Ν 2539/1997

Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΦΕΚ: 244/Α/1987ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-19971 2 ΢υΰελσ β βΝ βμΝΠλπ κίΪγηδαμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ Μ ΡΟ΢ΝΠΡΧΣΟ ΢Τ΢Σ ΢ ΝΣΧΝΝΟΡΓ ΝΙ΢ΜΧΝΝΣΟΠΙΚ ΢Ν ΤΣΟ ΙΟΙΚ ΢ ΢Ν λγλκΝ1Ν ΢τ α βΝ πθΝ άηπθΝεαδΝ πθΝεκδθκ ά πθ ΟδΝπλπ κίΪγηδκδΝκλΰαθδ ηκέΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμΝ υΰελκ κτθ αδΝαθΪΝθκησΝπμΝ ιάμΝμΝ 1έΝΝΟΜΟ΢Ν ΙΣΧΛΙ ΢ΝΚ ΙΝ Κ ΡΝ ΝΙ ΢Ν έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1έ1έΝ άηκμΝ ΰΰ ζκεΪ λκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰΰ ζκεΪ λκυ,ΝβέΝΚζ δ κλλ υηΪ πθ,ΝγέΝΛυ δηαξ έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰΰ ζσεα λκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰΰ ζκεΪ λκυέΝ λαΝ κυΝ 1έβέΝ άηκμΝ ΰλδθέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ ΰέκυΝΚπθ αθ έθκυ,ΝβέΝ ΰλδθέκυΝ εαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ κεδηέκυ,Ν γέΝ Καζυίέπθ,Ν ζέΝΚαηαλκτζαμ,Ν ηέΝ ΢εκυ δΪ αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰλέθδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰλδθέκυέΝ 1έγέΝ άηκμΝ δ πζδεκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ δ πζδεκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ζέα,ΝβέΝ΢ αηθΪμ,ΝγέΝΦλαΰεκυζαέδεπθ,ΝζέΝΥλυ κί λΰέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δ πζδεσΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δ πζδεκτέΝ 1.4. άηκμΝ ζυαέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λξκθ κξπλέκυ,Ν έΝ Ϊλθαεα,Ν γέΝ Καθ άζαμ,ΝζέΝΜτ δεα,ΝηέΝΠαθαΰκτζαμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚαθ άζαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαθ άζαμέΝ 1.5. άηκμΝ ηφδζκξΙαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ηφδζκξέαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζαεέκυ,Ν βέΝ θκδιδΪ δεκυ,Ν γέΝ Κ ξλδθδΪμ,Ν ζέΝ Λκυ λκτ,Ν ηέΝ ΢αλ δθέπθ,Ν θέΝ ΢πΪλ κυ,Ν ιέΝ ΢ ΪθκυέΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝμΝ1έΝ αλ Ϊ α,ΝβέΝΜΫΰαμΝ ΚΪηπκμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ αλ Ϊ αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ηφδζκξέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηφδζκξέαμέΝ 1.6. άηκμΝ θαε κλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ κθέ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ λυηκτ,Ν γέΝ Θυλέoυ,Ν ζέΝ Μκθα βλαεέκυ,Ν ηέΝ ΠαζδαηπΫζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ σθδ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ κθέ βμέΝ 1 ΝέγζθγήβίίθΝ΢υζζκΰάΝ δα Ϊι πθΝευ δεαΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθέΚπ δεκπκέβ βΝΫπμΝ1ήκήβ013 Νέγκηβήβί1ίέ ΢υζζκΰάΝ δα Ϊι πθΝ ΝσηκυΝ 3852/2010 ΟΝΫαΝ αλξδ ε κθδεάΝ βμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ βμΝ απκε θ λπηΫθβμΝ δκέεβ βμ-ΠλσΰλαηηαΝεαζζδελΪ βμΝ-Κπ δεκπκέβ βΝΫπμΝβκή11ήβί1γΝ 2 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1.7. άηκμΝ πκ κ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ πκ κ έαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θαίλυ άμ,Ν βέΝ πλδΪμ,Ν γέΝ ΓλαηηΫθβμΝ ΟιυΪμ,Ν ζέΝ ζα κτμ,Ν ηέΝΚαζζκθάμ,Ν θέΝΚα αφυΰέκυ,ΝιέΝ Κ θ λδεάμ,ΝγέΝΚκεεδθκξπλέκυ,ΝλέΝΚυ πθΫαμέΝ1ίέΝΛ τεαμ,Ν11έΝΛδηθέ βμ,Ν1βέΝΜαθ λδθάμέΝ1γέΝ Πσ κυ,Ν 1ζέΝ Σ λοδγΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ θπΝ ΥυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ πκ κ έαμέΝ 1.8. άηκμΝ λαετθγκυ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ Κ λα σίκυ,Ν βέΝ Γλαηηα δεκτμ,Ν γέΝ υΰαλαεέκυ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ Κ λα σίκυ,Ν ηέΝ Μα αλΪΰεαμ,Ν ίέΝ Παππα α υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαππα Ϊ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ Παππα Ϊ μέΝ 1.9. άηκμΝ αεκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλαηπΫζπθ,Ν βέΝ αεκτ,Ν γέΝ α δζκπκτζκυ,ΝζέΝ ζδαδαθυθ,ΝηέΝΚαλαρ εΪεβ,ΝθέΝΜαξαδλΪ,ΝιέΝΜπαηπέθβμ,ΝκέΝΠαζαδκηαθέθαμ,Ν λέΝ Πλκ λσηκυ,Ν 1ίέΝ ΢εκυλ κτμ,Ν 11έΝ ΢ λκΰΰυζκίκυθέκυ,Ν 1βέΝ Υλυ κίέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αεσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αεκτέΝ 1.10. άηκμΝ ΘΫληκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΘΫληκυΝ εαδΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ίαλέεκυ,Ν βέΝ ΰέαμΝ ΢κφέαμ,Ν γ,Ν κπΫ λαμ,Ν ζέΝ ηίλαεέαμ,Ν ηέΝ θαζάο πμ,Ν θέΝ λΰυλκτΝ Πβΰα έκυ,Ν ιέΝ δα ζζαεέκυ,Ν κέΝ δπζα Ϊθκυ,Ν λέΝ λυηυθκμ,Ν 1ίέΝ Καζκυ έκυ,Ν 11έΝ ΚΪ πΝ Υλυ κίέ βμ,Ν1βέΝΚκεεδθσίλυ βμέΝ1γέΝΚκθέ εβμ,Ν1ζέΝΛ υεκτ,Ν1ηέΝΜυλ Ϋαμ,Ν1θέΝΝ λκξπλέκυέΝ 1ιέΝΠαηφέκυ,Ν1κέΝΠΫλεκυ,Ν1λέΝΠ λκξπλέκυέΝβίέΝ΢δ αλαζυθπθ,Νβ1έΝΥαζαέκυΝ ηίλαεέαμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΘΫληκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘΫληκυέΝ 1.11. άηκμΝ Θ δΫπθ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Θ δΫπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΝΫαμΝ ίσλαθβμ,Ν βέΝ Παθαδ πζέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαδθκτλΰδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘ δΫπθέΝ 1.12. άηκμΝ ΙθΪξκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδ έκυ,Ν βέΝ ζ υλΪ αμ,Ν γέΝ ηκλΰδαθυθ,ΝζέΝ λκυίδαθυθ,ΝηέΝΓδαθθκπκτζπθ,ΝθέΝ ηπ κτ,ΝιέΝΜαζ δα αμ,ΝκέΝΜπαηπαζδκτ,Ν λέΝ Πα δκπκτζκυ,Ν 1ίέΝ Π λ δεαεέκυ,Ν 11έΝ Π λυθαμ,Ν 1βέΝ ΢ αγΪ,Ν 1γέΝ Tλδεζέvoυ,Ν 1ζέΝ Υαζεδκπκτζπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ Πκ κΰκλΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ αλ Ϊ αμ,Ν oΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ υθκδεδ ησμΝΝΫκΝΥαζεδσπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥαζεδκπκτζπθέΝ 1έ1γέΝ άηκμΝΚ ελκπέαμ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚ ελκπέαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Ϊ κυ,Ν βέΝ Π λα δΪμ,Ν γέΝ ΠζαΰδΪμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠΪζαδλκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚ ελκπέαμέΝ3 1έ1ζέΝ άηκμΝΜαελυθ έαμ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ θ λΫκυ,ΝβέΝ ελυθ,ΝγέΝ Γαίαζκτμ,ΝζέΝ αφθδΪ,ΝηέΝΚΪ πΝΜαελδθκτμ,ΝθέΝΚαοκλΪξβμ,ΝιέΝΜαελδθκτμ,ΝκέΝΜ αλέ βμ,ΝλέΝ Πκ αηκτζαμ,Ν 1ίέΝ Σλδξπθέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓαίαζκτΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαίαζκτμέΝ 1έ1ηέΝ άηκμΝΜ υθκμ απκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚα κτθαμΝεαδΝ δμΝεαθσ β μμΝ1έΝ κτ,ΝβέΝ Κκηππ βμ,Ν γέΝ Κκθκπέθαμ,Ν ζέΝ Σλτφκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΚα κτθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚα κτθαμέΝ Πέ έΝβγίήβίίζ,ΝΦ Κ-215 ’ΝΪλγλκΝησθκΝμ «ΟΝ άηκμΝΚ ελκπέαμΝ κυΝΝέΝ δ πζκαεαλθαθέαμ,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ1έ1γΝ βμΝπ λέπ π βμΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝ η κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝΠαζαέλκυ»» 3 2 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1έ1θέΝ άηκμΝ Μ θδ έκυ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ θδ έκυ,Ν βέΝ ΦζπλδΪ κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ θέ δΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μ θδ έκυέΝ 1.17. άηκμΝ Ι λΪμΝ ΠσζβμΝ Μ κζκΰΰέκυ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μ κζκΰΰέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΘπηΪ,Ν γέΝ Υ θπΝ Κκυ κυθέκυ,Ν ζέΝ ζζβθδευθ,Ν ηέΝ υβθκξπλέκυ,Ν θέΝ Μκυ κτλπθ,Ν ιέΝ Ρ έθπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ κζσΰΰδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ κζκΰέκυέΝ 1.18. άηκμΝ ΝαυπΪε κυ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΝαυπΪε κυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ φλκιυζδΪμ,Ν βέΝ ζίέθαμ,Ν γέΝ ζαξκηΪθ λαμέΝ ζέΝ κηίκεκτμ,Ν ηέΝ Ϊφθβμ,Ν θέΝ ΛυΰδΪ,Ν ιέΝ ΜαηκυζΪ αμ,ΝκέΝΝ κεσ λκυέΝλέΝΞβλκπβΰΪ κυ,Ν1ίέΝΠαζαδκξπλαεέκυ,Ν11έΝΠδ δθαδρεπθ,Ν1βέΝ Ρδΰαθέκυ,Ν 1γέΝ ΢εΪζαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Νατπαε κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝαυπΪε κυέΝ 1έ1λέΝ άηκμΝΝ Ϊπκζβμ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝ ΪπκζβμΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ΢πκζαρ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Σλδαθ αέρεαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Ν ΪπκζβμέΝ 1έβίέΝ άηκμΝ ΟδθδΪ πθ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΓκυλδΪμ,Ν βέΝ Κα κξάμ,Ν γέΝ Λ δθέκυ,Ν ζέΝ ΜΪ λκυ,Ν ηέΝ Ν κξπλέκυ,Ν θέΝ Π θ αζσφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝ κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝ κξπλέκυέΝ 1έβ1έΝ άηκμΝΠαθαδ πζδεκτ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθκ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,ΝβέΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν γέΝ Κα αθκτζαμ,Ν ζέΝ Κ λα Ϋαμ,Ν ηέΝ ΢δ κηΫθπθ,Ν θέΝ ΢εκυ λΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢εκυ λΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢εκυ λΪμέΝ 1.22. άηκμΝ Παλαίσζαμ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠαλαίσζαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν βέΝ ΚυλΪΝ ΰΫθαμ,Ν γέΝ Λαηπδλέκυ,Ν ζέΝ Ν λκηΪθθαμ,Ν ηέΝ ΠαζαδκεαλυΪμ,Ν θέΝ Παθ αθΪ βμ,Ν ιέΝ ΢παλ δΪ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαλαίσζαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠαλαίσζαμέΝ 1.23. άηκμΝ Παλαεαηπυζέπθ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰαζδαθκτ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ζα έκυ,Ν γέΝ ηπ ζέπθ,Ν ζέΝ Κυπαλέ κυ,Ν ηέΝ Π θ αεσλφκυέΝ θέΝ Πκ αηκτζαμ,Ν ιέΝ ΢αλΰδΪ αμ,Ν κέΝ ΢δ άλπθ,ΝλέΝΥκτθβμ,Ν1ίέΝΦβζκίλΪξπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΥ θπΝΥ ΰδκμΝ ζΪ δκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ ζα έκυέΝ 1έβζέΝ άηκμΝ Πζα Ϊθκυ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ λαξσίβμ,ΝγέΝ ξζα κεΪ λκυ,ΝζέΝ θ λκξπλέκυ,ΝηέΝΚα αθΫαμ,ΝθέΝΚζ πΪμ,ΝιέΝΛδία αεέκυ,ΝκέΝ Ν κξπλέκυ,Ν λέΝ Π λ δεσίλυ βμ,Ν 1ίέΝ Π λέ βμ,Ν 11έΝ Πζα Ϊθκυ,Ν 1βέΝ Υσηκλβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠζΪ αθκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Πζα ΪθκυέΝ 1έβηέΝ άηκμΝ Πυζζάθβμ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠυζζάθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θγκφτ κυ,Ν βέΝ ΓΪίλκυ,Ν γέΝ ζ υγ λδαθάμ,Ν ζέΝ Παζδκπτλΰκυ,Ν ηέΝ ΢ τζδαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢έηκμ,Ν κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠυζζάθβμέΝ 1έβθέΝ άηκμΝ΢ λΪ κυ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓκυλδπ έ βμ,ΝβέΝΚα λαεέκυ,ΝγέΝ ΚυοΫζβμ,Ν ζέΝ Λ π θκτμ,Ν ηέΝ Μα κυεέκυ,Ν θέΝ Οξγέπθ,Ν ιέΝ Ρέΰαθβμ,Ν κέΝ ΢ λΪ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ λΪ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ λΪ κυέΝ 3 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1έβιέΝ άηκμΝ Φυ δυθ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Παπα Ϊ κυ,Ν βέΝ Φυ δυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Φυ έαδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Φυ δυθΝ 1έβκέΝ άηκμΝΥΪζε δαμ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΥΪζε δαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓαζα Ϊέ,Ν βέΝ Π λδγπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΥΪζε δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥΪζε δαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝ θ δλλέκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βέΝΝΟΜΟ΢Ν ΡΓΟΛΙ Ο΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 2.1. άηκμΝΥχλΰκυμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΥ λΰκυμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αζαηαθΪλαμ,Ν βέΝ ζζβvδεκτ,Ν γέΝ Υ λαμ,Ν ζέ ΙθΪξκυ,Ν ηέΝ Κ φαζαλέκυ,Ν θέΝ Κκυλ αεέκυ,Ν ιέΝ ΛΪζκυεαέΝ κέΝ ΠυλΰΫζζαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ λΰκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥχλΰκυμέΝ βέβέΝ άηκμΝ έθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ έθβμ,ΝβέΝ λ πΪθκυ,ΝγέΝIλέπv,ΝζέΝ Καλθ ααέδεπθ,Ν ηέΝ Σκζκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λΫπαθκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λ πΪθκυέΝ βέγέΝ άηκμΝ εζβπδ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ εζβπδ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ αηέκυ,Ν γέΝ λεα δεκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκυα ησμΝ εζβπδ έκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ εζβπδ έκυέΝ βέζέΝ άηκμΝ πδ ατλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ λξαέαμΝ πδ ατλκυ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ πδ ατλκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ βηαέθβμ,ΝβέΝΣλαξ δσμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λξαέαΝ πέ αυλκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λξαέαμΝ πδ ατλκυέΝ 2.5. άηκμΝ ληδσθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζδκεΪ λκυ,Ν βέΝ Θ ληβ έαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ ληδσθβΝ κυΝ Ϋπμ άηκυΝ ληδσθβμέΝ ληδσθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ βέθέΝ άηκμΝΚλαθδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚλαθδ έκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δ τηπθ,Ν βέΝΚκδζΪ κμ,ΝγέΝΠκλ κξ ζέκυ,ΝζέΝΦκτλθπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΚλαθέ δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚλαθδ έκυέΝ βέιέΝ άηκμΝΛΫλθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θ λέ βμ,ΝβέΝΚδί λέκυ,ΝγέΝΜτζπθ,Ν ζέΝ ΢εαφδ αεέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ ` λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜτζκδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜτζπθέΝ βέκέΝ άηκμΝ Λυλε έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εαθσ β μμΝ 1έΝ Γυηθκτ,Ν βέΝ Καπαλ ζζέκυ,Ν γέΝ Καλυσμ,ΝζέΝΚ φαζκίλτ κυέΝηέΝΛυλε έαμ,ΝθέΝΝ κξπλέκυ,ΝιέΝ΢ Ϋλθαμ,ΝκέΝΦλ ΰεαέθβμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛτλε δαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛυλε έαμέΝ βέλέΝ άηκμΝ Μδ ΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μδ ΫαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θυφέκυ,Ν βέΝ λαξθαέκυ,Ν γέΝ ώλαέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΰέαΝ ΣλδΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜδ ΫαμέΝ 4 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βέ1ίέΝ άηκμΝΜυεβθαέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜυεβθυθ,ΝβέΝΛδηθυθ,ΝγέΝσΫκυΝ ώλαέκυ,Ν1έΝΜκθα βλαεέκυ,ΝηέΝΜπσλ α,ΝθέΝΠλκ τηθβμ,ΝιέΝΦδξ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜυεάθ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜυεβθυθέΝ βέ11έΝ άηκμΝ Κκυ κπκ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λκυ έκυ,Ν βέΝ Κκυ κπκ έκυ,ΝγέΝΜαζαθ λ θέκυ,ΝζέΝ΢ξκδθκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκυ κπσ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκυ κπκ έκυέΝ βέ1βέΝ άηκμΝ ΝαυπζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΝαυπζδΫπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Λ υεαεέπθ,Ν βέΝ Πυλΰδπ έεπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΝατπζδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝαυπζδΫπθέΝ βέ1γέΝ άηκμΝΝΫαμΝΣέλυθγαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ λδαθκτ,ΝβέΝΝΫαμΝ Tέλυvγαμ,Ν γέΝ ΝΫκυΝ Ρκ δθκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΣέλυθμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμ ΣέλυθγαμέΝ βέ1ζέΝΚκδθσ β αΝ ζΫαμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυ,ΝβέΝ ζΫαμ,ΝγέΝ ΢εκ δθάμ,Ν ζέΝ Φλκυ δκτθαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ΢εκ δθάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢εκ δθάμέΝ έΝ Νεκδθσ β αΝΝΫαμΝΚέκυ αθαΰθπλέα αδΝ αυ σΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμέΝ Ν άηκΝη Νσθκηα,ΝΫ λαΝεαδΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝ ξζα κεσηπκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γέΝΝΟΜΟ΢Ν ΡΚ Ι ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 3.1. άηκμΝ πσζζπθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Συλκ απκυθαεαέδεπθΝ εαδΝ βvΝ εκδθσ β αΝ ΠΫλαΝ Μ ζΪθπθέΝ κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΠαλαζέαΝΣυλκτΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣυλκ απκυθαεαέδεπθ. 4 γέβέΝ άηκμΝ αζ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ ΰλδαεσθαμ,ΝβέΝ γβθαέκυ,ΝγέΝ ηπ ζαεέκυ,ΝζέΝ λαξαηδ υθ,ΝηέΝ Ϋαμ,ΝθέΝ αζ έκυ,ΝιέΝ Ϊφθβμ,ΝκέΝ σλδαα,ΝλέΝΚαζ αυθ,Ν 1ίέΝ Κ λα Ϊλβ,Ν 11έΝ ΜΪθαλβ,Ν 1βέΝ ΜαυλκΰδΪθθβ,Ν 1γέΝ Παζαδκξκτθβμ,Ν 1ζέΝ ΠΪπαλβ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΫαμέΝ γέγέΝ άηκμΝ σλ δαμΝΚυθκυλέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΥ λκυμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέΝ θ λΫκυ,ΝβέΝ ΰέΝΓ πλΰέκυ,ΝγέΝ ΰέΝΠΫ λκυ,ΝζέΝ ΰέΝ΢κφέαμ,ΝηέΝ λίΫθπθ,ΝθέΝ κζδαθυθ,ΝιέΝ ζΪ κυ,Ν κέΝ ΚαλΪ κυζα,Ν λέΝ Κα αθέ βμ,Ν 1ίέΝ Κκλαεκίκυθέκυ,Ν 11έΝ Κα λέκυ,Ν 1βέΝ Κκυ λκτφπθ,Ν 1γέΝ Μ ζδΰκτμ,Ν 1ζέΝ Μ κλλΪξβμ,Ν 1ηέΝ ΝΫαμΝ ΥυλαμέΝ 1θέΝ ΞβλκπβΰΪ κυ,Ν 1ιέΝ ΠαλαζέκυΝ Υ λκυμ,Ν 1κέΝ Π λ δεσίλυ βμ,Ν 1λέΝ Πζα Ϊθκμ,Ν βίέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν β1έΝ Πλα κτ,Ν ββέΝ ΢δ αέθβμ,ΝβγέΝ΢ σζκυ,ΝβζέΝΥαλΪ λκυ,ΝβηέΝΧλΰδΪμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ λκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥ λκυμέΝ γέζέΝ άηκμΝ υ έθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υ έθβμ,ΝβέΝ ζΪ βμ,ΝγέΝΚαη θέ βμ,Ν ζέΝΛΪ βμ,ΝηέΝΜαΰκυζδΪθπθ,ΝθέΝΝυηφα έαμ,ΝιέΝΠυλΰαεέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ υ έθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ υ έθβμέΝ ΟΝ άηκμΝ πσζζπθκμΝ κυΝΝέΝ λεα έαμΝ κΝ ΪφδκΝγέ1έΝ βμΝπ λδπ υ πμΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝ ΝέΝβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝΣυλκτ»Νη Ν κΝΠέ έΝ1βθήβίίβ,ΝΦ Κ-1ίθΝ ’ 4 5 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 3.5. άηκμΝΓσλ υθκμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δξσζκυ,ΝβέΝ ζαξκλλΪπ β, 5 3. υθβμ,Ν ζέΝ Καλδ αέθβμ,Ν ηέΝ Κα έηπαζβ,Ν θέΝ Κκυλκυθδκτ,Ν ιέΝ Κυπαλδ έπθ,Ν κέΝ Κπ δζέκυ,Ν λέΝ Μαυλυθ,Ν 1ίέΝ ΢αλαεδθέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Καλέ αδθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαλδ αέθβμέΝ γέθέΝ άηκμΝ βηβ ΪθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ βηβ ΪθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α κτθβμ,Ν βέΝ δΰκίδ έκυ,Ν γέΝ Μ ζδ κπΫ λαμ,Ν ζέΝ Παθαΰέαμ,Ν ηέΝ ΡΪ κυ,Ν θέΝ Ρδακ πβζδΪμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ βηβ ΪθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ βηβ ΪθβμέΝ γέιέΝ άηκμΝ λαέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέΝ ΙπΪθθκυΝ λξαέαμΝ λαέαμ,Ν βέΝ λαξσίβμ,ΝγέΝΚαεκυλαέρεπθ,ΝζέΝΚκεεκλΪ,ΝηέΝΛδκ υλαμ,ΝθέΝΛκυ λυθΝ λαέαμ,ΝιέΝΛυεκτλ β,Ν κέΝΛυ αλΫαμ,ΝλέΝΠαζκτηπαμ,Ν1ίέΝΠυλλά,Ν11έΝΡΪφ β,Ν1βέΝ΢αλαεδθέκυΝ λαέαμ,Ν1γέΝ΢Ϋλίκυ,Ν1ζέΝ Υλυ κξπλέκυ,Ν 1ηέΝ Φαλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ ΚκεεδθκλΪξβΝεαδΝΥΟξγδαΝ βμΝεκδθσ β αμΝ κλλΪξβμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαζκτηπαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαζκτηπαμέΝ γέκέΝ άηκμΝ Κζ έ κλκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδ έκυ,Ν βέΝ αζ δθέεκυ,Ν γέΝ λαεκίκυθέκυ,Ν ζέΝ Θ κε έ κυ,Ν ηέΝ Κ λπδθάμ,Ν θέΝ Μυΰ αζδΪμ,Ν ιέΝ Ξβλκεαλδ αέθβμ,Ν κέΝ ΠκυλθαλδΪμ,Ν λέΝ Πλα έθκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μυΰ αζδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜυΰ αζδΪμέΝ γέλέΝ άηκμΝΚκθ κίαααέθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Ϊξζδαμ,ΝβέΝ ζβηαξέκυ,ΝγέΝ δ δαεέκυ,ΝζέΝ κτ β,ΝηέΝ άηβ λαμ,ΝθέΝΚαλ αλδ έκυ,ΝιέΝΚκθ κίαααέθβμ,ΝκέΝΜκθα βλαεέκυ,Ν λέΝΠαλαζκΰΰυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκθ κίΪααδθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκθ κίαααέθβμέΝ γέ1ίέΝ άηκμΝKoλυγέoυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰδκλΰδ έεπθ,ΝβέΝ ζαδκξπλέκυ,Ν γέΝ υΰκζα έκυ,ΝζέΝΝ κξπλέκυΝΜαθ δθ έαμ,ΝηέΝΠαλγ θέκυ,ΝθέΝ΢ θκτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ θσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ θκτέΝ γέ11έΝ άηκμΝ Λαΰεα έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λαΰεα έπθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Λ υεκξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛαΰεΪ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛαΰεα έπθέΝ γέ1βέΝ άηκμΝ Λ ίδ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λ ίδ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαξΫλθβμ,Ν βέΝ Ϊλα,Ν γέΝ Καθ άζαμ,Ν ζέΝ Καλ αλΪ,Ν ηέΝ Κυηβμ,Ν θέΝ Λέηθβμ,Ν ιέΝ Ολξκη θκτ,Ν κέΝ Παζαδκπτλΰκυ,Ν λέΝ Παθαΰέ αμ,Ν 1ίέΝ Υπ κτ βμ, κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ ίέ δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ ίδ έκυέΝ γέ1γέΝ άηκμΝ Λ πθδ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λ πθδ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ ζβ δ δΪμ,Ν γέΝ ΚκυθκυπδΪμ,Ν ζέΝ εαλέoυ,Ν ηέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν θέΝ Π ζ υθ,Ν ιέΝ Πβΰα έκυ,Ν κέΝ Πζα αθαεέκυ,Ν λέΝ Πκυζέγλπθ,Ν 1ίέΝ Πλαΰηα υ ά,Ν 11έΝ Σ δ αζέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ πθέ δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ πθδ έκυέΝ 3.14. άηκμΝ Μαθ δθ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λ ηδ έκυ,Ν βέΝ ΚΪοα,Ν γέΝ ΛκυεΪ,ΝζέΝΝ κ Ϊθβμ,ΝηέΝΠδεΫλθβ,ΝθέΝ΢Ϊΰεα,ΝιέΝ΢δηδΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝ ΪθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝ ΪθβμέΝ ΣκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ ζαξκλλΪπ βΝ κυΝυπκ αφέκυΝβΝ κυΝ αφέκυΝγέηέΝ βμΝπ λέπ π βμΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝΜΪλαγα»Νη Ν κΝπέ έΝ1βηήβίίβ,Ν Φ Κ-1ίθΝ ’ 5 6 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γέ1ηέΝ άηκμΝΜ ΰαζσπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜ ΰαζκπσζ πμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ 1έΝ θγκξπλέκυ,ΝβέΝΥ θπΝΚαλυυθ,ΝγέΝ Ϊΰΰκυ,ΝζέΝ Ϊ α,ΝηέΝΓ φτλαμ,ΝθέΝΘπεθέαμ,ΝιέΝΥΙ αλβ,ΝκέΝ Ι υηα κμΝΚαλυυθ,ΝλέΝΚαλΪ κυζα,Ν1ίέΝΚα αθκξπλέκυ,Ν11έΝΚΪ πΝΚαλυυθ,Ν1βέΝΛυεαέκυ,Ν1γέΝ Λυεκ κτλαμ,Ν 1ζέΝ Λυεκξέπθ,Ν 1ηέΝ Μαελυ έκυ,Ν 1θέΝ Μαζζπ υθ,Ν 1ιέΝ Μαλαγκτ βμ,Ν 1κέΝ ΝΫαμΝ εεζβ κτζαμ,Ν1λέΝΝ κξπλέκυΝΛυεκ κτλαμ,ΝβίέΝΠαλα δ έπθ,Νβ1έΝΠ λδίκζέπθ,ΝββέΝΠζΪεαμ,Ν βγέΝΡαοκηηΪ β,ΝβζέΝ΢κυζέκυ,ΝβηέΝ΢κτζκυ,ΝβθέΝΣλδζσφκυ,ΝβιέΝΣλδπκ Ϊηκυ,ΝβκέΝΥδλΪ πθ,ΝβλέΝ ΥλΪθπθ,Ν γίέΝ ΥπλΫηβ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ ΰαζσπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ ΰαζσπκζβμέΝ 3.16.« άηκμΝ ΢εδλέ δ αμ»6απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ ζ πκξπλέκυ,Ν γέΝ ζαξκε λα Ϋαμ,Ν ζέΝ κυλίκτλπθ,Ν ηέΝ Κ λα δΪμ,Ν θέΝ Κκζζδθυθ,Ν ιέΝ Πβΰα αεέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζαξκε λα ΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζαξκε λα ΫαμέΝ γέ1ιέΝ άηκμΝΣ ΰΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζΫαμ,Ν βέΝ κυθκτ,Ν γέΝ ΓαλΫαμ,Ν ζέΝ πδ εκπάμ,Ν ηέΝ Καηαλέκυ,Ν θέΝ Καθ Ϊζκυ,Ν ιέΝ Κ λα έ βμ,Ν κέΝ Λδγκίκυθέπθ,Ν λέΝ Μαΰκτζαμ,Ν 1ίέΝ ΜαθγυλΫαμ,Ν 11έΝ εκυλδεέoυ,Ν 1βέΝ Ρδαυθ,Ν 1γέΝ ΢ α έκυ, 1ζέΝ ΢ λέΰεκυ,Ν 1ηέΝ Σαέία,Ν 1θέΝ ΦβζάμΝ λτ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ Ϊ δκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ΢ α έκυέΝ γέ1κέΝ άηκμΝ ΣλδεκζυθπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢ ηθέ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζζβθδεκτ,ΝβέΝΠαζαηαλέκυ,ΝγέΝΠατζδαμ,ΝζέΝ΢τλθαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ ηθέ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ ηθέ βμέΝ γέ1λέΝ άηκμΝ ΣλέπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Σλδπσζ πμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ ΰέΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν γέΝ υΪθ λκυ,Ν ζέΝ ΘΪvα,Ν ηέΝ ΜΪελβμ,Ν θέΝ Μ λεκίκυθέκυ,Ν ιέΝ Παζζαθ έκυ,Ν κέΝ Π ζΪΰκυμ,Ν λέΝ Π λγπλέκυ,Ν 1ίέΝ ΢εκπάμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣλέπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣλδπσζ πμέΝ γέβίέΝ άηκμΝ ΣλκπαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ υαδεέκυ,Ν βέΝ σιβμ,Ν γέΝ Καζζδαθέκυ,Ν ζέΝ Κα λαεέκυ,Ν ηέΝ Λδία αεέκυ,Ν θέΝ Ν κξπλέκυΝ Γκλ υθέαμ,Ν ιέΝ Π λ δεκθ λέκυ,Ν κέΝ Ραξυθ,Ν λέΝ ΢πΪγαλβ,Ν 1ίέΝ ΢ αυλκ λκηέκυ,Ν 11έΝ Σλδπκ αηδΪμ,Ν 1βέΝ Υυλαμ,Ν 1γέΝ Σλκπαέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ κλλΪξβΝ βμΝεκδθσ β αμΝ κλλΪξβμ,Ν κ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΣλσπαδαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΣλκπαέπθέΝ γέβ1έΝ άηκμΝ Φαζαδ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ θα κζδεάμΝ Φαζαδ έαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ εσίκυ,Ν βέΝ ζδΰκ άμ,Ν γέΝ Γδαθθαέπθ,Ν ζέΝ υλλαξέκυ,Ν ηέΝ ζζβθέ βμ,Ν θέΝ ΚαηΪλαμ,Ν ιέΝ Λ κθ αλέκυ,Ν κέΝ Λ π δθέκυ,Ν λέΝ Ν κξπλέκυΝ Φαζαδ έαμ,Ν 1ίέΝ Πκ αηδΪμ,Ν 11έΝ ΢κυζαλέκυ,Ν 1βέΝ ΣκυλεκζΫεα,Ν 1γέΝ Φαζαδ έαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ κθ ΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛ κθ αλέκυέΝ γέββέΝ άηκμΝΦαζΪθγκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζπθδ αέθβμ,ΝβέΝΜαδθΪζκυ,ΝγέΝ ΠδΪθαμ,Ν ζέΝ Ρκ δθκτ,Ν ηέΝ ΢δζέηθβμ,Ν θέΝ Σ ζ πΪεκυ,Ν ιέΝ Υλυ κίδ έκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αίδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣ ζ πΪεκυέΝ έΝ΢ κθΝπδσΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝΚκ ηΪΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζέΝΝΟΜΟ΢Ν ΡΣ ΢ 6 ΣκΝσθκηαΝ κυΝ άηκυΝ δκλγυγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝησθκΝ κυΝ- Πέ έΝ111ήβίί1,ΝΦ Κ-1ίζΝ Υ 7 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ζέ1έΝ άηκμΝ ΰθΪθ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰθΪθ πθ,Ν βέΝ Γλαδεδεκτ,Ν γέΝ Κα αλλΪε κυ,ΝζέΝΚκυεεκυζέπθ,ΝηέΝΚ δ Ϊ πθ,ΝθέΝΛ πδαθυθ,ΝιέΝΜδελκ πβζδΪμ,ΝκέΝΡΪηδαμ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰθαθ αΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΰθΪθ πθέΝ ζέβέΝ άηκμΝ γαηαθέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ γαηαθέκυέΝβέΝ θ ηκλλΪξβμ,ΝγέΝ κυλΰαλ ζέκυ,Ν ζέΝ δ λΪ κυ,Ν ηέΝ ΚΪ πΝ γαηαθέκυ,Ν θέΝ Κα πΝ Καζ θ έθβμ,Ν ιέΝ ΚαοΪζπθ,Ν κέΝ Κ θ λδεκτ,Ν λέΝ ΚυοΫζβμ,Ν 1ίέΝ Μ κτθ κμ,Ν 11έΝ Παζαδκεα κτθκυ,Ν 1βέΝ Σ λαευηκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ κυλΰαλΫζδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ κυλΰαλ ζέκυέΝ ζέγέΝ άηκμΝ ηίλαεδεκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θΫαβμ,ΝβέΝ έΰζαμ,ΝγέΝΓαίλδΪμ,Ν ζέΝΚαζκΰ λδεκτ,ΝηέΝΚκλπθβ έαμ,ΝθέΝΠκζυ λσ κυ,ΝιέΝΡΪξβμ,ΝκέΝ΢ λκΰΰυζάμ,ΝλέΝΦαγκ κπέκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ θΫααΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ θΫαβμέΝ 4.4. άηκμΝ λΪξγκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰδαμΝ Παλα ε υάμ,Ν βέΝ ελκπκ αηδΪμ,ΝγέΝΛκυ λκ σπκυ,ΝζέΝΝ κξπλέκυέΝηέΝΠαξυεαζΪηκυ,ΝθέΝΠ λΪθγβμ,ΝιέΝ΢υε υθ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ν κξυλδΝ βμΝ πμΝ εκδθσ β αμΝ Ν κξπλέκυέΝ ζέηέΝ άηκμΝ λ αέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ λ αέπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝ1έΝΚ λαηα υθ,Ν βέΝ Κπ αεδυθ,Ν γέΝ Λδηέθβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ λ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λ αέπθέΝ ζέθέΝ άηκμΝ ζαξΫλθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζαξΫλθβμ,ΝβέΝΓλαηη θέ βμ,ΝγέΝ Γλδηπσίκυ,ΝζέΝΚκλφκίκυθέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Γλαηη θέ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓλαηη θέ βμέΝ ζέιέΝ άηκμΝ Γ πλΰέκυΝ Καλαρ εΪεβΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ βηαλέκυ,Ν βέΝ δΪ ζζκυ,Ν γέΝ Κζ δ έκυ,Ν ζέΝ ΠΫ λαμ,Ν ηέΝ ΢εκυζβεαλδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δΪ ζζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δΪ ζζκυέΝ ζέκέΝ άηκμΝ λαεζ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ Καζ θ έθβμ,Ν βέΝ ζ θ αδεκτ,Ν γέΝ δξκηκδλέκυ,Ν ζέΝ Ρ δαθυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ θπΝΚαζ θ έθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ θπΝΚαζ θ έθβμέΝ ζέλέΝ άηκμΝ Κκηπκ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κκηπκ έκυ,Ν βέΝ ΢ ζζΪ πθ,Ν γέΝ Φπ δθκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΚκηπσ δΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚκηπκ έκυέΝ ζέ1ίέΝ άηκμΝΞβλκίκυθέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έ ηηκ σπκυ,ΝβέΝ αφθπ άμ,ΝγέΝ Καηπάμ,ΝζέΝΠαθ αθΪ βμ,ΝηέΝΠδ δαθυθ,ΝθέΝΡκ αυΰάμ,ΝιέΝ΢εκτπαμ,ΝκέΝΦαθ λπηΫθβμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηησ κπκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ηηκ σπκυέΝ ζέ11έΝ άηκμΝΠΫ αΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠΫ αΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜαλεδθδΪ αμ,ΝβέΝ Μ ΰΪλξβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠΫ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠΫ αέΝ 8 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 9 ζέ1βέΝ άηκμΝΣ λαφυζέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λκξπλέκυ,ΝβέΝ ζΪ βμ,ΝγέΝ Κα αθΫαμ,Ν ζέΝ Μ ΰαζσξαλβμ,Ν ηέΝ Μ κπτλΰκυ,Ν θέΝ Μβζδαθυθ,Ν ιέΝ Πβΰυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λκξυλδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λκξπλέκυέΝ ζέ1γέΝ άηκμΝ ΦδζκγΫβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απκΝ κΝ άηκΝ ΦδζκγΫβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΢πυλέ πθκμέΝ βέΝ ΚαζκίΪ κυ,Ν γέΝ Κδλεδαα υθ,Ν ζέΝ Ρσεεκμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥαζεδΪ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦδζκγΫβμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ ΢ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Θ κ πλδΪθπθέΝ βέΝ ΚκηηΫθκυ,Ν γέΝ Μ ζδ η αίκζάέΝ κυλΰυθΝ θΝ πΫλξ αδΝ ηέΝΝΟΜΟ΢Ν ΣΣΙΚ ΢ ηέ1έΝΝΟΜ ΡΥΙ ΝΠ ΙΡ ΙΧ΢μ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ βηκδμΝ 5.1.1. άηκμΝ έΰδθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ δΰέθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αγΫκμέΝβέΝ ΚυοΫζβμ,Ν γέΝ Μ αΰλκτ,Ν ζέΝ ΠΫλ δεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ έΰδθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δΰέθβμέΝ ηέ1έβέΝ άηκμΝ ηπ ζαεέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζζαεέπθΝ εαδΝ βέΝ ΢ ζβθέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ηπ ζΪεδαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ηπ ζαεέπθέΝ ηέ1έγέΝ άηκμΝ ΚυγάλπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λπθδα έεπθ,Ν βέΝ ΚαλαίΪ,Ν γέΝ ΚαλίκυθΪ πθ,Ν ζέΝ Κκθ κζδαθέεπθ,Ν ηέΝ Κυγάλπθ,Ν θέΝ Λδία έκυ,Ν ιέΝ Λκΰκγ δαθέεπθ,Ν κέΝ Μβ Ϊ πθ,Ν λέΝ Μυζκπκ Ϊηκυ,Ν 1ίέΝ Μυλ δ έπθ,Ν 11έΝ Πκ αηκτ,Ν 1βέΝ Φλα έπθ,Ν 1γέΝ Φλδζδΰεδαθέεπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΚτγβλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚυγάλπθέΝ ηέ1έζέΝ άηκμΝ Μ γΪθπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λκυ λκπσζ πμΝ Μ γΪθπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κκυθκυπέ βμ,Ν βέΝ ΚυοΫζβμΝ Μ γΪθπθ,Ν γέΝ Μ ΰαζκξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛκυ λσπκζβΝΜ γΪθπθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Λκυ λκπσζ πμΝΜ γΪθπθέΝ ηέ1έηέΝ άηκμΝ ΢αζαηέθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢αζαηέθκμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ δαθ έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢αζαηέθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢αζαηέθκμέΝ ηέ1έθέΝ άηκμΝΣλκδαάθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝ1έΝΥ θπΝΦαθαλέκυ,ΝβέΝΓαζα Ϊ,ΝγέΝ λυσπβμ,ΝζέΝΚαλα αΪ,ΝηέΝΣαε δεκυπσζ πμΝθέΝΣλκδαάθκμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓαζα ΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαζα ΪέΝ έΝ΢ βθΝπδoΝπΪθπΝΝκηαλξέαΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυΝΡΫθ β,ΝβέΝ λαπ ηέΝΝέεαδαμ,ΝθέΝΠ δλαδυμ,ΝιέΝΠ λΪηα κμ,ΝκέΝ υθαμ,ΝγέΝΚ λα θέκυ,ΝζέΝΚκλυ αζζκτ,Ν ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Πσλκυ,Ν λέΝ ΢π υθ,Ν 1ίέΥΤ λαμΝ εαδΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ δμΝ εκδθσ β μΝ 1έΝ ΰεδ λέκυ,Ν βέΝ θ δευγάλπθΝ 10 θΝ ηέβέΝΝΟΜ ΡΥΙ Ν Ν ΣΟΛΙΚ ΢Ν ΣΣΙΚ ΢μ ΢ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΢ φΪθκυ,Ν βέΝ λ Ϋηδ κμ,Ν γέΝ υζυθκμ,Ν ζέΝ ξαλθυθ,Ν ηέΝ Ϊλβμ,Ν θέΝ κτζαμ,Ν ιέΝ κυζδαΰηΫθβμ,Ν κέΝ ΓΫλαεα,Ν λέΝ ΓζυευθΝ Ν λυθ,Ν 1ίέΝ ΚαζυίέπθΝ Θκλδεκτ,Ν 11έΝ Κ λα Ϋαμ,Ν 1βέΝ Κλππέαμ,Ν 1γέΝ Λαυλ π δεάμ,Ν 1ζέΝ Μαλαγυθκμ,Ν 1ηέΝ ΜαλεκπκτζκυΝ Μ κΰαέαμ,Ν 1θέΝ ΝέΝ ΜΪελβμ,Ν 1ιέΝ Παδαθέαμ,Ν 1κέΝ Παζζάθβμ,Ν 1λέΝ Ραφάθαμ,Ν βίέΝ ΢πΪ πθΝ Λκτ αμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΚπθ αθ έθκυ,ΝβέΝ θαίτ κυ,ΝγέΝ θγκτ αμ,ΝζέΝ θκέι πμ,ΝηέΝ φδ θυθ,Ν έθέΝ αλθΪία,ΝιέΝΓλαηηα δεκτ,ΝκέΝ δκθτ κυ,ΝλέΝ λκ δΪμ,Ν1ίέΝΘλαεκηαε σθπθ,Ν11έΝΚαζΪηκυ,Ν 1βέΝ Καπαθ λδ έκυ,Ν 1γέΝ ΚκυίαλΪ,Ν 1ζέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν 1ηέΝ ΜαζαεΪ βμ,Ν 1θέΝ ΜαλεκπκτζκυΝ Χλππκτ,Ν 1ιέΝ Ρκ κπσζ πμ,Ν 1κέΝ ΝέΝ Παζα έπθ,Ν 1λέΝ ΠέΝ Φπεαέαμ,Ν βίέΝ Πδε ληέκυ,Ν β1έΝ Πκζυ θ λέκυ,Ν ββέΝ ΢αλπθέ κμ,Ν βγέΝ ΢εΪζαμΝ Χλππκτ,Ν βζέΝ ΢ αηΪ αμ,Ν βηέΝ ΢δεαηέθκυ,Ν βθέΝ ΧλππκτΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ηέγέΝΝΟΜ ΡΥΙ Ν ΤΣΙΚ ΢Ν ΣΣΙΚ ΢μ ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝΥ θπΝΛδκ έπθ,ΝβέΝ πλκπτλΰκυ,ΝγέΝ δζζέπθ,ΝζέΝ ζ υ έθκμ,ΝηέΝ λυγλυθ,ΝθέΝ φυλέκυ,Ν ιέΝ ΜΪθ λαμ,Ν κέΝ Μ ΰαλΫπθ,Ν λέΝ ΝέΝ Π λΪηκυ,Ν 1ίέΝ ΦυζάμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μαΰκτζαμ,ΝβέΝΟδθσβμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ηέζέΝΝΟΜ ΡΥΙ Ν Θ ΝΧΝμ ΢ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν γέΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν ζέΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθ,Ν ηέΝ γβθαέπθ,Ν θέΝ δΰΪζ π,Ν ιέΝ ζέηκυ,Ν κέΝ ηαλκυ έκυ,Ν λέΝ λΰυλκτπκζβμ,Ν 1ίέΝ λδζβ έπθ,Ν 11έΝ τλπθκμ,Ν 1βέΝ Γαζα έκυ,Ν 1γέΝ ΓζυφΪ αμ,Ν 1ζέΝ Ϊφθβμ,Ν 1ηέΝ ζζβθδεκτ,Ν 1θέΝ πΰλΪφκυ,Ν1ιέΝ ζδκτπκζβμ,Ν1κέΝ λαεζ έκυ,Ν1λέΝΙζέκυ,ΝβίέΝΚαδ αλδαθάμ,Νβ1έΝΚαζζδγΫαμ,ΝββέΝ Καηα λκτ,Ν βγέΝ Κβφδ δΪμ,Ν βζέΝ Λυεκίλτ πμ,Ν βηέΝ Μ ζδ έπθ,Ν βθέΝ Μ αησλφπ βμ,Ν βιέΝ Μκ ξΪ κυ,ΝβκέΝΝΫαμΝ λυγλαέαμ,ΝβλέΝΝΫαμΝΙπθέαμ,ΝγίέΝΝΫαμΝ΢ητλθβμ,Νγ1έΝΝΫαμΝΦδζα Ϋζφ δαμ,Ν 32έΝ ΝΫαμΝ Υαζεβ σθαμ,Ν γγέΝ ΝΫκυΝ Φυξδεκτ,Ν γζέΝ ΠαζαδκτΝ Φαζάλκυ,Ν γηέΝ ΠαπΪΰκυ,Ν γθέΝ Π λδ λέκυ,Ν γιέΝ Π λκτπκζβμ,Ν γκέΝ Π τεβμ,Ν γλέΝ Σατλκυ,Ν ζίέΝ Τηβ κτ,Ν ζ1έΝ ΦδζκγΫβμ,Ν ζβέΝ Υαρ αλέκυ,ΝζγέΝΥαζαθ λέκυ,ΝζζέΝΥκζαλΰκτ,ΝζηέΝΦυξδεκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ εΪζβμ,ΝβέΝ ΝέΝΠ θ Ϋζβμ,ΝγέΝΠ θ ΫζβμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ θέΝΝΟΜΟ΢Ν Υ Ι ΢Ν έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ θέ1έΝ άηκμΝ δΰ έλαμ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δΰ έλαμ,ΝβέΝ δΰυθ,ΝγέΝ ζΪμ,ΝζέΝ ικξάμ,Ν ηέΝ Μκθα βλέκυ,Ν θέΝ ΟΪ πμ,Ν ιέΝ Π λδγπλέκυ,Ν κέΝ ΢ ζδΪθαμ,Ν λέΝ ΢δθ ίλκτ,Ν 1ίέΝ Υλυ αηπΫζπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ δΰ έλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δΰ έλαμέΝ θέβέΝ άηκμΝ δΰέκυ,Ναπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ δΰέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αζδηδ έεπθ,ΝβέΝ αφθυθ,Ν γέΝ δΰ ζδπ έεπθ,Ν ζέΝ Κκυζκτλαμ,Ν ηέΝ Κκτηαλβ,Ν θέΝ ΚκυθδθΪμ,Ν ιέΝ Μαυλδεέκυ,Ν κέΝ Μ ζδ έπθ,ΝλΝΠαλα ε υάμ,Ν1ίέΝΠ Ϋλβμ,Ν11έΝ΢ ζδθκτθ κμ,Ν1βέΝΣΫη θβμ,Ν1γέΝΥα αά,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ έΰδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δΰέκυέΝ θέγέΝ άηκμΝ ελΪ αμ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ ελΪ αμ,Ν βέΝ ΝπθΪελδ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθκ β μμΝ1έΝ ηπΫζκυ,ΝβέΝ αζδηάμ,ΝγέΝ κυ έηκυ,ΝζέΝΚαζαηδΪμ,ΝηέΝΠαλαζέαμΝΠζα Ϊθκυ,ΝθέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ηκμΝ ελΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ελΪ αμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 θέζέΝ άηκμΝ λκαθέαμ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλαηπΫζπθ,Ν βέΝ ΰλδ έκυ,Ν γέΝ ζ αέθβμ,Ν ζέΝ θα Ϊ πμ,Ν ηέΝ λκαθέαμΝ θέΝ δθκτ,Ν ιέΝ Καη θδΪθπθ,Ν κέΝ Λ ξκυλέκυ,Ν λέΝ Λδίαλ αέκυ,Ν1ίέΝΠζΪεαμ,Ν11έΝ΢ δλυθ,Ν1βέΝΦπφέ κμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦπφέμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦπφέ κμέΝ θέηέΝ άηκμΝ λαξθαέδεπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λαξθαέδεπθ,ΝβέΝΘ λδαθκτ,ΝγέΝ Καηδθέπθ,Ν ζέΝ Μκθκ θ λέκυ,Ν ηέΝ Σ κυεαζαέδεπv,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λαξθαέδεαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λαξθαέρεπθέΝ θέθέΝ άηκμΝ δαεκπ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ θπΝ δαεκπ κτ,ΝβέΝ δαεκπ κτ,Ν γέΝ ζαδυθκμ,Ν ζέΝ ζέεβμ,Ν ηέΝ αξζπλδ έεπθ,Ν θέΝ Καγκζδεκτ,Ν ιέΝ Κ λυθ έαμ,Ν κέΝ Μαηκυ δΪμ,Ν λέΝ Νδεκζαδρεπθ,Ν 1ίέΝ Ρδακητζκυ,Ν 11έΝ Ρκ δΪμ,Ν 1βέΝ ΣλαπΫαβμΝ κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δαεκπ σΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δαεκπ κτέΝ θέιέΝ άηκμΝ τηβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚΪ πΝ ξαέαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰδκίζα έ δεπθ,Ν βέΝ ζδ κτ,Ν γέΝ θπΝ ξαραμ,Ν ζέΝ ζαδκξπλέκυ,Ν ηέΝ ΚΪ πΝ ζδ κτ,Ν θέΝ Νδφκλαέδεπv,ΝιέΝΠ λκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΚΪ πΝ ξαραΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚΪ πΝ ξαραμέΝ θέκέΝ άηκμΝ λδθ κτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λδθ κτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λλαίπθέ βμ,Ν βέΝ αηαεδθέκυ,Ν γέΝ ΢αζη θέεκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υϋ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛαηπέλδκθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λδθ κτέΝ θέλέΝ άηκμΝ Καζαίλτ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Καζαίλτ πθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ ζα έαμ,Ν βέΝ Υ θπΝ Λκυ υθΝ γέΝ Ϊζ αμ,Ν ζέΝ δζδίέθβμ,Ν ηέΝ ΓκυηΫθδ αμ,Ν θέΝ κυη θυθ,Ν ιέΝ λκ Ϊ κυΝ ,Ν κέΝ Καζδφπθέκυ,Ν λέΝ Καθ Ϊζκυ,Ν 1ίέΝ ΚΪ πΝ ζα έαμ,Ν 11έΝ ΚΪ πΝ αξζπλκτμ,Ν 1βέΝ ΚΪ πΝΛκυ υθ,Ν1γέΝΚ λπδθάμ,Ν1ζέΝΚ λ Ϋαβμ,Ν1ηέΝΚκλφυθ,Ν1θέΝΚκτ ζβμ,Ν1ιέΝΚλυκθ λέκυ,Ν1κέΝ Λαΰκίκυθέκυ,Ν 1λέΝ Λαπαθαΰυθ,Ν βίέΝ Μαθ έκυ,Ν β1έΝ ΜδελκτΠκθ δΪ,Ν ββέΝ Π Ϊεπθ,Ν βγέΝ Πζα αθπ έ βμ, βζέΝ Πλδκζέγκυ,Ν βηέΝ Πλκφά κυΝ ζέκυ,Ν βθέΝ Ρκΰυθ,Ν βιέΝ ΢δΰκυθέκυ,Ν βκέΝ ΢ε πα κτ,Ν βλέΝ Σλ ξζκτ,Ν γίέΝ Φζαηπκτλπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζΪίλυ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαζαίλτ πθέΝ θέ1ίέΝ άηκμΝ Λαλδ κτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ σδεoζΪoυΝ ΢πΪ πθ,Ν βέΝ πδ υθκμ,Ν γέΝ λΪικυ,Ν ζέΝ ζδ υθ,Ν ηέΝ Καΰεα έκυ,Ν θέΝ Λαεσπ λαμ,Ν ιέΝ Μα αλΪΰεαμ,Ν κέΝ Μ κξέκυ,Ν λέΝ Μυξκέκυ,Ν 1ίέΝ ΠΫ α,Ν 11έΝ Ρδσζκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ σξδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ κξέκυέΝ7 6.11. άηκμΝ Λ υεα έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ Κζ δ κλέαμ,ΝγέΝΥ ληπκυθα,ΝζέΝΓζΪ λαμ,ΝηέΝ λυηκτ,ΝέΝ Κα ζζέκυ,ΝιέΝΚα λέπθ,ΝκέΝΚζ δ κλέαμ,ΝλέΝΚζ έ κλκμ,Ν1ίέΝΚλδθκφτ πθ,Ν11έΝΛ υεα έκυ,Ν1βέΝ Λυεκυλέαμ,Ν 1γέΝ Παΰελα έκυ,Ν 1ζέ Πζαθβ Ϋλκυ,Ν 1ηέΝ ΣκυλζΪ αμ,Ν 1θέΝ Φδζέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Κζ δ κλέαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Κζ δ κλέαμέΝ 6.12. άηκμΝ Μ Ϊ δ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΘΫαμ,Ν βέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν γέΝ Κλάθβμ,Ν ζέΝ Κλυ αζζσίλυ βμ,Ν ηέΝ ΟίλυΪμ,Ν θέΝ Π λπ κτ,Ν ιέΝ ΢αλαίαζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΟίλυΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΟίλυΪμέΝ Πέ έΝ 1γλή20ίκ,Ν Φ Κ-1ληΝ ήβθ-9-08),: «ΟΝ άηκμΝ Λαλδ κτΝ κυΝ ΝκηκτΝ ξα αμΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝθέ1ίΝ βμΝπ λδπ υ πμΝ ΄Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝβηγλή1λλιΝΧΦ ΚΝ ΄ΝβζζΨΝ η κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝΛαλέ κυ»» 7 11 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 θέ1γέΝ άηκμΝ ΜσίλβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καλαδέεπθ,Ν βέΝ Κλέθκυ,Ν γέΝ Λδηθκξπλέκυ,Ν ζέΝ Μτλ κυ,Ν ηέΝ ΢αΰαδρεπθέΝ θέΝ Φλαΰεαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢αΰαέρεαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢αΰαδέεπθέΝ θέ1ζέΝ άηκμΝΠαρπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ΪφθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηυΰ αζΫαμ,Ν βέΝΝα έπθ,ΝγέΝΠΪκυ,ΝζέΝΠ τεκυ,ΝηέΝ΢εκ Ϊθβμ,ΝθέΝΥσίκζβμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΪφθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΪφθβμέΝ θέ1ηέΝ άηκμΝΠαλαζέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜδθ δζκΰζέκυ,ΝβέΝΠαλαζέαμ,ΝγέΝ Ρκΰδ έεπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαλαζέαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠαλαζέαμέΝ 6.16. άηκμΝ Πα λΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Πα λΫπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζδεέ λαμ,ΝβέΝΜκέλαμ,ΝγέΝ΢κυζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠΪ λαδΝ κτΝ ΫπμΝ άηκυΝΠα λΫπθέΝ 6.17. άηκμΝΡέκυΝαπκ ζκτη θκμ απσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ α δζ έκυ,ΝβέΝ ε αέκυ,ΝγέΝΥ θπΝ Κα λδ έκυ,ΝζέΝ λαξκίδ έεπθ,ΝηέΝ λΰυλΪμ,ΝθέΝ λ πΪθκυ,ΝιέΝΚΪ πΝΚα λδ έκυ,ΝκέΝΠδ έ βμ,Ν λέΝ Πζα αθέκυ,Ν 1ίέΝ Ρέκυ,Ν 11έΝ ΢ ζζυθ,Ν 1βέΝ Φαγκπτλΰκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝPέκυΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡέκυέΝ θέ1κέΝ άηκμΝ ΢υηπκζδ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν βέΝ Υ ζ κυμ,Ν γέΝ λέθκυ,Ν ζέΝ Γελαέεα,Ν ηέΝ Γλβΰσλβ,Ν θέΝ βηβ λκπκτζκυ,Ν ιέΝ κυεαθαέρεπθ,Ν κέΝ Κλάθβμ,Ν λέΝ ΛΪεεαμ,Ν 1ίέΝ Λσΰΰκυ,Ν 11έΝ ΜΪΰ δλα,Ν 1βέΝ Μυλκίλτ βμ,Ν 1γέΝ Ν λαθ αδυθ,Ν 1ζέΝ Ρκ κ Ϊφθβμ,Ν 1ηέΝ ΢ ζδαθδ έεπθ,Ν 1θέΝ Σκτηπαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡκ κ ΪφθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡκ κ ΪφθβμέΝ θέ1λέΝ άηκμΝ Σλδ αέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,Ν γέΝ ζ πκξπλέκυ,Ν ζέΝ ζβηαξέκυ,Ν ηέΝ λκ δΪμ,Ν θέΝ λυηαθγ έαμ,Ν ιέΝ ΚΪζφα,Ν κέΝ Μαθ έκυ,Ν λέΝ ΡκυπαεδΪ,Ν 1ίέΝ ΢εδα Ϊ,Ν 11έΝ ΢εκτλα,Ν 1βέΝ ΢παλ δΪμ,Ν 1γέΝ ΢ αυλκ λκηέκυ,Ν 1ζέΝ Υδσθαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ αυλκ λσηδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ΢ αυλκ λκηέκυέΝ 6.20. άηκμΝ ΦαλλυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α δζδεκτ,Ν βέΝ ζζβθδεκτ,Ν γέΝ Ι υηα κμ,ΝζέΝΚαζαθέ λαμ,ΝηέΝΚαζΪθκυ,ΝθέΝΚαζκυ έκυ,ΝιέΝΚα αλλΪε κυ,ΝκέΝΚλδγαλαεέπθ,ΝλέΝ ΛαεεπηΪ πθ,Ν1ίέΝΜδλαζέκυ,Ν11έΝΝΫκυΝΚκηπβΰα έκυ,Ν1βέΝΠζα αθσίλυ βμ,Ν1γέΝ΢ αλκξπλέκυ,Ν 1ζέΝ Φαλυθ,Ν 1ηέΝ Υαζαθ λέ βμ,Ν 1θέΝ Υλυ κπβΰάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥαζαθ λέ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥαζαθ λέ βμέΝ 6.21. άηκμΝΧζΫθδαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυΝΚλΪζβμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ ΢ φΪθκυ,Ν γέΝ Υ θπΝ ΢κυ θαδέεπθ,Ν ζέΝ Υ λζαμ,Ν ηέΝ ξαρεκτ,Ν θέΝ Λκυ δευθ,Ν ιέΝ Μδ κπσζ πμ,Ν κέΝ Πκλ υθ,ΝλέΝ΢αθ κη λέκυ,Ν1ίέΝΦζσεα,Ν11έΝΦπ αέθβμ,Ν1βέΝΥαρεαζέκυ,Ν1γέΝΥαλαυΰάμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ Γαζαθαέδεα,Ν βέΝ ΓεαθΫδεα,Ν γέΝ ΚΪ πΝ ΜαααλΪεδΝ βμΝΚκδθσ β αμΝΜαααλαεέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛκυ δεΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛκυ δευθέΝ θέββέΝΚκδθσ β αΝΛ κθ έκυ,Ναπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ η έξπθ,ΝβέΝΛ κθ έκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ Υ θπΝ ΜαααλΪεδΝ βμΝ Κκδθσ β αμΝ ΜαααλαεέκυέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λ σθ δκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Λ κθ έκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ 12 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝΚαζ θ αέκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ιέΝΝΟΜΟ΢Ν ΟΙΧΣΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ιέ1έΝ άηκμΝ ελαδφθέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝ ελαδφθέκυ,ΝΚΪ λκυ,ΝΚκεεέθκυ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ελαέφθδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ελαδφθέκυέΝ 7.2. άηκμΝ ζδΪλ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζδΪλ κυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ υαΰΰ ζδ λέαμ,ΝβέΝΠΫ λαμ,ΝγέΝ΢πζβθαλέκυ,ΝζέΝΤοβζΪθ κυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ηκμΝ ζέαλ κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζδΪλ κυέΝ ιέγέΝ άηκμΝ ατζ δαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αυζ έαμ,Ν βέΝ Μαυλκθ λέκυ,Ν γέΝ Παλκλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ατζ δαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ αυζ έαμέΝ ιέζέΝ άηκμΝ λί θκξπλέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϊφθβμ,Ν βέΝ Πτζβμ,Ν γέΝ ΢εκτλ πθ,ΝζέΝ΢ φΪθβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτζβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠτζβμέΝ ιέηέΝ άηκμΝ δ σηκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ δ σηκυΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ΢ δλέκυ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ έ κηκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δ σηκυέΝ ιέθέΝ άηκμΝΘ πδΫπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΘ πδυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ ελβμ,ΝβέΝ Λ κθ αλέκυ,Ν γέΝ Μαυλκηηα έκυ,Ν ζέΝ Ν κξπλέκυΝ Θ πδυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΘ πδΫμ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘ πδυθέΝ 7.7. άηκμΝ ΘβίαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΘβίαέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζκξπλέκυ,Ν βέΝ ζ υθκμ,Ν γέΝ Μκυλδεέκυ,Ν ζέΝ Ν κξπλαεέκυ,Ν ηέΝ ΤπΪ κυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΘάίαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘβίαέπθέΝ 7.8. άηκμΝΘέ ίβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ κηίλαέθβμ,ΝβέΝ ζζκπέαμ,ΝγέΝΘέ ίβμ,Ν ζέΝΞβλκθκηάμ,ΝηέΝΠλκ λσηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ σηίλαδθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β κμΝ κηίλαέθβμέΝ ιέλέΝ άηκμΝΚκλυθ δαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΥ θθαμ,ΝβέΝ ΰέαμΝΣλδΪ κμ,Ν γέΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν ζέΝ ζαζεκη θυθ,Ν ηέΝ Κκλπθ έαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝΓ υλΰδκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυέΝ ιέ1ίέΝ άηκμΝ Λ ία ΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λ ία ΫπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Λαφυ έκυ,Ν βέΝ Ρπηαέδεκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λ ίΪ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ ία ΫπθέΝ ιέ11έΝ άηκμΝΟδθκφτ πθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΟδθκφτ πθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ΘπηΪ,ΝβέΝΚζ δ έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΟδθσφυ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΟδθκφτ πθέΝ ιέ1βέΝ άηκμΝΟλξκη θκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΟλξκη θκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΢πυλέ πθκμ,Ν γέΝ δκθτ κυ,Ν ζέΝ ΚαλυΪμ,Ν ηέ Λκυ έκυ,Ν θέΝ Πατζκυ,Ν ιέΝ 13 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Πτλΰκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ άηκυΝΟλξκη θκτέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΟλξκη θσμΝ κυΝ ΫπμΝ ιέ1γέΝ άηκμΝΠζα αδυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝΛ τε λπθ,ΝβέΝΠζα αδυθΝεαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καπαλ ζζέκυ,Ν βέΝ Λκυ κυφέκυ,Ν γέΝ Μ ζδ κξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαπαλΫζζδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαπαλ ζζέκυέΝ ιέ1ζέΝ άηκμΝ ΣαθΪΰλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ ληα κμ,Ν βέΝ ππέαμ,Ν γέΝ ΚαζζδγΫαμ,ΝζέΝΣαθΪΰλαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ληαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ ληα κμέΝ 7.15. άηκμΝΥαδλπθ έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΥαδλπθ έαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ζα έκυ,Ν βέΝ εκθ έκυ,Ν γέΝ θγκξπλέκυ,Ν ζέΝ α δζδευθ,Ν ηέΝ Θκυλέκυ,Ν θέΝ Πλκ βζέκυ,Ν ιέΝ Πλκφά κυΝ ζέα,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υαδλυθ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥαδλπθ έαμέΝ έΝ΢ κθΝπαλαπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ λαξσίβμ,ΝβέΝψαΰέπv,ΝγέΝ΢ξβηα αλέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θ δετλαμΝ εαδΝβέΝΚυλδαεέκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ κέΝΝΟΜΟ΢ΝΓΡ ΝΧΝ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ κέ1έΝ άηκμΝ θ αέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ιΪλξκυ,ΝβέΝΚΫθ λκυ,ΝγέΝΚθέ βμ,Ν ζέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν ηέΝ Πκθ δθάμ,Ν θέΝ Πυζπλυθ,Ν ιέΝ ΢αλαεάθαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚθέ βΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚθέ βμέΝ κέβέΝ άηκμΝ ΓσλΰδαθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν βέΝ Κβπκυλ έκυ,Ν γέΝ ΚλαθΫαμ,Ν ζέΝ ΜδελκζδίΪ κυ,Ν ηέΝ Πβΰα έ βμ,Ν θέΝ ΢δ αλΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚβπκυλ έκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚβπκυλ έκυέΝ 8.3. άηκμΝ Γλ ί θυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Γλ ί θυθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν βέΝ ηυΰ αζ υθ,Ν γέΝ α κζΪεεκυ,Ν ζέΝ ζΪ κυ,Ν ηέΝ ζ υγΫλκυ,Ν θέΝ Καζκξέκυ,Ν ιέΝ Κυλαεαζάμ,ΝκέΝΜ ΰΪζκυΝ΢ δλβθέκυ,ΝλέΝΜυλ έθβμ,Ν1ίέΝΡκ δΪμ,Ν11έΝ΢υθ Ϋθ λκυ,Ν1βέΝΦ ζζέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γλ ί θΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Γλ ί θυθέΝ 8.4. άηκμΝ εΪ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ εΪ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α κξπλέκυ,ΝβέΝΠαζδκυλδΪμ,ΝγέΝΠαθαΰέαμ,ΝζέΝΠαλα ε υάμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ εΪ βΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ εΪ βμέΝ 8.5. άηκμΝ λαεζ π υθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυ,ΝβέΝ β κθέπθ,Ν γέΝ Κδίπ κτ,Ν ζέΝ Κζβηα αεέκυ,Ν ηέΝ ΚκεεδθδΪμ,Ν θέΝ ΜβζΫαμ,Ν ιέΝ Πκζυ Ϋθ λκυ,Ν κέΝ ΣαιδΪλξκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ Γ υλΰδκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυέΝ 8.6. άηκμΝ Θ σ πλκυΝ δΪεαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζα σπ λαμ,Ν βέΝ θαίλυ υθ,Ν γέΝ Ϊεα, ζέΝ Κκ ηα έκυ,Ν ηέΝ ΛΪί α,Ν έΝ Μαυλαθαέπθ,Ν ιέΝ Μκθαξδ έκυ,Ν κέΝ ΠαθκλΪηα κμ,Ν λέΝ Πκζυθ λέκυ,Ν 1ίέΝ Πλκ ίσλλκυ,Ν 11έΝ ΢πβζαέκυ,Ν 1βέΝ Σλδευηκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜαυλαθαέκδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΜαυλαθαέπθέΝ 14 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 κέιέΝ άηκμΝ Κκ ηΪΝ κυΝ δ πζκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Κκ ηΪ,Ν βέΝ α υζζέκυ,Ν γέΝ ΚαζβλΪξβμ,Ν ζέΝ Καζζκθάμ,Ν ηέΝ Κυ πθδυθ,Ν θέΝ Κυπαλδ έκυ,Ν ιέΝ Μ ΰΪλκυ,Ν κέΝ Ολκπ έκυ,Ν λέΝ Σλδεσλφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ 8 ΜΫΰαλκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ ΰΪλκυέΝ κέκέΝ άηκμΝ Υα έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καλπ λκτ,Ν βέΝ Κα Ϊεαζβμ,Ν γέΝ Σλδεκεεδσμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαλπ λσΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚαλπ λκτέΝ έΝ΢ κθΝπδoΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ί Ϋζζαμ,ΝβέΝ κ δεκτ,ΝγέΝΜ κζκυλέκυ,ΝζέΝΠ λδίκζέκυ,ΝηέΝ΢αηαλέθβμ,Ν θέΝ΢ηέιβμ,ΝιέΝΦδζδππαέπθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ λέΝΝΟΜΟ΢Ν Ρ Μ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ λέ1έΝ άηκμΝ κιΪ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ άηκυμμΝ 1. κιΪ κυ,ΝβέΝΜ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ γαθα έκυ,ΝβέΝΚ φαζαλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ αγτ πβζκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Μ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυέΝ λέβέΝ άηκμΝ λΪηαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσ κΝ άηκΝ λΪηαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαζζδφτ κυ,Ν βέΝ ΚαζκτΝ ΰλκτ,Ν γέΝ Κκυ κυθέπθ,Ν ζέΝ Λδία λκτ,Ν ηέΝ Μαελυπζαΰέκυ,Ν θέΝ ΜαυλκίΪ κυ,Ν ιέΝ Μδελκξπλέκυ,Ν κέΝ Μκθα βλαεέκυ,Ν λέΝ Μυζκπκ Ϊηκυ,Ν 1ίέΝ Ξβλκπκ Ϊηκυ,Ν 11έΝ Υπλδ άμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαέΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ Νδεκ ΪλαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λΰυλκυπσζ πμ,ΝκΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λΪηαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λΪηαμέΝ λέγέΝ άηκμΝ ΚαζαηπαεέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν βέΝ Καζαηπαεέκυ,Ν γέΝ Καζαηυθκμ,Ν ζέΝ Ν λκφλΪε κυ,Ν ηέΝ Φ ζδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζαηπΪεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζαηπαεέκυέΝ λέζέΝ άηκμΝ ΚΪ πΝ Ν υλκεκπέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚΪ πΝ Ν υλκεκπέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξζα Ϋαμ,ΝβέΝ αγυ σπκυ,ΝγέΝ υζαεκμ,ΝζέΝΓλαθέ κυ,ΝηέΝ α π κτ,ΝθέΝ ικξάμ,ΝιέΝΚα αφτ κυ,Ν κέΝΚΪ πΝ λκθ κτμ,ΝλέΝΛ υεκΰ έπθ,Ν1ίέΝΜδελκεζ δ κτλαμ,Ν11έΝΜδελκηβζΫαμ,Ν1βέΝΟξυλκτ,Ν1γέΝ Παΰκθ λέκυ,Ν 1ζέΝ Π λδγπλέκυ,Ν 1ηέΝ Πκ αηυθ,Ν 1θέΝ Υλυ κεΫφαζκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ΚΪ πΝΝ υλκεσπδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚΪ πΝΝ υλκεκπέκυέΝ λέηέΝ άηκμΝΝδεβφσλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λδαθάμ,ΝβέΝΥ θπΝΠυιαλέκυ,ΝγέΝ Νδεβφσλκυ,Ν ζέΝ Πζα αθδΪμ,Ν ηέΝ Πζα αθσίλυ βμ,Ν θέΝ Π ζΫαμΝ Πζα αθδΪμ,Ν ιέΝ ΤοβζάμΝ ΡΪξβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝδεβφσλκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΝδεβφσλκυέΝ λέθέΝ άηκμΝ Πλκ κ ΪθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Πλκ κ ΪθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θγκξπλέκυ,Ν βέΝ ΓλαηηΫθβμ,Ν γέΝ ΚαζάμΝ λτ βμ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ηέΝ Κκεεδθκΰ έπθ,Ν θέΝ έ έΝβγβήβίίζ,ΝΦ Κ-β1ηΝ ’ΝΪλγλκΝ1Νμ «ΟΝ άηκμΝΚκ ηΪΝ κυΝ δ πζκτΝ κυΝΝέΝΓλ ί θυθ, πκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ κέιΝ βμΝ π λέπ π βμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝ Χ ΄Ν βζζΨΝ η κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝ ΰέκυΝΚκ ηΪ»» 8 15 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Μδελκπσζ πμ,Ν ιέΝ ΠαθκλΪηα κμ, κέΝ Π λκτ βμ,Ν λέΝ Πτλΰπθ,Ν 1ίέΝ Υαλδ πηΫθβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πλκ κ ΪθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Πλκ κ ΪθβμέΝ λέιέΝ άηκμΝ ΢δ αΰλυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μαυλκζ τεβμ,Ν βέΝ Μ ΰαζκεΪηπκυ,Ν γέΝ ΜδελκεΪηπκυ,Ν ζέΝ Π λδξυλαμ,Ν ηέΝ ΢δ αΰλυθ,Ν θέΝ Φπ κζέίκυμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ λΰυλκτπκζβΝ βμΝεκδθσ β αμΝ λΰυλκυπσζ πμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Φπ κζέίκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΦπ κζέίκυμέΝ λέκέΝ Κκδθσ β αΝ ΢δ βλκθΫλκυΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΢δ βλκθΫλκυ,Ν βέΝ ΢εαζπ άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢δ βλσθ λκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢δ βλκθΫλκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΠαλαθ 1ίέΝΝΟΜΟ΢Ν Χ έκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ Κ Ν ΢ΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1ίέ1έΝ άηκμΝ λξαΰΰΫζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λξαΰΰΫζκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μαζυθκμ,Ν βέΝ Μα Ϊλπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λξΪΰΰ ζκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λξαΰΰΫζκυέΝ 1ίέβέΝ άηκμΝ αίτλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΙ δ υλκυ,ΝβέΝΥ ηππθα,ΝγέΝ Κλβ βθέαμ,Ν ζέΝ Μκθκζέγκυ,Ν ηέΝ ΢δΪθπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΥ ηππθαΝ βμΝ Ϋπμ εκδθσ β αμΝΥ ηππθαέΝ 1ίέγέΝ άηκμΝ φΪθ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ φΪθ κυΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ λξδπσζ πμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ φΪθ κυΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ φΪθ κυέΝ 1ίέζέΝ άηκμΝ δεαέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ φ θ δκτ,ΝβέΝΠυζέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ βπΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ φ θ δκτέΝ 1ίέηέΝ άηκμΝ λαεζ δ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ ηδαξ έαμ,Ν βέΝ Καλ αηαέθβμ,Ν γέΝ Κ φΪζκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ θ δηΪξ δαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ θ δηαξ έαμέΝ 1ίέθέΝ άηκμΝ ΚαζζδγΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καζυγδυθ,Ν βέΝ Κκ εδθκτ,Ν γέΝ Φέθγκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΦαζβλΪεδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚαζυγδυθέΝ 1ίέιέΝ άηκμΝ Καη έλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εαεκδθσ β μμΝ 1έΝ πσζζπθα,Ν βέΝ δηυζδΪμ,Ν γέΝ ΚαζαίΪλ α,Ν ζέΝ Πζα αθέπθ,Ν ηέΝ ΢αζΪεκυ,Ν θέΝ ΢κλπθάμ,Ν ιέΝ Φαθυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢κλπθάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢κλπθάμέΝ 10.8. άηκμΝ ΚαλπΪγκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚαλπΪγκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ π λέκυ,Ν βέΝ λεΪ αμ,Ν γέΝ πζΪ αμ,Ν ζέΝ Μ θ υθ,Ν ηέΝ Μ κξπλέκυ,Ν θέΝ ΥΟγκυμ,Ν ιέΝ Πυζυθ,Ν κέΝ ΢πσπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚΪλπαγκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλπΪγκυ. 16 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ίέλέΝ άηκμΝ Λδθ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαζΪγκυ,Ν βέΝ ΛαΫληπθ,Ν γέΝ ΛΪλ κυ,ΝζέΝΛέθ κυ,ΝηέΝΠυζυθκμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Λέθ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛέθ κυέΝ 1ίέ1ίέΝ άηκμΝ Νδ τλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκ Μαθ λαεέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπκλ δκτ,ΝβέΝΝδεδυθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝέ υλκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜαθ λαεέκυέΝ 1ίέ11έΝ άηκμΝΝσ δαμΝΡσ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ πκζαεεδΪμ,ΝβέΝ λθέγαμ,Ν γέΝ εζβπδ έκυ,Ν ζέΝ α έκυ,Ν ηέΝ Γ θθα έκυ,Ν θέΝ Ι λέκυ,Ν ιέΝ Κα αίέαμ,Ν κέΝ ΛαξαθδΪμ,Ν λέΝ Μ αθαΰλκτ,Ν1ίέΝΠλκφέζδαμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Γ θθΪ δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓ θθα έκυέΝ 1ίέ1βέΝ άηκμΝΠ αζκτ πθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αηα λέαμ,ΝβέΝΘ κζσΰκυ,ΝγέΝ Κλ ηα άμ,ΝζέΝΜαλδ υθ,ΝηέΝΠαλα δ έκυ,ΝθέΝΠα έ αμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλ ηα άΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλ ηα άμέΝ 1ίέ1γέΝ άηκμΝ ΣάζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μ ΰΪζκυΝ ΥπλέκυΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Λδία έπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ ΰΪζκΝΥπλέκθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ ΰΪζκυΝΥπλέκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ υπαζαέαμ,ΝβέΝΙαζυ κτ,ΝγέΝΚαζυηθέπθ, ζέΝΚΪ κυ,ΝηέΝΚπ,ΝθέΝΛ δουθ,ΝιέΝ ΛΫλκυ,Ν κέΝ Μ ΰέ βμ,Ν λέΝ ΠΪ ηκυ,Ν 1ίέΝ Ρσ κυ,Ν 11έΝ ΢τηβμ,Ν 1βέΝ ΥΪζεβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰαγκθβ έκυ,ΝβέΝΟζτηπκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 11έΝΝΟΜΟ΢Ν ΡΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 11έ1έΝ άηκμΝ ζ ιαθ λκτπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζ ιαθ λκυπσζ πμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ ίαθ κμ,Ν βέΝ δ τηβμ,Ν γέΝ Κέλεβμ,Ν ζέΝ ΜΪελβμ,Ν ηέΝ ΢υεκλλΪξβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζ ιαθ λκτπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζ ιαθ λκυπσζ πμέΝ 11έβέΝ άηκμΝ τ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαίτζβμ,ΝβέΝΚα αθ υθ,ΝγέΝΝΫαμΝ τ βμ,ΝζέΝΡδαέπθ,ΝηέΝ΢ Ϋλθαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΝΫαΝ τ βΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝ τ βμέΝ 11έγέΝ άηκμΝ δ υηκ έξκυΝαπκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ δ υηκ έξκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝ ί Ϊ πθ,ΝβέΝ βηΫθδκυ,ΝγέΝ ζζβθκξπλέκυ,ΝζέΝΙ ααεέκυ,ΝηέΝΚαλπ άμ,ΝθέΝΚκυφκίκτθκυ,ΝιέΝ Κυαθάμ,ΝκέΝΜΪθβμ,ΝλέΝΠ λΪ πθ,Ν1ίέΝΠκδη θδεκτ,Ν11έΝΠλαΰΰέκυ,Ν1βέΝΠυγέκυ,Ν1γέΝ΢δ κξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτv αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΢κφδεσΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Θκυλέκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ δ υησ δξκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δ υηκ έξκυέΝ 11έζέΝ άηκμΝΚυπλέθκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υθβμ,ΝβέΝΦυζαεέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ ΓαζάθβΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Kυπλέvoυ,Ν βέΝ ΚυπλέθκμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κυπλέθκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚυπλέθκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΚυπλέθκυέΝ 17 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 18 11έηέΝ άηκμΝ Μ αιΪ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζ πκξπλέκυ,Ν βέΝ πλκθ λέκυ,Ν γέΝ λυ δευθ,Ν ζέΝ σιβμ,Ν ηέΝ ζαφκξπλέκυ,Ν θέΝ ΛΪ βμ,Ν ιέΝ Μ αιΪ πθ,Ν κέΝ Παζδκυλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ αιΪ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ αιΪ πθέΝ 11έθέΝ άηκμΝ Ολ δΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ολ δΪ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζαεέπθ,Ν βέΝ Ϊζ κυ,Ν γέΝ Μ ΰΪζβμΝ κιδπΪλαμ,Ν ζέΝ ΝΫκυΝ Υ δηπθέκυ,Ν ηέΝ Ν κξπλέκυ,Ν θέΝ Υαθ λΪ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΘκτλδκΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Θoυλέoυ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ολ δΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΟλ δΪ κμέΝ 11έιέΝ άηκμΝ ΟλφΫαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηκλέκυ,Ν βέΝ Κυλδαεάμ,Ν γέΝ ΛαίΪλπθ,ΝζέΝΜΪθ λαμ,ΝηέΝΜαυλκεεζβ έκυ,ΝθέΝΜδελκτΝ λ έκυ,ΝιέΝΠλπ κεεζβ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛΪίαλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛαίΪλπθέΝ 11έκέΝ άηκμΝ΢κυφζέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢κυφζέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ α δΪμ,ΝβέΝΚκλθκφπζ Ϊμ,ΝγέΝΛαΰυθυθ,ΝζέΝΛυεσφπ κμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢κυφζέΝ κυΝ Ϋπμ άηκυΝ΢κυφζέκυέΝ λαΝ κυΝ 11έλέΝ άηκμΝΣλαραθκτπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ θγ έαμ,Ν βέΝ πλδεκτ,Ν γέΝ Λκυ λκτ,ΝζέΝΝέοβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λέ βθκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ θγ έαμέΝ 11έ1ίέΝ άηκμΝΣλδΰυθκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ λακυΝβέΝ δεαέπθ,ΝγέΝ ζαέαμ,Ν ζέΝ ΚκηΪλπθ,Ν ηέΝ Μαλα έπθ,Ν θέΝ Ολη θέκυ,Ν ιέΝ Π θ αζσφκυ,Ν κέΝ Π λπ υθ,Ν λέΝ ΠζΪ βμ,Ν 1ίέΝ Π ζΫαμ,Ν 11έΝ ΢πβζαέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ Θ λαπ δσΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κυπλέθκυ,Ν βέ ΜβζΫαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κυπλέθκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ έεαδαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ δεαέπθέΝ 11έ11έΝ άηκμΝ Συξ λκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Συξ λκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Λ υεέηηβμ,ΝβέΝΛτλαμ,ΝγέΝΠλκία υθκμ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΣυξ λσΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣυξ λκτέΝ 11έ1βέΝ άηκμΝ Φ λυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Φ λυθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝ ΠΫπζκυ,ΝβέΝ Πυζαέαμ,ΝγέΝΣλδφυζζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦΫλ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦ λυθέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝ΢αηκγλΪεβμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 1βέΝΝΟΜΟ΢Ν Τ ΟΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 1βέ1έΝ άηκμΝ δ βοκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΛκυ λυθΝ δ βοκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυ,Ν βέΝ ΓδΪζ λπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λκυ λΪΝ δ βοκτΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛκυ λυθΝ δ βοκτέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1βέβέΝ άηκμΝ ηαλυθγέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηαλτθγκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ Ϊγ δαμ,Ν γέΝ Γυηθκτ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ηέΝ ΢Ϋ αμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ηΪλυθγκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ηαλτθγκυέΝ 1βέγέΝ άηκμΝ θγβ υθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λκ δΪμ,Ν βέΝ Λκυεδ έπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λκ δΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λκ δΪμέΝ 1βέζέΝ άηκμΝ λ ηδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰ δθυθ,ΝβέΝ ΰλδκίκ Ϊθκυ,ΝγέΝ λ ηδ έκυ,Ν ζέΝ ηβθέκυ,ΝηέΝ α δζδευθ,Ν θέΝ Γ λαεδκτμ,Ν ιέΝ Γκυίυθ,Ν κέΝ ζζβθδευθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λ ηέ δκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λ ηδ έκυΝ 1βέηέΝ άηκμΝ υζέ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αγΫκμ,Ν βέΝ ΚαζκξπλέκυΝ Παθ δξέκυ,Ν γέΝ ΠαλαζέαμΝ υζέ κμ,Ν ζέΝ ΦΪλκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αγτΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αγΫκμέΝ 1βέθέΝ άηκμΝ υζυθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ υζπθαλέκυ,ΝγέΝ ξζα λάμ,ΝζέΝΝ κξπλέκυ,ΝηέΝΟε πθδΪμ,ΝθέΝτλέoυ,ΝιέΝΠυλΰέκυ,ΝκέΝΧλκζκΰέκυ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ υζπθΪλδΝrβμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ υζπθαλέκυέΝ 1βέιέΝ άηκμΝ δλφτπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ γαθα έκυ,ΝβέΝ ηφδγΫαμ,Ν γέΝ κτθπθ,ΝζέΝΓζυφΪ αμ,ΝηέΝΘ κζσΰκυ,ΝθέΝΚαγ θυθ,ΝιέΝΚαηπδυθ,ΝκέΝΛκτ αμ,ΝλέΝΜέ λκυ,Ν1ίέΝ Παζδκτλα,Ν 11έΝ Πδ υθκμ,Ν 1βέΝ Πκτλθκυ,Ν 1γέΝ ΢ θάμΝ έλφυκμ,Ν 1ζέΝ ΢ λκπυθπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ θάΝ έλφυκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢ θάμΝ έλφυκμέΝ 1βέκέΝ άηκμΝ υ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λΰυλκτ,ΝβέΝ Ϋζκυμ,ΝγέΝ τ κυ,Ν ζέΝ αλΪεπθ,Ν ηέΝ Κκ εέθπθ,Ν θέΝ Κλδ αυθ,Ν ιέΝ Λ πκτλπθ,Ν κέΝ Π λδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλδ αΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλδ αυθέΝ 1βέλέΝ άηκμΝ ζυηθέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΛέηθβμ,ΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚ ξλδυθέΝβέΝ Κκυλεκυζυθ,Νγέ Ρκίδυθ,ΝζέΝ΢ε πα άμ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΛέηθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛέηθβμέΝ 1βέ1ίέΝ άηκμΝΙ δαέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΙ δαέαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ίΰαλδΪμ,Ν βέΝ κυ ΪέΝγέΝΓαζα Ϊ πθ,ΝζέΝΓαζα υθαμ,ΝηέΝΚαηαλέπθ,ΝθέΝΚκεεδθκηβζΫαμ,ΝιέΝΚλυκθ λέ β,Ν κέΝΜβζ υθ,ΝλέΝΜκθκεαλυΪμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κθΝ άηκυδΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Ι δαέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΙ δαέαμέΝ 1βέ11έΝ άηκμΝΚαλτ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚαλτ κυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ κτ,Ν βέΝ ΓλαηπδΪμ,Ν γέΝ Καζυίέπθ,Ν ζέΝ Μτζπθ,Ν ηέΝ Πζα αθδ κτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚΪλυ rκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλτ κυέΝ 1βέ1βέΝ άηκμΝ ΚβλΫπμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαξδΪμ,Ν βέΝ αφθκτ βμ,Ν γέΝ Κβλέθγκυ,ΝζέΝΜαθ κυ έκυ,ΝηέΝΜ κξέκυΝΚβλΫπμ,ΝθέΝΠβζέκυ,ΝιέΝΠλκεκπέκυ,ΝκέΝ΢παγαλέκυ,ΝλέΝ ΢ λκφυζδΪμ,Ν 1ίέΝ ΦαλΪεζαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μαθ κτ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαθ κυ έκυέΝ 19 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1βέ1γέΝ άηκμΝ Κκθδ λυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ζα έκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ Κκυλκυθέκυ,Ν γέΝ λτ βμ,Ν ζέΝ Κα έκυ,Ν ηέΝ ΚΪ πΝ Κκυλκυθέκυ,Ν θέΝ Κάππθ,Ν ιέΝ Κκθδ λυθ,Ν κέΝ Κλ ηα κτ,ΝλέΝΜαελυξπλέκυ,Ν1ίέΝΜαθδεέπθ,Ν11έΝΜκθκ λτκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκθέ λ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκθδ λυθέΝ 1βέ1ζέΝ άηκμΝΚτηβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚτηβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θ λπθδΪθπθ,Ν βέΝ θπΝ Πκ αηδΪμ,Ν γέΝ δ Ϊζπθ,Ν ζέΝ θκλέαμ,Ν ηέΝ Καζβη λδΪθπθ,Ν θέΝ Μαζ δΪθπθ,Ν ιέΝ Μ κξέκυΝ δλφτπθ,Ν κέΝ Οιυζέγκυ,Ν λέΝ Πζα Ϊθαμ,Ν 1ίέΝ Πτλΰκυ,Ν 11έΝ Σαιδαλξυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚτηβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚτηβμέΝ 1βέ1ηέΝ άηκμΝΛβζαθ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ α δζδεκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,ΝβέΝ φλα έκυ,ΝγέΝΜτ δεα,ΝζέΝΝΫαμΝΛαηδοΪεκυ,ΝηέΝΦτζζπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ α δζδεσΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ α δζδεκτέΝ 1βέ1θέΝ άηκμΝ ΜαληαλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ ε αέκυ,ΝγέΝΓδαθθδ έκυ,ΝζέΝΚαζζδαθκτ,ΝηέΝΚα αλπθέκυ,ΝθέΝΜαληαλέκυ,ΝιέΝΜ ζδ υθκμ,ΝκέΝ Παλα δ έκυ,ΝλέΝ΢ κυππαέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΜαληΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαληαλέκυέΝ 1βέ1ιέΝ άηκμΝΜ απέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΦαξθυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝ ΢κφέαμ,Ν βέΝ Υ παζβμ,Ν γέΝ Καηαλέ βμ,Ν ζέΝ Κα Ϋζζαμ,Ν ηέΝ Κκθ κ πκ έκυ,Ν θέΝ Κυπαλδ έκυ,Ν ιέΝ ΜαελυεΪπαμ,Ν κέΝ Ν λκ λδίδΪμ,Ν λέΝ Παΰυθ α,Ν 1ίέΝ Πκζδ δευθ,Ν 11έΝ ΢ αυλκτ,Ν 1βέΝ ΣλδΪ κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦαξθΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦαξθυθέΝ 1βέ1κέΝ άηκμΝΝβζΫπμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΥ θθβμ,ΝβέΝ η ζΪθ πθ,Νγέ ξζα έκυ,ΝζέΝΚ λαη έαμ,ΝηέΝΚ λα Ϋαμ,ΝθέΝΚκ δεδΪμ,ΝιέΝΠαππΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰέαΝΥ θθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέαμΝΥ θθβμέΝ 12.19. « άηκμΝ ΢ υλαέπθ»9 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζηυλκπκ Ϊηκυ,Ν βέΝ Μ κξπλέπθ,ΝγέΝΝΫπθΝ΢ τλπθ,ΝζέΝΠκζυπκ Ϊηκυ,ΝηέΝ΢ τλπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ τλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ τλπθέΝ 10 12.20. « άηκμΝΣαηδθαέπθ» απκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ζδί λέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,ΝβέΝ ΰέκυΝΛκυεΪ,Ν γέΝ ΓαίαζΪ,Ν ζέΝ Θαλκυθέπθ,Ν ηέΝ Παλγ θέκυ,ΝθέΝΠλα έθκυ,Ν ιέΝ Σλαξβζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζδίΫλδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζδί λέκυέΝ 1βέβ1έΝ άηκμΝ Χλ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κα αθδπ έ βμ,Ν βέΝ ΝΫκυΝ Πτλΰκυ,Ν γέΝ ΣαιδΪλξκυ,Ν ζέΝ Χλ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΧλ κέΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΧλ υθέΝ 1βέββέΝΚκδθσ β αΝΚαφβλΫπμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝΚκδθσ β μμΝ1έΝ ηυΰ αζΫαμ,ΝβέΝΚκηέ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηυΰ αζΫαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ηυΰ αζΫαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ Πέ έβγηήβίί1Ν - Φ ΚΝ1κ1Ν ΄μ΢ κΝ ΪφδκΝ 1βέ1λΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝ κΝσθκηαΝ κυΝ άηκυΝ΢ υλαέπθΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ« άηκμΝ΢ υλΫπθ» 9 Πέ έβγλήβίί1Ν – Φ ΚΝ 1κ1Ν ΄,Ν ΪλγλκΝ ησθκΝ μ΢ κΝ ΪφδκΝ 1βέβίΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝΧ ΄ήβζζΨΝ κΝσθκηαΝ κυΝ άηκυΝΣαηδθαέπθΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ« άηκμΝΣαηυθΫπθ» 10 20 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ λΫ λδαμ,ΝβέΝΝΫαμΝ λ Ϊεβμ,ΝγέΝ΢ετλκυ,ΝζέΝΥαζεδ ΫπθΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ ΛδξΪ αμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 1γέΝΝΟΜΟ΢Ν ΤΡΤΣ ΝΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1γέ1έΝ άηκμΝ π λαθ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αζαυλαμΝ Χ ζασλαμΨ,Ν βέΝ κτζπβμ,ΝγέΝΓλαθέ βμ,ΝζέΝΛβη λέκυ,ΝηέΝΛδγκξπλέκυ,ΝθέΝ΢δίέ βμ,ΝιέΝΣκπκζδΪθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γλαθέ αΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Γλαθέ αμέΝ 1γέβέΝ άηκμΝ ΰλΪφπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλΪφπθ,Ν βέΝ λαΰΰδαθυθ,Ν γέΝ πδθδαθυθ,Ν ζέΝ ΜαλΪγκυ,Ν ηέΝ Μκθα βλαεέκυ,Ν θέΝ Σλδ Ϋθ λκυ,Ν ιέΝ ΣλκίΪ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰλαφαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰλΪφπθέΝ 1γέγέΝ άηκμΝ πλκπκ ΪηκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚΫ λπθ,ΝβέΝΛ πδαθυθ,ΝγέΝ ΝΫκυΝ λΰυλέκυ,Ν ζέΝ Πλα δΪμ,Ν ηέΝ Ραπ κπκτζκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡαπ σπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡαπ σπκυζκυέΝ 1γέζέΝ άηκμΝ έθδαθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,ΝβέΝ έθδαθβμ,ΝγέΝ Ϊφθβμ,ΝζέΝΚ λα κξπλέκυ,ΝηέΝΜαυλαηηΪ αμ,ΝθέΝΥλτ πμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚ λα κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚ λα κξπλέκυέΝ 1γέηέΝ άηκμΝ κηθέ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ ηπζδαθβμΝΧ΢ αυλκπβΰέκυΨέΝβέΝ κηθέ βμ,Ν γέΝ ΚλδεΫζζκυ,Ν ζέΝ Μ κευηβμ,Ν ηέΝ Ρκ εΪμ,Ν θέΝ ΢ Ϊίζπθ,Ν ιέΝ Φδαθυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ Κλέε ζζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλδεΫζκυέΝ 1γέθέΝ άηκμΝΚαλπ θβ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Καλπ θβ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ζαξΫλθβμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ θ λΫκυ,Ν γέΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν ζέΝ κυ τλκυ,Ν ηέΝ Καζ ηΫθκυ,Ν θέΝ Κκλυ ξΪ πθ,ΝιέΝΜυλέεβμέΝκέΝΠαππαλκυ έκυ,ΝλέΝΠαυζσπκυζκυ,Ν1ίέΝ΢ ζζυθ,Ν11έΝ΢ θυηα κμ,Ν 1βέΝ΢ φαθέκυ,Ν1γέΝΦδ αεέπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Καλπ θά δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλπ θβ έκυέΝ 1γέιέΝ άηκμΝ Κ βη θέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΥαλαζΪηπκυμ,ΝγέΝ κηδαθυθ,ΝζέΝΠ λαζυθπθ,ΝηέΝΥσξζδαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰέαΝΣλδΪ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέαμΝΣλδΪ κμέΝ 1γέκέΝ άηκμΝ Πκ αηδΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θδΪ αμ,Ν βέΝ ληα έκυ,Ν γέΝ Καλέ βμΝΚαλπ θβ έκυ,ΝζέΝΚζαυ έκυ,ΝηέΝΜ ΰΪζκυΝΥπλέκυ,ΝθέΝεδελoτΝΥπλέκυέΝιέΝΜκυαέζκυ,Ν κέΝ Νκ έηκυ,Ν λέΝ ΢υΰελΫζζκυ,Ν 1ίέΝ Υ ζδ σθκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ ΰΪζκΝΥπλδσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ ΰΪζκυΝXπpέoυέΝ 1γέλέΝ άηκμΝΠλκυ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζ έπθ,ΝβέΝ πλκπτλΰκυ,ΝγέΝ ζπ υθ,Ν ζέΝ πξπλέπθ,Ν ηέΝ Κα αθΫαμ,Ν θέΝ Κα αίσγλαμ,Ν ιέΝ Πλκ λσηκυ,Ν κέΝ Πλκυ κτ,Ν λέΝ ΢αλεέθβμ,Ν1ίέΝ΢ αυλκξπλέκυ,Ν11έΝΣσλθκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΠλκυ σμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλκυ κτέΝ 21 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1γέ1ίέΝ άηκμΝΦκυλθΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΦκυλθΪμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λΪξαμ,ΝβέΝ 11 Κζ δ κτ, κδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦκυλθΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦκυλθΪμέΝ 1γέ11έΝ άηκμΝΦλαΰεέ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θα κζδεάμΝΦλαΰεέ αμ,ΝβέΝ υ δεάμΝ Φλαΰεέ αμ,Ν γέΝ πδ εκπάμ,Ν ζέΝΜαλαγδΪμ,ΝηέΝ Παζαδκεα κτθαμ,Ν θέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν ιέΝ Σλδπκ Ϊηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ υ δεάΝΦλαΰεέ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦλαΰεέ αμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ 1ζέΝΝΟΜΟ΢Ν ΚΤΝΘΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1ζέ1έΝ άηκμΝ ζυευθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,ΝβέΝ ζδεαθΪ,ΝγέΝ Υ θπΝ Γ λαεαλέκυ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ηέΝ Κα α αλέκυ,Ν θέΝ ΚΪ πΝ Γ λαεαλέκυ,Ν ιέΝ ΜΫ κυΝ Γ λαεαλέκυ,Ν κέΝ Πβΰα αεέπθ,Ν λέΝ ΢εκυζβεΪ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚα α ΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚα α αλέκυέΝ 1ζέβέΝ άηκμΝ λεα έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΚβλτεκυ,ΝβέΝ αθΪ κυ,ΝγέΝ ΚαζδπΪ κυ,ΝζέΝΚυοΫζβμ,ΝηέΝΠζΪθκυ,ΝθέΝ΢αλαεδθΪ κυ,ΝιέΝΣλαΰαεέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αθΪ κΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αθΪ κυέΝ 1ζέγέΝ άηκμΝ λ ηδ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΛΫκθ κμ,Ν γέΝ ΰέπθΝ ΠΪθ πθ,Ν ζέΝ κυΰδΪ κυ,Ν ηέΝ ΓαζΪλκυΝ ΧΜ ΰΪζκυΝ ΓαζΪλκυΨ,Ν θέΝ Γυλέκυ,Ν ιέΝ ΚκδζδπηΫθκυΝ Χ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΨ,Ν κέΝ Λαΰεα αεέπθ,Ν λέΝ Λαΰππσ κυ,Ν 1ίέΝ Λκτξαμ,Ν 11έΝ ΜαξαδλΪ κυ,Ν1βέΝΡκηφέκυ,Ν1γέΝΦδκζέ β,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμ ΜαξαδλΪ κΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαξαδλΪ κυέΝ 1ζέζέΝ άηκμΝ ζα έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θαφπθά λδαμ,ΝβέΝΥ θπΝ κζδηυθ,Ν γέΝ κζδηυθ,Ν ζέΝ Υ ιπΝ Υυλαμ,Ν ηέΝ Μαλδυθ,Ν θέΝ Ολγκθδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ κζέη μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κζδηυθέΝ 1ζέηέΝ άηκμΝ αευθγέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ αευθγέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζκεάππθ,Ν βέΝ λΰα έκυ,Ν γέΝ α δζδεκτ,Ν ζέΝ Γαρ αθέκυ,Ν ηέΝ ΜπκξΪζβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΪευθγκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ αευθγέπθέΝ 1ζέθέΝ άηκμΝ ΛαΰαθΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰαζΪ,Ν βέΝ Καζαηαεέκυ,Ν γέΝ Κ λέκυ,Ν ζέΝ ΛδγαεδΪμ,Ν ηέΝ Μκυααεέκυ,Ν θέΝ Παθ κελΪ κλκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαθ κελΪ κλαμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαθ κελΪ κλκμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υv λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ 1ηέΝΝΟΜΟ΢Ν Λ Ι ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ Πέ έΝ 1ζίήίκ,Ν Φ Κ-1ληΝ ήβθ-9-2008,: «ΣκΝ ΣκπδεσΝ δαηΫλδ ηαΝ Κζ δ κτΝ κυΝ άηκυΝ ΦκυλθΪΝ κυΝ ΝκηκτΝ υλυ αθέαμ,ΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ1γέ1ίΝ βμΝπ λδπ υ πμΝ ΥΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝβηγλή1λλιΝΧ ΥΝβζζΨ,Νη κθκηΪα αδΝ Ν«ΣκπδεσΝ δαηΫλδ ηαΝΚζ δ κυ»» 11 22 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ηέ1έΝ άηκμΝ ζδφ έλαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζδφ έλαμ,ΝβέΝ ηυΰ αζ υθ,ΝγέΝ λ κτ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ηέΝ Λδία αεέκυ,Ν θέΝ Μυλπθέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζζδγΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζζδγΫαμέΝ 1ηέβέΝ άηκμΝ ηαζδΪ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ηαζδΪ κμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,ΝβέΝ ΰέκυΝ ζέαΝΠβθβέπθ,ΝγέΝ ηπ ζκεΪηπκυ, ζέΝ υΰ έκυ,ΝηέΝΓ λαεέκυ,ΝθέΝ Ϊφθβμ,Ν ιέΝ αφθδπ έ βμ,Ν κέΝ κυθαέρεπθ,Ν λέΝ Υ ζδ κμ,Ν 1ίέΝ ΚαζυίέπθΝ Υ ζδ κμ,Ν 11έΝ Καλ αηΪ,Ν 1βέΝ ΚΫθ λκυ,Ν1γέΝΚ λαηδ δΪμ,Ν1ζέΝΚλυκθΫλκυ,Ν1ηέΝΠ λδ λέκυΝ1θέΝΡκίδΪ αμ,Ν1ιέΝ΢αίαζέπθ,Ν1κέΝ ΢π έκυ,Ν 1λέΝ Υαίαλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηαζδΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηαζδΪ κμέΝ 1ηέγέΝ άηκμΝ θ λαίέ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ θ λαίέ αμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΢ αφδ κεΪηπκυ,ΝβέΝ΢ λκυ έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θ λαίέ αΝ κυ ΫπμΝ άηκυΝ θ λαίέ αμέΝ 1ηέζέΝ άηκμΝ θ λδ αέθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ θ λδ αέθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αφθκτζαμ,Ν βέΝ λαΰπΰέκυ,Ν γέΝ Θ δ σαμ,Ν ζέΝ Κκυφκπκτζκυ,Ν ηέΝ Λδθδ αέθβμ,Ν θέΝ Μα έκυ,Ν ιέΝ Ρκίέπθ,Ν κέΝ ΢Ϋεκυζα,Ν λέΝ Φαθαλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ θ λέ αδθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ θ λδ αέθβμέΝ 1ηέηέΝ άηκμΝ λξαέαμΝ ΟζυηπέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λξαέαμΝ ΟζυηπέαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝΥ πλπθΝ΢πδ δυθ,ΝβέΝ α δζαεέκυ,ΝγέΝ λαεζ έαμ,ΝζέΝΚαηΫθβμ,ΝηέΝΚαυεπθέαμ,ΝθέΝ Κζα Ϋκυ,ΝιέΝΚκ εδθΪ,ΝκέΝΚλυκθ λέκυ,ΝλέΝΛδθαλδΪμ,Ν1ίέΝΛκτίλκυ,Ν11έΝΜΪΰ δλα,Ν1βέΝΜδλΪεαμ,Ν 1γέΝΜκυλδΪμ,Ν1ζέΝΞβλκεΪηπκυ,Ν1ηέΝΠ ζκπέκυ,Ν1θέΝΠ τεπθ,Ν1ιέΝΠζα Ϊθκυ,Ν1κέΝΠκυλθαλέκυ,Ν 1λέΝ ΢ηέζαμ,Ν βίέΝ ΢ λ φέκυ,Ν β1έΝ Φζσεα,Ν ββέΝ Υ ζδ κθέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λξαέαΝΟζυηπέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λξαέαμΝΟζυηπέαμέΝ 1ηέθέΝ άηκμΝ αλγκζκηδκτΝαπκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ αλγκζκηδκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ άηβ λαμ,ΝβέΝKαζυίέπθΝΜυλ κυθ έπθ,ΝγέΝΛυΰδΪμ,ΝζέΝΜΪξκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αλγκζκηδσΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ αλγκζκηδκτέΝ 1ηέιέΝ άηκμΝ κυπλα έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ κλλΪξβμ,Ν βέΝ Ϊλ αμ,Ν γέΝ Καπ ζΫ κυ,ΝζέΝΚκυλ έκυΝΧΚκυλ Ϋ βΨ,ΝηέΝΜαθκζΪ κμ,ΝθέΝΝ απσζ πμ,ΝιέΝΝΫαμΝΜαθκζΪ κμ,Ν κέΝ Νβ δκτ,Ν λέΝ Ξ θδυθΝ ΧΚαζυίαεέπθΨ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ϊλ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ Ϊλ αμέΝ 1ηέκέΝ άηκμΝ υζαεκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδ έκυ,Ν βέΝ ζφ δκτ βμ,Ν γέΝ θ ηκξπλέκυ,Ν ζέΝ πδ αζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ πδ ΪζδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πδ αζέκυέΝ 1ηέλέΝ άηκμΝ Γα κτθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Γα κτθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαίΪ δζα,Ν βέΝ Καλ δαεαυ έκυ,Ν γέΝ Κκλκέίκυ,Ν ζέΝ Λ υεκξπλέκυ,Ν ηέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν θέΝ Ρκυπαεέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓα κτθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓα κτθβμέΝ 1ηέ1ίέΝ άηκμΝ αξΪλπμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ αξΪλπμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ζέα,Ν βέΝ θβζέκυ,Ν γέΝ λάθβμ,Ν ζέΝ λ Ϋηδ αμ,Ν ηέΝ Γδαθθδ κξπλέκυ,Ν θέΝ ΚαεκίΪ κυ,Ν ιέΝ Καζδ σθβμ,Ν κέΝ Λ πλΫκυ,Ν λέΝ Μαεέ κυ,Ν 1ίέΝ ΜβζΫαμ,Ν 11έΝ Μέθγβμ,Ν 1βέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 1γέΝ Ξβλκξπλέκυ,Ν1ζέΝΠλα δ αεέκυ,Ν1ηέΝΡκ δθυθ,Ν1θέΝ΢ηΫλθαμ,Ν1ιέΝ΢ξέθπθ,Ν1κέΝΣαιδαλξυθ,Ν1λέΝ Υλυ κξπλέκυΝ ΧΣλυπυθΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ αξΪλπΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ αξΪλπμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ 23 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 15.11έΝ άηκμΝ Ιαλ ΪθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέπθΝ πκ σζπθ,Ν βέΝ ζπκξπλέκυ,Ν γέΝ κυθΪλΰκυ,Ν ζέΝ λκξέ βμ,Ν ηέΝ Κα αλκτ,Ν θέΝ Κκλυφάμ,Ν ιέΝ ΞυζκεΫλαμ,Ν κέΝ Πλα έθκυ,Ν λέΝ Φκθαρ έεπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ κτθαλΰκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κυθΪλΰκυέΝ 1ηέ1βέΝ άηκμΝΚΪ λκυήΚυζζάθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚΪκ λκυ,Ν βέΝ ΚΪ πΝ Παθαΰέαμ,Ν γέΝ Κυζζάθβμ,Ν ζέΝ Ν κξπλέκυΝ Μυλ κυθ έπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚυζζάθβ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚυζζάθβμέΝ 1ηέ1γέΝ άηκμΝ Λαηπ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΪ,Ν βέΝ Λαηπ έαμ,Ν γέΝ Ολ δθάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛΪηπ δα βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΛαηπ έαμέΝ 1ηέ1ζέΝ άηκμΝ Λα δυθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Κυλδαεάμ,Ν βέΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν γέΝ θ λπθέκυ,Ν ζέΝ Καεκ αλέκυ,Ν ηέΝ Κλυσίλυ βμ,Ν θέΝ Σ δπδαθυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαθσπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ θ λπθέκυέΝ 1ηέ1ηέΝ άηκμΝΛ ξαδθυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΛ ξαδθυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λ άμ,Ν βέΝ Μυλ έθβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ Υ ΰδκμΝ ΥαλΪζαηπκμΝ βμΝεκδθσ β αμΝΜ ζέ βμ,ΝβέΝΜΫζδ αΝ βμΝεκδθσ β αμΝΜ ζέ βμ,ΝγέΝΜπσλ δκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Μ ζέ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΛ ξαδθΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ ξαδθυθέΝ 1ηέ1θέΝ άηκμΝΠβθ έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰθΪθ πθ,ΝβέΝ ΰλαπδ κξπλέκυ,Ν γέΝ θγυθκμ,Ν ζέΝ υΰάμ,Ν ηέΝ ζαθδ έκυ,Ν θέΝ κυζδαΰηΫθβμ,Ν ιέΝ φτλαμ,Ν κέΝ ΚΪηπκυ,Ν λέΝ ΛαΰαθΪ,Ν 1ίέΝΛΪ α,Ν11έΝΛκυεΪ,Ν1βέ Μαααλαεέκυ,Ν1γέΝΟδθσβμ,Ν1ζέΝΡκ δΪμ,Ν1ηέΝ΢δηκπκτζκυ,Ν1θέΝ΢εζέίαμ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδκησμΝ΢δησπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΢δηκπκτζκυέΝ 1ηέ1ιέΝ άηκμΝ ΠτλΰκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠτλΰκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ζέαΝ Πτλΰκυ,Ν γέΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν ζέΝ ηπ ζυθκμ,Ν ηέΝ αλία αέθβμ,Ν θέΝ υ δθαδέεπθ,Ν ιέΝ Γλαθδ αδέεπθ,Ν κέΝ ζαδυθκμ,Ν λέΝ Κα αεσζκυ,Ν 1ίέΝ Κκζδλέκυ,Ν 11έΝ Κκλαεκξπλέκυ,Ν1βέΝΛα αδέεπθ,Ν1γέΝΛ ί θ κξπλέκυ,Ν1ζέΝΜυλ Ϋαμ,Ν1ηέΝΠαζαδκίαλίακαέθβμ,Ν 1θέΝ΢αζηυθβμ,Ν1ιέ ΢εαφδ δΪμ,Ν1κέΝ΢εκυλκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτλΰκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠτλΰκυέΝ 1ηέ1κέΝ άηκμΝ ΢εδζζκτθ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κλ ΫθπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λέθαμ,Ν βέΝ Γλαέεα,Ν γέΝ Γλτζζκυ,Ν ζέΝ δα Ϋζζπθ,Ν ηέΝ Καζζδευηκυ,Ν θέΝ Καζυίαεέπθ,Ν ιέΝ ΚΪ πΝ ΢αηδεκτ,Ν κέΝ Μαελδ έπθ,Ν λέΝ Πζα δΪθαμ,Ν 1ίέΝ Πζκυ κξπλέκυ,Ν 11έΝ Ραξυθ,Ν 1βέΝ ΢αηδεκτ,Ν 1γέΝ ΢εδζζκυθ έαμέΝ1ζέΝΣλυπβ άμ,Ν1ηέΝΦλέιβμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδκησμΝΚλΫ θαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚλ ΫθπθέΝ 15.19έΝ άηκμΝΣλαΰαθκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΜατλαμ,ΝβέΝΣλαΰαθκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΢δηέααΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Μ ζέκ βμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΣλαΰαθσΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΣλαΰαθκτέΝ 24 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ηέβίέΝ άηκμΝ Φδΰαζ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κλυκθ λέκυ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ Φδΰαζ έαμ,ΝγέΝΠ λδίκζέπθ,ΝζέΝΠ λαζυθπθ,ΝηέΝ΢ κηέκυ,ΝθέΝΦδΰαζ έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝΦδΰΪζ δαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝΦδΰαζ έαμέΝ 1ηέβ1έΝ άηκμΝ ΦκζσβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξζα δθάμ,Ν βέΝ κτεα,Ν γέΝ Κκτηαθβ,Ν ζέΝ ΛΪζα,Ν ηέΝ Μβζ υθ,Ν θέΝ Ν ηκτ αμ,Ν ιέΝ Ν λΪδ αμ,Ν κέΝ Π λ αέθβμ,Ν λέΝ Φκζσβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛΪζαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛΪζαέΝ 1ηέββέΝ άηκμΝ ΧζΫθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Υ θθβμ,Ν βέΝ λίαθέ β,Ν γέΝ ΓκυηΫλκυ,Ν ζέΝ ΚαλΪ κυζα,Ν ηέΝ ΚαλυΪμ,Ν θέΝ Κζδθ δΪμ,Ν ιέΝ Κκυ κξΫλαμ,Ν κέΝ Λαθγέκυ,Ν λέΝ Λαθ ακρκυ,Ν1ίέΝΜαΰκτζαμ,Ν11έΝ Μκυααεέκυ,Ν 1βέΝ Π τεβμ,Ν 1γέΝ ΢κπέκυ,Ν 1ζΝ ΥαλδΪμ,Ν 1ηέΝ Υ δηα έκυέΝ 1θέΝ ΧζΫθβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαλΪ κυζαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚαλΪ κυζαέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ 1θέΝΝΟΜΟ΢Ν Μ ΘΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1θέ1έΝ άηκμΝ ζ ιΪθ λ δαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ζ ιΪθ λ δαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λυ αεέκυ,ΝβέΝΚαηπκξπλέκυ,ΝγέΝΛκυ λκτ,ΝζέΝΝ κξπλέκυ,ΝηέΝΝβ έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτv αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζ ιΪθ λ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζ ιΪθ λ δαμέΝ 1θέβέΝ άηκμΝ θγ ηέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πδ εκπάμΝ ΝΪκυ αμ,Ν βέΝ Κκπαθκτ,ΝγέΝΛ υεα έπθ,ΝζέΝΜαλέθβμ,ΝηέΝΜκθκ πέ πθ,ΝθέΝΥαλδΫ βμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκπαθσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκπαθκτέΝ 1θέγέΝ άηκμΝ θ δΰκθδ υθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ πδ εκπάμ,ΝβέΝΚαία έζπθ,ΝγέΝ Κ φαζκξπλέκυ,Ν ζέΝ Ξ ξα ηΫθβμ,Ν ηέΝ ΠαζαδκτΝ ΢ευζζδ έκυ,Ν θέΝ ΢ αυλκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαίΪ δζαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Καία έζπθέΝ 1θέζέΝ άηκμΝ πκ σζκυΝ ΠατζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ δαία κτ,Ν βέΝ Κκυζκτλαμ,ΝγέΝΛυεσΰδαθθβμ,ΝζέΝΜαελκξπλέκυ,ΝηέΝΝΫαμΝΝδεκηβ έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαελκξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαελκξπλέκυέΝ 1θέηέΝ άηκμΝ λΰέθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΰέθβμ,Ν βέΝ Παζα δ έπθ,Ν γέΝ ΢υεΫαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδκησΝ Μ σξδκΝ Πλκ λσηκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λΰέθα βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λΰέθβμέΝ 1θέθέΝ άηκμΝ ΫλκδαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ΫλκδαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓ πλΰδαθυθ,Ν βέΝ Κα αθΫαμ,Ν γέΝ ΚΪ πΝ ληέκυ,Ν ζέΝ ΚκυηαλδΪμ,Ν ηέΝ ΡΪξβμ,Ν θέΝ Σλδπκ Ϊηκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ ΰέαΝ αλίΪλα,Ν Υ ηηκμ,Ν υηα α,Ν Πλκφά βμΝ ζέαμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδκησμΝ ΫλκδαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΫλκδαμέΝ 25 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1θέιέΝ άηκμΝ κίλΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απκΝ δμΝ εκδθκ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν γέΝ Πα λέ κμ,Ν ζέΝΣλδζσφκυ,Ν ηέΝ Φυ έαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝΓ υλΰδκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυέΝ 1θέκέΝ άηκμΝΜαε κθέ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ α εέκυ,ΝβέΝΠκζυ Ϋθ λκυ,Ν γέΝ ΡδαπηΪ πθ,Ν ζέΝ ΢φβεδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ρδαυηα αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡδαπηΪ πθέΝ 1θέλέΝ άηκμΝΜ ζέεβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜ ζέεβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰεαγδΪμ,Ν βέΝ ΚυοΫζβμ,Ν γέΝ Πλκ λσηκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ ζέεβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ ζέεβμέΝ 1θέ1ίέΝ άηκμΝ ΝΪκυ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απκΝ κΝ άηκΝ Νακτ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λεκξπλέκυ,Ν βέΝ Γδαθθαεκξπλέκυ,Ν γέΝ Ρκ κξπλέκυ,Ν ζέΝ ΢ θβηΪξκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΪκυ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝακτ βμέΝ 1θέ11έΝ άηκμΝΠζα ΫκμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠζα ΫκμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚζ δ έκυ,Ν βέΝ Κκλυφάμ,Ν γέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν ζέΝ Πλα δθΪ αμ,Ν ηέΝΣλδεΪζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠζα τΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠζα ΫκμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝ δλβθκτπκζβμ θΝ πΫλξ αδΝεαηέαΝη αίκζάέΝ 1ιέΝΝΟΜΟ΢Ν Ρ ΚΛ ΙΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 1ιέ1έΝ άηκμΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ ΰέκυΝΘπηΪ,ΝγέΝΥ θπΝΜκυζέπθ,ΝζέΝ κυζέκυ,ΝηέΝΛαλαθέκυ,ΝθέΝΜ ΰΪζβμΝ λτ βμ,ΝιέΝΠλδθδΪ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κεδ ησμΝ ΰέαΝ αλίΪλαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμέΝ 1ιέβέΝ άηκμΝ λεαζκξπλέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ λεαζκξπλέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαλέπαμ,Ν βέΝ ηα έκυ,Ν γέΝ Ivέoυ,Ν ζέΝ ΚαλαίΪ κυ,Ν ηέΝ Kα Ϊvoυ,Ν θέΝ Κα ζζδαθυθ,Ν ιέΝ Λ υεκξπλέκυ,Ν κέΝ Νδπδ δ κτ,Ν λέΝ Παθαΰέαμ,Ν 1ίέΝ ΠαθκλΪηα κμ,Ν 11έΝ Παλ έλπθ,Ν 1βέΝ ΢εδθδΪ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λεαζκξυλδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λεαζκξπλέκυέΝ 17.3. άηκμΝ λξαθυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λξαθυθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ ΚΪ πΝ λξαθυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδκησμΝ λξΪθ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λξαθυθέΝ 17.4. άηκμΝ λκυ δυθ,Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξ θ λδΪ,Ν βέΝ γδΪμ,Ν γέΝ Καζυίέπθ,Ν ζέΝ Λδΰκλ τθκυ,Ν ηέΝ Μ κξπλέκυ,Ν θέΝ Παλαθτηφπθ,Ν ιέΝ ΠλκΝ κλέπθ,Ν κέΝ Πτλΰκυ,Ν λέΝ Σ φ ζέκυ,Ν 1ίέΝ ΥΪλαεκμ,Ν 11έΝ Υαλαεέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτλΰκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠτλΰκυέΝ 17.5. άηκμΝ δΪθθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απκΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ ηδλΪ,Ν γέΝ Υ θπΝ δΪθθκυ,ΝζέΝ φλα έκυ,ΝηέΝ αξκτ,ΝθέΝ ηπΪλκυ,ΝιέΝΚαζαηέκυ,ΝκέΝΚΪ πΝ δΪθθκυ,ΝλέΝΚΪ πΝ ΢τηβμ,Ν 1ίέΝΚ φαζκίλυ έκυ,Ν 11έΝΜΪλγαμ,Ν 1βέΝ ΜδζζδαλΪ πθ,Ν 1γέΝ Ξ θδΪεκυ,Ν1ζέΝΠ τεκυ,Ν 1ηέΝ ΢υεκζσΰκυ,Ν1θέΝΥσθ λκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδκησμΝ Υ θπΝ δΪθθκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ θπΝ δΪθθκμέΝ 26 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ιέθέΝ άηκμΝ ΓααέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΓααέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξζΪ αμ,Ν βέΝ Ρκ δΪμ,ΝγέΝΦσ ζ ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓΪαδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓααέκυέΝ 1ιέιέΝ άηκμΝ ΓκλΰκζαρθβΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Μτλπθκμ,Ν βέΝ Υ θπΝ δ υθ,Ν γέΝ ΚΪ πΝ δ υθ,Ν ζέΝ Π θ αηκ έκυ,Ν ηέΝ Π λκε φΪζκυ,Ν θέΝ Πυλΰκτμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝΜτλπθΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΜτλπθκμέΝ 1ιέκέΝ άηκμΝ Γσλ υθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέπθΝ Ϋεα,Ν βέΝ ΰέκυΝ Kυλέζζoυ,Ν γέΝ ηπ ζκτακυ,Ν ζέΝ π πεαλέκυ,Ν ηέΝ αΰδκθδΪμ,Ν θέΝ α δζδεάμ,Ν ιέΝ α δζδευθΝ θπΰ έπθ,Ν κέΝ Γεαΰεαζυθ,Ν λέΝ Μβ λκπσζ πμ,Ν 1ίέΝ Μδαηκτμ,Ν 11έΝ Πζα Ϊθκυ,Ν 1βέΝ Πζυλαμ,Ν 1γέΝ Υκυ κυζδαθυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκδΝ ΫεαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέπθΝ ΫεαέΝ 1ιέλέΝ άηκμΝΓκυίυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΓκυίυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θππσζ πμ,Ν βέΝ πΪθπΝ αγ έαμ,Ν γέΝ ζαέαμ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ αγ έαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ Γκτί μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓκυίυθέΝ 17.10. άηκμΝ πδ εκπάμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ρ αθέπθ,Ν βέΝ Γαζέφαμ,Ν γέΝ πδ εκπάμ,ΝζέΝΚαδθκτλΰδκυΝΥπλδκτ,ΝηέΝ΢ΰκυλκε φαζέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ πδ εκπάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πδ εκπάμέΝ 1ιέ11έΝ άηκμΝ αλκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έ κλδαέπθΝβέΝ αλκτΝγέΝεoλovέoυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ αλσμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ αλκτέΝ 1ιέ1βέΝ άηκμΝ λαεζ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λαεζ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ κυ υθ,Ν βέΝ αφθΫ,Ν γέΝ ΢εαζαθέκυ,Ν ζέΝ ΢ αυλαεέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λΪεζ δκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λαεζ έκυέΝ 1ιέ1γέΝ άηκμΝ ΘλαοαθκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ σθβμ,Ν βέΝ πφσλπθΝ γέΝ ΘλαοαθκτΝ ζέΝ ΢αηπΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Θλαοαθσμ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΘλαοαθκτέΝ 1ιέ1ζέΝ άηκμΝ Κα ζζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κα ζζέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηαλδαθκτ,ΝβέΝ πκ σζπθ,ΝγέΝ λξαΰΰΫζαυ,ΝζέΝ ευθ,ΝηέΝ υαΰΰ ζδ ηκτ,ΝθέΝΚα αηκθέ βμ,Ν ιέΝ Λυ κτΝ ΧΞυ ΪΨ,Ν κέΝ ΜαγδΪμ,Ν λέΝ ΢ηαλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚα ΫζζδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚα ζζέκυέΝ 1ιέ1ηέΝ άηκμΝ ΚσφδθαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ ελέπθ,Ν βέΝ βηέκυ,Ν γέΝ δκθυ έκυ,Ν ζέΝ Λκυλυθ,Ν ηέΝ ΢κεαλΪ,Ν θέΝ ΢ αίδυθ,Ν ιέΝ ΢ λθυθ,Ν κέΝ ΢ σζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ άηδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ βηέκυέΝ 1ιέ1θέΝ άηκμΝ Κλκυ υθαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθκ β μμΝ 1έΝΚκλφυθ,Ν βέΝΚλκυ υθκμ,Ν γέΝ Λκυ λαεέκυ,ΝζέΝ΢Ϊλξκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδ κΝκδεδ ησμΝ Κλκυ υθαμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλκυ υθαμέΝ 27 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ιέ1ιέΝ άηκμΝ ΜαζέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΜαζέπθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Μκξκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜΪζδαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΜαζέπθέΝ 1ιέ1κέΝ άηκμΝΜκδλυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜκδλυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζβγδθάμ,Ν βέΝ θ δ εαλέκυ,ΝγέΝΚα ζζέκυ,ΝζέΝΚκυ Ϋ,ΝηέΝΠ λέκυ,ΝθέΝΠ λκε φαζέκυ,ΝιέΝΠβΰαρ αεέπθ,ΝκέΝ Πσηπδαμ,Ν λέΝ ΡκυφΪ,Ν 1ίέΝ ΢εκυλίκτζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμ Μκέλ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜκδλυθέΝ 1ιέ1λέΝ άηκμΝΝΫαμΝ ζδεαλθα κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝΫαμΝ ζδεαλθα κτΝεαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζδεαλθα σμΝ κυ ΫπμΝ άηκυΝΝΫαμΝ ζδεαλθα κτέΝ 1ιέβίέΝ άηκμΝΝέΝΚαααθ αΪεβΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝέΝΚαααθ αΪεβΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ αηαθέπθΝ βέΝ Μ αικξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΠ αΪ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝέΝΚαααθ αΪεβέΝ 17.21. « άηκμΝ Σ λαξπλέκυ»12 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ υΰ θδεάμ,Ν βέΝ θ λΪ κυ,ΝγέΝΚ λα έπθ,ΝζέΝ΢έίαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝ θ λΪ κΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ θ λΪ κυέΝ 1ιέββέΝ άηκμΝΣυζέ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ β κθκξπλέκυ,ΝβέΝ υλαεέκυ,Ν γέΝ Γπθδυθ,Ν ζέΝ αηΪ αμ,Ν ηέΝ Καηαλέκυ,Ν θέΝ Καηαλδυ κυ,Ν ιέΝ Κ λαηκυ έκυ,Ν κέΝ ΜαλΪγκυ,Ν λέΝ Μκθάμ,Ν 1ίέΝ Συζέ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΣτζδ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣυζέ κυέΝ 1ιέβγέΝ άηκμΝ ΣυηπαεέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΣυηπαεέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ υλπθ,Ν βέΝ Γλβΰκλέαμ,Ν γέΝ Καηαλυθ,Ν ζέΝ Καηβζαλέκυ,Ν ηέΝ Κζάηα κμ,Ν ιέΝ Λαΰκζέκυ,Ν κέΝ Μαΰαλδεαλέκυ,ΝλέΝΠδ δ έπθ,Ν1ίέΝ΢έία,Ν11έΝΦαθ λπηΫθβμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣυηπΪεδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣυηπαεέκυ. 1ιέβζέΝ άηκμΝ Υ λ κθά κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθκ β μμΝ 1έΝ ί κτΝ ,Ν βέΝ Γπθδυθ,Ν γέΝ Κ λΪμ,ΝζέΝΛδηΫθκμΝΥ λ κθά κυ,ΝηέΝΠκ αηδυθ,ΝθέΝΥ λ κθά κυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛδηΫθκμΝΥ λ κθά κυΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ λ κθά κυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝΡκτίαΝεαδΝβέΝΣ ηΫθκυμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 1κέΝΝΟΜΟ΢ΝΘ ΢ΠΡΧΣΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 1κέ1έΝ άηκμΝ ξΫλκθ αΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαλ δεέκυ,Ν βέΝ Γζυεάμ,Ν γέΝ ΢εαθ Ϊζκυ,ΝζέΝΥσδεαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓαλ έεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαλ δεέκυέΝ Πέ έΝβζθήβίίβ,ΝΦ Κ-β1ιΝ ’ΝΪλγλκΝησθκΝμΝ«ΟΝ άηκμΝΣ λαξπλέκυΝ κυΝΝέΝ λαεζ έκυΝ κυΝ αφέκυΝ1ιέβ1Ν βμΝ π λέΝ ’Ν βμΝπαλέΝ1ιΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλήλι,ΝΧ ’ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝΠαζδαθάμ» 12 28 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1κέβέΝ άηκμΝ ΰκυη θέ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΰκυη θέ βμΝ ΧπζβθΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝ λέηδ αΨΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ζα έκυ,Ν γέΝ Γλαδεκξπλέκυ,Ν ζέΝ Κα λέκυ,Ν ηέΝ Κλυσίλυ βμ,Ν θέΝ Λα κξπλέκυ,Ν ιέΝ Μαυλκυ έκυ,Ν κέΝ ΝΫαμΝ ΢ ζ υε έαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰκυη θέ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰκυη θέ βμέΝ 1κέγέΝ άηκμΝΜαλΰαλδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζ υγ λέκυ,ΝβέΝΚαλ λέκυ,Ν γέΝ Κα αίσγλαμ,Ν ζέΝ ΜαααλαεδΪμ,Ν ηέΝ Μαλΰαλδ έκυ,Ν θέΝ ΢παγαλαέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ Μ κίκυθέκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ηπ ζδΪμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηoυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μαλΰαλέ δΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μαλΰαλδ έκυέΝ 1κέζέΝ άηκμΝ ΠαλαηυγδΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠαλαηυγδΪμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Κυλδαεάμ,Ν βέΝ ηπ ζδΪμΝ ΧπζβθΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝ Μ κίκυθέκυΨ,Ν γέΝ Γελέεαμ,Ν ζέ ζα αλδΪμ,Ν ηέΝ λίκξπλέκυ,Ν θέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ιέΝ Καλίκυθαλέκυ,Ν κέΝ Καλδπ έκυ,Ν λέΝ Κλυ αζζκπβΰάμ,Ν 1ίέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 11έΝ Ξβλκζσφκυ,Ν 1βέΝ Παΰελα υθ,Ν 1γέΝ ΠΫθ Ν εεζβ δυθ,Ν 1ζέΝ Π κυ έκυ,Ν 1ηέΝ Π λκίέ αμ,Ν 1θέΝ Πζαεπ άμ,Ν 1ιέΝ Πκζυ λσ κυ,Ν 1κέΝ Πλκ λκηέκυ,Ν 1λέΝ ΢αζκθέεβμ,Ν βίέΝ ΢ ία κτ,Ν β1έΝ Υλυ αυΰάμ,Ν ββέΝ ΦΪεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαλαηυγδΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠαλαηυγδΪμέΝ 1κέηέΝ άηκμΝ Παλαπκ ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Παλαπκ ΪηκυΝ επΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Κκλέ δαθβ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγcτμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ Γ λκπζΪ αθκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝΠβΰα κυζέπθΝεαδΝ λέηδ αΝ κυΝ άηκυΝ ΰκυη θέ αμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝ αυ κτμέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαλαπσ αηκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠαλαπκ ΪηκυέΝ 1κέθέΝ άηκμΝ΢αΰδΪ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ πλκεεζβ έκυ,ΝβέΝΚ λέθβμ,Ν γέΝ Ραΰέκυ,Ν ζέΝ ΢αΰδΪ αμ,Ν ηέΝ ΢ηΫλ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ πλκεεζά δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πλκεεζβ έκυέΝ 1κέιέΝ άηκμΝ΢υίσ πθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λΰυλκ σπκυ,Ν βέΝΠζα αλδΪμ,ΝγέΝ ΢υίσ πθ,Ν ζέΝ Φα εκηβζδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πζα αλδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠζα αλδΪμέΝ 1κέκέΝ άηκμΝ Φδζδα υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Φδζδα υθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ ΰέπθΝ ΠΪθ πθ,Ν γέ κτ,Ν ζέΝ ηπ ζυθκμ,Ν ηέΝ θαίλυ κτ,Ν θέΝ ξζα Ϋαμ,Ν ιέΝ αίκυλέκυ,Ν κέΝ λυ Ϋζζαμ,Ν λέΝ Γαλ δεέκυΝ Χ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΨ,Ν 1ίέΝ Γδλκη λέκυ,Ν 11έΝ ΓκζΪμ,Ν 1βέΝ ΚαζζδγΫαμέΝ 1γέΝΚΪ πΝΞ ξυλκυ,Ν1ζέΝΚ λαηέ βμ,Ν1ηέΝΚ λα κξπλέκυ,Ν1θέΝΚ φαζκξπλέκυ,Ν1ιέΝΚκεεδθδΪμ,Ν 1κέΝΚκεεδθκζδγαλέκυ, 1λέΝΚκυλ ηα έκυ,ΝβίέΝΚλυκθ λέκυ,Νβ1έΝΚυπαλέ κυ,ΝββέΝΛ π κεαλυΪμ,Ν βγέΝ ΛδΪμ,Ν βζέΝ Λέ αμ,Ν βηέΝ Μαζκυθέκυ,Ν βθέΝ ΜβζΫαμ,Ν βιέΝ Ξ ξυλκυ,Ν βκέΝ Παζαδκεεζβ έκυ,Ν βλέΝ Παζαδκξπλέκυ,ΝγίέΝΠαζαηπΪ,Νγ1έΝΠζαδ έκυ,ΝγβέΝΠζα Ϊθκυ,ΝγγέΝΠβΰα κυζέπθ,ΝγζέΝΡαί θάμ,Ν γηέΝΡδακτ,ΝγθέΝ΢έ λβμ,ΝγιέΝΣλδεκλτφκυ,ΝγκέΝΣ αηαθ Ϊ,ΝγλέΝΦαθ λπηΫθβμ,ΝζίέΝΦκδθδεέκυ,Νζ1έΝ Υαλαυΰάμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦδζδΪ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦδζδα υθέΝ 1κέλέΝΚκδθσ β αΝ΢κυζέκυΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υζσ κπκυ,ΝβέΝΚκυεκυζδυθ,Ν γέΝ ΢αηκθέ αμ,Ν ζέΝ Σ αΰΰαλέκυ,Ν ηέΝ Φλκ τθβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢αηκθέ αδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢αηκθέ αμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝΠΫλ δεαμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 29 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 30 1λέΝΝΟΜΟ΢ΝΘ ΢΢ ΛΟΝΙΚ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 1λέ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝ γαθα έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΰέκυΝ γαθα έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝ ΰξδΪζκυ,ΝβέΝ αγυζΪεεκυ,ΝγέΝΓ φτλαμ,ΝζέΝΝΫαμΝΜ βηίλέαμ,Νηέ Ξβλκξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ γαθΪ δκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰέκυΝ γαθα έκυέΝ 1λέβέΝ άηκμΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λα θυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πλκίΪζ αμέΝ πλκίΪζ αμ,Ν βέΝ πλκίΪζ αΝ βμΝ 1λέγέΝ άηκμΝ ιδκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λαξδΪμ,Ν βέΝ Κδηέθπθ,Ν γέΝ ΝΫπθΝ ΜαζΰΪλπθ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚτηδθκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚυηέθπθέΝ 19.4έΝ άηκμΝ πκζζπθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ ζδ κυλΰκτ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ πκζζπθέαμ,ΝγέΝΝδεκηβ δθκτ,ΝζέΝΠ λδ λυθαμ,ΝηέΝ΢ έίκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝ πκζζπθέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝ πκζζπθέαμέΝ 1λέηέΝ άηκμΝ λΫγκυ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λ γκτ βμ,ΝβέΝΜαυλκτ αμ,ΝγέΝ ΢ε πα κτ,Ν ζέΝ ΢ φαθδθυθ,Ν ηέΝ Φδζα ζφέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λ γκτ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λ γκτ βμέΝ 1λέθέΝ άηκμΝ άλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ άλκυ,ΝβέΝΚλδγέαμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ βλκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ άλκυέΝ 1λέιέΝ άηκμΝ α δζδευθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ θ πθέκυ,ΝγέΝ α δζδευθ,ΝζέΝΛδία έκυ,ΝηέΝΠ λδ λΪμ,ΝθέΝ΢κυλπ άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ α δζδεΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ α δζδευθέΝ 1λέκέΝ άηκμΝ λ έ εκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λ έ εκυ,Ν βέΝ ιαζσφκυ,Ν γέΝ Λκφέ εκυ,Ν ζέΝ ΥΟ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΥΟ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥΟ βμέΝ 1λέλέΝ άηκμΝ ΰθα έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΝυηφκπΫ λαμ,ΝβέΝΠλκφά κυ,ΝγέΝ ΢ξκζαλέκυ,ΝζέΝ υαΰΰ ζδ ηκτ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμ Πλκφά βμ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλκφά κυέΝ 1λέ1ίέΝ άηκμΝ παθκηάμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ παθκηάμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Μ βη λέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ παθκηάΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ παθκηάμέΝ 1λέ11έΝ άηκμΝ ξ υλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ Ιπθέαμ,Ν βέΝ ΢έθ κυΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝΚαζκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢έθ κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢έθ κυέΝ 1λέ1βέΝ άηκμΝ Θ ληαρεκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν βέΝ ΝΫπθΝ πδία υθ,Νγέ Π λαέαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠ λαέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λαέαμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1λέ1γέΝ άηκμΝ ΘΫληβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΘΫληβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΝΫαμΝ Ραδ κτ,ΝβέΝΝΫκυΝPυ έoυ,ΝγέΝΣαΰαλΪ πθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ αυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΘΫληβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘΫληβμέΝ 1λέ1ζέΝ άηκμΝ ΚαζζδγΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ αέoυ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ Φδζα ζφ έαμ,Ν γέΝ Ν κξπλκτ αμ,Ν ζέΝ Π θ αζσφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠ θ ΪζκφκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ θ αζσφκυέΝ 13 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϊη,Ν βέΝ 19.15. « άηκμΝ Καζζδθ κέπθ» αΰεζδί λέκυ,Ν γέΝ Καζαηπ κτ,Ν ζέΝ Π λκε λα υθ,Ν ηέΝ ΢αλαεάθαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αΰεζδίΫλδΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αΰεζδί λέκυέΝ 1λέ1θέΝ άηκμΝ Κκλπθ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ λ αη λέκυ,ΝγέΝ α δζκυ έκυ,ΝζέΝΓ λαεαλκτμ,ΝηέΝΛαΰεα δεέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓ λαεαλκτΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓ λαεαλκτμέΝ 1λέ1ιέΝ άηκμΝ ΚκυφαζέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚκυφαζέπθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Πλκξυηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚκυφΪζδαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκυφαζέπθέΝ 1λέ1κέΝ άηκμΝ Λαΰεα ΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λαΰεα ΪΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θαζάο πμ,ΝβέΝ λαεζ έκυ,ΝγέΝΚαίαζζαλέκυ,ΝζέΝΚκζξδεκτ,ΝηέΝΛαΰυθυθ,ΝθέΝΠ λδίκζαεέκυ,ΝιέΝ Υλυ αυΰάμΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛαΰεα ΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛαΰεα ΪέΝ 1λέ1λέΝ άηκμΝ ΛαξαθΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καλ λυθ,Ν βέΝ ΛαξαθΪ,Ν γέΝ Λ υεκξπλέκυ,Ν ζέΝ Νδεκπσζ πμ,Ν ηέΝ Ξυζκπσζ πμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΞυζσπκζβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΞυζκπσζ πμέΝ 1λέβίέΝ άηκμΝ Μα τ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πκζζπθέαμ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ Μα τ κυ,ΝγέΝΜκ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜΪ υ κΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝΜα τ κυέΝ 1λέβ1έΝ άηκμΝΜβξαθδυθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝΫαμΝΜβξαθδυθαμΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ ΰΰ ζκξπλέoυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδ κΝ κδεδ ησμΝ ΝΫαΝ ΜβξαθδυθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΫαμΝΜβξαθδυθαμέΝ 1λέββέΝ άηκμΝΜέελαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαλ δΪμ,ΝβέΝΚΪ πΝ΢ξκζαλέκυ,ΝγέΝ Πζαΰδαλέκυ,Ν ζέΝ Σλδζσφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Σλέζκφκ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣλδζσφκυέΝ 1λέβγέΝ άηκμΝ Μυΰ κθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λδηκτ,Ν βέΝ Λβ άμ,Ν γέΝ Μ ζδ κξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λβ άΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛβ άμέΝ 1λέβζέΝ άηκμΝ Ρ θ έθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ ΢ αυλκτ,Ν βέΝ σζίβμ,Ν γέΝ ΢ αυλκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ αυλσμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ΢ αυλκτέΝ Πέ έβγζήί1,Ν Φ ΚΝ 1κ1Ν ΄Ν ΢ κΝ ΪφδκΝ 1λέ1ηΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλήλιΝΧ ΝβζζΨΝ κΝσθκηαΝ κυΝ άηκυΝΚαζζδθ κέπθΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ« άηκμΝΚαζδθ κέπθ» 13 31 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 32 1λέβηέΝ άηκμΝ ΢κξκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢κξκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ εκτ,Ν βέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢κξσμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢κξκτέΝ 1λέβθέΝ άηκμΝ ΥαζΪ λαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΥαζΪ λαμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ θα κζδεκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΥαζΪ λαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥαζΪ λαμέΝ 19έβιέΝ άηκμΝΥαζεβ σθκμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Ϋθ λκυ,ΝβέΝ αζ κξπλέκυ,Ν γέΝ ζ κτ βμ,Ν ζέΝ ΜδελκτΝ Μκθα βλέκυ,Ν ηέΝ Παλγ θέκυ,Ν θέΝ Υαζεβ σθκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υαζεβ σθαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Υαζεβ σθκμέΝ 19.βκέΝ άηκμΝΥκλ δΪ βΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ί κξπλέκυ,ΝβέΝ ικξάμ,ΝγέΝ Φδζτλκυ,Ν ζέΝ Υκλ δΪ β,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ί κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ί κξπλέκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ ΰέκυΝΠατζκυ,ΝβέΝ ηπ ζκεάππθ,ΝγέΝ ζ υγ λέκυΝΚκλ ζέκυ,ΝζέΝ υσ ηκυ,Ν ηέΝ Θ αζκθέεβμ,Ν θέΝ ΚαζαηαλδΪμ,Ν ιέΝ Μ θ ηΫθβμ,Ν κέΝ Ν απσζ πμ,Ν λέΝ ΠαθκλΪηα κμ,Ν 1ίέΝ Πκζέξθβμ,Ν11έΝΠυζαέαμ,Ν1βέΝ΢ αυλκυπσζ πμ,Ν1γέΝ΢υε υθ,Ν1ζέΝΣλδαθ λέαμ,Ν1ηέΝΧλαδκεΪ λκυΝ εαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υεαλπέαμ,ΝβέΝΠ τεπθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βίέΝΝΟΜΟ΢ΝΙΧ ΝΝΙΝΧΝ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μΝμΝ βίέ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ίΰκτ,Ν βέΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν γέΝ αλζαΪη,Ν ζέΝ κυζδΪ βμ,Ν ηέΝ πδε κπδεκτ,Ν θέΝ Θ λδαεβ έκυ,Ν ιέΝ ΚκπΪθβμ,Ν κέΝ Κκυεζ έκυ,ΝλέΝΚλυφκίκτ,Ν1ίέΝΜ ζδΪμ,Ν11έΝΜκυ δπ έ βμ,Ν1βέΝΜυλκ Ϊφθβμ,Ν1γέΝΠΫλ δεαμ,Ν 1ζέΝ Π υθ,Ν 1ηέΝ Ραί θέπθ,Ν 1θέΝ ΢ λίδαθυθ,Ν 1ιέΝ ΢εζέίαθβμ,Ν 1κέΝ Σ λσίκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰέαΝΚυλδαεάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΘ λδαεβ έκυέΝ βίέβέΝ άηκμΝ θα κζάμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ θα κζάμ,Ν βέΝ ΜπΪφλαμ,Ν γέΝ Ν κεαδ Ϊλ δαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θα κζάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ θα κζάμέΝ βίέγέΝ άηκμΝ θα κζδεκτΝ αΰκλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ θγλαεέ β,Ν βέΝ Γλ ί θδ έκυ,Ν γέΝ ηα έκυ,Ν ζέΝ κζδαθάμ,Ν ηέΝ ζα κξπλέκυ,Ν θέΝ Ι Ϋαμ,Ν ιέΝ Καίαζζαλέκυ,Ν κέΝ Καλυυθ,Ν λέΝ Κα αθυθκμΝ αΰκλέκυ,Ν 1ίέΝ Μαελέθκυ,Ν 11έΝ Σλδ Ϋθκυ,Ν 1βέΝ Φζαηπκυλαλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ ΰέαΝ Παλα ε υάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΠΫ λαμ,ΝΠΫ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝΠΫ λαμΝεαδΝΠκ αηδΪΝ βμΝΚκδθσ β αμΝΚλυσίλυ βμ,ΝκδΝκπκέκδΝ απκ πυθ αδΝαπσΝαυ μέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜβζδπ Ϊ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ηα έκυέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 33 βίέζέΝ άηκμΝ θπΝΚαζαηδΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ λ άμ,ΝβέΝ λκθ δ ηΫθβμ,Ν γέΝ Ι λκηθάηβμ,Ν ζέΝ Κα αλλΪε κυ,Ν ηέΝ Κκυεζδυθ,Ν θέΝ Μαααλαεέκυ,Ν ιέΝ Μαυλκθσλκυμ,Ν κέΝ ΠαλαεαζΪηκυ,ΝλέΝΡ π έ βμ,Ν1ίέΝΡδαξσίκυ,Ν11έΝ΢δ αλδΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαλαεΪζαηκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαλαεαζΪηκυέΝ βίέηέΝ άηκμΝ θπΝ ΠπΰπθέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ Κκ ηΪ,Ν βέΝ α δζδεκτ,Ν γέΝ ΚκεκζΪεεκυ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ Μ λσπβμ,Ν ηέΝ Κ φαζκίλτ κυ,Ν θέΝ Μ λσπβμ,Ν ιέΝ Παζαδκπτλΰκυ,ΝκέΝΡκυοδΪμ,ΝλέΝΧλαδκεΪ λκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚ φαζσίλυ κΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚ φαζκίλτ κυέΝ 20.6. « άηκμΝ ζίδθαεέκυ»14 απκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ζίδθαεέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,Ν βέΝ λΰυλκξπλέκυ,Ν γέΝ ά αθβμ,Ν ζέΝ Κα αθάμ,Ν ηέΝ Κ λα σίκυ,Ν θέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν ιέΝ Κ δ ηΪ πθ,Ν κέΝ Λέηθβμ,Ν λέΝ Μαυλκπκτζκυ,Ν 1ίέΝ Ολ δθκτΝ ΞβλκίΪζ κυ,Ν 11έΝ Π λδ λέκυ,Ν 1βέΝ Πκθ δεα υθ,Ν 1γέΝ ΢ λα δθέ βμ,Ν 1ζέΝ Σ λδαξέκυ,Ν 1ηέΝ Φαλαΰΰέκυ,Ν 1θέΝ Υαλαυΰάμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζίδθΪεδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζίδθαεέκυέΝ βίέιέ« άηκμΝ λίδαδΪθπθ»15 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ζ πκξπλέκυΝ Μπσ αλβ,Ν βέΝ λ σ πμ,Ν γέΝ ξζα υθ,Ν ζέΝ αλΰδΪ πθ,Ν ηέΝ Γ πλΰΪθπθ,Ν θέΝ λίδαδΪθπθ,Ν ιέΝ ζΪφκυ,Ν κέΝ Μπ δΪμ,Ν λέΝ ΠαζαδκξπλέκυΝ Μπσ αλβ,Ν 1ίέΝ Π θ κζΪεεκυ,Ν 11έΝ Ρπηαθκτ,Ν 1βέΝ ΢ λδαδαθυθ,Ν1γέΝ΢δ λκυθέκυ,Ν1ζέΝ΢ηυλ δΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝ λίέαδαθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λίδαδΪθπθέΝ βίέκέΝ άηκμΝ π υθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέαμΝ θα α έαμ,Ν βέΝ λαΰκοΪμ,Ν γέΝ λαη δυθ,Ν ζέΝ π υθβμ,Ν ηέΝ Κπ Ϊθδαθβμ,Ν θέΝ Μαθ έκυ,Ν ιέΝ Μ ζδΰΰυθ,Ν κέΝ Πκζυΰτλκυ,ΝλέΝΦάθαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜΪθ λ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ π υθβμέΝ βίέλέΝ άηκμΝ ΰθα έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝΜ ΰΪζβμΝΓσ δ αμ,ΝβέΝΜ ΰΪζκυΝ Π λδ λέκυ,Ν γέΝ ΜδελΪμΝ Γσ δ αμ,Ν ζέΝ ΜδελκτΝ Π λδ λέκυ,Ν ηέΝ Υλυ κίέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ υθκδεδ ησΝ ΢έ αδθαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΠΫ λαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜδελσΝ Π λδ ΫλδκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΜδελκτΝ Π λδ λέκυέΝ Πέ έΝ βγ1ήβίίζ,Ν Φ Κ-β1ηΝ ’Ν ΪλγλκΝ 1Ν μ «ΣκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ Κα αθάμΝ κυΝ άηκυΝ ζίδθαεέκυ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ αφέκυΝ βίέθΝ βμΝ π λέπ π βμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝΚα Ϊθδαθβμ»» 14 Πέ έΝ ζήβίίγ,Ν Φ Κ-ζΝ ’Ν ΪλγλκΝ ησθκμ «ΟΝ άηκμΝ λίδαδΪθπθΝ κυΝ ΝέΝ ΙπαθθέθπθΝ κυΝ π λδπ υ πμΝ ’Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλήλιΝ Χ ’βζζΨΝ η κθκηΪα αδΝ ΢κυζέκυ» 15 αφέκυΝ βίέιέΝ βμΝ Ν « άηκΝ ΛΪεεαμΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 34 βίέ1ίέΝ άηκμΝ εΪζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ φΪεαμ,Ν βέΝ α α Ϊ πθ,Ν γέΝ ζαξα Ϊθκυ,Ν ζέΝ Γαίλδ δυθ,Ν ηέΝ ΚαλυυθΝ φΪεαμ,Ν θέΝ ΛδδΰκοΪμέΝ ιέΝ Π αζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαλυΫμΝ φΪεαμέΝ φΪεαμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚαλυυθΝ βίέ11έΝ άηκμΝ υλυη θυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ υλυη θυθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ α δζκπκτζκυ,ΝβέΝΡαέεκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚζβηα δΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ υλυη θυθέΝ βίέ1βέΝ άηκμΝ έ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ αφθκφτ κυ,Ν βέΝ έ βμ,Ν γέΝ Καλέ βμ,ΝζέΝΛδγέθκυ,ΝηέΝΠλπ σπαππα,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ έ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ έ βμέΝ βίέ1γέΝ άηκμΝ Ιπαθθδ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ιπαθθδ υθΝ εαδ Ν δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΜαληΪλπθ,Ν βέΝ Ν κξπλκπκτζκυ,Ν γέΝ ΢ αυλαεέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ικξάΝ βμΝεκδθσ β αμΝΠ λΪηα κμ,ΝκΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΙπΪθθδθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΙπαθθδ υθέΝ βίέ1ζέΝ άηκμΝ ΚαζπαεέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ θπΝ Ραί θέπθ,Ν βέΝ Γ λκπζα Ϊθκυ,Ν γέΝ κζδαθυθ,Ν ζέΝ Καζπαεέκυ,Ν ηέΝ ΚΪ πΝ Ραί θέπθ,Ν θέΝ Μαυλκίκυθέκυ,Ν ιέΝ Ν ΰλΪ πθ,ΝκέΝΥλυ κλλΪξβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζπΪεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζπαεέκυέΝ βίέ1ηέΝ άηκμΝ Κα αθκξπλέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ κλλΪξβμ,Ν βέΝ ζζβθδεκτ,Ν γέΝ Καζ θ αέκυ,Ν ζέΝ Κκλέ δαθβμ,Ν ηέΝ Μκθκζδγέκυ,Ν θέΝ Πβΰα έπθ,Ν ιέΝ Πζαδ έπθ Μαζαεα έκυ,ΝκέΝΠζα αθκτ βμ,ΝλέΝΦκλ κ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζΫθ αδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζ θ αέκυέΝ βίέ1θέΝ άηκμΝ Κ θ λδεκτΝ αΰκλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΜβθΪ,Ν βέΝ θπΝ Π δθυθ,Ν γέΝ λέ βμ,Ν ζέΝ πλαΰΰΫζπθ,Ν ηέΝ έ βμ,Ν θέΝ δεκλτφκυ,Ν ιέΝ δζσφκυ,Ν κέΝ δπκ Ϊηκυ,ΝλέΝ ζΪ βμ,Ν1ίέΝ ζαφσ κπκυ,Ν11έΝΚαζκυ Ϊ,Ν1βέΝΚΪ πΝΠ δθυθ,Ν1γέΝΜαθα ά,Ν1ζέΝ Μ κίκυθέκυ,Ν1ηέΝΜκθκ θ λέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ πλΪΰΰ ζκδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πλαΰΰΫζπθέΝ βίέ1ιέΝ άηκμΝΚσθδ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚκθέ βμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ ΰέαμΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν γέΝ κπΫ λαμ,Ν ζέΝ β κθκξπλέκυ,Ν ηέΝ ηαλΪθ κυ,Ν θέΝ ληΪ πθ,Ν ιέΝ Γαθα δκτ,Ν κΝ ζ υγΫλκυ,Ν λέΝ ικξάμ,Ν 1ίέΝ ζδκλλΪξβμ,Ν 11έΝ Καία έζπθ,Ν 1βέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν 1γέΝ Κζ δ πθδΪμέΝ 1ζέΝ Μααέκυ,Ν 1ηέΝ Μ ζδ σπ λαμ,Ν 1θέΝ Μκζέ βμ,Ν 1ιέΝ Μκζυί κ ε πα κτ,Ν1κέΝΜκθα βλέκυ,Ν1λέΝΝδεΪθκλκμ,ΝβίέΝΠΪ πθ,Νβ1έΝΠαζαδκ ζζέκυ,ΝββέΝ Πβΰάμ,ΝβγέΝΠκυλθδΪμ,ΝβζέΝΠτλΰκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδ κΝκδεδ ησμΝΚσθδ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκθέ βμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 35 βίέ1κέΝ άηκμΝ Μα κλκξπλέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ βηκξπλέκυ,Ν βέΝ κτληπδαθβμ,Ν γέΝ Γκλΰκπκ Ϊηκυ,Ν ζέΝ λκ κπβΰάμ,Ν ηέΝ Κα αθΫαμ,Ν θέΝ Κ φαζκξπλέκυ,Ν ιέΝ Λαΰεα Ϊμ,ΝκέΝΟιυΪμ,ΝλέΝΠζαΰδΪμ,Ν1ίέΝΠζβεα έκυ,Ν11έΝΠυλ σΰδαθθβμ,Ν1βέΝΥδκθΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠυλ σΰδαθθβΝ βμΝ ΫπμΝΚκδθσ β αμΝΠυλ σΰδαθθβμέΝ βίέ1λέΝ άηκμΝ Μ σίκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μ σίκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ θβζέκυ,ΝβέΝ θγκξπλέκυ,ΝγέΝ κ κθα έκυ, κδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜΫ κίκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ σίκυέΝ βίέβίέΝ άηκμΝ Μκζκ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λ θέεβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ κπΫ λαμ,ΝβέΝ κυ αλΪ,ΝγέΝ λυ Ϊζαμ,ΝζέΝΓδκυλΰΪθδ αμ,ΝηέΝΓελδηπσίκυ,ΝθέΝΓλαθέ βμ,ΝιέΝ Γλαθδ σπκυζαμ,Ν κέΝ πκ δεκτ,Ν λέΝ εεζβ κξπλέκυ,Ν 1ίέΝ Καζκξπλέκυ,Ν 11έΝ ΚκυλΫθ πθ,Ν 1βέΝ Πκζυ υλκυ,Ν1γέΝΡα κίδαέκυ,Ν1ζέΝΡέακυ,Ν1ηέΝΦπ δθκτ,Ν1θέΝΥέθεαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ κυ αλΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κυ αλΪέΝ βίέβ1έΝ άηκμΝ ΜπδααθέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ηπ ζ έαμ,Ν βέΝ ί κξπλέκυ,Ν γέΝ Κσθ δεαμ,Ν ζέΝ Κκ ηβλΪμ,Ν ηέΝ ΜαθκζδΪ βμ,Ν θέΝ Μπδααθέκυ,Ν ιέΝ Π δθάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠ δθάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ δθάμέΝ βίέββέΝ άηκμΝΠαηίυ δ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ θα κζδεάμ,ΝβέΝ α δζδεάμ,Ν γέΝ αφθκτζαμ,ΝζέΝ λκ κξπλέκυ,ΝηέΝ ζδκεΪζβμ,ΝθέΝΚα λέ βμ,ΝιέΝΚα δεΪ,ΝκέΝΚκυ ζδκτ,ΝλέΝ ΚλΪοβμ,Ν1ίέΝΛκΰΰΪ πθέΝ11έΝΜκυααεαέπθ,Ν1βέΝΠζα αθδΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ ΠζΪ αθκΝ εαδΝ ΥαλκεκπέκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Π λκίκυθέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝαπσΝαυ άθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚα δεΪΝ βμΝ ΫπμΝΚκδθσ β αμΝΚα δεΪέΝ 20.23. « άηκμΝ Πα αλυθκμ»16 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν βέΝ θαλΰτλπθ,ΝγέΝ θπΝΛαοέ βμ,ΝζέΝ αΰ θδ έκυ,ΝηέΝ κυθκπζαΰδΪμ,ΝθέΝΓλαηηΫθκυ,ΝιέΝ ζ κτ βμ,Ν κέΝ πκ σξκυ,Ν λέΝ ΚΪ πΝ Λαοέ βμ,Ν 1ίέΝ Λέΰΰκυ,Ν 11έΝ Λκφέ εκυ,Ν 1βέΝ Μ ΰΪζκυΝ Γαλ δεέκυ,Ν 1γέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 1ζέΝ Π λΪ β,Ν 1ηέΝ Π λαζυθπθ,Ν 1θέΝ Πκζυζσφκυ,Ν 1ιέΝ Ρκ κ κπέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζ κτ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β μΝ ζ κτ βμέΝ βίέβζέΝ άηκμΝΠ λΪηα κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ ηφδγΫαμ,ΝβέΝΚλαθκτζαμ,ΝγέΝ Κλταμ,Ν ζέΝ ΛδΰεδΪ πθ,Ν ηέΝ ΜΪαδαμ,Ν θέΝ Π λδίζΫπ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝ Κλυσίλυ βμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κλυσίλυ βμ,Ν ΠΫλαηαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Π λΪηα κμ,Ν΢πσγκδΝ βμΝεκδθσ β αμΝΚλυσίλυ βμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ ΫμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠΫλαηαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λΪηα κμέΝ Πέ έβγθήβίί1Ν – Φ ΚΝ 1κ1Ν ΄,Ν ΪλγλκΝ ησθκΝ μ΢ κΝ ΪφδκΝ βίέβγΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝ Χ ΄βζζΨΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ άηκυΝ Πα αλυθκμΝ δκλγυθ αδΝ κΝ κλγσΝ « άηκμΝ Πα αλυθκμ» 16 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βίέβηέΝ άηκμΝ ΠλαηΪ αθ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΠλαηΪθ πθ,ΝγέΝΡαφ αθαέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ 36 ηπ ζκξπλέκυ,Ν βέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκδΝκδεδ ησμΝΠλΪηαθ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλαηΪθ πθέΝ βίέβθέΝ άηκμΝ ΢ ζζυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έ ΰέκυΝ θ λΫκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν γέΝ θγκξπλέκυ,Ν ζέΝ λ κπκτζαμ,Ν ηέΝ πλκ πλέκυ,Ν θέΝ αζαθδ δΪμ,Ν ιέΝ π δεκτ,Ν κέΝ Κα αηΪξβμ,Ν λέΝ ΚκυηαλδΪμ,Ν 1ίέΝ Λέππαμ,Ν 11έΝ Μπακυ δυθ,Ν 1βέΝ Παλ αζέ βμ,Ν 1γέΝ Πζα αθέπθ,Ν 1ζέΝΚ λα Ϋαμ,Ν1ηέΝ΢ θέεκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣτλδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜπακυ δυθέΝ βίέβιέΝ άηκμΝΣακυηΫλεπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ απ δ κτ,ΝβέΝΜδξαζδ έκυ,Ν γέΝ ΠαζαδκξπλέκυΝ ΢δλΪεκυ,Ν ζέΝ Πλκ βζέκυ,Ν ηέΝ ΥκυζδαλΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ εαγυμΝ εαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμΝΚΫ λκμ,ΝΠ λκίκτθδκ,ΝΠκ δ δεΪΝ βμΝεκδθσ β αμΝΠ λκίκυθέκυ,Ν κδΝκπκέκδΝαπκ πυθα αδΝαπσΝαυ άθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥκυζδαλΪ μΝ βμΝ ΫπμΝΚκδθσ β αμΝΥκυζδαλΪ πθέΝ βίέβκέΝ άηκμΝΣτηφβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ λα Ϋ κυ,ΝβέΝ λυ κξπλέκυ,ΝγέΝ ζδκξπλέκυ,Ν ζέΝ Καπ σίκυ,Ν ηέΝ Κάππθ,Ν θέΝ Κκυεεκυζέκυ,Ν ιέΝ Λαέ βμ,Ν κέΝ Λ π κεαλυΪμΝ αΰκλέκυ,Ν λέΝ Ν ΰΪ πθ,Ν 1ίέΝ ΢εαηθ ζζέκυ,Ν 11έΝ Σ π ζσίκυ,Ν 1βέΝ ΦλαΰεΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣ πΫζκίκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣ π ζσίκυέΝ βίέβλέΝ Κκδθσ β αμΝ ΛΪί αθβμΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΛΪί αθβμ,Ν βέΝ δηκεκλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκδΝκδεδ ησμΝΛΪί αθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛΪί αθβμέΝ βίέγίέΝΚκδθσ β αΝΠπΰπθδαθάμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ κζκτ,ΝβέΝ λυηΪ πθ,ΝγέΝ Ππΰπθδαθάμ,ΝζέΝ΢ αυλκ εδα έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠπΰπθδαθάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠπΰπθδαθάμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ ΢ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ κηβζέ βμ,Ν βέΝ αγυπΫ κυ,Ν γέΝ κίκτ βμ,Ν ζέΝ δ λΪ κυ,Ν ηέΝ «Καζαλδ υθ»17,Ν θέΝ Μα κυεέκυ,Ν ιέΝ ΜβζΫαμ,Ν κέΝ Νά κυΝ Ιπαθθέθπθ,Ν λέΝ Παπέΰεκυ,Ν 1ίέΝ «΢δλΪεκυ»18,Ν11έΝΦκτλεαμΝ θΝ πΫλξκθ αδΝη αίκζΫμέΝ ΝΟΜΟ΢ΝΚ Λ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝμΝ Πέ έΝ ββλήβίίζ,Ν Φ Κ-β1ηΝ ’Ν ΪλγλκΝ ησθκΝ μ «΢ βθΝ π λέπ π βΝ ΓΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝΧ ΄ΝβζζΨ,Ν κΝσθκηαΝ βμΝΚκδθσ β αμΝΚαζαλδ υθΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ«Κκδθσ β αΝΚαζαλλυ υθ»» 18 ΢ κΝ ΪφδκΝ1ίΝ βμΝπ λδπ υ πμΝΓΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβίΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝ δκλγυθ αδΝ κΝ σθκηαΝ βμΝΚκδθσ β αμΝ΢δλΪεκυΝ κΝκλγσΝ«Κκδθσ β αΝ΢υλλΪεκυ»Νη Ν κΝΠέ έΝ1βιήβίίβ,ΝΦ Κ-1ίθΝ ’ 17 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 37 β1έ1έΝ άηκμΝ ζ υγ λκτπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζ υγ λκυπσζ πμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ηδ δαθυθ,Ν βέΝ θ δφδζέπππθ,Ν γέΝ Κβπέπθ,Ν ζέΝ Κκεεδθκξυηα κμ,Ν ηέΝ Υλυ κεΪ λκυΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζ υγ λκτπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυ ζ υγ λκυπσζ πμέΝ β1έβέΝ άηκμΝ ζ υγ λυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ θ λΫκυ,Ν βέΝ ζαδκξπλέκυ,Ν γέΝ ζ υγ λυθ,Ν ζέΝ Μυλ κφτ κυ,Ν ηέΝ ΝΫαμΝ λαεζέ βμ,Ν θέΝ ΝΫαμΝ Π λΪηκυ,Ν ιέΝ Φπζ Ϊμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝΠΫλαηκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝΠ λΪηκυέΝ β1έγέΝ άηκμΝΘΪ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΘΪ κυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝΘ κζσΰκυ,ΝβέΝ ΚαζζδλΪξβμ,ΝγέΝΛδη θαλέπθ,ΝζέΝΜαλδυθ,ΝηέΝΠαθαΰέαμ,ΝθέΝΠκ αηδΪμ,ΝιέΝΠλέθκυ,ΝκέΝΡαξπθέκυ,ΝλέΝ ΢π άλκμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΘΪ κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘΪ κυέΝ β1έζέΝ άηκμΝ ΚαίΪζαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚαίΪζαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΝΫαμΝ ΚαλίΪζβμ,ΝβέΝΥαζε λκτ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαίΪζαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαίΪζαμέΝ β1έηέΝ άηκμΝΚ λαηπ άμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ ΰδΪ ηα κμ,ΝβέΝΚ λαηπ άμ,Ν γέΝΝΫαμΝΚαλυΪμ,ΝζέΝΠβΰυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚ λαηπ άΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚ λαηπ άμέΝ β1έθέΝ άηκμΝΟλ δθκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ1έΝ ΰέκυΝΚκ ηΪ,ΝβέΝ δπκ Ϊηκυ,ΝγέΝ υ ίΪ κυ,ΝζέΝ ζαφκξπλέκυ,ΝηέΝΚ ξλκεΪηπκυ,ΝθέΝΛ εΪθβμ,ΝιέΝΜαελυξπλέκυ,ΝκέΝΠζα αηυθκμ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ εΪθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛ εΪθβμέΝ 21.7. άηκμΝ ΟλφαθκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΟλφαθκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ελκπκ Ϊηκυ,ΝβέΝΠκ κξπλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓαζβοσμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΟλφαθκτέΝ 21.8. άηκμΝ ΠαΰΰαέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ Παζαδκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ κΝ άηκΝ ΠαΰΰαέκυΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝδεά δαθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠαΰΰαέκυέΝ β1έλέΝ άηκμΝ Πδ λΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ υζάμ,Ν βέΝ πηα έπθ,Ν γέΝ Μ ζδ κεκη έκυ,Ν ζέΝ Μ δΪμ,Ν ηέΝ Μ κλσπβμ,Ν θέΝ Μκυ γΫθβμ,Ν ιέΝ Πζα αθκ σπκυ,Ν κέΝ ΢δ βλκξπλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκδΝκδεδ ησμΝΜκυ γΫθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜκυ γΫθβμέΝ β1έ1ίέΝ άηκμΝ ΦδζδπππθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΦδζέπππθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ηυΰ αζ υθκμ,ΝβέΝ υΰκτ,ΝγέΝΚκλυφυθ,ΝζέΝΚλυκθ λέκυ,ΝηέΝΛδηθυθ,ΝθέΝΠαζαδΪμΝΚαίΪζαμ,ΝιέΝ ΠκζυθΫλκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλβθέ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦδζέπππθέΝ β1έ11έΝ άηκμΝΥλυ κτπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΥλυ κυπσζ πμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝμΝ 1έΝ ίλαηυζδΪμ,Ν βέΝ ΓΫλκθ α,Ν γέΝ Γλαίκτθβμ,Ν ζέ δαζ ε κτ,Ν ηέΝ λα δθκτ,Ν θέΝ αλεα δΪμ,Ν ιέΝ Ξ λδΪ,ΝκέΝΠαλα έ κυ,ΝλέΝΠΫλθβμ,Ν1ίέΝΠ λκπβΰάμ,Ν11έΝΠκθ κζέία κυ,Ν1βέΝΥλυ κξπλέκυ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥλυ κτπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥλυ κυπσζ πμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ββέΝΝΟΜΟ΢ΝΚ Ρ ΙΣ΢ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μΝμΝ ββέ1έΝ άηκμΝ λΰδγΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ θγβλκτ,Ν βέΝ λΰδγΫκμ,Ν γέΝ ζζβθδευθ,Ν ζέΝ Θ λδθκτ,Ν ηέΝ ΚαζάμΝ Κυηβμ,Ν θέΝ ΚαλυΪμ,Ν ιέΝ Μ κίκυθέκυ,Ν κέΝ Π λπ κτ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θγβλσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ θγβλκτέΝ ββέβέΝ άηκμΝ λθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ληβ βλέκυ,Ν βέΝ ΚυοΫζβμ,Ν γέΝ Μα αλΪΰεαμ,ΝζέΝΠτλΰκυΝΚδ λέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜα αλΪΰεαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜα αλΪΰεαμέΝ ββέγέΝ άηκμΝ ξ ζυκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ λΰυλέκυ,Ν βέΝ λαΰεδαθυθ,Ν γέΝ Κα αφυζζέκυ,ΝζέΝΜαλΪγκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λαΰεδαθΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λαΰεδαθυθέΝ ββέζέΝ άηκμΝ ΙγυηβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ εαεέκυ,Ν βέΝ ζζβθκπτλΰκυ,Ν γέΝ Καθαζέπθ,Ν ζέΝ ΚαππΪ,Ν ηέΝ ΛκιΪ αμ,Ν θέΝ ΠτλΰκυΝ Ιγυηβμ,Ν ιέΝ Φαθαλέκυ,Ν κέΝ ΥαλΪηα κμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦαθΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦαθαλέκυέΝ ββέηέΝ άηκμΝ Ι ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ηαλΪθ κυ,Ν βέΝ ηπ ζδεκτ,Ν γέΝ Καζζδγάλκυ,Ν ζέΝ Καλκπζ έκυ,Ν ηέΝ Κα αθΫαμ,Ν θέΝ Κα αφυΰέκυ,Ν ιέΝ Ν λΪδ αμ,Ν κέΝ Ραξκτζαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζζέγβλκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζζδγάλκυέΝ 19 22.6. άηκμΝ Καζζδφυθκυ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ πδ Ϋαμ,Ν βέΝ αφθκ πβζδΪμ,Ν γέΝ αδηέκυ,Ν ζέΝ Καζζδφπθέκυ,Ν ζέΝ Μκζσξαμ,Ν ηέΝ Πκζδκυλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζζδφυθδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζζδφπθέκυέΝ Πέ έ1ιγήβίίβ,ΝΦ ΚΝ1ηιΝ ΄,ΝΪλγλκΝησθκΝμ«΢ κΝ ΪφδκΝββέθΝ βμΝπ λδπ υ πμΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝββΝ κυΝΪλγλκυΝ 1Ν κυΝΝέΝβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝκΝ άηκμΝΚαζζδφυθκυΝη κθκηΪα αδΝ ΝΟ άηκΝΚαζζδφπθέκυΟέ» 19 38 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ββέιέΝ άηκμΝ ΚΪηπκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰέκυΝ Θ κ υλκυ,Ν βέΝ Μαελυξπλέκυ,Ν γέΝ Μ ζέ βμ,Ν ζέΝ Μυλέθβμ,Ν ηέΝ Πλκ λσηκυ,Ν θέΝ Π ζκπκτζαμ,Ν ιέΝ ΢ αυλκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ αυλσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ αυλκτέΝ ββέκέΝ άηκμΝ Καλ έ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Καλ έ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ μΝ 1έΝ ΰδκπβΰάμ,ΝβέΝ λ δαθκτ,ΝγέΝΚαλ δ κηαΰκτζαμ,ΝζέΝΠαζαδκεεζβ έκυ,ΝηέΝΡκτ κυ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαλ έ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλ έ βμέΝ ββέλέΝ άηκμΝ Μ θ ζαρ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ β κθκξπλέκυ,Ν βέΝ αγυζΪεεκυ,Ν γέΝ Ολαοδηέκυ,Ν ζέΝ ΚΫ λκυ,Ν ηέΝ Λκυ λκπβΰάμ,Ν θέΝ Λκυ λκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚΫ λκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚΫ λκυέΝ ββέ1ίέΝ άηκμΝ Μβ λσπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ Γ πλΰδεκτ,ΝγέΝΚλταμΝ λτ βμ,ΝζέΝΜβ λκπσζ πμ,ΝηέΝΞδθκθ λέκυ,ΝθέΝΠκλ έ βμ,ΝιέΝΦλΪΰεκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜβ λσπκζβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ Μβ λκπσζ πμέΝ ββέ11έΝ άηκμΝΜκυααεέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκμΝ1έΝΜκυααεέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηυΰ αζάμ,Ν βέΝ θγκξπλέκυ,Ν γέΝ α κυθδΪμ,Ν ζέΝ Γ ζΪθγβμ,Ν ηέΝ λαεσ λυπαμ,Ν θέΝ ζζβθκεΪ λκυ,Ν ιέΝ Κλυκπβΰάμ,Ν κέΝ Λαααλέθαμ, λέΝ Μαΰκυζέ βμ,Ν 1ίέΝ Μαυλκηηα έκυ,Ν 11έΝ ΟιυΪμ,Ν 1βέΝ Π υεκφτ κυέΝ 1γέΝ Πκλ άμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΜκυαΪεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜκυααεέκυέΝ ββέ1βέΝ άηκμΝ Ν ίλσπκζβμΝ ΰλΪφπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καλία αλΪ,Ν βέ Καλέ βμΝ κζσππθ,Ν γέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν ζέΝ Μπ ζκεκηέ βμ,Ν ηέΝ Ν κξπλέκυ,Ν θέΝ Π ακτζαμ,Ν ιέΝ Φυζαεπjμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΠ ακτζαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠ ακτζαμέΝ ββέ1γέΝ άηκμΝ ΠαζαηΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠαζαηΪΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ ζκξκτ,Ν γέΝ Γκλΰκίδ υθ,Ν ζέΝ Κκ εδθΪ,Ν ηέΝ ΜΪλεκυ,Ν θέΝ Μ αηκλφυ πμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαζαηΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΠαζαηΪέΝ ββέ1ζέΝ άηκμΝ Παηέ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰθαθ λκτ,Ν βέΝ ΚλαθΫαμ,Ν γέΝ Μαΰκτζαμ,Ν ζέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν ηέΝ Ρδακίκυθέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰθαθ λσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰθαθ λκτέΝ ββέ1ηΝ άηκμΝ Πζα άλαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κ λα Ϋαμ,Ν βέΝ Λαηπ λκτ,Ν γέΝ Μ θδεσζα,Ν ζέΝ Μκλφκίκυθέκυ,Ν ηέΝ Μκ ξΪ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα κδΝκΝκδεδ ησμΝΜκλφκίκτθδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜκλφκίκυθέκυέΝ ββέ1θέΝ άηκμΝ ΢ ζζΪθπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν βέΝ Καζκΰλδαθυθ,Ν γέΝ ΜαλαγΫαμ,Ν ζέΝ Π δθκτ,Ν ηέΝ Πλκα έκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠλκΪ δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλκα έκυέΝ ββέ1ιέΝ άηκμΝ ΢κφΪ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢κφΪ πθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ β αλέκυ,ΝγέΝ ηπΫζκυ,ΝζέΝ θπΰ έκυ,ΝηέΝΓ φυλέπθ,ΝθέΝ α κξπλέκυ,ΝιέΝ Καππα κεδεκτ,ΝκέΝΚαλπκξπλέκυ,ΝλέΝΜα ξκζκυλέκυ,Ν1ίέΝΜαυλαξΪ πθ,Ν11έΝΜ ζδ κξπλέκυ,Ν 39 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1βέΝΠα ξαζέ βμ,Ν1γέΝΦδζέαμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ ΢κφΪ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢κφΪ πθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ββέ1κέΝ άηκμΝΣαηα έκυ απκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θΪίλαμ,ΝβέΝ βηκξπλέκυ,ΝγέΝ ξζα Ϋαμ,ΝζέΝΓλαηηα δεκτ,ΝηέΝΚ δηΫθβμ,ΝθέΝΛ κθ αλέκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ κθ ΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛ κθ αλέκυέΝ ββέ1λέΝ άηκμΝΦτζζκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λέ βμ,ΝβέΝΙ Ϋαμ,ΝγέΝΛ τεβμ,Ν ζέΝΟλφαθυθ,ΝηέΝΠ λέθκυ,ΝθέΝ΢υε υθ,ΝιέΝΦτζζκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΙ ΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝl ΫαμέΝ 20 22.20. «Κκδθσ β αΝ θα κζδεάμΝ λΰδγΫαμ» απκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζα έκυ,Ν βέΝ λκ Ϊ κυ,Ν γέΝ Κκυηπκυλδαθυθ,Ν ζέΝ Λ κθ έ κυ,Ν ηέΝ Π λέζκυ,Ν θέΝ Π λκξπλέκυ,Ν ιέΝ ΢ φαθδΪ κμ,Ν κέΝ Φκυθ π κτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΠ λέζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λέζκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΡ θ έθβμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βγέΝΝΟΜΟ΢ΝΚ ΢ΣΟΡΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βγέ1έΝ άηκμΝ ΰέαμΝΣλδΪ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υΰάμ,ΝβέΝΚκλκηβζΫαμ,Νγ. Λ τεβμ,ΝζέΝΜαθδαευθ,ΝηέΝΟηκλφκεεζβ δΪμ,ΝθέΝΠ θ αίλτ κυ,ΝιέΝΣ Ϊεκθβμ,ΝκέΝΥδζδκ Ϋθ λκυ,Ν κδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαθδΪεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΜαθδαευθέΝ βγέβέΝ άηκμΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α δζ δΪ κμ,Ν βέΝ Κκλβ κτ,ΝγέΝΛδγδΪμ,ΝζέΝΜ ζδ κ σπκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚκλβ σμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκλβ κτέΝ βγέγέΝ άηκμΝ ελδ υθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ελδ υθ,ΝκΝκπκέκμΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΠκζυαθΫηκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέαμΝ Κυλδαεάμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ελέ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ελδ υθέΝ βγέζέΝ άηκμΝ ζδΪεηκθαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καζκξπλέκυ,Ν βέΝ Μ κπκ αηδΪμ,ΝγέΝΟδθσβμ,ΝζέΝΠ λδΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΰέαμΝΚυλδαεάμΝ βμΝεκδθσ β αμΝ ΰέαμΝΚυλδαεάμ,ΝκΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ κπκ αηδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ κπκ αηδΪμέΝ βγέηέΝ άηκμΝ ΥΙπθκμΝ λαΰκτηβΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζκεάππθ,Ν βέΝ κΰα δεκτ,Ν γέΝ ΓΫληα,Ν ζέΝ Κπ αλααέκυ,Ν ηέΝ Μβζέ αμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ κΰα δεσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κΰα δεκτέΝ βγέθέΝ άηκμΝΚκλ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ θ πθέκυ,ΝβέΝΓΪίλκυ,ΝγέΝ Κλαθδυθκμ,Ν ζέΝ Μαελκξπλέκυ,Ν ηέΝ ΜαυλκεΪηπκυ,Ν θέΝ Μ ζΪ,Ν ιέΝ ΥαζΪλπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓΪίλκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓΪίλκυέΝ 20 ΟδΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«ΝΝ»ΝζΫι δμΝαθ δεα α ΪγβεαθΝαπσΝ κΝΪλγλκΝπλυ κΝΝΠέ έΝγζκήβίί1,ΝΦ Κ-βγηΝ Υ 40 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βγέιέΝ άηκμΝΜαεΫ θπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δ πβζέκυ,ΝβέΝΜαυλκξπλέκυ,Ν 3. ΠκζυεΪλπβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜαυλκξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαυλκξπλέκυέΝ βγέκέΝ άηκμΝ Ν κλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ν κλέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κκ τζβμ,Ν βέΝ ΚυοΫζβμ,Ν γέΝ Π ζΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΝ σλδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝ κλέκυέΝ 21 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Υ λΰκυμΝ Ολ δεκτΝ εαδΝ δμΝ 23.9. « άηκμΝ Ολ έ κμ» εκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ζέα,ΝβέΝ ηηκυ Ϊλαμ,ΝγέΝ πλκεεζβ δΪμ,ΝζέΝ λΪξκυ,ΝηέΝ δαζ ε κτ,ΝθέΝ Κα αθκφτ κυ,ΝιέΝΛΪΰεαμ,ΝκέΝΛαεεπηΪ πθ,ΝλέΝΜ ζαθγέκυ,Ν1ίέΝΝκ έηκυ,Ν11έΝ΢πβζαέπθ,Ν1βέΝ ΢πάζδκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ λΰκμΝΟλ δεσΝ κυ ΫπμΝ άηκυΝΥ λΰκυμΝΟλ δεκτέΝ βγέ1ίέΝΚκδθσ β αΝ λλΫθπθΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ π αξπλέκυ,ΝβέΝ κτακυζβμ,Ν γέΝΥλυ άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ π αξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ π αξπλέκυέΝ βγέ11έΝ Κκδθσ β αΝ Κα λαεέκυΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ λκξπλέκυ,Ν βέΝ Ι λκπβΰάμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λα βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΙ λκπβΰάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΙ λκπβΰάμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ δ έκυ,ΝβέΝΚα κλδΪμ,ΝγέΝΚζ δ κτλαμΝεαδΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βθΝεκδθσ β αΝΓλΪηκυΝ θΝ βζέΝΝΟΜΟ΢ΝΚ ΡΚΤΡ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βζέ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ γαθα έκυ,Ν βέΝ ΰλκτ,ΝγέΝ λεα Ϊ πθ,ΝζέΝ λη θΪ πθ,ΝηέΝ φδυθκμ,ΝθέΝ Ϊφθβμ,ΝιέΝ λκ Ϊ κυ,ΝκέΝΚαίία Ϊ πθ,Ν λέΝ Κα ζζΪθπθΝ Γτλκυ,Ν 1ίέΝ Μ αλδΪμ,Ν 11έΝ ΠΪΰπθ,Ν 1βέΝ Ραξ Ϊ πθ,Ν 1γέΝ Υπλ πδ εσππθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΰλσμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΰλκτέΝ βζέβέΝ άηκμΝ ξδζζ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ ξδζζ έπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέπθΝ Ϋεα,ΝβέΝΥ θπΝΓαλκτθαμ,ΝγέΝ αλυπα Ϊ πθ,ΝζέΝ δλκτ,ΝηέΝΚαζαφα δυθπθ,ΝθέΝΚαηΪλαμ,Ν ιέΝΚα ζζΪθπθΝΜΫ βμ,ΝκέΝΚΪ πΝΓαλκτθαμ,ΝλέΝΚκυλαηΪ πθ,Ν1ίέΝΜπ θδ υθ,Ν11έΝ΢ αυλκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γα κτλδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ξδζζ έπθέΝ βζέγέΝ άηκμΝ π λέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέπθΝ κτζπθ,ΝβέΝ ΰλαφυθ,ΝγέΝ θ δπ λθυθ,ΝζέΝ υζδπ υθ,ΝηέΝ αζαθ έκυ,ΝθέΝ ζκθΪ πθ,ΝιέΝΚαίαζζκυλέκυ,ΝκέΝΚαλκυ Ϊ πθ,Ν λέΝ ΜαΰκυζΪ πθ,Ν 1ίέΝ Π λκυζΪ πθ,Ν 11έΝ ΢δ αλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζκθΪ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζκθΪ πθέΝ Πέ έΝ 1ιιήβίίθ,Ν Φ Κ-1κηΝ ’Ν ΪλγλκΝ 1Ν μ «ΟΝ άηκμΝ Ολ έ κμΝ κυΝ ΝκηκτΝ Κα κλδΪμ,Ν πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ δΪ αιβΝ κυΝ αφέκυΝ βγέλΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βγΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ βηγλή1λλιΝ Χ ΄Ν βζζΨ,Ν η κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝ λΰκτμΝΟλ δεκτ»» 21 41 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 24.4. άηκμΝ ΘδθαζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ ΘδθαζέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κζβηα δΪμ,Ν βέΝ ΞαθγΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ξαλΪίβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘδθαζέκυέΝ 24.5. άηκμΝ Κ λευλαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κ λευλαέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζ πκτμ,ΝβέΝ ίλκπκτζπθ,ΝγέΝΚαθαζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚΫλευλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚ λευλαέπθέΝ βζέθέΝ άηκμΝ Κκλδ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ λΰυλΪ πθ,Ν γέΝ α δζα έεπθ,Ν ζέΝ Κκυ πΪ πθ,Ν ηέΝ Π λδίκζέκυ,Ν θέΝ Π λδ άμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λΰυλΪ μΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λΰυλΪ πθέΝ 24.7. άηκμΝ Λ υεδηηαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λ υεδηηαέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ δ αζΪ πθ,Ν βέΝ Ν κξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λ υεέηηβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ υεδηηαέπθέΝ βζέκέΝ άηκμΝ Μ ζδ δΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Μα γαέκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ ΠαυζδΪθαμΝΧΠαυζδΪθαΨ,ΝγέΝ κυθδα Ϊ πθ,ΝζέΝΚΪ πΝΠαυζδΪθαμ,ΝηέΝΜκλαρ έεπθ,ΝθέΝΠ θ α έκυ,Ν ιέΝ ΢ λκΰΰυζάμ,Ν κέΝ Υζκηα δαθυθ,Ν λέΝ Υζκηκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜκλαρ δεαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝεoλαρ έεπvέΝ βζέλέΝ άηκμΝ Παζαδκεα λδ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζ δηηα Ϊ πθ,Ν βέΝ Γαλ ζΪ πθ,Ν γέΝ κυεΪ πθ,Ν ζέΝ Κλάθβμ,Ν ηέΝ Λαευθπθ,Ν θέΝ ΛδαπΪ πθ,Ν ιέΝ ΜαελΪ πθ,Ν κέΝ ΢ελδπ λκτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛΪεπθ μΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΛαευθπθέΝ βζέ1ίέΝ άηκμΝΠαιυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓαρκυ,ΝβέΝΛΪεεαμ,ΝγέΝΛκΰΰκτ,ΝζέΝ Μαΰααδυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓΪδκμΝΧΠαικέΨΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαρκυΝΠαιυθέΝ βζέ11έΝ άηκμΝΠαλ ζέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυ,ΝβέΝΥ φλαμ,ΝγέΝ Ϊ κυ,ΝζέΝΓδαθθΪ πθ,ΝηέΝΚαθαεΪ πθ,ΝθέΝΚκεεδθέκυ,ΝιέΝΚκηπδ έκυέΝκέΝΜαληΪλκυ,ΝλέΝΠΫζ εα,Ν 1ίέΝ΢δθαλΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΚκεεέθδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκεεδθέκυέΝ βζέ1βέΝ άηκμΝ ΦαδΪεπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΜΪλεκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ ΚκλαεδΪθαμ,ΝγέΝ υΰκτ,ΝζέΝΚΪ πΝΚκλαεδΪθαμ,ΝηέΝ΢ΰκυλΪ πθ,ΝθέΝ΢παλ τζκ,ΝιέΝ΢πελαεέκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥΤοκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚΪ πΝ ΚκλαεδΪθαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΚα 1έΝ λ δεκτ ππαέπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ βμ,ΝβέΝΜαγλαεέκυ,ΝγέΝΟγπθυθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βηέΝΝΟΜΟ΢ΝΚ Φ ΛΛ ΝΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βηέ1έΝ άηκμΝ λΰκ κζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λΰκ κζέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰευθκμ,ΝβέΝ αυΰΪ πθ,ΝγέΝ δζδθΪ πθ,ΝζέΝ σζπθ,ΝηέΝΘβθαέαμ,ΝθέΝΚκυλκυεζΪ πθ,ΝιέΝΝυφέκυ,ΝκέΝ 42 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΣλπδαθΪ πθ,Ν λέΝ ΦαλαεζΪ πθ,Ν 1ίέΝ ΦΪλ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λΰκ σζδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λΰκ κζέκυέΝ 43 λαΝ κυΝ άηκυΝ βηέβέΝ άηκμΝ ζ δκτΝΠλσθπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝ δλάθβμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,ΝγέΝ λΰδθέπθ,ΝζέΝ αζ λδΪθκυ,ΝηέΝΜαλεκπκτζκυ,ΝθέΝΜαυλΪ πθ,ΝιέΝΞ θκπκτζκυ,ΝκέΝ ΠΪ λαμ,Ν λέΝ Πσλκυ,Ν 1ίέΝ ΢εΪζαμ,Ν 11έΝ ΥδκθΪ πθ, κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠΪ λαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠΪ λαμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ βηέγέΝ άηκμΝ λέ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ δπΪ πθΝ λέ κυ,Ν βέΝ Υ κυ,Ν γέΝ αλΫκμ,Ν ζέΝ α δζδεδΪ πθ,Ν ηέΝ ΚαλυΪμ,Ν θέΝ ΚκγλΫα,Ν ιέΝ Κκηδ Ϊ πθ,Ν κέΝ Μ κίκυθέπθ,Ν λέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 1ίέΝ Πα λδεΪ πθ,Ν 11έΝ ΠζαΰδΪμ,Ν 1βέΝ ΣκυζδΪ πθ,Ν 1γέΝ Φδ εΪλ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ α δζδεδΪ μΝ βμ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ α δζδεδΪ πθέΝ βηέζέΝ άηκμΝ ΙγΪεβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΙγΪεβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θπΰάμ,Ν βέΝ ιπΰάμ,ΝγέΝΚδκθέκυ,ΝζέΝΛ τεβμ,ΝηέΝΠ λαξπλέκυ,ΝθέΝΠζα λ δγδΪΝΧΠζα βγλδΪΨ,ΝιέΝ΢ αυλκτ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΙγΪεβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΙγΪεβμέΝ βηέηέΝ άηκμΝ Λ δίαγκτμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαξΪ πθΝ δεκ δηέαμΝ βέΝ ΚαλαίΪ κυ,Ν γέΝ Κ λαη δυθ,Ν ζέΝ Λαεάγλαμ,Ν ηέΝ Λκυλ Ϊ πθ,Ν θέΝ Μ αιΪ πθ,Ν ιέΝ Μκυ Ϊ πθ,Ν κέΝ Π λα Ϊ πθ,ΝλέΝΠ Ϊ αμ,Ν1ίέΝ΢ίκλπθΪ πθ,Ν11έΝ΢παλ δυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚ λαη δαέΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚ λαη δυθέΝ 2ηέθέΝ άηκμΝΠαζδεάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκμΝ1έΝΛβικυλέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝ ΘΫεζβμ,Ν βέΝ γΫλκμ,Ν γέΝ αηκυζδαθΪ πθ,Ν ζέΝ ΚαηδθαλΪ πθ,Ν ηέΝ Κα πΰάμ,Ν θέΝ Κκθ κΰ θΪ αμ,Ν ιέΝ ΚκυίαζΪ πθ,ΝκέΝΜκθκπκζΪ πθ,ΝλέΝΡδφέκυ,Ν1ίέΝ΢εδθΫπμ,Ν11έΝ΢κυζζΪλπθ,Ν1βέΝΦαία Ϊ πθ,Ν13. Υαί Ϊ πθ,Ν 1ζέΝ ΥαίλδΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛβικτλδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛβικυλέκυέΝ βηέιέΝ άηκμΝ ΢ΪηβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΓλδαΪ πθ,Ν βέΝ Καλαίκητζκυ,Ν γέΝ ΠκυζΪ πθ,ΝζέΝΠυλΰέκυ,ΝηέΝ΢Ϊηβμ,ΝθέΝΥαζδπ Ϊ πθ,Νκδ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ΪηβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ΪηβμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΠυζαλΫπθΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝΟηαζυθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βθέΝΝΟΜΟ΢ΝΚΙΛΚΙ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βθέ1έΝ άηκμΝ ιδκτπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ιδκυπσζ πμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δ κηΫθβμ,ΝβέΝΠζαΰδυθ,ΝγέΝΡυαδυθ,ΝζέΝ΢ελΪ,ΝηέΝΦαθκτ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κθΝ υθκδεδ ησΝ ΓκλΰσπβμΝ βμ εκδθσ β αμΝ Γκλΰσπβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ιδκτπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ιδκυπσζ πμέΝ βθέβέΝ άηκμΝ ΓκυηΫθδ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΓκυηΫθδ αμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γλέίαμ,ΝβέΝΚΪλπβμ,ΝγέΝΚα αθ λάμ,ΝζέΝΦδζυλέαμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΢ ΪγβΝ βμΝ Κκδθσ β αμΝ Γκλΰσπβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓκυηΫθδ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓκυηΫθδ αμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βθέγέΝ άηκμΝ κρλΪθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηαλΪθ πθ,Ν βέΝ λκ Ϊ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ελέ αΝ βμΝΚκδθσ β αμΝ ελέ α,ΝκΝκπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ κρλΪθβ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λκ Ϊ κυέΝ βθέζέΝ άηκμΝ υλππκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΠΫ λκυ,ΝβέΝ υλππκτ,ΝγέΝ Μ δΪμ,Ν ζέΝ ΠκζυπΫ λκυ,Ν ηέΝ Σκτηπαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ υλππσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ υλππκτέΝ βθέηέΝ άηκμΝ ΓαζζδεκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαζζδεκτ,Ν βέΝ ΚαηπΪθβ,Ν γέΝ Μαθ λυθ,ΝζέΝΝΫαμΝ΢Ϊθ αμ,ΝηέΝΠ δθκτ,ΝθέΝΥλυ κπΫ λαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαηπΪθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαηπΪθβέΝ βθέθέΝ άηκμΝΚδζεέμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚδζεέμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ απ δ κτ,ΝβέΝ Κλβ υθβμ,Ν γέΝ Λ δου λέκυ,Ν ζέΝ Μ ΰΪζβμΝ λτ βμ,Ν ηέΝ Μ ζαθγέκυ,Ν θέΝ Μ δαθκτ,Ν ιέΝ ΢ αυλκξπλέκυ,Ν κέΝ Υπλυΰέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ Κα αθ υθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κα αθ υθ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ΚδζεέμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυ ΚδζεέμέΝ βθέιέΝ άηκμΝΚλκυ υθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΜΪλεκυ,ΝβέΝ θαίλυ κτ,Ν γέΝ θ δΰκθ έαμ,Ν ζέΝ Ϊγβμ,Ν ηέΝ Γ λαεαλέκυ,Ν θέΝ ζζβθδεκτ,Ν ιέΝ π αζσφκυ,Ν κέΝ υεαλπέαμ,Ν λέΝ Θ κ κ έπθ,Ν 1ίέΝ Ι υηα κμ,Ν 11έΝ ΚΪ πΝ Θ κ πλαεέκυ,Ν 1βέΝ Κ θ λδεκτ,Ν 1γέΝ Κκδζα έκυ,Ν 1ζέΝ ΚκεεδθδΪμ,Ν1ηέΝΚκλπθκτ αμ,Ν1θέΝΠκθ κε λα Ϋαμ,Ν1ιέΝΣ λπτζζκυ,Ν1κέΝΣλδπκ Ϊηκυ,Ν1λέΝ Φτ εαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ εκδθσ β αμΝΣ λπτζζκυέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΣΫλπυζζκΝ βμΝ ΫπμΝ βθέκέΝ άηκμΝΜκυλδυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,ΝβέΝΜκυλδυθ,Ν γέΝ Μυλδκφτ κυ,Ν ΢ αγηκτΝ Μκυλδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ΢ αγησμΝΜκυλδυθΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ αγηκτΝΜκυλδυθέΝ βθέλέΝ άηκμΝ ΠδελκζέηθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θγκφτ κυ,Ν βέΝ Μαυλκθ λέκυ,Ν γέΝ ΜδελκεΪηπκυ,Ν ζέΝ ΝΫκυΝ ΰδκθ λέκυ,Ν ηέΝ ΝΫκυΝ ΓυθαδεκεΪ λκυ,Ν θέΝ Ξυζκε λα Ϋαμ,ΝιέΝΠαζαδκτΝ ΰδκθ λέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΜδελσεαηπκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜδελκεΪηπκυέΝ βθέ1ίέΝ άηκμΝΠκζυεΪ λκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠκζυεΪ λκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ιδκξπλέκυ,ΝβέΝΥ πλκυ,ΝγέΝ αφδκξπλέκυ,ΝζέΝ υαυθπθ,ΝηέΝεδελoτΝ Ϊ κυμ,ΝθέΝΠ υεκ Ϊ κυμ,Ν ιέΝΠκθ κβλαεζ έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝ δλβθδεκτΝ βμΝεκδθσ β αμΝ ελέ α,ΝκΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθ,ΝβέΝKoλυvαΝ βμΝεκδθσ β αμΝ ελέ α,ΝκΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πκζτεα λκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠκζυεΪ λκυέΝ βθέ11έΝ άηκμΝΥΫλ κυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜ ΰΪζβμΝ΢ Ϋλθαμ,ΝβέΝΠζαΰδΪμ,ΝγέΝ ΥΫλ κυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ζδσζκυ κθΝ βμΝεκδθσ β αμΝ Κα αθ υθ,ΝκΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥΫλ κΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥΫλ κυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝΛδία έπθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βιέΝΝΟΜΟ΢ΝΚΟ Ν ΢ 44 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 45 έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βιέ1έΝ άηκμΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ Υλδ κφσλκυ,Ν βέΝ ληαεδΪμ,Ν γέΝ Καλυκξπλέκυ,Ν ζέΝ ΢πβζδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ Υλδ σφκλκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ Υλδ κφσλκυέΝ βιέβέΝ άηκμΝ δαθάμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ δαθάμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,ΝβέΝΡκ δαθάμ,ΝγέΝΡυηθέκυ,ΝζέΝΥλπηέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝΚ λα Ϋαμ,ΝβέΝΚ θέκυΝ βμΝεκδθσ β αμΝΚ λα Ϋαμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝ απσΝαυ άθέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δαθάΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δαθάμέΝ βιέγέΝ άηκμΝ εέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαζα δθάμ,Ν βέΝ λα τλαμ,Ν γέΝ Καζκθ λέκυ,Ν ζέΝ ΝαηΪ πθ,Ν ηέΝ Π ζ εΪθκυ,Ν θέΝ ΢δ αθέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζκθΫλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζκθ λέκυέΝ 27.4. άηκμΝ ζί θ κτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζί θ κτΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Κα αφυΰέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζί θ σμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζί θ κτέΝ 27.5. άηκμΝ ληέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θα κζδεκτ,Ν βέΝ Κκηθβθυθ,Ν γέΝ Μ κίκτθκυ,Ν ζέΝ Πτλΰπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚκηθβθΪ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκηθβθυθέΝ 27.6. άηκμΝ βηβ λέκυΝΤοβζΪθ βΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝΛδί λυθ,ΝβέΝΜαυλκ θ λέκυ,ΝγέΝΠκθ κευηβμ,ΝζέΝ΢δ λΪ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝΥ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαυλκ Ϋθ λδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαυλκ θ λέκυέΝ λαΝ κυΝ 27.7. άηκμΝ ζδη έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηυΰ αζΫαμΝ βέΝ Υ θπΝΚυηβμ,ΝγέΝ Καδ Ϊλ δαμ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ Κυηβμ,Ν ηέΝ Κκθ κίκυθέκυ,Ν θέΝ Κλσεκυ,Ν ιέΝ ΢πΪλ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΜβζΫαμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κ λα Ϋαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚλσεκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚλσεκυέΝ βιέκέΝ άηκμΝ ζζβ πσθ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ Πκζυητζκυ,Ν βέΝ ΦδζδππκτπκζβμΝ ΧΣ λαζσφκυΨΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ ελδθάμ,Ν γέΝ λ πΪθκυ,Ν ζέΝ Καπθκξπλέκυ,Ν ηέΝ Κζ έ κυ,Ν θέΝ ΚκδζΪ κμ,Ν ιέΝ Ρυαεέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκδζΪ α βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκδζΪ κμέΝ βιέλέΝ άηκμΝΚαηίκυθέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζΪ βμ,ΝβέΝΜδελκίΪζ κυ,ΝγέΝ ΣλαθκίΪζ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Σλαθσίαζ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣλαθκίΪζ κυέΝ βιέ1ίέΝ άηκμΝ ΚκαΪθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ α σΝ κΝ άηκΝ ΚκαΪθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζπθαεέπθ,ΝβέΝ θγκ σπκυ,ΝγέΝ α λκτ,ΝζέΝ ικξάμ,ΝηέΝΚαζαηδΪμ,ΝθέΝΚαλυ έ αμ,ΝιέΝΚκέζπθ,Ν κέΝ Λ υεσίλυ βμ,Ν λέΝ Λ υεκπβΰάμ,Ν 1ίέΝ Λυΰ λάμέΝ 11έΝ Μ αηκλφυ πμ,Ν 1βέΝ ΞβλκζέηθβμέΝ 1γέΝ ΟδθσβμέΝ1ζέΝΠ λαθυθ,Ν1ηέΝΠλπ κξπλέκυ,Ν1θέΝΠ ζΫαμ,Ν1ιέΝ΢εά βμ,Ν1κέΝΥαλαυΰάμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκαΪθβ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκαΪθβμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βιέ11έΝ άηκμΝΜκυλδεέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θαλλΪξβμ,ΝβέΝ λ Ϊ βμέΝγέΝ ηπκλέκυ,Ν ζέΝ Μβζκξπλέκυ,Ν ηέΝ Φκτφα,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηπσλδκ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ηπκλέκυέΝ βιέ1βέΝ άηκμΝ Ν ΪπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ν ΪπκζβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζδΪεηκθκμ,ΝβέΝ ιδκεΪ λκυ,ΝγέΝ πλκτζαμ,ΝζέΝ λυκίκτθκυ,ΝηέΝΛ υεκγΫαμ,ΝθέΝΜ κζσΰΰκυ,Ν ιέΝ Μκζσξαμ,Ν κέΝ Πζα αθδΪμ,Ν λέΝ ΠκζυζΪεεκυ,Ν 1ίέΝ ΢βηΪθ λκυ,Ν 11έΝ ΢εαζκξπλέκυ,Ν 1βέΝ Σλαπ αέ βμ,Ν 1γέΝ Υκλβΰκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ν ΪπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝ ΪπκζβμέΝ βιέ1γέΝ άηκμΝΠ κζ ηαέ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠ κζ ηαέ αμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ί κπΫ λαμ,Ν βέΝ Γαζα έαμ,Ν γέΝ λκ λκτ,Ν ζέΝ Καλ έαμ,Ν ηέΝ ΚκηΪθκυ,Ν θέΝ Μαυλκπβΰάμ,Ν ιέΝ ΟζυηπδΪ κμ,Ν κέΝ Π θ αίλτ κυ,Ν λέΝ Π λ έεεα,Ν 1ίέΝ Πλκα έκυ,Ν 11έΝ Π ζ υθκμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Π κζ ηαρ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Π κζ ηαρ αμέΝ βιέ1ζέΝ άηκμΝ΢ λίέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢ λίέπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμ 1έΝ υζυθ,ΝβέΝ αγυζΪεεκυ,ΝγέΝΓκυζυθ,ΝζέΝΙηΫλπθ,ΝηέΝΚλαθδ έπθ,ΝθέΝΛ υεΪλπθ,ΝιέΝΜ δαθάμ,ΝκέΝΜ αιΪ,ΝλέΝ Ν λΪδ αμ,Ν1ίέΝΠζα αθκλλ τηα κμ,Ν11έΝΠκζυλλΪξκυ,Ν1βέΝΡκ έ κυ,Ν1γέΝΣλδΰπθδεκτ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ΫλίδαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ λίέπθέΝ βιέ1ηέΝ άηκμΝ ΢δΪ δ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢δα έ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΜδελκεΪ λκυ,Ν βέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ΢δΪ δ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢δα έ βμέΝ βιέ1θέΝ άηκμΝ Σ κ δζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ ΰδΪ ηα κμ,Ν βέΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθ,Ν γέΝ υΰ δξ δηΪλλκυ,Ν ιέΝ λαΰα δΪμ,Ν κέΝ υθβμ,Ν λέΝ Κζ δ ΛδεθΪ πθ,Ν1γέΝΛκτίλβμ,Ν1ζέΝΜσλφβμ,Ν1ηέΝΠζαεέ Υλυ αυΰάμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝΣ κ δζέκυέΝ κΝ άηκΝ Σ κ δζέκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λδθκτ,Ν ζέΝ αηα εβθδΪμ,Ν ηέΝ Ϊφθβμ,Ν θέΝ πλ έαμ,Ν 1ίέΝ Κκλυφάμ,Ν 11έΝ Κλδηβθέκυ,Ν 1βέΝ αμ,Ν1θέΝΠκζυεα Ϊθκυ,Ν1ιέΝΡκ κξπλέκυ,Ν1κέΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣ κ έζδΝ κυΝ ΫπμΝ βιέ1ιέΝ Κκδθσ β αΝ Π θ αζσφκυΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΢π άλαμ,Ν βέΝ υγκτ,ΝγέΝ δζσφκυ,ΝζέΝΠ θ αζσφκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΠ θ ΪζκφκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ θ αζσφκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζΪ βμ,ΝβέΝΛδία λκτΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βκέΝΝΟΜΟ΢ΝΚΟΡΙΝγΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ βκέ1έΝ άηκμΝΥ κυΛ ξαέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ κυ,ΝβέΝΚΪ πΝΥ κυ,Ν γέΝ Λ ξαέκυ,Ν ζέΝ Π λδΰδαζέκυ,Ν κΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Π λδΰδΪζδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λδΰδαζέκυέΝ βκέβέΝ άηκμΝ ΫζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΫζκυΝ Ν λΪθ αβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζζβθκξπλέκυ,Ν βέΝ Κκεεπθέκυ,Ν γέΝ Κλβθυθ,Ν ζέΝ Πκυζζέ βμ,Ν ηέΝ ΢ δηΪΰεαμ,Ν θέΝ Σαλ δθυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΫζκθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΫζκυΝ Ν λΪθ ααμέΝ 46 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βκέγέΝ άηκμΝ σξαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ κξαρεκτ,Ν βέΝ λαξα έκυ,Ν γέΝ υαΰΰ ζδ λέαμ,Ν ζέΝ υΰκζα έκθ,Ν ηέΝ Μπκζα έκυ,Ν θέΝ ΢κυζβθαλέκυ,Ν ιέΝ Υαζε έκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κθΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ υΰκζα δσΝ βμ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ υΰκζα έκυέΝ βκέζέΝ άηκμΝ υλπ έθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ υλπ έθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζζβθδεκτ,Ν βέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν γέΝ ΛυεκπκλδΪμ,Ν ζέΝ Πτλΰκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λίΫθδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ υλπ έθβμέΝ βκέηέΝ άηκμΝΚκλδθγέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚκλέθγκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λξαέαμΝ Κκλέθγκυ,Ν βέΝ ιαηδζέπθ,Ν γέΝ Ξυζκε λέαβμ,Ν ζέΝ ΢κζκηκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚσλδθγκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκλέθγκυέΝ 28.θέΝ άηκμΝ Λκυ λαεέκυ-Π λαξυλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λκυ λαεέκυΝ Π λαξυλαμΝ εαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΙ γηέαμ,ΝβέΝΠδ έπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΛκυ λΪεδΝΠ λαξυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛκυ λαεέκυΝΠ λαξυλαμέΝ βκέιέΝ άηκμΝΝ ηΫαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝ ηΫαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ β κθέπθ,ΝβέΝ λξαέαμΝΝ ηΫαμ,ΝγέΝ λξαέπθΝΚζ πθυθ,ΝζέΝΓαζα Ϊ,ΝηέΝ Ϊφθβμ,ΝθέΝΚα λαεέκυ,ΝιέΝΛ κθ έκυ,Ν κέΝ Π λέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ν ηΫαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝ ηΫαμέΝ 2κέκέΝ άηκμΝΞυζκεΪ λκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΞυζκεΪ λκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Υ θπΝ ΣλδεΪζπθ,Ν βέΝ Γ ζδθδα έεπθ,Ν γέΝ Ϋθ λκυ,Ν ζέΝ η θκτ,Ν ηέΝ Θαζ λκτ,Ν θέΝ Θλκφαλέκυ,Ν ιέΝ Καηαλέκυ,ΝκέΝΚαλυΪμ,ΝλέΝΚΪ πΝΛκυ λκτ,Ν1ίέΝΚΪ πΝ΢υθκδεέαμΝΣλδεΪζπθ,Ν11έΝΚκλφδπ έ βμ,Ν 12έΝ Λαΰεα αδέεπθ,Ν 1γέΝ ΜΪθθαμ,Ν 1ζέΝ Μ ζδ έκυ,Ν 1ηέΝ ΜΫ βμΝ ΢υθκδεέαμΝΣλδεΪζπθ,Ν 1θέΝ ΝΫπθΝ λυ κυζυθ,Ν 1ιέΝ Ξαθγκξπλέκυ,Ν 1κέΝ Παθαλδ έκυ,Ν 1λέΝ Π ζζάθβμ,Ν βίέΝ Πδ υθ,Ν β1έΝ Ρ γέκυ,Ν ββέΝ Ρέαβμ,Ν βγέΝ ΢κφδαθυθ,Ν βζέΝ ΢ υζέπθ,Ν βηέΝ ΢υεΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΞυζσεα λκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΞυζκεΪ λκυέΝ βκέλέΝ άηκμΝ΢δευπθέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢δετπθκμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζέθβμ,Ν βέΝΓκθκτ βμ,ΝγέΝ δηβθδκτ,ΝζέΝΚΪ πΝ δηβθδκτ,ΝηέΝΚζβη θ έκυ,ΝθέΝΚλυκθ λέκυ,ΝιέΝΛαζδυ κυ,Ν κέΝΜ ΰΪζκυΝ Ϊζ κυ,Νλέ ΜδελκτΝ Ϊζ κυ,Ν1ίέΝΜκυζεέκυ,Ν11έΝΜπκαδεΪ,Ν1βέΝΠαλα δ έκυ,Ν1γέΝ Πα έκυ,Ν 1ζέΝ΢υεδυθκμ,Ν 1ηέΝ ΢κυζέκυ,Ν 1θέΝΣδ Ϊθβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚδΪ κΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢δευυθκμέΝ βκέ1ίέΝ άηκμΝ΢αλπθδεκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝχγδεέπv,ΝβέΝ ΰέΝΙπΪθθκυ,ΝγέΝ Γαζα αεέκυ,Ν ζέΝ Κα αεαζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ γέεδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ γδεέπθέΝ βκέ11έΝ άηκμΝ΢κζυΰ έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰΰ ζκεΪ λκυ,ΝβέΝΚσλφκυ,Ν γέΝ΢κφδεκτ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝ΢κφδεσΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ΢κφδεκτέΝ βκέ1βέΝ άηκμΝ ΢ υηφαζέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πλκεΪηπκυ,Ν βέΝ λκ κπβΰάμ,Ν γέΝ Καδ αλέκυ,Ν ζέΝ Καζδαθυθ,Ν ηέΝ Κα αθΫαμ,Ν θέΝ Κ φαζαλέκυ,Ν ιέΝ Κυζζάθβμ, 8. Λατεαμ,Ν λέΝ ΢ υηφαζέαμ,Ν 1ίέΝ Φαλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΚαζδαθκέ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζδαθυθέΝ βκέ1γέΝ άηκμΝΣ θΫαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰδκθκλέκυ,ΝβέΝ ΰέΝ α δζ έκυ,ΝγέΝ ΚζΫθδαμ,ΝζέΝΚκυ αζΪ,ΝηέΝ΢ φαθέκυ,ΝθέΝΥδζδκηκ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥδζδκησ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥδζδκηκ έκυέΝ 47 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βκέ1ζέΝ άηκμΝΦ θ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λξαέαμΝΦ θ κτ,ΝβέΝΓεκτλαμ,ΝγέΝ ΚΪ πΝΣαλ κτ,ΝζέΝΜα έκυ,ΝηέΝΜ δθκτ,ΝθέΝΜκ δΪμ,ΝιέΝΠαθκλΪηα κμ,ΝκέΝ΢ θκτ,ΝλέΝΦ θ κτ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓεκτλαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΓεκτλαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ βλέΝΝΟΜΟ΢ΝΚΤΚΛ ΧΝ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ βλέ1έΝ άηκμΝ ηκλΰκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ δΰδΪζβμ,Ν βέΝ ηκλΰκτ,Ν γέΝ λε έθβμ,Ν ζέΝ λκτ β,Ν ηέΝ Θκζαλέπθ,Ν θέΝ Κα απσζπθΝ Χ ηκλΰκτΨ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λα κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ηκλΰκτέ βλέβέΝ άηκμΝ Υ θ λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ Υ θ λκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πκδεέπθ,Ν βέΝ κυλεπ άμ,Ν γέΝ Λαητλπθ,Ν ζέΝ Μ αλδΪμ,Ν ηέΝ Πδ λκφκτ,Ν θέΝ ΢ θδυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥ θ λκυέΝ βλέγέΝ άηκμΝ Υ θπΝ ΢τλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Υ θπΝ ΢τλκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαζβ Ϊ,Ν βέΝ ΠΪΰκυ,Ν γέΝ Υλκτ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΥ θπΝ΢τλκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥ θπΝ΢τλκυέΝ βλέζέΝ άηκμΝ λυηαζέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ π λΪγκυ,ΝβέΝ αηαλδυθκμ,ΝγέΝ αθαεκτ,Ν ζέΝ Κ λαηπ άμ,Ν ηέΝ Κκλπθέ κμ,Ν θέΝ Κκλυθκυ,Ν ιέΝ ΜΫ βμ,Ν κέΝ Μκθάμ,Ν λέΝ ΢εα κτ,Ν 1ίέΝ Φδζκ έκυ,Ν 11έΝ Υαζε έκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΥΪζε δκ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥαζε έκυέΝ βλέηέΝ άηκμΝ ιπηίκτλΰκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰΪπβμ,Ν βέΝ Καζζκθάμ,Ν γέΝ ΚΪηπκυ,ΝζέΝΚαλ δαθάμ,ΝηέΝΚ δεΪ κυ,ΝθέΝΚυηβμ,ΝιέΝ΢ θάμ,ΝκέΝΤ λθέπθ,ΝλέΝΦαζα Ϊ κυ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ηκμΝ ΞδθΪλαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚΪηπκυέΝ βλέθέΝ άηκμΝ ληκυπσζ πμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ληκυπσζ πμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ ΜΪθθα,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ληκτπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ληκυπσζ πμέΝ βλέιέΝ άηκμ ΘάλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ελπ βλέκυ,Ν βέΝ σγπθκμ,Ν γέΝ κυλίκτζκυ,ΝζέΝ ηπκλ έκυ,ΝηέΝΥ ιπΝΓπθδΪμ,ΝθέΝ πδ εκπάμΝΓπθδΪ,ΝιέΝ η λκίδΰζέκυ,ΝκέΝΘάλαμ,Ν λέΝ Καλ λΪ κυ,Ν 1ίέΝ Μ ΰαζκξπλέκυ,Ν 11έΝ Μ αλδΪμ,Ν 1βέΝ ΠτλΰκυΝ Καζζέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ Κα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦβλΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΘάλαμέΝ βλέκέΝ άηκμΝ ΚκλγέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαππαλδΪμ,Ν βέΝ Κκλγέκυ,Ν γέΝ Κκξτζκυ,ΝζέΝΥΟληκυΝΚκλγέκυ,ΝηέΝΠαζαδκεΪ λκυ,ΝθέΝ΢υθ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδ κΝκδεδ ησμΝΥΟληκμΝΚκλγέκυΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥΟληκυΝΚκλγέκυέΝ βλέλέΝ άηκμΝΚτγθκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λυκπέ κμ,ΝβέΝΚτγθκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚτγθκυέΝ βλέ1ίέΝ άηκμΝΜάζκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜάζκυΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ Ϊηαθ κμ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜάζκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜάζκυέΝ 48 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βλέ11έΝ άηκμΝ ΜυεσθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΜυεκθέπθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Υ θπΝ Μ λΪμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜτεκθκμΝ κυΝ Ϋπμ άηκυΝΜυεκθέπθέΝ βλέ1βέΝ άηκμΝ ΝΪικυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΝΪικυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ λ θέκυ,ΝβέΝ έίζκυ,ΝγέΝΓαζαθΪ κυ,ΝζέΝΓαζάθβμ,ΝηέΝΓζδθΪ κυ,ΝθέΝ ΰΰαλυθ,ΝιέΝΚδθδ Ϊλκυ,ΝκέΝ Μ ζΪθπθ,Ν λέΝ Πκ αηδΪμ,Ν 1ίέΝ ΢αΰελέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΥυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΪικυέΝ βλέ1γέΝ άηκμΝΠΪλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠΪλκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰεαδλδΪμ,ΝβέΝ λξδζσξκυ,Ν γέΝ Κυ κυ,Ν ζέΝ Λ υευθ,Ν ηέΝ Μαλπά βμ,Ν θέΝ Νακτ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαλκδεδΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠΪλκυέΝ βλέ1ζέΝ άηκμΝΠκ δ πθέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Ϊλβμ,ΝβέΝΠκ δ πθέαμ,ΝγέΝ Φκέθδεκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ πδ εκπάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠκ δ πθέαμέΝ βλέ1ηέΝ άηκμΝ ΢έφθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πκζζπθέαμ,Ν βέΝ λ ηυθκμ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ πκζζπθέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πκζζπθέαμέΝ βλέ1θέΝ άηκμΝΣάθκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΣάθκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ τκΝΥπλέπθ,Ν βέΝΣλδαθ Ϊλκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣάθκυέΝ βλέ1ιέΝ άηκμΝΤ λκτ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηκζσξκυ,ΝβέΝΥ θπΝΓαυλέκυ,Ν γέΝ πλκίΪ κυ,Ν ζέΝ λθΪ,Ν ηέΝ δ αζέκυ,Ν θέΝ Γαυλέκυ,Ν ιέΝ Κα αεκέζκυ,Ν κέΝ Μαελκ αθ Ϊζκυ,Ν λέΝ Μπα έκυ,Ν 1ίέΝ Παζαδκπσζ πμ,Ν 11έΝ Φ ζζκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓατλδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαυλέκυέΝ βλέ1κέΝ Κκδθσ β αΝ Φκζ ΰΪθ λκυΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ Μ λδΪμ,Ν βέΝ ΦκζΫΰαθ λκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦκζΫΰαθ λκυέΝ βλέ1λέΝ Κκδθσ β αΝ ΟέαμΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Οέαμ,Ν βέΝ Θβλα έαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝτέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΟέαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ ΢ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ Ιβ υθ,Ν βέΝ ΚΫαμ,Ν γέΝ ΢ λέφκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θΪφβμ,Ν βέΝ θ δπΪλκυ,Ν γέΝ κθκτ βμ,Ν ζέΝ λΪεζ δαμ,Ν ηέΝ Κδηυζκυ,Ν θέΝ Κκυφκθβ έπθ,Ν ιέΝ Παθσληκυ,Ν κέΝ ΢δεέθκυ,ΝλέΝ΢ξκδθκτ βμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γίέΝΝΟΜΟ΢ΝΛ ΚΧΝΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ γίέ1έΝ άηκμΝ θα κζδεάμΝ ΜΪθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λυηκτ,Ν βέΝ Υ ιπΝ Νυηφέκυ,ΝγέΝΚκεεΪζαμ,ΝζέΝΚσ λπθα,ΝηέΝΛαΰέαμ,ΝθέΝΠυλλέξκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚσ λπθαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚσ λπθαέΝ 49 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γίέβέΝ άηκμΝ ππκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ππκτΝ ΧΠαπα δΪθδεαΨ,Ν βέΝ αδηκθέαμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ππσμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ππκτέΝ γίέγέΝ άηκμΝ κδυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝ απσζ πμΝ κδυθΝεαδΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ σδεoζΪoυΝ κδυθ,Ν γέΝ ΰέπθΝ πκ σζπθ,Ν ζέΝ Υ θπΝ Κα αθΫαμ,Ν ηέΝ ζαθδ έπθ,Ν θέΝ ζέεαμ,Ν ιέΝ ΚΪηπκυ,Ν κέΝ Κα αθΫαμΝ πδ ατλκυΝ ΛδηβλΪμ,Ν λέΝ Λαξέκυ,Ν 1ίέΝ Μ κξπλέκυ,Ν 11έΝ Παθ αθΪ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΝ ΪπκζβΝ κδυθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝ απσζ πμΝ κδυθέΝ γίέζέΝ άηκμΝΓ λσθγλπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζ πκξπλέκυ,ΝβέΝΓ λαεέκυ,ΝγέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ζέΝ Καλέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γ λΪεδ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓ λαεέκυέΝ γίέηέΝ άηκμΝ Γυγ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Γυγ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ δΰέπθ,Ν γέΝ λκ κπβΰάμ,Ν ζέΝ Καζυίέπθ,Ν ηέΝ Καλί ζΪ,Ν θέΝ Καλυκυπσζ πμ,Ν ιέΝ Κκθαεέπθ,Ν κέΝ Κλάθβμ,Ν λέΝ Λυΰ λΫα,Ν 1ίέΝ ΜαλαγΫαμ,Ν 11έΝ Μυλ έθβμ,Ν 1βέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 1γέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν1ζέΝ ΢δ βλκεΪ λκυ,Ν 1ηέΝ ΢εαηθαεέκυ,Ν 1θέΝ ΢εκυ αλέκυ,Ν 1ιέΝ Υπ δαλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓτγ δκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓυγ έκυέΝ γίέθέΝ άηκμΝ Υ ζκυμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Υ ζκυμ,Ν βθΝ εκδθσ β αΝ Γζυεσίλυ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κΝ υθκδεδ ησΝχΰέoυΝΙπΪθθβ,ΝoΝκπκέκμΝαπκ πΪ αδΝαπσΝ βθΝ εκδθσ β αΝ πδ ΫαμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζαξδυ βμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Υ ζκυμέΝ γίέιέΝ άηκμΝ ΪλαεαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΙΫλαεκμ,Ν βέΝ Κυπαλδ έκυ,Ν γέΝ ΛαηπκεΪηπκυ,ΝζέΝΡ δξΫαμ,ΝηέΝΥΪλαεκμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΡ δξΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡ δξΫαμέΝ γίέκέΝ άηκμΝΘ λαπθυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέΝ θαλΰτλπθ,ΝβέΝ ΰλδΪθπθ,Ν γέΝ Γεκλδ Ϊμ,Ν ζέΝ Καζζκθάμ,Ν ηέΝ Κ φαζΪ,Ν θέΝ Πζα Ϊθαμ,Ν ιέΝ ΢εκτλαμ,Ν κέΝ Υλυ Ϊφπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γεκλδ ΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Γεκλδ Ϊμέ γίέλέΝ άηκμΝ Κλκε υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α δζαεέκυ,Ν βέΝ αφθέκυ,Ν γέΝ Κλκε υθ,ΝζέΝΛΪΰδκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλκε ΫμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλκε υθέΝ γίέ1ίέΝ άηκμΝΜκζΪπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜκζΪπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζαέαμ,Νβ,Ν Κκυπδυθ,Ν γέΝ Μ αηκλφυ πμ,Ν ζέΝ Παεέπθ,Ν ηέΝ ΢υεΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ΜκζΪκδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜκζΪπθέΝ 30.11. « άηκμΝΜκθ ηία έαμ»22 απκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰΰ ζυθαμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝΜκθ ηία έαμ,ΝγέΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυ,ΝζέΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυΝΜκθ ηία έαμ,ΝηέΝ ζδυθ,ΝθέΝ ζζβθδεκτ,Ν ιέΝ Λδλυθ,Ν κέΝ Μκθ ηία έαμ,Ν λέΝ Νκηέπθ,Ν 1ίέΝ ΣαζΪθ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜκθ ηία έαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜκθ ηία έαμέΝ Πέ έΝβ1ίήβίίη,ΝΦ Κ-βηγΝ Ν ΡΘΡΟΝΜΟΝΟέΣκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ ζζβθδεκτ,Ν κυΝ άηκυΝΜκθ ηία έαμ,Ν κυΝ θκηκτΝ Λαεπθέαμ,Ν κΝ κπκέκΝ υθ άγβΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ θέΝ βηγλήΝ 1λλιΝ ΧΝ Ν ΄Ν βζζΨΝ ,Ν η κθκηΪα αδΝ Ν «Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝΚκυζ θ έπθΝ» 22 50 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 51 γίέ1βέΝ άηκμΝ Μυ λΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ δλάθβμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν γέΝ θαίλυ άμ,Ν ζέΝ ΛκΰΰΪ λαμ,Ν ηέΝ Μαΰκτζαμ,Ν θέΝ Μυ λΪ,Ν ιέΝ Παλκλ έκυ,Ν κέΝ ΢κυ δΪθπθ,Ν λέΝ Σλτπβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜαΰκτζαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαΰκτζαμέΝ γίέ1γέΝ άηκμΝ ΝδΪ πθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝ Ϊλαεκμ,Ν βέΝ Κλ ηα άμ,Ν γέΝ ΝδΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ υθκδεδ ησΝ πδ ΫαμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ πδ Ϋαμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ βηά λδκμΝ ΪλαεκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝ ΪλαεκμέΝ γίέ1ζέΝ άηκμΝΟδθκτθ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αηίαεκτμ,ΝβέΝ αλίέ βμ,ΝγέΝ α αλΪ,ΝζέΝ κυ δαθυθ,ΝηέΝ λ γΫθπθ,ΝθέΝΘ κζσΰκυ,ΝιέΝΚκθδ έ βμ,ΝκέΝ΢ ζζα έαμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ ζζα έαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ ζζα έαμέΝ γίέ1ηέΝ άηκμΝΟδ τζκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝ λ κπσζ πμ,ΝβέΝ δλκτ,ΝγέΝΟδ τζκυΝ εαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζέεπθ,ΝβέΝΥ θπΝΜπκυζαλέπθ,ΝγέΝ Ϊγ δαμ,ΝζέΝΓ λκζδηΫθκμ,ΝηέΝΚκέ αμ,Ν θέΝ Κκτθκυ,Ν ιέΝ Σ δεεαζέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λ σπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λ κπσζ πμέΝ γίέ1θέΝ άηκμΝ Π ζζΪθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν βέΝ ΰσλδαθβμ,Ν γέΝ ζ υλκτμ,Ν ζέΝ κλ κθέαμ,Ν ηέΝ Γ πλΰδ έκυ,Ν θέΝ Κα κλ έκυ,Ν ιέΝ Λκΰεαθέεκυ,Ν κέΝ Π ζζΪθαμ,Ν λέΝ Π λδίκζέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Κα σλ δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚα κλ έκυέΝ γίέ1ιέΝ άηκμΝ ΢πΪλ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢παλ δα υθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηυεζυθ,Ν βέΝ φδ έκυ,Ν γέΝ ΚαζυίέπθΝ ΢κξΪμ,Ν ζέΝ Κζα Ϊ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢πΪλ βΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢παλ δα υθέΝ γίέ1κέΝ άηκμΝ ΢ητθκυμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ ζδ έθβμ,ΝβέΝΠαζαδκίλτ βμ,ΝγέΝΠ λέθαμ,ΝζέΝΠλκ βζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝΝδεσζακμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυέΝ γίέ1λέΝ άηκμΝ Φαλέ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θπΰ έπθ,Ν βέΝ Υ λθβμ,Ν γέΝ α δζδεάμ,ΝζέΝΓκλΪθπθ,ΝηέΝ Ϊφθβμ,ΝθέΝΛ υεκξυηα κμ,ΝιέΝΞβλκεαηπέκυ,ΝκέΝΠαζαδκπαθαΰέαμ,Ν λέΝΠκζκίέ βμ,Ν1ίέΝΠκ αηδΪμ,Ν11έΝ΢παλ δΪμέΝ1βέΝΣλαπ ααθ άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΞβλκεΪηπδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΞβλκεαηπέκυέΝ23 έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ ΢ κΝ άηκΝ ΢εΪζαμΝ εαδΝ η αίκζάέΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαφκθά κυ,Ν βέΝ ΚαλυυθΝ θΝ πΫλξ αδΝ γ1έΝΝΟΜΟ΢ΝΛ ΡΙ΢ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 31.1έΝ άηκμΝ ΰδΪμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰδΪμ,ΝβέΝ κζσφκυ,ΝγέΝ θΪίλαμ,Ν ζέΝΓ λαεαλέκυ,ΝηέΝ ζΪφκυ,ΝθέΝΜ ΰαζκίλτ κυ,ΝιέΝΜ αικξπλέκυ,ΝκέΝΝ λκητζπθ,ΝλέΝΠκ αηδΪμ,Ν Πέ έΝβίκήβίίη,ΝΦ Κ-βηγΝ ή1γ-10-200 ΪλγλκΝΝησθκμΝΣκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ Ϊφθβμ,Ν κΝκπκέκΝ υθ άγβΝη Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ θέΝ βηγλήΝ 1λλιΝ ΧΝ Ν ΄Ν βζζΨΝ εαδΝ κΝ κηυθυηκμΝ κδεδ ησμΝ κυΝ άηκυΝ Φαλέ κμ,Ν κυΝ θκηκτΝ Λαεπθέαμ,Ν η κθκηΪακθ αδΝ Ν«Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝΚαηδθέπθΝ»ΝεαδΝ«ΝΟδεδ ησΝΚαηδθέπθΝ» 23 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ ΰδΪμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΰδΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμ γ1έβέΝ άηκμΝ ηπ ζυθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ηπ ζυθκμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λυκ σπκυ,Ν βέΝ ζ λέπθ,Ν γέΝ Ρκ δΪμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηπ ζυθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηπ ζυθκμέΝ γ1έγέΝ άηκμΝ θ δξα έπθΝ απκ ζκτη θκμ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ ελβμ,Ν βέΝ ΚλαθΫαμΝ ζα σθκμ,Ν γέΝ Λκυ λκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚλαθΫαΝ ζα σθαΝ βμΝ Ϋπμ εκδθσ β αμΝΚλαθΫαμΝ ζα σθκμέΝ γ1έζέΝ άηκμΝ λη θέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λη θέκυΝ βέΝ Μ ΰΪζκυΝ Μκθα βλέκυ,Ν γέΝ Νέεβμ,Ν ζέΝ ΢π βλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ληΫθδκ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λη θέκυέΝ γ1έηέΝ άηκμΝΓδΪθθκυζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓδΪθθκυζβμ,ΝβέΝΦαζΪθθβμ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓδΪθθκυζβΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΓδΪθθκυζβμέΝ γ1έθέΝ άηκμΝΓσθθπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓσθθπθ,ΝβέΝΙ Ϋαμ,ΝγέΝΚαζζδπ τεβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓσθθκδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΓσθθπθέΝ γ1έιέΝ άηκμΝ ζα σθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ ζα σθαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αζαθέ αμ,Ν βέΝ Γαζαθσίλυ βμ,Ν γέΝ υαΰΰ ζδ ηκτ,Ν ζέΝ Κ φαζκίλτ κυ,Ν ηέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν θέΝ ΢ φαθκίκτθκυ,Ν ιέΝ Σ αλδ ΪθβμΝ κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζα σθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζα σθκμέ γ1έκέΝ άηκμΝ θδππΫαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ α δζά,Ν γέΝ Κα πξπλέκυ,ΝζέΝΚλάθβμ,ΝηέΝΜ ΰΪζκυΝ υυ λέκυ,ΝθέΝΠκζυθ λέκυ,ΝιέΝ΢ αυλκτ,ΝκέΝΤπ λ έαμ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ ΰΪζκΝ υτ λδκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΜ ΰΪζκυΝ υυ λέκυέΝ γ1έλέΝ άηκμΝ υλυη θυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καλέ βμ,Ν βέΝ Οηκζέκυ,Ν γέΝ Παζαδκπτλΰκυ,Ν ζέΝ ΢ κηέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ σηδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ κηέκυέΝ γ1έ1ίέΝ άηκμΝΚΪ πΝΟζτηπκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δΰΪθβμ,ΝβέΝΚλαθΫαμ,ΝγέΝ Πυλΰ κτ,Ν ζέΝ ΡαοΪθβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πυλΰ σμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠυλΰ κτέΝ γ1έ11έΝ άηκμΝΚδζ ζΫλΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰθαθ λάμ,ΝβέΝΚαζαηαεέκυ,ΝγέΝ Κδζ ζΫλ,Ν ζέΝ Μ ζέ βμ,Ν ηέΝ ΝΫκυΝ Π λδίκζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚδζ ζΫλΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚδζ ζΫλΝΧΚυοΫζβμΨ. γ1έ1βέΝ άηκμΝΚκδζΪ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηυΰ αζΫαμ,ΝβέΝ ζ υγ λυθ,ΝγέΝ ΚκδζΪ κμ,ΝζέΝΚκυ κξΫλκυ,ΝηέΝΛκυ λκτ,ΝθέΝΜΪθ λαμ,ΝιέΝΡαξκτζαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκδζΪ αΝ βμΝ ΫπμΝεαθσ β αμΝΚκδζΪ κμέΝ γ1έ1γέΝ άηκμΝ ΚλαθθυθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθ,ΝγέΝ κυθαέθπθ,ΝζέΝ κιαλΪ,ΝηέΝΚλαθθυθκμ,ΝθέΝΚυπαλέ κυ,ΝιέΝΜαυλκίκυθέκυ,ΝκέΝ ΜδελκτΝ κυθκτ,ΝλέΝΦυξδεκτ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝ Υ ΰδκδΝ θΪλΰυλκδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέπθΝ θαλΰτλπθ. 52 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γ1έ1ζέΝ άηκμΝΛαεΫλ δαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηυΰ αζάμ,ΝβέΝ θα κζάμ,ΝγέΝ άηβ λαμ,ΝζέΝΚα λέκυ,ΝηέΝΜαληαλέθβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝ άηβ λαΝ βμΝ Ϋπμ εκδθσ β αμΝ άηβ λαμέΝ 24 31.15. « άηκμΝ ΛΪλδ αμ» απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Λαλέ βμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Σ λοδγΫαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛΪλδ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛαλέ βμέΝ γ1έ1θέΝ άηκμΝΛδία έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ κζέξβμ,ΝβέΝΛδία έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛδίΪ δ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛδία έκυέΝ γ1έ1ιέΝ άηκμΝ ΜαελυξπλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζα έαμ,Ν βέΝ υαΰΰ ζδ ηκτ,ΝγέΝΜαελυξπλέκυ,ΝζέΝΠαλαπκ Ϊηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκκδεδ ησμΝΜαελυξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαελυξπλέκυέΝ γ1έ1κέΝ άηκμΝ Μ ζδίκέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ ζδίκέαμ,Ν βέΝ ΢εά βμ,Ν γέΝ ΢εζάγλκυ,Ν ζέΝ ΢π βλέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢π βλέ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢π βλέ βμέΝ 31.1λέΝ άηκμΝ ΝαλγαεέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϋθ λπθ,Ν βέΝ δζσφκυ,Ν γέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ζέΝ Ναλγαεέκυ,ΝηέΝ ΢εκπδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΝαλγΪεδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝαλγαεέκυέΝ γ1έβίέΝ άηκμΝ ΝΫ πθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καζκξπλέκυ,Ν βέΝ Κυο ζκξπλέκυ,ΝγέΝΝΫ πθκμ,ΝζέΝΥΟ βμ,ΝηέΝΠκυλθαλέκυ,ΝθέΝ΢πβζδΪμ,ΝιέΝ΢υεκυλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢υεκτλδκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υεκυλέκυέΝ γ1έβ1έΝ άηκμΝ ΝέεαδαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ δζσφκυ,Ν βέΝ αππ έκυ,Ν γέΝ Μκ ξκξπλέκυ,ΝζέΝΜτλπθ,ΝηέΝΝΫαμΝΛ τεβμ,ΝθέΝΝΫπθΝΚαλυυθ,ΝιέΝΝδεαέαμ,ΝκέΝΥαλΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝέεαδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝέεαδαμέΝ γ1έββέΝ άηκμΝΟζτηπκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαζζδγΫαμ,ΝβέΝΚκεεδθκΰ έκυ,ΝγέΝ Κκεεδθκπβζκτ,Ν ζέΝ Λσφκυ,Ν ηέΝ ΟζυηπδΪ κμ,Ν θέΝ Πυγέκυ,Ν ιέΝ Φζαηπκτλκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαζζδγΫαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚαζζδγΫαμέΝ γ1έβγέΝ άηκμΝ Πζα υεΪηπκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ Πζα υεΪηπκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γζατεβμ,Ν βέΝ ζ υγ λέκυ,Ν γέΝ Μ ζέαμ,Ν ζέΝ Μ ζδ κξπλέκυ,Ν ηέΝ ΝαηΪ πθ,Ν θέΝ Οηκλφκξπλέκυ,Ν ιέΝ ΥΪζεβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πζα τεαηπκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυ Πζα υεΪηπκυέΝ γ1έβζέΝ άηκμΝΠκζυ Ϊηαθ αΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηπ ζ έαμ,ΝβέΝ αηίαεκτμ,Ν γέΝ α κζσφκυ,Ν ζέΝ λ λέαμ,Ν ηέΝ πκ σξκυΝ Πβΰάμ,Ν θέΝ ΚΪ πΝ α δζδευθ,Ν ιέΝ Ν λΪρ αμ,Ν κέΝ Πκζυ αη έκυ,Ν κέΝ Ρ υηα δΪμ,Ν λέΝ ΢δ κξυλκυ,Ν 1ίέΝ ΢εκ κτ βμ,Ν 11έΝ ΥαζεδΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ αηίαεκτΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ αηίαεκτμέΝ γ1έβηέΝ άηκμΝΠκ αηδΪμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηκυλέκυ,ΝβέΝ ζαξκΰδαθθέκυ,Ν γέΝ κη θέεκυ,ΝζέΝΜαΰκτζαμ,ΝηέΝΜ ΰΪζκυΝ ζ υγ λκξπλέκυ,ΝθέΝΜ κξπλέκυ,ΝιέΝΠλαδ πλέκυ,ΝκέΝ Πέ έΝβζβήβίίβ,ΝΦ Κ-β1ιΝ ’ΝΪλγλκΝησθκΝμΝ«ΟΝ άηκμΝΛΪλδ αμΝ κυΝΝέΝΛαλέ βμΝ κυΝ αφέκυΝγ1έ1ηΝ βμΝπ λέΝ ’Ν βμΝπαλέΝγ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλήλι,ΝΧ ’ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝΛαλδ αέπθ» 24 53 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΢υεΫαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ εκδθσ β αμΝ ζαξκΰδαθθέκυέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζαξκΰδΪθθδκΝ βμΝ ΫπμΝ γ1έβθέΝ άηκμΝ΢αλαθ απσλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢αλαθ απσλκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ αυλκυΝΧ κυίΪζαμΨ,ΝβέΝΓ λαθέπθ,ΝγέΝΓδαθθπ υθ,ΝζέΝΛυεκυ έκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢αλαθ ΪπκλκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢αλαθ απσλκυέΝ γ1έβιέΝ άηκμΝ ΣυλθΪίκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΣυλθΪίκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΰυλκπκυζ έκυ,Ν βέΝ αηα έκυ,Ν γέΝ Ϋθ λπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣτλθαίκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΣυλθΪίκυέΝ γ1έβκέΝ άηκμΝ Φαλ ΪζπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ Φαλ ΪζπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξδζζ έκυ,Ν βέΝ λυ δυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΦΪλ αζαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦαλ ΪζπθέΝ γ1έβλέΝΚκδθσ β αΝ ηπ ζαεέπθΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηπ ζαεέπθ,ΝβέΝΣ ηπυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ηπ ζΪεδαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ηπ ζαεέπθέΝ γ1έγίέΝΚκδθσ β αΝΚαλυΪμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαλυΪμ,ΝβέΝΚλυσίλυ βμ,ΝγέΝ ΢υεαηδθΫαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαλυΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαλυΪμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝ λ δεκτ βμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γβέΝΝΟΜΟ΢ΝΛ ΢ΙΘΙΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ γβέ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λκυξΪ,Ν βέΝ ζκτθ αμ,Ν γέΝ Υ ιπΝ Λαεεπθέπθ,Ν ζέΝ Υ ιπΝ Πκ Ϊηπθ,Ν ηέΝ θέπθ,Ν θέΝ ΚαζκτΝΥπλέκυ, ιέΝΚλδ Ϊμ,ΝκέΝΚλκτ α,ΝλέΝΛδηθυθ,Ν1ίέΝΛκτηα,Ν11έΝΜΫ αΝΛαεεπθέπθ,Ν1βέΝ Πλέθαμ,Ν 1γέΝ ΢εδθδΪ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ ΝδεσζακμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυέΝ γβέβέΝ άηκμΝΙ λΪπ λαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝΙ λΪπ λαμ,ΝβέΝΝΫπθΝΜαζυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυ,ΝβέΝ θα κζάμ,ΝγέΝΓ κξέπθ,ΝζέΝΚαίκυ έκυ,ΝηέΝΚαζαηατεαμ,ΝθέΝ ΚΪ πΝ Υπλέκυ,Ν ιέΝ ΜαελυζδΪμ,Ν κέΝ Μ ζΫλπθ,Ν λέΝ Μκυλθδυθ,Ν 1ίέΝ Μτγπθ,Ν 11έΝ Μτλ κυ,Ν 1βέΝ Παξ έαμΝ Υ ηηκυ,Ν 1γέΝ Ρέαβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ι λΪπ λαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΙ λΪπ λαμέΝ γβέγέΝ άηκμΝ Ι ΪθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϊελκυ,Ν βέΝ Καλυ έκυ,Ν γέΝ ΠαζαδεΪ λκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαζαέεα λκΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμ ΠαζαδεΪ λκυέΝ γβέζέΝ άηκμΝΛ τεβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΣλδΪ κμ,ΝβέΝ πδ έπθΝΧΜΫ αΝ πδ έκυΨ,Ν γέΝ ληΫθπθ,Ν ζέΝ Zέλoυ,Ν ηέΝ ΠαππαΰδαθθΪ πθ,Ν θέΝ Υαθ λΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ έλκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝZέλoυέΝ γβέηέΝ άηκμΝ ΜαελτΝ ΓδαζκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ χΰέoυΝ ΢ φΪθκυ,Ν βέΝ Λδγδθυθ,Ν γέΝ Ολ δθκτ,Ν ζέΝ Π λδίκζαεέπθ,Ν ηέΝ Π τεπθ,Ν θέΝ ΢ αυλκξπλέκυ,Ν ιέΝ ΢ξδθκεαοΪζπθ,Ν κέΝ 54 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Υλυ κπβΰάμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ αυλκξπλέκυέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκυ κυλΪμΝ βμΝ γβέθέΝ άηκμΝ Ν ΪπκζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ Ν απσζ πμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ θ πθέκυ,Ν βέΝ κυζδ ηΫθβμ,Ν γέΝ λαξα έκυ,Ν ζέΝ λυ υθ,Ν ηέΝ Καλυ έκυ,Ν θέΝ Κα ζέκυΝ Φκυλθάμ,ΝιέΝΛα έ αμ,ΝκέΝΜδζΪ κυ,ΝλέΝΝδεβγδαθκτ,Ν1ίέΝΦκυλθάμ,Ν11έΝΥκυη λδΪεκυ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝ ΪπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝ απσζ πμέΝ γβέιέΝ άηκμΝΟλκπ έκυΝΛα δγέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ίλαεσθ ,ΝβέΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν γέΝ ΰέκυΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν ζέΝ Καηδθαεέκυ,Ν ηέ ΚΪ πΝ Μ κξέκυ,Ν θέΝ Λαΰκτ,Ν ιέΝ ΜαληαεΫ κυ,Ν κέΝ ΜΫ αΝ Λα δγέκυ,Ν λέΝ ΠζΪ βμ,Ν 1ίέΝ Σα ληδΪ κυ,Ν 11έΝ Φυξλκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Σα ληδΪ κΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Σα ληδΪ κυέΝ γβέκέΝ άηκμΝ ΢β έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢β έαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ξζα έπθ,Ν γέΝ Υ ιπΝ Μκυζδαθυθ,Ν ζέΝ Κα δ πθέκυ,Ν ηέΝ Κλυυθ,Ν θέΝ ΛΪ λκυ,Ν ιέΝ Μαλπθέαμ,ΝκέΝΜΫ αΝΜκυζδαθυθ,ΝλέΝΜυλ έθβμ,Ν1ίέΝΠδ εκε φΪζκυ,Ν11έΝΠλαδ κτ,Ν1βέΝΡκτ αμΝ εεζβ έαμ,Ν 1γέΝ ΢εκπάμ,Ν 1ζέΝ ΢ αυλπηΫθκυ,Ν 1ηέΝ ΢φΪεαμ,Ν 1θέΝ Σκυλζπ άμ,Ν 1ιέΝ Υαη αέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢β έαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢β έαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ γγέΝΝΟΜΟ΢ΝΛ ΢ ΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμ γγέ1έΝ άηκμΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,ΝβέΝΝΪπβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰέαΝΠαλα ε υάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμέΝ γγέβέΝ άηκμΝ δεάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,ΝβέΝ δεάμ,ΝγέΝ Ϊλκυμ,Ν ζέΝ Ϊφθβμ,Ν ηέΝ Καλπα έκυ,Ν θέΝ Κα αζΪεεκυ,Ν ιέΝ ΢αλ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δεάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δεάμέΝ γγέγέΝ άηκμΝ ΓΫλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ αΰλκτ,Ν βέΝ Παζαδκεάπκυ,Ν γέΝ ΠαππΪ κυ,Ν ζέΝ Π λΪηα κμ,Ν ηέΝ ΠζαεΪ κυ,Ν θέΝ ΢εκπΫζκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαππΪ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαππΪ κυέ γγέζέΝ άηκμΝ λ κτΝ θ έ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λ κτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ έ βμ,Ν βέΝ α κτ βμ,Ν γέΝ Μ κ σπκυ,Ν ζέΝ Π λκτθ κμ,Ν ηέΝ ΢δΰλέκυ,Ν θέΝ Υδ άλπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ λ σμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λ κτέΝ γγέηέΝ άηκμΝ υ λΰΫ κυζαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πηΪ κυ,Ν βέΝ Ιππ έκυ, 3. ΚΪ πΝ Σλέ κυμ,Ν ζέΝ Κ λαη έπθ,Ν ηέΝ ΛΪηπκυΝ Μτζπθ,Ν θέΝ Μυξκτ,Ν ιέΝ ΢υεκτθ κμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢υεκτθ αΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υεκτθ κμέΝ γγέθέΝ άηκμΝΚαζζκθάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚαζζκθάμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ ΰλαμ,Ν βέΝ θ ησ δαμ,ΝγέΝ΢εαζκξπλέκυ,ΝζέΝΦέζδαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚαζζκθάΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαζζκθάμέΝ 55 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γγέιέΝ άηκμΝΛκυ λκπσζ πμΝΘ ληάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΛκυ λκπσζ πμΝΘ ληάμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μΝ1έΝΚυηβμ,ΝβέΝΜδ ΰθυθ,ΝγέΝΝΫπθΝΚυ πθέπθ,ΝζέΝΠβΰάμ,ΝηέΝΠτλΰπθΝΘ ληάμ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Λκυ λσπκζβΝ Θ ληάμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛκυ λκπσζ πμΝΘ ληάμέΝ γγέκέ άηκμΝ Μαθ αηΪ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚΪπβμ,Ν βέΝ Κζ δκτμ,Ν γέΝ Μαθ αηΪ κυ,Ν ζέΝ Π ζσπβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μαθ αηΪ κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαθ αηΪ κυέΝ 33.9. άηκμΝ ΜάγυηθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΜβγτηθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΰΫθθκυ,ΝβέΝΛ π τηθκυ,ΝγέΝ΢υεαηδθΫαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΜάγυηθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜβγτηθβμέΝ 33.10. άηκμΝ Μκτ λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καζζδσπβμ,Ν βέΝ Καηδθέπθ,Ν γέΝ Κκθ κπκυζέκυ,Ν ζέΝ Λτξθπθ,Ν ηέΝ Μκτ λκυ,Ν θέΝ Παθαΰέαμ,Ν ιέΝ ΠζΪεαμ,Ν κέΝ Ρ παθδ έκυ,Ν λέΝ Ρκυ κπκυζέκυ,Ν1ίέ Ρπηαθκτ,Ν11έΝ΢εαθ αζέκυ,Ν1βέΝΦδ έθβμ,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜκτ λκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜκτ λκυέΝ γγέ11έΝ άηκμΝ ΜτλδθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΜυλδθαέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΘΪθκυμ,Ν βέΝ ΚΪ παεα,Ν γέΝ Κκλθκτ,Ν ζέΝ Πζα Ϋκμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜτλδθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜυλδθαέπθέΝ γγέ1βέΝ άηκμΝΜυ δζάθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜυ δζάθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθβμ,ΝβέΝ ζυφαθ υθ,ΝγέΝ φΪζπθκμ,ΝζέΝΛκυ λυθ,ΝηέΝΜσλδαμ,ΝθέΝΠαηφέζπθ ΧΠαηφτζζπθΨ,Ν ιέΝΠαθαΰδκτ αμ,ΝκέΝΣαιδαλξυθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Μυ δζάθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜυ δζάθβμέΝ γγέ1γέΝ άηκμΝ ΝΫαμΝ Κκτ αζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰεαλυυθπθΝ βέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν γέΝ Κκθ δΪ,Ν ζέΝ Λδία κξπλέκυ, ηέΝ ΝΫαμΝ Κκτ αζβμ,Ν θέΝ Π δθκτ,Ν ιέΝ Πκλ δαθκτ,Ν κέΝ Σ δηαθ λέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκθ δΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝKov δΪέΝ γγέ1ζέΝ άηκμΝΠΫ λαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠΫ λαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ΢ τοβμ,ΝβέΝ Τοβζκη υπκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠΫ λαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠΫ λαμέΝγγέ1ηέΝ άηκμΝΠζπηαλέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΠζπηαλέκυΝεαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ελα έκυ,Ν βέΝ ηπ ζδεκτ,Ν γέΝ Μ ΰαζκξπλέκυ,Ν ζέΝ Ν κξπλέκυ,Ν ηέΝ Παζαδκξπλέκυ,ΝθέΝΠζαΰδΪμ, ιέΝΣλτΰκθα,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΠζπηΪλδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠζπηαλέκυέΝ γγέ1θέΝ άηκμΝ Πκζδξθέ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Πκζδξθέ κυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α δζδευθ,ΝβέΝ λέ αμ,ΝγέΝΛδ ίκλέκυ,ΝζέΝ΢ αυλκτ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κθΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠκζέξθδ κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠκζδξθέ κυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κθΝ άηκΝ ΰδΪ κυΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ ΰέκυΝ υ λα έκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γζέΝΝΟΜΟ΢ΝΛ ΤΚ Ο΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ γζέ1έΝ άηκμΝ πκζζπθέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ζέα,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΠΫ λκυ,ΝγέΝ γαθέκυ,ΝζέΝ α δζδεάμ,ΝηέΝ κυλθδεΪ,ΝθέΝ λαΰΪθκυ,ΝιέΝ υΰάλκυ,ΝκέΝΚκηβζέκυ,ΝλέΝ 56 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Κκθ αλαέθβμ,Ν 1ίέΝ Μαλαθ κξπλέκυ,Ν 11έΝ Νδεκζά,Ν 1βέΝ ΢τίλκυ,Ν 1γέΝ Υκλ Ϊ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ α δζδεάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ α δζδεάμέΝ γζέβέΝ άηκμΝ ζζκηΫθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αυε λάμ,Ν βέΝ ζυξκτ,Ν γέΝ Κα πξπλέκυ,Ν ζέΝ Ν κξπλέκυ,Ν ηέΝ Νυ λέκυ,Ν θέΝ Πζα υ σηπθ,Ν ιέΝ Πσλκυ,Ν κέΝ Φ λθκτ,Ν λέΝ Υαλα δα έεπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝυ λέΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΝυ λέκυέΝ γζέγέΝ άηκμΝ ΚαλυΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰεζκυίάμ,Ν βέΝ ΚαλυΪμ,Ν γέΝ Πβΰα β Ϊθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαλυΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚαλυΪμέΝ γζέζέΝ άηκμΝ Λ υεΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝΛ υεΪ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Νδεά α,Ν βέΝ ζ ιΪθ λκυ,Ν γέΝ πκζπαέθβμ,Ν ζέΝ Καζαηδ έκυ,Ν ηέΝ Καλδπ υθ,Ν θέΝ Κα κτθβμ,Ν ι. Σ κυεαζΪ πθ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝΟδεδ ησμΝΛ υεΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛ υεΪ κμέΝ γζέηέΝ άηκμΝ ΢φαεδπ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢φαεδπ υθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λυηυθκμ,Ν βέΝ ιαθγ έαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛαααλΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢φαεδπ υθέΝ γζέθέΝΚκδθσ β αΝΚαζΪηκυΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ πδ εκπάμ,ΝβέΝΚαζΪηκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚΪζαηκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚαζΪηκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπ ΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΜ ΰαθβ έκυΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝΚα κτΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γηέΝΝΟΜΟ΢ΝΜ ΓΝ ΢Ι ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ γηέ1έΝ άηκμΝ ΰλδΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδΪμ,Ν βέΝ λαε έαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΰλδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰλδΪμέΝ γηέβέΝ άηκμΝ δ πθέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δηβθέκυ,ΝβέΝ΢Ϋ εζκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δηάθδ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δηβθέκυέΝ γηέγέΝ άηκμΝ ζηυλκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκμΝ 1έΝ ζηυλκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θγκ σπκυ,Ν βέΝ υι δθκυπσζ πμ,Ν γέΝ Κκεεκ υθ,Ν ζέΝ Κλκεέκυ,Ν ηέΝ Κπφυθ,Ν θέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν ιέΝ ΦυζΪεβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζηυλσμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζηυλκτέΝ γηέζέΝ άηκμΝ λΰαζα άμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λΰαζα άμ,ΝβέΝΜ κξέκυ,ΝγέΝ Ξδθσίλυ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λΰαζα άΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λΰαζα άμέΝ γηέηέΝ άηκμΝ λ Ϋηδ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ζα έκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Λαυλ θ έκυ,Ν γέΝ Υ θπΝ Λ ξπθέπθ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ Λ ξπθέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ θπΝΛ ξυθδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ θπΝΛ ξπθέπθέΝ 57 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γηέθέΝ άηκμΝ φ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ φ υθ,Ν βέΝ Καζαηαεέκυ,Ν γέΝ Λαηπδθκτμ,Ν ζέΝ Ν κξπλέκυ,Ν ηέΝ ΢υεάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΝ κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝ κξπλέκυέΝ γηέιέΝ άηκμΝ αΰκλΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αΰκλΪμ,Ν βέΝ ΜαελυλλΪξβμ,Ν γέΝ Πκυλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ αΰκλΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ αΰκλΪμέΝ γηέκέΝ άηκμΝ ΚΪλζαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καθαζέπθ,Ν βέΝ Κ λα Ϋαμ,Ν γέΝ Ρδακητζκυ,ΝζέΝ΢ φαθκίδε έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΢ φαθκίέε δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ φαθκίδε έκυέΝ γηέλέΝ άηκμΝ Μβζ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ Νβζ έαμ,Ν βέΝ υαέ βμ,Ν γέΝ ΚαζυθΝ Ν λυθ,Ν ζέΝ Μβζ υθ,Ν ηέΝ Πδθαεα υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜβζΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜβζ υθέΝ γηέ1ίέΝ άηκμΝΜκυλ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυΝΠβζέκυ,ΝβέΝ θβζέκυ,ΝγέΝΚδ κτ,ΝζέΝΜκυλ έκυ,ΝηέΝΞκλυξ έκυ,ΝθέΝΣ αΰεαλΪ αμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λα κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣ αΰεαλΪ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣ αΰεαλΪ αμέΝ γηέ11έΝ άηκμΝΝΫαμΝ ΰξδΪζκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝΫαμΝ ΰξδΪζκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ρ δθέκυ,Ν βέΝ Μδελκγβίυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΝΫαΝ ΰξέαζκμ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΫαμΝ ΰξδΪζκυέΝ γηέ1βέΝ άηκμΝ ΝΫαμΝ ΙπθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΝΫαμΝ ΙπθέαμΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Γζαφυλυθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝIπvέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΫαμΝΙπθέαμέΝ γηέ1γέΝ άηκμΝ Πκλ αλδΪμΝ απα ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ ζζβμΝ Μ λδΪμ,Ν βέΝ Κα πξπλέκυ,ΝγέΝΠκλ αλδΪμ,ΝζέΝ΢ αΰδα υθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΠκλ αλδΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠκλ αλδΪμέΝ γηέ1ζέΝ άηκμΝΠ ζ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέπθΝΘ κ υλπθ,ΝβέΝ ξδζζ έκυ,Ν γέΝΠ ζ κτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠ ζ σμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠ ζ κτέΝ γηέ1ηέΝ άηκμΝ ΢βπδΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Λατεκυ,Ν βέΝ Μβζέθβμ,Ν γέΝ Πλκηυλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λα κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛατεκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΛατεκυέΝ γηέ1θέΝ άηκμΝ ΢εκπΫζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢εκπΫζκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γζυ βμ,Ν βέΝ Κζάηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢εσπ ζκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢εκπΫζκυέΝ γηέ1ιέΝ άηκμΝ ΢κτλπβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ κμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,ΝγέΝ ηαζδαπσζ πμ,ΝζέΝ λυθαέθβμ,ΝηέΝ λυηυθκμ,ΝθέΝ΢κτλπβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢κτλπβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢κτλπβμέΝ 35.1κέΝ άηκμΝ Φ λυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζ έθκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ Φ λυθ,Ν βέΝ λδθκτ,Ν γέΝ ΜδελκτΝ Π λδίκζαεέκυ,Ν ζέΝ Π λδίζΫπ κυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζ έθκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζ έθκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ 58 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 59 ΓέΝ ΢ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ ζκθθά κυ,Ν βέΝ σζκυ,Ν γέΝ Ιπζεκτ,Ν ζέΝ ΢εδΪγκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θΪίλαμ,ΝβέΝΚ λαηδ έκυ,ΝγέΝΜαελδθέ βμ,ΝζέΝΣλδε λέκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γθέΝΝΟΜΟ΢ΝΜ ΢΢ ΝΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ γθέ1έΝ άηκμΝ ίέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ίέαμ,ΝβέΝ ζ κηδλυθ,ΝγέΝ κζυθ,ΝζέΝ ΚΪηπκυ,Ν ηέΝ ΚΫθ λκυ,Ν θέΝ Πβΰα έπθ,Ν ιέΝ ΢ αυλκπβΰέκυ,Ν κέΝ ΢π βλδαθέεπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚΪηπκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚΪηπκυέΝ γθέβέΝ άηκμΝ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰλδζδΪμ,ΝβέΝ Γζυεκλλδαέκυ,ΝηέΝΚαηαλέκυ,ΝθέΝΚ φαζσίλυ βμ,ΝιέΝ κτ,ΝγέΝ λ δεέκυ,ΝζέΝ Κκπαθαεέκυ,Ν κέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν λέΝ Μκθα βλέκυ,Ν 1ίέΝ ΠκζυγΫαμ,Ν 11έΝ ΢δ κξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚκπαθΪεδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚκπαθαεέκυέΝ γθέγέΝ άηκμΝ δπ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λδαθάμ,Ν βέΝ ΛκΰΰΪμ,Ν γέΝ Μβζέ βμ,ΝζέΝΝΫαμΝΚκλυθβμ,ΝηέΝΥλΪθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΛκΰΰΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛκΰΰΪμέΝ γθέζέΝ άηκμΝ θ αθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδζκίκτθκυ,Ν βέΝ Υ θπΝ Μ ζπ έαμ,ΝγέΝ α κξπλέκυ,ΝζέΝ τζζα,ΝηέΝ δαίκζδ έκυ,ΝθέΝ ζΫε λαμ,ΝιέΝΚαλθα έκυ,ΝκέΝΚΪ πΝ Μ ζπ έαμ,ΝλέΝΚ θ λδεκτ,Ν1ίέ Κπθ αθ έθπθ,Ν11έΝΜΪζ αμ,Ν1βέΝΜΪθ λαμ,Ν1γέΝΜαθ ααλέκυ,Ν1ζέΝ Παλαπκυΰεέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ δαίκζέ δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δαίκζδ έκυέΝ γθέηέΝ άηκμΝ θ λκτ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ θ λκτ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλδζδΪμ,ΝβέΝ ηφδγΫαμ,ΝγέΝ ζζβθκ εεζβ δΪμ,ΝζέΝ ταμ,ΝηέΝ Καζκΰ λκλλΪξβμ,ΝθέΝΜαΰΰαθδαεκτ,ΝιέΝΠκζυζσφκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θ λκτ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ θ λκτ βμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ γθέθέΝ άηκμΝ Υ λδκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμ 1έΝ ζπθέπθ,Ν βέΝ Υ ηηκυ,Ν γέΝ θ ηκητζκυ,ΝζέΝΥ λδκμ,ΝηέΝ λδκξπλέκυ,ΝθέΝ πλκπκυζδΪμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ λδκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ λδκμέΝ γθέιέΝ άηκμΝ λδ κηΫθκυμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λδ κηΫθκυμ,Ν βέ κυ αέθβμ,Ν γέΝ δκ έπθ,Ν ζέΝ Κ φαζκίλτ κυ,Ν ηέΝ Κκυ έφαλβ,Ν θέΝ ΜΪθ β,Ν ιέΝ Π ζ εαθΪ αμ,Ν κέΝ Πζα αθσίλυ βμ,Ν λέΝ Πκυζδ έκυ,Ν 1ίέΝ ΢ Ϋλθαμ,Ν 11έΝ ΢ λ φέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λδ κηΫθβμΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λδ κηΫθκυμέΝ γθέκέΝ άηκμΝ λφαλυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΦζυλκυ,ΝβέΝ ΰλέζκυ,ΝγέΝ λφαλυθ,Ν ζέΝ ζαθδ δΪμ,Ν ηέΝ λκησίλυ βμ,Ν θέΝ Πβ άηα κμ,Ν ιέΝ Πζα Ϋκμ,Ν κέΝ ΢ αηα δθκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ λφαλΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λφαλυθέΝ 36.9. άηκμΝ υζυθα25 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰαζδαθάμ,Ν βέΝ υζυθκμ,Ν γέΝ αθΪ αμ,Ν ζέΝ ζαέαμ,Ν ηέΝ Καζδ αέθβμ,Ν θέΝ ΚαζκτΝ Ν λκτ,Ν ιέΝ Καλυυθ,Ν κέΝ Πζα αθέπθ,Ν λέΝ Πέ έΝβζηήβίίβ,ΝΦ Κ-β1ιΝ ’ΝΪλγλκΝησθκμΝ«ΟΝ άηκμΝ υζυθαμΝ κυΝΝέΝΜ βθέαμΝ κυΝ αφέκυΝγθέλΝ βμΝπ λέΝ ’Ν βμΝπαλέΝγθΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλήλι,ΝΧ ’ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν« άηκΝ υζυθκμ» 25 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Πλκ λσηκυ,Ν 1ίέΝ ΢δ βλκεΪ λκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ κδεδ ησμΝ΢δ βλσεα λκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢δ βλκεΪ λκυέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ 26 36.10. άηκμΝ κυφλΪ πθ απκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζΪ β,ΝβέΝΚκυλ αεέκυ,ΝγέΝ Μβζδπ έκυ,ΝζέΝΠ λδ έκυ,ΝηέΝΥαλαυΰάμ,ΝθέΝΥα αά,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥα αάΝ βμΝ Ϋπμ εκδθσ β αμΝΥα αάέΝ γθέ11έΝ άηκμΝΓαλΰαζδΪθπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΓαλΰαζδΪθπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Ϊζ αμ,Ν βέΝ Λ τεβμ,Ν γέΝ Μαλαγκπσζ πμ,Ν ζέΝ Μκυααεέκυ,Ν ηέΝ ΠτλΰκυέΝ θέΝ Φζσεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓαλΰαζδΪθκδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΓαλΰαζδΪθπθέΝ γθέ1βέΝ άηκμΝ πλέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ θπΝ πλέκυ,ΝβέΝ α δζδεκτ,ΝγέΝ πλέκυ,ΝζέΝΚσεζα,ΝηέΝΚκτί ζα,ΝθέΝΜΪζγβμ,ΝιέΝΥαζεδΪ,ΝκέΝΥλυ κξπλέκυ,ΝλέΝΦαλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ υλδκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ πλέκυέΝ γθέ1γέΝ άηκμΝΘκυλέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δγαέαμ,ΝβέΝ ηφ έαμ,ΝγέΝ θγ έαμ,Ν ζέΝΘκυλέαμ,ΝηέΝΜδελκηΪθβμ,ΝθέΝΠκζδαθάμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΘκυλέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΘκυλέαμέΝ γθέ1ζέΝ άηκμΝΙγυηβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λδ κ βη έκυ,ΝβέΝ λ δθσβμ,ΝγέΝ αζτλαμΝ ζέΝ ληπδ έπθ,Ν ηέΝ Κ φαζδθκτ,Ν θέΝ Λαηπαέθβμ,Ν ιέΝ Μαυλκηηα έκυΝ Ιγυηβμ, 27 8. Ρ υηα δΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ αζτλαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ αζτλαμέΝ γθέ1ηέΝ άηκμΝ ΚαζαηΪ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚαζαηΪ αμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαΰκθέαμ,ΝβέΝ θ δεκζΪηκυ,ΝγέΝ λ ηδ έαμ,ΝζέΝ πλκξυηα κμ,ΝηέΝ Ϋλΰαμ,ΝθέΝ ζαδκξπλέκυ,ΝιέΝ Καλί ζέκυ,Ν κέΝ Λα Ϊ,Ν λέΝ Λατεπθ,Ν 1ίέΝ εδελΪμΝ Μαθ δθ έαμ,Ν 11έΝ Ν κτ βμ,Ν 1βέΝ Πβΰυθ,Ν 1γέΝ ΢π λξκΰ έαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαζαηΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαζαηΪ αμέΝ γθέ1θέΝ άηκμΝΚκλυθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ελδ κξπλέκυ,ΝβέΝ α δζδ έκυ,Ν γέΝ κυθαλέπθ,Ν ζέΝ Κκπζαθέκυ,Ν ηέΝ Κσηππθ,Ν θέ Κκλυθβμ,Ν ιέΝ Ταη έαμ,Ν κέΝ ΦαζΪθγβμ,Ν λέΝ Υαλκεκπέκυ,Ν 1ίέΝ Υλυ κε ζζαλδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΚκλυθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκλυθβμέΝ γθέ1ιέΝ άηκμΝΚυπαλδ έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚυπαλδ έαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λη θέπθ,Ν βέΝ λυ υθ,Ν γέΝ Μκυλδα Ϊ αμ,Ν ζέΝ Μτλκυ,Ν ηέΝ ΞβλκεΪηπκυ,Ν θέΝ Π λ δεκθ λέκυ,Ν ιέΝ Ραξυθ,Ν κέΝ΢πβζδΪμ,Ν λέΝ΢ α δκτ,Ν 1ίέΝ ΦαλαεζΪ αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚυπαλδ έαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚυπαλδ έαμέΝ γθέ1κέΝ άηκμΝ Λ τε λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ χΰέoυΝ σδεoζΪoυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Νέεπθκμ,Ν γέΝ ιπξπλέκυ,Ν ζέΝ Θαζαηυθ,Ν ηέΝ Καλ αητζβμ,Ν έΝ Καλυκίκυθέκυ,Ν ιέΝ Κα αθΫαμ,Ν κέΝ ΛαΰεΪ αμ,Ν λέΝ ΜβζΫαμ,Ν 1ίέΝ Ν κξπλέκυ,Ν 11έΝ Νκηδ ά,Ν 1βέΝ ΠζΪ βμ,Ν 1γέΝ Πλκα έκυ,Ν 1ζέΝ Πλκ βζέκυ,Ν1ηέΝΠτλΰκυ,Ν1θέΝΡδΰεζέπθ, 1ιέΝ΢αρ σθαμ,Ν1κέΝΣλαξάζαμ,Ν1λέΝΣ λέπθ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Καλ αητζβΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Καλ αητζβμέΝ Πέ έ1ιβήβίίβ,Ν Φ ΚΝ 1ηιΝ ΄,Ν ΪλγλκΝ ησθκΝ μ«΢ κΝ ΪφδκΝ γθέ1ίΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝκΝ άηκμΝ κυφλΪ πθΝη κθκηΪα αδΝ ΝΟ άηκΝ κυφλΪ κμΟέ» 26 Πέ έΝ 1βκήβίίβ,Ν Φ Κ-1ίθΝ ’μΝ ΣκΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ Μαυλκηηα έκυΝ ΙγυηβμΝ κυΝ άηκυΝ ΙγυηβμΝ κυΝ ΝέΝ Μ βθέαμΝ κυΝ υπκ αφέκυΝ ιΝ κυΝ αφέκυΝ γθέ1ζΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝη κθκηΪα αδΝ Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ« λξαέαμΝΜ άθβμ» 27 60 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γθέ1λέΝ άηκμΝΜ γυθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υαΰΰ ζδ ηκτ,ΝβέΝΚαδθκτλΰδκυΝ Υπλέκυ,ΝγέΝΛαξαθΪ αμ,Νζέ Μ γυθβμ,ΝηέΝΦκδθέεβμ,ΝθέΝΦκδθδεκτθ κμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ γυθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ γυθβμέΝ 36.20. άηκμΝ Μ ζδΰαζΪΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μ ζδΰαζΪΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θγκτ βμ,ΝβέΝ υΰκζα έκυ,ΝγέΝΚαζζδλσβμ, ζέΝΜαΰκτζαμ,ΝηέΝΜέζα,ΝθέΝΝ κξπλέκυΝΙγυηβμ,ΝιέΝ Πκζέξθβμ,ΝκέΝ΢εΪζαμ,ΝλέΝ΢ θυεζΪλκυ,Ν1ίέΝΣ κυεαζαδέεπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜ ζδΰαζΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ ζδΰαζΪέΝ 36.21. άηκμΝ Μ άθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μ άθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ίλαηέκυ,ΝβέΝ θαζάο πμ,Ν γέΝ ζέεαμ,Ν ζέΝ Καλ λκζέκυ,Ν ηέΝΛ υεκξυλαμέΝ θέΝΛυεκ λΪφκυ,ΝιέΝ Μα Ϋθβμ,Ν κέΝ Μαυλκηηα έκυΝ Παηέ κυ,Ν λέΝ Ν κξπλέκυΝ λδ κηΫθκυμ,Ν 1ίέΝ Πδζαζέ λαμ,Ν 11έΝ Πδπ λέ βμ,Ν1βέΝ΢πδ αζέκυ,Ν1γέΝΣλδσ κυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΜ άθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜ άθβμέΝ 36.22. άηκμΝ ΝΫ κλκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΥυλαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζκφτ κυ,Ν βέΝ Κκλυφα έκυ,Ν γέΝ Μ αιΪ αμ,Ν ζέΝ Μυλ δθκξπλέκυ,Ν ηέΝ ΠαζαδκτΝ Λκυ λκτ,Ν θέΝ Ρπηαθκτ,ΝιέΝΦζ δΪ κμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΥυλαμέΝ 36.23. άηκμΝ ΟδξαζέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ αθέαμ,Ν βέΝ Καζυίέπθ,Ν γέΝ Κα αλκτ,Ν ζέΝ Λκυ λκτ,Ν ηέΝ Μ λσπβμ,Ν θέΝ Οδξαζέαμ,Ν ιέΝ Π τεκυ,Ν κέΝ ΢δΪηκυ,Ν λέΝ ΢κζαεέκυ,Ν 1ίέΝ Φέζδα, κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ λσπβΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΜ λσπβμέΝ γθέβζέΝ άηκμΝ ΠαπαφζΫ αΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαξκπκτζκυ,Ν βέΝ Μαθδαεέκυ,Ν γέΝ Μαλΰ ζέκυ,Ν ζέΝ Μ αηκλφυ πμ,Ν ηέΝ ΠαπαφζΫ α,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζαξσπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζαξκπκτζκυέΝ γθέβηέΝ άηκμΝΠ αζδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ξζα κξπλέκυ,ΝβέΝ Ϊλα,ΝγέΝ λκ δΪμ,Ν ζέΝ Καζκξπλέκυ,Ν ηέΝ Καλπκφσλπθ,Ν θέΝ Κα αθέπθ,Ν ιέΝ Κκεεέθκυ,Ν κέΝ Λυεέ βμ,Ν λέΝ Μαγέαμ,Ν1ίέΝΝ λκητζκυ,Ν11έΝΠαθδπ λέκυ,Ν1βέΝΠ αζδ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠ αζέ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ αζδ έκυέΝ γθέβθέΝ άηκμΝ ΠτζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠτζκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζκεάππθ,Ν βέΝ ΓζυφΪ αμ,Ν γέΝ Ιεζαέθβμ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν ηέΝ Κυθβΰκτ,Ν θέΝ Μ κξπλέκυ,Ν ιέΝ Παππκυζέπθ,Ν κέΝ Πβ Ϊ κυ,Ν λέΝ Πτζαμ,Ν 1ίέΝ Υπηα Ϊ αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτζκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠτζκυέΝ γθέβιέΝ άηκμΝ Φδζδα λυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Φδζδα λυθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ικξδεκτ,Ν βέΝ ΜΪζβμ,Ν γέΝ ΠζΪ βμ,Ν ζέΝ Υαζαακθέκυ,Ν ηέΝ Υλδ δαθκυπσζ πμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦδζδα λΪ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦδζδα λυθέΝ γθέβκέΝ άηκμΝ ΥδζδκξπλέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚκυεεκυθΪλαμ,Ν 2. Κλ ηηυ έπθ,ΝγέΝΜ κπκ Ϊηκυ,ΝζέΝ΢κυζβθαλέκυ,ΝηέΝΥαθ λδθκτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥαθ λδθσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥαθ λδθκτέΝ γθέβλέΝ άηκμΝ έλαμΝαπκ ζκτη θκμΝκπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ΢υ κυ,ΝβέΝ ηπ ζδυθαμ,ΝγέΝ Καεαζ λέκυ,Ν ζέΝ ΝΫ αμ,Ν ηέΝ ΠΫ λαμ,Ν θέΝ ΢εζβλκτ,Ν ιέΝ ΢ α έηκυ,Ν κέΝ ΢υλλέακυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫ αμέΝ 61 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γθέγίέΝΚκδθσ β αΝΣλδεσλφκυΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λαρθαμ,ΝβέΝΚζάηα κμ,ΝγέΝ ΚκλκηβζΫαμ,Ν ζέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν ηέΝ Σλδεσλφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣλέεκλφκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣλδεσλφκυέΝ γθέγ1έΝ Κκδθσ β αΝ ΣλδπτζαμΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Καζκΰ λ έκυ,Ν βέΝ Λαθ ακυθΪ κυ,ΝγέΝΛυπκυ έκυ,ΝζέΝΡαπ κπκτζκυ,ΝηέΝΡκ δΪμ,ΝθέΝ΢ ζζΪ,ΝιέΝΣλδπτζαμ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ραπ σπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Ραπ κπκτζκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ γιέΝΝΟΜΟ΢ΝΞ ΝΘ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ γιέ1έΝ άηκμΝ ί άλπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ί άλπθ,Ν βέΝ ΜΪθ λαμ,Ν γέΝ Μυλπ Ϊ κυ,Ν ζέΝ ΝΫαμΝ Κ Ϊθβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΥ ί βλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ί άλπθέΝ 37.βέΝ άηκμΝ δ πθέ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γ θδ Ϋαμ,Ν βέΝ δκηβ έαμ,Ν γέΝ Κκυ κτ,Ν ζέΝ Μαΰδεκτ,Ν ηέΝ Πβΰα έπθ,Ν θέΝ Πκζυ έ κυ,Ν ιέΝ ΢ ζέθκυ,Ν κέΝ ΢κυθέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓ θδ Ϋα βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓ θδ ΫαμέΝ γιέγέΝ άηκμΝΜτεβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξέθκυ,Ν βέΝ Μτεβμ,Ν γέΝ Χλαέoυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ηέθγβΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΜτεβμέΝ γιέζέΝ άηκμΝΞΪθγβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΞΪθγβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ υηκέλκυ,ΝβέΝ Κδηη λέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΞΪθγβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΞΪθγβμέΝ γιέηέΝ άηκμΝ΢ αυλκτπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢ αυλκυπσζ πμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΓΫλαεα,Ν βέΝ αφθυθκμ,Ν γέΝ Καλυκφτ κυ,Ν ζέΝ Κκηθβθυθ,Ν ηέΝ Ν κξπλέκυ,Ν θέΝ Πα ξαζδΪμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ αυλκτπκζβ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΢ αυλκυπσζ πμέΝ γιέθέΝ άηκμΝΣκπ έλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ίΪ κυ,ΝβέΝΓαζΪθβμ,ΝγέΝ ικξάμ,Ν ζέΝ λα ηέκυ,Ν ηέΝ τζαζκυ,Ν θέΝ ΜαΰΰΪθπθ,Ν ιέΝ Οζίέκυ,Ν κέΝ Σκικ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ τζαζκθΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ τζαζκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΘ ληυθ,ΝβέΝΚκ τζβμ,ΝγέΝ΢α λυθ,ΝζέΝ΢ ζΫλκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ γκέΝΝΟΜΟ΢ΝΠ ΛΛ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ γκέ1έΝ άηκμΝ λδ αέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ λδ αέαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζυλκυ,Ν β,Ν οΪζκυ,Ν γέΝ κλ δθκτ,Ν ζέΝ Γαλ φ έκυ,Ν ηέΝ πλκγΫαμ,Ν θέΝ Λκυ λαεέκυ,Ν ιέΝ Λυεκ σηκυ,Ν λέΝ Μ ΰαπζα Ϊθκυ,Ν 1ίέΝ Ξδφδαθάμ,Ν 11έΝ ΥΟληβμ,Ν 1βέΝ Πδπ λδυθ,Ν 1γέΝ Πκζυεαλπέκυ,Ν 1ζέΝ ΠλκηΪξπθ,Ν 1ηέΝ ΢αλαεβθυθ,Ν 1θέΝ ΢π Ϊθ λαμ,Ν 1ιέΝ Σ Ϊεπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λδ αέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λδ αέαμέΝ 62 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γκέβέΝ άηκμΝ ΰκλέ δ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ γαθα έκυ,Ν βέΝ λθέ βμ,Ν γέΝ Γλαηηα δεκτ,Ν ζέΝ Παθαΰέ αμ,Ν ηέΝ Π λαέαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ λθδ α βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λθέ βμέΝ γκέγέΝ άηκμΝ Γδαθθδ υθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Γδαθθδ υθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηπ ζ δυθ,Ν βέΝ Μ ζδ έκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γδαθθδ ΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓδαθθδ υθέΝ γκέζέΝ άηκμΝΥ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ Ϋ βμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ ΰλα,ΝβέΝ λυ υθ,ΝγέΝΚαλυ δΪμ,Νζέ Μ βη λέκυ,ΝηέΝΝβ έκυ,ΝθέΝΠζα Ϊθβμ,ΝιέΝΡδααλέκυ,ΝκέΝ΢π άλαμ,ΝλέΝ ΦζαηκυλδΪμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Ϋ βμέΝ γκέηέΝ άηκμΝ ιαπζα ΪθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λξαΰΰΫζκυ,Ν βέΝ ιαπζα Ϊθκυ,Ν γέΝ Θ κ πλαε έκυ,Ν ζέΝ ΘβλδκπΫ λαμ,Ν ηέΝ ΥΙ αμ,Ν θέΝ Κπθ αθ έαμ,Ν ιέΝ ΜβζΫαμ,Ν κέΝ Ν λκητζπθ,ΝλέΝΝκ έαμ,Ν1ίέΝΠ λδεζ έαμ,Ν11έΝΦδζπ έαμ,Ν1βέΝΦκτ αθβμ,Ν1γέΝ Υλυ άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ εκδθσ β αμΝ ιαπζα ΪθκυέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ιαπζΪ αθκμΝ βμΝ ΫπμΝ γκέθέΝ άηκμΝΚλταμΝ λτ βμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚλταμΝ λτ βμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ ΛκυεΪ,Ν βέΝ ελκζέηθβμ,Ν γέΝ πίΪζ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλταΝ λτ βΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚλταμΝ λτ βμέΝ γκέιέΝ άηκμΝ ΚτλλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ικτ,Ν βέΝ λαίβ κτ,Ν γέΝ ξζα κξπλέκυ,ΝζέΝΛΪεεαμ,ΝηέΝΜυζκ σπκυ,ΝθέΝΠαζαδκτΝΜυζκ σπκυ,ΝιέΝΠζαΰδαλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΝΫκμΝ Μυζσ κπκμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μυζκ σπκυέΝ γκέκέΝ άηκμΝ Μ ΰΪζκυΝ ζ ιΪθ λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γαζα Ϊ πθ,Ν βέΝ λκ λκτ,Ν γέΝ Λδπαλκτ,Ν ζέΝ Καλυπ έ βμ,Ν ηέΝ Παζαδφτ κυ,Ν θέΝ Σλδφυζζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Ϊφθβμ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Γαζα Ϊ μΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΓαζα Ϊ πθέΝ γκέλέΝ άηκμΝ Μ θβέ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θτ λκυ,Ν βέΝ Καζάμ,Ν γέΝ Καζζδπσζ πμ,ΝζέΝΚλαθΫαμέΝηέΝΜαθ Ϊζκυ,ΝθέΝΠλκφά κυΝ ζδκτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζάμέΝ γκέ1ίέΝ άηκμΝ ΠΫζζαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠΫζζβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλκ υεΫαμ,ΝβέΝ γτλπθ,ΝγέΝ υ δεκτ,ΝζέΝΝΫαμΝΠΫζζβμ,ΝηέΝΡαξυθαμ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠΫζζα κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠΫζζβμέΝ γκέ11έΝ άηκμΝ΢ετ λαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢ετ λαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λ θέκυ,Ν βέΝΥ πλκυ,ΝγέΝ Ϊφθβμ,ΝζέΝΚαζυίέπθ,ΝηέΝΠ λαέαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ετ λαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ετ λαμέΝ έ ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ γλέΝΝΟΜΟ΢ΝΠΙ ΡΙ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ 63 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 γλέ1έΝ άηκμΝ δΰδθέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ δΰδθέκυΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Κα αξΪ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δΰέθδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ δΰδθέκυέΝ γλέβέΝ άηκμΝ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ έκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΢πυλέ πθκμ,Ν βέΝ λκθ κτμέΝ γέΝ Καλέ βμ,Ν ζέΝ Κκθ αλδυ δ βμέΝ ηέΝ ΝΫαμΝ φΫ κυ,Ν κδΝ κπκέκδ,Ν εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Κκθ αλδυ δ αΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΚκθ αλδυ δ βμέΝ γλέγέΝ άηκμΝ ζαφέθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λπθΪ,ΝβέΝ ζΪφκυ,ΝγέΝ ικξάμ,ΝζέΝ Κα αζπθέπθ,Ν ηέΝ ΛαΰκλλΪξβμ,Ν θέΝ Μκ ξκπκ Ϊηκυ,Ν ιέΝ ΠαζαδκτΝ Κ λαηδ έκυ,Ν κέΝ Σλδζσφκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λα κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαζαδσΝ Κ λαηέ δΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠαζαδκτΝΚ λαηδ έκυέΝ γλέζέΝ άηκμΝ Κα λέθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κα λέθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν βέΝ Γαθκξυλαμ,Ν γέΝ Ν κεαδ αλ έαμ,Ν ζέΝ ΢ίκλυθκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ. Υ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚα λέθβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚα λέθβμέΝ γλέηέΝ άηκμΝ Κκζδθ λκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κκζδθ λκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κα αθΫαμ,Ν βέΝ Λδία έκυ,Ν γέΝ Ρυαεέπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδαησμΝΚκζδθ λσμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκζδθ λκτέΝ γλέθέΝ άηκμΝ ΚκλδθκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚΪ πΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν βέΝ Κκλδθκτ,ΝγέΝΚκτεκυ,ΝζέΝΝΫαμΝΣλαπ ακτθ κμ,ΝηέΝ΢ ία άμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκλδθσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκλδθκτέΝ γλέιέΝ άηκμΝΜ γυθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝΜαελυΰδΪζκυ,ΝβέΝΜ γυθβμέΝγέΝ ΝΫαμΝ ΰκγκυπσζ πμ,ΝζέΝΠαζαδκτΝ ζ υγ λκξπλέκυΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαελτΰδαζκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαελυΰδΪζκυέΝ 39.8. άηκμΝ ΠαλαζέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΚαζζδγΫαμ,Ν βέΝ Παλαζέαμ,Ν γέΝ Π λέ α βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαζζδγΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζζδγΫαμέΝ γλέλέΝ άηκμΝ ΠΫ λαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ Λσφκυ,Ν γέΝ ΜβζδΪμ,ΝζέΝΜκ ξκξπλέκυ,ΝηέΝΦπ δθυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΜβζδΪ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜβζδΪμέΝ γλέ1ίέΝ άηκμΝ Πδ λέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λέαμ,Ν βέΝ ζα κξπλέκυ,Ν γέΝ Ρβ έθβμ,Ν κδΝ κπκέ μ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ρβ έθβΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΡβ έθβμέΝ γλέ11έΝ άηκμΝ θα κζδεκτΝΟζτηπκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΛ π κεαλυΪμ,ΝβέΝ Παθ ζ άηκθκμ,ΝγέΝΠζα αηυθκμ,ΝζέΝΠσλπθ,ΝηέΝ΢εκ έθβμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ π κεαλυΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛ π κεαλυΪμέΝ γλέ1βέΝ άηκμΝ Πτ θαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζπθέπθ,Ν βέΝ Παζαδκ Ϊθβμ,ΝγέΝ Πτ θβμ,ΝζέΝ΢φ θ αηέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτ θαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠτ θβμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΛδ κξυλκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ 64 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζίέΝΝΟΜΟ΢ΝΠΡ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ ζίέ1έΝ άηκμΝ θπΰ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θπΰ έκυ,Ν βέΝ Γκλΰκητζκυ,Ν γέΝ Σ αΰεαλκπκτζκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓκλΰσηυζκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓκλΰκητζκυέΝ ζίέβέΝ άηκμΝ αζσΰΰκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΪξκυ,Ν βέΝ Καηαλέθαμ,Ν γέΝ Καθαζέκυ,ΝζέΝΚλυκπβΰάμ,ΝηέΝΜυλ έθβμ,ΝθέΝΝΫαμΝ΢αηοκτθ κμ,ΝιέΝΝΫαμΝ΢δθυπβμ,ΝκέΝΡδαυθ,ΝλέΝ Υ δηα δκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κΝ υθκδεδ ησΝ εεζβ δυθΝ κυΝ άηκυΝ Ολ δθκτ,Ν κΝ κπκέκμΝ απκ πΪ αδΝ απσΝ αυ σθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαθΪζδ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαθαζέκυέΝ ζίέγέΝ άηκμΝΘ πλπ δεκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΘ πλπ δεκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Υ κυ,Ν βέΝ Γαζα Ϊ,Ν γέΝ Μ ζδαθυθ,Ν ζέΝ Νδεκζδ έκυ,Ν ηέΝ Παππα α υθ,Ν θέΝ Πκζυ αφτζκυέΝ ιέΝ Ρδακίκυθέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΘ πλπ δεσΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΘ πλπ δεκτέΝ ζίέζέΝ άηκμΝΛκτλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λυ κτζαμ,ΝβέΝΚκ αθκπκτζκυ,Ν γέΝΛκτλκυ,ΝζέΝΝΫκυΝ΢φβθπ κτ,ΝηέΝΡ υηα δΪμ,ΝθέΝ΢εδκ Ϊ,ΝιέΝ΢ φΪθβμ,ΝκέΝΧλππκτ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝΥ θπΝΡΪξβμΝ βμΝεκδθσ β αμΝΥ θπΝΡΪξβμ,Ν βέΝ ΣλδεΪ λκυΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΣλδεΪ λκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ ΫμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛκτλκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛκτλκυέΝ ζίέηέΝ άηκμΝ ΠΪλΰαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠΪλΰαμΝ εαδΝ δμ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰδΪμ,Ν βέΝ θγκτ βμ,Ν γέΝ Λδία αλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠΪλΰαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠΪλΰαμέΝ ζίέθέΝ άηκμΝ Πλ ίΫαβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Πλ ίΫαβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μδξαζδ έκυ,ΝβέΝΜτ δεα,ΝγέΝΝδεκπσζ πμ,ΝζέΝΦζαηπκτλπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠλΫί ααΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠλ ίΫαβμέΝ ζίέιέΝ άηκμΝ ΦαθαλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ολ δθκτΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξ λκυ έαμ,Ν βέΝ ηηκυ δΪμ,Ν γέΝ αζαθδ κλΪξβμ,Ν ζέΝ κυίκπκ Ϊηκυ,Ν ηέΝ Θ ηΫζκυ,Ν θέΝ Καθαζζαεέκυ,Ν ιέΝ Κα λέκυ,Ν κέΝ Κκλυθβμ,Ν λέΝ Κκυεεκυζέκυ,Ν 1ίέΝ ΚυοΫζβμ,Ν 11έΝ Λκτ βμ,Ν 1βέΝ Μ κπκ Ϊηκυ,Ν 1γέΝ Μκυααεαδέεπθ,Ν 1ζέΝ Ναλεέ κυ,Ν 1ηέΝ ΢ε πα κτ,Ν 1θέΝ ΢ αυλκξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝΥ θπΝ΢εαφδ π άΝ βμΝεκδθσ β αμΝ ΣλδεΪ λκυ,Ν βέΝ ΚκλυφκτζαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Υ θπΝ ΡΪξβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ ΫμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαθαζΪεδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαθαζαεέκυέΝ ζίέκέΝ άηκμΝ ΦδζδππδΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΦδζδππδΪ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ Γυηθκ σπκυ,Ν γέΝ λυκφτ κυ,Ν ζέΝ Κ λα υθκμ,Ν ηέΝ Κζ δ κτλαμ,Ν θέΝ ΝΫαμΝ Κ λα κτθ κμ,ΝιέΝΠαθαΰέαμ,ΝκέΝΠΫ λαμ,ΝλέΝΡπηδΪμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦδζδππδΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦδζδππδΪ κμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ βθΝεκδθσ β αΝΚλαθΫαμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζ1έΝΝΟΜΟ΢ΝΡ ΘΤΜΝ ΢ 65 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 66 έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ζ1έ1έΝ άηκμΝ θπΰ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ θπΰ έπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ«1έΝ ικτ,Ν βέΝ πθδαθυθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδ»28Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θυΰ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ θπΰ έπθέΝ29 ζ1έβέΝ άηκμΝ λεα έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΥ ζ ,ΝβέΝ ηθΪ κυ,ΝγέΝ λξαέαμΝ ζ υγΫλθαμ,Ν ζέΝ ζ υγΫλθβμ,Ν ηέΝ Υ λφπθέΝ θέΝ ΚυλδΪθθαμ,Ν ιέΝ ΜΫ βμ,Ν κέΝ Παΰεαζκξπλέκυ,Ν λέΝ Πβΰάμ,Ν 1ίέΝ Πλέθκυ,Ν 11έΝ ΢εκυζκυφέπθ,Ν 1βέΝ Υαηαζ υλέκυ,Ν 1γέΝ Υαλεέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ζ Ν βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ ζ έΝ 41.3. άηκμΝ Γ λκπκ ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΜΪηαθ κμ,ΝγέΝ ζφΪμ,ΝζέΝ ξζα Ϋ,ΝηέΝΚαζαθ αλΫμ,ΝθέΝ ΰΰ ζδαθυθ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Μαλΰαλέ πθ,ΝιέΝΜ ζδ κθέκυ,ΝκέΝΜ ζδ κυλΰαεέκυ,ΝλέΝΟλγΫ,Ν1ίέΝΠαθσληκυ,Ν11έΝΠα αζδ υθ,Ν 1βέΝ Π λΪηα κμ,Ν 1γέΝ Ρκυη ζάμ,Ν 1ζέΝ ΢δ υθ,Ν 1ηέΝ ΢ε πα άμ,Ν 1θέΝ Υκυη λέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠΫλαηαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λΪηα κμέΝ ζ1έζέΝ άηκμΝΚκυζκτεπθαΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰδΪμ,ΝβέΝ ΰέκυΝΙπΪθθκυ,ΝγέΝ ρηκθα,ΝζέΝ ζκέ πθ,ΝηέΝ πζα δαθυθ,ΝθέΝ θέκυ,ΝιέΝΓαλΪακυ,ΝκέΝ αηαίσζκυ,ΝλέΝ κιαλκτ,Ν1ίέΝ πδ εκπάμ,Ν 11έΝ Θ κ υλαμ,Ν 1βέΝ Καζτίκυ,Ν 1γέΝ Κλυκθ λέκυ,Ν 1ζέΝ Λδία έπθ,Ν 1ηέΝ Υυθκυ,Ν 16. 30 κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ικτ,Ν «1ιέΝ πθδαθυθ» ΓαλΪακΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαλΪακυέΝ31 ζ1έηέΝ άηκμΝΚκυλβ υθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν γέΝ πκ κτζκυ,Ν ζέΝ δααλέκυ,Ν ηέΝ Κκυλκυ υθ,Ν θέΝ Λαηπδπ υθ,Ν ιέΝ ΛκξλδΪμ,Ν κέΝ Νδγατλ πμ,Ν λέΝ Π λκξπλέκυ,Ν 1ίέΝ Πζα αθέπθ,Ν 11έΝ Πζα Ϊθκυ,Ν 1βέΝ ΦκυλφκυλΪ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΦκυλφκυλΪμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΦκυλφκυλΪέΝ ΣκΝυπκ αφέκυΝΝ1Ν κυΝ αφέκυΝζ1έ1Ν βμΝπ λέπ π βμΝΝζ1Ν κυΝΪλγλκυΝΝ1ΝΝ δαΰλΪφ βε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝκίΝ κυΝθσηκυΝβλ1ίήβίί1,ΝΦ Κ-λ1Ν Υ 28 ΝέΝγζζκήβίίθ,ΝΦ Κ-ηιΝ ’ΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝγίΝμΝ«αέΝΟδΝπλυβθΝΚκδθσ β μΝ« λαξα έκυ»ΝεαδΝ«ΜδζΪ κυ»,ΝκδΝ κπκέ μΝεα αλΰάγβεαθΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝβηγλή1λλιΝεαδΝ θ ΪξγβεαθΝ κΝ άηκΝΝ Ϊπκζβμ,ΝαπσΝ βΝθΫαΝ βηκ δεάΝ εαδΝεκδθκ δεάΝπ λέκ κΝαπκ πυθ αδΝαπσΝ κθΝαθπ ΫλπΝ άηκΝεαδΝαθαΰθπλέακθ αδΝπμΝ θδαέαΝαυ κ ζάμΝΚκδθσ β α,Ν υπσΝ βθΝκθκηα έαΝ«Κκδθσ β αΝ λαξα έκυ»,Νη ΝΫ λαΝ κΝ λαξΪ δΝεαδΝη Ν θδαέαΝ δκδεβ δεΪΝσλδαΝ ε έθαΝπκυΝ έξαθΝ πλδθΝαπσΝ βθΝεα Ϊλΰβ άΝ κυμέΝ ΝπλυβθΝΚκδθσ β αΝ «Σ αλδ Ϊθβμ»,ΝβΝκπκέαΝεα αλΰάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝ βηγλή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ ββζΝ ΄ΨΝ εαδΝ θ Ϊξγβε Ν κΝ άηκΝ ζα σθκμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ πλυβθΝ Κκδθσ β αΝ « πθδαθυθ»,Ν βΝ κπκέαΝεα αλΰάγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝθέΝβηγλή1λλιΝεαδΝ θ Ϊξγβε Ν κΝ άηκΝΚκυζκτεπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝκίΝ κυΝθέΝ βλ1ίήβίί1ΝΧΦ ΚΝλ1Ν ΄Ψ,ΝαπσΝ βΝθΫαΝ βηκ δεάΝεαδΝεκδθκ δεάΝπ λέκ κΝαπκ πυθ αδΝαπσΝ κυμΝαθπ ΫλπΝ άηκυμΝεαδ αθαΰθπλέακθ αδΝπμΝαυ κ ζ έμΝΚκδθσ β μ,Νη Ν βθΝέ δαΝΫ λαΝεαδΝ αΝέ δαΝ δκδεβ δεΪΝσλδαΝπκυΝ έξαθΝπλδθΝαπσΝ βθΝ εα Ϊλΰβ άΝ κυμέΝίέΝΟδΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝθΫπθΝεκδθκ δευθΝαλξυθΝ κυμΝγαΝπλαΰηα κπκδβγκτθ,Νεα ΪΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ βηκ δεΫμΝεαδΝεκδθκ δεΫμΝ εζκΰΫμ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝζβΝπαλέΝβΝ κυΝπέ έΝζ1ίή1λληΝΧΦ ΚΝβγ1Ν ΄Ψ,ΝσππμΝ δ ξτ δέΝ ΰέΝ ΧμΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ θΫπθΝ εκδθκ δευθΝ αλξυθΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ Κκδθκ ά πθ,Ν δκδεκτθ αδΝ απσΝ αΝ υφδ Ϊη θαΝαθ έ κδξαΝσλΰαθαΝ δκέεβ βμέΝ έΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ ΤπκυλΰκτΝ λυγηέακθ αδΝ δ δεσ λαΝ αβ άηα α,Ν εαγυμΝ εαδΝ αβ άηα αΝη Νξαλαε άλαΝ ξθδεσΝάΝζ π κη λ δαεσΝαθαφκλδεΪΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝαυ άμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυ» 29 ΣκΝυπκ αφέκυΝΝ1θΝ βμΝπ λέπ π βμΝΝζ1έζΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζ1Ν κυΝΪλγλκυΝΝ1ΝΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝκίΝ κυΝθσηκυΝβλ1ίήβίί1,ΝΦ Κ-λ1Ν Υ 30 31 ΝέΝβλ1ίήβίί1,ΝΦ Κ-λ1Ν ΥΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝκίμΝΟΜΫξλδΝ βΝ δ θΫλΰ δαΝ πθΝ πση θπθΝΰ θδευθΝ βηκ δευθΝεαδΝ Κκδθκ δευθΝ εζκΰυθ,ΝκδΝ άηκδΝ πθΝπ λέΝζ1έ1έΝεαδΝζ1έζέΝ βμΝπαλέΝζ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝΧΦ ΚΝβζζΝ ΄Ψ,Ν σππμΝ αθα υΰελκ κτθ αδΝ η Ν δμΝ πλκβΰκτη θ μΝ παλαΰλΪφκυμ,Ν δκδεκτθ αδΝ απσΝ αΝ υφδ Ϊη θαΝ αθ έ κδξαΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΟ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 41.6έΝ άηκμΝΛΪηπβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΓαζάθβμ,ΝβέΝ εκυηέπθ,ΝγέΝ λ Ϊε κυ,Ν ζέΝ λδηέ εκυ,Ν ηέΝ Καλδθυθ,Ν θέΝ Κ θ λκξπλέκυ,Ν ιέΝ Κ λαηΫ,Ν κέΝ Κδ κτ,Ν λέΝ ΚλταμΝ λτ βμ,Ν 1ίέΝ Λαηπδθάμ,Ν 11έΝ Μ ζΪηππθ,Ν 1βέΝ ΜκυλθΫμ,Ν 1γέΝ Μυισλλκυηα,Ν 1ζέΝ ΟλθΫμ,Ν 1ηέΝ ΢αε κυλέπθ,Ν 1θέΝ ΢πβζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢πάζδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢πβζέκυέΝ ζ1έιέΝ άηκμΝ ΛαππαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ πδ εκπάμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΰυλκυπσζ πμ,Ν βέΝ δζαθ λΫ κυ,Ν γέΝ ΚΪ πΝ Πσλκυ,Ν ζέΝ Μυλδκε φσζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ πδ εκπάΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ πδ εκπάμέΝ ζ1έκέΝ άηκμΝΝδεβφσλκυΝΦπεΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΚπθ αθ έθκυ,ΝβέΝ Υ θπΝ αζ αηκθΫλκυέΝ γέΝ δπκπκτζκυ,Ν ζέΝ Γ λαθέκυ,Ν ηέΝ ΓπθδΪμ,Ν θέΝ κυλδ έκυ,Ν 7. Καζκθτε κυ,Ν κέΝ ΚΪ πΝ αζ αηκθΫλκυ,Ν λέΝ Μαζαεέπθ,Ν 1ίέΝ Μκτθ λκυ,Ν 11έΝ ΠλδθΫ,Ν 1βέΝ Ρκυ έεπθ,Ν 1γέΝ ΢αρ κυλυθ,Ν 1ζέΝ Φλαθ α εδαθυθΝ Μ κξέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ γΪθα κμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓπθδΪμέΝ ζ1έλέΝ άηκμΝΡ γτηθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΡ γτηθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ληΫθπθ,Ν βέΝΓκυζ δαθυθ,ΝγέΝΚαλΫμ,ΝζέΝΚα Ϋζζκυ,ΝηέΝΚκτηπθ,ΝθέΝΜαλκυζΪ,ΝιέΝΥΟλκυμ,ΝκέΝΠλα δυθ,ΝλέΝ Ρκυ κ πδ έκυ,Ν1ίέΝ΢ ζζέκυ,Ν11έΝΥλκηκθα βλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡΫγυηθκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΡ γτηθκυέΝ ζ1έ1ίέΝ άηκμΝ΢δίλέ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηαλέκυ,ΝβέΝ Υ θπΝ ΜΫλκυμ,ΝγέΝ πκ σζπθ,ΝζέΝ δ αΰάμ,ΝηέΝ λυ υθ,ΝθέΝ πζ υθπθ,ΝιέΝΓ λαεαλέκυ,ΝκέΝ ζ θυθ,ΝλέΝΘλσθκυ,Ν 1ίέΝΚαζκΰΫλκυ,Ν11έΝΜΫλπθα,Ν1βέΝΜκθα βλαεέκυ, 1γέΝΠαθ αθΪ βμ,Ν1ζέΝΠα κτ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκυθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΰέαΝ Φπ δθάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ πκ σζπθέΝ ζ1έ11έΝ άηκμΝ ΦκέθδεαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ χΰέoυΝ α δζ έκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,Ν γέΝ ΰεκυ ζδαθυθ,Ν ζέΝ πηΪ κυ,Ν ηέΝ ΚκιαλΫμ,Ν θέΝ Λ υεκΰ έπθ,Ν ιέΝ Μαλδκτ,Ν κέΝ Μτλγδκυ,Ν λέΝ Ρκ αεέθκυ,Ν 1ίέΝ ΢ ζζέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΠζαεδΪμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢ ζζέπθέΝ ζβέΝΝΟΜΟ΢ΝΡΟ ΟΠ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝζβέ1έΝ άηκμΝ δΰ έλκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δΰ έλκυ,ΝβέΝΝΫαμΝΚαζζέ βμ,ΝγέΝΦαθαλέκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝεαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθ υα ηκτμμΝ 1έΝ λπΰάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΜΫ βμ,Ν βέΝ ΓζυφΪ αΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΜΫ βμ,Ν γέΝ Μ ζΫ βΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υ κυ,Ν ζέΝ ΜΫ βΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΜΫ βμ,Ν ηέΝ ΠαλαζέαΝ ΜΫ βμΝ βμΝεκδθσ β αμΝΜΫ βμ,ΝθέΝΠσλπβΝ βμΝεκδθσ β αμΝΜΫ βμ,ΝιέΝΚαζζέ βμΝ βμΝεκδθσ β αμΝ ηίλκ έαμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ ΫμέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ δΰ έλκθΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ δΰ έλκυέΝ ζβέβέΝ άηκμΝ λλδαθυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝ ΰδκξυλδκθΝ βμΝεκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν βέΝ λλδαθΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν γέΝ αληΫθβΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν ζέΝ δζδθΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν ηέΝ Υ πδκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΝΫαμΝ ΢Ϊθ αμ,Ν θέΝ ΚέθυλαΝ βμΝ εαθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν ιέΝ ΠζαΰδΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν κέΝ Λτε δκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,ΝλέΝΜδελσΝΠδ σθΝ βμΝεκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν1ίέΝ Μτ αεαμΝ βμΝεκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν11έΝΝΫ αΝ βμΝεκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν1βέΝ΢εΪζπηαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν 1γέΝ ΢ λκφάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν 1ζέ Νδεβ αέΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,ΝκδΝ κπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ ΫμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λλδαθΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λλδαθυθέΝ 67 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζβέγέΝ άηκμΝ ΙΪ ηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ χηίλo έαμ,Ν ε σμΝ κδεδ ηκτΝ Καζζέ βμΝ βέΝ ΙΪ ηκυ,Ν γέΝ ΢Ϊζπβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΥΙα ηκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΙΪ ηκυέΝ ζβέζέΝ άηκμΝ Κκηκ βθάμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κκηκ βθάμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Θλυζκλέκυ,Ν βέΝ ΚΪζξαθ κμ,Ν γέΝ Καλυ δΪμ,Ν ζέΝ Παθ λσ κυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ θγκξυλδκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λΪ κυ,Ν βέΝ Γλα δθάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,ΝγέΝΙ ΫαΝ βμΝεκδθσ β αμΝΚκ ηέκυ,ΝζέΝΚβεέ δκθΝ βμΝεκδθσ β αμΝΚκ ηέκυ,ΝηέΝΚσ ηδκθΝ βμΝεκδθσ β αμΝΚκ ηέκυ,ΝθέΝ΢δ βλΪ μΝ βμΝεκδθσ β αμΝΓλα δθάμ,ΝιέΝ΢ υζΪλδκθ βμΝεκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,ΝκδΝκπκέκδΝαπκ πυθ αδΝαπσΝαυ ΫμέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκηκ βθάΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚκηκ βθάμέΝ ζβέηέΝ άηκμΝ Μαλπθ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηαλΪθ πθ,Ν βέΝ ΙηΫλκυ,Ν γέΝ Μαλπθ έαμ,Ν ζέΝ ΜδλΪθπθ,Ν ηέΝ Ξυζαΰαθάμ,Ν θέΝ Π ζαΰέαμ,Ν ιέΝ Πλκ ευθβ υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΞυζαΰαθάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΞυζαΰαθάμέΝ ζβέθέΝ άηκμΝΝΫκυΝ΢δ βλκξπλέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν βέΝ ΝΫκυΝ ΢δ βλκξπλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ ΜΫΰαΝ κυεΪ κθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Κκ ηέκυ,Ν βέΝ ΠαΰκτλδαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΜΫ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ ΫμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΝΫκΝ ΢δ βλκξυλδΝ βμΝ Ϋπμ εκδθσ β αμΝΝΫκυΝ΢δ βλκξπλέκυέΝ ζβέιέΝ άηκμΝ΢απυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢απυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚλπίτζβμ,ΝβέΝ Λκφαλέκυ,Ν γέΝ ΢ λτηβμΝ Χ΢ λτηθβμΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ ηφέαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λέ ίβμ,Ν βέΝ λέ ίβΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λέ ίβμ,Ν γέΝ ίλέθκμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν ζέΝ ΙΪ δκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν ηέΝ ΝΫαΝ ΢Ϊθ αΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΝΫαμΝ ΢Ϊθ αμ,Ν θέΝ ΚδαΪλδκΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λλδαθυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ ΫμέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢Ϊπ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢απυθέΝ ζβέκέΝ άηκμΝ ΢υ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πηΪ πθ,Ν βέΝ ΠκζυΪθγκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝαπσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ1έΝΚ λα ΫαΝ βμΝεκδθσ β αμΝ΢υ κυ,Ν βέΝ ΛβθσμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υ κυ,Ν γέΝ ΜΫΰαΝ Πδ σθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υ κυ,Ν ζέΝ Μέ ξκμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υ κυ,Ν ηέΝ ΢υ βμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΢υ κυ, κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ άθέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢υ βμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢υ κυέΝ ζβέλέΝ άηκμΝ ΦδζζτλαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κυμΝ υθκδεδ ηκτμμΝ 1έΝ Υ ΰλαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,ΝβέΝΥ θπΝ λκ δθάΝ βμΝεκδθσ β αμΝΓλα δθάμ,ΝγέΝΥ λα κμΝrβμΝεκδθσ β αμΝ λΪ κυ,ΝζέΝ λ έαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν ηέΝ λξκθ δεΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λέ ίβμ,Ν θέΝ λαΰδΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λΪ κυ,ΝιέΝ κεσμΝ βμΝεκδθσ β αμΝΦδζζτλαμ,ΝκέΝ λκ δΪΝ βμΝεκδθσ β αμΝΦδζζτλαμ,Ν λέΝ λτηβΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1ίέΝ κξάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν 11έΝ ΝΫκθΝ Καζζυθ άλδκθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1βέΝ ΚΪ πΝ λκ δθάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1γέΝ ΛαηπλσθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1ζέΝ Ν τλαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν 1ηέΝ ΟηβλδεσθΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1θέΝ ΠΪ κμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ λέ ίβμ,Ν 1ιέΝ Πα ληΪΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Γλα δθάμ,Ν 1κέΝ ΡαΰΪ αΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν 1λέΝ ΢εδΪ αΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν βίέΝ ΦδζζτλαμΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ Φδζζτλαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απκ πυθ αδΝ απσΝ αυ ΫμέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦδζζτλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦδζζτλαμέΝ έΝ΢ κθΝπδoΝπΪθπΝΝκησ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηαιΪ πθ,ΝβέΝΚΫξλκυ,ΝγέΝΟλΰΪθβμΝ θΝ πΫλξ αδ η αίκζάέΝ ζγέΝΝΟΜΟ΢Ν΢ ΜΟΤ 68 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 69 έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ζγέ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝΚβλτεκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κ άηκΝ ΰέκυΝΚβλτεκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝΠ λ δεέκυ,ΝβέΝΥλυ κ σηκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝΚάλυεκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΰέκυΝΚβλτεκυέΝ ζγέβέΝ άηκμΝ αγΫκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢αηέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυ Κπθ αθ έθκυΝ βέΝ ηπΫζκυΝ γέΝ αγΫκμΝ ζέΝ κυλζδπ υθΝ ηέΝ ΚκεεαλέκυΝ θέΝ Μαθκζα υθ,Ν ιέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν κέΝ ΢ αυλδθά πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ΢ΪηκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢αηέπθέΝ ζγέγέΝ άηκμΝ υ άζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έ λ γκτ βμ,Ν βέΝ Ϊφθβμ,Ν γέΝ υ άζκυ,Ν ζέΝ Καλαίκ Ϊηκυ,Ν ηέΝ Μαΰΰαθέ κυ,Ν θέΝ Φλαθ Ϊ κυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ τ βζκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ υ άζκυέΝ ζγέζέΝ άηκμΝΚαλζκία έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚαλζκία έπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέπθΝ Θ κ υλπθ,Ν βέΝ λαεαέπθ,Ν γέΝ Κα αθΫαμ,Ν ζέΝ Κκθ αδέεπθ,Ν ηέΝ Κκθ αεαδέεπθ,Ν θέΝ Κκ ηα αέπθ,Ν ιέΝ ΛΫεαμ,Ν κέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν λέΝ Τ λκτ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαλζσία δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλζκία έπθέΝ ζγέηέΝ άηκμΝΜαλαγκεΪηπκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαζζδγΫαμΝβέΝΚκυηαδέεπθΝ γέΝΜαλαγκεΪηπκυ,ΝζέΝΝ κξπλέκυ,ΝηέΝ΢εκυλαδέεπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαλαγσεαηπκμΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαλαγκεΪηπκυέΝ ζγέθέΝ άηκμΝ Πυγαΰκλ έκυΝ απκ ζκτη θκμ απσΝ κΝ άηκΝ Πυγαΰκλ έκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κκυηαλα αέπθ,ΝβέΝΜαυλα ααέπθ,ΝγέΝΜ κΰ έκυ,ΝζέΝΜτζπθ,ΝηέΝΜυ δζβθδυθ,ΝθέΝΠαΰυθ κυ,ΝιέΝ Παθ λσ κυ,ΝκέΝΠτλΰκυ,ΝλέΝ΢παγαλαέπθ,Ν1ίέΝΥυλαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠυγαΰσλ δκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΠυγαΰκλ έκυέΝ 43.7. άηκμΝ ΡαξυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΠκζυεΪλπκυ,Ν βέΝ Καλεδθαΰλέκυ,ΝγέΝΡαξυθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡΪξ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡαξυθέΝ ζγέκέΝ ΟΝ άηκμΝ ΦκτλθπθΝ η κθκηΪα αδΝ άηκΝ ΦκτλθπθΝ Κκλ υθέΝ Υ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦκτλθκδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦκτλθπθέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ζζέΝΝΟΜΟ΢Ν΢ ΡΡΧΝ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ ζζέ1έΝ άηκμΝ ζδ λΪ βμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰδκξπλέκυ,ΝβέΝ ζδ λΪ βμ,Ν γέΝΛ υεκγΫαμ,ΝζέΝΜαθ βζέκυ,ΝηέΝ΢εκπδΪμ,ΝθέΝ ΢ αγηκτΝ ΰΰέ βμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζδ λΪ βμέΝ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζδ λΪ βΝ ζζέβέΝ άηκμΝ ηφέπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηφδπσζ πμ,ΝβέΝΜ κζαεδΪμ,Ν γέΝ ΝΫπθΝ Κ λ υζέπθ,Ν ζέΝ Παζαδκευηβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΠαζαδκευηβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαζαδκευηβμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζζέγέΝ άηκμΝ ξδθκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξδθκτ,Ν βέΝ Ϊφθβμ,Ν γέΝ λίκξπλέκυ,Ν ζέΝ Λ υεκ σπκυ,Ν ηέΝ Πα λδεέκυ,Ν θέΝ ΢δ κξπλέκυ,Ν ιέΝ Υκυηθδεκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢δ κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢δ κξπλέκυέΝ ζζέζέΝ άηκμΝ δ αζ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν βέΝ ηπΫζπθ,Ν γέΝ Ϋλΰβμ,Ν ζέΝ βηβ λδ έκυ,Ν ηέΝ ΛυΰαλδΪμ,Ν θέΝ Νδεκεζ έαμ,Ν ιέΝ ΢β αηέαμ,Ν κέΝ Σλδαθ αφυζζδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ βηβ λέ δΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ βηβ λδ έκυέΝ ζζέηέΝ άηκμΝ ηηαθκυάζΝΠαππΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΠθ τηα κμ,ΝβέΝ αφθκυ έκυ,Ν γέΝ ηηαθκυάζΝ ΠαππΪ,Ν ζέΝ Μ Ϊζζπθ,Ν ηέΝ ΝΫκυΝ ΢κυζέκυ,Ν θέΝ Π θ απσζ πμ,Ν ιέΝ Σκτηπαμ,Ν κέΝ Υλυ κτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υλυ σΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥλυ κτέΝ 44.6έΝ άηκμΝ λαεζ έαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ λαεζ έαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αζ λκτ,ΝβέΝ α κξπλέκυ,ΝγέΝΚαλπ λάμ,ΝζέΝΚκδηά πμ,ΝηέΝ Λδγκ σπκυ,Ν θέΝ Λδηθκξπλέκυ,Ν ιέΝ Πκθ δ ηΫθκυ,Ν κέΝ Υλυ κξπλΪφπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λΪεζ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λαεζ έαμέΝ ζζέιέΝ άηκμΝ Κ λεέθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ρκ σπκζβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Υ θπΝ Πκλκέπθ,ΝβέΝΚα αθκτ βμ,ΝγέΝΚΪ πΝΠκλκέπθ,ΝζέΝΚ λεέθβμ,ΝηέΝΛδία έαμ,ΝθέΝΜαελδθέ βμ,ΝιέΝ Ν κξπλέκυ,ΝκέΝΠζα αθαεέπθ,ΝκδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Ρκ σπκζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΡκ σπκζβμέΝ ζζέκέΝ άηκμΝ ΚέΝΜβ λκυ έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θαΰ θθά πμ,Ν βέΝ Υ θπΝ Καηάζαμ,Ν γέΝ αηίαεδΪμ,Ν ζέΝ Μβ λκυ έκυ,Ν ηέΝ Μκθκεεζβ έαμ,Ν θέΝ Πλκία Ϊ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠλκία ΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλκία ΪέΝ ζζέλέΝ άηκμΝΚκληέ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζδκευηβμ,ΝβέΝΚκληέ βμ,ΝγέΝ ΝΫαμΝΜπΪφλαμ,ΝζέΝ΢υηίκζάμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΝΫαΝΜπΪφλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝΜπΪφλαμέΝ ζζέ1ίέΝ άηκμΝΛ υευθαΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαζυθΝ Ϋθ λπθ,ΝβέΝΛ υευθα,Ν γέΝΥλδ κτ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ υευθα βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΛ υευθαμέΝ ζζέ11έΝ άηκμΝ ΝΫαμΝ έξθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΝΫαμΝ έξθβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝΥλδ κφσλκυ,ΝβέΝ ΰλδαθάμ,ΝγέΝ θα α έαμ,ΝζέΝΓααυλκυ,ΝηέΝ άηβ λαμ,ΝθέΝ λαίά εκυ,Ν ιέΝΘκζκτ,ΝκέΝΜαυλκζσφκυ,ΝλέΝΜ κλλΪξβμ,Ν1ίέΝΜυλεέθκυ,Ν11έΝΜυλλέθβμ,Ν1βέΝΝΫαμΝΠΫ λαμ,Ν 1γέΝ΢φ ζδθκτ,ΝκδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝ έξθβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝ έξθβμέΝ ζζέ1βέΝ άηκμΝΝδΰλέ βμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝδΰλέ βμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ θγάμ,ΝβέΝ Θ ληυθ,Ν γέΝ Σ λπθάμ,Ν ζέΝ Φζαηπκτλκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΝδΰλέ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝδΰλέ βμέΝ ζζέ1γέΝ άηκμΝΠ λδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ελδ κξπλέκυ,ΝβέΝ υλπθ έαμ,Ν γέΝΓκθέηκυ,ΝζέΝΜαθ λαεέκυ,ΝηέΝΜ ΰαζκξπλέκυ,ΝθέΝΝΫκυΝΠ λδ έκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫκΝΠ λέ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫκυΝΠ λδ έκυέΝ 70 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζζέ1ζέΝ άηκμΝ Πλυ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰΰέ βμ,Ν βέΝ Κλβθέ κμ,Ν γέΝ Πλυ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Πλυ βΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΠλυ βμέΝ ζζέ1ηέΝ άηκμΝ΢ λλυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢ λλυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζαδυθκμ,Ν βέΝ π αητζπθ,Ν γέΝ Οδθκτ αμΝ ΧΥδκθκξπλέκυΨ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ΢Ϋλλ μΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ λλυθέΝ ζζέ1θέΝ άηκμΝ ΢δ βλκεΪ λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κ άηκΝ ΢δ βλκεΪ λκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αηίαεκφτ κυ,Ν βέΝ Καηαλπ κτ,Ν γέΝ ΢ λυηκθκξπλέκυ,Ν ζέΝ Υαλκπκτ,Ν ηέΝ Υκλ λκτ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢δ βλσεα λκ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢δ βλκεΪ λκυέΝ ζζέ1ιέΝ άηκμΝ΢εκ κτ βμΝαπκ ζκτη θκμ απσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηηκυ δΪμ,ΝβέΝΓ φυλκυ έκυ,Ν γέΝ Μ ζ θδεδ έκυ,Ν ζέΝ ΝΫαμΝ Συλκζσβμ,Ν ηέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν θέΝ ΢εκ κτ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢εκ κτ αΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢εκ κτ βμέΝ ζζέ1κέΝ άηκμΝ ΢εκυ Ϊλ πμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ζΫθβμ,Ν βέΝ ζφδεκτ,Ν γέΝ αηίαεκτ βμ,Ν ζέΝ ΚΪ πΝ Καηάζαμ,Ν ηέΝ Κκυίκυεζέπθ,Ν θέΝ ΚκυηαλδΪμ,Ν ιέΝ Κπθ αθ δθΪ κυ,Ν κέΝ Π πκθδΪμ,Ν λέΝ ΢εκυ Ϊλ πμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢εκυ ΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢εκυ Ϊλ πμέΝ ζζέ1λέΝ άηκμΝ ΢ λυηκθδεκτΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ υΰκζα δκτ,Ν βέΝ ΚαζκεΪ λκυ,Ν γέΝ Λδία κξπλέκυ,Ν ζέΝ ΢ λυηκθδεκτ,Ν ηέΝ ΣλδΪ κμ,Ν θέΝ Υ δηΪλλκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢ λυηκθδεσΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΢ λυηκθδεκτέΝ ζζέβίέΝ άηκμΝ΢ λυηυθαΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αζ κ κπέκυ,ΝβέΝΜ κευηβμ,Ν γέΝΜκθσίλυ βμ,ΝζέΝΝΫκυΝ΢εκπκτ,ΝηέΝΝ κξπλέκυ,ΝθέΝΠαλαζδηθέκυ,ΝιέΝΠ γ ζδθκτ,ΝκέΝΦυξδεκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΝΫκμΝ ΢εκπσμΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΝΫκυΝ΢εκπκτέΝ ζζέβ1έΝ άηκμΝΡκ κζέίκυμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΡκ κζέίκυμΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝΜδελκτΝ ΢κυζέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΡκ κζέίκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΡκ κζέίκυμέΝ ζζέββέΝ άηκμΝ ΣλαΰέζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ βηβ λέκυ,Ν βέΝ β κθκξπλέκυ,Ν γέΝ υεαλπέαμ,Ν ζέΝ Ιίάλπθ,Ν ηέΝ Κα αθκξπλέκυ,Ν θέΝ ΜαυλκγαζΪ βμ,Ν ιέΝ Σλαΰέζκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΜαυλκγΪζα αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜαυλκγαζΪ βμέΝ ζζέβγέΝ Κκδθσ β αΝ ξζα κξπλέκυΝ απκ ζκτη θβΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξζα κξπλέκυ,Ν βέΝ Καπθκφτ κυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ξζα κξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ξζα κξπλέκυέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰεέ λκυ,ΝβέΝΥ θπΝ λκθ κτμ,ΝγέΝΟλ δθάμ,ΝζέΝ ΠλκηαξυθκμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζηέΝΝΟΜΟ΢ΝΣΡΙΚ ΛΧΝ 71 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ ζηέ1έΝ άηκμΝ δγάεπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΝδεκζΪκυ,ΝβέΝ γαηαθέαμ,Ν γέΝ λκθ λκτ,Ν ζέΝ Γαλ δεέκυ,Ν ηέΝ Ϋ βμ,Ν θέΝ λκ κξπλέκυ,Ν ιέΝ ζΪ βμ,Ν κέΝ Καζκΰάλπθ,Ν λέΝ Ν λαρ κξπλέκυΝΧΥα αβπ λέκυΨ,Ν1ίέΝΠ λ κυζέκυ,Ν11έΝΠτλλαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ζΪ βΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζΪ βμ. ζηέβέΝ άηκμΝ α δζδεάμΝ απ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ α δζδεάμ,Ν βέΝ Θ κπΫ λαμ,Ν γέΝ Π λδ Ϋλαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ α δζδεάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ α δζδεάμέΝ ζηέγέΝ άηκμΝ ΓσηφπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γσηφπθ,Ν βέΝ λκ λκτ,Ν γέΝ ΛυΰαλδΪμ,ΝζέΝΜκυλδΪμ,ΝηέΝΠαζαδκηκθα άλκυ,ΝθέΝΠβΰάμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛυΰαλδΪ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛυΰαλδΪμέΝ ζηέζέΝ άηκμΝ δαδυ δ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΛσΰΰκυ,ΝβέΝΜ ΰαζκξπλέκυ,Ν γέΝ Πα κυζδΪμ,Ν ζέΝ Υλυ αυΰάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ ΰαζκξυλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ ΰαζκξπλέκυέΝ ζηέηέΝ άηκμΝΚαζαηπΪεαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκμΝ1έΝΚαζαηπΪεαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ τλαμ,ΝβέΝ ζαξΪίαμ,ΝγέΝ δΪίαμ,ΝζέΝΚα λαεέκυ,ΝηέΝΚλταμΝ λτ βμ,ΝθέΝΜ ΰΪζβμΝΚ λα Ϋαμ,ΝιέΝ Ολγκίκυθέκυ,Ν κέΝ ΢αλαεάθαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαζαηπΪεαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαζαηπΪεαμέΝ ζηέθέΝ άηκμΝ Καζζδ Ϋθ λκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αζ δθκτ, 2. θ λκξπλέκυ,Ν γέΝ ΚΪ πΝ ζΪ βμ,Ν ζέΝ Φπ Ϊ αμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αζ δθσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αζ δθκτέΝ ζηέιέΝ άηκμΝΚα αθδΪμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηαλΪθ κυΝβέΝ ηπ ζκξπλέκυ,Ν γέΝ Καζκηκέλαμ,Ν ζέΝ Κα αθΫαμ,Ν ηέΝ Μα κθ λέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚα αθΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚα αθΫαμέΝ ζηέκέΝ άηκμΝΚζ δθκίκτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ β σθκμ,ΝβέΝΓζυεκηβζΫαμ,ΝγέΝ Καζκΰλδαθάμ,ΝζέΝΚζ δθκτ,ΝηέΝΠαζαδκξπλέκυ,ΝθέΝΥλυ κηβζΫαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚζ δθσΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚζ δθκτέΝ ζηέλέΝ άηκμΝ ΚσαδαεαΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γ θ έκυ,Ν βέΝ Γκλΰκΰυλέκυ,Ν γέΝ Ξυζκπαλκέεκυ,ΝζέΝΠλέθκυ,ΝηέΝΠλκ λσηκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΠλέθκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠλέθκυέΝ ζηέ1ίέΝ άηκμΝ Μαζαεα έκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κκλυίαζζκτ,Ν βέΝ Μαζαεα έκυ,ΝγέΝΠαθαΰέαμ,ΝζέΝΠ τεβμ,ΝηέΝΣλυΰσθκμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαθαΰέα βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαθαΰέαμέΝ ζηέ11έΝ άηκμΝΜ ΰΪζπθΝΚαζυίέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΚυλδαεάμ,ΝβέΝ Γζέθκυ,ΝγέΝΜ ΰΪζπθΝΚαζυίέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Μ ΰΪζαΝΚαζτίδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ ΰΪζπθ ΚαζυίέπθέΝ ζηέ1βέΝ άηκμΝ ΟδξαζέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΟδξαζέαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γ πλΰαθΪ πθ,Ν βέΝ Κζκεκ κτ,Ν γέΝ Κλάθβμ,Ν ζέΝ Π λπ κτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΟδξαζέα βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΟδξαζέαμέΝ 72 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζηέ1γέΝ άηκμΝΠαζβκεΪ λκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰλ ζδΪμ,ΝβέΝ λ αθέκυ,Ν γέΝ βζ υ άμ,Ν ζέΝ ΚκυηαλδΪμ,Ν ηέΝ Κλβθέ βμ,Ν θέΝ ΛδκπλΪ κυ,Ν ιέΝ Παζαδκπτλΰκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαζαδσπυλΰκμΝ βμ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΠαζαδκπτλΰκυέΝ 45.14έΝ άηκμΝ ΠαλαζβγαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζζβθκεΪ λκυ,Ν βέΝ Πζα Ϊθκυ,ΝγέΝΡΪιαμ,ΝζέΝΡδαυηα κμ,ΝηέΝ΢παγΪ πθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡέαπηαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡδαυηα κμέΝ ζηέ1ηέΝ άηκμΝ Π ζδθθαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Νκηάμ,Ν βέΝ Π λκπσλκυ,Ν γέΝ ΢ λίπ υθ,Ν ζέΝ Σαιδαλξυθ,Ν ηέΝ Φαθ λπηΫθβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΣαιδΪλξαδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΣαιδαλξυθέΝ ζηέ1θέΝ άηκμΝ Πδαζ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζ υγ λκξπλέκυ,Ν βέΝ Παλαπκ Ϊηκυ,ΝγέΝΠδαζ έαμ,ΝζέΝΦάεβμ,ΝηέΝΦδζτλαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦάεβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦάεβμέΝ ζηέ1ιέ« άηκμΝ Πυθ αέπθ»32 απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αγυλλ τηα κμ,Ν βέΝ αζεΪθκυ,Ν γέΝ Λδία κξπλέκυ,Ν ζέΝ Μ κξυλαμ,Ν ηέΝ Μκ ξκφτ κυ,Ν θέΝ ΝΫαμΝ Π τεβμ,Ν ιέΝ ΠαλαηΫλκυ,Ν κέΝ Πκζυθ λέκυ,Ν λέΝ ΢ κυλθαλαδέεπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ κυλθαλαέδεαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ κυλθαλαδέεπθέΝ ζηέ1κέΝ άηκμΝ ΠτζβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠτζβμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ β αλέπθκμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Πλκεκπέκυ,Ν γέΝ Κκ λπθέκυ,Ν ζέΝ ΠαζαδκεαλυΪμ,Ν ηέΝ Π λκξπλέκυ,Ν θέΝ Ρκπκ κτ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠτζβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΠτζβμέΝ ζηέ1λέΝ άηκμΝΣυηφαέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓ λαεαλέκυ,ΝβέΝΚαζζδγΫαμ,ΝγέΝ Κκθδ εκτ,Ν ζέΝ ΛκΰΰΪμ,Ν ηέΝ Μαυλ ζέκυ,Ν θέΝ Φζαηπκυλ έκυ,Ν ιέΝ Φπ δθκτ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Κκθδ εσμ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Κκθδ εκτέΝ ζηέβίέΝ άηκμΝΦαζπλ έαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ δαζ ε κτ,ΝβέΝ δπκ Ϊηκυ,ΝγέΝ Κ φαζκίλτ κυέΝ ζέΝ Μ ΰΪζκυΝ Κ φαζκίλτ κυ,Ν ηέΝ Μ ΰΪλξβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚ φαζσίλυ κΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚ φαζκίλτ κυέΝ ζηέβ1έΝ άηκμΝ Φαλεα σθαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Φαλεα σθαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξζα κξπλέκυ,Ν βέΝ ΓλδαΪθκυ,Ν γέΝ δα Ϋζζκυ,Ν ζέΝ Ϊλεκυ,Ν ηέΝ Κ λαηδ έκυ,Ν θέΝ Παθαΰέ αμ,Ν ιέΝ Πβθ δΪ κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Φαλεα σθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΦαλεα σθαμέΝ ζηέββέΝ άηκμΝΥα έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσ κΝ άηκΝΥα έπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰθαθ δΪμ,Ν βέΝΚαεκπζ υλέoυ,ΝγέΝΟιυθ έαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ Υα έπθΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝXα έπvέΝ ζηέβγέΝΚκδθσ β αΝ πλκπκ ΪηκυΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέαμΝΠαλα ε υάμ,Νβ. θγκτ βμ,Ν γέΝ Καζζδλλσβμ,Ν ζέΝ Κα αφτ κυ,Ν ηέΝ ΚλαθΫαμ,Ν θέΝ ΠκζυγΫαμ,Ν ιέΝ ΢ φαθέκυ,Ν κέΝ Xαζδεέoυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαζζδλσβΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζζδλσβμέΝ Πέ έβγκήβίί1Ν – Φ ΚΝ 1κ1Ν ΄,Ν ΪλγλκΝ ησθκμ΢ κΝ ΪφδκΝ ζηέ1ιΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ1Ν κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝΧ ΄βζζΨΝ κΝσθκηαΝ κυΝ άηκυΝΠυθ αέπθΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ« άηκμΝΠδθ Ϋπθ» 32 73 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζηέβζέΝΚκδθσ β αΝΝ λΪδ αμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ληα κζδεκτ,ΝβέΝΚκλυφάμ,Ν γέΝ Ν λΪδ αμ,Ν ζέΝ Παξ κυλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝΝ λΪδ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝ λΪδ αμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κΝ άηκΝΣλδεεαέπθΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝΜυλκφτζζκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζθέΝΝΟΜΟ΢ΝΦΘΙΧΣΙ Ο΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 46.1. άηκμΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ Συηφλβ κτΝ απκ ζκτη θκμΝ αnσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ έ κζβμ,Ν γέΝ δεΪ λκυ,Ν ζέΝ Μαυλέζκυ,Ν ηέΝ Μ ΰΪζβμΝ ΚΪοβμ,Ν θέΝ Μ λεΪ αμ,Ν ιέΝ Μ αέαμΝ ΚΪοβμ,Ν κέΝ Ν κξπλέκυΝ Συηφλβ κτ,Ν λέΝ ΠαζαδκεΪ λκυ,Ν 1ίέΝ Π λδίζΫπ κυ,Ν 11έΝ Πδ δπ υθ,Ν1βέΝΠ ζΫαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝ Γ υλΰδκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΰέκυΝΓ πλΰέκυέΝ 4θέβέΝ άηκμΝ ηφέεζ δαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ηφέεζ δαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λυηαέαμ,Ν βέΝ ΜπλΪζκυ,Ν γέΝ υζδευθ,Ν ζέΝ ΠαζαδκξπλέκυΝ πλδΫπθ,Ν ηέΝ Σδγλπθέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ηφέεζ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηφέεζ δαμέΝ 46.γέΝ άηκμΝ αζΪθ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ αζΪθ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ιΪλξκυ,Ν βέΝ Καζαπκ έκυ,Ν γέΝ Κυπαλδ έκυ,Ν ζέΝ Κυλ υθβμΝ ΧΚκζΪεαμΨ,Ν ηέΝ Μ ΰαπζα Ϊθκυ,Ν θέΝ ΣλαΰΪθαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ αζΪθ βΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ αζΪθ βμέΝ ζθέζέΝ άηκμΝ Γκλΰκπκ ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αλ Ϊ πθ,Ν βέΝ Γκλΰκπκ Ϊηκυ,Ν γέΝ αηΪ αμ,Ν ζέΝ ζφέθκυ,Ν ηέΝ τκΝ κυθυθ,Ν θέΝ ζ υγ λκξπλέκυ,Ν ιέΝ λαεζ έαμ,Ν κέΝ Κκυηαλδ έκυ,Ν λέΝ Μκ ξκξπλέκυ,Ν 1ίέΝ ΝΫκυΝ ΚλδεΫζζκυ,Ν 11έΝ Οέ βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μκ ξκξυλδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μκ ξκξπλέκυέΝ ζθέηέΝ άηκμΝ αφθκυ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λεέ αμ,ΝβέΝΓκυζ ηέκυ,ΝγέΝ Λδίαθα υθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΛδίαθΪ μ βμΝ ΫπμΝεαθσ β αμΝΛδίαθα υθέΝ ζθέθέΝ άηκμΝ κηκεκτΝαπ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ κηκεκτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ξζα Ϋαμ,Ν βέΝ κυαέκυ,ΝγέΝΚαλυυθ,ΝζέΝΛ τεαμ,ΝηέΝΜαελκζέία κυ,ΝθέΝΜαθ α δΪμ,ΝκέΝΜ ζδ αέαμ,ΝλέΝΝΫαμΝ Μαελέ βμ,Ν1ίέΝΝ κξπλέκυ,Ν11έΝΠαζαηΪ,Ν1βέΝΠ λπ κτ,Ν1γέΝΠκζυ θ λέκυ,Ν1ζέΝΠκυλθαλέκυ,Ν 1ηέΝΦυζδα υθκμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ κηκεσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κηκεκτέΝ ζθέιέΝ άηκμΝ ζΪ δαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ζΪ δαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζέκυ,ΝβέΝ ΢φΪεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζΪ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζΪ δαμέΝ ζθέκέΝ άηκμΝ ξδθαέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ξδθκτ,Ν βέΝ ξζα έκυ,Ν γέΝ Καλαίκητζκυ,Ν ζέΝ Παζαδκε λα Ϋαμ,Ν ηέΝ Ραξυθ,Ν θέΝ ΢παλ δΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΡΪξ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΡαξυθέΝ ζθέλέΝ άηκμΝΘ αζδυ δ κμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰλαπδ δΪμ,ΝβέΝ αλ αζάμ,Ν γέΝ ζ δπ υθ,Ν ζέΝ Γαίλκεέπθ,Ν ηέΝ εεΪλαμ,Ν θέΝ Θαυηαεκτ,Ν ιέΝ ΝΫκυΝ Μκθα βλέκυ,Ν κέΝ 74 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΢κφδΪ αμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫκΝΜκθα άλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫκυΝΜκθα βλέκυέΝ ζθέ1ίέΝ άηκμΝΚαηηΫθπθΝ κτλζπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚαηηΫθπθΝ κτλζπθΝεαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝΚαθκυλΰέκυ,ΝβέΝΡ ΰΰδθέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚαηηΫθαΝ κτλζαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαηηΫθπθΝ κτλζπθέΝ ζθέ11έΝ άηκμΝ ΛαηδΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΛαηδΫπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμΝ ΧΛδηκΰαλ έκυΨ,Ν βέΝ θγάζβμ,Ν γέΝ έίλβμ,Ν ζέΝ Θ ληκπυζυθ,Ν ηέΝ Καζαηαεέκυ,Ν θέΝ Κσηηα κμ,ΝιέΝΚπ αζΫιβ,ΝκέΝΛυΰαλδΪμ,ΝλέΝΜ ΰΪζβμΝ λτ βμ,Ν1ίέΝΡκ έ βμ,Ν11έΝ΢ αυλκτ,Ν1βέΝ Φλαθ αά,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμ ΛαηέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛαηδΫπθέΝ ζθέ1βέΝ άηκμΝΛ δαθκεζα έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμέΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηκυλέκυ,ΝβέΝ βζ υ κτ,Ν γέΝΛ δαθκεζα έκυ,ΝζέΝΜκ ξκεαλυΪμ,ΝηέΝ΢ έλφαεαμ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛ δαθκεζΪ δΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛ δαθκεζα έκυέΝ ζθέ1γέΝ άηκμΝΜαελαευηβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜαελαευηβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ λξαθέκυ,Ν βέΝ ί έκυ,Ν γέΝ Γδαθθδ κτμ,Ν ζέΝ ΓλαηηΫθβμ,Ν ηέΝ Κα λέκυ,Ν θέΝ Λδ κ Ϋζκυ,Ν ιέΝ ΜΪελβμ,Ν κέΝ ΠαζαδΪμΝ Γδαθθδ κτμ,Ν λέΝ ΠαππΪ,Ν 1ίέΝ Πζα υ σηκυ,Ν 11έΝ Ρκίκζδαλέκυ,Ν 1βέΝ Σλδζσφκυ,Ν 1γέΝ Σ κτεεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜαελαευηβΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜαελαευηβμέΝ ζθέ1ζέΝ άηκμΝΜαζ έθβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜαζ έθβμ,ΝβέΝΠλκ ευθΪ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μαζ έθαΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μαζ έθβμέΝ ζθέ1ηέΝ άηκμΝ Οπκυθ έπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝΛαλτηθβμ,Ν βέΝΜαλ έθκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδαησμΝ Μαλ έθκΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ Μαλ έθκυέΝ ζθέ1θέΝ άηκμΝ ΜυζκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΜυζκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ ΣλδΪ αμ,ΝβέΝ ΰέκυΝ΢ λαφ έη,ΝγέΝ θΪίλαμ,ΝζέΝΚαζζδ λσηκυ,ΝηέΝΚκηθέθβμ,ΝθέΝΜ θ θέ βμ,ΝιέΝ ΢εΪλφ δαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜυζκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜυζκυέΝ ζθέ1ιέΝ άηκμΝ ΞυθδΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ ΢ φΪθκυ,Ν γέΝ ΚκλκηβζΫαμ,Ν ζέΝ ΜαελυλλΪξβμ,Ν ηέΝ ΞυθδΪ κμ,Ν θέΝ Οηίλδαεάμ,Ν ιέΝ Παθαΰέαμ,Ν κέΝ Π λδίκζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΟηίλδαεάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΟηίλδαεάμέΝ ζθέ1κέΝ άηκμΝ Π ζα ΰέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ αγυεκέζκυ,Ν βέΝ Γζτφαμ,Ν γέΝ Μτζπθ,Ν ζέΝ Π ζα ΰέαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Π ζα ΰέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ ζα ΰέαμέΝ ζθέ1λέΝ άηκμΝ ΢π λξ δΪ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢π λξ δΪ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΢υ κυΝ Χ δζσφκυΨ,Ν βέΝ θα κζάμ,Ν γέΝ λΰυλέπθ,Ν ζέΝ Γαλ δεέκυ,Ν ηέΝ ΚαζζδγΫαμΝ ΢π λξ δΪ κμ,ΝθέΝΚαηπδυθ,ΝιέΝΚαθαζέπθ,ΝκέΝΚζπθέκυ,ΝλέΝΚκζκευγδΪμ,Ν1ίέΝΚυλδαεκξπλέκυ,Ν11έΝ Λ υεΪ κμ,Ν 1βέΝ ΜαληΪλπθ,Ν 1γέΝ Μ κπκ αηδΪμ,Ν 1ζέΝ Νδεκζδ έκυ,Ν 1ηέΝ ΠαζαδκίλΪξαμ,Ν 1θέΝ ΠαζαδκξπλέκυΝ Συηφλβ κτ,Ν 1ιέΝ Π λδίκζέκυ,Ν 1κέΝ Πδ έκυ,Ν 1λέΝ Πζα Ϊθκυ,Ν βίέΝ Πκυΰεαεέπθ,Ν β1έΝ Φ Ϋλβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΢π λξ δΪ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢π λξ δΪ κμέΝ 75 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζθέβίέΝ άηκμΝ ΢ υζέ κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΢ υζέ κμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Μαλέθαμ,Ν βέΝ θτ λκυ,Ν γέΝ υζαεέκυ,Ν ζέΝ Λκΰΰδ έκυ,Ν ηέΝ Ν λΪδ αμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢ υζέ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢ υζέ κμέΝ ζθέβ1έΝ άηκμΝ ΣδγκλΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚΪ πΝ ΣδγκλΫαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝΜαλέθβμ,ΝβέΝΜκ έκυ,ΝγέΝΣδγκλΫαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΚΪ πΝΣδγκλΫα κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚΪ πΝΣδγκλΫαμέΝ ζθέββέΝ άηκμΝ ΤπΪ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΤπΪ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λΰυλκξπλέκυ,Ν βέΝ α δζδευθ,Ν γέΝ Ϊφθβμ,Ν ζέΝ Κα αθΫαμ,Ν ηέΝ Κκηπκ Ϊ πθ,Ν θέΝ Λα δεκτμ,Ν ιέΝ Λκυ λυθΝ ΤπΪ βμ,Ν κέΝ Λτξθκυ,Ν λέΝ Μ ιδα υθ,Ν 1ίέΝ Μ κξπλέκυΝ ΤπΪ βμ,Ν 11έΝ Ν κξπλέκυΝ ΤπΪ βμ,Ν 1βέΝ Π λδ λέκυ,Ν 1γέΝ Πτλΰκυ,Ν 1ζέΝ Ρκ πθδΪμ,Ν 1ηέΝ ΢υεΪΝ ΤπΪ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΤπΪ βΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΤπΪ βμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δ π λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κθΝ άηκΝ ΰέκυΝΚπ αθ έθκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΠατζδαθβμ,ΝβέΝ Συηφλβ κτΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζιέΝΝΟΜΟ΢ΝΦΛΧΡΙΝ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ ζιέ1έΝ άηκμΝ κτΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰλαπδ υθ,ΝβέΝ κτ,ΝγέΝ θαλΰτλπθ,ΝζέΝ πλκΰ έπθ,ΝηέΝ αζ κθΫλπθ,ΝθέΝΛδηθκξπλέκυ,ΝιέΝ Π δθκτ,ΝκέΝ΢εζάγλκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ σμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κτέΝ ζιέβέΝ άηκμΝ ηυθ αέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ ηυθ αέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝ Παθ ζ άηκθκμ,ΝβέΝΚΫζζβμ,ΝγέΝΚζ δ έκυ,ΝζέΝΞδθκτΝΝ λκτ,ΝηέΝΠ λυθ,ΝθέΝΡκ υθκμ,ΝιέΝΦαθκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ητθ αδκΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηυθ αέκυέΝ ζιέγέΝ άηκμΝ ΚΪ πΝ Κζ δθυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν βέΝ ελέ α,Ν γέΝ Υ θπΝ Καζζδθέεβμ,Ν ζέΝ Υ θπΝ Κζ δθυθ,Ν ηέΝ γθδεκτ,Ν θέΝ ΚΪ πΝ Καζζδθέεβμ,Ν ιέΝ ΚΪ πΝ Κζ δθυθ,Ν κέΝ Κζα κλλΪξβμ,Ν λέΝ Κλα λκτ,Ν 1ίέΝ Μαλέθβμ,Ν 11έΝ Μ κεΪηπκυ,Ν 1βέΝ Μ κξπλέκυ,Ν 1γέΝΝΫκυΝΚαυεΪ κυ,Ν1ζέΝΝέεβμ,Ν1ηέΝΠαλκλ έκυ,Ν1θέΝΠκζυπζα Ϊθκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚΪ πΝΚζ έθ μΝ βμ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚΪ πΝΚζ δθυθέΝ ζιέζέΝ άηκμΝΜ ζέ βμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ξζΪ αμ,ΝβέΝ τβμ,ΝγέΝΙ Ϋαμ,ΝζέΝ Λσφπθ,Ν ηέΝ Μ ζέ βμ,Ν θέΝ Ν κξπλαεέκυ,Ν ιέΝ Παζαέ λαμ,Ν κέΝ ΠαππαΰδΪθθβ,Ν λέΝ ΢δ αλδΪμ,Ν 1ίέΝ ΢εκπκτ,Ν 11έΝ Σλδπκ Ϊηκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ΰδκμΝ γαθΪ δκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝ κξπλαεέκυέΝ ζιέηέΝ άηκμΝ Π λΪ ηα κμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ αλγκζκηαέκυ,Ν βέΝ ηηκξπλέκυ,Ν γέΝ Υ θπΝ Τ λκτ βμ,Ν ζέΝ λαπκτ,Ν ηέΝ λκ κπβΰάμ,Ν θέΝ Κκζξδεάμ,Ν ιέΝ Λ π κεαλυυθ,ΝκέΝΠ λΪ ηα κμ,ΝλέΝΠκζυπκ Ϊηκυ,Ν1ίέΝΣλδαθ αφυζζΫαμ,Ν11έΝΣλκπαδκτξκυ,Ν1βέΝ Τ λκτ βμ,Ν1γέΝΦζαηπκτλκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ ΠΫλα ηαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠ λΪ ηα κμέΝ 76 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζιέθέΝ άηκμΝ Πλ πυθΝ απκ ζκτη θκμΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ξδζζ έκυ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Γ ληαθκτ,ΝγέΝ θ αλ δεκτ,ΝζέΝ λκθ λκτ,ΝηέΝΚαζζδγΫαμ,ΝθέΝΚαλυυθ,ΝιέΝΛαδηκτ,ΝκέΝΛ υευθκμ,Ν λέΝ Μδελκζέηθβμ,Ν 1ίέΝ Πδ κ λέκυ,Ν 11έ Πζα Ϋκμ,Ν 1βέΝ Πλα έθκυ,Ν 1γέΝ ΦαλΪ πθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛαδησμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΛαδηκτέΝ ζιέιέΝ άηκμΝ Φδζυ αΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ θ δΰκθ έαμ,Ν βέΝ ΰσλπθ,Ν γέΝ ΛαδίΫαμΝ ΧΛαεεδΪμΨ,Ν ζέΝ Μαθδαεέκυ,Ν ηέΝ Π ζαλΰκτ,Ν θέΝ Φαλαΰΰέκυ,Ν ιέΝ Φδζυ α,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΦδζυ αμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦδζυ αέΝ ζιέκέΝ άηκμΝΦζυλδθαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΦζπλέθβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζυθπθ,Ν βέΝ λη θκξπλέκυ,Ν γέΝ Κκλυφάμ,Ν ζέΝ Μ κθβ έκυΝ ηέΝ Πλυ βμ,Ν θέΝ ΢εκπδΪμ,Ν ιέΝ Σλδίκτθκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΦζυλδθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΦζπλέθβμέΝ ζιέλέΝΚκδθσ β αΝΚλυ αζζκπβΰάμΝαπκ ζκτη θβΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ α κξπλέκυ,ΝβέΝΚλυ αζζκπβΰάμ,ΝγέΝΚυ α,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ βμΝεκδθσ β αμΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλυ αζζκπβΰάΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλυ αζζκπβΰάμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αλδεκτ,ΝβέΝΛ ξσίκυ,ΝγέΝΝυηφαέκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ζκέΝΝΟΜΟ΢ΝΦΧΚΙ Ο΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ζκέ1έΝ άηκμΝ ηφέ βμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ηφέ βμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ υγυηέαμ,Ν βέΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυ,Ν γέΝ ΰέκυΝ Κπθ αθ έθκυ,Ν ζέΝ λκ κξπλέκυ,Ν ηέΝ ζαδυθκμ,Ν θέΝ Πλκ βζέκυ,Ν ιέΝ ΢ λθδεαεέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Υ ηφδ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ηφέ βμέΝ ζκέβέΝ άηκμΝ αλ κυ έπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζπκξπλέκυΝΧ ζ πκξπλέκυΨ,Ν βέΝ λ κ έθαμ,ΝγέΝ δξπλέκυ,ΝζέΝ κλδΪθκυ33, 5. Κ λα υθ,ΝθέΝΚκεεέθκυ,ΝιέΝΚκυπαεέκυ,ΝκέΝΚλδα έκυ,ΝλέΝΚλκευζ έκυ,Ν1ίέΝ Π θ αΰδυθ,Ν 11έΝ Π λδίκζέκυ,Ν 1βέΝ Σλδ Ϋθκυ,Ν 1γέΝ ΤοβζκτΝ Υπλέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚλκετζ δκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚλκευζ έκυέΝ ζκέγέΝ άηκμΝΓαζαιδ έκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΓαζαιδ έκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέπθΝ ΠΪθ πθ,ΝβέΝ κυθδξυλαμ,ΝγέΝΠ θ κλέπθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝΓαζαιέ δΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΓαζαιδ έκυέΝ ζκέζέΝ άηκμΝ ΓλαίδΪμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ πκ κζδΪ,Ν βέΝ αλΰδΪθβμ,Ν γέ ΓλαίδΪμ,Ν ζέΝ Καζκ εκπάμ,Ν ηέΝ Κα ζζέπθ,Ν θέΝ ΜαλδκζΪ αμ,Ν ιέΝ Οδθκξπλέκυ,Ν κέΝ ΢εζάγλκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓλαίδΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΓλαίδΪμέΝ Πέ έΝ1βζήβίίβ,ΝΦ Κ-1ίθΝ ’ΝμΣκΝσθκηαΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ κλδΪθκυΝ κυΝ άηκυΝ αλ κυ έπθΝ κυΝ ΝέΝ Φπεέ κμΝ κυΝ υπκ αφέκυΝ ζΝ κυΝ αφέκυΝ ζκέβΝ βμΝ π λδπ υ πμΝ ΄Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζκΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ ΝέβηγλήλιΝΧ ΄ΝβζζΨΝ δκλγυθ αδΝ κΝκλγσΝ« βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ πλδΪθκυ» 33 77 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 78 ζκέηέΝ άηκμΝ ζφυθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ζφυθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ Υλδ κτ,Ν κδΝ κπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμ ζφκέΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ζφυθέΝ ζκέθέΝ άηκμΝ υπαζέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λκ Ϊ κυ,Ν βέΝ υπαζέκυ,Ν γέΝ ΚΪηπκυ,Ν ζέΝ Κα λαεέκυ,Ν ηέΝ Κζάηα κμΝ υπαζέκυ,Ν θέΝ ΜαζαηΪ πθ,Ν ιέΝ Μαθαΰκτζβμ,Ν κέΝ ΜαλαγδΪ,Ν λέΝ Μκθα βλαεέκυ,Ν 1ίέΝ Παζαδκιαλέκυ,Ν 11έΝ Πκ δ Ϊθ δαμ,Ν 1βέΝ Πτλΰκυ,Ν 1γέΝ ΢ λΰκτζαμ,Ν 1ζέΝ Σ δξέκυ,Ν 1ηέΝ Σλδεσλφκυ,Ν 1θέΝ ΦδζκγΫβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ υπΪζδκΝ βμΝ ΫδαμΝεκδθσ β αμΝ υπαζέκυέΝ ζκέιέΝ άηκμΝ Ι ΫαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Ι ΫαμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Κέλλαμ,Ν βέΝ Σλδ αέαμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΙ ΫαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ Ι ΫαμέΝ ζκέκέΝ άηκμΝ ΚαζζδΫπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ γαθα έκυΝ δΪεκυ,Ν βέΝ Κα λδπ έ βμ,ΝγέΝΜαυλκζδγαλέκυ,ΝζέΝΜκυ κυθέ βμ,ΝηέΝΠαθκυλΰδΪ,ΝθέΝΠυλΪμ,ΝιέΝ΢ λσηβμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜαυλκζδγΪλδΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝΜαυλκζδγαλέκυέΝ 34 48.9. « άηκμΝΛδ κλδεέκυ» απκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΛδ κλδεέκυΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1. ίσλκυ,Ν βέΝ ηυΰ αζδΪμ,Ν γέΝ λαρζαμ,Ν ζέΝ ΪφθκυέΝ ηέΝ δαεκπέκυ,Ν θέΝ πλδεκτ,Ν ιέΝ Καζζέκυ,Ν κέΝ Καλκυ υθ,Ν λέΝ ΚκθδΪεκυ,Ν 1ίέΝ Λ υεα δ έκυ,Ν 11έΝ Μαζαθ λέθκυ,Ν 1βέΝ Π θ απσζ πμ,Ν 1γέΝ Π λδγδπ έ βμ,Ν 1ζέΝ ΢ έζδαμ,Ν 1ηέΝ ΢υεΫαμ,Ν 1θέΝ ΢π αέθβμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΛδ κλέεδΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΛδ κλδεέκυέΝ ζκέ1ίέΝ άηκμΝ Παλθα κτΝαπκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ π αζσφκυ,Ν βέΝ Λδζαέαμ,Ν γέΝ Πκζυ λσ κυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠκζτ λκ κΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠκζυ λσ κυέΝ ζκέ11έΝ άηκμΝ ΣκζκφυθκμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΓζυφΪ αμ,Ν βέΝ ζαέαμ,Ν γέΝ λα δθάμ,Ν ζέΝ ΚαζζδγΫκμ,Ν ηέΝ Μαελδθάμ,Ν θέΝ ΜβζΫαμ,Ν ιέΝ Παθσληκυ,Ν κέΝ Σκζκφυθκμ,Ν λέΝ Σλδακθέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λα δθάΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ λα δθάμέΝ ΓέΝ Ν εκδθσ β αΝ φέθαμΝ αθαΰθπλέα αδΝ αυ ΪΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμέΝ Ν άηκΝ η Ν σθκηα,Ν Ϋ λαΝ εαδΝ αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ ζλέΝΝΟΜΟ΢ΝΥ ΛΚΙ ΙΚ ΢ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ ζλέ1έΝ άηκμΝ θγ ηκτθ αΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϊί κυ,Ν βέΝ Γαζαλδθκτ,Ν γέΝ Γαζα έ βμ,Ν ζέΝ κυηπδυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΓαζΪ δ αΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓαζα έ βμέΝ ζλέβέΝ άηκμΝ λθαέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ λθαέαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ αλίΪλαμ,Ν βέΝ Ν κξπλέκυ,Ν γέΝ Παζαδκξπλέκυ,Ν ζέΝ ΢ αθκτ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝχλvαέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ λθαέαμέΝ ζλέγέΝ άηκμΝ λίκξπλέπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓ λκπζα Ϊθκυ,ΝβέΝΚλάηθβμ,Ν γέΝ Μαλαγκτ βμ,Ν ζέΝ Παζαδκξυλαμ,Ν ηέΝ Ρδαυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠαζαδκξυλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαζαδκξυλαμέΝ Πέ έΝβίλήβίίη,ΝΦ Κ-βηγΝ ΝΪλγλκΝησθκμ ΟΝ άηκμΝΛδ κλδεέκυ,Ν κυΝθκηκτΝΦπεέ αμ,Νη κθκηΪα αδΝ Λδ πλδεέκυΝ» 34 Ν«Ν άηκΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζλέζέΝ άηκμΝΚαζζδελΪ δαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚαζζδελΪ δαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ Λαεευηα κμέΝ βέΝ ΝΫαμΝ ΓπθδΪμ,Ν γέΝ ΝΫπθΝ ΢δζΪ πθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λα κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκαδ ησμΝΝΫαΝΚαζζδελΪ δα κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαζζδελΪ δαμέΝ ζλέηέΝ άηκμΝΚα Ϊθ λαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΚα αθ λ έαμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ φτ κυ,ΝβέΝΚαζΪθ λαμ,ΝγέΝΚαζζδγΫαμ,ΝζέΝΚα αθ λβθκτ,ΝηέΝΚλυκπβΰάμ,ΝθέΝΝΫαμΝΦυεαδαμ,ΝιέΝ Φκτλεαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Κα Ϊθ λ δαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚα αθ λ έαμέΝ ζλέθέΝ άηκμΝΜκυ αθδυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝΫπθΝΜκυ αθδυθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΜΪηαθ κμ,ΝβέΝ ΰέκυΝΠαθ ζ άηκθκμ,ΝγέΝ δκθυ έκυ,ΝζέΝ πΰλΪφκυ,ΝηέΝΝΫαμΝΠκ δ αέαμ,Ν θέΝΠκλ αλδΪμ,ΝιέΝ΢βηΪθ λπθ,ΝκέΝΦζκΰβ υθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΝΫαΝΜκυ αθδΪΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΫπθΝΜκυ αθδυθέΝ ζλέιέΝ άηκμΝΟληυζέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΜ αηκλφυ πμ,ΝβέΝΟληυζέαμ,Ν κδ κπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΟλητζδα βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΟληυζέαμέΝ ζλέκέΝ άηκμΝ ΠαζζάθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Παλα ε υάμ,Ν βέΝ ΝΫαμΝ ΢εδυθβμ,Ν γέΝ Πκζδκυλέκυ,Ν ζέΝ Π υεκξπλέκυ,Ν ηέΝ Πκζυξλσθκυ,Ν θέΝ Υαθδυ β,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥαθδυ βΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥαθδυ βέΝ ζλέλέΝ άηκμΝ ΠαθαΰέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γκηα έκυ,Ν βέΝ Μ ΰΪζβμΝ Παθαΰέαμ,Ν γέΝ Πυλΰα δεέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Μ ΰΪζβΝΠαθαΰέαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΜ ΰΪζβμΝΠαθαΰέαμέΝ ζλέ1ίέΝ άηκμΝ ΠκζυΰτλκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΠκζυΰτλκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝΠλκ λσηκυ,ΝβέΝ λα Ϊηπθ,ΝγέΝΟζτθγκυ,ΝζέΝΠαζαδκεΪ λκυ,ΝηέΝ΢αθυθ,ΝθέΝΣαιδΪλξκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠκζτΰυλκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ ΠκζυΰτλκυέΝ ζλέ11έΝ άηκμΝ ΢δγπθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέκυΝ ΝδεκζΪκυ,Ν βέΝ Μ αΰεδ έκυ,Ν γέΝ ΝΫκυΝ ΜαληαλΪ,Ν ζέΝ Νδεά βμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ΰδκμΝ γαθΪ δκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝδεά βμέΝ ζλέ1βέΝ άηκμΝ΢ αΰέλπθΝ εΪθγκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΙ λδ κτΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ηηκυζδαθάμ,Ν βέΝ ΝΫπθΝ Ρσ πθ,Ν γέΝ ΟζυηπδΪ κμ,Ν ζέΝ Ουλαθκπσζ πμ,Ν ηέΝ ΢ αΰέλπθ,Ν θέΝ ΢ λα κθέεβμ,Ν ιέΝ ΢ λα πθέκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Ι λδ σμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΙ λδ κτέΝ ζλέ1γέΝ άηκμΝ ΣκλυθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΢Ϊλ βμ,Ν βέΝ ΢υεΫαμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢υεΫαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ΢υεΫαμέΝ ζλέ1ζέΝ άηκμΝ ΣλέΰζδαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζαδκξπλέπθ,Ν βέΝ Κλάθβμ,Ν γέΝ ΝΫαμΝΣ θΫ κυ,ΝζέΝΝΫαμΝΣλδΰζέαμ,ΝηέΝΝΫπθΝΠζαΰέπθ,ΝθέΝΠ λαζυθπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝΣλέΰζδαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΝΫαμΝΣλδΰζέαμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ηίέΝΝΟΜΟ΢ΝXχσIΧσ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδΝεαδΝεκδθσ β μμΝ 79 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ηίέ1έΝ άηκμΝ ελπ βλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ λπθέκυ,Ν βέΝ Κκυθκυπδ δαθυθ,Ν γέΝ ΜκυακυλΪ,Ν ζέΝ ΢ λθυθ,Ν ηέΝ Υπλ αεέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠυγΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λπθέκυέΝ ηίέβέΝ άηκμΝ Γ πλΰδκυπσζ πμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γ πλΰδκυπσζ πμ,Ν βέΝ Καζαηδ έκυΝ ηυΰ αζέκυ,Ν γέΝ Κα Ϋζζκυ,Ν ζέΝ KoυλvΪ,Ν ηέΝ Φυζαεάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαίλσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝKoυλvΪέΝ ηίέγέΝ άηκμΝ θα κζδεκτΝ΢ ζέθκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ 1έΝ παθπξπλέκυ,ΝβέΝΚαηπαθκτ,ΝγέΝΡκ κίαθέκυ,ΝζέΝ΢εΪφβμ,ΝηέΝ΢κτΰδαμ,ΝθέΝΣ η θέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ Καηπαθσμ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΚαηπαθκτέΝ ηίέζέΝ άηκμΝ ληΫθπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ληΫθπθ,Ν βέΝ Καζυίυθ,Ν γέΝ Καλυθ,ΝζέΝΜαξαδλυθ,ΝηέΝΝΫκυΝΥπλέκυ,ΝθέΝΡαηθάμ,ΝιέΝ΢ τζκυ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαζτίαδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚαζυίυθέΝ ηίέηέΝ άηκμΝ ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Ϊηκυ,Ν βέΝ Γαίαζκξπλέκυ,Ν γέΝ ΚΪρθαμ,ΝζέΝΚαζαηδ έκυΝ ζ ιΪθ λκυ,ΝηέΝΚ φαζΪ,ΝθέΝΚσεεδθκυΝΥπλέκυ,ΝιέΝΞβλκ λθέκυ,ΝκέΝ ΠζΪεαμ,Ν λέΝ ΢ ζζέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΪηκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ΪηκυέΝ ηίέθέΝ άηκμΝ κυεκζδυθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μ,Ν1έΝ θυ ε ζβμ,ΝβέΝ κυεκζδυθ,ΝγέΝ ΚαεκπΫ λκυ,Ν ζέΝ ΝΫκυΝ Υπλέκυ,Ν ηέΝ Ν λδαθυθ,Ν θέΝ ΠαζαδυθΝ ΡκυηΪ πθ,Ν ιέΝ Πκζ ηαλξέκυ,Ν κέΝ Σαυλπθέ κυ,Ν λέΝ Υλυ αυΰάμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ κυεκζδαέΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κυεκζδυθέΝ ηίέιέΝ άηκμΝ ζ υγ λέκυΝ θδαΫζκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΜκυλθδυθΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ Ν λκεκτλκυ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΜκυλθδΫμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΜκυλθδυθέΝ ηίέκέΝ άηκμΝ Θ λέ κυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰδΪμΝ βέΝ αηίαεκπκτζκυ,Ν γέΝ αλτπ λκυ,ΝζέΝΘ λέ κυ,ΝηέΝΠ λδίκζέπθ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝ αηίαεσπκυζκΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ αηίαεκπκτζκυέΝ ηίέλέΝ άηκμΝΙθθαξπλέκυΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μΝ1έΝ ηυΰ αζκε φαζέκυ,ΝβέΝ Ϊγβμ,Ν γέΝ ζΪ κυμ,Ν ζέΝ Υ ζκυμ,Ν ηέΝ ΚΪηπκυ,Ν θέΝ Κ φαζέκυ,Ν ιέΝ Π λδίκζέπθ,Ν κέΝ ΢ λκίζυθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΥ ζκμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥ ζκυμέΝ ηίέ1ίέΝ άηκμΝ Καθ ΪθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Καθ ΪθκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Kαεo δεέoυΝ βέΝ Πζ η θδαθυθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδαησμΝ ΚΪθ αθκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαθ ΪθκυέΝ ηίέ11έΝ άηκμΝ Κδ ΪηκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Κδ ΪηκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Γλαηίκτ βμ,Ν βέΝ Καζαγ θυθ,Ν γέΝ Καζζ λΰδαθυθ,Ν ζέΝ ΚκυεκυθαλΪμ,Ν ηέΝ Λκυ αεέπθ,Ν θέΝ Πζα Ϊθκυ,ΝιέΝΠκζυλλβθέαμ,ΝκέΝ΢βλδεαλέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝ κΝκδεδ ησμΝΚέ αηκμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚδ ΪηκυέΝ ηίέ1βέΝ άηκμΝ ΚκζυηίαλέκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ φλΪ πθ,Ν βέΝ α δζκπκτζκυ,Ν γέΝ κυίυθ,Ν ζέΝ Γζυ βμ,Ν ηέΝ ζδαθυθ,Ν θέΝ λαεσθαμ,Ν ιέΝ πδ εκπάμ,Ν κέΝ υηπλαΰκτ,ΝλέΝΚαζυ κθέαμ,Ν1ίέΝΚαηδ δαθυθ,Ν11έΝΚαλυθ,Ν1βέΝΚκζυηίαλέκυ,Ν1γέΝΝκξδυθ,Ν1ζέΝ 80 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 81 Παθ γάηκυ,Ν 1ηέΝ Ραί κτξαμ,Ν 1θέΝ Ρκ ππκτ,Ν 1ιέΝ ΢πβζδΪμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚκζυηίΪλδΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΚκζυηίαλέκυέΝ λαΝ κυΝ ηίέ1γέΝ άηκμΝ Κλυκθ λέ αμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ζδεΪηπκυΝ βέΝ αφΫ,Ν γέΝ λυ υθ,Ν ζέΝ ηπλκ θΫλκυ,Ν ηέΝ ΜΪαβμ,Ν θέΝ Νέπκυμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λτ μΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λυ υθέΝ ηίέ1ζέΝ άηκμΝΜκυ κτλπθΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζδεδαθκτ,ΝβέΝ α κζΪεεκυ,Ν γέΝKαλΪvoυ,ΝζέΝΚκυφκτ,ΝηέΝΛΪεεπθ,ΝθέΝΜ εζυθ, ιέΝΟλγκυθέκυ,ΝκέΝΠλα Ϋ,ΝλέΝ΢Ϋηπλπθα,Ν1ίέΝ ΢εδθΫ,Ν 11έΝ ΦκυλθΫ,Ν 1βέΝ ΦαγκΰδΪθθκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ζδεδαθσμΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ ζδεδαθκτέΝ ηίέ1ηέΝ άηκμΝ ΜυγάηθβμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ κυζΰΪλπ,Ν βέΝ λαπαθδΪ,Ν γέΝ Καζκυ δαθυθ,Ν ζέΝ Μαζαγτλκυ,Ν ηέΝ Π λίκζαεέπθ,Ν θέΝ Πκ αηέ αμ,Ν ιέΝ Ρσεεαμ,Ν κέΝ ΢α Ϊζκυ,Ν λέΝ ΢φαεκπβΰα έκυ,Ν 1ίέΝΣκπκζέπθ,Ν11έΝ Φαζ ζδαθυθ,Ν 1βέΝ Υαδλ γδαθυθ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ λαπαθδΪμ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ λαπαθδΪέΝ 5ίέ1θέΝ άηκμΝΝΫαμΝΚυ πθέαμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΝΫαμΝΚυ πθέαμΝεαδΝ βθΝεκδθσ β αΝ ΰέαμΝΜαλέθβμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΝΫαΝΚυ πθέαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΝΫαμΝΚυ πθέαμέΝ ηίέ1ιέΝ άηκμΝ Π ζ εΪθκυΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Π ζ εΪθκυΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΠαζαδκξυλαμΝ βέΝ ΢αλαεάθαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΠαζαδκξυλαΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠαζαδκξυλαμέΝ ηίέ1κέΝ άηκμΝΠζα αθδΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ζαξ λπθδ έ βμ,ΝβέΝ λυ υθ,Ν γέΝΓ λαθέκυ,ΝζέΝ κυθαεέκυ,ΝηέΝΚκθ κηαλέκυ,ΝθέΝΚυπαλέ κυ,ΝιέΝΜΪζ η ,ΝκέΝΜαθκζδκπκτζκυ,Ν λέΝ Μκ έκυ,Ν 1ίέΝ Ν λΫ,Ν 11έΝ Ξαηκυ κξπλέκυ,Ν 1βέΝ Πζα αθδΪ,Ν 1γέΝ ΢δλδζέκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΓ λΪθδ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΓ λαθέκυέΝ ηίέ1λέΝ άηκμ ΢κτ αμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝ΢κτ αμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΚαζαηέκυ,ΝβέΝ Σ δεαζαλδυθ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ΢κτ αΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ΢κτ αμέΝ ηίέβίέΝ άηκμΝ ΢φαεέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ΰέαμΝ Ρκτη ζβμ,Ν βέ ΰέκυΝ ΙπΪθθκυ,ΝγέΝ θππσζ πμ,ΝζέΝ ετφκυ,ΝηέΝ φΫθ κυ,ΝθέΝΥΙηπλκυ,ΝιέΝΠα δαθκτ,ΝκέΝ΢εαζπ άμ,Ν λέΝ ΥυλαμΝ ΢φαεέπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδαησμΝ ΥυλαΝ ΢φαεέπθΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΥυλαμΝ΢φαεέπθέΝ ηίέβ1έΝ άηκμΝ Φλ Ν απκ ζκτη θκμΝ απσΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ Μ ζδ κθέκυΝ βέΝ Παρ κξπλέκυΝ γέΝ Π ηκθέπθ,ΝζέΝΣαδ αδφΫ,ΝηέΝΦλ ,ΝκδΝκπκέ μΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ Φλ Ν βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΦλ έΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμ άηκυμμΝ1έΝΚ λαηδυθ,ΝβέΝΥαθέπθΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΓατ κυΝβέΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ η1έΝΝΟΜΟ΢ΝΥΙΟΤ έΝ΢υθδ υθ αδΝκδΝεα π ΫλπΝ άηκδμΝ άΝΓπθδΪμΝ θΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 η1έ1έΝ άηκμΝ ΰέκυΝΜβθΪΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝΘυηδαθυθ,ΝβέΝΝ κξπλέκυ,ΝκδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΘυηδαθΪΝ βμΝ ΫπμΝ εκδθσ β αμΝ ΘυηδδαθυθέΝ η1έβέΝ άηκμΝ ηαθάμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΰέκυΝΓΪζαε κμ,ΝβέΝ κζδ κτ,ΝγέΝ δ υξυθ,Ν ζέΝ Κ λΪηκυ,Ν ηέΝ Κκυλκυθέπθ,Ν θέΝ Λ π κπσ πθ,Ν ιέΝ Μ ζαθδκτ,Ν κέΝ ΝΫαμΝ Πκ αηδΪμ,Ν λέΝ Ν θβ κυλέπθ,Ν 1ίέΝ ΠαλπαλδΪμ,Ν 11έΝ ΠδλαηΪμ,Ν 1βέΝ Πδ πδζκτθ κμ,Ν 1γέΝΣλυπυθ,Ν 1ζέΝΦυ υθ,Ν 1ηέΝ ΥαζΪθ λπθ,Ν κδΝ κπκέ μΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ κζδ σμ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝ κζδ κτέΝ η1έγέΝ άηκμΝ ΙπθέαμΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κυμΝ άηκυμμΝ 1έΝ θ ηυθα,Ν βέΝ Ιπθέαμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝ θ ηυθαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝ θ ηυθαέΝ η1έζέΝ άηκμΝ ΚαηπκξυλπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ ΚαηπκξυλπθΝ εαδΝ βθΝ εκδθσ β αΝ ΰέκυΝ Γ πλΰέκυΝ ΢υεκτ β,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝ κλέα αδΝ κΝ κδεδ ησμΝ ΚαηπκξυλαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαηπκξυλπθέΝ η1έηέΝ άηκμΝ Καλ αητζπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Καλ αητζπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ 1έΝ ηΪ πθ,Ν βέΝ δεέκυ,Ν γέΝ Καηπδυθ,Ν ζέΝ Πδ υκτθ κμ,Ν ηέΝ ΢παλ κτθ κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝ Υ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΚαλ ΪηυζαΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΚαλ αητζπθέΝ η1έθέΝ άηκμΝ Μα δξκξπλέπθΝ απκ ζκτη θκμΝ απσΝ κΝ άηκΝ Μα δξκξπλέπθΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μμΝ1έΝ Ϋ βμ,ΝβέΝ ζΪ αμ,ΝγέΝΛδγέκυ,ΝζέΝΜ υθ,ΝηέΝΟζτηππθ,ΝθέΝΠυλΰέκυ,ΝκδΝκπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝκδεδ ησμΝΠυλΰέΝ βμΝ ΫπμΝεκδθσ β αμΝΠυλΰέκυέΝ η1έιέΝ άηκμΝΟηβλκτπκζβμΝαπκ ζκτη θκμΝαπσΝ κΝ άηκΝΟηβλκτπκζβμΝεαδΝ δμΝεκδθσ β μμΝ1έΝ ΛαΰεΪ αμ,ΝβέΝ΢δ βλκτθ κμ,ΝγέΝ΢υεδΪ αμ,ΝκδΝκπκέκδΝεα αλΰκτθ αδέΝΥ λαΝ κυΝ άηκυΝκλέα αδΝκΝ κδεδ ησμΝ λκθ Ϊ κμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝΟηβλκτπκζβμέΝ έΝ΢ κθΝπδκΝπΪθπΝΝκησΝ θΝ υθ λΫξ δΝπ λέπ π βΝαθαΰθυλδ βμΝεκδθσ β αμΝ Ν άηκέΝ ΓέΝ΢ κυμΝ άηκυμμΝ1έΝΟδθκυ Μ ΡΟ΢Ν υθ,ΝβέΝΥέκυ,ΝγέΝΦαλυθΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ΤΣ ΡΟΝ ΙΟΙΚ ΢ ΝΚ ΙΝΛ ΙΣΟΤΡΓΙ ΝΣΧΝΝΟΡΓ ΝΙ΢ΜΧΝΝΣΟΠΙΚ ΢Ν ΤΣΟ ΙΟΙΚ ΢ ΢ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΥΝ λγλκΝβΝμ εζκΰΫμΝαλξυθΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΟέΣέ έΝ- δκδεβ δεάΝΠ λδφΫλ δαΝ 1έΝ Ν πλυ βΝ εζκΰάΝ πθΝ αλξυθΝ πθΝ θΫπθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλoΝ1ΝγαΝΰέθ δΝ βθΝπλυ βΝΚυλδαεάΝη ΪΝ δμΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝΟε πίλέκυΝ1λλκ,ΝβηΫλαΝ δ θΫλΰ δαμΝ πθΝΰ θδευθΝ βηκ δευθΝεαδΝεκδθκ δευθΝ εζκΰυθέΝ βέΝΥΟζκδΝκδΝ βησ μΝ εζκΰ έμ,ΝπκυΝ έθαδΝΰλαηηΫθκδΝ κυμΝ εζκΰδεκτμΝεα αζσΰκυμΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ πθΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ εαδΝ υθ θυθκθ αδΝ Ν θΫκΝ άηκΝ άΝ εκδθσ β α,Ν ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ θαΝ εζΫΰκυθΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ πκυΝ πλκετπ δ απσΝ βΝ υθΫθπ βέΝ ΟδΝ βησ μΝ πθΝεα αλΰκτη θπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝΰέθκθ αδΝ βησ μΝ κυΝθΫκυΝΟέΣέ έέΝ 82 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 83 γέΝΟδΝ άηκδΝεαδΝκδΝεκδθσ β μΝπκυΝεα αλΰκτθ αδΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1Νζ δ κυλΰκτθΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ βμΝ δαθυση θβμΝ βηκ δεάμΝ εαδΝ εκδθκ δεάμΝ π λδσ κυΝ 1λληΝ 1λλκΝ εαδ πΪθ πμΝ ηΫξλδΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝθΫπθΝ βηκ δευθΝεαδΝεκδθκ δευθΝαλξυθέΝ ζέΝΟδΝθΫκδΝ άηκδΝεαδΝκδΝεκδθσ β μ,ΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ν κΝΪλγλκΝ1,ΝαλξέακυθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝ απσΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ αλξυθΝ κυμ,Ν πκυΝ γαΝ πλκετοκυθΝ απσΝ δμΝ ΰ θδεΫμΝ βηκ δεΫμΝ εαδΝ εκδθκ δεΫμ εζκΰΫμΝ κυΝ Οε πίλέoυΝ 1λλκέΝ Ν ΰεα Ϊ α βΝ ΰέθ αδΝ βθΝ 1έ1έ1λλλέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝζ1ΝπαλέΝηΝεαδΝθΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝΧΦ ΚΝβγ1Ν ΥΨέΝ ηέΝ Ν κλεπηκ έαΝ πθΝ αλξυθΝ πθΝ θΫπθΝ ΟέΣέ έ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν ΰέθ αδΝ κΝ εα Ϊ βηαΝ κυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ πκυΝ κλέα αδΝ πμΝ Ϋ λαΝ κυΝ θΫκυΝ ΟέΣέ έ,Ν Ν βησ δαΝ υθ λέα βΝ βμΝκπκέαμΝκΝαελδίάμΝξλσθκμΝΧβη λκηβθέαΝεαδΝυλαΨΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝ εζ ΰΫθ αΝ άηαλξκΝάΝπλσ λκΝεκδθσ β αμέΝ θέΝΠλκε δηΫθκυΝθαΝΰέθ δΝη α βησ υ βΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβίΝ κυΝπέ ή κμΝ ζ1ίή1λλη,Ν ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ υπκοβφδσ β αμΝ κυμΝ θΫκυμΝ άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝαπσΝ υθΫθπ βΝεα αλΰκτη θπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθ,ΝΰδαΝ δμΝΰ θδεΫμΝ βηκ δεΫμΝ εαδΝεκδθκ δεΫμΝ εζκΰΫμΝ κυΝΟε πίλέκυΝ1λλκ,ΝβΝ ΰΰλαφάΝΰέθ αδΝ αΝ βηκ κζσΰδαΝ κυΝ άηκυΝ άΝ βμΝεκδθσ β αμΝπκυΝκλέα αδΝπμΝΫ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμέΝ θΝ βΝ η α βησ υ βΝ ΰέθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ υπκίκζάΝ υπκοβφδσ β αμΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ άΝ ηΫζκυμΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝάΝ κυΝπαλΫ λκυ,ΝβΝαέ β βΝΰδαΝ βΝη α βησ υ βΝπ λδζαηίΪθ δΝ ξ δεάΝ άζπ βΝ κυΝ αδ κτθ κμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ αυ σξλκθαΝ ΰθπ κπκδ έ αδΝ εαδΝ κΝ ΟέΣέ έΝ αΝ βηκ κζσΰδαΝάΝηβ λυαΝαλλΫθπθΝ κυΝκπκέκυΝά αθΝπλδθΝΰλαηηΫθκμέΝ ιέΝ ΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝπέ ή κμΝλβή1λλζΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟγέΝΟδΝ εζκΰδεκέΝ εα ΪζκΰκδΝ πθΝ άηπθ εαδΝεκδθκ ά πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαnσΝ υθΫθπ βΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ εα αλ έακθ αδΝαθΪΝπλυβθΝ άηκΝεαδΝεκδθσ β αΟέ35 κέΝ ΣκΝ τθκζκΝ πθΝ αφδευθΝ π λδφ λ δυθΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ υθ θυθκθ αδΝ Ν θΫκΝ άηκΝ άΝ εκδθσ β α,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ υθκδεδ ηυθΝ πκυΝ πλκ αλ υθ αδ,Ν απκ ζ έΝ βθΝ θδαέαΝ αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝθΫκυΝαυ κτΝ ΟέΣέ έέ λέΝ΢ δμΝπ λδπ υ δμΝπλκ Ϊλ β βμΝ υθκδεδ ηκτΝ κΝθΫκΝ άηκΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1,Ν αΝσλδαΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝ αυ κτΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν απσφα βΝ πδ λκπάμΝ απκ ζκτΝ η θβμΝ απσμΝ αΨΝ κθΝ Πλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝάΝ βμΝ δ τγυθ βμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝ κυΝ θκηκτ,Ν αθΪζκΰα,Ν ίΨΝ κθΝ Πλκρ Ϊη θκΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθδεάμΝΤπβλ έαμΝ άηπθΝεαδΝΚκδθκ ά πθΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δ υγτθ πθΝ κυΝθκηκτ,ΝΰΨΝΫθαθΝ ξθδεσΝ υπΪζζβζκΝ αληκ δσ β αμΝ βμΝ Κ βηα δεάμΝ Τπβλ έαμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ πκυΝ λ τ δΝ βθΝΠ λδφΫλ δα,Ν ΨΝ κθΝΠλκρ Ϊη θκΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ α υθΝ κυΝθκηκτΝεαδΝ ΨΝ ΫθαθΝ επλσ ππκΝ βμΝΣέ έ έΚέΝ κυΝθκηκτέΝ Ν πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ ΓδαΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ κλέπθΝ υθ Ϊ αδ,Ν η ΪΝ απσΝ πδ σπδαΝ Ϋλ υθα,Ν πλαε δεσΝ κΝ κπκέκΝ αθαλ Ϊ αδΝ κΝξυλκΝαθαεκδθυ πθΝ κυΝεα α άηα κμΝ κυΝ άηκυΝπκυΝκλέα αδΝπμΝΫ λαΝ κυΝ θΫκυΝΟέΣέ έΝεαδΝ κυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝαπσΝ κθΝκπκέκΝαπκ πΪ αδΝκΝ υθκδεδ ησμέΝ Νπ λέΝεαγκλδ ηκτΝ πθΝκλέπθΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝαπσφα βΝ βμΝαθπ ΫλπΝ πδ λκπάμΝ ε έ ηΫξλδΝγ1ΝΙκυζέκυΝ1λλκέ 35 ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβΝεπ δεκπκδάγβεαθΝαπσΝ κΝΪλγλκΝιΝ κυΝΠέ έΝηηή1λλλΝΧΦ ΚΝηκΝ ΄ αδΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ αφέκυέΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ κυΝ πση θκυΝ Μ Ναέ β βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝκδε έαμΝΠ λδφΫλ δαμΝπκυΝεα α έγ αδΝ βθΝαθπ ΫλπΝ πδ λκπάΝηΫξλδΝβκΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λλκΝηπκλ έΝη Ναπσφα βΝαυ άμΝθαΝαθαεαγκλδ κτθΝ αΝσλδαΝ σηκλπθΝ ΟέΣέ έΝ ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ πζάλκυμΝ ζ δ κυλΰδεσ β αμΝ θ σμΝ βμΝ αφδεάμΝ 36 π λδφΫλ δαμΝθΫκυΝΟέΣέ έέΝ 10.΢ κυμΝ άηκυμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ β αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ εΪγ Ν εα αλΰκτη θκυΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ εΪγ Ν πλκ αλ υη θκυΝ υθκδεδ ηκτΝ απκ ζ έΝ υπκ δαέλ βΝ βμΝ θδαέαμΝ αφδεάμΝ π λδφΫλ δαμΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ πλκ δκλέα αδΝη Ν κθΝσλκΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν κΝκπκέκΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ κθΝ πζβγυ ησΝ κυΝ εα αλΰβγΫθ κμΝ ΟέΣέ έΝ άΝ πλκ αλ βγΫθ κμΝ υθκδεδ ηκτέΝ ΣαΝ αθπ ΫλπΝ Υ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΥΝ έθαδΝ δΪφκλαΝ ε έθπθΝ πθΝΪλγλπθΝ1βίΝεαδΝ1γηΝΫπμΝ1ηθΝ κυΝπέ ή κμΝ 410/1995. 11έΝΟδΝ άηκδΝεαδΝκδΝεκδθσ β μΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ εαγέ αθ αδΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ εαγκζδεκέΝ δΪ κξκδΝ πθΝ εα αλΰκτη θπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝεαδΝυπ δ Ϋλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝξπλέμΝεαηέαΝΪζζβΝ δα τππ βΝ Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υθ θπγΫθ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθέΝ ΟδΝ εελ η έμΝ έε μ,Ν δμΝκπκέ μΝ δΪ δεκΝηΫλκμΝ έθαδΝ υθ θπγ έμΝ άηκμΝάΝεκδθσ β α,Ν υθ ξέακθ αδΝ πΥΝκθσηα δΝ κυΝθΫκυΝ άηκυ,ΝξπλέμΝΪζζβΝ δα τππ βΝηβΝ π λξκηΫθβμΝίδαέαμΝ δαεκπάμΝ κτ πθΝ εΝ βμΝπμΝΪθπΝ δα κξάμέΝ 12.Υ λαΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ έθαδΝ oΝ υθκδεδ ησμΝ κθΝ κπκέκΝ ΰεαγέ αθ αδΝ κδΝ ε θ λδεΫμΝ υπβλ έ μΝ κυΝ άηκυέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμ,ΝβΝκπκέαΝ ε έ αδΝτ λαΝαπσΝΰθπηκ σ β βΝ κυΝ΢υηίκυζέκυΝ ΣκππθυηδυθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ η ΪΝ απσΝ αέ βηαΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ κλέα αδΝ υθκδεδ ησμΝ πμΝ δ κλδεάΝ Ϋ λαΝ άηκυ,Ν φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝ δ κλδεκέΝζσΰκδέΝ΢ βθΝδ κλδεάΝΫ λαΝηπκλκτθΝη ΪΝαπσΝαπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ θαΝπλαΰηα κπκδκτθ αδΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ πέ βη μΝ κλ ΫμΝ εαδΝ ζ ΫμέΝ 13. Ν φλαΰέ αΝ πθΝΟέΣέ έΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ λ δμΝ πΪζζβζκυμΝεαδΝκησε θ λκυμΝετεζκυμ,ΝαπσΝ κυμΝκπκέκυμΝκΝ ιπ λδεσμΝΫξ δΝ δΪη λκΝί,ίζηέέΝ΢ κθΝ π λδεσΝετεζκΝ έγ αδΝ κΝΫηίζβηαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ βηκελα έαμ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ βΝ κυΝ θέΝ ζκή1λιηΝ ΧΦ ΚΝ 1ίκΝ ΥΨέΝ ΢ κΝ τ λκΝ ετεζκΝ αθαΰλΪφ αδΝ η Ν ε φαζαέαΝ ΰλΪηηα αΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ κθΝ ιπ λδεσΝκδΝζΫι δμΝ Ο ΛΛ ΝΙΚ Ν ΜΟΚΡ ΣΙ ΟΝ εαδΝΟΝΟΜΟ΢ΝέέέέέέέέέέέέέΟΝ βθΝκπκέαΝαεκζκυγ έΝ κΝσθκηαΝ κυΝθκηκτΝ κθΝκπκέκΝαθάε δΝκΝ άηκμΝ άΝβΝεκδθσ β αέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝπαλέΝζΝ κυΝπ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰ έ αδΝαπσΝ1έ1έ1λλλέΝ 1ζέΝ ΢ κΝ πΪθπΝ αλδ λσΝ ηΫλκμΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ φαεΫζπθΝ αζζβζκΰλαφέαμΝ κδΝ ΟέΣέ έΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ πλκ υππηΫθκΝ άηα,Ν απσΝ βθΝ δ κλέα,Ν βΝ ηυγκζκΰέαΝ άΝ αΝ κπδεΪΝ Νέγιγ1ήβίίκ,Ν Φ Κ-βθγΝ ήβγ-12-βίίκ,Ν παλέΝ βθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίμ « φσ κθΝ ΰδαΝ κυμΝ κδεδ ηκτμΝ πκυΝ πλκ αλ άγβεαθ- κυμΝ άηκυμΝ κυΝ θέΝ βηγλή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ βζζΝ ΄ΨΝ εαδΝ απκ Ϋζ αθΝ κπδεΪΝ δαη λέ ηα αΝ θΝ υφέ α αδΝ εαγκλδ ησμΝ κλέπθ,Ν αυ σμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ βθΝ πδ λκπάΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ θσηκυ,Ν κδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ κπκέαμΝ παθαφΫλκθ αδΝ Ν δ ξτέΝ Ν αθπ ΫλπΝ πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ θ σμΝ λδυθΝΧγΨΝηβθυθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝδ ξτκμΝ κυΝπαλσθ κμ,ΝκδΝ ΝαπκφΪ δμΝ εαγκλδ ηκτΝκλέπθΝ ε έ κθ αδΝηΫξλδΝ βθΝγ1έ1βέβίίλ» 36 84 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 85 ξαλαε βλδ δεΪ,Ν βζπ δεσΝ βμΝ δ δαδ λσ β αμΝ κυΝ ξυλκυΝ πκυΝ απκ ζ έΝ βΝ δκδεβ δεάΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ άηκυΝάΝ βμΝεκδθσ β αμέΝ ΣκΝ άηαΝαπκφα έα αδΝαπσΝ κΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝτ κυΝ υηίκυζέκυΝ κππθυηδυθέΝ λαΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ Υ λγλκΝγ βηκ δεΫμΝαλξΫμΝ- Τπκοβφδσ β μΝ- Κα αθκηάΝ λυθΝ 1έΝΟΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝεΪγ Ν βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝσππμΝπλκ δκλέα αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,Νπλκ αυιΪθ αδΝεα ΪΝηέαΝηκθΪ αΝΰδαΝεαγΫθαΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ η Ν πζβγυ ησΝ λδαεσ δκυμΝ ΧγίίΨΝ εα κέεκυμΝ εαδΝ Ϊθπ,Ν πζβθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν κυΝ κπκέκυΝ κδεδ ησμΝ κλέα αδΝ Ϋ λαΝ κυΝ άηκυ,Ν φσ κθΝ αυ σΝ Ϋξ δΝ πζβγυ ησΝ ΪθπΝ πθΝξδζέπθΝΧ1έίίίΨΝεα κέεπθέΝ θΝ κΝΪγλκδ ηαΝ πθΝη ζυθΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν έθαδΝ Ϊλ δκμΝ αλδγησμ,Ν σ Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ πλκ έγ αδΝ ηέαΝ ηκθΪ αΝ εαδΝ κΝ ζδεσΝ αυ σΝ Ϊγλκδ ηαΝ Χπ λδ σμΝ αλδγησμΨΝ απκ ζ έΝ κΝ υθκζδεσΝ αλδγησΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ πλσ λκδΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ λδαεκ έπθΝ εα κέεπθΝ εαδΝ Ϊθπ,Ν έθαδΝ εαδ ηΫζβΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ εα αζαηίΪθκυθΝ δμΝαθπ ΫλπΝ πδπζΫκθΝΫ λ μέΝ υ κέΝ εζΫΰκθ αδΝαπσΝ κυμΝ εζκΰ έμΝπκυΝ έθαδΝΰλαηηΫθκδΝ κυμΝ εζκΰδεκτμΝεα αζσΰκυμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝηααέΝη Ν αΝζκδπΪΝηΫζβΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θΝκΝ υθκζδεσμΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝσππμΝαυ σμΝπλκετπ δΝαπσΝ αΝκλδαση θαΝ βθΝπαλκτ αΝπαλΪΰλαφκ,Ν έθαδΝεα υ λκμΝ κυΝαλδγηκτΝ1λΝ κυμΝ άηκυμΝπκυΝ έθαδΝ πλπ τκυ μΝ θκηυθ,Ν σ Ν αυ σμΝ πλκ αυιΪθ αδΝ εα ΪΝ σ μΝ ηκθΪ μ,Ν σ μΝ υπκζ έπκθ αδ,Νυ ΝκΝ υθκζδεσμΝαλδγησμΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝθαΝΰέθ δΝ1λέΝ ΟδΝΫ λ μΝαυ ΫμΝπλκ έγ θ αδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝσππμΝαυ σμΝ πλκ δκλέα αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝ κυΝπέΝ ή κμΝζ1ίή1λληέΝ βέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝ κυΝπέ ή κμ ζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟβέΝΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ π λδζαηίΪθ δΝ ΫθαθΝ υπκοάφδκΝ άηαλξκΝ άΝ πλσ λκΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ υπκοάφδκυμΝ υηίκτζκυμέΝ ΟΝαλδγησμΝ πθΝυπκοάφδπθΝ υηίκτζπθΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝέ κμΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ η ζυθΝπκυΝπλκίζΫπ αδΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝζίΝΰδαΝ κυμΝ άηκυμΝεαδΝ κυΝΪλγλκυΝ γλΝ ΰδαΝ δμΝ εκδθσ β μ,Ν ηπκλ έΝ Ν θαΝ αυιβγ έΝ ΫπμΝ ηίΣΝ κυΝ αλδγηκτΝ αυ κτέΝ ώΝ έ δαΝ ατιβ βΝ ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδΝ κθΝαλδγησΝ πθΝυπκοάφδπθΝ υηίκτζπθΝ πθΝ βηκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ πθΝΪλγλπθΝ1βίΝεαδΝ1γηΝΫπμΝ1ηθέΝΣκΝεζΪ ηαΝπκυΝπλκετπ δΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΟέΝ γέΝΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝιβΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝΟΜ ΝίΪ βΝαυ Ϊ,ΝκδΝΫ λ μΝπκυΝαθαζκΰκτθΝ αΝγήηΝεαδΝ αΝβήηΝΫξκυθΝαθ έ κδξαΝπμΝ ιάμμΝ αΝιη ζάΝ υηίκτζδαΝηΝεαδΝβΝ α λη ζάΝ υηίκτζδαΝθΝεαδΝγΝ αΝ11Νη ζάΝ υηίκτζδαΝιΝ εαδΝζΝ αΝ1γη ζάΝ υηίκτζδαΝκΝεαδΝηΝ αΝ1ηη ζάΝ υηίκτζδαΝλΝεαδΝθΝ αΝ1ιη ζάΝ υηίκτζδαΝ 11Ν εαδΝ θΝ αΝ 1λη ζάΝ υηίκτζδαΝ 1βΝ εαδΝ ιΝ αΝ β1Ν η ζάΝ υηίκτζδαΝ 1γΝ εαδΝ κΝ αΝ βγη ζάΝ υηίκτζδαΝ1ζΝεαδΝλΝ αΝβηη ζάΝ υηίκτζδαΝ1ηΝεαδΝ1ίΝ αΝβιη ζάΝ υηίκτζδαΝ1ιΝεαδΝ1ίΝ αΝ βλη ζάΝ υηίκτζδαΝ1κΝεαδΝ11Ν αΝγ1Νη ζάΝ υηίκτζδαΝ1λΝεαδΝ1βΝ αΝγγη ζάΝ υηίκτζδαΝβίΝεαδΝ 1γΝ αΝγηη ζάΝ υηίκτζδαΝβ1ΝεαδΝ1ζΝ αΝγιη ζάΝ υηίκτζδαΝβγΝεαδΝ1ζΝ αΝγλη ζάΝ υηίκτζδαΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 βζΝεαδΝ1ηΝ αΝζ1Νη ζάΝ υηίκτζδαΝβηΝεαδΝ 1θΝ υηίκτζδαΝβιΝεαδΝ1κΟέΝ αΝζγη ζάΝ υηίκτζδαΝβθΝεαδΝ1ιΝ 86 αΝζηη ζάΝ ζέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝ πλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλoυΝ ιγΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝΟΝέΝέΝέΝέΝέΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝιθΝ ΟέΝ ηέΝ ΣκΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ιθΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΟΜ Ν ίΪ βΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ λυθΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ κδΝ Ϋ λ μΝ πκυΝ αθαζκΰκτθΝ Ν εαγ ηέαΝ απσΝ δμΝ τκΝ αυ ΫμΝ εα αθκηΫμΝ ΫξκυθΝ πμΝ ιάμμΝ - ΰδαΝ αΝ 11Ν η ζάΝ υηίκτζδαΝκδΝΫ λ μΝ βμΝ ΥΝεα αθκηάμΝ έθαδΝθΝεαδΝ βμΝ ΥΝεα αθκηάμΝηέΝ- ΰδαΝ αΝ1γη ζάΝ υηίκτζδαΝιΝεαδΝθΝαθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝ1ηη ζάΝ υηίκτζδαΝκΝεαδΝιΝαθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝ1ιη ζάΝ υηίκτζδαΝ λΝ εαδΝ κΝ αθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ 1λη ζάΝ υηίκτζδαΝ 1ίΝ εαδΝ λΝ αθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ β1Ν η ζάΝ υηίκτζδαΝ11ΝεαδΝ1ίΝαθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝβγη ζάΝ υηίκτζδαΝ1βΝεαδΝ11Ναθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝβηη ζάΝ υηίκτζδαΝ1γΝεαδΝ1βΝαθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝβιη ζάΝ υηίκτζδαΝ1ζΝεαδΝ1γΝαθ έ κδξαΝΰδαΝ αΝ βλη ζάΝ υηίκτζδαΝ 1ηΝ εαδΝ 1ζΝ αθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ γ1Ν η ζάΝ υηίκτζδαΝ 1θΝ εαδΝ 1ηΝ αθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝγγη ζάΝ υηίκτζδαΝ1ιΝεαδΝ1θΝαθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝγηη ζάΝ υηίκτζδαΝ1κΝ εαδΝ 1ιΝ αθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ γιη ζάΝ υηίκτζδαΝ 1λΝ εαδΝ 1κΝ αθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ γλη ζάΝ υηίκτζδαΝβίΝεαδΝ1λΝαθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝζ1Νη ζάΝ υηίκτζδαΝβ1ΝεαδΝβίΝαθ έ κδξαΝ - ΰδαΝ αΝ ζγη ζάΝ υηίκτζδαΝββΝεαδΝβ1Ναθ έ κδξαΝ- ΰδαΝ αΝζηη ζάΝ υηίκτζδαΝβγΝεαδΝββΝαθ έ κδξαΟέΝ θέΝ ΢ κΝ πέ έΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ αδΝ ΪλγλκΝ ιθΝ Υ,Ν κΝ κπκέκΝ Ϋξ δΝ πμΝ ιάμμΝ Ο λγλκΝ ιθΝ ΥΝ Κα αθκηάΝ πθΝ λυθΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ κυμΝ θΫκυμΝ άηκυμΝ ΢ κυμΝ άηκυμΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ υθΫθπ β ΪζζπθΝ ΟέΣέ έ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ ζ δ κυλΰκτθΝ κπδεΪΝ υηίκτζδα,Ν η ΪΝ βθΝεα αθκηάΝ κυΝ υθκζδεκτΝαλδγηκτΝ πθΝ λυθΝ ΝεαγΫθαΝ υθ υα ησ,Ν πδ υξσθ αΝεαδΝ πδζαξσθ μ,ΝβΝπ λαδ ΫλπΝπλκ ετλπ βΝ πθΝ λυθ,Νΰέθ αδΝπμΝ ιάμμΝ ΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ εα αζαηίΪθ δΝ πλυ αΝ σ μΝ Ϋ λ μ σ κδΝ έθαδΝ κδΝ πλσ λκδΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ κυμΝ κπκέκυμΝ εζΫΰ δΝ εαδΝ κδΝ θαπκηΫθκυ μΝ Ϋ λ μΝ εα αζαηίΪθκθ αδΝ απσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ βηκ δεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εα ΪΝ βΝ δλΪΝ βμΝ πδ υξέαμΝ κυμΝ τηφπθαΝ η δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλoυΝιγΟέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΥΝ ΜΟΣΙΚ Ν ΠΟΚ ΝΣΡΧ΢ ΣΟΠΙΚ Ν΢ΤΜ ΟΤΛΙ Ν- Π Ρ ΡΟΙ λγλκΝζ ΢τ α β,Ν υΰελσ β βΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ 1έΝ΢ ΝεΪγ Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθδ Ϊ αδΝToπδεσΝ΢υηίκτζδκ,Ν κΝκπκέκΝφΫλ δΝ βθΝκθκηα έαΝ Ο κπδεσΝ υηίκτζδκΝ έέέέέέέέέέέέΟΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ αΝ σθκηαΝ κυΝ άηκυΝ άΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ πκυΝ εα αλΰάγβε Νη Ν βΝ υθΫθπ βέΝ ΣκπδεσΝ υηίκτζδκΝ υθδ Ϊ αδΝεαδΝ κθΝαυ κ ζάΝ υθκδεδ ησΝπκυΝαπκ πΪ βε ΝαπσΝ άηκΝάΝ εκδθσ β αΝεαδΝπλκ αλ άγβε Ν ΝθΫκΝ άηκΝ κυΝΪλγλκυΝ1έΝ ΢ αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝπκυΝ έθαδΝΫ λ μΝ πθΝθΫπθΝ άηπθΝεαδΝΫξκυθΝπζβγυ ησΝΪθπΝ πθΝ ξδζέπθΝΧ1έίίίΨΝεα κέεπθΝ θΝ υθδ υθ αδΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαέΝ 2.ΣκΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ ζ δ κυλΰ έΝ αΝ πζαέ δαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ πμΝ σλΰαθκΝ βηκ δεάμΝ απκεΫθ λπ βμ,ΝηΫ αΝ αΝσλδαΝ κυΝαθ έ κδξκυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 87 γέΝ΢ Ν βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝη Νπζβγυ ησΝξδζέπθΝπ θ αεκ έπθΝΧ1έηίίΨΝεα κέεπθΝεαδΝΪθπΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ έθαδΝ π αη ζΫμ,Ν λδαεκ έπθΝ ΧγίίΨΝ ΫπμΝ ξδζέπθΝ π θ αεκ έπθΝ Χ1έηίίΨΝ εα κέεπθΝπ θ αη ζΫμΝεαδΝηΫξλδΝ λδαεκ έπθΝΧγίίΨΝεα κέεπθΝ λδη ζΫμέΝ 4.ΟδΝ πλσ λκδΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθ,ΝπζβθΝ πθΝ λδη ζυθ,Ν έθαδΝ εαδΝηΫζβΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟδΝ Πλσ λκδΝ πθΝ λδη ζυθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ έθαδΝ εαδΝ βηαλξδαεκέΝ πΪλ λκδέΝ ηέΝΟΝπλσ λκμΝεαδΝ αΝηΫζβΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εζΫΰκθ αδΝΰδαΝ Ϋ κΝ τθκζκΝ πθΝ εζκΰΫπθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ λαΝΧζΨΝξλσθδαΝαπσΝ Ν εζκΰάΝΰέθ αδΝ βθΝ έ δαΝηΫλαΝ πκυΝ εζΫΰκθ αδΝ αΝ βηκ δεΪΝ υηίκτζδα,Ν αΝ έ δαΝ εζκΰδεΪΝ ηάηα α,Νη Ν δμΝέ δ μΝ φκλ υ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝεαδΝ φσλκυμΝ δεα δευθΝαθ δπλκ υππθέΝ Ν ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΰέθ αδΝ η Ν κθΝ έ δκΝ λσπκΝ πκυΝ ΰέθ αδΝ βΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ βηκ δευθΝαλξυθέΝ ΢ Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ βΝ γβ έαΝ κυμΝ αλξέα δΝ εαδΝ ζάΰ δΝ ηααέΝ η Ν βΝ γβ έαΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θέΝΣκθΝπλσ λκΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝαθαπζβλυθ δΝκΝ πση θκμΝ υπκοάφδκμΝ κυΝέ δκυΝ υθ υα ηκτΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ Ν αυλκτμΝπλκ έηβ βμΝ ιέΝ ΣκΝ αιέπηαΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ εαδΝ κυΝ ηΫζκυμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ δηβ δεσΝ εαδΝ Ϊηδ γκέΝ κέΝ΢ κυμΝπλκΫ λκυμΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝεα αίΪζζκθ αδΝαπσΝ αΝ άηκΝΫικ αΝεέθβ βμ,Ν αΝ κπκέαΝεαγκλέακθ αδΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ λέΝ θΝ κΝ πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδ,Ν ΣκθΝ αθαπζβλυθ δΝ κΝ αθαπζβλπ άμΝαυ κτΝ ΝσζαΝ αΝεαγάεκθ ΪΝ κυέΝ λγλκΝη εζκΰάΝη ζυθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθ 1έΝ Ν εζκΰάΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ εαδΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ υθ υα ηκτμέΝ Τπκοβφδσ β μΝ ε σμΝ υθ υα ηυθΝαπκεζ έκθ αδέΝ βέΝ΢ ΝεΪγ Ν υθ υα ησΝυπκοάφδκυΝ βηΪλξκυΝεαδΝ βηκ δευθΝ υηίκτζπθΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝ κδΝυπκοάφδκδΝ τηίκυζκδΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝΟΝαλδγησμΝ πθΝυπκοάφδπθΝ υηίκτζπθΝ Ν εΪγ Ν υθ υα ησ,ΝΰδαΝεΪγ Ν κπδεσΝ υηίκτζδκ,Ν έθαδΝ κυζΪξδ κθΝ π ΪΝΰδαΝ αΝ π αη ζά,ΝπΫθ Ν ΰδαΝ αΝπ θ αη ζάΝεαδΝ λ δμΝΰδαΝ αΝ λδη ζάΝεαδΝηπκλ έΝθαΝαυιβγ έΝΫπμΝ θθΫα,Ν π ΪΝεαδΝ Ϋ λαΝ αθ έ κδξαέΝΤπκοβφδσ β αΝαπσΝ κΝέ δκΝπλσ ππκΝεαδΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝπμΝ βηΪλξκυΝάΝπμΝ ηΫζκυμΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝάΝπμΝπαλΫ λκυΝάΝπμΝηΫζκυμΝΪζζκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ θΝ πδ λΫπ αδέΝ ΚαθΫθαμΝ θΝηπκλ έΝθαΝη Ϋξ δΝ Νπ λδ σ λκυμΝαπσΝΫθαΝ υθ υα ηκτμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 88 Μπκλ έΝθαΝ εζ ΰ έΝ πλσ λκμΝ άΝ ηΫζκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ κΝ βησ βμΝ κυΝ άηκυΝ άΝ βμΝ εκδθσ β αμΝπκυΝεα αλΰάγβε Νη Ν βΝ υθΫθπ βΝάΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝπκυΝπλκ αλ άγβε ,Ν φσ κθΝ Ϋξ δΝ βθΝδεαθσ β αΝθαΝ εζΫΰ δΝεαδΝΫξ δΝ υηπζβλυ δΝ βθΝβζδεέαΝπκυΝαπαδ έ αδΝεΪγ ΝφκλΪΝΰδαΝ 37 θαΝ εζ ΰ έΝ βηκ δεσμΝ τηίκυζκμέΝ γέΝ δεαέπηαΝ υηη κξάμΝ βθΝ οβφκφκλέαΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΫξκυθΝ σζκδΝ κδΝ εζκΰ έμΝ πκυΝ έθαδΝ ΰλαηηΫθκδΝ κυμΝ εζκΰδεκτμΝ εα αζσΰκυμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ ζέΝ΢ βΝ άζπ βΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Νη ΪΝ αΝ πυθυηαΝεαδΝ αΝκθσηα αΝ κυΝυπκοάφδκυΝ βηΪλξκυΝ εαδΝ βηκ δευθΝ υηίκτζπθΝ εαδΝ εΪ πΝ απσΝ βθ κθκηα έαΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αθαΰλΪφ αδΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝ κΝ πυθυηκΝεαδΝ κΝσθκηαΝ πθΝυπκοάφδπθΝη ζυθΝ κυΝεΪγ Ν κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝΣαΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ πέ βμΝ η Ν βθΝ αζφαίβ δεάΝ δλΪΝ βμΝκθκηα έαμΝ κυμέΝ ΓδαΝ βθΝ υπκοβφδσ β αΝ ΰδαΝ κΝ αιέπηαΝ κυΝ ηΫζκυμΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ ξλβηα δεάΝεα Ϊγ βΝ κΝ βησ δκΝ αη έκέΝ θΝ ΰέθ αδΝ ηέΝ Ν άζπ βΝ κυΝ υθ υα ηκτΝ θΝ έθαδΝ απαλΪ ε βμΝ αΨΝ αθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ ΥΝ αυ άθΝ υπκοάφδκδΝ κυζΪξδ κθΝΰδαΝ κΝγίΣΝ πθΝ π αη ζυθΝεαδΝπ θ αη ζυθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ κυΝ άηκυΝεαδΝ κΝγίΣΝ πθΝ λδη ζυθέΝΣκΝ υξσθΝπλκετπ κθΝεζΪ ηαΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβέΝ ίΨΝαθΝκδΝυπκοάφδκδΝ κπδεκέΝ τηίκυζκδΝ θΝ έθαδΝζδΰσ λκδΝαπσΝ Ϋ λ δμΝΰδαΝ αΝπ θ αη ζάΝεαδΝ λδη ζάΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαέΝ λδμΝΰδαΝ αΝ π αη ζάΝεαδΝ θέΝ ΣκΝ οβφκ Ϋζ δκΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝ η ζυθΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ έθαδΝ εκδθσΝ η Ν κΝ οβφκ Ϋζ δκΝ κυΝ υθ υα ηκτΝ κυΝυπκοάφδκυΝ βηΪλξκυΝεαδΝ πθΝ βηκ δευθΝ υηίκτζπθ,ΝπκυΝ εα αλ έα αδΝΰδαΝ δμΝ εζκΰΫμΝ πθΝ βηκ δευθΝαλξυθέΝ ιέΝ ΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ ε υπυθ δΝ δ δαέ λκΝ οβφκ Ϋζ δκΝ ΰδαΝ εΪγ Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ κΝ ΫηίζβηαΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Ν κθΝ υπκοάφδκΝ άηαλξκΝ εαδΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ βηκ δεκτμΝ υηίκτζκυμΝ ΰδαΝ δμΝ Ϋ λ μΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ζίΝ κυΝ πέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεαδΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝ υηίκτζκυμΝΰδαΝεΪγ Ν κπδεσΝ υηίκτζδκ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπέΝ κέΝ ΢ Ν εΪγ Ν οβφκ Ϋζ δκ,Ν η ΪΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ ηίζάηα κμΝ εαδΝ κυΝ κθσηα κμΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Ν πκυΝ υξσθΝ ΫξκυθΝ βζπγ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ ππθτηπθΝ εαδΝ κθκηΪ πθΝ κυΝ υπκοάφδκυΝ βηΪλξκυΝεαδΝ πθΝυπκοάφδπθΝ βηκ δευθΝ υηίκτζπθ,ΝαθαΰλΪφκθ αδΝεα ΪΝ δλΪμΝ αέΝβΝκθκηα έαΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ίέΝ αΝ πυθυηαΝεαδΝ αΝκθσηα αΝ πθΝυπκοάφδπθΝη ζυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝη Ν βΝ δλΪΝ πκυΝ έθαδΝ ΰλαηηΫθαΝ βθΝ απσφα βΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ αθαεβλυξγ έΝ κΝ υθ υα ησμΝ άΝ η Ν αζφαίβ δεάΝ δλΪέΝ λέΝ Μ Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝαευλκ ά πθ πκυΝ πλκίζΫπκθ αδΝ αΝ ΪλγλαΝ θζΝ εαδΝ θηΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λλη,Ν αθΝ εζκΰΫαμΝ ξλβ δηκπκδά δΝ οβφκ Ϋζ δκΝ ΪζζκυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν κΝ ΝέΝγίη1ήβίίβ,ΝΦ Κ-ββίΝ ’ΝπαλέΝ11Ν κυΝΪλγλκυΝββμΝ« Νπλκςπσγ βΝ βμΝδ δσ β αμΝ κυΝ βησ βΝ κυΝ άηκυΝάΝ βμΝ εκδθσ β αμΝπκυΝεα αλΰάγβε Νη βΝ υθΫθπ β,ΝάΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝπκυΝπλκ αλ άγβε ,ΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ κΝαιέπηαΝ πλκΫ λκυ,ΝηΫζκυμΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝάΝπαλΫ λκυ,ΝβΝκπκέαΝαπαδ έ κ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝεαδΝ βθΝπαλέΝιΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝΧΦ ΚΝβζζΝ ΄Ψ,Νά αθΝαθαΰεαέαΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝαθπ ΫλπΝ θσηκυΝεαδΝπλδθΝαπσΝ βθΝπλαΰηα κπκδβγ έ αΝεα Ϊλ δ βΝ θδαέκυΝ βηκ κζκΰέκυ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπλσίζ οβΝ βμΝπαλέΝ γΝ κυΝΪλγλκυΝ1η,Ν κυΝαθπ ΫλπΝθσηκυ» 37 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 οβφκ Ϋζ δκΝαυ σΝ θΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν έθαδΝσηπμΝΫΰευλκΝΰδαΝ κΝ υθ υα ησΝ κυ υπκοάφδκυΝ βηΪλξκυέΝ 1ίέΝ ΢ δμΝ εζκΰΫμΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθ,Ν Ν εΪγ Ν βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ βΝ εα αθκηάΝ πθΝ λυθΝΰέθ αδΝαθαζκΰδεΪ,Νη αιτΝσζπθΝ πθΝ υθ υα ηυθΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝ δμΝ εζκΰΫμΝεαδΝ ΫξκυθΝυπκοάφδκυμΝΰδαΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νη Ν κθΝαεσζκυγκΝ λσπκμΝ ΣκΝ τθκζκΝ πθΝΫΰευλπθΝοβφκ ζ έπθΝπκυΝΫζαίαθΝ ΝσζκΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝσζκδΝηααέΝ κδΝ υθ υα ηκέΝπκυΝ υηη έξαθΝ δμΝ εζκΰΫμΝεαδΝ έξαθΝυπκοάφδκυμΝΰδαΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν δαδλ έ αδΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝ λυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν αυιβηΫθκΝ εα ΪΝ ηέαΝ ηκθΪ αέΝ ΣαΝ πβζέεαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ παλαζ δπκηΫθκυΝ κυΝ εζΪ ηα κμΝ απκ ζ έΝ κΝ εζκΰδεσΝηΫ λκέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ ΫΰευλπθΝ οβφκ ζ έπθΝ εΪγ Ν υθ υα ηκτΝ δαδλ έ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ η Ν κΝ εζκΰδεσΝηΫ λκΝεαδΝεΪγ Ν υθ υα ησμ εα αζαηίΪθ δΝ σ μΝΫ λ μΝσ κΝεαδΝ κΝαεΫλαδκΝπβζέεκΝ αυ άμΝ βμΝ δαδλΫ πμέΝ ΢υθ υα ησμΝ πκυΝ θΝ υΰε θ λυθ δΝ κΝ εζκΰδεσΝ ηΫ λκΝ θΝ παέλθ δΝ Ϋ λαέΝ ΪθΝ κδΝ Ϋ λ μΝ πκυΝ εα αζαηίΪθκυθΝ κδΝ υθ υα ηκέΝ πκυΝ υηη ΫξκυθΝ βθΝ εα αθκηάΝ η Ν βθΝ πλκβΰκτη θβΝ δα δεα έαΝ έθαδΝζδΰσ λ μΝαπσΝ δμΝπλκμΝ δΪγ βΝΫ λ μ,ΝκδΝΫ λ μΝπκυΝαπκηΫθκυθΝ δαθΫηκθ αδΝ αθΪΝηέαΝη αιτΝσζπθΝαυ υθΝ πθΝ υθ υα ηυθΝαθΪζκΰαΝη Ν αΝαξλβ δηκπκέβ αΝυπσζκδπαΝπκυΝ ΫξκυθέΝ θΝκδΝ υθ υα ηκέΝαυ κέΝάΝη λδεκέΝαπσΝαυ κτμΝΫξκυθΝέ κΝαλδγησΝαξλβ δηκπκέβ πθΝυπκζκέππθΝ ΰέθ αδ εζάλπ βέΝ θΝεαδΝη ΪΝ βΝ δαθκηάΝ πθΝ λυθΝη ΝίΪ βΝ αΝαξλβ δηκπκέβ αΝυπσζκδπαΝ παλαηΫθκυθΝα δΪγ μΝΫ λ μ,Ναυ ΫμΝεα αθΫηκθ αδΝαθΪΝηέα,ΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ υθκζδεσΝαλδγησΝ πθΝΫΰευλπθΝοβφκ ζ έπθΝπκυΝΫζαί ΝεΪγ Ν υθ υα ησμέΝ θΝκδΝΫ λ μΝπκυΝεα αζαηίΪθκυθΝκδΝ υθ υα ηκέΝη Ν κΝ εζκΰδεσΝηΫ λκΝ έθαδΝπ λδ σ λ μΝαπσΝ δμΝ πλκμΝ δΪγ βΝ Ϋ λ μ,Ν βΝ πζ κθΪακυ αΝ Ϋ λαΝ αφαδλ έ αδΝ απσΝ κΝ υθ υα ησΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ ηδελσ λκΝ ξ δευμΝ υπσζκδπκΝ ΫΰευλπθΝ οβφκ ζ έπθέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ έ κυΝ αλδγηκτΝ ΫΰευλπθΝ οβφκ ζ έπθΝ τκΝάΝεαδΝπ λδ σ λπθΝ υθ υα ηυθ,Ν θ λΰ έ αδΝη αιτΝαυ υθΝεζάλπ βΝαπσΝ κΝαλησ δκΝπλπ κ δε έκέΝ 11έΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝΫξ δΝαθαεβλυξγ έΝΫθαμΝησθαΝ υθ υα ησμΝΰδαΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκ,ΝκΝ πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ κδΝ κπδεκέΝ τηίκυζκδΝ εζΫΰκθ αδΝ απσΝ κΝ ηκθα δεσΝ αυ σΝ υθ υα ησΝη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1θΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝ ΟδΝπλυ κδΝεα ΪΝ δλΪΝ ΝοάφκυμΝπλκ δηά πμ,ΝηΫξλδΝθαΝ υηπζβλπγ έΝκΝαλδγησμΝ πθΝ λυθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν εζΫΰκθ αδΝ αε δεκέΝ τηίκυζκδΝεαδΝκδΝυπσζκδπκδΝαθαπζβλπηα δεκέέΝ 12.Σαε δεκέΝ τηίκυζκδΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εζΫΰκθ αδΝ απσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ εΪγ Ν υθ υα ηκτΝεα ΪΝ δλΪΝαυ κέΝπκυΝΫζαίαθΝ δμΝπ λδ σ λ μΝοάφκυμΝπλκ δηά πμέΝΟδΝζκδπκέΝ υπκοάφδκδΝ πθΝ υθ υα ηυθΝ έθαδΝ αθαπζβλπηα δεκέΝ πθΝ αε δευθΝ υηίκτζπθΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυ,Νη Ν βΝ δλΪΝ πθΝοάφπθΝπλκ δηά πμέΝ θΝκδΝυπκοάφδκδΝ κυΝέ δκυΝ υθ υα ηκτΝδ κοβφά κυθ,Ν κΝπλπ κ δε έκΝ θ λΰ έΝεζάλπ βέΝ 13. θΝ ΫξκυθΝ αθαεβλυξγ έΝ τκΝ ησθκΝ υθ υα ηκέΝ ΰδαΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ εαδΝ δ κοβφά κυθ,Ν κΝ πλπ κ δε έκΝ θ λΰ έΝ εζάλπ βΝ ΰδαΝ αθΪ διβΝ κυΝ πζ δκοβφκτθ κμΝ υθ υα ηκτέΝΟδΝΫ λ μΝ πθΝ υηίκτζπθΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άθΝεα αθΫηκθ αδΝ κθΝπζ δκοβφκτθ αΝεαδΝ κθΝ πδζαξσθ αΝ υθ υα ησ,Ναθ έ κδξα,ΝπμΝ ιάμμΝ 89 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΢ αΝ π αη ζάΝζΝεαδΝγ,Ν αΝπ θ αη ζάΝγΝεαδΝβΝεαδΝ αΝ λδη ζάΝβΝεαδΝ1έΝ 1ζέΝ θΝδ κοβφά κυθΝπ λδ σ λκδΝαπσΝ τκΝ υθ υα ηκέΝ κΝπλπ κ δε έκΝ θ λΰ έΝεζάλπ βέΝΟΝ πλυ κμΝ υθ υα ησμΝ αΝ π αη ζάΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝ εζΫΰ δΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ η Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλέΝ 1θΝ εαδΝ τκΝ αεσηβΝ κπδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν κΝ τ λκμΝ υθ υα ησμΝ εζΫΰ δΝ τκΝ κπδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ κΝ λέ κμΝ υθ υα ησμΝ εζΫΰ δΝ τκΝ κπδεκτμΝ υηίκτζκυμέΝ ΢ αΝπ θ αη ζάΝ εζΫΰκυθΝαθ έ κδξαΝ κθΝπλσ λκ,Νη Ν βθΝ πδφτζαιβΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝ 1θΝεαδΝΫθαθΝ κπδεσΝ τηίκυζκ,Ν τκΝ κπδεκτμΝ υηίκτζκυμΝεαδΝΫθαθΝ κπδεσΝ τηίκυζκέΝ ΢ αΝ λδη ζάΝ κΝ πλυ κμΝ υθ υα ησμΝ εζΫΰ δΝ κθΝ πλσ λκΝ εαδΝ κδΝ ΪζζκδΝ τκΝ υθ υα ηκέΝ απσΝ ΫθαθΝ κπδεσΝ τηίκυζκέΝ 15.ΟΝ εζκΰΫαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εφλΪ δΝ βθΝ πλκ έηβ άΝ κυΝ πλκμΝ ΫθαθΝ υπκοάφδκΝ τηίκυζκΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ βη δυθκθ αμΝ αυλσΝπαλαπζ τλπμΝ κυΝκθσηα σμΝ κυΝ κΝοβφκ Ϋζ δκΝ κυΝ υθ υα ηκτΝΰδαΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκέΝ 16.Πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ αΝ π αη ζάΝ εαδΝ π θ αη ζάΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝ έθαδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ πζ δκοβφά αθ κμΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθ υα ηκτΝ πκυΝΫξ δΝ ζΪί δΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ οάφκυμΝ πλκ έηβ βμΝ εαδΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝαυ σμΝπκυΝ έθαδΝπλυ κμΝ βθΝαπσφα βΝ βμΝαθαεάλυιβμ,Ν φσ κθΝκΝ υθ υα ησμΝαυ σμΝ δαγΫ δΝαθΪζκΰβΝΫ λαΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκέΝ θΝκΝ υθ υα ησμΝαυ σμΝ θΝ δαγΫ δΝαθΪζκΰβΝΫ λαΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Νπλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ τ λκυΝ Ν εζκΰδεάΝ τθαηβΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθ υα ηκτΝ η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ κΝ υθ υα ησμΝ αυ σμΝ δαγΫ δΝ αθΪζκΰβΝ Ϋ λαΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκέΝ θΝ εαδΝ κΝ τ λκμΝ Ν εζκΰδεάΝ τθαηβΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθ υα ησμΝ θΝ δαγΫ δΝ βθΝ αθΪζκΰβΝ Ϋ λαΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ κΝ υπκοάφδκμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ λέ κυΝ Ν εζκΰδεάΝ τθαηβΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθ υα ηκτΝ η Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝκΝ υθ υα ησμΝαυ σμΝ δαγΫ δΝαθΪζκΰβΝΫ λαΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαδΝκτ πΝεαγ ιάμέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ υθ υα ησμΝ πζ δκοβφά δΝ Ν αλδγησΝ βηκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ η ΰαζτ λκΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ λυθΝ πκυΝ δεαδκτ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν ηβΝ υπκζκΰδακηΫθβμΝ βμΝ Ϋ λαμΝ πκυΝ εα αζαηίΪθ δΝ κΝ υπκοάφδκμΝ άηαλξκμ,Ν κΝ υθ υα ησμΝ αυ σμΝ εζΫΰ δΝπλκΫ λκυμΝεα ΪΝ δλΪΝ Ν ε έθαΝ αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ αΝκπκέαΝΫξ δΝζΪί δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝπκ κ σΝοάφπθ,Ν φσ κθΝ θΝΫξ δΝ εζ ΰ έΝπλσ λκμΝαπσΝΪζζκΝ υθ υα ησέΝ Νεα αθκηάΝ πθΝ λυθΝΰέθ αδΝαθΪΝ υθ υα ησ,Ναλξάμ ΰ θκηΫθβμΝαπσΝ κΝ υθ υα ησΝπκυΝΫξ δΝ ζΪί δΝ δμΝπ λδ σ λ μΝΫ λ μέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ τκΝ υθ υα ηκέΝζαηίΪθκυθΝ κθΝέ δκΝαλδγησΝ λυθ,Ν πλκβΰ έ αδΝ κΝ υθ υα ησμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ αλδγησΝΫΰευλπθΝοβφκ ζ έπθΝεαδΝ Νπ λέπ π βΝδ κοβφέαμΝ θ λΰ έ αδΝεζάλπ βέΝ ΟΝυπκοάφδκμΝ άηαλξκμΝ κυΝ υθ υα ηκτΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝπλσ λκμΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ αεσηαΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ υθ υα ησμΝ κυΝ εζΫΰ δΝ ηέαΝ ησθκθΝ Ϋ λα,Ν αυ άθΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ Πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ αΝ λδη ζάΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝ έθαδΝ oΝ υπκοάφδκμΝ τηίκυζκμΝ κυΝ πζ δκοβφά αθ κμΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ υθ υα ηκτΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ οάφκυμΝ πλκ έηβ βμΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμΝαυ σμΝπκυΝ έθαδΝπλυ κμΝ βθΝαπσφα βΝ βμΝαθαεάλυιβμέΝ 90 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ιέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ κΝ εζκΰδεσΝ δεαέπηαΝΧΪλγλκΝζγΨ,Ν βθΝΪ εβ βΝ κυΝ εζκΰδεκτΝ δεαδυηα κμΝΧΪλγλκΝζζΨ,Ν κυμΝ εζκΰδεκτμΝεα αζσΰκυμΝΧΪλγλκΝ ζηΨ,Ν αΝπλκ σθ αΝ εζκΰδησ β αμΝΧΪλγλκΝζθΨ,Ν αΝεπζτηα αΝεαδΝα υηίέία αΝΧΪλγλκΝζιΨ,Ν κΝ α υηίέία κΝ ιαδ έαμΝ κφ δζυθΝ ΧΪλγλoΝ ζκΨ,Ν βΝ δαπέ π βΝ βμΝ επ υ πμΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ πθΝ πδκΝ πΪθπΝ επζυηΪ πθΝ εαδΝ α υηίδίΪ πθΝ ΧΪλγλκΝ ηίΨ,Ν δμΝ φκλ υ δεΫμΝ πδ λκπΫμΝ ΧΪλγλκΝ η1Ψ,Ν κυμΝ αθ δπλκ υπκυμΝ βμΝ δεα δεάμΝ αλξάμΝ εαδΝ κυμΝ φσλκυμΝ πθΝ αθ δπλκ υππθΝ βμΝ δεα δεάμΝ αλξάμΝ ΧΪλγλαΝ ηβΝ εαδΝ ηγΨ,Ν βθΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ υθ υα ηυθΝ ΧΪλγλoΝ ηηΨ,Ν βθΝ αθαεάλυιβΝ εαδΝ εκδθκπκέβ βΝ πθΝ υθ υα ηυθΝ ΧΪλγλκΝ ηιΨ,Ν βθΝ αθ δεα Ϊ α βΝ υπκοβφέπθΝ πκυΝ πΫγαθαθΝ ΧΪλγλκΝ ηκΨ,Ν αΝ δεαδυηα αΝ πθΝ υθ υα ηυθΝ ΧΪλγλκΝ ηλΨ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ εζκΰάμΝ ΧΪλγλκΝ θίΨ,Ν κθΝ υπκζκΰδ ησΝ πθΝ πλκγ ηδυθΝ ΧΪλγλκΝ θ1Ψ,Ν βΝ ηκλφάΝ πθΝ οβφκ ζ έπθΝ ΧΪλγλκΝ θβΨ,Ν βθΝ ε τππ βΝ εαδΝ δαθκηάΝ πθΝ οβφκ ζ έπθΝ ΧΪλγλκΝ θγΨ,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ οβφκ ζ έπθΝ ΧΪλγλoΝ θζΨ,Ν αΝ ΪευλαΝ οβφκ Ϋζ δαΝΧΪλγλκΝθηΨ,Ν κυμΝ εζκΰδεκτμΝφαεΫζκυμΝΧΪλγλκΝθθΨ,Ν βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ ΧΪλγλκΝ θιΨ,Ν βΝ ηα αέπ βΝ βμΝ οβφκφκλέαμΝ ΧΪλγλκΝ θλΨ,Ν βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ εζκΰδεάμΝ θκηκγ έαμΝ ΧΪλγλκΝ ιίΨ,Ν βθΝ Ϋεγ βΝ πλαε δευθΝ εαδΝ υπκίκζάΝ πλκ φυΰυθΝ ΧΪλγλκΝ έΝ ικΨ,Ν βθΝ πδετλπ βΝ βμΝ εζκΰάμΝ ΧΪλγλκΝ ιλΨ,Ν βθΝ εα Ϊγ βΝ εαδΝ π λδ ξση θκΝ θ Ϊ πθΝ ΧΪλγλκΝ κίΨ,Ν βθΝ ε έεα βΝ πθΝ θ Ϊ πθΝ ΧΪλγλκΝ κ1Ψ,Ν βΝ δα δεα έαΝΰδαΝ βθΝ ε έεα βΝΧΪλγλκΝκβΨ,Ν βθΝαπσφα βΝΰδαΝ δμΝ θ Ϊ δμΝΧΪλγλκΝκγΨ,Ν βθΝ Ϋφ βΝ- δσλγπ βΝαπκφΪ πθΝΧΪλγλκΝκζΨ,Ν βθΝελέ βΝΰδαΝπλκρφδ Ϊη θ μΝαθδεαθσ β μΝεαδΝ επζτηα αΝ ΧΪλγλκΝ κηΨ,Ν βθΝ αθαέλ βΝ ΧΪλγλκΝ κθΨ,Ν βθΝ παθΪζβοβΝ βμΝ εζκΰάμΝ Ν π λέπ π βΝ αετλπ βμΝ ΧΪλγλκΝ κιΨ,Ν βθΝ κλεπηκ έαΝ πθΝ βηκ δευθΝ εαδΝ εκδθκ δευθΝ αλξυθΝ ΧΪλγλκΝκκΨ,Ν βθΝαπκπκέβ βΝ βμΝ εζκΰάμΝΧΪλγλκΝκλΨ,Ν βθΝ παλαέ β βΝΧΪλγλκΝλίΨΝεαδΝ βθΝ αθαπζάλπ βΝ πθΝ υηίκτζπθΝ ΧΪλγλκΝ λ1Ν παλέΝ 1Ψ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ δ ξτκυθΝ εΪγ Ν φκλΪΝ ΰδαΝ κυμΝ βηκ δεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ παλέΝ 1Ν ΫπμΝ θΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ εαδΝ ΰδαΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθ,Ν φσ κθΝ θΝ λυγηέα αδΝ δαφκλ δεΪΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝζΝεαδΝηΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυέΝ 1κέΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝη ζυθΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ θΝπλκεβλτ κθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ βηκ δεάμΝπ λδσ κυ,ΝαεσηβΝεαδΝ βθΝπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ θΝυπΪλξκυθΝ αθαπζβλπηα δεκέΝεαθ θσμΝ υθ υα ηκτέΝ 1λέΝ θΝ ΫθαΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ δαζυγ έ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ λβΝ παλέΝ 1Ν κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λλη,Ν υηπαλα τλ δΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝ εαδΝ σ αθΝ πλκεβλυξγ έΝ βΝ εζκΰάΝθΫκυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν σ ,Νεα ΪΝ βθΝ εζκΰάΝαυ άΝ εζΫΰκθ αδΝεαδΝ αΝηΫζβΝ πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθέΝ βίέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ θΝ εζΫΰκθ αδΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ Ν κπδεκέΝ τηίκυζκδΝκ αΝ π αη ζάΝ εαδΝ π θ αη ζάΝ εαδΝ λ δμΝ κ αΝ υπσζκδπα,Ν θΝ ζ δ κυλΰ έΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ β1έΝ ΣαΝ βηκ δεΪΝ υηίκτζδαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ θσηδηαΝ εαδΝ η Ν ζζδπάΝ τθγ β,Ν σ αθΝ ΰδαΝ κπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝ θΝυπΪλξ δΝπλσ λκμΝ θσμΝάΝπ λδ σ λπθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθέΝ ββέΝΣαΝΪλγλαΝ1βκΝΫπμΝεαδΝ1γβΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰκτθ αδέΝ ΣαΝΪλγλαΝ1ββΝΫπμΝεαδΝ1βι,Ν1γγΝεαδΝ1γζΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰκτθ αδΝαπσΝ1έ1έ1λλλέΝ λγλκΝθ ληκ δσ β μΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝεαδΝ πθΝπλκΫ λπθΝ κυμΝ– Λ δ κυλΰέα 1έΝΣκΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝαληκ δσ β μμΝ 91 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 αέΝ εφΫλ δΝ ΰθυηβΝ εαδΝ δα υπυθ δΝ πλκ Ϊ δμΝ πλκμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ΰδαΝ σζα αΝ αβ άηα αΝπκυΝ θ δαφΫλκυθΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ δα υπυθ δΝ πλκ Ϊ δμΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ εα Ϊλ δ βμΝ κυΝ ξθδεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ άηκυΝ ΰδαΝ αΝ ε ζ ΫαΝΫλΰαΝεαδΝπλκΰλΪηηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝπ λδφΫλ δΪΝ κυέΝ ίέΠαλαεκζκυγ έΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝΫλΰπθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝ ε ζκτθ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,ΝΫξκθ αμΝ δεαέπηαΝθαΝζαηίΪθ δΝΰθυ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝεαδΝ ξθδευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βΝ η ζΫ βΝ εαδΝ ε Ϋζ βΝ πθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ αυ υθΝ εαδΝ υπκίΪζζ δΝ ξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμΝπλκμΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ κυΝ άηκυέΝ ΰέΝ Παλαεκζκυγ έΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ εΫθ λπθΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ πθΝ παλκξάμΝ δκδεβ δευθ,Ν εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθΝ εαδΝ αγζβ δευθΝ ιυπβλ ά πθΝ κυΝ άηκυΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝεαδΝπλκ έθ δΝ αΝαλησ δαΝσλΰαθαΝ κυΝ άηκυΝ βΝζάοβΝηΫ λπθΝΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝκλΰΪθπ βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμέΝ έΝ Πλκ έθ δΝ εα ΪΝ δμΝ δ ξτκυ μΝ δα Ϊι δμΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ κθΝ κλδ ησΝ η ζυθΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ υηίκυζέπθ,Ν δ λυηΪ πθ,Ν θκηδευθΝ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ εαδΝ πδξ δλά πθΝ κυΝ άηκυΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ κΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ έΝ ε έΝ δμΝαληκ δσ β μΝπκυΝ κυΝαθα έγ θ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝβέ βέΝ ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ η Ν απσφα άΝ κυΝ πκυΝ ζαηίΪθ αδΝ ηΫ αΝ κΝ πλυ κΝ ιΪηβθκΝ βμΝ βηκ δεάμΝ π λδσ κυ,Ν η Ν βθΝ απσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ η ζυθΝ κυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αθαγΫ δΝκ αΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝάΝ κθΝπλσ λσΝ κυμΝαληκ δσ β ΫμΝ κυΝ κυμΝ ιάμΝ κη έμμΝ ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ π λδευθΝ δε τπθΝ τ λ υ βμ,Ν πθΝ αθ ζδκ α έπθΝ εαδΝ πθΝ υ λκηα τ πθέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δε τκυΝ Ϊλ υ βμέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυμΝ ίκ εσ κπκυμέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ κυΝ υ άηα κμΝ απκξΫ υ βμέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ παδ δευθΝ ξαλυθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ παδ δυθέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ ξκζδευθΝ ε δλέπθΝ εαδΝ κυΝ ικπζδ ηκτΝ κυμέΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θ ελκ αφ έπθΝ - ΣβΝ υθ άλβ βΝ πθΝ βηκ δευθΝ κ υθΝ εαδΝ ΰ φυλυθ,Νπζα δυθΝεαδΝ πθΝΪζζπθΝεκδθσξλβ πθΝξυλπθ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝαΰλκ δευθΝκ υθέΝ ΣβθΝ φαληκΰάΝπκζδ δ δευθ,ΝουξαΰπΰδευθΝεαδΝαγζβ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ βΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ - ΣβθΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ πλκ α έαμΝ κυμΝβζδεδπηΫθκυμΝεα κέεκυμΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυ,Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπκζδ δεάμΝ κυΝ άηκυέΝ- ΣβθΝπαλκξάΝυπβλ δυθΝΰδαΝ βθΝ κυλδ δεάΝαιδκπκέβ βΝεαδΝπλκίκζάΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ ΢ βθΝ απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ αθαφΫλ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ ζ π κη λυμΝκΝ λσπκμΝεαδΝκδΝσλκδΝΪ εβ βμΝ πθΝαθα δγ ηΫθπθΝαληκ δκ ά πθέΝ ΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ηπκλ έΝ πέ βμΝ θαΝ αθαγΫ δΝ αληκ δσ β ΫμΝ κυΝ εαδΝ Ν σπκδκθΝ ΪζζκΝ κηΫαΝελέθ δΝ εσπδηκΝη Νελδ άλδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝεα κέεπθ,Ν βθΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ εαδΝ βθΝ κδεκθκηέαέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ κδξκεκζζυθ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ εα Ϊ βηαΝεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ κΝΪλγλκΝλθΝπαλέΝθΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληέΝ γέΝ θ,ΝΰδαΝκπκδκθ άπκ Νζσΰκ,Ν κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ θΝα ε έΝ δμΝπαλαπΪθπΝαληκ δσ β μ,Ν σ Ν δμΝα ε έΝκΝ άηκμΝη Ν αΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δαΝσλΰαθαέΝ ζέΝΣκΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝΫξ δΝ δμΝαεσζκυγ μΝ δ δεΫμΝαληκ δσ β μμΝ αέΝΟΝπλσ λσμΝ κυΝάΝεαδΝηΫζβΝ κυΝ υηη ΫξκυθΝ βΝ δκέεβ βΝεζβλκ κ άηα κμΝ βθΝκπκέα,Ν αθ έ κδξαΝ πλκίζΫπ αδΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ τ α άμΝ κυΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ βηΪλξκυΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ άηκυΝ άΝ πλκΫ λκυΝ βμΝ εα αλΰκτη θβμΝ εκδθσ β αμ,Ν βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ υηίκτζπθέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝ κΝεζβλκ σ βηαΝαπκ ζ έΝε φΪζαδκΝαυ κ ζκτμΝ 92 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 δαξ έλδ βμΝ δμΝπλΪι δμΝ δαξ έλδ βμΝ ε έ δΝβΝ βηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ Ν απκ κξάΝ εζβλκ κ άηα κμ,Ν εζβλκθκηδΪμΝ άΝ πλ Ϊμ,Ν βΝ κπκέαΝ δα έγ αδΝ λβ ΪΝ εαδΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ βηκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν ΰέθ αδΝ απσΝ βΝ βηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝ η ΪΝ απσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ «ίέΝ δα υπυθ δΝαδ δκζκΰβηΫθβΝΰθυηβΝ κΝ βηκ δεσΝ΢υηίκτζδκ,ΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝ δΪγ βμΝ πθΝ ίκ εά δηπθΝ ε Ϊ πθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ ΟΝ λσπκμ,Ν κΝ ξλσθκμΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ ε σ πμΝ απκφΪ πμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ ΢υηίκυζέκυΝ ΰδαΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ ε Ϊ πθΝ λυγηέα αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ 38 Γ πλΰέαμ,ΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ» ΰέ δα υπυθ δΝ « τηφπθβ» 39ΰθυηβΝ ΰδαΝ βθΝ εηέ γπ βΝ ξπλέμΝ βηκπλα έαΝ α δευθΝ ε Ϊ πθ,ΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Νεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβηιΝ κυΝπέ ή κμΝ410/1995. έΝ εφΫλ δΝΰθυηβΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ β,Ναθ αζζαΰά,Ν πλ Ϊ,Ν επκέβ βΝπ λδκυ δαευθΝ κδξ έπθΝ πκυΝαθάεαθΝ κθΝεα αλΰβγΫθ αΝΟέΣέ έΝάΝπλκ αλ βγΫθ αΝ υθκδεδ ησέΝ ηέΝ πκφΪ δμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ κυΝ άηκυ,ΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ Ν λα βλδσ β μΝεαδΝ θΫλΰ δ μΝκδΝ κπκέ μΝ αφκλκτvΝ βΝ δα άλβ βΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ παλα κ δαεκτΝκδεδ ηκτ,ΝζαηίΪθκθ αδΝ η ΪΝ απσΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θέΝΟΝπλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυμΝ- ΢υΰεαζ έΝεαδΝ επλκ ππ έΝ κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκέΝΤπκΰλΪφ δΝ ί ίαδυ δμ,Ν πδ κπκδβ δεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ ΫΰΰλαφαΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ κθΝ Ϋξ δΝ ικυ δκ κ ά δΝκΝ άηαλξκμΝη Ναπσφα άΝ κυέΝ- θβη λυθ δΝ κΝ άηαλξκΝεαδΝ αΝΪζζαΝαλησ δαΝ σλΰαθαΝ κυΝ άηκυ ΰδαΝ αΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ εαδΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν αυ ΪΝ εαδΝ δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμέΝ ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ κυΝ η αίδίΪα δΝκΝ άηαλξκμΝάΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝη Ναπσφα άΝ κυμΝπκυΝ βηκ δ τ αδΝ ΝηέαΝ κυζΪξδ κθΝ βη λά δαΝ ά,Ν αθΝ θΝ υπΪλξ δ,Ν ί κηα δαέαΝ φβη λέ αΝ βμΝ πλπ τκυ αμΝ κυΝ θκηκτέΝ θΝ κΝ πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ oΝ αθαπζβλπ άμΝ κυΝ απκυ δΪακυθΝ άΝ επζτκθ αδΝαυ ΫμΝ δμΝαληκ δσ β μΝ δμΝα ε έΝκΝ άηαλξκμέΝ- ε ζ έΝ δμΝαπκφΪ δμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ - θ λΰ έΝ πζβλπηΫμΝ η Ν τ α βΝ πΪΰδαμΝ πλκεα αίκζάμΝ εα ΪΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληέΝ ιέΝΟδΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝ βησ δ μέΝ κΝ υηίκτζδαΝΫξ δΝαπαλ έα,Νσ αθΝ έθαδΝπαλσθ αΝ αΝπ λδ σ λαΝηΫζβΝ κυέΝ ΣαΝ λδη ζάΝ υθ λδΪακυθΝη Ν βθΝπαλκυ έαΝσζπθΝ πθΝη ζυθΝ κυμέΝ κέΝΟΝπλσ λκμΝεαζ έΝ κΝ υηίκτζδκΝ Ν υθ λέα β,Ν δ υγτθ δΝ βΝ υαά β β,Νφλκθ έα δΝη ΝεΪγ Ν εα ΪζζβζκΝηΫ λκΝΰδαΝ βθΝ ΪιβΝ βΝ υθ λέα βΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ δα Ϊι δΝθαΝαπκίζβγ έΝαπσΝ κΝ αελκα άλδκΝεΪγ Νπλσ ππαΝπκυΝ δα αλΪ δΝ βΝ υθ λέα βέΝ λέΝΣαΝ υηίκτζδκΝαπκφα έα δΝη Ν βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθ,ΝαθΝ θΝυπΪλξ δΝΪζζβΝ δΪ αιβΝ πκυΝ θαΝ κλέα δΝ δαφκλ δεΪέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ δ κοβφέαμΝ πδελα έΝ βΝ οάφκμΝ κυΝ Νπ λέπ π βΝ Ν βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝθκυ αθ δεαα θσηκυΝΝΝβλζθήβίί1,ΝΦ Κ-ββζΝ Υ 38 Ν παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Φ Κ-ββζΝ Υ 39 Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝηα κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝ Ν «έέ»Ν ζΫιβΝ δαΰλΪφ αδΝ απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ηίΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1θΝ κυΝ θσηκυΝ Ν βλζθήβίί1,Ν 93 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 94 πλκΫ λκυέΝ πσζυ βΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ παλσθ πθΝ έθαδΝ κΝ αεΫλαδκμΝ αλδγησμΝ πκυΝ έθαδΝ αηΫ πμΝ η ΰαζτ λκμΝαπσΝ κΝΫθαΝ τ λκΝ κυΝαλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝ κυέΝ 1ίέΝΣαΝεαγάεκθ αΝ κυΝΰλαηηα ΫαΝ κυΝ υηίκυζέκυΝα ε έΝυπΪζζβζκμΝ κυΝ άηκυΝπκυΝκλέα αδΝ απσΝ κΝ άηαλξκΝάΝ τηίκυζκμΝπκυΝκλέα αδΝαπσΝ κθΝπλσ λκΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυέΝ 11έΝ ΢ βΝ υθ λέα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βλκτθ αδΝ πλαε δεΪΝ Ν δ δεσΝ ίδίζέκΝ αλδγηβηΫθκΝ εαδΝ ηκθκΰλαφβηΫθκΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ άΝ Ν φτζζαΝ ξΪλ κυΝ αλδγηβηΫθαΝ εαδΝ ηκθκΰλαφβηΫθαΝ απσΝ κθΝέ δκέΝ΢ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμΝ αΝπλαε δεΪΝαυ ΪΝίδίζδκ κτθ αδΝη Ν υγτθβΝ κυΝπλκΫ λκυΝεαδΝ κυΝΰλαηηα ΫαέΝ ΢ αΝ πλαε δεΪΝ εα αξπλκτθ αδΝ απσΝ κθΝ πλσ λκΝ εαδΝ κΝ ΰλαηηα ΫαΝ εαδΝ κδΝ απσο δμΝ βμΝ η δκοβφέαμέΝ 1βέΝ ΣαΝ βηκ δεΪΝ υηίκτζδαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ θσηδηαΝ Ϋ πΝ εαδΝ η Ν ζζδπάΝ τθγ βΝ εαδΝ βμΝ π λδπ υ δμΝπκυΝΰδαΝκπκδκθ άπκ ΝζσΰκΝ θΝυπΪλξκυθΝπλσ λκδΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθέΝ 13.ΥΟπκυΝ απσΝ δμ δα Ϊι δμΝ κθΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ δα τππ βΝ πλσ α βμΝ άΝ ΰθυηβμΝ απσΝ αΝ κπδεΪΝ υηίκτζδα,Ν αυ άΝ υπκίΪζζ αδΝ θ σμΝ αθα λ π δεάμΝ πλκγ ηέαμΝ εαπΫθ Ν Χ1ηΨΝ βη λυθΝ απσΝ βθΝ υπκίκζάΝ κυΝ λπ άηα κμ,Ν η ΪΝ βθΝ πΪλκ κΝ βμΝ κπκέαμΝ αΝ αλησ δαΝσλΰαθαΝαπκφα έακυθΝεαδΝξπλέμΝαυ άθέΝ 14. δ δεΪΝΰδαΝ κυμΝπλκΫ λκυμΝ πθΝ λδη ζυθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΝΧ βηαλξδαεκτμΝπαλΫ λκυμΨΝ φαλησακθ αδΝεα ΥΝαθαζκΰέαΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλoυΝκΝπαλΪΰλαφκδΝ1έΝγΝίΥΝεαδΝΰΥ,Νζ,ΝκΝΫπμΝ εαδΝ1γέΝ λγλκΝι ΠΪλ λκδΝ εζκΰάΝ- γβ έαΝ- ΰεα Ϊ α βΝ εζκΰδεσΝ τ βηα 1.ΣαΝ εκδθκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ α ξΫ πμΝ πζβγυ ηκτΝ επλκ ππ έΝ βΝ θΫαΝ εκδθσ β αΝ κΝ πΪλ λκμέΝ ΢ αΝ εκδθκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ βμΝ Ϋ λαμΝ βμΝ θΫαμΝ εκδθσ β αμΝ θΝ εζΫΰ αδΝ πΪλ λκμέΝ βέΝ ΟΝ πΪλ λκμΝ εζΫΰ αδΝ εΪγ Ν Ϋ λαΝ ξλσθδαΝ βθΝ έ δαΝ βηΫλαΝ πκυΝ εζΫΰ αδΝ κΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν αΝ έ δαΝ εζκΰδεΪΝ ηάηα αΝ εαδΝ η Ν δμΝ έ δ μΝ φκλ υ δεΫμΝ πδ λκπΫμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝέ δκυμΝ φσλκυμΝαθ δπλκ υππθΝ τηφπθαΝη Ν δμΝπαλαεΪ πΝ δα Ϊι δμέΝ γέΝ Ν ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ παλΫ λκυΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εζ ΰ έΝ ΰέθ αδΝ αυ σξλκθαΝ η Ν βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ κυ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ βΝ γβ έαΝ κυΝ αλξέα δΝ εαδΝ ζάΰ δΝ ηααέΝ η Ν βθΝ ΫθαλιβΝ εαδΝ βΝ ζάιβΝ βμΝγβ έαμΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π βέΝ ζέΝ Ν εζκΰάΝ κυΝ παλΫ λκυΝ ΰέθ αδΝ εα ΪΝ υθ υα ηκτμ,Ν σππμΝ εαγκλέα αδΝ παλαΰλΪφκυμέΝ 5.΢ Ν εΪγ Ν υθ υα ησΝ υπκοάφδκυΝ πλκΫ λκυΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ εκδθκ δευθΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝεαδΝκδΝυπκοάφδκδΝπΪλ λκδΝΰδαΝεαγΫθαΝεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ δμΝ πση θ μΝ υηίκτζπθΝ ΟΝαλδγησμΝ πθΝυπκοάφδπθΝπαλΫ λπθΝΰδαΝεαγΫθαΝεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝκλέα αδΝηΫξλδΝ τκέΝ ΠαλΪζζβζβΝυπκοβφδσ β αΝαπσΝ κΝέ δκΝπλσ ππκΝ δμΝέ δ μΝ εζκΰΫμΝ θΝ πδ λΫπ αδέΝ θέΝΚαθΫθαμΝ θΝηπκλ έΝθαΝη Ϋξ δΝ Νπ λδ σ λκυμΝαπσΝΫθαΝ υθ υα ηκτμέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 95 ιέΝΜπκλ έΝθαΝ εζ ΰ έΝπΪλ λκμΝκΝ βησ βμΝ βμΝεκδθσ β αμΝπκυΝεα αλΰάγβε Νη Ν βΝ υθΫθπ βΝ άΝ κυΝ υθκδεδ ηκτΝ πκυΝ πλκ αλ άγβε ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ϋξ δΝ βθΝ δεαθσ β αΝ θαΝ εζΫΰ δΝ εαδΝ Ϋξ δΝ υηπζβλυ δΝ βθΝβζδεέαΝπκυΝαπαδ έ αδΝεΪγ ΝφκλΪΝΰδαΝθα εζ ΰ έΝεκδθκ δεσμΝ τηίκυζκμέΝ κέΝ ΢ βΝ άζπ βΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Ν η ΪΝ αΝ πυθυηαΝ εαδΝ κθσηα αΝ κυΝ υπκοάφδκυΝ πλκΫ λκυΝ εκδθσ β αμ,Ν πθΝυπκοάφδπθΝεκδθκ δευθΝ υηίκτζπθΝαθαΰλΪφκθ αδΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝ αΝ πυθυηαΝεαδΝ αΝκθσηα αΝ πθΝυπκοάφδπθΝπαλΫ λπθΝΰδαΝεαγΫθαΝεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαέΝ ΣαΝκθσηα αΝ πθΝεκδθκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝαθαΰλΪφκθ αδΝ πέ βμΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪέΝ 9. Ν άζπ βΝ κυΝ υθ υα ηκτΝ θΝ έθαδΝ απαλΪ ξ β,Ν αθΝ υπκοάφδκδΝπΪλ λκδΝΰδαΝσζαΝ αΝεκδθκ δεΪΝ δαη λέ ηα αέΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ ΥΝ αυ άθΝ 1ίέΝΓδαΝ βθΝυπκοβφδσ β αΝΰδαΝ κΝαιέπηαΝ κυΝπαλΫ λκυΝ θΝΰέθ αδΝξλβηα δεάΝεα Ϊγ βΝ κΝ βησ δκΝ αη έκέΝ 11.΢ Ν εΪγ Ν οβφκ Ϋζ δκ,Ν η ΪΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ ηίζάηα κμΝ εαδΝ κυΝ κθσηα κμΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Ν πκυΝ ΥΫξκυθΝ υξσθΝ βζπγ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ ππθτηπθΝ εαδΝ κθκηΪ πθΝ κυΝ υπκοάφδκυΝπλκΫ λκυΝεκδθσ β αμΝεαδΝ πθΝυπκοάφδπθΝεκδθκ δευθΝ υηίκτζπθ,ΝαθαΰλΪφκθ αδΝ αΝ πυθυηαΝεαδΝ αΝκθσηα αΝ πθΝυπκοάφδπθΝπαλΫ λπθΝη Ν βΝ δλΪΝπκυΝ έθαδΝΰλαηηΫθαΝ βθΝ απσφα βΝη Ν βθΝκπκέαΝΫξ δΝαθαεβλυξγ έΝκΝ υθ υα ησμΝάΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪ,ΝεΪ πΝαπσΝ κΝ σθκηαΝ κυΝεΪγ Νεκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ 1βέΝΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ ε υπυθ δΝ δ δαέ λκΝοβφκ Ϋζ δκΝ ΰδαΝεΪγ Νεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,ΝπκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ κΝΫηίζβηαΝεαδΝ κΝσθκηαΝ κυΝ υθ υα ηκτ,Ν κθΝυπκοάφδκΝπλσ λκΝεκδθσ β αμΝ εαδΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ εκδθκ δεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ παλΫ λκυμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝπαλαπΪθπέΝ 13.ΟΝ εζκΰΫαμΝηπκλ έΝθαΝ εφλΪ δΝ βθΝπλκ έηβ άΝ κυΝησθκΝΰδαΝΫθαθΝυπκοάφδκΝπΪλ λκΝ θσμΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ Φβφκ Ϋζ δκΝ πκυΝ π λδΫξ δΝ κυμΝ αυλκτμΝ πλκ δηά πμΝ έ Ν ΰδαΝ κυμΝ τκΝ υπκοάφδκυμΝ παλΫ λκυμΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ έ Ν ΰδαΝ υπκοάφδκυμΝ παλΫ λκυμΝ π λδ σ λπθΝ απσΝ ΫθαΝ εκδθκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ γ πλ έ αδΝ Ϋΰευλκ,Ν αζζΪΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝυπσοβΝεαθΫθαμΝ αυλσμΝπλκ δηά πμΝΰδαΝ κυμΝυπκοάφδκυμΝπαλΫ λκυμέΝ 14.