6013/2007

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού και Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. ΦΕΚ: 2331/Β/2007ΦΕΚ B 2331/7.12.2007 Aριθμ. 6013/2/46-γ Καθορισμός ύψους πιστώσεων και κατανομή τους στους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών για την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού και Πυροσβεστικού Προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών με τις αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. α. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2018/1992 (Α-33) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 παρ.2 του ν.3103/2003 ‘’Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 234/29.1.2003). β. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.2800/2000 «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» [Α΄-41]. γ. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄). δ. Τις διατάξεις του ν.2218/1994 “ Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για τη πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση κατά τη Περιφέρεια και άλλες διατάξεις’’ [Α-90], όπως τροποποιήθηκε με το ν.2240/1994 ‘’Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις’’ [Α-153]. ε. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. στ. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν.2622/1998 “Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Δήλωση περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις’’ [Α΄-138]. ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.9 του ν.2669/1998 [ΦΕΚ 283 Α΄/18.12.1998] “Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών- Πειραιά και περιχώρων”. η. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3297/2004 “Συνήγορος του Καταναλωτή- Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ-259 από 23.12.2004). θ. Τις διατάξεις του π.δ. 136/1998 “Περιορισμός έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής και ευθύνες υπολόγων’’ [ΦΕΚ 107 Α/20.5.1998]. ι. Τις διατάξεις του π.δ. 138/1998 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” [ΦΕΚ 107Α/20.5.1998]. ια. Τις διατάξεις του π.δ. 205/2007 “Συγχώνευση Υπουργείων” [ΦΕΚ 231 Α/19.9.2007]. 2. Την υπ΄ αριθμ. 42362/Υ252 από 28.9.2007 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών “Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών” (Β΄-1948). 3. Την αριθμητική δύναμη του ένστολου προσωπικού των Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και Πυροσβεστικού Σώματος, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών, που μετακινείται με τις Αστικές και Υπεραστικές Συγκοινωνίες εντός της περιοχής της Υπηρεσίας του, για εκτέλεση Υπηρεσίας, χωρίς να δικαιολογεί από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο του εισιτηρίου σε βάρος του Δημοσίου. 4. Το αντίτιμο της κάρτας απεριορίστων διαδρομών των αστικών συγκοινωνιών που ισχύει σήμερα και τις τιμές των εισιτηρίων Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών διαφόρων περιοχών της Χώρας. 5. Το ύψος των πιστώσεων που εγκρίθηκαν για το σκοπό αυτό στους εκτελούμενους Π/Υ εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας, και του Πυροσβεστικού Σώματος. 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη μόνο για το τρέχον οικονομικό έτος, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 807.151,00 ΕΥΡΩ και ότι για τη δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί και εγκριθεί ανάλογη πίστωση στο Κρατικό Προϋπολογισμό έτους 2007 και συγκεκριμένα στους Κ.Α.Ε. 0711 του Ε.Φ.43-110 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ’’ και του Ε.Φ. 43-120 ‘’ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ’’, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Καθορίζουμε το ύψος της πίστωσης για τη πληρωμή της δαπάνης από την ελεύθερη κυκλοφορία του Αστυνομικού και Πυροσβεστικού προσωπικού, των Συνοριακών Φυλάκων και των Ειδικών Φρουρών με τα Αστικά και Υπεραστικά λεωφορεία κατά τις μετακινήσεις τους, για εκτέλεση υπηρεσίας, εντός της περιοχής της Υπηρεσίας τους, για τις οποίες δεν δικαιολογείται από τις ισχύουσες διατάξεις το αντίτιμο των εισιτηρίων σε βάρος του Δημοσίου για το έτος 2007, στο συνολικό ποσό των 807.401,00 ΕΥΡΩ. 2. Η δαπάνη δεν υπόκειται σε κρατήσεις και βαρύνει τις πιστώσεις του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, κατά ΚΑΕ και Ειδικό Φορέα, ως εξής: α. Ποσό δαπάνης 719.251,00 ΕΥΡΩ τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0711 του Ε.Φ. 43-110 ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ’’. β. Ποσό δαπάνης 88.150,00 ΕΥΡΩ τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0711 του Ε.Φ. 43-120 ‘’ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ”. 3. Η πληρωμή της δαπάνης στους επί μέρους Φορείς Αστικών και Υπεραστικών συγκοινωνιών θα γίνει, ως εξής: α. Για την Ελληνική Αστυνομία, με την έκδοση από την Δ/νση Διαχείρισης Χρηματικού / Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας επιταγών που θα αποσταλούν στις Διαχειρίσεις Χρηματικού των Δ/νσεων Αστυνομίας Αθηνών, Θεσ/νίκης και των Αστυνομικών Δ/νσεων της Χώρας. β. Για το Πυροσβεστικό Σώμα, με την έκδοση από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου/Υ.Δ.Τ, Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής [Χ.Ε.Π.], στο όνομα του κάθε δικαιούχου μετά την αποστολή σ΄ αυτή των απαιτουμένων δικαιολογητικών. 4. Η δικαιολόγηση της δαπάνης θα γίνει βάσει των εξής δικαιολογητικών: α. Τιμολογίου παροχής Υπηρεσιών από τους Οργανισμούς Αστικών και Υπεραστικών Συγκοινωνιών, θεωρημένου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. β. Αντιγράφου της παρούσης. γ. Λοιπών [δικαιολογητικών] που προβλέπονται από τις υφιστάμενες διατάξεις, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο καταλογισμός στα οριστικά έξοδα των Διαχειρίσεων [καταλογιστική απόφαση, έκθεση γενόμενης δαπάνης, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κ.λπ.]. 5. Κατανέμουμε την παραπάνω πίστωση στους Οργανισμούς των Αστικών και Υπεραστικών λεωφορείων της χώρας, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |Α/Α |Ο.Α.Σ .& ΚΤΕΛ |ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | | | |ΑΣΤΙΚΑ |ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ |ΑΣΤΙΚΑ |ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ | |ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |1. |ΟΑΣΑ -ΚΤΕΛ ΑΤΤΙΚΗΣ|333.080,00 |15.854,00 |50.000,00 |4.000,00 | |2. |ΟΑΣΘ-ΚΤΕΛ |49.781,00 |14.263,00 |21.450,00 |3.000,00 | | |ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | | | | | |3. |ΑΓΡΙΝΙΟΥ |4.210,00 |0 | | | |4. |ΑΙΓΙΟΥ |2.385,00 |0 | | | |5. |αιτωλοακαρνανΙας |0 |6.356,00 | | | |6. |ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |2.179,00 |0 | | | |7. |ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ |0 |1.545,00 | | | |8. |ΑΡΚΑΔΙΑΣ |0 |1.751,00 |0,00 |500,00 | |9. |ΑΡΤΑΣ |1.843,00 |4.424,00 | | | |10. |ΑΧΑΙΑΣ |0 |3.914,00 |0,00 |500,00 | |11. |ΒΕΡΟΙΑΣ |4.000,00 |0 | | | |12. |ΒΟΛΟΥ |6.236,00 |0 | | | |13. |ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ |927,00 |0 | | | |14. |ΓΡΕΒΕΝΩΝ |0 |3.583,00 | | | |15. |ΔΡΑΜΑΣ |2.000,00 |3.392,00 | | | |16. |ΕΒΡΟΥ |0 |5.934,00 |500,00 |500,00 | |17. |ΕΥΒΟΙΑΣ |0 |2.806,00 |0,00 |400,00 | |18. |ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ |0 |2.060,00 | | | |19. |ΖΑΚΥΝΘΟΥ |0 |1.756,00 | | | |20. |ΗΛΕΙΑΣ |0 |3.274,00 | | | |21. |ΗΜΑΘΙΑΣ |0 |5.750,00 | | | |22. |ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |8.409,00 |5.871,00 |800,00 |500,00 | |23. |ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ |0 |2.791,00 | | | |24. |ΘΗΒΩΝ |0 |2.300,00 | | | |25. |ΘΗΡΑΣ |0 |1.756,00 | | | |26. |ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |4.100,00 |6.319,00 |400,00 |0,00 | |27. |ΚΑΒΑΛΑΣ |6.452,00 |4.976,00 | | | |28. |ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |300,00 |0 |200,00 |0,00 | |29. |ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |3.667,00 |5.645,00 | | | |30. |ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |2.184,00 |3.169,00 | | | |31. |ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ |2.654,00 |0 | | | |32. |ΚΕΡΚΥΡΑΣ |672,00 |1.500,00 |300,00 |0,00 | |33. |ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ |0 |2.060,00 | | | |34. |ΚΙΛΚΙΣ |5.738,00 |600,00 | | | |35. |ΚΟΖΑΝΗΣ |1.843,00 |3.640,00 |400,00 |0,00 | |36. |ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |2.908,00 |0 | | | |37. |ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ |1.559,00 |4.210,00 | | | |38. |ΚΩ |1.349,00 |1.820,00 | | | |39. |ΛΑΚΩΝΙΑΣ |0 |1.030,00 | | | |40. |ΛΑΜΙΑΣ |4.162,00 |0 | | | |41. |ΛΑΡΙΣΗΣ |8.479,00 |5.139,00 |500,00 |500,00 | |42. |ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |0 |2.800,00 | | | |43. |ΛΕΣΒΟΥ |0 |1.559,00 |0,00 |300,00 | |Α/Α |Ο.Α.Σ .& ΚΤΕΛ |ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ |ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | | | |ΑΣΤΙΚΑ |ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ |ΑΣΤΙΚΑ |ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ | |ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ | |44. |ΛΕΥΚΑΔΑΣ |0 |2.575,00 | | | |45. |ΛΗΜΝΟΥ |0 |1.499,00 | | | |46. |ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ |1.082,00 |4.400,00 |0,00 |300,00 | |47. |ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ |2.600,00 |0 | | | |48. |ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ |0 |2.060,00 | | | |49. |ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |1.514,00 |0 |300,00 |0,00 | |50. |ΝΑΟΥΣΑΣ |9.675,00 |9.216,00 | | | |51. |ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |900,00 |0 | | | |52. |ΞΑΝΘΗΣ |2.935,00 |5.129,00 | | | |53. |ΠΑΡΟΥ |0 |1.756,00 | | | |54. |ΠΑΤΡΩΝ |6.250,00 |0 |1.000,00 |0,00 | |55. |ΠΕΛΛΑΣ |0 |3.696,00 | | | |56. |ΠΙΕΡΙΑΣ |0 |2.640,00 | | | |57. |ΠΡΕΒΕΖΗΣ |832,00 |2.657,00 | | | |58. |ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |1.050,00 |0 | | | |59. |ΡΟΔΟΠΗΣ |0 |5.479,00 | | | |60. |ΡΟΔΟΥ |3.000,00 |1.568,00 | | | |61. |ΡΟΔΑΣ |3.000,00 |1.568,00 | | | |62. |ΣΑΜΟΥ |0 |2.250,00 | | | |63. |ΣΕΡΡΩΝ |1.050,00 |8.867,00 | | | |64. |ΣΥΡΟΥ |0 |1.756,00 | | | |65. |ΤΗΝΟΥ |0 |1.756,00 | | | |66. |ΤΡΙΚΑΛΩΝ |1.500,00 |4.390,00 | | | |67. |ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ |0 |3.742,00 |400,00 |400,00 | |68. |ΦΛΩΡΙΝΑΣ |950,00 |2.336,00 | | | |69. |ΦΩΚΙΔΑΣ |0 |2.339,00 | | | |70. |ΧΑΛΚΙΔΑΣ |2.000,00 |0 | | | |71. |ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ |1.500,00 |1.500,00 |0,00 |400,00 | |72. |ΧΑΝΙΩΝ |5.150,00 |4.120,00 |300,00 |300,00 | |73. |ΧΙΟΥ |1.000,00 |1.000,00 | | | | |ΣΥΝΟΛΟ |507.105,00 |212.146,00 |76.550,00 |11.600,00 | | |ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |719.251,00 |88.150,00 | ΄Αρθρο 2 Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2007

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις