβζκμΝ ίαγηέ αμΝ βμΝ ξκζάμΝαυ άμ»130 βγέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝπκυΝπλκίζΫπκυθΝπαλκξΫμΝΰδαΝ κυμΝ πκυ α ΫμΝ πθΝΣ ΙΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ πκυ α ΫμΝ βμΝ ΢ Σ ΜΝ βμΝ΢ Λ Σ έΝ βζέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ κδξέΝα βμΝπαλαΰλΪφκυΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝ1η1ιή1λκηΝΦ ΚΝβηΝεαδΝη ΪΝ κΝ«πλέ έΝθβίή1λικ»ΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπ λέπ έΝζΝ έγ αδΝβΝφλΪ βΝ«άΝ πθΝεζΪ πθΝ Ν11ΝεαδΝ Ν1βΝ κυΝθέ έΝικλή1λιί»έ βηέΝ΢ κΝ΢υηίκτζδκΝΣ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝΧ΢Σ ΨΝ υηη Ϋξ δΝεαδΝΫθαμΝ επλσ ππκμΝ βμΝ Οηκ πκθ έαμΝ θδαέπθΝ ΢υζζσΰπθΝ επαδ υ δεκτΝ Πλκ ππδεκτΝ Σ ΙΝ εαδΝ κΝ Π λδφ λ δαεσΝ ΢υηίκτζδκΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝ ΧΠ΢Σ ΨΝ ΫθαμΝ επλσ ππκμΝ κυΝ θδαέκυΝ ΢υζζσΰκυΝ επαδ υ δεκτΝΠλκ ππδεκτΝ κυΝκδε έκυΝΣ ΙέΝ βθέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝπ λέπ π βΝ Ν κυΝθέΝ1ζίζή1λκγΝαθ δεαγέ αθ αδΝκδΝζΫι δμΝ « φαλησα αδΝβΝπαλέΝη»Νη Ν δμΝζΫι δμΝ« φαλησακθ αδΝκδΝπαλΪΰλαφκδΝζΝεαδΝη»έ βιέΝ ληκ δσ β μΝ υπβλ δαεκτΝ εαδΝ π δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ κΝ ετλδκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Ιθ δ κτ κυΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ επαέ υ βμΝ ΧΙΣ ΨΝ α ε έΝ κΝ πλκίζ πση θκΝ απσΝ κθΝ υπαζζβζδεσΝ ευ δεαΝΰδαΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ δ δευθΝγΫ πθέΝ 128 ΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν δΪ αιβ πλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βΝπαλΪΰλαφκΝζΝΪλγλκυΝΝγιΝ κυΝθσηκυΝΝ1ιηλή1λκκΝΦ ΚΝ Νηί 129 Νπ λέπ π βΝ Ν κυΝΪλγλκυΝββΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝιΝ κυΝθσηκυΝΝβλ1θήβίί1,ΝΦ Κ-11ζΝ Υ 130 ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Νπ λέκ κμ,Νπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝ ηήηβκλήβιΝ΢ π έΝ- ηΝΟε έΝ1λκκΝΧΦ ΚΝ Ν731) 131 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βκέΝΠλκε δηΫθκυΝΰδαΝ πκυ α ΫμΝΣ Ι,ΝσπκυΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝε φέΝ Ν κυΝθέΝ1βκθήκβΝμΝαΨΝ πλκίζΫπ αδΝ πμΝ πλκςπσγ βΝ βΝ πδ υξέαΝ Ν σζαΝ αΝ ηαγάηα αΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ υθΝ ά ιαηάθπθΝαπσΝ ε έθκΝ κΝκπκέκΝαβ έΝκΝυπκοάφδκμΝη ΰΰλαφά,Νθκ έ αδΝβΝ πδ υξέαΝ κυζΪξδ κΝ κΝ 1ηΣΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ υπκξλ π δευθΝ εαδΝ εα πδζκΰάΝ υπκξλ π δευθΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ π λέΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμΝ πλκΫζ υ βμ,Ν ίΨΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ η ΰΰλαφάΝ κΝ ζ υ αέκΝΫ κμΝ πκυ υθ,Νθκ έ αδΝσ δΝαπαΰκλ τ αδΝβΝη ΰΰλαφάΝ φσ κθΝκΝ πκυ α άμΝΫξ δΝπ λα υ δΝη Ν πδ υξέαΝκηΣΝάΝπ λδ σ λκυΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝυπκξλ π δευθΝ εαδΝεα πδζκΰάΝυπκξλ π δευθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝπ λέΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμΝπλκΫζ υ βμέΝ ΣκΝπκ κ σΝη ΰΰλαφκηΫθπθΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝ1βκθήκβΝδ ξτ δΝ υθκζδεΪΝ ΰδαΝ κΝ ηάηαΝ υπκ κξάμΝ εαδΝ θΝ εα αθΫη αδΝ Ν ιΪηβθαΝ πκυ υθέΝ ΟΝ ξλσθκμΝ φκέ β βμΝ κΝ ηάηαΝ πλκΫζ υ βμΝ υθυπκζκΰέα αδΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ ζΪξδ βΝ δΪλε δαΝ φκέ β βμΝΰδαΝ βΝζάοβΝπ υξέκυΝ κυΝ ηάηα κμΝυπκ κξάμέ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝΟλΰαθδ ηκτΝ΢ξκζδευθΝΚ δλέπθΝΧΟέ΢έΚέΨέΝ λγλκΝιβ 1έΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝαέθέΝθβιή1λθκΝΧΦ ΚΝβθθΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ «1έΝ ΢εκπσμΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτΝ έθαδΝ βΝ η ζΫ β, βΝ εα α ε υάΝ εαδΝ κΝ ικπζδ ησμΝ ε δλέπθΝ ΰδαΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ βησ δαμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ βμΝ ζαρεάμΝ πδησλφπ βμ,Νη ΝίΪ βΝ κΝπλσΰλαηηαΝπκυΝεα αλ έα αδΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ»έ βέΝ ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝΛαρεάμΝ πδησλφπ βμΝάΝκδΝεα ΪΝ σπκυμΝΝκηαλξέ μΝη ΪΝΰθυηβΝ πθΝ Ν Λ Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αθαγΫ κυθΝ βθΝ επσθβ βΝ η ζ υθ,Ν αθ ΰΫλ δμ,Ν πλκ γάε μ,Ν π ε Ϊ δμ,Ν πδ ε υΫμ,Ν δαλλυγηέ δμ,Ν υηπζβλυ δμΝεαδΝ ικπζδ ηκτμΝε δλέπθΝΰδαΝ δμΝ ΰα δεΫμΝαθΪΰε μΝ βμΝ ζαρεάμΝ πδησλφπ βμ ε σμΝ απσΝ κθΝ Ο΢ΚΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ βησ δκυμΝ φκλ έμΝ άΝ ΟΣ Ν άΝ δ δπ δεκτμΝφκλ έμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ 3.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ 1Ν κυΝ θέΝ κηίήικΝ ΧΦ ΚΝ βγγΨ,Ν π ε έθκθ αδΝ εαδΝ κυμΝ αε δεκτμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ΢ξκζδευθΝΚ δλέπθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ κυμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝ αε δεκτμΝυπαζζάζκυμΝ κυΝπκυΝγαΝ υθ αιδκ κ βγκτθΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝ κυμέΝ ΚΪγ Νΰ θδεάΝάΝ δ δεάΝ δΪ αιβΝπκυΝλυγηέα δΝ δαφκλ δεΪΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπαλέΝ αυ άΝεα αλΰ έ αδέΝ ζέΝ λΰαΝεα α ε υάμ,Ν υθ άλβ βμ εαδΝ πδ ε υάμ,Νπλκ γάεβμΝεαδΝ πΫε α βμΝ δ αε βλέπθΝπκυΝ ε ζΫ βεαθΝ τ λαΝ απσΝ Ϊ δαΝ βμΝ πκζ κ κηδεάμΝ αλξάμΝ απσΝ δμΝ εα αλΰκτη θ μΝ ξκζδεΫμΝ φκλ έ μΝη Ναπ υγ έαμΝαθΪγ βΝάΝη Ναυ πδ α έαΝεαδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝΰδαΝ ε Ϋζ βΝ βησ δπθΝΫλΰπθΝεαδΝ φσ κθΝεαγΫθαΝαπσΝαυ ΪΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ κυΝ1έίίίέίίίΝ λξέΝεαδΝη ΝΫΰελδ βΝ κυΝθκηΪλξβ,Ν κΝπκ σΝ πθΝβέίίίέίίίΝ λξέ,Νγ πλκτθ αδΝσ δΝ ε ζΫ βεαθΝ θσηδηαέΝ ηέΝΟδΝπλκίζ πση θ μΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝ1Ν κυΝθέΝη1γήιθΝΧΦ ΚΝγηθΨΝηΝγΫ δμΝ δεβΰσλπθΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ΢ξκζδευθΝΚ δλέπθΝΧΟ΢ΚΨΝαυιΪθκθ αδΝ ΝλέΝ Πλσ ζβοβΝ υθ αιδκτξπθΝ επαδ υ δευθΝ ΝγΫ δμΝπλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθέΝ λγλκΝιγ 132 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1έΝ θΝ θΝ υπΪλξκυθΝ αδ ά δμΝ υπκοάφδπθΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθΝΰδαΝ πλσ εζβ βΝ Ν γΫ δμΝ πλκ πλδθυθΝαθαπζβλπ υθ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝπλσ ζβοβ υθ αιδκτξπθΝ επαδ υ δευθΝπκυΝ θΝ ΫξκυθΝ υπ λί έΝ κΝ θηκΝ Ϋ κμΝ βμΝ βζδεέαμΝ κυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δ δπ υθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αΝ αθ έ κδξαΝ πλκ σθ αέΝΚα ΪΝ αΝΪζζαΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέ1ιΝαυ κτΝ κυΝθέΝ 2.ΓδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ πθΝαπκ κξυθΝ πθΝ υθ αιδκτξπθΝ επαδ υ δευθ,ΝπκυΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝ πμΝπλκ πλδθκέΝαθαπζβλπ Ϋμ,Ν φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝθΝ κυΝθέΝ1βηθήκβέΝ Πλκςπβλ έαΝ επαδ υ δευθΝ Ν ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ λγλκΝιζ 1έΝ ΝΤπβλ έαΝ επαδ υ δευθΝ Ναθαΰθπλδ ηΫθαΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ βμΝαζζκ απάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βΝ υπβλ έαΝ κυμΝ Ν ιΫθαΝ ξκζ έα,Ν αΝ κπκέαΝ έ αιαθΝ Ν Ϊι δμΝ άΝ ηάηα αΝ ζζβθκπαέ πθ,Ν ζκΰέα αδΝ πμΝ πλαΰηα δεάΝ βησ δαΝ επαδ υ δεάΝ υπβλ έαΝ εαδΝ ζαηίΪθ αδΝ υπσοβΝ η ΪΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝΰδαΝ βΝίαγηκζκΰδεάΝεαδΝηδ γκζκΰδεάΝ κυμΝ ιΫζδιβέΝ βέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝιΝ βμΝπ λδπ έΝ ΝεαδΝιΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1ηΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άέΝ131 ΘΫηα αΝΟ έΝ λγλκΝιη 1έΝΣκΝΪλγλκΝβΝ κυΝαθέΝληβή1λιγΝΧΦ ΚΝζθλΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμΝ « λγλκΝβ ΢εκπσμΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝΫε κ βμΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝΧΟέ έ έ έΨΝ έθαδΝβΝΫε κ βΝάΝεαδΝ δΪγ βΝ εΪγ Ν έ κυμΝίδίζέπθΝεαδΝ θ τππθΝπκυΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝαΨΝΰδαΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μΝσζπθΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ εαδΝ εα υγτθ πθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν ίΨΝ ΰδαΝ βΝ ζαρεάΝ πδησλφπ βΝ ΰΨΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝΫλ υθαμΝεαδΝ ΨΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝεΪγ Νυπβλ έαμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα»έ βέΝΣαΝίδίζέαΝεαδΝΫθ υπαΝπκυΝ ε έ κθ αδΝαπσΝ κθΝΟέ έ έ έΝπλκ δκλέακθ αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ΓδαΝ βθΝ ε τππ βΝ πθΝ παθ πδ βηδαευθΝ ίδίζέπθΝ αλε έ βΝ απσφα βΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κυΝ κηΫαέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ Οέ έ έ έΝ εα αλ έα δΝ βΝ τηία βΝ ΰδαΝ βθΝ ε τππ βΝ η Ν κθΝ υπκΰλΪφκ,Ν έ Ν απ υγ έαμΝ έ Ν δαηΫ κυΝ κυΝπλτ αθβΝ κυΝαθ έ κδξκυΝ έ έΙέ γέΝΟΝΤπκυλΰσμΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝαπκφα έ δΝ βθΝΫε κ βΝαπσΝ κθΝ Οέ έ έ έΝ ίδίζέκυΝ άΝ θ τπκυΝ πκυΝ υπΪΰ αδΝ Ν ηδαΝ απσΝ δμΝ εα βΰκλέ μΝ πθΝ εκπυθΝ κυΝ κλΰαθδ ηκτ,Ν αεσηβΝ εαδΝ αθΝ βΝ υΰΰλαφάΝ εαδΝ δΪγ βΝ κυΝ ίδίζέκυΝ άΝ θ τπκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ πλπ κίκυζέαΝΪζζβμΝελα δεάμΝυπβλ έαμΝάΝ βησ δκυΝκλΰαθδ ηκτέ ΝέΝζίβιήβί11,ΝΦ Κ-βγγΝ ήζ-11-βί11,ΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγκλυΝ1κμ “κέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝιζΝ κυΝθέΝ1ηθθήκηΝεαδΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝ κυΝθέΝ1κβζήκκΝ φαλησακθ αδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝηκθΪ πθΝ πθΝπ λδπ υ πθΝ α,ΝίΝεαδΝΰΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβέΝΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝαυ υθΝγ πλ έ αδΝπμΝ επαδ υ δεσμΝεαδΝκΝ δ υγυθ άμΝ κυΝΓλαφ έκυΝΠαδ έαμΝΙ λΪμΝ λξδ πδ εκπάμΝ η λδεάμ” 131 133 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 4.ΟδΝ ε σ δμΝ κυΝΟέ έ έ έΝεαγυμΝεαδΝσζπθΝ πθΝίδίζέπθΝεαδΝ θ τππθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κυμΝ εκπκτμΝ κυ,Ν ΰέθκθ αδΝ η Ν βΝ ξλά βΝ ξΪλ κυΝ απαζζαΰηΫθκυΝ απσΝ α ηκτμ,Ν φσλκυμΝ άΝ ΪζζαΝ βησ δαΝ Ϋζβ,Νη Ν ιαέλ βΝ κυμΝ δ αΰπΰδεκτμΝ α ηκτμέ Κτλπ βΝαπκφΪ πθΝ λγλκΝιθ 1έΝ Κυλυθκθ αδΝ εαδΝ ΫξκυθΝ δ ξτΝ θσηκυΝ απσΝ βθΝ Ϋε κ άΝ κυμΝ κδΝ απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝμΝαΨΝ βήζκβκήβζέθέκγΝΧΦ ΚΝγλβΝ Ψ,ΝίΨΝΦέ1ζβέ1ή γήγλκέήλέβέκζΝ ΧΦ ΚΝλίΝ Ψ,ΝΰΨΝ βήββ1ηήβκέηέκζΝΧΦ ΚΝγθκΝ Ψ,Ν ΨΦέ1ζ1έζέή γήηληιήβί-7-κζΝΧΦ ΚΝθκγΝ Ψ,Ν ΨΝ ΦέΝ 1ζ1έ1ήκγήθθθβήγ1έιέκζΝ ΧΦ ΚΝ ηθλΝ Ψ,Ν ΨΝ ΦέΝ 1ζ1έ1 ήιθλίή11-9-κζΝ ΧΦ ΚΝ θλι Ψ,Ν αΨΝ ΦέΝ ζιγήηθθή΢Σγήζκκ1ήβιέ11έκζΝ ΧΦ ΚΝ κη1Ν Ψ,Ν βΨΝ Γηήζγζζήβιέ1βέκζΝ ΧΦ ΚΝ κκή1λέβέκηΝ Ψ,Ν βΨΝ Γηήζγζζήβιέ1βέκζΝ ΧΦ ΚΝ κκή1λέβέκηΝ Ψ,Ν γΨΝ ηή11κβήζέγέκηΝ ΧΦ ΚΝ 11ηΝ Ψ,Ν δΨΝ Φέ1ζηέγή γήθ1ίήζέγέκηΝ ΧΦ ΚΝ 1βιΝ ΨΝ δαΨΝ ΦέβέήΤή1ζθή βή1ηγγήβθέγέκηΝ ΧΦ ΚΝ 1θηΝ Ψ,Ν δίΨΝ Φέ1ηίή γή1θ1ιήηέζέκηΝΧΦ ΚΝβζιΝ Ψ,ΝδΰΨΝ ηήβ1ίίήλέζέκηΝΧΦ ΚΝβγιΝ Ψ,Νδ ΨΝ Ιήθγζαπέ έήβλέζέκηΝ ΧΦ ΚΝ βιλΝ ΨΝ δ ΨΝ Φέζκζήκιή΢ΣγήΝ βλίίήγίέηέκηΝ ΧΦ ΚΝ γγβΝ ΨΝ δ ΨΝ Φέ1ζ1έβή γήγικ1ή1ίέηέκζΝ ΧΦ ΚΝβλίΝ ΨΝδαΨΝ ηήζηίλήλ-8-κηΝΧΦ ΚΝζλβΝ Ψ,ΝδβΨΝΦέ1ζηέγή γήζζθλή1ζέκέκηΝΧΦ ΚΝζλκΝ Ψ,Ν δγΨΝΦέ1ζ1ζή γήβγλθήγ1έηέκηΝΧΦ ΚΝγηθΝ Ψ,ΝεαγυμΝεαδΝ κδΝ εκδθΫμΝαπκφΪ δμΝ ηήηκβίή1θέκέκζΝ ΧΦ ΚΝ ηιβΝ ΨΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ Φέ1ηίή γήλγ1ήβκέβέκηΝ ΧΦ ΚΝ 1γηΝ ΨΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν Πλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝ θαπζβλπ άΝ γθδεάμΝ ηυθαμΝεαδΝ ηήγίηιήβζέηέκηΝΧΦ ΚΝγβγΝ ΨΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμέΝ 2.ΟδΝ απΪθ μΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ Ν υΰΰλαφάΝ δεκθκΰλΪφβ β,Νελέ βΝεαδΝ ε τππ βΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝεαδΝ θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθΝεαδΝπλκίζΫπ αδΝ απσΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ε σγβεαθΝ απσΝ 1έγέκζΝ ΫπμΝ θέηέκζ,Ν γ πλκτθ αδΝ θσηδη μΝεαδΝεα αίΪζζκθ αδΝ κυμΝ δεαδκτξκυμέΝ γέΝΓδαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ δμΝπαλέΝγ,Νζ,Ν11ΝεαδΝ1βΝ κυΝΪλγέΝ1ΝεαδΝζ,ΝθΝ κδξέΝα,Ν11,Ν1βΝ εαδΝ1γΝ κυΝΪλγέΝβ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝγΝ κυΝθέΝ1γη1ήκγ,Νσ δΝλυγηέακθ αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝαπαδ έ αδΝ κΝ ιάμΝΫε κ βΝΠ Νή πθΝη Ν πλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΣκΝ κδξέΝίΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝ ββΝ κυΝθέΝ1ζιθήκζΝεα αλΰ έ αδέΝ ζέΝ Μ αιτΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ βθΝ απσφα βΝ κυΝ κδξέΝ δαΝ βμΝ παλέ1Ν ΰδαΝ δκλδ ησΝ ΝγΫ βΝ πέεκυλκυΝεαγβΰβ άΝΣ ΙΝπ λδζαηίΪθ αδΝσ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπ υξδκτξκυμΝ Σ ΙΝάΝδ σ δηπθΝ ξκζυθΝεαδΝπδ κπκδβ δεσΝ ι δ έε υ βμέΝ ηέΝΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1λΝ κυΝθέΝ1ζιθή1λκζΝαθ δεαγέ α αδΝαπσΝ σ ΝπκυΝ έ ξυ ΝπμΝ ιάμΝμΝ«ΟδΝ πλκγ ηέ μΝΰδαΝ βΝ τ α β,Ν τθγ βΝεαδΝαθα τθγ βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝηπκλκτθΝθαΝπαλα έθκθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝΠλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ»έ ΟδεκθκηδεΪΝγΫηα αΝ λγλκΝιι 1.αΨΝ΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝζ δ κυλΰκτμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δ δεσ β αμΝφυ δεάμΝ αΰπΰάμ, πκυΝ απα ξκζκτθ αδΝ ε σμΝ κυΝ εαθκθδεκτΝ δ αε δεκτΝ πλαλέκυΝ κυμΝ Ν αγζβ δεάΝ ε άζπ βΝ πθΝ ξκζ έπθ,Νεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ 134 135 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝ ΝαθΪγ βΝ βμΝυπ λπλδαεάμΝαπα ξσζβ βμΝΰέθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝκδε έκυΝθκηΪλξβΝτ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝπλκρ αηΫθκυΝ κυΝκδε έκυΝΰλαφ έκυΝφυ δεάμΝαΰπΰάμέΝ λαΝ ΰΨΝ Νδ ξτμΝ βμΝπαλέΝαυ άμΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμΝ1λκβ-1983. 2.ΟδΝεΪγ Ν έ κυμΝπλκηάγ δ μ,Ν ε υπυ δμΝεαδΝ λΰα έ μ,ΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ ΝυζδεΪΝαπαλαέ β αΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ΰ θδευθΝ ι Ϊ πθΝ δ αΰπΰάμΝ πκυ α υθΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝεαδΝαπαδ κτθΝδ δΪακυ αΝ ΫξθβΝάΝ πδηΫζ δαΝεαδΝ ηπ δλέα,ΝηπκλκτθΝθαΝ ε ζκτθ αδΝ εαδΝη Ναπ υγ έαμΝαθΪγ βΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμΝ απσΝ υπαζζάζκυμΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ υπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝ έθαδΝ υθα άΝβΝαπ υγ έαμΝαθΪγ βΝη αφκλΪμΝ πθΝπαλαπΪθπΝυζδευθ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθΝ εαδΝ ζκδπκτΝ πκπ δεκτΝ υζδεκτΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ άΝ αΝ ζζβθδεΪΝ ξκζ έαΝ κυΝ ιπ λδεκτέΝ γέΝ΢ κυμΝ πκυ α ΫμΝ πθΝαθυ λπθΝ ξκζυθΝ επαέ υ βμΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝπαλΫξ αδΝ πλ ΪθΝ έ δ βέΝ Ν κλΰΪθπ β,Ν δκέεβ β,Ν ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ υ δ έκυΝ αυ κτΝ λυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ εαγδΫλπ βΝ λΰα έαμΝ η Ν αηκδίάΝ εα ΪΝ αΝ ΢Ϊίία α,Ν δμΝ ΚυλδαεΫμΝ εαδΝ δμΝ ιαδλΫ δη μΝ βηΫλ μΝ κΝ πλκ ππδεσΝ φτζαιβμΝ σζπθΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ θπ Ν αληκ δσ β αμΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΝαηκδίάΝαυ άΝηπκλ έΝθαΝ δαφκλκπκδ έ αδΝ αθΪζκΰαΝη Ν κΝαθΝβΝυπβλ έαΝπαλΫξ αδΝβηΫλαΝάΝθτξ αέΝΜ ΝσηκδαΝαπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εα αθΫηκθ αδΝ εα ΪΝ υπβλ έ μΝ άΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝ κδΝ παλαπΪθπΝ γΫ δμέΝ ΟΝ κλδ ησμΝ πθΝ πλκ υππθΝ αΝ κπκέαΝ αθα έγ αδΝ βΝ φτζαιβΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ υπβλ έαμέΝ Ν απΪθβΝ πκυΝ πλκετπ δΝαθ δη ππέα αδΝαπσΝπδ υ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κυμΝπλκςπκζκΰδ ηκτμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝθπ Νεα ΪΝπ λέπ π βέΝ ηέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝΪλγέΝζζΝ κυΝθέΝ11ζγήκ1ΝΧΦ ΚΝκίΨΝ φαλησα αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ βμΝεαδΝ ΰδαΝ κυμΝ δ δεκτμΝ υηίκτζκυμΝ κυΝΚ Μ έΝ 6.Υλβηα δεΪΝ πκ ΪΝ πκυΝ εα αίζάγβεαθΝ αΨΝ πμΝ δ δεσΝ πλκ πλδθσΝ ηβθδαέκΝ πέ κηαΝ κυΝ θέ έΝ 1βκηήιβΝΧΦ ΚΝβ1γΨΝεαδΝ κυΝθέ έΝβηλήιγΝΧΦ ΚΝγγιΨΝαπσΝ1έ1έιθΝΫπμΝγ1έ1βέιιΝ Ν επαδ υ δεκτμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ π υξέκΝ η επαέ υ βμΝ ξη έακθκμΝ δαλε έαμρΝ κυΝ Μαλα ζ έκυΝ δ α εαζ έκυΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝίΨΝπμΝ πέ κηαΝ πκυ υθΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝ1ίζ1ήκίΝΦ ΚΝιηΝ Ν επαδ υ δεκτμΝηΫ βμΝ επαέ υ βμΝ πθΝεζΪ πθΝ 11Νηκυ δεάμ,Ν 1βΝ ΰαζζδεάμΝΰζυ αμΝεαδΝ 1γΝαΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝ κυΝθέΝγίλήιθΝγ πλκτθ αδΝσ δΝεα αίζάγβεαθΝ θσηδηαΝεαδΝ θΝαθααβ κτθ αδέΝ ιέΝ Ναπκαβηέπ βΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝββ1βήβίΝΧΦ ΚΝθιΨΝεαδΝ κυΝίέ έΝ βγέβίΝΧΦ ΚΝ1ηκΨΝξκλβΰ έ αδΝαπσΝ κΝ βησ δκΝεαδΝ κΝ δκδεβ δεσΝεαδΝυπβλ δεσΝπλκ ππδεσΝ πθΝ αθυ λπθΝ δ δπ δευθΝ ξθδευθΝ ξκζυθ,Ν πκυΝ εα αλΰάγβεαθΝ η Ν κΝ θέΝ 1βθκήκβ,Ν φσ κθΝ κδΝ λΰααση θκδΝ απκζτγβεαθΝ εαδΝ θΝ κπκγ άγβεαθΝ αΝ Κ Σ Ν άΝ Κ Σ Ν κτ Ν υθ αιδκ κ άγβεαθ,ΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝξκλάΰβ βΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝαυ άμΝλυγηέακθ αδΝη Ν εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ 8.αΨΝ ΢ κΝ αε δεσΝ δκδεβ δεσΝ εαδΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ βμΝ παθ ζζάθδαμΝ ξκζάμΝ εζπ κςφαθ κυλΰέαμΝ Χ΢ΚΤΨΝ κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ εα α αΰ έΝ Ν γΫ δμΝ ησθδηκυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ βησ δαμΝ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλέΝ1ΝεαδΝ βΝ κυΝΪλγέΝγΝ κυΝθέΝ1β1θήκ1ΝΧΦ ΚΝβκκΨΝεα αίΪζζ αδ,Νσ αθΝαπκξπλά κυθΝάΝαπκζυγκτθΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝάΝζσΰπΝγαθΪ κυ,Ν φσ κθΝ δεαδκτθ αδΝθαΝζΪίκυθΝ τθ αιβ,Ν φΪπαιΝίκάγβηαΝαπσΝ κΝΣαη έκΝΠλκθκέαμΝ βηκ έπθΝΤπαζζάζπθΝΧΣΠ ΤΨΝεα ΪΝ δμΝδ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμέΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝβΝπλκςπβλ έαΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ κτΝη Ν ξΫ βΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝ βΝ΢ΚΤΝυπκζκΰέα αδΝ ΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝ φΪπαιΝίκβγάηα κμέΝΓδαΝ βθΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝπλκςπβλ έαμΝαυ άμΝ εα αίΪζζ αδΝ κΝ ΣΠ ΤΝ φΪπαιΝ ξλβηα δεσΝ πκ σΝ απσΝ κΝ Σαη έκΝ κυΝ ΚΫθ λκυΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΣ ξθδεάμΝ επαέ υ βμΝΚζπ κςφαθ κυλΰέαμ,Ν κΝκπκέκΝΫξκυθΝη αίδία έΝ αΝ π λδκυ δαεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ παθ ζζάθδαμΝ ξκζάμΝ εζπ κςφαθ κυλΰέαμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝβΝ κυΝθέΝ1β1θήκ1έΝ ΰΨΣκΝτοκμΝ κυΝξλβηα δεκτΝπκ κτΝπκυΝγαΝεα αίζβγ έΝ κΝΣΠ Τ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝπλκβΰκτη θκΝ έ,ΝβΝ δα δεα έαΝεα αίκζάμΝεαδΝκΝ λσπκμΝαθαΰθυλδ βμΝ βμΝυπβλ έαμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ έΝ αΝ βθΝ παθ ζζάθδαΝ ξκζάΝ εζπ κςφαθ κυλΰέαμΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ κυΝ φΪπαιΝ ίκβγάηα κμΝ εαδΝ εΪγ Ν υθαφΫμΝ γΫηα,Ν πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ αυ άμΝ βμΝ παλέ,Ν εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΣΠ ΤέΝ 9.΢ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ζ δ κυλΰκτμΝ βμΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ υπβλΫ β αθΝ Ν ηκθκγΫ δαΝεαδΝ δγΫ δαΝ ξκζ έαΝαπσΝ1ΝΙαθέΝ1λκίΝΫπμΝγίΝ΢ π έΝ1λκ1,Νεα αίΪζζ αδΝαπκαβηέπ βΝ ΰδαΝυπ λπλδαεάΝ δ α εαζέαέΝ ΟδΝ υλ μΝ υπ λπλδαεάμΝ δ α εαζέαμΝ κλέακθ αδΝ ΰδαΝ σ κυμΝ έ αιαθΝ αΝ ηκθκγΫ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝ Ν ηέαΝ Χ1ΨΝ υλαΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ πλκρ αηΫθκυμΝ πθΝ δγΫ δπθΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθΝ Ν δσηδ δΝ ΧβΝ υλ μΨΝ βθΝ ί κηΪ αέΝ ΣκΝ τοκμΝ βμΝ πλδαέαμΝ αθ δηδ γέαμΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝεαδΝίαλτθ δΝ δμΝπδ υ δμΝ κυΝφκλΫαΝβκίΝξ βηκ δεάΝ επαέ υ βρΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ πθΝθκηαλξδυθΝ κυΝελΪ κυμέΝ 1ίέΝΣαΝαλξδεΪΝξΚ Μ ρΝ βθΝπαλέΝ1ίΝ κυΝΪλγέΝ1Ν κυΝθέΝ1η1ιήκηΝΧΦ ΚΝβηΨΝαθ δεαγέ αθ αδΝη Ν αΝαλξδεΪΝξΠΙρέ ΘΫηα αΝ ΙέΚ έΣέ΢έ έΝ λγλκΝικ 1έΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝι,ΝκΝεαδΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθΝιζ1ή1λιιΝΧΦ ΚΝγ1ζΨΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμ «ιέΝΟ αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπαθ πδ άηδα,Ν ξκζΫμΝάΝ ηάηα αΝ πθΝκπκέπθΝΫξ δΝελδγ έΝ κΝκηκ αΰΫμΝάΝ κΝδ σ δηκΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝαπσΝ κΝ ΙέΚέ έΣέ΢έ έ,Νη ΝπλΪιβΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ έ΢έΝπκυΝ ε έ αδΝ η Ν δ άΰβ βΝ θσμΝ ηΫζκυμΝ βμΝ κδε έαμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ν αθαΰθπλέα αδΝ κΝ κηκ αΰΫμΝ βμΝ ξκζάμΝάΝκΝ έ ζκμΝ πκυ υθέΝ΢ Ναηφδ ίβ κτη θ μΝπ λδπ υ δμΝΰδαΝ κΝκηκ αΰΫμΝ πθΝιΫθπθΝπαθ πδ βηέπθΝεαδΝ βθΝαθ δ κδξέα,ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝδ κ δηέαΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝ ξκζυθΝ βμΝαζζκ απάμ,Ναπκφα έα δΝκηκφυθπμΝβΝκδε έαΝ λδη ζάμΝ πδ λκπάέΝ θΝ θΝυπΪλξ δΝ κηκφπθέα,Ναπκφα έα δΝ ξ δεΪΝ κΝ έ΢έΝ΢ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ έ΢έΝηπκλκτθΝθαΝεαζκτθ αδΝεαδΝ θαΝη Ϋξκυθ,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝοάφκυ,ΝεαδΝηβΝηΫζβΝ κυΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ υ κυθΝπζβλκφκλέ μΝ ΰδαΝ κΝ ι ααση θκΝγΫηαέΝΣκΝ έ΢έΝαπκφα έα δΝαεσηβΝΰδαΝεΪγ ΝγΫηαΝπκυΝπαλαπΫηπ αδΝ Ναυ σΝ απσΝ κθΝπλσ λκΝάΝ δ Ϊΰ αδΝΰδαΝ υαά β βΝτ λαΝαπσΝαέ β βΝ κυΝ1ήγΝ πθΝη ζυθΝ κυ»έ «κέΝΜ ΝπλΪιβΝ κυΝπλκΫ λκυ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝηΫζκυμΝ κυΝ έ΢έΝ πκυΝαθ δπλκ ππ τ δΝ βθΝκδε έαΝάΝ βΝ υΰΰ θΫ λβΝ δ δεσ β αΝεαδΝη Ν δ άΰβ βΝ θσμΝηΫζκυμΝ βμΝ κδε έαμΝ λδη ζκτμΝ πδ λκπάμ,Ν παλαπΫηπκθ αδΝ ΰδαΝ υηπζβλπηα δεάΝ ιΫ α βΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝηαγάηα αΝ βθΝκδε έαΝαθυ α βΝ ξκζάΝάΝ ηάηα,Ν ε έθκδ,ΝαπσΝ κυμΝπ υξδκτξκυμΝ έ έΙέΝ βμΝαζζκ απάμ,ΝπκυΝ κΝπ υξέκΝ κυμΝ θΝαθ δπλκ ππ τ δΝ κΝέ δκΝπ λδ ξση θκΝΰθυ πθΝ πλκμΝ κΝπ υξέκΝπκυΝξκλβΰ έΝ βθΝ ζζΪ αΝβΝαθ έ κδξβΝάΝ υΰΰ θΫ λβΝ ξκζάΝάΝ ηάηαέΝ θΝ δαφπθά κυθΝκΝπλσ λκμΝεαδΝ κΝηΫζκμΝ κυΝ έ΢έ,Ναβ έ αδΝβΝΰθυηβΝ βμΝκδε έαμΝ πδ λκπάμΝεαδΝ 136 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 απκφα έα δΝ κΝ έ΢έΝΤ λαΝαπσΝ πδ υξάΝ ιΫ α βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝαθαΰθπλέα αδΝκΝ έ ζκμΝ πκυ υθΝη ΝπλΪιβΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ έ΢έΝ θΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝβΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝδ κ δηέαμΝ π υξέκυ,Ν κΝ θ δαφ λση θκμΝ εα α Ϊ αδΝ βθΝ κδε έαΝ ξκζάΝ άΝ ηάηα,Ν πκυ πλκ δκλέα αδΝ παελδίυμΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ έ΢έ»έ «11έΝ Ν αθαΰθυλδ βΝ η απ υξδαευθΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ κηκ αΰυθΝ δ λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ ΰέθ αδΝ η Ν πλΪιβΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ έ΢έΝ ΟδΝ ξ δεΫμΝ αδ ά δμΝ αιδθκηκτθ αδ,Ν αφσ κυΝ υπκίζβγκτθ,Νεα ΪΝ δ δεσ β αΝεαδΝπαλαηΫθκυθΝ εελ η έμΝ πέΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝκδε έπθΝεζΪ πθΝ κΝ έ΢έ,ΝκδΝκπκέκδΝηπκλκτθΝθαΝζαηίΪθκυθΝΰθυ βΝαυ υθΝεαδΝ θαΝυπκίΪζζκυθΝΰλαπ ΫμΝπαλα βλά δμΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ έ΢έΝηΫ αΝ βθΝέ δαΝπλκγ ηέα»έ βέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝιζ1ήιιΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμΝμ «βέΝΣκΝ έ΢έΝ υΰελκ έΝη ΝαπκφΪ δμΝ κυΝ λδη ζ έμΝ πδ λκπΫμΝελέ βμΝ έ ζπθΝ πκυ υθ,ΝευλέπμΝ απσΝηΫζβΝ κυΝ ΠΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλΪΰλαφκ,ΝαζζΪΝεαδΝαπσΝΪζζαΝηΫζβΝ κυΝ ΠέΝ ΟδΝ πδ λκπΫμΝ ΫξκυθΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ κΝ ΪλγλκΝ ζέΝ Μ Ν δμΝ έ δ μΝ απκφΪ δμΝκλέακθ αδΝεαδΝδ ΪλδγηαΝαθαπζβλπηα δεΪΝηΫζβΝ πθΝ πδ λκπυθΝαυ υθ»έ «γέΝΟδΝπ υξδκτξκδΝδα λδεάμΝ ΙΝ βμΝαζζκ απά,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝαθαΰθπλδ έΝβΝδ κ δηέαΝ εαδΝ αθ δ κδξέαΝ πθΝ π υξέπθΝ κυμ,Ν ι Ϊακθ αδΝ αΝ ηαγάηα αΝ βμΝ παγκζκΰέαμΝ εαδΝ βμΝ ξ δλκυλΰδεάμ»132 ζέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζΝ κυΝθέΝιζ1Νή1λιιΝβΝφλΪ βΝ«ΣκΝ έ΢έΝαπαλ έα αδΝ εΝ υ εαΝ Χ1βΨΝη ζυθΝαπΪθ πθΝ αε δευθΝεαγβΰβ υθΝ έ έΙέΝ βμΝβη απάμ»Ν λκπκπκδ έ αδΝ Ν«ΣκΝ έ΢έΝ απαλ έα αδΝ εΝ εα λδυθΝΧ1γΨΝη ζυθΝαπΪθ πθΝεαγβΰβ υθΝάΝαθαπζβλπ υθΝεαγβΰβ υθΝ έ έΙέΝ βμΝ βη απάμ»Ν εαδΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ η ΪΝ κΝ «ΚαζυθΝ Σ ξθυθΝ «πλκ έγ αδΝ «εαδΝ Φυ δεάμΝ ΰπΰάμ»έ ΛκδπΪΝγΫηα αΝ ΙΝ λγλκΝιλ 1έΝ επλκ υπβ βΝφκδ β υθμΝ αΨΝΣκΝ ΪφδκΝίΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝΧΦ ΚΝκιΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ « ΝαθΪ διβΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝφκδ β υθΝ αΝπαθ πδ βηδαεΪΝσλΰαθαΝΰέθ αδΝΰδαΝ ά δαΝ γβ έαΝαπσΝ κΝφκδ β δεσΝ τζζκΰκΝεΪγ Ν ηάηα κμ,ΝκΝκπκέκμΝζ δ κυλΰ έΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θσηκυΝαυ κτΝΧθέΝ1βθκή1λκβΨΝ έ ΝπμΝθκηδεσΝπλσ ππκΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ έ ΝηΫξλδΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝεα α α δεκτΝπμΝΫθπ βΝπλκ υππθέΝΜΫζβΝ κυΝφκδ β δεκτΝ υζζσΰκυΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝσζκδΝ κδΝφκδ β ΫμΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν ε σμΝαπσΝ ε έθκυμΝπκυΝΫξκυθΝθκηέηπμΝ δαΰλαφ έέΝ Ν εζκΰάΝ πθΝ αε δευθΝεαδΝαθαπζβλπηα δευθΝη ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ υζζσΰκυΝαπσΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ κυΝ ηάηα κμΝ εαδΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ οάφπθΝ πκυΝ υΰεΫθ λπ Ν Ν εΪγ Ν οβφκ Ϋζ δκ,ΝκΝεαγκλδ ησμΝαπσΝ κΝ έ΢έΝ πθΝ αε δευθΝεαδΝαθαπζβλπηα δευθΝ επλκ υππθΝ πθΝ φκδ β υθΝ βΝΰ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ ηάηα κμΝεαδΝ κΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝπκυΝαθα δεθτ δΝ κθΝ πλσ λκΝ ηάηα κμ,Ν κθΝ εκ ηά κλαΝ εαδΝ δμΝ πλυ αθδεΫμΝ αλξΫμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ΪζζαΝ παθ πδ βηδαεΪΝσλΰαθαΝ δ θ λΰ έ αδΝ η Ν κΝ τ βηαΝ βμΝαπζάμΝαθαζκΰδεάμέΝΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝφκδ β υθ,Νκλέακθ αδΝαπσΝ κΝ έ΢έΝ κυΝ υζζσΰκυ,ΝαεσηβΝαθΝαυ σΝ θΝΫξ δΝ υΰελκ βγ έΝ Ν υηα»έΝ 132 ΝπαλΪΰλαφκμΝγΝεα αλΰάγβε Νη Ν βθΝπ λέπ π βΝ Ν κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθσηκυΝΝγίβιήβίίβ,ΝΦ Κ-1ηβΝ ’ΝΝ 137 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝ θΝεαγυ λά δΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝβΝαθΪ διβΝ επλκ υππθΝάΝβΝ εζκΰάΝη ζυθΝ κυΝ έ΢έΝάΝπαλαζ έο δΝ κΝ ζ υ αέκΝθαΝκλέ δΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκδ β υθ,Νδ ξτκυθΝ αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝ1βΝπαλέΝζΝ κυΝθέΝ1βθκή1982. ΰΨΝΣλκπκπκδκτθ αδΝ αΝΪλγλαΝκΝπαλέΝγΝπ λέΝίΝεαδΝλΝπαλέΝβΝπ λέΝαΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβ,ΝΫ δΝυ Ν θαΝη ΫξκυθΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ ηάηα κμΝ τκΝ επλσ ππκδΝ πθΝφκδ β υθΝεαδΝ βΝ Γέ΢έΝ κυΝ κηΫαΝπΫθ ,Ν φσ κθΝ θΝυπ λίαέθ δΝκΝαλδγησμΝαυ σμΝ κΝγίΣΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ έ έΠέΝ ΢ βθΝαθ έγ βΝπ λέπ π βΝη δυθ αδΝαθαζσΰπμΝσξδΝσηπμΝεΪ πΝαπσΝ τκέΝ ΨΝ΢ κΝΪλγλκΝ11ΝπαλέΝβαΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝη ΪΝ βΝφλΪ βμΝ«ΫθαθΝ επλσ ππκΝ πθΝφκδ β υθ»Ν πλκ έγ αδΝβΝφλΪ βΝ«πκυΝ εζΫΰ αδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝφκδ β υθΝ υΰεζβ δευθ»έ βέΝΟλΰαθαΝ κυΝ ηάηα κμμΝ αΨΝ Νπ λέπ π βΝ Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ « ΨΝ ΝΓέ΢έΝΫξ δΝσζ μΝ δμΝαληκ δσ β μΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝαυ σθ,Ν ε σμΝ απσΝ ε έθ μΝπκυΝαθα έγ θ αδΝ ΝΪζζαΝσλΰαθαέΝ΢ βθΝαλξάΝεΪγ Ν ιΪηβθκυΝβΝΓέ΢έΝαπκφα έα δΝ πκδαΝγΫηα αΝ βμΝαληκ δσ β αμΝ βμ,Νη ΝίΪ βΝ βθΝ ηπ δλέαΝπκυΝ δαηκλφυγβε Νά β,ΝπλΫπ δΝΰδαΝ κΝ πση θκΝ ιΪηβθκΝθαΝη αίδία γκτθΝ βθΝαληκ δσ β αΝ πθΝΓέ΢έΝ πθΝ κηΫπθΝάΝ κυΝ έ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ»έΝ ίΨΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝΰΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυ θέΝ1βθκή1λκβΝπλδθΝαπσΝ βθΝυπκπ λέπ π βΝθδδΝ πκυΝ αθαλδγη έ αδΝ Ν θδδδΝ πλκ έγ αδΝ βΝ ιάμΝ υπκπ λέπ π βμΝ «θδδΨΝ απκφα έα δΝ ΰδαΝ δμΝ Ϊ δ μΝ απκυ έαμΝ κΝ π λδεσΝεαδΝΰδαΝ βθΝΫΰελδ βΝεκθ υζέπθΝΫπμΝ κΝπκ σΝπκυΝκλέα δΝεΪγ ΝφκλΪΝβΝ Γέ΢έ ΰΨΝ΢ βθΝπ λέΝΰΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝκΝπλκ έγ αδΝ κΝ ιάμΝ ΪφδκμΝ« θΝ θΝυπΪλξ δΝ εκ ηά κλαμΝ άΝ κΝ υπΪλξπθΝ παλαη ζ έΝ θαΝ υΰεαζΫ δΝ κυμΝ εζΫε κλ μ,Ν κΝ δ δεσΝ υηαΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ υΰεαζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλτ αθβΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέ»έΝ γέΝΟλΰαθαΝ κυΝ κηΫαμΝαΨΝΜ ΪΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝβΝ ιάμΝ ζβΝ παλΪΰλαφκμμΝ « θΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ κθΝ κηΫαΝ υπ λίαέθκυθΝ αΝ γί,Ν ξβηα έακθ αδΝ αηΫ πμΝη Ναπσφα βΝ κυΝεαδΝη ΪΝ βθΝ εζκΰάΝ δ υγυθ άΝαυ κ ζ έμΝυπκ κη έμΝη Νκηκ δ άΝάΝ υθαφάΝΰδαΝ κθΝεαγΫθαΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝυπσΝ βθΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝσ δΝ ΝεΪγ Ν υπκ κηΫαΝ κδΝ εαγβΰβ ΫμΝ βμΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝ τκέΝ θΝ ξβηα έακθ αδΝ υπκ κη έμΝαθΝ θΝ θ έεθυ αδΝ κτ κΝΰδαΝζσΰκυμΝζ δ κυλΰδεκτμέ ΢ Ν εΪγ Ν υπκ κηΫαΝ εζΫΰ αδΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ δ υγυθ ά,Ν κΝ κπκέκμΝ κθΝ αθαπζβλυθ δΝσ αθΝαυ σμΝαπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδέΝΟδΝ επλσ ππκδΝ πθΝφκδ β υθ,Νεα αθΫηκθ αδΝ κυμΝυπκ κη έμέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝ δ υγυθ ά,Ν βΝΓέ΢έΝ κυΝ κηΫαΝπαλαηΫθ δΝεαδΝβΝ αληκ δσ β αΝ εα αθκηάμΝ πθΝ πδ υ πθέΝ ΣαΝ ζκδπΪΝ γΫηα αΝ αθάεκυθΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ κυΝ υπκ κηΫαέ ίΨΝ πσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ιΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝ υηπζβλπγ έ,Ν δαΰλΪφκθ αδΝκδΝ Ϋ λδμΝ ζ υ αέκδΝ έξκδΝαπσΝ δμΝζΫι δμΝ«άΝαπσΝέέέ»,ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ δαΰλΪφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ «εαδΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ»Ν εαδΝ απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζΝ δαΰλΪφκθ αδΝκδΝζΫι δμΝ«άΝ αΝ δκδεβ δεΪΝ υηίκτζδα»ΝεαδΝ«άΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκ»έΝ ζέΝ ΟλΰαθαΝ βμΝ ξκζάμΝ εαδΝ κυΝ έ έΙέμΝ αΨΝ ΢ βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ αδΝ βΝ ιάμΝ π λέκ κμμΝ «Μ Ν σηκδαΝ απσφα βΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙέΝ ηπκλκτθΝθαΝ υ άθκθ αδΝ Ναυ σΝαπσΝηΫζβΝ κυΝ υηίκτζδαΝεαδΝ πδ λκπΫμΝεΪγ Νφτ βμΝεαδΝθαΝ εαγκλέακθ αδΝβΝ τθγ β,ΝκδΝαληκ δσ β μΝεαδΝεΪγ ΝΪζζβΝζ π κηΫλ δαΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ»έ 138 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝ΢ κΝ ΪφδκΝαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδμΝ«ΣκΝ δ δεσΝ υηαΝ εζ ε σλπθΝαθα δεθτ δΝεαδΝαθαπζβλπ άΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμ,ΝπκυΝαθαπζβλυθ δΝ κθΝπλσ λκΝσ αθΝαυ σμΝ ζζ έπ δ,Ναπκυ δΪα δΝάΝεπζτ αδ»έ ΰΨΝ ΢ βθΝ παλέΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ αδΝ βΝ ιάμΝ π λέπ π βμΝ «ΰΨΝ ΟΝ εκ ηά κλαμΝ αθαπζβλυθ αδΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ ηάηα κμΝ πκυΝ ξλκθδεΪΝ πλκβΰ έ αδΝ βΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ βμΝ εζκΰάμΝ κυέΝ ΣκΝ δ δεσΝ υηαΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ εκ ηά κλαΝ ξκζάμΝ υΰεαζ έ αδΝαπσΝ κθΝκδε έκΝεκ ηά κλαΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝ άΝ1ηΝηΫλ μΝ κΝαλΰσ λκΝαπσΝ βθΝεΫθπ βΝη Νκπκδκ άπκ Ν λσπκΝ βμΝγΫ βμΝ κυέΝ θΝ θΝυπΪλξ δΝ εκ ηά κλαμΝ άΝ κΝ υπΪλξπθΝ παλαη ζ έΝ θαΝ υΰεαζΫ δΝ κΝ υηαΝ εζ ε σλπθ,Ν κΝ υΰεαζ έΝ κΝ πλτ αθβμΝ κυΝκδε έκυΝ έ έΙέ»έ ΨΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝβΝ ιάμΝπ λέπ π βμΝ«βΨΝ θΝκΝπλτ αθβμΝεα ΪΝ αΝ τκΝπλυ αΝΫ βΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝπαλαδ βγ έΝάΝ εζ έο δΝΰδαΝκπκδκ άπκ Ν ζσΰκ,Ν παθαζαηίΪθ αδΝβΝ εζκΰάΝΰδΝαυ σθΝεαδΝ κυμΝ τκΝαθ δπλυ Ϊθ δμέΝ πμΝσ κυΝ δ ιαξγκτθΝ κδΝ εζκΰΫμΝεαδΝαθαζΪί δΝκΝθΫκμΝπλτ αθβμΝθκηέηπμΝ υθΫλξκθ αδΝβΝ τΰεζβ κμΝεαδΝ κΝπλυ αθδεσΝ υηίκτζδκΝη Ν βθΝπλκ λέαΝ θσμΝαπσΝ κυμΝαθ δπλυ Ϊθ δμΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ βΝ τΰεζβ κέΝ θΝκΝ πλτ αθβμΝπαλαδ βγ έΝάΝ εζ έο δΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝζσΰκΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ λέ κυΝΫ κυμΝ βμΝ γβ έαμΝ κυΝαθαπζβλυθ αδΝαπσΝΫθαθΝαθ δπλτ αθβΝκλδαση θκΝαπσΝ βΝ τΰεζβ κ»έ ΨΝ Πλκ έγ αδΝ κΝ ιάμΝ ΪφδκΝ βθΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβμΝ «ΣκΝ ηΫζκμΝ υζζκΰδεκτΝπαθ πδ βηδαεκτΝκλΰΪθκυ,ΝπκυΝαθάε δΝ κΝ έ έΠέΝεαδΝαπκυ δΪα δΝξπλέμΝΪ δαΝ κυΝ πλκ λ τκθ κμΝ απσΝ τκΝ υθ ξ έμΝ υθ λδΪ δμΝ άΝ λ δμΝ ηβΝ υθ ξ έμΝ ηΫ αΝ κΝ έ δκΝ ιΪηβθκΝ εαζ έ αδΝαπσΝ κθΝπλκ λ τκθ αΝθαΝ δεαδκζκΰά δΝ δμΝαπκυ έ μΝ κυΝ φσ κθΝκδΝ δεαδκζκΰέ μΝ θΝ ελδγκτθΝ παλε έμΝ απσΝ κθΝ πλκ λ τκθ α,Ν π λδεσπ κθ αδΝ αυ κηΪ πμΝ κδΝ απκ κξΫμΝ θσμΝ εαπ θγβηΫλκυ»έ ΨΝ΢ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ1βΝπαλέΝιΝεαδΝ1ηΝπαλέΝζδαΝ κυΝθέΝ 1βθκή1λκβΝηπκλκτθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝ αΝαθ έ κδξαΝηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝπκυΝαπκυ δΪακυθΝθκηέηπμΝ απσΝ βΝ γΫ βΝ κυμ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ κυΝ ζσΰκυΝ απκυ έαμ,Ν φσ κθΝ αυ άΝ θΝ υθ πΪΰ αδΝ βθΝ αθα κζάΝάΝ βθΝαπαΰσλ υ βΝΪ εβ βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέ ηέΝ δκδεβ δεσΝπλκ ππδεσμΝ αΨΝ ΢ κΝ ΪλγλκΝ 11Ν παλέΝ γαΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ απαζ έφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμμΝ « κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝέ κυμΝπλκμΝ κΝηΣΝεαδ», ίΨΝ ΢ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝ φκδ β δεάμΝ ζΫ ξβμΝ η Ϋξ δΝ εαδΝ ΫθαμΝ επλσ ππκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ βμΝπλκ ππδεκτ,Νυπκ δεθυση θκμΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ κυέΝΚαγυ Ϋλβ βΝάΝπαλΪζ δοβΝ υπσ διβμΝ κυΝ θΝα ε έΝ πδλλκάΝ βΝθσηδηβΝ υΰελσ β βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υζζσΰκυ»έ ΰΨΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζβΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθ δεαγέ α αδΝαπσΝ κΝξλσθκΝπκυΝ Ϋγβε Ν Νδ ξτΝπμΝ ιάμμΝ «΢ δμΝ παλαπΪθπΝ γΫ δμΝ εαδΝ κυμΝ αθ έ κδξκυμΝ εζΪ κυμΝ παθ θ Ϊ κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝκδΝησθδηκδΝυπΪζζβζκδΝπκυΝυπβλ κτθΝ δμΝ δκδεβ δεΫμ,ΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝ ξθδεΫμΝ υπβλ έ μΝ πθΝ έ έΙέΝ υθυπκζκΰδακηΫθκυΝ εαδΝ κυΝ ξλσθκυΝ υπβλ έαμΝ κυμΝ Ϋ πΝ εαδΝ αθΝ δαθτγβε ΝξπλέμΝ αΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝ κυΝεζΪ κυΝ κθΝκπκέκΝαθάεκυθ»έΝ ΨΝ΢ αΝ έ έΙέΝεαδΝ αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ βμΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝλυγηέακθ αδΝη Ν πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα α,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ η Ν πλσ α βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Πλκ λέαμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμ,Ν γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθΝη ΪΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙέΝάΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝκδε έκυΝθέπέ έ έΝεαδΝ κυΝαθ έ κδξκυΝ έ έΙέ,Ν φσ κθΝαθάεκυθΝ Ναυ σ,Ν αΝαεσζκυγαΝγΫηα αμ 139 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΧααΨΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ βΝ δΪλγλπ βΝ Ν κλΰαθδεΫμΝ ηκθΪ μΝ Χ δ υγτθ δμ,Ν ηάηα α,Ναυ κ ζάΝΰλαφ έαΨ,ΝκΝεαγκλδ ησμΝ κυΝ έ ζκυΝεαδΝ πθΝαληκ δκ ά πθ,Ν εαγυμΝεαδΝβΝέ λυ β,Νεα Ϊλΰβ β,Ν υΰξυθ υ βΝεαδΝη κθκηα έαΝ κτ πθ, ΧίίΨΝβΝ τ α βΝεζΪ πθΝεαδΝγΫ πθΝησθδηκυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεΪγ Νεα βΰκλέαμΝεαδΝβΝ εα Ϊλΰβ β,Ν δΪλγλπ βΝεαδΝ υΰξυθ υ βΝεζΪ πθΝεαδΝγΫ πθΝπλκ ππδεκτΝεΪγ Νεα βΰκλέαμ,Ν ησθδηκυΝάΝηβ,Ν ε σμΝ κυΝ έ έΠέ,Ν έ έΠέΝεαδΝ έ έΣέΠέΝ πθΝ έ έΙέ,Ν ΧΰΰΨΝ αΝ δ δεΪΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝ δκλδ ηκτ,Ν Χ ΨΝ κδΝ εζΪ κδ,Ν κδΝ ίαγηκέΝ εαδΝ αΝ υξσθΝ απαδ κτη θαΝ πλκ σθ αΝ πθΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ κλΰαθδευθΝηκθΪ πθέΝ ΨΝ ΓδαΝ σ αΝ απσΝ αΝ παλαπΪθπΝ γΫηα αΝ θΝ πλκεαζ έ αδΝ απΪθβ,Ν αΝ πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα αΝ ε έ κθ αδΝη Νπλσ α βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝΠλκ λέαμΝ βμΝΚυίΫλθβ βμΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝΣβΝί ίαέπ βΝΰδαΝ κΝα ΪπαθκΝξκλβΰ έΝβΝυπβλ έαΝ θ ζζκηΫθπθΝ ισ πθΝπκυΝ λ τ δΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέ θέΝ δ αε δεσΝ λ υθβ δεσΝπλκ ππδεσμΝ αΨΝ Ν υπκπ λέπ π βΝ δΓΝ βμΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ αεκζκτγπμμΝ«δδΨΝ τκΝ κυζΪξδ κΝπλπ σ υπ μΝ βηκ δ τ δμΝ Ν πδ βηκθδεΪΝπ λδκ δεΪΝ ε σμΝ απσΝ βΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝ έ Ναυ κ τθαηαΝ έ Ν Ν υθ λΰα έαΝη ΝΪζζκυμ,ΝπκυΝθαΝπλκΪΰκυθΝ βθΝ πδ άηβΝ κΝαθ έ κδξκΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝά,Ν δαα υε δεΪ,ΝηέαΝ κυζΪξδ κΝ βηκ έ υ βΝ βμΝέ δαμΝπκδσ β αμΝεαδΝ έ Ν ά δαΝ κυζΪξδ κθΝαυ κ τθαηβΝ δ α εαζέαΝ Ν ζζβθδεσΝ έ έΙέΝάΝ κηκ αΰΫμΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ υηπζβλπηΫθβΝεα ΪΝ κΝξλσθκΝ βμΝελέ βμΝ έ Νδ σξλκθκΝ κυζΪξδ κθΝ εαδΝ δ κ τθαηκΝ λ υθβ δεσΝ ΫλΰκΝ Ν αθαΰθπλδ ηΫθαΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ βμΝ ξυλαμΝ άΝ βμΝ αζζκ απάμ»έ ΢ βθΝέ δαΝπαλΪΰλαφκΝπλκ έγ αδΝυπκπ λέπ π βΝδδδΝπμΝ ιάμμ «δδδΨΝΓδαΝ βθΝ εζκΰάΝγαΝ υθ ε δηΪ αδΝεα ΪΝπσ κΝ κΝ υθκζδεσΝΫλΰκΝ κυΝυπκοβφέκυΝ κθΝεαγδ ΪΝ δεαθσΝΰδαΝαυ κ τθαηβΝ δ α εαζέαΝεαδΝΫλ υθαΝεαδΝπαλΫξ δΝπλκκπ δεΫμΝΰδαΝπαλαπΫλαΝ ιΫζδιβΝ κυ»έ ίΨΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ αδΝ βΝ φλΪ βμΝ «εαδΝ αθ ιαλ ά πμΝ ξλσθκυΝ απσε β βμΝ πθΝ πλκ σθ πθ,Ν φσ κθΝ ζαηίΪθ αδΝ δ δεάΝ απσφα βΝ η Ν πζ δκοβφέαΝ πθΝγήζΝ πθΝ εζ ε σλπθΝπμΝπλκμ βΝ υθ λκηάΝ πθΝαθπ ΫλπΝ ιαδλ δευθΝπλκςπκγΫ πθ»έ ΰΨΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝ Ν βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝκδΝ ζδεΫμΝζΫι δμΝ« κΝ έ έΙέΝ πκυΝυπβλ κτθ»Ναθ δεαγέ αθ αδΝη Ν δμΝζΫι δμμΝ« βΝίαγηέ αΝπκυΝυπβλ κτθ»έ ΨΝ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ αφέΝίΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ «΢ κΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ θΝυπκζκΰέακθ αδΝσ κδΝαπκυ δΪακυθΝπ λδ σ λκΝαπσΝ τκΝηάθ μΝαπσΝ βΝγΫ βΝ κυμΝ κΝ έ έΙέΝεαγυμΝεαδΝσ κδΝεπζτκθ αδΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝζσΰκΝ θαΝα εά κυθΝ αΝεαγάεκθ α κυμΝπμΝ εζΫε κλ μέΝ΢ Νπ λέπ π βΝγαθΪ κυ,Ναπκξυλβ βμΝαπσΝ βθΝ υπβλ έα,Ναθαλλπ δεάμΝάΝ επαδ υ δεάμΝΪ δαμΝηΫζκυμΝ κυΝ εζ ε κλδεκτΝ υηα κμΝβΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν βθΝ πλυ βΝ υθ λέα βΝ βμ,Ν κλέα δΝ η Ν εζκΰάΝ άΝ εζάλπ βΝ εα ΪΝ δμΝ παλαπΪθπΝ δαελέ δμΝ κυΝαθ δεα α Ϊ βΝ κυ»έ ΨΝΣκΝ ΪφδκΝΧ ΨΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ« ΨΝΜΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ1ίΝβη λυθΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ δ βΰβ δεάμΝΫεγ βμΝάΝη ΪΝ βθΝ 140 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Ϊπλαε βΝ πΪλκ κΝ βμΝ ξ δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ υθΫλξ αδΝ υπσΝ βθΝ πλκ λέαΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμΝ ΝεκδθάΝ υθ λέα βΝβΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμΝεαδΝ κΝ υηαΝ πθΝ εζ ε σλπθέΝ ΝΫζζ δοβΝ απαλ έαμΝ βμΝΓέ΢έΝ θΝ ηπκ έα δΝ βΝ υαά β βΝεαδΝ βθΝοβφκφκλέαΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝάΝ ιΫζδιβΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ έ έΠέ,Ν φσ κθΝ ίλέ ε αδΝ Ν απαλ έαΝ κΝ εζ ε κλδεσΝ υηαέΝ ΢ βθΝ αλξάΝ βμΝ υθ λέα βμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ φκδ β υθΝ ηΫζκμΝ βμΝ Γέ΢έΝ ηάηα κμΝ αθαζτ δΝ αΝ πκλέ ηα αΝ αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ δ αε δεάμΝ δεαθσ β αμΝ πθΝ υπκοβφέπθέΝΜ ΪΝ απσΝ ξ δεάΝ υαά β β,Ν κΝ ΫζκμΝ βμΝ κπκέαμΝ επλσ ππκμΝ πθΝ φκδ β υθΝ η ζυθΝ βμΝ Γέ΢έΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπκηθά δΝ κυμΝ εζΫε κλ μΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝ δ αε δεκτΝΫλΰκυΝ πθΝυπκοβφέπθ,Νΰέθ αδΝοβφκφκλέαΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ άΝ ιΫζδιβέΝ ΟδΝ εζΫε κλ μΝ αδ δκζκΰκτθΝ δ δεΪΝ βθΝ οάφκΝ κυμέΝ ΢ βθΝ αλξάΝ βμΝ υθ λέα βμΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ πλκφκλδεΪΝ δμΝ απσο δμΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ Ϋεγ βμ,Ν απαθ κτθΝ δμΝ λπ ά δμΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ τκΝ πηΪ πθΝ εαδΝ απκξπλκτθέΝΓδαΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝαυ κτΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰθπ κπκδ έ αδΝ Ναυ κτμΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμΝ βΝ βη λκηβθέαΝ εαδΝ κΝ σπκμΝ βμΝ υθ λέα βμΝ πλδθΝ απσΝ λ δμΝ κυζΪξδ κθΝηΫλ μέΝΟΝΰλαηηα ΫαμΝΫξ δΝ βθΝ πδηΫζ δαΝεαδΝ βθΝαπσΝεκδθκτΝη Ν κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμΝ υγτθβΝ βμΝ άλβ βμΝεαδΝ τθ αιβμΝ πθΝκδε έπθΝΠλαε δευθέΝΣαΝπλαε δεΪΝαυ ΪΝη ΪΝ βθΝεαγαλκΰλαφάΝ κυμΝυπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝεαδΝ κΝΰλαηηα Ϋα εαδΝ Νξλ δΪακθ αδΝ ΪζζβΝ πδετλπ β»έ ΨΝ΢ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝβΝ ιάμΝυπκπ λέπ π βΝμΝ«δίΨΝ Ν παλαίέα βΝ πθΝ αθαφ λκηΫθπθΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ αυ άΝ - 4 - εαδΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ - 3 απκεζ δ δευθΝπλκγ ηδυθΝ Ν βηδκυλΰ έΝαευλσ β αΝ βμ δα δεα έαμ,ΝαζζΪΝησθκΝπ δγαλξδεάΝ υγτθβΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμΝάΝεαδΝ πθΝη ζυθΝ πθΝ δ βΰβ δευθΝ πδ λκπυθ»,Ν αΨΝ δαΰλΪφ αδΝ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπκυΝ αλξέα δΝη Ν δμΝζΫι δμΝ«αθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ιΫζδιβΝαπσΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝαθαπζβλπ άΝεαγβΰβ άέέέ»Ν πμΝ κΝ ΫζκμΝεαδΝπαλ ηίΪζζ αδΝη αιτΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝηΝεαδΝθΝβΝ ιάμΝπαλΪΰλαφκμμΝ«ηαέΝ θΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ιΫζδιβΝ απσΝ δμΝ ίαγηέ μΝ κυΝ πέεκυλκυΝ άΝ αθαπζβλπ άΝ εαγβΰβ άΝ γαΝ πλΫπ δΝ δεαθσΝηΫλκμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝεαδΝ υΰΰλαφδεκτΝΫλΰκυΝ κυΝυπκοβφέκυΝθαΝΫξ δΝ επκθβγ έΝ βΝ ίαγηέ αΝαπσΝ βθΝκπκέαΝαβ έΝθαΝ ι ζδξγ έ»έ βΨΝ Ν παλΪΰλαφκμΝ κΝ έΝ αΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ αθα δα υπυθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ «ΟδΝ αθαφ λση θ μΝ βμΝ παλέΝ 1Ν εαδΝ βΝ πλκςπκγΫ δμΝ εα κξάμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ εαδΝ βηκ δ τ πθΝ ΰδαΝ εα ΪζβοβΝ γΫ βμΝ έ έΠέΝ θΝ ΫξκυθΝ δ ξτΝ πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ ιαδλ δεάμΝεαδΝα δαηφδ ίά β βμΝδ δαδ λσ β αμΝΰδαΝ αΝκπκέαΝ θΝ έθαδΝ υθα άΝ άΝ υθάγβμΝβΝ επσθβ βΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝάΝεαδΝ βηκ δ τ δμ»ΝεαδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ αφέκυΝ ίΝπλκ έγ θ αδΝκδΝζΫι δμΝ«άΝεαδΝ δμΝ βηκ δ τ δμ»έΝ γΨΝΟζαΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝη ΫξκυθΝ Ν υζζκΰδεΪΝσλΰαθαΝΫξκυθΝεαγάεκθΝθαΝπαλέ αθ αδΝ Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ κυμέΝ πκυ έαΝάΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βΝ υθ λέα βΝπλδθΝαπσΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ πδ λΫπκθ αδΝησθκΝ ΰδα αθυπαέ δκΝζσΰκΝ πκυΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ κΝ δ υγτθκθ αΝ κΝ υζζκΰδεσΝσλΰαθκΝ ΰΰλΪφπμΝάΝη ΝΪζζκΝπλσ φκλκΝηΫ κ,ΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝάΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ υθ λέα βμέ δΨΝ΢ κΝΪλγλκΝζκΝπαλέΝ1λαΝ τ λβΝ δλΪΝ κυΝθέΝέ1ζίζή1λκγΝΧΦ ΚΝ1ιγΨΝη ΪΝ δμΝζΫι δμΝ«έέέΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ κυΝ ηάηα κμ»Νπλκ έγ αδΝβΝφλΪ βμΝ«πκυΝ υθΫλξκθ αδΝ ΝεκδθάΝ υθ λέα βΝη Ν βΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ»έ δαΨΝ ΧμΝ πζάλβμΝ απα ξσζβ βΝ εα ΪΝ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ θθκ έ αδΝ βΝ υπκξλ π δεάΝπλκ Ϋζ υ βΝεαδΝπαλαηκθάΝ πθΝη ζυθΝ έ έΠέΝ κΝαθ έ κδξκΝ έ έΙέΝ κυζΪξδ κΝ ΰδαΝ έεκ δΝυλ μΝεΪγ Ν ί κηΪ αΝεαδΝσ δΝ δμΝυπβλ δαεΫμΝ κυμΝυπκξλ υ δμΝπ λδζαηίΪθ αδΝ εαδΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ υηη κξάΝ κυμΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ παθ πδ βηδαεΪΝσλΰαθαέ 141 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δίΨΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ αδΝ βΝ φλΪ βμΝ «εα ΪΝ βΝ ξ δεάΝΰδαΝαυ σΝαπσφα βΝ βμΝΓέ΢έΝ κυΝκδε έκυΝ ηάηα κμ»έ δΰΨΝ ΝπαλέΝβγΝ κυΝΪλγλκυΝζηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ«βγέΝΣαΝηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ υπΪΰκθ αδΝ βθΝαληκ δσ β αΝ κυΝπ δγαλξδεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝ δμΝπ δγαλξδεΫμΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ κυμΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ κυμΝυφβΰβ ΫμΝ πθΝ έ έΙέ,ΝσππμΝπλκίζΫπ δΝκΝ ξ δεσμΝθσηκμέΝ Ν τθγ βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κτ κυΝκλέα αδΝπ θ αη ζάμΝπμΝ ιάμμΝΧ Ν- ΰΨέΟδΝπλσ λκδΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμ,Ν κυΝ λ έκυΝ ΠΪΰκυΝ εαδΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ Ν π λέπ π βΝ Ϋζζ δοβμ,Ναπκυ έαμΝάΝεπζτηα κμΝαθαπζβλυθκθ αδΝαπσΝ κυμΝθσηδηκυμΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμέΝΧ ΨΝ ΟΝ πλτ αθβμΝ άΝ κΝ πλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ κδε έκυΝ έ έΙέΝ άΝ κΝ θσηδηκμΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ εαδΝ Χ ΨΝ ΫθαμΝ πλτ αθβμΝ ΪζζκυΝ έ έΙέΝ βμΝ ξυλαμ,Ν κλδαση θκμΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ θ έΝ κυΝ ηΫζκυμΝαυ κτΝη Ϋξ δΝ βΝ τθγ βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝαπσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝγαΝ εζ ΰ έΝκΝπλσ λκμΝ βμΝ Γ Ν άΝ κΝ θσηδηκμΝ αθαπζβλπ άμΝ κυέΝ ΥλΫβΝ ΰλαηηα ΫαΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ α ε έΝ κΝ ΰλαηηα ΫαμΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝ βμΝ πδελα έαμΝάΝκΝθσηδηκμΝαθαπζβλπ άμΝ κυέ ΢ Ν π λέπ π βΝ παλαπκηπάμΝ πλτ αθβΝ η Ϋξ δΝ κΝ υηίκτζδκΝ τ λκμΝ πλτ αθβμΝ κλδαση θκμΝ πέ βμΝ η Ν κθΝ αθαπζβλπ άΝ κυΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ»έ δ ΨΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ ηΝ κυΝ πέ έΝ ζίιή1λκίΝ «π λέΝ κυΝ ευλέκυΝ δ αε δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ εέζπέ»Ν κυΝ παθ πδ βηέκυΝεαδΝ κυΝΠκζυ ξθ έκυΝΚλά βμΝΧΦ ΚΝ11βΝ ήλέηέκίΨΝ ιαεκζκυγ έΝθαΝδ ξτ δΝεαδΝ π ε έθ αδΝβΝδ ξτμΝ κυΝ αΝθ κ τ α αΝπαθ πδ άηδαΝ δΰαέκυ,ΝΙκθέκυΝεαδΝΘ αζέαμ,ΝεαγυμΝ εαδΝ ΝεΪγ Νθ κρ λυση θκΝ ηάηαΝσζπθΝ πθΝ έ έΙέΝ βμΝξυλαμέΝΓδαΝ κυμΝΠλκ ζαηίαθση θκυμΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝαυ σΝ θΝΫξκυθΝ φαληκΰάΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1ΝπαλέΝ1ΝεαδΝγΝ κυΝθέΝ 1256/1982. ιέΝΛκδπσΝ πδ βηκθδεσΝπλκ ππδεσμΝ αΨΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1κ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ θ αδΝκδΝ ιάμΝπ λδπ υ δμμΝ« ΨΝ Ν πλσ ζβοβΝ πθΝ δ δευθΝ πδ βησθπθΝ εαδΝ θ αζηΫθπθΝ πέεκυλπθΝ εαγβΰβ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαθ υθ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ κΝ πκζτΝ ξλσθκΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ Γέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν ΨΝ ΟδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝεαδΝκδΝ θ αζηΫθκδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝπκυΝπλκ ζαηίΪθκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ π λδπ υ δμΝαΝεαδΝΰΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝαζζκ απκέΝξπλέμΝσηπμΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ αΝσλΰαθαέΝ Νπλσ ζβοβΝάΝβΝαθαθΫπ βΝ βμΝ τηία βμΝ θ αζηΫθκυΝ πέεκυλκυΝ εαγβΰβ άΝ άΝ δ δεκτΝ πδ άηκθαΝ αζζκ απκτΝ πλκςπκγΫ δΝ σ δΝ βΝ Γέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμΝ γαΝ Ϋξ δΝ δαπδ υ δΝη Ν δ δεάΝαδ δκζκΰέα,Νσ δΝυπΪλξ δΝαθ δε δη θδεάΝα υθαηέαΝπλσ ζβοβμΝεα ΪζζβζκυΝ ΫζζβθαΝ πδ άηκθα»έ ίΨΝ Νπ λέπ π βΝίΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ«Ο κδΝ θ πδγυηκτθΝθαΝυπαξγκτθΝ βθΝπαλαπΪθπΝλτγηδ βΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝεαδΝ δμΝ βηκ δ τ δμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝπαλέΝβΝσππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθΝπαλσθ αΝ θσηκΝ Ν δΪ βηαΝπΫθ Ν υθΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝγθΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβέΝΣκΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝΰδαΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλαΝελέθ δΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΫ κμΝαπσΝ βθΝαπσε β βΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,Ν ε σμΝαθΝκΝέ δκμΝ κΝαβ ά δΝθπλέ λα,ΝαθΝκΝίκβγσμΝάΝκΝ πδη ζβ άμΝ Ϋξ δΝ ε σμΝαπσΝ βΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝεαδΝ αΝπλκ σθ αΝ κυΝΪλγλκυΝ1ζΝπαλέΝβΝ κυΝπαλσθ κμ,Ν κπσ ΝεαδΝ κθΝ θ Ϊ δΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλαΝεαδΝ κθΝηκθδηκπκδ έέΝ Ο κδΝ θΝ θ αξγκτθΝ ΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ παθαελδγκτθΝηΫ αΝ βθΝ πση θβΝ δ έαΝπαλαηΫθκθ αμΝ κΝη αιτΝπμΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μ,Ν δα βλυθ αμΝ δμΝ απκ κξΫμΝ κυμέΝ θΝ εαδΝ βΝ θΫαΝ ελέ βΝ έθαδΝ αλθβ δεάΝ η α Ϊ κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝ ΪφδκΝα»έ ΰΨΝΟπκυΝ κΝθέΝ1βθκή1λκβΝαθαφΫλ αδΝπμΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ λα έαΝΰδαΝ βθΝυπκίκζάΝ βμΝ δα λδίάμΝθκ έ αδΝπ θ α έαΝαπσΝ βΝξλκθκζκΰέαΝεα Ϊγ βμΝ βμΝ άζπ βμΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ 142 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πδ λκπάμΝΰδαΝ κθΝεαγκλδ ησΝ κυΝγΫηα κμΝ βμΝ δα λδίάμΝεαδΝαθΝ Ϋ κδαΝ άζπ βΝ θΝΫξ δΝΰέθ δ,Ν απσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέ ΨΝΟδΝηβΝ δ Ϊε κλ μΝ πδ βηκθδεκέΝ υθ λΰΪ μΝ ικηκδκτθ αδΝπμΝπλκμΝ κθΝ λσπκΝΫθ αιβμΝ βΝ ίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλαΝη Ν κυμΝηβΝ δ Ϊε κλ μΝ πδη ζβ ΫμΝεαδΝίκβγκτμΝελδθση θκδΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έα,ΝξπλέμΝ δεαέπηαΝηκθδηκπκέβ βμέ ΨΝ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝπ λέπ π βμΝδδδΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγθΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδΝβΝ ιάμΝ π λέκ κμμΝ« Ν υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝπλΫπ δΝθαΝκλδ έΝηΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ λδυθΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝεαδΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθβΝθαΝκλέ δΝ κΝγΫηαΝ βμΝ δα λδίάμΝ ηΫ αΝ Ν πλκγ ηέαΝ λδυθΝ ηβθυθΝ ΪπαΝ κΝ δκλδ ησΝ βμέΝ Ν κπκδα άπκ Ν παλαηΫζβ βΝ πθΝ πλκγ ηδυθΝ αυ υθΝ απκ ζ έΝ π δγαλξδεσΝ παλΪπ πηαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αλησ δκΝ παθ πδ βηδαεσΝ σλΰαθκ»έ ΨΝΓδαΝ βΝηκθδηκπκέβ βΝη ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝγ1ΝπαλέΝγί,ΝγβΝπαλέΝβίΝεαδΝγγΝπαλέΝβΝ κυΝθέΝ1βθκή1λθβΝΫξκυθΝ δεαέπηαΝοάφκυΝ βΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμΝ αΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝαθάεκυθΝ Ναθυ λ μΝαπσΝ κθΝελδθση θκΝίαγηέ μΝάΝ βθΝέ δαΝαθΝ έθαδΝησθδηκδ,Ν φσ κθΝ έθαδΝεαδΝηΫζβΝ βμΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμέ κέΝΙ λυηαΝΚλα δευθΝΤπκ λκφδυθμΝ αΨΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝγ,Νζ,ΝηΝεαδΝιΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝαέθέΝ1κβηή1λη1,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν κΝ ΪλγλκΝ1Ν κυΝθέ έΝ1ί1ίή1λι1,Ναθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝ «γέΝ ΟδΝ υπκ λκφέ μΝ Ν φκδ β ΫμΝ εαδΝ πκυ α ΫμΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ παλΫξκθ αδΝ πΪθ κ Ν θ σμΝΣκυΝαλδγηκτΝ πθΝγΫ πθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ,ΝπκυΝεα αλ έα αδΝεαδΝ ΰελέθ αδΝ τηφπθαΝη Νσ αΝκλέακθ αδΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝγζΝ κυΝπέ έΝκλίή1λθ1,Νη ΝίΪ βΝ βΝ δλΪΝ πλκ λαδσ β αμΝ πδ υξέαμΝ πθΝ πκυ α υθΝπκυΝπΫ υξαθΝηΫ κΝσλδκΝίαγηκζκΰέαμΝ κυζΪξδ κθΝ θ,ηίΝη ΝεζέηαεαΝίαγηκζκΰέαμΝίΝ- 1ί,Ν ΝαλδγησΝηαγβηΪ πθΝπκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκμΝ απσΝ κθΝπλκίζ πση θκΝαλδγησΝ κυΝ θ δε δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ πθΝ τκΝ ιαηάθπθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝεΪγ Ν ηάηα κμέΝ ΟΝ ξ δεσμΝπέθαεαμΝ βμΝ δλΪμΝπλκ λαδσ β αμΝ πθΝ πκυ α υθΝεα αλ έα αδΝ κΝΝκΫηίλδκΝ εΪγ ΝΫ κυμΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμ, ζέΝ ΟδΝ υπκ λκφέ μΝ Ν πλπ κ έμΝ κηκΰ θ έμΝ πκυ α ΫμΝ παλΫξκθ αδΝ θ σμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ γΫ πθΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝκηκΰ θυθΝη ΝίΪ βΝ βθΝπλκ λαδσ β αΝ πδ υξέαμΝαυ υθΝ βμΝΰ θδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ άΝ κυμΝ δ δεκτμΝ δαΰπθδ ηκτμΝ πκυΝ δ θ λΰκτθ αδΝ η Ν ηΫλδηθαΝ κυΝ ΙέΚέΤέΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθέΝ ΟδΝ υπκ λκφέ μΝ υθ ξέακθ αδΝ Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝ φσ κθΝ π υξαέθκυθΝ ηΫ κΝ σλκΝ ίαγηκζκΰέαμΝ κυζΪξδ κθΝ θ,ηί,Ν η Ν εζέηαεαΝ ίαγηκζκΰέαμΝ ίΝ - 1ί,Ν Ν αλδγησΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ηδελσ λκμΝ απσΝ κθΝ πλκίζ πση θκΝ αλδγησΝ κυΝ θ δε δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ πθΝ τκΝ ιΪηβθπθΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμέΝΟΝ ξ δεσμΝπέθαεαμ πθΝ πκυ α υθΝ βμΝεα βΰκλέαμΝαυ άμΝεα αλ έα αδΝ κΝΝκΫηίλδκΝ εΪγ ΝΫ κυμΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμέ ηέΝΟδΝυπκ λκφέ μΝ Νκηκΰ θ έμΝ πκυ α ΫμΝ θ δΪη πθΝ υθΝπαλΫξκθ αδΝη Ν κυμΝέ δκυμΝσλκυμΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ βθΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτ,Ν ηΫ αΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ γΫ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝκηκΰ θυθΝαζζΪΝη ΝίΪ βΝ βΝ δλΪΝπλκ λαδσ β αμΝξπλδ κτΝπέθαεαΝΰδαΝ κυμΝ κηκΰ θ έμΝπκυΝεα αλ έα αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμέ ιέΝ πέ βμΝ Νκηκΰ θ έμΝ πκυ α ΫμΝ θ δΪη πθΝ υθ,ΝπκυΝ θΝ δαγΫ κυθΝ παλεάΝκδεκθκηδεΪΝ ηΫ αΝΰδα υθΫξδ βΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμ,Νηπκλ έΝη Ναπσφα βΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ ΙέΚέΤέΝθαΝξκλβΰκτθ αδΝκδεκθκηδεΫμΝ θδ ξτ δμ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ πδ τξ δΝ ΝαλδγησΝηαγβηΪ πθΝ 143 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πκυΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝηδελσ λκμΝαπσΝ κθΝαλδγησΝ κυΝ θ δε δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ πθΝ τκΝ ιΪηβθπθΝ κυΝπλκβΰκτη θκυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ»έ ίΨΝ Νδ ξτμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπ λέπ π βμΝαΝΫξ δΝ φαληκΰάΝ κυμΝ πκυ α ΫμΝ πκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ κΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝ1λκγΝ84. ΰΨΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λέπ π βμΝαΝ βμΝπαλκτ αμΝπαλαΰλΪφκυΝηπκλ έΝθαΝ λκπκπκδκτθ αδΝεαδΝθαΝ υηπζβλυθκθ αδΝ η Ν πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα αΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝη ΪΝΰθυηβΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΙέΚέΤέ λέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ αφέκυΝαΝ βμΝπαλαΰλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝπλκ έγ αδμΝ« Ν επαδ υ δεάΝ Ϊ δαΝ θΝ ΰελέθ αδΝ σ αθΝ π λδκλέα αδΝ κΝ δΪ βηαΝ πθΝ γ λδθυθΝ άΝ ΪζζπθΝ δαεκπυθ,Ν ΰελέθ αδΝ σηπμΝ σ αθΝ δΪ βηαΝ δαεκπυθΝ π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ υθκζδεσΝ πκζτΝ η ΰαζτ λβμΝ δΪλε δαμΝ ξλσθκΝ βμΝ αβ κτη θβμΝ Ϊ δαμΝ άΝ σ αθΝ αθαφΫλ αδΝ Ν υΰε ελδηΫθκΝ λ υθβ δεσΝάΝΪζζκΝ επαδ υ δεσΝΫλΰκΝπκυΝΰέθ αδΝαπκ δΰηΫθαΝ ΝξλσθκΝ δαεκπυθ»έ 1ίέΝ ΢ κΝ ΪφδκΝ ίΝ βμΝ παλαΰλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ αδΝ βΝ αεσζκυγβΝ δΪ αιβμΝ«ΚτλδαΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝγ πλ έ αδΝ ε έθβΝ βθΝκπκέαΝ κΝηΫζκμΝ έ έΠέΝπλκ φΫλ δΝ δμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ κθΝπ λδ σ λκΝξλσθκέ Μ αία δεΫμΝ δα Ϊι δμΝΰδαΝ αΝ ΙέΝ λγλκΝκί 1έΝ αΨΝ ΧμΝ βΝ υηπζάλπ βΝ θσμΝ Ϋ κυμΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ Χπλκγ ηέαΝ βΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ αθΝ θΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλπγ έΝ βΝ δα δεα έαΝ παθΫθ αιβμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθρΝ δ ξτκυθ,Ν πμΝ πλκμΝ βΝ υΰελσ β βΝ πθΝ εζ ε κλδευθΝ πηΪ πθΝεαδΝπμΝπλκμΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝζ ε σλπθΝ αΝπαθ πδ βηδαεΪΝσλΰαθαΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝκδΝλυγηέ δμΝ πθΝπαλαεΪ πΝπ λδπ έΝίΝΫπμΝεαδΝγέΝ ίΨΝΟΝΠλσ λκμΝ κυΝ ηάηα κμΝη Ν κθΝαθαπζβλπ άΝπκυΝ εζΫΰ αδΝαπσΝ δ δεσΝ υηαΝ εζ ε σλπθΝ πκυΝαπαλ έα αδΝμΝ δΨΝ απσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ εαγβΰβ υθ,Ν αθαπζβλπ υθΝ εαγβΰβ υθ,Ν πέεκυλπθΝ εαγβΰβ υθΝ εαδΝ ζ ε σλπθΝπκυΝΫξκυθΝά βΝ παθ θ αξγ έΝη Ν βθΝπαλκτ αΝ δα δεα έα,Ν δδΨΝ απσΝ αλδγησΝ ζ ε σλπθ,Ν πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ αεσηαΝ ελδγ έΝ ΰδαΝ παθΫθ αιβ,Ν άΝ ΫξκυθΝ ελδγ έΝ αλθβ δεΪ,έ κΝ πλκμΝ κΝ θίΣΝ κυΝ υθκζδεκτΝ αλδγηκτΝ κυμΝ υπκ δεθυση θκΝ η Ν ηυ δεάΝ οβφκφκλέα,Ν δδδΨΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ ΜΤΝεαδΝ πθΝ δ αε σλπθΝ πδη ζβ υθ,ΝίκβγυθΝεαδΝ πδ βηκθδευθΝ υθ λΰα υθΝέ κυμΝπλκμΝ κΝβηΣΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ πθΝυπκπ λδπ έΝδΝεαδΝδδ,Ν δθΨΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκδ β υθΝέ κυμΝπλκμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ πθΝυπκ λπ δέΝδ,ΝδδΝ εαδΝδδδΝπζβθΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ ΜΤΝεαδΝ θΨΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ κυΝ έ έΣέΠέΝέ κυμ πλκμΝ κΝηΣΝ κυΝπμΝΪθπΝ υθσζκυΝ πθΝ εζ ε σλπθΝ πθΝ υπκπ λδπ έΝδ,ΝδδΝεαδΝδδδέΝ ΝπαλΪζ δοβΝκπκδα άπκ ΝκηΪ αμΝθαΝκλέ δΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ βμΝ θΝα ε έΝ πδλλκάΝ βθΝ πλσκ κΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ δα δεα έαμέΝ 144 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΰΨΝ δ δεσ λαΝΰδαΝ βΝ τθ αιβΝεαδΝοάφδ βΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ- ΪλγέΝβζ,ΝΰδαΝ βΝ δα δεα έαΝ εζκΰάμΝάΝ ιΫζδιβμΝη ζυθΝ κυΝ ΠΝεαδΝ υΰελσ β βμΝ βμΝ δ βΰβ δεάμΝ πδ λκπάμΝΪλγέΝ1ηΝπαλέΝ 1,ΝβΝεαδΝγΝ- κΝαλδγησμΝ πθΝζ ε σλπθΝπκυΝ θΝΫξκυθΝ παθ θ αξγ έΝεαδΝη ΫξκυθΝ βθΝΓέ΢έΝεα ΪΝ βΝ ζάοβΝ απσφα βμΝ π λδκλέα αδΝ εα ΪΝ ζίΣέΝ ΤπσζκδπκΝ εζΪ ηα κμΝ πλκ έγ αδΝ πμΝ αεΫλαδαΝ ηκθΪ αΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ ζ ε σλπθΝ πκυΝ η ΫξκυθΝ βΝ Γέ΢έΝ εα ΪΝ βΝ ζάοβΝ απσφα βμέΝ ΟΝ εαγκλδ ησμΝ πθΝ ζ ε σλπθΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ παθ θ αξγ έΝ εαδΝ πκυΝ γαΝ η ΫξκυθΝ ’Ν αυ άΝ σ αθΝ ζαηίΪθ αδΝ απσφα βΝ ΰδαΝ αΝ παλαπΪθπΝ γΫηα αΝ ΰέθ αδΝ η Ν εζάλπ βΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμΝ βθΝαλξάΝεΪγ Ν υθ λέα βμέΝ Πλκεβλτι δμΝγΫ πθΝ ΠΝπκυΝΫξκυθΝά βΝαπκφα δ έΝεαδΝ δ βΰβ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝπκυΝΫξκυθΝ ά βΝ υΰελκ βγ έ,Ν πδευλυθκθ αδΝαπσΝ βΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ,Νη Ν βΝ τθγ βΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,Νεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ υθ λέα άΝ βμέΝΟδΝ ξ δεΫμΝπλκγ ηέ μΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υπκζκΰέακθ αδΝ απσΝ βθΝ αλξδεάΝ απσφα βΝ ΰδαΝ πλκεάλυιβΝ άΝ υΰελσ β βΝ δ βΰβ δεάμΝ πδ λκπάμΝαθ έ κδξαέΝ ΨΝΜΫ αΝ Νπλκγ ηέαΝ τκΝηβθυθ,ΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέ,Ναυ κτΝΧβΝκπκέαΝηπκλ έΝθαΝ παλα αγ έΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ πλτ αθβΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθκΝ κηΫαΨΝ άΝ απσΝ βθΝ υξσθΝ αετλπ βΝ Ϋθ αιβμΝζΫε κλα,Ν κΝ ΠΝεΪγ Ν κηΫαΝ υθΫλξ αδΝ ε Ϊε πμΝξπλέμΝ βΝ υηη κξάΝζ ε σλπθΝεαδΝ ελέθ δΝαθΝκΝεΪγ ΝζΫε κλαμΝπκυΝυπβλ έΝ κθΝ κηΫαΝΧ έ ΝΫξ δΝ έ Ν θΝΫξ δΝαευλπγ έΝβΝΫθ αιάΝ κυΨΝ Ϋξ δΝ αΝ πλκ σθ αΝ κυΝ ΪλγέΝ 1ζΝ παλέΝ βΝ κυΝθέΝ 1βθκήκβ,ΝσππμΝ αυ σΝ λκπκπκδ έ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκέΝ θΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ λδυθΝ αθυ λπθΝ ίαγηέ πθΝ κυΝ ΠΝ κυΝ ηάηα κμΝ Ϋξ δΝ αλδγησΝ κΝπκζτΝη,Ν σ Ν κΝ ηάηαΝζ δ κυλΰ έΝπμΝ κηΫαμέΝ θΝ αΝηΫζβΝ κυΝ ΠΝ κυΝ κηΫα ξπλέμΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝζ ε σλπθΝ έθαδΝεΪ πΝαπσΝπΫθ ,Ν υηπζβλυθκθ αδΝη ΝηΫζβΝ ΠΝ υΰΰ θυθΝ κηΫπθΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ ηάηα κμΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝ ΙΝπμΝ κθΝαλδγησΝπΫθ Νη Ναπσφα βΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ ΠΝ κυΝ ηάηα κμΝ πθΝ λδυθΝαθυ λπθΝίαγηέ πθΝπκυΝ υΰεαζκτθ αδΝ δ δεάΝ υθ λέα βΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμΝ ηΫ αΝ Ν ΫεαΝ βηΫλ μΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ παλαπΪθπΝπλκγ ηέαμΝεαδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμέΝ θΝ θΝ υπΪλξ δΝ πλσ λκμΝ κΝ ηάηαΝ άΝ επζτ αδΝ αυ σμΝ πκυΝ υπΪλξ δ,Ν βΝ δ δεάΝ υθ λέα βΝ υΰεαζ έ αδΝ απσΝ κθΝ εκ ηά κλαΝ άΝ κθΝ πλτ αθβ,Ν κΝ κπκέκμΝ εαδΝ πλκ έθ δΝ ξ δεΪέΝ θΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ ΝζσΰκΝ θΝπλαΰηα κπκδβγ έΝβΝ δ δεάΝαυ άΝ υθ λέα βΝηΫ αΝ Ν έεκ δΝβηΫλ μΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ παλαπΪθπΝ πλκγ ηέαμΝ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ κηΫπθΝΰέθ αδΝ απσΝ βθΝ ξ δ δεάΝ πδ λκπάΝ πδζκΰάμρΝ πκυΝ απαλ έακυθΝ κΝ πλτ αθβμ,Ν κδΝ αθ δπλτ αθ δμΝ Χά,Ν εα ΪΝ π λέπ π βΨ,Ν κΝ πλσ λκμΝ εαδΝ αθ δπλσ λκμΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΨ,Ν εαδΝ κδΝ πλσ λκδΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝ ΙέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝ υηπζάλπ βμΝαπσΝαυ άΝαλξέα δΝθαΝ λΫξ δΝβΝ έηβθβΝπλκγ ηέαέΝ ΓδαΝ θαΝ υπΪλι δΝ απαλ έαΝ κΝ σλΰαθκΝ πκυΝ θ λΰ έΝ βθΝ ελέ β,Ν ΰδαΝ βθΝ παθΫθ αιβΝ αλε έΝ βΝ παλκυ έαΝ κυΝηδ κτΝ υθΝΫθαΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυέΝ θΝ αΝηΫζβΝαθΫλξκθ αδΝ ΝπΫθ ,ΝαλεκτθΝΰδαΝ βθΝαπαλ έαΝκδΝ λ δμέΝ Κα ΪΝ βΝ υθ λέα βΝπκυΝηπκλ έΝαθΝ δαεκπ έΝΰδαΝθαΝ υθ ξδ γ έΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαΝ αθΝ υθ λΫι δΝ κίαλσμΝ ζσΰκμ,Ν εαζ έ αδΝ θαΝ παλα έΝ κΝ ελδθση θκμΝ η Ν δ δεάΝ αθαεκέθπ β,Ν βΝ κπκέα,Νη Ν βΝηΫλδηθαΝ βμΝΰλαηηα έαμΝζκΝυλ μΝπλδθΝαπσΝ βΝ υθ λέα βΝαθαλ Ϊ αδΝ κΝξυλκΝ πθΝαθαεκδθυ πθΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν βμΝ ξκζάμΝάΝ κυΝ ΙέΝ πσΝ κθΝ πλκ λ τκθ αΝ κλέα αδΝ πμΝ ΰλαηηα ΫαμΝ ηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ υπβλ έΝ βΝΰλαηηα έαΝ κυΝ ηάηα κμΝάΝ κυΝ ΣΠέ,ΝκΝκπκέκμΝ βλ έΝ αΝ ξ δεΪΝπλαε δεΪΝπκυΝ πδευλυθ δ κΝπλκ λ τπθΝεαδΝπκυΝπ λδΫξκυθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝεΪγ ΝοβφκφκλέαμΝεαδΝ αΝετλδαΝ βη έαΝ βμΝ δΪ ε οβμΝπκυΝπλκβΰάγβε έΝ 145 146 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Νελέ βΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝαελσα βΝ κυΝελδθση θκυ,ΝαθΝ ηφαθδ έΝεαδΝ δ άΰβ βΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ κηΫαΝάΝΪζζκυΝηΫζκυμΝ κυΝ ΠΝκλδαση θκυΝαπσΝαυ σθ,Ν βλδαση θβΝ ΝΫΰΰλαφαΝεαδΝζκδπΪΝ κδξ έαΝ υΰε θ λκτη θαΝαπσΝ κθΝ δ βΰβ άέΝ θΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ πλυ κυΝ ηάθαΝ βμΝ έηβθβμΝ πλκγ ηέαμΝ θΝ Ϋξ δΝ υθ λδΪ δΝ ΰδαΝ κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ κΝ ΠΝ κυΝ κηΫαΝ η Ν βθΝ παλαπΪθπΝ τθγ άΝ κυΝ η Ν βΝ ηΫλδηθαΝ κυΝ δ υγυθ άΝ κυΝ κηΫα,Ν σ Ν κΝ υΰεαζ έΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝαθαγΫ δΝ ΝηΫζκμΝ κυΝ βθΝ δ άΰβ βΝάΝεδΝαθΝαυ σμΝ θΝυπΪλξ δΝάΝεπζτ αδ,ΝκΝεκ ηά κλαμΝάΝκΝπλτ αθβμέΝ ΢ βθΝπ λέπ π βΝγ δεάμΝελέ βμΝκΝελδθση θκμΝ θ Ϊ αδΝ κΝ Π,Ν βΝίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλαΝ εαδΝηκθδηκπκδ έ αδ,Ν φσ κθΝΫξ δΝ δεαέπηαΝηκθδηκπκέβ βμΝεα ΪΝ κΝΪλγέΝγ1ΝπαλέγΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝ άΝά αθΝά βΝησθδηκμέΝ ΨΝ΢ Νπ λέπ π βΝαλθβ δεάμΝελέ βμΝκΝ θ δαφ λση θκμΝηπκλ έΝ έ ΝθαΝαβ ά δΝ βθΝ παθΪελδ άΝ κυΝαπσΝ κΝ ΠΝ κυΝ κηΫαΝτ λαΝαπσΝΫιδΝηάθ μ,Ν έ ΝαθΝΫξ δΝπΪλ δΝ κΝβίΣΝ κυζΪξδ κθΝ πθΝ εζ ε κλδευθΝ οάφπθΝ θαΝ πλκ φτΰ δΝ ηΫ αΝ Ν πλκγ ηέαΝ εαπΫθ Ν βη λυθΝ απσΝ βθΝ εκδθκπκέβ βΝ ’Ναυ σθΝ βμΝαλθβ δεάμΝελέ βμΝ βΝ τΰεζβ κΝαβ υθ αμΝ βθΝπαλαπκηπάΝ κυΝ Ν ελέ βΝαπσΝ κΝ δ δεσΝ υ λκίΪγηδκΝσλΰαθκέΝ δεαέπηαΝπλκ φυΰάμΝΫξ δΝκΝ θ δαφ λση θκμΝεαδΝ αθΝπαλάζγ ΝΪπλαε βΝβΝ έηβθβΝπλκγ ηέαΝξπλέμΝθαΝυπΪλι δΝελέ βΝ κυΝ ΠΝ κυΝ κηΫαέΝ δεαέπηαΝ θαΝ αβ ά δΝ βθΝ παθΪελδ βΝ Ν εαπΫθ Ν βηΫλ μΝ απσΝ βΝ ζάοβΝ βμΝ αλθβ δεάμΝ απσφα βμΝάΝαφσ κυΝπαλάζγ ΝΪπλαε βΝβΝ έηβθβΝπλκγ ηέαΝΫξ δΝεαδΝ κΝΫθαΝπΫηπ κΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ λδυθ,Ναθυ λπθΝίαγηέ πθΝ κυΝ ΠΝ κυΝ κηΫαέΝ ΨΝΣκΝ υ λκίΪγηδκΝσλΰαθκΝ υΰελκ έ αδΝηΫ αΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθέΝαυ κτ,Ν ΫθαΝΰδαΝεΪγ Ν ηάηαΝαπσΝδΨΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμ,ΝδδΨΝ Ϋ λαΝηΫζβΝ πθΝ λδυθΝαθυ λπθΝ ίαγηέ πθΝ κυΝ ΠΝ κυΝ ηάηα κμΝπκυΝ εζΫΰκθ αδΝαπσΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝεαδΝδδδΨΝ Ϋ λαΝηΫζβΝ πθΝ λδυθΝ αθυ λπθΝ ίαγηέ πθΝ κυΝ ΠΝ απσΝ κΝ έ δκΝ άΝ ΪζζκΝ υΰΰ θά,Ν εα ΪΝ κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκ,Ν ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ Ι,Ν πκυΝ εζΫΰ δΝ δ δεάΝ πδ λκπάΝ πδζκΰάμΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ κθΝ πλτ αθβ,Ν κυμ αθ δπλυ Ϊθ δμΝ ΧάΝ κθΝ πλσ λκΝ εαδΝ αθ δπλσ λκΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΨΝεαδΝ κυμΝπλκΫ λκυμΝ ηβηΪ πθΝεΪγ Ν ΙέΝ Ν υηη κξάΝ υ λκίΪγηδκέΝ κΝ πλπ κίΪγηδκΝ σλΰαθκΝ ελέ βμΝ θΝ απκεζ έ δΝ βΝ υηη κξάΝ κΝ Ν δ δεάΝ πδ λκπάΝ πδζκΰάμ,ΝπκυΝ ίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝαθΝπαλέ α αδΝ κΝηέ κΝ υθΝΫθαΝ πθΝ η ζυθΝ βμ,Νκλέα δΝ πέ βμΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝ υ λκίΪγηδκυΝκλΰΪθκυΝ κυΝαθ δεα α Ϊ βΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν ΰδαΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ αυ σμΝ επζτ αδΝ άΝ θΝ υπΪλξ δ,Ν εαδΝ υηπζβλυθ δΝ βθΝπλυ βΝ λΪ αΝ πθΝη ζυθΝ κυΝαθΝ θΝ εζΫι δΝεαθΫθαΝάΝ εζΫι δΝζδΰσ λκυμΝ απσΝ Ϋ λδμΝ κΝ ΠΝ κυΝ ηάηα κμ,ΝξπλέμΝ κυμΝζΫε κλ μέΝ ΣκΝ υ λκίΪγηδκΝσλΰαθκΝ υΰεαζκτη θκΝαπσΝ κθΝπλκ λ τκθ αΝίλέ ε αδΝ Ναπαλ έαΝσ αθΝ παλέ αθ αδΝ ηΝ ηΫζβΝ κυέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμΝ υπ λδ ξτ δΝ βΝ ΰθυηβΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ υθ αξγ έΝκΝπλκ λ τπθέΝ ΟΝπλκ λ τπθΝκφ έζ δΝ Ν ΫεαΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ υ λκίΪγηδκυΝκλΰΪθκυΝθαΝ κλέ δΝβηΫλαΝεαδΝυλαΝ υθ λέα βμέΝ΢’Ναυ άΝΧπκυΝηπκλ έΝθαΝ δαεκπ έΝΰδαΝθαΝ υθ ξδ έΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαΝαθΝ υθ λΫι δΝ κίαλσμΝζσΰκμΨΝεαζ έ αδΝθαΝπαλα έΝκΝελδθση θκμΝη Ν δ δεάΝαθαεκέθπ β,ΝβΝκπκέαΝη Ν βΝηΫλδηθαΝ βμΝΰλαηηα έαμ,ΝζκΝυλ μΝπλδθΝαπσΝ βΝ υθ λέα βΝ αθαλ Ϊ αδΝ κΝ ξυλκΝ πθΝ αθαεκδθυ πθΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν βμΝ ξκζάμΝ άΝ κυΝ ΙέΝ πσΝ κθΝ πλκ λ τκθ αΝκλέα αδΝπμΝΰλαηηα ΫαμΝηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝπκυΝυπβλ έΝ βΝ ΰλαηηα έαΝ κυΝ ηάηα κμΝ άΝ κυΝ ΣΠέΝ ΟΝ Γλαηηα ΫαμΝ βλ έΝ αΝ ξ δεΪΝ πλαε δεΪ,Ν πκυΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 πδευλυθ δΝκΝπλκ λ τπθΝεαδΝπκυΝπ λδΫξκυθΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝεΪγ ΝοβφκφκλέαμΝεαδΝ αΝετλδαΝ βη έαΝ βμΝ δΪ ε οβμΝπκυΝπλκβΰάγβε έΝ Νελέ βΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝαελσα βΝ κυΝελδθση θκυΝαθΝ ηφαθδ έΝεαδΝ δ άΰβ βΝηΫζκυμΝ κυΝ ΠΝπκυΝκλέ γβε ΝπμΝ δ βΰβ άμΝαπσΝ κθΝπλκ λ τκθ αέΝ Ν δ άΰβ βΝ βλέα αδΝ ΝΫΰΰλαφαΝ εαδΝζκδπΪΝπζβλκφκλδαεΪΝ κδξ έαΝ υΰε θ λκτη θαΝαπσΝ κθΝ δ βΰβ άέΝ αΨΝ θΝεαδΝ βΝ τ λβΝφκλΪΝβΝελέ βΝ έθαδΝαλθβ δεά,ΝκΝελδθση θκμΝπαλαηΫθ δΝη Ν βθΝδ δσ β αΝ κυΝ δ δεκτΝ πδ άηκθα,Ν δα βλυθ αμΝ δμΝ απκ κξΫμΝ κυΝ ζΫε κλαΝ ΰδαΝ τκΝ ξλσθδα,Ν η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ πθΝκπκέπθΝ παθαελέθ αδΝαπσΝ κΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝ κυΝΪλγέΝ1ηΝ κυ θέΝ1βθκήκβΝάΝ εαδΝθπλέ λαΝη Ναέ β άΝ κυΝεαδΝβΝ επλκ υπβ άΝ κυΝ αΝσλΰαθαΝΰέθ αδΝηΫ πΝ βμΝκηΪ αμΝ πθΝ ΜΤέΝ θΝεαδΝβΝθΫαΝελέ βΝαπκί έΝαλθβ δεά,Ν σ ΝκΝ δ δεσμΝ πδ άηκθαμΝη α Ϊ αδΝ Νπλκ πλδθάΝ γΫ βΝ κΝ βησ δκΝ άΝ Ν θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝ βθΝ κπκέαΝ η α λΫπ αδΝ υπκξλ π δεΪΝβΝγΫ βΝπκυΝεα Ϋξ δΝ κΝ ΙέΝ θΝ σηπμΝ κΝ ελδθση θκμΝ πμΝ ηβΝ παθ θ αε ΫκμΝ έξ Ν ά βΝ απκε ά δΝ ηκθδησ β αΝ η ΪΝ βθΝ ιΪθ ζβ βΝ βμΝ δ κτμΝγβ έαμΝπμΝ δ δεκτΝ πδ άηκθαΝάΝπαλαηΫθ δΝ Ν δ δεάΝπλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝπκυΝεα αλΰ έ αδΝη Ν βθΝαπκξυλβ άΝ κυΝη Νκπκδκ άπκ Ν λσπκΝαπσΝαυ άΝάΝηπκλ έΝαθΝ κΝ αβ ά δΝ θαΝ η α αΰ έΝ Ν δ δεάΝ πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ κΝ βησ δκΝ άΝ Ν θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βησ δκυΝ δεαέκυΝ βθΝκπκέαΝη α λΫπ αδΝβΝησθδηβΝγΫ βΝπκυΝεα Ϋξ δΝ κΝ ΙΝπκυΝυπβλ έέΝ βΨΝ ΝπαλΪία βΝκπκδα άπκ Νπλκγ ηέαμΝ πθΝπ λδπ έΝ ,Ν ΝεαδΝ ,Ν βμΝπαλέΝαυ άμΝσ αθΝαυ άΝ αφκλΪΝ δμΝ θΫλΰ δ μΝ πθΝπαθ πδ βηδαευθΝκλΰΪθπθΝ θΝ πΪΰ αδΝαευλσ β αΝ βμΝ δα δεα έαμέΝ γΨΝ Ν παθΫθ αιβΝαθα λΫξ δΝ κΝξλσθκΝ βμΝαλξδεάμΝΫθ αιβμΝεαδΝ υθυπκζκΰέα αδΝκΝξλσθκμΝαπσΝ αυ άθΝ πμΝξλσθκμΝ απσε β βμΝ κυΝ υπδεκτΝ πλκ σθ κμΝ ΰδαΝ βθΝ ιΫζδιβΝ βθΝ αηΫ πμΝ πση θβΝ ίαγηέ αΝ ΠέΝ δΨΝ Νελέ βΝΰδαΝ παθΫθ αιβΝ θΝαθα Ϋζζ δΝ βθΝπλσκ κΝ βμΝ δα δεα έαμΝελέ βμΝΰδαΝ ιΫζδιβΝ βΝ ίαγηέ αΝ κυΝ πέεκυλκυΝ εαγβΰβ ά,Ν φσ κθΝ Ϋξ δΝ αλξέ δΝ βΝ δα δεα έαΝ η Ν βθΝ απσφα βΝ κυΝ κδε έκυΝ ηάηα κμΝΰδαΝ βΝ ξ δεάΝπλκεάλυιβέΝ δαΨΝ ΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γηΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμΝ μΝ «΢ κυμΝ πδη ζβ Ϋμ,Ν ίκβγκτμΝ εαδΝ πδ βηκθδεκτμΝ υθ λΰΪ μΝ πκυΝ απκε κτθΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαΝ ηπκλ έΝθαΝαθα έγ θ αδΝη Ναπσφα βΝ πθΝαληκ έπθΝκλΰΪθπθ,Ναυ κ τθαηκΝ δ αε δεσΝΫλΰκΝεαδΝ πλδθΝαπσΝ βθΝελέ βΝ κυμΝΰδαΝΫθ αιβΝ βΝίαγηέ αΝ κυΝζΫε κλα»έ 2.Κα ΪΝ δμΝ πλυ μΝ η ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ εζκΰΫμΝ εαδΝ βΝ υΰελσ β βΝ πθΝ παθ πδ βηδαευθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ ΢Ν κυΝφκδ β δεκτΝ υζζσΰκυΝεΪγ Ν ηάηα κμΝυπκ δεθτ δΝ κυμΝ επλκ υπκυμΝ πθΝφκδ β υθΝ αΝ εζ ε κλδεΪΝ υηα αΝεαδΝ αΝζκδπΪΝπαθ πδ βηδαεΪΝσλΰαθαΝη Ν ίΪ βΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ ζ υ αέπθΝφκδ β δευθΝ εζκΰυθΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέ1Ν κυΝ ΪλγέιλΝ κυΝπαλσθ κμέΝ γέΝ θΝβΝγβ έαΝ πθΝπλυ αθδευθΝεαδΝζκδπυθΝπαθ πδ βηδαευθΝαλξυθΝεαδΝκλΰΪθπθΝα κηδευθΝάΝ υζζκΰδευθΝΫζβι Νά βΝάΝζάΰ δΝΫπμΝγ1έ1βέκη,Νπαλα έθ αδΝπμΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ εζκΰυθΝεαδΝ πΪθ πμΝ ηΫξλδΝ γ1έ1βέκηέΝ θΝ θΝ εα α έΝ υθα άΝ βΝ ΫΰεαδλβΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ εζκΰυθΝ έθαδΝ υθα άΝβΝπαλΪ α βΝ βμΝπαλαπΪθπΝπλκγ ηέαμ,Νη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝηΫξλδΝγ1έγέκθέΝ ζέΝ Μ Ν υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μ,Ν φαληκΰάμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγέΝ κδΝ ξ δεΫμΝη Ν βΝ υΰελσ β β,Ν βΝ τθγ β,Ν βΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δαφσλπθΝκλΰΪθπθ,Ν βΝ δα δεα έαΝ 147 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ελέ βμΝΰδαΝ παθΫθ αιβΝ πθΝζ ε σλπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν δμΝ δα δεα έ μΝαθΪ διβμΝ πθΝ παθ πδ βηδαευθΝ αξυθΝ εαδΝ κλΰΪθπθΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ η Ν δμΝ δ δαέ λ μΝ ξθδεΫμΝ αθΪΰε μΝ εΪγ Ν πδ βηκθδεκτΝεζΪ κυ,ΝεΪγ Ν ηάηα κμΝεαδΝεΪγ Ν ΙέΝ ηέΝΣκΝΪλγέΝ1βΝπαλέΝγ,ΝζΝεαδΝηΝ κυΝθέΝ1βθκήκβ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβε Νη Ν κΝΪλγέΝζκΝπαλέΝηΝ κυΝθέΝ 1ζίζήκγ,Νδ ξτ δΝεαδΝΰδαΝσζαΝ αΝσλΰαθαΝπκυΝπλκίζΫπ δΝαυ σΝ κΝαλγλκέΝ 6.ΜΫ αΝ Ν 1ίΝ βηΫλ μΝ απσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ εΪγ Ν ΙΝ Ϋζθ δΝ βθΝ ε θ λδεάΝ υπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝεαδΝ αΝΪζζαΝ Ι,Νεα ΪΝεζΪ κΝ πθΝη ζυθ κυΝ ΠΝεα ΪΝ κηΫαΝη Ν βη έπ βΝ βμΝ δ έε υ βμΝπκυΝΫξ δΝεαδΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝπκυΝ ιυπβλ έΝ κΝεΪγ Ν ηΫζκμΝ ΠέΝ 7.΢ κυμΝ ΚτπλδκυμΝ κηκΰ θ έμΝ π υξδκτξκυμΝ βμΝ γθδεάμΝ εα βηέαμΝ ΢πηα δεάμΝ ΰπΰάμΝ Χ έ έ΢έ έΨΝ κδΝ κπκέκδΝ παλαεκζκτγβ αθΝ κΝ αξτλυγηκΝ πλσΰλαηηαΝ η επαέ υ βμΝ πκυΝ κλΰαθυγβε Ν βθΝΚτπλκΝη Ν βΝ υθ λΰα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝ πδ άηβμΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝ γζβ δ ηκτΝΧΣ Φ ΨΝ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝ γβθυθ,Νεα ’ΝαθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝαπσφα βμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ 1ήθγζΝαέΝπέ έΝή1λκηΝΧΦ ΚΝ βιλΨΝ εαδΝ ι Ϊ γβεαθΝ η Ν πδ υξέαΝ αΝ κδε έαΝ ηαγάηα α,Ν ξκλβΰ έ αδΝ απσΝ κΝ Σ Φ Ν κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ γβθυθΝ κΝξπδ κπκδβ δεσΝδ κ δηέαμρΝ βμΝπαλέλΝΪλγέΝ1Ν βμΝαπσφα βμΝαυ άμέΝ ΢ κΝπδ κπκδβ δεσΝαυ σΝαθαφΫλ αδΝεαδΝβΝπαλκτ αΝ δΪ αιβέΝ 8.ΛκδπΫμΝ δα Ϊι δμΝμΝαΨΝ΢ Νπ λέπ π βΝεα Ϊ ηβ βμΝ ηάηα κμΝ Ι,ΝβΝκπκέαΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝ η ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδζκΰάμΝυπκοβφέπθΝφκδ β υθΝεαδΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ θΫκυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ,ΝκδΝπλπ κ έμΝφκδ β ΫμΝπκυΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝ κΝ ηάηαΝαυ σΝΰδαΝ κΝ θΫκΝαεα βηαρεσΝΫ κμΝεα αθΫηκθ αδΝ αΝθΫαΝ ηάηα αΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝεα Ϊ ηβ βΝη Ν απσφα βΝ βμΝ ΢υΰεζά κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν άζπ βΝ πλκ έηβ άμΝ κυμΝ εαδΝ η Ν ελδ άλδκΝ κΝ ίαγησΝ δ αΰπΰάμέΝΣαΝπκ κ ΪΝεα αθκηάμΝ ΝεΪγ Ν ηάηαΝεαγκλέακθ αδΝαπσΝ βΝ τΰεζβ κέΝ Ο κδΝΫξκυθΝ δ αξγ έΝη Ν δα δεα έαΝΪζζβΝ ε σμΝΰ θδευθΝ ι Ϊ πθΝεα αθΫηκθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ΢υΰεζά κυ,ΝξπλέμΝαυ σΝθαΝ η τ αδΝη Ν κθΝκλδ ησΝπκ κ υθΝεα αθκηάμΝ βθΝ ζ υ αέαΝ αυ άΝπ λέπ π βέΝ ίΨΝΚα αλΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝμΝ δΨΝβΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγέΝθΝ κυΝθέΝ1βθκήκβΝέ δδΨΝβΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγέΝζκΝ κυΝθέΝ1ζίζήκγΝΧΦ ΚΝ1ιγΨέΝ ΰΨΝ Μπκλ έΝ θαΝ επ δεκπκδβγκτθΝ Ν θδαέκΝ ε έη θκΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ 1βθκήκβ,Ν σππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝ υηπζβλυγβεαθΝαπσΝη αΰ θΫ λαΝθκηκγ άηα αΝεαδΝ κΝθέΝαυ σθ,Νη Ν Π Ν ήΰηαΝ ε δ ση θκΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ Μ απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ ΙέΝ λγλκΝκ1 έΝΜ απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝμΝ 1έΝ΢ ΝεΪγ Ν ηάηαΝηπκλ έΝθαΝζ δ κυλΰ έΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η απ υξδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ πκυΝ γαΝ π λδΫξ δΝ πδηΫλκυμΝ δ δε τ δμέΝ ΗΝ απσφα βΝ ε έ αδΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ηάηα κμΝ εαδΝ τ λαΝ απσΝ 148 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝεαδΝ κυΝ΢έ έΠέΝΚΪγ Νη απ υξδαεσΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝκ βΰ έΝ Ν η απ υξδαεσΝ έπζπηαΝ δ έε υ βμέΝ βέΝΓδαΝεΪγ Ν δ έε υ βΝπλκ δκλέα αδΝκΝαλησ δκμΝάΝκδΝ υθαλησ δκδΝ κη έμέΝ έθαδΝ υθα σΝ η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝπ λδ σ λπθΝ ηβηΪ πθΝεαδΝΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝεαδΝ κυΝ΢έ έΠέΝάΝ η ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ υΰεζά πθΝεαδΝΰθυηβΝ κυΝ΢ ΠέΝθαΝ γ έΝ Νζ δ κυλΰέαΝ δα ηβηα δεσΝ η απ υξδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ άΝ δαπαθ πδ βηδαεσΝ η απ υξδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝαθ έ κδξαέ 3.ΣαΝ ηΫζβΝ κυΝ δ αε δεκτΝ - λ υθβ δεκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν κδΝ πδ εΫπ μΝ εαγβΰβ Ϋμ,Ν θ αζηΫθκδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝεαδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ κυΝ ηάηα κμΝαπα ξκζκτθ αδΝ η Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ η απ υξδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν φσ κθΝ κυμΝ αθα έγ αδΝ παλσηκδκΝΫλΰκΝη Ναπσφα βΝ πθΝαλησ δπθΝκλΰΪθπθέ 4. λησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ δ άΰβ βΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ Μ απ υξδαεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ ΢πκυ υθΝ (ΜέΠέ΢έ)Ν έθαδΝ βΝ Γέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμΝ πκυΝ υΰελκ έ αδΝ βθΝ π λέπ π βΝαυ άΝ δ δεΪΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν αΝηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝπκυΝη ΫξκυθΝ βΝ Γέ΢έΝ εαδΝ υκΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθέΝ ΓδαΝ βθΝ δ άΰβ βΝ πθΝ υΰεζά πθΝ αλησ δαΝ έθαδΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠ,Ν πκυΝ η ΫξκυθΝ εαδΝ τκΝ επλσ ππκδΝ πθΝ η απ υξδαευθΝφκδ β υθΝΰδαΝεΪγ Ν τΰεζβ κέ ΗΝΓέ΢έΝ κυΝ ηάηα κμ,Νη Ν βθΝπαλαπΪθπΝ δ δεάΝ τθγ β,Να ε έΝσζ μΝ δμΝαληκ δσ β μΝ δμΝ ξ δεΫμΝ η Ν δμΝΜέ΢έΝ ,εαδΝ υΰελκ έΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σθΝ πδ λκπάΝ Μέ΢έΝ απσΝ ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ κυΝ ηάηα κμ,ΝυπσΝ βθΝπλκ λέαΝ κυΝπλκΫ λκυΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν βθΝκπκέαΝαθαγΫ δΝ αληκ δσ β μΝ βμέ ΚΪγ Ν κηΫαμΝ έθαδΝ αλησ δκμΝ ΰδαΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ βμΝ δ α εαζέαμ,Ν αΝ πζαέ δαΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ δ έε υ βμΝ κυΝ η απ υξδαεκτ,Ν πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ έ έΠέΝ κυΝ κηΫαΝ πκυΝ ΰελέθ αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ Μέ΢έΝ αθα έγ αδΝ βΝ δ α εαζέα,ΝβΝ δ ιαΰπΰάΝ ηδθαλέπθΝάΝ λ υθβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝλυγηέακθ αδΝσζ μΝ κδΝζ π κη λ έμΝπκυΝαφκλκτθΝ κΝ δ αε δεσΝεαδΝ λ υθβ δεσΝηΫλκμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμέΝ ΓδαΝ αΝ δα ηβηα δεΪΝ πλκΰλΪηηα α,Ν αλησ δαΝ έθαδΝ βΝ τΰεζβ κμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ πλτ αθβ,Ν πθ αθ δπλυ Ϊθ πθΝ εαδΝ πθΝ πλκΫ λπθΝ πθΝ υθαλησ δπθΝ ηβηΪ πθ,Ν υΰελκ έ αδΝ δ δεάΝ πδ λκπάΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέΝΰδαΝεΪγ ΝπλσΰλαηηαέΝΗΝ πδ λκπάΝαυ άΝ α ε έΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ ηάηα κμΝ δμΝ ξ δεΫμΝ η Ν κΝ η απ υξδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθέΝΓδαΝ αΝ δαπαθ πδ βηδαεΪΝη απ υξδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ υΰελκ έ αδΝ η ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝπαλαπΪθπΝη ζυθΝ πθΝ υΰεζά πθΝάΝπαλαπΪθπΝ δ δεάΝ πδ λκπάέΝ ΢ Ν εΪγ Ν έ έΙέΝ υΰελκ έ αδΝ πδ λκπάΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ εαδΝ Ϋλ υθαμέΝ ΢ βθΝ πδ λκπάΝπλκ λ τ δΝκΝαθ δπλτ αθβμΝαεα βηαρευθΝυπκγΫ πθΝεαδΝ επλκ ππ έ αδΝηΝΫθαΝ κυζΪξδ κΝηΫζκμΝπκυΝ εζΫΰ αδΝαπσΝ κΝαθ έ κδξκΝ έ έΠέΝεΪγ Ν ηάηα κμέΝΗΝ πδ λκπάΝ έθαδΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ κΝ υθ κθδ ησΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ εαδΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝα ε έΝσ μΝαληκ δσ β μΝ βμΝαθαγΫ δΝ ξ δεΪΝβΝ τΰεζβ κμέ ηέΝΜ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ κυΝ υξσθΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτΝεαδΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢έ έΠέΝεαδΝ πθΝ υΰεζά πθΝ πθΝ έ έΙέ,Νεαγκλέακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝη Ν δμΝδ δαέ λ μΝ αθΪΰε μΝεΪγ Ν πδ βηκθδεκτΝεζΪ κυμΝ α)έΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν αΝπλκ σθ αΝεαδΝ αΝζκδπΪΝελδ άλδαΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υθ λΫξκυθΝΰδαΝθαΝ αθα έγ θ αδΝ ΝηΫζβΝ κυΝ έ έΠέ,ΝεαδΝ κυμΝζκδπκτμΝαθαφ λση θκυμΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝγ,ΝβΝ 149 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δ α εαζέα,Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ ηδθαλέπθΝ άΝ λ υθβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ κδΝ ζκδπΫμΝ λα βλδσ β μΝεαδΝΫλΰαΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝη απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέ ί)ΝΟδΝπλκςπκγΫ δμΝ ζΫξπ βμΝεαδΝυζδεκ ξθδεάμΝυπκ κηάμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ υθ λΫξκυθΝ Ν ΫθαΝ ηάηα,Νυ ΝθαΝ έθαδΝδεαθάΝβΝζ δ κυλΰέαΝη απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέ ΰ)ΝΟδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθέ )Ν ΟδΝ δα δεα έ μΝ παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ εαδΝ ζΫΰξκυΝ πθΝ ΰθυ πθΝ πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθέ )Ν ΗΝ ζΪξδ βΝ εαδΝ βΝ ηΫΰδ βΝ δΪλε δαΝ εΪγ Ν η απ υξδαεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ εαγυμΝεαδΝβΝ ζΪξδ βΝεαδΝβΝηΫΰδ βΝ ί κηα δαέαΝ δ αε δεάΝεαδΝ λ υθβ δεάΝαπα ξσζβ βΝ πθΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθέ )ΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝ πδζκΰάμ,Ν δμΝυπκξλ υ δμΝεαδΝ αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ δ δευθΝ η απ υξδαευθΝυπκ λσφπθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κ θέΝ1βθκή1λκβΝεαδΝ κθΝπαλσθ αέ α)ΝΣκΝ έ κμΝεαδΝκΝ τπκμΝ πθΝη απ υξδαευθΝ δπζπηΪ πθΝ δ έε υ βμΝπκυΝαπκθΫηκθ αδΝεαδΝ βΝαθ δ κδξέαΝ πθΝη απ υξδαευθΝ δπζπηΪ πθΝιΫθπθΝκηκ αΰυθΝ έ έΙέ β)ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ κλΰΪθπ β,Ν δ τγυθ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ δα ηβηα δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθέ γ)Ν ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν δμΝ δ δεσ λ μΝ αληκ δσ β μ,Ν βΝ υΰελσ β β,Ν βθΝ υπσ διβΝ πθΝ επλκ υππθΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ κΝΪλγλκΝαυ σ δ)ΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ δα τθ δθ δ κτ αΝεαδΝδ λτηα αέΝ βΝεαδΝ υθ λΰα έαΝ πθΝΜέΠέ΢έΝη Ν αΝ λ υθβ δεΪΝεΫθ λα,Ν δα)ΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝη απ υξδαευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν βθΝ αιδκπκέβ βΝπσλπθ,Ν σ κΝ κυΝ βησ δκυΝσ κΝεαδΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝεαδΝ κυμΝσλκυμΝεαδΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ αυ ά,Ν βθΝ εα Ϊλ δ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ η απ υξδαευθΝ πκυ υθΝεαδΝΫλ υθαμΝεΪγ Ν έ έΙέ θέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Νη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝεΪγ Ν έ έΙέ,Νλυγηέακθ αδΝκδΝζ π κη λ έμΝ φαληκΰάμΝ κυΝπαλσθ κμΝαθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ δ δαέ λ μΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ κπδεΫμΝ αθΪΰε μΝ εΪγ Ν έ έΙέ,Ν εΪγ Ν ηάηα κμΝ εαδΝ εΪγ Ν πδ βηκθδεκτΝεζΪ κυέΝ 7.ΟδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ ΫξκυθΝ σζαΝ αΝ πλκθσηδαΝ εαδΝ δμΝ δ υεκζτθ δμΝ πθΝ πλκπ υξδαευθΝφκδ β υθέ κέΝΣαΝΪλγλαΝβθ,ΝβιΝεαδΝβκΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝεα αλΰκτθ αδέ έΝ δ αε κλδεΪΝ δπζυηα αέ 1έΝ ΚΪγ Ν ηάηαΝ απκθΫη δΝ δ αε κλδεσΝ έπζπηαέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ δ άΰβ βΝ κυΝ ηάηα κμ,Ν η Ν βθΝ παλαπΪθπΝ δ δεάΝ τθγ βΝεαδΝΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυ,Νηπκλ έΝθαΝπλκίζΫπκθ αδΝ πδηΫλκυμΝ δ δε τ δμέ 150 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βέΝΗΝ δα δεα έαΝπλκπαλα ε υάμΝεαδΝαπσε β βμΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝαπκ ζ έΝ βΝ τ λβΝφΪ βΝ κυΝη απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέ 3. πδίζΫπκθ μΝ λ υθβ ΫμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ δ αε σλπθΝ κλέακθ αδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ εΪγ Ν ηάηα κμέΝΜ ζάΝ πθΝ υηίκυζ υ δευθΝεαδΝ πθΝ ι α δευθΝ πδ λκπυθΝκλέακθ αδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ εΪγ Ν ηάηα κμ,Ν ηΫζβΝ κυΝ έ έΠέΝ ΪζζπθΝ ηβηΪ πθΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ έ έΙέ,Ν πδ εΫπ μΝεαγβΰβ Ϋμ,Ν θ αζηΫθκδΝ πέεκυλκδΝεαγβΰβ ΫμΝάΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝ δ δαέ λκυΝετλκυμΝπκυΝ δαγΫ κυθΝ ι δ δε υηΫθ μΝΰθυ δμΝάΝ ηπ δλέαΝ ξ δεάΝη Ν κΝγΫηαΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέΝ ζέΝ ΗΝ απσε β βΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ πλκςπκγΫ δΝ βθΝ επσθβ βΝ εαδΝ βησ δαΝ υπκ άλδιβΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝ πκυΝ θαΝ έθαδΝ πλπ σ υπβΝ εαδΝ θαΝ πλκΪΰ δΝ βθΝ πδ άηβέ 5. ΟδΝυπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ έθαδΝη απ υξδαεκέΝφκδ β ΫμΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμέ 6.Μ Νπλκ λδεσΝ δΪ αΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝαλησ δκυΝυπκυλΰκτΝ εαδΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ΢έ έΠέΝεαδΝ πθΝ υΰεζά πθΝ πθΝ έ έΙέ,Νεαγκλέακθ αδΝαθΪζκΰαΝ εαδΝη Ν δμΝδ δαέ λ μΝαθΪΰε μΝεΪγ Ν πδ βηκθδεκτΝεζΪ κυμ α)ΝΟδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ ΰΰλαφάμΝ πθΝυπκοάφδπθΝ δ αε σλπθ,Ν ί)Ν ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ κλδ ησΝ θσμΝ πδίζΫπκθ αΝ λ υθβ άΝ εαδΝ ηδαμΝ λδη ζκτμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝΰδαΝεΪγ ΝυπκοάφδκΝ δ Ϊε κλαέ ΰ) ΟδΝ δα δεα έ μΝ παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝ υπκοάφδκυΝ δ Ϊε κλαέ )ΝΗΝ ζΪξδ βΝεαδΝβΝηΫΰδ βΝ δΪλε δαΝ επσθβ βμΝ κυΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέ )Ν ΣαΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ υΰελσ β βΝ εαδΝ κθΝ κλδ ησΝ π θ αη ζκτμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμ,Ν εαγυμΝεαδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν κθΝ λσπκΝ βησ δαμΝπαλκυ έα βμ,Ν ιΫ α βμ,Ναιδκζσΰβ βμΝεαδΝ ίαγηκζσΰβ βμΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμέ )ΝΣκΝ έ κμΝεαδΝκΝ τπκμΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ δπζπηΪ πθΝπκυΝαπκηΫθκθ αδ,ΝκΝ λσπκμΝ βμΝ απκθκηάμΝ εαδΝ κΝ αλησ δκΝ σλΰαθκ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ αθ δ κδξέαΝ πθΝ δ αε κλδευθΝ δπζπηΪ πθΝιΫθπθΝκηκ αΰυθΝ έ έΙέ α)ΝΣαΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ υΰελσ β β,Νζ δ κυλΰέαΝεαδΝ δμΝαληκ δσ β μΝ πθΝ υηίκυζ υ δευθΝ εαδΝ ι α δευθΝ πδ λκπυθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ κΝθσηκΝαυ σθέ ιέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ υΰεζά κυΝ λυγηέακθ αδΝ κδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ κυΝ παλσθ κμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ δ δαέ λ μΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ κπδεΫμΝ αθΪΰε μΝ εΪγ Ν έ έΙέ,Ν εΪγ Ν ηάηα κμΝ εαδΝ εΪγ Ν πδ βηκθδεκτΝεζΪ κυέΝ κέΝ ΜΫξλδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ εαθκθδ δευθΝ πλΪι πθΝ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδ κΝ ΪλγλκΝ αυ σ,Ν ιαεκζκυγ έΝ θαΝ έ ξυ Ν κΝ ΪλγλκΝ γθΝ κυΝ θέΝ 1βθκή1λκβέΝ ΤπκοάφδκδΝ δ Ϊε κλ μΝ ΰδαΝ κυμΝ κπκέκυμΝΫξ δΝκλδ έΝ λδη ζάμΝ υηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝγθΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝ υπΪΰκθ αδΝπμΝπλκμΝ αΝζκδπΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπαλσθ κμέ 151 152 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 λέΝ΢ κΝ κδξ έκ δθΝ βμΝπαλαΰλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝ1βθκή1λκβΝη ΪΝ βΝζΫιβΝ«Ϋλ υθαμ»Ν πλκ έγ αδΝ«εαδΝ πθΝη απ υξδαευθΝ πκυ υθ»έ133 Κ Φ Λ ΙΟΝΙ Ν Μ Σ ΣΙΚ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢Ν Κα Ϊ αιβΝ επαδ υ δευθΝ λγλκΝκβ 1.