7428/2004

Συνδρομητική Υπηρεσία! Για είσοδο πάτα εδώΚαθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. ΦΕΚ: 253/Β/2006Αριθ. 7028/04 (ΦΕΚ 253 Β’/9-2-04) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις α. Της παρ. 3 του άρθρου 222 του Π.Δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 231/Α/1995), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περ. (β) του άρθρου 15 του Ν. 3146/2003 «Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 125/Α/2003). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/ Α/1992) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/1997). γ. Του Π.Δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/2002). 2. Την 1065956/863/Α0006/15.7.2003 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών» (ΦΕΚ 985/Β/2003). 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών Α. Τα έσοδα διακρίνονται σε: • τακτικά έσοδα • έκτακτα έσοδα • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά • εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) • εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης. Β. Οι δαπάνες διακρίνονται σε: • λειτουργικές δαπάνες χρήσης • επενδύσεις • πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις • αποθεματικό. 2. Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα: Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως: • τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0, • έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1, • έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2, • εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3, • εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων, • χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5. Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε: • λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6, • Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7, • πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8, • Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9. Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής. 3. Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα. 4. Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται: Α. ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο. Β. τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Γ. τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Δ. τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός. Ε. σε ειδική στήλη, θα καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση. 5. Καθορίζουμε τον τύπο του προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΣΟΔΑ | | |ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ |ΟΙΚ. ΕΤΟΣ ………… | | | | |ΟΙΚ. ΕΤΟΣ | | | | | |…………… | |ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ | | | | | |ΒΑΣΕΙ | |ΚΩΔΙΚΟΣ|ΤΙΤΛΟΣ| | |ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ | | | | | | | | | |ΔΙΑΜΟΡΦΩ|ΒΕΒΑΙΩΘ|ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ|ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ| | | | |ΘΕΝΤΑ |ΕΝΤΑ |ΥΠΟ |ΑΠΟ | | | | | | |ΤΟΥ Δ.Σ. |ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ| | | | | | | | | | |ΣΥΝΟΛΟ | |ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ | |ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ Ι | ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ | | |ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ |ΟΙΚ. ΕΤΟΣ …… | | | | |ΟΙΚ. ΕΤΟΣ | | | | | | | |ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΙΣ | | | | | |ΒΑΣΕΙ | |ΚΩΔΙΚΟΣ|ΤΙΤΛΟ| | |ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ | | |Σ | | | | | | | | | | | | |ΔΙΑΜΟΡΦΩ|ΕΝΤΑΛΘΕΙΣΕ|ΨΗΦΙΣΘΕΙΣΕΣ|ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕ| | | | |ΘΕΙΣΕΣ |Σ |ΥΠΟ ΤΟΥ|Σ ΑΠΟ | | | | | | |Δ.Σ. |ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ| | | | | | | | | | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Λειτουργικές Δαπάνες χρήσης Οι λειτουργικές δαπάνες κατανέμονται ανά υπηρεσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Επενδύσεις Οι επενδύσεις κατανέμονται ανά υπηρεσία. Για Δήμους και κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 5.000 η κατανομή των επενδύσεων ανά υπηρεσία είναι προαιρετική. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ :Πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ :Αποθεματικό |ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΟΥΣ II (ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ) | ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κωδικός 00 Γενικές υπηρεσίες Κωδικός 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες Κωδικός 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής Κωδικός 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Κωδικός 25 Υπηρεσίες Ύδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης Κωδικός 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων Κωδικός 35 Υπηρεσίες πρασίνου Κωδικός 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας Κωδικός 45 Υπηρεσία νεκροταφείων Κωδικός 50 Δημοτική Αστυνομία Κωδικός 70 Λοιπές υπηρεσίες • Στον κωδικό 00 Γενικές Υπηρεσίες εντάσσονται οι δαπάνες με τους κωδικούς 6031, 6032, 6053, 6056, 6071, 6073, 6074, 6111, 6113, 6116, 6117, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126, 6131, 6132, 6133, 6134, 6141,6142, 6151, 6152, 6153, 6154, 6155,6156, 6221, 6222, 6223, 6224, 6311,6312, 6331, 6421, 6423, 6431, 6432, 6433, 6434, 6441, 6442, 6443, 6444, 6451, 6452, 6453, 6463, 6491, 6492, 6493, 6494, 6495, 6511, 6512, 6513, 6514, 6515, 6516,6517, 6518, 6521, 6522,6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6711, 6712, 6713, 6714, 6715,6716, 6717, 6718, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6731, 6732, 6733, 6734, 6735, 6736, 6811, 6812, 6813, 6821, 6822, 6823. • Στους κωδικούς των υπολοίπων λειτουργιών εντάσσονται οι δαπάνες που επιβαρύνουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες του κάθε ΟΤΑ. • Ο κωδικός 70 «Λοιπές Υπηρεσίες» δύναται να αναλύεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε ΟΤΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ Κ.Α. 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 011 Μισθώματα 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 253 ΔΚΚ). 0112 Μισθώματα βοσκησίμων εκτάσεων (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62). 0113 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 255 ΔΚΚ). 0114 Μισθώματα δημοτικής αγοράς (άρθρο 2 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0115 Μισθώματα από την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφημιστικών μέσων (άρθρο 3 Ν. 2946/2001). 0116 Μισθώματα δημοτικών και κοινοτικών λατομείων (άρθρο 20 Ν. 669/77, άρθρο 7 Ν. 1428/84). 0117 Μισθώματα δασών και δασικών εκτάσεων (άρθρο 257 ΔΚΚ, άρθρο 39 Ν. 998/79). 0118 Μισθώματα ιχθυοτροφείων (άρθρο 14 Ν. 127V75, άρθρο 75 Ν. 2065/92, ΚΥΑ 32489/82). 012 Εσοδα από εκμετάλλευση εδάφους ακίνητης περιουσίας και κοινόχρηστων χώρων 0121 Εσοδα από την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθρο 56 Ν. 2725/99) και στέγαστρα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (άρθρο 21 Ν. 2963/2001). 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0123 Δικαίωμα αμμοληψίας (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0124 Εσοδα από την εκμετάλλευση αναδασωμένων εκτάσεων (άρθρο 40 Ν. 998/79). 0125 Δικαίωμα βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/10/1958, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 0126 Ειδικό δικαίωμα χρήσεως βελτιωμένων βοσκοτόπων (άρθρο 8Ν 994/79). 0127 Δικαίωμα χρήσης αποκαλυπτομένων καλλιεργητικών εκτάσεων (άρθρο 250 ΔΚΚ). 0128 Δικαίωμα χρήσης δημοτικών και κοινοτικών κατοικιών (άρθρο 261 ΔΚΚ). 0129 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 0212 Τόκοι λοιπών περιπτώσεων 0213 Εσοδα από λοιπές κινητές αξίες 022 Εσοδα από επιχειρήσεις 0221 Εσοδα από αμιγείς Δημοτικές /Διαδημοτικές επιχειρήσεις 0222 Εσοδα από λοιπές Δημοτικές επιχειρήσεις 0223 Εσοδα από συμμετοχή λοιπές επιχειρήσεις (κοινοπραξίες, ΑΕ, κλπ.) 023 Εσοδα από λοιπή κινητή περιουσία 0231 Μισθώματα κινητών πραγμάτων 0239 Λοιπά έσοδα από κινητή περιουσία 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0312 Επιδοτήσεις από Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία (άρθρο 6 ΚΥΑ 69728/824/1996). 0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 032 Υπηρεσία υδρεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο. 0322 Τέλος ύδρευσης. 0323 Εσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των υδροληπτών. 0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως. 033 Υπηρεσία αρδεύσεως (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0331 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου. 0332 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αρδεύσεως. 034 Υπηρεσία αποχέτευσης (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο. 0342 Τέλη χρήσεως υπονόμων. 0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης. 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 041 Εσοδα νεκροταφείων (άρθρο 4 Α.Ν. 582/1968, άρθρο 3 Ν. 547/1977). 0411 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου. 0412 Δικαίωμα ενταφιασμού. 0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής). 0414 Τέλος ανακομιδής. 0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων. 0416 Δικαιώματα ιεροπραξιών. 0417 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών. 042 Εσοδα από σφαγεία. 0421 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων (άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0422 Λοιπά έσοδα σφαγείων. 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0431 Εσοδα από ειδικούς χώρους στάθμευσης. 0432 Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κλπ. 0433 Σταθμικά και μετρικά δικαιώματα (άρθρο 14 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 044 Εσοδα από τέλος Ακίνητης περιουσίας 0441 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93). 045 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93). 0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97). 046 Λοιπά τέλη και δικαιώματα 0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν. 1080/80). 0462 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90). 0463 Δικαίωμα εμπορίας ποσίμων υδάτων (άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 26 Ν. 1828/89, άρθρο 57 Ν. 2218/94). 0464 Τέλη ελεγχόμενης στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους(άρθρο 4 Ν. 1900/90). 0465 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15 Ν. 2115/93, άρθρο 27 Ν. 2130/93). 0466 Τέλος παροπλιζόμενων πλοίων (άρθρο 3 Ν. 995/79). 0467 Τέλος οχημάτων επιβιβαζομένων σε οχηματαγωγά πλοία (άρθρο 26 Ν. 1828/89). 0468 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958). 0469 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (άρθρο 38 Ν. 2773/99). 047 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη άρθρο 25 Ν. 1828/89 0471 Λοιπά δυνητικά τέλη 0471. 0.......................................... 1 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 051 Φόροι 0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενών χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80). 0512 Φόρος ζύθου (άρθρο 9 Ν.Δ. 703/70, άρθρο 12 Ν. 1080/80). 0513 Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου (άρθρο 60 Ν. 2214/94). 0514 Λοιποί φόροι. 052 Εισφορές 0521 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν. 1337/83, άρθρο 21 Ν. 2508/97). 0522 Μετατροπή σε χρήμα της εισφοράς σε γή (άρθρο 8 Ν. 1337/83). 0523 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν. 1337/83). 0524 Λοιπές εισφορές 053 Δυνητικές εισφορές άρθρο 25 Ν. 1828/89 0531 Λοιπές δυνητικές εισφορές 0531. 0............................................... 1 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν. 2880/2001). 0613 ΚΑΠ για τη λειτουργία δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης (άρθρο 14 Ν. 2880/2001). 0614 ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν. 1946/91). 0615 ΚΑΠ για την καταβολή αποζημίωσης σε σχολικούς τροχονόμους (άρθρο 14 Ν. 2817/2000) 0619 ΚΑΠ για λοιπούς σκοπούς (δεν περιλαμβάνονται πιστώσεις του ΠΔΕ). 0619. 0............................................... 1 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν. 2115/93). 0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν. 2130/93). 0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ). 0714 Έσοδα από τη διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου(άρθρο 37 Ν.Δ. 4260/62). 0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9- 20/10/1958 (άρθρο 9 Ν. 2880/2001). 0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών(άρθρο 16 Ν. 2946/2001). 0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου(άρθρο 36 Ν. 2160/93, άρθρο 27 Ν. 2636/98). 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 111 Έσοδα από εκποίηση ακινήτων 1111 Εκποίηση οικοπέδων σε άστεγους δημότες (άρθρο 249 ΔΚΚ). 1112 Εκποίηση οικοπέδων στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας(άρθρο 2 Ν. 2336/95). 1113 Εκποίηση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων για την ίδρυση ή επέκταση βιομηχανικών ή βιοτεχνικών επιχειρήσεων και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρα 4 και 6 Ν.Δ. 22171974). 1114 Εκποίηση ακινήτων σε Ζώνες Κοινωνικού Συντελεστή(άρθρα 215 - 220 ΚΒΠΝ). 1115 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300 - 309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν. 1416/84). 1116 Λοιπά έσοδα από εκποίηση ακίνητης περιουσίας (άρθρο 248 ΔΚΚ) 112 Έσοδα από εκποίηση κινητών 1121 Εκποίηση οχημάτων (άρθρο 10 Ν. 2880/2001). 1122 Εκποίηση άλλων κινητών πραγμάτων (άρθρο 259 ΔΚΚ). 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις γιο κάλυψη λειτουργικών δαπανών 1211 Από εθνικούς πόρους 1211. 0.......................... 1212 Από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 1212. 0 ........................... 1 1213 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για υλοποίηση τοπικών πολιτικών 1213. 0 ..................................... 1 1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 1214. 0 ...................................... 1 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 131 Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες Κεντρικοί αυτοτελείς πόροι από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ). 1312 Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο( 13 Ν. 2880/2001) 1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν. 2539/97). 1314 Λοιπά ειδικά προγράμματα 1314. 0 ................................ 1 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1321 Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα 1321. 0 .................................... 1 1322 Χρηματοδοτήσεις από Κεντρικούς φορείς 1322. 0 .................................. 1 1323 Χρηματοδοτήσεις έργων από Ε.Ε. 1323. 0 ............................... 1 1324 Χρηματοδοτήσεις έργων από Διεθνείς οργανισμούς 1324. 0 ................................... 1 1325 Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα 1325. 0 ............................ 1 1326 Έσοδα από προγραμματικές συμβάσεις για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 1326. 0 ................................. 1 1327 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 1327. 0 ............................... 1 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 141 Δωρεές 1411 Προϊόν δωρεών. 142 Κληρονομιές και Κληροδοσίες 1421 Έσοδα κληρονομιές, κληροδοσίες 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 1512 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του Ν.Δ. 805/71 και του Α.Ν. 170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 1513 Πρόστιμα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19 Ν. 1080/80) 1514 Πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων κατασκευών (άρθρο 12 Ν. 1647/86). 1515 Πειθαρχικά πρόστιμα σε βάρος των υπαλλήλων (άρθρο 284 Ν. 1188/81). 1516 Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις. 1517 Πρόστιμα και ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται σε βάρος προμηθευτών και εργολάβων. 1518 Καταπτώσεις εγγυήσεων. 1519 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 152 Παράβολα 1521 Παράβολα πλειστηριασμών (άρθρα 932 και 959 Κ.Πολ.Δ.). 1522 Παράβολα υποβαλλόμενα για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών (άρθρο 18 Ν. 2648/98). 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 161 Έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 1611 Δαπάνες αφαίρεσης παράνομων διαφημιστικών μέσων(άρθρο 9 Ν. 2946/2001, άρθρο 11 Ν. 2696/99). 1612 Έξοδα ακινητοποίησης και μεταφοράς παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων (άρθρο 45 Ν. 2218/94). 1613 Δαπάνες απομάκρυνσης και φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΚΥΑ 1002901/67/2002). 1614 Έσοδα από την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση οδών και πεζοδρομίων (άρθρο 47 Ν. 2696/99, άρθρο 367 ΚΒΠΝ) 1615 Αποζημίωση καταβληθείσα για λογαριασμό των υπόχρεων, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης ακινήτων (άρθρο 26 Ν. 1828/89 1616 Έσοδα από συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας(άρθρο 23 Ν. 2539/97). 1617 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για την καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του υπηρεσιακού συμβουλίου (άρθρο 12 Ν. 2130/93). 1618 Εισφορές άλλων ΟΤΑ για τη μισθοδοσία ελεγκτών εσόδων - εξόδων και εισπρακτόρων (άρθρα 227 και 229 ν 1188/81 1619 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1621 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 Ν. 1650/86). 1622 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν 2508/97) 1623 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις. 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας. 2116 Τακτικά έσοδα από δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 2117 Τακτικά έσοδα από εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 2118 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 221 Έκτακτα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2211 Έκτακτα γενικά έσοδα. 2212 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 311 Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 3111 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3111. 0........................ 1 3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). 