ΠΪλ λκδΝ αΝ εκδθκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ εζΫΰκθ αδΝ κδΝ υπκοάφδκδΝ κυΝ πδ υξσθ κμΝ υθ υα ηκτΝ υπκοάφδκυΝ πλκΫ λκυΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ εκδθκ δευθΝ υηίκτζπθΝ πκυΝ υηη έξ Ν δμΝεκδθκ δεΫμΝ εζκΰΫμέΝ θΝκΝ πδ υξυθΝ υθ υα ησμΝ θΝΫξ δΝυπκοάφδκΝ πΪλ λκΝ ΝεΪπκδκΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν πΪλ λκμΝ εζΫΰ αδΝκΝ υπκοάφδκμΝ πΪλ λκμΝ πκυΝ πζ δκοάφβ ΝΫθαθ δΝ κυΝαηΫ πμΝ πση θκυ,ΝαπσΝΪπκοβΝ εζκΰδεάμΝ τθαηβμ,Ν υθ υα ηκτέΝ 15. πσΝ κυμΝ υπκοάφδκυμΝ κυΝ πδ υξσθ κμΝ υθ υα ηκτΝ εζΫΰ αδΝ δαηΫλδ ηαΝ ε έθκμΝπκυΝΫζαί Ν δμΝπ λδ σ λ μΝοάφκυμΝπλκ έηβ βμέΝ Ν εΪγ Ν εκδθκ δεσΝ ΟΝΪζζκμΝυπκοάφδκμΝ έθαδΝαθαπζβλπηα δεσμέΝ 1θέΝΓδαΝ βθΝ εζκΰάΝ πθΝπαλΫ λπθΝ πθΝεκδθκ ά πθΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ υθΫθπ βΝΟέΣέ έΝάΝ πλκ Ϊλ β βΝ υθκδεδ ηυθΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝ κδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ παλέΝ 1ΝΫπμΝθΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝαθπ ΫλπΝ κΝΪλγλκΝηΝπαλέΝ1ιέΝ 1ιέΝ εζκΰΫμΝΰδαΝ βθΝαθΪ διβΝπαλΫ λπθΝ θΝπλκεβλτ κθ αδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ βηκ δεάμΝ εαδΝ εκδθκ δεάμΝ π λδσ κυ,Ν αεσηβΝ εαδΝ βθΝ π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ θΝ υπΪλξκυθΝ αθαπζβλπηα δεκέΝεαθ θσμΝ υθ υα ηκτέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 96 1κέΝ Υ θΝ ΫθαΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ δαζυγ έΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ λβΝ παλέΝ 1Ν κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λλη,Ν υηπαλα τλ δΝ εαδΝ κυμΝ παλΫ λκυμΝ εαδΝ σ αθΝ πλκεβλυξγ έΝ βΝ εζκΰάΝ θΫκυΝ υηίκυζέκυ,Ν σ ,Νεα ΪΝ βθΝ εζκΰάΝαυ άΝ εζΫΰκθ αδΝεαδΝκδΝπΪλ λκδέΝ λγλκΝκΝ ληκ δσ β μ,Ν αιέπηα,Ν Ϋικ αΝ εδθά πμ,Ν υπκξλ υ δμΝ εαδΝ υηη κξάΝ κυΝ παλΫ λκυΝ εκδθκ δεΪΝ υηίκτζδα αΝ 1έΝ ΟδΝ πΪλ λκδΝ εαζκτθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝθαΝ εφλΪ κυθΝΰθυηβΝ ΝσζαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ υαβ κτθ αδΝ Ναυ σέΝ βέΝΟΝπΪλ λκμμΝ- ΤπκΰλΪφ δΝη ΝαθΪγ βΝ κυΝπλκΫ λκυΝεκδθσ β αμΝ αΝκλδαση θαΝαπσΝαυ σθΝ Ϋΰΰλαφα,Νί ίαδυ δμΝάΝπδ κπκδβ δεΪέΝ- θβη λυθ δΝ κθΝπλσ λκΝ βμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ αΝΪζζαΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ ΰδαΝ αΝ πλκίζάηα αΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ εαδΝ υθ λΰΪα αδΝ η Ν αυ ΪΝ εαδΝ δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ ΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμέΝ ε έΝ σ μΝ αληκ δσ β μΝ κυΝη αίδίΪα δΝκΝπλσ λκμΝεκδθσ β αμΝη Ναπσφα άΝ κυέΝ θΝ κΝ πΪλ λκμΝ απκυ δΪα δΝ άΝ επζτ αδ,Ν αυ ΫμΝ δμΝ αληκ δσ β μΝ δμΝ α ε έΝ κΝ πλσ λκμΝ εκδθσ β αμέΝ - ΤπκίΪζζ δΝ πλκ Ϊ δμΝ αΝ αλησ δαΝ εκδθκ δεΪΝ σλΰαθαΝ ΰδαΝ κυμΝ αεσζκυγκυμΝ κη έμμΝ - ΢υθ άλβ βΝ εαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ π λδευθΝ δε τπθΝ τ λ υ βμΝ πθΝ αθ ζδκ α έπθΝ εαδΝ πθΝυ λκηα τ πθέΝ- ΢υθ άλβ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ δε τκυΝΪλ υ βμέΝ - ΢υθ άλβ βΝ υ άηα κμΝ απκξΫ υ βμέΝ - ΢υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝ κυμΝ ίκ εσ κπκυμέΝ- ΢υθ άλβ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝπαδ δευθΝξαλυθΝεαδΝΪζζπθΝπαδ δυθέΝ- ΢υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ θ ελκ αφ έπθέΝ - ΢υθ άλβ βΝ εκδθκ δευθΝ κ υθΝ εαδΝ ΰ φυλυθ,Ν πζα δυθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ εκδθσξλβ πθΝ ξυλπθΝ εαδΝ αΰλκ δευθΝ κ υθέΝ - φαληκΰάΝ πκζδ δ δευθ,Ν ουξαΰπΰδευθΝ εαδΝ αγζβ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ υθ άλβ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ΰεα α Ϊ πθέΝ - ΠαλκξάΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ πλκ α έαΝ κυμΝ βζδεδπηΫθκυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ π λδκξάμΝ κυ,Ν κΝπζαέ δκΝ βμΝεκδθπθδεάμΝπκζδεάμΝ βμΝεκδθσ β αμέΝ- ΠαλκξάΝυπβλ δυθΝΰδαΝ βθΝ κυλδ δεάΝ αιδκπκέβ βΝ εαδΝ πλκίκζάΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ - δΪγ βΝ ίκ εά δηπθΝ ε Ϊ πθΝπκυΝίλέ εκθ αδΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμέΝ γέΝΟΝπΪλ λκμΝΫξ δΝ αΝαεσζκυγαΝ δ δεΪΝεαγάεκθ αμΝ αέΝ΢υηη Ϋξ δΝ βΝ δκέεβ βΝεζβλκ κ άηα κμΝ βθΝκπκέαΝπλκίζΫπ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπλΪιβΝ τ α άμΝ κυΝβΝ υηη κξάΝ κυΝπλκΫ λκυΝάΝ υηίκτζπθΝ βμΝεα αλΰκτη θβμΝεκδθσ β αμέΝ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ εζβλκ σ βηαΝ απκ ζ έΝ ε φΪζαδκΝ αυ κ ζκτμΝ δαξ έλδ βμ,Ν δμΝ πλΪι δμΝ δαξ έλδ βμΝ ε έ δΝ κΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδαΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝπαλΫ λκυέΝ Ν απκ κξάΝ εζβλκ κ άηα κμ,Ν εζβλκθκηδΪμΝ άΝ πλ Ϊμ,Ν βΝ κπκέαΝ δα έγ αδΝ λβ ΪΝ εαδΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ εκδθσ β αΝ πκυΝ εα αλΰάγβε Ν άΝ κΝ υθκδεδ ησΝ πκυΝ πλκ αλ άγβε ,Ν ΰέθ αδΝαπσΝ κΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝπαλΫ λκυέΝ ίέΝΦβφέα δΝ κΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝΰδαΝγΫηα αΝπκυΝαθαφΫλκθ αδΝ βθΝ εη Ϊζζ υ βΝ α υθΝ εαδΝΰ θδεΪΝ πθΝ α δευθΝ ε Ϊ πθΝπκυΝαθάεαθΝ βθΝδ δκε β έαΝ κυΝεα αλΰκτη θκυΝΟέΣέ έΝάΝ υθκδεδ ηκτΝπκυΝπλκ αλ άγβε ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβηιΝ κυΝπέ ή κμΝ 410/1995. ΰέΝ΢υηη Ϋξ δΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ βμΝζ δ κυλΰκτ αμΝπλδθΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝπαλσθ κμΝ θσηκυΝεκδθκ δεάμΝ πδξ έλβ βμ,ΝπκυΝ εη αζζ τ αδΝδαηα δεΫμΝπβΰΫμέΝ Ν πδίκζάΝ ΫζκυμΝΰδαΝ βΝ ξλά βΝ πθΝ δαηα δευθΝ πβΰυθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ η Ν υηη κξάΝ κυΝ παλΫ λκυ,ΝκΝκπκέκμΝΫξ δΝεαδΝ δεαέπηαΝοάφκυέΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζέΝ δεαέπηαΝοάφκυΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝΫξκυθΝκδΝπΪλ λκδΝΰδαΝσζαΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ υαβ κτθ αδΝ εαδ πκυΝ αφκλκτθΝ κΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ κΝ κπκέκΝ ΫξκυθΝ εζ ΰ έέΝ 5.ΟΝ πΪλ λκμΝ θ λΰ έΝ πζβλπηΫμΝ η Ν τ α βΝ πΪΰδαμΝ πλκεα αίκζάμΝ εα ΪΝ δμΝ ξ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληέΝ θέΝΣκΝαιέπηαΝ κυΝπαλΫ λκυΝ έθαδΝ δηβ δεσΝεαδΝΪηδ γκέΝ ιέΝ ΟΝ πΪλ λκμΝ ζαηίΪθ δΝ Ϋικ αΝ εδθά πμΝ εαδΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυΝ Ν υθ λδΪ δμΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν πκυΝ εαγκλέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝεαδΝΟδεκθκηδευθέΝ κέΝ ΟδΝ πΪλ λκδΝ ΫξκυθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ η ΫξκυθΝ Ν σζ μΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝσζπθΝ πθΝ πδ λκπυθ,Ν δμΝκπκέ μΝ κυμΝΫξ δΝ υξσθΝκλέ δΝ κΝ υηίκτζδκΝεαδΝθαΝ πδ ζκτθΝ αΝζκδπΪΝεαγάεκθ αΝ κυμ,ΝσππμΝπλκίζΫπ δΝκΝθσηκμέΝ πέ βμ,Ν ΫξκυθΝ υπκξλΫπ β,Ν ηΫ αΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμ,Ν θαΝ ε ζκτθΝ η Ν πδηΫζ δαΝεΪγ Ν λΰα έαΝπκυΝ κυμΝαθα έγ αδΝθσηδηαΝαπσΝ κΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδαέΝ 9. θΝ ΫθαμΝ πΪλ λκμΝ πδγυη έΝ θαΝ ηβθΝ ε ζ έΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ ΰδαΝ δΪ βηαΝ πκυΝ υπ λίαέθ δΝ δμΝ λδΪθ αΝβηΫλ μΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ βΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ 1ίέΝ θΝΫθαμΝπΪλ λκμΝ θΝ ε ζ έΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ κυΝΰδαΝ δΪ βηαΝπκυΝυπ λίαέθ δΝ κυμΝΫιδΝ ηάθ μ,Ν ξπλέμΝ βΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν εβλτ αδΝ Ϋεπ π κμΝ η Ν φαληκΰάΝ πθΝ δα δεα δυθΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝ αΝΪλγλαΝ1κζΝεαδΝ1κηΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝ εαδΝεαζ έ αδΝαθαπζβλπηα δεσμΝ κυΝέ δκυΝ υθ υα ηκτέΝ 11.΢ αΝ πλαε δεΪΝ υθ λδΪ πθΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ ΰέθ αδΝ δ δεάΝ ηθ έαΝ π λέΝ βμΝ πλκ εζά πμΝ πθΝπαλΫ λπθΝεαδΝ βμΝπαλκυ έαμΝάΝ βμΝαπκυ έαμΝ κυμέΝ 1βέΝ ΢ δμΝ απκφΪ δμΝ πθΝ εκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ ΰέθ αδΝ δ δεάΝ ηθ έαΝ π λέΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ παλΫ λπθΝ πκυΝ έθαδΝ παλσθ μΝ εαδΝ οβφέακυθΝ σ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ ΰδαΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝοάφκυέΝ 1γέΝ θΝ θΝεζβγκτθΝκδΝπΪλ λκδΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ πθΝ υηίκυζέπθ,ΝΰδαΝ αΝγΫηα αΝπκυΝ κυμΝ αφκλκτθΝ εαδΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ οάφκυ,Ν βΝ υΰε ελδηΫθβΝ απσφα βΝ κυΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ έθαδΝΪευλβέΝ 14.ΣαΝΪλγλαΝ1ηκΝΫπμΝεαδΝ1θβΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰκτθ αδέΝ ΣαΝΪλγλαΝ1ηι,Ν1θγΝΫπμΝεαδΝ1θκΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰκτθ αδΝαπσΝ1έ1έ1λλλέΝ λγλκΝλ ΣκπδεΪΝ υηίκτζδαΝεαδΝπΪλ λκδΝ ΝπλυβθΝΟέΣέ έΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ ΰδαΝ αΝ βηκ δεΪΝ άΝ εκδθκ δεΪΝ δαη λέ ηα α,Ν αΝ ΣκπδεΪΝ ΢υηίκτζδαΝ εαδΝ κυμΝ παλΫ λκυμΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ κυμΝ πλυβθΝ άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ έξαθΝ εα αλΰβγ έΝ ζσΰπΝ υθ θυ υμΝ κυμ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ θσηπθΝ1ζ1θή1λκζΝΧΦ ΚΝ1κΝ ΥΨΝεαδΝ1θββή1λκθΝΧΦ ΚΝλβΝ ΥΨέΝ λγλκΝ1ί 97 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΛαρεάΝ΢υθΫζ υ β ΟΝ πλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ κΝ πΪλ λκμΝ η Ν πλκεάλυιάΝ κυ,Ν πκυΝ κδξκεκζζΪ αδΝ πλδθΝ απσΝ κε υΝ κυζΪξδ κθΝ βηΫλ μ,Ν εαζ έΝ κυμΝ εα κέεκυμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝΫπμΝ βθΝ ζ υ αέαΝΚυλδαεάΝ κυΝ΢ π ηίλέκυΝεΪγ ΝξλσθκΝ Νεα ΪζζβζκΝξυλκΝ εαδΝυλα,Ν Ν υθΫζ υ βέΝ΢ Ναυ άθΝεαζ έ αδΝυπκξλ π δεΪΝoΝ άηαλξκμΝάΝκΝπλσ λκμΝεκδθσ β αμΝ εαδΝ αΝ ηΫζβΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΢ βΝ υθΫζ υ βΝ υαβ κτθ αδΝ σζαΝ αΝ γΫηα α- πκυΝαφκλκτθΝ κΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝεαδΝ ε έ κθ αδΝοβφέ ηα αΝη Ν βθΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝπαλσθ πθέΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ αε δεάΝ υθΫζ υ βΝκΝπλσ λκμΝ κυΝ υηίκυζέκυΝάΝ κΝπΪλ λκμΝΫξ δΝ δεαέπηαΝθαΝεαζΫ δΝ τκΝαεσηαΝΫε αε μΝ υθ ζ τ δμέΝ Ν τΰεζβ βΝΰέθ αδΝ η Ν κθΝέ δκΝ λσπκΝπκυΝεαζ έ αδΝβΝ αε δεάΝ υθΫζ υ βέΝ ΟΝπλσ λκμΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝάΝκΝπΪλ λκμΝη αφΫλ δΝ ΰΰλΪφπμΝ αΝοβφέ ηα αΝ βμΝ υθΫζ υ βμΝ κΝ άηαλξκ,Ν κθΝ πλσ λκΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ κθΝ πλσ λκΝ βμΝ εκδθσ β αμέΝ λγλκΝ11 δκδεβ δεάΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝπκζδ υθ 1. Ν δκδεβ δεάΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ εα κέεπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ αλησ δπθΝ υπβλ δυθΝ κυΝ άηκυ,Ν κδΝ κπκέ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰεαγέ αθ αδΝ αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα α,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν κυΝ δ ξτκθ κμΝ εΪγ Ν φκλΪΝ βηκ δεκτΝ εαδΝ εκδθκ δεκτΝευ δεαΝεαδΝ κυΝκλΰαθδ ηκτΝ π λδεάμΝυπβλ έαμΝ κυΝ άηκυέΝ 2.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ βηΪλξκυ,Ν βΝ κπκέαΝ ζαηίΪθ αδΝ θ σμΝ κυΝ ΙαθκυαλέκυΝ εΪγ Ν Ϋ κυμ,Ν εαγκλέα αδΝ κΝ πλΪλδκΝ λΰα έαμΝ υπαζζάζπθΝ κυΝ άηκυΝ Ν βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝ εαδΝ κΝ υθκζδεσμΝ ί κηα δαέκμΝ ξλσθκμΝ λΰα έαμΝ κυμ,Ν θ σμΝ κυΝ δ ξτκθ κμΝ ί κηα δαέκυΝ πλαλέκυΝ λΰα έαμ,Ν ΰδαΝ εΪγ Ν π λέπ π β,Ν δα βλυθ αμΝ Ν δ ξτΝ εαδΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κλΝ κυΝ θέ11κκή1λκ1ΝσππμΝΫξκυθΝ λκπκπκδβγ έέΝ ΢ αΝ βηκ δεΪΝ δαη λέ ηα αΝπκυΝΫξκυθΝπ λδ σ λκυμΝαπσΝξέζδκυμΝΧ1έίίίΨΝεα κέεκυμΝηπκλ έΝ θαΝπλκίζΫπ αδΝβΝπζάλβμΝαπα ξσζβ βΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ άηκυέΝ γέΝ Μ Ν βθΝΫθαλιβΝ βμΝ βηκ δεάμΝ π λδσ κυΝ κΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ εαγκλέα δΝ βΝ δα δεα έαΝ ξκλάΰβ βμΝπδ κπκδβ δευθ,Νί ίαδυ πθΝεαδΝΪζζπθΝ ΰΰλΪφπθΝ αΝπζαέ δαΝ βμΝ ιυπβλΫ β βμΝ πθΝεα κέεπθΝ θ σμΝ πθΝκλέπθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ κΝκπκέκΝ δαηΫθκυθέΝ 4.αΨΝ Ν π λέπ π βΝ ίΥΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ θΝ κυΝ θέΝ βζιιή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ ηλΝ ΥΨΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΟίΨΝ πθΝ κλΰαθδ ηυθΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ πλυ βμΝ εαδΝ τ λβμΝ ίαγηέ αμ,Ν πθΝθκηδευθΝ κυμ πλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝεαδΝ πθΝ πδξ δλά υθΝ κυμΟΝ ίΨΝ ΣκΝ πλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βζιιή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ ηλΝ ΥΨΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΟΟΝ Γ θδεσμΝ πδγ πλβ άμΝ έθ δΝ θ κζάΝ ΰδαΝ πδγ υλβ β,Ν Ϋζ ΰξκΝ άΝ Ϋλ υθαΝ κυμΝ πδγ πλβ ΫμΝ - ζ ΰε ΫμΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ άΝ εα σπδθΝ θ κζάμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν κυΝ κδε έκυΝ ΤπκυλΰκτΝ άΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝΠ λδφΫλ δαμΝΰδαΝ δμΝυπβλ έ μΝ κυμΝάΝ αΝ πκπ υση θαΝαπσΝαυ κτμΝΝέΠέ έ έΟέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝΓΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ Ν Ι Υ ΙΡΙ΢ λγλκΝ1β 98 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζ ΰξκμΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝ πθΝΟέΣέ έΝ 1έΝ ΟΝ πλκίζ πση θκμΝ απσΝ κΝ ΪλγλκΝ λκΝ παλέΝ 1Ν π λέπ έΝ ΥΝ κυΝ ΢υθ Ϊΰηα κμΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ πθΝ Πλπ κίΪγηδπθΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ πθΝ ΝέΠέ έ έΝ πκυΝ αθάεκυθΝ Ν αυ κτμ,Ν έθαδΝ ευλέπμΝ δΰηα κζβπ δεσμ,Ν ε σμΝ αθΝ δ δεκέΝ ζσΰκδΝ πδίΪζζκυθΝ βΝ ΰ θέε υ άΝ κυ,Ν αε δεσμΝ άΝ Ϋε αε κμ,Ν δ δεσμΝ άΝ γ ηα δεσμ,Ν κπσ Ν ηπκλ έΝ θαΝ αφκλΪΝ π λδ σ λκυμΝ ΟέΣέ έ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ εαζτπ δΝπ λδ σ λαΝ κυΝ θσμΝκδεκθκηδεΪΝΫ β,Ν θ λΰ έ αδΝ Νεα ΪΝεαθσθαΝ πέΝ σπκυέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ αυ σμΝ υθέ α αδΝ Ν Ϋζ ΰξκΝ θκηδησ β αμΝ εαδΝ εαθκθδεσ β αμΝ βμΝ δαξ δλέ πμέΝ πκεζ έ αδΝκΝΫζ ΰξκμΝ εκπδησ β αμέΝ βέΝ θ δε έη θκΝ κυΝαθπ ΫλπΝ ζΫΰξκυΝαπκ ζκτθΝδ έπμμΝ αΨΝ βΝ κλγάΝ εαδΝ τηφπθβΝ η Ν κυμΝ εαθσθ μΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ δ ξτκθ κμΝ ζκΰδ δεκτΝ άΝ δαξ δλδ δεκτΝ υ άηα κμΝ άλβ βΝ εαδΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ Χ έ Ν βλκτθ αδΝ Νξ δλσΰλαφβΝ έ Ν ΝηβξαθκΰλαφδεάΝβζ ε λκθδεάΝηκλφάΨ,Νυ ΝθαΝαπ δεκθέακυθΝ η Ν αελέί δαΝ εαδΝ πδ σ β αΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ πλΪι πθΝ εαδΝ πθΝ βηκ δκθκηδευθΝ θ λΰ δυθέΝ ίΨΝ Ν θκησ υπβΝ εα αίκζάΝ κυΝ η λδ έκυΝ υηη κξάμΝ θσμΝ άΝ π λδ κ ΫλπθΝ ΟέΣέ έΝ Ν εΪγ Ν φτ πμΝ πδξ δλά δμΝάΝαθυθυη μΝ αδλέ μΝάΝ Ν αδλέ μΝζαρεάμΝίΪ βμΝάΝ Νπλκΰλαηηα δεΫμΝ υηίΪ δμέΝ ΰΨΝ Ν ζάοβΝ αθ έπθΝ εαδΝ βΝ παλκξάΝ ΰΰυά πθΝ εαδΝ βΝ άλβ βΝ πθΝ σλπθΝ πθΝ ξ δευθΝ υηίΪ πθέΝ Ψ Νθκησ υπβΝ δαξ έλδ βΝ βμΝεδθβ άμΝεαδΝαεέθβ βμΝπ λδκυ έαμΝ πθΝΟέΣέ έέ Ψ Ν ΫΰεαδλβΝ εαδΝ εαθκθδεάΝ απσ κ βΝ κυμΝ κδε έκυμΝ δεαδκτξκυμ,Ν πθΝ υπΫλΝ λέ πθΝ δ πλα κηΫθπθΝηΫ πΝ βμΝ ζ ΰξση θβμΝ δαξ δλέ πμΝθσηδηπθΝ δεαδπηΪ πθΝΧελα ά δμΝυπΫλΝ λέ πθ,Να φαζδ δεΫμΝ δ φκλΫμ,ΝεέζπέΨέΝ ΨΝ Ν έ πλαιβ εαδΝ δαξ έλδ βΝ πθΝαθ απκ κ δευθΝ ζυθΝάΝΪζζπθΝ δ δευθΝ σ πθΝάΝ σ πθΝ απσΝ Ϊθ δαέΝ γέΝΣαΝπκλέ ηα αΝ κυΝ ζΫΰξκυΝ έγ θ αδΝυπσοβΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝκλΰαθδ ηκτ,ΝκΝκπκέκμΝεαζ έ αδΝ ηΫ αΝ Ν αε άΝ πλκγ ηέαΝ σξδΝ ηδελσ λβΝ πθΝ εαπΫθ Ν Χ1ηΨΝ βη λυθΝ θαΝ δα υπυ δΝ δμΝ παλα βλά δμΝ κυέΝ Μ ΪΝαπσΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ υξσθΝπαλα βλά πθΝ κυΝ ζ ΰξκηΫθκυΝ υθ Ϊ αδΝΫεγ β,Ν βθΝ κπκέαΝ παλκυ δΪακθ αδΝ η Ν εΪγ Ν υθα άΝ εηβλέπ βΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ κυΝ ζΫΰξκυ,Ν πδ κπκδ έ αδΝ εα ΥΝ ε έηβ β,Ν αθ,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ έΰηαΝ πκυΝ ζΫΰξγβε ,Ν κδΝ ζκΰαλδα ηκέΝ κΝ τθκζσΝ κυμΝ Χ Ν ά δαΝ ίΪ βΨΝ γ πλκτθ αδΝ πμΝ αελδί έμΝ εαδΝ αιδσπδ κδ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αθΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ εα α Ϊ πθΝ πκυΝ ζΫΰξγβεαθ,Ν αθ απκελέθ αδΝ βθΝ πλαΰηα δεσ β αΝεαδ,Ν δα υπυθκθ αδΝπλκ Ϊ δμ,ΝΰδαΝ κθΝεα αζκΰδ ησΝα δευθΝ υγυθυθ,ΝπκυΝ υξσθΝ δαπδ υγβεαθμΝ αΨΝ΢ ΝίΪλκμΝαφ υθΝκλΰΪθπθΝ πθΝΟέΣέ έΝεα ΪΝ βθΝπλκίζ πση θβΝεΪγ ΝφκλΪΝ δα δεα έαέΝ ίΨΝ΢ ΝίΪλκμΝυπαζζάζπθΝ πθΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκεΪζ αθΝΫζζ δηηαΝ βΝ δαξ έλδ άΝ κυμΝάΝαβηέαΝ βθΝ π λδκυ έαΝ αυ υθ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ Ολΰαθδ ηκτΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ,Ν κυΝ βηκ δεκτΝ εαδΝ Κκδθκ δεκτΝ Κυ δεαΝ εαδΝ κυΝ Κυ δεαΝ εα α Ϊ πμΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝΟέΣέ έ,ΝσππμΝεΪγ ΝφκλΪΝδ ξτκυθέΝ 99 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΚΪγ Ν πλσ α βΝ ΰδαΝ εα αζκΰδ ησΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ α δευμΝ υπ τγυθαΝ πλσ ππα,Ν βΝ γ δεάΝ αβηέαΝπκυΝπλκεζάγβε Ν κθΝΟέΣέ έΝαπσΝαυ Ϊ,Ν κΝίαγησΝ βμΝυπαδ δσ β ΪμΝ κυμ,Ν αΝαvαΰεαέαΝ ΰδαΝ βΝ γ η ζέπ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλαΰηα δεΪΝ π λδ α δεΪ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ υπΪλξκθ αΝ απκ δε δεΪΝ κδξ έαέΝ ΝΥ εγ βΝ ζΫΰξκυΝηααέΝη Ν δμΝπαλα βλά δμΝ κυΝ ζ ΰξση θκυΝκλΰαθδ ηκτΝυπκίΪζζ αδμΝαΨΝ κθΝΤπκυλΰσΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝίΨΝ κθΝαλησ δκΝΓ vδεσΝ Γλαηηα ΫαΝΠ λδφΫλ δαμ,ΝΰΨΝ κθΝΠλσ λκΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝεαδΝ ΨΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πθΝκδε έπθΝΟέΣέ έέΝ φσ κθΝ Νπ λδΫξ δΝεαδΝπλσ α βΝΰδαΝεα αζκΰδ ησΝεαδΝ κΝαλησ δκΝΰδαΝεα αζκΰδ ησ σλΰαθκ,Ν πΫξκυ αΝπμΝπλκμΝαυ σΝαέ β βΝΰδαΝεα αζκΰδ ησέΝ ζέΝΟΝΫζ ΰξκμΝ θ λΰ έ αδΝ έ Ν αε δευμΝη ΝίΪ βΝ κθΝ ά δκΝπλκΰλαηηα δ ησΝπκυΝεα αλ έα δΝβΝ πδ λκπάΝΠλκΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝΠαλαεκζκτγβ βμΝ ζΫΰξπθ,Ν έ Ν ε Ϊε πμΝη ΪΝαπσΝαέ β βΝ κυΝ αλησ δκυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ άΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝΠ λδφΫλ δαμέΝ 5. Ν πδ λκπάΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ - Παλαεκζκυγά πμΝ ζΫΰξπθΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κυμΝ αθ δπλκΫ λκυμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝ πκυΝ πλκ λ τκυθΝ πθΝ ΣηβηΪ πθΝ η Ν ζ ΰε δεΫμΝ αληκ δσ β μ,Νπλκ λ τ αδΝ ΝαπσΝ κθΝαλξαδσ λκΝαθ δπλσ λκΝη ΝηΫλδηθαΝεαδΝ υγτθβΝ κυΝ κπκέκυΝ υθ λδΪα δΝ αε δευμ,Ν βθΝ αλξάΝ εΪγ Ν λδηάθκυΝ άΝ ε Ϊε πμΝ σ αθΝ κδΝ υπβλ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ κΝ πδίΪζζκυθέΝ Κα ΪΝ δμΝ υθ λδΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ Παλαεκζκτγβ βμΝ ζΫΰξπθΝ παλέ α αδΝ κΝ αλξαδσ λκμΝ θ πέ λκπκμΝ βμΝ πδελα έαμΝ εαδΝ κΝ Γλαηηα ΫαμΝ κυΝ΢υθ λέκυΝάΝκδΝθσηδηκδΝαθαπζβλπ ΫμΝ κυμέΝτΝ θ πέ λκπκμΝ βμΝ πδελα έαμΝ εφΫλ δΝ βΝΰθυηβΝ κυΝΰδαΝεΪγ Ναά βηαΝπκυΝ πδζαηίΪθ αδΝβΝ πδ λκπάέΝ θέΝΟΝΫζ ΰξκμΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝεΪγ ΝΟέΣέ έΝ ξ δΪα αδΝεαδΝπλκΰλαηηα έα αδΝεα ΪΝ λσπκθΝ υ Ν θαΝ ε ζ έ αδΝ πδ κπέπμΝ ΰδαΝ ηέαΝ κυζΪξδ κθΝ φκλΪΝ εΪγ Ν λέαΝ ξλσθδαΝ Ν σζαΝ αΝ αθ δε έη θαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝβέΝ 7. Ν πδ λκπάΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ Παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ ζΫΰξπθΝ εαγκλέα δΝ αΝ αθ δε έη θαΝ εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ κυΝ ζΫΰξκυ,Ν βΝ ξλκθδεάΝ κυΝ δΪλε δα,Ν κθΝ πέ λκπκΝ άΝ κυμΝ πδ λσπκυμΝ πκυΝ γαΝ κθΝ θ λΰά κυθ,Ν κυμΝ δεα δεκτμΝ άΝ ΪζζκυμΝ υπαζζάζκυμΝ πκυΝ γαΝ υθ λΰα κτθΝηααέΝ κυμΝεαδΝ βθΝβη λκηβθέαΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝγαΝπαλκυ δα κτθΝ Ναυ άθΝ αΝ υλάηα αΝ εαδΝ κδΝ εγΫ δμΝ κυΝ ζΫΰξκυ ΰδαΝ αιδκζσΰβ βέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ εα αξπλκτθ αδΝ Νπλαε δεΪέΝ κέΝ πσΝ κΝκδεκθκηδεσΝΫ κμΝ1λλλΝυπκίΪζζκθ αδΝ β έπμΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝαθ έΰλαφαΝ πθΝ απκζκΰδ ηυθΝ πθΝ ΟέΣέ Ν υθκ υση θαμΝ αΨΝ απσΝ δμΝ ξ δεΫμΝ πΥΝ αυ υθΝ εγΫ δμΝ εαδΝ πλΪι δμΝ πθΝαλησ δπθΝκλΰΪθπθΝ κυμΝεαδΝίΨΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,ΝπκυΝ ε έ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝβζΝπαλέΝζΝ κυΝΟλΰαθδ ηκτΝ κυΝΧπέ έΝιιζή1λκί,ΝΦ ΚΝ1κλΝ ΥΨέΝ ΣαΝ απκζκΰδ δεΪΝ κδξ έαΝ Χ δεαδκζκΰβ δεΪΨΝ φυζΪ κθ αδ ΰδαΝ ζκΰαλδα ησΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ,Νη Ν υγτθβΝ πθΝΠλκρ αηΫθπθΝ πθΝαλησ δπθΝυπβλ δυθΝ πθΝΟέΣέ έΝ Να φαζΫμΝ ηΫλκμΝεαδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝεα α λαφκτθΝπλδθΝπ λΪ δΝ ια έαΝαπσΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝπκυΝαφκλκτθέΝϋΪvΝ υθ λΫξ δΝ δ δεσμΝζσΰκμΝπκυΝΫξ δΝ ξΫ βΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ κυΝ ζΫΰξκυ,Ν πδ λΫπ αδΝ η Ν αδ δκζκΰβηΫθβΝ απσφα βΝ βμΝ ΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυ,Ν πκυΝ ε έ αδΝεα ΪΝπ λέπ π βΝεαδΝεκδθκπκδ έ αδΝεα ΪΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝπλδθΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμΝ ια έαμ,Ν θαΝ Υαλαε βλδ γκτθΝ πμΝ δα βλβ ΫαΝ κζδεΪΝ άΝ η λδεΪΝ ΰδαΝ τκΝ ΧβΨΝ αεσηβΝ Ϋ βέΝ ΚΪγ Ν ΪζζβΝ δΪ αιβΝ ξ δεάΝπλκμΝ βθΝυπκίκζάΝ κδξ έπθΝαπσΝ κυμΝΟέΣέ έΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκΝ εα αλΰ έ αδΝαπσΝ κΝαθπ ΫλπΝκδεκθκηδεσΝΫ κμέΝ 100 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 λέΝ ΚΪγ Ν ΟέΣέ έ,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ κυΝ κπκέκυΝ εαγέ α αδΝ αθ δε έη θκΝ ζΫΰξκυ,Ν υπκξλ κτ αδΝ θαΝ ια φαζέα δΝ ξπλέμΝ εαγυ Ϋλβ βΝ κυμΝ πδ λσπκυμΝ άΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυΝπκυΝ δμΝ δ ιΪΰκυθ,Ν βΝ υθα σ β αΝαπλσ εκπ βμΝΪ εβ βμΝ πθΝεαγβεσθ πθΝ κυμέΝ δ δεσ λαΝ κφ έζκυθΝ θαΝ ια φαζέακυθΝ ΥΝ αυ κτμΝ Ϊη βΝ πλσ ία βΝ αΝ υπβλ δαεΪΝ κυμΝ αλξ έαΝεαδΝ αΝ βλκτη θαΝ δαξ δλδ δεΪΝάΝΪζζαΝ υθαφάΝίδίζέαΝεαδΝ κδξ έαΝεαδΝθαΝπαλΫξκυθΝ δαΝ πθΝ αληκ έπθΝ κλΰΪθπθΝ κυμΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ πζβλκφκλέαΝ άΝ δ υελέθδ βέΝ ΟδΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ Ν πλκΰλαηηα δ ηΫθκυμΝ ζΫΰξκυμΝ δ κπκδκτθ αδΝ ξ δευμΝ η Ν εΪγ Ν πλσ φκλκΝηΫ κ κε υΝΧκΨΝβηΫλ μΝ κυζΪξδ κθΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ ζΫΰξκυέΝΟδΝ πέ λκπκδΝ άΝκδΝυπΪζζβζκδΝπκυΝ θ λΰκτθΝ κυμΝ ζΫΰξκυμ,ΝΫξκυθΝσζαΝ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ αθαελδ δευθΝυπαζζάζπθέΝΟδΝ βησ δ μΝυπβλ έ μ,Ν αΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝάΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυ,ΝκδΝ βησ δκδΝκλΰαθδ ηκέ,Ν αΝπδ π δεΪΝδ λτηα αΝΰ θδεΪΝεαδΝ αΝφυ δεΪΝπλσ ππαΝπκυΝ εα ΫξκυθΝΫΰΰλαφα,Νπζβλκφκλέ μΝάΝ κδξ έαΝ ξ δαση θαΝκππ άπκ Νη Ν αΝαθ δε έη θαΝ κυΝ ζΫΰξκυΝάΝη Νζκΰαλδα ηκτμΝάΝ λα βλδσ β μΝεΪγ ΝΟέΣέ έ,ΝπκυΝ ζ έΝυπσΝΫζ ΰξκ,Νκφ έζκυθ,Ν Ϊθ κυμΝ αβ βγ έ,Ν θαΝ αΝ γΫ κυθΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝ αλησ δπθΝ κλΰΪθπθΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ ΢υθ λέκυέΝ 10.ΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν - λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ φαλησακθ αδΝ εαδΝ ΰδαΝ κυμΝ απκζκΰδ ηκτμΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πλκβΰκτη θπθΝ ΟδεκθκηδευθΝ υθ,Ν πκυΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ θσηκυΝαυ κτ,Ν θΝΫξκυθΝαεσηβΝυπκίζβγ έΝΰδαΝΫζ ΰξκΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ΢υθΫ λδκέΝ 11. ΫεαΝαπσΝ δμΝυφδ Ϊη θ μΝε θΫμΝγΫ δμΝυπαζζάζπθΝεζΪ κυΝΠ Ν κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ η α λΫπκθ αδΝ ΝγΫ δμμΝ αΨΝΜέαΝΧ1ΨΝπκζδ δεκτΝηβξαθδεκτΝ ίΨΜέαΝΧ1ΨΝβζ ε λκζσΰκυΝ- ηβξαθκζσΰκυΝ ΰΨΝ τκΝΧβΨΝ ξθκζσΰπθΝπκζδ δευθΝηβξαθδευθΝ ΨΝ ιδΝΧθΨΝκδεκθκηκζσΰπθΝ- ζκΰδ υθέΝ ΟδΝ γΫ δμΝ αυ ΫμΝ πζβλκτθ αδΝ η Ν η Ϊ αιβΝ εαδΝ η αφκλΪΝ γΫ πθΝ δ ΪλδγηπθΝ υπαζζάζπθΝ αθ έ κδξπθΝ δ δεκ ά πθΝ απσΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ άΝ ΝέΠέ έ έΝ άΝ ΟέΣέ έΝ εα σπδθΝ αδ ά υμΝ κυμΝάΝαδ ά πμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝη ΝεκδθάΝαπσφα βΝ κυΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝεαδΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ δεαδκ τθβμ,Ν η ΪΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ δεα δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυέΝ 12.Μ Ν σηκδκΝ λσπκΝ εαδΝ η Ν βθΝ έ δαΝ δα δεα έαΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ η Ϊ αιβΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ αε δευθΝυπαζζάζπθΝΚζΪ πθΝΠ ΝεαδΝΣ ΝκδεκθκηδεάμΝευλέπμΝεα τγυθ βμ,ΝεαγυμΝ εαδΝεζΪ κυΝΜ ΝαπσΝ βησ δ μΝυπβλ έ μΝάΝΝέΠέ έ έΝάΝΟέΣέ έΝΰδαΝπζάλπ βΝδ σίαγηπθΝε θυθΝ γΫ πθέΝ 13. ε αε μΝ υπβλ δαεΫμΝ αθΪΰε μΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ πλκβΰκτη θπθΝ παλαΰλΪφπθ,Ν πδ λΫπ αδΝ θαΝ εαζτπ κθ αδΝ η Ν απσ πα βΝηΫξλδΝ τκΝΧβΨΝ υθΝπλκ ππδεκτΝαθΪζκΰπθΝπλκμΝ δμΝαθΪΰε μΝ δ δεκ ά πθ,ΝαπσΝ κυμΝ φκλ έμΝ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ παλΪΰλαφκ,Ν εα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ εαηΫθπθΝ δα Ϊι πθ,Ν η Ν εκδθΫμΝ απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ δεαδκ τθβμΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝΤπκυλΰκτΝεαδΝη ΪΝαπσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝαλησ δκυΝ δεα δεκτΝΧυπβλ δαεκτΨΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυέΝ Ναπσ πα βΝηπκλ έΝθαΝαθαθ πγ έΝηΫξλδΝ τκΝΧβΨΝΫ βΝ αεσηβΝη Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαέΝ 101 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 14.ΟδΝ πδ υ δμΝ ΰδαΝ βθΝ εΪζυοβΝ πθΝ υπβλ δαευθΝ αθαΰευθΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δα Ϊι πθΝΧη αεδθά δμΝ ε σμΝΫ λαμΝεέζέπέΨΝαθαΰλΪφκθ αδΝ Ν δ δεσΝ Κέ έ έΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυέΝ 15.ΟδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμ πθΝ δα Ϊι πθΝ πθΝ παλαΰλΪφπθΝ 1Ν - κΝ κυΝ ΪλγλκυΝ αυ κτΝ λυγηέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝΟζκηΫζ δαμΝ κυΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυ,ΝπκυΝ ε έ αδΝεα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βζΝ παλέΝ ζΝ κυΝ πέ ή κμΝ ιιζή1λκίέΝ Κα ΪΝ αΝ ζκδπΪΝ φαλησακθ αδΝ αθαζσΰπμΝκδΝπ λέΝ ζ ΰε δεκτΝ΢υθ λέκυΝ δα Ϊι δμΝπκυΝδ ξτκυθΝεΪγ ΝφκλΪέΝ 16. Ν ΟδεκθκηδεάΝ πδγ υλβ βΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ ΟδεκθκηδευθΝ τθα αδΝ θαΝ δ θ λΰ έΝ κδεκθκηδεκτμΝεαδΝ δαξ δλδ δεκτμΝ ζΫΰξκυμΝ δμΝ δαξ δλέ δμΝ πθΝπλπ κίΪγηδπθΝΟέΣέ έΝεαδΝ πθΝθκηδευθΝ κυμΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝεαδΝη ΪΝαπσΝ ξ δεσΝαέ βηαΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ άΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ Π λδφΫλ δαμέΝ λγλκΝ1γ δ δεσΝΠλσΰλαηηαΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ «1έΓδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ κυΝΪλγλκυΝ1,ΝπαλΪΰλαφκδΝ1ΝΫπμΝζ,ηΝ ΪφδκΝ1Ν ,Ν θΫπμΝ1κ,Ν1λΝ ΪφδκΝ ,ΝβίΝΫπμΝη1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεαδΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ πθΝ θά πθΝ πκυΝ υπΪΰκθ αδΝ βΝ ΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝ Π δλαδυμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ βησ δπθΝ π θ τ πθΝ κπδεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν εα αλ έα αδΝ πμΝ δ δεσΝ αθαπ υιδαεσΝ πλσΰλαηηαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ι1Ν παλΪΰλαφκμΝ ζΝ κυΝ θέΝ 1θββή1λκθΝ(Φ ΚΝλβΝ ΄)Ν κΝ δ δεσΝΠλσΰλαηηαΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ( έΠέΣέ έΝ)»40 βέΝ ΣκΝ έΠέΣέ έΝ Ϋξ δΝ π θ α άΝ ξλκθδεάΝ δΪλε δαΝ Χ1λλκΝ - βίίβΨΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ Ν π ΪΝ ξλσθδαΝ Χ1λλκΝ - 2004) «η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ 41 ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμ» γέΝΣκΝ έΠέΣέ έΝπ λδΫξ δμΝ αΨΝ ΣκΝ ΤπκπλσΰλαηηαΝ 1Ν ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ ζΪξδ πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝπαλσθ κμέΝ ίΨΝΣκΝ ΤπκπλσΰλαηηαΝ βΝ ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ επσθβ βμΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝη ζ υθΝ εαδΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμ,Ν βμΝ πλκηάγ δαμΝ εαδΝ ΰεα Ϊ α βμ ηβξαθκΰλαφδεκτΝ ικπζδ ηκτΝ εαδΝ πθΝ απαλαέ β πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ θβηΫλπ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν ΰδαΝ βθΝ κλΰΪθπ βΝ εαδΝ ηβξαθκλΰΪθπ βΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝαυ υθΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ κυμέΝ ΰΨΝΣκΝΤπκπλσΰλαηηαΝγΝΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ βμΝη ζΫ βμΝ εαδΝεα α ε υάμΝΫλΰπθΝ ξθδεάμΝ υπκ κηάμ,Νπλκ α έαμΝπ λδίΪζζκθ κμΝεαδΝαθαίΪγηδ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝαπάμΝΰδαΝ κυμΝ άηκυμΝ εαδΝεκδθσ β μΝαυ Ϋμ,ΝεαγυμΝεαδΝζκδπυθΝ βησ δπθΝ π θ τ πθΝ κπδεάμΝαθΪπ υιβμέΝ ΝπαλΪΰαλφκμΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1γΝαθ δεαα Φ Κ-1κίΝ ’ 40 Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝιΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝθσηκυΝΝβι38/1999, Ν παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Ν «Ν Ν Ν »Ν φλΪ βΝ αθ δεα α Ϊ γβε Ν η Ν Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ ζ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1 κυ κυΝ θσηκυΝΝ γίθηήβίίβ,ΝΦ Κ-βη1Ν ’Ν 41 102 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΨΝ ΣαΝ ΤπκπλσΰλαηηαΝ ζΝ ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ δκδεβ δεάμ,Ν εκδθπθδεάμ,Ν αγζβ δεάμΝ εαδΝ πκζδ δ δεάμΝ υπκ κηάμΝ εαδΝ ξ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ αυ υθ,Ν εαγυμΝεαδΝηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ ξβηΪ πθΝ κυμέΝ ΨΝ ΣκΝ ΤπκπλσΰλαηηαΝ ηΝ ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ ΫλΰπθΝ αθΪζκΰπθΝ η Ν αΝ αθαφ λση θαΝ αΝ αθπ ΫλπΝΤπκπλκΰλΪηηα αΝβ,ΝγΝεαδΝζ,ΝπκυΝαφκλκτθΝαπκεζ δ δεΪΝ κυμΝΟέΣέ έΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν παλΪΰλαφκμΝηΝ ΪφδαΝ1ΝΓ,Νβ,ΝγΝεαδΝζΝεαδΝπαλΪΰλαφκμΝ1λΝ ΪφδκΝΓέΝ « έΣκΝ υπκπλσΰλαηηαΝ θΝ ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ Σ ξθδεάμΝ ΢ άλδιβμΝ κυΝ δ δεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ»42 ζέΝΠσλκδΝ κυΝ έΠέΣέ έΝ έθαδμΝ αΨΝ Πκ κ σΝ κε υΝ εαδΝ π θάθ αΝ εα κ υθΝ Χκ,ηίΣΨΝ πθΝ Κ θ λδευθΝ υ κ ζυθΝ ΠσλπθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βηΝ κυΝ θέΝ 1κβκή1λκλΝ ΧΦ ΚΝ βΝ ΥΨ,Ν πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ αε δεσΝ πλκςπκζκΰδ ησ, «ΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝΤπκπλκΰλαηηΪ πθΝ1,ΝβΝεαδΝζ» ίΨΝΠκ κ σΝ έεκ δΝ εα κ υθΝΧβίΣΨΝ πθΝΚ θ λδευθΝ υ κ ζυθΝΠσλπθΝ κυΝΪλγλκυΝβηΝ κυΝ θέΝ 1κβκή1λκλΝ ΧΦ ΚΝ βΝ ΥΨ,Ν πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ βησ δπθΝ π θ τ πθΝ Χ΢έ έΣέ έΨ,ΝΧΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ κυΝΤπκπλκΰλΪηηα κμΝζΨέΝ ΰΨΝΣκΝπκ σΝ κυΝζκΰαλδα ηκτΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝθέΝγίγγή1ληζΝΧΦ ΚΝβηκΝ ΥΨΝεαδΝ κΝπκ σΝ πθΝ σεπθΝ πθΝξλβηα δευθΝυπκζκέππθΝ κυΝΪλγλκυΝβγβ,ΝπαλΪΰλαφέΝ1,Ν κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,ΝπκυΝ δαξ δλέα αδΝ αΝΤπκυλΰ έαΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμ,ΝεαγυμΝεαδΝ σζαΝ αΝ πκ ΪΝ πθΝ δ δευθΝ ζκΰαλδα ηυθΝ εαδΝ ΠσλπθΝ κυΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ πκυΝ δαξ δλέακθ αδΝ αΝΤπκυλΰ έα,Ναυ κ ζ έμΝ βησ δ μΝΤπβλ έ μΝεαδΝ βησ δκδΝΟλΰαθδ ηκέ,Νη Ν αΝ κπκέαΝ πδξκλβΰκτθ αδΝ άηκδΝ εαδΝ εκδθσ β μ «ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ ΤπκπλκΰλαηηΪ πθΝζΝεαδΝη» ΨΝ Πκ κ σΝ κΰ σθ αΝ εα κ υθΝ ΧκίΣΨΝ κυΝ φσλκυΝ πθΝ σεπθΝ εα αγΫ πθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λΝ παλΪΰλέΝ ηαΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ 1ίιΝ ΥΨ,Ν «ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ ΤπκπλκΰλαηηΪ πθΝ1,ΝβΝεαδΝζ» ΨΝΟδΝπσλκδΝ γθδευθΝεαδΝΠ λδφ λ δαευθΝΚκδθκ δευθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝΠλπ κίκυζδυθΝπκυΝ δαξ δλέακθ αδΝ αΝ Τπκυλΰ έαΝ εαδΝ κδΝ Π λδφΫλ δ μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ αφκλκτθΝ ΫλΰαΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ π θ τ δμΝ κπδεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν «ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ ΤπκπλκΰλαηηΪ πθΝβ,ΝγΝεαδΝη» ΨΝΟδΝπσλκδΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝη Ν κυμΝκπκέκυμΝξλβηα κ κ κτθ αδΝ ΫλΰαΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθ,Ν«ΰδαΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝΤπκπλκΰλαηηΪ πθΝγ,ΝζΝεαδΝη43» ΟΝ λσπκμΝ πέ π βμΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ ζκΰαλδα ηκτ,Ν η αίέία βμΝ πθΝ πδ υ πθΝ αΝ Π λδφ λ δαεΪΝΣαη έαΝ θΪπ υιβμ,Νξλβηα κ σ β βμΝ πθΝΫλΰπθΝ κυΝ έΠέΣέ έΝεαδΝ ΰ θδεΪΝ βμΝ δαξ έλδ βμΝ πθΝζκΰαλδα ηυθΝαυ υθΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝπκυΝ ε έ αδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝ παλέΝλΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝΝέΝβηγλή1λλιέΝ Ν εα αθκηάΝ πθΝ πσλπθΝ κυΝ ζκΰαλδα ηκτΝ αυ κτΝ δμΝ Π λδφΫλ δ μΝ ΰέθ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμέΝ Νπ λέπ π βΝ΢ΣΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝθσηκυΝΝβιγκή1λλλ,ΝΦ Κ-1κίΝ ’ Ι ΓΡ ΦΟΝΣ ΙΝκδΝηΫ αΝ Ν«φλΪ δμΝ πθΝ κδξ έπθΝαΥΝΫπμΝεαδΝ ΥΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝΝ1ηΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝ θσηκυΝΝβθβγή1λλκ,ΝΦ Κ- 1γλΝ Υ 42 43 103 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ΜΫξλδΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝπδκΝπΪθπΝαπσφα βμΝβΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝΫλΰπθΝ κυΝ έΠέΣέ έΝΰέθ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝδ ξτκυ μΝηΫξλδΝγ1έ1βέ1λλιΝ δα Ϊι δμΟΨέΝ «ηέ«Μ εκδθΫμ απκφΪ δμ ωθ Υπκυλγυθ γθδεάμ Οδεκθκηέαμ, ω λδευθ, βησ δαμ δκέεβ βμ εαδ ΑπκεΫθ λω βμ εαδ κυ εα Ϊ π λέπ ω β αλησ δκυ Υπκυλγκτ, α πκ Ϊ η α κπκέα χλβηα κ κ κτθ αδ α Ϋλγα ωθ υπκπλκγλαηηΪ ωθ ζ εαδ η απσ β μ1βμ Ιαθκυαλέκυ κυ Ϋ κυμ 2ίίί γγλΪφκθ αδ δμ ΣυζζκγδεΫμ ΑπκφΪ δμ Έλγωθ Π λδφΫλ δαμ (ΣέΑέ έΠέ)έ Γδα κ υπκπλσγλαηηα 3 φαλησακθ αδ κδ δα Ϊι δμ κυ Ϊλγλκυ ζ παλέ 2 κυ θέ 2ηί3/1997 44 (Φ Κ 1ίι Α )» Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ η αφΫλ αδΝ κΝ αθαΰεαέκΝ πκ σΝ απσΝ κυμΝ πσλκυμΝ βμΝ παλέΝ ζΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ κΝζκΰαλδα ησΝ κυΝΪλγλκυΝθκΝ κυΝθέΝγίγγ!Ν1ληζΝ(Φ ΚΝβηκΝ Υ)ΝπκυΝ βλ έ αδΝ κΝ Σαη έκΝΠαλαεα αγβευθΝεαδΝ αθ έπθΝΰδαΝ βθΝπλκηάγ δαΝηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτΝεαδΝ κξβηΪ πθΝ κυΝΤπκπλκΰλΪηηα κμ 4έ»45 θέΝΓδαΝ βθΝεα Ϊλ δ β,Νπαλαεκζκτγβ β,Νυπκ άλδιβΝεαδΝ δκέεβ βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝ έΠέΝΣέΝ έΝ υΰελκ έ αδΝ πδ λκπάΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν γθδεάμΝ Οδεκθκηέαμ,Ν Οδεκθκηδευθ,Ν Π λδίΪζζκθ κμ,Ν Υπλκ αιέαμΝ εαδΝ βησ δπθΝ Υ λΰπθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν βθΝ κπκέαΝ υηη ΫξκυθΝ επλσ ππκδΝ πθΝΤπκυλΰ έπθΝαυ υθέΝ 7. πσΝ 1βμΝ ΙαθκυαλέκυΝ κυΝ Ϋ κυμΝ 1λλκΝ απαΰκλ τ αδΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ η Ν υπκυλΰδεΫμΝ απκφΪ δμΝ άΝ ηΫ πΝ πλκΰλαηηα δευθΝ υηίΪ πθΝ απσΝ πσλκυμΝ δ δευθΝζκΰαλδα ηυθ,Ν κυΝΚλα δεκτΝΠλκςπκζκΰδ ηκτΝεαδΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πθΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθ,ΝπκυΝ θΝ θ Ϊ κθ αδΝ κυμΝΚ θ λδεκτμΝ υ κ ζ έμΝΠσλκυμΝάΝ κυμΝπσλκυμΝ κυΝ έΠέΣ έΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝπαλσθ κμέΝΟπκδα άπκ Ν θ κζάΝπζβλπηάμΝ ΝίΪλκμΝΚέ έΝ κθΝκπκέκ,Ν εα ΪΝ παλΪία βΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυ,Ν Ϋξ δΝ ΰΰλαφ έΝ πέ π β,Ν έθαδΝ ΪευλβΝ εαδΝ θΝ ε ζ έ αδΝαπσΝ κΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ αηέαέΝ Πλκΰλαηηα δεΫμΝ υηίΪ δμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υθαφγ έΝ ηΫξλδΝ βθΝ 1ζβΝ Οε πίλέκυΝ 1λλιΝ η αιτΝ Τπκυλΰ έπθ,ΝΟέΣέ έΝεαδΝζκδπυθΝφκλΫπθ,Ν ιαεκζκυγκτvΝθαΝδ ξτκυθΝεαδΝθαΝ φαλησακθ αδέΝ θΝ πδ λΫπ αδΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ σλπθΝ κυμΝ αθΝ αυ άΝ Ϋξ δΝ πμΝ π λδ ξση θκΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμΝπλκμΝΟέΣέ έέΝ «Πδ υ δμΝ κυΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ άΝ η αφΫλκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ ισ πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,ΝυπσΝφκλΫαΝ07-1βίΝεαδΝΚ ΝβββλΝξΝ πδξκλβΰά δμΝ ΝΟέΣέ έΝΰδαΝζκδπκτμΝ εκπκτμρ,Ν δα έγ θ αδΝ ΰδαΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ άηπθΝ εαδΝ Κκδθκ ά πθΝ ,Ν η Ν απκφΪ δμΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ ΠΟεΫθ λπ βμ,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ η ΪΝαπσΝ ξ δεάΝΫΰελδ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμ παλέΝθΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ46»47 ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Ν βιγκή1λλλ,ΝΦ Κ-1κίΝ ’ 44 45 46 Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ λΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλΝ κυΝ θσηκυΝΝ ΝπαλΪΰαλφκμΝΝηΝΝεα αλΰάγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝθίΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθσηκυΝΝβκγλήβίίί,ΝΦ Κ-1λθΝ Υ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«ΝΝ»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ κΝΪλγλκΝζζΝ κυΝθσηκυΝβιική1λλλ,ΝΦ Κ-βληΝ ’ ΝέΝβθί1ή1λλκΝπαλέΝβθΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝμΝ«αΨΝ ΝαζβγάμΝΫθθκδαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝιΝ κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝθέΝβηγλή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ βζζΝ ΥΨΝ έθαδΝ σ δΝ κΝ πλκίζ πση θκμΝ απσΝ αυ άθΝ λσπκμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ θΝ 47 104 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 105 ίΨΝ δμΝαπαΰκλ υ δεΫμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝαθπ ΫλπΝπαλαΰλΪφκυΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝΫλΰαΝ πθΝ ΟέΣέ έΝπκυΝ έθαδΝ θ αΰηΫθαΝάΝγαΝ θ αξγκτθΝ ΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ»ΨέΝ 8.ΟδΝ πσλκδΝ πκυΝ ξλβηα κ κ κτvΝ κΝ ΤπκπλσΰλαηηαΝ 1Ν βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ παλσθ κμΝ εα αθΫηκθ αδΝ κυμΝ άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1,Ν τηφπθαΝ η Ν ελδ άλδαΝ εαδΝ δα δεα έαΝεα αθκηάμ,ΝπκυΝεαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ Κ θ λδεάμΝ Υ θπ βμΝ άηπθΝ εαδΝ Κκδθκ ά πθΝ ζζΪ κμέΝ ΣαΝ υπσζκδπκΝ πκ κ σΝ έεκ δΝ εα κ υθΝ ΧβίΣΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζ ΥΝ κυΝ παλσθ κμΝ εα αθΫη αδΝ κυμΝ ΟέΣέ έΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν παλΪΰλαφκμΝ ηΝ ΪφδκΝ 1Ν Γ,Ν β,Ν γΝ εαδΝ ζΝ εαδΝ παλΪΰλαφκμΝ1λΝ ΪφδαΝΓ,Νεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβη,ΝπαλΪΰλαφκμΝη κυΝθέΝ1κβκή1λκλΝ ΧΦ ΚΝβΝ ΥΨέΝ λέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ η ΪΝ απσΝ δ άΰβ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝ παλέΝ θΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ εαδΝ βμΝ Κέ έ έΚέ έΝ λυγηέακθ αδΝ αΝ βμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ κυΝ έΠέΣέ έΝ δ έπμΝ Ν α ξ δεΪΝ η Ν κΝ αθαζυ δεσΝ π λδ ξση θσΝ κυ,Ν βΝ δα δεα έαΝ εα αΰλαφάμΝ πθΝ αθαΰευθΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ ξ δευθΝ πλκ Ϊ πθΝ πθΝ φκλΫπθΝ βμΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν κυμΝ σλκυμΝεαδΝ βΝ δα δεα έαΝΫθ αιβμΝΫλΰπθΝ κΝ έΠέΣέ έΝεαδΝπλαΰηα κπκέβ βμΝ πθΝΫλΰπθΝαυ υθΝ εαδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτέΝ 1ίέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝηΝ κυΝΪλγλκυΝβηΝ κυΝθέΝ1κβκή1λκλΝΧΦ ΚΝβΝ ΥΨΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟηέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν γθδεάμΝ τδεoθκηέαμΝ εαδΝ Οδεκθκηδευθ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ Κέ έ έΚέ έΝ εαγκλέακθ αδΝ αΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ βΝ δα δεα έαΝ εα αθκηάμΝ πθΝ σ πθΝ πκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝεαδΝ κθΝ αε δεσΝπλκςπκζκΰδ ησέΝ ΧμΝελδ άλδαΝεα αθκηάμΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝδ έπμμΝ αΨΝ κΝηάεκμΝ πθΝ δε τπθΝτ λ υ βμΝεαδΝαπκξΫ υ βμ,ΝίΨΝ αΝηάεκμΝεαδΝβΝία σ β αΝ κυΝκ δεκτΝ δε τκυ,Ν ΰΨΝ κΝ κλ δθσμ,Ν π δθσμΝ άΝ θβ δυ δεκμΝ ξαλαε άλαμΝ κυΝ ΟέΣέ έ,Ν ΨΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ εκδθπθδευθΝ ιυπβλ ά πθ,Ν ΨΝβΝ υθα σ β αΝΪθ ζβ βμΝ κπδευθΝπσλπθ,Ν ΨΝ κΝπζβγυ ηδαεσΝ ηΫΰ γκμ,Ν κδΝ πζβγυ ηδαεΫμΝ δαευηΪθ δμΝ αvΪΝ πκξΫμΝ εαδΝ βΝ βηκΰλαφδεάΝ Ϊ β,Ν αΨΝ κδΝ εζδηα κζκΰδεΫμΝ υθγάε μΝ εαδΝ κΝ αλδγησμΝ πθΝ ξκζδευθΝ αδγκυ υθ,Ν βΨΝ κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ υθγάε μέΝΟΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝδ ξτκυθΝαπσΝ1έ1έβίίίΟΝΧαθ δεέΝαπσΝ βθΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝΝέΝβθιβήλκ,ΝΦ Κ-βλίΝ ΥΨέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝθΝ κυΝέ δκυΝΪλγλκυΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝκδΝζκδπΫμΝπαλΪΰλαφκδΝαθαλδγηκτθ αδέΝ 11έΝ ΟέΣέ έ,Ν πκυΝ πλκάζγαθΝ απσΝ υθΫθπ βΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ θσηπθΝ 1ζ1θή1λκζΝ εαδΝ 1θββή1λκθΝ εαδΝ κυμΝ κπκέκυμΝ θΝ πΫλξ αδΝ η αίκζάΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμ,Ν ιαεκζκυγκτθΝθαΝζαηίΪθκυθΝ αΝκδεκθκηδεΪΝεέθβ λαΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ θσηπθΝαυ υθέΝ ΣαΝκδεκθκηδεΪΝεέθβ λα,ΝπκυΝ δεαδκτθ αδΝεα ΪΝ κΝπλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ υθ θπγΫθ μΝΟέΣέ έΝ,Ν κδΝ κπκέκδΝ σηπμΝ εα αλΰκτθ αδΝ ζσΰπΝ υθΫθπ άμΝ κυμΝ Ν θΫκΝ άηκΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμ,Ναπκ έ κθ αδΝ αΝθΫκΝ άηκΝεαδΝ δα έγ θ αδΝΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝΫλΰπθΝεαδΝ φαληκΰάΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ βθΝ αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ ΟέΣέ έέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝ φαλησακθ αδΝ ηΫξλδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ Ϋ κυμΝ βίίβΝ εαδΝ αΝ πκ ΪΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝεδθά λπθ εα αίΪζζκθ αδΝαπσΝ κΝ έΠέΣέ έέ αφκλΪΝ υθ ξδαση θαΝ ΫλΰαΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ έξαθΝ θ αξγ έΝ γ1έ1βέ1λλιΝεαδΝΰδαΝ κΝ υθκζδεσΝτοκμΝ κυ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυμ oΝ ΠλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝ ηΫξλδΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 λγλκΝ1ζ Πλκςπκζκΰδ ησμΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έΝεαδΝκδεκθκηδεάΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ πθΝ κπκέπθΝβΝζ δ κυλΰέαΝζάΰ δΝ βθΝγ1βΝ ε ηίλέκυΝ1λλκέΝ Ϊθ δα 1έΝ ΟδΝ άηκδΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ εα αλ έ κυθΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυμΝ εαδΝ θαΝ φλκθ έ κυθΝ ΰδαΝ κθΝ εα ΪΝ θσηκΝ Ϋζ ΰξσΝ κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βββΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ ηΫξλδΝ βθΝ βκβΝ Φ ίλκυαλέκυΝ 1λλλέΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ σζ μΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ εαδΝ κδΝ απαδ ά δμΝ πθΝεα αλΰκτη θπθΝ άηπθΝάΝεκδθκ ά πθέΝ ΜΫξλδΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ εαδΝ οάφδ βΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ εαδΝ πΪθ πμΝ σξδΝ αλΰσ λαΝ απσΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέαΝ κδΝ πλκςπκζκΰδ ηκέ πθΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν ε ζκτθ αδΝπμΝπλκςπκζκΰδ ηκέΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝεα ΥΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝβ1θΝ κυΝπέ ή κμΝ 410/1995. Μ ΪΝ βθΝ πΪλκ κΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ πλκγ ηέαμΝ απαΰκλ τ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ κπκδα άπκ Ν απΪθβΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝπλκςπκζκΰδ ηκτμΝ πθΝεα αλΰκτη θπθΝΟέΣέ έέΝ ΟΝ άηαλξκμΝ ε έ δΝ αΝ κδε έαΝ ξλβηα δεΪΝ θ Ϊζηα αΝ Ν ίΪλκμΝ πθΝ πδ υ πθΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝάΝ βμΝεκδθσ β αμΝπκυΝαφκλκτθΝκδΝ απΪθ μέΝ ΣαΝ θ Ϊζηα αΝ πζβλπηάμΝ απαθυθΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ πλκςπκζκΰδ ηυθΝ εαδΝ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ κυμΝφΫλκυθΝ κθΝ έ ζκΝ άηκμΝάΝΚκδθσ β αΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ Πλκςπκζκΰδ ησμΝ ΫπμΝ άηκυΝάΝΚκδθσ β αμΝέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέέ ΟδΝ απκζκΰδ ηκέΝ πθΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν Ϋ κυμΝ 1λλκΝ άΝ παζαδσ λπθΝ υθΝ υπκίΪζζκθ αδΝ κΝ ζ ΰε δεσΝ ΢υθΫ λδκΝ απσΝ κΝ θΫκΝ άηκΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝββηΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληέΝ Ν παλκτ αΝ παλΪΰλαφκμΝ δ ξτ δΝ αθΪζκΰαΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝθσηκέΝ βέΝ πσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝθΫπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ν κθΝ παλσθ αΝθσηκΝΫπμΝ βθΝκλδ δεάΝ θαλησθδ βΝ πθΝκλέπθΝαληκ δσ β αμΝ πθΝ έΟέΤέΝη Ν αΝσλδαΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έΝ,Ναλησ δαΝΰδαΝ κΝθΫκΝ άηκΝάΝεκδθσ β αΝ έθαδΝβΝ έΟέΤέΝπκυΝά αθΝαλησ δαΝΰδαΝ κθΝπλυβθΝΟέΣέ έΝ κυΝκπκέκυΝκδεδ ησμΝκλέα αδΝπμΝΫ λαΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμέΝ γέΝ ΟδΝ ξ δεΫμΝ η Ν βΝ πλ ΪΝ εαδΝ βθΝ επκέβ βΝ αεδθά πθΝ απκφΪ δμΝ πθΝ βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝ ΟέΣέ έ,Ν πθΝ κπκέπθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ ζάΰ δΝ βθΝ γ1βΝ ε ηίλέκυΝ 1λλκ,ΝζαηίΪθκθ αδΝη Ν βθΝ δ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ τκΝ λέ πθΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝη ζυθΝεα ΪΝ παλΫεεζδ βΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβζθΝεαδΝ βμΝπαλέ 1Ν κυΝΪλγλκυΝβζκΝ κυΝπέΝ ή κμΝΝ410/1995. ζέΝ ΢υηφπθέ μΝ άΝ υηίΪ δμΝ ΰδαΝ βθΝ εηέ γπ βΝ βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ αεδθά πθΝ άΝ βΝ ηέ γπ βΝαεδθά πθΝαπσΝΟέΣέ έ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλαΝβηγΝεαδΝβηζΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,ΝπκυΝ υθΪπ κθ αδΝ η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ δ ξτκμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ απσΝ άηκυμΝ άΝ εκδθσ β μΝ πθΝ κπκέπθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ ζάΰ δΝ βθΝ γ1βΝ ε ηίλέκυΝ 1λλκΝ θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ δΪλε δαΝ η ΰαζτ λβΝ πθΝ τκΝΧβΨΝ υθέΝ 106 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ηέΝΓδαΝ δμΝκφ δζΫμΝαπσΝ Ϊθ δαΝ κυΝΪλγλκυΝθιΝ κυΝθέ έΝγίγγή1λη4 φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝπαλΪΰλαφκμΝλΝ κυΝθέΝ1416/1984. θέΝΓδαΝ κθΝυπκζκΰδ ησΝ πθΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1ιγΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝ ισ πθΝπαλΪ α βμΝ πθΝ αδλ υθΝκλΰΪθπθΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έ,ΝζαηίΪθ αδΝυπσοβΝ κΝ τθκζκΝ πθΝπλαΰηα κπκδβγΫθ πθΝ αε δευθΝ σ πθΝ πθΝ υθ θπγΫθ πθΝΟέΣέ έέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΥΝ Μ Σ ΟΛ ΢Ν΢ΣΟΝ ΜΟΣΙΚΟΝΚ ΙΝΚΟΙΝΟΣΙΚΟΝKΧ IKχ λγλκΝ1η βηκ δεσμΝεαδΝΚκδθκ δεσμΝΚυ δεαμΝ– Γ θδεΪ 1έΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβ,ΝγΝΫπμΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝζ,Ν1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ίΝεαδΝγ,ΝζΝεαδΝηΝ κυΝ ΪλγλκυΝζβΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεα αλΰκτθ αδΝαπσΝ1έ1έ1λλλέΝ βέΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ 1βΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο λγλκΝ 1βΝ Οθκηα έαΝ εαδΝ η κθκηα έαΝ υθκδεδυθ,Νκ υθΝ- πζα δυθΝ Νκθκηα έαΝ υθκδεδυθ,Νκ υθΝεαδΝπζα δυθΝΰέθ αδΝ η Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυ,ΝβΝκπκέαΝζαηίΪθ αδΝτ λαΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ παλΫ λκυΝ εαδΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ πδ λκπάμΝ βθΝ κπκέαΝ υηη ΫξκυθμΝ κΝ πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ άΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ κπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝεαδΝ δκέεβ βμΝ κυΝθκηκτΝάΝ βμΝθκηαλξέαμ,ΝπμΝπλσ λκμ,Ν τκΝ επλσ ππκδΝ βμΝ κπδεάμΝ Ϋθπ βμΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ κλέακθ αδΝ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμΝαπσΝ βΝ δκδεκτ αΝ πδ λκπάΝ βμΝεαδΝ τκΝεαγβΰβ ΫμΝφδζσζκΰκδΝάΝεαγβΰβ ΫμΝ βμΝ δ κλέαμΝ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ κλέακθ αδ,Ν ηααέ η Ν κυμΝ αθαπζβλπ ΫμΝ κυμ,ΝαπσΝ κΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ Νη κθκηα έαΝ πδ λΫπ αδ,Ν ΰδαΝ ιαδλ δεκτμΝζσΰκυμΝεαδΝΰέθ αδΝη Ν κθΝέ δκΝ λσπκΟέΝ 3.ΟδΝπαλΪΰλαφκδΝβΝεαδΝγΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαλδγηκτθ αδΝηΝεαδΝθΝαθ έ κδξαΝ εαδΝπλκ έγ θ αδΝπαλέΝβ,ΝγΝεαδΝζΝπμΝ ιάμμΝΟβέΝ΢ κυμΝ άηκυμΝεαδΝεκδθσ β μΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝ απσΝ υθΫθπ βΝ εα αλΰβγΫθ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ βλ έ αδΝ κΝ βηκ κζσΰδκΝ πθΝ εα αλΰβγΫθ πθΝ ΫπμΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ θδαέκυΝ βηκ κζκΰέκυ,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1βΝ κυΝ πέ ή κμΝζλιή1λλ1ΝΧΦ ΚΝ1κίΝ ΥΨ,ΝβΝκπκέαΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝ υθ ζ έΝ θ σμΝ θσμΝΫ κυμΝαπσΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝ αλξυθΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμέΝ ώΝ πλκγ ηέαΝ αυ άΝ ηπκλ έΝ θαΝ παλα αγ έΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ ΫπμΝ ΫιδΝ ΧθΨΝ αεσηβΝ ηάθ μ,Ν αθΪζκΰαΝη Ν κθΝπζβγυ ησΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμέΝ γέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝ βμΝπλκβΰκτη θβμΝπαλαΰλΪφκυΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ βηκ δεσ β αΝΫΰΰλαφαΝ ε έ κθ αδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ ηθβηκθ τ αδΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ κΝκπκέκΝαθάε δΝκΝ βησ βμέΝ Μ ΪΝ κθΝεα αλ δ ησΝ κυΝ θδαέκυΝ βηκ κζκΰέκυΝπλΫπ δΝθαΝηθβηκθ τ αδΝ αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ βηκ δεσ β αΝ ΫΰΰλαφαΝ βΝ εα αΰπΰάΝ κυΝ βησ βΝ απσΝ αΝ άηκΝ άΝ βθΝ εκδθσ β αΝ πκυΝ εα αλΰάγβε έΝ ζέΝΚα ΪΝαθΪζκΰκΝη Ν δμΝπαλέΝβΝεαδΝγΝ λσπκ,ΝεαδΝ τηφπθαΝη Ν βθΝπαλΪΰλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβηΝ κυΝθέΝβ11λή1λλγΝΧΦ ΚΝβγΝ ΥΨΝ θ σμΝ βμΝέ δαμΝπλκγ ηέαμΝεα αλ έα αδΝ κΝΜβ λυκΝ λλΫθπθΝ κυΝθΫκυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΟέΝ 107 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 ζέΝΣκΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝγ1Ν κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ ΟΟδΝΪ δ μΝ υηη κξάμΝ παΰΰ ζηα δυθ κΝπααΪλδΝξκλβΰκτθ αδΝη Ναπσφα βΝ βμΝ βηαλξδαεάμΝ πδ λκπάμΝάΝ κυΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΟέΝ ηέΝ ΢ κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ γιΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ Ο- ΣβθΝ Ϋε κ βΝ πθΝ βηκ δευθΝ εαθκθδ δευθΝ δα Ϊι πθΝ δ βΰ έ αδΝ κΝ βηκ δεσΝ ΢υηίκτζδκΝ βΝ βηαλξδαεάΝ πδ λκπάέΝ Ν δ άΰβ άΝ βμΝ βηκ δκπκδ έ αδΝη ΝεΪγ Νπλσ φκλκΝηΫ αΝπλκΝ βμΝυπκίκζάμΝ βμΝ αΝ έ΢έΝεαδΝ Ϊ αδΝ πλκγ ηέαΝ θ σμΝ βμΝ κπκέαμΝ εΪγ Ν θ δαφ λση θκμΝ φκλΫαμΝ άΝ εΪ κδεκμΝ κυΝ άηκυΝ ηπκλ έΝθαΝ δα υπυ δΝ ΰΰλΪφπμΝ δμΝπαλα βλά δμΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝ κυέΝ ΟδΝαπκφΪ δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝζαηίΪθκθ αδΝη Ν βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΪθΝβΝεαθκθδ δεάΝ δΪ αιβΝαφκλΪΝαπκεζ δ δεΪΝ βθΝ π λδφΫλ δαΝ θσμΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ άΝ υθκδεδ ηκτ,Ν βΝ βηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝ δαηκλφυθ δΝ βθΝ δ άΰβ άΝ βμΝη ΪΝαπσΝΰθυηβΝ κυΝκδε έκυΝΣκπδεκτΝ΢υηίκυζέκυΟέΝ θέΝΣκΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝθζΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝΟ΢ κυμΝ άηκυμΝκΝ εζκΰΫαμΝηπκλ έΝθαΝ εφλΪ δΝ βθΝπλκ έηβ άΝ κυΝυπΫλΝ θσμΝάΝυπΫλΝ τκΝυπκοβφέπθΝ πζβθΝ πθΝ άηπθΝ γβθαέπθ,Ν Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ Π δλαδυμ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝκΝ εζκΰΫαμΝ ηπκλ έΝ θαΝ εφλΪ δΝ βθΝ πλκ έηβ άΝ κυΝ υπΫλΝ θσμ,Ν υπΫλΝ τκΝ άΝ υπΫλΝ λδυθΝ υπκοβφέπθΟέΝ 7. Ν παλΪΰλαφκμΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 111Ν κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο Ν βηαλξδαεάΝ πδ λκπάΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ κΝ άηαλξκΝ άΝ κθΝ αθ δ άηαλξκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ κλέ δΝ κΝ άηαλξκμΝ πμΝ πλσ λκΝ εαδΝ απσΝ τκΝ ηΫζβ,Ν αθΝ κΝ υηίκτζδκΝ Ϋξ δΝ ΫπμΝ εαδΝ εαπΫθ Ν ηΫζβ,Ν Ϋ λαΝηΫζβ,ΝαθΝ κΝ υηίκτζδκΝΫξ δΝΫπμΝεαδΝ λδΪθ αΝΫθαΝηΫζβ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝ άηκυμΝπκυΝ έθαδΝπλπ τκυ μΝθκηυθΝεαδΝΫξκυθΝπζβγυ ησΝηΫξλδΝ ΫεαΝξδζδΪ μΝεα κέεκυμ,ΝεαδΝΫιδΝηΫζβ,Ν αθΝ κΝ υηίκτζδκΝΫξ δΝπΪθπΝαπσΝ λδΪθ αΝΫθαΝηΫζβΟέΝ 8.ΣκΝπζβγυ ηδαεσΝσλδκΝ πθΝπΫθ ΝξδζδΪ πθΝΧηέίίίΨΝεαδΝΪθπΝεα κέεπθΝ κυΝ υ ΫλκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 11ηΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ η δυθ αδΝ απσΝ 1έ1έ1λλλΝ Ν τκΝ ξδζδΪ μΝ ΧβέίίίΨΝ εα κέεκυμΝ εαδΝ ΪθπέΝ πσΝ βθΝ έ δαΝ βη λκηβθέαΝ κυμΝ άηκυμΝ πκυΝ έθαδΝ πλπ τκυ μΝΝκηυθΝεαδΝΫξκυθΝπζβγυ ησΝηΫξλδΝ ΫεαΝξδζδΪ μΝΧ1ίέίίίΨΝεα κέεκυμΝκλέακθ αδΝ τκΝαθ δ άηαλξκδέΝ λέΝ ΢ βθΝ παλέΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11ηΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ί11λληΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ ΟΣκΝ βηκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ηπκλ έΝ η Ν απσφα άΝ κυ,Ν βΝ κπκέαΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ πλσ α βΝ κυΝ βηΪλξκυ,ΝθαΝαθαεαζ έΝ κθΝαθ δ άηαλξκΝαθΝαυ σμΝα ε έΝπζβηη ζυμΝ αΝεαγάεκθ αΝ κυΟέΝ 1ίέΝΣκΝαλγλκΝ11θΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟ λγλκΝ11θΝ ικυ δκ σ β βΝ υπκΰλαφυθΝ ΟΝ άηαλξκμΝ ηπκλ έ,Ν η Ν απσφα άΝ κυ,Ν θαΝ αθαγΫ δΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ κλδ ηΫθπθΝ ΰΰλΪφπθΝ εαδΝ πδ κπκδβ δευθ,Ν Ν βηκ δεσΝ τηίκυζκΝ άΝ κθΝ πλσ λκΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ άΝ κθΝ πλσ λκΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ κθΝ πΪλ λκΝ άΝ Ν πλκρ Ϊη θκΝ βηκ δεάμΝυπβλ έαμΝάΝ ΝΪζζκΝησθδηκΝυπΪζζβζαΝ κυΝ άηκυΟέΝ 11έΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβζηΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,Νπλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝΟ΢ κυμΝ ΟέΣέ έ,ΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝΟέΣέ έ,Ν κ ε βηα κζσΰδκΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κΝ τvκζκΝ πθΝε βηα κζκΰέπθΝ πθΝεα αλΰβγΫθ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ αΝκπκέαΝαπκ ζκτθΝ ηάηα αΝ κυΝ θδαέκυΝε βηα κζκΰέκυΝαυ υθΟέΝ 1βέΝ΢ βθΝπαλέΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβζηΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝπλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝΟΟ αθΝπλσε δ αδΝ ΰδαΝ βθ εα αξυλδ βΝ κΝ ε βηα κζσΰδκΝ αεδθά κυΝ πκυΝ υλέ ε αδΝ βθΝ αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν βθΝ πδ λκπάΝ η Ϋξ δΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ 108 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ εαδΝ κΝ πλσ λκμΝ κυΝ κδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ κΝ κδε έκμΝ πΪλ λκμέέΟέΝ 1γέΝ ΢ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βζ Ν κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ Ο Ν πμΝ ΪθπΝ απσφα βΝ ζαηίΪθ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ παλΫ λκυέΝ ΟΝ ζ υ αέκμΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ οάφκυΝ εα ΪΝ βΝ ζάοβΝ βμΝ απσφα βμΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΟέΝ 1ζέΝ΢ αΝ ΫζκμΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝβζκΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝ Ο΢ κυμΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝ εαδΝ πΪλ λκδΝ βθΝ πδ λκπάΝ η Ϋξ δΝ πμΝ τ λκμΝ βηκ δεσμΝ τηίκυζκμΝ κΝ πλσ λκμΝ κυΝ κδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ κ κδε έκμΝ πΪλ λκμΟέΝ 1ηέΝ ΝπαλΪΰλαφκμΝζΝ κυΝΪλγλκυΝβζλΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟζέΝ θΝ φαληκ γκτθΝ κπκδα άπκ Ν πλκΰλΪηηα αΝ απκεα Ϊ α βμΝ α ΫΰπθΝ Ν άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ πλκάζγαθΝ απσΝ υθΫθπ βΝ ΟέΣέ έ,Ν κδΝ εΪ κδεκδΝ πθΝ βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ ΫξκυθΝ δεαέπηαΝ πλκ έηβ βμΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ Ϊ,Ν φσ κθΝ φαλησακθ αδΝ βθΝπ λδφΫλ δΪΝ κυμΟέΝ 1θέΝ ΢ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βηίΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ Ο θΝ κδΝ παλαπΪθπΝ ε Ϊ δμΝ υλέ εκθ αδΝ ιΝ κζκεζάλκυΝ Ν ΫθαΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηα,Ν βΝ αθπ ΫλπΝ απσφα βΝ ζαηίΪθ αδΝ τ λαΝ απσΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΝ άΝ παλΫ λκυ,ΝκΝκπκέκμΝ βΝζάοβΝ βμΝαπσφα βμΝΫξ δΝεαδΝ δεαέπηαΝοάφκυΟέΝ 1ιέΝΜ ΪΝ βθΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβθηΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ί11λληΝπλκ έγ αδΝπαλέΝγΝεαδΝκδΝπαλέΝ3 εαδΝζΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΝαλδγηκτθ αδΝπμΝζΝεαδΝημΝΟγέΝΣαΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΝεαδΝκδΝπΪλ λκδΝ κφ έζκυθΝ λ δμΝ ΧγΨΝ κυζΪξδ κθΝ ηάθ μΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ κδεκθκηδεκτΝ Ϋ κυμΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ κΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ ξΫ δκΝ ξθδεκτΝπλκΰλΪηηα κμ,Ν κΝκπκέκΝθαΝ π λδζαηίΪθ δΝ δ λαλξβηΫθαΝ αΝ ε ζ ΫαΝ ΫλΰαΝ ΰδαΝ κΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηΪΝ κυμΟέΝ 18. θΝ πδ λΫπ αδΝβΝ υηη κξάΝ άηπθΝάΝεκδθκ ά πθΝ κΝη κξδεσΝε φΪζαδκΝπκ κ φαδλδευθΝ αθπθτηπθΝ αδλ δυθΝΧΠέ έ έΨέΝ ΢υηη κξΫμΝ κλΰαθδ ηυθΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ κ η κξδεσΝ ε φΪζαδκΝ Πέ έ έ,Ν πκυΝ ΫΰδθαθΝ η Ν βθΝαΰκλΪΝαλδγηκτΝη κξυθΝηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθσηκυΝαυ κτ,Νγ πλκτθ αδΝΫΰευλ μΝ εαδΝδ ξυλΫμέΝ ΢ Νσ μΝπ λδπ υ δμΝβΝ υηη κξάΝΟέΣέ έΝ κΝη κξδεσΝε φΪζαδκΝΠέ έ έΝΫξ δΝ ε βζπγ έΝη Ν βθΝ αΰκλΪΝ βμΝ πζ δκοβφέαμΝ κυΝ η κξδεκτΝ ε φαζαέκυ,Ν βΝ υηη κξάΝ αυ άΝ έθαδΝ ΫΰευλβΝ εαδΝ δ ξυλά,Ν κΝ Ν ΟέΣέ έΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ α εά δΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυ,Ν Ν π λέπ π βΝ αυιά πμΝ κυΝη κξδεκτΝε φαζαέκυΝ βμΝαθ έ κδξβμΝΠέ έ έέ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝαυ άμΝ φαλησακθ αδΝεαδΝΰδαΝ δμΝΝκηαλξδαεΫμΝ υ κ δκδεά δμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ πθΝ πλπ κίΪγηδπθΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ πθΝ ΝκηαλξδαευθΝ υ κ δκδεά πθέΝ 1λέΝ΢ κυμΝ άηκυμΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυ,ΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ υθΫθπ βΝ ΫεαΝ εαδΝ πζΫκθΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ ΫξκυθΝ πζβγυ ησΝ πΪθπΝ απσΝ πΫθ Ν ξδζδΪ μΝ ΧηέίίίΨΝ εα κέεκυμ,Νηπκλ έΝθαΝκλέα αδΝΫθαμΝ πδπζΫκθΝαθ δ άηαλξκμΝπΫλαθΝ ε έθπθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝ αΝΪλγλαΝ11ηΝπαλέΝ1Ν κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,ΝσππμΝαυ σΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέΝ 109 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 λγλκΝ1θ Ι λτηα αΝ - ΛκδπΪΝ ΝέΠέ έ έΝ - ΢τθ Κα Ϊλΰβ βΝ΢υηίκυζέπθΝΠ λδκξάμ ηκδΝ ΟέΣέ έΝ - πδξ δλά δμΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ υθ θυθκθ αδΝ - 1έΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβίβΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝΟ1έΝ ΟδΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ κυθΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝΟέΣέ έΝυπ δ Ϋλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝαπσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν βΝ υθΫθπ βΝ πμΝ πλκμΝ αΝ βηκ δεΪΝ άΝ εκδθκ δεΪΝ δ λτηα αΝ κυΝΪλγλoυΝ1λί,ΝπκυΝΫξκυθΝ υ αγ έΝαπσΝ κυμΝ υθ θκτη θκυμΝΟέΣέ έέΝ βέΝΣαΝαθπ ΫλπΝ βηκ δεΪΝάΝεκδθκ δεΪΝδ λτηα αΝπ λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ αΝθΫκΝΟέΣέ έΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΟέΝ βέΝΟδΝπαλΪΰλαφκδΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβίζΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝΟ1έΝ ΟδΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υθΫθπ βΝ υπ δ Ϋλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝη Ν βΝ υθΫθπ βΝπμΝπλκμΝ αΝζκδπΪΝ βηκ δεΪΝεαδΝεκδθκ δεΪΝθκηδεΪΝπλσ ππαΝ κυΝ ΪλγλκυΝβίγΝπκυΝΫξκυθΝ υ αγ έΝαπσΝ κυμΝ υθ θκτη θκυμΝΟέΣέ έέΝ βέΝ ΣαΝ ζκδπΪΝ βηκ δεΪΝ εαδΝ εκδθκ δεΪΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίγΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝ απσΝ άηκΝάΝεκδθσ β α,ΝπκυΝεα αλΰ έ αδΝη Ν βΝ υθΫθπ βΝπ λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ κΝθΫκΝ ΟέΣέ έέΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΟέΝ γέΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ β1γΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο λγλκΝ β1γΝ ΢τθ ηκδΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ υθ θυθκθ αδΝ1έΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ κδΝ άηκδΝ άΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ υθ θυθκθ αδΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ θΫκΝ ΟέΣέ έΝ υηη ΫξκυθΝ σζκδΝ κυμΝ άΝ η λδεκέΝ απσΝ αυ κτμΝ Ν τθ ηκΝ ΟέΣέ έ,Ν κΝ τθ ηκμΝ αυ σμΝ εα αλΰ έ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμέΝ ΣβθΝ ε Ϋζ βΝ κυΝ εκπκτΝ ΰδαΝ κθΝ κπκέκΝ έξ Ν υ αγ έΝ κΝ τθ ηκμΝ αθαζαηίΪθ δΝαυ κ δεαέπμΝεαδΝ υθ ξέα δΝκΝθΫκμΝ άηκμΝάΝεκδθσ β α,ΝκΝκπκέκμΝυπ δ Ϋλξ αδΝ Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝ πμΝ εαγκζδεσμΝ δΪ κξκμέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ βΝ π λδκυ έαΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝ π λδΫλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ κΝ θΫκΝ ΟέΣέ έΝ απσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυέΝ βέΝΟδΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ κυvΝαπσΝ υθΫθπ βΝυπ δ Ϋλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμ,ΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμ υπκξλ υ δμΝ πθΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν βΝ υθΫθπ βΝ εαδΝ υηη ΫξκυθΝ κυμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ εΪγ Ν εα βΰκλέαμΝ πκυΝ η έξαθΝκδΝεα αλΰβγΫθ μέΝ θΝ κδΝ δ φκλΫμΝ πλκμΝ κΝ τθ ηκΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ ΫξκυθΝ εαγκλδ έΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κθΝ πζβγυ ησΝ εΪγ Ν άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ ηΫζκυμΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυ,Ν κδΝ θΫκδΝ ΟέΣέ έΝ δ φΫλκυθΝ κΝ τθ ηκΝ πκ σΝ αθΪζκΰκΝ η Ν κθΝ πζβγυ ησΝ πθΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ εαδΝ κδΝ κπκέκδΝ ά αθΝ ηΫζβΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυέΝ ΟδΝ άηκδΝ εαδΝ κδΝ εκδθσ β μ,ΝηΫζβΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυ,ΝπκυΝ θΝ θυγβεαθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ δ φΫλκυθΝ αΝπκ ΪΝ αΝ κπκέαΝ δ Ϋφ λαθέΝ θΝ κδΝ δ φκλΫμΝ πλκμΝ κΝ τθ ηκΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν βΝ υθΫθπ β,ΝΫξκυθΝεαγκλδ έΝη Ν φΪπαιΝ δ φκλΪ,ΝκδΝθΫκδΝΟέΣέ έΝ δ φΫλκυθΝ κΝ τθ ηκΝ αΝ πκ ΪΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εαγκλδ έ ΰδαΝ εΪγ Ν άηκΝ άΝ εκδθσ β αΝ η Ν βΝ υθΫθπ βΝ πθΝ κπκέπθΝ υθδ Ϊ αδΝ κΝθΫκμΝ ΟέΣέ έέΝ ΣαΝ έ δαΝ πκ ΪΝ πκυΝ δ Ϋφ λαθΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝ δ φΫλκυθΝ εαδΝκδΝ άηκδΝάΝεκδθσ β μΝηΫζβΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝπκυΝ θΝεα αλΰάγβεαθέΝ θΝ κδΝ δ φκλΫμΝ πλκμΝ αΝ τθ ηκΝ πθΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθ πκυΝ εα αλΰκτθ αδΝ ΫξκυθΝ εαγκλδ έΝ Νπκ κ σΝ πέΝ πθΝ αε δευθΝ ά δπθΝ σ πθΝεαγ θσμΝαπσΝαυ κτμΝ κυμΝ άηκυμΝ 110 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 εαδΝ δμΝεκδθσ β μ,ΝβΝ δ φκλΪΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έΝπλκμΝ κΝ τθ ηκΝεαγκλέα αδΝη ΝαπκφΪ δμΝ πθΝ βηκ δευθΝεαδΝεκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝΟέΣέ έΝη ζυθΝ κυΝ υθ Ϋ ηκυΝπκυΝ θΝεα αλΰάγβεαθέΝ γέΝ ΥΟ αΝ κλέακθ αδΝ βθΝ αθπ ΫλπΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν τθ ηκΝ κπκδα άπκ Ν εα βΰκλέαμΝ κθΝ κπκέκΝ υηη ΫξκυθΝ άηκδΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ κδΝ κπκέκδΝ εα αλΰκτθ αδΝεαδΝ υθ θυθκθ αδΝ Νπ λδ σ λκυμΝαπσΝΫθαΝθΫκυμΝΟέΣέ έέΝ 4.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ λυγηέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΟέΝ ζέΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ βλβΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο λγλκΝ βλβΝ πδξ δλά δμΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ υθ θυθκθ αδΝ 1έΝ ΟδΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ υθΫθπ βΝ ΪζζπθΝ ΟέΣέ έΝ υπ δ Ϋλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,Ν ΝσζαΝ αΝ δεαδυηα αΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ άηπθΝάΝεκδθκ ά πθΝπκυΝεα αλΰκτθ αδΝη Ν βΝ υθΫθπ βΝπμΝπλκμμΝ αέΝΣδμΝαηδΰ έμΝ βηκ δεΫμΝάΝεκδθκ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝΪλγλκυΝβιιΝπκυΝΫξκυθΝ υ αγ έΝαπσΝ εαγΫθαΝ απσΝ κυμΝ υθ θκτη θκυμΝ ΟέΣέ έέΝ ΟδΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ π λδΫλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ κΝθΫκΝΟέΣέ έέΝ ίέΝ ΣδμΝ πδξ δλά δμΝ τ λ υ βμΝ εαδΝ απκξΫ υ βμΝ Χ έ έΤέ έΨΝ κυΝ θέΝ 1ίθλή1λκίΝ πκυΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΝαπσΝεαγΫθαθΝαπσΝ κυμΝ υθ θκτη θκυμΝΟέΣέ έέ ΟδΝ πδξ δλά δμΝαυ ΫμΝπ λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ κΝθΫκΝΟέΣέ έέΝ ΰέΝ ΣδμΝ δα βηκ δεΫμΝ άΝ δαεκδθκ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βκηΝ δμΝ κπκέ μΝ υηη ΫξκυθΝ κλδ ηΫθκδΝάΝσζκδΝκδΝΟέΣέ έΝπκυ υθ θυθκθ αδΝ ΝΫθαΝ άηκΝάΝεκδθσ β αέΝ ΟδΝ πδξ δλά δμΝαυ ΫμΝπ λδΫλξκθ αδΝαυ κ δεαέπμΝ αΝθΫκΝΟέΣέ έέΝ έΝΣδμΝ δα βηκ δεΫμΝάΝ δαεκδθκ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ κυΝΪλγλκυΝβκηΝ δμΝκπαέ μΝ υηη ΫξκυθΝκδΝ εα αλΰκτη θκδΝΟέΣέ έΝεα ΪΝ κΝπκ κ σΝ υηη κξάμΝ κυμΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΢ δμΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ υηη Ϋξ δΝ αυ κ δεαέπμΝ εΪγ Ν θΫκμΝ ΟέΣέ έΝ εα ΪΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ πκ κ υθΝ υηη κξάμΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ πθΝεα αλΰκτη θπθΝΟέΣέ έέΝ θΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ υηη ΫξκυθΝ εαδΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ θΝ εα αλΰκτθ αδ,Ν κδΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ αθάεκυθΝ εαδΝ κυμΝ θΝ ζσΰπΝ ΟέΣέ έΝ εα ΪΝ κΝ πκ κ σΝ υηη κξάμΝ εαγ θσμΝαπσΝαυ κτμΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ έΝ ΣδμΝ ζκδπΫμΝ πδξ δλά δμΝ δμΝ κπκέ μΝ υηη ΫξκυθΝ κδΝ εα αλΰκτη θκδΝ ΟέΝ ΣέΝ έΝ εα ΪΝ αΝ πκ κ σΝ υηη κξάμΝ κυμ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ πδξ έλβ βμέΝ ΢ δμΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμΝ υηη Ϋξ δΝ αυ κ δεαέπμΝ εΪγ Ν θΫκμΝ ΟέΣέ έΝ εα ΪΝ κΝ Ϊγλκδ ηαΝ πθΝ πκ κ υθΝ υηη κξάμΝ κΝε φΪζαδκΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ πθΝεα αλΰκτη θπθΝΟέΣέ έέΝ 2.Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ λυγηέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝαυ κτΟέΝ 5.ΣκΝ κδε έκΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ άΝ κΝ πΪλ λκμΝ εκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ πλκ έθ δΝ αΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝηΫξλδΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝΪ κηαΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝη ζυθΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ αηδΰκτμΝ βηκ δεάμΝ άΝ εκδθκ δεάμΝ πδξ έλβ βμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βικΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ άΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ άΝ δ λτηα κμΝ πκυΝ 111 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 112 έξ Ν υ αγ έΝηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝπαλσθ κμΝαπσΝ κυμΝ υθ θκτη θκυμΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1Ν άηκυμΝεαδΝεκδθσ β μέΝ ΣαΝ βηκ δεσΝάΝεκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝυπκξλ κτ αδΝθαΝ δκλέ δΝ κΝ δκδεβ δεσΝ υηίκτζδκΝ πθΝ αθπ ΫλπΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ κυζΪξδ κθΝ κΝπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨΝ υθΝΫθαΝ πθΝη ζυθΝ κυΝαπσΝ κθΝπέθαεαΝ πθΝπλκ δθση θπθΝπλκ υππθέΝ θΝεα ΪΝ κθΝυπκζκΰδ ησ κυΝπκ κ κτΝαυ κτΝoΝαλδγησμΝπκυΝπλκετπ δΝ θΝ έθαδΝαεΫλαδκμ,Ν λκΰΰυζκπκδ έ αδΝ βθΝ πση θβΝαεΫλαδβΝηκθΪ αέΝ θΝ θΝυπκίζβγ έΝβΝπλσ α βΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝάΝκΝαλδγησμΝ πθΝπλκ δθκηΫθπθΝυπκζ έπ αδΝ κυΝπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨΝ υθΝΫθαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν κΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ πλκίαέθ δΝ βΝ υηπζάλπ βΝ πθΝ η ζυθΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ ξπλέμΝ βθΝ άλβ βΝ κυΝ πκ κ κτΝαυ κτέΝ ΓδαΝ κθΝ υπκζκΰδ ησΝ κυΝ αθπ ΫλπΝ πκ κ κτΝ κΝ υξσθΝ πλκετπ κθΝ εζΪ ηαΝ υπσοβέΝ θΝ ζαηίΪθ αδΝ θΝ βΝ αηδΰάμΝ βηκ δεάΝ άΝ εκδθκ δεάΝ πδξ έλβ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βικΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ άΝ κΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέoυΝ άΝ έ λυηαΝ αθάε δΝ Ν άηκΝ άΝ εκδθσ β α,ΝπκυΝεα αλΰάγβε Νη Ν βΝ υθΫθπ βΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεαδΝ θΝ ζ δ κυλΰ έ κπδεσΝ υηίκτζδκΝ άΝ θΝ υπΪλξ δΝ πΪλ λκμ,Ν κΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκΝ υπκξλ κτ αδΝθαΝπ λδζΪί δΝπμΝηΫζβΝ βΝ τθγ άΝ κυΝ έ΢έΝ πθΝαθπ ΫλπΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ εα κέεκυμΝ κυΝ ΫπμΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝ Νπκ κ σΝπ θάθ αΝ κδμΝ εα σΝΧηίΣΨΝ υθΝΫθαΝ κυΝ σζκυΝαλδγηκτΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ έ΢έέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν λυγηέα αδΝ η Ν αθΪζκΰβΝ φαληκΰάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ αυ άμ,Ν βΝ επλκ υπβ βΝ υθ θκτη θκυΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμ,Ν αΝ σλΰαθαΝ δκέεβ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ΟέΣέ έΝ πζβθΝ πθΝ αηδΰυθΝ βηκ δευθΝ άΝ εκδθκ δευθΝ πδξ δλά πθ,Ν αΝ κπoέαΝ υηη ΫξκυθΝ ηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ επλσ ππκδΝ κυΝ υθ θκτη θκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ αΝ ξ δεΪΝ η Ν βΝ δΪγ βΝ πθΝ σ πθΝ απσΝ βΝ υηη κξάΝ δμΝ πδξ δλά δμΝ αυ ΫμέΝ θέΝ πσΝ1βμΝΙαθκυαλέκυΝ1λλκΝ αΝ΢υηίκτζδαΝΠ λδκξάμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1ζΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝ η α λΫπκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ Ν απζκτμΝ υθ Ϋ ηκυμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίθΝ κυΝ έ δκυΝ πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμέΝ ΟδΝ τθ ηκδΝ αυ κέΝ εαγέ αθ αδΝ εαγκζδεκέΝ δΪ κξκδΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ π λδκξάμ, υπ δ Ϋλξκθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυμέΝ ώΝ δκέεβ β,Ν βΝ π λδκυ έαΝεαδΝ κΝπλκ ππδεσΝ πθΝ υηίκυζέπθΝπ λδκξάμΝεαγέ α αδΝ δκέεβ β,Νπ λδκυ έαΝεαδΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ υθ Ϋ ηπθέΝΟδΝ τθ ηκδΝαυ κέΝζ δ κυλΰκτθΝηΫξλδΝ βΝζάιβΝ βμΝ δαθυση θβμΝ βηκ δεάμΝεαδΝεκδθκ δεάμΝπ λδσ κυΝ1λληΝ - 1998 απκεζ δ δεΪΝεαδΝησθκΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ εαδΝπ λαέπ βΝ πθΝυπκγΫ πθΝπκυΝΫξκυvΝι εδθά δΝ αΝ υηίκτζδαΝπ λδκξάμέΝ ιέΝ θΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ αθάεαθΝ Ν ΫθαΝ υηίκτζδκΝ π λδκξάμΝ υθ θυθ αδΝ Ν ΫθαθΝ ΟέΣέ έ,Ν αυ σμΝ υπ δ Ϋλξ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ Ν σζαΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ απζκτΝ υθ Ϋ ηκυ,ΝκΝκπκέκμΝεα αλΰ έ αδΝεαδΝαυ σμΝ βθΝ1έ1έ1λλλέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ εαδΝ βΝ π λδκυ έαΝ κυΝ εα αλΰκτη θκυΝ υθ Ϋ ηκυΝ εαγέ α αδΝ αυ κ δεαέπμΝ πλκ ππδεσΝεαδΝπ λδκυ έαΝ κυΝθΫκυΝΟέΣέ έέ κέΝ θΝ άηκδΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ πκυΝ αθάεαθΝ Ν ΫθαΝ υηίκτζδκΝ π λδκξάμΝ - απζσΝ τθ ηκΝ απσΝ 1έ1έ1λλκΝ υθ θπγκτθΝ Νπ λδ σ λκυμΝαπσΝΫθαθΝΟέΣέ έ,ΝκδΝθΫκδΝΟέΣέ έΝυπ δ Ϋλξκθ αδΝ αΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ απζκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ πκυΝ εα αλΰ έ αδ,Ν σππμΝ αυ ΪΝ εαγκλέακθ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ απζκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ εα αθΫη αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ Π λδφΫλ δαμΝ κυμΝ θΫκυμΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ δμΝ υθ θυ δμΝ εαδΝ εαγέ α αδΝ πλκ ππδεσΝαυ υθέΝ θΝΫθαμΝΟέΣέ έΝαπζκτΝ υθ Ϋ ηκυΝπκυΝεα αλΰ έ αδΝ θΝ υθ θπγ έΝ ΝθΫκΝ άηκΝάΝεκδθσ β α,Ν υπ δ Ϋλξ αδΝ εαδΝ αυ σμΝ αΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δμΝ υπκξλ υ δμΝ κυΝ απζκτΝ υθ Ϋ ηκυΝ Ν αθαζκΰέαΝπκυΝεαγκλέα αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝΓ θδεκτΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμέΝ λγλκΝ1ι π υγ έαμΝαθαγΫ δμΝ λΰα δυθ,Νη αφκλυθΝεαδΝπλκηβγ δυθ 1. Ν τθαοβΝ υηίΪ πμΝ ΰδαΝ βθΝ απ υγ έαμΝ αθΪγ βΝ άΝ βθΝ απ υγ έαμΝ ε Ϋζ βΝ λΰα έαμΝ άΝ η αφκλΪμΝάΝπλκηάγ δαμΝαπσΝ κΝ άηαλξκΝάΝπλσ λκΝεκδθσ β αμΝεαδΝζκδπκτμΝφκλ έμΝ βμΝπαλέΝ 1Ν κυΝΪλγλκυΝβθθΝ κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λλη,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβθιΝ κυΝπέ ή κμΝ ζ1ίή1λλη,Ν πδ λΫπ αδΝησθκΝΰδαΝΫε αε μΝεαδΝ π έΰκυ μΝπ λδπ υ δμΝ δ δεΪΝαδ δκζκΰβηΫθ μέΝ ΢ βθΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βθιΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ δαΰλΪφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ ΟάΝ αΝ κπδεΪΝ υηίκτζδαΟέ ΟβέΝ Ν βηαλξδαεάΝ πδ λκπά,Ν κΝ εκδθκ δεσΝ υηίκτζδκ,Ν ΰδαΝ Ν κυμΝ ζκδπκτμΝ φκλ έμΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βθθΝ κυΝ πέ έΝ ζ1ίήλη,Ν κΝ δκδεβ δεσΝ κυμΝ υηίκτζδκ,Ν ηπκλκτθΝ η Ν απσφα άΝ κυμΝθαΝαθαγΫ κυθ,Νη ΪΝαπσΝπλσξ δλκΝ δαΰπθδ ησ,Ν φαλησακθ αμΝαθΪζκΰαΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝηΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝπέ έΝβκήκί (Φ Κ-11Ν Υ)ΝάΝεαδΝαπ υγ έαμΝξπλέμΝ δαΰπθδ ησ,Ν βθΝ ε Ϋζ βΝ λΰα έαμ,Ν η αφκλΪμΝ άΝ πλκηάγ δαμ,Ν αθΝ βΝ αιέαΝ εαγ θσμΝ απσΝ αυ ΪΝ θΝυπ λίαέθ δΝ κΝπκ σΝ πθΝ ΪλπθΝ εα κηηυλέπθΝ(ζέίίίέίίί)Ν λαξηυθΝΰδαΝ κυμΝ άηκυμΝ γβθαέπθ,Ν Π δλαδυμΝ εαδΝ Θ ήθέεβμ,Ν πθΝ λδυθΝ εα κηηυλέπθΝ (γέίίίέίίί)Ν λα ξηυθΝΰδαΝ κυμΝζκδπκτμΝ άηκυμΝεαδΝ κυΝ θΪηδ δΝ εα κηηυλέκυΝ(1έηίίέίίί)Ν λαξηυθΝ ΰδαΝ δμΝεκδθσ β μΝεαδΝ κυμΝζκδπκτμΝφκλ έμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβθθΝ κυΝπέ έΝζ1ίήληέΝΟδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ παλέΝ β,γΝ εαδΝ ζΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βθιΝ εαδΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βθκΝ κυΝ πέ έΝ ζ1ίήληΝ φαλησακθ αδΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ άέΝ ΢ αΝπαλαπΪθπΝπκ ΪΝ θΝπ λδΫξ αδΝκΝαθαζκΰυθΝΦΠ "48 49 γέΝΟπκυΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβθθ,Ν βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβθκΝεαδΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βθλΝ κυΝ πέ ή κμΝ ζ1ίή1λληΝ αθαΰλΪφκθ αδΝ κδΝ ζΫι δμΝ Ο πθΝ κπδευθΝ υηίκυζέπθΟ,Ν Ο κΝ κπδεσΝ υηίκτζδκΟΝ εαδΝ Ο κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ κπδεκτΝ υηίκυζέκυΟΝ αθ έ κδξα,Ναυ ΫμΝ δαΰλΪφκθ αδέΝ ζέΝ Ν παλΪΰλαφκμΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1βΝ κυΝ πέ ή κμΝ 1ι1ή1λκιΝ ΧΦ ΚΝ κζΝ ΥΨΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ 48 ΝπαλΪΰαλφκμΝβΝαθ αδεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝλΝ κυΝΪλγλκυΝλκυ κπυΝθσηκυ βθβγή1λλκ,ΝΦ Κ-1γλΝ Υ ΝέΝ γγβίήβίίη,Ν Φ Κ-ζκΝ ’Ν ΪλγλκΝ γβΝ μ «Κα α Ϊι δμΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ πλπ κίΪγηδπθΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ ΫΰδθαθΝ εα ΥΝ φαληκΰάΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝΝέΝβκγλήβίίίΝεαδΝκδΝκπκέ μΝαφκλκτ αθΝ υηίΪ δμΝεα αλ δ γ έ μΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβθιΝ κυΝ βηκ δεκτΝεαδΝΚκδθκ δεκτΝΚυ δεα,ΝσππμΝ υηπζβλυγβεαθΝεαδΝ λκπκπκδάγβεαθΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝπαλαΰλΪφπθΝ1ΝεαδΝβΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝΝέΝβηγλή1λλιΝεαδΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝλΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝ ΝέΝ βθβγή1λλκΝ εαδΝ κδΝ κπκέ μΝ ηΫξλδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ θΝ ΫξκυθΝ αθαεζβγ έΝ άΝ αευλπγ έΝ δεα δευμ,Νγ πλκτθ αδΝΫΰευλ μΝεαδΝδ ξυλΫμ» 49 113 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 « πδ λΫπ αδΝ βΝ εα Ϊ ηβ β πθΝ βηκ δευθΝ ΫλΰπθΝ εαδΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ η ζ υθ,Ν η Ν αθαΰλαφάΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ άηκυΝ εα α ηβηΫθπθΝ πδ υ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ε Ϋζ βΝαυ υθ,ΝαθΪΝ βηκ δεάΝάΝ κπδεάΝεκδθσ β αΝάΝ ΝκλΰαθπηΫθκυμΝκδεδ ηκτμΝη Ν ζδΰσ λκυμΝ απσΝ βίίΝ εα κέεκυμΝ πθΝ θβ δπ δευθΝ άηπθΝ η Ν πζβγυ ησΝ ηΫξλδΝ βίίίΝ εα κέεκυμέ»50 πέ βμ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝβΝεα Ϊ ηβ βΝΫλΰκυΝπκυΝπλκίζΫφγβε Ν κΝΣ ξθδεσΝΠλσΰλαηηαΝεαδΝ πλκςπκζκΰέ γβε Ν πμΝ θδαέκ,Ν ε σμΝ ΪθΝ η Ν δ δεάΝ απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ δαπδ πγ έΝκδεκθκηδεάΝα υθαηέαΝπ λΪ π άμΝ κυΝεαδΝπλκ δκλδ γ έΝ παελδίυμΝ αΝ ηάηαΝ κυΝ κΝκπκέκΝ τθα αδΝθαΝ ε ζ γ έΝεαδΝξλβ δηκπκδβγ έΝπμΝαυ κ ζΫμΝΫλΰκ,ΝΫπ δ αΝ απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ δ άΰβ βΝ βμΝ αλησ δαμΝ ξθδεάμΝ υπβλ έαμ,Ν η ΪΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ κυΝκζκεζβλπηΫθκυΝΫλΰκυέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,Ν υθ Ϊ αδΝΰδαΝ κΝ ηάηαΝαυ σΝ δ δεσμΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ κΝ κπκέκμΝ γ πλ έ αδ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ τοκμΝ κυ,Ν απσΝ αΝ αλησ δαΝ σλΰαθαΝ εαδΝ κΝ ηβηα δεσΝαυ σΝ ΫλΰκΝ βηκπλα έ αδ,Νυπκξλ π δεΪ,Ν αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κΝ τοκμΝ βμΝ απΪθβμΝ κυέΝ Ν δαεάλυιβΝ βμΝ ξ δεάμΝ βηκπλα έαμΝ αυ κτΝ κυΝ ηάηα κμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ ΰέθ αδΝη ΝίΪ βΝ αΝ ξθδεΪΝεαδΝζκδπΪΝκδεκθκηδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ υθκζδεάμΝ κυΝη ζΫ βμέΝ πέ βμ,Ν θΝ πδ λΫπ αδΝυπκ δα α δκζσΰβ βΝ πθΝΫλΰπθΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝεα ΪΝ βΝ τθ αιβΝ πθΝ ξ δευθΝ η ζ υθ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κθΝ π λδκλδ ησΝ πθΝ εα βΰκλδυθΝ πθΝ εαζκυηΫθπθΝ απσΝ βΝ δαεάλυιβΝ λΰκζβπ δευθΝ πδξ δλά πθΝ άΝ κθΝ υπκίδία ησΝ πθΝ Ϊι πθΝ πθΝπ υξέπθΝαυ υθΝάΝ βθΝαπκφυΰάΝ βηκπλΪ β βμέΝ ΣαΝαλησ δαΝσλΰαθαΝπκυΝ θ λΰκτθΝεα ΪΝπαλΪία βΝ πθΝαθπ ΫλπΝ δα Ϊι πθ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝ υξσθΝ Ϊζζ μΝ π δγαλξδεΫμΝ άΝ πκδθδεΫμΝ παλαίΪ δμ,Ν δυεκθ αδΝ π δγαλξδεΪΝ εαδΝ πκδθδεΪΝ ΰδαΝ παλΪία βΝεαγάεκθ κμΟέΝ Κ Φ Λ ΙΟΝ ΥΝ Μ Σ ΣΙΚ ΢Ν- Σ ΛΙΚ ΢ΝΚ ΙΝ ΛΛ ΢Ν Ι Σ Ξ Ι΢ λγλκΝ1κ Πλκ ππδεσΝΟέΣέ έΝ 1έΝΣκΝπλκ ππδεσΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθ,ΝπκυΝ υθ θυθκθ αδΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝ1,Νεαγέ α αδΝ αυ κ δεαέπμΝπλκ ππδεσΝ κυΝθΫκυΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝ υθΫθπ βΝεαδΝ δΫπ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ πλυ κυΝεαδΝ κυΝ λέ κυΝ ηΫλκυμΝ ΧίδίζέκυΨΝ κυΝθέΝ 11κκή1λκ1ΝΧΦ ΚΝ βίζΝ ΥΨ,Ν αθΪζκΰαΝη Ν βθΝ λΰα δαεάΝ ξΫ βΝπκυΝεα Ϋξ δέΝ ΠλκμΝ κτ κΝηΫ αΝ ΝΫθαΝΧ1ΨΝηάθαΝαπσΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ πθΝαφ υθΝαλξυθΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έΝ ε έ αδΝ δαπδ π δεάΝ πλΪιβΝ κυΝ βηΪλξκυΝ άΝ πλκΫ λκυΝ βμΝ εκδθσ β αμ,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ δαπδ υθ αδΝ κΝ αθπ ΫλπΝ πλκ ππδεσΝ πμΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ θΫκυΝ ΟέΣέ έΝ η Ν βθΝ έ δαΝ ξΫ βΝ λΰα έαμΝπκυΝεα Ϋξ δέ ΟβέΝ θ σμΝ ΪλπθΝ ΧζΨΝ ηβθυθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αθΪζβοβμΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ πθΝ θΫπθΝ βηκ δευθΝ εαδΝ Κκδθκ δευθΝ λξυθ,Ν εα αλ έακθ αδΝ κδΝ Ολΰαθδ ηκέΝ π λδεάμΝ Τπβλ έαμΝ ΧΟέ έΤέΨΝ πθΝθΫπθΝΟέΣέ έΝ ΟδΝ Ολΰαθδ ηκέΝ αυ κέΝ οβφέακθ αδΝ απσΝ αΝ βηκ δεΪΝ άΝ εκδθκ δεΪΝ υηίκτζδαΝ εαδΝ ΰελέθκθ αδΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν βΝ πλΪιβΝ κυΝ κπκέκυΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ ΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝβηγλήΝ1λλιΝΧ ΄ΝβζζΨ,ΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαλξδεΪΝη Ν βθΝ παλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝγβιζήβίίζΝΧ ΄Ν1ληΨΝεαδΝ βΝ υθΫξ δαΝη Ν βθΝπαλέΝκΝ κυΝΪλγλκυΝβζΝ κυΝθέΝγθ1γήβίίιΝ Χ ΄ΝβθγΨ,Ναθα δα υπυγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝθκΝ κυΝθσηκυΝζβηιήβί1ζ,ΝΦ Κλγή ή1ζέζέβί1ζ 50 114 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμ,Ν ξπλέμΝ πλκβΰκτη θβΝ ΰθυηβΝ κυΝ κδε έκυΝ Τπβλ δαεκτΝ ΢υηίκυζέκυΟΝΧαθ δεέΝ βμΝπαλέΝβΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1γΝ κυΝΝέΝβθιβήλκ,ΝΦ Κ-βλίΝ ΥΨέΝ γέΝ ΓδαΝ βΝ τ α βΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτ,Ν ζαηίΪθκθ αδΝ κππ άπκ Ν υπσοβ,Ν κΝ αλδγησμΝ κυΝ πλκ λξση θκυΝ απσΝ βΝ υθΫθπ βΝ πλκ ππδεκτ,Ν βΝ αφδεάΝ Ϋε α βΝ κυΝ ΟέΣέ έΝ πκυΝ πλκάζγ Ν απσΝ βΝ υθΫθπ β,ΝκΝπζβγυ ησμΝ κυ,ΝβΝΰ πΰλαφδεάΝ κυΝγΫ β,Ν αΝπλκ κευη θαΝΫ κ ΪΝ κυ,ΝβΝ Ϋε α βΝ κυΝ κ δεκτ,Ν βζ ε λδεκτ,Ν υ λ υ δεκτΝ εαδΝ απκξ υ δεκτΝ δε τκυΝ κυ,Ν κδΝ π λδίαζζκθ δεΫμΝ κυΝυπκξλ υ δμ,ΝκΝαλδγησμΝ πθΝ βηκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝεΪγ Ν ΪζζκμΝπαλΪΰκθ αμΝπκυΝ πβλ Ϊα δΝ βθΝαθαπ υιδαεάΝεαδΝζ δ κυλΰδεάΝ λα βλδσ β ΪΝ κυέΝ ζέΝΟδΝγΫ δμΝ κυΝΟέ έΤέΝεα αζαηίΪθκθ αδ απσΝπλκ ππδεσΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ υπδεΪΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ κυΝ πλκ σθ αέΝ ΣκΝ πλκ ππδεσΝ αυ σΝ ι ζέ αδΝ ηδ γκζκΰδεΪΝ εαδΝ ίαγηκζκΰδεΪΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝπλυ κυΝηΫλκυμΝΧίδίζέκυΨΝ κυΝθέΝ11κκή1λκ1,ΝσππμΝδ ξτ δέΝ δ δεΪΝ κδΝ π λδκλδ ηΫθβμΝ δαίΪγηδ βμΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ εα αλΰκτη θπθΝ εκδθκ ά πθΝ πκυΝ υπΪΰκθ αθΝ αΝ τ λκΝηΫλκμΝΧίδίζέκΨΝ κυΝθέΝ11κκή1λκ1Ν ι ζέ κθ αδΝπ λαδ ΫλπΝεα ΪΝ λέαΝ ηδ γκζκΰδεΪΝεζδηΪεδαέΝΜ ΝεκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαγκλέα αδΝ π λαδ ΫλπΝ ηδ γκζκΰδεάΝ ιΫζδιάΝ κυμΝ εζδηαεπ ΪΝηΫξλδΝεαδΝ κΝεα αζβε δεσΝεζδηΪεδκέΝ «ΣκΝπλκ ππδεσΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν τθα αδΝηΫ αΝ ΝΫιδΝ(θ)Νηάθ μΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ Οέ έΤέΝ πθΝ θΫπθΝ κέ έαέΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ αέ β βΝ η Ϊ αιβμΝ Ν ΪζζκθΝ κέ έαέΝ άΝ ΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝ άΝ βησ δαΝ υπβλ έα,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ εαδΝ πθΝ Γλαηηα δυθΝ πθΝ δεα βλέπθ,ΝάΝΠ λδφΫλ δαΝάΝΝκηδεΪΝπλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ»51 ΣκΝ υπσζκδπκΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ ΥΝ ηΫλκυμΝ εα α Ϊ αδΝ Ν πλκ πλδθΫμΝ πλκ ππαΰ έμΝ γΫ δμ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ αυ κ δεαέπμΝ κθΝ Οέ έΤέΝ κυΝ θΫκυΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝ εα ΪΝ βθΝ απκξυλβ βΝ κυΝυπαζζάζκυέΝ ΓδαΝ βθΝεα Ϊ αιβΝ ΝκλΰαθδεΫμΝάΝπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμΝ κΝΤπβλ δαεσΝ΢υηίκτζδκΝζαηίΪθ δΝ υπσοβΝπμΝελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ δμΝυπβλ δαεΫμΝαθΪΰε μ,Ν αΝξλσθδαΝυπβλ έαμ,Ν βθΝβζδεέα,Ν κθΝ σπκΝεα κδεέαμ,Ν βθΝκδεκΰ θ δαεάΝεα Ϊ α βΝεέζπέέΝ ΣκΝπλκ ππδεσΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν τθα αδΝηΫ αΝ ΝΫιδΝΧθΨΝηάθ μΝαπσΝ βθΝΫΰελδ βΝ πθΝΟέ έΤέΝ πθΝ θΫπθΝ ΟέΣέ έΝ θαΝ υπκίΪζ δΝ αέ β βΝ η Ϊ αιβμΝ Ν ΪζζκΝ ΟέΣέ έΝ άΝ ΝκηαλξδαεΫμΝ υ κ δκδεά δμΝάΝΠ λδφΫλ δ μΝάΝΝκηδεΪΝΠλσ ππαΝ βηκ έκυΝ δεαέκυ. Ν απσφα βΝ βμΝ η Ϊ αιβμΝ ε έ αδΝ απσΝ κΝ Γ θδεσΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ η ΪΝ απσΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝαλησ δκυΝπλκμΝ δκλδ ησΝκλΰΪθκυΝ κυΝΟέΣέ έΝεαδΝ κυΝφκλΫαΝυπκ κξάμΝ εαδΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ θΝ κΝ η α α ση θκμΝ υπΪζζβζκμΝ εα Ϋξ δ κλΰαθδεάΝ γΫ β,Ν βΝ γΫ βΝ κυΝ αυ άΝ εα αζαηίΪθ δΝ αυ σμΝ πκυΝ Ϋξ δΝ εα α αΰ έΝ Ν πλκ πλδθάΝ πλκ ππκπαΰάΝ γΫ βΝ κυΝ αυ κτΝ εζΪ κυΝ εαδΝ η Ν βΝ δλΪΝ ΰΰλαφάμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ Παλ λξκηΫθβμΝ βμΝ πλκγ ηέαμΝ πθΝΫιδΝΧθΨΝ ηβθυθΝ κΝ πλκ ππδεσΝ κυΝ θΫκυΝ ΟέΣέ έ,Ν πκυΝ Ϋξ δΝ εα α αΰ έΝ Νπλκ πλδθΫμΝπλκ ππκπαΰ έμΝγΫ δμ,Νη α Ϊ αδΝυπκξλ π δεΪΝη Ναπσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν πκυΝ ε έ αδΝ τ λαΝ απσΝ τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ αλησ δκυΝπλκμΝ δκλδ ησΝκλΰΪθκυΝ κυΝΟέΣέ έΝεαδΝ κυΝφκλΫαΝυπκ κξάμέΝ Νη Ϊ αιβΝΰέθ αδΝ ΪζζκθΝΟέΣέ έΝάΝΝκηαλξδαεάΝ υ κ δκέεβ βΝάΝ βησ δαΝυπβλ έαΝάΝυπβλ έαΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«ΝΝ»Ν ΪφδκΝαθ δεα α Ϊγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθσηκυβιγκή1λλλ,Ν Φ Κ-1κίΝ ’ 51 115 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 116 άΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ θ σμΝ κυΝθκηκτέΝ Ναπσφα βΝαυ άΝ βηκ δ τ αδΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμέΝ ΣκΝπλκ ππδεσΝαυ σΝ δα βλ έΝ κΝέ δκΝα φαζδ δεσΝεαδΝ υθ αιδκ κ δεσΝεαγ βΝη Ϊ αιάΝ κυέΝ βθΝ υμΝπκυΝ έξ ΝπλδθΝ ΟΟδΝ η α Ϊι δμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ Ν Ϊζζ μΝ υπβλ έ μΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθκυθΝ εαδΝ Ν πλκ ππκπαΰ έμΝ γΫ δμΝ Ν π λέπ π βΝ Ϋζζ δοβμΝ ε θυθΝ γΫ πθ,Ν πκυΝ υθδ υθ αδΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ η Ϊ αιβμΝ εαδΝ εα αλΰκτθ αδΝ η Ν βθΝ εαγΥΝ κδκθ άπκ Ν λσπκΝ απκξυλβ βΝ κυΝ υπαζζάζκυέΝ Ν απσφα βΝ βμΝ η Ϊ αιβμΝ ε έ αδΝ απσΝ κυμΝ αλησ δκυμΝ ΤπκυλΰκτμΝ Ν π λέπ π βΝ η Ϊ αιβμΝ Ν Τπκυλΰ έκ,Ν κδΝ π λδφ λ δαεΫμΝ 52 υπβλ έ μΝ κυΝκπκέκυΝ θΝυπΪΰκθ αδΝ κΝΓ θδεσΝΓλαηηα ΫαΝΠ λδφΫλ δαμ." 5. ΟδΝπ λδκλδ ηΫθβμΝ δαίΪγηδ βμΝυπΪζζβζκδΝ πθΝεκδθκ ά πθΝ ι ζέ κθ αδΝ τηφπθαΝη Ν αΝαθαφ λση θαΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝαυ κτΝ κυΝΪλγλκυέΝΟδΝαπκ κξΫμΝ πθΝυπαζζάζπθΝ πθΝ εα αλΰκτη θπθΝεκδθκ ά πθΝπκυΝά αθΝ δ δεάμΝπ λδκλδ ηΫθβμΝ δαίΪγηδ βμΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝεα αίΪζζκθ αδ, τηφπθαΝη Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝΪλγλπθΝγ1β,Νγ1γΝεαδΝγ1ζΝ κυΝαθπ ΫλπΝ θσηκυ,ΝσππμΝδ ξτκυθΝεΪγ ΝφκλΪ 53 θέΝ Νπλκίζ πση θβΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝηζΝπαλέΝζΝ κυΝθέΝ1λζγή1λλ1ΝΧΦ ΚΝηίΝ ΥΨΝ δ δεάΝ πδ λκπάΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ εαδΝ πθΝ θκηαλξδαευθΝ αυ κ δκδεά πθΝ υΰελκ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ Π λδφΫλ δαμέΝ Ν πδ λκπάΝαυ άΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ αΝηΫζβΝ κυΝΤπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυΝπκυΝζ δ κυλΰ έμΝαΨΝ Ν εΪγ Ν θκησΝ άΝ θκηαλξέαΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ πλυ κυΝ ίαγηκτΝ εΪγ Ν θκηκτΝ άΝ θκηαλξέαμ,Ν ίΨΝ Ν εΪγ Ν θκηαλξδαεάΝ αυ κ δκέεβ βΝ άΝ θκηαλξδαεσΝ δαηΫλδ ηαΝ άΝ ε θ λδεάΝ υπβλ έαΝ θδαέαμΝ θκηαλξδαεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυμΝ εαδΝ απσΝ ΫθαθΝ Χ1ΨΝ υπΪζζβζκΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμΝ κυΝεζΪ κυΝΠ Ν δκδεβ δεκτέΝ Ν αθπ ΫλπΝ πδ λκπάΝ ελέθ δΝ δμΝ εγΫ δμΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυ δα δευθΝ πλκ σθ πθ,Ν φσ κθΝ ίαγηκζκΰκτθ αδΝ η Ν ΫθαΝ άΝ π λδ σ λαΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ η Ν λΝ άΝ 1ίΝ άΝ η Ν ζΝ εαδΝ εΪ π,Ν τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ κΝπέ έΝγ1κή1λλβΝΥ ιδκζσΰβ βΝ πθΝκυ δα δευθΝπλκ σθ πθΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ πθΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθΝ πζβθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ζ δ κυλΰυθΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ- εαδΝ πθΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝ δεαέκυέΝΧΦ ΚΝ1θ1Ν Υήβηέλέ1λλβΨέΝ ΣαΝαθπ ΫλπΝδ ξτκυθΝαθαζσΰπμΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ άηκυμΝ γβθαέπθ,ΝΠ δλαδυμΝεαδΝΘ αζκθέεβμΝ κυμΝκπκέκυμΝζ δ κυλΰ έ έ δκΝΤπβλ δαεσΝ΢υηίκτζδκ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κυμΝυπαζζάζκυμΝ πθΝ ΟέΣέ έΝπλυ βμΝίαγηέ αμΝ βμΝπ λδφΫλ δαμΝ βμΝθκηαλξέαμΝ γβθυθΝσπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ λέαΝΧγΨΝ υπβλ δαεΪΝ υηίκτζδαέΝ ιέΝ ΢ κΝ ΪλγλκΝ κγΝ κυΝ θέΝ 1λζγή1λλ1Ν ΧΦ ΚΝ ηίΝ ΥΨΝ εαΝ η ΪΝ βΝ φλΪ βΝ Ο γηΝ θ λκαθγκεβπκυλυθΝ - θ λκεσηπθΝ - εβπκυλυθΝ - αθγκεσηπθέΝ πλκ έγ αδΝ βΝ ΦλΪ β,Ν κυΝ εζΪ κυΝ βΝ πκπ υθΝεαγαλδσ β αμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝεζΪ κυΝ γβΝηαΰ έλπθΟέΝ ΣκΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδκΝπλκ Ϋγβε ΝαπσΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝβΝ κυΝΪλγλκυΝιΝ κυΝθσηκυΝβκκίήβίί1Ν- Φ ΚΝ λΝ ΄ 52 ΝέΝ βιζζή1λλλ,Ν Φ Κ-βββΝ ’παλΪΰλαφκ1γΝ ΪλγλκΝ 1ιΝ μ Ν δΪ αιβΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1κ κυΝ ΝέΝ βηγλή1λλιΝ Κ Σ ΡΓ ΙΣ ΙΝ απσΝ βθΝ 1βΝ ΙαθκυαλέκυΝ κυΝ βίίίέΝ πσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ αυ άΝ κδΝ απκ κξΫμΝ πθΝ δ δεάμΝ π λδκλδ ηΫθβμΝ δαίΪγηδ βμΝυπαζζάζπθΝ πθΝεκδθκ ά πθΝπκυΝΫξκυθΝεα αλΰβγ έΝίαλτθκυθΝ κυμΝκδε έκυμΝ άηκυμ 53 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 117 κέΝΚ θΫμΝάΝε θκτη θ μΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμΝησθδηκυΝπλκ ππδεκτΝ πθΝυπβλ δυθΝαθ απκ κ δεκτΝ 54 ξαλαε άλαΝ«εαδΝ κυΝπλκ ππδεκτΝσζπθ πθΝΪζζπθΝεα βΰκλδυθΝεαδΝεζΪ πθ» πθΝΟέΣέ έΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ εαζτπ κθ αδΝ η Ν πλκ ππδεσΝ πκυΝ πλκ ζαηίΪθ αδΝ ξπλέμΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βμΝπαλέΝβΝ κυΝΪλγλκυΝβΝ βμΝΠέΤέ΢έΝβγθή1λλζέΝ ΟώΝ πλσ ζβοβΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ αυ κτΝ εαδΝ ΰδαΝ κθΝ εζΪ κΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ δ δεσ β α πκυΝ θΝ απαδ έ αδΝ δαΰπθδ ησμΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κυμΝ έ δκυμΝ κυμΝ ΟέΣέ έΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΝ η Ν βΝ δα δεα έαΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝ κυΝθέΝβ1λίήλζ,ΝκππμΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪέΝ ΓδαΝ βθΝπλσ ζβοβΝπλκ ππδεκτΝ ε έ αδΝαπσφα βΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ κυΝκδε έκυΝΟΣ ,Νη Ν βθΝ κπκέαΝαπκφα έα αδΝβΝπλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝπλκ ζάο πθέΝ Ν απσφα βΝ αυ άΝ π λδζαηίΪθ δΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ υπβλ έ μΝ αθ απκ κ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ εαδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝε θΫμΝκλΰαθδεΫμΝγΫ δμ,ΝΰδαΝ δμΝκπκέ μΝπλκκλέα αδΝ κΝπλκ ππδεσ,Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ δμΝ κπκέ μΝ πλκίζΫπκθ αδ αΝ αθ έ κδξαΝ αθ απκ κ δεΪΝ Ϋζβ,Ν κθΝ αλδγησΝ πθΝ πλκεβλυ ση θπθΝγΫ πθΝεα ΪΝεα βΰκλέαΝεαδΝ δ δεσ β α,Ν αΝαπαδ κτη θαΝπλκ σθ αέΝ Ϊ δΝ βμΝαπσφα βμΝαυ άμΝ ε έ αδΝπλκεάλυιβΝαπσΝ κΝ άηαλξκΝάΝπλσ λκΝεκδθσβ αμέΝ Ν ξ δεάΝ πλκεάλυιβΝ βηκ δ τ αδΝ κζσεζβλβΝ πλκεβλτι πθΝ ΢ ΠΨέΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ Χ τξκμΝ Μ ΪΝ βθΝ παλαπΪθπΝ βηκ έ υ β,Ν βηκ δ τ αδΝ π λέζβοβΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ Ν ηέαΝ κυζΪξδ κθΝ κπδεάΝ φβη λέ α,Ν φσ κθΝ ε έ αδ,Ν εαδΝ Ν τκΝ βη λά δ μΝ βμΝ Ϋ λαμΝ κυΝ θκηκτέΝ Ν πλκεάλυιβΝ αθαλ Ϊ αδΝ υθ Ϊ αδΝπλαε δεσέΝ κΝ εα Ϊ βηαΝ κυΝ άηκυΝ άΝ βμΝ εκδθσ β αμέΝ ΓδαΝ βθΝ αθΪλ β βΝ ΢ βθΝπ λέζβοβΝαθαφΫλ αδΝκΝαλδγησμΝ πθΝγΫ πθΝπκυΝπλκεβλτ κθ αδΝεα ΪΝεα βΰκλέαΝεαδΝ δ δεσ β α,Ν αΝ απαδ κτη θαΝ πλκ σθ α,Ν κΝ αλδγησμΝ κυΝ φτζζκυΝ βμΝ φβη λέ αμΝ βμΝ Κυί λθά πμ,ΝπκυΝΫξ δΝ βηκ δ υγ έΝβΝπλκεάλυιβ,ΝβΝυπβλ έαΝ βθΝκπκέαΝυπκίΪζζκθ αδΝκδΝ αδ ά δμΝεαδΝβΝπλκγ ηέαΝυπκίκζάμΝαδ ά πθ,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝ δεκ αάη λβΝεαδΝαλξέα δΝαπσΝ βθΝ πκηΫθβΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ βηκ έ υ βμΝ βμΝπ λέζβοβμΝ κθΝ τπκέΝ Ν ζ υ αέαΝ βηκ έ υ βΝ βμΝπ λέζβοβμΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝ ΫεαΝΧ1ίΨΝβηΫλ μΝ κυζΪξδ κθΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ βΝ βμΝ πλκεάλυιβμΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ Χ τξκμΝ πλκεβλτι πθΝ ΢ ΠΨέΝ ΣκΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ π λέζβοβμΝ η α έ λα δκ βζ κπ δεΪΝηΫ αέΝ αδ,Ν σπκυΝ αυ σΝ έθαδΝ υθα σθΝ εαδΝ απσΝ Ναέ β βΝ πΫξ δΝγΫ βΝυπ τγυθβμΝ άζπ βμΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝ1ηλλήκθΝΧΦ Κ-ιηΝ ΥΨΝεαδΝβΝ αθαελέί δαΝ πθΝ βζπηΫθπθΝ κδξ έπθΝ πδ τλ δΝ δμΝπλκίζ πση θ μΝπκδθδεΫμΝευλυ δμέΝ ΝπλκεάλυιβΝαπκ Ϋζζ αδΝπλδθΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κΝ ΢ Π,Ν κΝκπκέκΝκφ έζ δΝθαΝ βθΝ ζΫΰι δΝ απσΝ ΪπκοβΝ θκηδησ β αμΝ θ σμΝ εαπΫθ Ν Χ1ηΨΝ βη λυθέΝ θΝ παλΫζγ δΝ Ϊπλαε βΝ βΝ πλκγ ηέαΝ πθΝ εαπΫθ ΝΧ1ηΨΝβη λυθΝ εηαέλ αδΝβΝ τηφπθβΝΰθυηβΝ κυΝ ΢ ΠέΝΟδΝ ξ δεκέΝπέθαε μΝ εα Ϊ αιβμΝ πθΝυπκοβφέπθΝαπκ Ϋζζκθ αδΝ κΝ ΢ Π,Ν κΝκπκέκΝα ε έΝΫζ ΰξκΝαυ παΰΰΫζ πμΝ άΝη ΪΝαπσΝΫθ α βΝυπκοβφέπθέΝ ΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»ΝφλΪ βΝπλκ Ϋγβε Νη 1ληΝ ’ 54 βθΝπαλΪΰλαφκΝηα κυΝΪλγλκυΝβιΝ κυΝθσηκυΝγβιζήβίίζ,ΝΦ Κ- ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Μ ΪΝ κθΝΫζ ΰξκΝκΝκδε έκμΝφκλΫαμΝεα αλ έα δΝ κυμΝκλδ δεκτμΝπέθαε μΝεα Ϊ αιβμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυμΝπέθαε μΝ δκλδ Ϋπθ,Ν κυμΝκπκέκυμΝεαδΝαπκ Ϋζζ δΝΰδαΝ βηκ έ υ βΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝΧΣ τξκμΝπλκεβλτι πθΝ ΢ ΠΨέΝ Ν πλσ ζβοβΝ σηπμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ αδΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ πδθΪεπθΝ εα Ϊ αιβμΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ εαδΝ πλδθΝ κθΝ αυ πΪΰΰ ζ κΝ άΝ εα ΥΝ Ϋθ α βΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ ΢ ΠέΝ Μ ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ πθΝ κλδ δευθΝ πδθΪεπθΝ δκλδ ΫπθΝ κδΝ υξσθΝ ά βΝ πλκ ζβφγΫθ μΝ πκυΝ θΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ Ν αυ κτμΝ απκζτκθ αδέΝ ΟδΝ απκζυση θκδΝ ζαηίΪθκυθΝ δμΝ απκ κξΫμΝ πκυΝ πλκίζ πκθ αδΝ ΰδαΝ βθΝ απα ξσζβ άΝ κυμΝ ΫπμΝ βθΝ βηΫλαΝ βμΝ απσζυ βμΝ ξπλέμΝ κπκδα άπκ Ν απκαβηέπ βΝαπσΝ βθΝαδ έαΝαυ άΟΝΧαθ δεέΝ πθΝη αΝ ΝΟΟΝ αφέΝαπσΝ βθΝπαλέΝ1βΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝΝέΝβθβγήλκ,ΝΦ Κ-1γλΝ ΥΨέ «΢ Ν εΪγ Ν ΟέΣέ έΝ πλυ κυΝ ίαγηκτΝ υθδ Ϊ αδΝ λδη ζάμΝ πδ λκπά,Ν βΝ κπκέαΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ΫθαθΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ τηίκυζκΝ άΝ ηΫζκμΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ θκηδεκτΝπλκ υπκυΝάΝ κυΝ΢υθ Ϋ ηκυΝπμΝΠλσ λκΝεαδΝ τκΝΠλκρ αηΫθκυμΝ δ υγτθ πθΝ άΝ ΣηβηΪ πθΝ κυΝ κδε έκυΝ ΟέΣέ έΝ πμΝ ηΫζβΝ εαδ ζζ έο δΝ αυ υθ,Ν απσΝ ΪζζκυμΝ ηκθέηκυμΝ υπαζζάζκυμΝ κυΝέ δκυΝΟέΣέ έέΝ Ν πδ λκπάΝ υΰελκ έ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ βηΪλξκυΝάΝ κυΝΠλκΫ λκυΝ βμΝΚκδθσ β αμΝάΝ κυΝ ΠλκΫ λκυΝ κυΝ δκδεβ δεκτΝ υηίκυζέκυΝ κυΝ θκηδεκτΝ πλκ υπκυΝ άΝ κυΝ ΢υθ Ϋ ηκυέΝ Μ Ν βθΝέ δαΝαπσφα βΝκλέα αδΝεαδΝκΝΰλαηηα ΫαμΝ βμΝ πδ λκπάμέΝΈλΰκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ έθαδΝ κΝ Ϋζ ΰξκμΝ πθΝ δεαδκζκΰβ δευθΝ εαδΝ βΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ πδθΪεπθΝ εα Ϊ αιβμΝ πθΝ υπκοβφέπθέΝ Μ Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ ΟδεκθκηέαμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝ εαγκλέα αδΝ απκαβηέπ βΝ ΰδαΝ κθΝ Πλσ λκ,Ν αΝΜΫζβΝεαδΝ κθΝΓλαηηα ΫαΝ βμΝ πδ λκπάμ»55 « θΝ πδ λΫπ αδΝΫε κ βΝπλκεάλυιβμΝαπσΝ άηκΝάΝεκδθσ β αΝπλδθΝ βθΝπΪλκ κΝ λδηάθκυΝ απσΝ βθΝπλκβΰκτη θβ,Ναθ ιΪλ β αΝαπσΝεζΪ κΝάΝ δ δεσ β α56» λέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝ1βΝ κυΝΪλγλoυΝ1κΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ίι ΥΨμΝαΨΝβΝφλΪ βΝΟκδΝ άηκδ,Ν κδΝ εκδθσ β μΝ εαδΝ αΝ υηίκτζδαΝ π λδκξάμΟΝ αθ δεαγέ α αδΝ η Ν βΝ φλΪ βΝ ΟΟδΝ ΟέΣέ έΝ πλυ βμΝ ίαγηέ αμΟΝεαδΝίΨΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ αυ άμΝπλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝΟ΢ βθΝπ λέπ π βΝ πκυΝ εΪπκδκΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ έ λυηαΝ ά θκηδεσΝ πλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ λ έ αδΝ Οέ έΤέ,Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ απα ξκζκυηΫθπθΝ εαγαλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ έ΢έΝ αυ κτΝ πκυΝ ζαηίΪθ αδΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝεΪγ ΝθΫκυΝΫ κυμΟέΝ λγλκΝ1λ Κα Ϊλΰβ βΝ παλξδυθ 1έΝ ΟδΝ παλξέ μΝ πμΝ ηκθΪ μΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ δαέλ βμΝ βμΝ ξυλαμΝ εα αλΰκτθ αδΝ απσΝ 1βμΝ ΙαvoυαλέoυΝ1λλλέΝ 55 ΣαΝπαλαπΪθπΝηΫ αΝ Ν«Ν»Ν ΪφδαΝπλκ ΫγβεαθΝΝΝ βθΝπαλΪΰλαφκΝκΝ κυΝΪλγλκυΝ1κΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝζΝ κυΝ ΪλγλκυΝηκυΝ κυΝθσηκυΝγγζηήβίίη,ΝΦ Κ-1γκή ήβίίη ΣκΝ παλαπΪθπΝ ηΫ αΝ Φ Κ-1η1Ν ’ 56 Ν «Ν »Ν ΪφδκΝ πλκ Ϋγβε η Ν βθΝ παλΪΰλαφκΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γκυ κυΝ θσηκυΝ Ν γβθίήβίίζ,Ν 118 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Ν εα Ϊλΰβ βΝ πθΝ παλξδυθΝ θΝ πδφΫλ δΝ υθΫπ δ μΝ βθΝ εα αθκηά,Ν δΪλγλπ βΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ βηκ έπθΝ υπβλ δυθ,Ν πθΝ υπβλ δυθΝ βμΝ θκηαλξδαεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ πθΝυπβλ δυθΝ πθΝθκηδευθΝπλκ υππθΝ βηκ έκυΝεαδΝδ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαέΝ βέΝ Ν παλΪΰλαφκμΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βγΝ κυΝ πέ ή κμΝ γίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο1έΝ ΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ π λδζαηίΪθ δΝ ΫθαθΝ υπκοάφδκΝ ΝκηΪλξβΝ εαδΝ υπκοάφδκυμΝ ΰδαΝ ηΫζβΝ κυΝ θκηαλξδαεκτΝ υηίκυζέκυέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ υπκοάφδπθΝ υηίκτζπθΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ κυζΪξδ κθΝέ κμΝη Ν κθΝαλδγησΝ πθΝη ζυθΝ κυΝθκηαλξδαεκτΝ υηίκυζέκυέΝΟΝαλδγησμΝαυ σμΝ ηπκλ έΝ θαΝ αυιβγ έΝ εα ΪΝ λδΪθ αΝ κδμΝ εα σΝ ΧγίΣΨΝ ΣκΝ πκζτέΝ ΣαΝ εζΪ ηαΝ πκυΝ πλκετπ δΝ λκΰΰυζκπκδ έ αδΝ βθΝ αηΫ πμΝ η ΰαζτ λβΝ ηκθΪ αέΝ ΚΪγ Ν υθ υα ησμΝ π λδζαηίΪθ δ ΫθαθΝ κυζΪξδ κθΝυπκοάφδκΝαπσΝεΪγ Νθβ δπ δεάΝπλυβθΝ παλξέαΝεα ΪΝ βθΝΫθθκδαΝ κθΝη γ πση θκυΝ αφέκυέΝ ΤπκοάφδκμΝ βμΝπλυβθΝ παλξέαμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝησθκΝ βησ βμΝ εζκΰΫαμΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝ αυ άμΝ βμΝπλυβθΝ παλξέαμέΝ Νβ δπ δεάΝ πλυβθΝ παλξέα,Ν ΰδαΝ βθΝ φαληκΰά πθΝ εζκΰδευθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝ παλσθ κμΝ πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμ,Ν έθαδΝβΝπλυβθΝ παλξέαΝπκυΝβΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δΪΝ βμΝαπκ ζ έ αδΝ απσΝΫθαΝάΝπ λδ σ λαΝθβ δΪΝ θσμΝθκηκτΝ αΝκπκέαΝ θΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ αΝθβ δΪΝΚΫλευλα,Ν Λ υεΪ α,Ν Ϊευθγκμ,Ν΢τλκμ,ΝΥέκμ,Ν΢ΪηκμΝεαδΝΡσ κμΟέΝ γέΝΣκΝπλυ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝβλΝ κυΝπέ ή κμΝγίή1λληΝαθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝ Ο κΝ πΪθπΝ ηΫλκμΝ κυΝ οβφκ ζ έκυΝ βη δυθ αδΝ κΝ ΫηίζβηαΝ εαδΝ κΝ σθκηαΝ κυΝ υθ υα ηκτΝπκυΝΫξκυθΝ βζπγ έΝεαδΝεΪ πΝαπσΝαυ ΪΝ κΝ πυθυηκ,Ν κΝσθκηαΝεαδΝ κΝπα λυθυηκΝ κυΝ υπκοάφδκυΝ θκηΪλξβΝ εαδΝ βΝ υθΫξ δαΝ κΝ πυθυηκ,Ν κΝ σθκηαΝ εαδΝ κΝ πα λυθυηκΝ πθΝ υπκοάφδπθΝ υηίκτζπθΝη Ναζφαίβ δεάΝ δλΪΝεαδΝβΝθβ δπ δεάΝπλυβθΝ παλξέαΝάΝ κΝ παλξ έκΝ ΰδαΝ βθΝκπκέαΝάΝ κΝκπκέκΝ έθαδΝυπκοάφδκμΟέΝ ζέΝ ΣκΝ ΪλγλκΝ γζΝ κυΝ πέ ή κμΝ γίή1λληΝ αθ δεαγέ α αδΝ πμΝ ιάμμΝ Ο επλκ υπβ βΝ θβ δπ δευθΝ πλυβθΝ παλξδυθΝΚΪγ Νθβ δπ δεάΝπλυβθΝ παλξέαΝ επλκ ππ έ αδΝ κΝθκηαλξδαεσΝ υηίκτζδκΝ η Ν ΫθαθΝ κυζΪξδ κθΝ τηίκυζκέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ τηφπθαΝ η Ν βθΝ αθπ ΫλπΝ εα αθκηάΝ λυθ,Ν κλδ ηΫθ μΝ θβ δπ δεΫμΝ πλυβθΝ παλξέ μΝ θΝ επλκ ππκτθ αδΝ αΝ θκηαλξδαεΪΝ υηίκτζδα,Ν εζΫΰ αδΝoΝπλυ κμΝ Ν αυλκτμΝπλκ έηβ βμΝυπκοάφδκμΝ βμΝvβ δπ δεάμΝπλυβθΝ παλξέαμΝαυ άμΝαπσΝ κθΝ πδ υξσθ αΝ υθ υα ησΝεαδΝαθαπζβλπηα δεσμΝκΝαηΫ πμΝ πση θκμέΝ θΝ εζΫΰ αδΝκΝ ζ υ αέκμΝ Ν αυλκτμΝπλκ έηβ βμΝυπκοάφδκμΝ κυΝέ δκυΝ υθ υα ηκτΝπκυΝ θΝ έθαδΝυπκοάφδκμΝθβ δπ δεάμΝπλυβθΝ παλξέαμέΝ Νέ δαΝ δα δεα έαΝ φαλησα αδΝ δα κξδεΪΝ ηΫξλδΝ βΝ υηπζάλπ βΝ θσμΝ κυζΪξδ κθΝ εζ ΰση θκυΝ υηίκτζκυΝΰδαΝεΪγ Νθβ δπ δεάΝπλυβθΝ παλξέαέΝ ΢ Ν π λέπ π βΝ θβ δπ δευθΝ πλυβθΝ παλξδυθΝ πκυΝ εζΫΰκυθΝ έ κΝ αλδγησΝ υηίκτζπθΝ θ λΰ έ αδΝεζάλπ βΟέΝ λγλκΝβί ΣΫζκμΝ πέΝ πθΝαεαγΪλδ πθΝ σ πθΝ δα κλέπθΝεζπέΝ ΣαΝ ΪφδκΝ ίΥΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέΝ γγλή1λιθΝ ΧΦ ΚΝ 1γθΝ ΥΨ,Ν σππμΝ αθ δεα α Ϊγβε Ν η Ν κΝ ΪφδκΝ ίΥΝ κυΝ ΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ θηκή1λιιΝ ΧΦ ΚΝ β1ζΝ ΥΨΝ εαδΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝβθΝ κυΝθέΝ1κβκή1λκλΝΧΦ ΚΝβΝ ΥΨ,Ναθ δεαγέ α αδΝαπσΝ1έ1έ1λλκΝπμΝ ιάμμΝΟ πδίΪζζ αδΝ υπΫλΝ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ πθΝκπκέπθΝδ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝ κυΝαθ δε δη θδεκτΝπλκ δκλδ ηκτΝ βμΝαιέαμΝ πθΝαεδθά πθ,Ν ΫζκμΝ Νπκ κ σΝ τκΝ κδμΝ εα σΝ ΧβΣΨΝ αΝ αεαγΪλδ αΝ Ϋ κ αΝ πθμΝ αΨΝ εΪγ Ν έ κυμ,Ν ηκλφάμΝ εαδΝ κθκηα έαμΝ εα α βηΪ πθΝ αΝκπκέαΝππζκτθ αδΝΰδαΝεα αθΪζπ βΝ θ σμΝ κυΝεα α άηα κμΝάΝ ΝπαεΫ κ,Ν φαΰβ Ϊ,Ν πκ Ϊ,Ν εαφΫμ,Ν αθαουε δεΪ,Ν ΰαζαε κεκηδεΪΝ πλκρσθ αΝ εαδΝ ΰζυεέ ηα α,Ν φσ κθΝ εα ΪΝ βθΝ Ϊ δαΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ε κγ έ,Ν δαγΫ κυθΝ πΪΰεκυμΝ άΝ λαπ ακεαγέ ηα αΝ θ σμΝ άΝ εαδΝ ε σμΝ κυΝ 119 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 120 εα α άηα κμ,ΝίΨΝαυγκππζ έπθΝεαδΝηπαλΝαθ ιαλ ά πμΝδ δαέ λβμΝκθκηα έαμΝεαδΝεα βΰκλέαμ,Ν ΰΨΝεαθ δθυθΟέΝ ΢ κΝαθπ ΫλπΝ ΫζκμΝυπΪΰκθ αδΝεαδΝ αΝεΫθ λαΝ δα εΫ α βμΝεαδΝ αΝεα α άηα α πθΝπδκΝπΪθπΝ π λδπ υ πθΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ ηΫ αΝ Ν ι θκ κξ δαεΫμΝ πδξ δλά δμΝ εΪγ Ν ζ δ κυλΰδεάμΝ ηκλφάμΝ εαδΝ εα βΰκλέαμ,Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ κλΰαθπηΫθαΝ ηάηα αΝ πθΝ SUP RΝ εχRK TS,Ν αΝ κπκέαΝππζκτθ αδΝΫ κδηαΝφαΰβ ΪέΝ Πλκε δηΫθκυΝ ΰδαΝ θυξ λδθΪΝ εΫθ λα,Ν αέγκυ μΝ ξκλκτΝ εαδΝ ΪζζαΝ εα α άηα αΝ η Ν πκ ΪΝ εαδΝ γΫαηα,Ν εαφπ έα,Ν εΫθ λαΝ δα εΫ α βμΝ ΧεαηπαλΫ,Ν θΪδ Ν εζαηπ,Ν εκ ηδεΫμΝ αίΫλθ μ,Ν ηπκυΪ ΨΝ εαδΝ ξκλ υ δεΪΝ εΫθ λαΝ η Ν ηκυ δεάέΝ ΣκΝ αθπ ΫλπΝ ΫζκμΝ πδίΪζζ αδΝ Ν πκ κ σΝ πΫθ Ν κδμΝ εα σΝΧηΣΨέ ΢ κυμΝ άηκυμΝ εαδΝ δμΝ εκδθσ β μΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ κπκέπθΝ θΝ δ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝ κυΝ αθ δε δη θδεκτΝ πλκ δκλδ ηκτΝ βμΝ αιέαμΝ πθΝ αεδθά πθ,Ν κΝ αθπ ΫλπΝ ΫζκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζζ αδΝη Ναπσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυέΝ θΝ Ν ηάηαΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝδ ξτ δΝ κΝ τ βηαΝαθ δε δη θδεκτΝπλκ δκλδ ηκτΝ βμΝαιέαμΝ πθΝαεδθά πθΝ δ δεΪΝεαδΝησθκΝΰδαΝ κΝ ηάηαΝαυ σΝ φαλησα αδΝβΝ δΪ αιβΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝ ΣαΝ αθπ ΫλπΝ ΫζκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ πδίΪζζ αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝ άΝ εκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝεαδΝ δμΝπαλαεΪ πΝεα βΰκλέ μΝεα α βηΪ πθμΝ αέΝΣκυλδ δευθΝ δ υθέΝ ίέΝ δ υθΝζαρεάμΝ ΫξθβμέΝ ΰέΝ θγυηέπθΝεαδΝ υλπθέΝ έΝ θκδεδΪ πμΝ εαφυθΝ αθαουξάμΝ κπδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν γαζΪ δ δκ αθέ πθ,Ν δ υθΝξλβ δηκπκδκτη θπθΝ βθΝπαλαζέαέΝ έΝ δ υθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ βΝγΪζα δπθΝ πκ βζΪ πθ,Ν αΝαπσΝ κυμΝζκυση θκυμέΝ έΝ δ υθΝΟ πκλΟ,ΝΟ εδΟΝεαδΝΟκλ δία έαμΟέΝ αέΝ΢ξκζυθΝ εηΪγβ βμΝγαζΪ δπθΝ πκλέΝ βέΝ θκδεδΪ δμΝαυ κεδθά πθ,Νηκ κπκ βζΪ πθΝεαδΝπκ βζΪ πθέΝ ΣκΝ ΫζκμΝίαλτθ δΝ κθΝπ ζΪ βΝεαδΝαθαΰλΪφ αδΝι ξπλδ ΪΝ αΝ ε δ ση θαΝεα ΪΝ δμΝε έη θ μΝ δα Ϊι δμΝ κδξ έα,Ν δ πλΪ αδΝ Ν απσΝ αυ σθΝ πκυΝ ε έ δΝ κΝ ζκΰαλδα ησ,Ν κΝ κπκέκμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ κΝ εα αίΪζζ δΝ κΝ κδε έκΝ βησ δκΝ άΝ βηκ δεσΝ αη έκΝ υπΫλΝ κυΝ δεαδκτξκυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμέΝ λγλκΝβ1 δα άλβ βΝ υθκρευθΝλυγηέ πθΝυπΫλΝ πθΝεα κέεπθΝηδελυθΝΟέΣέ έΝ 1έΝ δα βλκτθ αδΝ εαδΝ η ΪΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ θΫπθΝ ΟέΣέ έΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν σζ μΝ κδΝ υθκρεκτΝ ξαλαε άλαΝ δ δεΫμΝ λυγηέ δμ,Ν πκυΝ δ ξτκυθΝ εα ΪΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ υπΫλΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 121 πθΝ εα αλΰκτη θπθΝ ζσΰπΝ υθ θυ πμΝ άηπθ,Ν εκδθκ ά πθΝ άΝ υθκδεδ ηυθΝ κυμΝ εαδΝ πθΝ εα κέεπθΝ κυμΝεα ΪΝ αΝκλδαση θα δμΝ πση θ μΝπαλαΰλΪφκυμέΝ βέΝ δεαδυηα αΝ εαδΝ δ υεκζτθ δμΝ κδεκθκηδεάμ,Ν φκλκζκΰδεάμ,Ν α φαζδ δεάμΝ φτ πμΝ πκυΝ απκζΪηίαθαθΝκδΝεΪ κδεκδΝκδεδ ηυθΝεκδθκ ά πθΝπκυΝ υθ θυθκθ αδΝ ιαεκζκυγκτθΝθαΝδ ξτκυθ,Ν αθ ιΪλ β αΝαπσΝ κθΝπζβγυ ησΝ κυΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝ κθΝκπκέκΝαθάεκυθέΝ γέΝ Ν δΪ αιβΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1Ν κυΝ θέ ή κμΝ ζζγηή1λθζΝ ΧΦ ΚΝ β1ιΝ ΥΨ,Ν σππμΝ Ϋξ δΝαθ δεα α αγ έΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝησθκυΝ κυΝθέ ή κμΝζηβ1ή1λθθΝΧΦ ΚΝ1γηΝ ΥΨΝ ιαεκζκυγ έΝ θαΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝ εαδΝ ίδκ Ϋξθ μΝ πθΝ κπαέπθΝ βΝ ΫθαλιβΝ παΰΰΫζηα κμΝ αλξέα δΝ η ΪΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ επηκπσζ πθ,Ν ξπλέπθΝ εαδΝ κδεδ ηυθΝ Ν ΟέΣέ έΝ πκυΝ υθδ Ϊ αδΝη Ν κθΝπαλσθ αΝθσηκΝεαδΝ κυΝκπκέκυΝκΝπζβγυ ησμΝ έθαδΝΪθπΝ πθΝβέίίίΝεα κέεπθ,Ν φσ κθΝ αυ κέΝ α εκτθΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ λα βλδσ β αΝ Ν επηκπσζ δμ,Ν ξπλδΪΝ εαδΝ κδεδ ηκτμΝη Νζδΰσ λκυμΝαπσΝβέίίίΝεα κέεκυμέΝ ΣαΝπλκβΰκτη θαΝ ΪφδαΝδ ξτκυθΝεαδΝΰδαΝ κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝεαδΝίδκ Ϋξθ μΝπκυΝα παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ λα βλδσ β αΝ Νεπηκπσζ δμ,ΝξπλδΪΝεαδΝκδεδ ηκτμΝη Νζδΰσ βέίίίΝεα κέεκυμΝπκυΝ θ ΪξγβεαθΝ ΝΟέΣέ έΝπλκ λξση θκυμΝαπσΝ υθΫθπ βΝπκυΝ υθ πλδθΝαπσΝ βθΝδ ξτΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝεαδΝ πθΝκπκέπθΝκΝπζβγυ ησμΝ έθαδΝη ΰαζτ βέίίίΝεα κέεκυμέΝ εκτθΝ βθΝ λκυμΝαπσΝ ζΫ βε Ν λκμΝαπσΝ ζέΝ ΟΝ εα ΪζκΰκμΝ πθΝ κλ δθυθΝ εαδΝ η δκθ ε δευθΝ π λδκξυθΝ εα ΪΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ ΚαθέΝ Χ έ έΨΝ ληίήλιΝΪλγλκΝβ1,ΝσππμΝδ ξτ δΝεΪγ ΝφκλΪΝΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,Ν ιαεκζκυγ έΝθαΝδ ξτ δΝ κΝπζαέ δκΝ πθΝ βηκ δευθΝ άΝ Κκδθκ δευθΝ δαη λδ ηΪ πθΝ αθ ιαλ ά πμΝ βμΝ υθ λκηάμΝ κυμΝ βΝ υΰελσ β βΝ άηπθΝ άΝ Κκδθκ ά πθΝ αΝ πζαέ δαΝ φαληκΰάμΝ κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυΝ εαδΝ αΝ πφ ζάηα αΝ ιαεκζκυγκτvΝ θαΝ πΫλξκθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ ΰδαΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ αφδεΫμΝ π λδκξΫμΝ κυΝεα αζσΰκυΝ τηφπθαΝη Ν βθΝδ ξτκυ αΝεκδθκ δεάΝεαδΝ γθδεάΝθκηκγ έαέΝ ηέΝΓδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθμΝ αΨΝ βμΝπ λδπ υ πμΝαΥΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1θΝ κυΝθέΝββγκή1λλζΝΧΦ ΚΝ1η1Ν ΥΨΝΰδαΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ κυΝ εηβλέκυΝ υ λ τκυ αμΝεα κδεέαμέΝ ίΨΝ βμΝπ λδπ υ πμΝ ΥΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1θΝ κυΝΪλγλκυΝγγΝ κυΝθέΝββγκή1λλζΝΧΦ ΚΝ1η1Ν ΥΨΝΰδαΝ βθΝ ιαέλ βΝ απσΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ αθ δε δη θδευθΝ ελδ βλέπvΝ ΰδαΝ πδξ δλά δμΝ εαδΝ υπκεα α άηα α,Ν ΰΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ αέθέΝ 1ηβ1ή1ληίΝ ΧΦ ΚΝ βζηΝ ΥΨ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν ΰδαΝ βθΝ πέεζβ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ ξλβ δε β έαμΝ εαδΝ βθΝ απαζζαΰάΝ απσΝ φσλκΝ η αίέία βμ,Ν ΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝθέ ή κμΝ γικγή1ληιΝ ΧΦ ΚΝ βί1Ν ΥΨΝ ΰδαΝ βθΝαπαζζαΰάΝαπσΝ αΝ ΫζβΝΥαλ κ άηκυΝά έΦέΣέ έΝ ΰα δευθΝ αθ έπθ,Ν ΨΝ κυΝΪλγλκυΝθίΝ κυΝθέΝ1ιγ1ή1λκιΝΧΦ ΚΝ1θ1Ν ΥΨΝΰδαΝ κΝφσλκΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝεδθβηα κΰλαφδεάμΝ Ϋξθβμ,Ν ΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ 1κκβή1λλίΝ ΰδαΝ αΝ ΫζβΝ ί ίαδυ πμΝ ΫθαλιβμΝ λα βλδσ β αμ,ΝαΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝθέΝ1ηλ1ή1λκθΝΧΦ ΚΝηίΝ ΥΨ,ΝσππμΝ δ ξτ δ,ΝΰδαΝ βθΝαπαζζαΰάΝπλυ βμΝεα κδεέαμΝαπσΝ κΝφσλκΝεζβλκθκηέαμ,ΝβΨΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝθΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βγΝ κυΝ θέΝ 1κβκή1λκλΝ ΧΦ ΚΝ βΝ ΥΨ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν ΰδαΝ βθΝ απαζζαΰάΝ πλυ βμΝ εα κδεέαμΝαπσΝ κΝφσλκΝΰκθδεάμΝπαλκξάμ,ΝγΨ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝ1ίική1λκίΝΧΦ ΚΝβγκΝ ΥΨ,Ν σππμΝ δ ξτ δ,Ν ΰδαΝ βθΝ απαζζαΰάΝ πλυ βμΝ εα κδεέαμΝ απσΝ κΝ φσλκΝ η αίέία βμ,Ν δΨΝ κυΝ θέΝ ζική1λιθΝ ΰδαΝ βθΝ απαζζαΰάΝ απσΝ βθΝ εα αίκζάΝ βμΝ δ φκλΪμΝ κυΝ Κ ΥΝ οβφέ ηα κμ,Ν δαΨΝ κυΝ πέ ή κμΝθή1λκβΝΧΦ ΚΝηκκΝ ΥΨΝεαδΝ πθΝπέ ή πθΝαπσΝβζέζέ1λκηΝΧΦ ΚΝ1κ1Ν ΥΨ,Ν1ζέβέ1λκιΝΧΦ ΚΝ 1γγΝ ΥΨΝεαδΝβηέζέ1λκλΝΧΦ ΚΝβλγΝ ΥΨΝΰδαΝ βθΝπκζ κ κηδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝ κυμΝσλκυμΝεαδΝ κυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ σηβ βμΝ κυμΝηδελκτμΝκδεδ ηκτμ,ΝδίΨΝ βμΝεα ΥΝ ικυ δκ σ β βΝ κυΝΪλγλκυΝβλΝ παλέΝ 1Ν θέΝ 1ηιιή1λκηΝ ΧΦ ΚΝ β1ίΝ ΥΨΝ ε κγ έ αμΝ υπκυλΰδεάμΝ απσφα βμΝ θίκκηήζλκγή1λλίΝ ΧΦ ΚΝ θηθΝ ΥΨΝ ΰδαΝ βΝ ξκλάΰβ βΝ α δυθΝ απσΝ πλκΫ λκυμΝ εκδθκ ά πθ,Ν πμΝ πζβγυ ησμΝ πσζβμ,Ν κδεδ ηκτΝ άΝ π λδκξάμ,Ν θθκ έ αδΝ κΝ πζβγυ ησμΝ πκυΝ π λδζαηίΪθ αδΝ δμΝ κδεδ δεΫμΝ αυ ΫμΝ ηκθΪ μΝ αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ πζβγυ ησΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθ,Ν κυμΝ κπκέκυμΝ κδΝ ηκθΪ μΝ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 αυ ΫμΝπ λδζαηίΪθκθ αδέΝΥΟπκυΝ δμΝπαλαπΪθπΝ δα Ϊι δμΝαθαφΫλ αδΝπζβγυ ησμΝεκδθσ β αμΝάΝ άηκυΝ θθκ έ αδΝπζΫκθΝκΝπζβγυ ησμΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝΚκδθκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμ,Ν αΝκπκέαΝ αθ δ κδξ έΝ κΝ εα αλΰβγ έμΝ ΟέΣέ έ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ κθΝ πζβγυ ησΝ κυΝ άηκυΝ κθΝ κπκέκΝ υηπ λδζαηίΪθ αδέΝ θέΝ΢ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝ θ σμΝ βμΝ αφδεάμΝπ λδφΫλ δαμΝ άηκυΝάΝεκδθσ β αμΝπκυΝ υθδ Ϊ αδΝ η Ν κθΝ παλσθ αΝ θσηκΝ ζ δ κυλΰ έΝ ΢ αγησμΝ δκ έπθ,Ν κδΝ ησθδηκδΝ εΪ κδεκδΝ αυ κτΝ κυΝ άηκυΝ άΝ βμΝ εκδθσ β αμΝ δεαδκτθ αδΝ θα φκ δα κτθΝ η Ν ΚΪλ αΝ ζ τγ λβμΝ δΪία βμέΝ ώΝ ΚΪλ αΝ παλΫξ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ παλαπΪθπΝ άηπθΝ εαδΝ εκδθκ ά πθέΝΓδΥΝαυ σΝη λδηθκτθΝαπσΝεκδθκτΝ κΝΣαη έκΝ γθδεάμΝΟ κπκδέαμΝεαδΝκδΝυφδ Ϊη θκδΝ εαδΝζ δ κυλΰκτθ μΝΫπμΝ βθΝγ1βΝ ε ηίλέκυΝ1λλκΝ άηκδΝάΝεκδθσ β μΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝ πθΝ κπκέπθΝεα κδεκτθΝκδΝ θ δαφ λση θκδέΝ ιέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ ΫξκυθΝ φαληκΰάΝ εαδΝ θσηπθΝ1ζ1θή1λκζΝεαδΝ1θββή1λκθΝ,ΝζσΰπΝ υθ θυ πμ,ΝΟέΣέ έέΝ κυμΝ εα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ λγλκΝββ Σβζ φπθδεΫμΝ αδ ά δμ,Ν απκ κζάΝ ί ίαδυ πθΝ ξπλέμΝ αέ β βΝ πκζέ βΝ εαδΝ αθααά β βΝ 57 πδ κπκδβ δευθΝαπσ βθΝυπβλ έα 1έΝΟδΝαδ ά δμΝ πθΝπκζδ υθΝΰδαΝΫε κ βμΝ αΨΝ πκ πΪ ηα κμΝ ζβιδαλξδευθΝ πλΪι πθΝ ΰΫθθβ βμ,Ν ΰΪηκυ,Ν γαθΪ κυ,Ν ίΨΝ Πδ κπκδβ δεκτΝ ΰΫθθβ βμ,ΝΰΨΝΠδ κπκδβ δεκτΝ λα κζκΰδεάμΝεα Ϊ α βμΝΧ τπκυΝ ΝεαδΝ ΨΝ ΨΝΠδ κπκδβ δεκτΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυΝ εαδΝ ΨΝ πκ δε δεκτΝ φκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμΝ έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βζ φπθδεΪΝηΫ πΝ ΟέΣέ έέ Ν δα δεα έαΝ βμΝ υπκίκζάμΝ εαδΝ ζκδπΫμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ λυγηέακθ αδΝ η Ν εκδθάΝ απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ Μ αφκλυvΝ εαδΝ πδεκδθπθδυθέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝ εαδΝ κυΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ αλησ δκυΝ Τπκυλΰκτ,Ν κΝ ηΫ λαΝ βμΝ βζ φπθδεάμΝ υπκίκζάμΝαδ ά πθΝηπκλ έΝθαΝ π ε αγ έΝεαδΝ ΝΪζζ μΝπ λδπ υ δμέΝ ΟΝ ΟέΣέ έΝ η αίδίΪα δΝ δμΝ βζ φπθδεΫμΝ αδ ά δμΝ δμΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ η Ν κπκδκδ άπκ Ν πλσ φκλκΝηΫ κΝεαδΝδ δαέ λαΝ βθΝ βζ κηκδκ υπέα,Ν βζ υπέα,Ν κθΝβζ ε λκθδεσΝυπκζκΰδ άΝάΝ βθΝ βζ φπθέαέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτ,Νεαγκλέα αδΝκΝ λσπκμΝπαλαζαίάμΝ άΝαπκ κζάμΝαπσΝ δμΝυπβλ έ μΝ πθΝπδ κπκδβ δευθΝάΝί ίαδυ πθ,ΝκΝ τπκμΝαυ υθΝεαδΝεΪγ Ν ΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαέΝ ΣαΝεα ΪΝπ λέπ π β πλκίζ πση θαΝ ΫζβΝξαλ κ άηκυΝάΝΫθ βηαΝυπΫλΝ βηκ έκυΝάΝ λέ πθ,Νη Ν αΝκπκέαΝ πδίαλτθ αδΝκΝπκζέ βμΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝπδ κπκδβ δευθΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝπαλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝαθ δΰλΪφπθΝ κυμ,Ν έ Ν ε έ κθ αδΝη Ν βΝ δα δεα έαΝ πθΝ βζ φπθδευθΝ αδ ά πθΝ έ Νη Ν βΝ υθάγβΝ δα δεα έα,Νεα αλΰκτθ αδέΝ 57 θέγηγθήβίίιΝ δ δεΫμΝ λυγηέ δμΝ γ ηΪ πθΝ η αθα υ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ ζκδπυθΝ αβ βηΪ πθΝ αληκ δσ β αμΝ Τπκυλΰ έκυΝ π λδευθ,Ν βησ δαμ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ β 122 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 123 πέ βμ,Ν εα αλΰκτθ αδΝ αΝ πλκίζ πση θαΝ ΫζβΝ ξαλ κ άηκυΝ άΝ Ϋθ βηαΝ υπΫλΝ βηκ έκυΝ άΝ λέ πθ,Νη Ν αΝκπκέαΝ πδίαλτθ αδΝκΝπκζέ βμ,ΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝπδ κπκδβ δευθΝάΝί ίαδυ πθ,Ν πκυΝγαΝεαγκλδ γκτθΝη ΝεκδθΫμΝυπκυλΰδεΫμΝαπκφΪ δμ,Ν τηφπθαΝη Ν βΝ δΪ αιβΝ κυΝ τ λκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλέΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ Ϊλγλκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πθΝ αθ δΰλΪφπθΝ κυμΝ έ Ν βΝ ξ δεάΝ αέ β βΝΰέθ αδΝ βζ φπθδεΪΝ έ Νη Ν βΝ υθάγβΝ δα δεα έαέΝ Ν Ϋθ αιβΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ βζ φπθδευθΝ αδ ά πθΝ εαγκλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμέΝ ΟδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝ1λζγή1λλ1ΝΧΦ ΚΝηίΝ ΥΨ,ΝσππμΝδ ξτκυθ,ΝΫξκυθΝ φαληκΰάΝεαδΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ δ επ λαέπ βμΝ πθΝυπκγΫ πθΝ πθΝπκζδ υθ,Ντ λαΝαπσΝ βζ φπθδεάΝ κυμΝ αέ β βέΝ ΓδαΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ κυΝπδ κπκδβ δεκτΝπκδθδεκτΝηβ λυκυΝεαδΝ κυΝαπκ δε δεκτΝφκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμ,Ν κΝ πκζέ βμΝ πκυΝ γαΝ υπκίΪζ δΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ βζ φπθδεάΝ αέ β β,Ν έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ αελέί δαΝ πθΝ κδξ έπθΝ πκυΝ βζυθ δ,Ν φαληκαση θβμΝ αθΪζκΰαΝ βμΝ δΪ αιβμΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝββΝ κυΝθέΝ1ηλλή1λκθ,Ν φσ κθΝυπκΰλΪο δΝ βθΝ θ πηα πηΫθβΝ αΝαθπ ΫλπΝΫΰΰλαφαΝυπ τγυθβΝ άζπ β,Νεα ΪΝ βΝξλά βΝ κυμέΝ Ν Ϊλθβ βΝ υπκΰλαφάμΝ βμΝ αθπ ΫλπΝ άζπ βμΝ απσΝ κθΝ πκζέ βΝ εαγδ ΪΝ αθέ ξυλκΝ κΝ κδε έκΝ πδ κπκδβ δεσέΝ ΟδΝ υπβλ έ μΝ δμΝ κπκέ μΝ υπκίΪζζκθ αδΝ α πδ κπκδβ δεΪΝ πκδθδεκτΝ ηβ λυκυΝ εαδΝ αΝ απκ δε δεΪΝ φκλκζκΰδεάμΝ θβη λσ β αμ,,Ν υπκξλ υθκθ αδΝ θαΝ υπκ δεθτκυθΝ κθΝ πκζέ βΝ βθΝυπκΰλαφάΝ βμΝ θ πηα πηΫθβμΝ Ναυ ΪΝυπ τγυθβμΝ άζπ βμΝεαδΝθαΝ ζΫΰξκυθΝ βθΝ αελέί δαΝ πθΝ βζπγΫθ πvΝ κδξ έπθΝαπσΝ κΝ ζ έκΝ βμΝα υθκηδεάμΝ κυμΝ αυ σ β αμέΝ βέΝ Μ Ν απσφα βΝ πθΝ ΤπκυλΰυθΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ ΟδεκθκηδευθΝεαδΝ κυΝεα ΪΝπ λέπ π βΝαλησ δκυΝΤπκυλΰκτ,Νεαγκλέακθ αδμΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν αΨΝ ΟδΝ π λδπ υ δμΝ πκυΝ βΝ Τπβλ έαΝ απκ Ϋζζ δΝ αξυ λκηδεΪΝ ί ίαδυ δμΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεΪΝ κθΝ πκζέ βΝ τ λαΝ απσΝ δ επ λαέπ βΝ υπσγ άμΝ κυ,Ν ξπλέμΝ θαΝ απαδ έ αδΝ ξ δεάΝ αέ β βΝ απσΝηΫλκυμΝ κυέΝ ίΨΝΚΪγ ΝΪζζβΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαέΝ ΣαΝεα ΪΝπ λέπ π βΝπλκίζ πση θαΝ ΫζβΝξαλ κ άηκυΝάΝΫθ βηαΝυπΫλΝ κυΝ βηκ έκυΝάΝ λέ πθΝ ΰδαΝ δμΝ εα ΪΝ κθΝ αθπ ΫλπΝ λσπκΝ απκ ζζση θ μΝ ί ίαδυ δμΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεΪ,Ν εα αίΪζζκθ αδ,Ν σξδΝ εα ΪΝ βθΝ Ϋε κ βΝ κυμ,Ν αζζΪΝ εα ΪΝ βθΝ πλυ βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ κυμέΝ ΧμΝ ξλβ δηκπκέβ βΝγ πλ έ αδΝεαδΝβΝΫε κ βΝαθ δΰλΪφκυΝάΝφπ καθ δΰλΪφκυΝ πθΝ ΰΰλΪφπθΝαυ υθέΝ γέΝ ΣαΝ εα ΪΝ π λέπ π βΝ πλκίζ πση θαΝ ΫζβΝξαλ κ άηκυΝ άΝ Ϋθ βηαΝυπΫλΝ βηκ έκυΝ άΝ λέ πθΝ ΰδαΝ δμΝ ί ίαδυ δμΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεΪ,Ν πκυΝ κδΝ έ δ μΝ κδΝ υπβλ έ μ,Ν ίΪ δΝ πθΝ ε δηΫθπθΝ δα Ϊι πθ,Ν αθααβ κτθ,Ν αθ έΝ κυΝ πκζέ β,Ν απσΝ Ϊζζ μΝ υπβλ έ μ,Ν εα αίΪζζκθ αδΝ σξδΝ εα ΪΝ βθΝ Ϋε κ άΝ κυμ,ΝαζζΪΝπλδθΝαπσΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ ξ δεάμΝ δα δεα έαμέΝ ΣκΝτοκμΝ πθΝκφ δζση θπθΝ ζυθΝξαλ κ άηκυΝεαδΝ βμΝυπΫλΝΟέΓέ έΝ δ φκλΪμΝάΝ θ άηπθΝυπΫλΝ βηκ έκυΝάΝ λέ πθΝΰδαΝ αΝαθαφ λση θαΝ δμΝπαλαΰλΪφκυμΝβΝεαδΝγΝΫΰΰλαφα,Ν βη δυθ αδΝαπσΝ βθΝ ε έ κυ αΝΤπβλ έα,Νη Ν δ δεάΝΫθ διβΝπΪθπΝ αΝΫΰΰλαφαΝαυ ΪέΝ λγλκΝβγ ΢υηίΪ δμΝ δα βηκ δεάμΝ υθ λΰα έαμ ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1έΝ άηκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ υθΪπ δΝ η Ν σηκλκυμΝ άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ υηίΪ δμΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ αθαζαηίΪθ δΝ βθΝΪ εβ βΝαληκ δσ β αμΝΰδαΝζκΰαλδα ησΝ κυμΝάΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝΪ εβ άμΝ βμέΝΟδΝ υηίΪ δμΝαυ ΫμΝεαζκτθ αδΝΥ υηίΪ δμΝ δα βηκ δεάμΝ υθ λΰα έαμΥέΝ΢ Ναυ ΫμΝηπκλ έΝ θαΝ υηη Ϋξ δΝεαδΝθκηδεσΝπλσ ππκΝ βηκ έκυΝ δεαέκυΝ κυΝαθαζαηίΪθκθ κμΝ άηκυμΝ βέΝ ΢ δμΝ υηίΪ δμΝ δα βηκ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝ κλέα αδΝ κΝ λσπκμΝ Ϊ εβ βμΝ βμΝ αθα δγΫη θβμΝ αληκ δσ β αμΝ άΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ Ϊ εβ άμΝ βμΝ εαδΝ κδΝ υπκξλ υ δμΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ η λυθ,Νδ έπμΝ μΝ αΨκΝ εκπσμΝεαδΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμ,ΝίΨΝβΝαπα ξσζβ βΝπλκ ππδεκτΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ ά,Ν βΝ τ α βΝ πλσ γ πθΝ γΫ πθΝ πλκ ππδεκτΝ κθΝ κλΰαθδ ησΝ π λδεάμΝ υπβλ έαμΝ κυΝ αθαζαηίΪθκθ κμΝ άηκυ,Ν ΰΨΝ βΝ δΪγ βΝ ηβξαθκζκΰδεκτΝ ικπζδ ηκτ,Ν κξβηΪ πθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ ξθδευθΝ ηΫ πθΝ άΝ αεδθά πθΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ κυΝ εκπκτΝ βμΝ τηία βμ,Ν ΨΝ αΝπκ ΪΝξλβηα κ σ β βμΝ πθΝ π θ υ δευθΝεαδΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθΝΰδαΝ βvΝ φαληκΰάΝ βμΝ τηία βμΝ αΝ κπκέαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκΫλξκθ αδΝ εαδΝ απσΝ κυμΝ Κ Π,Ν βΝ ΢ Σ ,Ν Ϋζβ,Ν δεαδυηα αΝεαδΝ δ φκλΫμΝάΝ κΝ έΠέΣέ έ,Ν ΨΝ κΝξλκθκ δΪΰλαηηαΝ φαληκΰάμΝ βμΝ τηία βμ,Ν ΨΝ κΝσλΰαθαΝπαλαεκζκτγβ βμΝ βμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ τηία βμέΝ 3.ΟδΝ πλκίζ πση θ μΝ βΝ τηία βΝ απΪθ μΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ πμΝ υπκξλ π δεΫμΝ κυμΝ πλκςπκζκΰδ ηκτμΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ ΟέΣέ έΝ εαδΝ απκ έ κθ αδΝ κθΝ αθαζαηίΪθκθ αΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ άηκέΝ ζέΝ ΟδΝ πλσ γ μΝ γΫ δμΝ πλκ ππδεκτΝ βμΝ παλέΝ βίΥΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν εαζτπ κθ αδΝ η Ν πλσ ζβοβΝ πλκ ππδεκτΝη Ν τηία βΝ λΰα έαμΝδ δπ δεκτΝ δεαέoυΝκλδ ηΫθκυΝξλσθκυ,Νέ κυΝη Ν βΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμέΝΣκΝπλκ ππδεσΝαυ σΝπλκ ζαηίΪθ αδΝεα ΪΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΪλγλκυΝβ1Ν κυΝθέΝ β1λίή1λλζ,Ν ΪθΝβΝ δΪλε δαΝ βμΝ τηία βμΝ θΝυπ λίαέθ δΝ βΝ βηκ δεάΝπ λέκ κΝάΝ πθΝΪλγλπθΝ 1ηΝΫπμΝεαδΝ1λΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ,Ν ΪθΝυπ λίαέθ δΝ βΝ βηκ δεάΝπ λέκ κέΝ ηέΝ ΣαΝ ξλβ δηκπκδκτη θαΝ ξθδεΪΝ ηΫ αΝ εαδΝ ΰεα α Ϊ δμΝ ηπκλ έΝ θαΝ φΫλκυθΝ πμΝ δαελδ δεσΝ κθΝ έ ζκΝ Ο δα βηκ δεάΝ ΢υθ λΰα έαΝ έέέέέέέέέέέέέΟΝ πκυΝ υηπζβλυθ αδΝ η Ν αΝ κθσηα αΝ πθΝ υηίαζζση θπθΝ ΟέΣέ έΝ άΝ η Ν ΪζζκΝ σθκηαΝ βζπ δεσΝ βμΝ ΰ πΰλαφδεάμΝ θσ β αμΝ πθΝ ΟέΣέ έΝ αυ υθέΝ θέΝ ΟδΝ απκφΪ δμΝ πθΝ βηκ δευθΝ εαδΝ εκδθκ δευθΝ υηίκυζέπθΝ ΰδαΝ βΝ τθαοβΝ υηίΪ πθΝ δα βηκ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝζαηίΪθκθ αδΝη Ν βθΝαπσζυ βΝπζ δκοβφέαΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝη ζυθΝ εΪ κυέΝ ιέΝΜ Ναπσφα βΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΝηπκλ έΝ θαΝλυγηέα αδΝεΪγ ΝαθαΰεαέαΝζ π κηΫλ δαΝΰδαΝ βv φαληκΰάΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυέΝ λγλκΝβζ Πλκ αληκΰάΝ δα Ϊι πθΝ κυΝθέΝβηίκή1λλιΝΧΦ ΚΝ1βζΝ ’Ψ 1έΝ ΥΟπκυΝ αΝ θέΝ βηίκή1λλιΝ αθαφΫλ αδΝ Ο υηίκτζδκΝ π λδκξάμΟ,Ν θκ έ αδΝ κΝ θΫκμΝ άηκμΝ άΝ εκδθσ β αΝ πκυΝ πλκετπ δΝ απσΝ β υθΫθπ βΝ άηπθΝ άΝ εκδθκ ά πθΝ εα ΪΝ κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝθσηκυέΝ βέΝ αΨΝ ΣκΝ Γ θδεσΝ Πκζ κ κηδεσΝ ΢ξΫ δκΝ ΧΓέΠέ΢έΨΝ π λδζαηίΪθ δ,Ν βvΝ αφδεάΝ π λδφΫλ δαΝ κυΝ θΫκυΝ άηκυΝ άΝ εκδθσ β αμΝ πκυΝ υθδ Ϊ αδΝ η Ν κΝ ΪλγλκΝ 1Ν κυΝ παλσθ κμΝ θσηκυ,Ν βθΝ κπκέαΝ π λδζαηίΪθ αδΝΫθαμΝ κυζΪξδ κθΝκδεδ ησμΝη Νπζβγυ ησΝΪθπΝ πθΝβέίίίΝεα κέεπθ,Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ εΪ κ Ν ζ υ αέαΝαπκΰλαφάέΝ 124 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 125 Κα ΥΝ ιαέλ βΝ Νπ λέπ π βΝεα ΪΝ βθΝκπκέαΝ αΝ τθκζκΝ πθΝα δευθΝεαδΝπ λα δευθΝξυλπθΝ κυΝ θσμΝ άΝ π λδ σ λπθΝ κδεδ ηυθΝ ΪθπΝ πθΝ βέίίίΝ εα κέεπθΝ θΝ εαζτπ δΝ κζσεζβλβΝ βθΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ κυΝεα ΪΝ αΝαθπ ΫλπΝvΫoυΝΟέΣέ έ,ΝζσΰπΝδ έπμΝ κυΝη ΰΪζκυΝαλδγηκτΝ πθΝ υθ θπγΫθ πθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΝπκυΝυπΪΰκθ αδΝ κΝθΫκΝΟέΣέ έ,Ν βμΝαπσ α βμΝη αιτΝ κυμΝεαδΝ πθΝ υΰεκδθπθδαευθΝ υθγβευθ,Ν υθ Ϊ κθ αδΝΫθαΝάΝπ λδ σ λαΝΓέΠέ΢έΝΰδαΝ κυμΝ κδεδ ηκτμΝ αυ κτμΝ κδΝ κπκέκδΝ π λδζαηίΪθκυθΝ κυμΝ α δεκτμΝ εαδΝ π λδα δεκτμΝ ξυλκυμέΝ ΢ βθΝ π λέπ π βΝαυ άθΝ κΝ ξΫ δκΝ ε έθ αδΝ ΝκζσεζβλβΝ βvΝπ λδκξάΝ πθΝ υθ θπγΫθ πθΝ άηπθΝ εαδΝεκδθκ ά πθΝπκυΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ ηάηαΝ βμΝ αφδεάμΝπ λδφΫλ δαμΝ κυΝθΫκυΝΟέΣέ έέΝ ΓδαΝ κΝ υξσθΝ υπσζκδπκΝ ηάηαΝ κυΝ θΫκυΝ ΟέΣέ έ,Ν φσ κθΝ υθ λΫξκυθΝ κδΝ πλκςπκγΫ δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝηΝ κυΝθέΝβηίκή1λλι,Ν υθ Ϊ αδΝ΢ΥΟΟ ΠέΝ ΓδαΝ βvΝ φαληκΰάΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ απαδ έ αδΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ η ζΫ βΝ η Ν αθαφκλΪΝ υΰε ελδηΫθαΝ κδξ έαέΝ Ν ίΨΝΟδΝ άηκδΝάΝεκδθσ β μΝ κυμΝκπκέκυμΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζά,Ν τηφπθαΝη Ν αΝΪλγλκΝ1Ν αΝ παλσθ κμΝθσηκυ,Νηπκλ έΝθαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ ΝΓέΠέ΢έΝάΝ΢ΥΟΟ ΠΝπαλαε έη θκυΝ ηάηα κμΝ άΝ υθσζκυΝθΫκυΝΟέΣέ έΝπκυΝ υθδ Ϊ αδΝ τηφπθαΝη Ν κΝΪλγλκΝ1Ν κυΝπαλσθ κμ,Ν φσ κθΝαυ σΝ πλκετπ δΝαπσΝ βΝ ξ δεάΝη ζΫ βέΝ΢ Ν δαφκλ δεάΝπ λέπ π βΝ επκθ έ αδΝΓέΠέ΢έΝάΝ΢ΥΟΟ ΠΝ ησθκΝΰδαΝ βθΝ αφδεάΝπ λδφΫλ δαΝ πθΝ άηπθΝάΝεκδθκ ά πθΝπκυΝ θΝ πΫλξ αδΝη αίκζάέΝ ΰΨΝ Ν παλΪΰλαφκμΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ ζΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλι,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ Ϋ αλ κΝ παλαΰλΪφκυΝβΝ κυΝΪλγλκυΝηΝ κυΝέ δκυΝθσηκυ,Νεα αλΰκτθ αδΝ ΪφδκΝ βμΝ γέΝ ΢ κΝ τ λκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλιΝ κδΝ ζΫι δμΝ Ο πθΝ υηίκυζέπθΝ π λδκξάμΝ κυΝ α δεκτΝ υΰελκ άηα κμΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν φσ κθΝ ΫξκυθΝ υ αγ έΟ,Ν δαΰλΪφκθ αδέΝ ζέΝ ΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ηΝ κυΝΪλγλκυΝ γΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλιΝ υηίκτζδαΝπ λδκξάμΟΝ δαΰλΪφκθ αδέΝ βθΝ πΫηπ βΝ δλΪΝ κδΝ ζΫι δμΝ ΟεαδΝ αΝ ηέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝιΝ κυΝΪλγλκυΝθΝ κυΝδ έκυΝθέΝβηίκή1λλιΝκδΝζΫι δμΝΟαθ έΝ πθΝ υηίκυζέπθΝ π λδκξάμΟΝ δαΰλΪφκθ αδέΝ θέΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝλΝ κυΝπμΝΪθπΝθσηκυΝκδΝζΫι δμΝΟεαδΝ π λδκξάμΟΝ δαΰλΪφκθ αδέΝ αΝκδε έαΝ υηίκτζδαΝ ιέΝ αΨΝ ΢ κΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλoυΝ 1ίΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλι,Ν κδΝ ζΫι δμΝ Ο κΝ κδε έκΝ υηίκτζδκΝπ λδκξάμΝάΝηΫξλδΝ βΝ υΰελσ β άΝ κυΟΝ δαΰλΪφκθ αδέΝ ίΨΝ΢ βθΝπαλΪΰλαφκΝθΝ κυΝΪλγλκυΝ1ίΝκδΝζΫι δμΝΟπ λδΫλξκθ αδΝ κθΝκδε έκΝκλΰαθδ ησΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝάΝ κΝκδε έκΝ υηίκτζδκΝπ λδκξάμΟΝαθ δεαγέ αθ αδΝη Ν δμΝζΫι δμΝΟπ λδΫλξκθ αδΝ κθΝκδε έκΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝ άηπθΝεαδΝεκδθκ ά πθΟέΝ κέΝ αΨΝ ΢ κΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1λΝ κυΝ θέΝ βηίκή1λλι,Ν κδΝ ζΫι δμΝ Ο κθΝ πλσ λκΝ κυΝ κδε έκυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ π λδκξάμΟΝ αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ ζΫι δμΝ Ο κΝ άηαλξκΝάΝπλσ λκΝ κυΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝΟέΣέ έΟέ ίΨΝ ΢ κΝ λέ κΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ ζΝ κυΝ έ δκυΝ πμΝ αθπ ΫλπΝ ΪλγλκυΝ κδΝ ζΫι δμΝ Ο κυΝ πλκΫ λκυΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ βμΝ π λδκξάμΟΝ αθ δεαγέ αθ αδΝ η Ν δμΝ ζΫι δμΝ Ο κυΝ βηΪλξκυΝ άΝ πλκΫ λκυΝ κυΝΟέΣέ έΝπκυΝπλκετπ δΝαπσΝ υθΫθπ βΝΪζζπθΝΟέΣέ έΟέΝ λγλκΝβη ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Σ ζδεΫμΝ δα Ϊι δμ 1.Μ Ν πλκ λδεΪΝ δα Ϊΰηα α,Ν πκυΝ ε έ κθ αδΝ η Ν πλσ α βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ επ δεκπκδκτθ αδΝ Ν θδαέκΝ ε έη θκΝ ΰδαΝ εΪγ Νεα βΰκλέαΝκδΝ δα Ϊι δμΝ πθΝθσηπθΝπκυΝαθαφΫλκθ αδμΝ αέΝ κΝ βηκ δεσΝεαδΝΚκδθκ δεσΝΚυ δεα,ΝίέΝ κθΝΚυ δεαΝΝκηαλξδαεάμΝ υ κ δκέεβ βμ,ΝσππμΝ λκπκπκδάγβεαθΝεαδΝ υηπζβλυγβεαθέΝ Κα ΪΝ βθΝ επ δεκπκέβ βΝ πδ λΫπ αδ,Ν ξπλέμΝ θαΝ αζζκδυθ αδΝ βΝ ΫθθκδαΝ πθΝ δ ξυκυ υθΝ δα Ϊι πθ,ΝθΫαΝ δΪλγλπ β,ΝσππμΝ δΪ πα βΝάΝ υΰξυθ υ βΝΪλγλπθ,Νπλκ γάεβΝθΫπθΝεαδΝθΫαΝ εα Ϊ λπ βΝαυ υθΝάΝαπΪζ δοβΝ δα Ϊι πθΝπκυΝΫξκυθΝεα αλΰβγ έΝλβ ΪΝάΝ δππβλΪ,ΝεαγυμΝεαδΝ δκλγυ δμΝ βΝφλα δεάΝ δα τππ βέΝ βέΝΟζκδΝκδΝπλπ κίΪγηδκδΝκλΰαθδ ηκέΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμ,ΝσππμΝαυ κέΝπλκετπ κυθΝαπσΝ δμΝ υθ θυ δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1,Ν εαγυμΝ εαδΝ ε έθκδΝ κυμΝκπκέκυμΝ θΝ πΫλξ αδΝ εαηέαΝ η αίκζάΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ εα ΪΝ ΝκηκτμΝ εαδΝ Π λδφΫλ δ μΝ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ βηκ δ τ αδΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμέΝ ΢ βθΝαπσφα βΝαυ άΝαθαΰλΪφ αδΝεαδΝκΝ υθκζδεσμΝπζβγυ ησμΝ κυΝεαγ θσμΝΟέΣέ έ,ΝεαγυμΝεαδΝ αθαζυ δεΪΝ κΝ πζβγυ ησμΝ πθΝ άηπθ,Ν εκδθκ ά πθΝ εαδΝ υθκδεδ ηυθΝ απσΝ βΝ υθΫθπ βΝ πθΝ κπκέπθΝ πλκΫευο Ν κΝ θΫκμΝ ΟέΣέ έέΝ ΥΟζαΝ αΝ πζβγυ ηδαεΪΝ η ΰΫγβΝ εα αξπλκτθ αδΝ βθΝ υπκυλΰδεάΝ απσφα βΝ κυΝ παλσθ κμΝ ΪλγλκυΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ πέ βηαΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ΰ θδεάμΝ απκΰλαφάμΝπζβγυ ηκτΝ κυΝΫ κυμΝ1λλ1,ΝσππμΝευλυγβεαθΝη Ν βθΝβζ1λιήΓγκ1βήβζέΝ11έΝ1λλγΝ εκδθάΝαπσφα βΝ πθΝΤπκυλΰυθΝ γθδεάμΝΟδεκθκηέαμΝεαδΝ π λδευθΝΧΦ ΚΝκκβΝ ΥΨέΝ γέΝΟδΝ υθδ υη θκδΝη Ν κΝΪλγλκΝ1ΝθΫκδΝ άηκδΝεαδΝκδΝεκδθσ β μΝ τθαθ αδΝθαΝ πδίΪζζκυθΝη Ν απσφα βΝ κυΝ βηκ δεκτΝάΝεκδθκ δεκτΝ υηίκυζέκυΝαθ απκ κ δεΪΝ ΫζβΝ δαφκλκπκδκτη θαΝαθΪΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝ δαηΫλδ ηαΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ζ δ κυλΰδεσΝ εσ κμΝ παλκξάμΝ πθΝ αθ έ κδξπθΝ ιυπβλ ά πθΝ κυμΝεα κέεκυμΝαυ υθέΝ ΣαΝαθπ ΫλπΝηπκλκτθΝθαΝ φαλησακθ αδΝ αθΪζκΰαΝεαδΝΰδαΝσ κυμΝεΪθκυθΝξλά βΝ βηκ δευθΝάΝ εκδθκ δευθΝε βηΪ πθέΝ 4έΝ ΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ 1ίιΝ ΥΨΝ κδΝ φλΪ δμΝ Ο βμΝ παλαΰλΪφκυΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝ1κγβή1λκλΝΧΦ ΚΝηζΝ ΥΨΟΝαθ δεαγέ αθ αδΝη Ν βΝφλΪ βΝ ΟΥ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1Ν κυΝθέΝ1κγβή1λκλΝΧΦ ΚΝηζΝ ΥΨΟΝέΝ ηέΝ Ν πλκγ ηέαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ 1Ν κυΝ ΪλγλκυΝ 1ιΝ κυΝ θέΝ β1γίή1λλγΝ ΧΦ ΚΝθβΝ ΥΨΝσππμΝ παθάζγ Ν Νδ ξτΝη Ν βθΝπαλΪΰλαφκΝγΝ κυΝΪλγλκυΝ11Ν κυΝθέΝβηίγή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ1ίιΝ ΨΝπαλα έθ αδΝηΫξλδΝγ1έ1βέ1λλιέΝ θέΝ Ν πλκγ ηέαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ απσΝ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 11Ν κυΝ θέΝ β503/1997 ΧΦ ΚΝ1ίιΝ ΥΨΝπαλα έθ αδΝηΫξλδΝγ1έ1βέ1λλιέ ιέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝ ΥΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ίιΝ ΥΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝπμΝ ιάμμΝΟ΢ κΝΣηάηαΝ πκπ έαμΝΤ λαυζδευθΝΥ λΰπθΝ βμΝέ δαμΝ δ τγυθ βμΝυπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΠ ΝΜβξαθδευθΝάΝΣ ΝΣ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθΟέΝ κέΝ΢ βθΝπ λέπ π βΝ ΥΝ βμΝπαλέΝθΝ κυΝΪλγλκυΝκΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ίιΝ ΥΨΝπλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ πμΝ ιάμμΝ Ο΢ κΝ ΣηάηαΝ ικπζδ ηκτΝ εαδΝ δαξ έλδ βμΝ βμΝ έ δαμΝ δ τγυθ βμΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΠ ΝΜβξαθδευθΝάΝΣ ΝΣ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθΟέΝ 126 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 λέΝ ΟδΝ π λδπ υ δμΝ γΥΝ εαδΝ δΥΝ βμΝ παλέΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝ ΧΦ ΚΝ 1ίιΝ ΥΨΝ αθ δεαγέ αθ αδΝ πμΝ ιάμμΝ ΟγέΝ ΢ αΝ Σηάηα αμΝ - ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ πλυ κυΝ ίαγηκτΝ ΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμΝ τ λκυΝ ίαγηκτΝ - πκεΫθ λπ βμΝ - Γλαηηα έαμΝ - Σ ξθδεάμΝ Τπβλ έαμΝ άηπθΝ εαδΝ Κκδθκ ά πθΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ αΝ λέαΝ πλυ αΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ εζΪ κυΝ Π Ν δκδεβ δεκτΝ ΟδεκθκηδεκτΝ άΝ Σ Ν δκδεβ δεκτΝ Λκΰδ δεκτΝάΝΣ Ν δκέεβ βμΝΜκθΪ πθΝΣκπδεάμΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν κΝ Ϋ αλ κΝυπΪζζβζκδΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ Ν δκδεβ δεκτΝ - Λκΰδ δεκτΝ άΝ Ν δκδεβ δευθΝ Γλαηηα ΫπθΝ εαδΝ κΝ ζ υ αέκΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΠ ΝΜβξαθδευθΝάΝΣ ΝΣ ξθκζκΰδευθΝ φαληκΰυθέΝ δέΝ ΢ αΝ Σηάηα αμΝ - δκέεβ βμΝ Πλκ ππδεκτΝ - ΟδεκθκηδεάμΝ δκέεβ βμΝ - Γλαηηα έαμΝ Σ εηβλέπ βμΝεαδΝΠζβλκφσλβ βμΝ βμΝ δ τγυθ βμΝ δκέεβ βμΝπλκρ αθ αδΝ αΝ τκΝΧβΨΝπλυ αΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΠ Ν δκδεβ δεκτΝ - τδεoθκηδεκτΝάΝΣ Ν δκδεβ δεκτΝ- Λκΰδ δεκτ,Ν κΝ λέ κΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ εζΪ κυΝ Σ Ν δκδεβ δεκτΝ - Λκΰδ δεκτΝ άΝ Ν δκδεβ δευθΝ Γλαηηα ΫπθΝ εαδΝ κΝ Ϋ αλ κΝυπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΠ ΝΠζβλκφκλδεάμΝάΝΣ ΝΠζβλκφκλδεάμέΝ δαέΝ ΢ κΝ αυ κ ζΫμΝ ΣηάηαΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ ιυπβλΫ β βμΝ Πκζδ υθΝ πλκρ αθ αδΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝεζΪ κυΝΣ Ν δκδεβ δεκτΝ- Λκΰδ δεκτΝάΝ Ν δκδεβ δευθΝΓλαηηα ΫπθΟέΝ 1ίέΝ ΟδΝ π λδπ υ δμΝ γΥΝ βμΝ παλέΝ γΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ εαδΝ γΥΝ βμΝ παλέΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝΧΦ ΚΝ1ίιΝ ΥΨΝαθ δεαγέ αθ αδΝπμΝ ιάμμΝΟγέΝ υ κ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμΟέΝ ΟγέΝ ΢ βΝ δ τγυθ βΝ υ κ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ υπΪζζβζκμΝ κυΝ εζΪ κυΝ Π Ν δκδεβ δεκτΝ- ΟδεκθκηδεκτΟέΝ 11έΝΤπΪζζβζκδΝ πθΝ δ υγτθ πθΝ π λδευθΝ πθΝΝκηαλξδυθ,ΝκδΝκπκέκδΝη ΪΝ βθΝεα Ϊλΰβ βΝ πθΝ υπβλ δυθΝ αυ υθΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ πθΝ θσηπθΝ ββ1κή1λλζΝ ΧΦ ΚΝ λίΝ ΥΨΝ εαδΝ ββζίή1λλζΝ ΧΦ ΚΝ 1ηγΝ ΥΨΝ θΝ δαπδ υγβεαθΝ δμΝ θκηαλξδαεΫμΝ αυ κ δκδεά δμΝ εαδΝ ιαεκζκτγβ αθΝ θαΝ υπβλ κτθΝηΫξλδΝεαδΝ βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝ δμΝυπβλ έ μΝ βμΝπαλέΝ1Ν κυΝΪλγλκυΝ ζΝ κυΝθέΝββζίή1λλζΝσππμΝαθ δεα α Ϊγβε Νη Ν βθΝπαλέΝ1αΝ κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝθέΝβγίιή1λληΝ ΧΦ ΚΝ 11γΝ Ψ,Ν θ Ϊ κθ αδΝ εαδΝ εα α Ϊ κθ αδΝ η Ν αθ έ κδξβΝ η αφκλΪΝ πθΝ γΫ υθΝ κυμΝ βθΝπ λδφΫλ δαέΝΓδαΝ βθΝΫθ αιβΝεαδΝεα Ϊ αιάΝ κυμΝ φαλησακθ αδΝκδΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ λέ κυ εαδΝ Ϋ αλ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλΝγΝ κυΝΪλγλκυΝβΝεαδΝ βμΝπαλέΝζΝ κυΝΪλγλκυΝγΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιέΝ 1βέΝ βηδκυλΰ έ αδΝ Μβ λυκΝ πδξ δλά πθΝ βμΝ υ κ δκέεβ βμΝ ΧΜέ έ έΨΝ η Ν κδξ έαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ βθΝ έ λυ β,Ν βΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδΝ βΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ ΟέΣέ έΝ κυΝ ΪλγλκυΝβλ1ΝπαλΪΰλαφκμΝ1Ν κυΝπέ ή κμΝζ1ίή1λληΝεαδΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ πθΝΝέ έΝ πθΝΪλγλπθΝ ιθ,Ν ικ,Ν ιλΝ εαδΝ κίΝ κυΝ πέ ή κμΝ γίή1λλθΝ ΧΦ ΚΝ β1Ν ΥΨέΝ ΣκΝ Μέ έ έΝ βλ έ αδΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμ,Ν κΝ κπκέκΝ κδΝ πδξ δλά δμΝ κυΝ πλκβΰκτη θκυΝ αφέκυΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ παλΫξκυθΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ απαδ κτθ αδΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ βΝ υθ ξάΝ υθ άλβ άΝ κυέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫv λπ βμ,Ν κλέακθ αδΝ αΝ δκδεβ δεΪ,Ν κδεκθκηδεΪ,Ν ξθδεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ κδξ έαΝπκυΝπαλΫξκυθΝκδΝ πδξ δλά δμΝαυ ΫμΝΰδαΝ κΝΜέ έ έ,ΝβΝ δα δεα έαΝ βηδκυλΰέαμΝ εαδΝ υθ άλβ άμΝ κυΝ εαδΝ εΪγ Ν αθαΰεαέαΝ ζ π κηΫλ δαΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝαυ άμέ 1γέΝ Μ Ν απσφα βΝ κυΝ ΤπκυλΰκτΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝ εαδΝ πκεΫθ λπ βμΝ εαδΝ πθΝεαγΥΝτζβθΝαλησ δπθΝυπκυλΰυθ,Νηπκλ έΝθαΝαπζκυ τ αδΝάΝθαΝ λκπκπκδ έ αδΝ δκδεβ δεάΝ δα δεα έα,ΝεαγυμΝεαδΝθα υθ Ϋηθ αδΝπλκγ ηέαΝ δκδεβ δεάμΝ θΫλΰ δαμέΝ 1ζέΝ΢ Νπ λέπ π βΝπκυΝ θΝυπΪλξ δΝβΝαθαΰεαέαΝυπκ κηάΝ κθΝκδεδ ησ,ΝπκυΝκλέα αδΝεα ΪΝ κΝ ΪλγλαΝ 1ΝπμΝ Ϋ λα κυΝθΫκυΝ ΟέΣέ έΝΰδαΝ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ εαδΝζ δ κυλΰέαΝ πθΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ κυΝεαδΝηΫξλδΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ πθΝαθαΰεαέπθΝ ΰεα α Ϊ πθ,ΝκδΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ αΝ σλΰαθαΝ αυ ΪΝ ζ δ κυλΰκτθΝ εαδΝ ιυπβλ κτθ αδΝ κΝ πλυβθΝ βηκ δεσΝ άΝ εκδθκ δεσΝεα Ϊ βηαΝ κυΝ άηκυΝάΝ βμΝεκδθσ β αμΝ κυΝκπκέκυΝκΝκδεδ ησμΝκλέ βε ΝΫ λαΝ κυΝ θΫκυΝΟέΣέ έέ 127 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 1ηέΝ Ν δΪ αιβΝ κυΝ υ ΫλκυΝ αφέκυΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝ αθ δεαγέ α αδΝπμΝ ιάμμΝΟΚα ΪΝ βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝθσηκυΝαυ κτΝβΝγβ έαΝ πθΝη ζυθΝ κυΝ υηίκυζέκυΝζάΰ δΝ δμΝγ1Ν ε ηίλέκυΝ1λλκΟέΝ 1θέΝ Ν πλκίζ πση θβΝ αΝ ζ υ αέκΝ ΪφδκΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ Χ1ΨΝ κυΝ ΪλγλκυΝ 1ίΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝπλκγ ηέαΝπαλα έθ αδΝηΫξλδΝβκΝΦ ίλκυαλέκυΝ1λλκέΝ 1ιέΝ΢ κΝ Ϋ αλ κΝ ΪφδκΝ βμΝπαλέΝ1ζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝπλκ έγ θ αδΝ αΝ ιάμμΝ Ο Ν υφδ Ϊη θ μΝ ε θΫμΝ κλΰαθδεΫμΝ γΫ δμΝ η Ν τηία βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ ακλέ κυΝ ξλσθκυΝ εαδΝ Ν π λέπ π βΝ πκυΝ θΝ υπΪλξκυθΝ Ν πλκ πλδθΫμΝ πλκ ππαΰ έμΝ γΫ δμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέoυΝακλέ κυΝξλσθκυΝπκυΝ υθδ υθ αδΝη Ν βθΝαπσφα βΝη Ϊ αιβμΟέΝ 1κέΝ Νπλκγ ηέαΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζίΝ κυΝΪλγλκυΝ1ηΝ κυΝθέΝβηίγή1λλιΝΰδαΝ βΝξκλάΰβ βΝ κυΝ πδ σηα κμΝγΫ βμΝπλκρ Ϊη θκυΝ ηάηα κμΝάΝ δ τγυθ βμΝ πθΝθκηαλξδαευθΝαυ κ δκδεά πθ,Ν πκυΝ κλέα αδΝ η Ν απσφα βΝ κυΝ θκηΪλξβΝ εαδΝ σξδΝ κυΝ κδε έκυΝ υπβλ δαεκτΝ υηίκυζέκυ,Ν παλα έθ αδΝΰδαΝ εακε υΝΧ1κΨΝηάθ μΝαεσηβΝαπσΝ βΝζάιβΝ βμέΝ 1λέΝ λησ δκμΝΤπκυλΰσμΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ πθΝαπκφΪ πθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝαπσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ θέΝ βγζθή1λληΝ ΰδαΝ κυμΝ υπαζζάζκυμΝ πθΝ Π λδφ λ δυθΝ έθαδΝ κΝ ΤπκυλΰσμΝ π λδευθ,Ν βησ δαμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ πκεΫθ λπ βμέΝ 20έΝ ιαδλκτθ αδΝαπσΝ βΝλτγηδ βΝ κυΝπλυ κυΝ αφέκυΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝζΝ κυΝΪλγλκυΝ1ιΝ κυΝ θέΝβηβιή1λλιΝΧΦ ΚΝβίθΝ ΥΨΝκδΝαπκ πυη θκδΝ δμΝθκηαλξδαεΫμΝαυ κ δκδεά δμέΝ λγλκΝβθ ΣλσπκμΝεΪζυοβμΝ απαθυθ πσΝ δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ παλσθ κμΝ πλκεαζκτθ αδΝ απΪθ μΝ Ν ίΪλκμΝ κυΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτ,Ν πθΝπλκςπκζκΰδ ηυθΝ πθΝΟέΣέ έΝεαδΝΣέ έΟέ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝΛκΰαλδα ηκτΝ ΠζβλπηάμΝ πκ κξυθΝ εκδθκ δευθΝ υπαζζάζπθΝ εαδΝ κυΝ Λκΰαλδα ηκτΝ κυΝ ΪλγλκυΝ θιΝ κυΝ θέ ή κμΝ γίγγή1ληζ,Ν κδΝ κπκέ μΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ εαζυφγκτθΝ ΰδαΝ ηδαΝ π θ α έαΝ απσΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝ απΪθβμΝ πκυΝ γαΝ πλκετο δΝ ζσΰπΝ βμΝ βηαθ δεάμΝ η έπ βμΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ πλπ κίΪγηδπθΝ ΟέΣέ ,Ν απσΝ βΝ η αφκλΪΝ πσλπθΝ απσΝ ζκΰαλδα ηκτμΝ ε σμΝ Κλα δεκτΝ Πλκςπκζκΰδ ηκτΝπλκμΝξλβηα κ σ β βΝ αΝ έΠέΣ έΝεαδΝαπσΝ βθΝαθαη θση θβΝατιβ βΝ πθΝ σ πθΝ κυΝ βηκ έκυ η Ν βΝζάοβΝΪζζπθΝηΫ λπθέΝ λγλκΝβι Ν παλΪΰλαφκμΝ ηΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ κυΝ θέΝ βηίγή1λλιΝ Ο δκέεβ β,Ν κλΰΪθπ β,Ν ζΫξπ βΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν λτγηδ βΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ βθΝ κπδεάΝ αυ κ δκέεβ βΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ δα Ϊι δμΟΝ λκπκπκδ έ αδΝ κΝ ΪφδκΝ ΧαΨΝ πμΝ ιάμμΝ ΟαΨΝ ΢ βΝ δ τγυθ βΝ ΢ξ δα ηκτΝ εαδΝ θΪπ υιβμΝ υπΪζζβζκδΝ κυΝ εζΪ κυΝ Π Ν ΟδεκθκηκζσΰπθΝ άΝ Π Ν δκδεβ δεκτΝ - ΟδεκθκηδεκτΝ άΝ Π Ν ΜβξαθδευθΟέΝ πέ βμΝ κΝ ΪφδκΝ ΧαΨΝ βμΝ παλαΰλΪφκυΝ θΝ κυΝ έ δκυΝ ΪλγλκυΝ η ΪΝ βΝ φλΪ βΝ Ο αΝ λέαΝ ΧγΨΝ πλυ αΝ υπΪζζβζκδΝ πθΝ εζΪ πθΝ Π Ν ΟδεκθκηκζσΰπθΝ άΝ Π Ν δκδεβ δεκτΝ εαδΝ ΟδεκθκηδεκτΟΝ έγ αδΝΟάΝΠ ΝΜβξαθδευθΟΝ λγλκΝβκ ΢ βθΝ παλΪΰλαφκΝ ιΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βλκΝ κυΝ πλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝ ζ1ίή1λληΝ πλκ έγ αδΝ ΪφδκΝ πκυΝ Ϋξ δΝ πμΝ ιάμμΝ Ο πσΝ 1έ1έ1λλλΝ βΝ πλκίζ πση θβΝ κΝ πλκβΰκτη θκΝ ΪφδκΝ δ δεάΝ 128 ΝέΝβηγλή1λλι-Φ Κ-βζζΝ Υ-4-12-1997 Ϊ δαΝ ξκλβΰ έ αδΝ Ν βηΪλξκυμΝ άηπθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πζβγυ ησ απσΝ τκΝ ξδζδΪ μΝ ΧβέίίίΨΝ εα κέεκυμΝεαδΝΪθπΟΝ λγλκΝβλ θαλιβΝδ ξτκμ Νδ ξτμΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝπαλσθ κμΝθσηκυΝαλξέα δΝαπσΝ βΝ βηκ έ υ άΝ κυΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝΚυί λθά πμ,Ν ε σμΝαθΝκλέα αδΝ δαφκλ δεΪΝ δμΝ πέΝηΫλκυμΝ δα Ϊι δμΝ κυέΝ ΠαλαΰΰΫζκη Ν βΝ βηκ έ υ βΝ κυΝ παλσθ κμΝ ε Ϋζ άΝ κυΝπμΝθσηκυΝ κυΝΚλΪ κυμέΝ γάθα,ΝγΝ ε ηίλέκυΝ1λλιΝ βθΝ φβη λέ αΝ βμΝ Κυί λθά πμΝ εαδΝ βθΝ 129 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-19971 2 Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρθρο 1 Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης συγκροτούνται ανά νομό ως εξής : 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1.1. Δήμος Αγγελοκάστρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγγελοκάστρου, 2. Κλεισορρευμάτων, 3. Λυσιμαχείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγγελόκαστρο της τέως κοινότητας Αγγελοκάστρου. 1.2. Δήμος Αγρινίου αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. Αγρινίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Δοκιμίου, 3. Καλυβίων, 4. Καμαρούλας, 5. Σκουτεσιάδας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγρίνιο του τέως δήμου Αγρινίου. 1.3. Δήμος Αιτωλικού αποτελούμενος από το δήμο Αιτωλικού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλία, 2. Σταμνάς, 3. Φραγκουλαίικων, 4. Χρυσοβεργίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιτωλικό του τέως δήμου Αιτωλικού. 1.4.Δήμος Αλυζίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρχοντοχωρίου, Ζ. Βάρνακα, 3. Κανδήλας, 4. Μύτικα, 5. Παναγούλας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κανδήλα της τέως κοινότητας Κανδήλας. 1.5.Δήμος ΑμφιλοχΙας αποτελούμενος από το δήμο Αμφιλοχίας και τις κοινότητες: 1. Αμπελακίου, 2. Ανοιξιάτικου, 3. Κεχρινιάς, 4. Λουτρού, 5. Σαρδινίων, 6. Σπάρτου, 7. Στάνου. οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς : 1. Βαρετάδα, 2. Μέγας Κάμπος της κοινότητας Βαρετάδας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμφιλοχία του τέως δήμου Αμφιλοχίας. 1.6.Δήμος Ανακτορίου αποτελούμενος από το δήμο Βονίτσης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Δρυμού, 3. Θυρίoυ, 4. Μοναστηρακίου, 5. Παλιαμπέλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βόνιτσα του τέως δήμου Βονίτσης. 1 Ν.3463/2006 Συλλογή διατάξεων κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.Κωδικοποίηση έως 1/8/2013 Ν.3852/2010. Συλλογή διατάξεων Νόμου 3852/2010 "Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα καλλικράτης -Κωδικοποίηση έως 28/11/2013 2 1 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 1.7.Δήμος Αποδοτίας αποτελούμενος από το δήμο Αποδοτίας και τις κοινότητες: 1. Αναβρυτής, 2. Ασπριάς, 3. Γραμμένης Οξυάς, 4. Ελατούς, 5. Καλλονής, 6. Καταφυγίου, 7. Κεντρικής, θ. Κοκκινοχωρίου, 9. Κυδωνέας. 10. Λεύκας, 11. Λιμνίτσης, 12. Μανδρινής. 13. Πόδου, 14. Τερψιθέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ανω Χώρα του τέως δήμου Αποδοτίας. 1.8.Δήμος Αρακύνθου, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Κερασόβου, 2. Γραμματικούς, 3. Ζευγαρακίου, 4. Κάτω Κερασόβου, 5. Ματαράγκας, β. Παππαδατών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παππαδάτες της τέως κοινότητας Παππαδάτες. 1.9.Δήμος Αστακού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγραμπέλων, 2. Αστακού, 3. Βασιλοπούλου, 4. Βλιζιανών, 5. Καραϊσκάκη, 6. Μαχαιρά, 7. Μπαμπίνης, 8. Παλαιομανίνας, 9. Προδρόμου, 10. Σκουρτούς, 11. Στρογγυλοβουνίου, 12. Χρυσοβίτσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αστακός της τέως κοινότητας Αστακού. 1.10.Δήμος Θέρμου αποτελούμενος από το δήμο Θέρμου και από τις κοινότητες : 1. Αβαρίκου, 2. Αγίας Σοφίας, 3, Αετοπέτρας, 4. Αμβρακίας, 5. Αναλήψεως, 6. Αργυρού Πηγαδίου, 7. Διασελλακίου, 8. Διπλατάνου, 9. Δρυμώνος, 10. Καλουδίου, 11. Κάτω Χρυσοβίτσης, 12. Κοκκινόβρυσης. 13. Κονίσκης, 14. Λευκού, 15. Μυρτέας, 16. Νεροχωρίου. 17. Παμφίου, 18. Πέρκου, 19. Πετροχωρίου. 20. Σιταραλώνων, 21. Χαλαίου Αμβρακίας, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θέρμο του τέως δήμου Θέρμου. 1.11.Δήμος Θεστιέων, αποτελούμενος από το δήμο Θεστιέων και τις κοινότητες: 1. Νέας Αβόρανης, 2. Παναιτωλίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καινούργιο του τέως δήμου Θεστιέων. 1.12.Δήμος Ινάχου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Αλευράδας, 3. Αμοργιανών, 4. Βρουβιανών, 5. Γιαννοπούλων, 6. Εμπεσού, 7. Μαλεσιαδας, 8. Μπαμπαλιού, 9. Πατιοπούλου, 10. Περδικακίου, 11. Πετρώνας, 12. Σταθά, 13. Tρικλίvoυ, 14. Χαλκιοπούλων, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Ποδογορά της κοινότητας Βαρετάδας, o οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο συνοικισμός Νέο Χαλκιόπουλο της τέως κοινότητας Χαλκιοπούλων. 1.13. Δήμος Κεκροπίας, αποτελούμενος από το δήμο Κεκροπίας και τις κοινότητες: 1. Βάτου, 2. Περατιάς, 3. Πλαγιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάλαιρος του τέως δήμου Κεκροπίας. 3 1.14. Δήμος Μακρυνείας, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Ακρών, 3. Γαβαλούς, 4. Δαφνιά, 5. Κάτω Μακρινούς, 6. Καψοράχης, 7. Μακρινούς, 8. Μεσαρίστης, 9. Ποταμούλας, 10. Τριχωνίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαβαλού της τέως κοινότητας Γαβαλούς. 1.15. Δήμος Μεδεώνος αποτελούμενος από το δήμο Κατούνας και τις κανότητες: 1. Αετού, 2. Κομπωτης, 3. Κονοπίνας, 4. Τρύφου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατούνα του τέως δήμου Κατούνας. 3 Π.Δ. 230/2004, ΦΕΚ-215 Α’ άρθρο μόνο : «Ο Δήμος Κεκροπίας του Ν. Αιτωλοακαρνανίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 1.13 της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Παλαίρου»» 2 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 1.16. Δήμος Μενιδίου, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μενιδίου, 2. Φλωριάδος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μενίδι της τέως κοινότητας Μενιδίου. 1.17.Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, αποτελούμενος από το δήμο Μεσολογγίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Θωμά, 3. 'Ανω Κουδουνίου, 4. Ελληνικών, 5. Ευηνοχωρίου, 6. Μουσούρων, 7. Ρετσίνων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσολόγγι του τέως δήμου Μεσσολογίου. 1.18.Δήμος Ναυπάκτου, αποτελούμενος από το δήμο Ναυπάκτου και τις κοινότητες: 1. Αφροξυλιάς, 2. Βελβίνας, 3. Βλαχομάνδρας. 4. Βομβοκούς, 5. Δάφνης, 6. Λυγιά, 7. Μαμουλάδας, 8. Νεοκόστρου. 9. Ξηροπηγάδου, 10. Παλαιοχωρακίου, 11. Πιτσιναιϊκων, 12. Ριγανίου, 13. Σκάλας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναύπακτος του τέως δήμου Ναυπάκτου. 1.19. Δήμος Νεάπολης, αποτελούμενος από το δήμο Νεάπολης και την κοινότητα Σπολαϊτης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τριανταίϊκα του τέως δήμου Νεάπολης. 1.20. Δήμος Οινιάδων, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γουριάς, 2. Κατοχής, 3. Λεσινίου, 4. Μάστρου, 5. Νεοχωρίου, 6. Πενταλόφου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι της τέως κοινότητας Νεοχωρίου. 1.21. Δήμος Παναιτωλικού, αποτελούμενος από τις κοινοτητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας Παρασκευής, 3. Καστανούλας, 4. Κερασέας, 5. Σιτομένων, 6. Σκουτεράς, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκουτερά της τέως κοινότητας Σκουτεράς. 1.22.Δήμος Παραβόλας, αποτελούμενος από το δήμο Παραβόλας και τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Κυρά Βγένας, 3. Λαμπιρίου, 4. Νερομάννας, 5. Παλαιοκαρυάς, 6. Παντανάσσης, 7. Σπαρτιά, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραβόλα του τέως δήμου Παραβόλας. 1.23.Δήμος Παρακαμπυλίων, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγαλιανού, 2. Αγίου Βλασίου, 3. Αμπελίων, 4. Κυπαρίσσου, 5. Πεντακόρφου. 6. Ποταμούλας, 7. Σαργιάδας, 8. Σιδήρων, 9. Χούνης, 10. Ψηλοβράχων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ανω 'Αγιος Βλάσιος της τέως κοινότητας Αγίου Βλασίου. 1.24. Δήμος Πλατάνου, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αραχόβης, 3. Αχλαδοκάστρου, 4. Δενδροχωρίου, 5. Καστανέας, 6. Κλεπάς, 7. Λιβαδακίου, 8. Νεοχωρίου, 9. Περδικόβρυσης, 10. Περίστης, 11. Πλατάνου, 12. Χόμορης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλάτανος της τέως κοινότητας Πλατάνου. 1.25. Δήμος Πυλλήνης, αποτελούμενος από το δήμο Πυλλήνης και τις κοινότητες: 1. Ανθοφύτου, 2. Γάβρου, 3. Ελευθεριανής, 4. Παλιοπύργου, 5. Στύλιας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σίμος, του τέως δήμου Πυλλήνης. 1.26. Δήμος Στράτου, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γουριωτίσσης, 2. Καστρακίου, 3. Κυψέλης, 4. Λεπενούς, 5. Ματσουκίου, 6. Οχθίων, 7. Ρίγανης, 8. Στράτου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στράτος της τέως κοινότητας Στράτου. 3 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 1.27. Δήμος Φυτειών, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Παπαδάτου, 2. Φυτειών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φυτείαι της τέως κοινότητας Φυτειών 1.28. Δήμος Χάλκειας, αποτελούμενος από το δήμο Χάλκειας και τις κοινότητες: 1. Γαλατά., 2. Περιθωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χάλκεια του τέως δήμου Χάλκειας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο Δήμο Αντιρρίου δεν επέρχεται μεταβολή. 2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 2.1.Δήμος 'Aργους αποτελούμενος από το δήμο 'Αργους και τις κοινότητες: 1. Δαλαμανάρας, 2. Ελληvικού, 3. 'Ηρας, 4. Ινάχου, 5. Κεφαλαρίου, 6. Κουρτακίου, 7. Λάλουκα. 8. Πυργέλλας, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αργος του τέως δήμου 'Aργους. 2.2. Δήμος Ασίνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασίνης, 2. Δρεπάνου, 3. Iρίωv, 4. Καρνεζαίικων, 5. Τολού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δρέπανο της τέως κοινότητας Δρεπάνου. 2.3. Δήμος Ασκληπιείου αποτελούμενος από το δήμο Ασκληπιείου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αδαμίου, 3. Αρκαδικού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο ουασμός Ασκληπιείο του τέως Δήμου Ασκληπιείου. 2.4. Δήμος Επιδαύρου αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Αρχαίας Επιδαύρου, 2. Νέας Επιδαύρου και τις κοινότητες: 1. Δημαίνης, 2. Τραχειός, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχαία Επίδαυρος του τέως δήμου Αρχαίας Επιδαύρου. 2.5.Δήμος Ερμιόνης αποτελούμενος από το δήμο Ερμιόνης και τις κοινότητες: 1. Ηλιοκάστρου, 2. Θερμησίας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερμιόνη του τέως δήμου Ερμιόνης. 2.6. Δήμος Κρανιδίου αποτελούμενος από το δήμο Κρανιδίου και τις κοινότητες: 1. Διδύμων, 2. Κοιλάδος, 3. Πορτοχελίου, 4. Φούρνων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρανίδι του τέως δήμου Κρανιδίου. 2.7. Δήμος Λέρνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανδρίτσης, 2. Κιβερίου, 3. Μύλων, 4. Σκαφιδακίου, οι οποίες καταργούνται. `Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύλοι της τέως κοινότητας Μύλων. 2.8. Δήμος Λυρκείας αποτελούμενος από τις κανότητες: 1. Γυμνού, 2. Καπαρελλίου, 3. Καρυός, 4. Κεφαλοβρύσου. 5. Λυρκείας, 6. Νεοχωρίου, 7. Στέρνας, 8. Φρεγκαίνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λύρκεια της τέως κοινότητας Λυρκείας. 2.9. Δήμος Μιδέας αποτελούμενος από το δήμο Μιδέας και τις κοινότητες: 1. Ανυφίου, 2. Αραχναίου, 3. Hραίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Τριάδα του τέως δήμου Μιδέας. 4 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 2.10. Δήμος Μυκηναίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μυκηνών, 2. Λιμνών, 3. Nέου Hραίου, 1. Μοναστηρακίου, 5. Μπόρσα, 6. Προσύμνης, 7. Φιχτίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυκήνες της τέως κοινότητας Μυκηνών. 2.11. Δήμος Κουτσοποδίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βρουστίου, 2. Κουτσοποδίου, 3. Μαλαντρενίου, 4. Σχοινοχωρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κουτσοπόδι της τέως κοινότητας Κουτσοποδίου. 2.12. Δήμος Ναυπλίου αποτελούμενος από το δήμο Ναυπλιέων και τις κοινότητες: 1. Λευκακίων, 2. Πυργιωτίκων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναύπλιο του τέως δήμου Ναυπλιέων. 2.13. Δήμος Νέας Τίρυνθας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αδριανού, 2. Νέας Tίρυvθας, 3. Νέου Ροεινού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τίρυνς της τέως κοινότητας Νέας Τίρυνθας. 2.14. Κοινότητα Αλέας αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αλέας, 3. Σκοτεινής, 4. Φρουσιούνας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σκοτεινή της τέως κοινότητας Σκοτεινής. Β. Η κοινότητα Νέας Κίου αναγνωρίζεται σε δήμο με όνομα, έδρα και εδαφική περιφέρεια αυτό της τέως κοινότητας. Γ. Στην κοινότητα Αχλαδοκόμπου δεν επέρχεται μεταβολή. 3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 3.1.Δήμος Απόλλωνος αποτελούμενος από το δήμο Τυροσαπουνακαίικων και τηv κοινότητα Πέρα Μελάνων. οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραλία Τυρού του τέως δήμου Τυροσαπουνακαίικων. 4 3.2. Δήμος Βαλτετσίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγριακόνας, 2. Αθηναίου, 3. Αμπελακίου, 4. Αραχαμιτών, 5. Ασέας, 6. Βαλτετσίου, 7. Δάφνης, 8. Δόριζα, 9. Καλτεζών, 10. Κεραστάρη, 11. Μάναρη, 12. Μαυρογιάννη, 13. Παλαιοχούνης, 14. Πάπαρη, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασέα της τέως κοινότητας Ασέας. 3.3. Δήμος Βόρειας Κυνουρίας αποτελούμενος από το δήμο 'Αστρους και τις κοινότητες: 1. Αγ. Ανδρέου, 2. Αγ. Γεωργίου, 3. Αγ. Πέτρου, 4. Αγ. Σοφίας, 5. Βερβένων, 6. Δολιανών, 7. Ελάτου, 8. Καράτουλα, 9. Καστανίτσης, 10. Κορακοβουνίου, 11. Καστρίου, 12. Κουτρούφων, 13. Μελιγούς, 14. Μεσορράχης, 15. Νέας Χώρας. 16. Ξηροπηγάδου, 17. Παραλίου 'Αστρους, 18. Περδικόβρυσης, 19. Πλατάνος, 20. Πλατάνου, 21. Πραστού, 22. Σιταίνης, 23. Στόλου, 24. Χαράδρου, 25. Ωργιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αστρος του τέως δήμου 'Αστρους. 3.4. Δήμος Βυτίνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βυτίνης, 2. Ελάτης, 3. Καμενίτσης, 4. Λάστης, 5. Μαγουλιάνων, 6. Νυμφασίας, 7. Πυργακίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βυτίνα της τέως κοινότητας Βυτίνης. 4 Ο Δήμος Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας στο εδάφιο 3.1. της περιπτώσεως Α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Τυρού» με το Π.δ. 126/2002, ΦΕΚ-106 Α’ 5 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 3.5.Δήμος Γόρτυνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ατσιχόλου, 2. Βλαχορράπτη, 5 3. Ζώνης, 4. Καριταίνης, 5. Κατσίμπαλη, 6. Κουρουνιού, 7. Κυπαρισσίων, 8. Κωτιλίου, 9. Μαυρών, 10. Σαρακινίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρίταινα της τέως κοινότητας Καριταίνης. 3.6. Δήμος Δημητσάνης αποτελούμενος από το δήμο Δημητσάνης και τις κοινότητες: 1. Ζατούνης, 2. Ζιγοβιστίου, 3. Μελισσοπέτρας, 4. Παναγίας, 5. Ράδου, 6. Ριζοσπηλιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δημητσάνα του τέως δήμου Δημητσάνης. 3.7. Δήμος Ηραίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγ. Ιωάννου Αρχαίας Ηραίας, 2. Αραχόβης, 3. Κακουραίϊκων, 4. Κοκκορά, 5. Λιοδώρας, 6. Λουτρών Ηραίας, 7. Λυκούρεση, 8. Λυσσαρέας, 9. Παλούμπας, 10. Πυρρή, 11. Ράφτη, 12. Σαρακινίου Ηραίας, 13. Σέρβου, 14. Χρυσοχωρίου, 15. Ψαρίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Κοκκινοράχη και 'Οχθια της κοινότητας Αετορράχης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλούμπα της τέως κοινότητας Παλούμπας. 3.8. Δήμος Κλείτορος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Βαλτεσινίκου, 3. Δρακοβουνίου, 4. Θεοκτίστου, 5. Κερπινής, 6. Μυγδαλιάς, 7. Ξηροκαριταίνης, 8. Πουρναριάς, 9. Πρασίνου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυγδαλιά της τέως κοινότητας Μυγδαλιάς. 3.9. Δήμος Κοντοβαζαίνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βάχλιας, 2. Βελημαχίου, 3. Βιδιακίου, 4. Βούτση, 5. Δήμητρας, 6. Καρδαριτσίου, 7. Κοντοβαζαίνης, 8. Μοναστηρακίου, 9. Παραλογγών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοντοβάζαινα της τέως κοινότητας Κοντοβαζαίνης. 3.10. Δήμος Koρυθίoυ αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιοργιτίκων, 2. Ελαιοχωρίου, 3. Ζευγολατείου, 4. Νεοχωρίου Μαντινείας, 5. Παρθενίου, 6. Στενού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στενό της τέως κοινότητας Στενού. 3.11. Δήμος Λαγκαδίων αποτελούμενος από το δήμο Λαγκαδίων και την κοινότητα Λευκοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαγκάδια του τέως δήμου Λαγκαδίων. 3.12. Δήμος Λεβιδίου αποτελούμενος από το δήμο Λεβιδίου και τις κοινότητες: 1. Βλαχέρνης, 2. Δάρα, 3. Κανδήλας, 4. Καρδαρά, 5. Κώμης, 6. Λίμνης, 7. Ορχομενού, 8. Παλαιοπύργου, 9. Παναγίτσας, 10. Χωτούσσης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεβίδι του τέως δήμου Λεβιδίου. 3.13. Δήμος Λεωνιδίου αποτελούμενος από το δήμο Λεωνιδίου και τις κοινότητες: 1. Αγ. Βασιλείου, 2. Βλησιδιάς, 3. Κουνουπιάς, 4. Mαρίoυ, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Πελετών, 7. Πηγαδίου, 8. Πλατανακίου, 9. Πουλίθρων, 10. Πραγματευτή, 11. Τσιταλίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεωνίδι του τέως δήμου Λεωνιδίου. 3.14.Δήμος Μαντινείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρτεμισίου, 2. Κάψα, 3. Λουκά, 4. Νεοτάνης, 5. Πικέρνη, 6. Σάγκα, 7. Σιμιάδων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεστάνη της τέως κοινότητας Νεστάνης. 5 Το Δημοτικό Διαμέρισμα Βλαχορράπτη του υποεδαφίου 2 του εδαφίου 3.5. της περίπτωσης Α της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν.2539/97 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Μάραθα» με το π.δ. 125/2002, ΦΕΚ-106 Α’ 6 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 3.15. Δήμος Μεγαλόπολης αποτελούμενος από το δήμο Μεγαλοπόλεως και τις κοινότητες : 1. Ανθοχωρίου, 2. 'Ανω Καρυών, 3. Βάγγου, 4. Βάστα, 5. Γεφύρας, 6. Θωκνίας, 7. 'Ισαρη, 8. Ισώματος Καρυών, 9. Καράτουλα, 10. Καστανοχωρίου, 11. Κάτω Καρυών, 12. Λυκαίου, 13. Λυκοσούρας, 14. Λυκοχίων, 15. Μακρυσίου, 16. Μαλλωτών, 17. Μαραθούσσης, 18. Νέας Εκκλησούλας, 19. Νεοχωρίου Λυκοσούρας, 20. Παραδεισίων, 21. Περιβολίων, 22. Πλάκας, 23. Ραψομμάτη, 24. Σουλίου, 25. Σούλου, 26. Τριλόφου, 27. Τριποτάμου, 28. Χιράδων, 29. Χράνων, 30. Χωρέμη, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγαλόπολη του τέως δήμου Μεγαλόπολης. 3.16.«Δήμος Σκιρίτιδας»6αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγ. Βαρβάρας, 2. Αλεποχωρίου, 3. Βλαχοκερασέας, 4. Βουρβούρων, 5. Κερασιάς, 6. Κολλινών, 7. Πηγαδακίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχοκερασέα της τέως κοινότητας Βλαχοκερασέας. 3.17. Δήμος Τεγέας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλέας, 2. Βουνού, 3. Γαρέας, 4. Επισκοπής, 5. Καμαρίου, 6. Κανδάλου, 7. Κερασίτσης, 8. Λιθοβουνίων, 9. Μαγούλας, 10. Μανθυρέας, 11. Mουρικίoυ, 12. Ριζών, 13. Σταδίου, 14. Στρίγκου, 15. Τζίβα, 16. Ψηλής Βρύσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στάδιο της τέως κοινότητας Σταδίου. 3.18. Δήμος Τρικολώνων αποτελούμενος από το δήμο Στεμνίτσης και τις κοινότητες: 1. Ελληνικού, 2. Παλαμαρίου, 3. Παύλιας, 4. Σύρνας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στεμνίτσα του τέως δήμου Στεμνίτσης. 3.19. Δήμος Τρίπολης αποτελούμενος από το δήμο Τριπόλεως και τις κοινότητες: 1. Αγ. Βασιλείου, 2. Αγ. Κωνσταντίνου, 3. Ευάνδρου, 4. Θάvα, 5. Μάκρης, 6. Μερκοβουνίου, 7. Παλλαντίου, 8. Πελάγους, 9. Περθωρίου, 10. Σκοπής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρίπολη του τέως δήμου Τριπόλεως. 3.20. Δήμος Τροπαίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βυζικίου, 2. Δόξης, 3. Καλλιανίου, 4. Καστρακίου, 5. Λιβαδακίου, 6. Νεοχωρίου Γορτυνίας, 7. Περδικονερίου, 8. Ραχών, 9. Σπάθαρη, 10. Σταυροδρομίου, 11. Τριποταμιάς, 12. Χώρας, 13. Τροπαίων, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Αετορράχη της κοινότητας Αετορράχης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρόπαια της τέως κοινότητας Τροπαίων. 3.21. Δήμος Φαλαισίας αποτελούμενος από το δήμο Ανατολικής Φαλαισίας και τις κοινότητες: 1. Ακόβου, 2. Βελιγοστής, 3. Γιανναίων, 4. Δυρραχίου, 5. Ελληνίτσης, 6. Καμάρας, 7. Λεονταρίου, 8. Λεπτινίου, 9. Νεοχωρίου Φαλαισίας, 10. Ποταμιάς, 11. Σουλαρίου, 12. Τουρκολέκα, 13. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεοντάρι της τέως κοινότητας Λεονταρίου. 3.22. Δήμος Φαλάνθου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλωνισταίνης, 2. Μαινάλου, 3. Πιάνας, 4. Ροεινού, 5. Σιλίμνης, 6. Τσελεπάκου, 7. Χρυσοβιτσίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δαβιά της τέως κοινότητας Τσελεπάκου. Β. Στον πιό πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στην κοινότητα Κοσμά δεν επέρχεται μεταβολή. 4. ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΗΣ 6 Το όνομα του δήμου διορθώθηκε από το άρθρο μόνο του - Π.Δ. 111/2001, ΦΕΚ-104 Α' 7 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 4.1. Δήμος Αγνάντων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγνάντων, 2. Γραικικού, 3. Καταρράκτου, 4. Κουκκουλίων, 5. Κτιστάδων, 6. Λεπιανών, 7. Μικροσπηλιάς, 8. Ράμιας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγναντα της τέως κοινότητας Αγνάντων. 4.2. Δήμος Αθαμανίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αθαμανίου. 2. Ανεμορράχης, 3. Βουργαρελίου, 4. Διστράτου, 5. Κάτω Αθαμανίου, 6. Κατω Καλεντίνης, 7. Καψάλων, 8. Κεντρικού, 9. Κυψέλης, 10. Μεσούντος, 11. Παλαιοκατούνου, 12. Τετρακώμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βουργαρέλι της τέως κοινότητας Βουργαρελίου. 4.3. Δήμος Αμβρακικού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανέζης, 2. Βίγλας, 3. Γαβριάς, 4. Καλογερικού, 5. Κορωνησίας, 6. Πολυδρόσου, 7. Ράχης, 8. Στρογγυλής, 9. Ψαθοτοπίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανέζα της τέως κοινότητας Ανέζης. 4.4.Δήμος Αράχθου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιας Παρασκευής, 2. Ακροποταμιάς, 3. Λουτροτόπου, 4. Νεοχωρίου. 5. Παχυκαλάμου, 6. Περάνθης, 7. Συκεών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι της τεως κοινότητας Νεοχωρίου. 4.5. Δήμος Αρταίων αποτελούμενος από το δήμο Αρταίων και τις κοινότητες 1. Κεραματών, 2. Κωστακιών, 3. Λιμίνης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αρτα του τέως δήμου Αρταίων. 4.6. Δήμος Βλαχέρνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βλαχέρνης, 2. Γραμμενίτσης, 3. Γριμπόβου, 4. Κορφοβουνίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γραμμενίτσα της τέως κοινότητας Γραμμενίτσης. 4.7. Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δημαρίου, 2. Διάσελλου, 3. Κλειδίου, 4. Πέτρας, 5. Σκουληκαριάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διάσελλο της τέως κοινότητας Διάσελλου. 4.8. Δήμος Ηρακλείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Καλεντίνης, 2. Βελεντζικού, 3. Διχομοιρίου, 4. Ρετσιανών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ανω Καλεντίνα της τέως κοινότητας 'Ανω Καλεντίνης. 4.9. Δήμος Κομποτίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κομποτίου, 2. Σελλάδων, 3. Φωτεινού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομπότι της τέως κοινότητας Κομποτίου. 4.10. Δήμος Ξηροβουνίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1.Αμμοτόπου, 2. Δαφνωτής, 3. Καμπής, 4. Παντανάσσης, 5. Πιστιανών, 6. Ροδαυγής, 7. Σκούπας, 8. Φανερωμένης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμμότοπος της τέως κοινότητας Αμμοτόπου. 4.11. Δήμος Πέτα αποτελούμενος από το δήμο Πέτα και τις κοινότητες: 1. Μαρκινιάδας, 2. Μεγάρχης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέτα του τέως δήμου Πέτα. 8 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 4.12. Δήμος Τετραφυλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αστροχωρίου, 2. Ελάτης, 3. Καστανέας, 4. Μεγαλόχαρης, 5. Μεσοπύργου, 6. Μηλιανών, 7. Πηγών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αστροχώρι της τέως κοινότητας Αστροχωρίου. 4.13. Δήμος Φιλοθέης αποτελούμενος απο το δήμο Φιλοθέης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Σπυρίδωνος. 2. Καλοβάτου, 3. Κιρκιζατών, 4. Ρόκκος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλκιάδες του τέως δήμου Φιλοθέης. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Θεοδωριάνων. 2. Κομμένου, 3. Μελισσουργών δεν επέρχεται μεταβολή. 5. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.1. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δημοι: 5.1.1. Δήμος Αίγινας αποτελούμενος από το δήμο Αιγίνης και τις κοινότητες: 1. Βαθέος. 2. Κυψέλης, 3. Μεσαγρού, 4. Πέρδικας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αίγινα του τέως δήμου Αιγίνης. 5.1.2. Δήμος Αμπελακίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμπελλακίων και 2. Σεληνίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμπελάκια της τέως κοινότητας Αμπελακίων. 5.1.3. Δήμος Κυθήρων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρωνιαδίκων, 2. Καραβά, 3. Καρβουνάδων, 4. Κοντολιανίκων, 5. Κυθήρων, 6. Λιβαδίου, 7. Λογοθετιανίκων, 8. Μητάτων, 9. Μυλοποτάμου, 10. Μυρτιδίων, 11. Ποταμού, 12. Φρατσίων, 13. Φριλιγκιανίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύθηρα της τέως κοινότητας Κυθήρων. 5.1.4. Δήμος Μεθάνων αποτελούμενος από το δήμο Λουτροπόλεως Μεθάνων και τις κοινότητες: 1. Κουνουπίτσης, 2. Κυψέλης Μεθάνων, 3. Μεγαλοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρόπολη Μεθάνων του τέως δήμου Λουτροπόλεως Μεθάνων. 5.1.5. Δήμος Σαλαμίνας αποτελούμενος από το δήμο Σαλαμίνος και την κοινότητα Αιαντείου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαλαμίνα του τέως δήμου Σαλαμίνος. 5.1.6. Δήμος Τροιζήνας αποτελούμενος από τις κοινότητες 1. 'Ανω Φαναρίου, 2. Γαλατά, 3. Δρυόπης, 4. Καρατζά, 5. Τακτικουπόλεως 6. Τροιζήνος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλατά της τέως κοινότητας Γαλατά. Β. Στην πιo πάνω Νομαρχία δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Αγίου Ιωάννου Ρέντη, 2. Δραπετσώνας, 3. Κερατστνίου, 4. Κορυδαλλού, 5. Νίκαιας, 6. Πειραιώς, 7. Περάματος, 8. 9 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Πόρου, 9. Σπετσών, 10.'Υδρας και στις κοινότητες 1. Αγκιστρίου, 2. Αντικυθήρων δεν επέρχεται μεταβολή. 5.2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Στους δήμους: 1. Αγίου Στεφάνου, 2. Αρτέμιδος, 3. Αυλώνος, 4. Αχαρνών, 5. Βάρης, 6. Βούλας, 7. Βουλιαγμένης, 8. Γέρακα, 9. Γλυκών Νερών, 10. Καλυβίων Θορικού, 11. Κερατέας, 12. Κρωπίας, 13. Λαυρεωτικής, 14. Μαραθώνος, 15. Μαρκοπούλου Μεσογαίας, 16. Ν. Μάκρης, 17. Παιανίας, 18. Παλλήνης, 19. Ραφήνας, 20. Σπάτων Λούτσας και στις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. Αναβύσσου, 3. Ανθούσας, 4. Ανοίξεως, 5. Αφιδνών, .6. Βαρνάβα, 7. Γραμματικού, 8. Διονύσου, 9. Δροσιάς, 10. Θρακομακεδόνων, 11. Καλάμου, 12. Καπανδριτίου, 13. Κουβαρά, 14. Κρυονερίου, 15. Μαλακάσης, 16. Μαρκοπούλου Ωρωπού, 17. Ροδοπόλεως, 18. Ν. Παλατίων, 19. Π. Φωκαίας, 20. Πικερμίου, 21. Πολυδενδρίου, 22. Σαρωνίδος, 23. Σκάλας Ωρωπού, 24. Σταμάτας, 25. Σικαμίνου, 26. Ωρωπού δεν επέρχεται μεταβολή. 5.3. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ: Στους δήμους: 1. 'Ανω Λιοσίων, 2. Ασπροπύργου, 3. Βιλλίων, 4. Ελευσίνος, 5. Ερυθρών, 6. Ζεφυρίου, 7. Μάνδρας, 8. Μεγαρέων, 9. Ν. Περάμου, 10. Φυλής και στις κοινότητες: 1. Μαγούλας, 2. Οινόης δεν επέρχεται μεταβολή. 5.4. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Στους δήμους: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας Παρασκευής, 3. Αγίου Δημητρίου, 4. Αγίων Αναργύρων, 5. Αθηναίων, 6. Αιγάλεω, 7. Αλίμου, 8. Αμαρουσίου, 9. Αργυρούπολης, 10. Βριλησίων, 11. Βύρωνος, 12. Γαλατσίου, 13. Γλυφάδας, 14. Δάφνης, 15. Ελληνικού, 16. Ζωγράφου, 17. Ηλιούπολης, 18. Ηρακλείου, 19. Ιλίου, 20. Καισαριανής, 21. Καλλιθέας, 22. Καματερού, 23. Κηφισιάς, 24. Λυκοβρύσεως, 25. Μελισσίων, 26. Μεταμόρφωσης, 27. Μοσχάτου, 28. Νέας Ερυθραίας, 29. Νέας Ιωνίας, 30. Νέας Σμύρνης, 31. Νέας Φιλαδέλφειας, 32. Νέας Χαλκηδόνας, 33. Νέου Ψυχικού, 34. Παλαιού Φαλήρου, 35. Παπάγου, 36. Περιστερίου, 37. Πετρούπολης, 38. Πεύκης, 39. Ταύρου, 40. Υμηττού, 41. Φιλοθέης, 42. Χαϊδαρίου, 43. Χαλανδρίου, 44. Χολαργού, 45. Ψυχικού και στις κοινότητες: 1. Εκάλης, 2. Ν. Πεντέλης, 3. Πεντέλης δεν επέρχεται μεταβολή. 6. ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 6.1. Δήμος Αιγείρας, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αιγείρας, 2. Αιγών, 3. Βελάς, 4. Εξοχής, 5. Μοναστηρίου, 6. Οάσεως, 7. Περιθωρίου, 8. Σελιάνας, 9. Σινεβρού, 10. Χρυσαμπέλων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγείρα της τέως κοινότητας Αιγείρας. 6.2. Δήμος Αιγίου, αποτελούμενος από το δήμο Αιγίου και τις κοινότητες: 1. Βαλιμιτίκων, 2. Δαφνών, 3. Διγελιωτίκων, 4. Κουλούρας, 5. Κούμαρη, 6. Κουνινάς, 7. Μαυρικίου, 8. Μελισσίων, 9 Παρασκευής, 10. Πτέρης, 11. Σελινούντος, 12. Τέμενης, 13. Χατζή, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αίγιο του τέως δήμου Αιγίου. 6.3. Δήμος Ακράτας, αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Ακράτας, 2. Νωνάκριδος και τις κοινοτητες: 1. Αμπέλου, 2. Βαλιμής, 3. Βουτσίμου, 4. Καλαμιάς, 5. Παραλίας Πλατάνου, 6. Πλατάνου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμος Ακράτα του τέως δήμου Ακράτας. 10 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 6.4. Δήμος Αροανίας, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγραμπέλων, 2. Αγριδίου, 3. Αλεσταίνης, 4. Αναστάσεως, 5. Αροανίας 6. Δεσινού, 7. Καμενιάνων, 8. Λεχουρίου, 9. Λιβαρτζίου, 10. Πλάκας, 11. Σειρών, 12. Ψωφίδος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ψωφίς της τέως κοινότητας Ψωφίδος. 6.5. Δήμος Βραχναίικων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βραχναίικων, 2. Θεριανού, 3. Καμινίων, 4. Μονοδενδρίου, 5. Τσουκαλαίικωv, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βραχναίικα της τέως κοινότητας Βραχναίϊκων. 6.6. Δήμος Διακοπτού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Διακοπτού, 2. Διακοπτού, 3. Ελαιώνος, 4. Ελίκης, 5. Ζαχλωριτίκων, 6. Καθολικού, 7. Κερυνείας, 8. Μαμουσιάς, 9. Νικολαιϊκων, 10. Ριζομύλου, 11. Ροδιάς, 12. Τραπέζης οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διακοπτό της τέως κοινότητας Διακοπτού. 6.7. Δήμος Δύμης αποτελούμενος από το δήμο Κάτω Αχαίας και τις κοινότητες: 1. Αγιοβλασίτικων, 2. Αλισσού, 3. Ανω Αχαϊας, 4. Ελαιοχωρίου, 5. Κάτω Αλισσού, 6. Νιφοραίικωv, 7. Πετροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω Αχαϊα του τέως δήμου Κάτω Αχαϊας. 6.8. Δήμος Ερινεού αποτελούμενος από το δήμο Ερινεού και τις κοινότητες: 1. Αρραβωνίτσης, 2. Δαμακινίου, 3. Σαλμενίκου, οι οποίοι καταργούνται. 'Eδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαμπίριον του τέως δήμου Ερινεού. 6.9. Δήμος Καλαβρύτων αποτελούμενος από το δήμο Καλαβρύτων και τις κοινότητες: 1. 'Ανω Βλασίας, 2. 'Ανω Λουσών 3. Βάλτας, 4. Βιλιβίνης, 5. Γουμένισσας, 6. Δουμενών, 7. Δροσάτου , 8. Καλιφωνίου, 9. Κανδάλου, 10. Κάτω Βλασίας, 11. Κάτω Ζαχλωρούς, 12. Κάτω Λουσών, 13. Κερπινής, 14. Κερτέζης, 15. Κορφών, 16. Κούτελης, 17. Κρυονερίου, 18. Λαγοβουνίου, 19. Λαπαναγών, 20. Μανεσίου, 21. ΜικρούΠοντιά, 22. Πετσάκων, 23. Πλατανωτίσσης, 24. Πριολίθου, 25. Προφήτου Ηλίου, 26. Ρογών, 27. Σιγουνίου, 28. Σκεπαστού, 29. Τρεχλού, 30. Φλαμπούρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλάβρυτα του τέως δήμου Καλαβρύτων. 6.10. Δήμος Λαρισσού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Nικoλάoυ Σπάτων, 2. Απιδεώνος, 3. Αράξου, 4. Βελιτσών, 5. Καγκαδίου, 6. Λακόπετρας, 7. Ματαράγκας, 8. Μετοχίου, 9. Μυχοίου, 10. Πέττα, 11. Ριόλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μετόχι της τέως κοινότητας Μετοχίου. 7 6.11.Δήμος Λευκασίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. 'Ανω Κλειτορίας, 3. 'Αρμπουνα, 4. Γλάστρας, 5. Δρυμού, . Καστελλίου, 7. Καστρίων, 8. Κλειτορίας, 9. Κλείτορος, 10. Κρινοφύτων, 11. Λευκασίου, 12. Λυκουρίας, 13. Παγκρατίου, 14. Πλανητέρου, 15. Τουρλάδας, 16. Φιλίων, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κλειτορία της τέως κοινότητας Κλειτορίας. 6.12.Δήμος Μεσσάτιδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Θέας, 2. Καλλιθέας, 3. Κρήνης, 4. Κρυσταλλόβρυσης, 5. Οβρυάς, 6. Πετρωτού, 7. Σαραβαλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οβρυά της τέως κοινότητας Οβρυάς. 7 Π.Δ. 139/2008, ΦΕΚ-195 Α/26-9-08),: «Ο Δήμος Λαρισσού του Νομού Αχαΐας που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 6.10 της περιπτώσεως Α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Λαρίσου»» 11 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 6.13. Δήμος Μόβρης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καραιίκων, 2. Κρίνου, 3. Λιμνοχωρίου, 4. Μύρτου, 5. Σαγαιϊκων. 6. Φραγκας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαγαίϊκα της τέως κοινότητας Σαγαιίκων. 6.14. Δήμος Παϊων αποτελούμενος από το δήμο Δάφνης και τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας, 2. Νασίων, 3. Πάου, 4. Πεύκου, 5. Σκοτάνης, 6. Χόβολης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δάφνη του τέως δήμου Δάφνης. 6.15. Δήμος Παραλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μιντιλογλίου, 2. Παραλίας, 3. Ρογιτίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραλία της τέως κοινότητας Παραλίας. 6.16.Δήμος Πατρέων αποτελούμενος από το δήμο Πατρέων και τις κοινότητες: 1. Ελικίστρας, 2. Μοίρας, 3. Σουλίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάτραι τού τέως δήμου Πατρέων. 6.17.Δήμος Ρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Ακταίου, 3. 'Ανω Καστριτσίου, 4. Αραχοβιτίκων, 5. Αργυράς, 6. Δρεπάνου, 7. Κάτω Καστριτσίου, 8. Πιτίτσης, 9. Πλατανίου, 10. Ρίου, 11. Σελλών, 12. Ψαθοπύργου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Pίου της τέως κοινότητας Ρίου. 6.18. Δήμος Συμπολιτείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. 'Αλσους, 3. Βερίνου, 4. Γκραίκα, 5. Γρηγόρη, 6. Δημητροπούλου, 7. Δουκαναίϊκων, 8. Κρήνης, 9. Λάκκας, 10. Λόγγου, 11. Μάγειρα, 12. Μυροβρύσης, 13. Νεραντζιών, 14. Ροδοδάφνης, 15. Σελιανιτίκων, 16. Τούμπας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδοδάφνη της τέως κοινότητας Ροδοδάφνης. 6.19. Δήμος Τριταίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας Μαρίνης, 3. Αλεποχωρίου, 4. Βελημαχίου, 5. Δροσιάς, 6. Ερυμανθείας, 7. Κάλφα, 8. Μανεσίου, 9. Ρουπακιά, 10. Σκιαδά, 11. Σκούρα, 12. Σπαρτιάς, 13. Σταυροδρομίου, 14. Χιόνας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυροδρόμι της τέως κοινότητας Σταυροδρομίου. 6.20.Δήμος Φαρρών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βασιλικού, 2. Ελληνικού, 3. Ισώματος, 4. Καλανίστρας, 5. Καλάνου, 6. Καλουσίου, 7. Καταρράκτου, 8. Κριθαρακίων, 9. Λακκωμάτων, 10. Μιραλίου, 11. Νέου Κομπηγαδίου, 12. Πλατανόβρυσης, 13. Σταροχωρίου, 14. Φαρών, 15. Χαλανδρίτσης, 16. Χρυσοπηγής, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλανδρίτσα της τέως κοινότητας Χαλανδρίτσης. 6.21.Δήμος Ωλένιας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου Κράλης, 2. Αγίου Στεφάνου, 3. 'Ανω Σουδεναιίκων, 4. 'Αρλας, 5. Αχαϊκού, 6. Λουσικών, 7. Μιτοπόλεως, 8. Πορτών, 9. Σαντομερίου, 10. Φλόκα, 11. Φωσταίνης, 12. Χαϊκαλίου, 13. Χαραυγής, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Γαλαναίικα, 2. Γκανέικα, 3. Κάτω Μαζαράκι της Κοινότητας Μαζαρακίου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουσικά της τέως κοινότητας Λουσικών. 6.22. Κοινότητα Λεοντίου, αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Δεμεστίχων, 2. Λεοντίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό 'Ανω Μαζαράκι της Κοινότητας Μαζαρακίου. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Λεόντιο της τέως κοινότητας Λεοντίου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 12 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Γ. Στην κοινότητα Καλεντζίου δεν επέρχεται μεταβολή. 7. ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 7.1. Δήμος Ακραιφνίας αποτελούμενος από τις κοινότητες Ακραιφνίου, Κάστρου, Κοκκίνου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακραίφνιο της τέως κοινότητας Ακραιφνίου. 7.2.Δήμος Αλιάρτου αποτελούμενος από το δήμο Αλιάρτου και τις κοινότητες: 1. Ευαγγελιστρίας, 2. Πέτρας, 3. Σωληναρίου, 4. Υψηλάντου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμος Αλίαρτος του τέως δήμου Αλιάρτου. 7.3. Δήμος Δαύλειας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δαυλείας, 2. Μαυρονερίου, 3. Παρορίου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δαύλεια της τέως κοινότητας Δαυλείας. 7.4. Δήμος Δερβενοχωρίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δάφνης, 2. Πύλης, 3. Σκούρτων, 4. Στεφάνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλη της τέως κοινότητας Πύλης. 7.5. Δήμος Διστόμου αποτελούμενος από το δήμο Διστόμου και την κοινότητα Στειρίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δίστομο του τέως δήμου Διστόμου. 7.6. Δήμος Θεσπιέων αποτελούμενος από το δήμο Θεσπιών και τις κοινότητες: 1. 'Ασκρης, 2. Λεονταρίου, 3. Μαυρομματίου, 4. Νεοχωρίου Θεσπιών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θεσπιές του τέως δήμου Θεσπιών. 7.7.Δήμος Θηβαίων αποτελούμενος από το δήμο Θηβαίων και τις κοινότητες: 1. Αμπελοχωρίου, 2. Ελεώνος, 3. Μουρικίου, 4. Νεοχωρακίου, 5. Υπάτου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Θήβα του τέως δήμου Θηβαίων. 7.8.Δήμος Θίσβης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δομβραίνης, 2. Ελλοπίας, 3. Θίσβης, 4. Ξηρονομής, 5. Προδρόμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δόμβραινα της τέως κοινότητος Δομβραίνης. 7.9. Δήμος Κορώνειας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας 'Αννας, 2. Αγίας Τριάδος, 3. Αγίου Γεωργίου, 4. Αλαλκομενών, 5. Κορωνείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου. 7.10. Δήμος Λεβαδέων αποτελούμενος από το δήμο Λεβαδέων και τις κοινότητες: 1. Λαφυστίου, 2. Ρωμαίικου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεβάδεια του τέως δήμου Λεβαδέων. 7.11. Δήμος Οινοφύτων αποτελούμενος από το δήμο Οινοφύτων και τις κοινότητες: 1. Αγίου Θωμά, 2. Κλειδίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οινόφυτα του τέως δήμου Οινοφύτων. 7.12. Δήμος Ορχομενού αποτελούμενος από το δήμο Ορχομενού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αγίου Σπυρίδωνος, 3. Διονύσου, 4. Καρυάς, 5. Λουτσίου, 6. Παύλου, 7. 