Ο κδΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θσηκυΝ ΫξκυθΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ ησθδηπθΝ επαδ υ δευθΝ αΝ βησ δαΝθβπδαΰπΰ έα,Ν βηκ δεΪΝ ξκζ έα,ΝΰυηθΪ δα,Νζτε δα,Ν ξθδεΫμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝεαδΝ αΝ βησ δαΝ ξκζ έαΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ δ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝσ κδΝυπβλ κτθΝ ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ βμΝ επαέ υ βμ,Νπλκρ αηΫθπθΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝεαδΝ ΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ η Ν γβ έα,Ν εα α Ϊ κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ Ν γΫ δμΝ πθΝ εζΪ πθΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ εαδΝ η Ν κΝ ηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝπκυΝεα ΫξκυθΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝθβπδαΰπΰκέΝη ΝίαγησΝθβπδαΰπΰκτ,ΝθβπδαΰπΰκέΝα,Ν δ υγυθ άΝίΝεαδΝ δ υγυθ άΝα,Ν κυΝεζΪ κυΝθβπδαΰπΰυθέ,Ν ίΨΝ Ϊ εαζκδΝ η Ν ίαγησΝ α εΪζκυ,Ν α εΪζκυΝ α,Ν δ υγυθ άΝ ίΝ εαδΝ δ υγυθ άΝ α,Ν εζΪ κυΝ α εΪζπθ. ΝγΫ δμΝ Ν γΫ δμΝ κυΝ ΰΨΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝεζΪ πθΝ 1,Ν β,Ν γ,Ν η,Ν θ,Ν κ,Ν λ,Ν 1ί,Ν 11,Ν 1β,Ν 1γΝεαδΝ 1ζΝ κυΝΪλγέΝγζΝ κυΝθέΝγίλήιθΝη ΝίαγησΝεαγβΰβ άΝπλπ κίΪγηδκυΝεαγβΰβ ά,ΝίκβγκτΝ ΰυηθα δΪλξβ,Νΰυηθα δΪλξβΝεαδΝζυε δΪλξβ,Ν ΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ πθΝεζΪ πθΝ Σ1,Ν Σβ,Ν Σγ,Ν Σζ,Ν ΣηΝ Σθ,Ν Σκ,Ν Σ11,Ν Σ1η,Ν Σ1θ,Ν Ση,Ν ΣθΝεαδΝ ΣκΝαθ έ κδξα,Ν ΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΙΝ κυΝ ΪλγέΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ηιθήιι,Ν η Ν ίαγησΝ εαγβΰβ άΝάΝ δ υγυθ άΝ ζυε έκυ,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1βέΝ ΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ βΝ κυΝ ΪλγέΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ηιθήιιΝ η Ν ίαγησΝ εαγβΰβ άΝ άΝ δ υγυθ άΝ ζυε έκυΝ δ δεσ β αμΝκδεκθκηκζσΰκυΝ ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣλΝεαδΝ δ δεσ β αμΝπ υξδκτξπθΝ θκηδευθΝάΝπκζδ δευθΝ πδ βηυθΝ, ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣγέΝ ΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝεζΪ κυΝγΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιι,Νη ΝίαγησΝεαγβΰβ άΝάΝ δ υγυθ άΝζυε έκυΝ δ δεσ β αμΝηαγβηα δεκτΝ Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΣγΝ εαδΝ δ δεκ ά πθΝ φυ δεκτ,Ν ξβηδεκτ,Ν φυ δκΰθυ βΝ ίδκζσΰκυΝ εαδΝ ΰ πζσΰκυ,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σζ,Ν αΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ ζΝ κυΝ ΪλγέΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ηιθήιι,Ν η Ν ίαγησΝ εαγβΰβ άΝ δ δεσ β αμΝ Θ κζσΰκυ,Ν Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ1,Ν δ δεσ β αμΝ φδζκζσΰκυΝ Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σβ,Ν δ δεσ β αμΝ αΰΰζδεάμΝ φδζκζκΰέαμ,Ν Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σθ,Ν δ δεσ β αμΝ ΰαζζδεάμΝ φδζκζκΰέαμ,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Ση,ΝεαδΝ δ δεσ β αμΝΰ ληαθδεάμΝφδζκζκΰέαμΝ ΝγΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ ΣιέΝ 133 ΣκΝΪλγλκΝκ1Νεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝΝ1ζΝ κυΝθσηκυΝΝβίκγή1λλβ,ΝΦ ΚΝ Ν1ηλ 153 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝεζΪ κυΝΣΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιι,Νη ΝίαγησΝεαγβΰβ άΝάΝ δ υγυθ άΝ ζυε έκυ,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1ζέΝ« ε σμΝαπσΝ κυμΝπ υξδκτξκυμΝαθυ α βμΝ ξκζάμΝεαζυθΝ ξθυθΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σκ»134 γΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝεζΪ κυΝθΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιιΝη ΝίαγησΝεαγβΰβ ά,Ν εζΪ κυΝ Σ11,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝ δΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝ εζΪ κυΝ ιΝ κυΝ ΪλγέΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ηιθήιιΝ η Ν ίαγησΝ εαγβΰβ άΝ άΝ δ υγυθ άΝ ξκζάμ,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1ι,Ν δαΨΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝεζΪ κυΝκΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιιΝη ΝίαγησΝεαγβΰβ ά,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ1κέΝ δίΨΝπλκρ Ϊη θκδΝ λΰα βλέπθΝεαδΝ επαδ υ δεκέΝ λΰα βλέπθΝ πθΝεζΪ πθΝλΝεαδΝ1ίΝ κυΝΪλγέΝ 1ζΝ κυΝθέΝηιθήιι,Ν ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ1ΝεαδΝ δΰΨΝαλξδ ξθέ μ εαδΝ ξθέ μΝ κυΝεζΪ κυΝ11Ν κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιιΝ Μ 1έΝ ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ βέΝΚα ’Ν ιαέλ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝ επαδ υ δεκέΝ κυΝεζΪ κυΝζΝ κυΝΪλγέΝ 1ζΝ κυΝ θέΝ ηιθήιιΝ δ δεσ β αμΝ γ κζσΰκυΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εαδΝ π υξέκΝ φδζκ κφδεάμΝ ξκζάμΝ ηπκλ έΝ τ λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμ,ΝβΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγ έΝηΫ αΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βθΝδ ξτΝαυ κτΝ κυΝθέ,ΝθαΝεα α αΰκτθΝ ΝγΫ δμΝφδζκζσΰπθΝ κυΝεζΪ κυΝ Σβ,Ν φσ κθΝΫξκυθΝ δ άΝ κυζΪξδ κθΝ υπβλ έαΝεαδΝΫξκυθΝ δκλδ έΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝκδΝφδζσζκΰκδΝπκυΝΫζαίαθΝηααέ η Ναυ κτμΝ κΝπ υξέκΝ κυμέΝ γέΝ ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ασλδ κυΝ ξλσθκυΝ εα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν αΝ βησ δαΝθβπδαΰπΰ έα,Ν βηκ δεΪΝ ξκζ έα,ΝΰυηθΪ δα,Ν ζτε δαΝεαδΝ δμΝ ξθδεΫμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝεα α Ϊ κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝη Ν κΝίαγησΝ εαδΝ η Ν κΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εζδηΪεδκΝ πκυΝ εα ΫξκυθΝ Ν πλκ πλδθΫμΝ γΫ δμΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ναυ σθΝ κθΝθσηκέΝ ζέΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝαυ κτΝ κυΝΪλγέ,ΝεαγυμΝεαδΝσ κδΝεα ΫξκυθΝπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝ κυΝΪλγέΝβ1Ν παλέΝβΝ κυΝθέΝ1γίζήκβΝεα α Ϊ κθ αδΝεα ΪΝίαγηκτμΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝ΢ κΝίαγησΝ Ν βμΝεα βΰκλέαμΝ κυμΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ κΝηεέΝηΝ κυζΪξδ κθΝ κυΝθέΝγίλήιθΝάΝ κυΝ θέΝηιθήιι,Ν ίΨΝ΢ κΝίαγησΝ Ν βμΝεα βΰκλέαμΝ κυμΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ κΝηέεέΝζΝ κυΝθέΝγίλήιθΝάΝ κυΝθέΝηιθήιιΝεαδΝ ΰΨΝ κΝίαγησΝΓΝ βμΝεα βΰκλέαμΝ κυμΝσ κδΝεα ΫξκυθΝ αΝηεέΝγ,ΝβΝάΝ1Ν κυΝθέΝγίλήιθΝάΝ κυΝθέΝηιθήιιέΝ ΟΝξλσθκμΝυπβλ έαμΝπκυΝΫξ δΝ δαθυγ έΝηΫξλδΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν αΝηέεέΝηΝάΝζ,Ν εαγυμΝεαδΝ αΝηέεέΝγ,Νβ,ΝάΝ1Νεα ΪΝπ λέπ π βΝγ πλ έ αδΝσ δΝ δαθτγβε Ν κΝίαγησΝεα Ϊ αιβμέΝ ΓδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝ ΪλγέΝ ε έ αδΝ δαπδ π δεάΝπλΪιβΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝάΝη Ν ικυ δκ σ β άΝ κυ,Ν κυΝπλκρ αηΫθκυΝ βμΝκδε έαμΝ δ τγυθ βμΝ επαέ υ βμ, βθΝκπκέαΝαθαφΫλ αδΝκΝεζΪ κμ,Ν κΝίαγησμΝεαδΝ κΝηδ γκζκΰδεσΝεζδηΪεδκΝεα Ϊ αιβμ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1ηίηήκζΝ ΧΦ ΚΝ1λζΨέΝ 134 ΝηΫ αΝ Ν«έέ»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλέΝζΝ κυΝθσηκυΝ1θιηή1λκθΝΦ ΚΝ Νβίγ 154 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ηέΝΜ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ βμΝ πση θβμΝπαλέΝμΝ αΨΝ Ο κδΝ εα ΪΝ βθΝ δ ξτΝ αυ κτΝ κυΝ θέΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθκδΝ Ν κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ δ υγυθ υθΝ λαγΫ δπθΝ εαδΝ πΪθπΝ βηκ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν ΰυηθα έπθ,Ν ζυε έπθΝ εαδΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ ιαεκζκυγκτθ,Ν η ΪΝ βθΝ εα Ϊ αιάΝ κυμΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝΪλγέΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝηΫξλδΝ δμΝγ1Ν υΰέΝ1λκθέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ 11Νπ λδπ έΝΓΝπαλέΝηΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άέΝ ίΨΝΟ κδΝ έθαδΝ κπκγ βηΫθκδΝ ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝ άΝΰλαφ έπθΝφυ δεάμΝαΰπΰάμΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυμΝαυ ΪΝηΫξλδΝ δμΝγ1Ν υΰέΝ1λκθέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμ παλέΝζΝ κυΝΪλγέΝ1ηΝ κυΝθέΝ1γίζήκβ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝη Ν κΝ ΪλγέΝηθΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άέΝ ΰΨΝΟ κδΝυπβλ κτθΝ ΝγΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝεα ΪΝ βθΝδ ξτΝαυ κτΝ κυΝθέ,Ν ιαεκζκυγκτθΝ θαΝα εκτθΝ αΝεαγάεκθ αΝαυ ΪΝηΫξλδΝθαΝζάι δΝβΝγβ έαΝ κυμέΝ ΟδΝ κπκγ βηΫθκδΝ ΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝπλκρ αηΫθπθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝηπκλ έΝη Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ θαΝ κπκγ βγκτθΝ πμΝ πλκρ Ϊη θκδΝΰλαφ έπθΝ επαέ υ βμΝ κυΝέ δκυΝάΝΪζζκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν τ λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμΝπκυΝυπκίΪζζ αδΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βθΝδ ξτΝαυ κτΝ κυΝθέΝεαδΝ πλσ α βΝ κυΝκδε έκυΝε θ λδεκτΝυπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θέΝΚα ιαέλ βΝσ κδΝυπΪΰκθ αδΝ αΝ έΝαΝεαδΝίΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλέΝηπκλκτθΝηΫ αΝ Ν τκΝ ηάθ μΝαπσΝ βθΝδ ξτΝαυ κτΝ κυΝθέΝθαΝαβ ά κυθΝθαΝαπαζζαΰκτθΝαπσΝ βθΝΪ εβ βΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ αυ άΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ α εκτθΝ αΝ εαγάεκθ ΪΝ κυμΝ ηΫξλδΝ θαΝ κπκγ βγκτθΝκδΝαθ δεα α Ϊ μΝ κυμΝεαδΝ δεαδκτθ αδΝμΝ αΨΝ θαΝ αβ ά κυθΝ η Ϊγ βΝ Ν γΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ αεσηβΝ εαδΝ αθΝ υηπζβλυ δΝ δ έαΝ βθΝκλΰαθδεάΝγΫ βΝπκυΝεα ΫξκυθΝεαδΝ θΝ ΫξκυθΝ ίΨΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγέΝ11ΝεαδΝηθέΝ Ο κδΝ θΝ η α έγ θ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αέ β άΝ κυμ,Ν κπκγ κτθ αδΝ Ν ε θΫμΝ γΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝέ δκυΝθκηκτΝάΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,ΝσπκυΝυπβλ κτθ,Ν εα ΪΝ δμΝη αγΫ δμΝ επαδ υ δευθ,ΝκδΝκπκέ μΝΰέθκθ αδΝαπσΝ ξκζ έκΝ Ν ξκζ έκΝ κυΝθκηκτΝάΝ κυΝθκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝπκυΝυπβλ κτθΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝΰδαΝ δμΝη αγΫ δμΝαυ ΫμέΝ ιέΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγέΝββΝ κυΝθέΝκ1ιήικΝΧΦ ΚΝ1ιίΨΝηπκλ έΝθαΝ δα βλκτθ αδΝ βθΝ υπβλ έαΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ υηπζάλπ βΝ λδαεκθ απ θ α έαμ,Ν φσ κθΝ κδΝ έ δκδΝ κΝ πδγυηκτθΝ εαδΝ ελέθ αδΝαυ σΝαπαλαέ β κΝαπσΝ δμΝαλησ δ μΝπλκι θδεΫμΝαλξΫμέΝ135 Κα Ϊ αιβΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ λγλκΝκγ 1έΝ ΟδΝ ησθδηκδΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ εζΪ πθΝ Ρ,Ν Μ Ν εαδΝ΢ Ν πκυΝ υπβλ κτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέΝ δμΝ δ υγτθ δμΝεαδΝ αΝΰλαφ έαΝ βηκ δεάμΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝεαδΝηΫ βμΝ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝθκηυθΝεαδΝθκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝ θέΝ1θιζή1λκθΝΧΦ ΚΝ ΝβίγΨ,ΝπαλέΝλΝΪλγέΝθΝμκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝΪθπΝπαλέΝιΝ φαλησακθ αδΝεαδΝ παλέΝαυ άμ πκυΝαπκζτγβεαθΝζσΰπΝ υηπζάλπ βμΝγη έαμΝεα ΪΝ κΝ ξκζέΝΫ κμΝ1λκζ-1985 135 κυμΝ επήεκτμΝ βμΝ 155 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Ν βησ δαΝ ΰυηθΪ δα,Ν ζτε δαΝ εαδΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμ,Ν εα α Ϊ κθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ ΝγΫ δμΝ πθΝεζΪ πθΝπκυΝ υθδ υθ αδΝεαδΝη Ν κΝίαγησΝπκυΝεα ΫξκυθΝπμΝ ιάμΝμΝ αΨΝ δκδεβ δεκέΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ1Ν δκδεβ δεκτΝ κυΝ ίέ έΝ βζκήι1Ν ΧΦ ΚΝ ιγΨΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1Ν δκδεβ δεκτΝ Ν γΫ δμΝ ίΨΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝ πθΝεζΪ πθΝ Ρ1Ν δκδεβ δεκτΝεαδΝ ΡβΝζκΰδ δεκτΝ κυΝΪλγέΝηθΝ κυΝθέΝ ηιθήιι,Ν ΝγΫ δμΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ1Ν δκδεβ δεκτ,Ν ΰΨΝ δκδεβ δεκέΝυπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝ 11Ν δκδεβ δεκτΝ κυΝΪλγέΝθλΝ κυΝθέΝγίλήιθ,Ν κυΝεζΪ κυΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ κυΝΪλγέΝθΝ κυΝθέΝκι1ήικΝεαδΝ κυΝεζΪ κυΝΜ 1Ν δκδεβ δεκτΝ κυΝΪλγέΝ ηθΝ κυΝθέΝηιθήιι,ΝσππμΝκδΝγΫ δμΝ πθΝεζΪ πθΝαυ υθΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έ η αΰ θΫ λα,Ν Ν γΫ δμΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝ κυΝεζΪ κυΝΜ 1Ν δκδεβ δεκτέΝ ΨΝ αε υζκΰλΪφκδΝ κυΝεζΪ κυΝ 1βΝ αε υζκΰλΪφπθΝ κυΝΪλγέΝθλΝ κυΝθέΝγίλήιθ,ΝσππμΝκδΝγΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ αυ κτΝ ΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝ η αΰ θΫ λα,Ν Ν γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Μ βΝ αε υζκΰλΪφπθΝεαδΝ ΨΝΚζβ άλ μΝ κυΝεζΪ κυΝΓβΝ κυΝΪλγέΝιίΝπαλέ1Ν κυΝθέΝγίλήιθ,Ν πδ Ϊ μΝ κυΝεζΪ κυΝΓγΝ κυΝΪλγΝ έιίΝπαλέΝγΝ κυΝθέΝγίλήιθ,Ν πδ Ϊ μΝεαδΝαπκγβεΪλδκδΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ βΝ κυΝΪλγέΝηθΝ κυΝθέΝηιθήιιΝ εαδΝφτζαε μΝ- θυε κφτζαε μΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ ηΝ κυΝΪλγέΝ1Ν κυΝΠ ΝηιίήκβΝεδΝθυε κφτζαε μΝ κυΝ εζΪ κυΝ΢ ΝβΝ κυΝΪλγέΝηθΝ κυΝθέΝηιθήιι,ΝσππμΝκδΝγΫ δμΝ πθΝεζΪ πθΝαυ υθΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝ η αΰ θΫ λαΝ ΝγΫ δμΝεζβ άλπθ πδ α υθ,ΝφυζΪεπθΝ- θυε κφυζΪεπθΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ 1έΝ βέΝΟδΝ ξθέ μΝ υθ άλβ βμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝασλδ κυΝξλσθκυΝ κυΝΪλγέΝηιΝ κυΝθέΝηιθήιιΝεα αζαηίΪθκυθΝαυ κ δεαέπμΝγΫ δμΝ ξθδ υθΝ υθ άλβ βμΝ κυΝΪλγέΝβ1Ναυ κτΝ κυΝ θέ,Νη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝασλδ κυΝξλσθκυέΝ γέΝ ΓδαΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ αυ κτΝ κυΝ ΪλγέΝ ε έ αδΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν βθΝ κπκέαΝ αθαφΫλ αδΝκΝεζΪ κμΝεαδΝκΝαλδγησμΝεα Ϊ αιβμέΝ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΚέ έΜέ έΝ λγλκΝκζ 1έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθ,ΝπκυΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν ΫθαΝ ηάθαΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θέ,Ν σ κδΝ εα ΫξκυθΝ δμΝ εα αλΰκτη θ μΝ γΫ δμΝ υηίκτζπθΝ αΝ εαδΝ υηίκτζπθΝ ίΝ κυΝ Κ Μ Ν εα α Ϊ κθ αδΝ εα ΪΝ δ δεσ β αΝ δμΝ γΫ δμΝ υηίκτζπθ κυΝΠΙΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ναυ σθΝ κθΝθσηκΝεαδΝσ κδΝεα ΫξκυθΝγΫ δμΝ δ βΰβ κτΝ εα α Ϊ κθ αδΝ ΝγΫ δμΝησθδηπθΝπαλΫ λπθέΝ βέΝΟ κδΝ τηίκυζκδΝάΝπΪλ λκδΝ κυΝπαδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυΝ κυΝθέΝζγιλήθζΝυπκίδίΪ βεαθ,Ν απκζτγβεαθΝάΝ ιαθαΰεΪ βεαθΝ Νπαλαέ β βΝη ΪΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ κυ,ΝξπλέμΝθαΝ θ αξγκτθΝ ΝγΫ δμΝ επαδ υ δευθΝ υηίκτζπθΝ κΝαθυ α κΝ επαδ υ δεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝΪλγέΝησθκυΝ κυΝ ΝΝηλήθιΝΧΦ ΚΝ11ίΨΝ κυΝΪλγέΝ1ιΝ κυΝ θΝ1βλήθιΝΧΦ ΚΝ1θγΨΝεαδΝ πθΝΪλγέΝζΝεαδΝηΝ κυΝθέ έΝ θη1ήιίΝΧΦ ΚΝ1ιλΨΝεαδΝ βΝ υθΫξ δα,ΝίΪ δΝ κυΝθέ ιθήιζ,Ναπκεα α ΪγβεαθΝ Νπλκ πλδθΫμΝ γΫ δμΝ υηίκτζπθΝ κυΝαθυ α κυΝ επαδ υ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Νεα α Ϊ κθ αδΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝ ΰδαΝεΪγ Νπ λέπ π βΝ Νπλκ πλδθΫμΝ πέ βμΝγΫ βμΝ υηίκτζπθΝ κυΝπαδ αΰπΰδεκτΝδθ δ κτ κυΝ κυΝθέΝζγιλήθζΝκδΝκπκέ μΝ υθδ υθ αδΝη Ν κΝθσηκ αυ σθέΝ Νεα Ϊ αιάΝ κυμΝυπκζκΰέα αδΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝ ΝΝ1βλήθιέΝΟδΝθΫ μΝαυ ΫμΝγΫ δμΝγ πλκτθ αδΝ πμΝεα αλΰβηΫθ μΝάΝεα αλΰκτθ αδΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝσ πθΝεα α Ϊ κθ αδέΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 Ο κδΝ απσΝ αυ κτμΝ υπβλ κτθΝ πμΝ δ δεκέΝ τηίκυζκδΝ κυΝ Κ Μ ,Ν άΝ ΫξκυθΝ παλαδ βγ έΝ απσΝ βΝ υπβλ έαΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ αυ κτ,Ν ξπλέμΝ θαΝ ΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ γη άΝ υπβλ έα,Ν εα αζαηίΪθκυθΝ γΫ δμΝ υηίκτζπθΝ κυΝ ΠΙΝ κυΝ θέΝ αυ κτ,Ν αθ έ κδξ μΝ πλκμΝ βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυμΝτ λαΝαπσΝαέ β άΝ κυμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝυπκίζβγ έΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυμέΝ πσΝ αυ κτμΝ ε έθκδΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ κΝ αθυ α κΝ σλδκΝ βζδεέαμΝ παλαηΫθκυθΝ τκΝηάθ μΝ βθΝυπβλ έαέΝ γέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝκδΝεα ΪΝ δ δεσ β αΝγΫ δμΝ υηίκτζπθΝεαδΝησθδηπθΝπαλΫ λπθΝ κυΝΠΙΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝη Ναυ σθΝ κθΝθσηκΝ θΝ παλεκτθΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝπαλέΝ1ΝεαδΝβ,Ν ε έθκδΝ πκυΝ πζ κθΪακυθΝ εα αζαηίΪθκυθΝ δ Ϊλδγη μΝ πλκ πλδθΫμΝ αθ έ κδξ μΝ γΫ δμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ υθδ υθ αδΝη Ναυ σθΝ κθΝθσηκΝεαδΝεα αλΰκτθ αδΝη ΪΝ βΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝαπκξυλβ βΝ απσΝ βθΝυπβλ έαΝαυ υθΝπκυΝ δμΝεα ΫξκυθέΝ 4.ΟδΝ δ δεκέΝ τηίκυζκδΝ κυΝΚ Μ ΝπκυΝ θΝυπΪΰκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝβΝεα αζαηίΪθκυθΝ δ Ϊλδγη μΝπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝ δ δευθΝ υηίκτζπθΝ κυΝΠΙέ,ΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ναυ σθΝ κΝθσηκ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝη ΪΝ βΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝαπκξυλβ βΝαπσΝ βθΝυπβλ έαΝαυ υθΝ πκυΝ δμΝ εα ΫξκυθέΝ ΣαΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κδΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυμΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ υθ κθδ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝΠΙέΝ ηέΝΟΝξλσθκμΝυπβλ έαμΝ πθΝ υηίκτζπθΝαΝ πθΝ υηίκτζπθΝίΝεαδΝ πθΝ δ δευθΝ υηίκτζπθΝ κυΝ Κ Μ ΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝπαδ αΰπΰδεσΝδθ δ κτ κΝ κυΝθέΝζγιλήθζ,Ν δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμΝ πκυΝεα αλΰκτθ αδΝγ πλ έ αδΝσ δΝ δαθτγβε Ν ΝγΫ δμΝ υηίκτζπθΝ κυΝΠΙ,Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ θέΝ ΟδΝ τηίκυζκδΝ αΝ εαδΝ ίΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ κΝ Κ Μ Ν εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θέ δα βλκτθΝ δμΝαπκ κξΫμΝ κυμΝ φσ κθΝαυ ΫμΝ έθαδΝη ΰαζτ λ μΝαπσΝ δμΝαπκ κξΫμΝ πθΝγΫ πθΝ πκυΝεα αζαηίΪθκυθέΝ πέ βμΝκδΝ δ δεκέΝ τηίκυζκδΝ δα βλκτθΝ δμΝαπκ κξΫμΝ κυμέΝ ιέΝ Κα αλΰκτθ αδΝ κδΝ αλδγέΝ ββηβΝ ήβθέλέιλΝ εαδέΝ 1ήβέ1έκίΝ πλκεβλτι δμΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ ε θυθΝ γΫ πθΝ υηίκτζπθΝ αΝ κυΝ Κ Μ Ν εαδΝ δαεσπ αδΝ εΪγ Ν δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ πζάλπ βΝ πθΝ γΫ πθΝαυ υθέΝ κέΟδΝ δ δεκέΝ πδ άηκθ μΝπκυΝυπβλ κτθΝ κΝΚ Μ Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέΝπμΝ ησθδηκδΝ Νπλκ πλδθΫμΝγΫ δμΝ τηφπθαΝη Ν κΝθέΝ1ζιθήκζΝγ πλ έ αδΝσ δΝεα ΫξκυθΝδ Ϊλδγη μΝ γΫ δμΝ απσΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ κΝ ΪλγέΝ βηΝ π λδπ έΝ Ν παλέΝ 1Ν η Ν κδξέΝ αΝ εαδΝ ίΝ ηΫξλδΝ βθΝ απκξυλβ βΝ κυμΝαπσΝ βθΝυπβλ έαέΝ Μ αφκλΪΝεαδΝεα Ϊλΰβ βΝγΫ πθέΝ δα άλβ βΝεζΪ πθΝ λγλκΝκη 1έΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Τΰ έαμ, ΠλσθκδαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθΝ εαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝηΫ αΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτ,ΝκδΝγΫ δμΝ πθΝησθδηπθΝθβπδαΰπΰυθΝεαδΝπαδ δευθΝεαδΝθβπδκίλ φκεκηδευθΝ αγηυθΝ εαδΝ εΫθ λπθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ Τΰ έαμ,Ν ΠλσθκδαμΝ εαδΝ ΚκδθπθδευθΝ φαζέ πθ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ αΝπλκ σθ αΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγέΝ 1β,Ν η αφΫλκθ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πλκ αυιΪθκυθΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝίαγηκτμΝ δμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝθβπδαΰπΰυθΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝ1βέΝΟ κδΝ υπβλ κτθΝ δμΝγΫ δμΝπκυΝη αφΫλκθ αδΝεα α Ϊ κθ αδΝ ΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝθβπδαΰπΰυθ,Ν η Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝη Ν κΝίαγησΝπκυΝΫξκυθέΝ 156 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βέΝ πσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝεα αλΰκτθ αδΝμΝ αΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝθβπδαΰπΰυθΝ κυΝΪλγέΝλΝ κυΝθέΝγίλήιθ,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝ η αΰ θΫ λαέΝ ίΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ α εΪζπθΝ κυΝΪλγέΝ1θΝ κυΝθέήΝγίλήιθ,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝ η αΰ θΫ λαέΝ ΰΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝ γζΝ κυΝθέΝγίλήιθΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ ΨΝ Οζ μΝ κδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝ1ζΝ κυΝθέΝηιθήιι,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ ΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΪλγέΝ1β,Ν κυΝθέΝ11ζγήκ1ΝΧΦ ΚΝκίΨΝ κδΝ γΫ δμΝ ζκδπκτΝ πλκ ππδεκτ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ θΫπθΝ εζΪ πθΝ εαδΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ,Ν πκυΝ ΫξκυθΝ εα αθ ηβγ έΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η Ν κΝ πέ έΝ θίηήκβΝ ΧΦ ΚΝ 11κΨΝ εαδΝ κδΝ γΫ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝ η Ν κΝ πέ έΝ 1γιήκγΝΧΦ ΚΝθίΨέΝ ΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝΜ 11Ν δκδεβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΪλγέΝθλΝ κυΝθέΝ γίλήιθΝεαδΝ κυΝΪλγΝθΝ κυΝθέΝκ1ιήικΝΧΦ ΚΝ1ιίΨ,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ αΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝΜ 1βΝ αε υζκΰλΪφπθΝ κυΝΪλγέΝθλΝ κυΝθέΝγίλήιθΝσππμΝ ΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ βΨΝΜέαΝΧ1ΨΝγΫ βΝ κυΝεζΪ κυΝ Σ1Ν δκδεβ δεκτΝ κυΝίέ έΝβζκήι1ΝΧΦ ΚΝιγΨέΝ γΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ βΝεζβ άλπθΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝιίΝ κυΝ θέΝγίλήιθ,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ δΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ γΝ πδ α υθΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝιίΝ κυΝ θέΝγίλήιθ,ΝσππμΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝη αΰ θΫ λαέΝ δαΨΝΟζ μΝκδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ ηΝφυζΪεπθθυε κφυζΪεπθΝ κυΝΠ ΝηιίήκβΝΧΦ ΚΝ 101). δίΨΝ πσΝ δμΝγΫ δμΝ δκδεβ δεκτΝεαδΝίκβγβ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΪλγέΝηθΝ κυΝθέΝηιθήιιμΝααΨΝ11ίΝ γΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ1Ν δκδεβ δεκτΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝΙΙΝ κυμΝίαγηκτμΝγκΝ- βκ,ΝβθΝ κυμΝίαγηκτμΝ ηκζκΝεαδΝιγΝ κυμΝίαγηκτμΝηκΝ- θκέΝίίΨΝλθΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ ΡβΝζκΰδ δεκτΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝ λΝ κυμΝίαγηκτμΝγκΝ- βκ,ΝβίΝ κυμΝίαγηκτμΝηκζκΝεαδΝθιΝ κυμΝίαγηκτμΝλκθκέΝΰΰΨΝβζλΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝΜ Ν δκδεβ δεκτΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝγίΝ κυμΝίαγηκτμΝηκΝ- ζκΝεαδΝβ1λΝ κυμΝίαγηκτμΝ 1ίκΝ - θκέΝ Ψ βββΝ γΫ δμΝ κυΝ εζΪ κυΝ΢ βΝ θυε κφυζΪεπθΝ - πδ α υθαπκγβεΪλδπθΝ απσΝ δμΝ κπκέ μΝγβ κθΝικΝίαγησΝεαδΝ1λίΝ κυμΝίαγηκτμΝ1βκΝ- κκέΝ δΰΨΝκηΝγΫ δμΝ ξθδ υθΝ υθ άλβ βμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝΪλγέΝηιΝ κυΝθέΝ 576/77. γέ δα βλκτθ αδΝπλκ πλδθΪΝκδΝ γΫ δμΝ πθΝπαλαεΪ πΝεζΪ πθ,ΝπκυΝΫξκυθΝπζβλπγ έΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝεαδΝεα αλΰκτθ αδΝη Ν βθΝαπκξυλβ βΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝζσΰκΝσ πθΝ υπβλ κτθΝ ’Ναυ ΫμΝμΝ αΨΝ κυΝεζΪ κυΝ Ρ11Ν δκδεβ δεκτΝ κυΝΪλγέΝ1βΝ κυΝθέΝκκιήιλΝΧΦ ΚΝθλΨέΝ 157 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίΨΝ κυΝεζΪ κυΝ΢ ζΝυπβλ υθ ΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝιίΝπαλέΝηΝ κυΝθέΝγίλήιθέΝ ΰΨΝΣκυΝεζΪ κυΝΜ 1γΝ υθ βλβ υθΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΠ ΝηιίήκβέΝ ΨΝΚαγαλδ λδυθΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝΪλγέΝιίΝ κυΝ θέΝγίλήιθέΝ ΨΝΚαγαλδ λδυθΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ κυΝΪλγέΝηιΝ κυΝθέΝηιθήιιέΝ Ο κδΝυπβλ κτθΝ κυμΝεζΪ κυμΝαυ κτμΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝεα ΫξκυθΝ δμΝαθ έ κδξ μΝγΫ δμΝπμΝ βθΝαπκξυλβ άΝ κυμΝη Νκπκδκ άπκ Ν λσπκΝαπσΝ βθΝυπβλ έαέΝ ζέΝ δα βλκτθ αδΝ κδΝ γΫ δμΝ α εΪζπθΝ γλβ ε έαμΝ άΝ σΰηα κμΝ εαδΝ α εΪζπθΝ γλβ ε έαμΝ άΝ σΰηα κμΝ εαδΝ ΰζυ αμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ 1λΝ κυΝ θέΝ γγιλήηηΝΧΦ ΚΝβθίΨέΝ εσηαΝ δα βλκτθ αδΝ1θΝγΫ δμΝη Ν δ άΝγβ έαΝπκυΝηπκλ έΝθαΝαθαθ υθ αδΝαπσΝ δμΝκπκέ μΝβΝ ξθδευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν βΝ φυ δεάμΝ αΰπΰάμ,Ν βΝ ηκυ δεάμ,Ν γΝ αΰΰζδεάμΝ ΰζυ αμ,Ν γΝ ΰ ληαθδεάμΝ ΰζυ αμΝβΝουξκζσΰπθΝεαδΝβΝίδίζδκγβεκθσηπθ,ΝσππμΝαυ ΫμΝΫξκυθΝ υ αγ έΝη Ν αΝΠ ΝζγηήκζΝ ΧΦ ΚΝ1ηζΝ ΨΧΝεαδΝγθλήκηΝΧΦ ΚΝ1γ1Ν ΨέΝ ηέΝαΨΝΣκΝπλκ ππδεσΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝασλδ κυΝξλσθκυΝπκυΝυπβλ έΝ αΝ θκηαλξδαεΪΝ αη έαΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ ξκζδεάμΝ ΫΰβμΝ η αφΫλ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμ,ΝΥπλκ αιέαμΝεαδΝ βησ δπθΝ λΰπθ,ΝΓ θδεάΝΓλαηηα έαΝ βησ δπθΝ λΰπθΝ κΝ κπκέκΝ υθδ υθ αδΝ δ Ϊλδγη μΝ γΫ δμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ δ δεσ β αΝ πθΝ υπαζζάζπθΝ πκυΝ υπβλ κτθΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυέΝ Ν ηκθδηκπκέβ βΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεκτΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1ζιθήκζΝ,εαδΝη ΝίΪ β δμΝαδ ά δμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝπκυΝΫξκυθΝυπκίζβγ έΝάΝγαΝυπκίζβγκτθΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ ίΨΝΟδΝπδ υ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝΰδαΝ κΝαθπ ΫλπΝπλκ ππδεσΝ κθΝπλκςπκζκΰδ ησΝ βησ δπθΝ π θ τ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ παδ έαμΝ εαδ Θλβ ε υηΪ πθΝ κυΝ Ϋ κυμΝ 1λκη,Ν η αφΫλκθ αδΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠ λδίΪζζκθ κμ,ΝΥπλκ αιέαμΝεαδΝ βηκ έπθΝ λΰπθΝΧ ΫπμΝΤπκυλΰ έκΝ βησ δπθΝ λΰπθΨέΝ ΰΨΝ ΓδαΝ βΝ η αφκλΪΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ δμΝ υθδ υη θ μΝ γΫ δμΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ λΰπθ,Ν Γ θδεάΝ Γλαηηα έαΝ βησ δπθΝ λΰπθ,Ν ε έ αδΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ λΰπθΝεαδΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ Κα Ϊλΰβ βΝ- η α λκπάΝ– ξκζ έπθέΝ΢ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΪζζπθΝυπκυλΰ έπθΝ λγλκΝκθ 1έΝ αΨΝ ΣαΝ αυ κ ζάΝ ξθδεΪΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ ζτε δαΝ εαδΝ κδΝ αυ κ ζ έμΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝ η α λΫπκθ αδΝ Ν ξθδεΪΝ - παΰΰ ζηα δεΪΝ ζτε δαΝ εαδΝ ξθδεΫμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝαυ κτΝ κυΝθέΝαθ έ κδξαΝη Ν κυμΝέ δκυμΝάΝπαλ ηφ λ έμΝ κη έμΝάΝ ηάηα αΝ δ δεκ ά πθέΝ ΣαΝΚΫθ λαΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεαδΝΣ ξθδεάμΝ επαέ υ βμΝΧΚ Σ ΨΝ κυΝθέΝηιθήιι,Νεα αλΰκτθ αδέΝ ηιθήιιΝ εα αλΰκτθ αδέΝ ΟδΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ αθάεαθΝ Ν εαγΫθαΝ απσΝ αΝ εα αλΰκτη θαΝ Κ Σ Νη α λΫπκθ αδΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝαυ κτΝ κυΝθέ,Νη κυμΝέ δκυμΝάΝπαλ ηφ λ έμΝ κη έμΝ άΝ ηάηα αΝ δ δεκ ά πθΝπμΝ ιάμΝμΝααΨΝ αΝβη λά δαΝ ξθδεΪΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΪΝζτε δαΝ ΝΫθαΝ 158 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 βη λά δκΝ ξθδεσΝ- παΰΰ ζηα δεσΝζτε δκ,ΝίίΨΝ αΝ π λδθΪΝ ξθδεΪΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΪΝζτε δαΝ ΝΫθαΝ π λδθσΝ ξθδεσΝ- παΰΰ ζηα δεσΝζτε δκ,ΝΰΰΨΝκδΝβη λά δ μΝ ξθδεΫμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝ Ν ηδαΝ βη λά δαΝ ξθδεά παΰΰ ζηα δεάΝ ξκζάΝ εαδΝ ΨΝ κδΝ π λδθΫμΝ ξθδεΫμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝ ΝηδαΝ π λδθάΝ ξθδεάΝ- παΰΰ ζηα δεάΝ ξκζάέΝ ίΨΝ κΝπλκ ππδεσΝπκυΝαθάε δΝ ΝεΪγ ΝΚ Σ ,Νεα αθΫη αδΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ αυ κτ,Ν δμΝ θΫ μΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ βθΝ παλαπΪθπΝ η α λκπά,Νη Ναπσφα βΝ κυΝθκηΪλξβ,ΝπκυΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝπ λδφ λ δαεκτΝ υηίκτζκυΝ ξθδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΠέ΢έΣέ έ έΨ,Ν κΝκπκέκΝαπκφα έ δΝη Ν ίΪ βΝ βΝξλκθκζκΰέαΝ κπκγΫ β βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κΝΚ Σ ΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ δ ξτκυθΝ ΰδαΝ δμΝ η αγΫ δμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν αφκτΝ ζΪί δΝ υπσοβΝ δμΝ βζυ δμΝ πλκ έηβ βμΝ πθΝ θ δαφ λση θπθέΝ ΰΨΝΟδΝ κη έμ,Ν αΝ ηάηα αΝάΝκδΝ δ δεσ β μΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθ,ΝπκυΝγαΝπλκετοκυθΝαπσΝ βθΝ παλαπΪθπΝ η α λκπά,Ν εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΫπμΝσ κυΝ ε κγκτθΝ αΝΠ Νή αΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ δμΝπαλέΝλΝ κυΝΪλγέΝκΝεαδΝλΝ κυΝΪλγέΝλέΝ Μ ΝσηκδαΝαπσφα βΝλυγηέακθ αδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝπαλέΝ ΨΝκδΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝ πθΝ βησ δπθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝπκυΝη α λΫπκθ αδΝ έθαδΝδ σ δηκδΝη Ν κυμΝ έ ζκυμΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθΝ κυΝθέΝαυ κτέΝ ΨΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ έΝαΝεαδΝΰΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝ δμΝδ δπ δεΫμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ βμΝηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμέΝΟδΝσλκδΝη α λκπάμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝεαδΝ εΪγ Ν ξ δεάΝζ π κηΫλ δαΝεαγκλέακθ αδΝη ΝΠ Νήΰηα,ΝπκυΝ ε έ αδΝη Νπλσ α β κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ βέΝΟ κδΝαπκφκδ κτθΝαπσΝδ δπ δεΫμΝ ξθδεΫμΝ- παΰΰ ζηα δεΫμΝ ξκζΫμΝηπκλκτθΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝ Ν ι Ϊ δμΝΰδαΝαπσε β βΝπ υξέκυΝδ σ δηκυΝεαδΝδ κ τθαηκυΝπλκμΝ αΝπ υξέαΝ πθΝ βησ δπθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθέΝ Μ Ν Π Ν ήΰηα,Ν ε δ ση θκΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ γλβ ε υηΪ πθ,Νλυγηέακθ αδΝ αΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ πθΝαυ υθ,Ν βΝ τθγ βΝεαδΝ υΰελσ β βΝ πθΝ δ δευθΝ ι α δευθΝ πδ λκπυθ,Ν αΝ ι α ΫαΝηαγάηα α,Ν βθΝεα αίκζάΝαπσΝ κυμΝ ι ααση θκυμΝηαγβ ΫμΝ ι Ϊ λπθΝ κΝ βησ δκΝ αη έκΝπμΝ σ πθΝ κυΝελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν κθΝ τπκΝ κυΝπ υξέκυΝεαδΝ ΝεΪγ ΝΪζζβΝ ξ δεάΝζ π κηΫλ δαέΝ ΢ κθΝπλσ λκ,Ν αΝηΫζβ,Ν κυμΝΰλαηηα έμΝ πθΝ πδ λκπυθΝεαδΝ κΝπλκ ππδεσΝπκυΝα ξκζ έ αδΝη Ν βΝ δ ιαΰπΰάΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ αυ υθΝ παλΫξ αδΝ απκαβηέπ β,Ν πκυΝ εαγκλέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ γέΝ ΢ δμΝ ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ ξθδεάμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ εα τγυθ βμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πκυΝ πκπ τκθ αδΝ απσΝ ΪζζαΝ υπκυλΰ έαΝ άΝ αθάεκυθΝ Ν θπ Ν άΝ δ δυ μ,Ν φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθέΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝμΝ αΨΝ κυμΝ τπκυμ,Ν κυμΝ κη έμΝ εαδΝ αΝ ηάηα αΝ δ δεκ ά πθΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθ,Ν ίΨΝ βΝ ΰζυ α,ΝΰΨΝ βθΝέ λυ β,Νεα Ϊλΰβ β,Νη α λκπάΝεαδΝη αφκλΪΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθ,Ν ΨΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ κυμΝ έ ζκυμΝ πκυ υθ,Ν ΨΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν κθΝαλδγησΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ δ αΰπΰάμΝ πθΝηαγβ υθ,Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝφκέ β βμ,Ν αΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝεαδΝ δμΝεΪγ Ν έ κυμΝ ι Ϊ δμ,Ν ΨΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝαπκφκέ πθΝεαδΝαΨΝ αΝπλκ σθ αΝεαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτέΝ 159 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 4.Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ υθαλησ δκυΝυπκυλΰκτΝμΝ αΨΝ ηπκλκτθΝ θαΝ λυγηέακθ αδΝ εαδΝ η Ν παλΫεεζδ βΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ γΫηα αΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ Ν ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝαπσΝΪζζαΝυπκυλΰ έαΝάΝαθάεκυθΝ Νθπ Ν εαδΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝ παλέΝ γ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ πλκ σθ αΝ εαδΝ βθΝ ιΫζδιβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝηκθΪ πθΝαυ υθ,ΝίΨΝηπκλκτθΝθαΝ υθδ υθ αδΝθΫκδΝεζΪ κδΝεαδΝ θαΝεα α Ϊ αδΝ Ναυ κτμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝπκυΝυπβλ έΝ δμΝ ξκζδεΫμΝαυ ΫμΝηκθΪ μΝεαδΝ ΰΨηπκλ έΝ θαΝ π ε έθ αδΝ βΝ δεαδκ κ έαΝ πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ αυ ΫμΝ ηκθΪ μέΝ ηέΝΓδαΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝαπσΝΪζζαΝυπκυλΰ έαΝάΝαθάεκυθΝ Νθπ ,ΝαθΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝαυ κτΝπλκίζΫπ αδΝΫε κ βΝΠ Νή πθΝάΝεαθκθδ δευθΝαπκφΪ πθ,Ν υηπλΪ δΝ εαδΝκΝ υθαλησ δκμΝεα ΪΝπ λέπ π βΝυπκυλΰσμέΝ Κα Ϊλΰβ βΝ δ α εαζ έπθΝ λγλκΝκι 1. πσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμ κυΝ θέΝ αυ κτ,Ν εα αλΰ έ αδΝ κΝ δ α εαζ έκΝ ηΫ βμΝ επαέ υ βμέΝ φσ κυΝ υηπζβλπγκτθΝ τκΝ Ϋ βΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ η επαέ υ βμΝ εαδΝ πδησλφπ βμΝ πθΝαπκφκέ πθΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝεαδΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγέΝ ζθΝ παλέΝ βΝ κυΝ θέΝ 1βθκήκβΝ εα αλΰ έ αδΝ κΝ δ α εαζ έκΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμέΝ 2.ΟδΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πθΝπαλαπΪθπΝ δ α εαζ έπθΝη αφΫλ αδΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ αυ κτΝ κυΝ θέΝ κυμΝ αθ έ κδξκυμΝ εζΪ κυμΝ πθΝ παδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθΝεαδΝπλκ αυιΪθκυθΝ δμΝγΫ δμΝ κυμΝεα ΪΝ δ δεσ β μΝεαδΝηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαέΝΟδΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ δκδεβ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ έ δπθΝ δ α εαζ έπθΝ η αφΫλκθ αδΝ Ν αθ έ κδξκυμΝεζΪ κυμΝυπαζζάζπθΝ βμΝε θ λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝ εαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝπκυΝπλκ αυιΪθκυθΝ δμΝγΫ δμΝ κυμΝεα ΪΝίαγηκτμέΝ 3.ΣδμΝγΫ δμΝπκυΝη αφΫλκθ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝεα αζαηίΪθκυθΝαυ κ δεαέπμΝσ κδΝ έθαδΝ κλΰαθδεΪΝ κπκγ βηΫθκδΝ αΝ δ α εαζ έαΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ κυΝ κδε έκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κδΝ επαδ υ δεκέΝ πθΝ δ α εαζ έπθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ κπκγ κτθ αδΝ κλΰαθδεΪΝ δμΝ Παδ αΰπΰδεΫμΝ εα βηέ μΝ ΜαλΪ ζ δκΝ γβθυθΝ εαδΝ ΡΪζζ δκΝ Π δλαδΪέΝΟ κδΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ κΝΜαλΪ ζ δκΝ δ α εαζ έκΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν δα έγ αδΝ ’Ναυ σΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ δ αε δεκτΝΫλΰκυΝηΫξλδΝθαΝπατ δΝβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ παλέΝ1έΝ 4.ΣαΝ δ αε άλδαΝ πθΝ δ α εαζ έπθΝ εαδΝ εΪγ Ν αεέθβ κΝ άΝ εδθβ σΝ π λδκυ δαεσΝ κυμΝ κδξ έκΝ π λδΫλξκθ αδΝ βθΝκδε έαΝ φκλ έαΝ ξκζ έπθέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝηπκλ έΝθαΝ δα γκτθΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝΠ ΚέΝΜ Νέ δαΝαπσφα βΝλυγηέακθ αδΝ εαδΝκδΝζ π κηΫλ δ μΝ βμΝ δΪγ βμΝαυ άμέΝ ΢υΰξυθ υ βΝ εαδΝ η κθκηα έαΝ υπβλ δυθ- δα άλβ βΝ ικυ δκ κ δευθΝ δα Ϊι πθΝ λγλκΝκκ 1έΝΜΫ αΝ ΝΫθαΝ έηβθκΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝμΝ υζζκΰδευθΝ κλΰΪθπθΝ εαδΝ 160 161 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αΨΟδΝ δ υγτθ δμΝ ηΫ βμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμΝ - παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ υΰξπθ τκθ αδΝ Ν δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη Ν Ϋ λ μΝ δμΝ πλπ τκυ μΝ πθΝ παλαπΪθπΝ θκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθ εαδΝ κυΝ θκηκτΝ Θ αζκθέεβμέΝ ίΨΝΟδΝ δ υγτθ δμΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ αΝΰλαφ έαΝηΫ βμΝ ξθδεάμΝ- παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝυπσζκδππθΝθκηυθΝ βμΝξυλαμΝ υΰξπθ τκθ αδΝ Ν δ υγτθ δμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη ΝΫ λ μΝ δμΝπλπ τκυ μΝ πθΝθκηυθέΝ ΰΨΝ ΣαΝ ΰλαφ έαΝ ηΫ βμΝ ΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ η κθκηΪακθ αδΝ επαέ υ βμέΝ Ν ΰλαφ έαΝ υ λκίΪγηδαμΝ ΨΝΟδΝ δ υγτθ δμΝεαδΝ αΝΰλαφ έαΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝη κθκηΪακθ αδΝ Ν δ υγτθ δμΝεαδΝ ΰλαφ έαΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαθ έ κδξαέΝ ΨΝΟδΝ π βλέ μΝ δκλδ ηκτ επαδ υ δευθΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝεαδΝηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ θθκπκδκτθ αδΝΰδαΝ κυμΝσηκδκυμΝεζΪ κυμΝ Ν π βλέ αΝ δκλδ ηκτΝ επαδ υ δευθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝβΝ δλΪΝ δκλδ ηκτΝ πθΝυπκοβφέπθΝπλκ δκλέα αδΝ τηφπθαΝ η Ν αΝελδ άλδαΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1ηέΝ ΨΟδΝ δ υγτθ δμΝααΨΝ φαληκΰάμΝπλκΰλαηηΪ πθΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝίίΨΝπλκ ππδεκτΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ βμΝ ε θ λδεάμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η κθκηΪακθ αδΝ Ν δ υγτθ δμΝ πκυ υθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ πλκ ππδεκτΝπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ναθ έ κδξαέΝ αΨΟδΝ δ υγτθ δμΝ ααΨΝ φαληκΰάμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ηΫ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ η ζ υθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ίίΨΝ πλκ ππδεκτΝ ηΫ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ πλκ ππδεκτΝ ξθδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθ,Ν ΰΰΨΝ δκδεβ δευθΝ υπκγΫ πθΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ δκδεβ δευθΝυπκγΫ πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ ΨΝδ δπ δεάμΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝδ δπ δεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ βμΝε θ λδεάμΝ υπβλ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝ υΰξπθ τκθ αδΝαθ έ κδξαΝ Ν δ υγτθ δμΝ πκυ υθΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν πλκ ππδεκτΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν δκδεβ δευθΝ υπκγΫ πθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ δ δπ δεάμΝ επαέ υ βμέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ ηάηα αΝ πθΝ δ υγτθ πθΝαυ υθΝεαδΝκδΝαληκ δσ β ΫμΝ κυμέΝ 2. θΝΫξκυθΝ κπκγ βγ έΝκλΰαθδεΪΝΪζζκδΝπμΝπλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ δ υγτθ πθΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝεαδΝ ΪζζκδΝ πμΝ πλκρ Ϊη θκδΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ δεάμΝ εαδΝ κυΝ θκηκτΝ Θ αζκθέεβμ,Ν κΝ ΫθαμΝ απσΝ αυ κτμΝ η α έγ αδΝ Ν ε θάΝ γΫ βΝ πλκρ αηΫθκυΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΪζζκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ βμΝ ξυλαμΝ άΝ τ λαΝ απσΝ αέ β βΝ κυμΝ Ν γΫ βΝ πλκρ αηΫθκυΝ ΰλαφ έκυΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ θκηκτΝ άΝ θκηαλξδαεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝαπΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝ θυ α κυΝΚ θ λδεκτΝΤπβλ δαεκτΝ΢υηίκυζέκυΝΜΫ βμΝ επαέ υ βμΝΧ έΚέΤέ΢έΜέ έΨΝεαδΝ κυΝ Κ θ λδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝΣ ξθδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝΧΚέ΢έΣέ έ έΨέΝ ΣαΝ υηίκτζδαΝαυ ΪΝ υθΫλξκθ αδΝ ΝεκδθάΝ υθ λέα βΝεαδΝπλκ λ τ δΝκΝαλξαδσ λκμΝαπσΝ κυμΝ πλκΫ λκυμέΝ ΓδαΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ κυΝ πλκρ αηΫθκυΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ πκυΝ γαΝ η α γ έ,Ν φαλησακθ αδΝ κδΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ η αγΫ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γέΝΟδΝζ π κηΫλ δ μΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝπλκβΰκτη θπθΝπαλέ,Νλυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝΟπκυΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝΰέθ αδΝ δΪελδ βΝη αιτΝυπβλ δυθ,Ν ξκζδευθΝηκθΪ πθΝεαδΝ πλκ ππδεκτΝ εΪγ Ν έ κυμΝ ηΫ βμΝ ΰ θδεάμΝ άΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν θκκτθ αδΝ κΝ ιάμΝ υπβλ έ μ,Ν ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ εαδΝ πλκ ππδεσΝ εΪγ Ν έ κυμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ηέΝ πμΝσ κυΝ ε κγκτθΝ αΝΠ Νή αΝεαδΝκδΝεαθκθδ δεΫμΝαπκφΪ δμΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝθέΝ αυ σθ,Ν αΝγΫηα αΝπκυΝγαΝλυγηέακυθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ δΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝΣαΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθα,Ν αΝ κπκέαΝ υπΪλξκυθ,Ν πατκυθΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθ,Ν σ αθΝ υΰελκ βγκτθΝ αΝ αθ έ κδξαΝσλΰαθαΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝαυ σθέΝ Νγβ έαΝ πθΝαδλ υθΝη ζυθΝ πθΝε θ λδευθΝεαδΝπ λδφ λ δαευθΝυπβλ δαευθΝεαδΝπ δγαλξδευθΝ υηίκυζέπθΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν ηΫ βμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ ηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝπαλα έθ αδΝηΫξλδΝθαΝ υΰελκ βγκτθΝ αΝυπβλ δαεΪΝεαδΝπ δγαλξδεΪΝ υηίκτζδαΝ κυΝΪλγέΝβ1ΝεαδΝ κΝαλΰσ λκΝΰδαΝΫθαΝ ιΪηβθκΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθέΝ θέΝΟπκυΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝαυ κτΝαπαδ έ αδΝΰθυηβΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ Π Νή πθΝεαδΝεαθκθδ δευθΝαπκφΪ πθΝεαδΝ θΝπλκίζΫπ αδΝπλκγ ηέα,ΝβΝΰθυηβΝαυ άΝπλΫπ δΝ θαΝπ λδΫζγ δΝ κΝαλησ δκΝσλΰαθκΝηΫ αΝ Ναπκεζ δ δεάΝπλκγ ηέαΝ θσμΝηάθαΝαπσΝ βθΝυπκίκζάΝ κυΝ ξ δεκτΝ λπ άηα κμέΝ θΝπ λΪ δΝΪπλαε βΝβΝπλκγ ηέαΝαυ ά,ΝβΝ ξ δεάΝ δκδεβ δεάΝπλΪιβΝηπκλ έΝθαΝ ε κγ έΝξπλέμΝ βθΝ παλαπΪθπΝ ΰθυηβέΝ θΝ κΝ σλΰαθκΝ θΝ Ϋξ δΝ αεσηβΝ υΰελκ βγ έ,Ν θΝ έθαδΝ απαλαέ β βΝ βΝ τπαλιβΝΰθυηβμέΝ ιέΝΟδΝ εελ η έμΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτ,Ν δα δεα έ μΝπλκαΰπΰυθΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εα αλΰκτθ αδΝ Ν κπκδκ άπκ Ν Ϊ δκΝεαδΝαθΝίλέ εκθ αδ,Ν ε σμΝαθΝπλσε δ αδΝΰδαΝαθα λκηδεΫμΝπλκαΰπΰΫμΝπκυΝ αθα λΫξκυθΝ ΝξλσθκΝπλκΰ θΫ λκΝ βμΝδ ξτκμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝ κέΝ πμΝσ κυΝ ε κγ έΝ κΝΠ ΝήΰηαΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ βθΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝηι,Ν αΝ υηίκτζδαΝ πκυΝΫξκυθΝ υ αγ έΝη Ν κΝΠ ΝβιιήκζΝΧΦ ΚΝ1ίζΨ,Νη Ν ικυ δκ σ β βΝ κυΝΪλγέΝ1ιΝπαλέ1Ν κυΝθέΝ 1γίζήκβΝη ΫξκυθΝεαδΝ αΝαδλ ΪΝηΫζβΝ κυΝ ΚΤ΢ ,Ν ΚΤ΢Μ ΝεαδΝΚ΢Σ Νεα ΪΝπ λέπ π βέΝ λέΝ Κα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ κδΝ πέθαε μΝ υπκοάφδπθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ ΢ Κ,Ν υπκ δ υγυθ υθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ εαδΝ υπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ ΢ ΚΝ εαδΝ πλκρ αηΫθπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝ εα αλ έακθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝΫπμΝγίέθέκθΝ τηφπθαΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ κυΝΪλγέΝ11έΝΟδΝ ξ δεΫμΝ πλκγ ηέ μΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ΘΫηα αΝαπκζυγΫθ πθΝ επαδ υ δευθΝ λγλκΝκλέ 1.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝηΝ κυΝθέ έΝιθήιζΝΧΦ ΚΝβθθΨΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝαπκζτγβεαθΝΰδα έΝ ΰεα Ϋζ δοαθΝ βΝγΫ βΝ κυμΝεα ΪΝ κΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝβ1Ν πλδζέΝ 1λθιΝΫπμΝβγΝΙκυζέΝ1λιζ,Ν φσ κθΝβΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ βμΝγΫ βμΝκφ έζ αδΝ Ναθ έγ άΝ κυμΝπλκμ κΝ δε α κλδεσΝεαγ υμ,Ν ιαδ έαμΝ βμΝκπκέαμΝυπΫ β αθΝδ έπμΝουξκζκΰδεάΝίέαΝάΝ υ η θάΝΰ θδεΪΝ εαδΝ ηβΝ δεαδκζκΰκτη θβΝ απσΝ υπβλ δαεκτμΝ ζσΰκυμΝ η αξ έλδ βΝ άΝ πΫηία βΝ βμΝ δκέεβ βμΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμΝ ξπλέμΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ ε έη θ μΝ δα Ϊι δμέΝ ΟδΝ 162 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 αδ ά δμΝΰδαΝ παθαφκλΪΝ βθΝυπβλ έαΝυπκίΪζζκθ αδΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝ κΝαλΰσ λκΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτέΝ βέΝ επαδ υ δεκέΝ βμΝδ δπ δεάμΝ βηκ δεάμΝηΫ βμΝΰ θδεάμΝεαδΝηΫ βμΝ ξθδεάμ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ απκζτγβεαθΝ ΰδαΝ πκζδ δεκτμΝ ζσΰκυμΝ τ λαΝ απσΝ ΰθπηκ σ β βΝ πθΝ υηίκυζέπθΝθκηδηκφλκ τθβμΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεα ΪΝ κΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝαπσΝβ1έζέθιΝΫπμΝβγέιέιζΝεαδΝ θΝαπκεα α ΪγβεαθΝ βθΝυπβλ έαΝαπσΝ βθΝ κπκέαΝ απκζτγβεαθ,Ν αζζΪΝ δκλέ βεαθΝ η ΪΝ βθΝ βζέιέιζΝ η Ν δ αΰπΰδεσΝ ίαγησΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ β,Ν σπκυΝ υπβλ κτθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν γ πλκτθ αδΝ σ δΝ θΝ απκηαελτθγβεαθΝ πκ ΫΝ απσΝ βθΝ θ λΰσΝ υπβλ έαΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝ βμΝ παλαηκθάμΝ κυμΝ ε σμΝ υπβλ έαμΝγ πλ έ αδΝσ δΝ δαθτγβε Ν βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝΰδαΝεΪγ Ν υθΫπ δαΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ εα αίκζάΝαπκ κξυθέΝ πδζκΰάΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπκ δ υγυθ υθέΝ Πζάλπ βΝγΫ πθΝΠέΙέΚα Ϊλΰβ βΝεζΪ κυΝΰλαηηα ΫπθΝΚέ έΜέ έΝ λγλκΝλί 1.ΓδαΝηδαΝπ θ α έαΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝεαδΝεα ΪΝπαλΫεεζδ βΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγέΝ11 π λδπ έΝ ΝπαλέΝ1,ΝηπκλκτθΝθαΝ πδζ ΰκτθΝ ΝγΫ δμΝ δ υγυθ υθΝεαδΝυπκ δ υγυθ υθΝ ξθδευθ παΰΰ ζηα δευθΝζυε έπθ,Ν θδαέπθΝπκζυεζα δευθΝζυε έπθ,Ν ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ΢ ΚΝεαδΝυπ τγυθπθΝ κηΫπθΝ΢ ΚΝ,σ κδΝαθάεκυθΝ κυμΝεζΪ κυμΝ Σ1β,Ν Σ1γ,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ι,Ν Σ1κΝεαδΝ Ρ1ΝεαδΝΫξκυθΝίαγησΝ ΝξπλέμΝθαΝΫξκυθΝ υηπζβλυ δΝ δ έαΝ κΝίαγησΝαυ σθ,Ν εαδΝαθΝαυ κέΝ θΝ παλεκτθ,Νσ κδΝαθάεκυθΝ κυμΝεζΪ κυμΝαυ κτμΝεαδΝΫξκυθΝίαγησΝ έ βέΝ ΓδαΝ ηδαΝ λδ έαΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ υπκοάφδκδΝ ΰδαΝ δμΝ γΫ δμΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ πθΝεζΪ πθΝ Σι,Ν Σλ,Ν Σ1ί,Ν Σ1β,Ν Σ1γ,Ν Σ1ζ,Ν Σ1ιΝ εαδΝ Σ1κΝ ηπκλκτθΝ θαΝ έθαδΝ σ κδΝ υπβλ κτθΝ πμΝ ησθδηκδΝ επαδ υ δεκέΝ κυμΝ αθ έ κδξκυμΝεζΪ κυμΝεαδΝΫξκυθΝ εα άΝ υθκζδεάΝυπβλ έα,ΝαπσΝ βθΝκπκέαΝιΝΫ βΝ ΝγΫ βΝ ησθδηκυΝ επαδ υ δεκτΝ κυΝέ δκυΝεζΪ κυέΝ γέΝ Νπλυ βΝπζάλπ βΝσζπθΝ πθΝε θυθΝγΫ πθΝετλδκυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΠΙΝΰέθ αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ « κυΝΤπκυλΰδεκτΝ΢υηίκυζέκυΝτ λαΝαπσΝ δ άΰβ β» κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝ ζέΝΟΝεζΪ κμΝΰλαηηα ΫπθΝΚ Μ Ν κυΝΪλγέ1Ν κυΝθέΝζ1θήιθΝΧΦ ΚΝβ1ίΨΝεα αλΰ έ αδέΝ Ο κδΝεα ΫξκυθΝ δμΝγΫ δμΝαυ ΫμΝεα α Ϊ κθ αδΝ Νε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝ κυΝεζΪ κυΝ ΣβΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝη Ν κΝίαγησΝεαδΝηδ γσΝπκυΝΫξκυθέΝ Νεα Ϊ αιβΝεαδΝ κπκγΫ β άΝ κυμ Ν βησ δαΝ ξκζ έαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΰέθ αδΝηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ έΚέΤέ΢έΜέ έΝ Πλσ υπαΝεαδΝπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ λγλκΝλ1 1. πσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝθέΝαυ κτΝ αΝπλσ υπαΝ ξκζ έαΝηΫ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κΝ Ϊθθ δκΝ π δλαηα δεσΝ ξκζ έκΝ η α λΫπκθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν έ Ν Ν π δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝ κυΝ θκηκτΝ αυ κτ,Ν κπσ Ν εαγκλέακθ αδΝ εαδΝ αΝ Π ΚΝ αΝκπκέαΝαθάεκυθ,Ν έ Ν ΝΰυηθΪ δαΝεαδΝζτε δαΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ 163 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 2.ΣαΝ πλσ υπαΝ ξκζ έαΝ πθΝ παδ αΰπΰδευθΝ αεα βηδυθΝ εαδΝ πθΝ ξκζυθΝ θβπδαΰπΰυθΝ η κθκηΪακθ αδΝ Νπ δλαηα δεΪΝ ξκζ έαΝεαδΝπατκυθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝπ δλαηα δεΪΝη ΪΝ βΝ δαεκπάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝπαδ αΰπΰδευθΝαεα βηδυθΝεαδΝ πθΝ ξκζυθΝθβπδαΰπΰυθέΝ γέΝ αΨΝ Ν πλσ υπβΝ ξκζάΝ βμΝ θυ α βμΝ ΢ξκζάμΝ ΟδεδαεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ ΥαθέπθΝ ξ λδΪ θβρΝ Χ έ΢έΟέΥέ ΨΝη α λΫπ αδΝαπσΝ1έλέήκηΝ Ν παΰΰ ζηα δεάΝ ξκζάΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝαυ κτέΝΟδΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ ξκζάμΝαυ άμΝ υθ ξέακυθΝ βΝφκέ β άΝ κυμΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ξκζάΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝ πκυΝ δ ξτ δ,Ν σππμΝ αυ σΝ γαΝ πλκ αληκ έΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ ίΨΝ Ο κδΝ απκφκέ β αθΝ άΝ γαΝ απκφκδ ά κυθΝ απσΝ βθΝ πλσ υπβΝ αυ άΝ ξκζά,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ βθΝ Ν ΪιβΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυέΝ ΰΨΝΟ κδΝυπβλ κτθΝ ΝγΫ δμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ έ΢έΟέΟέΥέ έΝεαδΝ βμΝπλσ υπβμΝ ξκζάμΝ βμ,Νεα α Ϊ κθ αδΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ βμΝΥαλκεκπ έκυΝ θπ Ϊ βμΝ΢ξκζάμΝ ΟδεδαεάμΝ ΟδεκθκηέαμΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ Ν εζΪ κυμΝαθ έ κδξκυμΝπλκμΝ βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυμ εαδΝη Ν κΝίαγησΝπκυΝεα ΫξκυθέΝ Πζάλπ βΝθΫπθΝγΫ πθΝ λγλκΝλβ 1έΝ πσΝ δμΝγέ1ζκΝθΫ μΝγΫ δμΝπκυΝπλκ έγ θ αδΝ κυμΝεζΪ κυμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝγαΝπζβλπγκτθΝ1έ1έγθΝεα ΪΝ κΝΫ κμΝ1λκηΝεαδΝαθΪΝ1έίίθΝεα ΪΝ αΝ Ϋ βΝ1λκθΝεαδΝ1λκιέΝ πσΝ δμΝγέ1ίγΝθΫ μΝγΫ δμΝ δκδεβ δευθΝυπαζζάζπθΝπκυΝ υθδ υθ αδΝΰδαΝ βθΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝγαΝπζβλπγκτθΝ1έ1ίγΝεα ΪΝ κΝΫ κμΝ1λκηΝεαδΝαθΪΝ1έίίίΝεα ΪΝ αΝΫ βΝ 1λκθΝεαδΝ1λκιέΝ Νεα αθκηάΝεα ΪΝεζΪ κυμΝ πθΝπαλαπΪθπΝγΫ πθΝπκυΝγαΝπζβλπγκτθΝΰέθ αδΝ η ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθέΝ βέΝ Ν κζκεζάλπ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ιΫθβμΝ ΰζυ αμ,Ν φυ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαζζδ ξθδευθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝηκυ δεάμΝ αΝ βησ δαΝ βηκ δεΪΝ ξκζ έαΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝ πκυΝΫξκυθΝ αΝαπαδ κτη θαΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝγαΝΰέθ δΝ θ σμΝ λδ έαμΝη ΝΫθαλιβΝ βΝ1βΝ΢ π έΝ1λκηΝ ΰδαΝ βΝ Ν ΪιβέΝ Κα Ϊλΰβ β κυΝΚΫθ λκυΝΜ Ϊφλα βμΝεαδΝ δ ληβθ έαμΝΧΚ έΜ έ ΙΨΝ λγλκΝλγ 1έΣκΝ ΚΫθ λκΝ Μ Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ ΧΚ έΜ έ ΙΨΝ πκυΝ λ τ δΝ βθΝ ΚΫλευλαΝ εα αλΰ έ αδέΝΚα αλΰκτθ αδΝ πέ βμΝεαδΝκδΝγΫ δμΝ κυΝεΪγ Ν έ κυμΝπλκ ππδεκτΝπκυΝυπβλ έΝ Ν αυ σέΝ βέΣκΝΣαη έκΝ κυΝΚ Μ Ι εα αλΰ έ αδέΝ ΟζβΝ βΝ π λδκυ έαΝ κυ,Ν δεαδυηα αΝ εαδΝ υπκξλ υ δμΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ π λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ κυΝ βηκ έκυΝ π λδΫλξκθ αδΝ ξπλέμΝ ΪζζβΝ δα δεα έαΝ κΝ ΙσθδκΝ Παθ πδ άηδκέΝ ΣκΝ ΙσθδκΝΠαθ πδ άηδκΝ έθαδΝκΝεαγκζδεσμΝ δΪ κξκμΝ κυΝΣαη έκυέΝ ΢ κΝ ΙσθδκΝ Παθ πδ άηδκΝ π λδΫλξ αδΝ εαδΝ σζκΝ κΝ αλξ έκΝ κυΝ Κ Μ ΙέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ αλησ δκυΝ υπκυλΰκτΝ γαΝ εαγκλδ έΝ κΝ λσπκμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ παλαζαίάμΝ απσΝ κΝ ΙσθδκΝ Παθ πδ άηδκΝ βμΝη αίδίααση θβμΝπ λδκυ έαμΝ κυΝΣαη έκυέΝ 164 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 γέΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ ΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυΝ έθαδΝ υθα σΝθαΝκλέακθ αδΝκδΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝΫθ αιβμΝ Ν Ϋ κμΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ η Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυΝαπκφκέ πθΝ πθΝ ξκζυθΝη Ϊφλα βμΝάΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝΚ Μ ΙέΝ ζέΟδΝ π υξδκτξκδΝ πθΝ δ δευθΝ ηβηΪ πθΝ η αφλα υθΝ δ δεσ β αμΝ αΰΰζδεάμ,Ν ΰαζζδεάμΝ εαδΝ ΰ ληαθδεάμΝΰζυ αμΝ κυΝΚ Μ ΙΝεα α Ϊ κθ αδΝ κΝ ηάηαΝιΫθπθΝΰζπ υθ,Νη Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυέΝΟΝ λσπκμ,ΝβΝ δα δεα έαΝεαδΝσ δΝΰ θδεΪΝαφκλΪΝ βθΝ εα Ϊ αιβΝπλκ δκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ ΟδΝεα α α ση θκδΝ ια φαζέακυθΝηαγάηα αΝπκυΝαθ δ κδξκτθΝ Ν τκΝ κυζΪξδ κθΝ ιΪηβθαΝ πκυ υθΝ κυΝ ηάηα κμΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ η Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυέΝΟΝξλσθκμΝ δ αΰπΰάμΝεαδΝεα Ϊ αιβμΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπλκΰ θΫ λκμΝ κυΝ Ν ιαηάθκυΝ1985-1986. ηέΜ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ η ΪΝ ΰθυηβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν κλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν αΝ πλκ σθ αΝ υπκοβφέπθΝεαδΝ βθΝ ΰΰλαφάΝπλπ κ υθΝφκδ β υθΝ κΝ ηάηαΝιΫθπθΝΰζπ υθ,Νη Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυ,Ν εα ιαέλ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ πκυ α υθΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ πκαβηδυ δμΝ εαδΝ κπκδ άπκ Ν κδεκθκηδεΫμΝ πδίαλτθ δμΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δΪ αιβμΝ αυ άμΝ κλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθέΝ θέΜ Ναπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝγλβ ε υηΪ πθΝεαδΝΟδεκθκηδευθ,Νη ΪΝ ΰθυηβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ υθα σ β αΝ παλαεκζκτγβ βμΝ ηαγβηΪ πθΝ άΝ δ ιαΰπΰάμΝ α εά πθΝ πθΝ φκδ β υθΝ κυΝ ηάηα κμΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν η Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ η Ν βΝ υθκ έαΝ δ αε δεκτ,Ν λ υθβ δεκτΝ εαδΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ Ν ιΫθαΝ αθυ α αΝ επαδ υ δεΪΝ δ λτηα αΝ Χ ΙΨΝ άΝ Ν δ λτηα α,Ν δθ δ κτ αΝάΝ ξκζΫμΝπκυΝπαλΫξκυθΝκυ δα δεΪΝδ σ δηβΝπαδ έα,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Νζ π κηΫλ δαΝ πκυΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν αΝκδεκθκηδεΪΝγΫηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝπαλέΝ ιέ έθαδΝ υθα σμΝ κΝ δκλδ ησμΝ άΝ βΝ πλσ ζβοβΝ αζζκ απκτΝ δ αε δεκτΝ άΝ επαδ υ δεκτΝ πλκ ππδεκτΝ κΝ ηάηαΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν η Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΙσθδκυΝΠαθ πδ άηδκυ,Νκλέα αδΝ κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ πθΝγΫ πθΝαυ υθΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν ΪζζβΝπλσ γ βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝ δΪ αιβμέΝ κέΓδαΝ βθΝεΪζυοβΝ δ δευθΝ επαδ υ δευθΝαθαΰευθΝ κυΝ ηάηα κμΝιΫθπθΝΰζπ υθ,Νη Ϊφλα βμΝ εαδΝ δ ληβθ έαμΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ άηδκυ,Ν έθαδΝ υθα άΝβΝπλσ ζβοβΝ ζζάθπθΝάΝαζζκ απυθΝ πδ βησθπθΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝάΝαθΪγ βμΝΫλΰκυΝάΝη ΝπλδαέαΝαθ δηδ γέαέΝ Νπλσ ζβοβΝ θ λΰ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ντ λαΝαπσΝπλσ α βΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυέΝ ΟΝξλσθκμΝαπα ξσζβ βμ,Ν κΝτοκμΝ βμΝαπκαβηέπ βμΝεαδΝ αΝΫικ αΝη αεέθβ βμΝκλέακθ αδΝη Ν βθΝ έ δαΝαπσφα βέΝ136 λέ΢ Ν κπκδα άπκ Ν ελέ βΝ ΰδαΝ εζκΰάΝ άΝ ιΫζδιβΝ Ν γΫ βΝ ΠΝ η Ϊεζβ βΝ άΝ η Ν κπκδκ άπκ Ν λσπκΝ αθΪγ βΝ δ αε δευθΝ εαγβεσθ πθΝ κυΝ ηάηα κμΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν η Ϊφλα βμΝ εαδΝ θέΝγκζκήβί1ί,ΝΦ Κ-ι1Ν ή1λ-5-1ί,ΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝγιμ «ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝιΝεαδΝκΝ κυΝΪλγλκυΝλγΝ κυΝθέΝ1ηθθή1λκηΝ φαλησακθ αδΝαθαζσΰπμΝεαδΝΰδαΝ κΝΣηάηαΝ δα δευθΝ΢πκυ υθΝ κυΝΙκθέκυΝΠαθ πδ βηέκυ» 136 165 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 δ ληβθ έαμΝ κυΝΙσθδκυΝπαθ πδ βηέκυ,ΝβΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝηπκλ έΝθαΝκλέα δΝεαδΝ δα δεα έαΝ ιΫ α βμΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝαπσΝ κΝκδε έκΝ εζ ε κλδεσΝ υηαΝάΝΪζζβΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ πκυΝ υθδ ΪΝ δ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σθΝ βΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ κΝ κδε έκΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκέΝ 1ίέΜ Ν Π Ν ήΰηα,Ν πκυΝ ε έ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ υξσθΝ υθαλησ δπθΝ υπκυλΰυθ,Ν τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ βηέκυ,Νκλέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝ τξβΝ κυΝπΪ βμΝφτ πμΝεαδΝη Νκπκδα άπκ ξΫ βΝ πλκ ππδεκτΝ κυΝ Κ Μ Ι,Ν βθΝ θ ξση θβΝ τ α βΝ αθΪζκΰπθΝ γΫ πθΝ σππμΝ εαδΝ εΪγ Ν ζ π κηΫλ δαΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝΫθ αιβΝεαδΝυπβλ δαεάΝεα Ϊ α βΝ κυΝπλκ ππδεκτΝαυ κτέΝ 11έΜΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝ κυΝΠ ή κμΝπκυΝαθαφΫλ αδΝ βθΝπλκβΰκτη θβΝπαλέ,Ν κΝπΪ βμΝφτ πμΝ δκδεβ δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ εΫθ λκυΝ αθάε δΝ κΝ ΙσθδκΝ Παθ πδ άηδκΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ παθ πδ βηέκυέΝ ΣκΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πδ βηκθδεσΝ πλκ ππδεσΝ έγ αδΝ βΝ δΪγ βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθέΝΜ Ν απκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝ πθΝ υξσθΝ υθαλησ δπθΝ υπκυλΰυθΝ πκυΝ ε έ κθ αδΝ η ΪΝ ΰθυηβΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ άηδκυΝ σπκυΝ αυ άΝ απαδ έ αδ,Ν λυγηέακθ αδΝ αΝ ξ δεΪΝ δκδεβ δεΪΝ εαδΝ κδεκθκηδεΪΝ γΫηα αΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ ΰδαΝ κΝ η αία δεσΝ ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ηΫξλδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ κυΝ Π Ν ή κμΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝπαλέΝ 1βέΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,Ντ λαΝαπσΝΰθυηβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ ΙσθδκυΝ Παθ πδ άηδκυ,Ν κλέακθ αδΝ άΝ υθδ υθ αδΝ αΝ σλΰαθαΝ πκυΝ έθαδΝαλησ δαΝΰδαΝκπκδκ άπκ ΝγΫηαΝεα Ϊ α βμΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυΝσ αθΝ βΝαληκ δσ β αΝ θΝπαλΫξ αδΝαπσΝ κΝθσηκΝ ΝΪζζκΝσλΰαθκέΝ 1γέΟπκυΝ κΝπαλσθΝαθαφΫλ αδΝβΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν θθκ έ αδΝβΝ ΢τΰεζβ κμΝ κυΝΙ λτηα κμΝη ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝαυ κ τθαηβμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ 1ζέΜ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ άΝ εαδΝ πθΝ υξσθΝ υθαλησ δπθΝυπκυλΰυθ,Νη ΪΝΰθυηβΝ βμΝ δκδεκτ αμΝ πδ λκπάμΝ κυΝΙσθδκυΝΠαθ πδ βηέκυ,Ν σπκυΝ αυ άΝ απαδ έ αδ,Ν λυγηέακθ αδΝ εαδΝ κδΝ ζκδπΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ αυ κτΝ κυΝ ΪλγλκυΝ πκυΝ θΝ πλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ κθΝπαλσθ αΝθσηκέΝ Ρτγηδ βΝγ ηΪ πθΝΣ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ΢ξκζυθΝΜαγβ έαμΝΟέ έ έ έΝ λγλκΝλζ 1έΝΣαΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ δεαδυηα αΝ πθΝαπκφκέ πθΝ πθΝ΢ξκζυθΝΜαγβ έαμΝ κυΝθέΝ1γζθήκγΝΧΦ ΚΝ ζθΨΝΚαγκλέακθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέ1Ν κυΝΪλγέΝθζΝ κυΝπαλσθ κμέΝ βέΝ Μ Ν απκφΪ δμΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ εαδΝ λΰα έαμ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝη ΝΰθυηβΝ κυΝ ΢Ν κυΝΟ Νλυγηέακθ αδΝγΫηα αΝμΝ αΨΝ υΰελσ β βμ,Ν υθ λδΪ πθ,Ν αληκ δκ ά πθ,Ν λσπκυΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ δ δεσ λπθΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ υζζσΰπθΝ δ α εσθ πθΝ δμΝ΢ξκζΫμΝΜαγβ έαμΝεαδΝ υζζσΰπθΝΰκθΫπθΝεαδΝ εβ ησθπθέΝ ίΨΝ υΰελσ β βμΝ πθΝηαγβ δευθΝεκδθκ ά πθ,ΝκλΰΪθπθ,Ν δα δεα έαμΝ εζκΰάμΝ κυμΝεαδΝ λσπκυΝ υηη κξάμΝ βθΝκλΰΪθπ βΝ βμΝηαγβ δεάμΝαπάμέΝ γέΝΟδΝφκλ έμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫα,ΝσππμΝαυ σμΝεαγκλέα αδΝ κΝΪλγέΝ1ΝπαλέΝθΝ κυΝθέΝ1βηθήκβ,Ν τθαθ αδΝ θαΝ απα ξκζκτθΝ ηαγβ ΫμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ηκθΪ πθΝ ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο Ν πθΝ 166 167 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ξθδευθΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δευθΝ ξκζυθΝ εαδΝ πθΝ ξκζυθΝ θαζζα ση θβμΝ επαέ υ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝΰδαΝ βθΝπλαε δεάΝ κυμΝΪ εβ β,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ επαέ υ βμέΝ Ν απα ξσζβ βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαλε έΝ σ κΝ εαδΝ κΝ ξλσθκμΝηαγβ έαμΝάΝφκέ β άΝ κυμέΝΜ ΝαπκφΪ δμΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμΝεαδΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ γθδεάμΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ ξκζΫμΝ αληκ δσ β ΪμΝ κυ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ η Ν ΰθυηβΝ κυΝ ΢Ν κυΝ Ο Ν εαδΝ κυΝ κδε έκυΝ φκλΫα,Ν κλέα αδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ πκυΝ γαΝ απα ξκζβγκτθΝεα ΪΝ κΝ πση θκΝ ξκζδεσΝΫ κμ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝ υθα σ β μΝ κυΝεΪγ ΝφκλΫαΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμέΝ Ναθπ ΫλπΝαπα ξσζβ βΝ πθΝηαγβ υθΝ θΝυπσε δ αδΝ κυμΝπ λδκλδ ηκτμΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ πλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτΝ κΝ βησ δκΝ κηΫαέΝ ΝαηκδίάΝ πθΝαθαφ λκηΫθπθΝπμΝΪθπΝηαγβ υθΝ εαγκλέα αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ λΰα έαμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ ζέΝ ΢ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ Ο Ν φαλησακθ αδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ αυ κτΝ πκυΝ αφκλκτθΝ κυμΝεζΪ κυμ,Ν αΝπλκ σθ α,Ν βθΝ ιΫζδιβΝεαγυμΝεαδΝκδΝπαλέκΝεαδΝλΝ κυΝΪλγέΝ1γΝεαδΝκδΝ παλέΝ1γ,Ν1θΝεαΝ1λΝ κυΝΪλγέΝ1ζέΝΓδαΝ βθΝεα Ϊ αιβΝ κυΝπαλαπΪθπΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ πκυΝυπβλ έΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ 1Ν κυΝΪλγέκβΝ Ν υθ υα ησΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγέΝ1ΝεαδΝβΝ βμΝβληληή1θθζήβζ-7-ικΝΧΦ ΚΝ θζίΝ Ψ,ΝεκδθάμΝαπσφα βμΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθΝεαδΝβΝκδε έαΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ ε έ αδΝ απσΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ λΰα έαμΝ η Ν ΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ Ο κδΝαπσΝ κυμΝυπβλ κτθ μΝαθάεκυθΝ Νπλκ πλδθκτμΝεζΪ κυμΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝ κυΝΟ ,ΝαεκζκυγκτθΝπμΝπλκμΝ βθΝ ιΫζδιβΝεαδΝ βθΝεα Ϊ αιάΝ κυμΝαυ κτμΝπκυΝυπβλ κτθΝ κυμΝαθ έ κδξκυμΝησθδηκυμΝεζΪ κυμέΝ ηέΝΣκΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ κυΝΟ ΝπκυΝυπβλ έΝη Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ ηκθδηκπκδ έ αδΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κΝ ξλσθκΝ υπβλ έαμΝ κυΝ κθΝ παλαπΪθπΝ κλΰαθδ ησ,Ν φσ κθΝ κΝαβ ά δΝηΫ αΝ ΝΫθαΝηάθαΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθέΝαυ κτΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝθέΝ1ζιθήκζΝΧΦ ΚΝ Ν1γθΨΝκΝκπκέκμΝ φαλησα αδΝεα ΪΝ αΝζκδπΪέΝ137 «θέΝαέΝΣκΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ κυΝ Ο ΝπκυΝΫξ δΝ υπδεΪΝπλκ σθ αΝεαδΝ βθΝεα ΪΝ π λέπ π βΝ απαδ κτη θβΝ ηπ δλέαΝ άΝ πλκςπβλ έαΝ πκυΝ αθ δ κδξκτθΝ Ν αθυ λβΝ επαδ υ δεάΝίαγηέ αΝαπσΝ ε έθβ,Ν βθΝκπκέαΝυπβλ έΝεα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝαυ κτΝ κυΝ θέ,Ν έθαδΝ υθα σΝη Ναέ β βΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθ,ΝθαΝη α αΰ έΝ Νπλκ πλδθΫμΝπλκ ππδεΫμΝ γΫ δμΝ αθ έ κδξκυΝ εζΪ κυΝ αθυ λβμΝ ίαγηέ αμ,Ν φΥσ κθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ ε θΫμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ κθΝ αθ έ κδξκΝ εζΪ κΝ αθυ λβμΝ ίαγηέ αμέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ θΝ υπΪλξ δΝ αθ έ κδξβΝ δ δεσ β α,Ν υθδ Ϊ αδΝ Ν υΰΰ θΫ λκΝεζΪ κ,ΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ βμΝ υπβλ έαμέΝ ΓδαΝ δμΝη α Ϊι δμΝαυ Ϋμ,Ν κΝπ υξέκΝπαδ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμΝηκθκ κτμΝφκέ β βμΝ κυΝ πλσ υπκυΝ Κ έΚ έΣ έΝ γβθυθΝ έθαδΝ δ σ δηκΝ η Ν κΝ π υξέκΝ επαδ υ δευθΝ πκυ υθΝ ηκθκ κτμΝφκέ β βμΝ βμΝΠ Σ ΢Ν βμΝ΢ Λ Σ έΝ ΟδΝαδ ά δμΝΰδαΝ βΝη Ϊ αιβΝ πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝπλκμΝ κΝ ΢Ν κυΝΟ ηΫ αΝ Ν τκΝηάθ μΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝ ΝυπκίΪζζκθ αδΝ 137 θέΝ1κβζή1λκκΝΦ ΚΝ ΝβλθΝΪλγέΝγβμΝκδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝΪθπΝπαλέΝηΝ φαλησακθ αδΝαθΪζκΰαΝεαδΝ κΝ επήεσΝεαδΝζκδπσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ ηΫ πθΝ ξθδευθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ θκ βζ υ δευθΝ ξκζυθΝ κυΝ ΤπέΤΰ έαμ,Ν Πλσθκδαμ,Ν ΚκδθέΝ φαζέ πθΝπκυΝυπβλ έΝη Ν ξΫ β λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 ίέΝ Μ ΪΝ βΝ η Ϊ αιβΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πλκ ππδεσ εα α Ϊ αδΝ αΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ εζδηΪεδαΝ κυΝ θέΝ 1ηίηήκζΝ η Ν κΝ δ αΰπΰδεσΝ ηδ γκζκΰδεσΝ εζδηΪεδκΝ κυΝ εζΪ κυΝ βμΝ η Ϊ αιβμΝεαδΝη ΝίΪ βΝ κΝ υθκζδεσΝξλσθκΝυπβλ έαμέΝ ιέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπ λδπ έΝ Ν κυΝΪλγέΝ1θΝεαδΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγέΝ1κΝ κυΝθέΝ1ηθθήκηΝδ ξτκυθΝ εαδΝΰδαΝ κΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσΝ κυΝΟ έΝ ΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ βμΝ δα Ϊι πμΝ κυΝ ΪλγέΝ 1θΝ π λδπ έΝ ,Ν αλησ δκμΝ υπκυλΰσμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ ξ δευθΝαπκφΪ πθΝ έθαδΝκΝΤπκυλΰσμΝ λΰα έαμΝη Ϊ απσΝπλσ α βΝ κυΝ ΢Ν κυΝΟ έ»138 Κα αλΰκτη θ μΝ δα Ϊι δμΝ λγλκΝλη ε σμΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝπκυΝεα αλΰκτθ αδΝη Ν αΝπλκβΰκτη θαΝΪλγλα,Νεα αλΰκτθ αδΝαεσηαΝκδΝ αεσζκυγ μΝ δα Ϊι δμ,ΝσππμΝΫξκυθΝ λκπκπκδβγ έΝεαδΝδ ξτκυθΝ άη λαΝμΝ 1.ΟΝθέΝΓΤΛ ή1λίλΝ βέΝΣκΝ Ν βμΝβζ- 6/28.8.1919 γέΝΣκΝΪλγέΝιΝ κυΝθέζγι1ήβλέΝ ζέΝΟΝθέΝηί1λήγ1έΝ ηέΝΣκΝΪλγέΝ1ΝπαλέΝβΝ κυΝ ΝΝ1γηλήζλέΝ θέΝΣκΝΪλγέΝ11Ν βμΝΠΤ΢Ν1ζβήθγΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝΪλγέΝπλυ κΝ κυΝθέ έΝ ζγβίήθγΝΧΦ ΚΝλθΨέΝ ιέΝΣκΝθέ έΝθζθήιίέΝ κέΝΣκΝθέ έΝιζλήιίΝΧΦ ΚΝβιιΨέΝ λέΝΟΝθέΝ1κθέήιηΝΧΦ ΚΝβ1ζΨΝΪλγέΝ1ΝΫπμΝεαδΝ1γέΝ 1ίέΝΟΝθέΝγίλήιθέΝ 11έΝΟΝθέΝζ1θήιθΝΧΦ ΚΝβ1ίΨέΝ 1βέΝΟΝθέΝηιθήιι,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝΪλγέΝη1Ν κυΝθέΝ1ζίζήκγέΝ 1γέΝΟδΝπαλέΝλΝεαδΝ1ίΝ κυΝΪλγέΝγίΝ κυΝθέΝθκβήιιΝΧΦ ΚΝβζζΨέΝ 1ζέΝΣκΝΪλγέΝλΝ κυΝθέΝκ1ιήικΝΧΦ ΚΝ1ιίΨέΝ 1ηέΝΣαΝΪλγέΝ1,Νβ,Νγ,ΝζΝεαδΝλΝ κυΝθέΝλθιήιλΝΧΦ ΚΝβ1γΨέΝ 138 ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝθΝεαδΝιΝπλκ ΫγβεαθΝαπσΝ κΝΪλγλκΝ1ιΝ κυΝθσηκυΝ1θθθή1λκθΝΦ ΚΝ Νβίί 168 ΝέΝ1ηθθή1λκηΝΦ ΚΝ Ν1θι 30.09.1985 1θέΝΟΝθέΝ11ζγήκ1Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ κυΝΪλγέΝγθΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,Ν ε σμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ ΪλγέΝ1ι,Νβί,Νββ,Νγί,Νγβ,Νγι,Νγκ,Νγλ,Νζ1,Νζβ,ΝζγΝεαδΝζκΝπκυΝ δα βλκτθ αδέΝ 1ιέΝΣαΝΪλγέΝβκ,Νβλ,ΝγίΝεαδΝγ1Ν κυΝθέΝ1γίζήκβέΝ εσηβΝ εα αλΰ έ αδΝ εΪγ Ν δΪ αιβ,Ν βΝ κπκέαΝ λυγηέα δΝ εα ΪΝ δαφκλ δεσΝ λσπκΝ γΫηα αΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝαυ κτΝ κυΝθσηκυέΝ Ι ξτμΝ λγλκΝλθ Νδ ξτμΝ κυΝθέΝαυ κτΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Ν ε σμΝ αθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ δα Ϊι δμέΝ γάθα,γίΝ΢ π ηίλέκυΝ1λκη 169 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Αρθρο 1 1. Σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά. Ειδικότερα υποβοηθεί τους μαθητές: α) Να γίνονται ελεύθεροι, υπεύθυνοι, δημοκρατικοί πολίτες να υπερασπίζονται την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας και τη δημοκρατία, να εμπνέονται από αγάπη προς τον άνθρωπο, τη ζωή και τη φύση και να διακατέχονται από πίστη προς την πατρίδα και τα γνήσια στοιχεία της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής τους συνείδησης είναι απαραβίαστη. β) Να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν αρμονικά το πνεύμα και το σώμα τους, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους. Να αποκτούν, μέσα από τη σχολική τους αγωγή, κοινωνική ταυτότητα και συνείδηση, να αντιλαμβάνονται και να συνειδητοποιούν την κοινωνική αξία και ισοτιμία της πνευματικής και της χειρωνακτικής εργασίας. Να ενημερώνονται και να ασκούνται πάνω στη σωστή και ωφέλιμη για το ανθρώπινο γένος χρήση και αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς και των αξιών της λαϊκής μας παράδοσης. γ) Να αναπτύσσουν δημιουργική και κριτική σκέψη και αντίληψη συλλογικής προσπάθειας και συνεργασίας, ώστε να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και με την υπεύθυνη συμμετοχή τους να συντελούν αποφασιστικά στην πρόοδο του κοινωνικού συνόλου και στην ανάπτυξη της πατρίδας μας. δ) Να κατανοούν τη σημασία της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνολογίας, να σέβονται τις ανθρώπινες αξίες και να διαφυλάσσουν και προάγουν τον πολιτισμό. ε) Να αναπτύσσουν πνεύμα φιλίας και συνεργασίας με όλους τους λαούς της γης, προσβλέποντας σε ένα κόσμο καλύτερο, δίκαιο και ειρηνικό. 2. Βασικοί συντελεστές για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών είναι : α) Η προσωπικότητα και η κατάρτιση του προσωπικού όλων των κλάδων και των βαθμίδων της εκπαίδευσης, β) τα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία και τα λοιπά διδακτικά μέσα, καθώς και η σωστή χρήση τους, γ)η εξασφάλιση όλων των αναγκαίων προϋποθέσεων και μέσων για την απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων και 1 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 δ) η δημιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίματος με την ανάπτυξη αρμονικών διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολείο και στην τάξη και με το σεβασμό προς την προσωπικότητα του κάθε μαθητή. 3.α) Τα αναλυτικά προγράμματα αποτελούν άρτιους οδηγούς του εκπαιδευτικού έργου και περιλαμβάνουν κυρίως : (αα) σαφώς διατυπωμένους, κατά μάθημα, σκοπούς μέσα στα πλαίσια των γενικών και ειδικών, κατά βαθμίδα σκοπών της εκπαίδευσης, (ββ) διδακτέα ύλη επιλεγμένη σύμφωνα με το σκοπό του μαθήματος, σε κάθε επίπεδο, ανάλογη και σύμμετρη προς το ωρολόγιο πρόγραμμα και προς τις αφομοιωτικές δυνατότητες των μαθητών, διαρθρωμένη άρτια σε επιμέρους ενότητες και θέματα. (γγ) ενδεικτικές κατευθύνσεις για τη μέθοδο και τα μέσα διδασκαλίας κάθε ενότητας ή θέματος. β) Τα αναλυτικά προγράμματα καταρτίζονται δοκιμάζονται πειραματικά, αξιολογούνται και αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις εξελίξεις στον τομέα των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των επιστημών της αγωγής. γ) Τα αναλυτικά προγράμματα της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης ειδικότερα έχουν εσωτερική συνοχή και ενιαία ανάπτυξη των περιεχομένων τους. δ) Τα διδακτικά βιβλία για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συγγράφονται σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα. 4.Γλώσσα διδασκαλίας, που αποτελεί και αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας και γλώσσα των διδακτικών βιβλίων των μαθητών και των βιβλίων των εκπαιδευτικών είναι η δημοτική, όπως διαμορφώνεται από ο λαό και τη δόκιμη λογοτεχνία προς την αυτούσια μεταφορά ξένων λέξεων. Διάρθρωση και βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παροχές Αρθρο 2 1.Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση παρέχεται στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Τα νηπιαγωγεία μπορούν να εντάσσονται και σε κέντρα, στα οποία λειτουργούν μαζί με κρατικούς παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα). 2.Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται σε δύο κύκλους. Ο πρώτος κύκλος καλύπτεται από τα γυμνάσια και ο δεύτερος από τα γενικά, κλασικά, εκκλησιαστικά, τεχνικά - επαγγελματικά, ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και από τις τεχνικέςεπαγγελματικές σχολές. Ειδικός νόμος ρυθμίζει τη λειτουργία των εκκλησιαστικών λυκείων. 3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. Οποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθ. 458 του Ποινικού Κώδικα. 4.Μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σε ειδικές τάξεις ή εντάσσονται σε κανονικές τάξεις, για να πάρουν την κατάλληλη, σε κάθε περίπτωση, ειδική αγωγή και μάθηση. 2 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 5. Στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης φοιτούν μαζί αγόρια και κορίτσια (μικτά σχολεία). 6. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρέχεται από το κράτος δωρεάν. 7. Τα διδακτικά βιβλία και τα βιβλία των εκπαιδευτικών χορηγούνται δωρεάν στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να καθιερωθεί η υποχρέωση των μαθητών να διατηρούν τα βιβλία σε καλή κατάσταση και να τα επιστρέψουν στο σχολείο στο τέλος του διδακτικού έτους, καθώς επίσης και οι κυρώσεις για τους μαθητές που παραβιάζουν αυτή την υποχρέωση και για όσους ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους. 8. Οι δαπάνες λειτουργίας των σχολείων αντιμετωπίζονται με κρατικές επιχορηγήσεις προς την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία έχει την ευθύνη της διάθεσης και διαχείρισης των σχετικών πιστώσεων. Τα τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από τις επιχορηγήσεις αυτές επιστρέφονται στον κρατικό προϋπολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους. 9.Μαθητές, που κατοικούν μακριά από την έδρα του σχολείου, μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχον προϋποθέσεις δωρεάν, διαμονής και σίτισης, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. «β) Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο, μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα.»1 10. Στους μαθητές των λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών μπορεί να χορηγούνται κρατικές υποτροφίες. 11. Το δημόσιο καλύπτει τις δαπάνες της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των μαθητών που έπαθαν ατύχημα κατά την άσκηση στα εργαστήρια των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών, κατά το μέρος που οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από άμεση ή έμμεση ασφάλιση. 2 12.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθώς και του Υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης στις περιπτώσεις των παρ. 8 και 9 ή του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων στις περιπτώσεις της παρ. 11, ρυθμίζεται ο τρόπος κάλυψης των δαπανών, οι προϋποθέσεις και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτού του άρθ. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προσχολική αγωγή 1 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του νόμου 1771/1988 ΦΕΚ Α 71). 2 Ν. 2640/1998, ΦΕΚ-206 Α' παρ. 10 του άρθρου 2 : "Η διάταξη της παρ. 11 του άρθρου 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ167 Α') εφαρμόζεται και στα ΤΕΕ" 3 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Αρθρο 3 1.Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα το νηπιαγωγείο βοηθεί τα νήπια : α) να καλλιεργούν τις αισθήσεις τους και να οργανώνουν τις πράξεις τους, κινητικές και νοητικές. β) να εμπλουτίζουν και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους από το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αποκτούν την ικανότητα να διακρίνουν τις σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μέσα σε αυτό. γ) να αναπτύσσουν την ικανότητα κατανόησης και έκφρασης με σύμβολα, γενικά και ιδιαίτερα στους τομείς της γλώσσας, των μαθηματικών και της αισθητικής. δ) να προχωρούν στη δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων, που θα βοηθούν στη βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή και ε) να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα και, μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος, να εθίζονται στην εμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας. 2. Η προσχολική αγωγή παρέχεται σε νηπιαγωγεία που λειτουργούν είτε ως ανεξάρτητα είτε μέσα σε παιδικά κέντρα. Η διεύθυνση των παιδικών κέντρων, η στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό και κάθε σχετικό θέμα με τη λειτουργία τους ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η τοποθέτηση νηπιαγωγών στα νηπιαγωγεία που λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα, η υπηρεσιακή κατάσταση, η εξέλιξη των νηπιαγωγών και η εκπαιδευτική λειτουργία των νηπιαγωγείων αυτών ανήκει στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «3.Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών. Η φοίτηση όσων την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών είναι υποχρεωτική και στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985»3 4.Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, 3 Η παράγραφος 3 του άρθρου 3ου αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1α του άρθρου 73 του νόμου 3518/2006, ΦΕΚ-272 Α’ 4 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»4 6. Η ίδρυση και η προαγωγή νηπιαγωγείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «Σε περιοχές που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ίδρυσης νηπιαγωγείου μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου, να λειτουργήσει παράρτημα του πλησιέστερου προς αυτό νηπιαγωγείου»5 7.Η ίδρυση νηπιαγωγείων σε παιδικά κέντρα και η προσθήκη νέων τμημάτων σε αυτά ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων, καθώς και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών. 8. Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και η συγχώνευση νηπιαγωγείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η αντίστοιχη κατάργηση, μείωση τμημάτων ή συγχώνευση νηπιαγωγείων που λειτουργούν σε παιδικά κέντρα και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων νηπιαγωγών γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων. 9.α) Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : (αα) την οργάνωση και λειτουργία των νηπιαγωγείων. (ββ) την εισαγωγή νηπίων, (γγ) την έναρξη, τη λήξη και τη διακοπή των μαθημάτων κατά τους χειμερινούς ή τη συνέχισή τους κατά τους θερινούς μήνες σε ορισμένες περιοχές της χώρας. (δδ) την παρεχόμενη στα νήπια προσχολική αγωγή και τα διδασκόμενα μαθήματα. (εε) το εβδομαδιαίο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας και αγωγής των νηπίων, (στστ) την οργάνωση της ζωής των νηπίων και κάθε είδους εκδηλώσεις και (ζζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των νηπιαγωγείων. β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση, στελέχωση διεύθυνση και λειτουργία των παιδικών κέντρων. 4 H παρ. 5 του άρθρου 3 αντικαταστάθηκε με την παρ.18 του άρθρου 46 του νόμου 4264/2014, ΦΕΚ118/Α/15.5.2014 5 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1Β του άρθρου 73 του νόμου 3518/2006, ΦΕΚ272 Α’΄ 5 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 «10. Για θέματα των παρ. 6, 7 και 8 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»6 Δημοτική εκπαίδευση Αρθρο 4 1. Σκοπός του δημοτικού σχολείου είναι η πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών μέσα στα πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το δημοτικό σχολείο βοηθεί τους μαθητές : α) να διευρύνουν και αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και τα φαινόμενα που μελετούν. β) να οικοδομούν τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στην αφομοίωση της γνώσης, να αναπτύσσονται σωματικά, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία και να καλλιεργούν τις κινητικές τους ικανότητες, γ) να κατακτούν το περιεχόμενο των βασικότερων εννοιών και να αποκτούν, βαθμιαία, την ικανότητα να ανάγονται από τα δεδομένα των αισθήσεων στην περιοχή της αφηρημένης σκέψης, δ) να αποκτούν την ικανότητα ορθής χρήσης του προορισμού και γραπτού λόγου, ε) να εξοικειώνονται βαθμιαία, με τις ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές ανθρωπιστικές και άλλες αξίες και να τις οργανώνουν σε σύστημα αξιών και στ) να καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο, ώστε να μπορούν να εκτιμούν τα έργα της τέχνης και να εκφράζονται ανάλογα, μέσα από τα δικά τους καλλιτεχνικά δημιουργήματα. 2. Η φοίτηση στο δημοτικό σχολείο είναι εξαετής και περιλαμβάνει τις τάξεις, Α, Β, Γ, Δ, Ε., και ΣΤ. <Στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών. Η ηλικία αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη γέννησης. 7» 3. Στους μαθητές που αποφοιτούν από το δημοτικό σχολείο χορηγείται τίτλος που χρησιμεύει για την εγγραφή στο γυμνάσιο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6 Η παράγραφος 10 του άρθρου 3ου καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 7 Το δεύτερο εδ., αντικαταστάθηκε ως άνω από το εδ., β, της παρ. 1 άρθ. 10 ν. 2327/1995, ΦΕΚ Α 156 6 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 4. Τα δημοτικά σχολεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των δασκάλων, είναι μονοθέσια έως εξαθέσια ή δωδεκαθέσια. «5. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η λειτουργία επταθέ-σιων έως και ενδεκαθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και δημοτικών σχολείων άνω των δωδεκαθέσιων, όταν το επιβάλλουν λειτουργικοί και παιδαγωγικοί λόγοι όπως είναι ο αριθμός των μαθητών, οι διατιθέμενοι χώροι διδασκαλίας και οι αποστάσεις μεταξύ των σχολείων.» 8 6. Η οργανικότητα των δημοτικών σχολείων, προσδιορίζεται από την αναλογία 25 μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο για τα μονοθέσια και διθέσια και για τα λοιπά 30 μαθητών προς ένα (1) δάσκαλο ως εξής : Μαθητές Δάσκαλοι Οργανικότητα 10 έως 25 1 Μονοθέσιο 26 έως 50 2 Διθέσιο 51 έως 90 3 Τριθέσιο 91 έως 120 4 Τετραθέσιο 121 έως 150 5 Πενταθέσιο 151 έως 180 6 Εξαθέσιο 181 έως 210 7 Επταθέσιο 211 έως 240 8 Οκταθέσιο 241 έως 270 9 Εννεαθέσιο 271 έως 300 10 Δεκαθέσιο 8 Η παράγραφος 5 του άρθρου 4ου αντικαταστάθηκε με την περίπτωση Ε της υποπαραγράφου Θ2 του άρθρου 1 ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-2013 –Ν. 4152/2013, παρ. 3, 4 και 5 υποπαρ. Θ2 : “3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου σε σχολικές δράσεις όπως είναι η ενισχυτική διδασκαλία, η πρόσθετη διδακτική στήριξη, η ενίσχυση της γλωσσομάθειας, οι αθλητικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες στο σχολείο που υπηρετούν ή σε άλλο σχολείο που ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν προσληφθεί ή προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης έως και δώδεκα (12) ώρες για τους όποιους ισχύουν τα οριζόμενα στις οικείες συμβάσεις.5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης 4”. 7 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 301 έως 330 11 Ενδεκαθέσιο 331 έως 360 12 Δωδεκαθέσιο 7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί σε κάθε οργανική θέση δασκάλου. 8. Η ίδρυση και προαγωγή των δημοτικών σχολείων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων των δασκάλων γίνονται με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 9. Στις περιπτώσεις που ειδικές τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν, είναι δυνατή η ίδρυση μονοθέσιων δημοτικών σχολείων, ανεξαρτήτως του αριθμού μαθητών που πρόκειται να φοιτήσουν. 10.Η κατάργηση, ο υποβιβασμός και με την επιφύλαξη της παρ. 13, η συγχώνευση δημοτικών σχολείων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων δασκάλων, καθώς και η διαίρεση δημοτικών σχολείων και η μεταφορά της έδρας τους, γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 11.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων, β) την εγγραφή, μετεγγραφή και κατάταξη των μαθητών, γ) την έναρξη και λήξη του σχολικού έτους και διδακτικού έτους δ) τη διδασκαλία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων, τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ε) Τα διδασκόμενα μαθήματα και τα εβδομαδιαία ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, στ) την αξιολόγηση των μαθητών, την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και ζ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των δημοτικών σχολείων. 12.Η διδασκαλία στα δημοτικά σχολεία μαθημάτων φυσικής αγωγής, μουσικής, ξένων γλωσσών και καλλιτεχνικών μαθημάτων μπορεί να ανατίθεται εκτός από τους δάσκαλους, και σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με απόφαση του νομάρχη, είτε με ολική απόσπαση είτε με υπερωριακή απασχόληση είτε για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και σε άλλους ειδικούς εκπαιδευτικούς που έχουν τα αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, καθορίζονται τα προσόντα των ειδικών εκπαιδευτικών, η σύσταση των αναγκαίων οργανικών θέσεων που κατανέμονται σε νέους κλάδους ή προσαυξάνουν τις θέσεις των αντίστοιχων κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η διάθεση των εκπαιδευτικών αυτών στα δημοτικά σχολεία, για ανάλογη πλήρους προγράμματος διδασκαλίας, ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, η ανάθεση υπερωριακής διδασκαλίας για τα μαθήματα αυτά σε δημόσιους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας ή και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και η πρόσληψη με ωριαία 8 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 αντιμισθία ιδιωτών που έχουν τα αντίστοιχα προσόντα. Η αποζημίωση για την υπερωριακή διδασκαλία και η ωριαία αντιμισθία καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 9 13.Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να συγχωνεύονται μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία, σε τετραθέσια και πάνω. Οι τάξεις των πολυθέσιων αυτών σχολείων μπορεί να λειτουργούν στις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων, όπως θα ορίζεται ειδικότερα με την παραπάνω απόφαση. Με όμοια απόφαση μπορεί να συγχωνεύονται κατά περιοχή, μονοθέσια δημοτικά σχολεία, στα οποία ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν είναι κάτω από 15, σε ένα κεντρικό δημοτικό σχολείο. 14.Οι μαθητές μεταφέρονται δωρεάν από τις έδρες των συγχωνευόμενων σχολείων στις οριζόμενες έδρες λειτουργίας των τάξεων ή στις έδρες των κεντρικών δημοτικών σχολείων. Η μεταφορά των μαθητών γίνεται, ύστερα από απόφαση του νομάρχη, με τα συνήθη συγκοινωνιακά μέσα, ή και με μίσθωση ιδιωτικών μεταφορικών μέσων. Επίσης μπορεί να γίνεται με ιδιωτικά λεωφορεία με τη φροντίδα και ευθύνη του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 15.Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών εγγράφονται στους προϋπολογισμούς εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των νομαρχιών και μπορούν να μεταφέρονται στους ΟΤΑ ή στο Εθνικό Ιδρυμα Νεότητας κατά περίπτωση. «16. Για τα θέματα των παρ. 8, 9, 10 και 13 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γυμνάσια Αρθρο 5 1. Σκοπός του γυμνασίου είναι να προωθήσει, μέσα στο πνεύμα του ευρύτερου σκοπού της εκπαίδευσης, την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών σε σχέση με τις δυνατότητες που έχουν στην ηλικία αυτή και τις αντίστοιχες απαιτήσεις της ζωής. Ειδικότερα το γυμνάσιο βοηθεί τους μαθητές : α) Να διευρύνουν το σύστημα αξιών τους (ηθικές, θρησκευτικές, εθνικές, ανθρωπιστικές και άλλες αξίες), ώστε να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σύμφωνα με τις επιταγές του. Να ελέγχουν και να κατευθύνουν το συναισθηματικό τους κόσμο σε στόχους δημιουργικούς και πράξεις ανθρωπιστικές. 9 10 Ν.1892/1990 :Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις Η παράγραφος 16 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 9 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 β) Να συμπληρώνουν και να συνδυάζουν την κατάκτηση της γνώσης με τους ανάλογους κοινωνικούς προβληματισμούς, ώστε να αντιμετωπίζουν με επιτυχία διάφορες καταστάσεις και να αναζητούν λύσεις των προβλημάτων της ζωής με υπευθυνότητα, μέσα σε κλίμα δημιουργικού διαλόγου και συλλογικής προσπάθειας. γ) Να καλλιεργούν τη γλωσσική τους έκφραση, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις τους στον προφορικό και γραπτό λόγο με σαφήνεια και ορθότητα. δ) να αναπτύσσουν ομαλά το σώμα τους για τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού και να καλλιεργούν τις κινητικές τους κλίσεις και ικανότητες. ε) Να γνωρίζουν τις διάφορες μορφές της τέχνης και να διαμορφώνουν αισθητικό κριτήριο, χρήσιμο και για τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση. στ) Να συνειδητοποιούν τις δυνατότητες, τις κλίσεις, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους, να αποκτούν γνώση για τα διάφορα επαγγέλματα και να επιδιώκουν την παραπέρα βελτίωσή τους μέσα στα πλαίσια της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, ώστε να αναπτύσσονται σύμμετρα ως άνθρωποι και ως μελλοντικοί εργαζόμενοι, κατανοώντας την ισότιμη συμβολή της πνευματικής και χειρωνακτικής εργασίας στην κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη. 2. Η φοίτηση στα γυμνάσια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β και Γ. Στην Α τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του δημοτικού σχολείου χωρίς εξετάσεις. 3. Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριο, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Η ίδρυση γυμνασίων και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνεται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ιδρυση γυμνασίων γίνεται όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικούς, ώστε σε κάθε γυμνάσιο να μην υπάρχουν πάνω από εννέα τμήματα ή για την εξυπηρέτηση αναγκών ορισμένης περιοχής. 5. Η κατάργηση και η συγχώνευση γυμνασίων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων το προσωπικού γίνεται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Η μετατροπή ημερήσιου γυμνασίου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας, γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7. Για τα θέματα των παρ. 4, 5,6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»11 8.Τα γυμνάσια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά γυμνάσια γίνονται δεκτοί εργαζόμενοι μαθητές, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους. 11 Η παράγραφος 7 του άρθρου 5 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61: “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 10 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 9. Τα γυμνάσια είναι γενικής κατεύθυνσης για όλες τις τάξεις τους. Με το ΠΔ /γμα της παρ. 4 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά γυμνάσια σε ορισμένες πόλεις της χώρας. «Η εγγραφή μαθητών στα αθλητικά και μουσικά γυμνάσια μπορεί να γίνεται με επιλογή. Τα κριτήρια επιλογής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι απόφοιτοι των γυμνασίων αυτών εγγράφονται εφόσον επιθυμούν σε αντίστοιχα λύκεια, αν λειτουργούν»12 10. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη. 13 Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014. 11.Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ,ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των γυμνασίων κάθε κατεύθυνσης, β) τα διδασκόμενα μαθήματα, γ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, δ) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις αργίες και τις διακοπές, ε) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, τις κάθε είδους εξετάσεις, την αξιολόγηση των μαθητών και τους τίτλους σπουδών. στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. ζ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και η) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των γυμνασίων. Λύκεια Αρθρο 6 1.Τα λύκεια λειτουργούν ως γενικά, κλασικά, τεχνικά - επαγγελματικά και ενιαία πολυκλαδικά. Με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθ. 8 μπορεί να ιδρύονται αθλητικά και μουσικά λύκεια σε ορισμένες πόλεις της χώρας. 12 Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 1771/1988 ΦΕΚ Α 71 13 62124/Γ2/2013 (ΦΕΚ 1218 Β/20-5-2013) Κ.Υ.