3112. 0......................................... 1 312 Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών 3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 3121. 0............................ 1 3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν. 2503/97). 3121. 0................................ 1 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης. 3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης. 3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης. 3215 Τέλος ακίνητης περιουσίας. 3216 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές. 3217 Εισφορά λόγω ένταξης η επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 3218 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 3219 Λοιπά έσοδα. 322 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη έκτακτα έσοδα 3221 Έκτακτα γενικά έσοδα. 3222 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 4112 Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75. 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών(άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 4214 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ (Ι) ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ (II) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (Ι) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 2 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ-ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 21 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 22 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΟΗΓ. ΕΤΩΝ 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 42 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ (II) ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α. ΤΑΚΤΙΚΑ 1 Καθαρά κέρδη δημοτικών ή κοινοτικών επιχειρήσεων. 2 Τέλος ακίνητης περιουσίας (ποσοστό 50%). 3 Τέλη στάθμευσης. 4 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων. 5 Τέλος αδειών οικοδομών. 6 Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 7 Τοπικά (δυνητικά) τέλη και εισφορές για την εκτέλεση έργων. 8 Εισφορά λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων. 9 Εισφορά ΚΗ/1947 Ψηφίσματος. 10 Λοιπά τακτικά έσοδα διατιθέμενα για επενδύσεις. Β. ΕΚΤΑΚΤΑ 1 Προϊόν εκποίησης ακινήτων. 2 Επιχορηγήσεις για επενδυτικούς σκοπούς 3 Δάνεια για επενδυτικούς σκοπούς 4 Πρόστιμα για παράνομη εκμετάλλευση λατομείων. 5 Εσοδα από επενδυτικές δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6 Τέλη ρύπανσης. 7 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρ. χώρων. 8 Λοιπά έκτακτα έσοδα διατιθέμενα ή προοριζόμενα για επενδύσεις. ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ |Κ.Α. |ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | |ΟΟ |10-70 | |ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ | | | | |(ανάλυση ανά υπηρεσία) | | | |6 |Εξοδα χρήσης | | | |60 |Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | |Χ | |601 |Αποδοχές μονίμων υπάλληλων | |Χ | |6011 |Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός | |Χ | | |μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | | | | |επιδόματα) | | | |6012 |Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για | |Χ | | |εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και | | | | |λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | |6013 |Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 | | | |602 |Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου | | | | |χρόνου | | | |6021 |Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός | |Χ | | |μισθός, δώρα εορτών, γενικά | | | | |και ειδικά τακτικά επιδόματα) | |Χ | |6022 |Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για | |Χ | | |εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και | | | | |λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | |603 |Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων | | | |6031 |Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός |Χ | | | |μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | | | | |επιδόματα) | | | |6032 |Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για |Χ | | | |εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και | | | | |λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | |604 |Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση | | | | |εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ)| | | |6041 |Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός | |Χ | | |μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά | | | | |επιδόματα) | | | |6042 |Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για | |Χ | | |εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και | | | | |λοιπές πρόσθετες αμοιβές | | | |605 |Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων | | | | |κοινωνικής ασφάλισης | | | |6051 |Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύβαση | |Χ | | |Δημοσίου Δικαίου | | | |6052 |Εργοδοτικές εισφορές υπάλληλων με σύμβαση | |Χ | | |αορίστου χρόνου | | | |6053 |Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων |Χ | | |6054 |Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού | |Χ | |6055 |Λοιπές εργοδοτικές εισφορές | |Χ | |6056 |Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ( άρθρα 3 ν. 1726/44, 30|Χ | | | |Ν. 2262/52 100 ν.δ. 4260/61 και 33 ν.δ. 5441/66)| | | |606 |Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού | | | |6061 |Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και | |Χ | | |ένστολου προσωπικού) | | | |6062 |Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 | |Χ | | |Ν. 118/81) | | | |6063 |Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού | |Χ | | |προσωπικού κλπ.) | | | |607 |Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης | |Χ | | |προσωπικού | | | |6071 |Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων |Χ | | | |(άρθρο 13 2527/97 | | | |6072 |Δαπάνες εκπαίδευσης προσωπικού δημοτικής | |Χ | | |αστυνομίας (άρθρο 16 Π.