13 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Πύργου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορχομενός του τέως δήμου Ορχομενού. 7.13. Δήμος Πλαταιών αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Λεύκτρων, 2. Πλαταιών και τις κοινότητες: 1. Καπαρελλίου, 2. Λουτουφίου, 3. Μελισσοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καπαρέλλι της τέως κοινότητας Καπαρελλίου. 7.14. Δήμος Τανάγρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Αρματος, 2. Ασωπίας, 3. Καλλιθέας, 4. Τανάγρας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αρμα της τέως κοινότητας 'Αρματος. 7.15.Δήμος Χαιρωνείας αποτελούμενος από το δήμο Χαιρωνείας και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. Ακοντίου, 3. Ανθοχωρίου, 4. Βασιλικών, 5. Θουρίου, 6. Προσηλίου, 7. Προφήτου Ηλία, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαιρώνεια του τέως δήμου Χαιρωνείας. Β. Στον παραπάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Αραχόβης, 2. Bαγίωv, 3. Σχηματαρίου και στις κοινότητες: 1. Αντικύρας και 2. Κυριακίου δεν επέρχεται μεταβολή. 8. ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 8.1. Δήμος Βεντζίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Εξάρχου, 2. Κέντρου, 3. Κνίδης, 4. Παλαιοχωρίου, 5. Ποντινής, 6. Πυλωρών, 7. Σαρακήνας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κνίδη της τέως κοινότητας Κνίδης. 8.2. Δήμος Γόργιανης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Κηπουρείου, 3. Κρανέας, 4. Μικρολιβάδου, 5. Πηγαδίτσης, 6. Σιταρά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κηπουρείο της τέως κοινότητας Κηπουρείου. 8.3.Δήμος Γρεβενών αποτελούμενος από το δήμο Γρεβενών και τις κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων, 2. Αμυγδαλεών, 3. Βατολάκκου, 4. Ελάτου, 5. Ελευθέρου, 6. Καλοχίου, 7. Κυρακαλής, 8. Μεγάλου Σειρηνίου, 9. Μυρσίνης, 10. Ροδιάς, 11. Συνδένδρου, 12. Φελλίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γρεβενά του τέως δήμου Γρεβενών. 8.4.Δήμος Δεσκάτης αποτελούμενος από το δήμο Δεσκάτης και τις κοινότητες: 1. Δασοχωρίου, 2. Παλιουριάς, 3. Παναγίας, 4. Παρασκευής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δεσκάτη του τέως δήμου Δεσκάτης. 8.5.Δήμος Ηρακλεωτών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αηδονίων, 3. Κιβωτού, 4. Κληματακίου, 5. Κοκκινιάς, 6. Μηλέας, 7. Πολυδένδρου, 8. Ταξιάρχου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου. 8.6.Δήμος Θεόδωρου Ζιάκα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλατόπετρας, 2. Αναβρυτών, 3. Ζάκα, 4. Κοσματίου, 5. Λάβδα, δ. Μαυραναίων, 7. Μοναχιτίου, 8. Πανοράματος, 9. Πολυνερίου, 10. Προσβόρρου, 11. Σπηλαίου, 12. Τρικώμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυραναίοι της τέως κοινότητας Μαυραναίων. 14 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 8.7. Δήμος Κοσμά του Αιτωλού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κοσμά, 2. Δασυλλίου, 3. Καληράχης, 4. Καλλονής, 5. Κυδωνιών, 6. Κυπαρισσίου, 7. Μεγάρου, 8. Οροπεδίου, 9. Τρικόρφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μέγαρο της τέως κοινότητας Μεγάρου. 8 8.8. Δήμος Χασίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρπερού, 2. Κατάκαλης, 3. Τρικοκκιός, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρπερό της τέως κοινότητας Καρπερού. Β. Στον πιo πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Αβδέλλας, 2. Δοτσικού, 3. Μεσολουρίου, 4. Περιβολίου, 5. Σαμαρίνης, 6. Σμίξης, 7. Φιλιππαίων δεν επέρχεται μεταβολή. 9. ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 9.1. Δήμος Δοξάτου αποτελούμενος από τους δήμους: 1.Δοξάτου, 2. Μεγάλου Αλεξάνδρου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Κεφαλαρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαθύσπηλο του τέως δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου. 9.2. Δήμος Δράμας αποτελούμενος από το δήμο Δράμας και τις κοινότητες: 1. Καλλιφύτου, 2. Καλού Αγρού, 3. Κουδουνίων, 4. Λιβαδερού, 5. Μακρυπλαγίου, 6. Μαυροβάτου, 7. Μικροχωρίου, 8. Μοναστηρακίου, 9. Μυλοποτάμου, 10. Ξηροποτάμου, 11. Χωριστής, οι οποίοι καταργούνται, καθώς καί από το συνοικισμό Νικοτσάρα της κοινότητας Αργυρουπόλεως, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δράμα του τέως δήμου Δράμας. 9.3. Δήμος Καλαμπακίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Καλαμπακίου, 3. Καλαμώνος, 4. Νεροφράκτου, 5. Φτελιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλαμπάκι της τέως κοινότητας Καλαμπακίου. 9.4. Δήμος Κάτω Νευροκοπίου αποτελούμενος από το δήμο Κάτω Νευροκοπίου και τις κοινότητες: 1. Αχλαδέας, 2. Βαθυτόπου, 3. Βώλακος, 4. Γρανίτου, 5. Δασωτού, 6. Εξοχής, 7. Καταφύτου, 8. Κάτω Βροντούς, 9. Λευκογείων, 10. Μικροκλεισούρας, 11. Μικρομηλέας, 12. Οχυρού, 13. Παγονερίου, 14. Περιθωρίου, 15. Ποταμών, 16. Χρυσοκέφαλου, οι οποίοι καταργοούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάτω Νευροκόπι του τέως δήμου Κάτω Νευροκοπίου. 9.5. Δήμος Νικηφόρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αδριανής, 2. 'Ανω Πυξαρίου, 3. Νικηφόρου, 4. Πλατανιάς, 5. Πλατανόβρυσης, 6. Πτελέας Πλατανιάς, 7. Υψηλής Ράχης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νικηφόρος της τέως κοινότητας Νικηφόρου. 9.6. Δήμος Προσοτσάνης αποτελούμενος από το δήμο Προσοτσάνης και τις κοινότητες: 1. Ανθοχωρίου, 2. Γραμμένης, 3. Καλής Βρύσης, 4. Καλλιθέας, 5. Κοκκινογείων, 6. 8 .Δ. 232/2004, ΦΕΚ-215 Α’ άρθρο 1 : «Ο Δήμος Κοσμά του Αιτωλού του Ν. Γρεβενών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 8.7 της περίπτωσης Α της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Αγίου Κοσμά»» 15 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Μικροπόλεως, 7. Πανοράματος, 8. Πετρούσσης, 9. Πύργων, 10. Χαριτωμένης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προσοτσάνη του τέως δήμου Προσοτσάνης. 9.7. Δήμος Σιταγρών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μαυρολεύκης, 2. Μεγαλοκάμπου, 3. Μικροκάμπου, 4. Περιχώρας, 5. Σιταγρών, 6. Φωτολίβους, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Αργυρούπολη της κοινότητας Αργυρουπόλεως, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φωτολίβος της τέως κοινότητας Φωτολίβους. 9.8. Κοινότητα Σιδηρονέρου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Σιδηρονέρου, 2. Σκαλωτής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σιδηρόνερο της τέως κοινότητας Σιδηρονέρου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Παρανεστίου δεν επέρχεται μεταβολή. 10. ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 10.1. Δήμος Αρχαγγέλου αποτελούμενος από το δήμο Αρχαγγέλου και τις κοινότητες: 1. Μαλώνος, 2. Μασάρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχάγγελος του τέως δήμου Αρχαγγέλου. 10.2. Δήμος Αταβύρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Ισιδώρου, 2. 'Εμπωνα, 3. Κρητηνίας, 4. Μονολίθου, 5. Σιάνων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Εμπωνα της τέως κοινότητας 'Εμπωνα. 10.3. Δήμος Αφάντου αποτελούμενος από το δήμο Αφάντου και την κοινότητα Αρχιπόλεως, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αφάντου του τέως δήμου Αφάντου. 10.4. Δήμος Δικαίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασφενδιού, 2. Πυλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζηπάρι της τέως κοινότητας Ασφενδιού. 10.5. Δήμος Ηρακλειδών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αντμιαχείας, 2. Καρδαμαίνης, 3. Κεφάλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αντιμάχεια της τέως κοινότητας Αντιμαχείας. 10.6. Δήμος Καλλιθέας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλυθιών, 2. Κοσκινού, 3. Ψίνθου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φαληράκι της τέως κοινότητας Καλυθιών. 10.7. Δήμος Καμείρου αποτελούμενος από τις κακοινότητες: 1. Απόλλωνα, 2. Διμυλιάς, 3. Καλαβάρδα, 4. Πλατανίων, 5. Σαλάκου, 6. Σορωνής, 7. Φανών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σορωνή της τέως κοινότητας Σορωνής. 10.8. Δήμος Καρπάθου αποτελούμενος από το δήμο Καρπάθου και τις κοινότητες: 1. Απερίου, 2. Αρκάσας, 3. Βωλάδας, 4. Μενετών, 5. Μεσοχωρίου, 6. 'Οθους, 7. Πυλών, 8. Σπόων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάρπαθος του τέως δήμου Καρπάθου. 16 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 10.9. Δήμος Λινδίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλάθου, 2. Λαέρμων, 3. Λάρδου, 4. Λίνδου, 5. Πυλώνος, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λίνδος της τέως κοινότητας Λίνδου. 10.10. Δήμος Νισύρου αποτελούμενος από το δήμο Μανδρακίου και τις κοινότητες: 1. Εμπορειού, 2. Νικιών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νίσυρος του τέως δήμου Μανδρακίου. 10.11. Δήμος Νότιας Ρόδου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Απολακκιάς, 2. Αρνίθας, 3. Ασκληπιείου, 4. Βατίου, 5. Γενναδίου, 6. Ιστρίου, 7. Κατταβίας, 8. Λαχανιάς, 9. Μεσαναγρού, 10. Προφίλιας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γεννάδιο της τέως κοινότητας Γενναδίου. 10.12. Δήμος Πεταλούδων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δαματρίας, 2. Θεολόγου, 3. Κρεμαστής, 4. Μαριτσών, 5. Παραδεισίου, 6. Παστίδας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρεμαστή της τέως κοινότητας Κρεμαστής. 10.13. Δήμος Τήλου αποτελούμενος από το δήμο Μεγάλου Χωρίου και την κοινότητα Λιβαδίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο Χωρίον του τέως δήμου Μεγάλου Χωρίου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Αστυπαλαίας, 2. Ιαλυσού, 3. Καλυμνίων, 4. Κάσου, 5. Κω, 6. Λειψών, 7. Λέρου, 8. Μεγίστης, 9. Πάτμου, 10. Ρόδου, 11. Σύμης, 12. Χάλκης και στις κοινότητες: 1. Αγαθονησίου, 2. Ολύμπου δεν επέρχεται μεταβολή. 11. ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 11.1. Δήμος Αλεξανδρούπολης αποτελούμενος από το δήμο Αλεξανδρουπόλεως και τις κοινότητες: 1. 'Αβαντος, 2. Αισύμης, 3. Κίρκης, 4. Μάκρης, 5. Συκορράχης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλεξανδρούπολη του τέως δήμου Αλεξανδρουπόλεως. 11.2. Δήμος Βύσσας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καβύλης, 2. Καστανεών, 3. Νέας Βύσσης, 4. Ριζίων, 5. Στέρνας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Βύσση της τέως κοινότητας Νέας Βύσσης. 11.3. Δήμος Διδυμοτείχου αποτελούμενος από το δήμο Διδυμοτείχου και τις κοινότητες: 1. Ασβεστάδων, 2. Ασημένιου, 3. Ελληνοχωρίου, 4. Ισαακίου, 5. Καρωτής, 6. Κουφοβούνου, 7. Κυανής, 8. Μάνης, 9. Πετράδων, 10. Ποιμενικού, 11. Πραγγίου, 12. Πυθίου, 13. Σιτοχωρίου, οι οποίοι καταργούvται, καθώς και από το συνοικισμό Σοφικό της κοινότητας Θουρίου, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διδυμότειχο του τέως δήμου Διδυμοτείχου. 11.4. Δήμος Κυπρίνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ζώνης, 2. Φυλακίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Γαλήνη της κοινότητας Kυπρίvoυ, 2. Κυπρίνος της κοινότητας Κυπρίνου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυπρίνος της τέως κοινότητας Κυπρίνου. 17 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 11.5. Δήμος Μεταξάδων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλεποχωρίου, 2. Ασπρονερίου, 3. Βρυσικών, 4. Δόξης, 5. Ελαφοχωρίου, 6. Λάδης, 7. Μεταξάδων, 8. Παλιουρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεταξάδες της τέως κοινότητας Μεταξάδων. 11.6. Δήμος Ορεστιάδος αποτελούμενος από το δήμο Ορεστιάδος και τις κοινότητες: 1. Αμπελακίων, 2. Βάλτου, 3. Μεγάλης Δοξιπάρας, 4. Νέου Χειμωνίου, 5. Νεοχωρίου, 6. Χανδρά, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Θούριο της κοινότητας Θoυρίoυ, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ορεστιάδα του τέως δήμου Ορεστιάδος. 11.7. Δήμος Ορφέα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμορίου, 2. Κυριακής, 3. Λαβάρων, 4. Μάνδρας, 5. Μαυροκκλησίου, 6. Μικρού Δερείου, 7. Πρωτοκκλησίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάβαρα της τέως κοινότητας Λαβάρων. 11.8. Δήμος Σουφλίου αποτελούμενος από το δήμο Σουφλίου και τις κοινότητες: 1. Δαδιάς, 2. Κορνοφωλεάς, 3. Λαγυνών, 4. Λυκόφωτος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σουφλί του τέως δήμου Σουφλίου. 11.9. Δήμος Τραϊανούπολης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανθείας, 2. Δωρικού, 3. Λουτρού, 4. Νίψης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρίστηνο της τέως κοινότητας Ανθείας. 11.10. Δήμος Τριγώνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Αρζου 2. Δικαίων, 3. Ελαίας, 4. Κομάρων, 5. Μαρασίων, 6. Ορμενίου, 7. Πενταλόφου, 8. Πετρωτών, 9. Πλάτης, 10. Πτελέας, 11. Σπηλαίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Θεραπειό της κοινότητας Κυπρίνου, 2. Μηλέα της κοινότητας Κυπρίνου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δίκαια της τέως κοινότητας Δικαίων. 11.11. Δήμος Τυχερού αποτελούμενος από το δήμο Τυχερού και τις κοινότητες: 1. Λευκίμμης, 2. Λύρας, 3. Προβατώνος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τυχερό του τέως δήμου Τυχερού. 11.12. Δήμος Φερών αποτελούμενος από το δήμο Φερών και τις κοινότητες: 1. Πέπλου, 2. Πυλαίας, 3. Τριφυλλίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φέρες του τέως δήμου Φερών. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Σαμοθράκης δεν επέρχεται μεταβολή. 12. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 12.1. Δήμος Αιδηψού αποτελούμενος από το δήμο Λουτρών Αιδηψού και τις κοινότητες: 1. Αγίου, 2. Γιάλτρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρά Αιδηψού του τέως δήμου Λουτρών Αιδηψού. 18 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 12.2. Δήμος Αμαρυνθίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμαρύνθου, 2. 'Ανω Βάθειας, 3. Γυμνού, 4. Καλλιθέας, 5. Σέτας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμάρυνθος της τέως κοινότητας Αμαρύνθου. 12.3. Δήμος Ανθηδώνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δροσιάς, 2. Λουκισίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Δροσιά της τέως κοινότητας Δροσιάς. 12.4. Δήμος Αρτεμισίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγδινών, 2. Αγριοβοτάνου, 3. Αρτεμισίου, 4. Ασμηνίου, 5. Βασιλικών, 6. Γερακιούς, 7. Γουβών, 8. Ελληνικών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρτεμίσιο της τέως κοινότητας Αρτεμισίου 12.5. Δήμος Αυλίδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαθέος, 2. Καλοχωρίου Παντειχίου, 3. Παραλίας Αυλίδος, 4. Φάρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαθύ της τέως κοινότητας Βαθέος. 12.6. Δήμος Αυλώνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αυλωναρίου, 3. Αχλαδερής, 4. Νεοχωρίου, 5. Οκτωνιάς, 6. Oρίoυ, 7. Πυργίου, 8. Ωρολογίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αυλωνάρι rης τέως κοινότητας Αυλωναρίου. 12.7. Δήμος Διρφύων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Αμφιθέας, 3. Βούνων, 4. Γλυφάδας, 5. Θεολόγου, 6. Καθενών, 7. Καμπιών, 8. Λούτσας, 9. Μίστρου, 10. Παλιούρα, 11. Πισσώνος, 12. Πούρνου, 13. Στενής Δίρφυος, 14. Στροπώνων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στενή Δίρφυος της τέως κοινότητας Στενής Δίρφυος. 12.8. Δήμος Δυστίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αργυρού, 2. Βέλους, 3. Δύστου, 4. Ζαράκων, 5. Κοσκίνων, 6. Κριεζών, 7. Λεπούρων, 8. Πετριών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κριεζά της τέως κοινότητας Κριεζών. 12.9. Δήμος Ελυμνίων αποτελούμενος από το δήμο Λίμνης, και τις κοινότητες: 1. Κεχριών. 2. Κουρκουλών, 3. Ροβιών, 4. Σκεπασής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λίμνη του τέως δήμου Λίμνης. 12.10. Δήμος Ιστιαίας αποτελούμενος από το δήμο Ιστιαίας και τις κοινότητες: 1. Αβγαριάς, 2. Βουτά. 3. Γαλατσάδων, 4. Γαλατσώνας, 5. Καμαρίων, 6. Κοκκινομηλέας, 7. Κρυονερίτη, 8. Μηλεών, 9. Μονοκαρυάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα τον δήμουι ορίζεται ο οικισμός Ιστιαία του τέως δήμου Ιστιαίας. 12.11. Δήμος Καρύστου αποτελούμενος από το δήμο Καρύστου και τις κοινότητες: 1. Αετού, 2. Γραμπιάς, 3. Καλυβίων, 4. Μύλων, 5. Πλατανιστού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάρυσrος του τέως δήμου Καρύστου. 12.12. Δήμος Κηρέως αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βλαχιάς, 2. Δαφνούσσης, 3. Κηρίνθου, 4. Μαντουδίου, 5. Μετοχίου Κηρέως, 6. Πηλίου, 7. Προκοπίου, 8. Σπαθαρίου, 9. Στροφυλιάς, 10. Φαράκλας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του Δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαντούδι της τέως κοινότητας Μαντουδίου. 19 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 12.13. Δήμος Κονιστρών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. 'Ανω Κουρουνίου, 3. Βρύσης, 4. Καδίου, 5. Κάτω Κουρουνίου, 6. Κήπων, 7. Κονιστρών, 8. Κρεμαστού, 9. Μακρυχωρίου, 10. Μανικίων, 11. Μονοδρύου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κονίστρες της τέως κοινότητας Κονιστρών. 12.14. Δήμος Κύμης αποτελούμενος από το δήμο Κύμης και τις κοινότητες: 1. Ανδρωνιάνων, 2. Ανω Ποταμιάς, 3. Βιτάλων, 4. Ενορίας, 5. Καλημεριάνων, 6. Μαλετιάνων, 7. Μετοχίου Διρφύων, 8. Οξυλίθου, 9. Πλατάνας, 10. Πύργου, 11. Ταξιαρχών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύμη του τέως δήμου Κύμης. 12.15. Δήμος Ληλαντίων αποτελούμενος από το δήμο Βασιλικού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αφρατίου, 3. Μύτικα, 4. Νέας Λαμιψάκου, 5. Φύλλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλικό του τέως δήμου Βασιλικού. 12.16. Δήμος Μαρμαρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Ακταίου, 3. Γιαννιτσίου, 4. Καλλιανού, 5. Κατσαρωνίου, 6. Μαρμαρίου, 7. Μελισσώνος, 8. Παραδεισίου, 9. Στουππαίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαρμάρι της τέως κοινότητας Μαρμαρίου. 12.17. Δήμος Μεσσαπίων αποτελούμενος από το δήμο Ψαχνών και τις κοινότητες: 1. Αγίας Σοφίας, 2. 'Απαλης, 3. Καμαρίτσης, 4. Καστέλλας, 5. Κοντοδεσποτίου, 6. Κυπαρισσίου, 7. Μακρυκάπας, 8. Νεροτριβιάς, 9. Παγώντα, 10. Πολιτικών, 11. Σταυρού, 12. Τριάδος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ψαχνά του τέως δήμου Ψαχνών. 12.18. Δήμος Νηλέως αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας 'Αννης, 2. Αμελάντων, 3. Αχλαδίου, 4. Κεραμείας, 5. Κερασέας, 6. Κοτσικιάς, 7. Παππάδων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία 'Αννα της τέως κοινότητας Αγίας 'Αννης. 12.19. «Δήμος Στυραίων»9 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλμυροποτάμου, 2. Μεσοχωρίων, 3. Νέων Στύρων, 4. Πολυποτάμου, 5. Στύρων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Στύρα της τέως κοινότητας Στύρων. 10 12.20. «Δήμος Ταμιναίων» αποτελούμενος από το δήμο Αλιβερίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Αγίου Λουκά, 3. Γαβαλά, 4. Θαρουνίων, 5. Παρθενίου, 6. Πρασίνου, 7. Τραχηλίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλιβέρι του τέως δήμου Αλιβερίου. 12.21. Δήμος Ωρεών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καστανιωτίσσης, 2. Νέου Πύργου, 3. Ταξιάρχου, 4. Ωρεών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ωρεοί της τέως κοινότητας Ωρεών. 12.22. Κοινότητα Καφηρέως αποτελούμενη από τις Κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας, 2. Κομίτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Αμυγδαλέα της τέως κοινότητας Αμυγδαλέας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 9 Π.Δ.235/2001 - ΦΕΚ 181 Α΄:Στο εδάφιο 12.19 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄ 244) το όνομα του Δήμου Στυραίων διορθώνεται στο ορθό «Δήμος Στυρέων» 10 Π.Δ.239/2001 – ΦΕΚ 181 Α΄, άρθρο μόνο :Στο εδάφιο 12.20 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 12 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄/244) το όνομα του Δήμου Ταμιναίων διορθώνεται στο ορθό «Δήμος Ταμυνέων» 20 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Γ. Στους δήμους: 1. Ερέτριας, 2. Νέας Αρτάκης, 3. Σκύρου, 4. Χαλκιδέων και στην κοινότητα Λιχάδας δεν επέρχεται μεταβολή. 13. ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 13.1. Δήμος Απεραντίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαλαώρας (Βελαόρας), 2. Βούλπης, 3. Γρανίτσης, 4. Λημερίου, 5. Λιθοχωρίου, 6. Σιβίστης, 7. Τοπολιάνων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γρανίτσα της τέως κοινότητας Γρανίτσας. 13.2. Δήμος Αγράφων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγράφων, 2. Βραγγιανών, 3. Επινιανών, 4. Μαράθου, 5. Μοναστηρακίου, 6. Τριδένδρου, 7. Τροβάτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγραφα της τέως κοινότητας Αγράφων. 13.3. Δήμος Ασπροποτάμου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κέδρων, 2. Λεπιανών, 3. Νέου Αργυρίου, 4. Πρασιάς, 5. Ραπτοπούλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ραπτόπουλο της τέως κοινότητας Ραπτόπουλου. 13.4. Δήμος Βίνιανης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Βίνιανης, 3. Δάφνης, 4. Κερασοχωρίου, 5. Μαυραμμάτας, 6. Χρύσως, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κερασοχώρι της τέως κοινότητας Κερασοχωρίου. 13.5. Δήμος Δομνίστας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Αμπλιανης (Σταυροπηγίου). 2. Δομνίστης, 3. Κρικέλλου, 4. Μεσοκώμης, 5. Ροσκάς, 6. Στάβλων, 7. Ψιανών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρίκελλο της τέως κοινότητας Κρικέλου. 13.6. Δήμος Καρπενησίου αποτελούμενος από το δήμο Καρπενησίου και τις κοινότητες: 1. Αγίας Βλαχέρνης, 2. Αγίου Ανδρέου, 3. Αγίου Νικολάου, 4. Βουτύρου, 5. Καλεσμένου, 6. Κορυσχάδων, 7. Μυρίκης. 8. Παππαρουσίου, 9. Παυλόπουλου, 10. Σελλών, 11. Στενώματος, 12. Στεφανίου, 13. Φιδακίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρπενήσι του τέως δήμου Καρπενησίου. 13.7. Δήμος Κτημενίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Αγίου Χαραλάμπους, 3. Δομιανών, 4. Πετραλώνων, 5. Χόχλιας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Τριάδα της τέως κοινότητας Αγίας Τριάδος. 13.8. Δήμος Ποταμιάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανιάδας, 2. Δερματίου, 3. Καρίτσης Καρπενησίου, 4. Κλαυσίου, 5. Μεγάλου Χωρίου, 6. Mικρoύ Χωρίου. 7. Μουζίλου, 8. Νοστίμου, 9. Συγκρέλλου, 10. Χελιδόνος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο Χωριό της τέως κοινότητας Μεγάλου Xωpίoυ. 13.9. Δήμος Προυσού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλεστίων, 2. Ασπροπύργου, 3. Βελωτών, 4. Εσωχωρίων, 5. Καστανέας, 6. Καταβόθρας, 7. Προδρόμου, 8. Προυσού, 9. Σαρκίνης, 10. Σταυροχωρίου, 11. Τόρνου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προυσός της τέως κοινότητας Προυσού. 21 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 13.10. Δήμος Φουρνά αποτελούμενος από το δήμο Φουρνάς και τις κοινότητες: 1. Βράχας, 2. Κλειστού, 11 οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φουρνά του τέως δήμου Φουρνάς. 13.11. Δήμος Φραγκίστας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανατολικής Φραγκίστας, 2. Δυτικής Φραγκίστας, 3. Επισκοπής, 4. Μαραθιάς, 5. Παλαιοκατούνας, 6. Παλαιοχωρίου, 7. Τριποτάμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δυτική Φραγκίστα της τέως κοινότητας Φραγκίστας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 14. ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 14.1. Δήμος Αλυκών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αλικανά, 3. 'Ανω Γερακαρίου, 4. Καλλιθέας, 5. Κατασταρίου, 6. Κάτω Γερακαρίου, 7. Μέσου Γερακαρίου, 8. Πηγαδακίων, 9. Σκουληκάδου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καταστάρι της τέως κοινότητας Κατασταρίου. 14.2. Δήμος Αρκαδίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κηρύκου, 2. Βανάτου, 3. Καλιπάδου, 4. Κυψέλης, 5. Πλάνου, 6. Σαρακινάδου, 7. Τραγακίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βανάτο της τέως κοινότητας Βανάτου. 14.3. Δήμος Αρτεμισίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αγίου Λέοντος, 3. Αγίων Πάντων, 4. Βουγιάτου, 5. Γαλάρου (Μεγάλου Γαλάρου), 6. Γυρίου, 7. Κοιλιωμένου (Αγίου Νικολάου), 8. Λαγκαδακίων, 9. Λαγωπόδου, 10. Λούχας, 11. Μαχαιράδου, 12. Ρομφίου, 13. Φιολίτη, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαχαιράδο της τέως κοινότητας Μαχαιράδου. 14.4. Δήμος Ελατίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αναφωνήτριας, 2. 'Ανω Βολιμών, 3. Βολιμών, 4. 'Εξω Χώρας, 5. Μαριών, 6. Ορθονιών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βολίμες της τέως κοινότητας Βολιμών. 14.5. Δήμος Ζακυνθίων αποτελούμενος από το δήμο: 1. Ζακυνθίων και τις κοινότητες: 1. Αμπελοκήπων, 2. Αργασίου, 3. Βασιλικού, 4. Γαϊτανίου, 5. Μποχάλης, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζάκυνθος του τέως δήμου Ζακυνθίων. 14.6. Δήμος Λαγανά αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγαλά, 2. Καλαμακίου, 3. Κερίου, 4. Λιθακιάς, 5. Μουζακίου, 6. Παντοκράτορος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παντοκράτορας της τέως κοινότητας Παντοκράτορος. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συvτρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 15. ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 11 Π.Δ. 140/08, ΦΕΚ-195 Α/26-9-2008,: «Το Τοπικό Διαμέρισμα Κλειστού του Δήμου Φουρνά του Νομού Ευρυτανίας, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 13.10 της περιπτώσεως Α' της παραγράφου 13 του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α' 244), μετονομάζεται σε «Τοπικό Διαμέρισμα Κλειτσου»» 22 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 15.1. Δήμος Αλιφείρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλιφείρας, 2. Αμυγδαλεών, 3. Βρεστού, 4. Καλλιθέας, 5. Λιβαδακίου, 6. Μυρωνίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα της τέως κοινότητας Καλλιθέας. 15.2. Δήμος Αμαλιάδος αποτελούμενος από το δήμο Αμαλιάδος και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αγίου Ηλία Πηνηίων, 3. Αμπελοκάμπου, 4. Αυγείου, 5. Γερακίου, 6. Δάφνης, 7. Δαφνιωτίσσης, 8. Δουναίϊκων, 9. 'Ηλιδος, 10. Καλυβίων 'Ηλιδος, 11. Καρδαμά, 12. Κέντρου, 13. Κεραμιδιάς, 14. Κρυονέρου, 15. Περιστερίου 16. Ροβιάτας, 17. Σαβαλίων, 18. Σωστίου, 19. Χαβαρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμαλιάδα του τέως δήμου Αμαλιάδος. 15.3. Δήμος Ανδραβίδας αποτελούμενος από το δήμο Ανδραβίδας και τις κοινότητες: 1. Σταφιδοκάμπου, 2. Στρουσίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανδραβίδα του τέως δήμου Ανδραβίδας. 15.4. Δήμος Ανδριτσαίνης αποτελούμενος από το δήμο Ανδριτσαίνης και τις κοινότητες: 1. Δαφνούλας, 2. Δραγωγίου, 3. Θεισόας, 4. Κουφοπούλου, 5. Λινισταίνης, 6. Ματεσίου, 7. Ροβίων, 8. Σέκουλα, 9. Φαναρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανδρίτσαινα του τέως δήμου Ανδριτσαίνης. 15.5. Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας αποτελούμενος από το δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τις κοινότητες: 1. 'Ασπρων Σπιτιών, 2. Βασιλακίου, 3. Ηρακλείας, 4. Καμένης, 5. Καυκωνίας, 6. Κλαδέου, 7. Κοσκινά, 8. Κρυονερίου, 9. Λιναριάς, 10. Λούβρου, 11. Μάγειρα, 12. Μιράκας, 13. Μουριάς, 14. Ξηροκάμπου, 15. Πελοπίου, 16. Πεύκων, 17. Πλατάνου, 18. Πουρναρίου, 19. Σμίλας, 20. Στρεφίου, 21. Φλόκα, 22. Χελιδονίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρχαία Ολυμπία του τέως δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. 15.6. Δήμος Βαρθολομιού αποτελούμενος από το δήμο Βαρθολομιού και τις κοινότητες: 1. Δήμητρας, 2. Kαλυβίων Μυρτουντίων, 3. Λυγιάς, 4. Μάχου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαρθολομιό του τέως δήμου Βαρθολομιού. 15.7. Δήμος Βουπρασίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αετορράχης, 2. Βάρδας, 3. Καπελέτου, 4. Κουρτεσίου (Κουρτέση), 5. Μανολάδος, 6. Νεαπόλεως, 7. Νέας Μανολάδος, 8. Νησιού, 9. Ξενιών (Καλυβακίων), οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βάρδα της τέως κοινότητας Βάρδας. 15.8. Δήμος Βώλακος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριδίου, 2. Αλφειούσης, 3. Ανεμοχωρίου, 4. Επιταλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επιτάλιο της τέως κοινότητας Επιταλίου. 15.9. Δήμος Γαστούνης αποτελούμενος από το δήμο Γαστούνης και τις κοινότητες: 1. Καβάσιλα, 2. Καρδιακαυτίου, 3. Κοροίβου, 4. Λευκοχωρίου, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Ρουπακίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαστούνη του τέως δήμου Γαστούνης. 15.10. Δήμος Ζαχάρως αποτελούμενος από το δήμο Ζαχάρως και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλία, 2. Ανηλίου, 3. Αρήνης, 4. Αρτέμιδας, 5. Γιαννιτσοχωρίου, 6. Κακοβάτου, 7. Καλιδόνης, 8. Λεπρέου, 9. Μακίστου, 10. Μηλέας, 11. Μίνθης, 12. Νεοχωρίου, 13. Ξηροχωρίου, 14. Πρασιδακίου, 15. Ροδινών, 16. Σμέρνας, 17. Σχίνων, 18. Ταξιαρχών, 19. Χρυσοχωρίου (Τρυπών), οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαχάρω του τέως δήμου Ζαχάρως. 23 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 15.11. Δήμος Ιαρδάνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Αποστόλων, 2. Αλποχωρίου, 3. Βουνάργου, 4. Βροχίτσης, 5. Κατσαρού, 6. Κορυφής, 7. Ξυλοκέρας, 8. Πρασίνου, 9. Φοναϊτίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βούναργο της τέως κοινότητας Βουνάργου. 15.12. Δήμος Κάστρου/Κυλλήνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κάοτρου, 2. Κάτω Παναγίας, 3. Κυλλήνης, 4. Νεοχωρίου Μυρτουντίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυλλήνη της τέως κοινότητας Κυλλήνης. 15.13. Δήμος Λαμπείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αστρά, 2. Λαμπείας, 3. Ορεινής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάμπεια της τέως κοινότητας Λαμπείας. 15.14. Δήμος Λασιώνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Κυριακής, 2. Αγίας Τριάδος, 3. Αντρωνίου, 4. Κακοταρίου, 5. Κρυόβρυσης, 6. Τσιπιανών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πανόπουλο της τέως κοινότητας Αντρωνίου. 15.15. Δήμος Λεχαινών αποτελούμενος από το δήμο Λεχαινών και τις κοινότητες: 1. Αρετής, 2. Μυρσίνης, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. 'Αγιος Χαράλαμπος της κοινότητας Μελίσσης, 2. Μέλισσα της κοινότητας Μελίσσης, 3. Μπόρσιον της κοινότητας Μελίσσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεχαινά του τέως δήμου Λεχαινών. 15.16. Δήμος Πηνείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγνάντων, 2. Αγραπιδοχωρίου, 3. Ανθώνος, 4. Αυγής, 5. Βελανιδίου, 6. Βουλιαγμένης, 7. Εφύρας, 8. Κάμπου, 9. Λαγανά, 10. Λάτα, 11. Λουκά, 12. Μαζαρακίου, 13. Οινόης, 14. Ροδιάς, 15. Σιμοπούλου, 16. Σκλίβας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικιομός Σιμόπουλο της τέως κοινότητας Σιμοπούλου. 15.17. Δήμος Πύργου αποτελούμενος από το δήμο Πύργου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Ηλία Πύργου, 3. Αγίου Ιωάννου, 4. Αμπελώνος, 5. Βαρβασαίνης, 6. Βυτιναιίκων, 7. Γρανιτσαιίκων, 8. Ελαιώνος, 9. Κατακόλου, 10. Κολιρίου, 11. Κορακοχωρίου, 12. Λασταιίκων, 13. Λεβεντοχωρίου, 14. Μυρτέας, 15. Παλαιοβαρβαοαίνης, 16. Σαλμώνης, 17. Σκαφιδιάς, 18. Σκουροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύργος του τέως δήμου Πύργου. 15.18. Δήμος Σκιλλούντος αποτελούμενος από το δήμο Κρεστένων και τις κοινότητες: 1. Βρίνας, 2. Γραίκα, 3. Γρύλλου, 4. Διασέλλων, 5. Καλλικώμου, 6. Καλυβακίων, 7. Κάτω Σαμικού, 8. Μακρισίων, 9. Πλατιάνας, 10. Πλουτοχωρίου, 11. Ραχών, 12. Σαμικού, 13. Σκιλλουντίας. 14. Τρυπητής, 15. Φρίξης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικιομός Κρέστενα του τέως δήμου Κρεστένων. 15.19. Δήμος Τραγανού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαύρας, 2. Τραγανού, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Σιμίζα της κοινότητας Μελίοσης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τραγανό της τέως κοινότητας Τραγανού. 24 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 15.20. Δήμος Φιγαλείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κρυονερίου, 2. Νέας Φιγαλείας, 3. Περιβολίων, 4. Πετραλώνων, 5. Στομίου, 6. Φιγαλείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Φιγάλεια της τέως κοινότητας Νέας Φιγαλείας. 15.21. Δήμος Φολόης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αχλαδινής, 2. Δούκα, 3. Κούμανη, 4. Λάλα, 5. Μηλεών, 6. Νεμούτας, 7. Νεράιδας, 8. Περσαίνης, 9. Φολόης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάλα της τέως κοινότητας Λάλα. 15.22. Δήμος Ωλένης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας 'Αννης, 2. Αρβανίτη, 3. Γουμέρου, 4. Καράτουλα, 5. Καρυάς, 6. Κλινδιάς, 7. Κουτσοχέρας, 8. Λανθίου, 9. Λαντζοϊου, 10. Μαγούλας, 11. Μουζακίου, 12. Πεύκης, 13. Σοπίου, 14 Χαριάς, 15. Χειμαδίου. 16. Ωλένης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καράτουλα της τέως κοινότητας Καράτουλα. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 16. ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 16.1. Δήμος Αλεξάνδρειας αποτελούμενος από το δήμο Αλεξάνδρειας και τις κοινότητες: 1. Βρυσακίου, 2. Καμποχωρίου, 3. Λουτρού, 4. Νεοχωρίου, 5. Νησίου, οι οποίοι καταργούvται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλεξάνδρεια του τέως δήμου Αλεξάνδρειας. 16.2. Δήμος Ανθεμίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Επισκοπής Νάουσας, 2. Κοπανού, 3. Λευκαδίων, 4. Μαρίνης, 5. Μονοσπίτων, 6. Χαριέσσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοπανός της τέως κοινότητας Κοπανού. 16.3. Δήμος Αντιγονιδών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Επισκοπής, 2. Καβασίλων, 3. Κεφαλοχωρίου, 4. Ξεχασμένης, 5. Παλαιού Σκυλλιτσίου, 6. Σταυρού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβάσιλα της τέως κοινότητας Καβασίλων. 16.4. Δήμος Αποστόλου Παύλου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Διαβατού, 2. Κουλούρας, 3. Λυκόγιαννης, 4. Μακροχωρίου, 5. Νέας Νικομηδείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακροχώρι της τέως κοινότητας Μακροχωρίου. 16.5. Δήμος Βεργίνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βεργίνης, 2. Παλατιτσίων, 3. Συκέας, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικιομό Μετόχιο Προδρόμου της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βεργίνα της τέως κοινότητας Βεργίνης. 16.6. Δήμος Βέροιας αποτελούμενος από το δήμο Βέροιας και τις κοινότητες: 1. Γεωργιανών, 2. Καστανέας, 3. Κάτω Βερμίου, 4. Κουμαριάς, 5. Ράχης, 6. Τριποτάμου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Αγία Βαρβάρα, 'Αμμος, Ασώματα, Προφήτης Ηλίας της κοινότητας Αγίας Βαρβάρας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικιομός Βέροια του τέως δήμου Βέροιας. 25 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 16.7. Δήμος Δοβρά αποτελούμενος απο τις κοινοτητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αγίου Γεωργίου, 3. Πατρίδος, 4. Τριλόφου, 5. Φυτείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Γεώργιος της τέως κοινότητας Αγίου Γεωργίου. 16.8. Δήμος Μακεδονίδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δασκίου, 2. Πολυδένδρου, 3. Ριζωμάτων, 4. Σφηκιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ριζώματα της τέως κοινότητας Ριζωμάτων. 16.9. Δήμος Μελίκης αποτελούμενος από το δήμο Μελίκης και τις κοινότητες: 1. Αγκαθιάς, 2. Κυψέλης, 3. Προδρόμου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μελίκη του τέως δήμου Μελίκης. 16.10. Δήμος Νάουσας αποτελούμενος απο το δήμο Ναούσης και τις κοινότητες: 1. Αρκοχωρίου, 2. Γιαννακοχωρίου, 3. Ροδοχωρίου, 4. Στενημάχου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νάουσα του τέως δήμου Ναούσης. 16.11. Δήμος Πλατέος αποτελούμενος από το δήμο Πλατέος και τις κοινότητες: 1. Κλειδίου, 2. Κορυφής, 3. Πλατάνου, 4. Πρασινάδας, 5. Τρικάλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλατύ του τέως δήμου Πλατέος. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Ειρηνούπολης δεν επέρχεται καμία μεταβολή. 17. ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 17.1. Δήμος Αγίας Βαρβάρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίου Θωμά, 3. 'Ανω Μουλίων, 4. Δουλίου, 5. Λαρανίου, 6. Μεγάλης Βρύσης, 7. Πρινιά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οκισμός Αγία Βαρβάρα της τέως κοινότητας Αγίας Βαρβάρας. 17.2. Δήμος Αρκαλοχωρίου αποτελούμενος από το δήμο Αρκαλοχωρίου και τις κοινότητες: 1. Γαρίπας, 2. Δεματίου, 3. Ivίoυ, 4. Καραβάδου, 5. Kασάvoυ, 6. Καστελλιανών, 7. Λευκοχωρίου, 8. Νιπιδιτού, 9. Παναγίας, 10. Πανοράματος, 11. Παρτίρων, 12. Σκινιά, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρκαλοχώρι του τέως δήμου Αρκαλοχωρίου. 17.3.Δήμος Αρχανών αποτελούμενος από το δήμο Αρχανών και την κοινότητα Κάτω Αρχανών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικιομός Αρχάνες του τέως δήμου Αρχανών. 17.4.Δήμος Αστερουσιών, αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αχεντριά, 2. Εθιάς, 3. Καλυβίων, 4. Λιγορτύνου, 5. Μεσοχωρίου, 6. Παρανύμφων, 7. Προ τορίων, 8. Πύργου, 9. Τεφελίου, 10. Χάρακος, 11. Χαρακίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύργος της τέως κοινότητας Πύργου. 17.5.Δήμος Βιάννου αποτελούμενος απο τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αμιρά, 3. 'Ανω Βιάννου, 4. Αφρατίου, 5. Βαχού, 6. Εμπάρου, 7. Καλαμίου, 8. Κάτω Βιάννου, 9. Κάτω Σύμης, 10. Κεφαλοβρυσίου, 11. Μάρθας, 12. Μιλλιαράδων, 13. Ξενιάκου, 14. Πεύκου, 15. Συκολόγου, 16. Χόνδρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικιομός 'Ανω Βιάννος της τέως κοινότητας 'Ανω Βιάννος. 26 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 17.6. Δήμος Γαζίου αποτελούμενος από το δήμο Γαζίου και τις κοινότητες: 1. Αχλάδας, 2. Ροδιάς, 3. Φόδελε, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Γάζιο του τέως δήμου Γαζίου. 17.7. Δήμος Γοργολαϊνη αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Μύρωνος, 2. 'Ανω Ασιτών, 3. Κάτω Ασιτών, 4. Πενταμοδίου, 5. Πετροκεφάλου, 6. Πυργούς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Μύρων της τέως κοινότητας Αγίου Μύρωνος. 17.8. Δήμος Γόρτυνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Δέκα, 2. Αγίου Kυρίλλoυ, 3. Αμπελούζου, 4. Απεσωκαρίου, 5. Βαγιονιάς, 6. Βασιλικής, 7. Βασιλικών Ανωγείων, 8. Γκαγκαλών, 9. Μητροπόλεως, 10. Μιαμούς, 11. Πλατάνου, 12. Πλώρας, 13. Χουστουλιανών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιοι Δέκα της τέως κοινότητας Αγίων Δέκα. 17.9. Δήμος Γουβών αποτελούμενος από το δήμο Γουβών και τις κοινότητες: 1. Ανωπόλεως, 2. Επάνω Βαθείας, 3. Ελαίας, 4. Κάτω Βαθείας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Γούβες του τέως δήμου Γουβών. 17.10.Δήμος Επισκοπής αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αϊτανίων, 2. Γαλίφας, 3. Επισκοπής, 4. Καινούργιου Χωριού, 5. Σγουροκεφαλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Επισκοπή της τέως κοινότητας Επισκοπής. 17.11. Δήμος Ζαρού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1.Βοριζίων 2. Ζαρού 3. Moρovίoυ, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαρός της τέως κοινότητας Ζαρού. 17.12. Δήμος Ηρακλείου αποτελούμενος από το δήμο Ηρακλείου και τις κοινότητες: 1. Βουτών, 2. Δαφνέ, 3. Σκαλανίου, 4. Σταυρακίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Ηράκλειο του τέως δήμου Ηρακλείου. 17.13. Δήμος Θραψανού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βόνης, 2. Ζωφόρων 3. Θραψανού 4. Σαμπά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Θραψανός της τέως κοινότητας Θραψανού. 17.14. Δήμος Καστελλίου αποτελούμενος από το δήμο Καστελλίου και τις κοινότητες: 1. Αμαριανού, 2. Αποστόλων, 3. Αρχαγγέλαυ, 4. Ασκών, 5. Ευαγγελισμού, 6. Κασταμονίτσης, 7. Λυττού (Ξυδά), 8. Μαθιάς, 9. Σμαρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Καστέλλι του τέως δήμου Καστελλίου. 17.15. Δήμος Κόφινα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Ακρίων, 2. Ασημίου, 3. Διονυσίου, 4. Λουρών, 5. Σοκαρά, 6. Σταβιών, 7. Στερνών, 8. Στόλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασήμι της τέως κοινότητας Ασημίου. 17.16. Δήμος Κρουσώνα αποτελούμενος από τις κοινοτητες: 1. Κορφών, 2. Κρουσώνος, 3. Λουτρακίου, 4. Σάρχου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρουσώνας της τέως κοινότητας Κρουσώνας. 27 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 17.17. Δήμος Μαλίων αποτελούμενος από το δήμο Μαλίων και την κοινότητα Μοχού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Μάλια του τέως δήμου Μαλίων. 17.18. Δήμος Μοιρών αποτελούμενος από το δήμο Μοιρών και τις κοινότητες: 1. Αληθινής, 2. Αντισκαρίου, 3. Καστελλίου, 4. Κουσέ, 5. Περίου, 6. Πετροκεφαλίου, 7. Πηγαϊδακίων, 8. Πόμπιας, 9. Ρουφά, 10. Σκουρβούλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Μοίρες του τέως δήμου Μοιρών. 17.19. Δήμος Νέας Αλικαρνασσού αποτελούμενος από το δήμο Νέας Αλικαρνασσού και την κοινότητα Καλλιθέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλικαρνασσός του τέως δήμου Νέας Αλικαρνασσού. 17.20. Δήμος Ν. Καζαντζάκη αποτελούμενος από το δήμο Ν. Καζαντζάκη και τις κοινότητες: 1. Δαμανίων 2. Μεταξοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεζά του τέως δήμου Ν. Καζαντζάκη. 17.21. «Δήμος Τετραχωρίου»12 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αυγενικής, 2. Βενεράτου, 3. Κερασίων, 4. Σίβας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Βενεράτο της τέως κοινότητας Βενεράτου. 17.22. Δήμος Τυλίσου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αηδονοχωρίου, 2. Αστυρακίου, 3. Γωνιών, 4. Δαμάστας, 5. Καμαρίου, 6. Καμαριώτου, 7. Κεραμουτσίου, 8. Μαράθου, 9. Μονής, 10. Τυλίσου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμόςΤύλισος της τέως κοινότητας Τυλίσου. 17.23. Δήμος Τυμπακίου αποτελούμενος από το δήμο Τυμπακίου και τις κοινότητες: 1. Βώρων, 2. Γρηγορίας, 3. Καμαρών, 4. Καμηλαρίου, 5. Κλήματος, 7. Λαγολίου, 8. Μαγαρικαρίου, 9. Πιτσιδίων, 10. Σίβα, 11. Φανερωμένης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Τυμπάκι του τέως δήμου Τυμπακίου. 17.24. Δήμος Χερσονήσου αποτελούμενος από τις κοινοτητες: 1. Αβδού , 2. Γωνιών, 3. Κεράς, 4. Λιμένος Χερσονήσου, 5. Ποταμιών, 6. Χερσονήσου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιμένος Χερσονήσου της τέως κοινότητας Χερσονήσου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Ρούβα και 2. Τεμένους δεν επέρχεται μεταβολή. 18. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 18.1. Δήμος Αχέροντα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γαρδικίου, 2. Γλυκής, 3. Σκανδάλου, 4. Χόικας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαρδίκι της τέως κοινότητας Γαρδικίου. 12 Π.Δ. 246/2002, ΦΕΚ-217 Α’ άρθρο μόνο : «Ο Δήμος Τετραχωρίου του Ν. Ηρακλείου του εδαφίου 17.21 της περ. Α’ της παρ. 17 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97, (Α’ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Παλιανής» 28 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 18.2. Δήμος Ηγουμενίτσης αποτελούμενος από το δήμο Ηγουμενίτσης (πλην του συνοικισμού Δρίμιτσα) και τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αγίου Βλασίου, 3. Γραικοχωρίου, 4. Καστρίου, 5. Κρυόβρυσης, 6. Λαδοχωρίου, 7. Μαυρουδίου, 8. Νέας Σελευκείας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ηγουμενίτσα του τέως δήμου Ηγουμενίτσης. 18.3. Δήμος Μαργαριτίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ελευθερίου, 2. Καρτερίου, 3. Καταβόθρας, 4. Μαζαρακιάς, 5. Μαργαριτίου, 6. Σπαθαραίων, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Μεσοβουνίου της κοινότητας Αμπελιάς, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμoυ ορίζεται ο οικισμός Μαργαρίτι της τέως κοινότητας Μαργαριτίου. 18.4. Δήμος Παραμυθιάς αποτελούμενος από το δήμο Παραμυθιάς και τις κοινότητες: 1. Αγίας Κυριακής, 2. Αμπελιάς (πλην του συνοικισμού Μεσοβουνίου), 3. Γκρίκας, 4. Ελαταριάς, 5. Ζερβοχωρίου, 6. Καλλιθέας, 7. Καρβουναρίου, 8. Καριωτίου, 9. Κρυσταλλοπηγής, 10. Νεοχωρίου, 11. Ξηρολόφου, 12. Παγκρατών, 13. Πέντε Εκκλησιών, 14. Πετουσίου, 15. Πετροβίτσας, 16. Πλακωτής, 17. Πολυδρόσου, 18. Προδρομίου, 19. Σαλονίκης, 20. Σεβαστού, 21. Χρυσαυγής, 22. Ψάκας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραμυθιά του τέως δήμου Παραμυθιάς. 18.5. Δήμος Παραποτάμου αποτελούμενος από το δήμο Παραποτάμου κω την κοινότητα Κορίτιανη, οι οποίοι καταργούνται, καθcύς και από τους συνοικισμούς Γεροπλάτανου της κοινότητας Πηγαδουλίων και Δρίμιτσα του δήμου Ηγουμενίτσας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτούς. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παραπόταμος του τέως δήμου Παραποτάμου. 18.6. Δήμος Σαγιάδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασπροκκλησίου, 2. Κεστρίνης, 3. Ραγίου, 4. Σαγιάδας, 5. Σμέρτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπροκκλήσι της τέως κοινότητας Ασπροκκλησίου. 18.7. Δήμος Συβότων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αργυροτόπου, 2. Πλαταριάς, 3. Συβότων, 4. Φασκομηλιάς, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλαταριά της τέως κοινότητας Πλαταριάς. 18.8. Δήμος Φιλιατών αποτελούμενος από το δήμο Φιλιατών και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αγίων Πάντων, 3. Αετού, 4. Αμπελώνος, 5. Αναβρυτού, 6. Αχλαδέας, 7. Βαβουρίου, 8. Βρυσέλλας, 9. Γαρδικίου (Αγίου Γεωργίου), 10. Γιρομερίου, 11. Γολάς, 12. Καλλιθέας. 13. Κάτω Ξεχώρου, 14. Κεραμίτσης, 15. Κερασοχωρίου, 16. Κεφαλοχωρίου, 17. Κοκκινιάς, 18. Κοκκινολιθαρίου, 19. Κουρεμαδίου, 20. Κρυονερίου, 21. Κυπαρίσσου, 22. Λεπτοκαρυάς, 23. Λιάς, 24. Λίστας, 25. Μαλουνίου, 26. Μηλέας, 27. Ξεχώρου, 28. Παλαιοκκλησίου, 29. Παλαιοχωρίου, 30. Παλαμπά, 31. Πλαισίου, 32. Πλατάνου, 33. Πηγαδουλίων, 34. Ραβενής, 35. Ριζού, 36. Σίδερης, 37. Τρικορύφου, 38. Τσαμαντά, 39. Φανερωμένης, 40. Φοινικίου, 41. Χαραυγής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιάτες του τέως δήμου Φιλιατών. 18.9. Κοινότητα Σουλίου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Αυλότοπου, 2. Κουκουλιών, 3. Σαμονίδας, 4. Τσαγγαρίου, 5. Φροσύνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Σαμονίδαι της τέως κοινότητας Σαμονίδας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στην κοινότητα Πέρδικας δεν επέρχεται μεταβολή. 29 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 19. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 19.1. Δήμος Αγίου Αθανασίου αποτελούμενος από το δήμο Αγίου Αθανασίου και τις κοινότητες: 1. Αγχιάλου, 2. Βαθυλάκκου, 3. Γεφύρας, 4. Νέας Μεσημβρίας, 5. Ξηροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Αθανάσιος του τέως δήμου Αγίου Αθανασίου. 19.2. Δήμος Αγίου Γεωργίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασπροβάλτας, 2. Βρασνών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπροβάλτα της τέως κοινότητας Ασπροβάλτας. 19.3. Δήμος Αξιού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βραχιάς, 2. Κιμίνων, 3. Νέων Μαλγάρων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κύμινο της τέως κοινότητας Κυμίνων. 19.4. Δήμος Απολλωνίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μελισσουργού, 2. Νέας Απολλωνίας, 3. Νικομηδινού, 4. Περιστερώνας, 5. Στίβου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Απολλωνία της τέως κοινότητας Νέας Απολλωνίας. 19.5. Δήμος Αρέθουσας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρεθούσης, 2. Μαυρούδας, 3. Σκεπαστού, 4. Στεφανινών, 5. Φιλαδελφίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρεθούσα της τέως κοινότητας Αρεθούσης. 19.6. Δήμος Ασσήρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασσήρου, 2. Κριθίας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ασσηρο της τέως κοινότητας Ασσήρου. 19.7. Δήμος Βασιλικών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αγίου Αντωνίου, 3. Βασιλικών, 4. Λιβαδίου, 5. Περιστεράς, 6. Σουρωτής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλικά της τέως κοινότητας Βασιλικών. 19.8. Δήμος Βερτίσκου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βερτίσκου, 2. Εξαλόφου, 3. Λοφίσκου, 4. 'Οσσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Οσσα της τέως κοινότητας 'Οσσης. 19.9. Δήμος Εγνατίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Νυμφοπέτρας, 2. Προφήτου, 3. Σχολαρίου, 4. Ευαγγελισμού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προφήτης της τέως κοινότητας Προφήτου. 19.10. Δήμος Επανομής αποτελούμενος από το δήμο Επανομής και την κοινότητα Μεσημερίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επανομή του τέως δήμου Επανομής. 19.11. Δήμος Εχεδώρου αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Ιωνίας, 2. Σίνδου και την κοινότητα Καλοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σίνδος του τέως δήμου Σίνδου. 19.12. Δήμος Θερμαϊκού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Νέων Επιβατών, 3. Περαίας, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Περαία της τέως κοινότητας Περαίας. 30 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 19.13. Δήμος Θέρμης αποτελούμενος από το δήμο Θέρμης και τις κοινότητες: 1. Νέας Ραιδεστού, 2. Νέου Pυσίoυ, 3. Ταγαράδων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα ταυ δήμου ορίζεται ο οικισμός Θέρμη του τέως δήμου Θέρμης. 19.14. Δήμος Καλλιθέας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μεσαίoυ, 2. Νέας Φιλαδελφείας, 3. Νεοχωρούδας, 4. Πενταλόφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεντάλοφο της τέως κοινότητας Πενταλόφου. 19.15. «Δήμος Καλλινδοίων»13 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αδάμ, 2. Ζαγκλιβερίου, 3. Καλαμωτού, 4. Πετροκερασών, 5. Σαρακήνας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαγκλιβέρι της τέως κοινότητας Ζαγκλιβερίου. 19.16. Δήμος Κορωνείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αρδαμερίου, 3. Βασιλουδίου, 4. Γερακαρούς, 5. Λαγκαδικίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γερακαρού της τέως κοινότητας Γερακαρούς. 19.17. Δήμος Κουφαλίων αποτελούμενος από το δήμο Κουφαλίων και την κοινότητα Προχώματος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κουφάλια του τέως δήμου Κουφαλίων. 19.18. Δήμος Λαγκαδά αποτελούμενος από το δήμο Λαγκαδά και τις κοινότητες: 1. Αναλήψεως, 2. Ηρακλείου, 3. Καβαλλαρίου, 4. Κολχικού, 5. Λαγυνών, 6. Περιβολακίου, 7. Χρυσαυγής οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαγκαδά του τέως δήμου Λαγκαδά. 19.19. Δήμος Λαχανά αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρτερών, 2. Λαχανά, 3. Λευκοχωρίου, 4. Νικοπόλεως, 5. Ξυλοπόλεως, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλόπολη της τέως κοινότητας Ξυλοπόλεως. 19.20. Δήμος Μαδύτου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Απολλωνίας, 2. Νέας Μαδύτου, 3. Μοδίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μάδυτο της τέως κοινότητας Νέας Μαδύτου. 19.21. Δήμος Μηχανιώνας αποτελούμενος από το δήμο Νέας Μηχανιώνας και την κοινότητα Αγγελοχωρίoυ, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Μηχανιώνα του τέως δήμου Νέας Μηχανιώνας. 19.22. Δήμος Μίκρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρδιάς, 2. Κάτω Σχολαρίου, 3. Πλαγιαρίου, 4. Τριλόφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρίλοφο της τέως κοινότητας Τριλόφου. 19.23. Δήμος Μυγδονίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δριμού, 2. Λητής, 3. Μελισσοχωρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λητή της τέως κοινότητας Λητής. 19.24. Δήμος Ρεντίνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Σταυρού, 2. Βόλβης, 3. Σταυρού, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρός της τέως κοινότητας Σταυρού. 13 Π.Δ.234/01, ΦΕΚ 181 Α΄ Στο εδάφιο 19.15 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 19 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α 244) το όνομα του Δήμου Καλλινδοίων διορθώνεται στο ορθό «Δήμος Καλινδοίων» 31 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 19.25. Δήμος Σοχού αποτελούμενος από το δήμο Σοχού και τις κοινότητες: 1. Ασκού, 2. Κρυονερίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοχός του τέως ήμου Σοχού. 19.26. Δήμος Χαλάστρας αποτελούμενος από το δήμο Χαλάστρας και την κοινότητα Ανατολικού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλάστρα του τέως δήμου Χαλάστρας. 19.27. Δήμος Χαλκηδόνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αδένδρου, 2. Βαλτοχωρίου, 3. Ελεούσης, 4. Μικρού Μοναστηρίου, 5. Παρθενίου, 6. Χαλκηδόνος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χαλκηδόνα της τέως κοινότητας Χαλκηδόνος. 19.28. Δήμος Χορτιάτη αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασβεστοχωρίου, 2. Εξοχής, 3. Φιλύρου, 4. Χορτιάτη, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασβεστοχώρι της τέως κοινότητας Ασβεστοχωρίου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Αγίου Παύλου, 2. Αμπελοκήπων, 3. Ελευθερίου Κορδελίου, 4. Ευόσμου, 5. Θεσσαλονίκης, 6. Καλαμαριάς, 7. Μενεμένης, 8. Νεαπόλεως, 9. Πανοράματος, 10. Πολίχνης, 11. Πυλαίας, 12. Σταυρουπόλεως, 13. Συκεών, 14. Τριανδρίας, 15. Ωραιοκάστρου και στις κοινότητες: 1. Ευκαρπίας, 2. Πεύκων δεν επέρχεται μεταβολή. 20. ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες : 20.1. Δήμος Αγίου Δημητρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αβγού, 2. Αγίας Τριάδος, 3. Βαρλαάμ, 4. Βουλιάστης, 5. Επικσοπικού, 6. Θεριακησίου, 7. Κοπάνης, 8. Κουκλεσίου, 9. Κρυφοβού, 10. Μελιάς, 11. Μουσιωτίτσης, 12. Μυροδάφνης, 13. Πέρδικας, 14. Πεστών, 15. Ραβενίων, 16. Σερβιανών, 17. Σκλίβανης, 18. Τερόβου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Κυριακή της τέως κοινότητας Θεριακησίου. 20.2. Δήμος Ανατολής αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ανατολής, 2. Μπάφρας, 3. Νεοκαισάρειας, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανατολή της τέως κοινότητας Ανατολής. 20.3. Δήμος Ανατολικού Ζαγορίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ανθρακίτη, 2. Γρεβενιτίου, 3. Δεματίου, 4. Δολιανής, 5. Ελατοχωρίου, 6. Ιτέας, 7. Καβαλλαρίου, 8. Καρυών, 9. Καστανώνος Ζαγορίου, 10. Μακρίνου, 11. Τριστένου, 12. Φλαμπουραρίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Αγία Παρασκευή της κοινότητας Πέτρας, Πέτρα της κοινότητας Πέτρας και Ποταμιά της Κοινότητας Κρυόβρυσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτες. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλιωτάδες της τέως κοινότητας Δεματίου. 32 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 20.4. Δήμος Ανω Καλαμιά αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αρετής, 2. Βροντισμένης, 3. Ιερομνήμης, 4. Καταρράκτου, 5. Κουκλιών, 6. Μαζαρακίου, 7. Μαυρονόρους, 8. Παρακαλάμου, 9. Ρεπετίστης, 10. Ριαχόβου, 11. Σιταριάς, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παρακάλαμος της τέως κοινότητας Παρακαλάμου. 20.5. Δήμος Ανω Πωγωνίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Κοσμά, 2. Βασιλικού, 3. Κοκολάκκου, 4. Κάτω Μερόπης, 5. Κεφαλοβρύσου, 6. Μερόπης, 7. Παλαιοπύργου, 8. Ρουψιάς, 9. Ωραιοκάστρου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεφαλόβρυσο της τέως κοινότητας Κεφαλοβρύσου. 20.6. «Δήμος Δελβινακίου»14 αποτελούμενος από το δήμο Δελβινακίου και τις κοινότητες : 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αργυροχωρίου, 3. Βήσσανης, 4. Καστανής, 5. Κερασόβου, 6. Κρυονερίου, 7. Κτισμάτων, 8. Λίμνης, 9. Μαυροπούλου, 10. Ορεινού Ξηροβάλτου, 11. Περιστερίου, 12. Ποντικατών, 13. Στρατινίστης, 14. Τεριαχίου, 15. Φαραγγίου, 16. Χαραυγής, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δελβινάκι του τέως δήμου Δελβινακίου. 20.7.«Δήμος Δερβιζιάνων»15 αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αλεποχωρίου Μπότσαρη, 2. Αρδόσεως, 3. Αχλαδεών, 4. Βαργιάδων, 5. Γεωργάνων, 6. Δερβιζιάνων, 7. Ελάφου, 8. Μπεστιάς, 9. Παλαιοχωρίου Μπότσαρη, 10. Πεντολάκκου, 11. Ρωμανού, 12. Σεριζιανών, 13. Σιστρουνίου, 14. Σμυρτιάς, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δερβίζιανα της τέως κοινότητας Δερβιζιάνων. 20.8. Δήμος Δωδώνης αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίας Αναστασίας, 2. Δραγοψάς, 3. Δραμεσιών, 4. Δωδώνης, 5. Κωστάνιανης, 6. Μαντείου, 7. Μελιγγών, 8. Πολυγύρου, 9. Ψήνας, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μάντρες της τέως κοινότητας Δωδώνης. 20.9. Δήμος Εγνατίας αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Μεγάλης Γότιστας, 2. Μεγάλου Περιστερίου, 3. Μικράς Γότιστας, 4. Μικρού Περιστερίου, 5. Χρυσοβίτσης, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από συνοικισμό Σίτσαινα της κοινότητας Πέτρας, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μικρό Περιστέριο της τέως κοινότητας Μικρού Περιστερίου. 14 Π.Δ. 231/2004, ΦΕΚ-215 Α’ άρθρο 1 : «Το Δημοτικό Διαμέρισμα Καστανής του Δήμου Δελβινακίου, που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδαφίου 20.6 της περίπτωσης Α της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε «Δημοτικό Διαμέρισμα Καστάνιανης»» 15 Π.Δ. 4/2003, ΦΕΚ-4 Α’ άρθρο μόνο: «Ο Δήμος Δερβιζιάνων του Ν. Ιωαννίνων του εδαφίου 20.7. της περιπτώσεως Α’ της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α’244) μετονομάζεται σε «Δήμο Λάκκας Σουλίου» 33 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 20.10. Δήμος Εκάλης αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ασφάκας, 2. Βατατάδων, 3. Βλαχατάνου, 4. Γαβρισιών, 5. Καρυών Ασφάκας, 6. Λιιγοψάς. 7. Πετσαλίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρυές Ασφάκας της τέως κοινότητας Καρυών Ασφάκας. 20.11. Δήμος Ευρυμενών αποτελούμενος από το δήμο Ευρυμενών και τις κοινότητες : 1. Βασιλοπούλου, 2. Ραίκου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κληματιά του τέως δήμου Ευρυμενών. 20.12. Δήμος Ζίτσας αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Δαφνοφύτου, 2. Ζίτσης, 3. Καρίτσης, 4. Λιθίνου, 5. Πρωτόπαππα, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζίτσα της τέως κοινότητας Ζίτσης. 20.13. Δήμος Ιωαννιτών αποτελούμενος από το δήμο Ιωαννιτών καιτ τις κοινότητες : 1. Μαρμάρων, 2. Νεοχωροπούλου, 3. Σταυρακίου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Εξοχή της κοινότητας Περάματος, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιωάννινα του τέως δήμου Ιωαννιτών. 20.14. Δήμος Καλπακίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ανω Ραβενίων, 2. Γεροπλατάνου, 3. Δολιανών, 4. Καλπακίου, 5. Κάτω Ραβενίων, 6. Μαυροβουνίου, 7. Νεγράδων, 8. Χρυσορράχης, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλπάκι της τέως κοινότητας Καλπακίου. 20.15. Δήμος Καστανοχωρίων αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αετορράχης, 2. Ελληνικού, 3. Καλεντζίου, 4. Κορίτιανης, 5. Μονολιθίου, 6. Πηγαδίων, 7. Πλαισίων Μαλακασίου, 8. Πλατανούσσης, 9. Φορτοσίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλέντζι της τέως κοινότητας Καλεντζίου. 20.16. Δήμος Κεντρικού Ζαγορίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Μηνά, 2. Ανω Πεδινών, 3. Αρίστης, 4. Ασπραγγέλων, 5. Βίτσης, 6. Δικορύφου, 7. Διλόφου, 8. Διποτάμου, 9. Ελάτης, 10. Ελαφότοπου, 11. Καλουτά, 12. Κάτω Πεδινών, 13. Μανασσή, 14. Μεσοβουνίου, 15. Μονοδενδρίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασπράγγελοι της τέως κοινότητας Ασπραγγέλων. 20.17. Δήμος Κόνιτσας αποτελούμενος από το δήμο Κονίτσης και τις κοινότητες : 1. Αγίας Βαρβάρας, 2. Αγίας Παρασκευής, 3. Αετοπέτρας, 4. Αηδονοχωρίου, 5. Αμαράντου, 6. Αρμάτων, 7. Γαναδιού, 8 Ελευθέρου, 9. Εξοχής, 10. Ηλιορράχης, 11. Καβασίλων, 12. Καλλιθέας, 13. Κλειδωνιάς. 14. Μαζίου, 15. Μελισσόπετρας, 16. Μολίστης, 17. Μολυβδοσκεπαστού, 18. Μοναστηρίου, 19. Νικάνορος, 20. Πάδων, 21. Παλαιοσελλίου, 22. Πηγής, 23. Πουρνιάς, 24. Πύργου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κόνιτσα του τέως δήμου Κονίτσης. 34 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 20.18. Δήμος Μαστοροχωρίων αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ασημοχωρίου, 2. Βούρμπιανης, 3. Γοργοποτάμου, 4. Δροσοπηγής, 5. Καστανέας, 6. Κεφαλοχωρίου, 7. Λαγκαδάς, 8. Οξυάς, 9. Πλαγιάς, 10. Πληκατίου, 11. Πυρσόγιαννης, 12. Χιονάδων, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυρσόγιαννη της τέως Κοινότητας Πυρσόγιαννης. 20.19. Δήμος Μετσόβου αποτελούμενος από το δήμο Μετσόβου και τις κοινότητες : 1. Ανηλίου, 2. Ανθοχωρίου, 3. Βοτονασίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μέτσοβο του τέως δήμου Μετσόβου. 20.20. Δήμος Μολοσσών αποτελούμενος από το δήμο Βερενίκης και τις κοινότητες : 1. Αετοπέτρας, 2. Βουτσαρά, 3. Βρυσσάλας, 4. Γιουργάνιστας, 5. Γκριμπόβου, 6. Γρανίτης, 7. Γρανιτσόπουλας, 8. Δεσποτικού, 9. Εκκλησοχωρίου, 10. Καλοχωρίου, 11. Κουρέντων, 12. Πολυδώρου, 13. Ραδοβιζίου, 14. Ρίζου, 15. Φωτεινού, 16. Χίνκας, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βουτσαρά της τέως κοινότητας Βουτσαρά. 20.21. Δήμος Μπιζανίου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αμπελείας, 2. Ασβεστοχωρίου, 3. Κόντσικας, 4. Κοσμηράς, 5. Μανολιάσης, 6. Μπιζανίου, 7. Πεδινής, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεδινή της τέως κοινότητας Πεδινής. 20.22. Δήμος Παμβώτιδος αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ανατολικής, 2. Βασιλικής, 3. Δαφνούλας, 4. Δροσοχωρίου, 5. Ηλιοκάλης, 6. Καστρίτσης, 7. Κατσικά, 8. Κουτσελιού, 9. Κράψης, 10. Λογγάδων. 11. Μουζακαίων, 12. Πλατανιάς, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Πλάτανο και Χαροκοπίου της κοινότητας Πετροβουνίου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατσικά της τέως Κοινότητας Κατσικά. 16 20.23. «Δήμος Πασαρώνος» αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Αναργύρων, 3. Ανω Λαψίστης, 4. Βαγενιτίου, 5. Βουνοπλαγιάς, 6. Γραμμένου, 7. Ελεούσης, 8. Ζωοδόχου, 9. Κάτω Λαψίστης, 10. Λίγγου, 11. Λοφίσκου, 12. Μεγάλου Γαρδικίου, 13. Νεοχωρίου, 14. Περάτη, 15. Πετραλώνων, 16. Πολυλόφου, 17. Ροδοτοπίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελεούσα της τέως κοινότητες Ελεούσης. 20.24. Δήμος Περάματος αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αμφιθέας, 2. Κρανούλας, 3. Κρύας, 4. Λιγκιάδων, 5. Μάζιας, 6. Περιβλέπτου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς Κρυόβρυσης της κοινότητας Κρυόβρυσης, Πέραμα της κοινότητας Περάματος, Σπόθοι της κοινότητας Κρυόβρυσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέραμα της τέως κοινότητας Περάματος. 16 Π.Δ.236/2001 – ΦΕΚ 181 Α΄, άρθρο μόνο :Στο εδάφιο 20.23 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄244) το όνομα του Δήμου Πασαρώνος διορθώνεται στο ορθό «Δήμος Πασσαρώνος» 35 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 20.25. Δήμος Πραμάταντων αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αμπελοχωρίου, 2. Πραμάντων, 3. Ραφταναίων, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται οι οικισμός Πράμαντα της τέως κοινότητας Πραμάντων. 20.26. Δήμος Σελλών αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Αγίου Νικολάου, 3. Ανθοχωρίου, 4. Αρτοπούλας, 5. Ασπροσωρίου, 6. Βαλανιδιάς, 7. Ζωτικού, 8. Καταμάχης, 9. Κουμαριάς, 10. Λίππας, 11. Μπαουσιών, 12. Παρδαλίτσης, 13. Πλατανίων, 14. Κερασέας, 15. Σενίκου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τύρια της τέως κοινότητας Μπαουσιών. 20.27. Δήμος Τζουμέρκων αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Βαπτιστού, 2. Μιχαλιτσίου, 3. Παλαιοχωρίου Σιράκου, 4. Προσηλίου, 5. Χουλιαράδων, οι οποίες καταργούνται καθώς και από τους συνοικισμούς Κέδρος, Πετροβούνιο, Ποτιστικά της κοινότητας Πετροβουνίου, οι οποίοι αποσπώναται από αυτήν. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χουλιαράδες της τέως Κοινότητας Χουλιαράδων. 20.28. Δήμος Τύμφης αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Βραδέτου, 2. Βρυσοχωρίου, 3. Ηλιοχωρίου, 4. Καπεσόβου, 5. Κήπων, 6. Κουκκουλίου, 7. Λαίστης, 8. Λεπτοκαρυάς Ζαγορίου, 9. Νεγάδων, 10. Σκαμνελλίου, 11. Τσεπελόβου, 12. Φραγκάδων, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσεπέλοβο της τέως κοινότητας Τσεπελόβου. 20.29. Κοινότητας Λάβδανης αποτελούμενη από τις κοινότητες : 1. Λάβδανης, 2. Διμοκορίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα της κοινότητας ορίζεται οι οικισμός Λάβδανη της τέως κοινότητας Λάβδανης. 20.30. Κοινότητα Πωγωνιανής αποτελούμενη από τις κοινότητες : 1. Δολού, 2. Δρυμάδων, 3. Πωγωνιανής, 4. Σταυροσκιαδίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πωγωνιανή της τέως κοινότητας Πωγωνιανής. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες : 1. Αετομηλίτσης, 2. Βαθυπέδου, 3. Βοβούσης, 4. Διστράτου, 5. «Καλαριτών»17, 6. Ματσουκίου, 7. Μηλέας, 8. Νήσου Ιωαννίνων, 9. Παπίγκου, 10. «Σιράκου»18, 11. Φούρκας δεν επέρχονται μεταβολές. ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι : 17 Π.Δ. 229/2004, ΦΕΚ-215 Α’ άρθρο μόνο : «Στην περίπτωση Γ της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (Α΄ 244), το όνομα της Κοινότητας Καλαριτών διορθώνεται στο ορθό «Κοινότητα Καλαρρυτών»» 18 Στο εδάφιο 10 της περιπτώσεως Γ της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του Ν.2539/97 (Α΄ 244) διορθώνεται το όνομα της Κοινότητας Σιράκου στο ορθό «Κοινότητα Συρράκου» με το Π.Δ. 127/2002, ΦΕΚ-106 Α’ 36 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 21.1. Δήμος Ελευθερούπολης αποτελούμενος από το δήμο Ελευθερουπόλεως και τις κοινότητες : 1. Αμισιανών, 2. Αντιφιλίππων, 3. Κηπίων, 4. Κοκκινοχώματος, 5. Χρυσοκάστρου οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελευθερούπολη του τέως δήμου Ελευθερουπόλεως. 21.2. Δήμος Ελευθερών αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Ανδρέου, 2. Ελαιοχωρίου, 3. Ελευθερών, 4. Μυρτοφύτου, 5. Νέας Ηρακλίτσης, 6. Νέας Περάμου, 7. Φωλεάς, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Πέραμος της τέως κοινότητας Νέας Περάμου. 21.3. Δήμος Θάσου αποτελούμενος από το δήμο Θάσου και τις κοινότητες : 1. Θεολόγου, 2. Καλλιράχης, 3. Λιμεναρίων, 4. Μαριών, 5. Παναγίας, 6. Ποταμιάς, 7. Πρίνου, 8. Ραχωνίου, 9. Σωτήρος, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θάσος του τέως δήμου Θάσου. 21.4. Δήμος Καβάλας αποτελούμενος από το δήμο Καβάλας και τις κοινότητες : 1. Νέας Καρβάλης, 2. Χαλκερού, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καβάλα του τέως δήμου Καβάλας. 21.5. Δήμος Κεραμωτής αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγιάσματος, 2. Κεραμωτής, 3. Νέας Καρυάς, 4. Πηγών, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεραμωτή της τέως κοινότητας Κεραμωτής. 21.6. Δήμος Ορεινού αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Κοσμά, 2. Διποτάμου, 3. Δυσβάτου, 4. Ελαφοχωρίου, 5. Κεχροκάμπου, 6. Λεκάνης, 7. Μακρυχωρίου, 8. Πλαταμώνος, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεκάνη της τέως κοινότητας Λεκάνης. 21.7.Δήμος Ορφανού αποτελούμενος από το δήμο Ορφανού και τις κοινότητες : 1. Ακροποτάμου, 2. Ποδοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαληψός του τέως δήμου Ορφανού. 21.8.Δήμος Παγγαίου αποτελούμενος από το δήμο Παγγαίου και την κοινότητα Παλαιοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νικήσιανη του τέως δήμου Παγγαίου. 21.9. Δήμος Πιερέων αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αυλής, 2. Δωματίων, 3. Μελισσοκομείου, 4. Μεσιάς, 5. Μεσορόπης, 6. Μουσθένης, 7. Πλατανοτόπου, 8. Σιδηροχωρίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται οι οικισμός Μουσθένη της τέως κοινότητας Μουσθένης. 21.10. Δήμος Φιλιππων αποτελούμενος από το δήμο Φιλίππων και τις κοινότητες : 1. Αμυγδαλεώνος, 2. Ζυγού, 3. Κορυφών, 4. Κρυονερίου, 5. Λιμνών, 6. Παλαιάς Καβάλας, 7. Πολυνέρου, οι οποίοι καταργούνται. 37 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρηνίδες του τέως δήμου Φιλίππων. 21.11. Δήμος Χρυσούπολης αποτελούμενος από το Δήμο Χρυσουπόλεως και τις κοινότητες : 1. Αβραμυλιάς, 2. Γέροντα, 3. Γραβούνης, 4. Διαλεκτού, 5. Ερατεινού, 6. Ζαρκαδιάς, 7. Ξεριά, 8. Παραδείσου, 9. Πέρνης, 10. Πετροπηγής, 11. Ποντολίβαδου, 12. Χρυσοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χρυσούπολη του τέως δήμου Χρυσουπόλεως. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 22. ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες : 22.1. Δήμος Αργιθέας αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ανθηρού, 2. Αργιθέος, 3. Ελληνικών, 4. Θερινού, 5. Καλής Κώμης, 6. Καρυάς, 7. Μεσοβουνίου, 8. Πετρωτού, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανθηρό της τέως κοινότητας Ανθηρού. 22.2. Δήμος Αρνης αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Ερμητηρίου, 2. Κυψέλης, 3. Ματαράγκας, 4. Πύργου Κιερίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ματαράγκα της τέως κοινότητας Ματαράγκας. 22.3. Δήμος Αχελώου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αργυρίου, 2. Βραγκιανών, 3. Καταφυλλίου, 4. Μαράθου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βραγκιανά της τέως κοινότητας Βραγκιανών. 22.4. Δήμος Ιθώμης αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Ακακίου, 2. Ελληνοπύργου, 3. Καναλίων, 4. Καππά, 5. Λοξάδας, 6. Πύργου Ιθώμης, 7. Φαναρίου, 8. Χαράματος, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φανάρι της τέως κοινότητας Φαναρίου. 22.5. Δήμος Ιτάμου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αμαράντου, 2. Αμπελικού, 3. Καλλιθήρου, 4. Καροπλεσίου, 5. Καστανέας, 6. Καταφυγίου, 7. Νεράιδας, 8. Ραχούλας, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλίθηρο της τέως κοινότητας Καλλιθήρου. 19 22.6. Δήμος Καλλιφώνου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Απιδέας, 2. Δαφνοσπηλιάς, 3. Ζαιμίου, 4. Καλλιφωνίου, 4. Μολόχας, 5. Πολιουρίου, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιφώνιο της τέως κοινότητας Καλλιφωνίου. 19 Π.Δ.173/2002, ΦΕΚ 157 Α΄, άρθρο μόνο :«Στο εδάφιο 22.6 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 22 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α΄ 244) ο Δήμος Καλλιφώνου μετονομάζεται σε "Δήμο Καλλιφωνίου".» 38 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 22.7. Δήμος Κάμπου αποτελούμενος από τις κοινότητες : 1. Αγίου Θεοδώρου, 2. Μακρυχωρίου, 3. Μελίσσης, 4. Μυρίνης, 5. Προδρόμου, 6. Πτελοπούλας, 7. Σταυρού, οι οποίες καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρός της τέως κοινότητας Σταυρού. 22.8. Δήμος Καρδίτσας αποτελούμενος από το δήμο Καρδίτσης και τις κοινότητες : 1. Αγιοπηγής, 2. Αρτεσιανού, 3. Καρδιτσομαγούλας, 4. Παλαιοκκλησίου, 5. Ρούσσου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρδίτσα του τέως δήμου Καρδίτσης. 22.9. Δήμος Μενελαϊδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αηδονοχωρίου, 2. Βαθυλάκκου, 3. Οραψιμίου, 4. Κέδρου, 5. Λουτροπηγής, 6. Λουτρού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κέδρος της τέως κοινότητας Κέδρου. 22.10. Δήμος Μητρόπολης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Γεωργικού, 3. Κρύας Βρύσης, 4. Μητροπόλεως, 5. Ξινονερίου, 6. Πορτίτσης, 7. Φράγκου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μητρόπολη της τέως κοινότητας Μητροπόλεως. 22.11. Δήμος Μουζακίου αποτελούμενος από το δήμο: 1. Μουζακίου και τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλής, 2. Ανθοχωρίου, 3. Βατσουνιάς, 4. Γελάνθης, 5. Δρακότρυπας, 6. Ελληνοκάστρου, 7. Κρυοπηγής, 8. Λαζαρίνας, 9. Μαγουλίτσης, 10. Μαυρομματίου, 11. Οξυάς, 12. Πευκοφύτου. 13. Πορτής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μουζάκι της τέως κοινότητας Μουζακίου. 22.12. Δήμος Νεβρόπολης Αγράφων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρβασαρά, 2. Καρίτσης Δολόπων, 3. Κρυονερίου, 4. Μπελοκομίτης, 5. Νεοχωρίου, 6. Πεζούλας, 7. Φυλακπjς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεζούλα της τέως κοινότητας Πεζούλας. 22.13. Δήμος Παλαμά αποτελούμενος από το δήμο Παλαμά και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Βλοχού, 3. Γοργοβιτών, 4. Κοσκινά, 5. Μάρκου, 6. Μεταμορφώσεως, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαμά της τέως κοινότητας Παλαμά. 22.14. Δήμος Παμίσου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγναντερού, 2. Κρανέας, 3. Μαγούλας, 4. Παλαιοχωρίου, 5. Ριζοβουνίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγναντερό της τέως κοινότητας Αγναντερού. 22.15 Δήμος Πλαστήρα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κερασέας, 2. Λαμπερού, 3. Μεσενικόλα, 4. Μορφοβουνίου, 5. Μοσχάτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζετοι ο οικισμός Μορφοβούνι της τέως κοινότητας Μορφοβουνίου. 22.16. Δήμος Σελλάνων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Καλογριανών, 3. Μαραθέας, 4. Πεδινού, 5. Προαστίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προάστιο της τέως κοινότητας Προαστίου. 22.17. Δήμος Σοφάδων αποτελούμενος από το δήμο Σοφάδων και τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αγίου Βησσαρίου, 3. Αμπέλου, 4. Ανωγείου, 5. Γεφυρίων, 6. Δασοχωρίου, 7. Καππαδοκικού, 8. Καρποχωρίου, 9. Μασχολουρίου, 10. Μαυραχάδων, 11. Μελισσοχωρίου, 39 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 12. Πασχαλίτσης, 13. Φιλίας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοφάδες του τέως δήμου Σοφάδων. 22.18. Δήμος Ταμασίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανάβρας, 2. Ασημοχωρίου, 3. Αχλαδέας, 4. Γραμματικού, 5. Κτιμένης, 6. Λεονταρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεοντάρι της τέως κοινότητας Λεονταρίου. 22.19. Δήμος Φύλλου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αστρίτσης, 2. Ιτέας, 3. Λεύκης, 4. Ορφανών, 5. Πετρίνου, 6. Συκεών, 7. Φύλλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιτέα της τέως κοινότητας lτέας. 22.20. «Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας»20αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Βλασίου, 2. Δροσάτου, 3. Κουμπουριανών, 4. Λεοντίτου, 5. Πετρίλου, 6. Πετροχωρίου, 7. Στεφανιάδος, 8. Φουντωτού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πετρίλο της τέως κοινότητας Πετρίλου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Ρεντίνης δεν επέρχεται μεταβολή. 23. ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 23.1. Δήμος Αγίας Τριάδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αυγής, 2. Κορομηλέας, 3. Λεύκης, 4. Μανιακών, 5. Ομορφοκκλησιάς, 6. Πενταβρύσου, 7. Τσάκονης, 8. Χιλιοδένδρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μανιάκι της τέως κοινότητας Μανιακών. 23.2. Δήμος Αγίων Αναργύρων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βασιλειάδος, 2. Κορησού, 3. Λιθιάς, 4. Μελισσοτόπου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορησός της τέως κοινότητας Κορησού. 23.3. Δήμος Ακριτών αποτελούμενος από το δήμο Ακριτών, ο οποίος καταργείται και από το συνοικισμό Πολυανέμου της κοινότητας Αγίας Κυριακής, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ακρίτες του τέως δήμου Ακριτών. 23.4. Δήμος Αλιάκμονα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλοχωρίου, 2. Μεσοποταμιάς, 3. Οινόης, 4. Πτεριάς, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Αγίας Κυριακής της κοινότητας Αγίας Κυριακής, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσοποταμιά της τέως κοινότητας Μεσοποταμιάς. 23.5. Δήμος 'Ιωνος Δραγούμη αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμπελοκήπων, 2. Βογατσικού, 3. Γέρμα, 4. Κωσταραζίου, 5. Μηλίτσας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βογατσικό της τέως κοινότητας Βογατσικού. 23.6. Δήμος Κορεστίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αντωνίου, 2. Γάβρου, 3. Κρανιώνος, 4. Μακροχωρίου, 5. Μαυροκάμπου, 6. Μελά, 7. Χαλάρων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γάβρος της τέως κοινότητας Γάβρου. 20 Οι παραπάνω μέσα σε « » λέξεις αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο Π.Δ. 348/2001, ΦΕΚ-235 Α' 40 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 23.7. Δήμος Μακέδνων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δισπηλίου, 2. Μαυροχωρίου, 3. Πολυκάρπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυροχώρι της τέως κοινότητας Μαυροχωρίου. 23.8. Δήμος Νεστορίου αποτελούμενος από το δήμο Νεστορίου και τις κοινότητες: 1. Κοτύλης, 2. Κυψέλης, 3. Πτελέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεστόριο του τέως δήμου Νεστορίου. 23.9. «Δήμος Ορεστίδος» 21 αποτελούμενος από το δήμο 'Αργους Ορεστικού και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλία, 2. Αμμουδάρας, 3. Ασπροκκλησιάς, 4. Βράχου, 5. Διαλεκτού, 6. Καστανοφύτου, 7. Λάγκας, 8. Λακκωμάτων, 9. Μελανθίου, 10. Νοστίμου, 11. Σπηλαίων, 12. Σπήλιου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αργος Ορεστικό του τέως δήμου 'Αργους Ορεστικού. 23.10. Κοινότητα Αρρένων αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Επταχωρίου, 2. Ζούζουλης, 3. Χρυσής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Επταχώρι της τέως κοινότητας Επταχωρίου. 23.11. Κοινότητα Καστρακίου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Δενδροχωρίου, 2. Ιεροπηγής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Ιεροπηγή της τέως κοινότητας Ιεροπηγής. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Βιτσίου, 2. Καστοριάς, 3. Κλεισούρας και στην κοινότητα Γράμου δεν επέρχεται μεταβολή. 24. ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 24.1. Δήμος Αγίου Γεωργίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Αγρού, 3. Αρκαδάδων, 4. Αρμενάδων, 5. Αφιώνος, 6. Δάφνης, 7. Δροσάτου, 8. Καββαδάδων, 9. Καστελλάνων Γύρου, 10. Μεσαριάς, 11. Πάγων, 12. Ραχτάδων, 13. Χωρεπισκόπων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγρός της τέως κοινότητας Αγρού. 24.2. Δήμος Αχιλλείων αποτελούμενος από το δήμο: 1. Αχιλλείων και τις κοινότητες: 1. Αγίων Δέκα, 2. 'Ανω Γαρούνας, 3. Βαρυπατάδων, 4. Βιρού, 5. Καλαφατιώνων, 6. Καμάρας, 7. Καστελλάνων Μέσης, 8. Κάτω Γαρούνας, 9. Κουραμάδων, 10. Μπενιτσών, 11. Σταυρού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαστούρι του τέως δήμου Αχιλλείων. 24.3. Δήμος Εσπερίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Δούλων, 2. Αγραφών, 3. Αντιπερνών, 4. Αυλιωτών, 5. Βαλανείου, 6. Βελονάδων, 7. Καβαλλουρίου, 8. Καρουσάδων, 9. Μαγουλάδων, 10. Περουλάδων, 11. Σιδαρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελονάδες της τέως κοινότητας Βελονάδων. 21 Π.Δ. 177/2006, ΦΕΚ-185 Α’ άρθρο 1 : «Ο Δήμος Ορεστίδος του Νομού Καστοριάς, που προβλέπεται στη διάταξη του εδαφίου 23.9 της περιπτώσεως Α΄ της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν. 2539/1997 (Α΄ 244), μετονομάζεται σε «Δήμο Αργούς Ορεστικού»» 41 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 24.4.Δήμος Θιναλίου αποτελούμενος από το δήμο: 1. Θιναλίου και τις κοινότητες: 1. Κληματιάς, 2. Ξανθάτων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αχαράβη του τέως δήμου Θιναλίου. 24.5.Δήμος Κερκυραίων αποτελούμενος από το δήμο Κερκυραίων και τις κοινότητες: 1. Αλεπούς, 2. Εβροπούλων, 3. Καναλίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κέρκυρα του τέως δήμου Κερκυραίων. 24.6. Δήμος Κορισσίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αργυράδων, 3. Βασιλατίκων, 4. Κουσπάδων, 5. Περιβολίου, 6. Πετριτής, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργυράδες της τέως κοινότητας Αργυράδων. 24.7.Δήμος Λευκιμμαίων αποτελούμενος από το δήμο Λευκιμμαίων και τις κοινότητες: 1. Βιταλάδων, 2. Νεοχωρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λευκίμμη του τέως δήμου Λευκιμμαίων. 24.8. Δήμος Μελιτειέων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Ματθαίου, 2. 'Ανω Παυλιάνας (Παυλιάνα), 3. Βουνιατάδων, 4. Κάτω Παυλιάνας, 5. Μοραϊτίκων, 6. Πεντατίου, 7. Στρογγυλής, 8. Χλοματιανών, 9. Χλομού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μοραϊτικα της τέως κοινότητας Moραϊτίκωv. 24.9. Δήμος Παλαιοκαστριτών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλειμματάδων, 2. Γαρδελάδων, 3. Δουκάδων, 4. Κρήνης, 5. Λακώνων, 6. Λιαπάδων, 7. Μακράδων, 8. Σκριπερού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάκωνες της τέως κοινότητας Λακώνων. 24.10. Δήμος Παξών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γαϊου, 2. Λάκκας, 3. Λογγού, 4. Μαγαζιών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γάιος (Παξοί) της τέως κοινότητας Γαϊου Παξών. 24.11. Δήμος Παρελίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. 'Αφρας, 3. Βάτου, 4. Γιαννάδων, 5. Κανακάδων, 6. Κοκκινίου, 7. Κομπιτσίου. 8. Μαρμάρου, 9. Πέλεκα, 10. Σιναράδων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοκκίνιο της τέως κοινότητας Κοκκινίου. 24.12. Δήμος Φαιάκων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Μάρκου, 2. 'Ανω Κορακιάνας, 3. Ζυγού, 4. Κάτω Κορακιάνας, 5. Σγουράδων, 6. Σπαρτύλο, 7. Σωκρακίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Υψος της τέως κοινότητας Κάτω Κορακιάνας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Κασσωπαίων και στις κοινότητες: 1. Ερεικούσσης, 2. Μαθρακίου, 3. Οθωνών δεν επέρχεται μεταβολή. 25. ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 25.1. Δήμος Αργοστολίου αποτελούμενος από το δήμο Αργοστολίου και τις κοινότητες: 1. Αγκώνος, 2. Δαυγάτων, 3. Διλινάτων, 4. Ζόλων, 5. Θηναίας, 6. Κουρουκλάτων, 7. Νυφίου, 8. 42 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Τρωιανάτων, 9. Φαρακλάτων, 10. Φάρσων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργοστόλι του τέως δήμου Αργοστολίου. 25.2. Δήμος Ελειού Πρόνων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Ειρήνης, 2. Αγίου Νικολάου, 3. Αργινίων, 4. Βαλεριάνου, 5. Μαρκοπούλου, 6. Μαυράτων, 7. Ξενοπούλου, 8. Πάστρας, 9. Πόρου, 10. Σκάλας, 11. Χιονάτων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάστρα της τέως κοινότητας Πάστρας. 25.3. Δήμος Ερίσου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αντιπάτων Ερίσου, 2. 'Ασου, 3. Βαρέος, 4. Βασιλικιάδων, 5. Καρυάς, 6. Κοθρέα, 7. Κομιτάτων, 8. Μεσοβουνίων, 9. Νεοχωρίου, 10. Πατρικάτων, 11. Πλαγιάς, 12. Τουλιάτων, 13. Φισκάρδου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλικιάδες της τέως κοινότητας Βασιλικιάδων. 25.4. Δήμος Ιθάκης αποτελούμενος από το δήμο Ιθάκης και τις κοινότητες: 1. Ανωγής, 2. Εξωγής, 3. Κιονίου, 4. Λεύκης, 5. Περαχωρίου, 6. Πλατρειθιά (Πλατηθριά), 7. Σταυρού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιθάκη του τέως δήμου Ιθάκης. 25.5. Δήμος Λειβαθούς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βλαχάτων Εικοσιμίας 2. Καραβάδου, 3. Κεραμειών, 4. Λακήθρας, 5. Λουρδάτων, 6. Μεταξάτων, 7. Μουσάτων, 8. Περατάτων, 9. Πεσάδας, 10. Σβορωνάτων, 11. Σπαρτιών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεραμειαί της τέως κοινότητας Κεραμειών. 25.6. Δήμος Παλικής αποτελούμενος από το δήμο: 1. Ληξουρίου και τις κοινότητες: 1. Αγίας Θέκλης, 2. Αθέρος, 3. Δαμουλιανάτων, 4. Καμιναράτων, 5. Κατωγής, 6. Κοντογενάδας, 7. Κουβαλάτων, 8. Μονοπολάτων, 9. Ριφίου, 10. Σκινέως, 11. Σουλλάρων, 12. Φαβατάτων, 13. Χαβδάτων, 14. Χαβριάτων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ληξούρι του τέως δήμου Ληξουρίου. 25.7. Δήμος Σάμης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γριζάτων, 2. Καραβομύλου, 3. Πουλάτων, 4. Πυργίου, 5. Σάμης, 6. Χαλιωτάτων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάμη της τέως κοινότητας Σάμης. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Πυλαρέων και στην κοινότητα Ομαλών δεν επέρχεται μεταβολή. 26. ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 26.1. Δήμος Αξιούπολης αποτελούμενος από το δήμο Αξιουπόλεως και τις κοινότητες: 1. Ειδομένης, 2. Πλαγιών, 3. Ρυζιών, 4. Σκρά, 5. Φανού, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τον συνοικισμό Γοργόπης της κοινότητας Γοργόπης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αξιούπολη του τέως δήμου Αξιουπόλεως. 26.2. Δήμος Γουμένισσας αποτελούμενος από το δήμο Γουμένισσας και τις κοινότητες: 1. Γρίβας, 2. Κάρπης, 3. Καστανερής, 4. Φιλυρίας, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Στάθη της Κοινότητας Γοργόπης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γουμένισσα του τέως δήμου Γουμένισσας. 43 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 26.3. Δήμος Δοϊράνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμαράντων, 2. Δροσάτου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Ακρίτα της Κοινότητας Ακρίτα, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δοϊράνη της τέως κοινότητας Δροσάτου. 26.4. Δήμος Ευρωπού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Πέτρου, 2. Ευρωπού, 3. Μεσιάς, 4. Πολυπέτρου, 5. Τούμπας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ευρωπός της τέως κοινότητας Ευρωπού. 26.5. Δήμος Γαλλικού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γαλλικού, 2. Καμπάνη, 3. Μανδρών, 4. Νέας Σάντας, 5. Πεδινού, 6. Χρυσοπέτρας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καμπάνη της τέως κοινότητας Καμπάνη. 26.6. Δήμος Κιλκίς αποτελούμενος από το δήμο Κιλκίς και τις κοινότητες: 1. Βαπτιστού, 2. Κρηστώνης, 3. Λειψυδρίου, 4. Μεγάλης Βρύσης, 5. Μελανθίου, 6. Μεσιανού, 7. Σταυροχωρίου, 8. Χωρυγίου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Καστανεών της κοινότητας Καστανεών, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιλκίς του τέως δήμου Κιλκίς. 26.7. Δήμος Κρουσσών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Μάρκου, 2. Αναβρυτού, 3. Αντιγονείας, 4. Βάθης, 5. Γερακαρίου, 6. Ελληνικού, 7. Επταλόφου, 8. Ευκαρπίας, 9. Θεοδοσίων, 10. Ισώματος, 11. Κάτω Θεοδωρακίου, 12. Κεντρικού, 13. Κοιλαδίου, 14. Κοκκινιάς, 15. Κορωνούδας, 16. Ποντοκερασέας, 17. Τερπύλλου, 18. Τριποτάμου, 19. Φύσκας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τέρπυλλο της τέως κοινότητας Τερπύλλου. 26.8. Δήμος Μουριών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Μουριών, 3. Μυριοφύτου, Σταθμού Μουριών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταθμός Μουριών της τέως κοινότητας Σταθμού Μουριών. 26.9. Δήμος Πικρολίμνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανθοφύτου, 2. Μαυρονερίου, 3. Μικροκάμπου, 4. Νέου Αγιονερίου, 5. Νέου Γυναικοκάστρου, 6. Ξυλοκερατέας, 7. Παλαιού Αγιονερίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μικρόκαμπος της τέως κοινότητας Μικροκάμπου. 26.10. Δήμος Πολυκάστρου αποτελούμενος από το δήμο Πολυκάστρου και τις κοινότητες: 1. Αξιοχωρίου, 2. 'Ασπρου, 3. Βαφιοχωρίου, 4. Ευζώνων, 5. Mικρoύ Δάσους, 6. Πευκοδάσους, 7. Ποντοηρακλείας, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Ειρηνικού της κοινότητας Ακρίτα, ο οποίος αποσπάται από αυτήν, 2. Koρώvα της κοινότητας Ακρίτα, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολύκαστρο του τέως δήμου Πολυκάστρου. 26.11. Δήμος Χέρσου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μεγάλης Στέρνας, 2. Πλαγιάς, 3. Χέρσου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Ηλιόλουστον της κοινότητας Καστανεών, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χέρσο της τέως κοινότητας Χέρσου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στην κοινότητα Λιβαδίων δεν επέρχεται μεταβολή. 