Α.,: “Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι επτά (27). Τάξεις με μαθητές περισσότερους από είκοσι επτά (27) διαιρούνται σε τμήματα” 11 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2. Το λύκειο επιδιώκει την ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα βοηθεί τους μαθητές : α) Να κατανοούν βαθύτερα την κοινωνική πραγματικότητα, να άνουν σωστές επιλογές για τις παραπέρα σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να διαμορφώνουν το χαρακτήρα και την προσωπικότητά τους, έτσι, ώστε να εντάσσονται αρμονικά στο κοινωνικό σύνολο και να συμβάλλουν στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της πατρίδας. β) να συνειδητοποιούν τη βαθύτερη σημασία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους και της σταθερής προσήλωσης, στις πανανθρώπινες αξίες και να κατανοούν τη σπουδαιότητα του δημοκρατικού διαλόγου και της συμμετοχής σε συλλογικές δραστηριότητες. γ) να αποκτούν βαθύτερη και ουσιαστικότερη γνώση και αυτογνωσία, ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτικό και δημιουργικό πνεύμα τη ζωή, την επιστήμη, την τέχνη και τον ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό. δ) Να αναπτύσσουν τον προβληματισμό τους με τη μελέτη και τη βαθύτερη γνώση των ιστορικών γεγονότων (ελληνικών και παγκόσμιων) και της ιστορίας της τέχνης και της επιστήμης. ε) Να εμπλουτίζουν το γνωστικό και γλωσσικό τους εξοπλισμό και να αναπτύσσουν το αισθητικό τους κριτήριο και την ποιότητα της καλλιτεχνικής τους έκφρασης. στ) Να εμπεδώσουν τις κινητικές ικανότητες και κλίσεις μέσα από συγκεκριμένες αθλητικές δραστηριότητες και να αποκτούν αθλητικές συνήθειες που αναβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους. 3. α) Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο επιδιώκει επιπλέον να μεταδώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες τεχνικές ή άλλες επαγγελματικές γνώσεις και να αναπτύξει τις δεξιότητές τους, ώστε μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να απασχοληθούν με επιτυχία σε ορισμένο τεχνικό ή επαγγελματικό κλάδο. β) Οι μαθητές των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων ασκούνται στο επάγγελμα. Η διάρκεια της άσκησης, ο τρόπος και ο χρόνος πραγματοποίησής της και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού. 4.Τα λύκεια διακρίνονται σε ημερήσια και εσπερινά. Στα εσπερινά φοιτούν οι εργαζόμενοι μαθητές. 5. Η φοίτηση στα ημερήσια λύκεια είναι τριετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β και Γ και στα εσπερινά τετραετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α, Β, Γ και Δ. Στην Α τάξη εγγράφονται απόφοιτοι του γυμνασίου χωρίς εξετάσεις. 6.Στους μαθητές που αποφοιτούν χορηγείται απολυτήριος τίτλος, ο τύπος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ενιαία πολυκλαδικά λύκεια Αρθρο 7 12 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο εξασφαλίζει την οργανική σύνδεση της γενικής και της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και παρέχει ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές για τη σύμμετρη ανάπτυξη των ικανοτήτων και την καλλιέργεια των ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων τους, για τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και την ανάπτυξη της χώρας. 2.Τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια ιδρύονται σταδιακά σε όλη τη χώρα, ανάλογα με τις γεωγραφικές, εκπαιδευτικές και οικονομικές συνθήκες και ανάγκες. 3. Τα μαθήματα στην Α τάξη του ενιαίο πολυκλαδικού λυκείου είναι κοινά για όλους τους μαθητές και εξασφαλίζεται παράλληλα η δυνατότητα να παρακολουθούν τα μαθήματα επιλογής καθώς και προαιρετικά μαθήματα στις ελεύθερες ώρες τους. Η Β τάξη του ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου χωρίζεται σε κύκλους και η Γ τάξη σε κλάδους σπουδών. Στις τάξεις Β και Γ διδάσκονται μαθήματα κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα κύκλων ή κλάδων αντίστοιχα. 4.Οι κύκλοι δίνουν τις βάσεις και αποτελούν αφετηρία για μια ομάδα παρεμφερών επαγγελμάτων και για προπαρασκευή των μαθητών για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι κλάδοι προετοιμάζουν τους μαθητές α) για συνέχιση των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και περιλαμβάνουν στο πρόγραμμά τους τη διδασκαλία των αντίστοιχων προπαρασκευαστικών μαθημάτων, β) για την απόκτηση ειδικότητας μετά από φοίτηση σε τμήμα ειδίκευσης που λειτουργεί για τους απόφοιτους. 5. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, β) τους κύκλους και κλάδους σπουδών και τα τμήματα ειδίκευσης, γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές. στ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων ή τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. ζ) τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τη φοίτηση, τις ποινές, την αξιολόγηση των μαθητών, τη μετεγγραφή ή κατάταξη των μαθητών σε άλλο κύκλο ή κλάδο σπουδών, τις εξετάσεις και τους τίτλους σπουδών. η) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια της φοίτησης, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης. θ) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και ι) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων. 6. Οι διατάξεις των παρ. 3 στοιχ. β, 5 και 6 του προηγούμενου άρθ., εφαρμόζονται ανάλογα και στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια. 13 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Ιδρυση, οργάνωση, λειτουργία, κατάργηση λυκείων Αρθρο 8 1. Η ίδρυση λυκείων κάθε τύπου, τομέων, κύκλων, κλάδων και τμημάτων ειδίκευσης και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 2. Η κατάργηση και η συγχώνευση λυκείων κάθε τύπου και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 3. Η Μετατροπή ημερήσιου λυκείου σε εσπερινό και αντίστροφα, καθώς και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4.Το τεχνικό - επαγγελματικό λύκειο χωρίζεται σε τομείς. Κάθε τομέας μπορεί να αποτελείται από περισσότερα τμήματα. ΣΕ κάθε τεχνικό-επαγγελματικό λύκειο μπορεί να λειτουργούν και τμήματα ειδίκευσης. 5.Η προσθήκη νέων τομέων και τμημάτων στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια ή νέων κύκλων και κλάδων στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια, πέρα από αυτούς που προβλέπονται κατά την ίδρυσή τους, η κατάργηση και η συγχώνευση τους και η αυξομείωση των οργανικών θέσεων του προσωπικού γίνονται μια φορά το χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «6. Για τα θέματα των προηγούμενων παρ., 4, 5,6 και 9 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας.»14 7. Στην τελευταία τάξη του λυκείου και πέρα από το ενιαίο πρόγραμμα μαθημάτων λειτουργούν δέσμες προπαρασκευαστικών μαθημάτων και μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας. 8. Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35, ενώ στις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων δε μπορεί να υπερβαίνουν τους 30. Τάξεις με μαθητές περισσότερους από 35 η 30 αντίστοιχα διαιρούνται σε τμήματα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών μπορεί να μειώνεται ο ανώτερος αριθμός μαθητών κατά τάξη ή τμήμα τάξης. 9. Με ΠΔ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με : α) τη οργάνωση και τη λειτουργία των λυκείων κάθε τύπου και τους τομείς και τα τμήματα των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων β) τον τρόπο εισαγωγής, τη διάρκεια φοίτησης, την αξιολόγηση, την πρακτική άσκηση και τις εξετάσεις κάθε είδους στα τμήματα ειδίκευσης των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων. 14 Η παράγραφος 6 του άρθρου 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-2011 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61 : “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 14 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 γ) τα διδασκόμενα μαθήματα και τις δέσμες των προπαρασκευαστικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής ωφελιμότητας, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα, ε) την έναρξη και λήξη του διδακτικού και σχολικού έτους, τις διδακτικές περιόδους, τις αργίες και τις διακοπές. στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, χαρακτηρισμό της διαγωγής, την αξιολόγηση των μαθητών, τις εξετάσεις κάθε είδους και τους τίτλους σπουδών. ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους. η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των λυκείων. Τεχνικές - επαγγελματικές σχολές Αρθρο 9 1. Εκτός από τους γενικούς σκοπούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότερος σκοπός της τεχνικής - επαγγελματικής σχολής, είναι η μετάδοση τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων, ώστε ο απόφοιτος να μπορεί να ασκήσει με επιτυχία ορισμένο επάγγελμα και να συμβάλει στην ποσοτική και ποιοτική ανάπτυξη της παραγωγής. Παράλληλα, επιδιώκεται η εμπέδωση και ο εμπλουτισμός των γενικών γνώσεων και μαθητών. 2. Οι σχολές διακρίνονται σε ημερήσιες και εσπερινές. Η φοίτηση της ημερήσιας διαρκεί έως δύο χρόνια και στις εσπερινές επιμηκύνεται έως ένα έτος. Αν εφαρμόζονται προγράμματα άσκησης στο επάγγελμα, η φοίτηση επιμηκύνεται έως ένα έτος ακόμη, ανεξάρτητα από τη λειτουργία της σχολής ως ημερήσιας ή εσπερινής. 3. Στο πρώτο έτος εγγράφονται χωρίς εξετάσεις όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου. 4. Η ίδρυση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η προσθήκη νέων ειδικοτήτων σε σχολές που λειτουργούν και η ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται μια κάθε φορά κάθε χρόνο κατά το πρώτο τρίμηνο με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 5.Η κατάργηση και η συγχώνευση τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, η κατάργηση ειδικοτήτων και η ανάλογη μείωση των οργανικών θέσεων προσωπικού γίνονται με Π.Δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6. Η μετατροπή τεχνικήςεπαγγελματικής σχολής από ημερήσια σε εσπερινή και αντίστροφα και η μετονομασία ή η μεταφορά έδρας γίνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 15 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Για τα θέματα των παρ. 4, 5 και 6 γνωμοδοτεί το νομαρχιακό συμβούλιο ύστερα από εισήγηση της νομαρχιακής επιτροπής παιδείας. 15 8.Οι μαθητές σε κάθε τάξη ή τμήμα τάξης των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους 35. Η παρ. 10 του άρθ. 5 εφαρμόζεται ανάλογα. 9. Με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται θέματα σχετικά με : α) την οργάνωση και λειτουργία των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών, β) τις ειδικότητες και τη διάρκεια φοίτησης, γ) τα διδασκόμενα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τη δυνατότητα συνδιδασκαλίας τους, δ) τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων, ε) την έναρξη και τη λήξη του σχολικού και διδακτικού έτους, τις αργίες και διακοπές, στ) τις εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, ποινές, τις εξετάσεις κάθε είδους, τη βαθμολογία και αξιολόγηση των μαθητών τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών. ζ) τη διαδικασία, τους λόγους και τα όργανα που αποφασίζουν για τη διακοπή των μαθημάτων και τη συμπλήρωσή τους και με παράταση του διδακτικού έτους, η) την οργάνωση της μαθητικής ζωής και το γενικό πλαίσιο των σχολικών εκδηλώσεων και θ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετική με τη λειτουργία των σχολών αυτών. 10. Οι απόφοιτοι των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών εξειδικεύονται σε επιχειρήσεις με τη φροντίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Οι διατάξεις του στοιχ. β της παρ.3 του άρθ. 6 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους μαθητές των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών. 11. Οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ, του Ν. 1346/83 (ΦΕΚ 46) ανήκουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα πτυχία των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι ισότιμα με τα πτυχία των τεχνικών-επαγγελματικών σχολών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, ύστερα από γνώμη του συμβουλίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ρυθμίζονται τα θέματα των παρ. 4, 5, 6 και 9 που αναφέρονται στις σχολές αυτές.16 15 Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 καταργήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του νόμου 3966/2011, ΦΕΚ118 Α/24-5-11 –Ν. 3966/2011, ΦΕΚ-118 Α/24-5-2011, παρ. 4 του άρθρου 61 : “Η ισχύς της παρ.15 του άρθρου 59 και της παρ. 3 του άρθρου 60 αρχίζει από 1-1-2011” 16 Ν. 2640/1998, ΦΕΚ-206 Α' παρ.1 του άρθρου 9: "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ΤΕΣ του άρθρου 9 του ν. 1566/85 μετατρέπονται σε ΤΕΕ Α' Κύκλου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου...." 16 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Σχολικά εργαστηριακά κέντρα και σχολικά εργαστήρια Αρθρο 10 1.Για την πρακτική άσκηση των μαθητών των τεχνικών-επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών - επαγγελματικών σχολών συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, σχολικά εργαστηριακά κέντρα (Σ.Ε.Κ), στα οποία οι ασκούμενοι μαθητές προέρχονται από τρεις τουλάχιστο σχολικές μονάδες. Όταν μαθητές που ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, η πρακτική τους άσκηση γίνεται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο τεχνικό επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο. 2. Με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου, ορίζονται οι σχολικές μονάδες της ίδιας πόλης ή περιοχής, σύμφωνα με την προηγούμενη παρ., οι μαθητές των οποίων ασκούνται στο ΣΕΚ. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω σχολικών μονάδων που διατίθενται στα ΣΕΚ και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους. 3. Διευθυντής του ΣΕΚ ορίζεται εκπαιδευτικός κατά τις διατάξεις του άρθ.11. Υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι ο διευθυντής του λυκείου, στο οποίο υπάγεται το σχολικό εργαστήριο. Ο διευθυντής του ΣΕΚ ή ο υπεύθυνος του σχολικού εργαστηρίου είναι αρμόδιοι για την οργάνωση και λειτουργία των εργαστηρίων, τη συντήρηση μηχανημάτων, οργάνων και λοιπού εξοπλισμού, την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, την υποβολή προτάσεων σχετικά με την ανανέωση και συμπλήρωση του εξοπλισμού των εργαστηρίων την εκτέλεση όλων των απαραιτήτων ενεργειών για την επισκευή τους, την τήρηση βιβλίων υλικού και μητρώων μηχανημάτων για τον εργαστηριακό εξοπλισμό και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας για τη λειτουργία των εργαστηρίων. 4. α) Κάθε ΣΕΚ διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει 3 μέχρι 5 εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθ. β) Κάθε σχολικό εργαστήριο έχει την ίδια συγκρότηση με τα ΣΕΚ Υπεύθυνος τομέα του σχολικού εργαστηρίου ορίζεται, με απόφαση του προϊσταμένου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν τις σχολικές μονάδες που εξυπηρετούνται από το σχολικό εργαστήριο και προέρχεται από τους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 ή ΑΡΙ, ειδικότητας αντίστοιχης προς τον τομέα του εργαστηρίου. γ) Σε κάθε εργαστήριο κατεύθυνσης ορίζεται υπεύθυνος, με τη διαδικασία του στοιχ. β, ένας εκπαιδευτικός από εκείνους που υπηρετούν τις σχολικές μονάδες, οι οποίες εξυπηρετούνται από το ΣΕΚ ή το σχολικό εργαστήριο, κατά περίπτωση, πτυχιούχος ΤΕΙ ή μέσης σχολής ειδικότητας αντίστοιχης προς το εργαστήριο. Ο υπεύθυνος εργαστηρίου είναι αρμόδιος για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, την οργάνωση του εργαστηρίου και την υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή αντικατάσταση του εξοπλισμού. Είναι επίσης υπεύθυνος για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας που απαιτούνται για τη λειτουργία του εργαστηρίου. 5.Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες λειτουργίας των ΣΕΚ και των σχολικών εργαστηρίων και τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών ΣΕΚ, των υπεύθυνων των σχολικών εργαστηρίων και των υπεύθυνων των τομέων εργαστηρίων και των εργαστηρίων κατεύθυνσης. 17 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 6.Τα ΣΕΚ και ο τόπος λειτουργίας τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 7.Στα ΣΕΚ ή στα σχολικά εργαστήρια μπορούν να ασκούνται και μαθητές των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ. Τα εργαστήρια που λειτουργούν στις σχολές μαθητείας μπορεί να εντάσσονται στα ΣΕΚ. Οι λεπτομέρειες για την άσκηση των μαθητών και την ένταξη και λειτουργία των εργαστηρίων ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας. 8.Αν στην έδρα τεχνικήςεπαγγελματικής σχολής δε λειτουργεί τεχνικό επαγγελματικό ή ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, οι μαθητές ασκούνται σε εργαστήρια της σχολής. Οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων ορίζονται με απόφαση του διευθυντή της σχολής. 17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οργανα, επιλογή, τοποθέτηση, υπηρεσιακή κατάσταση καθήκοντα Αρθρο 11 Οργανα διοίκησης κάθε σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής και ο σύλλογος των διδασκόντων. Α. Διευθυντές και υποδιευθυντές. 1. Διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α. 2. Διευθυντές των γυμνασίων και των ενιαίων και κλασικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ11, ΑΤ15 και ΑΤ16 με βαθμό Α. 3. Διευθυντές των τεχνικώνεπαγγελματικών λυκείων και των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡΙ με βαθμό Α. «Στα τεχνικά - επαγγελματικά λύκεια, τα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και τις τεχνικέςεπαγγελματικές, σχολές, όπου λειτουργούν σχολικά εργαστήρια, τοποθετείται υποδιευθυντής που ανήκει στους κλάδους ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1, εφ'όσον ο διευθυντής δεν ανήκει στους κλάδους αυτούς»18 4. Διευθυντές των τεχνικώνεπαγγελματικών σχολών ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ1 έως ΑΤ14, ΑΤ18 και ΑΡΙ με βαθμό Α. 5. Διευθυντές των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α. 6. Υποδιευθυντές των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ορίζονται εκπαιδευτικοί του κλάδου δασκάλων με βαθμό Α. 17 Ν. 4186/2013 άρθρο 46 παρ. 8: Τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα μετονομάζονται σε Εργαστηριακά Κέντρα 18 Το μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε από την παρ. 1 άρθ. 6 του νόμου 1674/1988 ΦΕΚ Α 203 18 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 7. Υποδιευθυντές των γυμνασίων, των γενικών και κλασικών λυκείων, των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων, των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων και των τεχνικών επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα τμήματα και πάνω ορίζονται εκπαιδευτικοί των αντίστοιχων κλάδων, όπως προβλέπεται στις προηγούμενες παρ. 2, 3 και 4, με βαθμό Α. Σε γυμνάσια, λύκεια κάθε τύπου και κατεύθυνσης και σε τεχνικές - επαγγελματικές σχολές που έχουν περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων, μπορεί αν συντρέχουν ειδικοί λειτουργικοί λόγοι, να ορίζεται και δεύτερος υποδιευθυντής και προκειμένου για ενιαία πολυκλαδικά λύκεια με περισσότερα από δεκαπέντε τμήματα τάξεων και τρίτος. 8. Υπεύθυνοι τομέων των ΣΕΚ ορίζονται εκπαιδευτικοί των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18 και ΑΡ1 με βαθμό Α. 9. Προϊστάμενοι μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων, καθώς και των νηπιαγωγείων είναι εκπαιδευτικοί των κλάδων δασκάλων ή νηπιαγωγών αντίστοιχα, με οποιοδήποτε βαθμό. Β. Επιλογή τοποθέτηση 1.Για την επιλογή των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και των διευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ το οικείο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο κρίνει έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε δεύτερου έτους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας του που έχουν τα προσόντα για τις παραπάνω θέσεις καθώς και διετία στο βαθμό Α έως το τέλος του ίδιου σχολικού έτους και συντάσσει με αλφαβητική σειρά τους παρακάτω πίνακες υποψηφίων : α) διευθυντών σχολικών μονάδων β) υποδιευθυντών σχολικών μονάδων γ) διευθυντών ΣΕΚ. δ) υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ. Σε κάθε πίνακα περιλαμβάνεται τριπλάσιος αριθμός υποψηφίων από το συνολικό αριθμό των θέσεων κατά περίπτωση. 2. Κατά τη σύνταξη των πινάκων αυτών το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο εκτιμά την υπηρεσιακή κατάσταση των εκπαιδευτικών τη γνώση τους για τα εκπαιδευτικά πράγματα την ικανότητά τους για ανάληψη διοικητικών καθηκόντων, το εκπαιδευτικό τους έργου, την κοινωνική προσφορά και την προσωπικότητά τους, τις μεταπτυχιακές σπουδές, τη μετεκπαίδευση και την επιμόρφωση, καθώς και την αξιόλογη συγγραφική εργασία. 3. Εως το τέλος Μαρτίου του ίδιου έτους οι εκπαιδευτικοί, που έχουν βαθμό Α και διετή υπηρεσία στο βαθμό αυτόν και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ ή καθήκοντα υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτονται από τους υποψηφίους ιδιόγραφο βιογραφικό σημείωμα και α) από τους υποψήφιους διευθυντές δήλωση που περιλαμβάνει κατά σειρά προτίμησης ένα μέχρι πέντε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα, στις σχολικές μονάδες των οποίων επιθυμούν να τοποθετηθούν και β) από τους υποψήφιους υποδιευθυντές και υπεύθυνους τομών ΣΕΚ δήλωση που περιλαμβάνει μια ή περισσότερες σχολικές μονάδες ή ΣΕΚ της ίδιας ή και άλλων 19 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 πόλεων και κωμοπόλεων του ίδιου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν. 4.Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Απρίλιο του ίδιου έτους καταρτίζει με αξιολογική σειρά και με βάση τα κριτήρια της παρ. 2 α) πίνακες υποψηφίων που δεν υπέβαλαν αίτηση, αλλά περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 1 και β) πίνακα των υποψηφίων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Υποψήφιοι που υπέβαλαν αιτήσεις χωρίς να περιλαμβάνονται στους πίνακες της αρ. 1 αξιολογούνται και κατατάσσονται στον πίνακα του παραπάνω στοιχ. β. 5.Ο προϊστάμενος της οικείας διεύθυνσης της εκπαίδευσης υποβάλλει τους πίνακες υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ που καταρτίστηκαν με βάση τις αιτήσεις τους, στο αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλίο και τους πίνακες των υποψήφιων διευθυντών που καταρτίστηκαν χωρίς αίτησή τους καθώς και όλους τους πίνακες υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ, στο νομάρχη. Με απόφαση του νομάρχη κυρώνονται οι πίνακες που υποβάλλονται σε αυτό και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη. 6.Το αρμόδιο κεντρικό υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα στο μήνα Μάιο του ίδιου έτους καταρτίζει πίνακα των υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ με αξιολογική σειρά, αφού λάβει υπόψη τα προσόντα τους όπως αναφέρονται την παρ. 2 και τις δηλώσεις προτίμησης και συμβουλευτεί τους πίνακες των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων της παρ. 4. Οι πίνακες αυτοί κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ισχύουν για τα δύο επόμενα σχολικά έτη. Το κεντρικό συμβούλιο μπορεί να αλλάξει την αξιολογική σειρά υποψηφίων, όπως αυτή καθορίστηκε από περιφερειακό συμβούλιο, στις περιπτώσεις που εξετάζει ενστάσεις ενδιαφερομένων, οι οποίες υποβάλλονται στη διεύθυνση εκπαίδευσης εντός δέκα ημερών από την κατάρτιση των πινάκων των περιφερειακών συμβουλίων και συνυποβάλλονται στο κεντρικό συμβούλιο μαζί με τους πίνακες αυτούς. 7. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του κεντρικού υπηρεσιακού συμβουλίου, αρμόδιου για θέματα τοποθέτησης και μετάθεσης εκπαιδευτικών, τίθενται στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο τους Ιουνίου υποψήφιοι διευθυντές, ισάριθμοι προς τις κενές θέσεις της περιοχής με τη σειρά που έχουν καταταγεί στους οικείους πίνακες και σε νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που αναφέρονται στις δηλώσεις τους. Το περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο συγκεντρώνει από τους υποψήφιους αυτούς δηλώσεις για την τοποθέτησή τους κατά σειρά προτίμησης στις υπάρχουσες κενές θέσεις και προτείνει μέχρι τέλος Ιουνίου την τοποθέτησή τους. Αν οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους, εφαρμόζονται για την τοποθέτηση, οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών. Οι προτάσεις του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου εκτελούνται με απόφαση του νομάρχη. 8. Μετά την τοποθέτηση των διευθυντών των σχολείων τοποθετούνται οι υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ, στο πρώτο δεκαήμερο Ιουλίου του ίδιου έτους, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 20 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 συμβουλίου από τους πίνακες που καταρτίστηκαν ύστερα από αιτήσεις των ενδιαφερομένων, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτούς και με βάση τις δηλώσεις προτίμησης. 9. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται όλες οι κενές θέσεις κατά τη διαδικασία των παρ. 7 και 8, τοποθετούνται στις απομένουσες κενές θέσεις με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες α της παρ. 4. Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δηλώσεις όσων περιλαμβάνονται στους πίνακες αυτούς για την τοποθέτηση τους κατά σειρά προτίμησης στις κενές θέσεις και με εφαρμογή των διατάξεων για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. 10. Σε θέσεις που κενούνται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων τοποθετούνται νέοι διευθυντές, υποδιευθυντές ή υπεύθυνοι τομέων ΣΕΚ κατά τη σειρά του οικείου πίνακα και με την ίδια διαδικασία. 11.Σε κάθε περίπτωση σύνταξης πινάκων, σύμφωνα με τις παρ. 1, 4 και 6 η εγγραφή υποψηφίου σε ένα πίνακα, δεν εμποδίζει την εγγραφή του και στους υπόλοιπους. 19 Γ. Υπηρεσιακή κατάσταση. 1. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι των τομέων ΣΕΚ, που τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθ., ασκούν τα καθήκοντά τους για μια τετραετία αν προέρχονται από τον πίνακα β και για μια διετία αν προέρχονται από τον πίνακα Α, όπως οι πίνακες αυτοί καθορίζονται στην παρ.4 της προηγούμενης περιπτ. β, Η τετραετία ή διετία, κατά περίπτωση, αρχίζει την 1 Σεπτεμβρίου του επομένου από την τοποθέτησή τους σχολικού έτους και λήγει την 31 Αυγούστου του τέταρτου ή του δεύτερου, κατά περίπτωση, σχολικού έτους. 2.Κατά τη διάρκεια της θητείας τους διατηρούν τις οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών, από τις οποίες, προέρχονται και εξελίσσονται βαθμολογικά και μισθολογικά σε αυτές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Μπορούν ως εκπαιδευτικοί να μετατεθούν σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών άλλου σχολείου του ίδιου ή άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, στις οποίες και αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της τετραετίας. 3. Οσοι ασκούν καθήκοντα διευθυντών και υποδιευθυντών μπορούν να μετατεθούν για την άσκηση των ίδιων καθηκόντων στη διάρκεια της τετραετίας σε κενές θέσεις του ίδιου ή και άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, σύμφωνα με την αρχική τους δήλωση προτίμησης αλλά και οπουδήποτε αλλού, αν αυτό επιβάλλεται από υπηρεσιακή ανάγκη. 4.Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και των ΣΕΚ, οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και οι υπεύθυνοι τομέων των ΣΕΚ εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Οι προϊστάμενοι των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων, εκτός από τις αποδοχές τους ως εκπαιδευτικοί, παίρνουν κατά τη διάρκεια της τετραετίας και το επίδομα θέσης που ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. 5.Με σύμφωνη και αιτιολογημένη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου διευθυντές, υποδιευθυντής, προϊστάμενος σχολικής μονάδας, διευθυντής και υπεύθυνος τομέα ΣΕΚ μπορεί 19 Ν.1824/1988 Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις 21 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 να απαλλαγεί από τα καθήκοντά του ή να μετατεθεί σε άλλη σχολική μονάδα ή ΣΕΚ κατά περίπτωση για το συμφέρον της υπηρεσίας. Η μετάθεση γίνεται χωρίς δαπάνη του Δημοσίου, εφόσον διαπιστωθεί ότι εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεών του είναι υπηρεσιακά αναγκαία. 20 Δ. Καθήκοντα 1.Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του σχολείου, το συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση των νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων του συλλόγου των διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση για τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων. Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών του σχολείου του και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους. 2.Ο υποδιευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή του σχολείου, όταν δεν υπάρχει απουσιάζε ή κωλύεται. Εάν υπηρετούν υποδιευθυντές περισσότεροι του ενός, ο αναπληρωτής ορίζεται από το διευθυντή. Αν δεν υπάρχει διευθυντής, ο αναπληρωτής ορίζεται με απόφαση του νομάρχη. Βοηθεί το διευθυντή στην άσκηση των καθηκόντων του και είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της διοικητικής υπηρεσίας του σχολείου. «3.Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, υποδιευθυντών και προϊσταμένων του σχολείου καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με εξαίρεση τα καθήκοντά τους, που έχουν σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα οποία καθορίζονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το οποίο ρυθμίζονται και όλα τα θέματα αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια»21 Ε. Αναπλήρωση 1.