Δ. 23/2002) | | | |6073 |Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε|Χ | | | |συνεδρία και σεμινάρια | | | |6074 |Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται |Χ | | | |στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13 Ν. 2597/97) | | | |61 |Αμοιβές αιρετών και τρίτων | | | |611 |Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών | | | |6111 |Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων |Χ |Χ | |6112 |Αμοιβές τεχνικών | |Χ | |6113 |Αμοιβές μεταφραστών |Χ | | |6114 |Αμοιβές καλλιτεχνών | |Χ | |6115 |Αμοιβές λογιστών | |Χ | |6116 |Αμοιβές δικαστικών επιμελητών |Χ | | |6117 |Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές |Χ | | | |υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου | | | | |επαγγελματία | | | |612 |Δαπάνες αιρετών | | | |6121 |Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου Εξοδα παράτασης |Χ | | | |δημάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και| | | | |προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) | | | |6122 |Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων |Χ | | | |(άρθρο 175 ΔΚΚ) | | | |6123 |Εξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών Συμβουλίων |Χ | | | |(άρθρο 4 Ν. 2539/97) | | | |6124 |Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων |Χ | | | |(άρθρο 175 ΔΚΚ Ν 2685/99) | | | |6125 |Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών |Χ | | |6126 |Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης |Χ | | | |και των λοιπών παροχών σε αιρετούς | | | |613 |Αμοιβές τρίτων μη Ελεύθερων Επαγγελματιών | | | |6131 |Λοιπές αμοιβές τρίτων |Χ | | |6132 |Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και |Χ | | | |επιτροπές | | | |6133 |Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών |Χ | | | |Επιτρόπων | | | |6134 |Αποζημίωση μελών και γραμματέως υπηρεσιακού |Χ | | | |συμβουλίου | | | |614 |Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου | | | |6141 |Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου |Χ |Χ | |6142 |Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου |Χ |Χ | |615 |Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης | | | |6151 |Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη |Χ | | | |τελών και φόρων | | | |6152 |Εξοδα κίνησης Δημοτικών Εισπρακτόρων |Χ | | |6153 |Εξοδα διοικητικής εκτέλεσης (άρθρα 76&77 ΚΕΔΕ) |Χ | | |6154 |Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης |Χ | | |616 |Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων | | | |6161 |Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας |Χ | | |6162 |Λοιπά έξοδα τρίτων |Χ |Χ | |62 |Παροχές τρίτων | | | |621 |Παροχές παραγωγικής διαδικασίας | | | |6211 |Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, | |Χ | | |Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής | | | | |διαδικασίας | | | |6212 |Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής | |Χ | | |διαδικασίας | | | |6213 |Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας | |Χ | |622 |Επικοινωνίες | | | |6221 |Ταχυδρομικά Τέλη |Χ | | |6222 |Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη |Χ | | | |εσωτερικού | | | |6223 |Κινητή Τηλεφωνία |Χ | | |6224 |Λοιπές Επικοινωνίες |Χ | | |623 |Ενοίκια - Μισθώματα | | | |6231 |Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών | |Χ | |6232 |Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων | |Χ | |6233 |Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων | |Χ | |6234 |Μισθώματα μεταφορικών μέσων | |Χ | |6235 |Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και | |Χ | | |σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | |6236 |Λοιπά μισθώματα | |Χ | |624 |Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing | | | |6241 |Leasing εδαφικών εκτάσεων | |Χ | |6242 |Leasing κτιρίων | |Χ | |6243 |Leasing Μηχανημάτων | |Χ | |6244 |Leasing μεταφορικών μέσων | |Χ | |6245 |Leasing Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | |Χ | |625 |Ασφάλιστρα | | | |6251 |Ασφάλιστρα ακινήτων | |Χ | |6252 |Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων | |Χ | |6253 |Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων | |Χ | |6254 |Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού | |Χ | |6255 |Λοιπά ασφάλιστρα | |Χ | |626 |Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης | | | | |από τρίτους | | | |6261 |Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του | |Χ | | |Δήμου | | | |6262 |Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων | |Χ | | |εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) | | | |6263 |Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων | |Χ | |6264 |Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων | |Χ | |6265 |Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού | |Χ | | |εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού | | | |6266 |Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού | |Χ | |627 |Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές | | | | |τρίτων) | | | |6271 |Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. | |Χ | |6272 |Άρδευση | |Χ | |6273 |Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) | |Χ | | |για δικές τους υπηρεσίες | | | |6274 |Δαπάνες καθαρισμού γραφείων | |Χ | |6275 |Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. | |Χ | |6276 |Δαπάνες εκκένωσης βόθρων | |Χ | |6277 |Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, | |Χ | | |καθαριότητα | | | |63 |Φόροι - Τέλη | | | |631 |Φόροι | | | |6311 |Φόροι τόκων |Χ | | |6312 |Λοιποί φόροι |Χ |Χ | |632 |Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων | | | |6321 |Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων | |Χ | |6322 |Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων | |Χ | |6323 |Λοιπά τέλη κυκλοφορίας | |Χ | |633 |Διάφοροι φόροι και τέλη | | | |6331 |Λοιποί φόροι και τέλη |Χ | | |64 |Λοιπά γενικά έξοδα | | | |641 |Έξοδα μεταφορών | | | |6411 |Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων | |Χ | | |(καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) | | | |6412 |Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά | |Χ | |6413 |Μεταφορές προσώπων | |Χ | |6414 |Μεταφορές εν γένει | |Χ | |642 |Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών | | | |6421 |Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων |Χ | | | |αιρετών | | | |6422 |Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων | |Χ | | |υπαλλήλων | | | |6423 |Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων |Χ |Χ | |643 |Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και | | | | |διαφήμισης) | | | |6431 |Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του|Χ | | | |Δήμου | | | |6432 |Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό|Χ | | |6433 |Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα| | | | |φιλοξενίας φυσικών | | | | |προσώπων και αντιπροσωπειών |Χ | | |6434 |Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων |Χ | | |644 |Συνέδρια και εορτές | | | |6441 |Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις|Χ | | |6442 |Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων | |Χ | |6443 |Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών | |Χ | |6444 |Έξοδα αδελφοποιήσεων | |Χ | |645 |Συνδρομές | | | |6451 |Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και | |Χ | | |ηλεκτρονικά μέσα | | | |6452 |Συνδρομές internet | |Χ | |6453 |Λοιπές συνδρομές | |Χ | |646 |Έξοδα δημοσιεύσεων | | | |6461 |Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων | |Χ | |6462 |Δημοσίευση προκηρύξεων | |Χ | |6463 |Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων |Χ |Χ | |647 |Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών | | | | |δραστηριοτήτων | | | |6471 |Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων | |Χ | |6472 |Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων | |Χ | |6473 |Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων | |Χ | |6474 |Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων | |Χ | |648 |Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων | | | |6481 |Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων | |Χ | |6482 |Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών | |Χ | |6483 |Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, | |Χ | | |πολιτιστικών κλπ. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις | | | |6484 |Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών | |Χ | |649 |Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως | | | |6491 |Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης |Χ | | | |περιουσίας του Δήμου | | | |6492 |Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών | | | | |αποφάσεων ή | | | | |συμβιβαστικών πράξεων |Χ | | |6493 |Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 |Χ | | | |παρ. 2 Ν. 2372/1940) | | | |6494 |Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών |Χ | | |6495 |Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως |Χ | | |65 |Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης | | | |651 |Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | | | | |(Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) | | | |6511 |Τόκοι δανείων εσωτερικού |Χ | | |6512 |Τόκοι δανείων εξωτερικού |Χ | | |6513 |Τόκοι εκ λοιπών χρεών |Χ | | |6514 |Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης |Χ | | | |δανείων | | | |6515 |Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών |Χ | | |6516 |Χρεολύσια δανείων εσωτερικού |Χ | | |6517 |Χρεολύσια δανείων εξωτερικού |Χ | | |6518 |χρεολύσια λοιπών χρεών |Χ | | |652 |Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως | | | | |(Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών) | | | |6521 |Τόκοι Δανείων εσωτερικού |Χ | | |6522 |Τόκοι δανείων εξωτερικού |Χ | | |6523 |Τόκοι εκ λοιπών χρεών |Χ | | |6524 |Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης |Χ | | | |δανείων | | | |6525 |Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών |Χ | | |6526 |Χρεολύσια δανείων εσωτερικού |Χ | | |6527 |Χρεολύσια δανείων εξωτερικού |Χ | | |66 |Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων | | | |661 |Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις | | | |6611 |Προμήθεια βιβλίων κλπ. | |Χ | |6612 |Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων| |Χ | |6613 |Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και | |Χ | | |πολλαπλών εκτυπώσεων | | | |6614 |Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου | | | |6615 |Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις | | | |662 |Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα | | | |6621 |Είδη κλινοστρωμνών | |Χ | |6622 |Είδη κατασκήνωσης | |Χ | |663 |Είδη υγιεινής και καθαριότητας | | | |6631 |Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού | |Χ | |6632 |Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | |Χ | |6633 |Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά | |Χ | | |κλπ) | | | |6634 |Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού | |Χ | |6635 |Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας| | | |664 |Καύσιμα και λιπαντικά | |Χ | |6641 |Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση | |Χ | | |μεταφορικών μέσων | | | |6642 |Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση | |Χ | | |αντλιοστασίων | | | |6643 |Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό | |Χ | |6644 |Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές | |Χ | | |ανάγκες | | | |665 |Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών | | | | |και λοιπών εργασιών | | | |6651 |Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων | |Χ | |6652 |Προμήθεια φωτογραφικού υλικού | |Χ | |6653 |Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού | |Χ | |6654 |Προμήθεια λοιπού υλικού | |Χ | |666 |Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων | | | |6661 |Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων | |Χ | |6662 |Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών | |Χ | | |εγκαταστάσεων | | | |667 |Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού | | | |6671 |Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων | |Χ | |6672 |Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων | |Χ | |6673 |Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού | |Χ | | |εξοπλισμού | | | |668 |Υλικά φαρμακείου | | | |6681 |Υλικά φαρμακείου | |Χ | |6682 |Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης | |Χ | |669 |Λοιπές προμήθειες | | | |6691 |Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και | |Χ | | |φωτογραφήσεων | | | |6692 |Προμήθεια σπόρων, φυτών , δενδρυλλίων | |Χ | |6693 |Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού | |Χ | |67 |Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους| | | | |Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - | | | | |Επιδοτήσεις - Δωρεές | | | |671 |Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα | | | |6711 |Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές | |Χ | |6712 |Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακοί Σταθμούς | |Χ | |6713 |Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς | |Χ | |6714 |Απόδοση σε ΝΠΔΔ του Ν. 3106/2003 (Κ.