27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 44 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 27.1. Δήμος Αγίας Παρασκευής αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Χριστοφόρου, 2. Ερμακιάς, 3. Καρυοχωρίου, 4. Σπηλιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Χριστόφορος της τέως κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου. 27.2. Δήμος Αιανής αποτελούμενος από το δήμο Αιανής και τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Ροδιανής, 3. Ρυμνίου, 4. Χρωμίου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Κερασέας, 2. Κτενίου της κοινότητας Κερασέας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιανή του τέως δήμου Αιανής. 27.3. Δήμος Ασκίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γαλατινής, 2. Ερατύρας, 3. Καλονερίου, 4. Ναμάτων, 5. Πελεκάνου, 6. Σισανίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλονέρι της τέως κοινότητας Καλονερίου. 27.4.Δήμος Βελβεντού αποτελούμενος από το δήμο Βελβεντού και την κοινότητα Καταφυγίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελβεντός του τέως δήμου Βελβεντού. 27.5.Δήμος Βερμίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανατολικού, 2. Κομνηνών, 3. Μεσοβούνου, 4. Πύργων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομνηνά της τέως κοινότητας Κομνηνών. 27.6.Δήμος Δημητρίου Υψηλάντη αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Λιβερών, 2. Μαυροδενδρίου, 3. Ποντοκώμης, 4. Σιδερά, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυροδένδρι της τέως κοινότητας Μαυροδενδρίου. 27.7.Δήμος Ελιμείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας 2. 'Ανω Κώμης, 3. Καισάρειας, 4. Κάτω Κώμης, 5. Κοντοβουνίου, 6. Κρόκου, 7. Σπάρτου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Μηλέας της κοινότητας Κερασέας, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζετα ο οικισμός Κρόκος της τέως κοινότητας Κρόκου. 27.8. Δήμος Ελλησπόντου αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Πολυμύλου, 2. Φιλιππούπολης (Τετραλόφου) και τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Ακρινής, 3. Δρεπάνου, 4. Καπνοχωρίου, 5. Κλείτου, 6. Κοιλάδος, 7. Ρυακίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοιλάδα της τέως κοινότητας Κοιλάδος. 27.9. Δήμος Καμβουνίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ελάτης, 2. Μικροβάλτου, 3. Τρανοβάλτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τρανόβαλτος της τέως κοινότητας Τρανοβάλτου. 27.10. Δήμος Κοζάνης αποτελούμενος αττό το δήμο Κοζάνης και τις κοινότητες: 1. Αλωνακίων, 2. Ανθοτόπου, 3. Βατερού, 4. Εξοχής, 5. Καλαμιάς, 6. Καρυδίτσας, 7. Κοίλων, 8. Λευκόβρυσης, 9. Λευκοπηγής, 10. Λυγερής. 11. Μεταμορφώσεως, 12. Ξηρολίμνης. 13. Οινόης. 14. Πετρανών, 15. Πρωτοχωρίου, 16. Πτελέας, 17. Σκήτης, 18. Χαραυγής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοζάνη του τέως δήμου Κοζάνης. 45 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 27.11. Δήμος Μουρικίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αναρράχης, 2. Αρδάσσης. 3. Εμπορίου, 4. Μηλοχωρίου, 5. Φούφα, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εμπόριο της τέως κοινότητας Εμπορίου. 27.12. Δήμος Νεάπολης αποτελούμενος από το δήμο Νεάπολης και τις κοινότητες: 1. Αλιάκμονος, 2. Αξιοκάστρου, 3. Ασπρούλας, 4. Δρυοβούνου, 5. Λευκοθέας, 6. Μεσολόγγου, 7. Μολόχας, 8. Πλατανιάς, 9. Πολυλάκκου, 10. Σημάντρου, 11. Σκαλοχωρίου, 12. Τραπεζίτσης, 13. Χορηγού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη του τέως δήμου Νεάπολης. 27.13. Δήμος Πτολεμαίδας αποτελούμενος από το δήμο Πτολεμαίδας και τις κοινότητες: 1. Ασβεστοπέτρας, 2. Γαλατείας, 3. Δροσερού, 4. Καρδίας, 5. Κομάνου, 6. Μαυροπηγής, 7. Ολυμπιάδος, 8. Πενταβρύσου, 9. Περδίκκα, 10. Προαστίου, 11. Πτελεώνος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πτολεμαϊδα του τέως δήμου Πτολεμαϊδας. 27.14. Δήμος Σερβίων αποτελούμενος από το δήμο Σερβίων και τις κοινότητες: 1. Αυλών, 2. Βαθυλάκκου, 3. Γουλών, 4. Ιμέρων, 5. Κρανιδίων, 6. Λευκάρων, 7. Μεσιανής, 8. Μεταξά, 9. Νεράιδας, 10. Πλατανορρεύματος, 11. Πολυρράχου, 12. Ροδίτου, 13. Τριγωνικού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σέρβια του τέως δήμου Σερβίων. 27.15. Δήμος Σιάτιστας αποτελούμενος από το δήμο Σιατίστης και τις κοινότητες: 1. Μικροκάστρου, 2. Παλαιοκάστρου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιάτιστα του τέως δήμου Σιατίστης. 27.16. Δήμος Τσοτιλίου αποτελούμενος από το δήμο Τσοτιλίου και τις κοινότητες: 1. Αγιάσματος, 2. Αγίων Αναργύρων, 3. Αυγερινού, 4. Δαμασκηνιάς, 5. Δάφνης, 6. Διχειμάρρου, 7. Δραγασιάς, 8. Ζώνης, 9. Κλεισωρείας, 10. Κορυφής, 11. Κριμηνίου, 12. Λικνάδων, 13. Λούβρης, 14. Μόρφης, 15. Πλακίδας, 16. Πολυκαστάνου, 17. Ροδοχωρίου, 18. Χρυσαυγής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσοτίλι του τέως δήμου Τσοτιλίου. 27.17. Κοινότητα Πενταλόφου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Αγίας Σωτήρας, 2. Βυθού, 3. Διλόφου, 4. Πενταλόφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Πεντάλοφο της τέως κοινότητας Πενταλόφου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Βλάστης, 2. Λιβαδερού δεν επέρχεται μεταβολή. 28. ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝθΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 28.1. Δήμος 'ΑσσουΛεχαίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ασσου, 2. Κάτω 'Ασσου, 3. Λεχαίου, 4. Περιγιαλίου, ο οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Περιγιάλιο της τέως κοινότητας Περιγιαλίου. 28.2. Δήμος Βέλου αποτελούμενος από το δήμο Βέλου Νεράντζης και τις κοινότητες: 1. Ελληνοχωρίου, 2. Κοκκωνίου, 3. Κρηνών, 4. Πουλλίτσης, 5. Στιμάγκας, 6. Ταρσινών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βέλον του τέως δήμου Βέλου Νεράντζας. 46 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 28.3. Δήμος Βόχας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βοχαϊκού, 2. Βραχατίου, 3. Ευαγγελιστρίας, 4. Ζευγολατείον, 5. Μπολατίου, 6. Σουληναρίου, 7. Χαλκείου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα τον δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζευγολατειό της τέως κοινότητας Ζευγολατείου. 28.4. Δήμος Ευρωστίνης αποτελούμενος από το Δήμο Ευρωστίνης και τις κοινότητες: 1. Ελληνικού, 2. Καλλιθέας, 3. Λυκοποριάς, 4. Πύργου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δερβένι του τέως Δήμου Ευρωστίνης. 28.5. Δήμος Κορινθίων αποτελούμενος από το δήμο Κορίνθου και τις κοινότητες: 1. Αρχαίας Κορίνθου, 2. Εξαμιλίων, 3. Ξυλοκερίζης, 4. Σολομού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κόρινθος του τέως δήμου Κορίνθου. 28.6. Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας αποτελούμενος από το δήμο Λουτρακίου Περαχώρας και τις κοινότητες: 1. Ισθμίας, 2. Πισίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτράκι Περαχώρα του τέως δήμου Λουτρακίου Περαχώρας. 28.7. Δήμος Νεμέας αποτελούμενος από το δήμο Νεμέας και τις κοινότητες: 1. Αηδονίων, 2. Αρχαίας Νεμέας, 3. Αρχαίων Κλεωνών, 4. Γαλατά, 5. Δάφνης, 6. Καστρακίου, 7. Λεοντίου, 8. Πετρίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεμέα του τέως δήμου Νεμέας. 28.8. Δήμος Ξυλοκάστρου αποτελούμενος από το δήμο Ξυλοκάστρου και τις κοινότητες: 1. 'Ανω Τρικάλων, 2. Γελινιατίκων, 3. Δένδρου, 4. Ζεμενού, 5. Θαλερού, 6. Θροφαρίου, 7. Καμαρίου, 8. Καρυάς, 9. Κάτω Λουτρού, 10. Κάτω Συνοικίας Τρικάλων, 11. Κορφιωτίσσης, 12. Λαγκαδαιίκων, 13. Μάννας, 14. Μελισσίου, 15. Μέσης Συνοικίας Τρικάλων, 16. Νέων Βρυσουλών, 17. Ξανθοχωρίου, 18. Παναριτίου, 19. Πελλήνης, 20. Πιτσών, 21. Ρεθίου, 22. Ρίζης, 23. Σοφιανών, 24. Στυλίων, 25. Συκέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλόκαστρο του τέως δήμου Ξυλοκάστρου. 28.9. Δήμος Σικυωνίων αποτελούμενος από το δήμο Σικύωνος και τις κοινότητες: 1. Βελίνης, 2. Γονούσσης, 3. Διμηνιού, 4. Κάτω Διμηνιού, 5. Κλημεντίου, 6. Κρυονερίου, 7. Λαλιώτου, 8. Μεγάλου Βάλτου, 9. Μικρού Βάλτου, 10. Μουλκίου, 11. Μποζικά, 12. Παραδεισίου, 13. Πασίου, 14. Συκιώνος, 15. Σουλίου, 16. Τιτάνης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιάτο του τέως δήμου Σικυώνος. 28.10. Δήμος Σαρωνικού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Aθικίωv, 2. Αγ. Ιωάννου, 3. Γαλατακίου, 4. Κατακαλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αθίκια της τέως κοινότητας Αθικίων. 28.11. Δήμος Σολυγείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγγελοκάστρου, 2. Κόρφου, 3. Σοφικού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σοφικό της τέως κοινότητας Σοφικού. 28.12. Δήμος Στυμφαλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασπροκάμπου, 2. Δροσοπηγής, 3. Καισαρίου, 4. Καλιανών, 5. Καστανέας, 6. Κεφαλαρίου, 7. Κυλλήνης, 8. Λαύκας, 9. Στυμφαλίας, 10. Ψαρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλιανοί της τέως κοινότητας Καλιανών. 28.13. Δήμος Τενέας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιονορίου, 2. Αγ. Βασιλείου, 3. Κλένιας, 4. Κουταλά, 5. Στεφανίου, 6. Χιλιομοδίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χιλιομόδι της τέως κοινότητας Χιλιομοδίου. 47 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 28.14. Δήμος Φενεού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρχαίας Φενεού, 2. Γκούρας, 3. Κάτω Ταρσού, 4. Ματίου, 5. Μεσινού, 6. Μοσιάς, 7. Πανοράματος, 8. Στενού, 9. Φενεού, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γκούρα της τέως κοινότητας Γκούρας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Αγίων Θεοδώρων δεν επέρχεται μεταβολή. 29. ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 29.1. Δήμος Αμοργού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αιγιάλης, 2. Αμοργού, 3. Αρκεσίνης, 4. Βρούτση, 5. Θολαρίων, 6. Καταπόλων (Αμοργού), οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα της τέως κοινότητας Αμοργού. 29.2. Δήμος 'Ανδρου αποτελούμενος από το δήμο: 1. 'Ανδρου και τις κοινότητες: 1. Αποικίων, 2. Βουρκωτής, 3. Λαμύρων, 4. Μεσαριάς, 5. Πιτροφού, 6. Στενιών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα του τέως δήμου 'Ανδρου. 29.3. Δήμος 'Ανω Σύρου αποτελούμενος από το δήμο 'Ανω Σύρου και τις κοινότητες: 1. Γαλησσά, 2. Πάγου, 3. Χρούσων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ανω Σύρος του τέως δήμου 'Ανω Σύρου. 29.4. Δήμος Δρυμαλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Απεράθου, 2. Δαμαριώνος, 3. Δανακού, 4. Κεραμωτής, 5. Κορωνίδος, 6. Κορώνου, 7. Μέσης, 8. Μονής, 9. Σκαδού, 10. Φιλοτίου, 11. Χαλκείου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χάλκειο της τέως κοινότητας Χαλκείου. 29.5. Δήμος Εξωμβούργου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγάπης, 2. Καλλονής, 3. Κάμπου, 4. Καρδιανής, 5. Κτικάδου, 6. Κώμης, 7. Στενής, 8. Υστερνίων, 9. Φαλατάδου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμος Ξινάρα της τέως κοινότητας Κάμπου. 29.6. Δήμος Ερμουπόλεως αποτελούμενος από το δήμο Ερμουπόλεως και την κοινότητα Μάννα, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερμούπολη του τέως δήμου Ερμουπόλεως. 29.7. Δήμος Θήρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ακρωτηρίου, 2. Βόθωνος, 3. Βουρβούλου, 4. Εμπορείου, 5. 'Εξω Γωνιάς, 6. Επισκοπής Γωνιά, 7. Ημεροβιγλίου, 8. Θήρας, 9. Καρτεράδου, 10. Μεγαλοχωρίου, 11. Μεσαριάς, 12. Πύργου Καλλίστης, οι οποίες Καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φηρά της τέως κοινότητας Θήρας. 29.8. Δήμος Κορθίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καππαριάς, 2. Κορθίου, 3. Κοχύλου, 4. 'Ορμου Κορθίου, 5. Παλαιοκάστρου, 6. Συνετίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ορμος Κορθίου της τέως κοινότητας 'Ορμου Κορθίου. 29.9. Δήμος Κύθνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δρυοπίδος, 2. Κύθνου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα της τέως κοινότητας Κύθνου. 29.10. Δήμος Μήλου αποτελούμενος από το δήμο Μήλου και την κοινότητα Αδάμαντος, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μήλος του τέως δήμου Μήλου. 48 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 29.11. Δήμος Μυκόνου αποτελούμενος από το δήμο Μυκονίων και την κοινότητα 'Ανω Μεράς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύκονος του τέως δήμου Μυκονίων. 29.12. Δήμος Νάξου αποτελούμενος από το δήμο Νάξου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Αρσενίου, 2. Βίβλου, 3. Γαλανάδου, 4. Γαλήνης, 5. Γλινάδου, 6. Εγγαρών, 7. Κινιδάρου, 8. Μελάνων, 9. Ποταμιάς, 10. Σαγκρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα του τέως δήμου Νάξου. 29.13. Δήμος Πάρου αποτελούμενος από το δήμο Πάρου και τις κοινότητες: 1. Αγκαιριάς, 2. Αρχιλόχου, 3. Κώστου, 4. Λευκών, 5. Μαρπήσσης, 6. Ναούσης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παροικιά του τέως δήμου Πάρου. 29.14. Δήμος Ποσειδωνίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βάρης, 2. Ποσειδωνίας, 3. Φοίνικος, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επισκοπή της τέως κοινότητας Ποσειδωνίας. 29.15. Δήμος Σίφνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Απολλωνίας, 2. Αρτεμώνος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Απολλωνία της τέως κοινότητας Απολλωνίας. 29.16. Δήμος Τήνου αποτελούμενος από το δήμο Τήνου και τις κοινότητες: 1. Δύο Χωρίων, 2. Τριαντάρου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα του τέως δήμου Τήνου. 29.17. Δήμος Υδρούσας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμολόχου, 2. 'Ανω Γαυρίου, 3. Απροβάτου, 4. Αρνά, 5. Βιταλίου, 6. Γαυρίου, 7. Κατακοίλου, 8. Μακροταντάλου, 9. Μπατσίου, 10. Παλαιοπόλεως, 11. Φελλού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαύριο της τέως κοινότητας Γαυρίου. 29.18. Κοινότητα Φολεγάνδρου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Μεριάς, 2. Φολέγανδρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Χώρα της τέως κοινότητας Φολέγανδρου. 29.19. Κοινότητα Οίας αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Οίας, 2. Θηρασίας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Oία της τέως κοινότητας Οίας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στους δήμους: 1. Ιητών, 2. Κέας, 3. Σερίφου και στις κοινότητες: 1. Ανάφης, 2. Αντιπάρου, 3. Δονούσης, 4. Ηράκλειας, 5. Κιμώλου, 6. Κουφονησίων, 7. Πανόρμου, 8. Σικίνου, 9. Σχοινούσσης δεν επέρχεται μεταβολή. 30. ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 30.1. Δήμος Ανατολικής Μάνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δρυμού, 2. 'Εξω Νυμφίου, 3. Κοκκάλας, 4. Κότρωνα, 5. Λαγίας, 6. Πυρρίχου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κότρωνα της τέως κοινότητας Κότρωνα. 49 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 30.2. Δήμος Ασωπού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασωπού (Παπαδιάνικα), 2. Δαιμονίας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ασωπός του τέως δήμου Ασωπού. 30.3. Δήμος Βοιών αποτελούμενος από το δήμο Νεαπόλεως Βοιών και από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίου Nικoλάoυ Βοιών, 3. Αγίων Αποστόλων, 4. 'Ανω Καστανέας, 5. Βελανιδίων, 6. Ελίκας, 7. Κάμπου, 8. Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς, 9. Λαχίου, 10. Μεσοχωρίου, 11. Παντανάσσης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη Βοιών του τέως δήμου Νεαπόλεως Βοιών. 30.4. Δήμος Γερόνθρων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλεποχωρίου, 2. Γερακίου, 3. Καλλιθέας, 4. Καρίτσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γεράκι της τέως κοινότητας Γερακίου. 30.5. Δήμος Γυθείου αποτελούμενος από το δήμο Γυθείου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βασιλείου, 2. Αιγίων, 3. Δροσοπηγής, 4. Καλυβίων, 5. Καρβελά, 6. Καρυουπόλεως, 7. Κονακίων, 8. Κρήνης, 9. Λυγερέα, 10. Μαραθέας, 11. Μυρσίνης, 12. Νεοχωρίου, 13. Πλατάνου, 14. Σιδηροκάστρου, 15. Σκαμνακίου, 16. Σκουταρίου, 17. Χωσιαρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γύθειο του τέως δήμου Γυθείου. 30.6. Δήμος 'Ελους αποτελούμενος από το δήμο 'Ελους, την κοινότητα Γλυκόβρυσης, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Aγίoυ Ιωάννη, o οποίος αποσπάται από την κοινότητα Απιδέας. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχιώτης του τέως δήμου 'Ελους. 30.7. Δήμος Ζάρακα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ιέρακος, 2. Κυπαρισσίου, 3. Λαμποκάμπου, 4. Ρειχέας, 5. Χάρακος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρειχέα της τέως κοινότητας Ρειχέας. 30.8. Δήμος Θεραπνών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγ. Αναργύρων, 2. Αγριάνων, 3. Γκοριτσάς, 4. Καλλονής, 5. Κεφαλά, 6. Πλατάνας, 7. Σκούρας, 8. Χρυσάφων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γκοριτσά της τέως κοινότητας Γκοριτσάς. 30.9. Δήμος Κροκεών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βασιλακίου, 2. Δαφνίου, 3. Κροκεών, 4. Λάγιου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κροκεές της τέως κοινότητας Κροκεών. 30.10. Δήμος Μολάων αποτελούμενος από το δήμο Μολάων και τις κοινότητες: 1. Ελαίας, 2, Κουπιών, 3. Μεταμορφώσεως, 4. Πακίων, 5. Συκέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μολάοι του τέως δήμου Μολάων. 30.11. «Δήμος Μονεμβασίας»22 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγγελώνας, 2. Αγίου Δημητρίου Μονεμβασίας, 3. Αγίου Ιωάννου, 4. Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας, 5. Βελιών, 6. Ελληνικού, 7. Λιρών, 8. Μονεμβασίας, 9. Νομίων, 10. Ταλάντων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μονεμβασία της τέως κοινότητας Μονεμβασίας. 22 Π.Δ. 210/2005, ΦΕΚ-253 Α ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ.Το Δημοτικό Διαμέρισμα Ελληνικού, του Δήμου Μονεμβασίας, του νομού Λακωνίας, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 ( Α ΄ 244) , μετονομάζεται σε « Δημοτικό Διαμέρισμα Κουλεντίων » 50 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 30.12. Δήμος Μυστρά αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Ειρήνης, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. Αναβρυτής, 4. Λογγάστρας, 5. Μαγούλας, 6. Μυστρά, 7. Παρορείου, 8. Σουστιάνων, 9. Τρύπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαγούλα της τέως κοινότητας Μαγούλας. 30.13. Δήμος Νιάτων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου Ζάρακος, 2. Κρεμαστής, 3. Νιάτων, οι οποίες καταργούνται, καθώς και το συνοικισμό Απιδέας της κοινότητας Απιδέας, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Δημήτριος Ζάρακος της τέως κοινότητας Αγίου Δημητρίου Ζάρακος. 30.14. Δήμος Οινούντος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαμβακούς, 2. Βαρβίτσης, 3. Βασαρά, 4. Βουτιανών, 5. Βρεσθένων, 6. Θεολόγου, 7. Κονιδίτσης, 8. Σελλασίας, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σελλασία της τέως κοινότητας Σελλασίας. 30.15. Δήμος Οιτύλου αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Αρεοπόλεως, 2. Διρού, 3. Οιτύλου και τις κοινότητες: 1. Αλίκων, 2. 'Ανω Μπουλαρίων, 3. Βάθειας, 4. Γερολιμένος, 5. Κοίτας, 6. Κούνου, 7. Τσικκαλίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρεόπολη του τέως δήμου Αρεοπόλεως. 30.16. Δήμος Πελλάνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. Αγόριανης, 3. Αλευρούς, 4. Βορδονίας, 5. Γεωργιτσίου, 6. Καστορείου, 7. Λογκανίκου, 8. Πελλάνας, 9. Περιβολίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καστόρειο της τέως κοινότητας Καστορείου. 30.17. Δήμος Σπάρτης αποτελούμενος από το δήμο Σπαρτιατών και τις κοινότητες: 1. Αμυκλών, 2. Αφισίου, 3. Καλυβίων Σοχάς, 4. Κλαδά, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σπάρτη του τέως δήμου Σπαρτιατών. 30.18. Δήμος Σμύνους αποτελούμενος από το δήμο Αγίου Νικολάου και τις κοινότητες: 1. Μελιτίνης, 2. Παλαιοβρύσης, 3. Πετρίνας, 4. Προσηλίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Νικόλαος του τέως δήμου Αγίου Νικολάου. 30.19. Δήμος Φαρίδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανωγείων, 2. 'Αρνης, 3. Βασιλικής, 4. Γοράνων, 5. Δάφνης, 6. Λευκοχώματος, 7. Ξηροκαμπίου, 8. Παλαιοπαναγίας, 9. Πολοβίτσης, 10. Ποταμιάς, 11. Σπαρτιάς. 12. Τραπεζαντής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξηροκάμπιο της τέως κοινότητας Ξηροκαμπίου. 23 Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Σκάλας και στις κοινότητες: 1. Ελαφονήσου, 2. Καρυών δεν επέρχεται μεταβολή. 31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 31.1. Δήμος Αγιάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιάς, 2. Αετολόφου, 3. Ανάβρας, 4. Γερακαρίου, 5. Ελάφου, 6. Μεγαλοβρύσου, 7. Μεταξοχωρίου, 8. Νερομύλων, 9. Ποταμιάς, 23 Π.Δ. 208/2005, ΦΕΚ-253 Α/13-10-200 άρθρο μόνο: Το Δημοτικό Διαμέρισμα Δάφνης, το οποίο συνεστήθη με το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 ( Α ΄ 244) και ο ομώνυμος οικισμός του Δήμου Φαρίδος, του νομού Λακωνίας, μετονομάζονται σε « Δημοτικό Διαμέρισμα Καμινίων » και « Οικισμό Καμινίων » 51 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγιά της τέως κοινότητας Αγιάς. 31.2. Δήμος Αμπελώνος αποτελούμενος από το δήμο Αμπελώνος και τις κοινότητες: 1. Βρυοτόπου, 2. Δελερίων, 3. Ροδιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αμπελώνα του τέως δήμου Αμπελώνος. 31.3. Δήμος Αντιχασίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ακρης, 2. Κρανέας Ελασσόνος, 3. Λουτρού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρανέα Ελασσόνα της τέως κοινότητας Κρανέας Ελασσόνος. 31.4. Δήμος Αρμενίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρμενίου 2. Μεγάλου Μοναστηρίου, 3. Νίκης, 4. Σωτηρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρμένιο της τέως κοινότητας Αρμενίου. 31.5. Δήμος Γιάννουλης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γιάννουλης, 2. Φαλάννης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γιάννουλη της τέως κοινότητας Γιάννουλης. 31.6. Δήμος Γόννων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γόννων, 2. Ιτέας, 3. Καλλιπεύκης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γόννοι της τέως κοινότητας Γόννων. 31.7. Δήμος Ελασσόνας αποτελούμενος από το δήμο: 1. Ελασσόνας και τις κοινότητες: 1. Βαλανίδας, 2. Γαλανόβρυσης, 3. Ευαγγελισμού, 4. Κεφαλοβρύσου, 5. Παλαιοκάστρου, 6. Στεφανοβούνου, 7. Τσαριτσάνης οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελασσόνα του τέως δήμου Ελασσόνος. 31.8. Δήμος Ενιππέα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Βασιλή, 3. Κατωχωρίου, 4. Κρήνης, 5. Μεγάλου Ευυδρίου, 6. Πολυνερίου, 7. Σταυρού, 8. Υπερείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλο Ευύδριο της τέως κοινότητας Μεγάλου Ευυδρίου. 31.9. Δήμος Ευρυμενών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καρίτσης, 2. Ομολίου, 3. Παλαιοπύργου, 4. Στομίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στόμιο της τέως κοινότητας Στομίου. 31.10. Δήμος Κάτω Ολύμπου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αιγάνης, 2. Κρανέας, 3. Πυργετού, 4. Ραψάνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυργετός της τέως κοινότητας Πυργετού. 31.11. Δήμος Κιλελέρ αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγναντερής, 2. Καλαμακίου, 3. Κιλελέρ, 4. Μελίσσης, 5. Νέου Περιβολίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κιλελέρ της τέως κοινότητας Κιλελέρ (Κυψέλης). 31.12. Δήμος Κοιλάδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλέας, 2. Ελευθερών, 3. Κοιλάδος, 4. Κουτσοχέρου, 5. Λουτρού, 6. Μάνδρας, 7. Ραχούλας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοιλάδα της τέως κανότητας Κοιλάδος. 31.13. Δήμος Κραννώνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αγίων Αναργύρων, 3. Βουναίνων, 4. Δοξαρά, 5. Κραννώνος, 6. Κυπαρίσσου, 7. Μαυροβουνίου, 8. Μικρού Βουνού, 9. Ψυχικού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιοι Ανάργυροι της τέως κοινότητας Αγίων Αναργύρων. 52 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 31.14. Δήμος Λακέρειας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμυγδαλής, 2. Ανατολής, 3. Δήμητρας, 4. Καστρίου, 5. Μαρμαρίνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δήμητρα της τέως κοινότητας Δήμητρας. 31.15. «Δήμος Λάρισας»24αποτελούμενος από το δήμο Λαρίσης και την κοινότητα Τερψιθέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λάρισα του τέως δήμου Λαρίσης. 31.16. Δήμος Λιβαδίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δολίχης, 2. Λιβαδίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λιβάδι της τέως κοινότητας Λιβαδίου. 31.17. Δήμος Μακρυχωρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ελατείας, 2. Ευαγγελισμού, 3. Μακρυχωρίου, 4. Παραποτάμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται οοικισμός Μακρυχώρι της τέως κοινότητας Μακρυχωρίου. 31.18. Δήμος Μελιβοίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μελιβοίας, 2. Σκήτης, 3. Σκλήθρου, 4. Σωτηρίτσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σωτηρίτσα της τέως κοινότητας Σωτηρίτσης. 31.19. Δήμος Ναρθακίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Δένδρων, 2. Διλόφου, 3. Καλλιθέας, 4. Ναρθακίου, 5. Σκοπιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ναρθάκιο της τέως κοινότητας Ναρθακίου. 31.20. Δήμος Νέσσωνος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλοχωρίου, 2. Κυψελοχωρίου, 3. Νέσσωνος, 4. 'Οσσης, 5. Πουρναρίου, 6. Σπηλιάς, 7. Συκουρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Συκούριο της τέως κοινότητας Συκουρίου. 31.21. Δήμος Νίκαιας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Διλόφου, 2. Ζαππείου, 3. Μοσχοχωρίου, 4. Μύρων, 5. Νέας Λεύκης, 6. Νέων Καρυών, 7. Νικαίας, 8. Χαράς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νίκαια της τέως κοινότητας Νίκαιας. 31.22. Δήμος Ολύμπου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Κοκκινογείου, 3. Κοκκινοπηλού, 4. Λόφου, 5. Ολυμπιάδος, 6. Πυθίου, 7. Φλαμπούρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα της τέως κοινότητας Καλλιθέας. 31.23. Δήμος Πλατυκάμπου αποτελούμενος από το δήμο: 1. Πλατυκάμπου και τις κοινότητες: 1. Γλαύκης, 2. Ελευθερίου, 3. Μελίας, 4. Μελισσοχωρίου, 5. Ναμάτων, 6. Ομορφοχωρίου, 7. Χάλκης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλατύκαμπος του τέως δήμου Πλατυκάμπου. 31.24. Δήμος Πολυδάμαντα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμπελείας, 2. Βαμβακούς, 3. Δασολόφου, 4. Ερετρίας, 5. Ζωοδόχου Πηγής, 6. Κάτω Βασιλικών, 7. Νεράϊδας, 8. Πολυδαμείου, 8. Ρευματιάς, 9. Σιτοχώρου, 10. Σκοτούσσης, 11. Χαλκιάδων, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαμβακού της τέως κοινότητας Βαμβακούς. 31.25. Δήμος Ποταμιάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμουρίου, 2. Βλαχογιαννίου, 3. Δομενίκου, 4. Μαγούλας, 5. Μεγάλου Ελευθεροχωρίου, 6. Μεσοχωρίου, 7. Πραιτωρίου, 8. 24 Π.Δ. 242/2002, ΦΕΚ-217 Α’ άρθρο μόνο : «Ο Δήμος Λάρισας του Ν. Λαρίσης του εδαφίου 31.15 της περ. Α’ της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97, (Α’ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Λαρισαίων» 53 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Συκέας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχογιάννιο της τέως κοινότητας Βλαχογιαννίου. 31.26. Δήμος Σαρανταπόρου αποτελούμενος από το δήμο Σαρανταπόρου και τις κοινότητες: 1. Αζώρου (Βουβάλας), 2. Γερανίων, 3. Γιαννωτών, 4. Λυκουδίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σαραντάπορο του τέως δήμου Σαρανταπόρου. 31.27. Δήμος Τυρνάβου αποτελούμενος από το δήμο Τυρνάβου και τις κοινότητες: 1. Αργυροπουλείου, 2. Δαμασίου, 3. Δένδρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τύρναβος του τέως δήμου Τυρνάβου. 31.28. Δήμος Φαρσάλων αποτελούμενος από το δήμο: 1. Φαρσάλων και τις κοινότητες: 1. Αχιλλείου, 2. Βρυσιών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φάρσαλα του τέως δήμου Φαρσάλων. 31.29. Κοινότητα Αμπελακίων αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Αμπελακίων, 2. Τεμπών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Αμπελάκια της τέως κοινότητας Αμπελακίων. 31.30. Κοινότητα Καρυάς αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Καρυάς, 2. Κρυόβρυσης, 3. Συκαμινέας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Καρυά της τέως κοινότητας Καρυάς. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στην κοινότητα Βερδικούσσης δεν επέρχεται μεταβολή. 32. ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 32.1. Δήμος Αγίου Νικολάου αποτελούμενος από το δήμο: 1. Αγίου Νικολάου και τις κοινότητες: 1. Βρουχά, 2. Ελούντας, 3. 'Εξω Λακκωνίων, 4. 'Εξω Ποτάμων, 5. Ζενίων, 6. Καλού Χωρίου, 7. Κριτσάς, 8. Κρούστα, 9. Λιμνών, 10. Λούμα, 11. Μέσα Λακκωνίων, 12. Πρίνας, 13. Σκινιά, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Νικόλαος του τέως δήμου Αγίου Νικολάου. 32.2. Δήμος Ιεράπετρας αποτελούμενος από τους δήμους: 1. Ιεράπετρας, 2. Νέων Μαλών και τις κοινότητες: 1. Αγίου Ιωάννου, 2. Ανατολής, 3. Γδοχίων, 4. Καβουσίου, 5. Καλαμαύκας, 6. Κάτω Χωρίου, 7. Μακρυλιάς, 8. Μεσελέρων, 9. Μουρνιών, 10. Μύθων, 11. Μύρτου, 12. Παχείας 'Αμμου, 13. Ρίζης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ιεράπετρα του τέως δήμου Ιεράπετρας. 32.3. Δήμος Ιτάνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ζάκρου, 2. Καρυδίου, 3. Παλαικάστρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαίκαστρο της τέως κοινότητας Παλαικάστρου. 32.4. Δήμος Λεύκης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Απιδίων (Μέσα Απιδίου), 3. Αρμένων, 4. Zίρoυ, 5. Παππαγιαννάδων, 6. Χανδρά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζίρος της τέως κοινότητας Zίρoυ. 32.5. Δήμος Μακρύ Γιαλού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Aγίoυ Στεφάνου, 2. Λιθινών, 3. Ορεινού, 4. Περιβολακίων, 5. Πεύκων, 6. Σταυροχωρίου, 7. Σχινοκαψάλων, 8. 54 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Χρυσοπηγής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κουτσουράς της τέως κοινότητας Σταυροχωρίου. 32.6. Δήμος Νεάπολης αποτελούμενος από το δήμο: 1. Νεαπόλεως και τις κοινότητες: 1. Αγίου Αντωνίου, 2. Βουλισμένης, 3. Βραχασίου, 4. Βρυσών, 5. Καρυδίου, 6. Καστελίου Φουρνής, 7. Λατσίδας, 8. Μιλάτου, 9. Νικηθιανού, 10. Φουρνής, 11. Χουμεριάκου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεάπολη του τέως δήμου Νεαπόλεως. 32.7. Δήμος Οροπεδίου Λασιθίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αβρακόντε, 2. Αγίου Γεωργίου, 3. Αγίου Κωνσταντίνου, 4. Καμινακίου, 5. Κάτω Μετοχίου, 6. Λαγού, 7. Μαρμακέτου, 8. Μέσα Λασιθίου, 9. Πλάτης, 10. Τζερμιάδου, 11. Ψυχρού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τζερμιάδο της τέως κοινότητας Τζερμιάδου. 32.8. Δήμος Σητείας αποτελούμενος από το δήμο Σητείας και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Αχλαδίων, 3. 'Εξω Μουλιανών, 4. Κατσιδωνίου, 5. Κρυών, 6. Λάστρου, 7. Μαρωνίας, 8. Μέσα Μουλιανών, 9. Μυρσίνης, 10. Πισκοκεφάλου, 11. Πραισού, 12. Ρούσσας Εκκλησίας, 13. Σκοπής, 14. Σταυρωμένου, 15. Σφάκας, 16. Τουρλωτής, 17. Χαμεζίου, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σητεία του τέως δήμου Σητείας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 33. ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 33.1. Δήμος Αγίας Παρασκευής αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Νάπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Παρασκευή της τέως κοινότητας Αγίας Παρασκευής. 33.2. Δήμος Ατσικής αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Ατσικής, 3. Βάρους, 4. Δάφνης, 5. Καρπασίου, 6. Καταλάκκου, 7. Σαρδών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ατσική της τέως κοινότητας Ατσικής. 33.3. Δήμος Γέρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μεσαγρού, 2. Παλαιοκήπου, 3. Παππάδου, 4. Περάματος, 5. Πλακάδου, 6. Σκοπέλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παππάδος της τέως κοινότητας Παππάδου. 33.4. Δήμος Ερεσού Αντίσσης αποτελούμενος από το δήμο Ερεσού και τις κοινότητες: 1. Αντίσσης, 2. Βατούσσης, 3. Μεσοτόπου, 4. Πτερούντος, 5. Σιγρίου, 6. Χιδήρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ερεσός του τέως δήμου Ερεσού. 33.5. Δήμος Ευεργέτουλα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασωμάτου, 2. Ιππείου, 3. Κάτω Τρίτους, 4. Κεραμείων, 5. Λάμπου Μύλων, 6. Μυχού, 7. Συκούντος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Συκούντα της τέως κοινότητας Συκούντος. 33.6. Δήμος Καλλονής αποτελούμενος από το δήμο Καλλονής και τις κοινότητες: 1. 'Αγρας, 2. Ανεμότιας, 3. Σκαλοχωρίου, 4. Φίλιας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλονή του τέως δήμου Καλλονής. 55 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 33.7. Δήμος Λουτροπόλεως Θερμής αποτελούμενος από το δήμο Λουτροπόλεως Θερμής και τις κοινότητες 1. Κώμης, 2. Μιστεγνών, 3. Νέων Κυδωνίων, 4. Πηγής, 5. Πύργων Θερμής, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λουτρόπολη Θερμής του τέως δήμου Λουτροπόλεως Θερμής. 33.8.Δήμος Μανταμάδου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κάπης, 2. Κλειούς, 3. Μανταμάδου, 4. Πελόπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μανταμάδος της τέως κοινότητας Μανταμάδου. 33.9.Δήμος Μήθυμνας αποτελούμενος από το δήμο Μηθύμνης και τις κοινότητες: 1. Αργέννου, 2. Λεπετύμνου, 3. Συκαμινέας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μήθυμνα του τέως δήμου Μηθύμνης. 33.10.Δήμος Μούδρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλλιόπης, 2. Καμινίων, 3. Κοντοπουλίου, 4. Λύχνων, 5. Μούδρου, 6. Παναγίας, 7. Πλάκας, 8. Ρεπανιδίου, 9. Ρουσσοπουλίου, 10. Ρωμανού, 11. Σκανδαλίου, 12. Φισίνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μούδρος της τέως κοινότητας Μούδρου. 33.11. Δήμος Μύρινας αποτελούμενος από το δήμο Μυριναίων και τις κοινότητες: 1. Θάνους, 2. Κάσπακα, 3. Κορνού, 4. Πλατέος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μύρινα του τέως δήμου Μυριναίων. 33.12. Δήμος Μυτιλήνης αποτελούμενος από το δήμο Μυτιλήνης και τις κοινότητες: 1. Αγίας Μαρίνης, 2. Αλυφαντών, 3. Αφάλωνος, 4. Λουτρών, 5. Μόριας, 6. Παμφίλων (Παμφύλλων), 7. Παναγιούδας, 8. Ταξιαρχών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μυτιλήνη του τέως δήμου Μυτιλήνης. 33.13. Δήμος Νέας Κούταλης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγκαρυώνων 2. Καλλιθέας, 3. Κοντιά, 4. Λιβαδοχωρίου, 5. Νέας Κούταλης, 6. Πεδινού, 7. Πορτιανού, 8. Τσιμανδρίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοντιά της τέως κοινότητας Kovτιά. 33.14. Δήμος Πέτρας αποτελούμενος από το δήμο Πέτρας και τις κοινότητες: 1. Στύψης, 2. Υψηλομετώπου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέτρα του τέως δήμου Πέτρας. 33.15. Δήμος Πλωμαρίου αποτελούμενος από το δήμο Πλωμαρίου και τις κοινότητες: 1. Ακρασίου, 2. Αμπελικού, 3. Μεγαλοχωρίου, 4. Νεοχωρίου, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Πλαγιάς, 7. Τρύγονα, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλωμάρι του τέως δήμου Πλωμαρίου. 33.16. Δήμος Πολιχνίτου αποτελούμενος από το δήμο Πολιχνίτου και τις κοινότητες: 1. Βασιλικών, 2. Βρίσας, 3. Λισβορίου, 4. Σταυρού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα τον δήμου ορίζεται ο οικισμός Πολίχνιτος του τέως δήμου Πολιχνίτου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στον δήμο Αγιάσου και στην κοινότητα Αγίου Ευστρατίου δεν επέρχεται μεταβολή. 34. ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 34.1. Δήμος Απολλωνίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Ηλία, 2. Αγίου Πέτρου, 3. Αθανίου, 4. Βασιλικής, 5. Βουρνικά, 6. Δραγάνου, 7. Ευγήρου, 8. Κομηλίου, 9. 56 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Κονταραίνης, 10. Μαραντοχωρίου, 11. Νικολή, 12. Σύβρου, 13. Χορτάτων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλική της τέως κοινότητας Βασιλικής. 34.2. Δήμος Ελλομένου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαυκερής, 2. Βλυχού, 3. Κατωχωρίου, 4. Νεοχωρίου, 5. Νυδρίου, 6. Πλατυστόμων, 7. Πόρου, 8. Φτερνού, 9. Χαραδιατίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νυδρί της τέως κοινότητας Νυδρίου. 34.3. Δήμος Καρυάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Εγκλουβής, 2. Καρυάς, 3. Πηγαδησάνων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρυά της τέως κοινότητας Καρυάς. 34.4. Δήμος Λευκάδος αποτελούμενος από το δήμο Λευκάδος και τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικήτα, 2. Αλεξάνδρου, 3. Απολπαίνης, 4. Καλαμιτσίου, 5. Καριωτών, 6. Κατούνης, 7. Τσουκαλάδων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο Οικισμός Λευκάδα του τέως δήμου Λευκάδος. 34.5. Δήμος Σφακιωτών αποτελούμενος από το δήμο Σφακιωτών και τις κοινότητες: 1. Δρυμώνος, 2. Εξανθείας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαζαράτα του τέως δήμου Σφακιωτών. 34.6. Κοινότητα Καλάμου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Επισκοπής, 2. Καλάμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Κάλαμος της τέως κοινότητας Καλάμου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Μεγανησίου και στην κοινότητα Καστού δεν επέρχεται μεταβολή. 35. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 35.1. Δήμος Αγριάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριάς, 2. Δρακείας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγριά της τέως κοινότητας Αγριάς. 35.2. Δήμος Αισωνίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Διμηνίου, 2. Σέσκλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διμήνι της τέως κοινότητας Διμηνίου. 35.3. Δήμος Αλμυρού αποτελούμενος από το δήμο: 1. Αλμυρού και τις κοινότητες: 1. Ανθοτόπου, 2. Ευξεινουπόλεως, 3. Κοκκοτών, 4. Κροκίου, 5. Κωφών, 6. Πλατάνου, 7. Φυλάκης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλμυρός του τέως δήμου Αλμυρού. 35.4. Δήμος Αργαλαστής αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αργαλαστής, 2. Μετοχίου, 3. Ξινόβρυσης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αργαλαστή της τέως κοινότητας Αργαλαστής. 35.5. Δήμος Αρτέμιδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Βλασίου, 2. Αγίου Λαυρεντίου, 3. 'Ανω Λεχωνίων, 4. Κάτω Λεχωνίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ανω Λεχώνια της τέως κοινότητας 'Ανω Λεχωνίων. 57 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 35.6. Δήμος Αφετών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αφετών, 2. Καλαμακίου, 3. Λαμπινούς, 4. Νεοχωρίου, 5. Συκής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νεοχώρι της τέως κοινότητας Νεοχωρίου. 35.7. Δήμος Ζαγοράς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ζαγοράς, 2. Μακρυρράχης, 3. Πουρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ζαγορά της τέως κοινότητας Ζαγοράς. 35.8. Δήμος Κάρλας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καναλίων, 2. Κερασέας, 3. Ριζομύλου, 4. Στεφανοβικείου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στεφανοβίκειο της τέως κοινότητας Στεφανοβικείου. 35.9. Δήμος Μηλεών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου Νηλείας, 2. Βυζίτσης, 3. Καλών Νερών, 4. Μηλεών, 5. Πινακατών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλέα της τέως κοινότητας Μηλεών. 35.10. Δήμος Μουρεσίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου Πηλίου, 2. Ανηλίου, 3. Κισσού, 4. Μουρεσίου, 5. Ξορυχτίου, 6. Τσαγκαράδας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Τσαγκαράδα της τέως κοινότητας Τσαγκαράδας. 35.11. Δήμος Νέας Αγχιάλου αποτελούμενος από το δήμο Νέας Αγχιάλου και τις κοινότητες: 1. Αϊδινίου, 2. Μικροθηβών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Αγχίαλος του τέως δήμου Νέας Αγχιάλου. 35.12. Δήμος Νέας Ιωνίας αποτελούμενος από το δήμο Νέας Ιωνίας και την κοινότητα Γλαφυρών, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Iωvία του τέως δήμου Νέας Ιωνίας. 35.13. Δήμος Πορταριάς απατελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Αλλης Μεριάς, 2. Κατωχωρίου, 3. Πορταριάς, 4. Σταγιατών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πορταριά της τέως κοινότητας Πορταριάς. 35.14. Δήμος Πτελεού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων, 2. Αχιλλείου, 3. Πτελεού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πτελεός της τέως κοινότητας Πτελεού. 35.15. Δήμος Σηπιάδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Λαύκου, 2. Μηλίνης, 3. Προμυρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λαύκος της τέως κοινότητας Λαύκου. 35.16. Δήμος Σκοπέλου αποτελούμενος από το δήμο Σκοπέλου και τις κοινότητες: 1. Γλώσσης, 2. Κλήματος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκόπελος του τέως δήμου Σκοπέλου. 35.17. Δήμος Σούρπης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Τριάδος, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. Αμαλιαπόλεως, 4. Βρυναίνης, 5. Δρυμώνος, 6. Σούρπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σούρπη της τέως κοινότητας Σούρπης. 35.18. Δήμος Φερών αποτελούμενος από το δήμο Βελεστίνου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου Φερών, 2. Αερινού, 3. Μικρού Περιβολακίου, 4. Περιβλέπτου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βελεστίνο του τέως δήμου Βελεστίνου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 58 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Γ. Στους δήμους: 1. Αλοννήσου, 2. Βόλου, 3. Ιωλκού, 4. Σκιάθου και στις κοινότητες: 1. Ανάβρας, 2. Κεραμιδίου, 3. Μακρινίτσης, 4. Τρικερίου δεν επέρχεται μεταβολή. 36. ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 36.1. Δήμος Αβίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αβίας, 2. Αλτομιρών, 3. Δολών, 4. Κάμπου, 5. Κέντρου, 6. Πηγαδίων, 7. Σταυροπηγίου, 8. Σωτηριανίκων, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κάμπος της τέως κοινότητας Κάμπου. 36.2. Δήμος Αετού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριλιάς, 2. Αετού, 3. Αρτικίου, 4. Γλυκορριζίου, 5. Καμαρίου, 6. Κεφαλόβρυσης, 7. Κοπανακίου, 8. Κρυονερίου, 9. Μοναστηρίου, 10. Πολυθέας, 11. Σιτοχωρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κοπανάκι της τέως κοινότητας Κοπανακίου. 36.3. Δήμος Αιπείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αδριανής, 2. Λογγάς, 3. Μηλίτσης, 4. Νέας Κορώνης, 5. Χράνων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λογγά της τέως κοινότητας Λογγάς. 36.4. Δήμος Ανδανίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγριλοβούνου, 2. 'Ανω Μελπείας, 3. Δασοχωρίου, 4. Δεσύλλα, 5. Διαβολιτσίου, 6. Ηλέκτρας, 7. Καρνασίου, 8. Κάτω Μελπείας, 9. Κεντρικού, 10. Κωνσταντίνων, 11. Μάλτας, 12. Μάνδρας, 13. Μαντζαρίου, 14. Παραπουγκίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Διαβολίτσιο της τέως κοινότητας Διαβολιτσίου. 36.5. Δήμος Ανδρούσας αποτελούμενος από το δήμο Ανδρούσης και τις κοινότητες: 1. Αγριλιάς, 2. Αμφιθέας, 3. Ελληνοεκκλησιάς, 4. Εύας, 5. Καλογερορράχης, 6. Μαγγανιακού, 7. Πολυλόφου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανδρούσα του τέως δήμου Ανδρούσης. 36.6. Δήμος 'Αριος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλωνίων, 2. 'Αμμου, 3. Ανεμομύλου, 4. 'Αριος, 5. Αριοχωρίου, 6. Ασπροπουλιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αριος της τέως κοινότητας 'Αριος. 36.7. Δήμος Αριστομένους αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αριστομένους, 2. Βουταίνης, 3. Διοδίων, 4. Κεφαλοβρύσου, 5. Κουτίφαρη, 6. Μάνεση, 7. Πελεκανάδας, 8. Πλατανόβρυσης, 9. Πουλιτσίου, 10. Στέρνας, 11. Στρεφίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αριστομένης της τέως κοινότητας Αριστομένους. 36.8. Δήμος Αρφαρών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Φλώρου, 2. Αγρίλου, 3. Αρφαρών, 4. Βελανιδιάς, 5. Βρομόβρυσης, 6. Πηδήματος, 7. Πλατέος, 8. Σταματινού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρφαρά της τέως κοινότητας Αρφαρών. 36.9. Δήμος Αυλώνα25 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγαλιανής, 2. Αυλώνος, 3. Βανάδας, 4. Ελαίας, 5. Καλιτσαίνης, 6. Καλού Νερού, 7. Καρυών, 8. Πλατανίων, 9. 25 Π.Δ. 245/2002, ΦΕΚ-217 Α’ άρθρο μόνο: «Ο Δήμος Αυλώνας του Ν. Μεσσηνίας του εδαφίου 36.9 της περ. Α’ της παρ. 36 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97, (Α’ 244) μετονομάζεται σε «Δήμο Αυλώνος» 59 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Προδρόμου, 10. Σιδηροκάστρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιδηρόκαστρο της τέως κοινότητας Σιδηροκάστρου. 36.10. Δήμος Βουφράδων26 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βλάση, 2. Κουρτακίου, 3. Μηλιωτίου, 4. Πετριτσίου, 5. Χαραυγής, 6. Χατζή, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χατζή της τέως κοινότητας Χατζή. 36.11. Δήμος Γαργαλιάνων αποτελούμενος από το δήμο Γαργαλιάνων και τις κοινότητες: 1. Βάλτας, 2. Λεύκης, 3. Μαραθοπόλεως, 4. Μουζακίου, 5. Πύργου. 6. Φλόκας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαργαλιάνοι του τέως δήμου Γαργαλιάνων. 36.12. Δήμος Δωρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Ανω Δωρίου, 2. Βασιλικού, 3. Δωρίου, 4. Κόκλα, 5. Κούβελα, 6. Μάλθης, 7. Χαλκιά, 8. Χρυσοχωρίου, 9. Ψαρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δώριο της τέως κοινότητας Δωρίου. 36.13. Δήμος Θουρίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αιθαίας, 2. Αμφείας, 3. Ανθείας, 4. Θουρίας, 5. Μικρομάνης, 6. Πολιανής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θουρία της τέως κοινότητας Θουρίας. 36.14. Δήμος Ιθώμης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αριστοδημείου, 2. Αρσινόης, 3. Βαλύρας 4. Ζερμπισίων, 5. Κεφαλινού, 6. Λαμπαίνης, 7. Μαυρομματίου Ιθώμης, 27 8. Ρευματιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαλύρα της τέως κοινότητας Βαλύρας. 36.15. Δήμος Καλαμάτας αποτελούμενος από το δήμο Καλαμάτας και τις κοινότητες: 1. Αλαγονίας, 2. Αντικολάμου, 3. Αρτεμισίας, 4. Ασπροχώματος, 5. Βέργας, 6. Ελαιοχωρίου, 7. Καρβελίου, 8. Λαδά, 9. Λαύκων, 10. Mικράς Μαντινείας, 11. Νεδούσης, 12. Πηγών, 13. Σπερχογείας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλαμάτα του τέως δήμου Καλαμάτας. 36.16. Δήμος Κορώνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ακριτοχωρίου, 2. Βασιλιτσίου, 3. Βουναρίων, 4. Κοπλανίου, 5. Κόμπων, 6. Κορώνης, 7. Υαμείας, 8. Φαλάνθης, 9. Χαροκοπίου, 10. Χρυσοκελλαριάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορώνη της τέως κοινότητας Κορώνης. 36.17. Δήμος Κυπαρισσίας αποτελούμενος από το δήμο Κυπαρισσίας και τις κοινότητες: 1. Αρμενίων, 2. Βρυσών, 3. Μουριατάδας, 4. Μύρου, 5. Ξηροκάμπου, 6. Περδικονερίου, 7. Ραχών, 8. Σπηλιάς, 9. Στασιού, 10. Φαρακλάδας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κυπαρισσία του τέως δήμου Κυπαρισσίας. 36.18. Δήμος Λεύκτρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Aγίoυ Nικoλάoυ, 2. Αγίου Νίκωνος, 3. Εξωχωρίου, 4. Θαλαμών, 5. Καρδαμύλης, δ. Καρυοβουνίου, 7. Καστανέας, 8. Λαγκάδας, 9. Μηλέας, 10. Νεοχωρίου, 11. Νομιτσή, 12. Πλάτσης, 13. Προαστίου, 14. Προσηλίου, 15. Πύργου, 16. Ριγκλίων, 17. Σαϊδόνας, 18. Τραχήλας, 19. Τσερίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρδαμύλη της τέως κοινότητας Καρδαμύλης. 26 Π.Δ.172/2002, ΦΕΚ 157 Α΄, άρθρο μόνο :«Στο εδάφιο 36.10 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 36 του άρθρου 1 του Ν. 2539/97 (Α΄ 244) ο Δήμος Βουφράδων μετονομάζεται σε "Δήμο Βουφράδος".» 27 Π.Δ. 128/2002, ΦΕΚ-106 Α’: Το Δημοτικό Διαμέρισμα Μαυρομματίου Ιθώμης του Δήμου Ιθώμης του Ν. Μεσσηνίας του υποεδαφίου 7 του εδαφίου 36.14 της περιπτώσεως Α της παραγράφου 36 του άρθρου 1 του Ν.2539/97 (Α΄ 244) μετονομάζεται σε Δημοτικό Διαμέρισμα «Αρχαίας Μεσσήνης» 60 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 36.19. Δήμος Μεθώνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ευαγγελισμού, 2. Καινούργιου Χωρίου, 3. Λαχανάδας, 4. Μεθώνης, 5. Φοινίκης, 6. Φοινικούντος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεθώνη της τέως κοινότητας Μεθώνης. 36.20.Δήμος Μελιγαλά αποτελούμενος από το δήμο Μελιγαλά και τις κοινότητες: 1. Ανθούσης, 2. Ζευγολατείου, 3. Καλλιρόης, 4. Μαγούλας, 5. Μίλα, 6. Νεοχωρίου Ιθώμης, 7. Πολίχνης, 8. Σκάλας, 9. Στενυκλάρου, 10. Τσουκαλαιίκων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μελιγαλά του τέως δήμου Μελιγαλά. 36.21.Δήμος Μεσσήνης αποτελούμενος από το δήμο Μεσσήνης και τις κοινότητες: 1. Αβραμίου, 2. Αναλήψεως, 3. Βελίκας, 4. Καρτερολίου, 5. Λευκοχώρας. 6. Λυκοτράφου, 7. Μαδένης, 8. Μαυρομματίου Παμίσου, 9. Νεοχωρίου Αριστομένους, 10. Πιλαλίστρας, 11. Πιπερίτσης, 12. Σπιταλίου, 13. Τριόδου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεσσήνη του τέως δήμου Μεσσήνης. 36.22.Δήμος Νέστορος αποτελούμενος από το δήμο Χώρας και τις κοινότητες: 1. Αμπελοφύτου, 2. Κορυφασίου, 3. Μεταξάδας, 4. Μυρσινοχωρίου, 5. Παλαιού Λουτρού, 6. Ρωμανού, 7. Φλεσιάδος, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χώρα του τέως δήμου Χώρας. 36.23.Δήμος Οιχαλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανδανίας, 2. Καλυβίων, 3. Κατσαρού, 4. Λουτρού, 5. Μερόπης, 6. Οιχαλίας, 7. Πεύκου, 8. Σιάμου, 9. Σολακίου, 10. Φίλια, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μερόπη της τέως κοινότητας Μερόπης. 36.24. Δήμος Παπαφλέσσα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βλαχοπούλου, 2. Μανιακίου, 3. Μαργελίου, 4. Μεταμορφώσεως, 5. Παπαφλέσσα, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βλαχόπουλο της τέως κοινότητας Βλαχοπούλου. 36.25. Δήμος Πεταλιδίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αχλαδοχωρίου, 2. Δάρα, 3. Δροσιάς, 4. Καλοχωρίου, 5. Καρποφόρων, 6. Καστανίων, 7. Κοκκίνου, 8. Λυκίσσης, 9. Μαθίας, 10. Νερομύλου, 11. Πανιπερίου, 12. Πεταλιδίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πεταλίδι της τέως κοινότητας Πεταλιδίου. 36.26. Δήμος Πύλου αποτελούμενος από το δήμο Πύλου και τις κοινότητες: 1. Αμπελοκήπων, 2. Γλυφάδας, 3. Ικλαίνης, 4. Καλλιθέας, 5. Κυνηγού, 6. Μεσοχωρίου, 7. Παππουλίων, 8. Πηδάσου, 9. Πύλας, 10. Χωματάδας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλος του τέως δήμου Πύλου. 36.27. Δήμος Φιλιατρών αποτελούμενος από το δήμο Φιλιατρών και τις κοινότητες: 1. Εξοχικού, 2. Μάλης, 3. Πλάτης, 4. Χαλαζονίου, 5. Χριστιανουπόλεως, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιατρά του τέως δήμου Φιλιατρών. 36.28. Δήμος Χιλιοχωρίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κουκκουνάρας, 2. Κρεμμυδίων, 3. Μεσοποτάμου, 4. Σουληναρίου, 5. Χανδρινού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χανδρινός της τέως κοινότητας Χανδρινού. 36.29. Δήμος Είρας αποτελούμενος οπό τις κοινότητες: 1. Αγίου Σώστου, 2. Αμπελιώνας, 3. Κακαλετρίου, 4. Νέδας, 5. Πέτρας, 6. Σκληρού, 7. Στασίμου, 8. Συρρίζου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέδα της τέως κοινότητας Νέδας. 61 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 36.30. Κοινότητα Τρικόρφου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Δραϊνας, 2. Κλήματος, 3. Κορομηλέας, 4. Παλαιοκάστρου, 5. Τρικόρφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Τρίκορφο της τέως κοινότητας Τρικόρφου. 36.31. Κοινότητα Τριπύλας αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Καλογερεσίου, 2. Λαντζουνάτου, 3. Λυπουδεσίου, 4. Ραπτοπούλου, 5. Ροδιάς, 6. Σελλά, 7. Τριπύλας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Ραπτόπουλο της τέως κοινότητας Ραπτοπούλου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 37. ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 37.1. Δήμος Αβδήρων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αβδήρων, 2. Μάνδρας, 3. Μυρωδάτου, 4. Νέας Κεσσάνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αβδηρα της τέως κοινότητας Αβδήρων. 37.2. Δήμος Βιστωνίδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γενισέας, 2. Διομηδείας, 3. Κουτσού, 4. Μαγικού, 5. Πηγαδίων, 6. Πολυσίτου, 7. Σελίνου, 8. Σουνίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γενισέα της τέως κοινότητας Γενισέας. 37.3. Δήμος Μύκης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Εχίνου, 2. Μύκης, 3. Ωραίoυ, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σμίνθη της τέως κοινότητας Μύκης. 37.4. Δήμος Ξάνθης αποτελούμενος από το δήμο Ξάνθης και τις κοινότητες: 1. Ευμοίρου, 2. Κιμμερίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξάνθη του τέως δήμου Ξάνθης. 37.5. Δήμος Σταυρούπολης αποτελούμενος από το δήμο Σταυρουπόλεως και τις κοινότητες: 1. Γέρακα, 2. Δαφνώνος, 3. Καρυοφύτου, 4. Κομνηνών, 5. Νεοχωρίου, 6. Πασχαλιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σταυρούπολη του τέως δήμου Σταυρουπόλεως. 37.6. Δήμος Τοπείρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αβάτου, 2. Γαλάνης, 3. Εξοχής, 4. Ερασμίου, 5. Εύλαλου, 6. Μαγγάνων, 7. Ολβίου, 8. Τοξοτών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εύλαλον της τέως κοινότητας Εύλαλου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Θερμών, 2. Κοτύλης, 3. Σατρών, 4. Σελέρου δεν επέρχεται μεταβολή. 38. ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 38.1. Δήμος Αριδαίας αποτελούμενος από το δήμο Αριδαίας και τις κοινότητες: 1. Αλώρου, 2, Αψάλου, 3. Βορεινού, 4. Γαρεφείου, 5. Δωροθέας, 6. Λουτρακίου, 7. Λυκοστόμου, 9. Μεγαπλατάνου, 10. Ξιφιανής, 11. 'Ορμης, 12. Πιπεριών, 13. Πολυκαρπίου, 14. Προμάχων, 15. Σαρακηνών, 16. Σωσάνδρας, 17. Τσάκων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αριδαία του τέως δήμου Αριδαίας. 62 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 38.2. Δήμος Βεγορίτιδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Αθανασίου, 2. Αρνίσσης, 3. Γραμματικού, 4. Παναγίτσας, 5. Περαίας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αρνισσα της τέως κοινότητας Αρνίσσης. 38.3. Δήμος Γιαννιτσών αποτελούμενος από το δήμο Γιαννιτσών και τις κοινότητες: 1. Αμπελειών, 2. Μελισσίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γιαννιτσά του τέως δήμου Γιαννιτσών. 38.4. Δήμος 'Εδεσσας αποτελούμενος από το δήμο Εδέσσης και τις κοινότητες: 1. 'Αγρα, 2. Βρυτών, 3. Καρυδιάς, 4. Μεσημερίου, 5. Νησίου, 6. Πλατάνης, 7. Ριζαρίου, 8. Σωτήρας, 9. Φλαμουριάς, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Εδεσσα του τέως δήμου Εδέσσης. 38.5. Δήμος Εξαπλατάνου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρχαγγέλου, 2. Εξαπλατάνου, 3. Θεοδωρακείου, 4. Θηριοπέτρας, 5. 'Ιδας, 6. Κωνσταντίας, 7. Μηλέας, 8. Νερομύλων, 9. Νοτίας, 10. Περικλείας, 11. Φιλωτείας, 12. Φούστανης, 13. Χρυσής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εξαπλάτανος της τέως κοινότητας Εξαπλατάνου. 38.6. Δήμος Κρύας Βρύσης αποτελούμενος από το δήμο Κρύας Βρύσης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Λουκά, 2. Ακρολίμνης, 3. Εσωβάλτων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κρύα Βρύση του τέως δήμου Κρύας Βρύσης. 38.7. Δήμος Κύρρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αξού, 2. Αραβησσού, 3. Αχλαδοχωρίου, 4. Λάκκας, 5. Μυλοτόπου, 6. Παλαιού Μυλοτόπου, 7. Πλαγιαρίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέος Μυλότοπος της τέως κοινότητας Μυλοτόπου. 38.8. Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γαλατάδων, 2. Δροσερού, 3. Λιπαρού, 4. Καρυωτίσσης, 5. Παλαιφύτου, 6. Τριφυλλίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Αγίου Γεωργίου της κοινότητας Δάφνης, ο οποίος αποσπάται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαλατάδες της τέως κοινότητας Γαλατάδων. 38.9. Δήμος Μενηίδος αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανύδρου, 2. Καλής, 3. Καλλιπόλεως, 4. Κρανέας. 5. Μανδάλου, 6. Προφήτου Ηλιού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλή της τέως κοινότητας Καλής. 38.10. Δήμος Πέλλας αποτελούμενος από το δήμο Πέλλης και τις κοινότητες: 1. Αγροσυκέας, 2. Αθύρων, 3. Δυτικού, 4. Νέας Πέλλης, 5. Ραχώνας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέλλα του τέως δήμου Πέλλης. 38.11. Δήμος Σκύδρας αποτελούμενος από το δήμο Σκύδρας και τις κοινότητες: 1. Αρσενίου, 2. 'Ασπρου, 3. Δάφνης, 4. Καλυβίων, 5. Πετραίας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκύδρα του τέως δήμου Σκύδρας. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 39. ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 63 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 39.1. Δήμος Αιγινίου αποτελούμενος από το δήμο Αιγινίου και την κοινότητα Καταχά, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγίνιο του τέως δήμου Αιγινίου. 39.2. Δήμος Δίου αποτελούμενος από το δήμο Δίου και τις κοινότητες: 1. Αγίου Σπυρίδωνος, 2. Βροντούς. 3. Καρίτσης, 4. Κονταριώτισσης. 5. Νέας Εφέσου, οι οποίοι, καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κονταριώτισσα της τέως κοινότητας Κονταριώτισσης. 39.3. Δήμος Ελαφίνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρωνά, 2. Ελάφου, 3. Εξοχής, 4. Καταλωνίων, 5. Λαγορράχης, 6. Μοσχοποτάμου, 7. Παλαιού Κεραμιδίου, 8. Τριλόφου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιό Κεραμίδι της τέως κοινότητας Παλαιού Κεραμιδίου. 39.4. Δήμος Κατερίνης αποτελούμενος από το δήμο Κατερίνης και τις κοινότητες: 1. 'Ανω Αγίου Ιωάννου, 2. Γανοχώρας, 3. Νεοκαισαρείας, 4. Σβορώνου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του νέου δήμου ορίζεται ο οικισμός Κατερίνη του τέως δήμου Κατερίνης. 39.5. Δήμος Κολινδρού αποτελούμενος από το δήμο Κολινδρού και τις κοινότητες: 1. Καστανέας, 2. Λιβαδίου, 3. Ρυακίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικιαμός Κολινδρός του τέως δήμου Κολινδρού. 39.6. Δήμος Κορινού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κάτω Αγίου Ιωάννου, 2. Κορινού, 3. Κούκου, 4. Νέας Τραπεζούντος, 5. Σεβαστής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κορινός της τέως κοινότητας Κορινού. 39.7. Δήμος Μεθώνης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Μακρυγιάλου, 2. Μεθώνης. 3. Νέας Αγοθουπόλεως, 4. Παλαιού Ελευθεροχωρίου οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μακρύγιαλος της τέως κοινότητας Μακρυγιάλου. 39.8. Δήμος Παραλίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας, 2. Παραλίας, 3. Περίστασης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλλιθέα της τέως κοινότητας Καλλιθέας. 39.9. Δήμος Πέτρας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Λόφου, 3. Μηλιάς, 4. Μοσχοχωρίου, 5. Φωτεινών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μηλιά της τέως κοινότητας Μηλιάς. 39.10. Δήμος Πιερίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βρίας, 2. Ελατοχωρίου, 3. Ρητίνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρητίνη της τέως κοινότητας Ρητίνης. 39.11. Δήμος Ανατολικού Ολύμπου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Λεπτοκαρυάς, 2. Παντελεήμονος, 3. Πλαταμώνος, 4. Πόρων, 5. Σκοτίνης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λεπτοκαρυά της τέως κοινότητας Λεπτοκαρυάς. 39.12. Δήμος Πύδνας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αλωνίων, 2. Παλαιοστάνης, 3. Πύδνης, 4. Σφενδαμίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύδνα της τέως κοινότητας Πύδνης. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στο δήμο Λιτοχώρου δεν επέρχεται μεταβολή. 64 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 40. ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 40.1. Δήμος Ανωγείου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ανωγείου, 2. Γοργομύλου, 3. Τσαγκαροπούλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γοργόμυλος της τέως κοινότητας Γοργομύλου. 40.2. Δήμος Ζαλόγγου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βράχου, 2. Καμαρίνας, 3. Καναλίου, 4. Κρυοπηγής, 5. Μυρσίνης, 6. Νέας Σαμψούντος, 7. Νέας Σινώπης, 8. Ριζών, 9. Χειμαδιού, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από το συνοικισμό Εκκλησιών του δήμου Ορεινού, ο οποίος αποσπάται από αυτόν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κανάλι της τέως κοινότητας Καναλίου. 40.3. Δήμος Θεσπρωτικού αποτελούμενος από το δήμο Θεσπρωτικού και τις κοινότητες: 1. 'Ασσου, 2. Γαλατά, 3. Μελιανών, 4. Νικολιτσίου, 5. Παππαδατών, 6. Πολυσταφύλου. 7. Ριζοβουνίου, οι οποίοι καταργούνται. Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Θεσπρωτικό του τέως δήμου Θεσπρωτικού. 40.4. Δήμος Λούρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βρυσούλας, 2. Κοτσανοπούλου, 3. Λούρου, 4. Νέου Σφηνωτού, 5. Ρευματιάς, 6. Σκιοδά, 7. Στεφάνης, 8. Ωρωπού, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. 'Ανω Ράχης της κοινότητας 'Ανω Ράχης, 2. Τρικάστρου της κοινότητας Τρικάστρου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λούρος της τέως κοινότητας Λούρου. 40.5. Δήμος Πάργας αποτελούμενος από το δήμο Πάργας και τις κοινότητες: 1. Αγιάς, 2. Ανθούσης, 3. Λιβαδαρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πάργα του τέως δήμου Πάργας. 40.6. Δήμος Πρεβέζης αποτελούμενος από το δήμο Πρεβέζης και τις κοινότητες: 1. Μιχαλιτσίου, 2. Μύτικα, 3. Νικοπόλεως, 4. Φλαμπούρων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρέβεζα του τέως δήμου Πρεβέζης. 40.7. Δήμος Φαναρίου αποτελούμενος από το δήμο Ορεινού και τις κοινότητες: 1. Αχερουσίας, 2. Αμμουδιάς, 3. Βαλανιδοράχης, 4. Βουβοποτάμου, 5. Θεμέλου, 6. Καναλλακίου, 7. Καστρίου, 8. Κορώνης, 9. Κουκκουλίου, 10. Κυψέλης, 11. Λούτσης, 12. Μεσοποτάμου, 13. Μουζακαιίκων, 14. Ναρκίσσου, 15. Σκεπαστού, 16. Σταυροχωρίου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. 'Ανω Σκαφιδωτή της κοινότητας Τρικάστρου, 2. Κορυφούλα της κοινότητας 'Ανω Ράχης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καναλάκι της τέως κοινότητας Καναλακίου. 40.8. Δήμος Φιλιππιάδος αποτελούμενος από το δήμο Φιλιππιάδος και τις κοινότητες: 1. Αγίου Γεωργίου, 2. Γυμνοτόπου, 3. Δρυοφύτου, 4. Κερασώνος, 5. Κλεισούρας, 6. Νέας Κερασούντος, 7. Παναγίας, 8. Πέτρας, 9. Ρωμιάς, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλιππιάδα του τέως δήμου Φιλιππιάδος. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στην κοινότητα Κρανέας δεν επέρχεται μεταβολή. 41. ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 65 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 41.1. Δήμος Ανωγείων αποτελούμενος από το δήμο Ανωγείων και τις κοινότητες: «1. Αξού, 2. Ζωνιανών, οι οποίοι καταργούνται»28'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ανώγεια του τέως δήμου Ανωγείων. 29 41.2. Δήμος Αρκαδίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. 'Αδελε, 2. Αμνάτου, 3. Αρχαίας Ελευθέρνας, 4. Ελευθέρνης, 5. 'Ερφων. 6. Κυριάννας, 7. Μέσης, 8. Παγκαλοχωρίου, 9. Πηγής, 10. Πρίνου, 11. Σκουλουφίων, 12. Χαμαλευρίου, 13. Χαρκίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αδελε της τέως κοινότητας 'Αδελε. 41.3.Δήμος Γεροποτάμου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγγελιανών, 2. Αγίου Μάμαντος, 3. Αλφάς, 4. Αχλαδέ, 5. Καλανδαρές, 6. Μαργαρίτων, 7. Μελιδονίου, 8. Μελισσουργακίου, 9. Ορθέ, 10. Πανόρμου, 11. Πασαλιτών, 12. Περάματος, 13. Ρουμελής, 14. Σισών, 15. Σκεπαστής, 16. Χουμερίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πέραμα της τέως κοινότητας Περάματος. 41.4. Δήμος Κουλούκωνα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιάς, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. Αϊμονα, 4. Αλοίδων, 5. Απλαδιανών, 6. Βενίου, 7. Γαράζου, 8. Δαμαβόλου, 9. Δοξαρού, 10. Επισκοπής, 11. Θεοδώρας, 12. Καλύβου, 13. Κρυονερίου, 14. Λιβαδίων, 15. Χώνου, 16. Αξού, «17. Ζωνιανών» 30 οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Γαράζο της τέως κοινότητας Γαράζου. 31 41.5. Δήμος Κουρητών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. Αποδούλου, 4. Βιζαρίου, 5. Κουρουτών, 6. Λαμπιωτών, 7. Λοχριάς, 8. Νιθαύρεως, 9. Πετροχωρίου, 10. Πλατανίων, 11. Πλατάνου, 12. Φουρφουρά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φουρφουράς της τέως κοινότητας Φουρφουρά. 28 Το υποεδαφίου 1 του εδαφίου 41.1 της περίπτωσης 41 του άρθρου 1 διαγράφτηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του νόμου 2910/2001, ΦΕΚ-91 Α' 29 Ν. 3448/2006, ΦΕΚ-57 Α’ παρ. 6 του άρθρου 30 : «α. Οι πρώην Κοινότητες «Βραχασίου» και «Μιλάτου», οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 και εντάχθηκαν στο Δήμο Νεάπολης, από τη νέα δημοτική και κοινοτική περίοδο αποσπώνται από τον ανωτέρω Δήμο και αναγνωρίζονται ως ενιαία αυτοτελής Κοινότητα, υπό την ονομασία «Κοινότητα Βραχασίου», με έδρα το Βραχάσι και με ενιαία διοικητικά όρια εκείνα που είχαν πριν από την κατάργησή τους. Η πρώην Κοινότητα «Τσαριτσάνης», η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 224 Α΄) και εντάχθηκε στο Δήμο Ελασσόνος, καθώς και η πρώην Κοινότητα «Ζωνιανών», η οποία καταργήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 και εντάχθηκε στο Δήμο Κουλούκωνα με το άρθρο 80 του ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91 Α΄), από τη νέα δημοτική και κοινοτική περίοδο αποσπώνται από τους ανωτέρω Δήμους και αναγνωρίζονται ως αυτοτελείς Κοινότητες, με την ίδια έδρα και τα ίδια διοικητικά όρια που είχαν πριν από την κατάργησή τους. β. Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων κοινοτικών αρχών τους θα πραγματοποιηθούν, κατά τις γενικές δημοτικές και κοινοτικές εκλογές, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 2 του π.δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄), όπως ισχύει. γ. Ως την εγκατάσταση των νέων κοινοτικών αρχών των ως άνω Κοινοτήτων, διοικούνται από τα υφιστάμενα αντίστοιχα όργανα διοίκησης. δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα, καθώς και ζητήματα με χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτομερειακό αναφορικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου» 30 Το υποεδαφίου 16 της περίπτωσης 41.4 της παραγράφου 41 του άρθρου 1 προστέθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 80 του νόμου 2910/2001, ΦΕΚ-91 Α' 31 Ν. 2910/2001, ΦΕΚ-91 Α' παρ. 3 του άρθρου 80: "Μέχρι τη διενέργεια των επόμενων γενικών Δημοτικών και Κοινοτικών Εκλογών, οι δήμοι των περ. 41.1. και 41.4. της παρ. 41 του άρθρου 1 του Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), όπως ανασυγκροτούνται με τις προηγούμενες παραγράφους, διοικούνται από τα υφιστάμενα αντίστοιχα όργανα διοίκησης" 66 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 41.6. Δήμος Λάμπης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Γαλήνης, 2. Ακουμίων, 3. Αρδάκτου, 4. Δριμίσκου, 5. Καρινών, 6. Κεντροχωρίου, 7. Κεραμέ, 8. Κισσού, 9. Κρύας Βρύσης, 10. Λαμπινής, 11. Μελάμπων, 12. Μουρνές, 13. Μυξόρρουμα, 14. Ορνές, 15. Σακτουρίων, 16. Σπηλίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σπήλι της τέως κοινότητας Σπηλίου. 41.7. Δήμος Λαππαίων αποτελούμενος από το δήμο Επισκοπής και τις κοινότητες: 1. Αργυρουπόλεως, 2. Βιλανδρέδου, 3. Κάτω Πόρου, 4. Μυριοκεφόλων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Επισκοπή του τέως δήμου Επισκοπής. 41.8. Δήμος Νικηφόρου Φωκά αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου, 2. 'Ανω Βαλσαμονέρου. 3. Ατσιποπούλου, 4. Γερανίου, 5. Γωνιάς, 6. Ζουριδίου, 7. Καλονύκτου, 8. Κάτω Βαλσαμονέρου, 9. Μαλακίων, 10. Μούντρου, 11. Πρινέ, 12. Ρουστίκων, 13. Σαϊτουρών, 14. Φραντζεσκιανών Μετοχίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αθάνατος της τέως κοινότητας Γωνιάς. 41.9. Δήμος Ρεθύμνης αποτελούμενος από το δήμο Ρεθύμνης και τις κοινότητες: 1. Αρμένων, 2. Γουλεδιανών, 3. Καρές, 4. Καστέλλου, 5. Κούμων, 6. Μαρουλά, 7. 'Ορους, 8. Πρασιών, 9. Ρουσσοσπιτίου, 10. Σελλίου, 11. Χρομοναστηρίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρέθυμνο του τέως δήμου Ρεθύμνου. 41.10. Δήμος Σιβρίτου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμαρίου, 2. 'Ανω Μέρους, 3. Αποστόλων, 4. Βισταγής, 5. Βρυσών, 6. Βωλεώνων, 7. Γερακαρίου, 8. Ελενών, 9. Θρόνου, 10. Καλογέρου, 11. Μέρωνα, 12. Μοναστηρακίου, 13. Παντανάσσης, 14. Πατσού, οι οποίες καταργουνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αγία Φωτεινή της τέως κοινότητας Αποστόλων. 41.11. Δήμος Φοίνικα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Aγίoυ Βασιλείου, 2. Αγίου Ιωάννου, 3. Αγκουσελιανών, 4. Ασωμάτου, 5. Κοξαρές, 6. Λευκογείων, 7. Μαριού, 8. Μύρθιου, 9. Ροδακίνου, 10. Σελλίων, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πλακιάς της τέως κοινότητας Σελλίων. 42. ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 42.1. Δήμος Αιγείρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αιγείρου, 2. Νέας Καλλίστης, 3. Φαναρίου, οι οποίες καταργούνται καθώς και από τους συνδυασμούς: 1. Αρωγή της κοινότητας Μέσης, 2. Γλυφάδα της κοινότητας Μέσης, 3. Μελέτη της κοινότητας Σώστου, 4. Μέση της κοινότητας Μέσης, 5. Παραλία Μέσης της κοινότητας Μέσης, 6. Πόρπη της κοινότητας Μέσης, 7. Καλλίστης της κοινότητας Αμβροσίας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αιγείρον της τέως κοινότητας Αιγείρου. 42.2. Δήμος Αρριανών αποτελούμενος από τους συνοικισμούς: 1. Αγιοχώριον της κοινότητας Αρριανών, 2. Αρριανά της κοινότητας Αρριανών, 3. Δαρμένη της κοινότητας Φιλλύρας, 4. Δειλινά της κοινότητας Φιλλύρας, 5. 'Ηπιον της κοινότητας Νέας Σάντας, 6. Κίνυρα της κανότητας Αρριανών, 7. Πλαγιά της κοινότητας Αρριανών, 8. Λύκειον της κοινότητας Αρριανών, 9. Μικρό Πιστόν της κοινότητας Αρριανών, 10. Μύστακας της κοινότητας Αρριανών, 11. Νέδα της κοινότητας Αρριανών, 12. Σκάλωμα της κοινότητας Φιλλύρας, 13. Στροφή της κοινότητας Αρριανών, 14. Νικηταί της κοινότητας Αρριανών, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αρριανά της τέως κοινότητας Αρριανών. 67 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 42.3. Δήμος Ιάσμου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Aμβρoσίας, εκτός οικισμού Καλλίστης 2. Ιάσμου, 3. Σάλπης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Ιασμος της τέως κοινότητας Ιάσμου. 42.4. Δήμος Κομοτηνής αποτελούμενος από το δήμο Κομοτηνής και τις κοινότητες: 1. Θρυλορίου, 2. Κάλχαντος, 3. Καρυδιάς, 4. Πανδρόσου, οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Ανθοχώριον της κοινότητας Αράτου, 2. Γρατινή της κοινότητας Γρατινής, 3. Ιτέα της κοινότητας Κοσμίου, 4. Κηκίδιον της κοινότητας Κοσμίου, 5. Κόσμιον της κοινότητας Κοσμίου, 6. Σιδηράδες της κοινότητας Γρατινής, 7. Στυλάριον της κοινότητας Γρατινής, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κομοτηνή του τέως δήμου Κομοτηνής. 42.5. Δήμος Μαρωνείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμαράντων, 2. Ιμέρου, 3. Μαρωνείας, 4. Μιράνων, 5. Ξυλαγανής, 6. Πελαγίας, 7. Προσκυνητών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ξυλαγανή της τέως κοινότητας Ξυλαγανής. 42.6. Δήμος Νέου Σιδηροχωρίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων, 2. Νέου Σιδηροχωρίου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Μέγα Δουκάτον της κοινότητας Κοσμίου, 2. Παγούρια της κοινότητας Μέσης, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέο Σιδηροχώρι της τέως κοινότητας Νέου Σιδηροχωρίου. 42.7. Δήμος Σαπών αποτελούμενος από το δήμο Σαπών και τις κοινότητες: 1. Κρωβύλης, 2. Λοφαρίου, 3. Στρύμης (Στρύμνης), οι οποίοι καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Αμφία της κοινότητας Αρίσβης, 2. Αρίσβη της κοινότητας Αρίσβης, 3. Εβρίνος της κοινότητας Αρριανών, 4. Ιάσιον της κοινότητας Αρριανών, 5. Νέα Σάντα της κοινότητας Νέας Σάντας, 6. Κιζάριο της κοινότητας Αρριανών, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάπες του τέως δήμου Σαπών. 42.8. Δήμος Σώστου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ασωμάτων, 2. Πολυάνθου, οι οποίες καταργούνται, καθώς και από τους συνοικισμούς: 1. Κερασέα της κοινότητας Σώστου, 2. Ληνός της κοινότητας Σώστου, 3. Μέγα Πιστόν της κοινότητας Σώστου, 4. Μίσχος της κοινότητας Σώστου, 5. Σώστης της κοινότητας Σώστου, οι οποίοι αποσπώνται από αυτήν. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σώστης της τέως κοινότητας Σώστου. 42.9. Δήμος Φιλλύρας αποτελούμενος από τους συνοικισμούς: 1. 'Αγρα της κοινότητας Φιλλύρας, 2. 'Ανω Δροσινή της κοινότητας Γρατινής, 3. 'Αρατος rης κοινότητας Αράτου, 4. Αρδεία της κοινότητας Γρατινής, 5. Αρχοντικά της κοινότητας Αρίσβης, 6. Βραγιά της κοινότητας Αράτου, 7. Δοκός της κοινότητας Φιλλύρας, 8. Δροσιά της κοινότητας Φιλλύρας, 9. Δρύμη της κοινότητας Γρατινής, 10. Εσοχή της κοινότητας Φιλλύρας, 11. Νέον Καλλυντήριον της κοινότητας Γρατινής, 12. Κάτω Δροσινή της κοινότητας Γρατινής, 13. Λαμπρόν της κοινότητας Γρατινής, 14. Νεύρα της κοινότητας Φιλλύρας, 15. Ομηρικόν της κοινότητας Γρατινής, 16. Πάσσος της κοινότητας Αρίσβης, 17. Πατερμά της κοινότητας Γρατινής, 18. Ραγάδα της κοινότητας Φιλλύρας, 19. Σκιάδα της κοινότητας Φιλλύρας, 20. Φιλλύρας της κοινότητας Φιλλύρας, οι οποίοι αποσπώνται από αυτές. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φιλλύρα της τέως κοινότητας Φιλλύρας. Β. Στον πιo πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Αμαξάδων, 2. Κέχρου, 3. Οργάνης δεν επέρχεται μεταβολή. 43. ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 68 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 43.1. Δήμος Αγίου Κηρύκου αποτελούμενος από το δήμο Αγίου Κηρύκου και τις κοινότητες: 1. Περδικίου, 2. Χρυσοστόμου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός 'Αγιος Κήρυκος του τέως δήμου Αγίου Κηρύκου. 43.2. Δήμος Βαθέος αποτελούμενος από το δήμο Σαμίων και τις κοινότητες: 1. Αγίου Κωνσταντίνου 2. Αμπέλου 3. Βαθέος 4. Βουρλιωτών 5. Κοκκαρίου 6. Μανολατών, 7. Παλαιοκάστρου, 8. Σταυρινήδων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σάμος του τέως δήμου Σαμίων. 43.3. Δήμος Ευδήλου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αρεθούσης, 2. Δάφνης, 3. Ευδήλου, 4. Καραβοστάμου, 5. Μαγγανίτου, 6. Φραντάτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Εύδηλος της τέως κοινότητας Ευδήλου. 43.4. Δήμος Καρλοβασίων αποτελούμενος από το δήμο Καρλοβασίων και τις κοινότητες: 1. Αγίων Θεοδώρων, 2. Δρακαίων, 3. Καστανέας, 4. Κονταιίκων, 5. Κοντακαιίκων, 6. Κοσμαδαίων, 7. Λέκας, 8. Πλατάνου, 9. Υδρούσσης, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καρλόβασι του τέως δήμου Καρλοβασίων. 43.5. Δήμος Μαραθοκάμπου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλλιθέας 2. Κουμαιίκων 3. Μαραθοκάμπου, 4. Νεοχωρίου, 5. Σκουραιίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαραθόκαμπος της τέως κοινότητας Μαραθοκάμπου. 43.6. Δήμος Πυθαγορείου αποτελούμενος από το δήμο Πυθαγορείου και τις κοινότητες: 1. Κουμαραδαίων, 2. Μαυρατζαίων, 3. Μεσογείου, 4. Μύλων, 5. Μυτιληνιών, 6. Παγώνδου, 7. Πανδρόσου, 8. Πύργου, 9. Σπαθαραίων, 10. Χώρας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πυθαγόρειο του τέως δήμου Πυθαγορείου. 43.7.Δήμος Ραχών αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Πολυκάρπου, 2. Καρκιναγρίου, 3. Ραχών, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ράχες της τέως κοινότητας Ραχών. 43.8. Ο δήμος Φούρνων μετονομάζεται σε δήμο Φούρνων Κορσεών. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φούρνοι του τέως δήμου Φούρνων. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. 44. ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 44.1. Δήμος Αλιστράτης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγιοχωρίου, 2. Αλιστράτης, 3. Λευκοθέας, 4. Μανδηλίου, 5. Σκοπιάς, 6. Σταθμού Αγγίστης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Αλιστράτη της τέως κοινότητας Αλιστράτης. 44.2. Δήμος Αμφίπολης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμφιπόλεως, 2. Μεσσολακιάς, 3. Νέων Κερδυλίων, 4. Παλαιοκώμης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιοκώμη της τέως κοινότητας Παλαιοκώμης. 69 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 44.3. Δήμος Αχινού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αχινού, 2. Δάφνης, 3. Ζερβοχωρίου, 4. Λευκοτόπου, 5. Πατρικίου, 6. Σιτοχωρίου, 7. Χουμνικού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιτοχώρι της τέως κοινότητας Σιτοχωρίου. 44.4. Δήμος Βισαλτίας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Παρασκευής, 2. Αμπέλων, 3. Βέργης, 4. Δημητριτσίου, 5. Λυγαριάς, 6. Νικοκλείας, 7. Σησαμίας, 8. Τριανταφυλλιάς, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Δημητρίτσι της τέως κοινότητας Δημητριτσίου. 44.5. Δήμος Εμμανουήλ Παππά αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Πνεύματος, 2. Δαφνουδίου, 3. Εμμανουήλ Παππά, 4. Μετάλλων, 5. Νέου Σουλίου, 6. Πενταπόλεως, 7. Τούμπας, 8. Χρυσού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χρυσό της τέως κοινότητας Χρυσού. 44.6. Δήμος Ηρακλείας αποτελούμενος από το δήμο Ηρακλείας και τις κοινότητες: 1. Βαλτερού, 2. Δασοχωρίου, 3. Καρπερής, 4. Κοιμήσεως, 5. Λιθοτόπου, 6. Λιμνοχωρίου, 7. Ποντισμένου, 8. Χρυσοχωράφων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ηράκλεια του τέως δήμου Ηρακλείας. 44.7. Δήμος Κερκίνης αποτελούμενος από το δήμο Ροδόπολης και τις κοινότητες: 1. 'Ανω Ποροίων, 2. Καστανούσσης, 3. Κάτω Ποροίων, 4. Κερκίνης, 5. Λιβαδίας, 6. Μακρινίτσης, 7. Νεοχωρίου, 8. Πλατανακίων, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδόπολη του τέως δήμου Ροδόπολης. 44.8. Δήμος Κ. Μητρουσίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αναγεννήσεως, 2. 'Ανω Καμήλας, 3. Βαμβακιάς, 4. Μητρουσίου, 5. Μονοκκλησίας, 6. Προβατά, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Προβατά της τέως κοινότητας Προβατά. 44.9. Δήμος Κορμίστας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ηλιοκώμης, 2. Κορμίστης, 3. Νέας Μπάφρας, 4. Συμβολής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Μπάφρα της τέως κοινότητας Νέας Μπάφρας. 44.10. Δήμος Λευκώνα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Καλών Δένδρων, 2. Λευκώνα, 3. Χριστού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λευκώνα της τέως κοινότητας Λευκώνας. 44.11. Δήμος Νέας Ζίχνης αποτελούμενος από το δήμο Νέας Ζίχνης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Χριστοφόρου, 2. Αγριανής, 3. Αναστασίας, 4. Γαζώρου, 5. Δήμητρας, 6. Δραβήσκου, 7. Θολού, 8. Μαυρολόφου, 9. Μεσορράχης, 10. Μυρκίνου, 11. Μυρρίνης, 12. Νέας Πέτρας, 13. Σφελινού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέα Ζίχνη της τέως κοινότητας Νέας Ζίχνης. 44.12. Δήμος Νιγρίτης αποτελούμενος από το δήμο Νιγρίτης και τις κοινότητες: 1. Ανθής, 2. Θερμών, 3. Τερπνής, 4. Φλαμπούρου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νιγρίτα του τέως δήμου Νιγρίτης. 44.13. Δήμος Πετριτσίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ακριτοχωρίου, 2. Βυρωνείας, 3. Γονίμου, 4. Μανδρακίου, 5. Μεγαλοχωρίου, 6. Νέου Πετριτσίου, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέο Πετρίτσι της τέως κοινότητας Νέου Πετριτσίου. 70 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 44.14. Δήμος Πρώτης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγγίστης, 2. Κρηνίδος, 3. Πρώτης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρώτη της τέως κοινότητας Πρώτης. 44.15. Δήμος Σερρών αποτελούμενος από το δήμο Σερρών και τις κοινότητες: 1. Ελαιώνος, 2. Επταμύλων, 3. Οινούσσας (Χιονοχωρίου), οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σέρρες του τέως δήμου Σερρών. 44.16. Δήμος Σιδηροκάστρου αποτελούμενος από το δήμο Σιδηροκάστρου και τις κοινότητες: 1. Βαμβακοφύτου, 2. Καμαρωτού, 3. Στρυμονοχωρίου, 4. Χαροπού, 5. Χορτερού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σιδηρόκαστρο του τέως δήμου Σιδηροκάστρου. 44.17. Δήμος Σκοτούσσης αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμμουδιάς, 2. Γεφυρουδίου, 3. Μελενικιτσίου, 4. Νέας Τυρολόης, 5. Παλαιοκάστρου, 6. Σκοτούσσης, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκοτούσσα της τέως κοινότητας Σκοτούσσης. 44.18. Δήμος Σκουτάρεως αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Ελένης, 2. Αδελφικού, 3. Βαμβακούσσης, 4. Κάτω Καμήλας, 5. Κουβουκλίων, 6. Κουμαριάς, 7. Κωνσταντινάτου, 8. Πεπονιάς, 9. Σκουτάρεως, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Σκουτάρι της τέως κοινότητας Σκουτάρεως. 44.19. Δήμος Στρυμονικού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ζευγολατιού, 2. Καλοκάστρου, 3. Λιβαδοχωρίου, 4. Στρυμονικού, 5. Τριάδος, 6. Χειμάρρου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στρυμονικό της τέως κοινότητας Στρυμονικού. 44.20. Δήμος Στρυμώνα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαλτοτοπίου, 2. Μεσοκώμης, 3. Μονόβρυσης, 4. Νέου Σκοπού, 5. Νεοχωρίου, 6. Παραλιμνίου, 7. Πεθελινού, 8. Ψυχικού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Νέος Σκοπός της τέως κοινότητας Νέου Σκοπού. 44.21. Δήμος Ροδολίβους αποτελούμενος από το δήμο Ροδολίβους και την κοινότητα Μικρού Σουλίου, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ροδολίβος του τέως δήμου Ροδολίβους. 44.22. Δήμος Τραγίλου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Δημητρίου, 2. Αηδονοχωρίου, 3. Ευκαρπίας, 4. Ιβήρων, 5. Καστανοχωρίου, 6. Μαυροθαλάσσης, 7. Τραγίλου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μαυροθάλασσα της τέως κοινότητας Μαυροθαλάσσης. 44.23. Κοινότητα Αχλαδοχωρίου αποτελούμενη από τις κοινότητες: 1. Αχλαδοχωρίου, 2. Καπνοφύτου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα της κοινότητας ορίζεται ο οικισμός Αχλαδοχώρι της τέως κοινότητας Αχλαδοχωρίου. Β. Στον πιο πάνω Νομό δεν συντρέχει περίπτωση αναγνώρισης κοινότητας σε δήμο. Γ. Στις κοινότητες: 1. Αγκίστρου, 2. 'Ανω Βροντούς, 3. Ορεινής, 4. Προμαχώνος δεν επέρχεται μεταβολή. 45. ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 71 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι και κοινότητες: 45.1. Δήμος Αιθήκων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίου Νικολάου, 2. Αθαμανίας, 3. Βροντερού, 4. Γαρδικίου, 5. Δέσης, 6. Δροσοχωρίου, 7. Ελάτης, 8. Καλογήρων, 9. Νεραϊδοχωρίου (Χατζηπετρίου), 10. Περτουλίου, 11. Πύρρας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ελάτη της τέως κοινότητας Ελάτης. 45.2. Δήμος Βασιλικής απστελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βασιλικής, 2. Θεοπέτρας, 3. Περιστέρας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βασιλική της τέως κοινότητας Βασιλικής. 45.3. Δήμος Γόμφων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γόμφων, 2. Δροσερού, 3. Λυγαριάς, 4. Μουριάς, 5. Παλαιομοναστήρου, 6. Πηγής, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Λυγαριά της τέως κοινότητας Λυγαριάς. 45.4. Δήμος Εστιαιώτιδας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Λόγγου, 2. Μεγαλοχωρίου, 3. Πατουλιάς, 4. Χρυσαυγής, οι οποίες καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγαλοχώρι της τέως κοινότητας Μεγαλοχωρίου. 45.5. Δήμος Καλαμπάκας αποτελούμενος από το δήμο: 1. Καλαμπάκας και τις κοινότητες: 1. Αύρας, 2. Βλαχάβας, 3. Διάβας, 4. Καστρακίου, 5. Κρύας Βρύσης, 6. Μεγάλης Κερασέας, 7. Ορθοβουνίου, 8. Σαρακήνας, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καλαμπάκα του τέως δήμου Καλαμπάκας. 45.6. Δήμος Καλλιδένδρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαλτινού, 2. Δενδροχωρίου, 3. Κάτω Ελάτης, 4. Φωτάδας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Βαλτινό της τέως κοινότητας Βαλτινού. 45.7. Δήμος Καστανιάς αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αμαράντου 2. Αμπελοχωρίου, 3. Καλομοίρας, 4. Καστανέας, 5. Ματονερίου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Καστανέα της τέως κοινότητας Καστανέας. 45.8. Δήμος Κλεινοβού αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αηδόνος, 2. Γλυκομηλέας, 3. Καλογριανής, 4. Κλεινού, 5. Παλαιοχωρίου, 6. Χρυσομηλέας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κλεινό της τέως κοινότητας Κλεινού. 45.9. Δήμος Κόζιακα αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γενεσίου, 2. Γοργογυρίου, 3. Ξυλοπαροίκου, 4. Πρίνου, 5. Προδρόμου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πρίνος της τέως κοινότητας Πρίνου. 45.10. Δήμος Μαλακασίου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Κορυβαλλού, 2. Μαλακασίου, 3. Παναγίας, 4. Πεύκης, 5. Τρυγόνος, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παναγία της τέως κοινότητας Παναγίας. 45.11. Δήμος Μεγάλων Καλυβίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγίας Κυριακής, 2. Γλίνου, 3. Μεγάλων Καλυβίων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Μεγάλα Καλύβια της τέως κοινότητας Μεγάλων Καλυβίων. 45.12. Δήμος Οιχαλίας αποτελούμενος από το δήμο Οιχαλίας και τις κοινότητες: 1. Γεωργανάδων, 2. Κλοκοτού, 3. Κρήνης, 4. Πετρωτού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Οιχαλία της τέως κοινότητας Οιχαλίας. 72 Ν. 2539/1997-ΦΕΚ-244 Α'-4-12-1997 45.13. Δήμος Παληοκάστρου αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Αγρελιάς, 2. Αρδανίου, 3. Ζηλευτής, 4. Κουμαριάς, 5. Κρηνίτσης, 6. Λιοπράσου, 7. Παλαιοπύργου, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Παλαιόπυργος της τέως κοινότητας Παλαιοπύργου. 45.14. Δήμος Παραληθαίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ελληνοκάστρου, 2. Πλατάνου, 3. Ράξας, 4. Ριζώματος, 5. Σπαθάδων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ρίζωμα της τέως κοινότητας Ριζώματος. 45.15. Δήμος Πελινναίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Νομής, 2. Πετροπόρου, 3. Σερβωτών, 4. Ταξιαρχών, 5. Φανερωμένης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Ταξιάρχαι της τέως κοινότητας Ταξιαρχών. 45.16. Δήμος Πιαλείων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Ελευθεροχωρίου, 2. Παραποτάμου, 3. Πιαλείας, 4. Φήκης, 5. Φιλύρας, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φήκη της τέως κοινότητας Φήκης. 45.17.«Δήμος Πυνδαίων»32 αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Βαθυρρεύματος, 2. Βαλκάνου, 3. Λιβαδοχωρίου, 4. Μεσοχώρας, 5. Μοσχοφύτου, 6. Νέας Πεύκης, 7. Παραμέρου, 8. Πολυνερίου, 9. Στουρναραιίκων, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Στουρναραίικα του τέως δήμου Στουρναραιίκων. 45.18. Δήμος Πύλης αποτελούμενος από το δήμο Πύλης και τις κοινότητες: 1. Αγίου Βησσαρίωνος, 2. Αγίου Προκοπίου, 3. Κοτρωνίου, 4. Παλαιοκαρυάς, 5. Πετροχωρίου, 6. Ροποτού, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Πύλη του τέως δήμου Πύλης. 45.19. Δήμος Τυμφαίων αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Γερακαρίου, 2. Καλλιθέας, 3. Κονισκού, 4. Λογγάς, 5. Μαυρελίου, 6. Φλαμπουρεσίου, 7. Φωτεινού, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κονισκός της τέως κοινότητας Κονισκού. 45.20. Δήμος Φαλωρείας αποτελούμενος από τις κοινότητες: 1. Διαλεκτού, 2. Διποτάμου, 3. Κεφαλοβρύσου. 4. Μεγάλου Κεφαλοβρύσου, 5. Μεγάρχης, οι οποίες καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Κεφαλόβρυσο της τέως κοινότητας Κεφαλοβρύσου. 45.21. Δήμος Φαρκαδόνας αποτελούμενος από το δήμο Φαρκαδόνας και τις κοινότητες: 1. Αχλαδοχωρίου, 2. Γριζάνου, 3. Διασέλλου, 4. Ζάρκου, 5. Κεραμιδίου, 6. Παναγίτσας, 7. Πηνειάδος, οι οποίοι καταργούνται 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Φαρκαδόνα του τέως δήμου Φαρκαδόνας. 45.22. Δήμος Χασίων αποτελούμενος από το δήμο Χασίων και τις κοινότητες: 1. Αγναντιάς, 2. Κακοπλευρίoυ, 3. Οξυνείας, οι οποίοι καταργούνται. 'Εδρα του δήμου ορίζεται ο οικισμός Χασίων του τέως δήμου Xασίωv. 45.2