Αν δεν υπάρχει διευθυντής σχολικής μονάδας ή ΣΕΚ ή απουσιάζει ή κωλύεται και δεν υπάρχει υποδιευθυντής, με απόφαση του νομάρχη, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή άσκηση καθηκόντων σε εκπαιδευτικό που υπηρετεί σε σχολείο του νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος και έχει τα απαιτούμενα προσόντα. Η προσωρινή αναπλήρωση δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τη λήξη του διδακτικού έτους. Για το χρονικό διάστημα που ασκεί τα καθήκοντά του ο προσωρινός διευθυντής παίρνει το επίδομα που προβλέπεται για την αντίστοιχη θέση. 2.Αν δεν υπάρχει υποδιευθυντής σχολικής μονάδας ή υπεύθυνος τομέα ΣΕΚ ή απουσιάζει, τα καθήκοντα αυτά ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην ίδια μονάδα ή σε σχολείο που εξυπηρετείται από το ΣΕΚ κατά περίπτωση. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, καθήκοντα υποδιευθυντή ή υπεύθυνου τομέα ΣΕΚ ασκεί εκείνος που ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης ή γραφείου εκπαίδευσης ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 20 ν. 2043/1992, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 άρθ. 1: οι άνω διατάξεις της περιπτ. Γ κατά το μέρος τους που αφορούν τους διευθυντές σχολικών Μονάδων και τους Διευθυντές ΣΕΚ καταργήθηκαν από την παρ. 13 άρθ. 6 ν. 2043/92 (ΦΕΚ Α 79) 21 Η παρ. 3 αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 άρθ. 6 ν. 2043/1992 ΦΕΚ Α 79 22 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ. εφαρμόζονται και για τους αναπληρωτές υποδιευθυντών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ. 3.Οι διατάξεις της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για την ανάθεση καθηκόντων υπεύθυνων εργαστηρίων κατεύθυνσης στα τεχνικάεπαγγελματικά λύκεια, στα ενιαία πολυκλαδικά λύκεια και στις τεχνικές επαγγελματικές σχολές σε εκπαιδευτικούς εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1. ΣΤ. Σύλλογοι διδασκόντων 1.Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιασδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα μαθητών, μετέχουν και δύο εκπρόσωποί τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων. 2.Ο σύλλογος των διδασκόντων συνεδριάζει, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, τακτικά, τουλάχιστον μια φορά πριν από την έναρξη των μαθημάτων και μια φορά στο τέλος κάθε τριμήνου και έκτακτα, όταν το κρίνει σκόπιμο ο πρόεδρος η το ζητήσει εγγράφως για συγκεκριμένα θέματα τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών του. Οι συνεδριάσεις γίνονται μέσα στο ωράριο εργασίας και σε καμία περίπτωση σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων. 3.Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου. Εχει την ευθύνη για την εφαρμογή του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος, την υγεία και προστασία των μαθητών, την καθαριότητα των σχολικών χώρων και την οργάνωση της σχολικής ζωής. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. 4.Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Εκπαιδευτικό προσωπικό νηπιαγωγείων Αρθρο 12 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των νηπιαγωγείων ανήκει στον κλάδο των νηπιαγωγών ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί των νηπιαγωγών διακρίνονται σε Α, Β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του νηπιαγωγού με βαθμό Γ και μισθολογικό κλιμάκιο (μ.κ.) 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 23 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 2.Για το διορισμό σε θέση νηπιαγωγού με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται α) πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης νηπιαγωγή ή β) πτυχίο σχολής νηπιαγωγών ή γ) πτυχίο των τμημάτων εκπαίδευσης νηπιαγωγών που λειτούργησαν στις παιδαγωγικές ακαδημίες ή δ) αναγνωρισμένο ειδικό δίπλωμα ή πτυχίο ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών νηπιαγωγού ξένου πανεπιστημίου ή ειδικού ινστιτούτου και απολυτήριο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου. 22 3.Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των σχολών νηπιαγωγών ,για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση νηπιαγωγών απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο νηπιαγωγών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των νηπιαγωγείων ορίζονται συνολικά σε 7.123. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων προσχολικής αγωγής, προϊσταμένων διευθύνσεων ή γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προϊσταμένων των νηπιαγωγείων. 5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και πάνω νηπιαγωγεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού συμβουλίου. 6.Οι προϊστάμενοι των νηπιαγωγείων ασκούν διδακτικά και διοικητικά καθήκοντα. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των προϊσταμένων των νηπιαγωγείων και των νηπιαγωγών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «7. Για το ημερήσιο και εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα νηπιαγωγεία ισχύει η παράγραφος 8 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού καθορίζεται το διδακτικό ωράριο των νηπιαγωγών, κατά ανάλογο τρόπο με των δασκάλων, καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του».23 24 Εκπαιδευτικό προσωπικό δημοτικών σχολείων Αρθρο 13 22 2009/1992 Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξει 23 Η παράγραφος 7 προστέθηκε στο άρθρο 12 με την παράγραφο 5 του άρθρου 39 του νόμου 4115/2013, ΦΕΚ-24 Α/30-1-2013 24 Ν. 3699/2008, ΦΕΚ-199 Α/2-10-08, παρ. 1 και 4 του άρθρου 19: «1. Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)» - 24 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των δημοτικών σχολείων ανήκει στον κλάδο δασκάλων ΑΤ κατηγορίας. Οι βαθμοί του κλάδου δασκάλων διακρίνονται σε Α β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του δασκάλου με βαθμό Γ και μ.κ. 16. Για την προαγωγή στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 2.Για το διορισμό σε θέση δασκάλου με τον εισαγωγικό βαθμό απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων ή παιδαγωγικής ακαδημίας ή του ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων ή της ανώτερης, εκκλησιαστικής σχολής Θεσσαλονίκης ή ισότιμο πτυχίο σχολής της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Εκτός από τα πτυχία ΑΕΙ η αναγνώριση πτυχίων σχολών της αλλοδαπής ως ισότιμων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη της επιτροπής της παρ. 7 του άρθ. 2 της ΣΤ5/5/26.4.82 (ΦΕΚ Β 213), κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σύνθεση της επιτροπής αυτής μπορεί να μεταβάλλεται με κοινή απόφαση των ίδιων υπουργών. 3. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την οριστική διακοπή λειτουργίας των παιδαγωγικών ακαδημιών, για την υποβολή αίτησης διορισμού σε θέση δασκάλου απαιτείται αποκλειστικά πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ΑΕΙ κατεύθυνσης δασκάλων της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίού ή λυκείου ή βεβαίωση για πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής ιστορίας που χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση. Η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες της εξέτασης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των δημοτικών σχολείων ορίζονται συνολικά σε 36.159. Στο σύνολο αυτό περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων δημοτικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, υποδιευθυντών των δεκαθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, προϊσταμένων των μονοθέσιων, διθέσιων και τριθέσιων δημοτικών σχολείων και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 5.Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν. 25 6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Στα διθέσια και τριθέσια δημοτικά σχολεία καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο ανώτερος σε βαθμό. Αν υπάρχουν ομοιόβαθμοι, ο προϊστάμενος ορίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της διεύθυνσης ή του γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ύστερα από γνώμη του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. Οι διευθυντές των τετραθέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων τοποθετούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 11. 25 Ν. 2986/2002, ΦΕΚ-24 Α’ παρ. 8 του άρθρου 8 : «Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 και η υπεραριθμία δασκάλων, που προκύπτει από την κατάργηση ή συγχώνευση δημοτικών σχολείων, ρυθμίζεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τους λοιπούς εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 25 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 <7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1/9/97 ως εξής : Ι) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 20. ΙΙ) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 12. ΙΙΙ) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων ώρες 10. IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων ώρες 8. V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό τ και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25. VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 23, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας. β) Στους εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν τον οριζόμενο στην προηγούμενη περίπτωση χρόνο υπηρεσίας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ανατίθεται μειωμένο ωράριο διδασκαλίας από την 1η Σεπτεμβριου του ίδιου έτους και στους λοιπούς από την 1η Σεπτεμβριου του επομένου διδακτικού έτους. γ) Σε περίπτωση που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 16, 18 και 19 του άρθ. 14 του ν. 1566/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 18 του ν. 2470/97»26 8.Ολοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο, τις εργάσιμες ημέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή 30 ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περιπτ. ΣΤ του άρθ. ΙΙ. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδ., της προηγούμενης παρ., εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους.27 26 27 Η παράγραφος 7 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 9ου του νόμου 2517/1997, ΦΕΚ-160 Α' Ν. 3149/2003, ΦΕΚ-141 Α’ παρ. 45γ του άρθρου 13: «Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 13 και της παρ. 13 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985, της παρ. 3 του άρθρου 48 του Ν. 2413/1996, της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 2517/1997 (ΦΕΚ 160 Α΄) και της παρ. 14 του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 Α΄) εφαρμόζονται και για τους προσωρινούς αναπληρωτές» 26 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 9. Η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων από δασκάλους απαγορεύεται. Η παράβαση της διάταξης του προηγούμενου εδ., : α) επισύρει φυλάκιση μέχρι 3 έτη. β) συνιστά πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο μπορεί να επιβληθεί και η ποινή της οριστικής παύσης. 28 Eκπαιδευτικό προσωπικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρθρο 14 1.Το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στους εξής κλάδους κατά κατηγορίες : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΤ Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας. 28 Ν. 3699/2008, ΦΕΚ-199 Α/2-10-2008, παρ. 1 και 4 του άρθρου 19 : «Στους κλάδους των εκπαιδευτικών ΕΑΕ της προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τις ΣΜΕΑΕ που προβλέπονται στα άρθρα 12,13 και 14 του ν. 1566/1985 προστίθενται οι εξής νέοι κλάδοι:α) Κλάδος ΠΕ 61 (Νηπιαγωγών ΕΑΕ)β) Κλάδος ΠΕ 71 (Δασκάλων ΕΑΕ)γ) Κλάδος ΠΕ 11.01. (Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα στην ΕΑΕ),δ) Κλάδοι ΠΕ (Καθηγητών Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ) όλων των ειδικοτήτων, με τον ισχύοντα κωδικό τους και προέκταση « .50».4. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια όλων των κλάδων των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου ορίζονται κατά κλάδο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α΄)» 27 28 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Κλάδος ΑΤ15 Οικιακής Οικονομίας Κλάδος ΑΤ16 Μουσικής Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων Κλάδος ΑΤ18 Πτυχιούχων λοιπών τμημάτων Τ.Ε.Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡ. Κλάδος ΑΡΙ Πτυχιούχων επαγγελματικών λυκείων). Π.Α.Τ.Ε.Σ. της Σ.Ε.Α.Ε.Τ.Ε. (τμήματος τεχνικών και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕ Κλάδος ΜΕΙ Πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών ή τεχνικών και επαγγελματικών σχολών. 29 2. Οι βαθμοί του προσωπικού της προηγούμενης παρ., διακρίνονται σε Α, Β και Γ. Οι θέσεις όλων των βαθμών είναι σε κάθε κατηγορία και κλάδο οργανικά ενιαίες. Εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του καθηγητή ή εκπαιδευτικού εργαστηρίων με βαθμό Γ. Τα εισαγωγικά και καταληκτικά μ.κ. για κάθε κλάδο ορίζονται ως εξής : α) για τους κλάδους ΑΤ1 έως ΑΤ14 και ΑΤ16, με πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ, εισαγωγικό το μ.κ. 16 και καταληκτικό το μ.κ. 1. για τους πτυχιούχους ή διπλωματούχους τμημάτων ΑΕΙ πενταετούς ή εξαετούς φοίτησης εισαγωγικά ορίζονται τα μ.κ. 15 ή 14 αντίστοιχα. β) Για τους κλάδους ΑΤ15, ΑΤ16, χωρίς πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ΑΕΙ και ΑΤ18 εισαγωγικό το μ.κ. 18 και καταληκτικό το μ.κ. 3. γ) Για τον κλάδο ΑΤ17 εισαγωγικό το μ.κ. 17 και καταληκτικό το μ.κ. 2. δ) Για τον κλάδο ΑΡ1 εισαγωγικό το μ.κ. 22 και καταληκτικό το μ.κ. 7. ε) Για τον κλάδο ΜΕ1 εισαγωγικό το μ.κ. 24 και καταληκτικό το μ.κ. 9. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών των κλάδων ΑΤ κατηγορίας στο βαθμό Β απαιτείται διετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΑΡ1 στο βαθμό Β απαιτείται τετραετής υπηρεσία στο βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α εξαετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 29 Π.Δ. 128/2012, ΦΕΚ-233 Α/26-11-2012, άρθρο μόνο : “1. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης που εισήχθησαν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και εφεξής, με πτυχίο της κατεύθυνσης Εικαστικών και πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης θεωρητικών και ιστορικών σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εντάσσονται στον κλάδο εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης AT 8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.1 και 8 περ. η΄ του Ν. 1566/1985 (Α΄/167) και βάσει του άρθρου 15 του Ν. 1586/1986 (Α΄/37) μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ 08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων” Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Για την προαγωγή των εκπαιδευτικών του κλάδου ΜΕ1 στο βαθμό Β απαιτείται εννεαετής υπηρεσία στο Βαθμό Γ και για την προαγωγή στο βαθμό Α οκταετής υπηρεσία στο βαθμό Β. 3.Με ΠΔ /γμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, μπορεί να ιδρύονται νέοι ή να χωρίζονται οι παραπάνω κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις και να καθορίζονται τα προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό. 4.Οι οργανικές θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται ως εξής : α) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 1 θέσεις 2.810 β) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 2, θέσεις 16.637 γ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 3, θέσεις 6.714 δ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 4, θέσεις 6.532 ε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 5, θέσεις 1.376 στ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 6, θέσεις 4.270 ζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 7, θέσεις 14 η) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 8, θέσεις 764 θ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 9, θέσεις 677 ι) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 10, θέσεις 130 ια) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 11, θέσεις 3.858 ιβ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 12, θέσεις 524 ιγ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 13, θέσεις 129 ιδ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 14, θέσεις 368 ιε) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 15, θέσεις 843 ιστ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 16, θέσεις 1.074 ιζ) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 17, θέσεις 1.286. ιη) Καθηγητών του κλάδου ΑΤ 18, θέσεις 280 ιθ) Καθηγητών εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων του κλάδου ΑΡ1, θέσεις 1.790. κ) Αρχιτεχνιτών και τεχνιτών του κλάδου ΜΕ1, θέσεις 300. 29 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 Σύνολο οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 50.376. 5. Στο σύνολο των οργανικών θέσεων περιλαμβάνονται και οι θέσεις σχολικών συμβούλων μέσης γενικής και μέσης τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης, προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διευθυντών γυμνασίων, λυκείων, τεχνικών επαγγελματικών σχολών και ΣΕΚ, υποδιευθυντών των γυμνασίων λυκείων και τεχνικών επαγγελματικών σχολών που έχουν εννέα και πάνω τμήματα υπεύθυνων τομέων και ΣΕΚ και προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 6. Αν τροποποιηθούν τα ωρολόγια προγράμματα ή αυξηθούν τα τμήματα τάξεων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυξάνονται με ΠΔ /γμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Με ίδιο ΠΔ /γμα μπορεί να μεταφέρονται οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο. 7.Αν μειωθούν οι οργανικές θέσεις με την κατάργηση ή συγχώνευση σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραμένουν ως υπεράριθμοι οι νεώτεροι στο βαθμό και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις που θα κενωθούν. 8.Τα προσόντα διορισμού του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται κατά κλάδους ως εξής : α) Κλάδος ΑΤ1 Θεολόγων : πτυχίο θεολογικού ή ποιμαντικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή της θεολογικής σχολής Χάλκης β) Κλάδος ΑΤ2 Φιλολόγων : πτυχίο οποιουδήποτε τμήματος, εκτός των ξενόγλωσσων, φιλοσοφικής σχολής ή τμήματος ιστορίας ΑΕΙ της ημεδαπής «ή πτυχίο του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών30» γ) Κλάδος ΑΤ3 Μαθηματικών : πτυχίο μαθηματικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής « ή πτυχίο της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Μαθηματικού Εφαρμογών ή πτυχίο του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης»31 δ) Κλάδος ΑΤ4 Φυσικών : πτυχίο φυσικού ή χημικού ή φυσιογνωστικού ή βιολογικού ή γεωλογικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής «ή της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού Εφαρμογών ή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ή του Τμήματος Γεωγραφίας 30 Η παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 26 του νόμου 3577/2007, ΦΕΚ130 Α’ 31 Το παραπάνω μέσα σε « » εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1ου του νόμου 3687/2008, ΦΕΚ159 Α/1-8-2008 30 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»32«ή του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης»33 ε) Κλάδος ΑΤ5 Γαλλικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος γαλλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. στ) Κλάδος ΑΤ6 Αγγλικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος αγγλικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. ζ) Κλάδος ΑΤ7 Γερμανικής γλώσσας : πτυχίο τμήματος γερμανικής φιλολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής. η) Κλάδος ΑΤ8 Καλλιτεχνικών μαθημάτων : πτυχίο ζωγραφικής ή γλυπτικής ή χαρακτικής ανώτατης σχολής καλών τεχνών της ημεδαπής με πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης σε ίδια σχολή θεωρητικών και ιστορικών σπουδών. θ) Κλάδος ΑΤ9 Οικονομολόγων : πτυχίο οικονομικού τμήματος ΑΕΙ ή οποιουδήποτε τμήματος ΑΣΟΕΕ ή Ανώτατης βιομηχανικής Σχολής της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής34» ι) Κλάδος ΑΤ10 Κοινωνιολόγων : πτυχίο τμήματος κοινωνιών επιστημών ή κοινωνικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ γίνονται διορισμοί και χωρίς το πτυχίο αυτό, «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής35» ια) Κλάδος ΑΤ11 Φυσικής Αγωγής : πτυχίο εθνικής ακαδημίας σωματικής αγωγής ή τμήματος επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού ΑΕΙ της ημεδαπής. «ιβ Κλάδος ΑΤ12 Μηχανικών : δίπλωμα τμήματος πολιτικών μηχανικών ή αρχιτεκτόνων ή αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών ή μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων ή ηλεκτρονικών ή ναυπηγών ή χημικών μηχανικών ή μηχανικών μεταλλείωνμεταλλουργών ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ραδιοηλεκτρολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ ή πτυχίο φυσικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής με ενδεικτικό μεταπτυχιακών σπουδών ηλεκτρονικής και ραδιοηλεκτρολογίας ή ηλεκτρονικού αυτοματισμού ή ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος με τα παραπάνω ενδεικτικά 36 » , «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής37» ιγ) Κλάδος ΑΤ13 Πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών : πτυχίο νομικού ή πολιτικού τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή 32 Το παραπάνω μέσα σε «..» εδάφιο προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 ου του νόμου 3687/2008, ΦΕΚ159 Α/1-8-2008 33 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 39 του νόμου 3794/2009, ΦΕΚ156 Α/4-9-2009 34 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 35 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 36 Το εδάφιο ιβ αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 13 άρθ. 6 ν. 1674/1986 ΦΕΚ Α 203 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 37 31 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 38. ιδ) Κλάδος ΑΤ14 Πτυχιούχων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Γεωπονίας: πτυχίο τμήματος ιατρικής ή οδοντιατρικής ή φαρμακευτικής ή γεωπονίας ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 39 «ιε) Κλάδος ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας: πτυχίο οικιακής οικονομίας ή οικιακής οικονομίας και οικολογίας, Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής»40 «ιστ) Κλάδος ΠΕ 16.01 μουσικής: πτυχίο τμήματος μουσικών σπουδών ή μουσικής επιστήμης και τέχνης πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν.1566/1985. Κλάδος ΠΕ16.02 μουσικής: πτυχίο του τμήματος λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/198541» 42 ιζ) Κλάδος ΑΤ17 Τεχνολόγων : Πτυχίο της ανώτερης σχολής εκπαιδευτικών τεχνολόγων μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ ή αντίστοιχο πτυχίο τεχνολογικού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίου Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 43 ιη) Κλάδος ΑΤ18 πτυχιούχων λοιπών τμημάτων ΤΕΙ : πτυχίο ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ «ή πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή σχολής Νηπιαγωγών ή Καθηγητικής Σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή και αλλοδαπής» 44 38 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 39 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδ. α της παρ. 5 άρθ. 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 40 Η περίπτωση ΙΕ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 41 Η περίπτωση ΙΣΤ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 20 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 42 Ν. 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’, παρ. 2 και 3 του άρθρου 20: «2. Οι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διορισθέντες και υπηρετούντες εκπαιδευτικοί μουσικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 16.01.3. Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109 Α΄) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/ 1985» - βλ. και επ. παρ. άρθρου 20 Ν. 3475/06 43 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 44 Η παραπάνω μέσα σε « » φράση προστέθηκε από το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 1894/1990 ΦΕΚ Α 110 32 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 ιθ) Κλάδος ΑΡ1 πτυχιούχων ΠΟΤΕΣ της ΣΕΛΕΤΕ (τμήματος τεχνικών και επαγγελματικών λυκείων) : πτυχίο τεχνικού ή επαγγελματικού λυκείου ή μέσης τεχνικής ή επαγγελματικής σχολής και πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ. 45 «κ) Κλάδος ΔΕ01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»46 9. Για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 και ΑΤ2 αντί για πτυχίο τμήματος ΑΕΙ της ημεδαπής γίνεται δεκτό και ισότιμο πτυχίο ορθόδοξης θεολογικής σχολής της αλλοδαπής ή ανώτατης σχολής ελληνικής φιλολογίας της αλλοδαπής αντίστοιχα, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. Για το διορισμό στις θέσεις των άλλων κλάδων ΑΤ κατηγορίας αντί για πτυχίο της ημεδαπής γίνεται δεκτό ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, εφόσον ο υποψήφιος έχει και απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου. 47 10. Αν οι υποψήφιοι της προηγούμενης παρ., δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, απαιτείται βεβαίωση για την πλήρη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας καθώς και τη γνώση της ελληνικής ιστορίας. Η βεβαίωση αυτή χορηγείται ύστερα από επιτυχή εξέταση, της οποίας η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. «11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των διοριστέων για κάθε ειδικότητα που διορίζονται κάθε φορά, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες για κάλυψη των διδασκόμενων μαθημάτων, του κλάδου ΠΕ4»48 12. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζονται οι ειδικότητες και ο αριθμός των θέσεων για κάθε ειδικότητα των κλάδων ΑΤ12, ΑΤ13, ΑΤ14, ΑΤ17, ΑΤ18, ΑΡ1, και ΜΕ1. «13. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και διεξαγωγής πρακτικών ασκήσεων από το εκπαιδευτικό προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζονται από 1.9.2013 ως εξής: α) διευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών ώρες 10 όταν λειτουργούν με τρία έως πέντε τμήματα τάξεων, ώρες 9 όταν λειτουργούν με έξι έως εννέα τμήματα τάξεων, ώρες 7 όταν λειτουργούν με δέκα έως δώδεκα τμήματα τάξεων και ώρες 5 όταν λειτουργούν με περισσότερα από δώδεκα τμήματα τάξεων. Για την εφαρμογή της 45 Ν. 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008, παρ. 4.α του άρθρου 5: «Στην περίπτωση ιθ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» 46 Η περίπτωση Κ της παραγράφου 8 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4Β του άρθρου 5ου του νόμου 3687/2008, ΦΕΚ-159 Α/1-8-2008 47 ν. 2327/1995 ΦΕΚ Α 156, παρ.7 άρθ. 10: Όπου ανωτέρω αναφέρεται η λέξη <ισότιμο> προσθέτεται και η λέξη <αντίστοιχο> 48 Η παράγραφος 11 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του νόμου 3475/2006, ΦΕΚ-146 Α’ 33 Ν. 1566/1985 ΦΕΚ Α 167 30.09.1985 διάταξης αυτής δεν υπολογίζεται ως τμήμα εκείνο που έχει αριθμό μαθητών μικρότερο από το μισό του προβλεπόμενου ανώτατου αριθμού. β) Διευθυντές ΣΕΚ ώρες 10. γ) Υποδιευθυντές γυμνασίων, λυκείων και επαγγελματικών σχολών και υπεύθυνων τομέων ΣΕΚ ώρες 16. δ) Υπεύθυνοι εργαστηρίων ώρες 20. ε) Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ ώρες 23 αν έχουν έως έξι έτη υπηρεσίας, ώρες 21 αν έχουν από έξι μέχρι δώδεκα έτη υπηρεσίας και ώρες 20 αν έχουν πάνω από δώδεκα έτη υπηρεσίας. στ) Εκπαιδευτικοί εργαστηρίων του κλάδου ΤΕ01 ώρες 24 εάν έχουν έως επτά έτη υπηρεσίας, ώρες 21 εάν έχουν επτά μέχρι δεκατρία έτη υπηρεσίας και ώρες 20 εάν έχουν πάνω από δεκατρία έτη υπηρεσίας. ζ) Αρχιτεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 28. η) Τεχνίτες του κλάδου ΔΕ01 ώρες 30. Οι ανωτέρω ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό των εβδομαδιαίων διδακτικών ωρών δεν δημιουργούν επιπλέον δημοσιονομική δαπάνη ή άλλο είδος οικονομικής αξίωσης. 49» 50 14. Διδασκαλία με μειωμένο ωράριο δεν επιτρέπεται, εκτός εάν η συμπλήρωση του δεν είναι αντικειμενικά δυνατή. Αν οι διδάσκοντες δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούν, διατίθενται, μερικά ή ολικά σε άλλα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε τμήματα πρόσθετης διδακτικής βοήθειας, καθώς και σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των μαθημάτων που προβλέπονται στην παρ. 12 του άρθ. 4, τα οποία λειτουργούν στον ίδιο ή γειτονικό δήμο ή κοινότητα, με απόφαση του νομάρχη, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού 49 Η παράγραφος 13 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 2της υποπαραγράφου Θ2 του άρθρου 1 ου του νόμου 4152/2013, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13 –Ν. 4152/2013, παρ. 3, 4 και 5 της υποπαρ. Θ2 : “3. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 1 και 2 εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό των κενών θέσεων, των λειτουργικών αναγκών και των τυχόν υπεραριθμιών, με σκοπό το διορισμό μόνιμων ή την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και τις μεταθέσεις, τις μετατάξεις και τις αποσπάσεις μόνιμων εκπαιδευτικών.4. Οι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο, με βάση το προβλεπόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, μπορούν είτε: α) να απασχολούνται λιγότερες ώρες από αυτές του υποχρεωτικού τους ωραρίου, με ανάλογη μείωση των αποδοχών τους, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις αποδοχές εκπαιδευτικού με διδακτικό ωράριο δώδεκα (12) ωρών, είτε β) να απασχολούνται μέχρι και της συμπληρώσεως του υποχρεωτικού τους ωραρίου