Ε.Φ.Ο.) | |Χ | |6715 |Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ | |Χ | |6715.0| | | | |1 | | | | |6716 |Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών | |Χ | | |υπηρεσιακού συμβουλίου | | | |6717 |Συμμετοχή στη δαπάνη μισθοδοσίας ελεγκτών | |Χ | | |εισπρακτόρων ΟΤΑ | | | |6718 |Λοιπές υποχρεωτικές πληρωμές για μεταβιβάσεις | |Χ | | |εισοδημάτων σε τρίτους | | | |672 |Υποχρεωτικές εισφορές | | | |6721 |Εισφορά υπέρ συνδέσμων | |Χ | |6722 |Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας | |Χ | | |άμαχου πληθυσμού | | | |6723 |Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 | |Χ | | |Ν.Δ. 3033/54 | | | |6724 |Εισφορά για την καταπολέμηση αρουραίων και | |Χ | | |ακριδών | | | |6725 |Εισφορά υπέρ ΤΠΟΕΚΕ | |Χ | |6726 |Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές | |Χ | |673 |Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις| | | |6731 |Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ | |Χ | |6732 |Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την | |Χ | | |καταπολέμηση δάκου, καταστροφή αρουραίων και | | | | |ακριδών | | | |6733 |Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους | |Χ | | |δημότες | | | |6734 |Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και | |Χ | | |σωματεία | | | |6735 |Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και | |Χ | | |σωματεία | | | |6736 |Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων | |Χ | |6737 |Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις | |Χ | | |εισοδημάτων σε τρίτους | | | |68 |Λοιπά έξοδα | | | |681 |Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις | | | |6811 |Εγγυήσεις ενοικίου | |Χ | |6812 |Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών | |Χ | |6813 |Λοιπές εγγυήσεις | |Χ | |682 |Έκτακτα έξοδα | | | |6821 |Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης | |Χ | |6822 |Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης | |Χ | |6823 |Τόκοι υπερημερίας χρήσης | |Χ | ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ανάλυση ανά υπηρεσία) 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων 7111 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 7112 Αγορές οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων 712 Απαλλοτριώσεις και αγορές κτιρίων τεχνικών έργων 7121 Απαλλοτριώσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 7122 Αγορές κτιρίων εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων 713 Προμήθειες Παγίων 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7132 Μεταφορικά μέσα 7133 Έπιπλα Σκεύη 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 7135 Λοιπός εξοπλισμός 73 Έργα 731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 7311. 0............................... 1 7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 732 Δαπάνες κατασκευής Πάγιων (μόνιμων ) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ............................... 7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι ............................... 7323 Οδοί – οδοστρώματα ............................... 7324 Πεζοδρόμια ............................... 7325 Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης ............................... 7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης ............................... 733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ............................... 7332 Πλατείες - πάρκα – Παιδότοποι ............................... 7333 Οδοί – Οδοστρώματα ............................... 7334 Πεζοδρόμια ............................... 7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως ............................... 7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως ............................... 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων ............................... 7412 Μελέτες και έρευνες για κατασκευές και επέκταση τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) .............................. 7413 Λοιπές μελέτες ............................... 742 Ειδικές Δαπάνες 7421 Δαπάνες εφαρμογής Σχεδίου πόλεως 7422 Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή και επικίνδυνων κτισμάτων 7423 Δαπάνες κατεδάφισης ρυμοτομούμενων κτισμάτων 7424 Αποζημιώσεις σε θιγόμενους από ρυμοτομία 7425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 7511 Συμμετοχή σε αμιγείς επιχειρήσεις του Δήμου 7512 Συμμετοχή σε αμιγείς Διαδημοτικές επιχειρήσεις (άρθρου 285 ΔΚΚ) 7513 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις των ΟΤΑ (άρθρων 288-291 ΔΚΚ) 752 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα 7521 Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά πρόσωπα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ : ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8114 Φόροι-τέλη 8115 Διάφορα έξοδα 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 8117 Λοιπά έξοδα 812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 8122 Έργα 8123 Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 82 Λοιπές αποδόσεις 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 8212 Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας. 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75. 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 825 Πάγιες προκαταβολές 8251 Πάγια προκαταβολή 826 Λοιπές επιστροφές 8261 Λοιπές επιστροφές 85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9 Αποθεματικό 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 6. Έξοδα 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 62 Παροχές τρίτων 63 Φόροι τέλη 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές Μεταβιβάσεις σε τρίτους 68 Λοιπά Εξοδα 7. Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 73 Εργα 74 Μελέτες Ερευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8. Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και προβλέψεις 81. Πληρωμές ΠΟΕ 82. Αποδόσεις 85. Προβλέψεις μη είσπραξης 9 Αποθεματικό Σύνολα __________________ Σύνολα ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σύνολα __________________ 6. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ/ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ:___________________________ για το έτος: |Κωδικοί |Εσοδα και Εισπράξεις |Προϋπολογισμός |Απολογισμός | |Αριθμοί | |σε ευρώ |σε ευρώ | |0 |Τακτικά Εσοδα................. |...............|.............| | | | |. | |1 (πλην |Εκτακτα έσοδα (πλην |...............| | |13) |επιχορηγήσεις για | |.............| | |επενδύσεις)....................| |. | | |.. | | | |2 | |...............| | | |Εσοδα παρελθόντων | | | | |ετών................ | |.............| |31 | |...............|. | | |Εισπράξεις από | | | | |Δάνεια................... | | | |32 | |...............|.............| | |Εισπρακτέα υπόλοιπα από | |. | | |βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα | | | | |παρελθόντα έτη | | | |4 | |...............|.............| | |Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. | |. | | |Φορέων και Τρίτων. | | | |5 | |...............| | | |Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. | | | | |έτους..... | |.............| |13 | |...............|. | | |Επιχορηγήσεις για | | | | |επενδύσεις........... | | | | | | |.............| | |Σύνολο Πόρων.............. | |. | | | | | | | | | | | | | | |.............| | | | |. | |Κωδικοί |Εξοδα και Πληρωμές |Προϋπολογισμός |Απολογισμός σε| |Αριθμοί | |σε ευρώ |ευρώ | |60 |Αμοιβές και έξοδα |......... |......... | | |προσωπικού......... | | | | | | | | |61,62 |Αμοιβές και παροχές τρίτων και |......... |......... | | | | | | |63,64,68|Λοιπά γενικά έξοδα |......... |......... | | | | | | |651 |Τοκοχρεολύσια δανείων |......... |......... | | | | | | |66 |Προμήθειες - Αναλώσεις υλικών |......... |......... | | | | | | |67,68 |Μεταβιβάσεις σε τρίτους........|......... |......... | | | | | | |81 | |......... |......... | | |Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε | | | |82,85 |. |......... |......... | | | | | | | |Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις| | | | | | | | |71 | |......... |......... | | |Επενδύσεις | | | |73 | |......... |......... | | |Αγορές ......... | | | |74 | |......... |......... | | |Εργα ......... | | | |75 | |......... |......... | | |Μελέτες ......... | | | |652 | |......... |......... | | |Συμμετοχή σε επιχειρήσεις | | | |9111 | |......... |......... | | |Τοκοχρεολύσια δανείων | | | | |επενδύσεων | | | | | | | | | |Αποθεματικό ......... | | | | |Σύνολο εξόδων και πληρωμών |......... |......... | Η κατάσταση αυτή καταρτίζεται μόνο για τα στοιχεία του προϋπολογισμού αμέσως μετά την έγκριση του προϋπολογισμού, ενώ συμπληρώνεται και με τα στοιχεία του απολογισμού, όταν καταρτιστεί αυτός. 7. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την κατάρτιση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ α’ βαθμού οικονομικού έτους 2005 και επομένων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2004 [Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2008 - τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» - ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 64871/15-11-07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ]

E-BOOKS

 • 4354/2014/ΚΕΦ.Β
  Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου…
 • 4336/2015/Δ9
  ΝΕΟ e-book-Συλλογή διατάξεων για τις δαπάνες μετακινουμένων με οποιαδήποτε ιδιότητα με εντολή φορέα του…
 • Ν.4174/2013
  Θέμα: Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις.
 • Ν.4172/2013
  Θέμα: Φορολογία εισοδήματος (Αρθρα 1-72)
 • ΝΔ.356/1974
  Θέμα: Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
 • Ν.3463/2006
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
 • Ν.3492/2006
  Θέμα: Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού…
 • ΠΔ 496/1974
  Συλλογή διατάξεων για το λογιστικό των ΝΠΔΔ ,των σχολικών επιτροπών και το λογιστικό των ΟΤΑ
 • Ν.2685/1999
  Συλλογή διατάξεων δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας
 • N.4270/2014
  Ν 4270/2014 .Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο…
 • Ν.4281/2014
  NEO-Ν.4281/2014/ΜΕΡΟΣ Β Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου…
 • ΠΔ 60/2007
  ΠΔ 60/2007 Θέμα: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού…
 • Ν.3205/2003
  N.3205/2003 - 5455 Θέμα: Συλλογή διατάξεων ν.3205/2003 ."Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων…
 • Ν.3852/2010
  Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα…
 • Ν.3528/2007
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Ν.3528/2007
 • Ν.2690/1999
  Θέμα: Συλλογή διατάξεων για τον κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την επισημείωση…
 • Ν.4024/2011
  N.4024/2011 - 6855 Θέμα: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο -βαθμολόγιο.
 • Ν.3669/2008
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας Δημοσίων έργων
 • N.2286/1995
  Συλλογή διατάξεων για τις προμήθειες του Δημόσιου τομέα
 • N.3316/2005
  Συλλογή διατάξεων, εγκυκλίων, νομολογίας για μελέτες Δημοσίων έργων
 • N.2362/1995
  Συλλογή διατάξεων Δημοσίου Λογιστικού
 • Ν.2190/1994
  Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
 • 118/2007/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  Συλλογή διατάξεων για τις διαδικασίες ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 • Ν.2527/1997
  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες διατάξεις